CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS"

Transkript

1 CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS 15 th International Scientific Conference Blanka Kalupová 1 ABSTRACT The contribution deals with customs issues in relation to logistics and logistics services through the comprehensive clearance of imported and exported goods traded outside the EU. It refers to the customs clearance of goods as part of an integrated logistics chain. KEYWORDS office duties customs clearance, customs procedures, duty, logistics services. LANGUAGE OF THE PAPER Czech. 1 Ing. Blanka Kalupová, Vysoká škola logistiky o.p.s., Palackého 1381/25, Přerov, 105

2 CELNÍ ASPEKTY LOGISTIKY Abstrakt Příspěvek se zabývá celní problematikou ve vztahu k logistice a poskytování logistických služeb v rámci komplexního odbavení zboží obchodovaného mimo země EU. Poukazuje na celní odbavení zboží jako na součást integrovaného logistického řetězce. Klíčová slova: celní odbavení zboží, celní procedury, clo, logistické služby Úvod Mezinárodní obchod je z povahy věci nerozlučně spojen s mezinárodní přepravou zboží a v souvislosti s ní zpravidla i s celním odbavováním zboží. Zejména služby poskytované pro obchod se zeměmi mimo členské země EU vyžadují velký důraz na průvodní dokumentaci, doklady pro celní odbavení včetně dovozní, příp. i vývozní licence a na jednání s celními úřady. V této souvislosti s mezinárodním obchodem nacházejí své široké uplatnění rovněž logistické služby či komplexní logistická řešení. Celní odbavení zboží je nedílnou součástí mezinárodních obchodních operací ve všech případech obchodu s hmotným zbožím překračujícím celní hranice. Celní odbavení je tak součástí integrovaného logistického řetězce, přičemž dochází k přerušení hmotného toku zboží po dobu, než celní orgány v rámci celních předpisů rozhodnou o přidělení celně schváleného určení při dovozu/vývozu zboží. Pro přijetí rozhodnutí vyžadují poskytnutí veškerých skutečností a dokladů, které k tomu potřebují. 1. Dovoz a vývoz zboží Dovoz a vývoz zboží má nezastupitelné místo v ekonomice každého státu. I přes snahy o liberalizaci světového obchodu a minimalizaci tarifních zatížení, zůstává nadále clo nástrojem, který má významné funkce zejména při dovozu zboží. Ve vyspělých ekonomikách se snižuje význam fiskální funkce cla a rovněž tak se mění úkoly celních orgánů. Činnost celní správy v členských zemích je součástí systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území EU. Při realizaci tohoto dohledu pak celní správa postupuje podle jednotných celních předpisů EU, podle kterých rozhoduje o přidělení jednoho z celně schválených určení, včetně propuštění zboží do některého z celních režimů. Z pohledu dovozu a vývozu zboží je po vstupu České republiky do Evropské unie je důležité rozlišovat: vnitrounijní obchod v rámci členských zemí EU; obchod se třetími zeměmi (obchod mimo členské země EU). V případech obchodu se třetími zeměmi zboží překračuje celní hranici EU a podléhá celnímu odbavení. 106

3 2. Celní odbavení dováženého zboží 15 th International Scientific Conference Při dovozu zboží se z důvodu zajištění bezpečnosti Evropské unie provádí celní procedury ještě před vstupem zboží na celní území EU. V rámci vstupních operací ICS (Import Control System) se provádí bezpečnostní analýzy rizikovosti a zboží prochází rizikovou analýzou. Hodnoceno je jak zboží (klasifikace, druh zboží, původ, charakter, balení apod.), tak také osoby (dovozce, dopravce, celní zástupce apod.). Z tohoto důvodu podává dopravce nebo místo něj jakákoliv osoba, která je schopna dotčené zboží předložit nebo zajistit jeho předložení celnímu úřadu vstupu, vstupní souhrnné prohlášení ESD (Entry Summary Deklaration). Vstupní souhrnné prohlášení se podle druhu dopravy předkládá ve stanovených lhůtách před vstupem zboží na celní území EU. Zboží vstupuje na celní území přes vstupní body, kterými jsou vstupní celní úřady. Od vstupu na celní území EU podléhá zboží celnímu dohledu. Zboží zůstává pod celním dohledem po dobu nutnou ke zjištění jeho celního statusu a bez povolení celních orgánů nesmí být z celního dohledu vyjmuto. Zboží, které není zbožím Společenství, zůstává pod celním dohledem do okamžiku změny jeho celního statusu nebo do okamžiku, než opustí celní území EU, či je zničeno. Zboží předkládá celním orgánům osoba, která zboží na celní území EU dopravila, nebo osoba, která přebírá za přepravu tohoto zboží po jeho vstupu na celní území odpovědnost. Od předložení zboží k celnímu řízení do doby, než mu bude přiděleno příslušné celně schválené určení, má zboží postavení dočasně uskladněného zboží. Toto zboží smí být skladováno pouze na místech schválených celními orgány a za podmínek stanovených celními orgány. Dočasně uskladněné zboží může být kromě prohlídky a odběru vzorků, podrobeno pouze takovým úkonům, aby bylo uchováno v nezměněném stavu. U zboží, na které bylo podáno souhrnné celní prohlášení, musí být formality k přidělení celně schváleného určení splněny ve stanovených lhůtách v rozlišení, zda bylo zboží přepravované po moři; nebo jinak než po moři. Celně schválené určení představuje všechny možnosti, jak lze z celněprávního hlediska naložit se zbožím. Podle celní legislativy je celně schváleným určením: propuštění zboží do některého celního režimu; umístění zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu; zpětný vývoz zboží z celního území EU; zničení zboží; přenechání zboží ve prospěch státu. Většina zboží je v praxi při dovozu propouštěna do některého z celních režimů: Podle celního kodexu má deklarant bez ohledu na povahu nebo množství zboží nebo jeho zemi původu, odeslání nebo určení možnost zvolit celní režim, do něhož má být zboží za podmínek platných pro tento režim propuštěno. Na celní hranici se obvykle deklaruje zboží do celního režimu tranzit, který umožňuje dopravu zboží pod celním dohledem od vstupního celního úřadu odeslání k celnímu úřadu určení ve vnitrozemí. Po jeho ukončení se zboží obvykle deklaruje do některého z dovozních celních režimů, kterým může být: volný oběh; 107

4 uskladňování v celním skladu; aktivní zušlechťovací styk; přepracování pod celním dohledem; dočasné použití. Celní režim tranzit je celním režimem, který umožňuje dopravu zboží pod celním dohledem od celního úřadu odeslání k celnímu úřadu určení. Své uplatnění má zejména při dovozu zboží, používá se však také i při vývozu zboží. V režimu tranzitu nevzniká při dodržení stanovených podmínek celní dluh, propuštění do režimu tranzitu je podmíněno zajištěním celního dluhu, který by mohl vzniknout. Přeprava zboží v tranzitním režimu se obvykle uskutečňuje v režimu tranzitu Společenství, ve společném režimu tranzitu, na podkladě karnetu TIR apod. Nejčastěji využívaným dovozním celním režimem je režim volného oběhu. Při propuštění do volného oběhu získává zboží, které není zbožím Společenství, celní status zboží Společenství. Takové zboží pak již nepodléhá celnímu dohledu a lze s ním nakládat stejně jako se zbožím Společenství. Propuštění zboží do režimu volného oběhu zahrnuje uplatnění obchodněpolitických opatření, splnění dalších formalit stanovených pro dovoz určitého zboží a vybrání cla a nepřímých daní dlužných ze zákona. V případě ostatních dovozních režimů se jedná o režimy s hospodářským účinkem, pro které je obecně nutné mít předem vyřízeno povolení použít režim s hospodářským účinkem. U těchto režimů, s výjimkou aktivního zušlechťovacího styku systém navracení, nedochází v rámci režimu ke změně statusu zboží, zboží zůstává nadále pod celním dohledem, a pro ukončení režimu je nutné požádat o přidělení jiného celně schváleného určení. Specifickým celním režimem je režim uskladnění zboží pod celním dohledem. Poskytovatelé logistických služeb mohou provozovat veřejné celní sklady a rozšířit portfolio poskytovaných služeb. Zákazníkům tak mohou nabídnout možnost uskladnění dováženého zboží, které je pod celním dohledem, a využít výhody plynoucí z uplatnění režimu. Zboží propuštěné do daného režimu uskladňování v celním skladu není zatíženo povinností úhrady celního dluhu až do okamžiku, než bude propuštěno do režimu volného oběhu. V případě zpětného vývozu zboží mimo území EU povinnost úhrady celního dluhu odpadá. 3. Celní odbavení vyváženého zboží Celní odbavení pro vývoz se týká zboží, které má opustit celní území EU. Jedná se o vývoz zboží se statusem Společenství a také o zboží, které po dovozu zůstalo pod celním dohledem a má být vyvezeno mimo území EU. Před výstupem zboží z celního území se rovněž provádí stanovené formality. Na zboží, které má opustit území EU, se vztahuje povinnost podat příslušnému celnímu úřadu výstupní souhrnné prohlášení ještě předtím, než zboží opustí celní území EU. Pokud je podáno pouze celní prohlášení nebo prohlášení o zpětném vývozu, je časová náročnost na provedení analýzy rizika značně delší vzhledem k okamžiku, kdy jsou tato data a doklady celní správě poskytnuty. To může mít za následek prodloužení času k povolení výstupu zboží z celního území Společenství ze strany výstupního celního úřadu. 108

5 Vyvážené zboží podléhá celnímu dohledu a může podléhat celním kontrolám. Pro zboží se statusem Společenství lze deklarovat dva vývozní celní režimy: celní režim vývoz; celní režim pasivní zušlechťovací styk. Zboží je pod celním dohledem od přijetí zboží do celního režimu až do výstupu z celního území EU. Pro zboží, které má status zboží jiné než Společenství je pro vývoz nutné žádat o přidělení celně schválené určení zpětný vývoz, a propuštění zboží do režimu tranzitu, který umožní dopravit zboží pod celním dohledem k výstupnímu celnímu úřadu. Celní dohled trvá až do výstupu zboží z celního území. 4. Celní řízení Celní řízení je zvláštním druhem správního řízení, které provádí celní orgány v rámci celního dohledu. Jeho účelem je rozhodnout, zda bude zboží do navrženého celního režimu propuštěno, a případně za jakých podmínek. Toto řízení se zahajuje podáním celního prohlášení, kterým se navrhuje propuštění zboží do příslušného režimu. Celní úřad na základě provedeného celního řízení vydá rozhodnutí, zda zboží do navrženého režimu propustí, nebo ne. Návrh na zahájení celního řízení podává deklarant nebo jeho zástupce. Deklarantem je osoba, která činí celní prohlášení vlastním jménem, nebo osoba, jejímž jménem je celní prohlášení činěno, a může jím být každá osoba, která může příslušnému celnímu úřadu předložit předmětné zboží, nebo zajistit jeho předložení se všemi doklady. Obecně se vyžaduje, aby daná osoba byla usazená v EU, tj. fyzická osoba měla v EU obvyklé bydliště, nebo právnická osoba měla v EU sídlo, řídící ústředí nebo stálou provozovnu. Při posuzování oprávněnosti podat celní prohlášení se tedy u deklaranta nezkoumá jeho vlastnické právo ke zboží. Při jednání s celními orgány se může každá osoba nechat zastoupit, přičemž se může jednat o zastoupení přímé nebo zastoupení nepřímé U přímého zastoupení zástupce jedná jménem a na účet zastoupené osoby, deklarantem je tedy osoba zastoupená, u nepřímého zastoupení zástupce jedná vlastním jménem na účet jiné osoby, deklarantem je zástupce. Na propuštění zboží do celního režimu se podává celní prohlášení. Je to právní úkon, jímž příslušná osoba projevuje předepsanou formou a způsobem vůli, aby bylo zboží propuštěno do určitého režimu. Podává se elektronicky, písemně, ústně nebo jiným úkonem, jímž daná osoba vyjádří svou vůli. U všech výše zmíněných případů dovozu, vývozu i tranzitu, kromě výjimek uvedených v celní legislativě, je povinnost podávat elektronické celní prohlášení. V odůvodněných případech lze použít písemné prohlášení v podobě jednotného správního dokladu. Pro realizaci elektronických podání je nutné se zaregistrovat u Celní správy České republiky a získat povolení k elektronické komunikaci. Celní prohlášení musí obsahovat všechny náležitosti nezbytné pro použití celních předpisů upravujících celní režim, který je v celním prohlášení navržen. Nedílnou součástí celního prohlášení jsou doklady, které prokazují skutečnosti v celním prohlášení, skutečnosti 109

6 v závislosti na navrhovaném režimu a také doklady pro doložení požadavků, které jsou specifické pro některé druhy zboží. 5. Poskytovatelé celních služeb Celní odbavení zboží je jednou z činností integrovaného logistického řetězce. Poskytovatelé celních služeb nabízí celé portfolio služeb pro zastupování v řízení před celními orgány, včetně komplexního řešení celního odbavení a činností s tím souvisejících. Poskytovatelé celních služeb jsou podnikatelské subjekty. Obvykle se jedná o různá oddělení celní deklarace zasilatelských nebo dopravních firem. Své celní služby poskytují nejen zákazníkům, kteří využívají jejich logistické a přepravní služby, ale i těm, kteří těchto služeb nevyužívají a potřebují pouze proclít zboží. Pro zastupování v celním řízení mohou zákazníkům nabídnout přímé nebo nepřímé zastoupení. V oblasti celních služeb nabízí širokou škálu služeb k zajištění bezproblémové a konzistentní obchodní činnosti a minimalizaci rizik při realizaci obchodních operací. Do portfolia poskytovaných celních služeb patří: celní a obchodní poradenské služby, konzultace; vystavení celního prohlášení pro vývoz nebo dovoz; platba cla a DPH za zákazníka; zajištění celního dluhu; povolení a licence pro dovoz nebo vývoz zboží, např. pro zboží dvojího užití; další služby spojené se státními organizacemi různá povolení pro zajištění odbavení zboží, bezpečnostní opatření - oznámení příslušným orgánům stanovené informace o zásilkách zboží ještě před jejich příjezdem jak pro dovoz do EU (ICS systém), tak do jiných dovozních zemí (např. do USA); zajištění celních formalit pro vnitrozemský pohyb zboží pod celním dohledem v rámci jednotného celního území; dodatečné služby celní sklad, zpracování navracení cla, fiskální zastoupení, spotřební daně, a mnoho dalších služeb. 6. Modernizace a zjednodušení procesu celního odbavení Evropská komise průběžně zavádí do praxe jednotné metody celního odbavení pro celé celní území, které odpovídají novým trendům v celní oblasti. Deklaranti tak mají možnost nejenom si ve vztahu k celnímu odbavení zboží zavčasu opatřovat příslušná povolení celních orgánů a orgánů státní správy, ale v rámci celního odbavení mohou využívat různé zjednodušené a jiné postupy, které mají pozitivní vliv na proces celního odbavení. Deklaranti mohou např. využívat: 110

7 status AEO Oprávněný hospodářský subjekt; postavení AEO poskytuje zjednodušení procedur jak na straně celních správ EU tak na straně AEO, neboť osvědčení je uděleno spolehlivým, celní problematiku znalým a finančně stabilním hospodářským subjektům; použití zjednodušených postupů pro režim tranzitu (schválený odesilatel, schválený příjemce) umožňující celní odbavení i mimo úřední hodiny vnitrozemských celních úřadů; použití zjednodušených postupů pro dovozní celní režimy; status schváleného vývozce pro možnost využívat zjednodušené postupy pro vystavení důkazu o původu zboží pro preferenční účely; využívat institut centrálního celního řízení a jiné. Zjednodušené postupy musí být povoleny celním úřadem a povolení bude uděleno pouze osobě, která skýtá dostatečné záruky ohledně dodržování právních předpisů a možnosti účinné kontroly ze strany celních orgánů. Závěr Bez ohledu na snahy o liberalizaci světového obchodu a snahu o zrušení veškerých tarifních zatížení mezi jednotlivými státy, plní clo stále významnou funkci, která sice nemusí být vždy jednoznačně fiskální, ale zcela určitě zůstává významná funkce ochranná. Ochrana vlastního trhu, životních podmínek a zájmů obyvatel je pro státy stále důležitá. Proto v rámci mezinárodního obchodu nadále zůstává povinnost celního odbavení zboží. Evropská komise a celní správy členských zemí zavádí do praxe za účelem zjednodušení a urychlení celních procedur moderní metody. Je na deklarantské veřejnosti a na poskytovatelích celních služeb, jak tyto možnosti v rámci komplexních logistických služeb využijí. Použitá literatura [1] KÁRNÍK, Miroslav. Clo a celní politika od A do Z. 1. vyd. Olomouc: ANAG, ISBN [2] MACHKOVÁ, Hana a kol. Mezinárodní obchodní operace. 5. vyd. Praha: Grada, ISBN [3] MATOUŠEK, Pavel a SABELOVÁ, Lenka. Clo. 1. vyd. Praha: ASPI, ISBN [4] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex) [5] Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [6] Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství 111

8 [7] Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů [8] Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů [9] Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů [10] 112

Celní právo a celní správa Základy celního práva

Celní právo a celní správa Základy celního práva Celní právo a celní správa Základy celního práva Dana Šramková Pyramida norem celního práva Právo EU celní kodex prováděcí nařízení k celnímu kodexu nařízení o osvobození od cla = nařízení nařízení TIR

Více

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, 11000 Tel: +420 221990455 E-mail: tomicek@stanek-tomicek.com

Více

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 124403/16/7100-20116-050701 Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29.

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

Delegace naleznou v příloze dokument C(2016) 2002 final, ANNEXES 1 to 2.

Delegace naleznou v příloze dokument C(2016) 2002 final, ANNEXES 1 to 2. Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2016 (OR. en) 7613/16 ADD 1 UD 72 DELACT 61 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. dubna 2016 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka

Více

clo a celní politika od A do Z

clo a celní politika od A do Z clo a celní politika od A do Z 1. vydání 1. aktualizace k 1. 2. 2014 Od vydání publikace Clo a celní politika od A do Z v listopadu 2012 došlo v celní legislativě k řadě změn, z nichž se publikace týkají

Více

Informace k UCC IA a DA

Informace k UCC IA a DA Celní správa České republiky Informace k UCC IA a DA Ing. Michal Šedivý, Oddělení 211 GŘC m.sedivy@cs.mfcr.cz 14. 5. 2015 Obsah Celní kodex Unie (UCC) Obecné informace k UCC IA a DA Plánované změny v UCC

Více

CELNÍ REŽIMY EU - ZÁKLADNÍ

CELNÍ REŽIMY EU - ZÁKLADNÍ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Celní režimy EU - základní Autor Ing. Blanka Strachotová Datum 8. 10. 2013

Více

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Renata Čuhlová Přednáška 10

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Renata Čuhlová Přednáška 10 Vybrané operace v mezinárodním obchodě Renata Čuhlová Přednáška 10 Přednáška 9 Cla a celní řízení v EU a ČR Legislativa EU a národní EU Společná celní legislativa: společný Celní kodex (Celní kodex Společenství

Více

Kontrola exportu zboží dvojího použití

Kontrola exportu zboží dvojího použití Kontrola exportu zboží dvojího použití Legislativa EU a ČR týkající se kontroly vývozu o povolení k vývozu 29. 11. 2016 Právní předpisy upravující kontrolu exportu zboží dvojího použití nařízení Rady (ES)

Více

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 15 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 15 days 079730/EU XXIV. GP Eingelangt am 25/04/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 April 2012 17112/11 Interinstitutional File: 2005/0246 (COD) JUR 565 UD 324 ENFOCUSTOM 141 MI 580 COMER 231 TRANS 320

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 8 SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM CELNÍ SLUŽBY. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. ROLE JEDNOTLIVÝCH STRAN A JEJICH POVINNOSTI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Dovozy a vývozy Kamila Míková Dovozy a vývozy EU volný obchod - uznávání certifikátů, značek, atestů - společné obchodní standardy - upravují Nařízení Evropské komise

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX,

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2015) XXX draft PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

VÝBOR PRO CELNÍ KODEX

VÝBOR PRO CELNÍ KODEX EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Celní politika, legislativa, celní sazebník Celní legislativa V Bruselu dne 28. března 2013 TAXUD/A2/SPE/MRe D (2013) 401270 TAXUD/A2/SPE/2013/058-EN

Více

PROBLEMATIKA PŮVODU ZBOŽÍ

PROBLEMATIKA PŮVODU ZBOŽÍ PROBLEMATIKA PŮVODU ZBOŽÍ s ohledem na celní kodex Unie (UCC), implementovaný (IA) a delegovaný (DA) akt od 1. 5. 2016 1 Prohlášení dodavatele a osvědčení údajů INF 4 Prokazování a ověřování preferenčního

Více

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 6

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 6 Průvodní operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel přednáška 6 Cla a celní řízení v EU a ČR Legislativa EU a národní EU (www.celnisprava.cz, www.businessinfo.cz, www.byznys.ihned.cz) Společná celní

Více

Hodnoticí standard. Celní deklarant (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63)

Hodnoticí standard. Celní deklarant (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Celní deklarant (kód: 63-019-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Týká se povolání: Celní deklarant Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI 2010-2013

UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI 2010-2013 UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě

Více

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel Vnitřní pokyn č. : 63 / 2004 Věc : Postup celních úřadů při aplikaci ustanovení 23 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném

Více

Celní správa České republiky

Celní správa České republiky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 Zboží podezřelé z porušení

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Více

P Ř Í R U Č K A D Í L A

P Ř Í R U Č K A D Í L A P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového (s úpravami vyplývajícími z předpisů ke dni 1.1.2013) D Í L A Společná ustanovení strana 1 I.

Více

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky.

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky. Strana 4714 Sbírka zákonů č.343 / 2010 Částka 126 343 ZÁKON ze dne 27. října 2010, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 95 Sbírka zákonů č. 243 / 2016 Strana 3595 243 ZÁKON ze dne 14. července 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s.

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 2013R0952 CS 30.10.2013 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví. Celní politika

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví. Celní politika Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Celní politika 1VF518 Daňová politika Ing. Stanislav Klazar Ph.D. Vypracoval: Jakub Hovorka (xhovj08) OBSAH Úvod... 3 1 Clo - základní pojmy

Více

TAXUD/1619/08 rev. 2.1 POKYNY K JSD. Strana 1

TAXUD/1619/08 rev. 2.1 POKYNY K JSD. Strana 1 TAXUD/1619/08 rev. 2.1 POKYNY K JSD Strana 1 SEZNAM ZKRATEK A AKRONYMŮ POUŽITÝCH V POKYNECH K JSD AKT Skupina afrických, karibských a tichomořských států Celní kodex Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 717/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 717/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 717/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona Zástupce předkladatele: ministr financí

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

JEDNOTNÉ CELNÍ PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE

JEDNOTNÉ CELNÍ PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Jednotné celní předpisy Evropské unie Autor Ing. Blanka Strachotová Datum

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 291 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 291 této smlouvy, L 343/558 Úřední věstník Evropské unie 29.12.2015 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

NOVINKY V OBLASTI DPH SOUVISEJÍCÍ S NOVÝMI CELNÍMI PŘEDPISY

NOVINKY V OBLASTI DPH SOUVISEJÍCÍ S NOVÝMI CELNÍMI PŘEDPISY NOVINKY V OBLASTI DPH SOUVISEJÍCÍ S NOVÝMI CELNÍMI PŘEDPISY Ing. Jiří Štrupl, odbor 21 GŘC (j.strupl@cs.mfcr.cz) Předpisy/použité zkratky ZDPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

Více

Žádost o individuální vývozní povolení a souhrnné vývozní povolení pro zboží dvojího použití (zákon č. 594/2004 Sb.)

Žádost o individuální vývozní povolení a souhrnné vývozní povolení pro zboží dvojího použití (zákon č. 594/2004 Sb.) Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 344/2010 Sb. Žádost o individuální vývozní povolení a souhrnné vývozní povolení pro zboží dvojího použití (zákon č. 594/2004 Sb.) 0 1. Vývozce IČ 2. Číslo jednací žadatele

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Zadávací dokumentace: Vývoj systému GMS

Zadávací dokumentace: Vývoj systému GMS Příloha č. 1 Předmět plnění díla, jehož součástí je dokument Zadávací dokumentace GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL Zadávací dokumentace: Vývoj systému GMS Petra Žáčková, Karel Kocourek 28.5.2014 Obsah 1 Úvod...

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A PRÁVA PŮVOD ZBOŽÍ Vlastimil Halbich BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Univerzita Pardubice Studijní program: Hospodářská politika a správa Fakulta

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 28.7.2015

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 28.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.7.2015 C(2015) 5195 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 28.7.2015 kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud

Více

OPRÁVNĚNÉ HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY

OPRÁVNĚNÉ HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ a CELNÍ UNII Bezpečnost a zabezpečení, usnadnění obchodu a mezinárodní koordinace Řízení rizika a bezpečnost V Bruselu dne 17. dubna 2012 TAXUD/B2/047/2011

Více

OPRÁVNĚNÉ HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY

OPRÁVNĚNÉ HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ a CELNÍ UNII Zabezpečení a bezpečnost, usnadnění obchodu, pravidla původu a mezinárodní spolupráce Řízení rizik a bezpečnost V Bruselu dne 11. března 2016

Více

Č.j.: 7339/2010-900000-214 SZ 0264 S5. Z Á Z N A M z jednání ze dne: 18.2.2010

Č.j.: 7339/2010-900000-214 SZ 0264 S5. Z Á Z N A M z jednání ze dne: 18.2.2010 Č.j.: 7339/2010-900000-214 SZ 0264 S5 Z Á Z N A M z jednání ze dne: 18.2.2010 1.Účastníci jednání: Za GŘC: Za Ministerstvo zemědělství: Mgr. Dalibor Rucký, ředitel sekce 02 Cel a daní Ing. Sylva Urbanová,

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie 10.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 269/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 18/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA V NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 8/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: PROTOKOL, PŘÍLOHA V NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze

Více

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44 1 Teoretické a metodologické vymezení........................13 1.1 Předmět...................................................13 1.2 Teorie.....................................................21 1.3 Metody....................................................44

Více

OBSAH OBSAH. Úvod... 13

OBSAH OBSAH. Úvod... 13 OBSAH Úvod................................................ 13 1 Dopravní sektor na prahu třetího tisíciletí....... 25 1.1 Teoretický koncept dopravy..................... 25 1.1.1 Schéma historického rozvoje

Více

technologií dvojího užití

technologií dvojího užití Celní řízení v oblasti vývozu zboží a technologií dvojího užití I. Fáze celního řízení podání celního prohlášení elektronické podáníbezvyužitízjednodušeného zjednodušeného postupu (ZJP) propuštění zboží

Více

L 125/6 Úřední věstník Evropské unie

L 125/6 Úřední věstník Evropské unie CS L 125/6 Úřední věstník Evropské unie 21.5.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 414/2009 ze dne 30. dubna 2009, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady č. 2913/92, kterým se

Více

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 15.3.2016 L 69/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015 kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013,

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI: ANALÝZA DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY PŘI DOVOZU A VÝVOZU Vedoucí diplomové práce: Ing. Marta Šulcová-Seidlová Autor: Lenka

Více

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro dovoz etanolu zemědělského původu

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro dovoz etanolu zemědělského původu Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro dovoz etanolu zemědělského původu Obsah 1. Všeobecné podmínky licenčního systému... 2 2. Dovozní režimy... 5 2.1. Dovoz za plné dovozní clo... 5 2.2. Preferenční

Více

C E L N Í S P R Á V A Generální ředitelství cel

C E L N Í S P R Á V A Generální ředitelství cel C E L N Í S P R Á V A Generální ředitelství cel Č R Služební předpis č.: 40 / 2009 Výhradně pro informativní účely a pracovní použití Věc : Pravidla aplikace lhůt pro výpočet, zaúčtování, sdělení a platbu

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. srpna 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 24. srpna 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 24. srpna 2015 (OR. en) 11507/15 UD 166 DELACT 108 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 21. srpna 2015 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46a a 49 50 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Ročník 2013. Číslo: 1

Ročník 2013. Číslo: 1 Ročník 2013 Číslo: 1 1 1 OBSAH Obsah... 2 Přistoupení Chorvatské republiky k EU... 3 I. Úvod... 3 II. Základní pravidla přistoupení... 4 III. Trvalá ustanovení aktu o přistoupení... 5 Celní unie... 5 1.

Více

2001R1207 CS

2001R1207 CS 2001R1207 CS 18.02.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B M1 Nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 ze dne 11. června 2001

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz vepřového masa

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz vepřového masa Příručka pro žadatele Vydávání licencí na dovoz vepřového masa OBSAH 1. DOVOZ v režimu celních kvót řízených systémem licencí... 2 1.1 Dovoz vepřového masa do EU... 2 1.2 Dovoz vepřového masa z Ukrajiny...

Více

1992R2913 CS 01.01.2007 005.001 1

1992R2913 CS 01.01.2007 005.001 1 1992R2913 CS 01.01.2007 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992,

Více

Dovozní licence pro ovoce a zeleninu

Dovozní licence pro ovoce a zeleninu Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz http://www.szif.cz Dovozní licence pro ovoce a zeleninu Při dovozu čerstvého ovoce a zeleniny ze třetích

Více

1.2 PŘEPRAVA ODPADŮ NEUVEDENÝCH NA ZELENÉM SEZNAMU Z ČESKÉ REPUBLIKY DO JINÉ ZEMĚ EU NEBO VÝVOZ Z ČESKÉ REPUBLIKY DO TŘETÍCH ZEMÍ

1.2 PŘEPRAVA ODPADŮ NEUVEDENÝCH NA ZELENÉM SEZNAMU Z ČESKÉ REPUBLIKY DO JINÉ ZEMĚ EU NEBO VÝVOZ Z ČESKÉ REPUBLIKY DO TŘETÍCH ZEMÍ TEZE PROVÁDĚCÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Příslušná zmocňovací ustanovení

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 5 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK Obnovení přepravy zásilek podléhajících celnímu řízení do Moskvy. Služba dostupná pouze pro zásilky určené pro právnické osoby firmy v Rusku. Není určena pro zásilky určené

Více

KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA

KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA Smluvní strany: firma: SPED-EX Třinec s.r.o. se sídlem: Konská 744, 739 61 Třinec Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka číslo 524 IČ: 155 03 763

Více

firma: sídlem: zastoupená: IČ DIČ bankovní spojení zapsána v obchodním rejstříku vedeném...soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen příkazce )

firma: sídlem: zastoupená: IČ DIČ bankovní spojení zapsána v obchodním rejstříku vedeném...soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen příkazce ) SMLOUVA O PŘÍMÉM ZASTOUPENÍ v celním řízení uzavřená ve smyslu ustanovení 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami firma: sídlem:

Více

Základ pro výpočet DPH a

Základ pro výpočet DPH a Základ pro výpočet DPH a výpočet Obecně vymezuje základ DPH 36 ZDPH, Pro konkrétní specifické situace potom najdeme řešení v 38 41 ZDPH, Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2016 k provedení některých ustanovení celního zákona

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2016 k provedení některých ustanovení celního zákona Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 216 k provedení některých ustanovení celního zákona Ministerstvo financí stanoví podle 7 zákona č. /216 Sb., celní zákona: 1 Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2016 COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o společném

Více

DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU

DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU Používají se v rámci preferenčního systému EU na základě mezinárodních dohod, jednostranných opatření nebo NR č. 1207/01. Příslušné předpisy vymezují, jaký z důkazů

Více

CELNÍ REŽIMY EU S PODMÍNĚNÝM OSVOBOZENÍM OD CLA

CELNÍ REŽIMY EU S PODMÍNĚNÝM OSVOBOZENÍM OD CLA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Celní režimy EU s podmíněným osvobozením od cla Autor Ing. Blanka Strachotová

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 11. Lekce Zahraniční obchod Struktura lekce: 11.1 Členění

Více

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro olivový olej a stolní olivy

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro olivový olej a stolní olivy Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro olivový olej a stolní olivy Obsah 1. Všeobecné podmínky licenčního systému... 2 2. Dovozní režimy... 5 2.1. Běžný dovoz (plné dovozní clo)... 5 2.2. Tarifní preference

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví Studijní materiál vytvořila Ing. Iva Labaštová Období vytvoření VM: prosinec 2012 Klíčová slova: celnictví, struktura

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH se řídí 37 ZDPH.

Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH se řídí 37 ZDPH. Základ pro výpočet DPH a výpočet Obecně vymezuje základ pro výpočet DPH 36 ZDPH, Pro konkrétní specifické situace potom najdeme řešení v 38 41 ZDPH, Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH,

Více

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro obiloviny

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro obiloviny Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro obiloviny Obsah 1 Vývoz obilovin... 2 1.1 Vývoz výživy pro psy a kočky kódu KN 23091090 do Švýcarska... 2 2 Dovoz obilovin... 3 2.1 Dovoz ječmene v rámci kvóty

Více

Role celních orgánů v oblasti obchodu se strategickým materiálem

Role celních orgánů v oblasti obchodu se strategickým materiálem Role celních orgánů v oblasti obchodu se strategickým materiálem kpt. Bc. Milan Halberštát mjr. Mgr. Lubomír Doskočil Generální ředitelství cel Odbor Celní 21.října 2009 Obsah: Celní správa ČR Úvod do

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 C(2015) 6823 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 12.10.2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství

Více

Doklady při dopravě VV na daňovém území ČR. Ing. Bohumila Kotenová Metodik koordinátor SPD Odbor 23 GŘC

Doklady při dopravě VV na daňovém území ČR. Ing. Bohumila Kotenová Metodik koordinátor SPD Odbor 23 GŘC Doklady při dopravě VV na daňovém území ČR Ing. Bohumila Kotenová Metodik koordinátor SPD Odbor 23 GŘC 2 Zajištění VV nebo dopravního prostředku Ustanovení 42 Prokázat oprávněné nakládání při dopravě Prokázat

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.4.2011 KOM(2011) 231 v konečném znění 2011/0099 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 344 final 2015/0151 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až

Více

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz konopí

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz konopí Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Příručka pro žadatele Vydávání licencí na dovoz konopí OBSAH 1. Běžný dovoz... 2 1.1. Dovoz pravého konopí... 2 1.2.

Více

Společná obchodní politika EU (CCP) právní rámec. VŠFS seminář 2015

Společná obchodní politika EU (CCP) právní rámec. VŠFS seminář 2015 Společná obchodní politika EU (CCP) právní rámec VŠFS seminář 2015 CCP - obsah 1. Společná obchodní politika EU 2. Podmínky obchodování s třetími zeměmi (mimo EU) 3. Podmínky obchodování s členskými státy

Více

Tržby přijaté prostřednictvím dopravců

Tržby přijaté prostřednictvím dopravců Tržby přijaté prostřednictvím dopravců Evidence tržeb přijatých poplatníky prostřednictvím dopravců Tento materiál slouží jako pomůcka pro poplatníky, kteří k expedici zboží zákazníkům využívají externích

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava ELEKTRONICKÉ CELNÍ ŘÍZENÍ PŘI REŽIMU VÝVOZ

Vysoká škola polytechnická Jihlava ELEKTRONICKÉ CELNÍ ŘÍZENÍ PŘI REŽIMU VÝVOZ Vysoká škola polytechnická Jihlava Tolstého 16, 586 01 JIHLAVA Katedra ekonomie a managementu ELEKTRONICKÉ CELNÍ ŘÍZENÍ PŘI REŽIMU VÝVOZ Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Martina Zemanová Autor: Hana

Více

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 o návrhu nařízení

Více

L 360/64 Úřední věstník Evropské unie

L 360/64 Úřední věstník Evropské unie L 360/64 Úřední věstník Evropské unie 19.12.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1875/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92,

Více

(Úřední věstník Evropské unie L 69 ze dne 15. března 2016)

(Úřední věstník Evropské unie L 69 ze dne 15. března 2016) 13.4.2017 L 101/199 Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná

Více

Otázka: Zahraniční obchod a Evropská unie. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Peggy de La

Otázka: Zahraniční obchod a Evropská unie. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Peggy de La Otázka: Zahraniční obchod a Evropská unie Předmět: Ekonomie Přidal(a): Peggy de La - zahraniční obchod je důležitý z toho důvodu, že rozšiřuje možnosti národní spotřeby - dovoluje dané zemi spotřebovat

Více

L 197/24 Úřední věstník Evropské unie 29.7.2009

L 197/24 Úřední věstník Evropské unie 29.7.2009 CS L 197/24 Úřední věstník Evropské unie 29.7.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 15. února 2006 Předmět: Návrh nařízení Rady o provedení

Více

Rozhodnutí číslo 1/1999 Výboru pro celní spolupráci ES Turecko z 28. května 1999 (OJ L 204 ze 4.8.1999)

Rozhodnutí číslo 1/1999 Výboru pro celní spolupráci ES Turecko z 28. května 1999 (OJ L 204 ze 4.8.1999) Rozhodnutí číslo 1/1999 Výboru pro celní spolupráci ES Turecko z 28. května 1999 (OJ L 204 ze 4.8.1999) O postupu usnadnění vystavení průvodního osvědčení EUR 1 a vyhotovení prohlášení na faktuře pod opatřeními

Více