Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2013-2022"

Transkript

1 Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky ČEPS, a.s. 1/26

2 Obsah: 1. ÚVOD ODPOVĚDNOSTI A POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘENOSOVÉ SOUSTAVY POPIS PŘENOSOVÉ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY PŘENOSOVÁ SOUSTAVA V ČÍSLECH PŘEDPOKLAD VÝVOJE ZÁSADNÍCH UKAZATELŮ V ES ČR VÝVOJ INSTALOVANÉHO VÝKONU V ES ČR VÝVOJ VNITROSTÁTNÍ SPOTŘEBY ES ČR SIP STRATEGICKÝ INVESTIČNÍ PLÁN ŘÍZENÍ SIP SIP VLIV ROZVOJE ZDROJOVÉ ZÁKLADNY VLIV ROZVOJE SPOTŘEBY VLIV ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ S OSTATNÍMI PŘENOSOVÝMI SOUSTAVAMI EU VLIV OBNOVY VEDENÍ A STANIC PS MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI ROZVOJE PS CELKOVÝ PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ V SIP ZÁVĚR DEFINICE POJMŮ A ZKRATEK /26

3 1. Úvod ČEPS, a. s. jako provozovatel přenosové soustavy České republiky zpracoval podle 24 odst. 10 písm. j), Zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích ( energetický zákon ) tento desetiletý plán rozvoje přenosové soustavy ( plán rozvoje ). V souladu s Nařízením č. 714/2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou se plán rozvoje částečně promítá i do obsahu regionálního investičního plánu regionu kontinentální střední a východní Evropa a desetiletého plánu rozvoje sítě EU, které jsou přijímány ve dvouletém intervalu. Plán rozvoje splňuje požadavky kladené na jeho předmět 58k odst. 3 energetického zákona a jeho předmětem jsou opatření přijímaná s cílem zajistit přiměřenou kapacitu přenosové soustavy, aby odpovídala požadavkům nezbytným pro zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny. Plán rozvoje obsahuje: a) části přenosové soustavy, které je třeba v následujících 10-ti letech vybudovat nebo rozšířit, b) veškeré investice do přenosové soustavy, o jejichž realizaci již ČEPS, a. s. rozhodla včetně termínů jejich realizace, c) nové investice, které je nutno realizovat v následujících 3 letech včetně termínů jejich realizace. V souladu s 16 písm. n) a 17 odst. 7 písm. i) energetického zákona bylo k tomuto plánu rozvoje vydáno kladné stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu a následně byl plán rozvoje schválen Energetickým regulačním úřadem. Plán rozvoje je v souladu s požadavkem energetického zákona veřejně dostupný na webových stránkách ČEPS, a. s. Plán rozvoje byl zpracován podle stavu a vstupních dat dostupných ČEPS, a.s. k /26

4 2. Odpovědnosti a povinnosti provozovatele přenosové soustavy Následující odpovědnosti a povinnosti jsou selektivně vybrány z komplexního výčtu odpovědností a povinností provozovatele PS uvedeného v energetickém zákoně vzhledem k jejich přímé souvislosti s nutností rozvoje a obnovy PS. ČEPS, a.s. jako výhradní provozovatel PS České republiky: zajišťuje bezpečný, spolehlivý a efektivní provoz, obnovu a rozvoj PS a propojení PS s jinými soustavami, a za tím účelem zabezpečuje podpůrné služby a dlouhodobou schopnost PS uspokojovat přiměřenou poptávku po přenosu elektřiny, spolupracuje s provozovateli propojených PS a spolupracuje na integraci vnitřního evropského trhu s elektřinou, poskytuje přenos elektřiny na základě uzavřených smluv, řídí toky elektřiny v PS při respektování přenosů elektřiny mezi propojenými soustavami ostatních států a ve spolupráci s provozovateli DS v elektrizační soustavě, odpovídá za zajištění systémových služeb pro elektrizační soustavu na úrovni PS, účastní se vyrovnávacího mechanismu a uskutečňuje platby podle vyrovnávacího mechanismu mezi provozovateli PS v souladu s Nařízením o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a při zachování bezpečnosti a spolehlivosti přenosové soustavy poskytuje přeshraniční přenos elektřiny účastníkům trhu s elektřinou. Dále je pak povinen: připojit k PS zařízení každého a poskytnout přenos každému, kdo o to požádá a splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro přenos nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu PS, zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující podmínky pro připojení jejich zařízení k PS, zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující podmínky pro přenos elektřiny PS. ČEPS, a.s. prostřednictvím svého Strategického investičního plánu (SIP) respektuje výše popsané odpovědnosti a povinnosti zároveň s koordinací potřeby obnovy a rozvoje PS. 4/26

5 3. Popis přenosové soustavy České republiky Přenosová soustava (páteřní část celé elektrizační soustavy) provozovaná na napěťových hladinách 400 a 220 kv zajišťuje přenos elektřiny po celém území České republiky a zároveň je součástí mezinárodního propojení Evropy. Napájí elektřinou distribuční soustavy, které ji dále rozvádějí až ke konečným spotřebitelům. Přeshraničními vedeními je PS ČR napojena na soustavy všech sousedních států, a tím synchronně spolupracuje s celou elektroenergetickou soustavou kontinentální Evropy. Výhradním provozovatelem PS ČR je na základě licence č udělené Energetickým regulačním úřadem akciová společnost ČEPS. PS ČR schéma sítí 400 a 220 kv (k ) 3.1 Přenosová soustava v číslech Páteřní přenosová síť byla prakticky dokončena v 80. letech minulého století. V současné době ji tvoří hlavně vedení 400 kv. Trasy 220 kv, jejichž výstavba byla ukončena počátkem 70. let, dnes plní převážně úlohu doplňkových vedení. 5/26

6 Celkové délky vedení a počty rozvoden přenosové sítě na jednotlivých napěťových hladinách společně s počtem transformátorů mezi těmito hladinami nejlépe zachycuje následující tabulka stav k Přímo do PS je také připojena více než polovina instalovaného výkonu elektráren ČR, jehož celková hodnota je MW (brutto k ). Rozdělení této hodnoty mezi přenosovou a distribuční soustavu s dělením na jednotlivé druhy elektráren shrnuje následující graf. Zdroj: ERÚ 6/26

7 Jak již bylo zmíněno na začátku této kapitoly, přenosová soustava je přeshraničními vedeními propojena s přenosovými soustavami sousedních států. Jejich prostřednictvím dochází nejen k výměnám elektrické energie v rámci sjednaných plánů pro trh s elektřinou, ale také pro udržení stability celého propojeného evropského systému. Toky energií na hraničních profilech za uplynulý rok 2011 jsou podrobně rozděleny v následujícím obrázku. Graf níže pak ukazuje vývoj těchto toků energie v ročních souhrnných číslech. Roční toky energie rok 2011 Zdroj: ČEPS, a.s Roční toky energie vývoj Zdroj: ČEPS, a.s /26

8 Následující graf zachycuje v ročních souhrnných číslech celkovou energii přenesenou PS. Tedy nejen energii přenesenou na hraničních profilech, ale také na všech předávacích profilech v ČR (např. PS/DS). Množství energie přenesené PS (vč. sys. tranzitu) Zdroj: ČEPS, a.s Předpoklad vývoje zásadních ukazatelů v ES ČR 4.1 Vývoj instalovaného výkonu v ES ČR V současné době je to právě připojování nových zdrojů, které v převážné míře ovlivňuje investiční plán ČEPS, a.s. V následujících grafech je uvedena predikce vývoje instalovaného výkonu v ES ČR v členění podle primárních zdrojů energie. První graf naznačuje celkový očekávaný výkon zdrojů zapojených do ES ČR v období 2012 až Analýza predikce instalovaného výkonu v ES ČR vychází z dat, která jsou veřejně dostupná a která vycházejí z NAP, studie Dlouhodobá rovnováha od EGÚ Brno, vlastních analýz ČEPS, a.s. a požadavky na připojení do PS ČR. Druhý graf pak pro srovnání uvádí součet instalovaného výkonu zdrojů dle žádostí o připojení do PS ČR v období 2013 až 2030, které ČEPS, a.s. k datu přípravy tohoto dokumentu eviduje. 8/26

9 Zdroj: ČEPS, a.s Zdroj: ČEPS, a.s /26

10 4.2 Vývoj vnitrostátní spotřeby ES ČR Hodnoty netto spotřeby ES ČR na následující období vycházejí z referenčního scénáře spotřeby a jsou uvedeny na grafu scénářů vývoje spotřeby elektřiny v ČR pod označením Scénáře netto spotřeby elektrické energie v ES ČR. Dosavadní vývoj spotřeby elektrické energie je charakterizován značným poklesem v roce 2009, poměrně pomalým nárůstem v roce 2010 a stagnací spotřeby v průběhu roku Scénáře vývoje spotřeby do roku 2021 byly aktualizovány s přihlédnutím k dosavadnímu vývoji do konce roku Z aktualizovaných údajů byl vytvořen nový referenční scénář vývoje spotřeby, kde se již počítá s mírným nárůstem spotřeby od začátku roku 2012 (cca 0,8%) a jeho ustálením v dalších letech na úroveň dlouhodobého trendu vývoje spotřeby. Podle dopadu hospodářské krize na ekonomiku ČR lze očekávat vývoj mezi referenčním a minimalistickým scénářem. Zdroj: ČEPS, a.s /26

11 5. SIP strategický investiční plán 5.1 Řízení SIP SIP ČEPS, a.s. je v podstatě seznamem jednotlivých investičních akcí vycházejících ze současných znalostí existujících a očekávaných žádostí o připojení, nezbytné obnovy rozvoden a vedení a také vlastních rozvojových akcí ČEPS, a.s. plánovaných ve sledovaném období. K seznamu jsou přiřazeny také předpokládané investiční náklady na jednotlivé akce v průběhu let. Řízení SIP pak probíhá pravidelnými aktualizacemi 3x ročně. Při těchto aktualizacích jsou zařazovány nové investice a individuálně posuzovány již zařazené investice v návaznosti na aktuální požadavky a nové informace. Nedílnou součásti procesu aktualizace SIP jsou také časové harmonogramy jednotlivých investic společně s detailními scénáři vývoje celkové potřeby finančních prostředků společně s informacemi o rentabilitě investic vycházejících z posouzení rizik spojených s provozem přenosové soustavy. 5.2 SIP Vstupem pro tento dokument - desetiletý plán rozvoje přenosové soustavy je strategický investiční plán v aktualizaci z února roku 2012 tedy SIP Ten je v základu tvořen čtyřmi celky popsanými v následujících odstavcích Vliv rozvoje zdrojové základny 11/26

12 Rozvoj zdrojové základny je podmíněn výstavbou nových vedení zajišťujících spolehlivé vyvedení výkonů vycházejících z požadavků investorů, které byly podány v souladu s vyhláškou o připojení a byly potvrzeny smluvním vztahem mezi ČEPS, a.s. a investorem (SoP a SoBS). Podle přijatých konvencí se kontroluje vyvedení výkonu z klasických elektráren kritériem (N 1), tj. při náhlém výpadku jednoho vedení se nesmějí přetížit zbylá vedení a nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu PS. Vyvedení výkonu z jaderných zdrojů je kontrolováno kritériem (N 2). Z těchto rozborů vyplynuly následující požadavky na posílení PS: 1. Pro modernizaci zdrojů v severozápadních Čechách Nutná investiční opatření v souvislosti s výstavbou nových zdrojů v severozápadních Čechách (vyvedení výkonu nového bloku 660 MW v Ledvicích, nového bloku PPC 460 MW v Úžíně, nového zdroje PPC 841 MW v Počeradech a nového bloku PPC 880 MW v Mělníku (náhrada za stávající elektrárnu EMĚ 3 o výkon 500 MW) a hnědouhelná elektrárna připojená do uzlu Výškov 660 MW. - Vybudování nové R 400 kv Chotějovice včetně transformace 400/110 kv (stavba dokončena v roce 2011) - Výstavba nového dvojitého vedení 400 kv Výškov Chotějovice (stavba dokončena v roce 2011) - Zdvojení stávajícího vedení 400 kv Výškov Babylon (V450) - Zdvojení stávajícího vedení 400 kv Výškov Čechy-Střed (V410) - Zdvojení stávajícího vedení 400 kv Babylon Bezděčín (V451) - Rozšíření rozvoden 400 kv Výškov, Čechy Střed, Bezděčín, a Babylon 2. Výstavba nového jaderného zdroje ETE Nutná investiční opatření v souvislosti s vyvedením nových dvou bloků 1700 MW v JE Temelín - Výstavba nového dvojitého vedení 400 kv Kočín Mírovka (V406/V407) - Zasmyčkování stávajícího vedení Řeporyje Prosenice (V413) do Mírovky - Zdvojení stávajícího vedení 400 kv Kočín Přeštice (V432) - Zdvojení stávajícího vedení 400 kv Mírovka - Čebín (V422) - Rozšíření rozvoden 400 kv Přeštice, Mírovka a Čebín - Rekonstrukce a rozšíření rozvodny 400 kv Kočín na vyšší zkratovou úroveň 3. Pro připojení OZE (větrné parky do PS) Nutná investiční opatření v souvislosti s vyvedením výkonu větrného parku Chomutov cca 140 MW a vyvedením výkonu OZE o výkonu 100 MW na Karlovarsku do DS. - Vybudování nové rozvodny 400 kv Vernéřov - Zasmyčkování stávajícího vedení EPRU Hradec (V461) do Vernéřova - Vybavení jednoho rezervního pole v R 400 kv Hradec - Výstavba nového dvojitého vedení 400 kv Vítkov Vernéřov (V487/V488). Jedná se o přestavbu stávajícího dvojitého vedení 220 kv Hradec Vítkov (V223/224) na vedení 400 kv. 12/26

13 - Výstavba nového dvojitého vedení 400 kv Vítkov Přeštice (V490/V491). Jedná se o přestavbu stávajícího dvojitého vedení 220 kv Přeštice Vítkov (V221/222) na vedení 400 kv - Vybudování nové rozvodny 400 kv Vítkov - Rozšíření rozvodny 400 kv Přeštice 4. Pro plánovanou výstavbu nového PPC zdroje R 400 kv CST Nutná investiční opatření v souvislosti s vyvedením nového bloku PPC 1000 MW elektrárna Střední Čechy - Zdvojení stávajícího vedení 400 kv Čechy střed Chodov (V415) - Zdvojení stávajícího vedení 400 kv Týnec Krasíkov (V401) 5. Další připravované zdroje PVE Šumný důl a PPC Ralsko Tyto připravované zdroje vyvolají další posílení v PS: - Zdvojení stávajícího vedení 400 kv Hradec Výškov (V411) - Zdvojení stávajícího vedení 400 kv Čechy střed Týnec (V400) - Rozšíření R 400 kv Hradec o dvě pole - Nová R 400 kv Ralsko Vliv rozvoje spotřeby 13/26

14 Vývoj úrovně vnitrostátní spotřeby je odrazem hospodářské situace společnosti. Hospodářský růst v České republice zvyšuje nároky na dodávky elektrické energie a tento trend je očekáván i v budoucnu. Plynulý nárůst spotřeby je patrný po celém území republiky a předpokládaná celková hodnota meziročního nárůstu spotřeby činí cca MW. Požadavek na zvýšení transformačního výkonu není zapříčiněn jen nárůstem spotřeby, ale může být zapříčiněn úbytkem klasických zdrojů, pokud tento úbytek není nahrazen zdroji s klasickým charakterem výroby, ale je nahrazen zdroji rozptýlené výroby, které nejsou použitelné pro základní zatížení. Důsledkem obojího je pak zvýšení potřeby transformačního výkonu PS/DS. Uvážíme-li, že v tomto období bude probíhat obnova transformátorů ve stanicích PS náhradou starých strojů o výkonu 250 MVA stroji novými s vyššími výkonovými parametry 350 MVA, vyvolá i přesto tato skutečnost potřebu doplnění nové transformační jednotky přibližně s četností jednou za 1,5 roku. Požadavky na posílení PS jsou: 1. Pro nárůst spotřeby na Ostravsku Nebývalý skokový vzrůst požadavků na rezervaci dodaného příkonu je signalizován v ostravském regionu. Realizace průmyslových zón a oživení těžkého průmyslu v této oblasti spolu s předpokládaným útlumem zdrojů pracujících do sítí 110 kv vyvolá skokový nárůst potřeby nového transformačního výkonu o hodnotu až 850 MW. Takovou hodnotu nárůstu spotřeby není možno pokrýt pouze výměnou transformátorových jednotek ve stávajících stanicích za jednotky s vyšším výkonem, ale bude nutno pro spolehlivou dodávku příkonu do oblasti vybudovat nový napájecí bod s transformací 400/110 kv v lokalitě Kletné (transformovna byla již zprovozněna v r. 2011), následně pak transformace 400/110 kv Dětmarovice a Lískovec. Plnění požadované spolehlivosti dodávky bude zajištěno doplněním transformátoru 400/110 kv v Prosenicích. 2. Pro nárůst transformačního výkonu PS/DS v západních Čechách S obdobnou situací se setkáváme v severozápadních a západních Čechách. Nárůst spotřeby spolu s úbytkem výkonu dodávaného do napěťové hladiny 110 kv v oblasti Vernéřov (odstavení EPRU 1) vyvolá potřebu realizace transformační vazby 400/110 kv ve stanici 400 kv Vernéřov. Potřeba vyvedení výkonu z plánovaných větrných elektráren v karlovarské oblasti vynutí ve výhledu do roku 2020 doplnění transformační vazby 400/110 kv ve stanici 400 kv Vítkov. 3. Zásobování regionu Praha Rozbory vývoje bilancí v pražské aglomeraci ukazují (při respektování maximálního počtu transformátorů 3 ks ve stanici) na potřebu nového napájecího bodu těsně po roce Proto se společně s PRE, a.s. pro zajištění spolehlivé dodávky do hlavního města plánuje doplnění třetího transformátoru v R 400 kv Chodov a výstavba nové napájecí stanice s transformací 400/110 kv Praha Sever. 14/26

15 5.2.3 Vliv zahraniční spolupráce a propojení s ostatními přenosovými soustavami EU PS ČR se vlivem své geografické polohy podílí na přenosech toků výkonů v rámci obchodů s elektrickou energií na evropském kontinentu. Zejména vysoké přetoky výkonu větrných elektráren při větrných dnech, směřující ze severních oblastí SRN na jih a jihovýchod Evropy, ovlivňují zatížení přenosových prvků PS ČR. Z důvodu opožďování některých investičních plánů při posilování stávajících a budování nových přenosových cest v SRN sítích dochází k vysokým zatížením některých přenosových prvků PS ČR. Řešení těchto stavů vyvolává další investiční opatření do zařízení PS. 1. Řízení přetoků na profilu SRN - ČR Pro zajištění regulace a řízení výkonu na profilu 50 Hz-T ČEPS byla zahájena předprojektová příprava instalace PST ve vývodech mezistátních vedení do Röhrsdorfu v uzlu Hradec. Akce je vyvolána obdobným přístupem provozovateli PS na SRN PL profilu a bude provedena v případě, že nedojde k realizaci dostatečných opatřením na straně 50 Hz-T. 2. Podpora evropského energetického trhu s elektřinou V rámci podpory evropského trhu s elektřinou se připravuje posílení a zvýšení přenosové schopnosti vybraných přenosových prvků, které jsou ovlivněny vysokými tranzitními přetoky. Jde zejména o vybudování nového vedení propojujícího rozvodny Krasíkov a Horní Životice, dále o zvýšení přenosové schopnosti vedení 400 kv V412 15/26

16 (Hradec Řeporyje), V401 (Týnec Krasíkov), V402 (Krasíkov Prosenice) a V456(Prosenice Kletné). Plánovaná dostavba sítě 400 kv v západních Čechách spočívá ve výstavbě nových stanic 400 kv Vernéřov a Vítkov a jejich napojením do rozvoden PS Hradec a Přeštice. Vznikne nová větev Hradec - Vernéřov Vítkov - Přeštice, která výhledově umožní posílení přeshraničních přenosových kapacit realizací mezistátního propojení 400 kv z Vítkova do Mechlenreuthu. Zvažováno je rovněž posílení přeshraničních propojení ve směru na Slovensko a Rakousko Vliv obnovy vedení a stanic PS Elektrické stanice procházejí celkovou obnovou a probíhá dokončování přechodu stanic na provoz v dálkovém ovládání (provoz bez trvalé obsluhy), který bude dokončen v roce Mimo vlastního přechodu na dálkové ovládání jsou při obnově zohledňovány požadavky na vyšší spolehlivost sběru a přenosu informací, chránění, silové technologie a standardizace zařízení stanic. Rozvoj v oblasti stanic je dán zejména výše popsaným rozvojem zdrojové základny a spotřeby. Vedení 220 kv, která byla postavena v padesátých letech, jsou již obnovena. Obnovu vedení 400 kv bylo nutné zahájit až po vedeních 220 kv a je tedy teprve v počátku. Složitost obnovy vedení 400 kv je ovlivněna kumulativním faktorem stáří a skutečností, že byla převážně budována v letech a do konce 70. let bylo vybudováno téměř 70% délky z cca 3500 km vedení 400kV. Její jednotlivé části dosahují hranice technické životnosti a vyžadují výměnu (potahy vedení, izolátorové řetězce) nebo generální opravu (stožáry, základy). V následujícím grafu jsou uvedena stáří jednotlivých vedení 400 kv, přičemž technická životnost, na kterou byla vedení projektována, je 40 let. Řádnou a mimořádnou údržbou je stále zajišťována bezpečnost a spolehlivost vedení i za původně uvažovanou technickou životnost. 16/26

17 Začátek plánu obnovy vedení 400 kv byl v roce 2010 a předpoklad jeho ukončení je rok Stále větší váhu v obnově má zvyšování přenosové schopnosti vedení přenosové soustavy (zdvojováním stávajících vedení) vyvolaných rozvojem zdrojové základny, růstem spotřeby, posílení důležitých vnitrostátních vedení pro podporu evropského trhu s elektrickou energií a mezinárodního přenosu energie (tedy odstranění nových úzkých míst v PS) s důležitostí podle daných priorit. Postup obnovy vedení 400 kv je potom ve výsledku mixem výše uvedených požadavků. 5.3 Mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje PS Rozvoj přenosové soustavy je koordinován i v rámci mezinárodní spolupráce Asociace evropských provozovatelů přenosových soustav pro elektrickou energii - ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity), které je ČEPS, a.s. členem. V červnu 2010 ENTSO- E zveřejnila první takzvaný pilotní TYNDP (Evropský rozvojový plán elektroenergetických soustav - Ten Year Network Development Plan ). Tento pilotní rozvojový plán byl prvním krokem přípravy vedoucí k naplnění požadavku nařízení ES 714/2009 (součást tzv. třetího energetického liberalizačního balíčku), který ukládá ENTSO-E povinnost připravit a zpracovat opatření k posílení evropské přenosové soustavy, aby bylo možné dosáhnout tzv. cíle , tj. 20% snížení produkce skleníkových plynů, zvýšení podílu výroby z obnovitelných zdrojů energie tak, aby pokrývala 20% konečné spotřeby a 20% zvýšení efektivity využití elektrické energie. Po nabytí účinnosti tohoto nařízení v roce 2011, plánuje ENTSO-E v červnu 2012 zveřejnit první oficiální TYNDP. Všechny rozvojové investiční akce, které ČEPS, a.s. připravuje, směřují k posílení PS (viz.kap a 5.2.2). Většina akcí je zároveň součástí plánovaného TYNDP Podle návrhu budoucího Nařízení o hlavních směrech transevropské energetické infrastruktury (součást tzv. energetického infrastrukturálního balíčku) bude Evropskou komisí poprvé vydán seznam projektů společného zájmu (PCI Projects of common interest), který bude obsahovat i některé projekty připravované v ČEPS, a.s. Tento seznam by měl být na základě plánů Evropské komise vydán v polovině roku Oproti ostatním projektům budou mít projekty PCI prioritní postavení zaručující jim nejvyšší možný národní význam a zvláštní režim, díky kterému se na ně budou např. vztahovat specifická ustanovení směřující k urychlení povolovacích procedur a po splnění určitých podmínek budou rovněž i způsobilé obdržet finanční podporu EU. Prudký rozvoj větrných elektráren zejména na severu Německa vyvolává zhruba od poloviny minulého desetiletí narůstající toky ve směru sever-jih, které se díky fyzikálním zákonům a omezení propojení uvnitř Německa uzavírají i přes naši PS. Problém má celoevropský charakter a lze očekávat trend jeho dalšího nárůstu. Proto byla v roce 2007 až 2010 zpracována studie EWIS, která mapovala vývoj přetoků elektřiny z větrných elektráren v Německu do okolních soustav v období do roku Výsledky studie postavené na modelových výpočtech signalizovaly problémy neplnění kritéria N-1 v elektrizační soustavě ČR a při vybraných scénářích i přetížení některých linek PS ČR v základním zapojení. Se zřetelem k tomuto alarmujícímu vývoji situace zahájila ČEPS, a.s. přípravy na instalaci zařízení PST, které umožní regulovat toky činného výkonu z Německa do České republiky podle stávajících přenosových schopností sítě. Cílem je řídit vzniklé tranzitní toky tak, abychom byli schopni bezpečně a spolehlivě provozovat naši soustavu i v podmínkách, kdy dojde ke zvyšování výkonu větrných elektráren v Německu, což lze nyní po rozhodnutí o odstavení jaderných elektráren téměř jistě očekávat. Situaci nadále zhoršuje skutečnost, že dochází ke zpožďování projektů výstavby vedení v Německu a připravuje se realizace PST na profilu SRN PL. 17/26

18 5.4 Celkový přehled investičních akcí v SIP Následující tabulky předkládají souhrn investičních akcí zařazených v SIP s plánovanou realizací v letech 2013 až Realizací se rozumí období, ve kterém je akce fyzicky prováděna a je na její provedení vynaložena většina finančních prostředků. Část prostředků je totiž nutno vynaložit již před samotným začátkem akce ve fázi příprav potřebné dokumentace (studie, projekty atd.). Tabulky jsou různým probarvením let realizace dále rozděleny na akce, u kterých jsou k již příslušnými orgány ČEPS, a.s. schváleny dokumenty, kterými je vydáno konečné rozhodnutí o realizaci. 18/26

19 Místo akce Název akce Náplň akce Babylon BAB-Babylon I komplexní rekonstrukce BAB-rozšíření pro 2V V450 rozšíření rozvodny pro dvojité vedení BAB-rozšíření pro 2V V451 rozšíření rozvodny pro dvojité vedení BAB-úprava zaústění pro V451, V450 úpravy v rozvodně pro možnost realizace návazných akcí Bezděčín BEZ-Bezděčín I a T402 výměna komplexní rekonstrukce s výměnou transformátoru BEZ-rozšíření pro 2V V451 rozšíření rozvodny pro dvojité vedení BEZ-T403 nový vč. Pole výstavba nového transformátoru v rozvodně Čebín CEB-Čebín I komplexní rekonstrukce Čechy střed CST-Čechy střed I komplexní rekonstrukce CST-rozšíření pro 2V V415 rozšíření rozvodny pro dvojité vedení Dětmarovice DET-nová R420kV výstavba nové rozvodny Hradec HRA-PST výstavba nového transformátoru v rozvodně HRA-T402 výměna výměna transformátoru Kletné KLT-rozšíření pro vedení V456 rozšíření rozvodny pro nové vedení Kočín KOC-rozšíření, rekonstrukce a přeústění komplexní rekonstrukce Lískovec LIS-Lískovec I komplexní rekonstrukce Mírovka HBM-Mírovka I komplexní rekonstrukce HBM-rozšíření (KOC, V413, CEB) rozšíření rozvodny pro nové vedení Neznášov NEZ-T403 nový (vč. pole) výstavba nového transformátoru v rozvodně Otrokovice OTR-Otrokovice I komplexní rekonstrukce Praha BHD-úprava budovy dispečinku vybudování dispečerského pracoviště HDP-Chodov vybudování dispečerského pracoviště CHD-rozšíření pro 2V V415 rozšíření rozvodny pro dvojité vedení CHD-T403 nový vč. Pole výstavba nového transformátoru v rozvodně CHD-úprava budovy akce pro zajištění návazné akce PSE-nová rozvodna 420kV výstavba nové rozvodny 19/26

20 Místo akce Název akce Náplň akce Prosenice PRN-rozšíření pro vedení V456 rozšíření rozvodny pro nové vedení PRN-T401 výměna výměna transformátoru PRN-T402 nový vč. Pole výstavba nového transformátoru v rozvodně Přeštice PRE-obnova ŘS, ochran, T202 výměna výměna řídicího systému a transformátoru PRE-rozšíření pro vedení z VIT rozšíření rozvodny pro nové vedení PRE-rozšíření pro zdvojení V432 rozšíření rozvodny pro dvojité vedení Ralsko RAL-nová rozvodna 420kV výstavba nové rozvodny Slavětice SLV-obnova ŘS, ochran a VS výměna řídicího systému a transformátoru Sokolnice SOK-T203 výměna za T403 výměna transformátoru za stroj s vyššími parametry Vernéřov VER-TR400/110kV vybudování nové rozvodny Vítkov VIT-nová rozvodna 420kV vybudování nové rozvodny VIT-výkup pozemků akce pro zajištění návazné akce Výškov VYS-rozšíření o 1 pole pro nový zdroj rozšíření rozvodny VYS-rozšíření pro 2V V410 rozšíření rozvodny pro dvojité vedení VYS-rozšíření pro 2V V450 rozšíření rozvodny pro dvojité vedení VYS-T401 nový vč. Pole výstavba nového transformátoru v rozvodně VYS-úpravy pro PPC akce pro zajištění návazné akce ERIS-modernizace SDŘS 2018 modernizace energetických řídicích systémů Telekom. síť ČEPS pro DŘ a kom. ochran vybudování telekomunikační sítě VP Chomutov-připojení do PS připojení nového zdroje do PS 20/26

21 Název akce Náplň akce V216-modern. na vyšší parametry navýšení přenosové schopnosti vedení V400-zdvojení vedení zdvojení stávajícího vedení V402-zdvojení vedení zdvojení stávajícího vedení V403-modernizace vedení navýšení přenosové schopnosti vedení V404-modern. na vyšší parametry navýšení přenosové schopnosti vedení V406/407-dvojité vedení 400kV KOC-HBM výstavba nového vedení V410-zdvojení vedení zdvojení stávajícího vedení V411-zdvojení vedení zdvojení stávajícího vedení V412-modern. na vyšší parametry navýšení přenosové schopnosti vedení V413-modern. na vyšší parametry navýšení přenosové schopnosti vedení V413-modernizace křižovatek na +80 C navýšení přenosové schopnosti vedení V413-smyčka HBM připojení vedení do rozvodny V415-zdvojení vedení zdvojení stávajícího vedení V417-modern. na vyšší parametry navýšení přenosové schopnosti vedení V418-modern. na vyšší parametry navýšení přenosové schopnosti vedení V422-zdvojení vedení zdvojení stávajícího vedení V423-modern. na vyšší parametry navýšení přenosové schopnosti vedení V424-modern. na vyšší parametry navýšení přenosové schopnosti vedení V432-zdvojení vedení zdvojení stávajícího vedení V434-modern. na vyšší parametry navýšení přenosové schopnosti vedení V435/436-modern. na vyšší parametry navýšení přenosové schopnosti vedení V443/444-smyčka DET připojení vedení do rozvodny V450-zdvojení vedení EIA zdvojení stávajícího vedení V451-zaústění RAL připojení vedení do rozvodny V451-zdvojení vedení EIA zdvojení stávajícího vedení V452-modern. na vyšší parametry navýšení přenosové schopnosti vedení V456-vedení 400kV PRN-KLT výstavba nového vedení V458-výstavba nového vedení výstavba nového vedení V460-modern. na vyšší parametry navýšení přenosové schopnosti vedení V461-zaústění VER připojení vedení do rozvodny V470-modern. na vyšší parametry navýšení přenosové schopnosti vedení V487/488-vedení 400kV VER-VIT výstavba nového vedení V487-zaústění VER připojení vedení do rozvodny V490/491-vedení 400kV PRE-VIT výstavba nového vedení V9001-zdvojení vedení zdvojení stávajícího vedení V9002-zdvojení vedení zdvojení stávajícího vedení 21/26

22 Schéma PS ČR po provedení investičních akcí dle SIP /26

23 Finanční náročnost akcí uvedených v předchozích tabulkách je shrnuta v následujícím grafu. Tento graf prezentuje celkové prostředky plánované v rámci SIP v letech 2013 až 2022 při uvažování stoprocentní pravděpodobnosti realizace všech akcí. Jsou zde zahrnuty také již zmiňované náklady předcházející vlastní realizaci a akce menšího charakteru, které nevystupují jako jednotlivé položky při sestavování SIP (akce s finanční náročností pod stanovený interní limit) v grafu položky MO-EN a Ostatní. Celý SIP vzhledem k dlouhému plánovacímu období, které nad rámec tohoto dokumentu zasahuje až do roku 2025, čelí řadě nejistot z hlediska budoucího vývoje v časových posunech realizací jednotlivých akcí a tím i plánovaných finančních prostředků. Na základě expertního odhadu byly všechny akce rozděleny do tří pravděpodobnostních kategorií zohledňujících právě tyto nejistoty a tím byl vyjádřen nejpravděpodobnější dlouhodobý finanční objem investičních prostředků nezbytných v časovém rámci 2013 až Celkový objem investičních prostředků s ohledem na jejich pravděpodobnost činí 65,9 mld. Kč s ročním průměrem 4,7 mld. Kč. 23/26

ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA DOPRAVU (DISTRIBUCI) ELEKTŘINY. ČEZ Distribuce, a. s.

ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA DOPRAVU (DISTRIBUCI) ELEKTŘINY. ČEZ Distribuce, a. s. ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA DOPRAVU (DISTRIBUCI) ELEKTŘINY ČEZ Distribuce, a. s. PROGRAM Představení oblasti distribuce ČEZ Jiří Kudrnáč, ředitel divize Distribuce ČEZ Hlavní investiční akce ČEZ Distribuce Josef

Více

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled)

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled) Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled) E.ON Distribuce, a.s. v souladu s 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech pro konferenci: ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE PRAHA 18. 5. 2015 zpracovali: Ing. Milan Hampl, předseda představenstva

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden až září 2013

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden až září 2013 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden až září 2013 Významné události ve sledovaném období: - Dne 4. 9. 2013 proběhlo bezpečnostní cvičení RESTART, které simulovalo vyhlášení stavu nouze v české energetické

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Elektrárny A1M15ENY přednáška č. 1 Jan Špetlík spetlij@fel.cvut.cz v předmětu emailu ENY Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Dělení a provoz výroben elektrické

Více

ZÁMĚRY MPO V OBLASTI ENERGETIKY SE ZŘETELEM NA KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉHO PRŮMYSLU

ZÁMĚRY MPO V OBLASTI ENERGETIKY SE ZŘETELEM NA KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉHO PRŮMYSLU ředitel sekce energetiky Obsah prezentace: 1/ Elektroenergetika 2/ Plynárenství 3/ Jádro a aktualizace ASEK 4/ Energetická účinnost 5/ Informace k operačním programům Přenosová soustava a její přetěžování

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: Výkaz 13-A: Výkaz aktiv, Výkaz 13-HV

Více

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel Novela energetického zákona 1.LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 96/92/ES Směrnice 98/30/ES 2. LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 2003/54/ES Směrnice 2003/55/ES Nařízení (ES) 1228/2003 o podmínkách přístupu do

Více

Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy

Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy Petr Horáček 1), Eduard Janeček 2) horacek@fel.cvut.cz, janecek@kky.zcu.cz 1) České vysoké učení v Praze, Fakulta elektrotechnická

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 VÝVOJ FV SEKTORU SOLÁRNÍ BOOM v polovině roku 2009 8000 MWp rezervovaného výkonu v letech 2009-2010 solární boom FVE v ČR

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel Vedoucí odboru Prodej KA Skalní mlýn 4.10.2013 2 Obsah Evropská energetická politika Spotřeba elektřiny v ČR Vývoj cen na trhu s elektřinou Regulované

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Jiří Borkovec, Česká technologická platforma Smart Grid Lunch debate (CHATHAM HOUSE RULE) Hotel Jalta, Václavské nám. 45, Praha 2010 Smart Grid Obsah: 1.

Více

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ERIANTA ENERGY, a. s. Zpracoval: ERIANTA ENERGY, a. s. Třída Generála Píky 11, Brno, 613 00 S účinností od 1.1.2013 OBSAH ÚVOD 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Národní vize Smart Grid

Národní vize Smart Grid Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha - 24. ledna 2012 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí

Více

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Pražské evropské energetické fórum 2014 MZV ČR Černínský palác Úvod Trh s elektřinou : Aktuální stav trhu s elektřinou Rizika a problémy Možné

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV HLAVNÍ ČÁST A PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů 541/2005 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších

Více

Stavební zákon aplikační praxe pro stavby přenosové soustavy 20.9.2013

Stavební zákon aplikační praxe pro stavby přenosové soustavy 20.9.2013 Stavební zákon aplikační praxe pro stavby přenosové soustavy 20.9.2013 Ing. Miroslav Prokeš Vznik a historie ČEPS Invest, a.s. 23. 3. 2010 založení PREVRO, a.s. 100% dceřiná společnost ČEPS, a.s. 16. 11.

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2014

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2014 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2014 Významné události ve sledovaném období: Prosinec: - Během prosince se společnost ČEPS vyrovnávala s kritickými neplánovanými přetoky způsobenými rekordní výrobou

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

DISTRIBUCE ENERGIE A SKUPINA ČEZ ČEZ DISTRIBUCE, A. S. SKUPINA ČEZ

DISTRIBUCE ENERGIE A SKUPINA ČEZ ČEZ DISTRIBUCE, A. S. SKUPINA ČEZ DISTRIBUCE ENERGIE A SKUPINA ČEZ ČEZ DISTRIBUCE, A. S. SKUPINA ČEZ OBSAH CESTY ENERGIE OD ZDROJE K ODBĚRATELI 4 Představujeme společnost ČEZ Distribuce, a. s. 8 Bezpečná distribuce a spolehlivé dodávky

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 81/2010 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 81/2010 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 81/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Ze dne 23.03.2010 Částka 29/2010 Účinnost od 01.04.2010 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-81

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu

Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu Výhled do roku 25 výsledky řešení z roku 214 prezentace na MPO, 16. 3. 215 Zpracováno ve spolupráci s EGÚ Brno, a. s. Obsah Úvod

Více

Diplomová práce roku 2013 Cena ČEPS

Diplomová práce roku 2013 Cena ČEPS Diplomová práce roku 2013 Cena ČEPS Společnost ČEPS, a.s. vyhlašuje druhý ročník soutěže Diplomová práce roku Cena ČEPS. Soutěž je zaměřena na podporu vysokého školství, zvýšení atraktivity odvětví energetiky

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

Jak se tvoří cena elektřiny?

Jak se tvoří cena elektřiny? Jak se tvoří cena elektřiny? Pohled obchodníka s elektřinou, dopad OZE na spotové trhy v ČR a jejich další budoucnost Opava, 23.5. 2013 1 Motivace Amper Market Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných

Více

Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou

Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou Jak bude organizován slovenský trh Zuzana Šolcová ČEPS, a.s. Předmět trhu s elektřinou Dodávka elektřiny mezi účastníky trhu Regulovaný přístup k přenosové a distribučním

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Inteligentní energetické sítě - smart grids. EMIL DVORSKÝ, KEE, FEL, ZČU v Plzni

Inteligentní energetické sítě - smart grids. EMIL DVORSKÝ, KEE, FEL, ZČU v Plzni Inteligentní energetické sítě - smart grids EMIL DVORSKÝ, KEE, FEL, ZČU v Plzni Co je inteligentní sít Dánský ostrov Bornholm (42 000 obyvatel) v Baltském moři bude mít díky projektu EcoGrid sponzorovaném

Více

DRAHOMÍR RUTA, PRE JIŘÍ POLÁK, CACIO Na základě projektu energetické sekce CACIO (pp. Miroslav Vrba, Jiří Štastný, Miroslav Hübner, Josef Fantík,

DRAHOMÍR RUTA, PRE JIŘÍ POLÁK, CACIO Na základě projektu energetické sekce CACIO (pp. Miroslav Vrba, Jiří Štastný, Miroslav Hübner, Josef Fantík, Architektura IT v energetice DRAHOMÍR RUTA, PRE JIŘÍ POLÁK, CACIO Na základě projektu energetické sekce CACIO (pp. Miroslav Vrba, Jiří Štastný, Miroslav Hübner, Josef Fantík, Lukáš Babjak) Architektura

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

Obchod s elektřinou v ČR

Obchod s elektřinou v ČR Obchod s elektřinou v ČR OSNOVA 1 Účastníci trhu s elektřinou, výroba elektřiny, prodej EE 2 Odběrový diagram spotřebitele a jeho pokrytí 3 Obchodované produkty s elektřinou 4 Energetická burza PXE 5 Brokeři

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 1 DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní

Více

Změna: 552/2006 Sb. Změna: 365/2007 Sb. Změna: 454/2008 Sb. Změna: 468/2009 Sb. Změna: 400/2010 Sb.

Změna: 552/2006 Sb. Změna: 365/2007 Sb. Změna: 454/2008 Sb. Změna: 468/2009 Sb. Změna: 400/2010 Sb. VYHLÁŠKA č. 541/2005 Sb. ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona

Více

Trh s podpůrnými službami (PpS)

Trh s podpůrnými službami (PpS) Trh s podpůrnými službami (PpS) Ing. Richard Kabele ČEPS, Vedoucí odboru Rozvoj energetických trhů 2.5.2011 Obsah Přenosová soustava a její provozovatel Podpůrné služby co a jak? Podpůrné služby jak a

Více

Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárenské krize v důsledku situace na Ukrajině

Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárenské krize v důsledku situace na Ukrajině Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárensk renské krize v důsledku situace na Ukrajině Trendy Evropské Energetiky 11. listopadu 2014 Struktura primárních energetických zdrojů dle ASEK

Více

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 ENERGETIKA

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 ENERGETIKA TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 ENERGETIKA Marie Polešáková Příspěvek se zabývá řešením problematiky energetiky ve strategickém dokumentu Politika územního rozvoje

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Energetická legislativa, trh s elektřinou

Energetická legislativa, trh s elektřinou Energetická legislativa, trh s elektřinou Jan Švec 2006 LS X15PES - 9 1 Energetický zákon zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvícha ozměně některých

Více

Diplomová práce roku 2012 Cena ČEPS

Diplomová práce roku 2012 Cena ČEPS Diplomová práce roku 2012 Cena ČEPS Společnost ČEPS, a.s. vyhlašuje ke dni 8. 9. 2011 první ročník soutěže Diplomová práce roku 2012 Cena ČEPS. Soutěž je zaměřena na podporu vysokého školství, zvýšení

Více

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009 ČEZ PROTI KRIZI Praha, 17. února 2009 PŘICHÁZÍME S INICIATIVOU: ČEZ PROTI KRIZI ČEZ PROTI KRIZI více práce zaměstnavatelům uvolnění peněz živnostníkům pomoc lidem postiženým krizí Prosperovat můžeme jen

Více

Návrh systému řízení

Návrh systému řízení Návrh systému řízení Jelikož popisované ostrovní systémy využívají zdroje elektrické energie s nestabilní dodávkou elektrické energie, jsou kladeny vysoké nároky na řídicí systém celého ostrovního systému.

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Diplomová práce roku 2014 Cena ČEPS

Diplomová práce roku 2014 Cena ČEPS Diplomová práce roku 2014 Cena ČEPS Společnost ČEPS vyhlašuje třetí ročník soutěže Diplomová práce roku Cena ČEPS. Soutěž je zaměřena na podporu vysokého školství, zvýšení atraktivity odvětví energetiky

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

Podpůrná služba regulace jalového výkonu

Podpůrná služba regulace jalového výkonu Podpůrná služba regulace jalového výkonu Martin Škach, Richard Habrych REGULACE JALOVÉHO VÝKONU ABSTRAKT: Tento příspěvek navazuje na předchozí články, které byly uveřejněny v časopisu Energetika 3/2015

Více

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference Cz Biom Praha, 27.11. 2012 1 Motivace Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných zdrojů do transparentního

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 Město Kopřivnice zásobování teplem současnost Rozvoj města (výstavba sídlišť) úzce spojen s rozvojem automobilky TATRA (60.

Více

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Vladimír Štěpán Jiří Gavor Únor 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Plynárenské a elektrárenské sítě: - Plynárenské sítě jsou výrazně odolnější než elektrárenské

Více

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Současný stav v zásobování vodou a odkanalizování Výrazné kvalitativní i kvantitativní změny Počet obyvatel napojených na veřejné vodovody

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR Trojfázové napětí: Střídavé elektrické napětí se získává za využití principu elektromagnetické indukce v generátorech nazývaných alternátory (většinou synchronní), které obsahují tři cívky uložené na pevné

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

STRATEGIE SKUPINY ČEZ Z HLEDISKA ENERGETICKÉHO MIXU

STRATEGIE SKUPINY ČEZ Z HLEDISKA ENERGETICKÉHO MIXU STRATEGIE SKUPINY ČEZ Z HLEDISKA ENERGETICKÉHO MIXU Matej Šanta, divize Strategie, ČEZ a.s. WS IAČR - Energetika pro 21. století v České republice 25. 9. 2012 AGENDA Výchozí situace na energetických trzích

Více

541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005

541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005 Systém ASPI - stav k 5.1.2009 do částky 1/2009 Sb. a 34/2008 Sb.m.s. Obsah a text 541/2005 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2010 541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury 18. května 2010, Praha Cíle silniční infrastruktury Představení Ředitelství silnic a dálnic ČR Státní příspěvková organizace Investor a správce dálnic (727 km), rychlostních silnic (386 km) a silnic I.

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více