Jiří Kroneisl PREZENTACE ČINNOSTI CELNÍ SPRÁVY ČR V OBLASTI OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiří Kroneisl PREZENTACE ČINNOSTI CELNÍ SPRÁVY ČR V OBLASTI OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ"

Transkript

1 Jiří Kroneisl PREZENTACE ČINNOSTI CELNÍ SPRÁVY ČR V OBLASTI OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

2 Základní informace Celní správa České republiky je jedním z orgánů státní správy, které se podílejí na ochraně práv duševního vlastnictví. Při výkonu svých pravomocí v této oblasti se řídí zejména následujícími předpisy: - nařízením Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003, o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo, v platném znění, - nařízením Komise (ES) č. 1891/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o zásahu celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení některých práv k duševnímu vlastnictví a opatření, která mají být přijata vůči zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo, v platném znění, - zákonem č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

3 HAMBURG - přístav

4 KONTEJNERY KONTEJNER 20 Vnější rozměr Délka 6058 mm Šířka 2438 mm Výška 2591 mm Váha 2200 kg KONTEJNER 40 Vnější rozměr Délka mm Šířka 2438 mm Výška 2591 mm Váha 3800 kg

5 MOBILNÍ RENTGEN

6 RTG - SNÍMEK

7 ILEGÁLNÍ VÝROBA CIGARET

8 ILEGÁLNÍ VÝROBA CD a DVD

9 K ochraně práv duševního vlastnictví lze požádat CS 1) o přijetí opatření k zabránění porušování příslušných práv duševního vlastnictví, pokud se jedná o zboží podléhající celnímu dohledu. Žádost o přijetí opatření se podává u Celního ředitelství Hradec Králové. Žádost o přijetí opatření celních orgánů může být podána držitelem příslušného práva, jeho zástupcem, osobou oprávněnou užívat příslušné právo nebo jejím zástupcem pro následující práva duševního vlastnictví: a) s účinky pouze pro Českou republiku ochranná známka průmyslový vzor autorské právo nebo právo příbuzné patent dodatkové ochranné osvědčení chráněné označení původu chráněné zeměpisné označení odrůdové právo zeměpisné označení pro lihoviny b) s účinky pro celou EU (pokud je dotčené právo registrováno u příslušného úřadu) ochranná známka podle práva Společenství průmyslový vzor Společenství dodatkové ochranné osvědčení označení původu chráněné Společenstvím zeměpisné označení chráněné Společenstvím odrůdové právo zeměpisné označení pro lihoviny Žádost o přijetí opatření se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze k nařízení Rady (ES) č. 1891/2004.

10 K ochraně práv duševního vlastnictví lze požádat CS 2) o provedení dozoru na trhu, pokud se jedná o zboží, které celnímu dohledu nepodléhá Dozor celních orgánů na trhu je vykonáván na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého nikdo nesmí klamat spotřebitele, uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje anebo zamlčet údaje o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb či úrovni nákupních podmínek. Za klamání spotřebitele se považuje také nabídka nebo prodej výrobků nebo zboží porušujících některá práva duševního vlastnictví, jakož i skladování těchto výrobků nebo zboží za účelem nabídky nebo prodeje. Podnět k provedení kontroly v rámci dozoru na trhu se podává u místně příslušného celního úřadu. Pokud se jedná o provedení dozoru u subjektu, jehož provozovny jsou umístěny v územní působnosti více celních úřadů, pak se podnět podává zpravidla u celního úřadu v jehož územním obvodumá tento subjekt sídlo. Podnět k provedení kontroly se podává volnou formou, formulář není stanoven. Podnět může podat majitel práva duševního vlastnictví nebo jiná osoba, která prokázala právní zájem ve věci (dále jen oprávněná osoba ). Oprávněná osoba je povinna do 15 dnů ode dne podání podnětu složit místně příslušnému celnímu úřadu jistotu za účelem úhrady nákladů celního úřadu v případech, kdy kontrolou nebude prokázána oprávněnost podnětu. Oprávněností podnětu se rozumí zjištění celního úřadu na základě kontroly, že dochází k porušování zákazu nabídky nebo prodeje výrobků nebo zboží porušujících některá práva duševního vlastnictví, nebo i skladování těchto výrobků nebo zboží za účelem jejich nabídky nebo prodeje. Pokud není jistota ve stanovené lhůtě a požadované výši složena, nemá celní úřad povinnost daný podnět prošetřit. Základ pro výpočet výše jistoty byl stanoven pro rok 2010 na částku Kč na člena kontrolní skupiny a den kontroly.

11 K ochraně práv duševního vlastnictví lze požádat CS Je-li kontrolou provedenou celním úřadem na základě podnětu prokázána jeho oprávněnost, je celní úřad povinen jistotu poukázat zpět oprávněné osobě do 10 dnů od ukončení kontroly. V případě provedení kontroly v rámci dozoru na trhu je celní úřad oprávněn vyzvat majitele práva, aby ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne doručení výzvy předložil celnímu úřadu dokumentaci potřebnou k provedení posouzení výrobků nebo zboží. Kontrola celního úřadu se zahajuje vyrozuměním kontrolované osoby o účelu a předmětu kontroly. V rámci kontroly celní úřad prvotně prověřuje, zda nabídkou, prodejem nebo skladováním výrobků nebo zboží za účelem jejich nabídky nebo prodeje nedochází ke klamání spotřebitele tím, že se v těchto případech jedná o výrobky nebo zboží, které porušují práva duševního vlastnictví. Na základě zjištění výrobků nebo zboží, které porušují práva duševního vlastnictví celní úřad provede řízení o porušení právních předpisů. V případě rozhodnutí o uložení sankce pokuty celní úřad současně rozhodne o uložení propadnutí nebo zabrání výrobků nebo zboží. Zajištění výrobků nebo zboží trvá do doby, než celní úřad pravomocně rozhodne o jejich propadnutí nebo zabrání, nebo do doby, než celní úřad rozhodnutím zruší zajištění výrobků nebo zboží, jestliže se prokáže, že se nejedná o výrobky nebo zboží porušující práva duševního vlastnictví. Je-li v rámci řízení o porušení právních předpisů pravomocně rozhodnuto, že došlo ke klamání spotřebitele, uloží celní úřad rozhodnutím kontrolované osobě, která výrobky nebo zboží nabízela, prodávala nebo skladovala, povinnost uhradit náklady, které celnímu úřadu prokazatelně vznikly na zajištění, přepravu a skladování předmětných výrobků nebo zboží, a tove lhůtě 30dnů odedne doručení rozhodnutí.

12 Celní úřad Ústí nad Orlicí párů dámské obuvi porušující práva DIOR. Zboží bylo odhaleno při dovozu z Číny.

13 Celní úřad Praha 1 odhalil při dovozu zboží celkem ks bund a triček porušujících práva MONCLER. Zajímavostí je, že se jedná o případ, kdy jsou markanty ochranných známek zakryty textilní nášivkou či podobným způsobem. Po odstranění jsou potom tyto výrobky nabízeny jako značkové.

14

15 Celní úřad Ústí nad Orlicí - odhaleno párů sportovní obuvi porušující práva ADIDAS, párů sportovní obuvi porušující práva NIKE a 180 párů sportovní obuvi porušující práva LACOSTE. I v tomto případě se jedná o dovoz, kdy jsou markanty ochranných známek zakryty textilní nášivkou či podobným způsobem. Po odstranění jsou potom tyto výrobky nabízeny jako značkové.

16

17

18 Celní úřad Praha Ruzyně - odhaleno ks nabíječek akumulátorů mobilních telefonů porušující práva NOKIA. Uvedené zboží bylo odhaleno v celním řízení při dovozu z Hongkongu.

19 Celní úřad Karlovy Vary - odhaleno párů obuvi porušující práva MAG. Uvedené zboží bylo odhaleno v celním řízení při dovozu z Číny.

20 Celní úřad Praha Ruzyně - při dovozu zboží celkem 120 kusů golfových míčků porušujících práva TITLEIST.

21 Skupinou mobilního dohledu CÚ Liberec - odhaleno 420 kusů tužkových baterií porušující práva BATERIA.

22

23 Celní úřad Praha D5 - odhaleno ks plechovek nealkoholického nápoje porušující práva RED BULL. Uvedené zboží bylo odhaleno v celním řízení při dovozu z Thajska.

24 Celní úřad Cheb - při dovozu zboží celkem ks motorových řetězových pil porušujících práva Stihl. Stejné zboží bylo v několika případech zajištěno také v ostatních zemích EU.

25 V poštovní přepravě bylo odhaleno 10 kusů neznačkových notebooků obsahující software s operačním systémem porušující práva společnosti MICROSOFT. Každý notebook byl balen v samostatném balíčku. Jednalo se o neobchodní zboží.

26 Plánovaná kontrolní akce v souvislosti s podnětem vlastníka ochranné známky BELDEN společnosti BELDEN WIRE & CABLE COMPANY ke kontrole podle 8a odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolní akce byla provedena skupinami mobilního dohledu CÚ Plzeň a CÚ Ostrava. V Plzni bylo odhaleno kabelů porušující práva BELDEN. Konkrétně se jednalo o kabelů Belden UTP a kabelů Belden SFTP. V Ostravě se podařilo zajistit UTP kabelů porušující práva BELDEN.

27 Celní úřad Karviná - odhaleno kusů koňaků značky Romanovskij. V tomto případě se jedná o porušení práva zeměpisné označení lihovin. Koňak je možno vyrábět výhradně ve Francii.

28 Skupina mobilního dohledu CÚ Praha D1 - odhaleno celkem kusů dámských silonových ponožek a podkolenek porušujících práva TRIANGL. Uvedené zboží bylo zajištěno na tržnici v Malešicích.

29 Celní úřad Cheb - odhaleno kusů pánských kalhot z bavlny porušující práva LEVI STRAUSS & CO. Uvedené zboží bylo odhaleno v celním řízení při dovozu z Číny.

30 Celní úřad PRAHA D5 - odhaleno párů rukavic porušující práva THINSULATE. Uvedené zboží bylo odhaleno v celním řízení při dovozu z Číny.

31 Celní úřad Praha Ruzyně - odhaleno na 300 tablet okrové barvy porušující práva CIALIS. Uvedené zboží bylo odhaleno v poštovní přepravě při dovozu z Indie. Ve většině případů odhalení padělků léků je dovoz uskutečňován prostřednictvím poštovní přepravy pro fyzické osoby.

32 Celní úřad Praha Ruzyně - odhaleno na 300 sad porušující práva KINGSTON. Každá sada obsahovala 1 ks paměťové karty Micro SD (4 GB) a 1 ks adaptéru na tyto paměťové karty, označené ochrannou známkou společnosti Kingston Technology Corporation. Uvedené zboží bylo odhaleno v celním řízení při letecké dopravě z Číny.

33 Skupina mobilního dohledu CÚ Cheb - provedena kontrola na tržnici v obci Svatý Kříž, okres Cheb. V rámci této kontroly bylo zajištěno 629 kusů zboží porušující různá práva duševního vlastnictví. Jednalo se například o fotbalové dresy BUNDES LIGA, trička ED HARDY, mikiny ADIDAS, bundy JACK WOLFSKIN, ale také hodinky BREITLING, ROLEX a LOUIS VUITTON.

34 DĚKUJI ZA POZORNOST

Prosazování práv z duševního vlastnictví

Prosazování práv z duševního vlastnictví Prosazování práv z duševního vlastnictví Učební texty Ing. Pavel Novák, Mgr. Karel Šindelka, Dr.Michael Kašpar I. DÍL SEŠIT 2 2007 Publikace je základní učební pomůckou vzdělávacího systému projektu Support

Více

634/1992 Sb. ZÁKON. ze dne 16. prosince 1992. o ochraně spotřebitele

634/1992 Sb. ZÁKON. ze dne 16. prosince 1992. o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992 o ochraně spotřebitele Změna: 217/1993 Sb. Změna: 40/1995 Sb. Změna: 104/1995 Sb. Změna: 110/1997 Sb. Změna: 356/1999 Sb. Změna: 64/2000 Sb. Změna: 145/2000

Více

Úplné znění zákona. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele

Úplné znění zákona. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele Úplné znění zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000

Více

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992 o ochraně spotřebitele Změna: 217/1993 Sb. Změna: 40/1995 Sb. Změna: 104/1995 Sb. Změna: 110/1997 Sb. Změna: 356/1999 Sb. Změna: 64/2000 Sb. Změna: 145/2000

Více

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992 Změna: 217/1993 Sb. Změna: 40/1995 Sb. Změna: 104/1995 Sb. Změna: 110/1997 Sb. Změna: 356/1999 Sb. Změna: 64/2000 Sb. Změna: 145/2000 Sb. Změna: 64/2000 Sb. (část), 258/2000 Sb. Změna: 102/2001 Sb. Změna:

Více

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochraně spotřebitele

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochraně spotřebitele Změna: 217/1993 Sb. Změna: 40/1995 Sb. Změna: 104/1995 Sb. Změna: 110/1997 Sb. Změna: 356/1999 Sb. Změna: 64/2000 Sb. Změna: 145/2000 Sb. Změna: 64/2000 Sb. (část), 258/2000 Sb. Změna: 102/2001 Sb. Změna:

Více

Zákon č. 634/1992 Sb. PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY. vyhlašuje

Zákon č. 634/1992 Sb. PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY. vyhlašuje www.nakupujbezpecne.cz Sbírka zákonú Strana 1 Zákon č. 634/1992 Sb. PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY vyhlašuje úplné znění zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele, se změnami a doplňky provedenými zákonem

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 117 Rozeslána dne 2. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 117 Rozeslána dne 2. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 117 Rozeslána dne 2. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H : 305. Zákon, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem

III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem 1. ÚVOD Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem průmyslu a

Více

Číslo vydání/aktualizace: 9/0

Číslo vydání/aktualizace: 9/0 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - - Evidenční číslo projektu:

Více

297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: 297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm... Stránka č. 1 z 23 Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4314 Sbírka zákonů č. 297 / 2009 Částka 90 297 ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb01056&cd=76&typ=r

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb01056&cd=76&typ=r SBÍRKA ZÁKONŮ - ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozi... Stránka č. 1 z 33 ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999

Více

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb.

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb. Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb. 1 477/2001 Sb. Zákon ze dne 4. prosince 2001 o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 117 Rozeslána dne 2. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 117 Rozeslána dne 2. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 117 Rozeslána dne 2. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H : 305. Zákon, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického

Více

(1) Česká obchodní inspekce kontroluje dodržování. a) povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně,

(1) Česká obchodní inspekce kontroluje dodržování. a) povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně, K ČÁSTI DRUHÉ Platné znění 2a zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 407/2012 Sb. a zákona č. 308/2013 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 2a (1) Česká obchodní inspekce kontroluje

Více

441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY 441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech

Více

Příloha č. 1: Zpráva o výsledcích daňové kontroly

Příloha č. 1: Zpráva o výsledcích daňové kontroly Příloha č. 1: Zpráva o výsledcích daňové kontroly Při provádění daňových kontrol v roce 2010 byli správci daně vázáni zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

(3) Zákon se nevztahuje na vojenská vozidla. 1) Základní pojmy

(3) Zákon se nevztahuje na vojenská vozidla. 1) Základní pojmy Zákon č. 56/2001 Sb., ze dne 10. ledna 2001, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. ČR, o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 155 Rozeslána dne 31. prosince 2009 Cena Kč 37, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 155 Rozeslána dne 31. prosince 2009 Cena Kč 37, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 155 Rozeslána dne 31. prosince 2009 Cena Kč 37, O B S A H : 488. Zákon, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ve znění zákonů č. 38/1995 Sb., č. 304/1997 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 150/2000 Sb., č. 361/2000 Sb., č. 175/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 577/2002

Více

Aktualizováno k 3. září 2007

Aktualizováno k 3. září 2007 Aktualizováno k 3. září 2007 Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených sdělením č. 71/2001 Sb., zákonem č. 478/2001 Sb., zákonem č. 175/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb.,

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1914 Sbírka zákonů č. 148 / 2010 Částka 52 148 ZÁKON ze dne 21. dubna 2010, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona

Více

1 Předmět úpravy. b) technické požadavky na provoz silničních vozidel a zvláštních vozidel a schvalování jejich technické způsobilosti,

1 Předmět úpravy. b) technické požadavky na provoz silničních vozidel a zvláštních vozidel a schvalování jejich technické způsobilosti, V. A. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů platné znění s vyznačením navrhovaných změn 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon zapracovává

Více