MASARYKOVA UNIVERZITA. Efektivita vyučovaní německého jazyka prostřednictvím projektové výuky ve srovnání s tradičními výukovými metodami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Efektivita vyučovaní německého jazyka prostřednictvím projektové výuky ve srovnání s tradičními výukovými metodami"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky Efektivita vyučovaní německého jazyka prostřednictvím projektové výuky ve srovnání s tradičními výukovými metodami Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí práce: Mgr. Radek Pospíšil Autor práce: Bc. Veronika Kubišová

2 Bibliografický záznam KUBIŠOVÁ, Veronika. Efektivita vyučovaní německého jazyka prostřednictvím projektové výuky ve srovnání s tradičními výukovými metodami: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky, l., 10 l. příl. Vedoucí diplomové práce Mgr. Radek Pospíšil. Anotace Diplomová práce Efektivita vyučovaní německého jazyka prostřednictvím projektové výuky ve srovnání s tradičními výukovými metodami pojednává o projektové výuce. V teoretické části jsou charakterizovány vyučovací metody, osobnost žáka, pojmy týkající se projektové výuky a německý jazyk jako předmět na základní škole. Cílem praktické části práce bylo vyzkoušení si projektové výuky v hodinách německého jazyka a její následné srovnání s klasickou výukou. Klíčová slova Vyučovací metody, projekt, projektová výuka. Annotation The thesis "Effectiveness of teaching the German through project teaching as compared with traditional teaching methods" discusses the project teaching. In the theoretical part there are characterized teaching methods, the personality of pupil, concepts regarding project teaching and German as a subject in elementary school. The aim of the practical part of the work was to test project teaching in lesson of the German and its subsequent comparison with classical teaching. Key words Teaching methods, project, project teaching.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou diplomovou práci vypracovala samostatně, s využitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V Pohořelicích dne podpis

4 Poděkování Tímto bych ráda poděkovala vedoucímu mé diplomové práce Mgr. Radku Pospíšilovi za jeho cenné rady a připomínky při zpracování této diplomové práce. Dále Mgr. Evě Vondrákové za umožnění realizace praktické části v jejich hodinách německého jazyka.

5 OBSAH ÚVOD... 7 I. TEORETICKÁ ČÁST Vyučovací metody Pojem vyučovací metoda Tradiční vyučovací metody Přehledová klasifikace vyučovacích metod dle různých autorů Alternativní vyučovací metody Charakteristika vybraných vyučovacích metod Osobnost žáka ve výchovně vzdělávacím procesu Projekt, projektová metoda, projektová výuka Stručná historie projektového vyučování Základ projektového vyučování ve světě Základ projektového vyučování v Československu Samotné projektové vyučování Projekt Projektová metoda Projektová výuka Fáze řešení průběhu projektu Typologie projektů Pozitiva a negativa projektové výuky Pozitiva projektové výuky Negativa projektové výuky Německý jazyk Stručná charakteristika vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Další cizí jazyk Stručná klasifikace základních výukových metod německého jazyka... 54

6 II. PRAKTICKÁ ČÁST Cíl praktické části Stanovení hypotéz Místo výzkumu Charakteristika ZŠ Antonínská Školní vzdělávací program ZŠ Antonínská německý jazyk Charakteristika výzkumného vzorku Charakteristika výzkumného nástroje Projekt Návrh projektu Přípravná fáze projektové výuky Popis průběhu a realizace projektové výuky Zhodnocení projektové výuky Sebereflexe Klasická vyučovací hodina Návrh klasické vyučovací hodiny Přípravná fáze klasické vyučovací hodiny Průběh a realizace klasické vyučovací hodiny Reflexe a sebereflexe realizované klasické vyučovací hodiny Charakteristika výzkumné metody - výstupní test Vyhodnocení výstupního testu skupiny s projektovou výukou Vyhodnocení výstupního testu skupiny s klasickou výukou Porovnání výsledků skupiny s projektovou výukou a skupiny s klasickou výukou Vyhodnocení hypotéz ZÁVĚR RESUMÉ Seznam použité literatury Seznam příloh

7 ÚVOD V mé diplomové práci bych chtěla přiblížit pojem projektové výuky. Tato metoda výuky je podle mého pohledu v dnešní době velmi aktuální, i když názory pedagogů jsou různorodé. Řekla bych, že mnohým pedagogům je tato metoda poněkud vzdálená a příliš jí nedůvěřují. S projektem ve výuce je to jako se vším, má své výhody i nevýhody, své zastánce i odpůrce. Proto jsem se rozhodla zpracovat tuto práci a vyzkoušet si vše na vlastní kůži a nasbírat tak nové zkušenosti pro svou praxi. Já sama jsem se s aplikací projektů v rámci mé školní docházky nesetkala. Když jsem byla dítko školou povinné, točilo se vše okolo memorování a většina hodin vypadala úplně stejně. S projekty jsem se poprvé setkala na své praxi, v rámci výuky dějepisu, který je mým druhým oborem. Musím říct, že jsem byla mile překvapena. Děti zpracovávaly významné osobnosti 20. století. Na začátku školního roku dostaly seznam osobností, z něhož si každá skupinka vybrala jednu osobnost a zpracovala vše o ní. Prezentace projektů byla v 2. polovině školního roku, v každé hodině dějepisu byla krátce prezentována jedna osobnost. Musím zmínit, že děti byly velmi natěšené na prezentování a nemluvím o krásně zpracovaných projektech. Tohle se stalo pro mě inspirací a já začala přemýšlet, jak by se něco podobného dalo aplikovat v hodinách německého jazyka, který je mi trochu bližší. Jak třeba žákům usnadnit memorování slovíček, které je pro mnohé z nich tak neoblíbenou činností. V této diplomové práci bych chtěla nastínit možnosti uplatnění projektové výuky v hodině německého jazyka a její efektivitu ve srovnání s klasickou výukou zmíněného jazyka. Chtěla bych podat stručnou charakteristiku vyučovacích metod, i osobnosti samotného žáka. Dále vymezit pojmy projekt, projektová metoda a projektová výuka. Rozhodně nemohu opomenout ani popis německého jazyka jako předmětu na druhém stupni základní školy. V praktické části bych chtěla se žáky uskutečnit vlastní projekt na určité téma a na stejné téma provést i klasickou výuku s druhou skupinou. Výsledky obou skupin poté ověřím výstupním testem, výsledky obou skupin následně vyhodnotím a vzájemně porovnám. Ze získaných výsledků nakonec zjistím zda mnou stanovené hypotézy byly potvrzeny nebo naopak vyvráceny. 7

8 I. TEORETICKÁ ČÁST 1. Vyučovací metody 1. 1 Pojem vyučovací metoda V každém vyučovacím procesu se setkáváme s rozmanitými vyučovacími metodami, ať už výuka probíhá ve třídě, v laboratořích, na exkurzích, v zájmových kroužcích, či při vzdělávání doma, kde učitele zastupují rodiče. Pojem vyučovací metoda je dle L. Mojžíška obvykle způsob dosahování cíle vyučování nebo také cesta uspořádaná určitým způsobem tak, aby žák dosáhl poznání. 1 Je nutné zdůraznit, že tato definice však není zcela přesná, a proto je značný zájem moderní didaktiky o zpřesnění tohoto pojmu. Mnoho známých pedagogů se zabývalo pojmem a charakteristikou vyučovací metody. Jisté pokusy o ohraničení funkce a pojmu metody lze nalézt již u J. A. Komenského, který se snažil o nalezení té pravé a zároveň účinné metody. Komenský metodu v užším slova smyslu vymezil jako druh a způsob činnosti učitele a žáka. 2 G. A. Lindner nahlíží na metodu jako na cestu, po níž učitel jde se žákem, aby dosáhl vyučovacího cíle. 3 Dle O. Chlupa je metoda cílevědomý promyšlený způsob nebo postup, kterého učitel soustavně užívá a jímž usiluje v souhlase s podstatou vyučování o dosažení stanoveného výchovně vzdělávacího cíle. 4 Podobně jako O. Chlup nahlíží na vyučovací metodu český pedagog O. Kádner. Podle něj je metoda plánovitým a promyšleným postupem výchovné činnosti. 5 S. Vrána pokládá metodu za způsob jak při vyučování naučit látce, tj. vědomostem, dovednostem a návykům. 6 1 MOJŽÍŠEK, L. Vyučovací metody. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s Tamtéž, s Tamtéž, s CHLUP, O., KUBÁLEK, J., UHER, J. Pedagogická encyklopedie. II. díl. Praha, Citováno dle: MOJŽÍŠEK, L. Vyučovací metody. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s KÁDNER, O. Základy obecné pedagogiky. III. díl. Praha: Česká grafická unie, Citováno dle: MOJŽÍŠEK, L. Vyučovací metody. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s VRÁNA, S. Učební metody. Brno Praha: DK, Citováno dle: MOJŽÍŠEK, L. Vyučovací metody. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s

9 Z. Kalhous rozumí pod metodou cestu k cíli, pod výukovou metodou pak cestu k dosažení stanovených výukových cílů. 7 V současné době lze dle J. Maňáka metodu výuky vymezit jako koordinovaný systém vyučovacích činností učitele a učebních aktivit žáků, který je zaměřen na dosažené výchovně vzdělávacích cílů. 8 Americký pedagog a psycholog E. L. Thorndike chápe vyučovací metodu jako způsob, jak učitel dává působit vyučovacím prostředkům a silám na povahu člověka tak, aby dosáhl žádoucího výsledku. 9 Toto pojetí vyučovací metody je značně široké, neboť do vyučovacích sil můžeme počítat nejen metody, ale i organizaci a celý proces vyučování, ale i prostředky, proto tato definice neodpovídá zcela pedagogického účelu. Z mnou uvedených definic můžeme usoudit, že pojetí metody je značně rozdílné, různě obsáhlé. Někteří autoři rozumí pod pojmem metoda i formy, jiní dokonce i zásady. V současnosti se v didaktické teorii rozumí vyučovací metody v širším a užším slova smyslu. Chápání metody v širším slova smyslu obsahuje i organizační formy, strukturu vyučování Tradiční vyučovací metody Pojem tradiční vyučovací metody znamená, že tyto metody jsou ustálené, ověřené praxí a mají své pevné místo v výchovně vzdělávací práci škol. Vlastní význam slova metoda pochází z řeckého methodos, což znamená cestu směrem k cíli. Můžeme tedy říci, že metoda je způsob, jak dosáhnout určitého teoretického či praktického cíle. V systému pedagogických kategorií zastává vyučovací metoda velice významné postavení, jelikož žádný záměr nelze uskutečnit bez jejího prostřednictví. Své důležité místo zastává metoda přímo i ve výuce, neboť zde znázorňuje komunikační vazby mezi učitelem a žákem. Metodu výuky tedy chápeme jako koordinovaný, úzce propojený systém vyučovací činnosti učitele a učebních aktivit žáků orientovaný na dosažení výchovně vzdělávacích cílů KALHOUS, Z. Základy školní didaktiky. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, s MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, s MOJŽÍŠEK, L. Vyučovací metody. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s Tamtéž, s MAŇÁK, J. a kol. Alternativní metody a postupy. Brno: Masarykova univerzita, s. 5. 9

10 O. Šimoník charakterizuje vyučovací metodu jako způsob jakým učitel organizuje proces osvojování nových vědomostí a dovedností žáků. 12 Vyučovací metodu lze členit mnoha způsoby, můžeme ji dělit na metodické obraty, postupy a techniky; kromě toho lze rozlišovat vnější (způsob prezentace vyučovací metody) a vnitřní stránku výukové metody. V současnosti vzniká mnoho nových variant výukových metod, často spojených s organizačními formami výuky či moderními médii. Tyto rozmanité možnosti kombinací nabízejí širokou paletu variant vyučovacích metod, jejich různé obměny a modifikace. 13 Vyučovací metody prodělaly ve svém vývoji celou řadu změn. V počátečním období vývoje lidské společnosti se přenos zkušeností a pracovních dovedností uskutečňoval především při praktické činností 14, nové poznatky se získávaly nápodobou. Ruku v ruce se vznikem řeči se uskutečnila další etapa modernizace vyučovacích metod. Za základní prostředek přenosu vědomostí je označováno slovo, nejdříve mluvené, později psané. Ve vyučování převládá pasivita žáků, tato etapa dosáhla svého vrcholu ve středověku. Třetí etapa modernizace vyučovacích metod nastala s vynálezem knihtisku a počátky renesance. Možnost masového rozšíření tištěných knih se stala předpokladem a zároveň počátkem rozšíření metod práce s knihou, později se slabikářem, učebnicí. Velký důraz na vlastní žákovu aktivitu, především na činnost praktickou, je přikládán od přelomu 19. a 20. století. Od poloviny 50. let minulého století zastávala významné postavení v procesu přenosu poznatků technika, vyučovací metody začínají směřovat k aktivní účasti žáků na činnosti. V 70. a 80. letech se uplatňují požadavky na maximální využívání pomůcek a didaktické techniky, je kladen důraz na používání metod, které aktivizují žáky. Tyto dosavadní pojetí se od konce minulého století označují jako tzv. transmisivní (předávávající): učitel ví, umí, je kompetentní, je garantem pravdy a přichází, aby žáky naučil, aby jim své vědomosti předal, žáci neví, neumí, nejsou kompetentní a do školy přicházejí, aby tyto poznatky od učitele převzali. Postupně je rozpracováno a rozvíjí se pojetí konstruktivistického vyučování: učitel vytváří podmínky a zajišťuje, aby každý žák mohl dosáhnout co nejvyšší úrovně, učitel je garantem metody; žáci přicházejí, aby 12 ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s MAŇÁK, J. a kol. Alternativní metody a postupy. Brno: Masarykova univerzita, s ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s

11 přemýšleli, rozvinuli, reorganizovali své dosavadní poznatky, objevili (konstruovali) své nové poznatky Přehledová klasifikace vyučovacích metod dle různých autorů Při vývoji školy a pedagogiky vzniklo velké množství různých vyučovacích metod, některé se staly jen projevem doby, jiné si naopak udržely své pevné místo i v dnešní moderní škole. 16 Klasifikace základních metod výuky dle J. Maňáka A. Metody z hlediska pramene poznání a typu poznatků I. Metody slovní 1. Monologické metody (např. vysvětlování, výklad, přednáška) 2. Dialogické metody (např. rozhovor, dialog, diskuse) 3. Metody písemných prací (např. písemná cvičení) 4. Metody práce s učebnicí, knihou II. Metody názorně demonstrační 1. Pozorování předmětů a jevů 2. Předvádění (předmětů, činností, pokusů, modelů) 3. Demonstrace statických obrazů 4. Projekce statická a dynamická 17 III. Metody praktické 1. Nácvik pohybových a pracovních dovedností 2. Žákovské laborování 3. Pracovní činnosti 4. Grafické a výtvarné činnosti 15 Tamtéž, s MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, s MAŇÁK, J. a kol. Alternativní metody a postupy. Brno: Masarykova univerzita, s

12 B. Metody z hlediska aktivity a samostatnosti žáků I. Metody sdělovací II. Metody samostatné práce žáků III. Metody badatelské, výzkumné, problémové 18 C. Charakteristika metod z hlediska myšlenkových operací I. Postup srovnávací II. Postup induktivní III. Postup deduktivní IV. Postup analyticko syntetický D. Varianty metod z hlediska fází výchovně vzdělávacího procesu I. Metody motivační II. Metody expoziční III. Metody fixační IV. Metody diagnostické V. Metody aplikační 19 E. Varianty metod z hlediska výukových forem a prostředků I. Kombinace metod s organizačními formami výuky II. Kombinace metod s vyučovacími pomůckami F. Aktivizující metody I. Diskusní metody II. Situační metody III. Inscenační metody IV. Didaktické hry V. Speciální metody 20 Právě toto komplexní členění výukových metod J. Maňáka je nejčastěji zmiňované a citované. 18 Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s

13 Dále je v literatuře citováno členění metod výuky J. Lernera, které obsahuje pět obecných metod výuky: 1. Informačně receptivní metoda 2. Reproduktivní metoda 3. Metoda problémového výkladu 4. Heuristická metoda 5. Výzkumná metoda 21 Tuto klasifikaci metod výuky označuje Z. Kalhous jako nejvhodnější pro učitelskou praxi. 22 hlediska. Mojžíškův přehled metod je snahou o spojení procesuální a funkčního I. Motivační metody (metody usměrňující zájem) a) Úvodní, vstupní motivační metody (motivační rozhovor, motivační vyprávění, motivační demonstrace) b) Průběžné motivační metody (aktualizace obsahu, uvádění příkladů z praxe, ilustrace, podněcování žáků výzvou, pochvalou) 23 II. Metody expoziční (metody podání, zprostředkování učiva) a) metody přímého přenosu, přímého sdělování poznatků (monologické metody přednáška, vyprávění, popis, vysvětlení, instrukce) b) metody zprostředkovaného přenosu poznatků názorem Demonstrační metody (demonstrace obrazu, pohybu, demonstrace třírozměrných objektů) Metoda dlouhodobého pozorování jevů (pozorování v laboratoři, pozorování v terénu) PECINA, P., ZORMANOVÁ, L. Metody a formy aktivní práce žáků v teorii a praxi. Brno: Masarykova univerzita, s KALHOUS, Z. Základy školní didaktiky. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, s MOJŽÍŠEK, L. Didaktika. Praha: SPN, Citováno dle: PECINA, P., ZORMANOVÁ, L. Metody a formy aktivní práce žáků v teorii a praxi. Brno: Masarykova univerzita, s

14 Metody manipulační, montážní a demonstrační (práce se stavebnicemi, konstrukce) Metody pracovní (laboratorní práce aplikační, problémové, ilustrační, práce jako vyučovací metoda) Hra jako vyučovací metoda (hra námětová, s hračkou, inscenace didaktické povahy, dramatizace) Ilustrační metoda, kresba 25 c) Metody problémové (metody heuristického charakteru) Metody dialogické (Sokratovská metoda, heuristická metoda, beseda, vlastní problémy, složité problémové úkoly, projekty) d) Metody samostatné práce a autodidaktické metody (samostatná práce s knihou, literaturou, samostatná práce v laboratoři, samostatné studium v terénu) e) Metody bezděčného učení III. Fixační metody (metody opakování a procvičování učiva) a) Metody opakování vědomostí (ústní opakování, písemné opakování, seminární cvičení, dramatizace, domácí úkoly, katechetická metoda, opakovací rozhovor, ) b) Metody nácviku dovedností (nácvik poznávacích procesů, intelektuální trénink, pracovní a umělecký trénink) 26 IV. Metody kontroly a hodnocení (metody diagnostické a klasifikační) a) klasické didaktické diagnostické metody (písemné zkoušky, ústní zkoušky, didaktické testy, modelové diagnostické metody, výkonové zkoušky) b) Diagnostické metody vědecko výzkumného charakteru (systematické pozorování žáků, rozbor žákovských prací, rozhovor, dotazník, anamnéza, pozorování žáků v tzv. mezních uzlových situacích) Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s

15 c) Metody třídění a interpretace diagnostických údajů d) Metody klasifikační didaktické charakteristiky, klasifikační symbolika (aproximativní klasifikační metody, exaktní metody, charakteristiky) 28 J. Maňák a V. Švec nahlíží na výukové metody dle kritéria stupňující se složitosti edukačních vazeb. Jejich pohled rozděluje metody do tří základních skupin: Klasické výukové metody Aktivizující výukové metody Komplexní výukové metody Do skupiny aktivizujících výukových metod patří: diskusní metody; metody heuristické, řešení problémů; metody situační; metody inscenační, didaktické hry. Do skupiny komplexních metod náleží: frontální výuka; skupinová a kooperativní výuka; partnerská výuka; individuální a individualizovaná výuka, samostatná práce žáků; kritické myšlení; brainstorming; projektová výuka; výuka dramatem; otevřené učení; učení v životních situacích; televizní výuka; výuka podporovaná počítačem; sugestopedie a superlerning; hypnopedie. 29 O. Šimoník dělí vyučovací metody dle různých kritérií na: podle zdroje poznání a podle fáze vyučovací hodiny. Metody podle zdroje poznání: Metody slovní (zdrojem poznání je slovo) Metody názorné (zdrojem poznání je názor) Metody praktických prací (zdrojem poznání je praktická zkušenost) 30 Metody podle fáze vyučovací hodiny: Metody motivační Metody expoziční (nové učivo) Metody fixační (opakování) 27 Tamtéž, s Tamtéž, s MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, s ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s

16 Metody diagnostické (zjišťování výsledků) Metody hodnotící Alternativní vyučovací metody Vznik alternativních metod je spojen se vznikem alternativních škol a s procesem alternativního vzdělávání. Nutno podotknout, že se nejedná o metody, které jsou užívány jen v alternativních školách, ale naopak mnoho metodických prvků nebo řada celých soustav je používána v klasickém vyučování. Přesto všechno alternativní výukové metody občas představují méně známé, či málo používané prvky práce ve školách. Mnohdy mohou být alternativní vyučovací metody cestou, která vede k efektivnější výuce. Alternativní výukové metody jsou v největší míře praktikovány na alternativních školách. Pojem alternativní školy lze charakterizovat jako všechny druhy škol soukromých i státních, které mají podstatný rys liší se od hlavního proudu standartních, normálních škol dané výchovně vzdělávací soustavy. 32 Alternativní vyučovací metody jsou charakteristické: pozitivním přístupem (každý žák může a má opakovaně zažít úspěch), individualizací (v závislosti na temperamentu, různosti učebních stylů jednotlivých žáků, jejich vlastního tempa práce), vlastní činností (dialog, diskuse, pokus, aj.), variabilitou (možnost různých výsledků při použití různých postupů), svobodou (vede děti k pochopení demokratických aspektů svobodného života a chování, s právem projevit svůj názor, s odpovědností za vlastní činy, jednání a rozhodnutí), kooperací (spolupráce žáků bez soutěžení a soupeření), konstruktivním přístupem (žák konstruuje svoje vlastní poznání), smysluplností a srozumitelností, hravostí. 33 Alternativní výukové metody umožňují, aby si žáci efektivně osvojovali vědomosti, dovednosti, návyky, zkušenosti a rozvíjeli poznávací schopnosti v jednotlivých předmětech. Zároveň však mohou alternativní metody ovlivnit u žáka další stránky jeho osobnosti. Umožňují totiž: rozvíjet aktivitu, samostatnost a často také 31 ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s MAŇÁK, J. a kol. Alternativní metody a postupy. Brno: Masarykova univerzita, s Tamtéž, s

17 tvořivost žáků; podněcovat pozitivní stránky stylu učení žáků a rozvíjet jejich učební schopnosti; navozovat a rozvíjet učební dovednosti a návyky žáků Charakteristika vybraných vyučovacích metod Tradiční ale zároveň základní skupinu výukových metod tvoří metody slovní. Význam těchto metod jednak spočívá v tom, že se mohou jako metody uplatňovat zcela samostatně a zároveň rovněž doplňují všechny metody ostatní. Slovní metody dále dělíme na monologické a dialogické. 35 Monologické metody Mezi monologické metody řadíme například metodu výkladu, vysvětlování, vyprávění, popisu a přednášky. Metoda výkladu jo orientována na vliv učitelova živého slova. Je počítán mezi nejstarší, nejpropracovanější a nejpoužívanější vyučovací metody. Jeho podstatou je učitelův slovní projev, který bývá ve většině případů zaměřen na prezentaci a vysvětlení nového učiva. Ve školní praxi se nejčastěji využívá ve formě vysvětlování, vyprávění nebo popisu. Na vyšších stupních škol a na vysokých školách se výklad nečastěji uskutečňuje ve formě přednášek. 36 Vysvětlování se také řadí k dosti využívaným výukovým metodám, používá se především v situacích, ve kterých se učitel nemůže opřít o předchozí žákovi zkušenosti. 37 Všechny formy výkladu (vysvětlování, vyprávění, popis, přednáška) se obvykle vzájemně prolínají a doplňují a ve školní praxi je často nelze přesně oddělit od jiných vyučovacích metod, s nimiž mohou být propojeny Tamtéž, s MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, s ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s KALHOUS, Z. Základy školní didaktiky. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, s ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s

18 Dialogické metody Základním charakteristickým znakem těchto metod je rozdělení komunikační aktivity mezi učitele a žáky. 39 Metody otázek a odpovědí jsou rovněž řazeny k nejstarším vyučovacím metodám. Jejich základním stavebním prvek je otázka, která představuje impuls k činnosti, k přemýšlení; je to podnět k aktivizaci poznávacích, citových a volních procesů tázaného žáka. Mezi tyto metody řadíme různé typy rozhovorů, dialog, diskusi, besedu. 40 K prastarým ale zároveň i stále dosti uživatelným nepostradatelným metodám se řadí metoda rozhovoru. 41 Rozhovor je charakterizován jako dialogická vyučovací metoda, při které dochází ke střídání otázek učitele a odpovědí žáka. Mezi důležité klady metody rozhovoru patří neustálá zpětná vazba mezi učitelem a žáky. Rozlišujeme několik druhů rozhovorů: motivační (před prezentací nového učiva, většinou v úvodu vyučovací hodiny), vyvozovací (Sokratovský, žák je veden k přemýšlení a vyvozování pro něj nových vědomostí), objevný (heuristický, žák je veden k pozorování, experimentování a manipulaci s předměty a jevy), opakovací (fixační, slouží k opakování a upevnění učiva, k jeho prohloubení a systematizaci), diagnostický (examinační, zjištění úrovně žákových vědomostí). U metody dialogu je v popředí vzájemná spolupráce partnerů, otázky jsou kladeny oběma partnery. 42 Dialog je obecně považován za rozvinutější formu rozhovoru. 43 Při diskusi si členové skupiny vzájemně pokládají otázky a odpovídají na ně. Na našich školách se tato metoda zatím ve větší míře nepoužívá. Beseda je metoda, při které odborník neformálně hovoří se žáky a především odpovídá na jejich dotazy KALHOUS, Z. Základy školní didaktiky. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, s ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, s ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, s ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s

19 Metody práce s textem Metoda práce s učebnicí, s knihou, s textem může značně zvýšit žákovskou učební aktivitu, naučí li se žáci s textem správně pracovat. 45 Pod pojmem práce s textem je jednak rozuměna práce žáků s hotovým písemným textem, ale i samostatná tvorba vlastního textu, což bývá někdy označováno pojmem tvořivé psaní. 46 Názorné vyučovací metody Názorné vyučovací metody se při zprostředkování nových poznatků opírají o přímý názor a skutečnost, že lidské poznání začíná zpravidla vnímáním. Řadíme k nim především ukázku, pozorování a pokus. 47 Hlavní podstatou ukázky je názorné předvedení, jevů a procesů, které je doplněno učitelovým mluveným slovem, otázkami učitele a dotazy žáků. Ukázky dělíme na ukázky zrakové (vizuální), sluchové (auditivní), hmatové, čichové, chuťové a jejich kombinace. Za specifický druh ukázky se počítá instruktáž, jedná se o předvedení určitého úkonu, který je zpravidla doplněn popisem a vysvětlením probíhané činnosti. U metody pozorování je hlavní důraz kladen na to, aby žáci pozorovali jevy nebo věci v jejich přirozeném prostředí. Při pokusu dochází k umělému vyvolání jevu nebo procesu tak, aby jev nebo proces byl dobře pozorovatelný a analyzovatelný, abychom byli schopni zjistit, okolnosti jeho vzniku a určit podmínky jejich průběhu. Tzv. demonstrační pokus dělá sám učitel, frontální pokusy provádějí sami žáci zpravidla v menších skupinách, zároveň s učitelovým pokusem, nebo zcela samostatně MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, s ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s Tamtéž, s Tamtéž, s

20 Metody praktických prací U praktických metod je hlavním pramenem poznání především praxe a práce žáků, jejich přímý styk s předmětem a možnost manipulace s ním. 49 K metodám praktických prací patří frontální pokusy, laboratorní práce, práce žáků s multiplikáty pomůcek, praktické práce ve školních dílnách a praktické práce pěstitelské a chovatelské. 50 Aktivizující metody výuky Základem těchto metod je problémový přístup k učení. Mají v sobě zakotven silný náboj motivace, protože jejich základem je heuristický přístup k učivu. Jejich uplatněním může výuka nabýt hravého charakteru, tudíž je nelze aplikovat vždy. Tyto metody se velmi osvědčují i při vzdělávání dospělých. Podněcují zájem o učení a tím podporují u žáků intenzivní prožívání, myšlení a jednání a tak podporují samostatnost, flexibilitu a kreativitu myšlení. 51 Nejčastěji jsou rozlišovány čtyři základní skupiny aktivizujících metod: Diskusní metody Situační metody Inscenační metody Didaktické hry Diskusní metody navazují na metodu rozhovoru, ale předmět komunikace je vždy doplněn o nějaký problém. Základním znakem této metody je pak aktivní účast všech účastníků skupiny na řešení určitého problému. Mezi situační metody řadíme takové postupy, jejichž výchozím bodem je určitá konkrétní situace, která se musí řešit, obvykle ale nejsou k dispozici všechny potřebné informace pro řešení. 52 Jako didaktická hra je označována hra, kterou záměrně vyvolal pedagog, a která sleduje dosažení určitých didaktických cílů MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, s ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, s Tamtéž, s ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s

21 Velice blízko k didaktickým hrám mají inscenační metody, jelikož u nich jde o ztvárnění zvolených nebo přidělených rolí. Inscenace tedy znamená reálnou situaci, s níž účastníci nakládají jako aktéři živé skutečnosti. Inscenace jsou buď strukturované (scénář obsahuje i jednotlivé role), nebo nestrukturované (scénář je bez rozdělení rolí). Aktivizující metody zastávají významnou roli v systému metod výuky, nemohou však být užívány jednostranně, izolovaně. Ve výchovně vzdělávací práci zastávají nezastupitelný význam z hlediska aktivace žáka, na učitele však kladou zvýšené nároky, především co se týče časové přípravy na výuku MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, s

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody:

Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody: VÝUKOVÉ METODY Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody: 1. Předává informace a dovednosti obsahově nezkreslené. 2. Je formativně účinná, tj. rozvíjí poznávací procesy. 3. Je racionálně a emotivně

Více

Téma číslo 7 Alternativní a reformní školství ve světě a v ČR I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 7 Alternativní a reformní školství ve světě a v ČR I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 7 Alternativní a reformní školství ve světě a v ČR I Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Základy vývoje školské soustavy v českých zemích. Vývoj školské soustavy za Rakouska-Uherska. Vzdělávací

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Vyučovací metody. 1. Pojem vyučovací metoda. 2. Klasifikace vyučovacích metod

Vyučovací metody. 1. Pojem vyučovací metoda. 2. Klasifikace vyučovacích metod 1. Pojem vyučovací metoda Vyučovací metody Používané termíny: vyučovací metody, výukové metody, vzdělávací metody, výchovně vzdělávací metody, edukační metody, metody výchovně vzdělávacího procesu, metody

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKT ZŠ ZLATÉ HORY UČÍME SE MODERNĚ, UČÍME SE PRO ŽIVOT! CZ.1.07/1.1.26/02.0020 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKTOVÉ VÝUKY PROBLEMATIKA PROJEKTOVÉ VÝUKY Mgr. Michal Sedláček, Ph.D. Vhled do problematiky

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ (Hradec Králové, SVK, 15.4.2011) PhDr. Jana Doležalová, Ph.D. I. EVOKACE: V čem vidíte pozitiva a negativa pracovních listů?

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody

Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody Učitelství praktického vyučování, PDT, P02 Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody OBSAH: zopakování pojmu vyučovací hodina vyučovací hodina, typy a fáze základní druhy příprav na vyučování klasická

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

6) ŠKOLSKÁ POLITIKA ČR

6) ŠKOLSKÁ POLITIKA ČR 6) ŠKOLSKÁ POLITIKA ČR A) VZDĚLÁVACÍ POLITIKA ČR, JEJÍ PRINCIPY A FUNKCE, ORGANIZACE ŠKOLSKÉ SOUSTAVY V ČR VZDĚLÁVACÍ POLITIKA V ČR - Je souhrn konkrétních činností a opatření, kterými zejména stát, ale

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.12 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ UPLATNĚNÍ AKTIVIZAČNÍCH METOD VE VÝUCE NA SZŠ A VOŠZ ZNOJMO Diplomová práce Bc. Marcela Sabová Vedoucí práce: Mgr.

Více

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTICKÉ ZÁSADY (PRINCIPY) VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Didaktickými zásadami (principy) rozumíme nejobecnější pravidla didaktického procesu,

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Vítejte na Zemi. Metodický manuál pro pedagogy 1. ÚVOD

Vítejte na Zemi. Metodický manuál pro pedagogy 1. ÚVOD Vítejte na Zemi Metodický manuál pro pedagogy 1. ÚVOD Sekce PRO ŠKOLY je určena pro pedagogy, kteří by rádi využili informace ze vzdělávací části v praxi. Je společná pro všech osm kapitol a má i stejnou

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika 1. Andragogika / Milan Beneš -- 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2014 -- 176 s. -- cze ISBN 978-80-247-4824-5 Sign.: II 112791V1 Edice:Pedagogika (Grada)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Didaktické formy a metody. ve vzdělávání dospělých

Didaktické formy a metody. ve vzdělávání dospělých Didaktické formy a metody ve vzdělávání dospělých Didaktická forma Didaktickou formou rozumíme určitý organizační rámec výuky, tj. vyučování a učení. Vzdělávací teorie i praxe rozlišuje dělení forem podle

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy Tyto metodické poznámky mají napomoci k uskutečnění několika různých školních projektů environmentální výchovy. Proto jsou psány tak, aby

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta KONCEPCE VYUČOVÁNÍ. Renata Šikulová

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta KONCEPCE VYUČOVÁNÍ. Renata Šikulová Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta KONCEPCE VYUČOVÁNÍ Renata Šikulová Vyučování jako celistvý proces a koncepce vyučování 1. Vymezení pojmu pojetí vyučování Vyučování

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Metody a formy výuky

Metody a formy výuky Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Metody a formy výuky Zpráva z evaluačního

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více