VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ"

Transkript

1 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZPRACOVATEL, ODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL: Ing.arch. Jitka Mejsnarová - autorizace ČKA DATUM: březen 2013 PARÉ 1

2 ÚVOD... 3 VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ... 3 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH A VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ... 3 HODNOTY URBANISTICKÉ A KRAJINNÉ... 3 Hodnoty krajinné... 4 NÁHORNÍ ZEMĚDĚLSKÁ PLOŠINA... 4 Údolí Miskovického, Hořanského potoka a Bylanky... 5 Údolní niva... 5 Významné vyhlídkové body... 6 Území se zachovalou krajinnou hodnotou... 7 DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE, POLOHA SÍDLA V REGIONU... 7 Občanské vybavení ve veřejném zájmu, poloha sídla v regionu... 7 Vývoj počtu obyvatel... 9 Hospodářský rozvoj - vyjížďka za prací LIMITY ÚZEMÍ ZÁVĚRY ÚAP VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ Závady a jejich řešení v úp STŘETY ZÁMĚRY VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ SHRNUTÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA VYVÁŽENOST VZTAHU PODMÍNEK PRO SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST A HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ Závady a jejich řešení v úp Střety PODKLADY, LITERATURA ZKRATKY Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.2 / 23

3 ÚVOD I. Vyhodnocení vlivů udržitelného rozvoje na hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel územního plánu je provedeno v rozsahu a s obsahem podle přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006 Sb. (resp. vyhlášky č.458/2012 Sb.) zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu. II. Přehled požadavků na změny na území obce je uveden v Zadání, které bylo schváleno zastupitelstvem obce. III. Podklady použité pro vypracování vyhodnocení jsou ÚAPo KH, doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP a podklady ÚP vyjmenované v textové části ÚP.. IV. Definice cílů územního plánování a udržitelného rozvoje v rámci území vymezeném katastry jedné obce 1 : Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ Obec: Miskovice ; Katastrální území: Bylany, Hořany, Mezholezy, Miskovice. Zájmové území je vymezeno plochou katastrů obce Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem: Miskovice Správní obvod obce s rozšířenou působností: Kutná Hora Okres: KH Kraj: Středočeský (NUTS CZ 02) VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH A VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ Údaje o stavu území v řešeném území jsou uváděny v rozsahu ÚAP ORP KH a doplňujícími průzkumy a rozbory obce. HODNOTY URBANISTICKÉ A KRAJINNÉ Na území obce byl proveden průzkum zejména urbanistických a architektonických hodnot: urbanisticky hodnotné území historické zástavby - zachovalá plocha historické zástavby s atraktivními veřejnými prostory Tato struktura dokumentuje původní uspořádání sídel. Uspořádáním budov je charakter venkovské zástavby ve větší míře zachován od stavu z r patrném na mapě stabilního katastru z 19. století. historická veřejná prostranství Obec má původní veřejné prostory především na návsích a centrálních prostorech 1 Udržitelný rozvoj je definován V 18 SZ Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.3 / 23

4 významný vyhlídkový bod Vysoká, Opatovický vrch, Pták, Trojice Urbanistické a architektonické hodnoty byly zjištěny v rámci doplnění a upřesnění jevů dle přílohy č.1a ÚAP: jev č.11 URBANISTICKÉ HODNOTY jev č.12 REGION LIDOVÉ ARCHITEKTURY jev č.13 HISTORICKY VÝZNAMNÁ STAVBA, SOUBOR jev č.14 ARCHITEKTONICKY CENNÁ STAVBA, SOUBOR jev č.15 VÝZNAMNÁ STAVEBNÍ DOMINANTA jev č.20 VÝZNAMNÝ VYHLÍDKOVÝ BOD Hodnoty urbanistické jsou popsány v odůvodnění ÚP. HODNOTY KRAJINNÉ Evropská úmluva o krajině (Florencie 2000) se stala nástrojem ochrany a péče o krajinu a její uspořádání. Hodnocení krajinného rázu určuje zařazení typu krajiny, přispívá ke vzniku místní kultury, popisuje dosud zachovalé kulturní a přírodní dědictví. Krajina je důležitý prvek kvality života obyvatel, kteří je užívají. V rámci rozboru byly vymezeny tyto jevy a údaje: - základní krajinné celky - krajinné dominanty horizonty - významné vyhlídkové body - údolní niva ZÁKLADNÍ KRAJINNÉ CELKY Krajinné aspekty krajiny obce vycházejí z přirozeného utváření především geomorfologie terénu a lidského zásahu využívání pro zemědělství a lesní hospodářství. Náhorní zemědělská plošina -, krajinný typ A krajina přeměněná člověkem. Krajina má charakter roviny, kde převažují zemědělské monokultury. Oblast plní funkci obytnou a pracovní (intenzivní zemědělství) a má potenciál i pro rozvoj rekreační funkce - cyklistika. Zvlášť cenné jsou daleké výhledy a zaříznutá údolí drobných vodotečí.dominantu krajinnou tvoří ze severu a západu hřbet Vysoká, Opatovický vrch a Pták. Údolí Miskovického potoka krajinný typ B krajina harmonická Údolí Hořanského potoka krajinný typ B krajina harmonická Údolí Bylanky - krajinný typ B krajina harmonická NÁHORNÍ ZEMĚDĚLSKÁ PLOŠINA Zemědělská krajina s převahou kvalitní orné půdy a velkých honů, bez doprovodné zeleně a polních cest. - Charakteristická jsou zaříznutá údolí do rozsáhlých polních planin mírně svažitých k jihu, v některých místech s svažitých a erozivních, s doprovodnou zelení podél vodních toků a silnic. Dominantní je náhorní rovina s dalekými výhledy a zvlněným horizontem ohraničeným terénem. Oblast plní funkci obytnou a pracovní (intenzivní zemědělství); otevřený prostor s dalekými výhledy.na větší části KPÚ., částečně realizované. Ochrana: doprovodné zeleně podél komunikací a vodoteče lučních společenstev nivních půd a údolní nivy (VKP ze zákona č. 114/92 Sb.) pokud se na území vytipuje pomocí indikátorů zemědělské funkce Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.4 / 23

5 zemědělské půdy před vodní erozí retenční schopnosti krajinářského celku Tvorba: návrh plochy min. šířky 3 m doprovodné zeleně (stromová alej) podél komunikací na nově vymezeném pozemku podél komunikace obnova cestní sítě tak, aby průchodnost krajinou pro pěší, cyklisty a popř. jízdu na koni, byla zajištěna mimo silnice návrh ploch pro protierozní ochranu na svažitých místech návrh podmínek pro využití území nivních půd návrh ploch pro doprovodnou zeleň nelesního charakteru na horizontu návrh ploch pro retenční opatření (zatravněné pásy, drobné vodní plochy) návrh nezastavěného území v ÚP tak, aby umožnilo dominantní zemědělskou funkci ÚDOLÍ MISKOVICKÉHO, HOŘANSKÉHO POTOKA A BYLANKY Charakterem rozsáhlého celku je pestrá mozaika vegetačních útvarů, kde se diverzita ekosystémů blíží stavu druhotné ekologické rovnováhy. Převažují zde luční společenstva, méně pole, mokré louky a mokřady v údolí. Oblast plní funkci rekreační, ochrannou a nese znaky omezené přítomnosti člověka. Zvláštní hodnotu má výrazná doprovodná zeleň podél vodních toků a ploch-zejména u vodních zdrojů, daleký horizont ohraničený lesním masivem. Ochrana: doprovodné zeleně podél vodoteče lučních společenstev území pro rozliv vodotečí při povodni nezastavitelné území nivních půd a údolní nivy (VKP ze zákona č. 114/92 Sb.) rekreační funkce území ) cesta podél celého údolí estetické krajinné hodnoty (zejména dominanty, průhledy) dominantní přírodní funkce území (ÚSES) zemědělské funkce retenční schopnosti krajinného celku ploch pro revitalizaci přírodního vodního režimu původního toku v dolní části mlýnská soustava Tvorba: návrh a obnova plochy min. šířky 3 m doprovodné zeleně (keře a stromy) podél vodoteče vymezení údolní nivy dle indikátorů (HPJ, kvartérní sedimenty, mapa stabilního katastru, podrobný průzkum v terénu, výškopis) jako území trvale nezastavitelné revitalizace vodoteče, v místech ÚSES renaturalizace obnova vodní plochy (rybník) u bylan-bývalý mlýn stabilizace cestní sítě údolím pro pěší, cyklisty a popř. jízdu na koni návrh ploch pro protierozní ochranu na svažitých místech návrh trvale nezastavitelné plochy mimo stávající zastavěné území v krajinářském celku návrh podmínek pro využití území ÚSES, je-li vymezen v místě krajinného rázu návrh ploch pro drobné vodní plochy návrh podmínek pro využití území údolních niv ochrana zastavěného území a intravilánu v nivních půdách před záplavou zejména v Bylanech ÚDOLNÍ NIVA Posouzení a stanovení údolní nivy v obci Plaňany z hlediska odst. b), 3, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Znění této části zákona vymezuje významný krajinný prvek (dále jen VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou část krajiny, utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.5 / 23

6 Pro účely vymezené je vhodné uvést zde definice údolní nivy. Údolní (říční) niva je chápána jako území přilehlé k vodnímu toku, které je při vyšších průtocích periodicky zaplavováno (BREN, L.J Riparian zone, stream and floodplain issues: a review. Journal of Hydrology, 150: ). Preciznějším vyjádřením téhož je definice nivy jako území opakovaně zaplavovaného průtoky stoleté vody. (NANSON, G.C., CROKE, J.C A genetic classification of floodplain. Geomorphology, 4: ) ing. Sklenička ČZU Suchdol.. Posouzeny byly následující indikátory údolní nivy v obci: GEOMORFOLOGIE TERÉNU dle topologie území. Pro stanovení byl použit terén výškopisu ZABAGED. Terén sloužil pro korekci hranice dle fyzického stavu území. NIVNÍ PŮDY DLE HPJ viz odůvodnění ÚP Byly posouzeny BPEJ v obci a jejich HPJ. V území se vyskytují tyto půdní jednotky, které ovlivní vymezení údolní nivy. HPJ 56 Nivní půdy na nivních uloženinách; středně těžké, s příznivými vláhovými poměry HPJ 58 Nivní půdy glejové na nivních uloženinách; středně těžké, vláhové poměry méně příznivé, po odvodnění příznivé PRŮZKUM V TERÉNU, ORTOFOTO MAPA průzkum proveden v rámci prověření hranice údolní nivy VÝSKYT LUK A PASTVIN V MAPĚ STABILNÍHO KATASTRU Mapa stabilního katastru (součást odůvodnění) je pro ÚP zdrojem informací o: stavu původní krajiny 18.stol. původních cest v území historické zástavby obce stavem mokrých luk a pastvin stavem lesních porostů GEOLOGICKÁ MAPA-VÝSKYT SEDIMENTŮ podklad v měř. 1: je indikátorem historických naplavenin a tedy zátopy v území. Slouží pro prvotní informaci, kde se údolní niva bude vymezovat. zdroj: ČUZK Praha, mapa součástí odůvodnění ÚP Návrh podmínek využití území údolní nivy Charakteristika území: Část území zásadně významná pro ekologii, geomorfologii, vodní režim povrchových vod a esteticky hodnotnou část krajiny. Cílem ochrany je zajistit dlouhodobý, relativně nerušený vývoj přírodních společenstev, obnovu luk a pastvin a zachování inundační funkce v území mimo zastavěné území k datu 12/2007. Jejich zachování podmiňuje stabilizaci a obnovu retenční schopnosti krajiny. Na území platí zároveň všechny limity využití území, vyplývající z obecně platných předpisů a limity stanovené v závazné části územního plánu. Přípustné využití území, činnosti a stavby: - údržba a ochrana chráněných prvků přírody; - údržba a ochrana chráněných kulturních a technických památek; - údržba a ochrana technického zařízení (např. vysokého vedení, ČOV, čerpacích stanic)); - nová výstavba staveb na vodních tocích a staveb technického zařízení; - výstavba účelových a turistických pěších cest; bez umělého zvyšování terénu nebo jiných překážek odtoku vody a bránících záplavě - revitalizace říčních toků - zakládání zahrad bez umělého zvyšování terénu nebo jiných překážek bránících záplavě Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: - nové stavby pro bydlení, výrobu, rekreaci, dopravu, těžbu, - úpravy terénu, které mohou ovlivnit vodní režim území nebo zvyšují uměle terén VÝZNAMNÉ VYHLÍDKOVÉ BODY Nejvýznamnějším bodem jsou výškové kóty na vyvýšených místech.v území je řada míst s dalekými výhledy na Posázaví a Kutnou Horu, na Vysoké je rozhledna. Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.6 / 23

7 ÚZEMÍ SE ZACHOVALOU KRAJINNOU HODNOTOU Nejzachovalejším údolím je Hořanské a prostor v Bylanech na soutoku potoků Miskovického a Bylanky. DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE, POLOHA SÍDLA V REGIONU Počet obyvatel 852 (k ), 979 (k ) Nadmořská výška 363 m n. m (ostatní sídla 270 m n. m. 450 m n. m.) Podíl žen 48 % Základní školy 0 Průměrný věk 38,8 (k ) Podnikatelské subjekty 190 (v roce 2004) OBČANSKÉ VYBAVENÍ VE VEŘEJNÉM ZÁJMU, POLOHA SÍDLA V REGIONU Občanské vybavení je stabilizované, bez nároků na rozvoj, kromě sportovních ploch.sídla jsou závislá na dojížďce vč. Základního vybavení, do Kutné Hory. Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.7 / 23

8 Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.8 / 23

9 Obec leží rozvojové ose, vzhledem k sousedství Kutné Hory je obec závislá na pracovištním centru vč. Základní vybavenosti. V sousedství jsou pouze slabá sídla Suchdol a,a Malešov. Celá obec vč. Místních částí má charakter rezidenčních čtvrtí města kromě Mezholez. Nedostatkem je malá zainvestovanost území, zejména odkanalizování splaškových vod. VÝVOJ POČTU OBYVATEL Počet obyvatel Rok sčítání Vývoj počtu obyvatel dokládá závěr z vyhodnocení polohy sídla v regionu změnu funkce sídel na rezidenční bydlení. Vývoj obyvatel se pravděpodobně zpomalí vzhledem k deficitu technické infrastruktury (zejména likvidace splaškových vod je řešena při tak masívním rozvoji provizorním způsobem. Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.9 / 23

10 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ - VYJÍŽĎKA ZA PRACÍ Schéma zobrazuje postavení Miskovic k pracovištním centrům, které je příznivé.téměř docházková vzdálenost Kutné Hory a malá vzdálenost Kolína je příznivá pro stav zaměstnanosti. LIMITY ÚZEMÍ Limity území jsou součástí ÚAP ORP vč. doplňujících jevů.seznam jevů, které charakterizují stav území je v odůvodnění ÚP. ZÁVĚRY ÚAP Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.10 / 23

11 Počet obyvatel se v posledním období zvyšoval díky rezidenčním místním částem Přítoky a Bylany. Předpokládaný nárůst bytů 100 bj. ÚP připravil odpovídající plochy pro rozvoj bydlení. Z rozboru vyplývají tyto problémy území: Průjezdnost silnice Zainvestovanost území Potenciál pro obnovu zemědělské krajiny a pro zvýšení průchodnosti Sociohospodářský pilíř má průměrné podmínky pro územní rozvoj v sídlech. ÚP rozvíjí proto podmínky pro rozvoj výroby, infrastruktury, bydlení a rekreace VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ Problémy v území byly vyhodnoceny do problémového výkresu a zapracovány do zadání ÚP. Dle textu Odůvodnění ÚP byly zohledněny všechny požadavky na řešení problémů (viz text odůvodnění ÚP) V územním plánu je přijata dlouhodobá koncepce funkčního využití území vymezením zastavěného území, zastavitelných ploch a nezastavěného území. Podmínkami pro využití území jsou chráněny kulturní, historické a přírodní hodnoty v území. Územní plán zajišťuje územní ochranu ploch ve veřejném zájmu a specifikuje základní principy řešení systémů technické infrastruktury. Provedené hodnocení potenciálních vlivů územního plánu obce Miskovice prokazuje, že navržený rozvoj obce není v rozporu s dosaženou úrovní trvale udržitelného rozvoje společnosti. Realizace územního plánu nesnižuje plochy pro hospodářský rozvoj, naopak připravuje potenciál pro jeho rozvoj.úp připravuje plochy pro zvýšení kvality života v obci (zainvestovanost, struktura komunikací, koncepce rozvoje bydlení a rekreace) ZÁVADY A JEJICH ŘEŠENÍ V ÚP I. Vyhodnocení -ve východní části katastru poddolovaná území opatření v ÚP - jsou v nezastavěném území a nemají vliv na návrh ÚP II. Vyhodnocení - zatrubněné úseky Bylanky opatření v ÚP navržena revitalizace toku. Navrženo odtrubnění III. Vyhodnocení - zatrubněný tok a závlahové trubní řady na SZ a V od Hořan opatření v ÚP navržena revitalizace toku index RO IV. Vyhodnocení - některé údolní nivy zaniklé opatření v ÚP navržena obnova a revitalizace s ochranou před zastavěním a terénními úpravami. Navrženy plochy pro ochranu údolních společenství a obnovu niv v území kde je potenciál pro obnovu a ochranu. V. Vyhodnocení - na území obce Miskovice není vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělské pozemky. Dešťové vody jsou z části obce odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub do místní vodoteče opatření v ÚP navržena koncepce odkanalizování a koncepce nakládání s dešťovými vodami. Koncepce je navržena dle podkladu obce. VI. Vyhodnocení - svažité území nad údolím vodotečí je náchylné k erozi opatření v ÚP navržena opatření ke snížení vodní eroze. VII. Vyhodnocení -sídlo Bylany je zásobováno z domovních studní. Vydatnost studní je dostatečná, kvalita vody na hranici únosnosti. V obci je jedna veřejná studna. V části obce je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, který je napojen na skupinový vodovod Kutná Hora. opatření v ÚP - ÚP navrhuje zastavěné území napojit na veř. vodovod jako podmínku pro další rozvoj rezidenční funkce Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.11 / 23

12 STŘETY Mokré louky vs. odvodnění Plochy meliorací vs. ochrana přírody Rozvojové plochy na ZPF 1. třídy ochrany Rozvojové záměry obce v sídlech bez infrastruktury Návrh KPÚ s podmínkami pro prostorové uspořádání (nevhodně členěné pozemky ZPF předjímající parcelaci bez velikosti parcel nutných pro vhodné urbanistické řešení) Střety byly v rámci návrhu řešeny. ZÁMĚRY přetěžení odvalu není řešitelné nástroji ÚP odtrubnění potoků a jejich revitalizace ochrana údolních niv jako plochy přírodní a zároveň plochy pro retenci a rozliv dešťových vod přírodní park vymezení hranice a stanovení podmínek pro výstavbu v území s ochranou místa krajinného rázu Záměr byl v platné ZUR zrušen zvýšení retenční schopnosti návrhem opatření v krajině navrhnout koncepci odkanalizování a zásobování pitnou vodou pro všechna sídla upřesnění RBK v jižní části u Vrchlice generel lokální ÚSES nutno prověřit a upřesnit do podrobnosti parcel v návrhu ÚP provázání ÚSES s platnou ÚPD Kutná Hora VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vybrané koncepce na národní úrovni mající vztah k hospodářskému rozvoji a pro soudržnost společenství obyvatel území: Politika územního rozvoje ČR 5/2006 Územní plán velkého územního celku Střední Polabí schv. 12/2007 Dopravní politika ČR Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy Operační program Infrastruktura Státní energetická koncepce ČR Státní surovinová politika Strategie MŽP a MMR k problematice brownfields Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta Strategie regionálního rozvoje Středočeského kraje, zejména Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, strategie rozvoje cestovního ruchu, strategie rozvoje školství Národní koncepce jsou promítnuty v koncepcích na regionální úrovni, kde jsou podrobněji specifikovány cíle a opatření a mají užší vazbu k území. Z tohoto důvodu jsou dále komentovány a hodnoceny cíle na úrovni regionu Středočeského kraje. Uvedeny jsou pouze koncepce, které mohou mít výraznější vazby na proces územního plánování a na využití území, tzn. koncepce s územním průmětem. U těchto koncepcí je posouzena vazba na ÚP, tj. do jaké míry předkládané požadavky na změnu územního plánu mohou ovlivnit naplňování stanovených cílů. Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.12 / 23

13 Vztah požadavků na nové funkční využití k cílům hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel Koncepční materiál Vybrané cíle a opatření Střet požadavků s cíly ochrany ŽP poznámka(kurzivou) ODKANALIZOVÁNÍ OBCE A ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje-okres KH Popis návrhu odkanalizování a zásobování pitnou vodou obce Miskovice Příslušná infrastruktura je navržena.zkvalitnění zainvestovanosti tech. infrastrukturou je zásadní předpoklad pro hospodářský rozvoj a soc. soudržnost obyvatel obce DOPRAVA -CYKLISTIKA Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy Rozvoj cyklistiky v území. Opatření: Využití všech stupňů územního plánování k vytvoření podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy. Územní plán navrhuje nové trasy pro cyklistickou dopravu (zejména pro cykloturistické využití). DOPRAVA SILNIČNÍ Dopravní politika ČR Na území obce není. regionální politika ZUR SKÚ Návrh vedení silnice obchvatem - OBCHVAT MISKOVIC A KH UP navrhuje obchvat a územní rezervu obchvatu Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.13 / 23

14 BYDLENÍ, OSÍDLENÍ A PLOCHY PRO VÝROBU projekt EU INTERREG IIIB CADSES REPUS česká část 2007, hlavní řešitel České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury Cíl - Posilování pracovištích center, funkčních vazeb v těchto území Obec leží v bezprostřední blízkosti města KH, což ovlivňuje její specifické využití, zejména pro rezidenční funkci a drobné služby Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.14 / 23

15 zákres polohy obce v pracovištím centru Prahy Obec leží mimo problematickou dojížďku za prací a do škol POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR PÚR ČR -zejména priory a rozvojové oblasti Politika územního rozvoje ČR (PÚR ČR) Řešené území se nachází v rozvojové ose dle Politiky územního rozvoje ČR 2008 v OS 5 OS5 Rozvojová osa Praha- (Kolín) Jihlava Brno Obec v rozvojové ose, s výrazným návrhem na rozvoj všech urbanistických funkcí. Vymezení: Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.15 / 23

16 Obce mimo rozvojové oblasti, s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. dálnici D1, silnice I/38 (S8) a I/12. Důvody vymezení: Území ovlivněné dálnicí D1 v úseku Jihlava Brno, v úseku Havlíčkův Brod Jihlava rozvojovým záměrem kapacitní silnice a centry Kolín, Kutná Hora, Čáslav, Havlíčkův Brod a Velké Meziříčí. ÚP vytváří podmínky pro rozvoj výroby a služeb a rozvoj bydlení v souvislosti s vývojem za posledních 20 let Požadavek: s rozvojem veřejné infrastruktury. Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet podmínky pro umístění aktivit mezinárodního a republikového významu a při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových oblastech a rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti požadavky na změny v území a tím přispívat k zachování charakteru území mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy. Požadavek: Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, musí být převzaty do územně plánovací dokumentace krajů a obcí. ÚP splnil požadavek koordinovaného rozvoje v rámci Rozvojové oblasti OB5. PRIORITY PÚR ČR 2008 ÚP prověří a zpracuje republikové priority územního plánování pro zajištění URU obsažené v PÚR ČR Požadavek: Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. ÚP koncepčně rozvinul ráz kulturní krajiny návrhem a ochranou zeleně podpořenou požadavky vodohospodářskými a ochranou přírody Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. (Viz také UAEU, část III.6 čl. 25, 27; viz také čl. 19 PÚR ČR 2006) Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.16 / 23

17 Požadavek: (16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli (viz také čl. 20 PÚR ČR 2006) a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. (17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. (Viz také čl. 21 PÚR ČR 2006).. ÚP navrhuje komplexní řešení: - rozvoj bydlení - rozvoj zdrojů pracovních příležitostí ve výrobní obslužné ploše v Miskovicích Požadavek: (20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. (Viz také Evropská úmluva o krajině) Návrh na revitalizaci krajiny a údolí potoka je navrženo v souladu s požadavkem. Požadavek: (21) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. (Viz také Lipská charta, bod II.2; viz také čl. 26 PÚR ČR 2006). Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a ÚP navrhuje jednostranné samostatné jízdní pásy pro pěší a cyklisty do KH. Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.17 / 23

18 zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). Požadavek: (22) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. (Viz také UAEU, část III. 5 čl. 23, 24; viz také čl. 27 PÚR ČR 2006). Podmínky jsou navrženy v regulativech, návrhem zeleně na erozních územích a návrhem revitalizace části údolí potoka pro zvýšení akumulace dešťových vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. Požadavek: (23) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. (Viz také čl. 27 PÚR ČR 2006). V hranicích záplavy, ani v hranicích údolní nivy nebyla navržena zastavitelná plocha Požadavek: (24) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest. (Viz také Lipská charta, bod I.; viz také čl. 26 PÚR ČR 2006) Rozšíření cyklotras a samostatně vedených chodníků podél komunikací je umožněno. ÚPD KRAJE ZUR SK Upřesnit a navrhnout plochu pro SILNICI I/2 v nové trase a koridor pro vedení územní rezervy I/2 ÚP bude respektovat záměr navrhovaného obchvatu I/2, který navrhují schválené ZUR; prověří podrobnější řešení územní rezervy ve vazbě na KH Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.18 / 23

19 Prověřování vedení silnice II/229 v širších územních souvislostech; varianta červená je obsahem ÚP VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ SHRNUTÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Vyhodnocení bylo provedeno na základě požadavku Středočeského kraje vyjádřeném v koordinovaném stanovisku k návrhu zadání územního plánu č.j /2011/KUSK ze dne , jež měnilo koordinované stanovisko č.j /2010/KUSK ze dne S ohledem na koordinovaný postup zpracování vyhodnocení a návrhu územního plánu, nepředkládá vyhodnocení taková opatření, jež by zásadním způsobem měnila návrh územního plánu (mnohá opatření se stala již dříve na základě pracovních jednání součástí hodnocené verze návrhu územního plánu). přehled opatření navržených ke snížení negativních vlivů : I. vyhodnocení -Stávající zástavba Miskovic podél komunikace je v návrhu doplněna o plochu ZM4. Na základě modelového výpočtu je předpokládán dosah izofony 50 db (pro noční dobu) do vzdálenosti cca 10 m od krajnice komunikace. V tomto prostoru by neměly být umisťovány novostavby pro bydlení. opatření v ÚP -V ÚP jsou podél komunikace v místech, kde dosud není zástavba a území je v ploše zastavitelné nebo v zastavěném území, navržena plocha zahrad index BZ II. vyhodnocení -Obdobné ustanovení platí pro plochy SO1 v Přítokách při výjezdu z obce směrem na Miskovice. S ohledem na šířkové uspořádání by bylo vhodné plochu pro bytovou výstavbu nerozvíjet nebo další rozvoj vázat na výstavbu přeložky Iú2 v úseku vymezené územní rezervy. Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.19 / 23

20 Umístění staveb vyžadujících splnění hlukových hygienických limitů na ploše po levé straně při vjezdu do Přítok mělo být podmínečně přípustné, podmínkou je v rámci územního řízení pro umístění staveb, jejichž venkovní prostor je dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. chráněn před hlukem, doložit splnění hlukových hygienických limitů. Jako hlavní nebo přípustné využití je doporučeno uvedeno využití nevyžadující splnění hlukových hygienických limitů ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., tzn. že toto území by nemělo být primárně určeno pro bydlení v rodinných domech. opatření v ÚP v podmínkách využití území -Plochy SO1, které jsou navrženy podél komunikace mají v Přítokách a Miskovicích stanovenou podmínku: Na území Miskovic nejsou povolovány novostavby pro bydlení v rámci SO1 do doby realizace obchvatu Miskovic silnice I/2. Na území Přítok nejsou povolovány novostavby pro bydlení v rámci SO1 do doby realizace obchvatu silnice I/2 severně Přítok navržené v ÚP jako územní rezerva. III. vyhodnocení -Pro výstavbu na všech plochách musí být přijata taková opatření, jež zamezí nárůstu maximálních průtoků v recipientech. Takovými opatřeními jsou např. zasakování, odpařování, retence a řízené vypouštění nebo kombinace těchto opatření. opatření v ÚP v podmínkách využití území -Dešťové vody budou v max. míře vsakovány do terénu a likvidovány na pozemcích. Stavební povolení budou respektovat tuto podmínku návrhu pro ÚR řešením povrchů na pozemku s max. vsakovacím efektem a stanoveným % zastavěnosti plochy. Likvidace dešťových vod bude součástí následného projektu pro územní řízení. IV. vyhodnocení -Podmínkou pro novou bytovou výstavbu na nových plochách je napojení na vodovod opatření v ÚP v podmínkách využití území a koncepci technické infrastruktury V. vyhodnocení -Pro plochu Z9 dle ZČÚ je stanovena podmínka pořadí změn v území výstavbě rodinných domů na ploše musí předcházet vybudování dešťové kanalizace a odvod vod do vodoteče (za splnění podmínky nezvýšení extrémních průtoků), popř. napojení na dešťovou kanalizaci Kutné Hory. Návrh odvodu dešťových vod musí zahrnovat odvod i z dalších souvisejících ploch z povodí. opatření v ÚP v podmínkách využití území- v podmínkách využití území jsou stanoveny podmínky pořadí změn ; v navržené koncepci technické infrastruktury jsou vymezeny 2 zařízení pro odtok dešťových ploch v Mezholezích (návrh veřejně prospěšné stavby T-MZ1)a Přítokách stanovením pořadí změn VI. vyhodnocení -Doplnění liniové zeleně při východní hranici zemědělského areálu v Miskovicích opatření v ÚP navržená plocha doprovodné zeleně v zastavěném území po obvodu areálu VII. vyhodnocení -Doporučeno je začlenění plochy Z9 v Přítokách do krajiny pomocí výsadby krajinné zeleně doplnění cesty do Kutné Hory (směrem Ku Ptáku) o liniovou zeleň a dosadbu zeleně na severovýchodní hranici plochy Z9. opatření v ÚP navržena plocha doprovodné zeleně podél komunikace, která bude zároveň protierozní opatření VIII. vyhodnocení -Podmínkou pro vymezení plochy Z22 v Bylanech je vymezení pásu zeleně v místech, kde se historicky nacházel opatření v ÚP navržena plocha doprovodné zeleně IX. vyhodnocení -Nevymezovat plochu ZM5 v Miskovicích v navržené poloze z důvodu střetu s ochranou krajinného rázu. Prostor směrem k Vysoké využít pro výstavbu maximálně v pásu odpovídajícímu propojení plochy Z1 a Z2. opatření v ÚP plocha navržena dle požadavku vyhodnocení místa krajinného rázu. Požadavek obce byl proto splněn jen částečně.v případě požadavku na rozsáhlejší zástavbu pro bydlení by bylo nutné v součinnosti sdalší etapou ÚP navrhnout studii zástavby Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území...str.20 / 23

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starosta obce: Jaroslav Pavlíček Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Duben

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘÍČAN NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘÍČAN NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘÍČAN NÁVRH ZADÁNÍ 5/2015 Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ

PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ Vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚPO na vyváženost vztahu podmínek pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území FUNKČNÍ URBANIZOVANÁ

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Dolní Kralovice

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Dolní Kralovice NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Dolní Kralovice Pořizovatel: Určený zastupitel: Městský úřad Valšim Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim Antonín Bašta, starosta obce Dolní Kralovice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, podle přílohy

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch

Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch za období 9/2010-8/2014 návrh určený k projednání s dotčenými orgány, Krajským úřadem Pardubického kraje, sousedními obcemi a veřejností dle ustanovení 55

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k N Á V R H Pořizovatel: Schvalující orgán: Městský úřad Milevsko Zastupitelstvo obce Osek Zadání územního plánu Osek bylo schváleno zastupitelstvem obce Osek dne.usnesením

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice Změna č. 2 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území: Borovnice Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování a architektury Únor 2009 OBSAH a) Požadavky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013 Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013 Pořizovatel: Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje Husovo náměstí 68 266 43 Beroun Zpráva o uplatňování

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE Územní plán Skotnice byl vydán Zastupitelstvem obce Skotnice na jeho 23. zasedání konaném dne 7.9.2010 a nabyl účinnosti dne 7.10.2010. Pořizovatelem Územního

Více

změna č. 1 územního plánu Vráto

změna č. 1 územního plánu Vráto změna č. 1 územního plánu Vráto zpracovaný v souladu s 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stupeň dokumentace NÁVRH

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice Návrh ZADÁNÍ Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice 10/2011 podle 47 zákona 183/2006 Sb. (Stavební zákon) a přílohy č.6 vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ÚZEMNÍ PLÁN TROUBKY- ZDISLAVICE - ZMĚNA Č. 1 - P3-1 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Dle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

LEGISLATIVNÍ A STRATEGICKÁ VÝCHODISKA V PROCESU PLÁNOVÁNÍ KRAJINY

LEGISLATIVNÍ A STRATEGICKÁ VÝCHODISKA V PROCESU PLÁNOVÁNÍ KRAJINY LEGISLATIVNÍ A STRATEGICKÁ VÝCHODISKA V PROCESU PLÁNOVÁNÍ KRAJINY Ing. arch. Vladimír Dujka Územní plánování v procesech plánování a projektování krajiny Konference AUÚP ČR, Lednice 24. 25. 9. 2015 OBSAH

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Lhota u Kamenných Žehrovic Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Jméno a příjmení, funkce a podpis

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE Zpracování změny č.1 ÚPO Rebešovice bylo zadáno firmě Urbanistické středisko Brno, spol.s.r.o., Ing.arch.Emilu Přikrylovi. Pořizovatelem

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 postupem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcího předpisu MĚSTYS Zpracovatel

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova 1684, 50012 Hradec Králové Tel.: 604566916,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ MORAVA Pořizovatel: Městský úřad Králíky Odbor územního plánování a stavební úřad Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Únor 2013 OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky ZMĚNA č. 4 územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více

A2. Odůvodnění územního plánu

A2. Odůvodnění územního plánu ODŮVODNĚNÍ Odůvodnění ÚP Humpolec obsahuje: textovou část odůvodnění Územního plánu Humpolec, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. A2. grafickou část odůvodnění Územního

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LOČENICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LOČENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LOČENICE Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací

Více

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE Vypracoval: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, za technické pomoci USB, spol. s r.o., Příkop 8, Brno. srpen 2015 Projednáno

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Březová. Odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Březová. Odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Březová Pořizovatel: Určený zastupitel: Městský úřad Sokolov Odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Miroslav Bouda, starosta města Březová Datum:

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér

Více

BRATRONICE ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH

BRATRONICE ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH BRATRONICE ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: Ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt (autorizace se všeobecnou působností č. 985) Spolupráce: Ing. arch. M. Tunková, autorizovaný architekt,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ. NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání

ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ. NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání POŘIZOVATEL: MěÚ Příbram Odbor koncepce a rozvoje města (úřad územního plánování) Tyršova 108, 261 19 Příbram I oprávněná úřední osoba:

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST MISKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: Ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt Spolupráce: Ing. arch. M. Tunková, Ing. D. Franke Ph.D. Pořizovatel: ÚÚP MěÚ Kutná hora

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Počítky v uplynulém období

Zpráva o uplatňování územního plánu Počítky v uplynulém období DOPIS ZN/ZE DNE Č.J.,SPISOVÁ ZN. VYŘIZUJE/TEL.LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 15556/2013/MUZR, RUP/49/13/DF Ing. Faronová/566 688 191 15.03..2013 Zpráva o uplatňování územního plánu Počítky v uplynulém období dle

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více