Podávání žádostí o permity

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podávání žádostí o permity"

Transkript

1 2012 Podávání žádostí o permity Metodický návod pro žadatele Ministerstvo životního prostředí Odbor druhové ochrany a implementace evropských předpisů

2 2 Podávání žádostí o permity Tato stránka je prázdná

3 Podávání žádostí o permity 3 Obsah 1. Úvod Obecná pravidla pro vyplňování formulářů Postup podávání žádosti Domovská stránka Nová žádost Přihlášení ke službě Vyplnění formulář žádosti Akce s žádostí a výstup PDF Prohlédnout výstupní dokument Autorizace žádosti Podání žádosti Listinná žádost Elektronická žádost Příjem žádosti podatelnou Spárování přijaté žádosti s daty Zpracování žádosti Proces podávání žádosti... 19

4 4 Podávání žádostí o permity 1. Úvod Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP nebo ministerstvo) poskytuje žadatelům o povolení k dovozu, vývozu a zpětnému vývozu exemplářů CITES (dále permit) informační službu, která jim významně usnadňuje vyplňování žádostí o tyto doklady v souladu se zákonem č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a umožňuje zároveň sledování postupu vyřízení jimi podaných žádostí. Hlavní usnadnění práce pro žadatele při práci s uvedenou informační službou spočívá ve zjednodušeném vyplňování formulářů, kde není třeba opakovaně vyplňovat nacionále žadatele, řada položek je předem vyplněna, jsou k dispozici řízené slovníky a našeptávače. Urychluje to jeho práci a zároveň snižuje riziko vzniku možných chyb v podané žádosti. Vyplněnou žádost o povolení včetně evidenční karty lze následně vytisknout, podepsat a zaslat na MŽP v listinné podobě, případně je možno ji zaslat v elektronické podobě opatřenou elektronickým podpisem na e-podatelnu MŽP nebo do datové schránky MŽP.

5 Podávání žádostí o permity 5 2. Obecná pravidla pro vyplňování formulářů Do políček formulářů se vyplňují jen základní hodnoty. Pokud není známa hodnota formulářového pole, ponechá se pole prázdné. Nic se neproškrtává! Do numerických polí (tj. polí s hodnotami typu datum nebo číslo) se uvádějí pouze platně formátované hodnoty. Datum je formátováno podle jazykových nastavení prohlížeče. V ČR je to obvykle d.m.rrrr (kde d je den vyjádřený jednou nebo dvěma číslicemi, m stejně uvedený měsíc a rrrr čtyřciferná hodnota roku) Číslo je formátováno jako posloupnost cifer s možností desetinné čárky. Formát čísla opět závisí na nastavení prohlížeče uživatele systému. V ČR se jako desetinný oddělovač standardně používá čárka. Do numerických polí tedy nepatří žádné doplňující údaje typu jednotka (ks, kg) nebo různé proškrtávání. Systém označí takovouto hodnotu za neplatnou a oznámí chybu. Po dokončení vyplňování lze formulář kdykoliv uložit tlačítkem Odeslat. Dokud není formulář autorizován, lze se k jeho vyplňování vždy vrátit. Po autorizaci jsou data formuláře uzamčena a nelze je dále upravovat.

6 6 Podávání žádostí o permity 3. Postup podávání žádosti Služba podávání žádostí o permit CITES v zásadě nic nemění na zažité praxi. Jen ji v některých případech zpřesňuje a zjednodušuje. Obrázek 22 znázorňuje postup podávání nové žádosti jak z pohledu žadatele, tak i z pohledu ministerstva Domovská stránka Služba je dostupná na adrese na úvodní stránce jsou dostupné veškeré potřebné informace pro podávání žádostí o permity. Obrázek Nová žádost Pokud žadatel potřebuje vytvořit novou žádost s využitím informační služby dostupné na internetu, postupuje podle těchto instrukcí Přihlášení ke službě Na webové adrese služby je na titulní stránce možnost výběru vyplnění žádosti o permit. Viz Obrázek 1. Registrovaný žadatel zadá svůj přihlašovací osobní identifikátor (o registraci žadatelů pojednává zvláštní příručka, která je spolu s touto příručkou ke stažení na domovské stránce služby) a dostane tak možnost jednak vidět své uložené a autorizované žádosti a jednak zapisovat nové žádosti.

7 Podávání žádostí o permity Obrázek Vyplnění formulář žádosti Po přihlášení má žadatel možnost vyplnit novou žádost o permit nebo upravit existující dosud neautorizovanou žádost. Elektronický formulář žádosti o permit obsahuje obě části používané pro podávání žádostí: Evidenční kartu a vlastní Žádost. Informační služba významně usnadňuje vyplňování obou těchto částí, protože není třeba opakovaně vyplňovat nacionále žadatele a protože pracuje s řadou předem vyplněných hodnot a řízených slovníků. S vyplněním žádosti pomůže jednoduchý průvodce. Obrázek 3 a) Evidenční karta Evidenční karta se skládá ze čtyř částí stejně jako listinný formulář. Některé údaje se však v této elektronické podobě nemusí vyplňovat vůbec nebo se jen vybírá z připravených možností. i. Údaje o žadateli (Krok 1 z 6) Tyto údaje se nemusí vyplňovat vůbec, protože žádost může vyplňovat pouze registrovaný žadatel a systém použije údaje, které získal od žadatele při registraci. Karta žadatele obsahuje tlačítko, kterým se startuje průvodce vyplňováním žádosti. Průvodce postupně odkrývá další karty žádosti. 7

8 8 Podávání žádostí o permity ii. Zmocněný zástupce (Krok 2 z 6) Pokud žadatel používá zmocněného zástupce, vyplní sem jeho identifikační údaje a svoji vůli doloží plnou mocí, kterou uvede do seznamu příloh žádosti. Obrázek 4 iii. Zákonná omezení (Krok 3 z 6) Do tří kolonek v této části evidenčního listu žadatel uvede údaje vyžadované zákonem, stejně jako v listinné formě evidenčního listu. Do samostatné kolonky zapíše žadatel přílohy. Viz dále (Krok 4 z 6). Obrázek 5

9 Podávání žádostí o permity 9 iv. Doplňující údaje (Krok 4 z 6) Tato část dokumentu obsahuje řadu doplňujících údajů, které se vyplňují stejně jako v listinné formě evidenčního listu. Předpokládaná data přepravy není nutno vyplňovat ve striktním formátu data, ale postačí přibližná hodnota. Obrázek 6 Jak už bylo zmíněno výše, k elektronické evidenční kartě se přikládají přílohy. Ty mohou být listinné nebo elektronické. Elektronickou přílohu lze použít ve všech případech, kdy zákon nenařizuje přiložit originál nebo ověřenou kopii nějakého dokumentu. Pokud žadatel vloží přílohy elektronicky do elektronické žádosti, nemusí je už přikládat při vlastním podání. Soubory s přílohami je třeba vkládat postupně a každou zvlášť uložit.

10 10 Podávání žádostí o permity Obrázek 7 b) Žádost o permit Dalším krokem průvodce přechází k vyplnění vlastní žádosti o permit 1. Jednou zadané údaje už není třeba zadávat znovu. i. Typ permitu (Krok 5 z 6) První položkou vlastní žádosti je typ požadovaného permitu. Výběr této hodnoty je nevratný. Obrázek 8 ii. Strany (Krok 5 z 6) Na základě volby typu permitu se automaticky vyplní dovozce nebo vývozce. Druhou stranu obchodní transakce je pak nutno vybrat pomocí našeptávače ze seznamu zahraničních registrovaných obchodníků. Našeptávač v tomto případě vyžaduje nejméně tři znaky názvu nebo jména strany obchodní transakce. 1 V současné době je možno prostřednictvím uvedené služby elektronicky vyplňovat pouze žádosti o dovoz, vývoz a zpětný vývoz. V budoucnu se počítá s rozšířením služby i na další typy dokladů CITES vydávaných MŽP (např. potvrzení o putovní výstavě, potvrzení o osobním vlastnictví atd.).

11 Podávání žádostí o permity 11 Obrázek 9 V případě, že žadatel nenalezne v uvedeném seznamu druhou stranu transakce, vyplní její identifikační údaje do zvláštního pole. Obrázek 10 Po vyplnění všech společných údajů žádosti se žádost při přechodu na poslední krok průvodce automaticky uloží a přepne do režimu čtení, aby bylo možno zapsat exempláře, které jsou předmětem obchodní transakce. iii. Exempláře (krok 6 z 6) Po odeslání společných údajů žádosti je možno zadávat jednu po druhé položky zboží, které jsou předmětem transakce. V případě, jedná-li se o dovoz zboží ze Švýcarska, je zde možnost automatického načtení položek vývozního permitu.

12 12 Podávání žádostí o permity Obrázek 11 Jednotlivé atributy položky zboží lze většinou vybírat ze seznamu nebo pro ně existuje našeptávač. Pro každý druh musí být vytvořena samostatná položka Zboží. Postupně tak vzniká seznam položek. Každou z nich lze upravit a okno prohlížeče lze kdykoliv zavřít. Po dalším přihlášení lze navázat na rozdělanou práci. (1) Žadatel: Systém automaticky převezme žadatelovy identifikační údaje a nedovolí je ve formuláři Zboží upravovat. Obrázek 12 (2) Vědecký název: Pro vědecký název je k dispozici našeptávač, který minimalizuje chyby v zápisu názvu druhu. Pokud druh není nalezen v seznamu našeptávače, obrátí

13 Podávání žádostí o permity 13 se žadatel na vědecký orgán CITES (AOPK) s dotazem, zda druh, pro který je žádáno povolení, vůbec spadá pod agendu CITES. (3) Kód: Seznam kódů CITES. Je předem vyplněna nejfrekventovanější hodnota LIV. (4) Popis: Do pole popis se uvádí především značení exemplářů a další identifikační údaje. (5) Čistá hmotnost: Neuvádí se pro živé exempláře. Zadává se číselná hodnota. To znamená celé nebo desetinné číslo. Jednotkou hmotnosti je kilogram. (6) Počet: Vždy se uvádí pro živé exempláře jako celočíselná hodnota. (7) Původ: Z rozevíracího seznamu se vybere jedna hodnota kódu původu exempláře. Původ je povinná položka. (8) Účel: Z rozevíracího seznamu se vybere jedna hodnota účelu dovozu nebo vývozu exempláře. Účel je povinná položka. (9) Země původu: Z rozevíracího seznamu se vybere jedna hodnota kódu země původu exempláře. Země původu je povinná položka. (10)Povolení: Číslo vývozního permitu dokládajícího původ exempláře. (11)Datum vydání: permitu dokládajícího původ exempláře Obrázek 13 (12)Země posledního zpětného vývozu:pokud nastal takový případ, vybere se ze seznamu kód země posledního zpětného vývozu, jinak pole zůstane prázdné stejně jako další dvě následující políčka. (13)Povolení: Číslo vývozního permitu země posledního zpětného vývozu. (14)Datum vydání permitu země posledního zpětného vývozu. (15)Poznámky: Je-li to účelné, žadatel doplní relevantní poznámky k exempláři.

14 14 Podávání žádostí o permity Obrázek 14 Uložit položku zboží: Po vyplnění celého formuláře exempláře je třeba vyplněné hodnoty uložit, aby mohly být použity v žádosti. Provede se to jednoduše kliknutím na tlačítko Odeslat (viz Obrázek 12). Následně se otevře aktuální formulář žádosti v režimu pro čtení, ve kterém je zobrazen seznam jednotlivých exemplářů. Každý exemplář lze znovu upravit a uložit. Obrázek 15 iv. Automatické načtení vývozního permitu Pro vybrané země dovozu je k dispozici služba automatického získávání dat vývozních permitů. Po zadání čísla externího vývozního permitu klikněte na tlačítko Načíst cizí permit. Objeví se seznam položek permitu, z nichž vyberete ty, které jsou předmětem Vaší žádosti. Obrázek 16 Jakmile je položka vybrána, otevře se formulář popisu dováženého exempláře s předem vyplněnými hodnotami, které můžete upravit. S formulářem se dále pracuje tak, jak bylo uvedeno výše. Pokud žádáte o dovozní povolení na řemínky k hodinkám, do kolonky "Popis" uveďte: "náramek k hodinkám/ watch strap" (pro 1 kus) nebo "náramky k hodinkám/ watch straps" (pro více kusů).

15 Podávání žádostí o permity 15 Obrázek Akce s žádostí a výstup PDF Ve formuláři žádosti (v režimu prohlížení) lze kromě úpravy společných údajů a záznamu nového zboží prohlížet výsledek zadávání pomocí odkazu na Ploché PDF a ukončit přípravu žádosti tlačítkem Autorizovat (viz Obrázek 15). Po autorizaci nelze už údaje v žádosti, ani v jejích položkách měnit Prohlédnout výstupní dokument Výstupní dokument, který je zcela shodný s požadovanou formou žádosti, je k dispozici jako ploché PDF pod relevantním odkazem. Plochým PDF se rozumí takový dokument, do kterého nelze již uživatelsky zasahovat.

16 16 Podávání žádostí o permity Obrázek Autorizace žádosti Autorizací žádosti končí její příprava. Žadatel autorizací dává najevo, že je žádost zcela hotova a že je připraven ji podat správnímu orgánu. Autorizované žádosti jsou v seznamu žádostí označeny (viz Obrázek 19). Obrázek 19 Jak již bylo uvedeno výše, žadatel má na odkazu Ploché PDF k dispozici kompletní podobu autorizované žádosti, kterou může podat všemi způsoby, které mu umožňuje správní řád. Obrázek 20

17 Podávání žádostí o permity 17 Obrázek Podání žádosti Žadatel může podle správního řádu podat žádost dvěma způsoby: Buď v listinné, nebo v elektronické formě. Informační služba podávání žádostí o permit poskytovaná MŽP žadatelům o permity umožňuje obojí formu podání Listinná žádost Listinnou žádost vytvoří žadatel jednoduchým vytištěním vytvořeného souboru PDF, který získal po autorizaci vyplněné žádosti. Po vytištění žadatel listinný dokument podepíše na obvyklých místech a doručí ho poštou nebo osobně na ministerstvo Elektronická žádost Elektronickou žádost může žadatel podat dvěma způsoby: a) Datová schránka Pokud je žadatel držitelem datové schránky, jednoduše odešle vygenerovaný PDF soubor na adresu datové schránky MŽP. b) e-podatelna Podání pomocí e-podatelny je poněkud složitější. K němu potřebuje žadatel kvalifikovaný elektronický certifikát. Tímto certifikátem podepíše vygenerovaný soubor PDF a odešle ho elektronickou poštou na adresu elektronické podatelny MŽP.

18 18 Podávání žádostí o permity 3.5. Příjem žádosti podatelnou Bez ohledu na způsob podání dorazí žádost na podatelnu MŽP. Ta žádost zaeviduje a přidělí jí číslo jednací. Následně ji pak předá k vyřízení odbornému útvaru oddělení výkonného orgánu CITES Spárování přijaté žádosti s daty Oddělení výkonného orgánu CITES rozpozná, že přijatá žádost byla vytvořena pomocí informační služby a spáruje došlé podání s daty uloženými žadatelem při autorizaci. Zamezí se tak možným chybám způsobeným přepisováním listinné žádosti vytvořené bez použití informační služby Zpracování žádosti Oddělení výkonného orgánu CITES zkontroluje náležitosti podané žádosti. Pokud objeví nějaké závady, zajistí ve spolupráci s žadatelem jejich odstranění. Řízení o vydání permitu se vede podle správního řádu, jeho výsledkem je vydání rozhodnutí. V případě vyhovění žádosti je vydán permit, který je přílohou rozhodnutí. Žadatel je informován o vydání permitu elektronickou poštou.

19 Podávání žádostí o permity Proces podávání žádosti Podávání žádosti o permit CITES Žadatel MŽP Vytvořit novou žádost Příjem žádosti podatelnou Přihlásit ke službě Žádosti o permit Autorizovat žádost Žádost o permit? Ne Zpracuje jiná agenda Vyplnit formulář žádosti Stáhnout žádost jako soubor PDF Ano Ne Ne Formulář vyplněn? Ano Zapsat exempláře Zapsány všechny exempláře? Ano Zvolit formu podání Podat listinnou žádost Podat elektronickou žádost Spárovat podání s autorizovanou žádostí Kontrola žádosti Je žádost v pořádku? Ne Ano Správní řízení Lze závady napravit? Ne Ano Vydat permit Zamítnout žádost Žádost dokončena? Ne Předat permit žadateli Uložit žádost Uložená žádost Obrázek 22 Konec dokumentu

Registrace osob. Metodický návod pro žadatele. Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011

Registrace osob. Metodický návod pro žadatele. Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011 2011 Registrace osob Metodický návod pro žadatele Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011 2 Registrace osob Tato stránka je prázdná Registrace osob 3 Obsah 1.

Více

Postup podávání žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru REGIS

Postup podávání žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru REGIS Postup podávání žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru REGIS Vytvořeno dne: 31. října 2016 1 Obsah Žádosti o registrace Vázaných zástupců a Zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru... 3 1.

Více

REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU Obsah 1 Registrace nového uživatele... 3 1.1 Právnická osoba... 3 1.2 Fyzická osoba... 4 1.3 Fyzická osoba podnikající... 5 1.4 Dokončení registrace prostřednictvím

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele

Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele Toto je příručka pro uživatele aplikace Ohlašování údajů pro vodní bilanci. Obsah Obsah...1 O aplikaci...2 Úvodní stránka...3 Přihlášení...4

Více

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 11 KSRZIS Příručka pro externí žádost CHLAP Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT Provozní řád. Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací

Dokumentace. k projektu Czech POINT Provozní řád. Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací Dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací Vytvořeno dne: 19.11.2009 Aktualizováno: 25.11.2009 Verze: 1.0 Obsah 1. Přihlášení do centrály Czech POINT...

Více

Postup stažení a podání formulářů F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL

Postup stažení a podání formulářů F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL Postup stažení a podání formulářů F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL Formulář F_OVZ_SPE je určen pro ohlášení údajů souhrnné provozní evidence podle 17 odst. 3 bodu c) zákona 201/2012 Sb. a jeho vyplnění se týká všech

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele...2 2. Verifikace (ověření) e-mailu...3 3. Zapomenuté heslo...3 4. Přihlášení uživatele...4 5. Změna hesla...5 6. Přehled

Více

Zpracování statistického výkazu P 1-04

Zpracování statistického výkazu P 1-04 Zpracování statistického výkazu P 1-04 Výkaz se vyplňuje do internetového formuláře. Před vyplňováním výkazu je nezbytně nutné si přečíst příslušné Pokyny a vysvětlivky k jeho vyplňování. Pokud nepřenášíte

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Elektronické podání Žádosti o dotaci PRV prostřednictvím Portálu farmáře. Opatření IV.2.1

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Elektronické podání Žádosti o dotaci PRV prostřednictvím Portálu farmáře. Opatření IV.2.1 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007-2013 Elektronické podání Žádosti o dotaci PRV prostřednictvím Portálu farmáře Opatření IV.2.1 Část prezentace byla převzata z obecné prezentace pro PRV 30.5.2013 Podání

Více

KSRZIS. Příručka pro externí žádost. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka pro externí žádost. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 7 KSRZIS Příručka pro externí žádost Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Manuál aplikace Projektový záměr

Manuál aplikace Projektový záměr Manuál aplikace Projektový záměr Registrace a přihlášení 1. Registrace a přihlášení probíhá na titulní stránce aplikace, která je na adrese www.pz.olomoucka-aglomerace.eu. Pro jistotu Vám na zadanou adresu

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 14. února 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Manuál pro používání systému Responsible Care

Manuál pro používání systému Responsible Care Manuál pro používání systému Responsible Care OBSAH Úvodní pokyny (registrace a přihlášení)... 3 Podání hlášení... 4 Správá odeslaných hlášení (prohlížení, opravy, mazání)... 5 Správa údajů společnosti...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel Vytvořeno dne: 3.6.2010 Aktualizováno: 16.6.2010 Verze:

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 4 Domovská

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb. Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 4.3 2009 MVČR

Více

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA Strana č. 1 ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ A ODESLÁNÍ FORMULÁŘŮ IČ: 63078236, DIČ: CZ63078236, OR: MS v Praze, oddíl B, vložka 3044 Strana 1 / 13 Strana č. 2 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod...

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 5. a 6. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele... 2 2. Verifikace (ověření) e-mailu... 3 3. Zapomenuté heslo... 3 4. Přihlášení uživatele... 4 5. Změna hesla... 5

Více

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seznámení s ISPOP 2012 Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Přihlášení dodavatelů do portálu Distribuce plynu online - DPO

Přihlášení dodavatelů do portálu Distribuce plynu online - DPO Přihlášení dodavatelů do portálu Distribuce plynu online - DPO Návod Přístupy na úvodní stránku portálu DPO: www.gasnet.cz/dpo www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/ 1. Přihlášení do portálu 2. Podání

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Příloha č. 1 k Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní

Více

Podrobný postup pro zaslání Žádosti o dotaci a postup pro doložení příloh přes Portál Farmáře

Podrobný postup pro zaslání Žádosti o dotaci a postup pro doložení příloh přes Portál Farmáře Podrobný postup pro zaslání Žádosti o dotaci a postup pro doložení příloh přes Portál Farmáře Kontinuální příjem žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) operace 4.3.1 Pozemkové úpravy Tento dokument

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Výpis z Insolvenčního rejstříku Vytvořeno dne: 26.3.2009 Aktualizováno: 18.9.2009 Verze: 1.1 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do Centrály Czech

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti. 11ORZapisDoORAS_info.pdf - Adobe Acrobat Professional Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti. I. Rejstříkový

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu ECAS a přidání čísla mobilního

Více

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012 Obsah 1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012... 1 2 Popis jednotlivých možností předvyplnění staženého formuláře... 3 3 Způsoby podání hlášení a jejich autorizace... 4 1 Stažení

Více

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA,

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Profil investora Založení Profilu investora Profil investora, jehož prostřednictvím můžete spravovat své účty, registrovat se na semináře, stahovat obchodní aplikace a školící materiály, si můžete založit

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství

Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 V následujícím dokumentu je uveden podrobný postup pro podání Hlášení o změnách

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06600 Bytové domy bez bariér Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel

Více

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby:

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby: 1.1 Úvod Tento metodický pokyn je určen pro zadavatele, kteří mají povinnost podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) zapsat údaje o koncesní smlouvě do

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 1. a 2. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

ISPOP v roce Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

ISPOP v roce Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP. CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP v roce 2016 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele, EnviGroup, Praha, 27. 1. 2016 Obsah prezentace (podrobněji, než je

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

ROK V OBCI. Uživatelská příručka

ROK V OBCI. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Hlavní obrazovka Menu pro správu uživatele Hlavní nabídka Kalendář akcí Přihlášený uživatel Odkazy na hlavní moduly aplikace Aktuální zprávy Seznam aktualit Přihlášení, uživatelský

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06400 Podporované byty Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel o

Více

I. NÁVOD NA STAŽENÍ PROGRAMU Form Filler

I. NÁVOD NA STAŽENÍ PROGRAMU Form Filler OBSAH I. NÁVOD NA STAŽENÍ PROGRAMU Form Filler... 1 II. NÁVOD NA VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI... 5 I. NÁVOD NA STAŽENÍ PROGRAMU Form Filler Pro otevření a vyplnění elektronického formuláře žádosti je

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. v Operaci

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. v Operaci Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře v Operaci 19.2.1 V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti o dotaci v Operaci 19.2.1 a následné podání

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství Příručka pro žadatele Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 Podrobný postup pro doplnění

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06200 Regenerace sídlišť Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah Registrace... 2 Přihlášení a odhlášení... 2 Správa profilu... 2 Domovská stránka... 3 Hledání zakázek... 4 Výsledky hledání...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Zápis údaje o doručovací adrese do informačního systému evidence obyvatel Vytvořeno dne: 3.6.2010 Aktualizováno: 16.6.2010 Verze: 1.0 2009 MVČR

Více

(3) Prováděcí nařízení (EU) č. 792/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3) Prováděcí nařízení (EU) č. 792/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. 16.1.2015 L 10/19 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/57 ze dne 15. ledna 2015, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 792/2012, pokud jde o vzor formuláře povolení, potvrzení a dalších dokumentů

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu EU Login a přidání čísla

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Vydání ověřeného výpisu z Obchodního rejstříku Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 4.3 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 24. května 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Miroslav Gřunděl, kontakt: tel.: 222 871

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

PRAVIDLA. pro vkládání příspěvků pro časopis

PRAVIDLA. pro vkládání příspěvků pro časopis PRAVIDLA pro vkládání příspěvků pro časopis PRÁVO BEZPEČNOST - INFORMACE Zájemce o publikování svého příspěvku v časopise Právo-bezpečnost-informace musí dodržovat následující pravidla: 1. Každý přispěvatel

Více

Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax:

Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax: Příručka pro žadatele Podrobný postup pro doplnění aktualizovaného formuláře Žádosti o podporu a příloh k výběrovým/zadávacím řízením přes Portál farmáře, 1. a 2. výzva příjmu žádostí Operačního programu

Více

DIPL 2. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce.

DIPL 2. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. DIPL 2 Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. Obsah STUDENTI VYTVOŘENÍ VOLNÉHO TÉMATU VŠKP VÝBĚR TÉMATU VŠKP Z VOLNÝCH TÉMAT KONTROLA ZADÁNÍ TÉMATU FORMÁLNÍ ÚPRAVA VYPLNĚNÍ ÚDAJŮ ELEKTRONICKÉ

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb. UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb http://lesycr.bestdrive.cz/ Tento manuál je určen pracovníkům, kteří jsou pověřeni nákupem pneumatik a pneuservisních služeb pro svou OJ.

Více

Formulář NÚV v programu PPP4

Formulář NÚV v programu PPP4 1. Nastavení programu PPP4 Formulář NÚV v programu PPP4 V programu je nutné nastavit: 1. cestu k programu Form Filler 602 (tento program musí mít každý uživatel nainstalován na svém počítači) 2. cestu

Více

Opatření III.4.1. Státní zemědělský intervenční fond platební agentura na Vaší straně. Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření III.4.1. Státní zemědělský intervenční fond platební agentura na Vaší straně. Získávání dovedností, animace a provádění Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Státní zemědělský intervenční fond platební agentura na Vaší straně Oddělení metodiky Osy 4 PRV 4. 12. 2012 Příjem Žádosti o dotaci KDY: 6.2.2012

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. olověných rozvodů

Ministerstvo pro místní rozvoj. olověných rozvodů Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117 515 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Obnova certifikátu

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Obnova certifikátu Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Obnova certifikátu Obsah Obsah... 2 1. Úvodní stránka... 3 2. Správa certifikátů... 3 2.1. Seznam certifikátů... 3 2.2 Registrace certifikátů OBNOVA certifikátu

Více

Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů. oblast sportu

Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů. oblast sportu Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů oblast sportu určeno pro žádosti na rok 2017 (a dál) Mgr. Radek Maca, NIDV Cíle prezentace 1. Seznámit vás s elektronickým informačním

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. dr_11orzapisdoorfo.pdf - Adobe Acrobat Professional Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. I. Rejstříkový soud

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

ISPOP v roce Obsah prezentace

ISPOP v roce Obsah prezentace ISPOP v roce 2017 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele, Ekomonitor Brno, 11. 1. 2017 Hradec Králové, 12. 1. 2017 Obsah

Více

Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání veletrhů a výstav a účast na nich kolo příjmu žádostí OP Rybářství

Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání veletrhů a výstav a účast na nich kolo příjmu žádostí OP Rybářství Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 8. ledna 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 785 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání

Více

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Podle novely Zákona o DPH mají plátci DPH od 1.1.2016 povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH. Hlášení se podává v elektronické podobě ve formátu XML.

Více

Aplikace pro elektronicke odesla nı da vky Listu o prohlı dce zemr ele ho a dals ı ch da vek do NZIS.

Aplikace pro elektronicke odesla nı da vky Listu o prohlı dce zemr ele ho a dals ı ch da vek do NZIS. Aplikace pro elektronicke odesla nı da vky Listu o prohlı dce zemr ele ho a dals ı ch da vek do NZIS. ÚVOD Od 1. 1. 2016 vejde v platnost novela vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV Autor: SOLITEA Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 15.8.2016 Jméno souboru: IZR_PF_VCELARI_v01 Počet stran:

Více

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ ÚČTU

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ ÚČTU OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE ŽÁDOST O OTEVŘENÍ ÚČTU Stručná uživatelská příručka Obsah Žádost o otevření účtu... 2 Inicializace otevření účtu a vytvoření držitele účtu... 3 Přidání zástupce,

Více

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace.

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace. Práce s aplikací pro zpracování statistických výkazů za vysoké školy a ostatní přímo řízené organizace (netýká se škol a školských zařízení v regionálním školství) 1. Postup: Přihlásíte se k internetu

Více