MASARYKOVA UNIVERZITA. Efektivita vyučovaní německého jazyka prostřednictvím projektové výuky ve srovnání s tradičními výukovými metodami

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Efektivita vyučovaní německého jazyka prostřednictvím projektové výuky ve srovnání s tradičními výukovými metodami"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky Efektivita vyučovaní německého jazyka prostřednictvím projektové výuky ve srovnání s tradičními výukovými metodami Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí práce: Mgr. Radek Pospíšil Autor práce: Bc. Veronika Kubišová

2 Bibliografický záznam KUBIŠOVÁ, Veronika. Efektivita vyučovaní německého jazyka prostřednictvím projektové výuky ve srovnání s tradičními výukovými metodami: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky, l., 10 l. příl. Vedoucí diplomové práce Mgr. Radek Pospíšil. Anotace Diplomová práce Efektivita vyučovaní německého jazyka prostřednictvím projektové výuky ve srovnání s tradičními výukovými metodami pojednává o projektové výuce. V teoretické části jsou charakterizovány vyučovací metody, osobnost žáka, pojmy týkající se projektové výuky a německý jazyk jako předmět na základní škole. Cílem praktické části práce bylo vyzkoušení si projektové výuky v hodinách německého jazyka a její následné srovnání s klasickou výukou. Klíčová slova Vyučovací metody, projekt, projektová výuka. Annotation The thesis "Effectiveness of teaching the German through project teaching as compared with traditional teaching methods" discusses the project teaching. In the theoretical part there are characterized teaching methods, the personality of pupil, concepts regarding project teaching and German as a subject in elementary school. The aim of the practical part of the work was to test project teaching in lesson of the German and its subsequent comparison with classical teaching. Key words Teaching methods, project, project teaching.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou diplomovou práci vypracovala samostatně, s využitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V Pohořelicích dne podpis

4 Poděkování Tímto bych ráda poděkovala vedoucímu mé diplomové práce Mgr. Radku Pospíšilovi za jeho cenné rady a připomínky při zpracování této diplomové práce. Dále Mgr. Evě Vondrákové za umožnění realizace praktické části v jejich hodinách německého jazyka.

5 OBSAH ÚVOD... 7 I. TEORETICKÁ ČÁST Vyučovací metody Pojem vyučovací metoda Tradiční vyučovací metody Přehledová klasifikace vyučovacích metod dle různých autorů Alternativní vyučovací metody Charakteristika vybraných vyučovacích metod Osobnost žáka ve výchovně vzdělávacím procesu Projekt, projektová metoda, projektová výuka Stručná historie projektového vyučování Základ projektového vyučování ve světě Základ projektového vyučování v Československu Samotné projektové vyučování Projekt Projektová metoda Projektová výuka Fáze řešení průběhu projektu Typologie projektů Pozitiva a negativa projektové výuky Pozitiva projektové výuky Negativa projektové výuky Německý jazyk Stručná charakteristika vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Další cizí jazyk Stručná klasifikace základních výukových metod německého jazyka... 54

6 II. PRAKTICKÁ ČÁST Cíl praktické části Stanovení hypotéz Místo výzkumu Charakteristika ZŠ Antonínská Školní vzdělávací program ZŠ Antonínská německý jazyk Charakteristika výzkumného vzorku Charakteristika výzkumného nástroje Projekt Návrh projektu Přípravná fáze projektové výuky Popis průběhu a realizace projektové výuky Zhodnocení projektové výuky Sebereflexe Klasická vyučovací hodina Návrh klasické vyučovací hodiny Přípravná fáze klasické vyučovací hodiny Průběh a realizace klasické vyučovací hodiny Reflexe a sebereflexe realizované klasické vyučovací hodiny Charakteristika výzkumné metody - výstupní test Vyhodnocení výstupního testu skupiny s projektovou výukou Vyhodnocení výstupního testu skupiny s klasickou výukou Porovnání výsledků skupiny s projektovou výukou a skupiny s klasickou výukou Vyhodnocení hypotéz ZÁVĚR RESUMÉ Seznam použité literatury Seznam příloh

7 ÚVOD V mé diplomové práci bych chtěla přiblížit pojem projektové výuky. Tato metoda výuky je podle mého pohledu v dnešní době velmi aktuální, i když názory pedagogů jsou různorodé. Řekla bych, že mnohým pedagogům je tato metoda poněkud vzdálená a příliš jí nedůvěřují. S projektem ve výuce je to jako se vším, má své výhody i nevýhody, své zastánce i odpůrce. Proto jsem se rozhodla zpracovat tuto práci a vyzkoušet si vše na vlastní kůži a nasbírat tak nové zkušenosti pro svou praxi. Já sama jsem se s aplikací projektů v rámci mé školní docházky nesetkala. Když jsem byla dítko školou povinné, točilo se vše okolo memorování a většina hodin vypadala úplně stejně. S projekty jsem se poprvé setkala na své praxi, v rámci výuky dějepisu, který je mým druhým oborem. Musím říct, že jsem byla mile překvapena. Děti zpracovávaly významné osobnosti 20. století. Na začátku školního roku dostaly seznam osobností, z něhož si každá skupinka vybrala jednu osobnost a zpracovala vše o ní. Prezentace projektů byla v 2. polovině školního roku, v každé hodině dějepisu byla krátce prezentována jedna osobnost. Musím zmínit, že děti byly velmi natěšené na prezentování a nemluvím o krásně zpracovaných projektech. Tohle se stalo pro mě inspirací a já začala přemýšlet, jak by se něco podobného dalo aplikovat v hodinách německého jazyka, který je mi trochu bližší. Jak třeba žákům usnadnit memorování slovíček, které je pro mnohé z nich tak neoblíbenou činností. V této diplomové práci bych chtěla nastínit možnosti uplatnění projektové výuky v hodině německého jazyka a její efektivitu ve srovnání s klasickou výukou zmíněného jazyka. Chtěla bych podat stručnou charakteristiku vyučovacích metod, i osobnosti samotného žáka. Dále vymezit pojmy projekt, projektová metoda a projektová výuka. Rozhodně nemohu opomenout ani popis německého jazyka jako předmětu na druhém stupni základní školy. V praktické části bych chtěla se žáky uskutečnit vlastní projekt na určité téma a na stejné téma provést i klasickou výuku s druhou skupinou. Výsledky obou skupin poté ověřím výstupním testem, výsledky obou skupin následně vyhodnotím a vzájemně porovnám. Ze získaných výsledků nakonec zjistím zda mnou stanovené hypotézy byly potvrzeny nebo naopak vyvráceny. 7

8 I. TEORETICKÁ ČÁST 1. Vyučovací metody 1. 1 Pojem vyučovací metoda V každém vyučovacím procesu se setkáváme s rozmanitými vyučovacími metodami, ať už výuka probíhá ve třídě, v laboratořích, na exkurzích, v zájmových kroužcích, či při vzdělávání doma, kde učitele zastupují rodiče. Pojem vyučovací metoda je dle L. Mojžíška obvykle způsob dosahování cíle vyučování nebo také cesta uspořádaná určitým způsobem tak, aby žák dosáhl poznání. 1 Je nutné zdůraznit, že tato definice však není zcela přesná, a proto je značný zájem moderní didaktiky o zpřesnění tohoto pojmu. Mnoho známých pedagogů se zabývalo pojmem a charakteristikou vyučovací metody. Jisté pokusy o ohraničení funkce a pojmu metody lze nalézt již u J. A. Komenského, který se snažil o nalezení té pravé a zároveň účinné metody. Komenský metodu v užším slova smyslu vymezil jako druh a způsob činnosti učitele a žáka. 2 G. A. Lindner nahlíží na metodu jako na cestu, po níž učitel jde se žákem, aby dosáhl vyučovacího cíle. 3 Dle O. Chlupa je metoda cílevědomý promyšlený způsob nebo postup, kterého učitel soustavně užívá a jímž usiluje v souhlase s podstatou vyučování o dosažení stanoveného výchovně vzdělávacího cíle. 4 Podobně jako O. Chlup nahlíží na vyučovací metodu český pedagog O. Kádner. Podle něj je metoda plánovitým a promyšleným postupem výchovné činnosti. 5 S. Vrána pokládá metodu za způsob jak při vyučování naučit látce, tj. vědomostem, dovednostem a návykům. 6 1 MOJŽÍŠEK, L. Vyučovací metody. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s Tamtéž, s Tamtéž, s CHLUP, O., KUBÁLEK, J., UHER, J. Pedagogická encyklopedie. II. díl. Praha, Citováno dle: MOJŽÍŠEK, L. Vyučovací metody. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s KÁDNER, O. Základy obecné pedagogiky. III. díl. Praha: Česká grafická unie, Citováno dle: MOJŽÍŠEK, L. Vyučovací metody. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s VRÁNA, S. Učební metody. Brno Praha: DK, Citováno dle: MOJŽÍŠEK, L. Vyučovací metody. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s

9 Z. Kalhous rozumí pod metodou cestu k cíli, pod výukovou metodou pak cestu k dosažení stanovených výukových cílů. 7 V současné době lze dle J. Maňáka metodu výuky vymezit jako koordinovaný systém vyučovacích činností učitele a učebních aktivit žáků, který je zaměřen na dosažené výchovně vzdělávacích cílů. 8 Americký pedagog a psycholog E. L. Thorndike chápe vyučovací metodu jako způsob, jak učitel dává působit vyučovacím prostředkům a silám na povahu člověka tak, aby dosáhl žádoucího výsledku. 9 Toto pojetí vyučovací metody je značně široké, neboť do vyučovacích sil můžeme počítat nejen metody, ale i organizaci a celý proces vyučování, ale i prostředky, proto tato definice neodpovídá zcela pedagogického účelu. Z mnou uvedených definic můžeme usoudit, že pojetí metody je značně rozdílné, různě obsáhlé. Někteří autoři rozumí pod pojmem metoda i formy, jiní dokonce i zásady. V současnosti se v didaktické teorii rozumí vyučovací metody v širším a užším slova smyslu. Chápání metody v širším slova smyslu obsahuje i organizační formy, strukturu vyučování Tradiční vyučovací metody Pojem tradiční vyučovací metody znamená, že tyto metody jsou ustálené, ověřené praxí a mají své pevné místo v výchovně vzdělávací práci škol. Vlastní význam slova metoda pochází z řeckého methodos, což znamená cestu směrem k cíli. Můžeme tedy říci, že metoda je způsob, jak dosáhnout určitého teoretického či praktického cíle. V systému pedagogických kategorií zastává vyučovací metoda velice významné postavení, jelikož žádný záměr nelze uskutečnit bez jejího prostřednictví. Své důležité místo zastává metoda přímo i ve výuce, neboť zde znázorňuje komunikační vazby mezi učitelem a žákem. Metodu výuky tedy chápeme jako koordinovaný, úzce propojený systém vyučovací činnosti učitele a učebních aktivit žáků orientovaný na dosažení výchovně vzdělávacích cílů KALHOUS, Z. Základy školní didaktiky. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, s MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, s MOJŽÍŠEK, L. Vyučovací metody. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s Tamtéž, s MAŇÁK, J. a kol. Alternativní metody a postupy. Brno: Masarykova univerzita, s. 5. 9

10 O. Šimoník charakterizuje vyučovací metodu jako způsob jakým učitel organizuje proces osvojování nových vědomostí a dovedností žáků. 12 Vyučovací metodu lze členit mnoha způsoby, můžeme ji dělit na metodické obraty, postupy a techniky; kromě toho lze rozlišovat vnější (způsob prezentace vyučovací metody) a vnitřní stránku výukové metody. V současnosti vzniká mnoho nových variant výukových metod, často spojených s organizačními formami výuky či moderními médii. Tyto rozmanité možnosti kombinací nabízejí širokou paletu variant vyučovacích metod, jejich různé obměny a modifikace. 13 Vyučovací metody prodělaly ve svém vývoji celou řadu změn. V počátečním období vývoje lidské společnosti se přenos zkušeností a pracovních dovedností uskutečňoval především při praktické činností 14, nové poznatky se získávaly nápodobou. Ruku v ruce se vznikem řeči se uskutečnila další etapa modernizace vyučovacích metod. Za základní prostředek přenosu vědomostí je označováno slovo, nejdříve mluvené, později psané. Ve vyučování převládá pasivita žáků, tato etapa dosáhla svého vrcholu ve středověku. Třetí etapa modernizace vyučovacích metod nastala s vynálezem knihtisku a počátky renesance. Možnost masového rozšíření tištěných knih se stala předpokladem a zároveň počátkem rozšíření metod práce s knihou, později se slabikářem, učebnicí. Velký důraz na vlastní žákovu aktivitu, především na činnost praktickou, je přikládán od přelomu 19. a 20. století. Od poloviny 50. let minulého století zastávala významné postavení v procesu přenosu poznatků technika, vyučovací metody začínají směřovat k aktivní účasti žáků na činnosti. V 70. a 80. letech se uplatňují požadavky na maximální využívání pomůcek a didaktické techniky, je kladen důraz na používání metod, které aktivizují žáky. Tyto dosavadní pojetí se od konce minulého století označují jako tzv. transmisivní (předávávající): učitel ví, umí, je kompetentní, je garantem pravdy a přichází, aby žáky naučil, aby jim své vědomosti předal, žáci neví, neumí, nejsou kompetentní a do školy přicházejí, aby tyto poznatky od učitele převzali. Postupně je rozpracováno a rozvíjí se pojetí konstruktivistického vyučování: učitel vytváří podmínky a zajišťuje, aby každý žák mohl dosáhnout co nejvyšší úrovně, učitel je garantem metody; žáci přicházejí, aby 12 ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s MAŇÁK, J. a kol. Alternativní metody a postupy. Brno: Masarykova univerzita, s ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s

11 přemýšleli, rozvinuli, reorganizovali své dosavadní poznatky, objevili (konstruovali) své nové poznatky Přehledová klasifikace vyučovacích metod dle různých autorů Při vývoji školy a pedagogiky vzniklo velké množství různých vyučovacích metod, některé se staly jen projevem doby, jiné si naopak udržely své pevné místo i v dnešní moderní škole. 16 Klasifikace základních metod výuky dle J. Maňáka A. Metody z hlediska pramene poznání a typu poznatků I. Metody slovní 1. Monologické metody (např. vysvětlování, výklad, přednáška) 2. Dialogické metody (např. rozhovor, dialog, diskuse) 3. Metody písemných prací (např. písemná cvičení) 4. Metody práce s učebnicí, knihou II. Metody názorně demonstrační 1. Pozorování předmětů a jevů 2. Předvádění (předmětů, činností, pokusů, modelů) 3. Demonstrace statických obrazů 4. Projekce statická a dynamická 17 III. Metody praktické 1. Nácvik pohybových a pracovních dovedností 2. Žákovské laborování 3. Pracovní činnosti 4. Grafické a výtvarné činnosti 15 Tamtéž, s MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, s MAŇÁK, J. a kol. Alternativní metody a postupy. Brno: Masarykova univerzita, s

12 B. Metody z hlediska aktivity a samostatnosti žáků I. Metody sdělovací II. Metody samostatné práce žáků III. Metody badatelské, výzkumné, problémové 18 C. Charakteristika metod z hlediska myšlenkových operací I. Postup srovnávací II. Postup induktivní III. Postup deduktivní IV. Postup analyticko syntetický D. Varianty metod z hlediska fází výchovně vzdělávacího procesu I. Metody motivační II. Metody expoziční III. Metody fixační IV. Metody diagnostické V. Metody aplikační 19 E. Varianty metod z hlediska výukových forem a prostředků I. Kombinace metod s organizačními formami výuky II. Kombinace metod s vyučovacími pomůckami F. Aktivizující metody I. Diskusní metody II. Situační metody III. Inscenační metody IV. Didaktické hry V. Speciální metody 20 Právě toto komplexní členění výukových metod J. Maňáka je nejčastěji zmiňované a citované. 18 Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s

13 Dále je v literatuře citováno členění metod výuky J. Lernera, které obsahuje pět obecných metod výuky: 1. Informačně receptivní metoda 2. Reproduktivní metoda 3. Metoda problémového výkladu 4. Heuristická metoda 5. Výzkumná metoda 21 Tuto klasifikaci metod výuky označuje Z. Kalhous jako nejvhodnější pro učitelskou praxi. 22 hlediska. Mojžíškův přehled metod je snahou o spojení procesuální a funkčního I. Motivační metody (metody usměrňující zájem) a) Úvodní, vstupní motivační metody (motivační rozhovor, motivační vyprávění, motivační demonstrace) b) Průběžné motivační metody (aktualizace obsahu, uvádění příkladů z praxe, ilustrace, podněcování žáků výzvou, pochvalou) 23 II. Metody expoziční (metody podání, zprostředkování učiva) a) metody přímého přenosu, přímého sdělování poznatků (monologické metody přednáška, vyprávění, popis, vysvětlení, instrukce) b) metody zprostředkovaného přenosu poznatků názorem Demonstrační metody (demonstrace obrazu, pohybu, demonstrace třírozměrných objektů) Metoda dlouhodobého pozorování jevů (pozorování v laboratoři, pozorování v terénu) PECINA, P., ZORMANOVÁ, L. Metody a formy aktivní práce žáků v teorii a praxi. Brno: Masarykova univerzita, s KALHOUS, Z. Základy školní didaktiky. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, s MOJŽÍŠEK, L. Didaktika. Praha: SPN, Citováno dle: PECINA, P., ZORMANOVÁ, L. Metody a formy aktivní práce žáků v teorii a praxi. Brno: Masarykova univerzita, s

14 Metody manipulační, montážní a demonstrační (práce se stavebnicemi, konstrukce) Metody pracovní (laboratorní práce aplikační, problémové, ilustrační, práce jako vyučovací metoda) Hra jako vyučovací metoda (hra námětová, s hračkou, inscenace didaktické povahy, dramatizace) Ilustrační metoda, kresba 25 c) Metody problémové (metody heuristického charakteru) Metody dialogické (Sokratovská metoda, heuristická metoda, beseda, vlastní problémy, složité problémové úkoly, projekty) d) Metody samostatné práce a autodidaktické metody (samostatná práce s knihou, literaturou, samostatná práce v laboratoři, samostatné studium v terénu) e) Metody bezděčného učení III. Fixační metody (metody opakování a procvičování učiva) a) Metody opakování vědomostí (ústní opakování, písemné opakování, seminární cvičení, dramatizace, domácí úkoly, katechetická metoda, opakovací rozhovor, ) b) Metody nácviku dovedností (nácvik poznávacích procesů, intelektuální trénink, pracovní a umělecký trénink) 26 IV. Metody kontroly a hodnocení (metody diagnostické a klasifikační) a) klasické didaktické diagnostické metody (písemné zkoušky, ústní zkoušky, didaktické testy, modelové diagnostické metody, výkonové zkoušky) b) Diagnostické metody vědecko výzkumného charakteru (systematické pozorování žáků, rozbor žákovských prací, rozhovor, dotazník, anamnéza, pozorování žáků v tzv. mezních uzlových situacích) Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s

15 c) Metody třídění a interpretace diagnostických údajů d) Metody klasifikační didaktické charakteristiky, klasifikační symbolika (aproximativní klasifikační metody, exaktní metody, charakteristiky) 28 J. Maňák a V. Švec nahlíží na výukové metody dle kritéria stupňující se složitosti edukačních vazeb. Jejich pohled rozděluje metody do tří základních skupin: Klasické výukové metody Aktivizující výukové metody Komplexní výukové metody Do skupiny aktivizujících výukových metod patří: diskusní metody; metody heuristické, řešení problémů; metody situační; metody inscenační, didaktické hry. Do skupiny komplexních metod náleží: frontální výuka; skupinová a kooperativní výuka; partnerská výuka; individuální a individualizovaná výuka, samostatná práce žáků; kritické myšlení; brainstorming; projektová výuka; výuka dramatem; otevřené učení; učení v životních situacích; televizní výuka; výuka podporovaná počítačem; sugestopedie a superlerning; hypnopedie. 29 O. Šimoník dělí vyučovací metody dle různých kritérií na: podle zdroje poznání a podle fáze vyučovací hodiny. Metody podle zdroje poznání: Metody slovní (zdrojem poznání je slovo) Metody názorné (zdrojem poznání je názor) Metody praktických prací (zdrojem poznání je praktická zkušenost) 30 Metody podle fáze vyučovací hodiny: Metody motivační Metody expoziční (nové učivo) Metody fixační (opakování) 27 Tamtéž, s Tamtéž, s MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, s ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s

16 Metody diagnostické (zjišťování výsledků) Metody hodnotící Alternativní vyučovací metody Vznik alternativních metod je spojen se vznikem alternativních škol a s procesem alternativního vzdělávání. Nutno podotknout, že se nejedná o metody, které jsou užívány jen v alternativních školách, ale naopak mnoho metodických prvků nebo řada celých soustav je používána v klasickém vyučování. Přesto všechno alternativní výukové metody občas představují méně známé, či málo používané prvky práce ve školách. Mnohdy mohou být alternativní vyučovací metody cestou, která vede k efektivnější výuce. Alternativní výukové metody jsou v největší míře praktikovány na alternativních školách. Pojem alternativní školy lze charakterizovat jako všechny druhy škol soukromých i státních, které mají podstatný rys liší se od hlavního proudu standartních, normálních škol dané výchovně vzdělávací soustavy. 32 Alternativní vyučovací metody jsou charakteristické: pozitivním přístupem (každý žák může a má opakovaně zažít úspěch), individualizací (v závislosti na temperamentu, různosti učebních stylů jednotlivých žáků, jejich vlastního tempa práce), vlastní činností (dialog, diskuse, pokus, aj.), variabilitou (možnost různých výsledků při použití různých postupů), svobodou (vede děti k pochopení demokratických aspektů svobodného života a chování, s právem projevit svůj názor, s odpovědností za vlastní činy, jednání a rozhodnutí), kooperací (spolupráce žáků bez soutěžení a soupeření), konstruktivním přístupem (žák konstruuje svoje vlastní poznání), smysluplností a srozumitelností, hravostí. 33 Alternativní výukové metody umožňují, aby si žáci efektivně osvojovali vědomosti, dovednosti, návyky, zkušenosti a rozvíjeli poznávací schopnosti v jednotlivých předmětech. Zároveň však mohou alternativní metody ovlivnit u žáka další stránky jeho osobnosti. Umožňují totiž: rozvíjet aktivitu, samostatnost a často také 31 ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s MAŇÁK, J. a kol. Alternativní metody a postupy. Brno: Masarykova univerzita, s Tamtéž, s

17 tvořivost žáků; podněcovat pozitivní stránky stylu učení žáků a rozvíjet jejich učební schopnosti; navozovat a rozvíjet učební dovednosti a návyky žáků Charakteristika vybraných vyučovacích metod Tradiční ale zároveň základní skupinu výukových metod tvoří metody slovní. Význam těchto metod jednak spočívá v tom, že se mohou jako metody uplatňovat zcela samostatně a zároveň rovněž doplňují všechny metody ostatní. Slovní metody dále dělíme na monologické a dialogické. 35 Monologické metody Mezi monologické metody řadíme například metodu výkladu, vysvětlování, vyprávění, popisu a přednášky. Metoda výkladu jo orientována na vliv učitelova živého slova. Je počítán mezi nejstarší, nejpropracovanější a nejpoužívanější vyučovací metody. Jeho podstatou je učitelův slovní projev, který bývá ve většině případů zaměřen na prezentaci a vysvětlení nového učiva. Ve školní praxi se nejčastěji využívá ve formě vysvětlování, vyprávění nebo popisu. Na vyšších stupních škol a na vysokých školách se výklad nečastěji uskutečňuje ve formě přednášek. 36 Vysvětlování se také řadí k dosti využívaným výukovým metodám, používá se především v situacích, ve kterých se učitel nemůže opřít o předchozí žákovi zkušenosti. 37 Všechny formy výkladu (vysvětlování, vyprávění, popis, přednáška) se obvykle vzájemně prolínají a doplňují a ve školní praxi je často nelze přesně oddělit od jiných vyučovacích metod, s nimiž mohou být propojeny Tamtéž, s MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, s ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s KALHOUS, Z. Základy školní didaktiky. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, s ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s

18 Dialogické metody Základním charakteristickým znakem těchto metod je rozdělení komunikační aktivity mezi učitele a žáky. 39 Metody otázek a odpovědí jsou rovněž řazeny k nejstarším vyučovacím metodám. Jejich základním stavebním prvek je otázka, která představuje impuls k činnosti, k přemýšlení; je to podnět k aktivizaci poznávacích, citových a volních procesů tázaného žáka. Mezi tyto metody řadíme různé typy rozhovorů, dialog, diskusi, besedu. 40 K prastarým ale zároveň i stále dosti uživatelným nepostradatelným metodám se řadí metoda rozhovoru. 41 Rozhovor je charakterizován jako dialogická vyučovací metoda, při které dochází ke střídání otázek učitele a odpovědí žáka. Mezi důležité klady metody rozhovoru patří neustálá zpětná vazba mezi učitelem a žáky. Rozlišujeme několik druhů rozhovorů: motivační (před prezentací nového učiva, většinou v úvodu vyučovací hodiny), vyvozovací (Sokratovský, žák je veden k přemýšlení a vyvozování pro něj nových vědomostí), objevný (heuristický, žák je veden k pozorování, experimentování a manipulaci s předměty a jevy), opakovací (fixační, slouží k opakování a upevnění učiva, k jeho prohloubení a systematizaci), diagnostický (examinační, zjištění úrovně žákových vědomostí). U metody dialogu je v popředí vzájemná spolupráce partnerů, otázky jsou kladeny oběma partnery. 42 Dialog je obecně považován za rozvinutější formu rozhovoru. 43 Při diskusi si členové skupiny vzájemně pokládají otázky a odpovídají na ně. Na našich školách se tato metoda zatím ve větší míře nepoužívá. Beseda je metoda, při které odborník neformálně hovoří se žáky a především odpovídá na jejich dotazy KALHOUS, Z. Základy školní didaktiky. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, s ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, s ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, s ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s

19 Metody práce s textem Metoda práce s učebnicí, s knihou, s textem může značně zvýšit žákovskou učební aktivitu, naučí li se žáci s textem správně pracovat. 45 Pod pojmem práce s textem je jednak rozuměna práce žáků s hotovým písemným textem, ale i samostatná tvorba vlastního textu, což bývá někdy označováno pojmem tvořivé psaní. 46 Názorné vyučovací metody Názorné vyučovací metody se při zprostředkování nových poznatků opírají o přímý názor a skutečnost, že lidské poznání začíná zpravidla vnímáním. Řadíme k nim především ukázku, pozorování a pokus. 47 Hlavní podstatou ukázky je názorné předvedení, jevů a procesů, které je doplněno učitelovým mluveným slovem, otázkami učitele a dotazy žáků. Ukázky dělíme na ukázky zrakové (vizuální), sluchové (auditivní), hmatové, čichové, chuťové a jejich kombinace. Za specifický druh ukázky se počítá instruktáž, jedná se o předvedení určitého úkonu, který je zpravidla doplněn popisem a vysvětlením probíhané činnosti. U metody pozorování je hlavní důraz kladen na to, aby žáci pozorovali jevy nebo věci v jejich přirozeném prostředí. Při pokusu dochází k umělému vyvolání jevu nebo procesu tak, aby jev nebo proces byl dobře pozorovatelný a analyzovatelný, abychom byli schopni zjistit, okolnosti jeho vzniku a určit podmínky jejich průběhu. Tzv. demonstrační pokus dělá sám učitel, frontální pokusy provádějí sami žáci zpravidla v menších skupinách, zároveň s učitelovým pokusem, nebo zcela samostatně MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, s ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s Tamtéž, s Tamtéž, s

20 Metody praktických prací U praktických metod je hlavním pramenem poznání především praxe a práce žáků, jejich přímý styk s předmětem a možnost manipulace s ním. 49 K metodám praktických prací patří frontální pokusy, laboratorní práce, práce žáků s multiplikáty pomůcek, praktické práce ve školních dílnách a praktické práce pěstitelské a chovatelské. 50 Aktivizující metody výuky Základem těchto metod je problémový přístup k učení. Mají v sobě zakotven silný náboj motivace, protože jejich základem je heuristický přístup k učivu. Jejich uplatněním může výuka nabýt hravého charakteru, tudíž je nelze aplikovat vždy. Tyto metody se velmi osvědčují i při vzdělávání dospělých. Podněcují zájem o učení a tím podporují u žáků intenzivní prožívání, myšlení a jednání a tak podporují samostatnost, flexibilitu a kreativitu myšlení. 51 Nejčastěji jsou rozlišovány čtyři základní skupiny aktivizujících metod: Diskusní metody Situační metody Inscenační metody Didaktické hry Diskusní metody navazují na metodu rozhovoru, ale předmět komunikace je vždy doplněn o nějaký problém. Základním znakem této metody je pak aktivní účast všech účastníků skupiny na řešení určitého problému. Mezi situační metody řadíme takové postupy, jejichž výchozím bodem je určitá konkrétní situace, která se musí řešit, obvykle ale nejsou k dispozici všechny potřebné informace pro řešení. 52 Jako didaktická hra je označována hra, kterou záměrně vyvolal pedagog, a která sleduje dosažení určitých didaktických cílů MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, s ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, s Tamtéž, s ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s

21 Velice blízko k didaktickým hrám mají inscenační metody, jelikož u nich jde o ztvárnění zvolených nebo přidělených rolí. Inscenace tedy znamená reálnou situaci, s níž účastníci nakládají jako aktéři živé skutečnosti. Inscenace jsou buď strukturované (scénář obsahuje i jednotlivé role), nebo nestrukturované (scénář je bez rozdělení rolí). Aktivizující metody zastávají významnou roli v systému metod výuky, nemohou však být užívány jednostranně, izolovaně. Ve výchovně vzdělávací práci zastávají nezastupitelný význam z hlediska aktivace žáka, na učitele však kladou zvýšené nároky, především co se týče časové přípravy na výuku MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, s

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ UPLATNĚNÍ AKTIVIZAČNÍCH METOD VE VÝUCE NA SZŠ A VOŠZ ZNOJMO Diplomová práce Bc. Marcela Sabová Vedoucí práce: Mgr.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Využití aktivizačních metod ve výuce religionistiky na gymnáziu Mgr. Zdenka Teplá

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Využití aktivizačních metod ve výuce religionistiky na gymnáziu Mgr. Zdenka Teplá Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Využití aktivizačních metod ve výuce religionistiky na gymnáziu Mgr. Zdenka Teplá Závěrečná práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

aktivizující metody výuky

aktivizující metody výuky aktivizující metody výuky PhDr. Jiřina Nováková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF

Více

Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole

Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí práce: Ing.

Více

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA TÉMA LES

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA TÉMA LES UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MARIE LATKOVÁ PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA TÉMA LES Olomouc 2012 Vedoucí práce: PhDr. Hrdličková

Více

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a Psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor: Anglický jazyk Občanská výchova

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky VÝUKOVÉ METODY V HODINÁCH NĚMECKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Diplomová práce OLOMOUC 2012 Vedoucí diplomové práce

Více

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky JANA NEČASOVÁ 5. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základních

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Vendula Pavlíková Porovnání efektivity informačně receptivní a výzkumné vyučovací metody Olomouc

Více

Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi. Bc. Lenka Filípková

Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi. Bc. Lenka Filípková Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi Bc. Lenka Filípková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se zabývám dramatickou výchovou a jejím využitím ve vyučovacím procesu.

Více

ANALÝZA VYUČOVACÍCH METOD UŽÍVANÝCH PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI VE TŘÍDÁCH S PROGRAMEM ZAČÍT SPOLU A V BĚŽNÝCH TŘÍDÁCH

ANALÝZA VYUČOVACÍCH METOD UŽÍVANÝCH PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI VE TŘÍDÁCH S PROGRAMEM ZAČÍT SPOLU A V BĚŽNÝCH TŘÍDÁCH Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce ANALÝZA VYUČOVACÍCH METOD UŽÍVANÝCH PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI VE TŘÍDÁCH S PROGRAMEM ZAČÍT SPOLU A V BĚŽNÝCH TŘÍDÁCH Šrédlová Terezie Plzeň,

Více

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením Ing. Irena Konečná Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem práce je popis aktuálního stavu v oblasti výukových metod

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Miroslav V. Hospodářský JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Více

VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ

VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ IVA ČERVENKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

Výchova demokratického občana na 1.stupni ZŠ

Výchova demokratického občana na 1.stupni ZŠ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Primárního vzdělávání Studijní program: Učitelství pro základní školy Studijní obor (kombinace): Učitelství 1.stupeň

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY INTERAKCE UČITEL-ŽÁK V PROMĚNÁCH PRIMÁRNÍHO

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UPLATNĚNÍ METOD KRITICKÉHO MYŠLENÍ PŘI VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA NA STŘEDNÍ ŠKOLE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UPLATNĚNÍ METOD KRITICKÉHO MYŠLENÍ PŘI VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA NA STŘEDNÍ ŠKOLE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pro pedagogiku a sociální vědy Mgr. TOMÁŠ MACOUN UPLATNĚNÍ METOD KRITICKÉHO MYŠLENÍ PŘI VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA NA STŘEDNÍ ŠKOLE DISERTAČNÍ PRÁCE

Více

Prohlášení. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně na základě literatury uvedené v seznamu.

Prohlášení. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně na základě literatury uvedené v seznamu. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT DIPLOMOVÁ PRÁCE GEOMETRIE HROU NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Vypracovala: Uhlířová Radka, učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA I. část P h D r. B o h d a n a D u š o v á, Ph.D OSTRAVA 2006 ÚVOD Pedagogika je základní disciplínou orientující se v systémech výchovy a vzdělávání.

Více

Alternativní pedagogické směry alternativní školy

Alternativní pedagogické směry alternativní školy UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Alternativní pedagogické směry alternativní školy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Alena Plšková

Více

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Činnostní učení v matematice na 1. stupni ZŠ

Činnostní učení v matematice na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky Ing. Kateřina Zapletalová 5. ročník kombinované studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol Činnostní učení v matematice

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

Moderní metody výuky v ekonomice. Ing. Veronika Vogeltanzová

Moderní metody výuky v ekonomice. Ing. Veronika Vogeltanzová Moderní metody výuky v ekonomice Ing. Veronika Vogeltanzová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Abstrakt česky Moderní metody výuky vedou studenty k rozvíjení osobnosti a zkvalitnění výuky. Každý učitel

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta KATEDRA PEDAGOGIKY Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Hana Filová, Ph.D. Vypracovala: Helena

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Jana Pipková BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Učební text: Základy podvojného účetnictví Ing. Lenka Vlková Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více