VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ"

Transkript

1 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZPRACOVATEL, ODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL: Ing.arch. Jitka Mejsnarová - autorizace ČKA DATUM: březen 2013 PARÉ 1

2 ÚVOD... 3 VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ... 3 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH A VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ... 3 HODNOTY URBANISTICKÉ A KRAJINNÉ... 3 Hodnoty krajinné... 4 NÁHORNÍ ZEMĚDĚLSKÁ PLOŠINA... 4 Údolí Miskovického, Hořanského potoka a Bylanky... 5 Údolní niva... 5 Významné vyhlídkové body... 6 Území se zachovalou krajinnou hodnotou... 7 DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE, POLOHA SÍDLA V REGIONU... 7 Občanské vybavení ve veřejném zájmu, poloha sídla v regionu... 7 Vývoj počtu obyvatel... 9 Hospodářský rozvoj - vyjížďka za prací LIMITY ÚZEMÍ ZÁVĚRY ÚAP VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ Závady a jejich řešení v úp STŘETY ZÁMĚRY VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ SHRNUTÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA VYVÁŽENOST VZTAHU PODMÍNEK PRO SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST A HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ Závady a jejich řešení v úp Střety PODKLADY, LITERATURA ZKRATKY Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.2 / 23

3 ÚVOD I. Vyhodnocení vlivů udržitelného rozvoje na hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel územního plánu je provedeno v rozsahu a s obsahem podle přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006 Sb. (resp. vyhlášky č.458/2012 Sb.) zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu. II. Přehled požadavků na změny na území obce je uveden v Zadání, které bylo schváleno zastupitelstvem obce. III. Podklady použité pro vypracování vyhodnocení jsou ÚAPo KH, doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP a podklady ÚP vyjmenované v textové části ÚP.. IV. Definice cílů územního plánování a udržitelného rozvoje v rámci území vymezeném katastry jedné obce 1 : Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ Obec: Miskovice ; Katastrální území: Bylany, Hořany, Mezholezy, Miskovice. Zájmové území je vymezeno plochou katastrů obce Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem: Miskovice Správní obvod obce s rozšířenou působností: Kutná Hora Okres: KH Kraj: Středočeský (NUTS CZ 02) VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH A VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ Údaje o stavu území v řešeném území jsou uváděny v rozsahu ÚAP ORP KH a doplňujícími průzkumy a rozbory obce. HODNOTY URBANISTICKÉ A KRAJINNÉ Na území obce byl proveden průzkum zejména urbanistických a architektonických hodnot: urbanisticky hodnotné území historické zástavby - zachovalá plocha historické zástavby s atraktivními veřejnými prostory Tato struktura dokumentuje původní uspořádání sídel. Uspořádáním budov je charakter venkovské zástavby ve větší míře zachován od stavu z r patrném na mapě stabilního katastru z 19. století. historická veřejná prostranství Obec má původní veřejné prostory především na návsích a centrálních prostorech 1 Udržitelný rozvoj je definován V 18 SZ Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.3 / 23

4 významný vyhlídkový bod Vysoká, Opatovický vrch, Pták, Trojice Urbanistické a architektonické hodnoty byly zjištěny v rámci doplnění a upřesnění jevů dle přílohy č.1a ÚAP: jev č.11 URBANISTICKÉ HODNOTY jev č.12 REGION LIDOVÉ ARCHITEKTURY jev č.13 HISTORICKY VÝZNAMNÁ STAVBA, SOUBOR jev č.14 ARCHITEKTONICKY CENNÁ STAVBA, SOUBOR jev č.15 VÝZNAMNÁ STAVEBNÍ DOMINANTA jev č.20 VÝZNAMNÝ VYHLÍDKOVÝ BOD Hodnoty urbanistické jsou popsány v odůvodnění ÚP. HODNOTY KRAJINNÉ Evropská úmluva o krajině (Florencie 2000) se stala nástrojem ochrany a péče o krajinu a její uspořádání. Hodnocení krajinného rázu určuje zařazení typu krajiny, přispívá ke vzniku místní kultury, popisuje dosud zachovalé kulturní a přírodní dědictví. Krajina je důležitý prvek kvality života obyvatel, kteří je užívají. V rámci rozboru byly vymezeny tyto jevy a údaje: - základní krajinné celky - krajinné dominanty horizonty - významné vyhlídkové body - údolní niva ZÁKLADNÍ KRAJINNÉ CELKY Krajinné aspekty krajiny obce vycházejí z přirozeného utváření především geomorfologie terénu a lidského zásahu využívání pro zemědělství a lesní hospodářství. Náhorní zemědělská plošina -, krajinný typ A krajina přeměněná člověkem. Krajina má charakter roviny, kde převažují zemědělské monokultury. Oblast plní funkci obytnou a pracovní (intenzivní zemědělství) a má potenciál i pro rozvoj rekreační funkce - cyklistika. Zvlášť cenné jsou daleké výhledy a zaříznutá údolí drobných vodotečí.dominantu krajinnou tvoří ze severu a západu hřbet Vysoká, Opatovický vrch a Pták. Údolí Miskovického potoka krajinný typ B krajina harmonická Údolí Hořanského potoka krajinný typ B krajina harmonická Údolí Bylanky - krajinný typ B krajina harmonická NÁHORNÍ ZEMĚDĚLSKÁ PLOŠINA Zemědělská krajina s převahou kvalitní orné půdy a velkých honů, bez doprovodné zeleně a polních cest. - Charakteristická jsou zaříznutá údolí do rozsáhlých polních planin mírně svažitých k jihu, v některých místech s svažitých a erozivních, s doprovodnou zelení podél vodních toků a silnic. Dominantní je náhorní rovina s dalekými výhledy a zvlněným horizontem ohraničeným terénem. Oblast plní funkci obytnou a pracovní (intenzivní zemědělství); otevřený prostor s dalekými výhledy.na větší části KPÚ., částečně realizované. Ochrana: doprovodné zeleně podél komunikací a vodoteče lučních společenstev nivních půd a údolní nivy (VKP ze zákona č. 114/92 Sb.) pokud se na území vytipuje pomocí indikátorů zemědělské funkce Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.4 / 23

5 zemědělské půdy před vodní erozí retenční schopnosti krajinářského celku Tvorba: návrh plochy min. šířky 3 m doprovodné zeleně (stromová alej) podél komunikací na nově vymezeném pozemku podél komunikace obnova cestní sítě tak, aby průchodnost krajinou pro pěší, cyklisty a popř. jízdu na koni, byla zajištěna mimo silnice návrh ploch pro protierozní ochranu na svažitých místech návrh podmínek pro využití území nivních půd návrh ploch pro doprovodnou zeleň nelesního charakteru na horizontu návrh ploch pro retenční opatření (zatravněné pásy, drobné vodní plochy) návrh nezastavěného území v ÚP tak, aby umožnilo dominantní zemědělskou funkci ÚDOLÍ MISKOVICKÉHO, HOŘANSKÉHO POTOKA A BYLANKY Charakterem rozsáhlého celku je pestrá mozaika vegetačních útvarů, kde se diverzita ekosystémů blíží stavu druhotné ekologické rovnováhy. Převažují zde luční společenstva, méně pole, mokré louky a mokřady v údolí. Oblast plní funkci rekreační, ochrannou a nese znaky omezené přítomnosti člověka. Zvláštní hodnotu má výrazná doprovodná zeleň podél vodních toků a ploch-zejména u vodních zdrojů, daleký horizont ohraničený lesním masivem. Ochrana: doprovodné zeleně podél vodoteče lučních společenstev území pro rozliv vodotečí při povodni nezastavitelné území nivních půd a údolní nivy (VKP ze zákona č. 114/92 Sb.) rekreační funkce území ) cesta podél celého údolí estetické krajinné hodnoty (zejména dominanty, průhledy) dominantní přírodní funkce území (ÚSES) zemědělské funkce retenční schopnosti krajinného celku ploch pro revitalizaci přírodního vodního režimu původního toku v dolní části mlýnská soustava Tvorba: návrh a obnova plochy min. šířky 3 m doprovodné zeleně (keře a stromy) podél vodoteče vymezení údolní nivy dle indikátorů (HPJ, kvartérní sedimenty, mapa stabilního katastru, podrobný průzkum v terénu, výškopis) jako území trvale nezastavitelné revitalizace vodoteče, v místech ÚSES renaturalizace obnova vodní plochy (rybník) u bylan-bývalý mlýn stabilizace cestní sítě údolím pro pěší, cyklisty a popř. jízdu na koni návrh ploch pro protierozní ochranu na svažitých místech návrh trvale nezastavitelné plochy mimo stávající zastavěné území v krajinářském celku návrh podmínek pro využití území ÚSES, je-li vymezen v místě krajinného rázu návrh ploch pro drobné vodní plochy návrh podmínek pro využití území údolních niv ochrana zastavěného území a intravilánu v nivních půdách před záplavou zejména v Bylanech ÚDOLNÍ NIVA Posouzení a stanovení údolní nivy v obci Plaňany z hlediska odst. b), 3, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Znění této části zákona vymezuje významný krajinný prvek (dále jen VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou část krajiny, utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.5 / 23

6 Pro účely vymezené je vhodné uvést zde definice údolní nivy. Údolní (říční) niva je chápána jako území přilehlé k vodnímu toku, které je při vyšších průtocích periodicky zaplavováno (BREN, L.J Riparian zone, stream and floodplain issues: a review. Journal of Hydrology, 150: ). Preciznějším vyjádřením téhož je definice nivy jako území opakovaně zaplavovaného průtoky stoleté vody. (NANSON, G.C., CROKE, J.C A genetic classification of floodplain. Geomorphology, 4: ) ing. Sklenička ČZU Suchdol.. Posouzeny byly následující indikátory údolní nivy v obci: GEOMORFOLOGIE TERÉNU dle topologie území. Pro stanovení byl použit terén výškopisu ZABAGED. Terén sloužil pro korekci hranice dle fyzického stavu území. NIVNÍ PŮDY DLE HPJ viz odůvodnění ÚP Byly posouzeny BPEJ v obci a jejich HPJ. V území se vyskytují tyto půdní jednotky, které ovlivní vymezení údolní nivy. HPJ 56 Nivní půdy na nivních uloženinách; středně těžké, s příznivými vláhovými poměry HPJ 58 Nivní půdy glejové na nivních uloženinách; středně těžké, vláhové poměry méně příznivé, po odvodnění příznivé PRŮZKUM V TERÉNU, ORTOFOTO MAPA průzkum proveden v rámci prověření hranice údolní nivy VÝSKYT LUK A PASTVIN V MAPĚ STABILNÍHO KATASTRU Mapa stabilního katastru (součást odůvodnění) je pro ÚP zdrojem informací o: stavu původní krajiny 18.stol. původních cest v území historické zástavby obce stavem mokrých luk a pastvin stavem lesních porostů GEOLOGICKÁ MAPA-VÝSKYT SEDIMENTŮ podklad v měř. 1: je indikátorem historických naplavenin a tedy zátopy v území. Slouží pro prvotní informaci, kde se údolní niva bude vymezovat. zdroj: ČUZK Praha, mapa součástí odůvodnění ÚP Návrh podmínek využití území údolní nivy Charakteristika území: Část území zásadně významná pro ekologii, geomorfologii, vodní režim povrchových vod a esteticky hodnotnou část krajiny. Cílem ochrany je zajistit dlouhodobý, relativně nerušený vývoj přírodních společenstev, obnovu luk a pastvin a zachování inundační funkce v území mimo zastavěné území k datu 12/2007. Jejich zachování podmiňuje stabilizaci a obnovu retenční schopnosti krajiny. Na území platí zároveň všechny limity využití území, vyplývající z obecně platných předpisů a limity stanovené v závazné části územního plánu. Přípustné využití území, činnosti a stavby: - údržba a ochrana chráněných prvků přírody; - údržba a ochrana chráněných kulturních a technických památek; - údržba a ochrana technického zařízení (např. vysokého vedení, ČOV, čerpacích stanic)); - nová výstavba staveb na vodních tocích a staveb technického zařízení; - výstavba účelových a turistických pěších cest; bez umělého zvyšování terénu nebo jiných překážek odtoku vody a bránících záplavě - revitalizace říčních toků - zakládání zahrad bez umělého zvyšování terénu nebo jiných překážek bránících záplavě Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: - nové stavby pro bydlení, výrobu, rekreaci, dopravu, těžbu, - úpravy terénu, které mohou ovlivnit vodní režim území nebo zvyšují uměle terén VÝZNAMNÉ VYHLÍDKOVÉ BODY Nejvýznamnějším bodem jsou výškové kóty na vyvýšených místech.v území je řada míst s dalekými výhledy na Posázaví a Kutnou Horu, na Vysoké je rozhledna. Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.6 / 23

7 ÚZEMÍ SE ZACHOVALOU KRAJINNOU HODNOTOU Nejzachovalejším údolím je Hořanské a prostor v Bylanech na soutoku potoků Miskovického a Bylanky. DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE, POLOHA SÍDLA V REGIONU Počet obyvatel 852 (k ), 979 (k ) Nadmořská výška 363 m n. m (ostatní sídla 270 m n. m. 450 m n. m.) Podíl žen 48 % Základní školy 0 Průměrný věk 38,8 (k ) Podnikatelské subjekty 190 (v roce 2004) OBČANSKÉ VYBAVENÍ VE VEŘEJNÉM ZÁJMU, POLOHA SÍDLA V REGIONU Občanské vybavení je stabilizované, bez nároků na rozvoj, kromě sportovních ploch.sídla jsou závislá na dojížďce vč. Základního vybavení, do Kutné Hory. Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.7 / 23

8 Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.8 / 23

9 Obec leží rozvojové ose, vzhledem k sousedství Kutné Hory je obec závislá na pracovištním centru vč. Základní vybavenosti. V sousedství jsou pouze slabá sídla Suchdol a,a Malešov. Celá obec vč. Místních částí má charakter rezidenčních čtvrtí města kromě Mezholez. Nedostatkem je malá zainvestovanost území, zejména odkanalizování splaškových vod. VÝVOJ POČTU OBYVATEL Počet obyvatel Rok sčítání Vývoj počtu obyvatel dokládá závěr z vyhodnocení polohy sídla v regionu změnu funkce sídel na rezidenční bydlení. Vývoj obyvatel se pravděpodobně zpomalí vzhledem k deficitu technické infrastruktury (zejména likvidace splaškových vod je řešena při tak masívním rozvoji provizorním způsobem. Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.9 / 23

10 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ - VYJÍŽĎKA ZA PRACÍ Schéma zobrazuje postavení Miskovic k pracovištním centrům, které je příznivé.téměř docházková vzdálenost Kutné Hory a malá vzdálenost Kolína je příznivá pro stav zaměstnanosti. LIMITY ÚZEMÍ Limity území jsou součástí ÚAP ORP vč. doplňujících jevů.seznam jevů, které charakterizují stav území je v odůvodnění ÚP. ZÁVĚRY ÚAP Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.10 / 23

11 Počet obyvatel se v posledním období zvyšoval díky rezidenčním místním částem Přítoky a Bylany. Předpokládaný nárůst bytů 100 bj. ÚP připravil odpovídající plochy pro rozvoj bydlení. Z rozboru vyplývají tyto problémy území: Průjezdnost silnice Zainvestovanost území Potenciál pro obnovu zemědělské krajiny a pro zvýšení průchodnosti Sociohospodářský pilíř má průměrné podmínky pro územní rozvoj v sídlech. ÚP rozvíjí proto podmínky pro rozvoj výroby, infrastruktury, bydlení a rekreace VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ Problémy v území byly vyhodnoceny do problémového výkresu a zapracovány do zadání ÚP. Dle textu Odůvodnění ÚP byly zohledněny všechny požadavky na řešení problémů (viz text odůvodnění ÚP) V územním plánu je přijata dlouhodobá koncepce funkčního využití území vymezením zastavěného území, zastavitelných ploch a nezastavěného území. Podmínkami pro využití území jsou chráněny kulturní, historické a přírodní hodnoty v území. Územní plán zajišťuje územní ochranu ploch ve veřejném zájmu a specifikuje základní principy řešení systémů technické infrastruktury. Provedené hodnocení potenciálních vlivů územního plánu obce Miskovice prokazuje, že navržený rozvoj obce není v rozporu s dosaženou úrovní trvale udržitelného rozvoje společnosti. Realizace územního plánu nesnižuje plochy pro hospodářský rozvoj, naopak připravuje potenciál pro jeho rozvoj.úp připravuje plochy pro zvýšení kvality života v obci (zainvestovanost, struktura komunikací, koncepce rozvoje bydlení a rekreace) ZÁVADY A JEJICH ŘEŠENÍ V ÚP I. Vyhodnocení -ve východní části katastru poddolovaná území opatření v ÚP - jsou v nezastavěném území a nemají vliv na návrh ÚP II. Vyhodnocení - zatrubněné úseky Bylanky opatření v ÚP navržena revitalizace toku. Navrženo odtrubnění III. Vyhodnocení - zatrubněný tok a závlahové trubní řady na SZ a V od Hořan opatření v ÚP navržena revitalizace toku index RO IV. Vyhodnocení - některé údolní nivy zaniklé opatření v ÚP navržena obnova a revitalizace s ochranou před zastavěním a terénními úpravami. Navrženy plochy pro ochranu údolních společenství a obnovu niv v území kde je potenciál pro obnovu a ochranu. V. Vyhodnocení - na území obce Miskovice není vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělské pozemky. Dešťové vody jsou z části obce odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub do místní vodoteče opatření v ÚP navržena koncepce odkanalizování a koncepce nakládání s dešťovými vodami. Koncepce je navržena dle podkladu obce. VI. Vyhodnocení - svažité území nad údolím vodotečí je náchylné k erozi opatření v ÚP navržena opatření ke snížení vodní eroze. VII. Vyhodnocení -sídlo Bylany je zásobováno z domovních studní. Vydatnost studní je dostatečná, kvalita vody na hranici únosnosti. V obci je jedna veřejná studna. V části obce je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, který je napojen na skupinový vodovod Kutná Hora. opatření v ÚP - ÚP navrhuje zastavěné území napojit na veř. vodovod jako podmínku pro další rozvoj rezidenční funkce Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.11 / 23

12 STŘETY Mokré louky vs. odvodnění Plochy meliorací vs. ochrana přírody Rozvojové plochy na ZPF 1. třídy ochrany Rozvojové záměry obce v sídlech bez infrastruktury Návrh KPÚ s podmínkami pro prostorové uspořádání (nevhodně členěné pozemky ZPF předjímající parcelaci bez velikosti parcel nutných pro vhodné urbanistické řešení) Střety byly v rámci návrhu řešeny. ZÁMĚRY přetěžení odvalu není řešitelné nástroji ÚP odtrubnění potoků a jejich revitalizace ochrana údolních niv jako plochy přírodní a zároveň plochy pro retenci a rozliv dešťových vod přírodní park vymezení hranice a stanovení podmínek pro výstavbu v území s ochranou místa krajinného rázu Záměr byl v platné ZUR zrušen zvýšení retenční schopnosti návrhem opatření v krajině navrhnout koncepci odkanalizování a zásobování pitnou vodou pro všechna sídla upřesnění RBK v jižní části u Vrchlice generel lokální ÚSES nutno prověřit a upřesnit do podrobnosti parcel v návrhu ÚP provázání ÚSES s platnou ÚPD Kutná Hora VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vybrané koncepce na národní úrovni mající vztah k hospodářskému rozvoji a pro soudržnost společenství obyvatel území: Politika územního rozvoje ČR 5/2006 Územní plán velkého územního celku Střední Polabí schv. 12/2007 Dopravní politika ČR Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy Operační program Infrastruktura Státní energetická koncepce ČR Státní surovinová politika Strategie MŽP a MMR k problematice brownfields Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta Strategie regionálního rozvoje Středočeského kraje, zejména Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, strategie rozvoje cestovního ruchu, strategie rozvoje školství Národní koncepce jsou promítnuty v koncepcích na regionální úrovni, kde jsou podrobněji specifikovány cíle a opatření a mají užší vazbu k území. Z tohoto důvodu jsou dále komentovány a hodnoceny cíle na úrovni regionu Středočeského kraje. Uvedeny jsou pouze koncepce, které mohou mít výraznější vazby na proces územního plánování a na využití území, tzn. koncepce s územním průmětem. U těchto koncepcí je posouzena vazba na ÚP, tj. do jaké míry předkládané požadavky na změnu územního plánu mohou ovlivnit naplňování stanovených cílů. Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.12 / 23

13 Vztah požadavků na nové funkční využití k cílům hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel Koncepční materiál Vybrané cíle a opatření Střet požadavků s cíly ochrany ŽP poznámka(kurzivou) ODKANALIZOVÁNÍ OBCE A ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje-okres KH Popis návrhu odkanalizování a zásobování pitnou vodou obce Miskovice Příslušná infrastruktura je navržena.zkvalitnění zainvestovanosti tech. infrastrukturou je zásadní předpoklad pro hospodářský rozvoj a soc. soudržnost obyvatel obce DOPRAVA -CYKLISTIKA Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy Rozvoj cyklistiky v území. Opatření: Využití všech stupňů územního plánování k vytvoření podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy. Územní plán navrhuje nové trasy pro cyklistickou dopravu (zejména pro cykloturistické využití). DOPRAVA SILNIČNÍ Dopravní politika ČR Na území obce není. regionální politika ZUR SKÚ Návrh vedení silnice obchvatem - OBCHVAT MISKOVIC A KH UP navrhuje obchvat a územní rezervu obchvatu Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.13 / 23

14 BYDLENÍ, OSÍDLENÍ A PLOCHY PRO VÝROBU projekt EU INTERREG IIIB CADSES REPUS česká část 2007, hlavní řešitel České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury Cíl - Posilování pracovištích center, funkčních vazeb v těchto území Obec leží v bezprostřední blízkosti města KH, což ovlivňuje její specifické využití, zejména pro rezidenční funkci a drobné služby Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.14 / 23

15 zákres polohy obce v pracovištím centru Prahy Obec leží mimo problematickou dojížďku za prací a do škol POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR PÚR ČR -zejména priory a rozvojové oblasti Politika územního rozvoje ČR (PÚR ČR) Řešené území se nachází v rozvojové ose dle Politiky územního rozvoje ČR 2008 v OS 5 OS5 Rozvojová osa Praha- (Kolín) Jihlava Brno Obec v rozvojové ose, s výrazným návrhem na rozvoj všech urbanistických funkcí. Vymezení: Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.15 / 23

16 Obce mimo rozvojové oblasti, s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. dálnici D1, silnice I/38 (S8) a I/12. Důvody vymezení: Území ovlivněné dálnicí D1 v úseku Jihlava Brno, v úseku Havlíčkův Brod Jihlava rozvojovým záměrem kapacitní silnice a centry Kolín, Kutná Hora, Čáslav, Havlíčkův Brod a Velké Meziříčí. ÚP vytváří podmínky pro rozvoj výroby a služeb a rozvoj bydlení v souvislosti s vývojem za posledních 20 let Požadavek: s rozvojem veřejné infrastruktury. Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet podmínky pro umístění aktivit mezinárodního a republikového významu a při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových oblastech a rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti požadavky na změny v území a tím přispívat k zachování charakteru území mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy. Požadavek: Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, musí být převzaty do územně plánovací dokumentace krajů a obcí. ÚP splnil požadavek koordinovaného rozvoje v rámci Rozvojové oblasti OB5. PRIORITY PÚR ČR 2008 ÚP prověří a zpracuje republikové priority územního plánování pro zajištění URU obsažené v PÚR ČR Požadavek: Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. ÚP koncepčně rozvinul ráz kulturní krajiny návrhem a ochranou zeleně podpořenou požadavky vodohospodářskými a ochranou přírody Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. (Viz také UAEU, část III.6 čl. 25, 27; viz také čl. 19 PÚR ČR 2006) Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.16 / 23

17 Požadavek: (16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli (viz také čl. 20 PÚR ČR 2006) a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. (17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. (Viz také čl. 21 PÚR ČR 2006).. ÚP navrhuje komplexní řešení: - rozvoj bydlení - rozvoj zdrojů pracovních příležitostí ve výrobní obslužné ploše v Miskovicích Požadavek: (20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. (Viz také Evropská úmluva o krajině) Návrh na revitalizaci krajiny a údolí potoka je navrženo v souladu s požadavkem. Požadavek: (21) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. (Viz také Lipská charta, bod II.2; viz také čl. 26 PÚR ČR 2006). Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a ÚP navrhuje jednostranné samostatné jízdní pásy pro pěší a cyklisty do KH. Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.17 / 23

18 zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). Požadavek: (22) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. (Viz také UAEU, část III. 5 čl. 23, 24; viz také čl. 27 PÚR ČR 2006). Podmínky jsou navrženy v regulativech, návrhem zeleně na erozních územích a návrhem revitalizace části údolí potoka pro zvýšení akumulace dešťových vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. Požadavek: (23) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. (Viz také čl. 27 PÚR ČR 2006). V hranicích záplavy, ani v hranicích údolní nivy nebyla navržena zastavitelná plocha Požadavek: (24) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest. (Viz také Lipská charta, bod I.; viz také čl. 26 PÚR ČR 2006) Rozšíření cyklotras a samostatně vedených chodníků podél komunikací je umožněno. ÚPD KRAJE ZUR SK Upřesnit a navrhnout plochu pro SILNICI I/2 v nové trase a koridor pro vedení územní rezervy I/2 ÚP bude respektovat záměr navrhovaného obchvatu I/2, který navrhují schválené ZUR; prověří podrobnější řešení územní rezervy ve vazbě na KH Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.18 / 23

19 Prověřování vedení silnice II/229 v širších územních souvislostech; varianta červená je obsahem ÚP VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ SHRNUTÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Vyhodnocení bylo provedeno na základě požadavku Středočeského kraje vyjádřeném v koordinovaném stanovisku k návrhu zadání územního plánu č.j /2011/KUSK ze dne , jež měnilo koordinované stanovisko č.j /2010/KUSK ze dne S ohledem na koordinovaný postup zpracování vyhodnocení a návrhu územního plánu, nepředkládá vyhodnocení taková opatření, jež by zásadním způsobem měnila návrh územního plánu (mnohá opatření se stala již dříve na základě pracovních jednání součástí hodnocené verze návrhu územního plánu). přehled opatření navržených ke snížení negativních vlivů : I. vyhodnocení -Stávající zástavba Miskovic podél komunikace je v návrhu doplněna o plochu ZM4. Na základě modelového výpočtu je předpokládán dosah izofony 50 db (pro noční dobu) do vzdálenosti cca 10 m od krajnice komunikace. V tomto prostoru by neměly být umisťovány novostavby pro bydlení. opatření v ÚP -V ÚP jsou podél komunikace v místech, kde dosud není zástavba a území je v ploše zastavitelné nebo v zastavěném území, navržena plocha zahrad index BZ II. vyhodnocení -Obdobné ustanovení platí pro plochy SO1 v Přítokách při výjezdu z obce směrem na Miskovice. S ohledem na šířkové uspořádání by bylo vhodné plochu pro bytovou výstavbu nerozvíjet nebo další rozvoj vázat na výstavbu přeložky Iú2 v úseku vymezené územní rezervy. Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.19 / 23

20 Umístění staveb vyžadujících splnění hlukových hygienických limitů na ploše po levé straně při vjezdu do Přítok mělo být podmínečně přípustné, podmínkou je v rámci územního řízení pro umístění staveb, jejichž venkovní prostor je dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. chráněn před hlukem, doložit splnění hlukových hygienických limitů. Jako hlavní nebo přípustné využití je doporučeno uvedeno využití nevyžadující splnění hlukových hygienických limitů ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., tzn. že toto území by nemělo být primárně určeno pro bydlení v rodinných domech. opatření v ÚP v podmínkách využití území -Plochy SO1, které jsou navrženy podél komunikace mají v Přítokách a Miskovicích stanovenou podmínku: Na území Miskovic nejsou povolovány novostavby pro bydlení v rámci SO1 do doby realizace obchvatu Miskovic silnice I/2. Na území Přítok nejsou povolovány novostavby pro bydlení v rámci SO1 do doby realizace obchvatu silnice I/2 severně Přítok navržené v ÚP jako územní rezerva. III. vyhodnocení -Pro výstavbu na všech plochách musí být přijata taková opatření, jež zamezí nárůstu maximálních průtoků v recipientech. Takovými opatřeními jsou např. zasakování, odpařování, retence a řízené vypouštění nebo kombinace těchto opatření. opatření v ÚP v podmínkách využití území -Dešťové vody budou v max. míře vsakovány do terénu a likvidovány na pozemcích. Stavební povolení budou respektovat tuto podmínku návrhu pro ÚR řešením povrchů na pozemku s max. vsakovacím efektem a stanoveným % zastavěnosti plochy. Likvidace dešťových vod bude součástí následného projektu pro územní řízení. IV. vyhodnocení -Podmínkou pro novou bytovou výstavbu na nových plochách je napojení na vodovod opatření v ÚP v podmínkách využití území a koncepci technické infrastruktury V. vyhodnocení -Pro plochu Z9 dle ZČÚ je stanovena podmínka pořadí změn v území výstavbě rodinných domů na ploše musí předcházet vybudování dešťové kanalizace a odvod vod do vodoteče (za splnění podmínky nezvýšení extrémních průtoků), popř. napojení na dešťovou kanalizaci Kutné Hory. Návrh odvodu dešťových vod musí zahrnovat odvod i z dalších souvisejících ploch z povodí. opatření v ÚP v podmínkách využití území- v podmínkách využití území jsou stanoveny podmínky pořadí změn ; v navržené koncepci technické infrastruktury jsou vymezeny 2 zařízení pro odtok dešťových ploch v Mezholezích (návrh veřejně prospěšné stavby T-MZ1)a Přítokách stanovením pořadí změn VI. vyhodnocení -Doplnění liniové zeleně při východní hranici zemědělského areálu v Miskovicích opatření v ÚP navržená plocha doprovodné zeleně v zastavěném území po obvodu areálu VII. vyhodnocení -Doporučeno je začlenění plochy Z9 v Přítokách do krajiny pomocí výsadby krajinné zeleně doplnění cesty do Kutné Hory (směrem Ku Ptáku) o liniovou zeleň a dosadbu zeleně na severovýchodní hranici plochy Z9. opatření v ÚP navržena plocha doprovodné zeleně podél komunikace, která bude zároveň protierozní opatření VIII. vyhodnocení -Podmínkou pro vymezení plochy Z22 v Bylanech je vymezení pásu zeleně v místech, kde se historicky nacházel opatření v ÚP navržena plocha doprovodné zeleně IX. vyhodnocení -Nevymezovat plochu ZM5 v Miskovicích v navržené poloze z důvodu střetu s ochranou krajinného rázu. Prostor směrem k Vysoké využít pro výstavbu maximálně v pásu odpovídajícímu propojení plochy Z1 a Z2. opatření v ÚP plocha navržena dle požadavku vyhodnocení místa krajinného rázu. Požadavek obce byl proto splněn jen částečně.v případě požadavku na rozsáhlejší zástavbu pro bydlení by bylo nutné v součinnosti sdalší etapou ÚP navrhnout studii zástavby Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.20 / 23

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/3937-2014/ 5915-2013/Ru Spis. a skart. znak: 326.1 Počet příloh:

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 Brno, Ústav územního rozvoje 2009 ISBN 978-80-87318-04-1

Více

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Stupeň dokumentace: Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Pořizovatel: Obec Kozomín, Středočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Změna č. 3 územního plánu

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který Změnu č.1 ÚP Vídeň vydal: Zastupitelstvo obce Vídeň Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou ZADÁNÍ ZMĚN 03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVATĚRUBY verse 10/2014 k projednání Starosta obce a pověřený zastupitel starosta obce : František Derfl Návrh

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Č.j.:MJ/34735/2007/103/OSMI/Vý V Žulové 19.9.2011 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Zastupitelstvo města Žulová, příslušné podle 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1 Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1.. A1 T e x t o v á č á s t ZÁZNAM O ÚČ INOSTI: Pořizovatel: Městský úřad Žďár nad Sázavou; odbor rozvoje a územního plánování Oprávněná

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

návrh ÚZEMNÍ PLÁN RYCHNOV u J. I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

návrh ÚZEMNÍ PLÁN RYCHNOV u J. I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU návrh ÚZEMNÍ PLÁN RYCHNO u J. I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. TEXTOÁ ČÁST a) Postup při pořízení územního plánu. 2 b) yhodnocení souladu

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více