MASARYKOVA UNIVERZITA. Efektivita vyučovaní německého jazyka prostřednictvím projektové výuky ve srovnání s tradičními výukovými metodami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Efektivita vyučovaní německého jazyka prostřednictvím projektové výuky ve srovnání s tradičními výukovými metodami"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky Efektivita vyučovaní německého jazyka prostřednictvím projektové výuky ve srovnání s tradičními výukovými metodami Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí práce: Mgr. Radek Pospíšil Autor práce: Bc. Veronika Kubišová

2 Bibliografický záznam KUBIŠOVÁ, Veronika. Efektivita vyučovaní německého jazyka prostřednictvím projektové výuky ve srovnání s tradičními výukovými metodami: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky, l., 10 l. příl. Vedoucí diplomové práce Mgr. Radek Pospíšil. Anotace Diplomová práce Efektivita vyučovaní německého jazyka prostřednictvím projektové výuky ve srovnání s tradičními výukovými metodami pojednává o projektové výuce. V teoretické části jsou charakterizovány vyučovací metody, osobnost žáka, pojmy týkající se projektové výuky a německý jazyk jako předmět na základní škole. Cílem praktické části práce bylo vyzkoušení si projektové výuky v hodinách německého jazyka a její následné srovnání s klasickou výukou. Klíčová slova Vyučovací metody, projekt, projektová výuka. Annotation The thesis "Effectiveness of teaching the German through project teaching as compared with traditional teaching methods" discusses the project teaching. In the theoretical part there are characterized teaching methods, the personality of pupil, concepts regarding project teaching and German as a subject in elementary school. The aim of the practical part of the work was to test project teaching in lesson of the German and its subsequent comparison with classical teaching. Key words Teaching methods, project, project teaching.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou diplomovou práci vypracovala samostatně, s využitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V Pohořelicích dne podpis

4 Poděkování Tímto bych ráda poděkovala vedoucímu mé diplomové práce Mgr. Radku Pospíšilovi za jeho cenné rady a připomínky při zpracování této diplomové práce. Dále Mgr. Evě Vondrákové za umožnění realizace praktické části v jejich hodinách německého jazyka.

5 OBSAH ÚVOD... 7 I. TEORETICKÁ ČÁST Vyučovací metody Pojem vyučovací metoda Tradiční vyučovací metody Přehledová klasifikace vyučovacích metod dle různých autorů Alternativní vyučovací metody Charakteristika vybraných vyučovacích metod Osobnost žáka ve výchovně vzdělávacím procesu Projekt, projektová metoda, projektová výuka Stručná historie projektového vyučování Základ projektového vyučování ve světě Základ projektového vyučování v Československu Samotné projektové vyučování Projekt Projektová metoda Projektová výuka Fáze řešení průběhu projektu Typologie projektů Pozitiva a negativa projektové výuky Pozitiva projektové výuky Negativa projektové výuky Německý jazyk Stručná charakteristika vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Další cizí jazyk Stručná klasifikace základních výukových metod německého jazyka... 54

6 II. PRAKTICKÁ ČÁST Cíl praktické části Stanovení hypotéz Místo výzkumu Charakteristika ZŠ Antonínská Školní vzdělávací program ZŠ Antonínská německý jazyk Charakteristika výzkumného vzorku Charakteristika výzkumného nástroje Projekt Návrh projektu Přípravná fáze projektové výuky Popis průběhu a realizace projektové výuky Zhodnocení projektové výuky Sebereflexe Klasická vyučovací hodina Návrh klasické vyučovací hodiny Přípravná fáze klasické vyučovací hodiny Průběh a realizace klasické vyučovací hodiny Reflexe a sebereflexe realizované klasické vyučovací hodiny Charakteristika výzkumné metody - výstupní test Vyhodnocení výstupního testu skupiny s projektovou výukou Vyhodnocení výstupního testu skupiny s klasickou výukou Porovnání výsledků skupiny s projektovou výukou a skupiny s klasickou výukou Vyhodnocení hypotéz ZÁVĚR RESUMÉ Seznam použité literatury Seznam příloh

7 ÚVOD V mé diplomové práci bych chtěla přiblížit pojem projektové výuky. Tato metoda výuky je podle mého pohledu v dnešní době velmi aktuální, i když názory pedagogů jsou různorodé. Řekla bych, že mnohým pedagogům je tato metoda poněkud vzdálená a příliš jí nedůvěřují. S projektem ve výuce je to jako se vším, má své výhody i nevýhody, své zastánce i odpůrce. Proto jsem se rozhodla zpracovat tuto práci a vyzkoušet si vše na vlastní kůži a nasbírat tak nové zkušenosti pro svou praxi. Já sama jsem se s aplikací projektů v rámci mé školní docházky nesetkala. Když jsem byla dítko školou povinné, točilo se vše okolo memorování a většina hodin vypadala úplně stejně. S projekty jsem se poprvé setkala na své praxi, v rámci výuky dějepisu, který je mým druhým oborem. Musím říct, že jsem byla mile překvapena. Děti zpracovávaly významné osobnosti 20. století. Na začátku školního roku dostaly seznam osobností, z něhož si každá skupinka vybrala jednu osobnost a zpracovala vše o ní. Prezentace projektů byla v 2. polovině školního roku, v každé hodině dějepisu byla krátce prezentována jedna osobnost. Musím zmínit, že děti byly velmi natěšené na prezentování a nemluvím o krásně zpracovaných projektech. Tohle se stalo pro mě inspirací a já začala přemýšlet, jak by se něco podobného dalo aplikovat v hodinách německého jazyka, který je mi trochu bližší. Jak třeba žákům usnadnit memorování slovíček, které je pro mnohé z nich tak neoblíbenou činností. V této diplomové práci bych chtěla nastínit možnosti uplatnění projektové výuky v hodině německého jazyka a její efektivitu ve srovnání s klasickou výukou zmíněného jazyka. Chtěla bych podat stručnou charakteristiku vyučovacích metod, i osobnosti samotného žáka. Dále vymezit pojmy projekt, projektová metoda a projektová výuka. Rozhodně nemohu opomenout ani popis německého jazyka jako předmětu na druhém stupni základní školy. V praktické části bych chtěla se žáky uskutečnit vlastní projekt na určité téma a na stejné téma provést i klasickou výuku s druhou skupinou. Výsledky obou skupin poté ověřím výstupním testem, výsledky obou skupin následně vyhodnotím a vzájemně porovnám. Ze získaných výsledků nakonec zjistím zda mnou stanovené hypotézy byly potvrzeny nebo naopak vyvráceny. 7

8 I. TEORETICKÁ ČÁST 1. Vyučovací metody 1. 1 Pojem vyučovací metoda V každém vyučovacím procesu se setkáváme s rozmanitými vyučovacími metodami, ať už výuka probíhá ve třídě, v laboratořích, na exkurzích, v zájmových kroužcích, či při vzdělávání doma, kde učitele zastupují rodiče. Pojem vyučovací metoda je dle L. Mojžíška obvykle způsob dosahování cíle vyučování nebo také cesta uspořádaná určitým způsobem tak, aby žák dosáhl poznání. 1 Je nutné zdůraznit, že tato definice však není zcela přesná, a proto je značný zájem moderní didaktiky o zpřesnění tohoto pojmu. Mnoho známých pedagogů se zabývalo pojmem a charakteristikou vyučovací metody. Jisté pokusy o ohraničení funkce a pojmu metody lze nalézt již u J. A. Komenského, který se snažil o nalezení té pravé a zároveň účinné metody. Komenský metodu v užším slova smyslu vymezil jako druh a způsob činnosti učitele a žáka. 2 G. A. Lindner nahlíží na metodu jako na cestu, po níž učitel jde se žákem, aby dosáhl vyučovacího cíle. 3 Dle O. Chlupa je metoda cílevědomý promyšlený způsob nebo postup, kterého učitel soustavně užívá a jímž usiluje v souhlase s podstatou vyučování o dosažení stanoveného výchovně vzdělávacího cíle. 4 Podobně jako O. Chlup nahlíží na vyučovací metodu český pedagog O. Kádner. Podle něj je metoda plánovitým a promyšleným postupem výchovné činnosti. 5 S. Vrána pokládá metodu za způsob jak při vyučování naučit látce, tj. vědomostem, dovednostem a návykům. 6 1 MOJŽÍŠEK, L. Vyučovací metody. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s Tamtéž, s Tamtéž, s CHLUP, O., KUBÁLEK, J., UHER, J. Pedagogická encyklopedie. II. díl. Praha, Citováno dle: MOJŽÍŠEK, L. Vyučovací metody. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s KÁDNER, O. Základy obecné pedagogiky. III. díl. Praha: Česká grafická unie, Citováno dle: MOJŽÍŠEK, L. Vyučovací metody. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s VRÁNA, S. Učební metody. Brno Praha: DK, Citováno dle: MOJŽÍŠEK, L. Vyučovací metody. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s

9 Z. Kalhous rozumí pod metodou cestu k cíli, pod výukovou metodou pak cestu k dosažení stanovených výukových cílů. 7 V současné době lze dle J. Maňáka metodu výuky vymezit jako koordinovaný systém vyučovacích činností učitele a učebních aktivit žáků, který je zaměřen na dosažené výchovně vzdělávacích cílů. 8 Americký pedagog a psycholog E. L. Thorndike chápe vyučovací metodu jako způsob, jak učitel dává působit vyučovacím prostředkům a silám na povahu člověka tak, aby dosáhl žádoucího výsledku. 9 Toto pojetí vyučovací metody je značně široké, neboť do vyučovacích sil můžeme počítat nejen metody, ale i organizaci a celý proces vyučování, ale i prostředky, proto tato definice neodpovídá zcela pedagogického účelu. Z mnou uvedených definic můžeme usoudit, že pojetí metody je značně rozdílné, různě obsáhlé. Někteří autoři rozumí pod pojmem metoda i formy, jiní dokonce i zásady. V současnosti se v didaktické teorii rozumí vyučovací metody v širším a užším slova smyslu. Chápání metody v širším slova smyslu obsahuje i organizační formy, strukturu vyučování Tradiční vyučovací metody Pojem tradiční vyučovací metody znamená, že tyto metody jsou ustálené, ověřené praxí a mají své pevné místo v výchovně vzdělávací práci škol. Vlastní význam slova metoda pochází z řeckého methodos, což znamená cestu směrem k cíli. Můžeme tedy říci, že metoda je způsob, jak dosáhnout určitého teoretického či praktického cíle. V systému pedagogických kategorií zastává vyučovací metoda velice významné postavení, jelikož žádný záměr nelze uskutečnit bez jejího prostřednictví. Své důležité místo zastává metoda přímo i ve výuce, neboť zde znázorňuje komunikační vazby mezi učitelem a žákem. Metodu výuky tedy chápeme jako koordinovaný, úzce propojený systém vyučovací činnosti učitele a učebních aktivit žáků orientovaný na dosažení výchovně vzdělávacích cílů KALHOUS, Z. Základy školní didaktiky. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, s MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, s MOJŽÍŠEK, L. Vyučovací metody. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s Tamtéž, s MAŇÁK, J. a kol. Alternativní metody a postupy. Brno: Masarykova univerzita, s. 5. 9

10 O. Šimoník charakterizuje vyučovací metodu jako způsob jakým učitel organizuje proces osvojování nových vědomostí a dovedností žáků. 12 Vyučovací metodu lze členit mnoha způsoby, můžeme ji dělit na metodické obraty, postupy a techniky; kromě toho lze rozlišovat vnější (způsob prezentace vyučovací metody) a vnitřní stránku výukové metody. V současnosti vzniká mnoho nových variant výukových metod, často spojených s organizačními formami výuky či moderními médii. Tyto rozmanité možnosti kombinací nabízejí širokou paletu variant vyučovacích metod, jejich různé obměny a modifikace. 13 Vyučovací metody prodělaly ve svém vývoji celou řadu změn. V počátečním období vývoje lidské společnosti se přenos zkušeností a pracovních dovedností uskutečňoval především při praktické činností 14, nové poznatky se získávaly nápodobou. Ruku v ruce se vznikem řeči se uskutečnila další etapa modernizace vyučovacích metod. Za základní prostředek přenosu vědomostí je označováno slovo, nejdříve mluvené, později psané. Ve vyučování převládá pasivita žáků, tato etapa dosáhla svého vrcholu ve středověku. Třetí etapa modernizace vyučovacích metod nastala s vynálezem knihtisku a počátky renesance. Možnost masového rozšíření tištěných knih se stala předpokladem a zároveň počátkem rozšíření metod práce s knihou, později se slabikářem, učebnicí. Velký důraz na vlastní žákovu aktivitu, především na činnost praktickou, je přikládán od přelomu 19. a 20. století. Od poloviny 50. let minulého století zastávala významné postavení v procesu přenosu poznatků technika, vyučovací metody začínají směřovat k aktivní účasti žáků na činnosti. V 70. a 80. letech se uplatňují požadavky na maximální využívání pomůcek a didaktické techniky, je kladen důraz na používání metod, které aktivizují žáky. Tyto dosavadní pojetí se od konce minulého století označují jako tzv. transmisivní (předávávající): učitel ví, umí, je kompetentní, je garantem pravdy a přichází, aby žáky naučil, aby jim své vědomosti předal, žáci neví, neumí, nejsou kompetentní a do školy přicházejí, aby tyto poznatky od učitele převzali. Postupně je rozpracováno a rozvíjí se pojetí konstruktivistického vyučování: učitel vytváří podmínky a zajišťuje, aby každý žák mohl dosáhnout co nejvyšší úrovně, učitel je garantem metody; žáci přicházejí, aby 12 ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s MAŇÁK, J. a kol. Alternativní metody a postupy. Brno: Masarykova univerzita, s ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s

11 přemýšleli, rozvinuli, reorganizovali své dosavadní poznatky, objevili (konstruovali) své nové poznatky Přehledová klasifikace vyučovacích metod dle různých autorů Při vývoji školy a pedagogiky vzniklo velké množství různých vyučovacích metod, některé se staly jen projevem doby, jiné si naopak udržely své pevné místo i v dnešní moderní škole. 16 Klasifikace základních metod výuky dle J. Maňáka A. Metody z hlediska pramene poznání a typu poznatků I. Metody slovní 1. Monologické metody (např. vysvětlování, výklad, přednáška) 2. Dialogické metody (např. rozhovor, dialog, diskuse) 3. Metody písemných prací (např. písemná cvičení) 4. Metody práce s učebnicí, knihou II. Metody názorně demonstrační 1. Pozorování předmětů a jevů 2. Předvádění (předmětů, činností, pokusů, modelů) 3. Demonstrace statických obrazů 4. Projekce statická a dynamická 17 III. Metody praktické 1. Nácvik pohybových a pracovních dovedností 2. Žákovské laborování 3. Pracovní činnosti 4. Grafické a výtvarné činnosti 15 Tamtéž, s MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, s MAŇÁK, J. a kol. Alternativní metody a postupy. Brno: Masarykova univerzita, s

12 B. Metody z hlediska aktivity a samostatnosti žáků I. Metody sdělovací II. Metody samostatné práce žáků III. Metody badatelské, výzkumné, problémové 18 C. Charakteristika metod z hlediska myšlenkových operací I. Postup srovnávací II. Postup induktivní III. Postup deduktivní IV. Postup analyticko syntetický D. Varianty metod z hlediska fází výchovně vzdělávacího procesu I. Metody motivační II. Metody expoziční III. Metody fixační IV. Metody diagnostické V. Metody aplikační 19 E. Varianty metod z hlediska výukových forem a prostředků I. Kombinace metod s organizačními formami výuky II. Kombinace metod s vyučovacími pomůckami F. Aktivizující metody I. Diskusní metody II. Situační metody III. Inscenační metody IV. Didaktické hry V. Speciální metody 20 Právě toto komplexní členění výukových metod J. Maňáka je nejčastěji zmiňované a citované. 18 Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s

13 Dále je v literatuře citováno členění metod výuky J. Lernera, které obsahuje pět obecných metod výuky: 1. Informačně receptivní metoda 2. Reproduktivní metoda 3. Metoda problémového výkladu 4. Heuristická metoda 5. Výzkumná metoda 21 Tuto klasifikaci metod výuky označuje Z. Kalhous jako nejvhodnější pro učitelskou praxi. 22 hlediska. Mojžíškův přehled metod je snahou o spojení procesuální a funkčního I. Motivační metody (metody usměrňující zájem) a) Úvodní, vstupní motivační metody (motivační rozhovor, motivační vyprávění, motivační demonstrace) b) Průběžné motivační metody (aktualizace obsahu, uvádění příkladů z praxe, ilustrace, podněcování žáků výzvou, pochvalou) 23 II. Metody expoziční (metody podání, zprostředkování učiva) a) metody přímého přenosu, přímého sdělování poznatků (monologické metody přednáška, vyprávění, popis, vysvětlení, instrukce) b) metody zprostředkovaného přenosu poznatků názorem Demonstrační metody (demonstrace obrazu, pohybu, demonstrace třírozměrných objektů) Metoda dlouhodobého pozorování jevů (pozorování v laboratoři, pozorování v terénu) PECINA, P., ZORMANOVÁ, L. Metody a formy aktivní práce žáků v teorii a praxi. Brno: Masarykova univerzita, s KALHOUS, Z. Základy školní didaktiky. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, s MOJŽÍŠEK, L. Didaktika. Praha: SPN, Citováno dle: PECINA, P., ZORMANOVÁ, L. Metody a formy aktivní práce žáků v teorii a praxi. Brno: Masarykova univerzita, s

14 Metody manipulační, montážní a demonstrační (práce se stavebnicemi, konstrukce) Metody pracovní (laboratorní práce aplikační, problémové, ilustrační, práce jako vyučovací metoda) Hra jako vyučovací metoda (hra námětová, s hračkou, inscenace didaktické povahy, dramatizace) Ilustrační metoda, kresba 25 c) Metody problémové (metody heuristického charakteru) Metody dialogické (Sokratovská metoda, heuristická metoda, beseda, vlastní problémy, složité problémové úkoly, projekty) d) Metody samostatné práce a autodidaktické metody (samostatná práce s knihou, literaturou, samostatná práce v laboratoři, samostatné studium v terénu) e) Metody bezděčného učení III. Fixační metody (metody opakování a procvičování učiva) a) Metody opakování vědomostí (ústní opakování, písemné opakování, seminární cvičení, dramatizace, domácí úkoly, katechetická metoda, opakovací rozhovor, ) b) Metody nácviku dovedností (nácvik poznávacích procesů, intelektuální trénink, pracovní a umělecký trénink) 26 IV. Metody kontroly a hodnocení (metody diagnostické a klasifikační) a) klasické didaktické diagnostické metody (písemné zkoušky, ústní zkoušky, didaktické testy, modelové diagnostické metody, výkonové zkoušky) b) Diagnostické metody vědecko výzkumného charakteru (systematické pozorování žáků, rozbor žákovských prací, rozhovor, dotazník, anamnéza, pozorování žáků v tzv. mezních uzlových situacích) Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s

15 c) Metody třídění a interpretace diagnostických údajů d) Metody klasifikační didaktické charakteristiky, klasifikační symbolika (aproximativní klasifikační metody, exaktní metody, charakteristiky) 28 J. Maňák a V. Švec nahlíží na výukové metody dle kritéria stupňující se složitosti edukačních vazeb. Jejich pohled rozděluje metody do tří základních skupin: Klasické výukové metody Aktivizující výukové metody Komplexní výukové metody Do skupiny aktivizujících výukových metod patří: diskusní metody; metody heuristické, řešení problémů; metody situační; metody inscenační, didaktické hry. Do skupiny komplexních metod náleží: frontální výuka; skupinová a kooperativní výuka; partnerská výuka; individuální a individualizovaná výuka, samostatná práce žáků; kritické myšlení; brainstorming; projektová výuka; výuka dramatem; otevřené učení; učení v životních situacích; televizní výuka; výuka podporovaná počítačem; sugestopedie a superlerning; hypnopedie. 29 O. Šimoník dělí vyučovací metody dle různých kritérií na: podle zdroje poznání a podle fáze vyučovací hodiny. Metody podle zdroje poznání: Metody slovní (zdrojem poznání je slovo) Metody názorné (zdrojem poznání je názor) Metody praktických prací (zdrojem poznání je praktická zkušenost) 30 Metody podle fáze vyučovací hodiny: Metody motivační Metody expoziční (nové učivo) Metody fixační (opakování) 27 Tamtéž, s Tamtéž, s MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, s ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s

16 Metody diagnostické (zjišťování výsledků) Metody hodnotící Alternativní vyučovací metody Vznik alternativních metod je spojen se vznikem alternativních škol a s procesem alternativního vzdělávání. Nutno podotknout, že se nejedná o metody, které jsou užívány jen v alternativních školách, ale naopak mnoho metodických prvků nebo řada celých soustav je používána v klasickém vyučování. Přesto všechno alternativní výukové metody občas představují méně známé, či málo používané prvky práce ve školách. Mnohdy mohou být alternativní vyučovací metody cestou, která vede k efektivnější výuce. Alternativní výukové metody jsou v největší míře praktikovány na alternativních školách. Pojem alternativní školy lze charakterizovat jako všechny druhy škol soukromých i státních, které mají podstatný rys liší se od hlavního proudu standartních, normálních škol dané výchovně vzdělávací soustavy. 32 Alternativní vyučovací metody jsou charakteristické: pozitivním přístupem (každý žák může a má opakovaně zažít úspěch), individualizací (v závislosti na temperamentu, různosti učebních stylů jednotlivých žáků, jejich vlastního tempa práce), vlastní činností (dialog, diskuse, pokus, aj.), variabilitou (možnost různých výsledků při použití různých postupů), svobodou (vede děti k pochopení demokratických aspektů svobodného života a chování, s právem projevit svůj názor, s odpovědností za vlastní činy, jednání a rozhodnutí), kooperací (spolupráce žáků bez soutěžení a soupeření), konstruktivním přístupem (žák konstruuje svoje vlastní poznání), smysluplností a srozumitelností, hravostí. 33 Alternativní výukové metody umožňují, aby si žáci efektivně osvojovali vědomosti, dovednosti, návyky, zkušenosti a rozvíjeli poznávací schopnosti v jednotlivých předmětech. Zároveň však mohou alternativní metody ovlivnit u žáka další stránky jeho osobnosti. Umožňují totiž: rozvíjet aktivitu, samostatnost a často také 31 ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s MAŇÁK, J. a kol. Alternativní metody a postupy. Brno: Masarykova univerzita, s Tamtéž, s

17 tvořivost žáků; podněcovat pozitivní stránky stylu učení žáků a rozvíjet jejich učební schopnosti; navozovat a rozvíjet učební dovednosti a návyky žáků Charakteristika vybraných vyučovacích metod Tradiční ale zároveň základní skupinu výukových metod tvoří metody slovní. Význam těchto metod jednak spočívá v tom, že se mohou jako metody uplatňovat zcela samostatně a zároveň rovněž doplňují všechny metody ostatní. Slovní metody dále dělíme na monologické a dialogické. 35 Monologické metody Mezi monologické metody řadíme například metodu výkladu, vysvětlování, vyprávění, popisu a přednášky. Metoda výkladu jo orientována na vliv učitelova živého slova. Je počítán mezi nejstarší, nejpropracovanější a nejpoužívanější vyučovací metody. Jeho podstatou je učitelův slovní projev, který bývá ve většině případů zaměřen na prezentaci a vysvětlení nového učiva. Ve školní praxi se nejčastěji využívá ve formě vysvětlování, vyprávění nebo popisu. Na vyšších stupních škol a na vysokých školách se výklad nečastěji uskutečňuje ve formě přednášek. 36 Vysvětlování se také řadí k dosti využívaným výukovým metodám, používá se především v situacích, ve kterých se učitel nemůže opřít o předchozí žákovi zkušenosti. 37 Všechny formy výkladu (vysvětlování, vyprávění, popis, přednáška) se obvykle vzájemně prolínají a doplňují a ve školní praxi je často nelze přesně oddělit od jiných vyučovacích metod, s nimiž mohou být propojeny Tamtéž, s MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, s ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s KALHOUS, Z. Základy školní didaktiky. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, s ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s

18 Dialogické metody Základním charakteristickým znakem těchto metod je rozdělení komunikační aktivity mezi učitele a žáky. 39 Metody otázek a odpovědí jsou rovněž řazeny k nejstarším vyučovacím metodám. Jejich základním stavebním prvek je otázka, která představuje impuls k činnosti, k přemýšlení; je to podnět k aktivizaci poznávacích, citových a volních procesů tázaného žáka. Mezi tyto metody řadíme různé typy rozhovorů, dialog, diskusi, besedu. 40 K prastarým ale zároveň i stále dosti uživatelným nepostradatelným metodám se řadí metoda rozhovoru. 41 Rozhovor je charakterizován jako dialogická vyučovací metoda, při které dochází ke střídání otázek učitele a odpovědí žáka. Mezi důležité klady metody rozhovoru patří neustálá zpětná vazba mezi učitelem a žáky. Rozlišujeme několik druhů rozhovorů: motivační (před prezentací nového učiva, většinou v úvodu vyučovací hodiny), vyvozovací (Sokratovský, žák je veden k přemýšlení a vyvozování pro něj nových vědomostí), objevný (heuristický, žák je veden k pozorování, experimentování a manipulaci s předměty a jevy), opakovací (fixační, slouží k opakování a upevnění učiva, k jeho prohloubení a systematizaci), diagnostický (examinační, zjištění úrovně žákových vědomostí). U metody dialogu je v popředí vzájemná spolupráce partnerů, otázky jsou kladeny oběma partnery. 42 Dialog je obecně považován za rozvinutější formu rozhovoru. 43 Při diskusi si členové skupiny vzájemně pokládají otázky a odpovídají na ně. Na našich školách se tato metoda zatím ve větší míře nepoužívá. Beseda je metoda, při které odborník neformálně hovoří se žáky a především odpovídá na jejich dotazy KALHOUS, Z. Základy školní didaktiky. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, s ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, s ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, s ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s

19 Metody práce s textem Metoda práce s učebnicí, s knihou, s textem může značně zvýšit žákovskou učební aktivitu, naučí li se žáci s textem správně pracovat. 45 Pod pojmem práce s textem je jednak rozuměna práce žáků s hotovým písemným textem, ale i samostatná tvorba vlastního textu, což bývá někdy označováno pojmem tvořivé psaní. 46 Názorné vyučovací metody Názorné vyučovací metody se při zprostředkování nových poznatků opírají o přímý názor a skutečnost, že lidské poznání začíná zpravidla vnímáním. Řadíme k nim především ukázku, pozorování a pokus. 47 Hlavní podstatou ukázky je názorné předvedení, jevů a procesů, které je doplněno učitelovým mluveným slovem, otázkami učitele a dotazy žáků. Ukázky dělíme na ukázky zrakové (vizuální), sluchové (auditivní), hmatové, čichové, chuťové a jejich kombinace. Za specifický druh ukázky se počítá instruktáž, jedná se o předvedení určitého úkonu, který je zpravidla doplněn popisem a vysvětlením probíhané činnosti. U metody pozorování je hlavní důraz kladen na to, aby žáci pozorovali jevy nebo věci v jejich přirozeném prostředí. Při pokusu dochází k umělému vyvolání jevu nebo procesu tak, aby jev nebo proces byl dobře pozorovatelný a analyzovatelný, abychom byli schopni zjistit, okolnosti jeho vzniku a určit podmínky jejich průběhu. Tzv. demonstrační pokus dělá sám učitel, frontální pokusy provádějí sami žáci zpravidla v menších skupinách, zároveň s učitelovým pokusem, nebo zcela samostatně MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, s ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s Tamtéž, s Tamtéž, s

20 Metody praktických prací U praktických metod je hlavním pramenem poznání především praxe a práce žáků, jejich přímý styk s předmětem a možnost manipulace s ním. 49 K metodám praktických prací patří frontální pokusy, laboratorní práce, práce žáků s multiplikáty pomůcek, praktické práce ve školních dílnách a praktické práce pěstitelské a chovatelské. 50 Aktivizující metody výuky Základem těchto metod je problémový přístup k učení. Mají v sobě zakotven silný náboj motivace, protože jejich základem je heuristický přístup k učivu. Jejich uplatněním může výuka nabýt hravého charakteru, tudíž je nelze aplikovat vždy. Tyto metody se velmi osvědčují i při vzdělávání dospělých. Podněcují zájem o učení a tím podporují u žáků intenzivní prožívání, myšlení a jednání a tak podporují samostatnost, flexibilitu a kreativitu myšlení. 51 Nejčastěji jsou rozlišovány čtyři základní skupiny aktivizujících metod: Diskusní metody Situační metody Inscenační metody Didaktické hry Diskusní metody navazují na metodu rozhovoru, ale předmět komunikace je vždy doplněn o nějaký problém. Základním znakem této metody je pak aktivní účast všech účastníků skupiny na řešení určitého problému. Mezi situační metody řadíme takové postupy, jejichž výchozím bodem je určitá konkrétní situace, která se musí řešit, obvykle ale nejsou k dispozici všechny potřebné informace pro řešení. 52 Jako didaktická hra je označována hra, kterou záměrně vyvolal pedagog, a která sleduje dosažení určitých didaktických cílů MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, s ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, s Tamtéž, s ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, s

21 Velice blízko k didaktickým hrám mají inscenační metody, jelikož u nich jde o ztvárnění zvolených nebo přidělených rolí. Inscenace tedy znamená reálnou situaci, s níž účastníci nakládají jako aktéři živé skutečnosti. Inscenace jsou buď strukturované (scénář obsahuje i jednotlivé role), nebo nestrukturované (scénář je bez rozdělení rolí). Aktivizující metody zastávají významnou roli v systému metod výuky, nemohou však být užívány jednostranně, izolovaně. Ve výchovně vzdělávací práci zastávají nezastupitelný význam z hlediska aktivace žáka, na učitele však kladou zvýšené nároky, především co se týče časové přípravy na výuku MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, s

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody:

Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody: VÝUKOVÉ METODY Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody: 1. Předává informace a dovednosti obsahově nezkreslené. 2. Je formativně účinná, tj. rozvíjí poznávací procesy. 3. Je racionálně a emotivně

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Téma číslo 7 Alternativní a reformní školství ve světě a v ČR I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 7 Alternativní a reformní školství ve světě a v ČR I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 7 Alternativní a reformní školství ve světě a v ČR I Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Základy vývoje školské soustavy v českých zemích. Vývoj školské soustavy za Rakouska-Uherska. Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

Vyučovací metody. 1. Pojem vyučovací metoda. 2. Klasifikace vyučovacích metod

Vyučovací metody. 1. Pojem vyučovací metoda. 2. Klasifikace vyučovacích metod 1. Pojem vyučovací metoda Vyučovací metody Používané termíny: vyučovací metody, výukové metody, vzdělávací metody, výchovně vzdělávací metody, edukační metody, metody výchovně vzdělávacího procesu, metody

Více

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ (Hradec Králové, SVK, 15.4.2011) PhDr. Jana Doležalová, Ph.D. I. EVOKACE: V čem vidíte pozitiva a negativa pracovních listů?

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody

Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody Učitelství praktického vyučování, PDT, P02 Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody OBSAH: zopakování pojmu vyučovací hodina vyučovací hodina, typy a fáze základní druhy příprav na vyučování klasická

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství)

Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství) Bi1BP_PEST Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství) Anotace předmětu: 26 hodin přímé výuky rozdělené do absolvovaných na katedře biologie, terénním

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

Metody a formy výuky

Metody a formy výuky Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Metody a formy výuky Zpráva z evaluačního

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTICKÉ ZÁSADY (PRINCIPY) VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Didaktickými zásadami (principy) rozumíme nejobecnější pravidla didaktického procesu,

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy Tyto metodické poznámky mají napomoci k uskutečnění několika různých školních projektů environmentální výchovy. Proto jsou psány tak, aby

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Vyučovací metody a formy ve výuce dopravní výchovy

Vyučovací metody a formy ve výuce dopravní výchovy 1 Vyučovací metody a formy ve výuce dopravní výchovy Cílem této části není podrobný popis vybraných výukových metod a organizačních forem výuky. Tato problematika je v literatuře dostatečně zpracována

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.12 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKT ZŠ ZLATÉ HORY UČÍME SE MODERNĚ, UČÍME SE PRO ŽIVOT! CZ.1.07/1.1.26/02.0020 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKTOVÉ VÝUKY PROBLEMATIKA PROJEKTOVÉ VÝUKY Mgr. Michal Sedláček, Ph.D. Vhled do problematiky

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Projektově orientované studium Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt. CIIV červenec 2013 odpovědný manažer: Petr Hynek

Projektově orientované studium Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt. CIIV červenec 2013 odpovědný manažer: Petr Hynek Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt Projektově orientované studium není nic nového Po celou historii je stále a znova voláno po praktické výuce Fantazie je důležitější než

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání

Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání Mgr. Kateřina Šrámková Současný stav hudební výchovy na školách není uspokojivý. Proč tomu tak je, je předmětem zkoumání práce učitelů hudební výchovy

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

Hrát si a učit se proč ne?

Hrát si a učit se proč ne? Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Jehnědí 82, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 75016133 tel. 465 547 259, e-mail: zsjehnedi@wo.cz, http://www.jehnedi.cz Školní vzdělávací program

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD

CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Zpracování samostatného projektu ze společenských věd na zvolené téma vychází z vědních oborů psychologie,

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více