Koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Andělská Hora Mgr. Jan Vavřík

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Andělská Hora Mgr. Jan Vavřík"

Transkript

1 Koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Andělská Hora Mgr. Jan Vavřík 1 z 5

2 2013 Naše škola by dlouhodobě chtěla dosáhnout cílů stanovených v programu projektu Zdravá škola přizpůsobeným našim podmínkám. Nosnými pilíři bude naplňování zásad Programu podpory zdraví ve škole a to především v oblastech: 1. Pohoda prostředí a) věcného hygienická nezávadnost bezpečí funkčnost, účelnost estetičnost podnětnost, dostupnost všech prostor b) sociálního rozvoj humanistických postojů, především úcty, důvěry, snášelivosti, uznání, účasti, otevřenosti, spolupráce a pomoci c) organizačního režim dne (biorytmus, nejvýhodnější režim přestávek, střídání činností, pitný režim, stravování, volný pohyb, domácí úkoly, spánek, využití volného času) zdravá výživa (spolupráce se ŠJ) pohybové aktivity (individ. potřeby, vytváření návyků, pravidelnost) 2. Zdravé učení - uplatňování zásad smysluplnosti (praktická využitelnost, výuka dle tématických celků) přiměřenosti, možnosti výběru (rozšiřující učivo, nabídka volitelných a nepovinných předmětů, vyváženost všech složek výchovy, nové metody práce) spoluúčasti, spolupráce (týmová práce, spolurozhodování, zlepšení komunikace, vybavenost učeben a tříd, jejich uspořádání) motivující hodnocení (prvky demokracie, pravidla soužití, participační styl řízení, zpětná vazba, rozvoj sebedůvěry, samostatnosti, iniciativy žáků) 3. Otevřené partnerství 2 z 5

3 zpřístupnění školy veřejnosti a obci, jejich organizacím a představitelům, sponzorům, (reakce na aktuální potřeby v obci, školní časopis, rozhlas, volené orgány školy, spolupráce s rodiči) škola jeho kulturní a vzdělávací středisko obce (otevřenost školy pro veřejnost, zavádění kulturních a sportovních aktivit pro veřejnost, spolupráce na řešení problémů obce, služba dalším vzdělávacím zařízením v obci - knihovna, hudební škola, využívání zařízení školy - klubovny, tělocvičny, počítačové učebny, atd.) Pro dosažení těchto dlouhodobých cílů, které budou naplňovány postupně, bude třeba zabezpečit splnění těchto střednědobých úkolů: Oblast výchovně vzdělávací 1) profilovat školu se zaměřením na tyto úseky ekologie - zavedení zájmových útvarů či volitelných předmětů, mezipředmětové vztahy, projektová výuka hudební výchova - zavedení hudebního bubenického souboru, znovuobnovení školního sboru, vystupování na veřejnosti apod. protidrogový program - spolupráce s nadací Pastor - bonus, PPP Bruntál, ucelený program školy, zapojení do PEER programu) uplatnění žáků v praxi - (pravidelné zavádění předmětu Praktické činnosti, pozemky, sepětí teorie a praxe ve všech předmětech) využití volného času žáků - vedení kroužků, jejich rozšiřování, spolupráce s TJ, využití školních prostor a zařízení začleňování zdravotně postižených žáků - individuální práce, hodnocení, pomoc rodině, zlepšení vztahů mezi žáky školní družina - významný pomocník školy, především ve výchovné oblasti (prodloužení její činnosti v odpoledních hodinách, specializace) Rozvíjení vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot žáka. Za velmi důležité považujeme zaměřit se také na rozvíjení schopnosti žáka umět si vyhledat samostatně plnohodnotné a realistické informace důležité pro život neztratit se v životě! Důležitou roli hrají průřezová témata ve ŠVP. Pokračovat v projektu Rodiče vítáni. ZŠ a MŠ Andělská Hora sportovní základní škola: Tenisová školička - výuka tenisu pro předškolní děti. Spolupráce s Ing. Kozáčkem Ski Annaberg, podpora sportů aplikovatelného na naše podmínky. Akreditace školy do statusu školy sportovní apod. Tvorba školního časopisu zavedená tradice. Revitalizace redakčního týmu spolupráce s mateřskými a středními školami v okolí, nabídka článků novinám Deník, pravidelná inzerce. Používání moderní metody výuky - výuka IT technologií je ve škole na dobré úrovni. Za jeden z důležitých úkolů považujeme její následující rozvoj, zkvalitňování a nastavení výuky IT coby prioritního způsobu odlišení výuky od jiných škol. 3 z 5

4 Pokračování v elektronizaci školy: elektronická třídní kniha, elektronická žákovská knížka. Prostor pro vyjádření názorů žáků, školní parlament: podpora existence školního parlamentu. Spolupráce s biologickou rodinou dítěte, dobré vztahy učitelů k žákům - škola bývá někdy pro toto dítě posledním útočištěm, úkrytem před násilím či problémy, které má doma: zastáváme názor, že vyrovnaný a spokojený žák je cestou k úspěšnému fungování školy a vhodnému sociálnímu klimatu zařízení. Zvyšování kvality výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj nadání žáků (v kontinuitě s 9, zákona 48/2005 ve znění pozdějších předpisů) mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami patří také děti nadané. Ve spojitosti s tímto hodlám těmto dětem poskytnout individuální přístup a zohlednění napříč celým vzdělávacím spektrem. Respektování osobnosti každý žák, každý učitel = individualita. Respektování individuálních potřeb je zárukou toho, aby se kolektiv pedagogů a studentů cítil v zařízení příjemně. Rovný přístup každého žáka ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace. Utváření vědomí národní a státní příslušnosti. Dobrovolné převzetí odpovědnosti za sebe a za svou práci velký prostor pro formování vnitřní motivace žáků čím je větší, klesá nátlaková role klasifikace. Pochopení sama sebe a porozumění druhým. Společná hodnocení na závěr každého čtvrtletí, pololetí a roku společné hodnocení parametrů školy komunity tříd. Bezchybné vedení dokumentace školy dle 28, zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Aplikování metod stmelování kolektivu - všichni táhnou za jeden provaz. Hledání vhodných a efektivních metod evaluace. Pokračování v úspěšných projektech školy. Výchova k životu v multimediální společnosti, zájem o přírodu a globální problémy. Pěkné prostředí relativně komfortní vybavení. Materiálně technická oblast využívání VHČ k zabezpečení potřeb školy vybavování učeben a tříd zařízením a pomůckami příprava provozu školní klubovny i pro veřejnost 4 z 5

5 dostavba nářaďovny tělocvičny modernizace a estetizace školního prostředí vybudování areálu školy pro volný čas pořízení šatnových skříněk pro žáky, reorganizace šaten pravidelná obnova současné digitální techniky zabezpečení finančních prostředků projektovou činností Oblast personální proškolování pedagogických a správních zaměstnanců (individuální plány, vlastní metodické akce, nové metody výuky) stabilizace učitelského sboru, jeho omlazení (náhrada za odcházející důchodce) zabezpečení větší aprobovanosti pedagogických pracovníků (výhledově 3 aprobace, popř. NŠ + 1 předmět na 2 stupeň) spolupráce s obecními úřady (bytová otázka) a ŠÚ Bruntál (uchazeči o místa) Oblast spolupráce s obcemi, rodiči, veřejností vytvoření aktivního jádra z řad rodičů a občanů obce podpora aktivit ze strany Rady školy pravidelné setkání s představiteli obce (žáci, pedagogický sbor) podíl školy na informování veřejnosti (zpravodaje, obecní rozhlas, vývěsky, tisk) pořádání společných a kulturních a sportovních akcí s obcemi (Dny obce, akademie, plesy, kulturní vystoupení) zapojení pedagogických pracovníků do života obce řešení hospodářských problémů (financování) jednotlivých aktivit školy (sponzoring, dlouhodobé dohody) návštěvy rodičů ve vyučovacích hodinách, Dny otevřených dveří,... Všechny úkoly budou rozpracovávány do ročních i týdenních plánů práce školy. Zpracoval: Mgr. Jan Vavřík, ředitel školy 5 z 5

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Projekt podpory zdraví Identifikační údaje školy Název školy Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Adresa školy

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM Směrnice 2/1-9-2006 Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U L I T A B R O U M O V VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bc. Miroslav Frömmel ředitel 2006 OBSAH 1 VYMEZENÍ ŠKOLNÍHO

Více

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy DÍL 2 POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ŘEDITELE ŠKOLY 1036 Povinnosti a odpovědnost ředitele školy OBSAH Povinnosti ředitele...1036 KAPITOLA 2 Odpovědnost ředitele...1037 KAPITOLA 3 Další odpovědnost a povinnosti

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Mateřská škola Sochorova 2937, Most Adresa: Mateřská škola Sochorova 2937, Most 434 01 Identifikátor zařízení: 600 083 446 Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 1 Identifikační

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav zdraví dětí a mládeže Jana Nedbalová Kvalita základních škol z hlediska podpory zdraví Quality primary schools from standpoints supports health Bakalářská

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ Školní vzdělávací program - Škola základ života 1 Obsah : 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy..4 2.2

Více