OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH"

Transkript

1

2 OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno

3 Autorský kolektiv: Mgr. Jan Holeček Ing. Jan Binek, Ph.D. PhDr. Iva Galvasová RNDr. Kateřina Chabičovská Mgr. Hana Svobodová Recenzovali: RNDr. Jaroslav Bičan, vedoucí oddělení rozvoje Městského úřadu Uherské Hradiště Jan Koráb, starosta obce Boleradice, člen zastupitelstva Jihomoravského kraje GaREP, spol. s r. o., Brno 2009 náměstí 28. října 3, Brno, ISBN

4 OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Tato publikace vznikla v rámci výzkumného projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR s označením WD Rozvojový interaktivní audit jako první z řady metodických pomůcek pro územní samosprávu. Projekt řešen v období Řešitel výzkumu: GaREP, spol. s r.o., společnost pro regionální ekonomické poradenství, Brno 3

5 4

6 OBSAH Úvod Rozvojový kontext obce Veřejná správa na obecní úrovni... 9 Působnost obecní správy... 9 Organizační stránka obecního zřízení Východiska rozvoje obce Ekonomické dispozice Lidské zdroje a spolupráce Vize rozvoje Rozvojové rozhodování obce Informační zdroje o obci a jejich praktické využití Základní pojmy Praktická využitelnost indikátorů Členění informací dle prostorové úrovně NUTS LAU Zjišťování informací Vybrané významné typy statistických šetření Mapové zdroje Jednotlivé oblasti informací Obyvatelstvo a sídla Hospodářství Zemědělství Průmysl

7 Trh práce Hospodaření obcí Cestovní ruch Životní prostředí Veřejná správa Rozvoj území Dotace Problematika pravdivosti statistických dat Závěr Literatura Seznam zkratek Příloha

8 ÚVOD Současná sídelní struktura České republiky je charakteristická velkým množstvím malých obcí. Vzhledem ke smíšenému modelu veřejné správy a celkové složitosti veřejné správy je pro starosty obcí, zejména k výkonu své funkce neuvolněné, velmi obtížné v omezeném časovém a personálním prostoru co nejlépe uchopit podstatu obecní samosprávy a nezatěžujícím způsobem získávat podstatné informace pro řízení rozvoje obce. Pro každé rozvojové rozhodování je třeba mít vhodné a aktuální informace, přičemž jejich získání nesmí být časově ani finančně zatěžující. Tato publikace si klade za cíl v souladu s oblastmi zájmu a potřebami jejích adresátů poskytnout základní informace týkající se fungování obce a řízení jejího rozvo - je a zejména názornou formou představit informační zdroje ze všech roz - vojových oblastí obce. Publikace je tvořena dvěma částmi. První se věnuje základnímu legislativnímu rámci fungování obce a formuluje rozvojová východiska obce. Důraz je kladen na koncepční přístup k posouzení rozvojových dispozic obce. Důležitou podmínkou pro rozvojovou rozvahu je nejen vnímání problémů a rozvojových šancí obce, ale i znalost údajů o stavu jednotlivých oblastí rozvoje obce, včetně podkladů pro srovnání s obcemi jinými, znalost obecnějších vývojových trendů a celkové situace v regionu. Část druhá proto věnuje pozornost různým zdrojům statistických dat a dalších užitečných informací. Odkazy na zdroje jsou doplněny komentářem zohledňujícím jejich využitelnost, v němž jsou také zmíněny nejvýznamnější subjekty v oblasti shromažďování a správy příslušných dat. Tato publikace vznikla v rámci řešení výzkumného projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR s označením WD Rozvojový interaktivní audit. Je první ze série publikací zabývajících se problematikou regionálních disparit, tj. nerovnoměrnostmi v socioekonomické úrovni a rozvojových předpokladech území, a je určena zejména pro představitele obcí a regionů. Cílem projektu je vytvořit metodiku Rozvojového interaktivního auditu, která by umožnila objektivizovat poznání problémů, nalézt vhodné aktéry k řešení či zvolit nejúčinnější rozvojové nástroje. 7

9 8

10 1. ROZVOJOVÝ KONTEXT OBCE 1.1 VEŘEJNÁ SPRÁVA NA OBECNÍ ÚROVNI Působnost obecní správy Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Každá část území České republiky je součástí území některé obce. 1 Obec má jedno nebo více katastrálních území. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem Vývoj počtu obcí v letech Obr. 1: Vývoj počtu obcí v ČR v letech Pramen: Český statistický úřad (v letech 1921, 1930, 1950, 1990, 2000, 2008 stav k 1. 1., v letech 1961, 1970 a 1980 k datu sčítání lidu, domů a bytů) Určujícím východiskem českého obecního zřízení je tzv. smíšený systém, kdy obce jako jednotky místní samosprávy vykonávají vedle vlastní působnosti (samosprávy) i působnost přenesenou (určitý díl místní státní správy). Podle 8 zákona o obcích platí tzv. obecná zákonná preference samostatné působnosti, tj. pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde o přenesenou působnost obce, platí, že jde vždy o samostatnou působnost. 1 Nestanoví-li zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, jinak. 9

11 Samostatnou působností je působnost samosprávná, zakotvená v právu na samosprávu a v ústavním ustanovení, podle kterého je obec samostatně spravována zastupitelstvem. 2 Právě do této samostatné (samosprávné) působnosti smí stát zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem stanoveným zákonem. Aktuální česká zákonná úprava ( 35 obecního zřízení) obecně vymezuje samostatnou působnost takto: (1) Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon. (2) Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v 84, 85 a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi pečuje o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spo - jů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. (3) Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Rozsah samostatné působnosti obce je zároveň rozsah, v jakém lze konat místní referendum jako jediný projev přímé demokracie, jehož obecnou zákonnou úpravu dosud zná český právní řád. 3 Mezi nedílné součásti samostatné působnosti obce jako samosprávné veřejnoprávní korporace dále patří i právo mít majetek a hospodařit s ním (z čehož 2 Tradice dělení působnosti obcí na samostatnou a přenesenou má své počátky v našich zemích již od prvního obecního zřízení z roku Diskuze týkající se interpretace samostatné působnosti obce probíhají prakticky po celé období platnosti obecního zřízení. (Vedral, J.: Historie a současnost veřejné správy. K vymezení samostatné působnosti obcí. In Veřejná správa 6/2000, s. 2629) 3 Viz ustanovení zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zák. č. 234/2006 Sb. 10

12 ovšem na straně druhé logicky vyplývá, že stát neručí za hospodaření a závazky obce, pokud tento závazek nepřevezme stát smluvně). Nutno dodat, že ačkoliv se v této oblasti pohybuje obec především ve sféře práva soukromého, zakotvuje zde již zákon o obcích (obecní zřízení) i některá veřejnoprávní omezení (např. zákaz, až na výjimky stanovené v zákoně, ručit za závazky fyzických osob a právnických osob) a povinnosti (např. zveřejnit záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky). S ekonomickou autonomií obecní (místní) samosprávy ovšem souvisí i povinnost všech obcí zajistit přezkoumání hospodaření obce vždy za uplynulý kalendářní rok. 4 Jinak sestavování rozpočtu a závěrečného účtu obce a hospodaření s prostředky tohoto rozpočtu se dále řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obce mohou při výkonu samostatné působnosti vzájemně spolupracovat. 5 Přenesená působnost obcí je oproti tomu svou podstatou dekoncentrovaná státní správa svěřená obcím zákony na základě ustanovení čl. 105 Ústavy České republiky (Výkon státní správy lze svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li to zákon); jde tedy o nepřímou místní státní správu. Obec tudíž vystupuje při výkonu přenesené působnosti obdobně jako čistě výkonné orgány státu (klasické orgány státní správy), její činnost má standardně podzákonný, výkonný a nařizovací charakter. V přenesené působnosti tak obec podle platných zákonů vlastně pomáhá státu ve výkonu jeho působnosti a pravomoci, přičemž v míře stanovené zákony se musí řídit nejen právními předpisy, ale též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů. 4 Viz ustanovení zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění zák. č. 413/2005 Sb., zák. č. 138/2006 Sb. 5 Spolupráce mezi obcemi se uskutečňuje zejména na základě smlouvy uzavřené ke splnění konkrétního úkolu, na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí, nebo zakládáním právnických osob podle zvláštního zákona dvěma nebo více obcemi. Obce se nemohou sdružovat podle předpisů o sdružování občanů. Na spolupráci mezi obcemi nelze použít ustanovení občanského zákoníku o zájmových sdruženích právnických osob a o smlouvě o sdružení. 11

13 Je přitom zvláště důležité zdůraznit aktuální rozlišení tří stupňů přenesené působnosti na výkon v základním rozsahu, v rozsahu pověřeného obecního úřadu a v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 6 Zákon umožňuje obcím právě v oblasti přenesené působnosti uzavírat mezi sebou veřejnoprávní smlouvy, na jejichž základě mohou orgány jedné obce vykonávat přenesenou působnost nebo část přenesené působnosti pro orgány jiné obce (jiných obcí), a současně obsahuje obranné mechanismy pro případ, že obce neplní své povinnosti při výkonu přenesené působnosti. Metodickou a odbornou pomoc ve věcech přenesené působnosti vykonává vůči orgánům obcí krajský úřad. Složitost systému zvyšuje společná úprava jednotlivých oblastí v samostatné i přenesené působnosti či dokonce prolínání a překrývání. 7 Obvyklým modelem je, že vedle povinného zajištění přenesené působnosti v určité oblasti dává zákon obci možnost rozvinout danou oblast v rámci působnosti samostatné. Výkon přenesené působnosti, kdy byly obci svěřeny vybrané činnosti státní správy, je převážně správního charakteru a vedle kancelářských prostor a jejich vybavení obvykle neklade zvýšené nároky na majetek obce. V souvislosti s činnostmi obce přímo upravenými zákonem je nezbytné rozlišit povinnosti a možnosti, přičemž hranice mezi závazností řady činností je stanovena velmi prostupně. Nároky na existenci majetku a jeho správu tak s sebou nese zřízení obecní knihovny, zřízení jednotky dobrovolných hasičů, 8 zřízení škol a školských zařízení, zařízení v sociální oblasti či jiných. Jejich zřízení s sebou přináší řadu obligatorních prvků, které obec musí naplnit. 9 6 Obce s pověřeným obecním úřadem stanovuje v příloze č. 1 zákon č. 314/2002 Sb. Obce s rozšířenou působností určuje zmíněný zákon č. 314/2002 Sb. v příloze č Příkladem může být situace, kdy obec pořizuje územněplánovací dokumentaci v přenesené působnosti, nicméně zadání či přijetí této dokumentace orgány obce je činností v působnosti samostatné (viz 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu). 8 Zde je třeba odlišit sbor dobrovolných hasičů jako občanské sdružení a zájmovou organizaci od zásahové hasičské jednotky, která v jeho rámci působí a která je majetkově a provozně zabezpečována obcí. 9 Např. dle 29 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, musí obec v souvislosti s majetkem zabezpečit materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany a zabezpečit výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení. 12

14 Rozsah potřebného majetku závisí na rozsahu aktivit a služeb, které chce obec zajišťovat. Bližší upřesnění samosprávné činnosti řeší koncepční dokumenty obce. Tab. 1: Základní charakteristiky území České republiky (bez Prahy) podle počtu obyvatel obce (k ) Počet obyvatel obce Počet obcí Počet obyvatel Výměra (ha) celkem podíl v % celkem podíl v % celkem podíl v % Počet obyvatel na 1 km 2 celkem do , , ,3 39, , , ,6 67, , , ,1 81, , , ,5 102, , , ,9 101, , , ,8 136, a více 271 4, , ,8 485,2 ČR bez Prahy , , ,0 116,1 Pramen: Varianty vymezení venkova a jejich zobrazení ve statistických ukazatelích v letech 2000 až Praha: Český statistický úřad, 2008 V oblasti obecní samosprávy existuje vedle zákonných omezení vybraných činností relativně velká oblast pro tvůrčí přístup k řešení rozvoje obce, kdy obec může podnikat, rozličným způsobem investovat, volit služby nad rámec běžného standardu, které bude pro své občany zajišťovat, apod. Otevírá se tak široké pole činností spojených s dispozicemi obce, jejími vizemi a potřebami občanů. To dává prostor pro různé pojetí jejího řízení. Organizační stránka obecního zřízení Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce (jak již plyne z Ústavy České republiky), jež je složeno z členů zastupitelstva obce (zákon o obcích upravuje též práva a povinnosti členů zastupitelstva obce) a jako vrcholný orgán obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. Jako své iniciativní a kontrolní orgány může zastupitelstvo zřídit výbory (vždy zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor). 13

15 Dalšími orgány obce (jejichž existence ovšem již, na rozdíl od zastupitelstva, nemá ústavní základ) jsou: rada obce (je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce; tvoří ji starosta, místostarosta či místostarostové a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce; rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má méně než 15 členů v takových případech vykonává její pravomoc až na výjimky starosta; jako své iniciativní a poradní orgány může zřídit komise), starosta (volený do funkce zastupitelstvem obce z řad jeho členů; zastupuje obec navenek a za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu obce; zastupitelstvo obce může zvolit i více místostarostů a svěřit jim za bezpe čování konkrétních úkolů), obecní úřad (který tvoří starosta, místostarosta či místostarostové, tajemník obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu; rada obce může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory a oddělení; obecní úřad v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce, a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti, v oblasti přenesené působnosti obce vykonává obecní úřad státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce) a zvláštní orgány obce. Obce mohou jako svůj zvláštní orgán zřizovat též obecní policii, jejíž zřízení a činnost upravuje zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Zvláštním orgánem obce (nikoliv pouze orgánem rady obce) je též komise, jestliže jí byl starostou po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřen výkon přenesené působnosti v určitých věcech, např. povodňová komise podle vodního zákona, bezpečnostní rada obce podle krizového zákona nebo komise pro sociálně-právní ochranu dětí, kterou zřizuje starosta obce s rozšířenou působností. V tomto specifickém případě může být předsedou komise jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti komisi svěřené přenesené působnosti. K pravomocem starosty obce (podrobněji viz 103 zákona o obcích) je vhodné uvést, že s výjimkou situací, kdy starosta rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce, platí, že starosta obce nemůže vytvářet sám vůli obce, ale pouze může tuto vůli navenek sdělovat a projevovat. Starosta zastupuje obec navenek, nicméně není tzv. statutárním 14

16 orgánem obce, neboť obce statutární orgán tak, jak je chápán v soukromoprávních předpisech, nemají. Mezi starostou a místostarostou není v samostatné působnosti žádný vztah nadřízenosti a podřízenosti; při výkonu přenesené působnosti však tento vztah lze zřejmě dovodit, např. z toho, že starosta stojí v čele obecního úřadu. Zmíněný finanční a kontrolní výbor jsou základními kontrolními orgány obce. Zákon o obcích upravuje jejich vznik a fungování v ustanoveních 117 až 119. Jejich zřízení je povinné, v jejich čelech musí stát zastupitel a výbory musí být nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu. Členy výboru mohou být i lidé, kteří nejsou občany obce. Výbory mají za úkol provádět dohled nad určenými oblastmi, vykonat dohled, podávat zastupitelstvu zprávy a navrhovat opatření ke zlepšení situace. Pravomoci výborů jsou zákonem striktně omezeny, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Obecně platí, že působnost výborů může být zaměřena pouze na úkoly v samostatné působnosti obce (kontrolní výbor nemůže kontrolovat záležitosti v přenesené působnosti, např. jakým způsobem obecní úřad vede evidenci obyvatel nebo povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les). Finanční výbor obce kontroluje dodržování povinností stanovených obci při hospodaření. Povinnosti při hospodaření s majetkem obce stanoví 38 zákona o obcích. Finanční výbor je oprávněn kontrolovat, zda je majetek obce využíván účelně a hospodárně, v souladu s jejími zájmy a úkoly, zda obec neručí za jiné závazky, než stanoví zákon, zda jsou zveřejňovány majetkové záměry ve smyslu 39 zákona o obcích. Finanční výbor je rovněž oprávněn kontrolovat dodržování rozpočtu obce a pravidla stanovená pro hospodaření v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tato kontrolní činnost finančního výboru má charakter preventivní a průběžné kontroly a metodického dozoru. Finanční výbor v rámci preventivní a průběžné kontroly může předkládat zastupitelstvu návrhy na zlepšení hospodaření obce, organizačních složek a případně i příspěvkových organizací v rozsahu poskytnutého příspěvku. O čerpání finančních prostředků z rozpočtu obce ale nerozhoduje, neboť hospodaření podle rozpočtu přísluší radě obce. Finanční výbor může iniciativně navrhovat vhodné čerpání finančních prostředků. Finanční výbor se dále podílí na následné kontrole hospodaření za uplynulý rok. Hospodaření obcí je pak přezkoumáváno z hlediska formální a věcné správnosti krajskými úřady nebo auditorskými firmami. Auditor je povinen projednat s finančním výborem zprávu o přezkoumání hospodaření obce. 15

17 Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce. Dále ze zákona kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Kontrolní výbor dále plní kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. O provedené kontrole musí výbor pořídit zápis, který závazně obsahuje údaje o tom, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Kontrolní výbor poté předloží zápis zastupitelstvu obce, k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala. Opatření k nápravě ukládá zastupitelstvo svým usnesením. Finanční a kontrolní výbory mohou vyřizovat oznámení občana pouze tehdy, pokud mu to zastupitelstvo města uloží. Zápis z kontroly je potom podkladem pro vyřízení podnětu občana zastupitelstvem, radou nebo úřadem. Výbory zastupitelstva jako orgány iniciativní a kontrolní nemají žádnou autonomní rozhodovací pravomoc v oblasti samostatné působnosti obce. 1.2 VÝCHODISKA ROZVOJE OBCE Rozvoj obce jako dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování situace sídla a jeho okolí je podmíněn koncepčním a promyšleným přístupem k socioekonomickým jevům zde probíhajícím. Základními prvky působícími na možnosti rozvoje obce, ve smyslu aktivní snahy o uvedené zlepšování, jsou její ekonomické dispozice (rozpočtové možnosti a majetková základna), lidské zdroje (představitelé a pracovníci obce, občané a podnikatelé schopni působit jako iniciátoři a realizátoři rozvojových aktivit) a vize rozvoje, tj. vyjádření žádoucího stavu a cílů rozvoje jako součást rozvojové koncepce. To vše v kontextu a součinnosti s širším prostředím ovlivňujícím podmínky rozvoje jako je poloha a dostupnost obce v komunikačních systémech a přírodní prostředí i územně-technická vybavenost. 16

18 Rozvojové záměry (Projekty) Vize rozvoje Rozvojová koncepce Lidské zdroje Kapacity a schopnosti pracovníků obce Zapojení a možnosti místních aktérů Ekonomické dispozice Rozpočtové možnosti Majetková základna Obr. 2: Schéma základní rozvojové rozvahy obce a formulace vize a rozvojových záměrů Pramen: vlastní zpracování Ekonomické dispozice Úvodní úvaha nad každou rozvojovou činností obce si klade otázku ekonomické reálnosti, tj. zda si to obec může dovolit, jaké k tomu má hmotné prostředky, jaké budou provozní nároky apod. Musíme tedy analyzovat roz počtové prostředky a majetek obce, a to nejen samostatně, ale i ve vzájemné vazbě. Rozpočtové hospodaření Hlavním úkolem obce ve finanční oblasti je zajistit dostatek finančních zdrojů na jí svěřené úkoly a na další rozvojové potřeby. V současném modelu financování obce ze základního souboru příjmů (daňové a nedaňové) financují běžný provoz a realizace větších rozvojových akcí je téměř vždy závislá na do- 17

19 tacích. Zatímco daňové příjmy jsou dané zvnějšku, nabízí příjmy nedaňové širokou škálu možných přístupů, zároveň se jejich maximalizace může ocitat na hraně plnění role obce. Jde především o oblast podnikání či poskytování služeb za úplatu. Uvážlivé hospodaření s obecním majetkem může být vedle plnění strategických cílů významným zdrojem příjmů. Kapitálové příjmy jsou pouze nahodilé a jsou úzce spojeny s prodejem obecního majetku. Nejvýznamnějším ovlivnitelným zdrojem je oblast dotačních příjmů. V praxi se ukazuje, že na dotační příjmy (s výjimkou dotací v rámci souhrnného dotačního vztahu) mají mnohem větší vliv než ekonomické faktory vlivy mimoekonomické (schopnosti managementu obce, informovanost, politické faktory apod.), i když schopnost spolufinancování jako základní podmínky přijetí dotace nelze opominout. 10 Analýza rozpočtového hospodaření je standardním procesem, kdy jsou sledovány a interpretovány z členění příjmů a výdajů vycházející finanční ukazatele. Z nejčastěji používaných ukazatelů lze jako významné pro rozvojové úvahy uvést a okomentovat: Poměr běžných příjmů 11 a běžných výdajů: Vypovídá o poměru běžných příjmů a běžných výdajů. Říká, zda obci po financování základních činností ještě zbývají prostředky na investice, či ne. Je třeba, aby provozní výdaje byly kryty opakujícími se příjmy. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích: Dává jednoznačnou informaci o investiční aktivitě obce. Na rozvoj majetku obce, jako základu pro uspokojování potřeb občanů, je třeba vynakládat určitý podíl z celkových výdajů. Obecně se doporučuje dlouhodobý průměr podílu kapitálových výdajů na přibližně %, záleží však na aktuální vybavenosti obce. Lze předpokládat, že větší celkový objem kapitálových výdajů vytváří příznivější podmínky pro další rozvoj obce. To platí jen do jisté míry. Nadměrné kapitálové výdaje mohou svým dopadem na dlouhodobé rozpočtové hospodaření obce naopak destabilizovat finanční rovnováhu obce. Ukazatel dluhové služby: Vyjadřuje poměr splátek úvěrů (dluhové služby) ke skutečnému objemu běžných příjmů (dluhové základny) za daný kalendářní rok a vypovídá o schopnosti obce uhradit svůj dluh, nebo spíše o každoroční zátěži opakujících se příjmů. 10 V roce 2006 tvořily daňové příjmy 54 % příjmů obcí, nedaňové 10 %, kapitálové 6 % a dotace 30 % (Veřejná správa 1/2008, příloha, s. VII). 11 Běžné příjmy jsou zde chápány jako opakující se příjmy, zjednodušeně řečeno příj - my bez kapitálových příjmů a nenárokových dotací. 18

20 Majetková základna Majetek obce je základním předpokladem pro výkon samosprávy a významným znakem nezávislosti obce. Je nezbytný pro poskytování veřejných služeb, může sloužit ke zvyšování příjmů pronájmem nebo jednorázově prodejem, lze jej využívat k podpoře podnikání a k regulaci podnikatelské činnosti. Z hlediska rozvojových záměrů je majetek buď základním vstupem, kdy tvoří prostor pro realizaci určité činnosti, nebo vzniká nový majetek jako výstup investičního projektu. Hospodaření s majetkem musí být zejména provázané s koncepčními dokumenty, tj. přispívat k plnění celkových rozvojových cílů obce, a dlouhodobé, tj. sledovat a předjímat vývojové trendy a s předstihem se připravovat na řešení majetkových potřeb obce. Majetkové hospodaření je úzce spojeno s finančním, resp. rozpočtovým hospodařením. Poeticky řečeno, majetek je podnoží pro fungování obce, finanční prostředky (rozpočet) jsou vláhou pro fungování obce. Z toho vyplývá nutnost posuzovat jednotlivé majetkové změny s ohledem na širší ekonomický rámec obce a zejména zohlednit krátkodobé i dlouhodobé dopady rozvojových záměrů do rozpočtového hospodaření. 12 Tab. 2: Vazby finančního a majetkového hospodaření Příčiny Důsledky možnost financování Vliv finančního Nízká zadluženost pořízení majetku hospodaření na majetkové hospodaření Investiční výdaje zvětšení majetku Vliv majetkového hospodaření na finanční hospodaření Pramen: vlastní zpracování Dobré hospodaření s majetkem Pořízení majetku výdajové úspory, příjmy z vlastní činnosti zvýšení běžných výdajů (výdaje na údržbu a provoz) 12 S majetkovými poměry obcí úzce souvisí reálná možnost získání externích finančních zdrojů (dotací). Ty z obcí, jejichž finanční situace je lepší, si mohou dovolit realizovat (spolufinancovat) větší počet projektů, a tím více podpořit svůj rozvoj. Také si mohou dovolit vyšší podíl spolufinancování, takže by byly v případě zavedení výše vlastního podílu jako hodnoticího kritéria projektů automaticky zvýhodněny oproti obcím s menším rozpočtem a majetkem. (Pramen: Zobecnění názorů ze schůzky starostů dne s představiteli Regionální rady Jihovýchod ve Velkém Meziříčí) 19

21 Tabulka schematicky uvádí hlavní vazby mezi majetkovým a finančním hospodařením, kdy dochází k přelévání pozitivních efektů jednotlivých kroků či procesů daných forem hospodaření. Důležitou součástí vzájemné podpory finančního a majetkového hospodaření je sledování různých socioekonomických či jiných trendů a adaptace finančních a investičních strategií. 13 K tomu je třeba, aby obce disponovaly profesionálními dovednostmi umožňujícími komplexní přístup k vyhodnocení souvislostí a k návrhu nejvhodnějších strategií. Lidské zdroje a spolupráce K uskutečnění jakéhokoliv rozvojového záměru jsou třeba jeho realizátoři, tj. lidé, kteří ho vymyslí, shromáždí na něj prostředky, budou řídit jeho realizaci a nakonec ho vyhodnotí. Reálná možnost uskutečnění projektů spočívá jednak v kapacitách na jeho zvládnutí, jednak v ochotě cílových skupin a dalších aktérů na projektu participovat. Existují však značné rozdíly v nárocích investičních a neinvestičních projektů. V obecné rovině můžeme rozlišit několik typů subjektů podle vztahu k řešenému problému či k připravovanému projektu: podílející se (Shareholders), tj. subjekty, které jsou hlouběji zapojeny do procesu řešení či přípravy, podílí se na něm (např. spolupracující obce a podnikatelé), zainteresovaní (Stakeholders), tj. subjekty, na které bude jistá aktivita působit (např. občané a jejich sdružení, návštěvníci aj.), dotčení (Placeholders) myšleno na územním principu, tj. subjekty, v jejichž zájmovém území se aktivita realizuje (např. krajský úřad, správa chráněné krajinné oblasti či národního parku, ministerstvo). Zařazení subjektů do jedné ze zmíněných skupin není absolutní, nýbrž závisí na tématu či situaci. Dochází také k prolínání jednotlivých pozic. Dále můžeme rozlišit aktéry z veřejného sektoru, komerčního (podnikatelského) sektoru a sektoru občanského. Spolupráce aktérů z různých sektorů je motivována 13 Praktickým příkladem přímé souvislosti mezi finančním, majetkovým a strategickým plánováním je situace dvou italských měst, která zažila v sedmdesátých letech trend stěhování lidí z centra měst na jejich okraje. To vedlo během deseti let k vyprázdnění školních budov v centru a k jejich nedostatku na předměstích. V Pratu uvedený trend sledovali, využili vysokých cen nemovitostí v centru, prodali školní budovy a začali stavět na předměstích. Florencie tento trend nevystihla a dostala se do velkých potíží. 20

22 zejména jejich rozdílnými předpoklady pro poskytování služeb a tedy vhodností pro výkon jednotlivých společenských úloh. Dochází tak k většímu využití silných stránek a eliminaci stránek slabých. Rozvoj souvisí s možnostmi a silou jednotlivých aktérů. Významní aktéři mají obvykle dostatek kapacit lidských či finančních pro podporu vlastního rozvoje, ostatní subjekty, např. malé obce, neziskové organizace, drobní podnikatelé jsou v řadě oblastí silně limitováni. Pro tyto aktéry se spolupráce stává klíčovou příležitostí pro zlepšení vlastní situace. Vize rozvoje Vize rozvoje vyjadřuje žádoucí stav rozvoje a je jistou esencí rozvojové koncepce. Koncepce (rozvojová strategie) konkretizuje vizi pomocí cílů a souboru opatření, jimiž aktéři budou moci usměrňovat vývoj obce k žádoucímu stavu. Na základě ekonomických dispozic a lidských zdrojů lze stanovit možnosti realizace rozvojových záměrů, na základě koncepce dochází v daných omezeních k výběru takových záměrů, které naplňují vizi a plní koncepci. Podrobnosti o významu a kontextu rozvojové strategie a formulace rozvojových cílů v procesech vyjednávání a o dalších souvislostech jsou uvedeny v další části textu. 1.3 ROZVOJOVÉ ROZHODOVÁNÍ OBCE Každé místo má své neopakovatelné kombinace určitých vlastností, které vytvářejí potenciály jeho přírodního, kulturního a ekonomického rozvoje. Využitelnost těchto potenciálů je závislá na smysluplné aktivitě obyvatel, poloze místa a na velikosti kapitálu, který je k dispozici. Kombinace těchto vstupů do jisté míry předurčuje i optimální strategii chování obcí i celého regionu ve využívání svého bohatství. Při určitém zjednodušení můžeme rozlišit tři základní oblasti rozvojových aktivit obce: zajištění podmínek pro život obyvatel a podnikání (přímý vliv investiční aktivity převážně infrastruktura), vytváření prostředí pro rozvoj občanských aktivit (nepřímý vliv), vytváření prostředí pro rozvoj ekonomických aktivit (nepřímý vliv). 21

Smart administration v cestovním ruchu

Smart administration v cestovním ruchu 1 Smart administration v cestovním ruchu Luděk Beneš, Pavel Kajml, Michal Kalman, Michaela Luňáčková, Marie Stříbrná ORE-institut, o.p.s. Praha 2008 2 Smart administration v oblasti cestovního ruchu Vydalo:

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo vnitra ČR Odbor bezpečnostní politiky Analýza možného zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni a vzájemného vztahu Policie ČR a místní samosprávy 2011

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

Základy divadelní činnosti

Základy divadelní činnosti Základy divadelní činnosti Mgr. Bedřich Gregorini Mgr. Jindřich Gregorini doc. JUDr. Jiří Srstka 1 O B S A H Úvod...3 1. KAPITOLA: Právnické osoby provozující divadelní činnost...5 2. KAPITOLA: Organizační

Více