Podávání žádostí o permity

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podávání žádostí o permity"

Transkript

1 2012 Podávání žádostí o permity Metodický návod pro žadatele Ministerstvo životního prostředí Odbor druhové ochrany a implementace evropských předpisů

2 2 Podávání žádostí o permity Tato stránka je prázdná

3 Podávání žádostí o permity 3 Obsah 1. Úvod Obecná pravidla pro vyplňování formulářů Postup podávání žádosti Domovská stránka Nová žádost Přihlášení ke službě Vyplnění formulář žádosti Akce s žádostí a výstup PDF Prohlédnout výstupní dokument Autorizace žádosti Podání žádosti Listinná žádost Elektronická žádost Příjem žádosti podatelnou Spárování přijaté žádosti s daty Zpracování žádosti Proces podávání žádosti... 19

4 4 Podávání žádostí o permity 1. Úvod Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP nebo ministerstvo) poskytuje žadatelům o povolení k dovozu, vývozu a zpětnému vývozu exemplářů CITES (dále permit) informační službu, která jim významně usnadňuje vyplňování žádostí o tyto doklady v souladu se zákonem č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a umožňuje zároveň sledování postupu vyřízení jimi podaných žádostí. Hlavní usnadnění práce pro žadatele při práci s uvedenou informační službou spočívá ve zjednodušeném vyplňování formulářů, kde není třeba opakovaně vyplňovat nacionále žadatele, řada položek je předem vyplněna, jsou k dispozici řízené slovníky a našeptávače. Urychluje to jeho práci a zároveň snižuje riziko vzniku možných chyb v podané žádosti. Vyplněnou žádost o povolení včetně evidenční karty lze následně vytisknout, podepsat a zaslat na MŽP v listinné podobě, případně je možno ji zaslat v elektronické podobě opatřenou elektronickým podpisem na e-podatelnu MŽP nebo do datové schránky MŽP.

5 Podávání žádostí o permity 5 2. Obecná pravidla pro vyplňování formulářů Do políček formulářů se vyplňují jen základní hodnoty. Pokud není známa hodnota formulářového pole, ponechá se pole prázdné. Nic se neproškrtává! Do numerických polí (tj. polí s hodnotami typu datum nebo číslo) se uvádějí pouze platně formátované hodnoty. Datum je formátováno podle jazykových nastavení prohlížeče. V ČR je to obvykle d.m.rrrr (kde d je den vyjádřený jednou nebo dvěma číslicemi, m stejně uvedený měsíc a rrrr čtyřciferná hodnota roku) Číslo je formátováno jako posloupnost cifer s možností desetinné čárky. Formát čísla opět závisí na nastavení prohlížeče uživatele systému. V ČR se jako desetinný oddělovač standardně používá čárka. Do numerických polí tedy nepatří žádné doplňující údaje typu jednotka (ks, kg) nebo různé proškrtávání. Systém označí takovouto hodnotu za neplatnou a oznámí chybu. Po dokončení vyplňování lze formulář kdykoliv uložit tlačítkem Odeslat. Dokud není formulář autorizován, lze se k jeho vyplňování vždy vrátit. Po autorizaci jsou data formuláře uzamčena a nelze je dále upravovat.

6 6 Podávání žádostí o permity 3. Postup podávání žádosti Služba podávání žádostí o permit CITES v zásadě nic nemění na zažité praxi. Jen ji v některých případech zpřesňuje a zjednodušuje. Obrázek 22 znázorňuje postup podávání nové žádosti jak z pohledu žadatele, tak i z pohledu ministerstva Domovská stránka Služba je dostupná na adrese na úvodní stránce jsou dostupné veškeré potřebné informace pro podávání žádostí o permity. Obrázek Nová žádost Pokud žadatel potřebuje vytvořit novou žádost s využitím informační služby dostupné na internetu, postupuje podle těchto instrukcí Přihlášení ke službě Na webové adrese služby je na titulní stránce možnost výběru vyplnění žádosti o permit. Viz Obrázek 1. Registrovaný žadatel zadá svůj přihlašovací osobní identifikátor (o registraci žadatelů pojednává zvláštní příručka, která je spolu s touto příručkou ke stažení na domovské stránce služby) a dostane tak možnost jednak vidět své uložené a autorizované žádosti a jednak zapisovat nové žádosti.

7 Podávání žádostí o permity Obrázek Vyplnění formulář žádosti Po přihlášení má žadatel možnost vyplnit novou žádost o permit nebo upravit existující dosud neautorizovanou žádost. Elektronický formulář žádosti o permit obsahuje obě části používané pro podávání žádostí: Evidenční kartu a vlastní Žádost. Informační služba významně usnadňuje vyplňování obou těchto částí, protože není třeba opakovaně vyplňovat nacionále žadatele a protože pracuje s řadou předem vyplněných hodnot a řízených slovníků. S vyplněním žádosti pomůže jednoduchý průvodce. Obrázek 3 a) Evidenční karta Evidenční karta se skládá ze čtyř částí stejně jako listinný formulář. Některé údaje se však v této elektronické podobě nemusí vyplňovat vůbec nebo se jen vybírá z připravených možností. i. Údaje o žadateli (Krok 1 z 6) Tyto údaje se nemusí vyplňovat vůbec, protože žádost může vyplňovat pouze registrovaný žadatel a systém použije údaje, které získal od žadatele při registraci. Karta žadatele obsahuje tlačítko, kterým se startuje průvodce vyplňováním žádosti. Průvodce postupně odkrývá další karty žádosti. 7

8 8 Podávání žádostí o permity ii. Zmocněný zástupce (Krok 2 z 6) Pokud žadatel používá zmocněného zástupce, vyplní sem jeho identifikační údaje a svoji vůli doloží plnou mocí, kterou uvede do seznamu příloh žádosti. Obrázek 4 iii. Zákonná omezení (Krok 3 z 6) Do tří kolonek v této části evidenčního listu žadatel uvede údaje vyžadované zákonem, stejně jako v listinné formě evidenčního listu. Do samostatné kolonky zapíše žadatel přílohy. Viz dále (Krok 4 z 6). Obrázek 5

9 Podávání žádostí o permity 9 iv. Doplňující údaje (Krok 4 z 6) Tato část dokumentu obsahuje řadu doplňujících údajů, které se vyplňují stejně jako v listinné formě evidenčního listu. Předpokládaná data přepravy není nutno vyplňovat ve striktním formátu data, ale postačí přibližná hodnota. Obrázek 6 Jak už bylo zmíněno výše, k elektronické evidenční kartě se přikládají přílohy. Ty mohou být listinné nebo elektronické. Elektronickou přílohu lze použít ve všech případech, kdy zákon nenařizuje přiložit originál nebo ověřenou kopii nějakého dokumentu. Pokud žadatel vloží přílohy elektronicky do elektronické žádosti, nemusí je už přikládat při vlastním podání. Soubory s přílohami je třeba vkládat postupně a každou zvlášť uložit.

10 10 Podávání žádostí o permity Obrázek 7 b) Žádost o permit Dalším krokem průvodce přechází k vyplnění vlastní žádosti o permit 1. Jednou zadané údaje už není třeba zadávat znovu. i. Typ permitu (Krok 5 z 6) První položkou vlastní žádosti je typ požadovaného permitu. Výběr této hodnoty je nevratný. Obrázek 8 ii. Strany (Krok 5 z 6) Na základě volby typu permitu se automaticky vyplní dovozce nebo vývozce. Druhou stranu obchodní transakce je pak nutno vybrat pomocí našeptávače ze seznamu zahraničních registrovaných obchodníků. Našeptávač v tomto případě vyžaduje nejméně tři znaky názvu nebo jména strany obchodní transakce. 1 V současné době je možno prostřednictvím uvedené služby elektronicky vyplňovat pouze žádosti o dovoz, vývoz a zpětný vývoz. V budoucnu se počítá s rozšířením služby i na další typy dokladů CITES vydávaných MŽP (např. potvrzení o putovní výstavě, potvrzení o osobním vlastnictví atd.).

11 Podávání žádostí o permity 11 Obrázek 9 V případě, že žadatel nenalezne v uvedeném seznamu druhou stranu transakce, vyplní její identifikační údaje do zvláštního pole. Obrázek 10 Po vyplnění všech společných údajů žádosti se žádost při přechodu na poslední krok průvodce automaticky uloží a přepne do režimu čtení, aby bylo možno zapsat exempláře, které jsou předmětem obchodní transakce. iii. Exempláře (krok 6 z 6) Po odeslání společných údajů žádosti je možno zadávat jednu po druhé položky zboží, které jsou předmětem transakce. V případě, jedná-li se o dovoz zboží ze Švýcarska, je zde možnost automatického načtení položek vývozního permitu.

12 12 Podávání žádostí o permity Obrázek 11 Jednotlivé atributy položky zboží lze většinou vybírat ze seznamu nebo pro ně existuje našeptávač. Pro každý druh musí být vytvořena samostatná položka Zboží. Postupně tak vzniká seznam položek. Každou z nich lze upravit a okno prohlížeče lze kdykoliv zavřít. Po dalším přihlášení lze navázat na rozdělanou práci. (1) Žadatel: Systém automaticky převezme žadatelovy identifikační údaje a nedovolí je ve formuláři Zboží upravovat. Obrázek 12 (2) Vědecký název: Pro vědecký název je k dispozici našeptávač, který minimalizuje chyby v zápisu názvu druhu. Pokud druh není nalezen v seznamu našeptávače, obrátí

13 Podávání žádostí o permity 13 se žadatel na vědecký orgán CITES (AOPK) s dotazem, zda druh, pro který je žádáno povolení, vůbec spadá pod agendu CITES. (3) Kód: Seznam kódů CITES. Je předem vyplněna nejfrekventovanější hodnota LIV. (4) Popis: Do pole popis se uvádí především značení exemplářů a další identifikační údaje. (5) Čistá hmotnost: Neuvádí se pro živé exempláře. Zadává se číselná hodnota. To znamená celé nebo desetinné číslo. Jednotkou hmotnosti je kilogram. (6) Počet: Vždy se uvádí pro živé exempláře jako celočíselná hodnota. (7) Původ: Z rozevíracího seznamu se vybere jedna hodnota kódu původu exempláře. Původ je povinná položka. (8) Účel: Z rozevíracího seznamu se vybere jedna hodnota účelu dovozu nebo vývozu exempláře. Účel je povinná položka. (9) Země původu: Z rozevíracího seznamu se vybere jedna hodnota kódu země původu exempláře. Země původu je povinná položka. (10)Povolení: Číslo vývozního permitu dokládajícího původ exempláře. (11)Datum vydání: permitu dokládajícího původ exempláře Obrázek 13 (12)Země posledního zpětného vývozu:pokud nastal takový případ, vybere se ze seznamu kód země posledního zpětného vývozu, jinak pole zůstane prázdné stejně jako další dvě následující políčka. (13)Povolení: Číslo vývozního permitu země posledního zpětného vývozu. (14)Datum vydání permitu země posledního zpětného vývozu. (15)Poznámky: Je-li to účelné, žadatel doplní relevantní poznámky k exempláři.

14 14 Podávání žádostí o permity Obrázek 14 Uložit položku zboží: Po vyplnění celého formuláře exempláře je třeba vyplněné hodnoty uložit, aby mohly být použity v žádosti. Provede se to jednoduše kliknutím na tlačítko Odeslat (viz Obrázek 12). Následně se otevře aktuální formulář žádosti v režimu pro čtení, ve kterém je zobrazen seznam jednotlivých exemplářů. Každý exemplář lze znovu upravit a uložit. Obrázek 15 iv. Automatické načtení vývozního permitu Pro vybrané země dovozu je k dispozici služba automatického získávání dat vývozních permitů. Po zadání čísla externího vývozního permitu klikněte na tlačítko Načíst cizí permit. Objeví se seznam položek permitu, z nichž vyberete ty, které jsou předmětem Vaší žádosti. Obrázek 16 Jakmile je položka vybrána, otevře se formulář popisu dováženého exempláře s předem vyplněnými hodnotami, které můžete upravit. S formulářem se dále pracuje tak, jak bylo uvedeno výše. Pokud žádáte o dovozní povolení na řemínky k hodinkám, do kolonky "Popis" uveďte: "náramek k hodinkám/ watch strap" (pro 1 kus) nebo "náramky k hodinkám/ watch straps" (pro více kusů).

15 Podávání žádostí o permity 15 Obrázek Akce s žádostí a výstup PDF Ve formuláři žádosti (v režimu prohlížení) lze kromě úpravy společných údajů a záznamu nového zboží prohlížet výsledek zadávání pomocí odkazu na Ploché PDF a ukončit přípravu žádosti tlačítkem Autorizovat (viz Obrázek 15). Po autorizaci nelze už údaje v žádosti, ani v jejích položkách měnit Prohlédnout výstupní dokument Výstupní dokument, který je zcela shodný s požadovanou formou žádosti, je k dispozici jako ploché PDF pod relevantním odkazem. Plochým PDF se rozumí takový dokument, do kterého nelze již uživatelsky zasahovat.

16 16 Podávání žádostí o permity Obrázek Autorizace žádosti Autorizací žádosti končí její příprava. Žadatel autorizací dává najevo, že je žádost zcela hotova a že je připraven ji podat správnímu orgánu. Autorizované žádosti jsou v seznamu žádostí označeny (viz Obrázek 19). Obrázek 19 Jak již bylo uvedeno výše, žadatel má na odkazu Ploché PDF k dispozici kompletní podobu autorizované žádosti, kterou může podat všemi způsoby, které mu umožňuje správní řád. Obrázek 20

17 Podávání žádostí o permity 17 Obrázek Podání žádosti Žadatel může podle správního řádu podat žádost dvěma způsoby: Buď v listinné, nebo v elektronické formě. Informační služba podávání žádostí o permit poskytovaná MŽP žadatelům o permity umožňuje obojí formu podání Listinná žádost Listinnou žádost vytvoří žadatel jednoduchým vytištěním vytvořeného souboru PDF, který získal po autorizaci vyplněné žádosti. Po vytištění žadatel listinný dokument podepíše na obvyklých místech a doručí ho poštou nebo osobně na ministerstvo Elektronická žádost Elektronickou žádost může žadatel podat dvěma způsoby: a) Datová schránka Pokud je žadatel držitelem datové schránky, jednoduše odešle vygenerovaný PDF soubor na adresu datové schránky MŽP. b) e-podatelna Podání pomocí e-podatelny je poněkud složitější. K němu potřebuje žadatel kvalifikovaný elektronický certifikát. Tímto certifikátem podepíše vygenerovaný soubor PDF a odešle ho elektronickou poštou na adresu elektronické podatelny MŽP.

18 18 Podávání žádostí o permity 3.5. Příjem žádosti podatelnou Bez ohledu na způsob podání dorazí žádost na podatelnu MŽP. Ta žádost zaeviduje a přidělí jí číslo jednací. Následně ji pak předá k vyřízení odbornému útvaru oddělení výkonného orgánu CITES Spárování přijaté žádosti s daty Oddělení výkonného orgánu CITES rozpozná, že přijatá žádost byla vytvořena pomocí informační služby a spáruje došlé podání s daty uloženými žadatelem při autorizaci. Zamezí se tak možným chybám způsobeným přepisováním listinné žádosti vytvořené bez použití informační služby Zpracování žádosti Oddělení výkonného orgánu CITES zkontroluje náležitosti podané žádosti. Pokud objeví nějaké závady, zajistí ve spolupráci s žadatelem jejich odstranění. Řízení o vydání permitu se vede podle správního řádu, jeho výsledkem je vydání rozhodnutí. V případě vyhovění žádosti je vydán permit, který je přílohou rozhodnutí. Žadatel je informován o vydání permitu elektronickou poštou.

19 Podávání žádostí o permity Proces podávání žádosti Podávání žádosti o permit CITES Žadatel MŽP Vytvořit novou žádost Příjem žádosti podatelnou Přihlásit ke službě Žádosti o permit Autorizovat žádost Žádost o permit? Ne Zpracuje jiná agenda Vyplnit formulář žádosti Stáhnout žádost jako soubor PDF Ano Ne Ne Formulář vyplněn? Ano Zapsat exempláře Zapsány všechny exempláře? Ano Zvolit formu podání Podat listinnou žádost Podat elektronickou žádost Spárovat podání s autorizovanou žádostí Kontrola žádosti Je žádost v pořádku? Ne Ano Správní řízení Lze závady napravit? Ne Ano Vydat permit Zamítnout žádost Žádost dokončena? Ne Předat permit žadateli Uložit žádost Uložená žádost Obrázek 22 Konec dokumentu

Registrace osob. Metodický návod pro žadatele. Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011

Registrace osob. Metodický návod pro žadatele. Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011 2011 Registrace osob Metodický návod pro žadatele Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011 2 Registrace osob Tato stránka je prázdná Registrace osob 3 Obsah 1.

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 11 KSRZIS Příručka pro externí žádost CHLAP Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT Provozní řád. Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací

Dokumentace. k projektu Czech POINT Provozní řád. Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací Dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací Vytvořeno dne: 19.11.2009 Aktualizováno: 25.11.2009 Verze: 1.0 Obsah 1. Přihlášení do centrály Czech POINT...

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

KSRZIS. Příručka pro externí žádost. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka pro externí žádost. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 7 KSRZIS Příručka pro externí žádost Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Postup stažení a podání formulářů F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL

Postup stažení a podání formulářů F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL Postup stažení a podání formulářů F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL Formulář F_OVZ_SPE je určen pro ohlášení údajů souhrnné provozní evidence podle 17 odst. 3 bodu c) zákona 201/2012 Sb. a jeho vyplnění se týká všech

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel Vytvořeno dne: 3.6.2010 Aktualizováno: 16.6.2010 Verze:

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu ECAS a přidání čísla mobilního

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb. Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 4.3 2009 MVČR

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Výpis z Insolvenčního rejstříku Vytvořeno dne: 26.3.2009 Aktualizováno: 18.9.2009 Verze: 1.1 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do Centrály Czech

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti. 11ORZapisDoORAS_info.pdf - Adobe Acrobat Professional Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti. I. Rejstříkový

Více

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012 Obsah 1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012... 1 2 Popis jednotlivých možností předvyplnění staženého formuláře... 3 3 Způsoby podání hlášení a jejich autorizace... 4 1 Stažení

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby:

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby: 1.1 Úvod Tento metodický pokyn je určen pro zadavatele, kteří mají povinnost podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) zapsat údaje o koncesní smlouvě do

Více

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seznámení s ISPOP 2012 Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

ROK V OBCI. Uživatelská příručka

ROK V OBCI. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Hlavní obrazovka Menu pro správu uživatele Hlavní nabídka Kalendář akcí Přihlášený uživatel Odkazy na hlavní moduly aplikace Aktuální zprávy Seznam aktualit Přihlášení, uživatelský

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA,

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Profil investora Založení Profilu investora Profil investora, jehož prostřednictvím můžete spravovat své účty, registrovat se na semináře, stahovat obchodní aplikace a školící materiály, si můžete založit

Více

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace.

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace. Práce s aplikací pro zpracování statistických výkazů za vysoké školy a ostatní přímo řízené organizace (netýká se škol a školských zařízení v regionálním školství) 1. Postup: Přihlásíte se k internetu

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz

Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz Na výše uvedené URL adrese je umístěno jednoduché online rozhraní pro evidenci reklamací tabletů a příslušenství Wooky. Evidenční rozhraní

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz

Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz ADART COMPUTERS s.r.o. Sokolovská 161, 180 00 Praha 8 OR Praha, Oddíl C, vložka 47307 www.aligator.cz Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz Obsah Reklamační systém pro zákazníky portálu

Více

PRAVIDLA. pro vkládání příspěvků pro časopis

PRAVIDLA. pro vkládání příspěvků pro časopis PRAVIDLA pro vkládání příspěvků pro časopis PRÁVO BEZPEČNOST - INFORMACE Zájemce o publikování svého příspěvku v časopise Právo-bezpečnost-informace musí dodržovat následující pravidla: 1. Každý přispěvatel

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. dr_11orzapisdoorfo.pdf - Adobe Acrobat Professional Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. I. Rejstříkový soud

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

(3) Prováděcí nařízení (EU) č. 792/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3) Prováděcí nařízení (EU) č. 792/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. 16.1.2015 L 10/19 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/57 ze dne 15. ledna 2015, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 792/2012, pokud jde o vzor formuláře povolení, potvrzení a dalších dokumentů

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele... 2 2. Verifikace (ověření) e-mailu... 3 3. Zapomenuté heslo... 3 4. Přihlášení uživatele... 4 5. Změna hesla... 5

Více

Czech POINT - Seznam Kvalifikovaných dodavatelů (egon)

Czech POINT - Seznam Kvalifikovaných dodavatelů (egon) Czech POINT - Seznam Kvalifikovaných dodavatelů (egon) 1 Rozsah: 1 hodina Anotace: elearningový kurz seznamuje postup práce s formulářem Kvalifikovaných dodavatelů. Průvodce kurzem: V kurzu se studující

Více

Aplikace pro elektronicke odesla nı da vky Listu o prohlı dce zemr ele ho a dals ı ch da vek do NZIS.

Aplikace pro elektronicke odesla nı da vky Listu o prohlı dce zemr ele ho a dals ı ch da vek do NZIS. Aplikace pro elektronicke odesla nı da vky Listu o prohlı dce zemr ele ho a dals ı ch da vek do NZIS. ÚVOD Od 1. 1. 2016 vejde v platnost novela vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce

Více

Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu

Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu verze 1.0 (20. 4. 2010) ÚVOD Vyhláška č. 57/2010 Sb. ze dne 12. února 2010, kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků

Více

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ ÚČTU

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ ÚČTU OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE ŽÁDOST O OTEVŘENÍ ÚČTU Stručná uživatelská příručka Obsah Žádost o otevření účtu... 2 Inicializace otevření účtu a vytvoření držitele účtu... 3 Přidání zástupce,

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

Opatření III.4.1. Státní zemědělský intervenční fond platební agentura na Vaší straně. Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření III.4.1. Státní zemědělský intervenční fond platební agentura na Vaší straně. Získávání dovedností, animace a provádění Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Státní zemědělský intervenční fond platební agentura na Vaší straně Oddělení metodiky Osy 4 PRV 4. 12. 2012 Příjem Žádosti o dotaci KDY: 6.2.2012

Více

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Požadavky na systém: Do ekonomického systému se připojíte zadáním výše uvedené internetové adresy. Operační systém Windows XP nebo vyšší (vista,

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Obnova certifikátu

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Obnova certifikátu Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Obnova certifikátu Obsah Obsah... 2 1. Úvodní stránka... 3 2. Správa certifikátů... 3 2.1. Seznam certifikátů... 3 2.2 Registrace certifikátů OBNOVA certifikátu

Více

Základní přehled funkcí aplikace VVZ

Základní přehled funkcí aplikace VVZ Základní přehled funkcí aplikace VVZ Účel dokumentu Tento metodický manuál popisuje základní přehled funkcionalit aplikace, tak aby se každý uživatel aplikace mohl rychle a efektivně seznámit s inovovaným

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Metodika pro vyplnění elektronické žádosti k podprogramu 117D51200 Regenerace panelových sídlišť MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor politiky bydlení Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Podání souhrnného hlášení elektronicky

Podání souhrnného hlášení elektronicky Podání souhrnného hlášení elektronicky www.money.cz 2 Money S5 Podání souhrnného hlášení elektronicky Podání souhrnného hlášení elektronicky Souhrnné hlášení slouží ke kontrole nároku na osvobození transakcí

Více

Manuál registrace do aukčního portálu ForesTrade

Manuál registrace do aukčního portálu ForesTrade Manuál registrace do aukčního portálu ForesTrade FORESTA SG, a.s. Horní náměstí 1 Vsetín 1 Základní informace ForesTrade je elektronický aukční portál provozovaný v internetovém prostředí. Provozovatelem

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr.

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7 stručný manuál listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Tomáš Záviský Obsah ADRESA... 3 REGISTRACE... 3 PŘIHLÁŠENÍ A ZTRÁTA

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví se vyhodnocuje, pokud kritéria

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1. Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Formuláře Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.3 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky a definice...3 1.3

Více

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Do aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu můžete přistupovat přes internetové stránky dars (www.dars.si), kliknutím na ikonu portál uživatelů.

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Jak zaregistrovat svou organizaci?

Jak zaregistrovat svou organizaci? Jak zaregistrovat svou organizaci? Postup registrace pro poradenské firmy a advokátní kanceláře zabývající se lobbováním u orgánů EU 1. Úvod Pro zahájení registrace zvolte Jsem zástupce zájmové skupiny

Více

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1 BENCHMARKING VENKOVA Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz V této uživatelské příručce jsou popsány funkcionality webového nástroje ehomer.cz Verze dokumentu: 1.1 OBSAH 1. Popis struktury stránek 2.

Více

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Co je to Základní popis odpadu Úvodem stručná rekapitulace, co je to Základní popis odpadu (ZPO). Je to dokument popisující vlastnosti a kvalitu

Více

Internetová televize Růst osobnosti. www.rust-osobnosti.cz www.rekvalifikace-online.cz

Internetová televize Růst osobnosti. www.rust-osobnosti.cz www.rekvalifikace-online.cz Internetová televize Růst osobnosti www.rust-osobnosti.cz www.rekvalifikace-online.cz Manuál aktivace přístupu do internetové televize Obsah Obsah... 1 1. Aktivace přístupu... 2 1.1. Vstup... 2 1.2. Aktivační

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Zelená nafta Evidence činností. Podklady pro školení

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Zelená nafta Evidence činností. Podklady pro školení Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH Zelená nafta Evidence činností Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit.

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit. On Line databáze Danni UPOZORNĚNÍ SYSTÉM DANNI JE KOMPATIBILNÍ POUZE S PROHLÍŽEČEM INTERNET EXPLORER - verze 7 A VYŠŠÍ (máte-li nižší verzi, můžete si ji zdarma aktualizovat na http://www.microsoft.com/cze/windows/internet-explorer/

Více

ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ. pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0

ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ. pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0 ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0 leden 2012 Obsah Seznam zkratek... 2 1. Základní informace k formuláři F_IRZ Hlášení

Více

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 ISPOP 2014 Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 Opakování matka moudrosti ( část prezentace určená pouze do sborníku)

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování.

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Úvod: Pro správu a přehled aktivovaných služeb slouží Vodafone OneNet Samoobsluha. Pro veškeré sledování vyúčtování (různé

Více

E-Recept POZOR!!!! vždy musíte být přihlášeni svým účtem, jinak Vás CÚ odmítne a dojde k chybě při autorizaci.

E-Recept POZOR!!!! vždy musíte být přihlášeni svým účtem, jinak Vás CÚ odmítne a dojde k chybě při autorizaci. E-Recept Dříve než začnete používat R-Rp je třeba mít k dispozici všechny potřebné přístupy od SUKL a osobní kvalifikovaný certifikát pro realizaci digitálního podpisu ( viz informace SUKL ). Pokud toto

Více

VYSTAVENÍ LICENCE HRÁČE MANUÁL

VYSTAVENÍ LICENCE HRÁČE MANUÁL VYSTAVENÍ LICENCE HRÁČE MANUÁL Platný od 1. července 2015 17. ČERVNA 2015 ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Manuál k vystavení nové elektronické licence 1. Zájemce (nový hráč)

Více

[1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka

[1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka [1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka 06.10.2011 [2] Obsah 1 - ÚVOD... 3 2 - POUŽITÉ ZKRATKY... 3 3 POŽADAVKY... 4 3.1 POŽADAVKY PRO SPRÁVNÝ CHOD APLIKACE... 4 3.2 POŽADAVKY NA OBNOVOVANÝ CERTIFIKÁT...

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (na žádost) Vytvořeno dne: 16.6.2009 Aktualizováno: 19.1.2010 Verze: 1.3 2009 MVČR Obsah

Více