MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kurz volitelného německého jazyka pro 5. třídu základní školy PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kurz volitelného německého jazyka pro 5. třídu základní školy PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra německého jazyka a literatury Kurz volitelného německého jazyka pro 5. třídu základní školy Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Jana Nečesalová Vedoucí práce: PhDr. Alice Brychová

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen literaturu uvedenou v seznamu použité literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně dne

3 Na tomto místě bych ráda poděkovala PhDr. Alici Brychové za trpělivé vedení mé práce, cenné rady a připomínky. Rovněž děkuji za náměty a doporučení, které mi poskytla a které jsem použila v této diplomové práci.

4 Obsah ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST ÚVOD VÝUKA CIZÍHO JAZYKA NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Cizí jazyk v osnovách prvního stupně základní školy Historie Současný stav od poloviny 90. let 20. století Cíle cizojazyčného vyučování Zásady cizojazyčného vyučování Metody cizojazyčného vyučování MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA Zájmová činnost Požadavky na výchovu mimo vyučování Funkce výchovy mimo vyučování Zařízení pro výchovu mimo vyučování Formy práce při výuce cizího jazyka mimo vyučování EMPIRICKÁ ČÁST ÚVOD CÍL VÝZKUMU A FORMULOVÁNÍ HYPOTÉZ VÝSLEDKY ŠETŘENÍ A JEJICH INTERPRETACE PRAKTICKÁ ČÁST ÚVOD VORSTELLEN (PŘEDSTAVOVÁNÍ) BEGRÜßUNG (POZDRAVY) ZAHLEN (ČÍSLA) TIERE (ZVÍŘATA) FARBEN (BARVY) NIKOLAUSTAG (DEN, KDY CHODÍ MIKULÁŠ)...85 ZÁVĚR...91 SUMMARY...92 POUŽITÁ LITERATURA...93 PŘÍLOHY

5 Úvod Současný multikulturní svět klade stále větší důraz na aktivní znalost cizích jazyků. Dávno pryč je doba, kdy jsme si vystačili pouze s mateřským jazykem. Nelze popřít, že světovým jazykem číslo jedna je angličtina. Bez její znalosti se dá jen stěží prosadit v oblasti obchodní, kulturní, politické, technické atd. Tento trend pochopila i česká společnost, a proto se anglický jazyk vyučuje již na základních školách. Postupně se zahájení jeho výuky posouvá do stále nižších ročníků. Není výjimkou, že se žáci s tímto jazykem setkají již v první třídě. V důsledku tohoto jevu se přirozeně oslabují pozice ostatních cizích jazyků. Mezi ně patří i německý jazyk, který byl ještě v nedávné době na českých školách hojně vyučován. Myslím si, že žáci by se skutečně měli jako první cizí jazyk učit angličtinu. Nicméně vzhledem k zeměpisné poloze České republiky bychom neměli odsouvat německý jazyk do zapomnění. Každý z nás by měl ovládat alespoň jeho základy. Bylo by velmi naivní spoléhat na to, že si lidé k němčině najdou cestu sami. Proto se domnívám, že by mělo být žákům základních škol umožněno studium německého jazyka a to už na prvním stupni, zvláště projeví-li o to sami zájem. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla věnovat svoji práci problematice výuky německého jazyka na prvním stupni základní školy. K tématu přistupuji zeširoka. První část práce je teoretická. Zpočátku popisuji histori vývoje výuky cizích jazyků na prvním stupni základních škol na našem území. Dále komentuji výčet cílů, zásad a metod cizojazyčného vyučování. Protože se chci zaměřit na výuku němčiny v rámci volného času, pokračuji vysvětlením pojmů volný čas, mimoškolní výchova, zájmová činnost a uvádím formy práce při výuce cizího jazyka mimo vyučování. Empirická část spočívá ve zpracování výsledků dotazníkového šetření. K tomuto účelu jsem sestavila dotazník s otázkami, které si kladou za cíl zjistit aktuální stav výuky cizích jazyků v pátých třídách základní školy. Zejména jsem pátrala po zájmu o německý jazyk. Dotazník vyplnili rodiče žáků pátých tříd několika vybraných škol. Výsledky jsou statisticky vyhodnoceny, znázorněny v grafech a stručně okomentovány. Praktická část obsahuje několik ukázkových na sebe navazujících hodin pro výuku nepovinného německého jazyka pro 5. třídu základní školy. Zpracováno je šest výukových témat, přičemž jedno téma je rozvrženo do dvou vyučovacích jednotek a to tak, že v první z nich se příslušné téma probírá, v druhé opakuje. Součástí každé přípravy jsou pracovní listy a potřebné materiály do hodin. 2

6 1 Teoretická část 1.1. Úvod V každém odvětví lidské činnosti platí, že pokud chceme dosáhnout kvalitního výsledku, je třeba se na práci dobře připravit. Stejně tak jako dům nelze stavět bez dobrých základů, tak ani náplň kurzu volitelného německého jazyka nelze vytvářet bez dobrých teoretických znalostí. Proto moje diplomová práce zpočátku obsahuje část teoretickou, ve které jsem za značného přispění studia odborné literatury shrnula nejdůležitější a nejzákladnější poznatky vztahující se ke zvolenému tématu Výuka cizího jazyka na prvním stupni základní školy Cizí jazyk v osnovách prvního stupně základní školy V této kapitole se budu věnovat historii vyučování cizích jazyků na prvním stupni základní školy od vzniku samostatného Československa do současnosti. Sleduji pouze situaci na území dnešní České republiky. Domnívám se, že obsah této dějinné pasáže není sice tím nezbytným základem potřebným pro moji práci, nicméně tato oblast byla pro mne zajímavá. Proto jsem ji nakonec na toto místo zařadila. Ostatně každé studium historie může svým dílem přispět k pochopení věcí současných Historie Důležitým mezníkem v historii Českých zemí je rok 1918, ve kterém končí první světová válka, rozpadá se Rakousko-Uhersko a vzniká samostatné Československo. Ve všech oblastech společenského života dochází ke změnám, nevyjímaje školství. Přeměna školského systému však není okamžitá, ale postupná. V roce 1922 vychází Malý školský zákon, který mimo jiné stanovuje povinné předměty obecné školy. Na rozdíl od dnešní základní školy, obecná škola nerozlišuje první a druhý stupeň. Tvoří ji osm postupných ročníků. K povinným předmětům na obecné škole patří: náboženství, občanská nauka a výchova, jazyk vyučovací, prvouka, vlastivěda, zeměpis, dějepis, počty s naukou o tvarech měřických, přírodopis, přírodozpyt, kreslení, zpěv, ruční práce, tělesná výchova. Znamená to, že cizí jazyk se na obecné škole neučí v žádném ročníku. Rozdělení 3

7 předmětů do jednotlivých ročníků a jejich hodinová dotace je stanovena učebním plánem obecné školy z roku Ministerstvo školství a národní osvěty vydává v roce 1933 nový učební plán pro osmitřídní obecné školy, který se zásadně neliší od učebního plánu z roku Vyučují se stejné předměty. Ke změnám dochází pouze v zařazení předmětů do jednotlivých postupných ročníků a v hodinových dotacích. Cizí jazyk se do nových učebních plánů nezařazuje. Během okupace českých zemí Německem prochází celý systém našeho školství zásadními změnami. Ty se týkají především obsahu vyučování. Od listopadu 1939 se do škol zavádí povinná výuka německého jazyka. Žáci se mu učí již od třetí třídy a to v případě, přihlásilo-li se pro něj nejméně 12 dětí. Ve školním roce 1940/41 se již všichni žáci od třetí třídy učí povinně německy. Hodinová dotace připadá na 3 hodiny týdně pro žáky třetích, čtvrtých a pátých tříd. Žáci si mají osvojit základy hovorové němčiny, seznámit se s německým písmem a základní gramatikou. Důraz je kladen na probuzení zájmu o německý jazyk. Ve školním roce 1942/43 se zvyšuje počet vyučovacích hodin německého jazyka týdně. Žáci se mu učí již od prvního postupového ročníku a to v první a druhé třídě 4 hodiny týdně, ve třetí až páté třídě 7 hodin týdně a v šesté až osmé třídě 6 hodin týdně. Po osvobození Československa ruskou armádou se samozřejmě okamžitě zastavuje vyučování německého jazyka na obecných i občanských školách. Uzavírají se německé školy. Do sestavení nových učebních osnov se vyučuje podle učebního plánu z roku Na nižším stupni se žáci věnují především českému jazyku, čtení, psaní a počítání. Výuka cizího jazyka se nerealizuje. Na začátku školního roku 1953/54 se dosavadní národní, střední školy a gymnázia přeměňují na všeobecně vzdělávací školy nové školské soustavy. (srov. Kováříček, 1984) V roce 1954 vydává ministerstvo školství učební osnovy, podle kterých se žáci čtvrté a páté třídy učí tři hodiny týdně ruskému jazyku. (srov. Národní škola: učební osnovy pro 1. až 5. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol, 1954, s. 3) 4

8 Na základě učebních osnov z roku 1960 se hodinová dotace ruského jazyka u žáků čtvrtých a pátých tříd snižuje na dvě hodiny týdně. Hlavním cílem vyučování je položit základy řečovým dovednostem ve čtení, v poslechu, v ústním a písemném vyjadřování. 4. třída tiskací a psací podoba azbuky, ruská výslovnost; 5. třída řečové dovednosti, technika čtení a psaní, nejdůležitější slovní zásoba. Slovní okruhy: rodina, škola, město, vesnice, příroda, tělesná výchova a sport. Dále se mohou žáci nepovinně učit: - slovenskému jazyku; Tento předmět je určen pro žáky 2. až 9. tříd slovenského původu ve třídách s českým jazykem vyučování s hodinovou dotací 2 hodiny týdně; - německému jazyku, který je určen žákům 1. až 9. ročníku německé národnosti, hodinová dotace činí 2 4 hodiny týdně; - řeckému (makedonskému) jazyku pro žáky řeckého původu, hodinová dotace 4 hodiny týdně. (srov. Učební osnovy pro ročník, 1960, s ) Podle učebních osnov z roku 1975 se žáci prvního stupně základní školy neučí cizí jazyk. V páté třídě se učí 4 hodiny týdně ruský jazyk, ale pátá třída je v této době součástí druhého stupně základní školy. (srov. Učební osnovy pro ročník, 1976, s. 3) Díky vzpomínkám pamětníků vím, že se žáci čtvrté třídy na školách s rozšířenou výukou jazyků v této době učí ruskému jazyku. V roce 1982 vyšly nové učební osnovy, podle nichž se žáci 1. až 4. ročníku základní školy rovněž neučí cizímu jazyku. Pátá třída se řadí ke druhému stupni základních škol. (srov. Učební osnovy pro ročník, 1989, s. 3) 5

9 Současný stav od poloviny 90. let 20. století V 90. letech 20. století vydává ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy tři vzdělávací programy pro primární vzdělávání: Obecná škola Základní škola Národní škola Vzdělávací programy jsou základním pedagogickým dokumentem pro poskytování vzdělání. Obsahují pojetí daného stupně vzdělání, závazné požadavky na obsah vzdělání, rozpracovávají cílové požadavky na kompetence žáků a navrhují učivo pro jednotlivé ročníky (případně etapy). (Nelešovská, Spáčilová, 2005, s. 35) Vzdělávací program Základní škola platí od 1. září 1996 a vymezuje první stupeň základní školy od 1. do 5. ročníku. Podle učebního plánu tohoto programu se žáci, kteří chodí ve školním roce 2006/2007 do čtvrté a páté třídy, učí 4 hodiny týdně cizí jazyk. Žáci, kteří jsou v tomtéž roce v prvním až třetím ročníku, se učí cizí jazyk ve třetí až páté třídě s časovou dotací tři hodiny týdně. Nejvíce žádaným cizím jazykem je angličtina nebo němčina, žák má však i možnost zvolit si francouzský, ruský či španělský jazyk. Hlavním cílem vyučování v tomto období je vytvořit u žáků pozitivní vztah k cizímu jazyku, probudit u nich zájem naučit se cizí jazyk. Žák také může od prvního ročníku navštěvovat nepovinný předmět Další cizí jazyk. V první až třetí třídě může učitel vyučovat v blocích, rozdělit vyučovací hodinu na menší časové jednotky (např. z důvodů udržení žákovy pozornosti po krátkou dobu, nutnosti častého střídání aktivit), kombinovat různé činnosti, avšak musí dodržet týdenní časovou dotaci. (srov. Vzdělávací program Základní škola, 1996, s ) Vzdělávací program Obecná škola platí od 1. září 1997 a má 5 postupových ročníků. Žáci, kteří jsou ve školním roce 2006/2007 v 1. až 3. ročníku, se učí cizímu jazyku od 3. do 5. třídy hodin týdně. Žáci, kteří ve školním roce 2006/2007 navštěvují 4. nebo 5. třídu, se učí ve čtvrté třídě hodin týdně a v páté třídě hodin týdně. 6

10 Nepovinný předmět cizí jazyk si mohou žáci zapsat již od prvního ročníku, ale zastánci obecné školy jej doporučují zařadit až od třetí třídy. (srov. Vzdělávací program Obecná škola, 1996, s. 23) Podle vzdělávacího programu Národní škola se vyučuje od 1. září Stejně tak jako ve vzdělávacím programu Základní škola může učitel rozdělit vyučovací hodinu na menší úseky. Cizí jazyk je součástí základního učebního plánu od 4. třídy. Žáci se mu učí 3 hodiny týdně. V 1. až 3. ročníku je cizí jazyk řazen do nadstavbové části. (srov. Vzdělávací program Národní škola, 1997, s ) Od školního roku 2007/2008 se v prvních a šestých třídách začíná učit podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jedná se o klíčový dokument, který konkretizuje požadavky v oblasti základního vzdělávání v podobě cílů obsahu a očekávaných výstupů, kterých má žák dosáhnout. Základním cílem vzdělávání je vybavit žáka souborem klíčových kompetencí, které jsou chápány jako souhrn způsobilostí (dovedností, schopností, postojů, hodnot a vědomostí) využitelných v životě i v dalším vzdělávání. (Nelešovská, Spáčilová, 2005, str. 36) Obsah základního vzdělávání je rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí, přičemž cizí jazyk spadá do oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor Cizí jazyk má na prvním stupni základní školy časovou dotaci tři hodiny týdně a vyučuje se povinně od třetího ročníku. Žákům musí být nabídnuta výuka anglického jazyka. Pokud si však rodiče přejí, aby se jejich dítě učilo jinému cizímu jazyku, musí je škola upozornit, že může být porušena návaznost výuky na jiné základní nebo později střední škole. Při zájmu žáků lze začít s výukou cizího jazyka i v nižších ročnících. (srov. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2005, s. 106) 7

11 Cíle cizojazyčného vyučování Cílem školního vzdělání rozumíme zamýšlený a očekávaný výsledek výchovně- vzdělávací práce, k němuž učitel v součinnosti s žáky směřuje. Tento výsledek je vyjádřen ve změnách osobnosti žáka (jeho vědomostech, dovednostech, vlastnostech, postojích, názorech aj.). (Nelešovská, Spáčilová, 2005, s. 43) Choděra (2001) považuje za hlavní cíl výuky cizích jazyků cíl jazykový (komunikativní), který směřuje k dosažení komunikativní kompetence. Mezi komunikativní dovednosti patří poslech, mluvení, čtení a psaní. Dále rozlišuje cíle vzdělávací a cíle výchovné, které jsou založeny na humanistických procesech. Vzdělávací cíl (informativní, poznávací, kognitivní) spojuje s internalizací poznatků o mimojazykových faktech s jazykem spojených. Výchovný cíl (formativní) spočívá, tkví v rozvoji rysů osobnosti, charakteru a morálních kvalit. Lazar (1980) upozorňuje na úkoly, které má výuka německého jazyka plnit: - vzbudit u žáků zájem o studium cizího jazyka; - naučit žáky využívat znalostí cizího jazyka; - ovládat cizí jazyk a osvojit si metody samostatného studia; - rozvíjet myšlení žáků; - vytvářet a upevňovat pracovní a mentální disciplínu. Já osobně považuji za nejdůležitější vytvořit u žáků pozitivní vztah k cizím jazykům a naučit je adekvátně reagovat na běžné situace. Nepovažuji za katastrofické porušení některého z gramatických pravidel, preferuji dorozumívací funkci jazyka Zásady cizojazyčného vyučování Pod pojmem vyučovací zásady rozumíme určité požadavky a pravidla, které jsou formulovány na základě poznání zákonitostí vyučovacího procesu a jejichž dodržování ovlivňuje efektivitu a úspěšnost vyučování. (Nelešovská, Spáčilová, 2005, s. 141) Někteří autoři používají místo pojmu vyučovací zásada výraz princip. 8

12 Nyní představím soustavu vyučovacích zásad, které platí pro každý vzdělávací systém. U těchto zásad navíc uvádím, jak by se měly uplatňovat při výuce cizích jazyků. Zásada názornosti - do výuky zapojovat co nejvíce smyslů. Tuto zásadu je důležité dodržovat hlavně u dětí mladšího školního věku, protože jejich myšlení je převážně konkrétní; - ve výuce cizích jazyků se tato zásada uplatňuje především ve vnímání zvukové podoby jazyka. Zásada soustavnosti (postupnosti) - systematické osvojování vědomostí od jednoduchého ke složitějšímu, od snadného k obtížnému, od blízkého ke vzdálenému a od známého k neznámému; - žákům by zejména gramatika, slovní zásoba a jednotlivá témata měla být zprostředkovány postupně, systematicky. Zásada uvědomělosti a aktivity - žák ví, co a proč se učí, aktivní zapojení celé osobnosti žáka do učení, vhodná volba metod a jejich časté střídání; - tato zásada je dnes pokládána za stěžejní; - pro výuku cizích jazyků je důležitá zásada aktivní komunikativnosti, podle které mají jazykové prostředky sloužit ke sdělování smysluplných obsahů. Zásada přiměřenosti - vše musí být přiměřené věku žáka, jeho somatickým, psychickým i individuálním zvláštnostem; - spočívá ve vhodném výběru témat, slovní zásoby, gramatického, fonetického a ortografického učiva, poslechových činností. Zásada trvalosti - žák si vybaví osvojené vědomosti a dovednosti a dokáže je použít při své činnosti; - učitel musí respektovat zákonitosti paměti, např. křivku zapomínání či vlivy transferu; - v cizím jazyce je pak důležité soustavné opakování slovní zásoby, jako účelné se jeví začlenění dříve naučené slovní zásoby do nově probíraného učiva. 9

13 Zásada výchovnosti vyučování - v průběhu vyučování se realizují všechny složky výchovy: výchova rozumová, mravní, estetická, tělesná, pracovní; - je velmi důležitá v primární škole, protože se osobnost žáka teprve formuje; - speciálně výuka cizího jazyka umožňuje vnímat cizí kultury, rozumět jim, chápat je jako součást jednoho lidského společenství. Zásada vědeckosti - vyučování musí být na vědecké úrovni; - žáci si osvojují poznatky ve zjednodušené podobě za účelem pochopení, ale i u nich bychom měli hledět na osvojování správných vědeckých a odborných pojmů; - při výuce cizího jazyka je nutné pracovat se slovníky, metodickými příručkami a odbornými publikacemi. Důležité je předávat žákům zcela správné informace, na prvním stupni obzvláště v oblasti fonetiky. Zásada spojení teorie s praxí a školy se životem - to, co se žáci naučí, lze použít v praxi; - při výkladu uvádí učitel konkrétní příklady, využití aktivit, které vedou k uplatnění v praktickém životě; - v dnešní době se zdůrazňuje zásada priority řečové praxe před jazykovou teorií, která upřednostňuje používání cizího jazyka před jeho popisem a interpretací. Zásada komplexního rozvoje osobnosti žáka - rozvoj všech složek osobnosti žáka, tj. oblasti kognitivní (poznávací), psychomotorické a afektivní (postojové); - z hlediska cizích jazyků se jedná buď o komplexnost vyváženou nebo nevyváženou. Vyvážená komplexnost nastává tehdy, když jsou ve výuce přítomny všechny dílčí komponenty (např. jednotky gramatické, lexikální, fonetické a grafické, ústní a písemná komunikace, řečová produkce a recepce, jazykové a řečové dovednosti, verbální a nonverbální komunikace). Nevyvážená komplexnost je způsobena absencí některé z komponent. Cílem každé výuky je samozřejmě komplexnost vyvážená. (srov. Nelešovská, Spáčilová, 2005, s ), (srov. Choděra, Ries, 1999, s ) 10

14 Princip individuálního přístupu k žákům - učitel respektuje individuální zvláštnosti žáků; - každý žák má svoji osobní hodnotu, kterou je potřeba odhalit a následně rozvíjet; - myslím si, že u cizího jazyka je tento přístup nepostradatelný pro řečové dovednosti a správnou výslovnost. Princip zpětné vazby - žáci získávají od učitele zpětnou vazbu, informaci o tom, jak pracují, zda plní úkol úspěšně či neúspěšně; - zpětná vazba je velmi důležitá i pro učitele, který tak získává přehled o tom, zda mu žáci rozumí či nikoli; - domnívám se, že výuka cizího jazyka je z velké části založena na komunikaci, a proto by byla bez zpětné vazby neefektivní; tato zásada se uplatňuje obecně ve všech řečových dovednostech čtení, psaní, mluvení, poslech i v dílčích kompetencích gramatika, výslovnost, slovní zásoba, pravopis. (srov. Filová, 1996, s ) Metody cizojazyčného vyučování Vývojem metod vyučování cizím jazykům se zabývá celá řada autorů na celém světě. V souvislosti s vyučováním cizích jazyků mluvíme o širším pojetí metody. Je to metodický směr, v němž se uplatňují aspekty řady věd, především lingvistiky, psychologie, pedagogiky, antropologie, filozofie, kybernetiky, sociologie a dalších oborů, i když ne ve stejné míře a stejně systematicky. Tyto aspekty pak spoluurčují specifický přístup k výběru učiva a jeho osvojování. (Hendrich, s. 256) Mezi metody v širším slova smyslu, které je vhodné používat na prvním stupni základní školy, patří metoda přímá, metoda audioorální, metoda audiovizuální, metoda komunikativní. Přímá metoda - poslech a mluvení jsou nejdůležitější cesty k ovládání cizího jazyka; - podstatou vyučování je tedy rozhovor; 11

15 - velmi důležitá je jednojazyčnost - czí jazyk se dítě učí bez pomoci mateřského jazyka; - pojmy se spojují s konkrétním obsahem, nepoužívá se překlad; - významným cílem vyučování je rozvíjet Sprachgefühl ; - mluvnice a gramatická pravidla nestojí v popředí výuky; - typické formy cvičení: otázky a odpovědi, Lückentexte, doplňovací cvičení, hraní dialogů, učení rýmů a písní zpaměti, příležitostně také diktát a převyprávění. (srov. Neuner, Hunfeld, 1993, s ) Audioorální metoda - jedná se o spojení slyšeného a řečeného; - žáci se učí řečovým dovednostem v následujícím pořadí: poslech, mluvení, čtení, psaní; - jednojazyčnost vyučování veškerá komunikace probíhá v cizím jazyce, jen minimální používání mateřského jazyka; - situativnost vyučování - gramatika se procvičuje při dialozích týkajících se každodenní reálné problematiky; - uplatňuje se imitace a časté opakování; - charakteristické formy cvičení: cvičení vzorových vět v různých variacích, substituce, Lückentexte, doplňovací cvičení, učení se zpaměti, přehrávání modelových rozhovorů. (srov. Neuner, Hunfeld, 1993, s ) Audiovizuální metoda - jedná se o spojení slyšeného a viděného; - fáze vyučování: prezentace obrázku, obrázkové řady (vizuální složka) a dialogu nahraného na kazetě, CD (auditivní složka); - vysvětlení významů jednotlivých částí rozhovoru pomocí ukazování, opakovaného poslechu jednotlivých pasáží, otázek a odpovědí; - naučení se rozhovorů zpaměti; - vymýšlení vlastního dialogu k obrázkům nebo sehrání scénky; - cvičení vzorových vět použitých v dialozích; 12

16 - psaní a čtení se přidává až v pokročilejší fázi vyučování; (srov. Neuner, Hunfeld, 1993, s ) Komunikativní metoda - používá se dnes ze všech vyučovacích metod nejčastěji; - je zaměřena na komunikaci žáka v cizím jazyce; - minimální používání mateřského jazyka; - vyznačuje se komplexností: rovnoměrné zastoupení komunikace mluvené, psané, poslechu a řečové improvizace; - učitel se přizpůsobuje potřebám žáků, ne naopak; - důležitým znakem je užitečnost - učitel volí praktická témata a reálné situace; - neexistuje pevný systém charakteristických forem cvičení, požadavek se klade na komunikativní povahu cvičení a učení se reálných situací. (srov. Kostovičová, 2006), (srov. Janíková, s. 17) 1.3. Mimoškolní výchova Ve své diplomové práci se zabývám výukou nepovinného německého jazyka. Realizuje se mimo dobu obvyklou pro povinnou školní výuku, tzn. ve volném čase dětí. Volným časem se zabývá pedagogika volného času, která vymezuje pojem volný čas jako čas, v němž člověk svobodně volí a dělá takové činnosti, které mu přinášejí radost, potěšení, zábavu, odpočinek, které obnovují a rozvíjejí jeho tělesné a duševní schopnosti, popř. i tvůrčí schopnosti. Je to čas, v němž je člověk sám sebou, nejvíce patří sám sobě, kdy koná převážně svobodně a dobrovolně činnosti pro sebe, popř. pro druhé, ze svého vnitřního popudu a zájmu. (Němec, 2002, s. 17) Myslím si, že pro některé děti je účast v zájmovém kroužku cizího jazyka vhodně zvolenou volnočasovou aktivitou. Přináší jim nejen nové poznatky, ale i potěšení, odreagování od školních povinností, relaxaci. Jiným dětem však připomíná činnosti realizované ve škole a další nasávání nových informací je pro ně únavné. 13

17 Domnívám se, že je to zpravidla u dětí, které věnují domácí přípravě na vyučování více času. Pro takové žáky jsou vhodné především takové činnosti, které nevyžadují zapojení myšlení, např. sport. Podle Úmluvy o právech dítěte má být každému dítěti dána příležitost k účelnému naplňování volného času. Doslovně se v článku 31 uvádí: 1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo dítěte na odpočinek a volný čas, na účast ve hře a oddechové činnosti odpovídající jeho věku, jakož i na svobodnou účast v kulturním životě a umělecké činnosti. 2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají a zabezpečují právo dítěte na všestrannou účast v kulturním a uměleckém životě a napomáhají k tomu, aby dětem byly poskytovány odpovídající a rovné možnosti v oblasti kulturní, umělecké, oddechové činnosti a využívání volného času Zájmová činnost (Úmluva o právech dítěte, 199, s ) Současným trendem ve vývoji školy je rozšiřování jejího působení do oblasti smysluplného využívání volného času. Škola se stává otevřenou institucí, její nabídka se rozšiřuje o další vzdělávání a zájmovou činnost. (srov. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá kniha, 2001, s. 54) Obsah výchovy mimo vyučování Pedagogické ovlivňování volného času, zejména výchova dětí v době mimo vyučování, je významnou oblastí výchovného působení. Poskytuje příležitost vést jedince k racionálnímu využívání volného času, formovat hodnotné zájmy, uspokojovat a kultivovat významné lidské potřeby, rozvíjet specifické schopnosti a upevňovat žádoucí morální vlastnosti. (Pávková, 2002, s. 39) Obsah výchovy mimo vyučování tvoří činnosti výchovně-vzdělávací, odpočinkové, rekreační, zájmové, společensky prospěšné, samoobslužné a příprava na vyučování. Za nejdůležitější složku výchovy mimo vyučování se považují zájmové činnosti. Proto se jim budu v následujícím textu podrobněji věnovat. 14 (srov. Pávková, 2002, s )

18 Zájmové činnosti chápeme jako cílevědomé aktivity zaměřené na uspokojování a rozvíjení individuálních potřeb, zájmů a schopností. Mají silný vliv na rozvoj osobnosti i na správnou společenskou orientaci. (Pávková, 2002, s. 96) Existuje několik typů zájmových činností: Zájmové činnosti společenskovědní - vedou k poznání aktuálního společenského dění i historických souvislostí; - základní oblasti jsou: výchova k vlastenectví, partnerství, rodičovství, společenská výchova, sběratelství a jazykověda. Zájmové činnosti pracovně-technické - směřují ke zdokonalování manuálních dovedností a k aplikaci technických poznatků v praxi; - rozvíjí technické myšlení a zájem žáků o tvořivou práci; - okruhy činností: např. práce s různými materiály, jednoduché opravy hraček, modelářství, výpočetní technika. Zájmové činnosti přírodovědné - pěstují vztah žáka k přírodě, k její ochraně; - okruhy činností: pozorování rostlin a živočichů, meteorologické změny, pěstitelství, chovatelství, práce s klíčem k určování rostlin, živočichů, hub, encyklopedií, spolupráce s botanickou zahradou, hvězdárnou. Zájmové činnosti estetickovýchovné - formují estetické vztahy žáků k přírodě, společnosti, materiálním a kulturním hodnotám; - rozvíjí výtvarný, literární, dramatický a hudebně-pohybový projev; - okruhy výtvarné činnosti: např. využívání různých výtvarných technik, hry s barvou, dekorativní práce, návštěvy výstav, kultura těla a oblékání; - okruhy hudební činnosti: např. zpěv, hudební hry, taneční hry, hra na hudební nástroje, poslech hudby, dějiny hudby; - okruhy literárně-dramatické činnosti: např. četba, přednes, dramatizace, komunikativní dovednosti, návštěva divadla, beseda s umělci. 15

19 Zájmové činnosti tělovýchovného, sportovního a turistického zaměření - přispívají k tělesné zdatnosti, dělají žáky psychicky odolnější, podporují zdravý vývoj žáků; - okruhy činností: atletika, gymnastika, sportovní hry, turistika, sledování sportovních soutěží. (srov. Pávková, 2002, s ) Problematikou zájmového zaměření dětí a mládeže se zabývá Paeddr. Bohuslava Vacková. Je řešitelkou výzkumného projektu Zájmové vzdělávání jako nástroj účelného využívání volného času dětí a mládeže. Tento výzkum probíhal od prosince roku 2003 do listopadu roku 2005 ve všech krajích České republiky kromě hlavního města Prahy. Jeho hlavním cílem bylo zmapovat nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež a zapojení dětí do nich. Z údajů zjištěných Paeddr. Vackovou (viz Graf 1) vyplývá, že největší podíl na účasti v níže uvedených zájmových aktivitách mají děti mladšího školního věku (6 12 roků, 1. stupeň základní školy) a to 49,3 %. Žáci tohoto věku jsou ve fázi hledání zájmu, který není ještě zcela vyhraněný. Věková kategorie let je zastoupena 39,7 %, předškolní děti 7,0 % a mládež do 26 let 4,0 %. 6,5% 8,3% 6,5% 10,7% 23,7% 44,3% Sport Estetika Práce na PC Přírodověda Turistika Další Graf 1: Zájmové zaměření činností Mezi další zájmové činnosti patří: jazykové kroužky, zdravověda, požární ochrana, modelářské činnosti, ekologie, křesťanská výchova. (srov. Vacková, 2005, s ) 16

20 Požadavky na výchovu mimo vyučování Výchova mimo vyučování je specifický proces, který splňuje určité požadavky: Požadavek pedagogického ovlivňování volného času - zdůrazňuje nutnost pedagogického dozoru. Požadavek jednoty a specifičnosti vyučování a výchovy mimo vyučování - společné plnění výchovného cíle, kterého lze dosáhnou specifickými prostředky; - spolupráce pedagogů. Požadavek dobrovolnosti - dobrovolná účast dětí na činnostech. Požadavek aktivity - aktivní podíl dětí ve všech fázích činnosti, tedy při plánování, přípravě, realizaci i hodnocení. Požadavek seberealizace - jedinec uplatňuje své specifické vlohy a schopnosti. Požadavek pestrosti, zajímavosti a přitažlivosti - vztahuje se na obsah, metody i formy práce. Požadavek odpočinkového a rekreačního zaměření - volba takových činností, při nichž dochází k odstraňování únavy, regeneraci duševních i fyzických sil; - tyto činnosti mají kompenzovat činnosti při vyučování. Požadavek zájmového zaměření - zájmové činnosti jsou nejdůležitější součástí obsahu výchovy mimo vyučování, důraz je kladen na uspokojování, podněcování, rozvíjení, prohlubování a kultivaci žáků. Požadavek citlivosti a citovosti - pedagog musí při vedení a motivování činnosti postupovat citlivě, působit na žákovu emocionalitu, snažit se u žáků vyvolat kladné emociální zážitky. Požadavek orientace na sociální kontakt - ve volném čase žáci prožívají interakci (vzájemné působení) s ostatními lidmi. 17

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTICKÉ ZÁSADY (PRINCIPY) VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Didaktickými zásadami (principy) rozumíme nejobecnější pravidla didaktického procesu,

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času Milan Pšenička MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/2014 Úvod Za všeobecný cíl pedagogiky vůbec se klade dosažení relativní samostatnosti jedince ve společnosti, tzv. umět se svobodně,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Vzdělávací akci budeme ve školním roce 2012/2013 organizovat jako večerní školu ruského jazyka, tj. jedenkrát týdně odpoledne

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace PASSPORT UČEBNICE název New English for You 1 pozice učebnice v řadě učebnic: New English for You 1 New English for You 2 New English for You 3 New English for You 4 English for You 3 English for You 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více