Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2013-2022"

Transkript

1 Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky ČEPS, a.s. 1/26

2 Obsah: 1. ÚVOD ODPOVĚDNOSTI A POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘENOSOVÉ SOUSTAVY POPIS PŘENOSOVÉ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY PŘENOSOVÁ SOUSTAVA V ČÍSLECH PŘEDPOKLAD VÝVOJE ZÁSADNÍCH UKAZATELŮ V ES ČR VÝVOJ INSTALOVANÉHO VÝKONU V ES ČR VÝVOJ VNITROSTÁTNÍ SPOTŘEBY ES ČR SIP STRATEGICKÝ INVESTIČNÍ PLÁN ŘÍZENÍ SIP SIP VLIV ROZVOJE ZDROJOVÉ ZÁKLADNY VLIV ROZVOJE SPOTŘEBY VLIV ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ S OSTATNÍMI PŘENOSOVÝMI SOUSTAVAMI EU VLIV OBNOVY VEDENÍ A STANIC PS MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI ROZVOJE PS CELKOVÝ PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ V SIP ZÁVĚR DEFINICE POJMŮ A ZKRATEK /26

3 1. Úvod ČEPS, a. s. jako provozovatel přenosové soustavy České republiky zpracoval podle 24 odst. 10 písm. j), Zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích ( energetický zákon ) tento desetiletý plán rozvoje přenosové soustavy ( plán rozvoje ). V souladu s Nařízením č. 714/2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou se plán rozvoje částečně promítá i do obsahu regionálního investičního plánu regionu kontinentální střední a východní Evropa a desetiletého plánu rozvoje sítě EU, které jsou přijímány ve dvouletém intervalu. Plán rozvoje splňuje požadavky kladené na jeho předmět 58k odst. 3 energetického zákona a jeho předmětem jsou opatření přijímaná s cílem zajistit přiměřenou kapacitu přenosové soustavy, aby odpovídala požadavkům nezbytným pro zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny. Plán rozvoje obsahuje: a) části přenosové soustavy, které je třeba v následujících 10-ti letech vybudovat nebo rozšířit, b) veškeré investice do přenosové soustavy, o jejichž realizaci již ČEPS, a. s. rozhodla včetně termínů jejich realizace, c) nové investice, které je nutno realizovat v následujících 3 letech včetně termínů jejich realizace. V souladu s 16 písm. n) a 17 odst. 7 písm. i) energetického zákona bylo k tomuto plánu rozvoje vydáno kladné stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu a následně byl plán rozvoje schválen Energetickým regulačním úřadem. Plán rozvoje je v souladu s požadavkem energetického zákona veřejně dostupný na webových stránkách ČEPS, a. s. Plán rozvoje byl zpracován podle stavu a vstupních dat dostupných ČEPS, a.s. k /26

4 2. Odpovědnosti a povinnosti provozovatele přenosové soustavy Následující odpovědnosti a povinnosti jsou selektivně vybrány z komplexního výčtu odpovědností a povinností provozovatele PS uvedeného v energetickém zákoně vzhledem k jejich přímé souvislosti s nutností rozvoje a obnovy PS. ČEPS, a.s. jako výhradní provozovatel PS České republiky: zajišťuje bezpečný, spolehlivý a efektivní provoz, obnovu a rozvoj PS a propojení PS s jinými soustavami, a za tím účelem zabezpečuje podpůrné služby a dlouhodobou schopnost PS uspokojovat přiměřenou poptávku po přenosu elektřiny, spolupracuje s provozovateli propojených PS a spolupracuje na integraci vnitřního evropského trhu s elektřinou, poskytuje přenos elektřiny na základě uzavřených smluv, řídí toky elektřiny v PS při respektování přenosů elektřiny mezi propojenými soustavami ostatních států a ve spolupráci s provozovateli DS v elektrizační soustavě, odpovídá za zajištění systémových služeb pro elektrizační soustavu na úrovni PS, účastní se vyrovnávacího mechanismu a uskutečňuje platby podle vyrovnávacího mechanismu mezi provozovateli PS v souladu s Nařízením o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a při zachování bezpečnosti a spolehlivosti přenosové soustavy poskytuje přeshraniční přenos elektřiny účastníkům trhu s elektřinou. Dále je pak povinen: připojit k PS zařízení každého a poskytnout přenos každému, kdo o to požádá a splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro přenos nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu PS, zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující podmínky pro připojení jejich zařízení k PS, zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující podmínky pro přenos elektřiny PS. ČEPS, a.s. prostřednictvím svého Strategického investičního plánu (SIP) respektuje výše popsané odpovědnosti a povinnosti zároveň s koordinací potřeby obnovy a rozvoje PS. 4/26

5 3. Popis přenosové soustavy České republiky Přenosová soustava (páteřní část celé elektrizační soustavy) provozovaná na napěťových hladinách 400 a 220 kv zajišťuje přenos elektřiny po celém území České republiky a zároveň je součástí mezinárodního propojení Evropy. Napájí elektřinou distribuční soustavy, které ji dále rozvádějí až ke konečným spotřebitelům. Přeshraničními vedeními je PS ČR napojena na soustavy všech sousedních států, a tím synchronně spolupracuje s celou elektroenergetickou soustavou kontinentální Evropy. Výhradním provozovatelem PS ČR je na základě licence č udělené Energetickým regulačním úřadem akciová společnost ČEPS. PS ČR schéma sítí 400 a 220 kv (k ) 3.1 Přenosová soustava v číslech Páteřní přenosová síť byla prakticky dokončena v 80. letech minulého století. V současné době ji tvoří hlavně vedení 400 kv. Trasy 220 kv, jejichž výstavba byla ukončena počátkem 70. let, dnes plní převážně úlohu doplňkových vedení. 5/26

6 Celkové délky vedení a počty rozvoden přenosové sítě na jednotlivých napěťových hladinách společně s počtem transformátorů mezi těmito hladinami nejlépe zachycuje následující tabulka stav k Přímo do PS je také připojena více než polovina instalovaného výkonu elektráren ČR, jehož celková hodnota je MW (brutto k ). Rozdělení této hodnoty mezi přenosovou a distribuční soustavu s dělením na jednotlivé druhy elektráren shrnuje následující graf. Zdroj: ERÚ 6/26

7 Jak již bylo zmíněno na začátku této kapitoly, přenosová soustava je přeshraničními vedeními propojena s přenosovými soustavami sousedních států. Jejich prostřednictvím dochází nejen k výměnám elektrické energie v rámci sjednaných plánů pro trh s elektřinou, ale také pro udržení stability celého propojeného evropského systému. Toky energií na hraničních profilech za uplynulý rok 2011 jsou podrobně rozděleny v následujícím obrázku. Graf níže pak ukazuje vývoj těchto toků energie v ročních souhrnných číslech. Roční toky energie rok 2011 Zdroj: ČEPS, a.s Roční toky energie vývoj Zdroj: ČEPS, a.s /26

8 Následující graf zachycuje v ročních souhrnných číslech celkovou energii přenesenou PS. Tedy nejen energii přenesenou na hraničních profilech, ale také na všech předávacích profilech v ČR (např. PS/DS). Množství energie přenesené PS (vč. sys. tranzitu) Zdroj: ČEPS, a.s Předpoklad vývoje zásadních ukazatelů v ES ČR 4.1 Vývoj instalovaného výkonu v ES ČR V současné době je to právě připojování nových zdrojů, které v převážné míře ovlivňuje investiční plán ČEPS, a.s. V následujících grafech je uvedena predikce vývoje instalovaného výkonu v ES ČR v členění podle primárních zdrojů energie. První graf naznačuje celkový očekávaný výkon zdrojů zapojených do ES ČR v období 2012 až Analýza predikce instalovaného výkonu v ES ČR vychází z dat, která jsou veřejně dostupná a která vycházejí z NAP, studie Dlouhodobá rovnováha od EGÚ Brno, vlastních analýz ČEPS, a.s. a požadavky na připojení do PS ČR. Druhý graf pak pro srovnání uvádí součet instalovaného výkonu zdrojů dle žádostí o připojení do PS ČR v období 2013 až 2030, které ČEPS, a.s. k datu přípravy tohoto dokumentu eviduje. 8/26

9 Zdroj: ČEPS, a.s Zdroj: ČEPS, a.s /26

10 4.2 Vývoj vnitrostátní spotřeby ES ČR Hodnoty netto spotřeby ES ČR na následující období vycházejí z referenčního scénáře spotřeby a jsou uvedeny na grafu scénářů vývoje spotřeby elektřiny v ČR pod označením Scénáře netto spotřeby elektrické energie v ES ČR. Dosavadní vývoj spotřeby elektrické energie je charakterizován značným poklesem v roce 2009, poměrně pomalým nárůstem v roce 2010 a stagnací spotřeby v průběhu roku Scénáře vývoje spotřeby do roku 2021 byly aktualizovány s přihlédnutím k dosavadnímu vývoji do konce roku Z aktualizovaných údajů byl vytvořen nový referenční scénář vývoje spotřeby, kde se již počítá s mírným nárůstem spotřeby od začátku roku 2012 (cca 0,8%) a jeho ustálením v dalších letech na úroveň dlouhodobého trendu vývoje spotřeby. Podle dopadu hospodářské krize na ekonomiku ČR lze očekávat vývoj mezi referenčním a minimalistickým scénářem. Zdroj: ČEPS, a.s /26

11 5. SIP strategický investiční plán 5.1 Řízení SIP SIP ČEPS, a.s. je v podstatě seznamem jednotlivých investičních akcí vycházejících ze současných znalostí existujících a očekávaných žádostí o připojení, nezbytné obnovy rozvoden a vedení a také vlastních rozvojových akcí ČEPS, a.s. plánovaných ve sledovaném období. K seznamu jsou přiřazeny také předpokládané investiční náklady na jednotlivé akce v průběhu let. Řízení SIP pak probíhá pravidelnými aktualizacemi 3x ročně. Při těchto aktualizacích jsou zařazovány nové investice a individuálně posuzovány již zařazené investice v návaznosti na aktuální požadavky a nové informace. Nedílnou součásti procesu aktualizace SIP jsou také časové harmonogramy jednotlivých investic společně s detailními scénáři vývoje celkové potřeby finančních prostředků společně s informacemi o rentabilitě investic vycházejících z posouzení rizik spojených s provozem přenosové soustavy. 5.2 SIP Vstupem pro tento dokument - desetiletý plán rozvoje přenosové soustavy je strategický investiční plán v aktualizaci z února roku 2012 tedy SIP Ten je v základu tvořen čtyřmi celky popsanými v následujících odstavcích Vliv rozvoje zdrojové základny 11/26

12 Rozvoj zdrojové základny je podmíněn výstavbou nových vedení zajišťujících spolehlivé vyvedení výkonů vycházejících z požadavků investorů, které byly podány v souladu s vyhláškou o připojení a byly potvrzeny smluvním vztahem mezi ČEPS, a.s. a investorem (SoP a SoBS). Podle přijatých konvencí se kontroluje vyvedení výkonu z klasických elektráren kritériem (N 1), tj. při náhlém výpadku jednoho vedení se nesmějí přetížit zbylá vedení a nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu PS. Vyvedení výkonu z jaderných zdrojů je kontrolováno kritériem (N 2). Z těchto rozborů vyplynuly následující požadavky na posílení PS: 1. Pro modernizaci zdrojů v severozápadních Čechách Nutná investiční opatření v souvislosti s výstavbou nových zdrojů v severozápadních Čechách (vyvedení výkonu nového bloku 660 MW v Ledvicích, nového bloku PPC 460 MW v Úžíně, nového zdroje PPC 841 MW v Počeradech a nového bloku PPC 880 MW v Mělníku (náhrada za stávající elektrárnu EMĚ 3 o výkon 500 MW) a hnědouhelná elektrárna připojená do uzlu Výškov 660 MW. - Vybudování nové R 400 kv Chotějovice včetně transformace 400/110 kv (stavba dokončena v roce 2011) - Výstavba nového dvojitého vedení 400 kv Výškov Chotějovice (stavba dokončena v roce 2011) - Zdvojení stávajícího vedení 400 kv Výškov Babylon (V450) - Zdvojení stávajícího vedení 400 kv Výškov Čechy-Střed (V410) - Zdvojení stávajícího vedení 400 kv Babylon Bezděčín (V451) - Rozšíření rozvoden 400 kv Výškov, Čechy Střed, Bezděčín, a Babylon 2. Výstavba nového jaderného zdroje ETE Nutná investiční opatření v souvislosti s vyvedením nových dvou bloků 1700 MW v JE Temelín - Výstavba nového dvojitého vedení 400 kv Kočín Mírovka (V406/V407) - Zasmyčkování stávajícího vedení Řeporyje Prosenice (V413) do Mírovky - Zdvojení stávajícího vedení 400 kv Kočín Přeštice (V432) - Zdvojení stávajícího vedení 400 kv Mírovka - Čebín (V422) - Rozšíření rozvoden 400 kv Přeštice, Mírovka a Čebín - Rekonstrukce a rozšíření rozvodny 400 kv Kočín na vyšší zkratovou úroveň 3. Pro připojení OZE (větrné parky do PS) Nutná investiční opatření v souvislosti s vyvedením výkonu větrného parku Chomutov cca 140 MW a vyvedením výkonu OZE o výkonu 100 MW na Karlovarsku do DS. - Vybudování nové rozvodny 400 kv Vernéřov - Zasmyčkování stávajícího vedení EPRU Hradec (V461) do Vernéřova - Vybavení jednoho rezervního pole v R 400 kv Hradec - Výstavba nového dvojitého vedení 400 kv Vítkov Vernéřov (V487/V488). Jedná se o přestavbu stávajícího dvojitého vedení 220 kv Hradec Vítkov (V223/224) na vedení 400 kv. 12/26

13 - Výstavba nového dvojitého vedení 400 kv Vítkov Přeštice (V490/V491). Jedná se o přestavbu stávajícího dvojitého vedení 220 kv Přeštice Vítkov (V221/222) na vedení 400 kv - Vybudování nové rozvodny 400 kv Vítkov - Rozšíření rozvodny 400 kv Přeštice 4. Pro plánovanou výstavbu nového PPC zdroje R 400 kv CST Nutná investiční opatření v souvislosti s vyvedením nového bloku PPC 1000 MW elektrárna Střední Čechy - Zdvojení stávajícího vedení 400 kv Čechy střed Chodov (V415) - Zdvojení stávajícího vedení 400 kv Týnec Krasíkov (V401) 5. Další připravované zdroje PVE Šumný důl a PPC Ralsko Tyto připravované zdroje vyvolají další posílení v PS: - Zdvojení stávajícího vedení 400 kv Hradec Výškov (V411) - Zdvojení stávajícího vedení 400 kv Čechy střed Týnec (V400) - Rozšíření R 400 kv Hradec o dvě pole - Nová R 400 kv Ralsko Vliv rozvoje spotřeby 13/26

14 Vývoj úrovně vnitrostátní spotřeby je odrazem hospodářské situace společnosti. Hospodářský růst v České republice zvyšuje nároky na dodávky elektrické energie a tento trend je očekáván i v budoucnu. Plynulý nárůst spotřeby je patrný po celém území republiky a předpokládaná celková hodnota meziročního nárůstu spotřeby činí cca MW. Požadavek na zvýšení transformačního výkonu není zapříčiněn jen nárůstem spotřeby, ale může být zapříčiněn úbytkem klasických zdrojů, pokud tento úbytek není nahrazen zdroji s klasickým charakterem výroby, ale je nahrazen zdroji rozptýlené výroby, které nejsou použitelné pro základní zatížení. Důsledkem obojího je pak zvýšení potřeby transformačního výkonu PS/DS. Uvážíme-li, že v tomto období bude probíhat obnova transformátorů ve stanicích PS náhradou starých strojů o výkonu 250 MVA stroji novými s vyššími výkonovými parametry 350 MVA, vyvolá i přesto tato skutečnost potřebu doplnění nové transformační jednotky přibližně s četností jednou za 1,5 roku. Požadavky na posílení PS jsou: 1. Pro nárůst spotřeby na Ostravsku Nebývalý skokový vzrůst požadavků na rezervaci dodaného příkonu je signalizován v ostravském regionu. Realizace průmyslových zón a oživení těžkého průmyslu v této oblasti spolu s předpokládaným útlumem zdrojů pracujících do sítí 110 kv vyvolá skokový nárůst potřeby nového transformačního výkonu o hodnotu až 850 MW. Takovou hodnotu nárůstu spotřeby není možno pokrýt pouze výměnou transformátorových jednotek ve stávajících stanicích za jednotky s vyšším výkonem, ale bude nutno pro spolehlivou dodávku příkonu do oblasti vybudovat nový napájecí bod s transformací 400/110 kv v lokalitě Kletné (transformovna byla již zprovozněna v r. 2011), následně pak transformace 400/110 kv Dětmarovice a Lískovec. Plnění požadované spolehlivosti dodávky bude zajištěno doplněním transformátoru 400/110 kv v Prosenicích. 2. Pro nárůst transformačního výkonu PS/DS v západních Čechách S obdobnou situací se setkáváme v severozápadních a západních Čechách. Nárůst spotřeby spolu s úbytkem výkonu dodávaného do napěťové hladiny 110 kv v oblasti Vernéřov (odstavení EPRU 1) vyvolá potřebu realizace transformační vazby 400/110 kv ve stanici 400 kv Vernéřov. Potřeba vyvedení výkonu z plánovaných větrných elektráren v karlovarské oblasti vynutí ve výhledu do roku 2020 doplnění transformační vazby 400/110 kv ve stanici 400 kv Vítkov. 3. Zásobování regionu Praha Rozbory vývoje bilancí v pražské aglomeraci ukazují (při respektování maximálního počtu transformátorů 3 ks ve stanici) na potřebu nového napájecího bodu těsně po roce Proto se společně s PRE, a.s. pro zajištění spolehlivé dodávky do hlavního města plánuje doplnění třetího transformátoru v R 400 kv Chodov a výstavba nové napájecí stanice s transformací 400/110 kv Praha Sever. 14/26

15 5.2.3 Vliv zahraniční spolupráce a propojení s ostatními přenosovými soustavami EU PS ČR se vlivem své geografické polohy podílí na přenosech toků výkonů v rámci obchodů s elektrickou energií na evropském kontinentu. Zejména vysoké přetoky výkonu větrných elektráren při větrných dnech, směřující ze severních oblastí SRN na jih a jihovýchod Evropy, ovlivňují zatížení přenosových prvků PS ČR. Z důvodu opožďování některých investičních plánů při posilování stávajících a budování nových přenosových cest v SRN sítích dochází k vysokým zatížením některých přenosových prvků PS ČR. Řešení těchto stavů vyvolává další investiční opatření do zařízení PS. 1. Řízení přetoků na profilu SRN - ČR Pro zajištění regulace a řízení výkonu na profilu 50 Hz-T ČEPS byla zahájena předprojektová příprava instalace PST ve vývodech mezistátních vedení do Röhrsdorfu v uzlu Hradec. Akce je vyvolána obdobným přístupem provozovateli PS na SRN PL profilu a bude provedena v případě, že nedojde k realizaci dostatečných opatřením na straně 50 Hz-T. 2. Podpora evropského energetického trhu s elektřinou V rámci podpory evropského trhu s elektřinou se připravuje posílení a zvýšení přenosové schopnosti vybraných přenosových prvků, které jsou ovlivněny vysokými tranzitními přetoky. Jde zejména o vybudování nového vedení propojujícího rozvodny Krasíkov a Horní Životice, dále o zvýšení přenosové schopnosti vedení 400 kv V412 15/26

16 (Hradec Řeporyje), V401 (Týnec Krasíkov), V402 (Krasíkov Prosenice) a V456(Prosenice Kletné). Plánovaná dostavba sítě 400 kv v západních Čechách spočívá ve výstavbě nových stanic 400 kv Vernéřov a Vítkov a jejich napojením do rozvoden PS Hradec a Přeštice. Vznikne nová větev Hradec - Vernéřov Vítkov - Přeštice, která výhledově umožní posílení přeshraničních přenosových kapacit realizací mezistátního propojení 400 kv z Vítkova do Mechlenreuthu. Zvažováno je rovněž posílení přeshraničních propojení ve směru na Slovensko a Rakousko Vliv obnovy vedení a stanic PS Elektrické stanice procházejí celkovou obnovou a probíhá dokončování přechodu stanic na provoz v dálkovém ovládání (provoz bez trvalé obsluhy), který bude dokončen v roce Mimo vlastního přechodu na dálkové ovládání jsou při obnově zohledňovány požadavky na vyšší spolehlivost sběru a přenosu informací, chránění, silové technologie a standardizace zařízení stanic. Rozvoj v oblasti stanic je dán zejména výše popsaným rozvojem zdrojové základny a spotřeby. Vedení 220 kv, která byla postavena v padesátých letech, jsou již obnovena. Obnovu vedení 400 kv bylo nutné zahájit až po vedeních 220 kv a je tedy teprve v počátku. Složitost obnovy vedení 400 kv je ovlivněna kumulativním faktorem stáří a skutečností, že byla převážně budována v letech a do konce 70. let bylo vybudováno téměř 70% délky z cca 3500 km vedení 400kV. Její jednotlivé části dosahují hranice technické životnosti a vyžadují výměnu (potahy vedení, izolátorové řetězce) nebo generální opravu (stožáry, základy). V následujícím grafu jsou uvedena stáří jednotlivých vedení 400 kv, přičemž technická životnost, na kterou byla vedení projektována, je 40 let. Řádnou a mimořádnou údržbou je stále zajišťována bezpečnost a spolehlivost vedení i za původně uvažovanou technickou životnost. 16/26

17 Začátek plánu obnovy vedení 400 kv byl v roce 2010 a předpoklad jeho ukončení je rok Stále větší váhu v obnově má zvyšování přenosové schopnosti vedení přenosové soustavy (zdvojováním stávajících vedení) vyvolaných rozvojem zdrojové základny, růstem spotřeby, posílení důležitých vnitrostátních vedení pro podporu evropského trhu s elektrickou energií a mezinárodního přenosu energie (tedy odstranění nových úzkých míst v PS) s důležitostí podle daných priorit. Postup obnovy vedení 400 kv je potom ve výsledku mixem výše uvedených požadavků. 5.3 Mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje PS Rozvoj přenosové soustavy je koordinován i v rámci mezinárodní spolupráce Asociace evropských provozovatelů přenosových soustav pro elektrickou energii - ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity), které je ČEPS, a.s. členem. V červnu 2010 ENTSO- E zveřejnila první takzvaný pilotní TYNDP (Evropský rozvojový plán elektroenergetických soustav - Ten Year Network Development Plan ). Tento pilotní rozvojový plán byl prvním krokem přípravy vedoucí k naplnění požadavku nařízení ES 714/2009 (součást tzv. třetího energetického liberalizačního balíčku), který ukládá ENTSO-E povinnost připravit a zpracovat opatření k posílení evropské přenosové soustavy, aby bylo možné dosáhnout tzv. cíle , tj. 20% snížení produkce skleníkových plynů, zvýšení podílu výroby z obnovitelných zdrojů energie tak, aby pokrývala 20% konečné spotřeby a 20% zvýšení efektivity využití elektrické energie. Po nabytí účinnosti tohoto nařízení v roce 2011, plánuje ENTSO-E v červnu 2012 zveřejnit první oficiální TYNDP. Všechny rozvojové investiční akce, které ČEPS, a.s. připravuje, směřují k posílení PS (viz.kap a 5.2.2). Většina akcí je zároveň součástí plánovaného TYNDP Podle návrhu budoucího Nařízení o hlavních směrech transevropské energetické infrastruktury (součást tzv. energetického infrastrukturálního balíčku) bude Evropskou komisí poprvé vydán seznam projektů společného zájmu (PCI Projects of common interest), který bude obsahovat i některé projekty připravované v ČEPS, a.s. Tento seznam by měl být na základě plánů Evropské komise vydán v polovině roku Oproti ostatním projektům budou mít projekty PCI prioritní postavení zaručující jim nejvyšší možný národní význam a zvláštní režim, díky kterému se na ně budou např. vztahovat specifická ustanovení směřující k urychlení povolovacích procedur a po splnění určitých podmínek budou rovněž i způsobilé obdržet finanční podporu EU. Prudký rozvoj větrných elektráren zejména na severu Německa vyvolává zhruba od poloviny minulého desetiletí narůstající toky ve směru sever-jih, které se díky fyzikálním zákonům a omezení propojení uvnitř Německa uzavírají i přes naši PS. Problém má celoevropský charakter a lze očekávat trend jeho dalšího nárůstu. Proto byla v roce 2007 až 2010 zpracována studie EWIS, která mapovala vývoj přetoků elektřiny z větrných elektráren v Německu do okolních soustav v období do roku Výsledky studie postavené na modelových výpočtech signalizovaly problémy neplnění kritéria N-1 v elektrizační soustavě ČR a při vybraných scénářích i přetížení některých linek PS ČR v základním zapojení. Se zřetelem k tomuto alarmujícímu vývoji situace zahájila ČEPS, a.s. přípravy na instalaci zařízení PST, které umožní regulovat toky činného výkonu z Německa do České republiky podle stávajících přenosových schopností sítě. Cílem je řídit vzniklé tranzitní toky tak, abychom byli schopni bezpečně a spolehlivě provozovat naši soustavu i v podmínkách, kdy dojde ke zvyšování výkonu větrných elektráren v Německu, což lze nyní po rozhodnutí o odstavení jaderných elektráren téměř jistě očekávat. Situaci nadále zhoršuje skutečnost, že dochází ke zpožďování projektů výstavby vedení v Německu a připravuje se realizace PST na profilu SRN PL. 17/26

18 5.4 Celkový přehled investičních akcí v SIP Následující tabulky předkládají souhrn investičních akcí zařazených v SIP s plánovanou realizací v letech 2013 až Realizací se rozumí období, ve kterém je akce fyzicky prováděna a je na její provedení vynaložena většina finančních prostředků. Část prostředků je totiž nutno vynaložit již před samotným začátkem akce ve fázi příprav potřebné dokumentace (studie, projekty atd.). Tabulky jsou různým probarvením let realizace dále rozděleny na akce, u kterých jsou k již příslušnými orgány ČEPS, a.s. schváleny dokumenty, kterými je vydáno konečné rozhodnutí o realizaci. 18/26

19 Místo akce Název akce Náplň akce Babylon BAB-Babylon I komplexní rekonstrukce BAB-rozšíření pro 2V V450 rozšíření rozvodny pro dvojité vedení BAB-rozšíření pro 2V V451 rozšíření rozvodny pro dvojité vedení BAB-úprava zaústění pro V451, V450 úpravy v rozvodně pro možnost realizace návazných akcí Bezděčín BEZ-Bezděčín I a T402 výměna komplexní rekonstrukce s výměnou transformátoru BEZ-rozšíření pro 2V V451 rozšíření rozvodny pro dvojité vedení BEZ-T403 nový vč. Pole výstavba nového transformátoru v rozvodně Čebín CEB-Čebín I komplexní rekonstrukce Čechy střed CST-Čechy střed I komplexní rekonstrukce CST-rozšíření pro 2V V415 rozšíření rozvodny pro dvojité vedení Dětmarovice DET-nová R420kV výstavba nové rozvodny Hradec HRA-PST výstavba nového transformátoru v rozvodně HRA-T402 výměna výměna transformátoru Kletné KLT-rozšíření pro vedení V456 rozšíření rozvodny pro nové vedení Kočín KOC-rozšíření, rekonstrukce a přeústění komplexní rekonstrukce Lískovec LIS-Lískovec I komplexní rekonstrukce Mírovka HBM-Mírovka I komplexní rekonstrukce HBM-rozšíření (KOC, V413, CEB) rozšíření rozvodny pro nové vedení Neznášov NEZ-T403 nový (vč. pole) výstavba nového transformátoru v rozvodně Otrokovice OTR-Otrokovice I komplexní rekonstrukce Praha BHD-úprava budovy dispečinku vybudování dispečerského pracoviště HDP-Chodov vybudování dispečerského pracoviště CHD-rozšíření pro 2V V415 rozšíření rozvodny pro dvojité vedení CHD-T403 nový vč. Pole výstavba nového transformátoru v rozvodně CHD-úprava budovy akce pro zajištění návazné akce PSE-nová rozvodna 420kV výstavba nové rozvodny 19/26

20 Místo akce Název akce Náplň akce Prosenice PRN-rozšíření pro vedení V456 rozšíření rozvodny pro nové vedení PRN-T401 výměna výměna transformátoru PRN-T402 nový vč. Pole výstavba nového transformátoru v rozvodně Přeštice PRE-obnova ŘS, ochran, T202 výměna výměna řídicího systému a transformátoru PRE-rozšíření pro vedení z VIT rozšíření rozvodny pro nové vedení PRE-rozšíření pro zdvojení V432 rozšíření rozvodny pro dvojité vedení Ralsko RAL-nová rozvodna 420kV výstavba nové rozvodny Slavětice SLV-obnova ŘS, ochran a VS výměna řídicího systému a transformátoru Sokolnice SOK-T203 výměna za T403 výměna transformátoru za stroj s vyššími parametry Vernéřov VER-TR400/110kV vybudování nové rozvodny Vítkov VIT-nová rozvodna 420kV vybudování nové rozvodny VIT-výkup pozemků akce pro zajištění návazné akce Výškov VYS-rozšíření o 1 pole pro nový zdroj rozšíření rozvodny VYS-rozšíření pro 2V V410 rozšíření rozvodny pro dvojité vedení VYS-rozšíření pro 2V V450 rozšíření rozvodny pro dvojité vedení VYS-T401 nový vč. Pole výstavba nového transformátoru v rozvodně VYS-úpravy pro PPC akce pro zajištění návazné akce ERIS-modernizace SDŘS 2018 modernizace energetických řídicích systémů Telekom. síť ČEPS pro DŘ a kom. ochran vybudování telekomunikační sítě VP Chomutov-připojení do PS připojení nového zdroje do PS 20/26

21 Název akce Náplň akce V216-modern. na vyšší parametry navýšení přenosové schopnosti vedení V400-zdvojení vedení zdvojení stávajícího vedení V402-zdvojení vedení zdvojení stávajícího vedení V403-modernizace vedení navýšení přenosové schopnosti vedení V404-modern. na vyšší parametry navýšení přenosové schopnosti vedení V406/407-dvojité vedení 400kV KOC-HBM výstavba nového vedení V410-zdvojení vedení zdvojení stávajícího vedení V411-zdvojení vedení zdvojení stávajícího vedení V412-modern. na vyšší parametry navýšení přenosové schopnosti vedení V413-modern. na vyšší parametry navýšení přenosové schopnosti vedení V413-modernizace křižovatek na +80 C navýšení přenosové schopnosti vedení V413-smyčka HBM připojení vedení do rozvodny V415-zdvojení vedení zdvojení stávajícího vedení V417-modern. na vyšší parametry navýšení přenosové schopnosti vedení V418-modern. na vyšší parametry navýšení přenosové schopnosti vedení V422-zdvojení vedení zdvojení stávajícího vedení V423-modern. na vyšší parametry navýšení přenosové schopnosti vedení V424-modern. na vyšší parametry navýšení přenosové schopnosti vedení V432-zdvojení vedení zdvojení stávajícího vedení V434-modern. na vyšší parametry navýšení přenosové schopnosti vedení V435/436-modern. na vyšší parametry navýšení přenosové schopnosti vedení V443/444-smyčka DET připojení vedení do rozvodny V450-zdvojení vedení EIA zdvojení stávajícího vedení V451-zaústění RAL připojení vedení do rozvodny V451-zdvojení vedení EIA zdvojení stávajícího vedení V452-modern. na vyšší parametry navýšení přenosové schopnosti vedení V456-vedení 400kV PRN-KLT výstavba nového vedení V458-výstavba nového vedení výstavba nového vedení V460-modern. na vyšší parametry navýšení přenosové schopnosti vedení V461-zaústění VER připojení vedení do rozvodny V470-modern. na vyšší parametry navýšení přenosové schopnosti vedení V487/488-vedení 400kV VER-VIT výstavba nového vedení V487-zaústění VER připojení vedení do rozvodny V490/491-vedení 400kV PRE-VIT výstavba nového vedení V9001-zdvojení vedení zdvojení stávajícího vedení V9002-zdvojení vedení zdvojení stávajícího vedení 21/26

22 Schéma PS ČR po provedení investičních akcí dle SIP /26

23 Finanční náročnost akcí uvedených v předchozích tabulkách je shrnuta v následujícím grafu. Tento graf prezentuje celkové prostředky plánované v rámci SIP v letech 2013 až 2022 při uvažování stoprocentní pravděpodobnosti realizace všech akcí. Jsou zde zahrnuty také již zmiňované náklady předcházející vlastní realizaci a akce menšího charakteru, které nevystupují jako jednotlivé položky při sestavování SIP (akce s finanční náročností pod stanovený interní limit) v grafu položky MO-EN a Ostatní. Celý SIP vzhledem k dlouhému plánovacímu období, které nad rámec tohoto dokumentu zasahuje až do roku 2025, čelí řadě nejistot z hlediska budoucího vývoje v časových posunech realizací jednotlivých akcí a tím i plánovaných finančních prostředků. Na základě expertního odhadu byly všechny akce rozděleny do tří pravděpodobnostních kategorií zohledňujících právě tyto nejistoty a tím byl vyjádřen nejpravděpodobnější dlouhodobý finanční objem investičních prostředků nezbytných v časovém rámci 2013 až Celkový objem investičních prostředků s ohledem na jejich pravděpodobnost činí 65,9 mld. Kč s ročním průměrem 4,7 mld. Kč. 23/26

Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2014-2023

Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2014-2023 Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2014-2023 15. 11. 2013 ČEPS, a.s. 1/29 Obsah: 1. ÚVOD... 3 2. ODPOVĚDNOSTI A POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘENOSOVÉ SOUSTAVY... 4 3. POPIS PŘENOSOVÉ SOUSTAVY

Více

Plánovaný rozvoj PS v ČR. přenosových kapacit Andrew KASEMBE. Odbor Rozvoj PS ČEPS, a.s.

Plánovaný rozvoj PS v ČR. přenosových kapacit Andrew KASEMBE. Odbor Rozvoj PS ČEPS, a.s. Plánovaný rozvoj PS v ČR do roku 2025 a dostupnost přenosových kapacit Andrew KASEMBE Odbor Rozvoj PS ČEPS, a.s. Pohled na současné problémy v elektroenergetice očima PPS Hotel Troja, Praha 08.06.2010

Více

Strategie investic ČEPS. Seminář AEM. Jiří Dvořák. Sekce Strategie ČEPS, a.s.

Strategie investic ČEPS. Seminář AEM. Jiří Dvořák. Sekce Strategie ČEPS, a.s. Strategie investic ČEPS Seminář AEM ČEPS - 15. 6. 2009 Jiří Dvořák Sekce Strategie ČEPS, a.s. Obsah Úvod a legislativní rámec Faktory ovlivňující plánování rozvoje ES ČR Připojování výroben a odběrů do

Více

Bezpečná integrace OZE do ES ČR. Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010

Bezpečná integrace OZE do ES ČR. Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010 Bezpečná integrace OZE do ES ČR Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010 Obsah 1. Úvod 2. Studie EGÚ Připojování OZE do ES ČR 3. Pokrytí zatížení ES ČR jednotlivými typy zdrojů 4. Současný stav vyřizování

Více

Dispečerské řízení přenosové soustavy ČEPS, a.s.

Dispečerské řízení přenosové soustavy ČEPS, a.s. Dispečerské řízení přenosové soustavy ČEPS, a.s. Ing.Miroslav Prokop Vedoucí odboru Hlavní dispečer Praha Bohdalec 15.6.2009 Obsah Co je to přenosová soustava, jaké a komu poskytuje služby? Jaké má PPS

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu 211 Státní energetická koncepce ČR Trendy Evropské Energetiky 2.ročník mezinárodní energetické konference Praha, 24. května211 Ing. Tomáš Hüner náměstek ministra Ministerstvo

Více

Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008

Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008 Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008 Marián Belyuš, sekce Strategie, ČEPS Obsah Představení ČEPS Aktuální stav obnovitelných zdrojů (RES) v EU Aktuální stav v

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST IX Doprava elektrické energie v souvislostech Přenosová soustava ČR a její rozvojový plán a Energetika vs.

ENERGIE PRO BUDOUCNOST IX Doprava elektrické energie v souvislostech Přenosová soustava ČR a její rozvojový plán a Energetika vs. ENERGIE PRO BUDOUCNOST IX Doprava elektrické energie v souvislostech Přenosová soustava ČR a její rozvojový plán a Energetika vs. legislativa AMPER 2013 Výstaviště Brno Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka

Více

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Jan Švec 2006 LS X15PES - 3 1 Subjekty trhu s elektrickou energií Liberalizace trhu s elektrickou energií specifika trhu: přirozené monopoly, neskladovatelnost

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013 ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 213 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 Komentář k Roční zprávě o provozu ES ČR 213 Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává na základě 17, odst. 7, písm.

Více

Výrobní přiměřenost české elektroenergetiky

Výrobní přiměřenost české elektroenergetiky Výrobní přiměřenost české elektroenergetiky Výbor pro udržitelnou energetiku 11/2016 Miroslav Vrba, Karel Vinkler Základní informace o ČEPS, a.s. (I.) Výhradní provozovatel přenosové soustavy ČR na základě

Více

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled)

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled) Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled) E.ON Distribuce, a.s. v souladu s 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Problematika povolovacích procedur a její vliv na realizaci investičních akcí ČEPS

Problematika povolovacích procedur a její vliv na realizaci investičních akcí ČEPS Problematika povolovacích procedur a její vliv na realizaci investičních akcí ČEPS Ing. Pavel Švejnar, JUDr. Imrich Kliment, ČEPS, a.s. PROCEDURY PŘI PŘÍPRAVĚ VÝSTAVBY VEDENÍ Na začátku každého projektu

Více

ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA DOPRAVU (DISTRIBUCI) ELEKTŘINY. ČEZ Distribuce, a. s.

ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA DOPRAVU (DISTRIBUCI) ELEKTŘINY. ČEZ Distribuce, a. s. ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA DOPRAVU (DISTRIBUCI) ELEKTŘINY ČEZ Distribuce, a. s. PROGRAM Představení oblasti distribuce ČEZ Jiří Kudrnáč, ředitel divize Distribuce ČEZ Hlavní investiční akce ČEZ Distribuce Josef

Více

Integrace OZE do ES ČR

Integrace OZE do ES ČR Integrace OZE do ES ČR Petr Zeman generální ředitel a předseda představenstva 22.4.2010 Obsah Profil ČEPS, a.s. Udržitelný rozvoj OZE Vliv spotřeby Vliv na straně zdrojů Studie EGÚ Stav žádostí k 31.1.2010

Více

Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR Miroslav Vrba

Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR Miroslav Vrba Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR Miroslav Vrba ČEPS, a.s. Schéma sítí PS ČR Propojené přenosové soustavy Evropy Přenosová soustava České republiky

Více

Síťové aspekty integrace OZE. Energie pro budoucnost XVII, Amper 2016 BVV, Brno,

Síťové aspekty integrace OZE. Energie pro budoucnost XVII, Amper 2016 BVV, Brno, Síťové aspekty integrace OZE Energie pro budoucnost XVII, Amper 2016 BVV, Brno, 16. 3. 2016 Obsah Úvod Úvod Vliv na síť Varianty rozvoje Opatření energetiky Shrnutí Úvod: představení EGÚ Brno EGÚ Brno

Více

Obnovitelné zdroje z pohledu provozovatele přenosové soustavy

Obnovitelné zdroje z pohledu provozovatele přenosové soustavy Obnovitelné zdroje z pohledu provozovatele přenosové soustavy CZBA Třeboň, říjen 2011 Jiří Barták ČEPS, a.s. Agenda 1. OZE v ČR předpoklady a realita 2. Jaká jsou očekávání? 3. Legislativní změny s dopadem

Více

17.6.2008. Ing. Marián Belyuš, ČEPS, a.s.

17.6.2008. Ing. Marián Belyuš, ČEPS, a.s. Možnosti větrné energetiky v ČR 17.6.2008 Ing. Marián Belyuš, sekce Strategie ČEPS, a.s. Obsah Aktuální stav rozvoje VtE v Evropě Vývoj VtE v ČR Vliv nárůstu VtE na provoz PS (Obecně) Podmínky a změny

Více

Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR

Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR Seminář Aktuální problémy držitelů licencí související s provozováním FVE a jejich řešení v rámci připravované legislativy Praha,

Více

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2010 Vydal: Energetický regulační úřad v roce 2011 Zpracoval: Ing. Jaroslav Lukáš, ERÚ odbor regulace tel.: 255 715 556, e-mail: jaroslav.lukas@eru.cz ERÚ, 2011 Všechna práva

Více

Vnitrostátní vedení 400 kv Vernéřov Vítkov VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY

Vnitrostátní vedení 400 kv Vernéřov Vítkov VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY Vnitrostátní vedení 400 kv Vernéřov Vítkov V unijním seznamu projektů společného zájmu stanoveného Nařízením Evropské komise č. 2016/89 je

Více

Podmínky připojení výroben na síť ČEZ Distribuce, a.s.

Podmínky připojení výroben na síť ČEZ Distribuce, a.s. Podmínky připojení výroben na síť ČEZ Distribuce, a.s. Ing. Miroslav Broskevič, Ing. Taťána Macečková ČEZ Distribuce, a.s. 25.11.2009 Základní legislativa pro výrobny Zákon 458/2000 - energetický zákon,

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech pro konferenci: ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE PRAHA 18. 5. 2015 zpracovali: Ing. Milan Hampl, předseda představenstva

Více

Čl. I Vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, se mění takto: 1.

Čl. I Vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, se mění takto: 1. Strana 4977 388 VYHLÁŠKA ze dne 13. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení Ministerstvo průmyslu

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

Oponentský posudek. Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně. Etapa 2 výstupy k 23.2.2010

Oponentský posudek. Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně. Etapa 2 výstupy k 23.2.2010 Oponentský posudek Oponent: Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně Název projektu: Připojování OZE do ES ČR Etapa 2 výstupy k 23.2.2010 Zpracovatel: EGÚ Brno, a.s., Hudcova 487/76a,

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě pro konferenci: ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE PRAHA, 18. 5. 2015 zpracoval: Ing. Milan

Více

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů Citace: 404/2005 Sb. Částka: 139/2005 Sb. Na straně

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden září 2015

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden září 2015 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden září 2015 Významné události ve sledovaném období: Září: - Dne 22. 9. 2015 se zástupci dispečinku společnosti ČEPS podíleli na cvičení Zóna 2015, které mělo za cíl prověřit

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Meziročně se výroba elektrické energie v ČR snížila, zatímco její spotřeba vzrostla. Hlavní příčinou poklesu výroby elektrické energie byla odstávka

Více

Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR do roku 2025 ČEPS 08/2016

Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR do roku 2025 ČEPS 08/2016 Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR do roku 2025 ČEPS 08/2016 Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR (MAF CZ) Na základě Nařízení EP a Rady (ES) č. 714/2009 ENTSO-E vypracovává Evropské hodnocení výrobní

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 11.3.2012 do částky 27/2012 Sb. a 14/2012 Sb.m.s. - RA232 Obsah a text 401/2010 Sb. - poslední stav textu 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2010

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2010 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu

Více

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2016 Sb. 1. Držitel licence na výrobu elektřiny Držitel licence na výrobu elektřiny zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech

Více

Připojování OZE do ES ČR

Připojování OZE do ES ČR Na základě studie EGÚ Brno, a. s. Připojování OZE do ES ČR Síťová část Podpůrné služby Ekonomika Únor 21 OBSAH 1 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 1 2 VÝSLEDKY 1. ETAPY ŘEŠENÍ 5 3 NAPLŇOVÁNÍ POŽADAVKŮ EU V SEKTORU ELEKTROENERGETIKY

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Smart Grids II. (Přenosová síť)

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Smart Grids II. (Přenosová síť) SG II_Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Smart Grids II. (Přenosová síť) Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A B C D E Binární

Více

Měsíční hodnocení provozu ES ČR a služeb PS

Měsíční hodnocení provozu ES ČR a služeb PS Měsíční hodnocení provozu ES ČR a služeb PS Červen 212 Dispečerské řízení Zahraniční spolupráce a podpora obchodu Tato měsíční zpráva hodnotí nejdůležitější provozní data a ukazatele. 15.7.212 Odbor 1516

Více

Možný přístup k odhadu spotřeby elektřiny v ČR a jednotlivých regionech

Možný přístup k odhadu spotřeby elektřiny v ČR a jednotlivých regionech Možný přístup k odhadu spotřeby elektřiny v ČR a jednotlivých regionech Euroenergy, spol. s r.o. 21. září 2011 XIV. Podzimní konference AEM Úvod Předešlé práce a tato prezentace byly zpracovány s využitím:

Více

Další podpora OZE v ČR potřeby a možnosti

Další podpora OZE v ČR potřeby a možnosti Další podpora OZE v ČR potřeby a možnosti Seminář IVD 16. 3. 2016, Praha Výhled nákladů na podporu do roku 2020 skutečnost skutečnost skutečnost odhad odhad odhad odhad odhad NÁKLADY (mil. Kč) 2013 2014

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2013

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2013 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2013 Významné události ve sledovaném období: - V průběhu března zveřejnili 4 němečtí TSO společný návrh desetiletého celoněmeckého plánu rozvoje sítí 2013 NEP

Více

Problematika integrace OZE do sítí z pohledu ERÚ. Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad

Problematika integrace OZE do sítí z pohledu ERÚ. Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad sítí z pohledu ERÚ Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad Obsah prezentace Legislativa pro připojení OZE Současný stav OZE Dopad na konečného zákazníka Potenciál výstavby zdrojů Aktuální

Více

Energetický mix pro příští desetiletí

Energetický mix pro příští desetiletí Energetický mix pro příští desetiletí Alan Svoboda ředitel divize obchod, ČEZ a.s. 7. 10. 2011 Sasko český kongres, Drážďany, Německo HISTORICKÝ ENERGETICKÝ MIX V CELÉM REGIONU BYL PODOBNÝ Poměrná výroba

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI SKUTEČNĚ SPADL Z NEBE PROJEKT ELEKTRÁRNY ÚŽÍN LETOS VÚNORU? lokalita byla pro projekt připravována od 90. let v roce 1996 získala developerská společnost

Více

Elektrizační soustava

Elektrizační soustava Elektrizační soustava A2B13PEL 2014 PEL 1 Elektrizační soustava elektrizační soustava vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 18. března o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení.

VYHLÁŠKA. ze dne 18. března o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení. VYHLÁŠKA ze dne 18 března 2010 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 98a odst 1 písm b zákona č 458/2000 Sb,

Více

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT Na základě analýz a podkladů zpracovaných v letech 2013-2014 byl zpracován Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG), který prošel mezirezortním připomínkovým

Více

Problematika povolovacích procesů staveb vedení přenosové soustavy

Problematika povolovacích procesů staveb vedení přenosové soustavy Problematika povolovacích procesů staveb vedení přenosové soustavy Ing. Luděk Tácha ČEPS, a.s. Základní informace o ČEPS, a.s. Výhradní provozovatel přenosové soustavy ČR na základě licence na přenos dle

Více

POTENCIÁL VÝSTAVBY VTE V ČR A MOŽNOSTI ELEKTRICKÝCH SÍTÍ PRO JEJICH PŘIPOJENÍ ČÁST II

POTENCIÁL VÝSTAVBY VTE V ČR A MOŽNOSTI ELEKTRICKÝCH SÍTÍ PRO JEJICH PŘIPOJENÍ ČÁST II POTENCIÁL VÝSTAVBY VTE V ČR A MOŽNOSTI ELEKTRICKÝCH SÍTÍ PRO JEJICH PŘIPOJENÍ ČÁST II Petr Modlitba, Jiří Ptáček, Jiří Malý, EGÚ Brno, a. s. Na základě stanoveného využitelného potenciálu VTE v ČR (uvedeného

Více

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice Citace: 219/2001 Sb. Částka: 84/2001 Sb. Na straně

Více

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A PROJEKTY SPOLEČNÉHO ZÁJMU

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A PROJEKTY SPOLEČNÉHO ZÁJMU ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A PROJEKTY SPOLEČNÉHO ZÁJMU 20. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu Ing. Zdeňka Fialová ředitelka odboru odbor stavební úřad 1 Nařízení (EU) č. 347/2013 Nařízení

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. října 2015 o regulačním výkaznictví

VYHLÁŠKA ze dne 1. října 2015 o regulačním výkaznictví Strana 3106 Sbírka zákonů č. 262 / 2015 262 VYHLÁŠKA ze dne 1. října 2015 o regulačním výkaznictví Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání

Více

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení Obnovitelné zdroje Obsah Výroba elektřiny a tepla - statistika Podpora využívání OZE v teplárenství Provozní podpora Investiční podpora Připojování Elektřina Biometan Teplo Podíl druhů biomasy na výrobě

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji Energetický regulační úřad uvádí pravidelně na svých internetových stránkách (www.eru.cz) informace z oblasti energetiky. Základní údaje o provozu energetické

Více

Zkušenosti ČEPS s územně plánovacími a povolovacími procesy energetických staveb s důrazem na sítě VVN a ZVN

Zkušenosti ČEPS s územně plánovacími a povolovacími procesy energetických staveb s důrazem na sítě VVN a ZVN Zkušenosti ČEPS s územně plánovacími a povolovacími procesy energetických staveb s důrazem na sítě VVN a ZVN Praha 21.11.2011 JUDr. Petr Flášar odbor Právních služeb ČEPS, a. s. Obsah Cíl prezentace Stručný

Více

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2016 Sb. 1. Držitel licence na výrobu elektřiny Držitel licence na výrobu elektřiny využívající technologie podle 2 odst. 1 písm.

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 15 V JIHLAVĚ 27. 5. 2015 ČÁSTKA 2/2015 OBSAH: str. 1. Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2014 2 Zpráva

Více

Jaké budeme mít ceny elektřiny?

Jaké budeme mít ceny elektřiny? Jaké budeme mít ceny elektřiny? Výhled do roku 2050 Seminář energetiků Luhačovice, 24. 26. 1. 2017 Petr Čambala Obsah Dlouhodobá rovnováha Cena elektřiny Závěry a doporučení Dlouhodobá rovnováha EGÚ Brno

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2001 ze dne 4. ledna 2001, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2001 ze dne 4. ledna 2001, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2001 ze dne 4. ledna 2001, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti

Více

Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Podklady pro poradu

Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Podklady pro poradu Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou Podklady pro poradu Dispozice vedení Varianty řešení 1. 2. 3. 4. 5. 6. Střídavé kabelové vedení 110 kv Stejnosměrné kabelové vedení 110 kv Kompaktní (estetické)

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Elektrárny A1M15ENY přednáška č. 1 Jan Špetlík spetlij@fel.cvut.cz v předmětu emailu ENY Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Dělení a provoz výroben elektrické

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona Teplárenské dny 2009 Ing. Pokorný odbor elektroenergetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR OBSAH 1. Proč se mění energetický zákon 2. Novela EZ z pohledu teplárenství 1 2

Více

Praha spol. s r. o. Magistrů 13 Praha Czech Republic. Ing. Ladislav Švarc Ing. JosefČaban

Praha spol. s r. o. Magistrů 13 Praha Czech Republic. Ing. Ladislav Švarc Ing. JosefČaban Praha spol. s r. o. Magistrů 13 Praha 4 140 00 Czech Republic Ing. Ladislav Švarc Ing. JosefČaban tel.: +420 261 219 419 mob.: +420 602 241 570 fax.: +420 261 222 721 www.meacont.cz meacont@meacont.cz

Více

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce Výbor pro sociální politiku PS PČR 1 Elektrárna Dukovany v kontextu ASEK Jaderná elektrárna Dukovany (JEDU) je významným zdrojem relativně

Více

DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ ČEPS

DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ ČEPS INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ ČEPS Ing. JANA

Více

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů Citace pův. předpisu: 218/2001 Sb. Částka: 84/2001 Sb. Datum přijetí: 14. června 2001

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/15 Aktualizováno k zákonu 239/2013 Sb. Typ právního předpisu Číslo předpisu Název právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon o hospodaření energií Změny právního předpisu 359/2003 694/2004 180/2005

Více

Role teplárenství v transformaci energetiky

Role teplárenství v transformaci energetiky XXVII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Role teplárenství v transformaci energetiky Ing. Martin Hájek, Ph.D. 26. ledna 2017, hotel Harmonie, Luhačovice Pařížská dohoda vstoupila v platnost 4.11. 2016 Ratifikovalo 126

Více

Elektroenergetika 1. Základní pojmy a definice

Elektroenergetika 1. Základní pojmy a definice Základní pojmy a definice Elektroenergetika vědní disciplína, jejímž předmětem zkoumání je zabezpečení elektrické energie pro lidstvo Výroba elektrické energie Přenos a distribuce elektrické energie Spotřeba

Více

První paralelní připojení. Pavel Kraják (ČENES)

První paralelní připojení. Pavel Kraják (ČENES) První paralelní připojení Pavel Kraják (ČENES) Možnosti připojení po novele EZ Standardní připojení licencovaného subjektu (žádost o připojení, smlouva o připojení) Standardní připojení nelicencovaného

Více

Týdenní hodnocení provozu ES ČR

Týdenní hodnocení provozu ES ČR Týdenní hodnocení provozu ES ČR Dispečerské řízení Energetický týden 19. 216 18.5.216 Hodnocení a analýzy 1516 Program a zúčt. zahr. výměn 1514 1/6 Hodnocení provozu od: 7.5.216 do: 13.5.216 a předběžně

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012 Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Obsah prezentace Aktualizace technicko-ekonomických parametrů Výkupní ceny a zelené

Více

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Tisková zpráva 29. listopadu 2016 k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Celkové regulované složky ceny elektřiny v roce

Více

Novely vyhlášek ERÚ. Ing. René Neděla Energetický regulační úřad

Novely vyhlášek ERÚ. Ing. René Neděla Energetický regulační úřad Novely vyhlášek ERÚ Ing. René Neděla Energetický regulační úřad XXVI. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ 19. - 21. ledna 2016 Novely vyhlášek ERÚ 1. Novelizace vyhlášky č. 59/2012 Sb., o regulačním výkaznictví 2. Návrh

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA Aktualizováno k zákonu 376/2012 Sb. Typ právního předpisu Číslo předpisu Zákon 406/2000 Název právního předpisu Zákon o hospodaření energií Změny právního předpisu 359/2003 694/2004 180/2005 177/2006 406/2006

Více

Legislativní podmínky připojování fotovoltaických elektráren do elektrizační soustavy ČR

Legislativní podmínky připojování fotovoltaických elektráren do elektrizační soustavy ČR Legislativní podmínky připojování fotovoltaických elektráren do elektrizační soustavy ČR Rostislav Krejcar ČVUT, Fakulta elektrotechnická Praha 14. 6. 2013 CZEPHO Zákony ČR spojené s připojováním FVE do

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Budoucnost české energetiky II

Budoucnost české energetiky II Budoucnost české energetiky II Seminář Ústřední odborné komise ČSSD pro průmysl a obchod a energetické subkomise Návrh energetické politiky ČSSD Praha, 11. květen 2017 Princip energetické politiky Státní

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

ZÁMĚRY MPO V OBLASTI ENERGETIKY SE ZŘETELEM NA KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉHO PRŮMYSLU

ZÁMĚRY MPO V OBLASTI ENERGETIKY SE ZŘETELEM NA KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉHO PRŮMYSLU ředitel sekce energetiky Obsah prezentace: 1/ Elektroenergetika 2/ Plynárenství 3/ Jádro a aktualizace ASEK 4/ Energetická účinnost 5/ Informace k operačním programům Přenosová soustava a její přetěžování

Více

Energetická politika ČR a vývoj jednotného trhu proměny role národního státu v procesu integrace energetických trhů EU

Energetická politika ČR a vývoj jednotného trhu proměny role národního státu v procesu integrace energetických trhů EU Energetická politika ČR a vývoj jednotného trhu proměny role národního státu v procesu integrace energetických trhů EU EURO Konference PRIORITY ČESKÉ A EVROPSKÉ ENERGETIKY: JAK DÁL? Praha, 8. března 2011

Více

přednáška č. 1 Elektrárny A1M15ENY Ing. Jan Špetlík, Ph.D. Obecný přehled Legislativa Schéma vyvedení výkonu Obecné požadavky na VS

přednáška č. 1 Elektrárny A1M15ENY Ing. Jan Špetlík, Ph.D. Obecný přehled Legislativa Schéma vyvedení výkonu Obecné požadavky na VS Elektrárny A1M15ENY přednáška č. 1 Obecný přehled Legislativa Schéma vyvedení výkonu Obecné požadavky na VS Ing. Jan Špetlík, Ph.D. ČVUT FEL Katedra elektroenergetiky E-mail: spetlij@fel.cvut.cz Dělení

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. SPOLEČNOST: ČEZ Distribuce, a. s. DSO_PI_00044r01 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:

PROVOZNÍ INSTRUKCE. SPOLEČNOST: ČEZ Distribuce, a. s. DSO_PI_00044r01 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: PROVOZNÍ INSTRUKCE SPOLEČNOST: ČEZ Distribuce, a. s. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: NÁZEV DOKUMENTU: DSO_PI_00044r01 Připojování výroben po odstávce do paralelního provozu s distribuční soustavou společnosti ČEZ

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Ústav elektroenergetiky. ZKRÁCENÁ VERZE DISERTAČNÍ PRÁCE k získání akademického titulu Doktor (Ph.D.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Ústav elektroenergetiky. ZKRÁCENÁ VERZE DISERTAČNÍ PRÁCE k získání akademického titulu Doktor (Ph.D. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Ústav elektroenergetiky ZKRÁCENÁ VERZE DISERTAČNÍ PRÁCE k získání akademického titulu Doktor (Ph.D.) ve studijním oboru

Více

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny,

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny, Částka 180 Sbírka zákonů č. 478 / 2012 Strana 6369 478 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2015

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2015 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2015 Významné události ve sledovaném období: Březen: - Dne 26. 3. probělo za účasti společnosti ČEPS cvičení Blackout Jihomoravského kraje. Během dne byl v provozu

Více