CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS"

Transkript

1 CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS 15 th International Scientific Conference Blanka Kalupová 1 ABSTRACT The contribution deals with customs issues in relation to logistics and logistics services through the comprehensive clearance of imported and exported goods traded outside the EU. It refers to the customs clearance of goods as part of an integrated logistics chain. KEYWORDS office duties customs clearance, customs procedures, duty, logistics services. LANGUAGE OF THE PAPER Czech. 1 Ing. Blanka Kalupová, Vysoká škola logistiky o.p.s., Palackého 1381/25, Přerov, 105

2 CELNÍ ASPEKTY LOGISTIKY Abstrakt Příspěvek se zabývá celní problematikou ve vztahu k logistice a poskytování logistických služeb v rámci komplexního odbavení zboží obchodovaného mimo země EU. Poukazuje na celní odbavení zboží jako na součást integrovaného logistického řetězce. Klíčová slova: celní odbavení zboží, celní procedury, clo, logistické služby Úvod Mezinárodní obchod je z povahy věci nerozlučně spojen s mezinárodní přepravou zboží a v souvislosti s ní zpravidla i s celním odbavováním zboží. Zejména služby poskytované pro obchod se zeměmi mimo členské země EU vyžadují velký důraz na průvodní dokumentaci, doklady pro celní odbavení včetně dovozní, příp. i vývozní licence a na jednání s celními úřady. V této souvislosti s mezinárodním obchodem nacházejí své široké uplatnění rovněž logistické služby či komplexní logistická řešení. Celní odbavení zboží je nedílnou součástí mezinárodních obchodních operací ve všech případech obchodu s hmotným zbožím překračujícím celní hranice. Celní odbavení je tak součástí integrovaného logistického řetězce, přičemž dochází k přerušení hmotného toku zboží po dobu, než celní orgány v rámci celních předpisů rozhodnou o přidělení celně schváleného určení při dovozu/vývozu zboží. Pro přijetí rozhodnutí vyžadují poskytnutí veškerých skutečností a dokladů, které k tomu potřebují. 1. Dovoz a vývoz zboží Dovoz a vývoz zboží má nezastupitelné místo v ekonomice každého státu. I přes snahy o liberalizaci světového obchodu a minimalizaci tarifních zatížení, zůstává nadále clo nástrojem, který má významné funkce zejména při dovozu zboží. Ve vyspělých ekonomikách se snižuje význam fiskální funkce cla a rovněž tak se mění úkoly celních orgánů. Činnost celní správy v členských zemích je součástí systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území EU. Při realizaci tohoto dohledu pak celní správa postupuje podle jednotných celních předpisů EU, podle kterých rozhoduje o přidělení jednoho z celně schválených určení, včetně propuštění zboží do některého z celních režimů. Z pohledu dovozu a vývozu zboží je po vstupu České republiky do Evropské unie je důležité rozlišovat: vnitrounijní obchod v rámci členských zemí EU; obchod se třetími zeměmi (obchod mimo členské země EU). V případech obchodu se třetími zeměmi zboží překračuje celní hranici EU a podléhá celnímu odbavení. 106

3 2. Celní odbavení dováženého zboží 15 th International Scientific Conference Při dovozu zboží se z důvodu zajištění bezpečnosti Evropské unie provádí celní procedury ještě před vstupem zboží na celní území EU. V rámci vstupních operací ICS (Import Control System) se provádí bezpečnostní analýzy rizikovosti a zboží prochází rizikovou analýzou. Hodnoceno je jak zboží (klasifikace, druh zboží, původ, charakter, balení apod.), tak také osoby (dovozce, dopravce, celní zástupce apod.). Z tohoto důvodu podává dopravce nebo místo něj jakákoliv osoba, která je schopna dotčené zboží předložit nebo zajistit jeho předložení celnímu úřadu vstupu, vstupní souhrnné prohlášení ESD (Entry Summary Deklaration). Vstupní souhrnné prohlášení se podle druhu dopravy předkládá ve stanovených lhůtách před vstupem zboží na celní území EU. Zboží vstupuje na celní území přes vstupní body, kterými jsou vstupní celní úřady. Od vstupu na celní území EU podléhá zboží celnímu dohledu. Zboží zůstává pod celním dohledem po dobu nutnou ke zjištění jeho celního statusu a bez povolení celních orgánů nesmí být z celního dohledu vyjmuto. Zboží, které není zbožím Společenství, zůstává pod celním dohledem do okamžiku změny jeho celního statusu nebo do okamžiku, než opustí celní území EU, či je zničeno. Zboží předkládá celním orgánům osoba, která zboží na celní území EU dopravila, nebo osoba, která přebírá za přepravu tohoto zboží po jeho vstupu na celní území odpovědnost. Od předložení zboží k celnímu řízení do doby, než mu bude přiděleno příslušné celně schválené určení, má zboží postavení dočasně uskladněného zboží. Toto zboží smí být skladováno pouze na místech schválených celními orgány a za podmínek stanovených celními orgány. Dočasně uskladněné zboží může být kromě prohlídky a odběru vzorků, podrobeno pouze takovým úkonům, aby bylo uchováno v nezměněném stavu. U zboží, na které bylo podáno souhrnné celní prohlášení, musí být formality k přidělení celně schváleného určení splněny ve stanovených lhůtách v rozlišení, zda bylo zboží přepravované po moři; nebo jinak než po moři. Celně schválené určení představuje všechny možnosti, jak lze z celněprávního hlediska naložit se zbožím. Podle celní legislativy je celně schváleným určením: propuštění zboží do některého celního režimu; umístění zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu; zpětný vývoz zboží z celního území EU; zničení zboží; přenechání zboží ve prospěch státu. Většina zboží je v praxi při dovozu propouštěna do některého z celních režimů: Podle celního kodexu má deklarant bez ohledu na povahu nebo množství zboží nebo jeho zemi původu, odeslání nebo určení možnost zvolit celní režim, do něhož má být zboží za podmínek platných pro tento režim propuštěno. Na celní hranici se obvykle deklaruje zboží do celního režimu tranzit, který umožňuje dopravu zboží pod celním dohledem od vstupního celního úřadu odeslání k celnímu úřadu určení ve vnitrozemí. Po jeho ukončení se zboží obvykle deklaruje do některého z dovozních celních režimů, kterým může být: volný oběh; 107

4 uskladňování v celním skladu; aktivní zušlechťovací styk; přepracování pod celním dohledem; dočasné použití. Celní režim tranzit je celním režimem, který umožňuje dopravu zboží pod celním dohledem od celního úřadu odeslání k celnímu úřadu určení. Své uplatnění má zejména při dovozu zboží, používá se však také i při vývozu zboží. V režimu tranzitu nevzniká při dodržení stanovených podmínek celní dluh, propuštění do režimu tranzitu je podmíněno zajištěním celního dluhu, který by mohl vzniknout. Přeprava zboží v tranzitním režimu se obvykle uskutečňuje v režimu tranzitu Společenství, ve společném režimu tranzitu, na podkladě karnetu TIR apod. Nejčastěji využívaným dovozním celním režimem je režim volného oběhu. Při propuštění do volného oběhu získává zboží, které není zbožím Společenství, celní status zboží Společenství. Takové zboží pak již nepodléhá celnímu dohledu a lze s ním nakládat stejně jako se zbožím Společenství. Propuštění zboží do režimu volného oběhu zahrnuje uplatnění obchodněpolitických opatření, splnění dalších formalit stanovených pro dovoz určitého zboží a vybrání cla a nepřímých daní dlužných ze zákona. V případě ostatních dovozních režimů se jedná o režimy s hospodářským účinkem, pro které je obecně nutné mít předem vyřízeno povolení použít režim s hospodářským účinkem. U těchto režimů, s výjimkou aktivního zušlechťovacího styku systém navracení, nedochází v rámci režimu ke změně statusu zboží, zboží zůstává nadále pod celním dohledem, a pro ukončení režimu je nutné požádat o přidělení jiného celně schváleného určení. Specifickým celním režimem je režim uskladnění zboží pod celním dohledem. Poskytovatelé logistických služeb mohou provozovat veřejné celní sklady a rozšířit portfolio poskytovaných služeb. Zákazníkům tak mohou nabídnout možnost uskladnění dováženého zboží, které je pod celním dohledem, a využít výhody plynoucí z uplatnění režimu. Zboží propuštěné do daného režimu uskladňování v celním skladu není zatíženo povinností úhrady celního dluhu až do okamžiku, než bude propuštěno do režimu volného oběhu. V případě zpětného vývozu zboží mimo území EU povinnost úhrady celního dluhu odpadá. 3. Celní odbavení vyváženého zboží Celní odbavení pro vývoz se týká zboží, které má opustit celní území EU. Jedná se o vývoz zboží se statusem Společenství a také o zboží, které po dovozu zůstalo pod celním dohledem a má být vyvezeno mimo území EU. Před výstupem zboží z celního území se rovněž provádí stanovené formality. Na zboží, které má opustit území EU, se vztahuje povinnost podat příslušnému celnímu úřadu výstupní souhrnné prohlášení ještě předtím, než zboží opustí celní území EU. Pokud je podáno pouze celní prohlášení nebo prohlášení o zpětném vývozu, je časová náročnost na provedení analýzy rizika značně delší vzhledem k okamžiku, kdy jsou tato data a doklady celní správě poskytnuty. To může mít za následek prodloužení času k povolení výstupu zboží z celního území Společenství ze strany výstupního celního úřadu. 108

5 Vyvážené zboží podléhá celnímu dohledu a může podléhat celním kontrolám. Pro zboží se statusem Společenství lze deklarovat dva vývozní celní režimy: celní režim vývoz; celní režim pasivní zušlechťovací styk. Zboží je pod celním dohledem od přijetí zboží do celního režimu až do výstupu z celního území EU. Pro zboží, které má status zboží jiné než Společenství je pro vývoz nutné žádat o přidělení celně schválené určení zpětný vývoz, a propuštění zboží do režimu tranzitu, který umožní dopravit zboží pod celním dohledem k výstupnímu celnímu úřadu. Celní dohled trvá až do výstupu zboží z celního území. 4. Celní řízení Celní řízení je zvláštním druhem správního řízení, které provádí celní orgány v rámci celního dohledu. Jeho účelem je rozhodnout, zda bude zboží do navrženého celního režimu propuštěno, a případně za jakých podmínek. Toto řízení se zahajuje podáním celního prohlášení, kterým se navrhuje propuštění zboží do příslušného režimu. Celní úřad na základě provedeného celního řízení vydá rozhodnutí, zda zboží do navrženého režimu propustí, nebo ne. Návrh na zahájení celního řízení podává deklarant nebo jeho zástupce. Deklarantem je osoba, která činí celní prohlášení vlastním jménem, nebo osoba, jejímž jménem je celní prohlášení činěno, a může jím být každá osoba, která může příslušnému celnímu úřadu předložit předmětné zboží, nebo zajistit jeho předložení se všemi doklady. Obecně se vyžaduje, aby daná osoba byla usazená v EU, tj. fyzická osoba měla v EU obvyklé bydliště, nebo právnická osoba měla v EU sídlo, řídící ústředí nebo stálou provozovnu. Při posuzování oprávněnosti podat celní prohlášení se tedy u deklaranta nezkoumá jeho vlastnické právo ke zboží. Při jednání s celními orgány se může každá osoba nechat zastoupit, přičemž se může jednat o zastoupení přímé nebo zastoupení nepřímé U přímého zastoupení zástupce jedná jménem a na účet zastoupené osoby, deklarantem je tedy osoba zastoupená, u nepřímého zastoupení zástupce jedná vlastním jménem na účet jiné osoby, deklarantem je zástupce. Na propuštění zboží do celního režimu se podává celní prohlášení. Je to právní úkon, jímž příslušná osoba projevuje předepsanou formou a způsobem vůli, aby bylo zboží propuštěno do určitého režimu. Podává se elektronicky, písemně, ústně nebo jiným úkonem, jímž daná osoba vyjádří svou vůli. U všech výše zmíněných případů dovozu, vývozu i tranzitu, kromě výjimek uvedených v celní legislativě, je povinnost podávat elektronické celní prohlášení. V odůvodněných případech lze použít písemné prohlášení v podobě jednotného správního dokladu. Pro realizaci elektronických podání je nutné se zaregistrovat u Celní správy České republiky a získat povolení k elektronické komunikaci. Celní prohlášení musí obsahovat všechny náležitosti nezbytné pro použití celních předpisů upravujících celní režim, který je v celním prohlášení navržen. Nedílnou součástí celního prohlášení jsou doklady, které prokazují skutečnosti v celním prohlášení, skutečnosti 109

6 v závislosti na navrhovaném režimu a také doklady pro doložení požadavků, které jsou specifické pro některé druhy zboží. 5. Poskytovatelé celních služeb Celní odbavení zboží je jednou z činností integrovaného logistického řetězce. Poskytovatelé celních služeb nabízí celé portfolio služeb pro zastupování v řízení před celními orgány, včetně komplexního řešení celního odbavení a činností s tím souvisejících. Poskytovatelé celních služeb jsou podnikatelské subjekty. Obvykle se jedná o různá oddělení celní deklarace zasilatelských nebo dopravních firem. Své celní služby poskytují nejen zákazníkům, kteří využívají jejich logistické a přepravní služby, ale i těm, kteří těchto služeb nevyužívají a potřebují pouze proclít zboží. Pro zastupování v celním řízení mohou zákazníkům nabídnout přímé nebo nepřímé zastoupení. V oblasti celních služeb nabízí širokou škálu služeb k zajištění bezproblémové a konzistentní obchodní činnosti a minimalizaci rizik při realizaci obchodních operací. Do portfolia poskytovaných celních služeb patří: celní a obchodní poradenské služby, konzultace; vystavení celního prohlášení pro vývoz nebo dovoz; platba cla a DPH za zákazníka; zajištění celního dluhu; povolení a licence pro dovoz nebo vývoz zboží, např. pro zboží dvojího užití; další služby spojené se státními organizacemi různá povolení pro zajištění odbavení zboží, bezpečnostní opatření - oznámení příslušným orgánům stanovené informace o zásilkách zboží ještě před jejich příjezdem jak pro dovoz do EU (ICS systém), tak do jiných dovozních zemí (např. do USA); zajištění celních formalit pro vnitrozemský pohyb zboží pod celním dohledem v rámci jednotného celního území; dodatečné služby celní sklad, zpracování navracení cla, fiskální zastoupení, spotřební daně, a mnoho dalších služeb. 6. Modernizace a zjednodušení procesu celního odbavení Evropská komise průběžně zavádí do praxe jednotné metody celního odbavení pro celé celní území, které odpovídají novým trendům v celní oblasti. Deklaranti tak mají možnost nejenom si ve vztahu k celnímu odbavení zboží zavčasu opatřovat příslušná povolení celních orgánů a orgánů státní správy, ale v rámci celního odbavení mohou využívat různé zjednodušené a jiné postupy, které mají pozitivní vliv na proces celního odbavení. Deklaranti mohou např. využívat: 110

7 status AEO Oprávněný hospodářský subjekt; postavení AEO poskytuje zjednodušení procedur jak na straně celních správ EU tak na straně AEO, neboť osvědčení je uděleno spolehlivým, celní problematiku znalým a finančně stabilním hospodářským subjektům; použití zjednodušených postupů pro režim tranzitu (schválený odesilatel, schválený příjemce) umožňující celní odbavení i mimo úřední hodiny vnitrozemských celních úřadů; použití zjednodušených postupů pro dovozní celní režimy; status schváleného vývozce pro možnost využívat zjednodušené postupy pro vystavení důkazu o původu zboží pro preferenční účely; využívat institut centrálního celního řízení a jiné. Zjednodušené postupy musí být povoleny celním úřadem a povolení bude uděleno pouze osobě, která skýtá dostatečné záruky ohledně dodržování právních předpisů a možnosti účinné kontroly ze strany celních orgánů. Závěr Bez ohledu na snahy o liberalizaci světového obchodu a snahu o zrušení veškerých tarifních zatížení mezi jednotlivými státy, plní clo stále významnou funkci, která sice nemusí být vždy jednoznačně fiskální, ale zcela určitě zůstává významná funkce ochranná. Ochrana vlastního trhu, životních podmínek a zájmů obyvatel je pro státy stále důležitá. Proto v rámci mezinárodního obchodu nadále zůstává povinnost celního odbavení zboží. Evropská komise a celní správy členských zemí zavádí do praxe za účelem zjednodušení a urychlení celních procedur moderní metody. Je na deklarantské veřejnosti a na poskytovatelích celních služeb, jak tyto možnosti v rámci komplexních logistických služeb využijí. Použitá literatura [1] KÁRNÍK, Miroslav. Clo a celní politika od A do Z. 1. vyd. Olomouc: ANAG, ISBN [2] MACHKOVÁ, Hana a kol. Mezinárodní obchodní operace. 5. vyd. Praha: Grada, ISBN [3] MATOUŠEK, Pavel a SABELOVÁ, Lenka. Clo. 1. vyd. Praha: ASPI, ISBN [4] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex) [5] Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [6] Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství 111

8 [7] Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů [8] Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů [9] Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů [10] 112

UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI 2010-2013

UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI 2010-2013 UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro volnou ţivnost číslo oboru 53

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro volnou ţivnost číslo oboru 53 Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro volnou ţivnost číslo oboru 53 ZASILATELSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ aktualizovaná příručka se zabývá

Více

SZZ 2012 - OBCH. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - OBCH. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH 1. TARIFNÍ OPATŘENÍ STÁTU, CELNÍ ŘÍZENÍ, CLA, CELNÍ SAZBY, CELNÍ REŽIMY A CELNÍ PREFERENCE 1 2. NETARIFNÍ OPATŘENÍ, LICENČNÍ ŘÍZENÍ, FYTOSANITÁRNÍ

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Rekonciliace celního skladu společnosti Honeywell ve Velké Británii Filip Měchura Bakalářská práce 2015 Rád bych poděkoval vedoucímu práce Ing. Janu

Více

VÝKON CELNÍ SPRÁVY A KONTROLA PAVEL MATOUŠEK

VÝKON CELNÍ SPRÁVY A KONTROLA PAVEL MATOUŠEK VÝKON CELNÍ SPRÁVY A KONTROLA PAVEL MATOUŠEK Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Česká Republika Abstrakt Nedílnou součástí výkonu celní správy je kontrola. Celní orgány při výkonu služby

Více

PŘÍRUČKA PRO TRANZIT TAXUD/801/2004

PŘÍRUČKA PRO TRANZIT TAXUD/801/2004 PŘÍRUČKA PRO TRANZIT TAXUD/801/2004 Předmluva Akční plán pro tranzit v Evropě 1 vyzval k vypracování příručky obsahující podrobný popis společného tranzitního režimu a tranzitního režimu Společenství a

Více

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z Díl 1 MANIPULACE S JEDNOTLIVÝMI DÍLY TISKOPISU A DOPLŇKOVÉHO LISTU

Více

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno. Absolventská práce

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno. Absolventská práce Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno Absolventská práce Brno 2015 Veronika Mašterová Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola

Více

CELNÍ ASPEKTY V CESTOVNÍM RUCHU

CELNÍ ASPEKTY V CESTOVNÍM RUCHU Abstrakt: CELNÍ ASPEKTY V CESTOVNÍM RUCHU Customs aspects of tourism Ing. Blanka Kalupová Vysoká škola logistiky o.p.s., Katedra logistiky a technických disciplín, e-mail: blanka.kalupova@vslg.cz Článek

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie VLIV ZMĚNY VÝBĚRU SPOTŘEBNÍCH DANÍ NA PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Petra Bálková VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Ing. Antonín

Více

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími

Více

Vysvětlivky k dotazníku pro samohodnocení oprávněného hospodářského subjektu (OHS)

Vysvětlivky k dotazníku pro samohodnocení oprávněného hospodářského subjektu (OHS) Vysvětlivky k dotazníku pro samohodnocení oprávněného hospodářského subjektu (OHS) Cílem samohodnocení OHS je pomoci vám, abyste si uvědomili požadavky spojené se získáním statusu OHS, a poskytnout celní

Více

SMĚRNICE. SMĚRNICE RADY 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS

SMĚRNICE. SMĚRNICE RADY 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS L 9/12 Úřední věstník Evropské unie 14.1.2009 SMĚRNICE SMĚRNICE RADY 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na

Více

Semestrální práce. Management obchodu s oděvy. Téma: Zahraniční obchod. Vypracoval: Miriama Remetová. Natálie Zipserová. Školní rok: 2014/2015

Semestrální práce. Management obchodu s oděvy. Téma: Zahraniční obchod. Vypracoval: Miriama Remetová. Natálie Zipserová. Školní rok: 2014/2015 Semestrální práce Management obchodu s oděvy Téma: Zahraniční obchod Vypracoval: Miriama Remetová Natálie Zipserová Školní rok: 2014/2015 Ročník: 3 Obsah 1 Úvod... 3 2 Vývoz a dovoz zboží a služeb... 4

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 8 SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM CELNÍ SLUŽBY. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. ROLE JEDNOTLIVÝCH STRAN A JEJICH POVINNOSTI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

REACH - NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI REACH - HANDLING WITH CHEMICAL SUBSTANCES

REACH - NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI REACH - HANDLING WITH CHEMICAL SUBSTANCES REACH - NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI REACH - HANDLING WITH CHEMICAL SUBSTANCES Dana PROCHÁZKOVÁ dr.prochazkova.dana@seznam.cz Došlo 19. 1. 2010, přepracováno 13. 4. 2010, upraveno 21. 10. 2010, přijato

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Organizace správy daní v ČR a Evropě Lukáš Rak 2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Zákaz prodeje

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Zákaz prodeje VYBRANÁ USTANOVENÍ 107 (6) Prodejce tabákových výrobků je povinen prodávat tabákové výrobky v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou nálepkou s výjimkou prodeje doutníků a cigarillos konečnému

Více

Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby

Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby Clo Nepřímá daň na dovážené zboží Je to též zákonem daná, povinná, nenávratná a neekvivalentní platba Je příjmem centrálního rozpočtu (vstupem do EU 75%

Více

353/2003 Sb. ZÁKON. ze dne 26. září 2003. o spotřebních daních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Předmět úpravy

353/2003 Sb. ZÁKON. ze dne 26. září 2003. o spotřebních daních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Předmět úpravy Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 353/2003 Sb. - zákon o spotřebních daních - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 353/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. září

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.10.2010 Úřední věstník Evropské unie L 281/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 961/2010 ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) č. 423/2007

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Problematika daňového řízení při správě spotřební daně Zpracoval: Jiří Cajthaml Plzeň 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb.

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb. Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb. 1 477/2001 Sb. Zákon ze dne 4. prosince 2001 o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Více

POVINNOSTI PODNIKATELE Z POHLEDU ŽIVNOSTENSKÉHO PRÁVA

POVINNOSTI PODNIKATELE Z POHLEDU ŽIVNOSTENSKÉHO PRÁVA AKADEMIE STING, o.p.s. soukromá vysoká škola v Brně POVINNOSTI PODNIKATELE Z POHLEDU ŽIVNOSTENSKÉHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE ING. LUDĚK MIKULECKÝ, LL.M. JUDR. PETRA ADÁMKOVÁ, PH.D.

Více

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou v praxi

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou v praxi Evropská komise Obchod Dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou v praxi Evropská komise a žádná osoba vystupující jejím jménem není zodpovědná za využití níže uvedených informací. Lucemburk: Úřad pro publikace

Více

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu INCOTERMS 2010 DODACÍ DOLOŽKA OBECNĚ doložky INCOTERMS nejsou

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : 59. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU Zpracoval:

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Logistika a mezinárodní obchod. Téma: Dokumenty v mezinárodním obchodu. 2013/2014 Katedra oděvnictví

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Logistika a mezinárodní obchod. Téma: Dokumenty v mezinárodním obchodu. 2013/2014 Katedra oděvnictví SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Logistika a mezinárodní obchod Téma: Dokumenty v mezinárodním obchodu Vypracovala: Natálie Zipserová 2013/2014 Katedra oděvnictví ANOTACE Tato semestrální práce je zaměřena na mezinárodní

Více

Daně 2011. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, k 1. 5.

Daně 2011. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, k 1. 5. Daně 2011 a předpisy související s přehledy změn 1. aktualizace Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, k 1. 5. 2011 Změny k 1. 5. 2011 provedené zákonem č. 95/2011 Sb. jsou v textu naznačeny

Více