MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kurz volitelného německého jazyka pro 5. třídu základní školy PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kurz volitelného německého jazyka pro 5. třídu základní školy PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra německého jazyka a literatury Kurz volitelného německého jazyka pro 5. třídu základní školy Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Jana Nečesalová Vedoucí práce: PhDr. Alice Brychová

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen literaturu uvedenou v seznamu použité literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně dne

3 Na tomto místě bych ráda poděkovala PhDr. Alici Brychové za trpělivé vedení mé práce, cenné rady a připomínky. Rovněž děkuji za náměty a doporučení, které mi poskytla a které jsem použila v této diplomové práci.

4 Obsah ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST ÚVOD VÝUKA CIZÍHO JAZYKA NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Cizí jazyk v osnovách prvního stupně základní školy Historie Současný stav od poloviny 90. let 20. století Cíle cizojazyčného vyučování Zásady cizojazyčného vyučování Metody cizojazyčného vyučování MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA Zájmová činnost Požadavky na výchovu mimo vyučování Funkce výchovy mimo vyučování Zařízení pro výchovu mimo vyučování Formy práce při výuce cizího jazyka mimo vyučování EMPIRICKÁ ČÁST ÚVOD CÍL VÝZKUMU A FORMULOVÁNÍ HYPOTÉZ VÝSLEDKY ŠETŘENÍ A JEJICH INTERPRETACE PRAKTICKÁ ČÁST ÚVOD VORSTELLEN (PŘEDSTAVOVÁNÍ) BEGRÜßUNG (POZDRAVY) ZAHLEN (ČÍSLA) TIERE (ZVÍŘATA) FARBEN (BARVY) NIKOLAUSTAG (DEN, KDY CHODÍ MIKULÁŠ)...85 ZÁVĚR...91 SUMMARY...92 POUŽITÁ LITERATURA...93 PŘÍLOHY

5 Úvod Současný multikulturní svět klade stále větší důraz na aktivní znalost cizích jazyků. Dávno pryč je doba, kdy jsme si vystačili pouze s mateřským jazykem. Nelze popřít, že světovým jazykem číslo jedna je angličtina. Bez její znalosti se dá jen stěží prosadit v oblasti obchodní, kulturní, politické, technické atd. Tento trend pochopila i česká společnost, a proto se anglický jazyk vyučuje již na základních školách. Postupně se zahájení jeho výuky posouvá do stále nižších ročníků. Není výjimkou, že se žáci s tímto jazykem setkají již v první třídě. V důsledku tohoto jevu se přirozeně oslabují pozice ostatních cizích jazyků. Mezi ně patří i německý jazyk, který byl ještě v nedávné době na českých školách hojně vyučován. Myslím si, že žáci by se skutečně měli jako první cizí jazyk učit angličtinu. Nicméně vzhledem k zeměpisné poloze České republiky bychom neměli odsouvat německý jazyk do zapomnění. Každý z nás by měl ovládat alespoň jeho základy. Bylo by velmi naivní spoléhat na to, že si lidé k němčině najdou cestu sami. Proto se domnívám, že by mělo být žákům základních škol umožněno studium německého jazyka a to už na prvním stupni, zvláště projeví-li o to sami zájem. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla věnovat svoji práci problematice výuky německého jazyka na prvním stupni základní školy. K tématu přistupuji zeširoka. První část práce je teoretická. Zpočátku popisuji histori vývoje výuky cizích jazyků na prvním stupni základních škol na našem území. Dále komentuji výčet cílů, zásad a metod cizojazyčného vyučování. Protože se chci zaměřit na výuku němčiny v rámci volného času, pokračuji vysvětlením pojmů volný čas, mimoškolní výchova, zájmová činnost a uvádím formy práce při výuce cizího jazyka mimo vyučování. Empirická část spočívá ve zpracování výsledků dotazníkového šetření. K tomuto účelu jsem sestavila dotazník s otázkami, které si kladou za cíl zjistit aktuální stav výuky cizích jazyků v pátých třídách základní školy. Zejména jsem pátrala po zájmu o německý jazyk. Dotazník vyplnili rodiče žáků pátých tříd několika vybraných škol. Výsledky jsou statisticky vyhodnoceny, znázorněny v grafech a stručně okomentovány. Praktická část obsahuje několik ukázkových na sebe navazujících hodin pro výuku nepovinného německého jazyka pro 5. třídu základní školy. Zpracováno je šest výukových témat, přičemž jedno téma je rozvrženo do dvou vyučovacích jednotek a to tak, že v první z nich se příslušné téma probírá, v druhé opakuje. Součástí každé přípravy jsou pracovní listy a potřebné materiály do hodin. 2

6 1 Teoretická část 1.1. Úvod V každém odvětví lidské činnosti platí, že pokud chceme dosáhnout kvalitního výsledku, je třeba se na práci dobře připravit. Stejně tak jako dům nelze stavět bez dobrých základů, tak ani náplň kurzu volitelného německého jazyka nelze vytvářet bez dobrých teoretických znalostí. Proto moje diplomová práce zpočátku obsahuje část teoretickou, ve které jsem za značného přispění studia odborné literatury shrnula nejdůležitější a nejzákladnější poznatky vztahující se ke zvolenému tématu Výuka cizího jazyka na prvním stupni základní školy Cizí jazyk v osnovách prvního stupně základní školy V této kapitole se budu věnovat historii vyučování cizích jazyků na prvním stupni základní školy od vzniku samostatného Československa do současnosti. Sleduji pouze situaci na území dnešní České republiky. Domnívám se, že obsah této dějinné pasáže není sice tím nezbytným základem potřebným pro moji práci, nicméně tato oblast byla pro mne zajímavá. Proto jsem ji nakonec na toto místo zařadila. Ostatně každé studium historie může svým dílem přispět k pochopení věcí současných Historie Důležitým mezníkem v historii Českých zemí je rok 1918, ve kterém končí první světová válka, rozpadá se Rakousko-Uhersko a vzniká samostatné Československo. Ve všech oblastech společenského života dochází ke změnám, nevyjímaje školství. Přeměna školského systému však není okamžitá, ale postupná. V roce 1922 vychází Malý školský zákon, který mimo jiné stanovuje povinné předměty obecné školy. Na rozdíl od dnešní základní školy, obecná škola nerozlišuje první a druhý stupeň. Tvoří ji osm postupných ročníků. K povinným předmětům na obecné škole patří: náboženství, občanská nauka a výchova, jazyk vyučovací, prvouka, vlastivěda, zeměpis, dějepis, počty s naukou o tvarech měřických, přírodopis, přírodozpyt, kreslení, zpěv, ruční práce, tělesná výchova. Znamená to, že cizí jazyk se na obecné škole neučí v žádném ročníku. Rozdělení 3

7 předmětů do jednotlivých ročníků a jejich hodinová dotace je stanovena učebním plánem obecné školy z roku Ministerstvo školství a národní osvěty vydává v roce 1933 nový učební plán pro osmitřídní obecné školy, který se zásadně neliší od učebního plánu z roku Vyučují se stejné předměty. Ke změnám dochází pouze v zařazení předmětů do jednotlivých postupných ročníků a v hodinových dotacích. Cizí jazyk se do nových učebních plánů nezařazuje. Během okupace českých zemí Německem prochází celý systém našeho školství zásadními změnami. Ty se týkají především obsahu vyučování. Od listopadu 1939 se do škol zavádí povinná výuka německého jazyka. Žáci se mu učí již od třetí třídy a to v případě, přihlásilo-li se pro něj nejméně 12 dětí. Ve školním roce 1940/41 se již všichni žáci od třetí třídy učí povinně německy. Hodinová dotace připadá na 3 hodiny týdně pro žáky třetích, čtvrtých a pátých tříd. Žáci si mají osvojit základy hovorové němčiny, seznámit se s německým písmem a základní gramatikou. Důraz je kladen na probuzení zájmu o německý jazyk. Ve školním roce 1942/43 se zvyšuje počet vyučovacích hodin německého jazyka týdně. Žáci se mu učí již od prvního postupového ročníku a to v první a druhé třídě 4 hodiny týdně, ve třetí až páté třídě 7 hodin týdně a v šesté až osmé třídě 6 hodin týdně. Po osvobození Československa ruskou armádou se samozřejmě okamžitě zastavuje vyučování německého jazyka na obecných i občanských školách. Uzavírají se německé školy. Do sestavení nových učebních osnov se vyučuje podle učebního plánu z roku Na nižším stupni se žáci věnují především českému jazyku, čtení, psaní a počítání. Výuka cizího jazyka se nerealizuje. Na začátku školního roku 1953/54 se dosavadní národní, střední školy a gymnázia přeměňují na všeobecně vzdělávací školy nové školské soustavy. (srov. Kováříček, 1984) V roce 1954 vydává ministerstvo školství učební osnovy, podle kterých se žáci čtvrté a páté třídy učí tři hodiny týdně ruskému jazyku. (srov. Národní škola: učební osnovy pro 1. až 5. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol, 1954, s. 3) 4

8 Na základě učebních osnov z roku 1960 se hodinová dotace ruského jazyka u žáků čtvrtých a pátých tříd snižuje na dvě hodiny týdně. Hlavním cílem vyučování je položit základy řečovým dovednostem ve čtení, v poslechu, v ústním a písemném vyjadřování. 4. třída tiskací a psací podoba azbuky, ruská výslovnost; 5. třída řečové dovednosti, technika čtení a psaní, nejdůležitější slovní zásoba. Slovní okruhy: rodina, škola, město, vesnice, příroda, tělesná výchova a sport. Dále se mohou žáci nepovinně učit: - slovenskému jazyku; Tento předmět je určen pro žáky 2. až 9. tříd slovenského původu ve třídách s českým jazykem vyučování s hodinovou dotací 2 hodiny týdně; - německému jazyku, který je určen žákům 1. až 9. ročníku německé národnosti, hodinová dotace činí 2 4 hodiny týdně; - řeckému (makedonskému) jazyku pro žáky řeckého původu, hodinová dotace 4 hodiny týdně. (srov. Učební osnovy pro ročník, 1960, s ) Podle učebních osnov z roku 1975 se žáci prvního stupně základní školy neučí cizí jazyk. V páté třídě se učí 4 hodiny týdně ruský jazyk, ale pátá třída je v této době součástí druhého stupně základní školy. (srov. Učební osnovy pro ročník, 1976, s. 3) Díky vzpomínkám pamětníků vím, že se žáci čtvrté třídy na školách s rozšířenou výukou jazyků v této době učí ruskému jazyku. V roce 1982 vyšly nové učební osnovy, podle nichž se žáci 1. až 4. ročníku základní školy rovněž neučí cizímu jazyku. Pátá třída se řadí ke druhému stupni základních škol. (srov. Učební osnovy pro ročník, 1989, s. 3) 5

9 Současný stav od poloviny 90. let 20. století V 90. letech 20. století vydává ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy tři vzdělávací programy pro primární vzdělávání: Obecná škola Základní škola Národní škola Vzdělávací programy jsou základním pedagogickým dokumentem pro poskytování vzdělání. Obsahují pojetí daného stupně vzdělání, závazné požadavky na obsah vzdělání, rozpracovávají cílové požadavky na kompetence žáků a navrhují učivo pro jednotlivé ročníky (případně etapy). (Nelešovská, Spáčilová, 2005, s. 35) Vzdělávací program Základní škola platí od 1. září 1996 a vymezuje první stupeň základní školy od 1. do 5. ročníku. Podle učebního plánu tohoto programu se žáci, kteří chodí ve školním roce 2006/2007 do čtvrté a páté třídy, učí 4 hodiny týdně cizí jazyk. Žáci, kteří jsou v tomtéž roce v prvním až třetím ročníku, se učí cizí jazyk ve třetí až páté třídě s časovou dotací tři hodiny týdně. Nejvíce žádaným cizím jazykem je angličtina nebo němčina, žák má však i možnost zvolit si francouzský, ruský či španělský jazyk. Hlavním cílem vyučování v tomto období je vytvořit u žáků pozitivní vztah k cizímu jazyku, probudit u nich zájem naučit se cizí jazyk. Žák také může od prvního ročníku navštěvovat nepovinný předmět Další cizí jazyk. V první až třetí třídě může učitel vyučovat v blocích, rozdělit vyučovací hodinu na menší časové jednotky (např. z důvodů udržení žákovy pozornosti po krátkou dobu, nutnosti častého střídání aktivit), kombinovat různé činnosti, avšak musí dodržet týdenní časovou dotaci. (srov. Vzdělávací program Základní škola, 1996, s ) Vzdělávací program Obecná škola platí od 1. září 1997 a má 5 postupových ročníků. Žáci, kteří jsou ve školním roce 2006/2007 v 1. až 3. ročníku, se učí cizímu jazyku od 3. do 5. třídy hodin týdně. Žáci, kteří ve školním roce 2006/2007 navštěvují 4. nebo 5. třídu, se učí ve čtvrté třídě hodin týdně a v páté třídě hodin týdně. 6

10 Nepovinný předmět cizí jazyk si mohou žáci zapsat již od prvního ročníku, ale zastánci obecné školy jej doporučují zařadit až od třetí třídy. (srov. Vzdělávací program Obecná škola, 1996, s. 23) Podle vzdělávacího programu Národní škola se vyučuje od 1. září Stejně tak jako ve vzdělávacím programu Základní škola může učitel rozdělit vyučovací hodinu na menší úseky. Cizí jazyk je součástí základního učebního plánu od 4. třídy. Žáci se mu učí 3 hodiny týdně. V 1. až 3. ročníku je cizí jazyk řazen do nadstavbové části. (srov. Vzdělávací program Národní škola, 1997, s ) Od školního roku 2007/2008 se v prvních a šestých třídách začíná učit podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jedná se o klíčový dokument, který konkretizuje požadavky v oblasti základního vzdělávání v podobě cílů obsahu a očekávaných výstupů, kterých má žák dosáhnout. Základním cílem vzdělávání je vybavit žáka souborem klíčových kompetencí, které jsou chápány jako souhrn způsobilostí (dovedností, schopností, postojů, hodnot a vědomostí) využitelných v životě i v dalším vzdělávání. (Nelešovská, Spáčilová, 2005, str. 36) Obsah základního vzdělávání je rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí, přičemž cizí jazyk spadá do oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor Cizí jazyk má na prvním stupni základní školy časovou dotaci tři hodiny týdně a vyučuje se povinně od třetího ročníku. Žákům musí být nabídnuta výuka anglického jazyka. Pokud si však rodiče přejí, aby se jejich dítě učilo jinému cizímu jazyku, musí je škola upozornit, že může být porušena návaznost výuky na jiné základní nebo později střední škole. Při zájmu žáků lze začít s výukou cizího jazyka i v nižších ročnících. (srov. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2005, s. 106) 7

11 Cíle cizojazyčného vyučování Cílem školního vzdělání rozumíme zamýšlený a očekávaný výsledek výchovně- vzdělávací práce, k němuž učitel v součinnosti s žáky směřuje. Tento výsledek je vyjádřen ve změnách osobnosti žáka (jeho vědomostech, dovednostech, vlastnostech, postojích, názorech aj.). (Nelešovská, Spáčilová, 2005, s. 43) Choděra (2001) považuje za hlavní cíl výuky cizích jazyků cíl jazykový (komunikativní), který směřuje k dosažení komunikativní kompetence. Mezi komunikativní dovednosti patří poslech, mluvení, čtení a psaní. Dále rozlišuje cíle vzdělávací a cíle výchovné, které jsou založeny na humanistických procesech. Vzdělávací cíl (informativní, poznávací, kognitivní) spojuje s internalizací poznatků o mimojazykových faktech s jazykem spojených. Výchovný cíl (formativní) spočívá, tkví v rozvoji rysů osobnosti, charakteru a morálních kvalit. Lazar (1980) upozorňuje na úkoly, které má výuka německého jazyka plnit: - vzbudit u žáků zájem o studium cizího jazyka; - naučit žáky využívat znalostí cizího jazyka; - ovládat cizí jazyk a osvojit si metody samostatného studia; - rozvíjet myšlení žáků; - vytvářet a upevňovat pracovní a mentální disciplínu. Já osobně považuji za nejdůležitější vytvořit u žáků pozitivní vztah k cizím jazykům a naučit je adekvátně reagovat na běžné situace. Nepovažuji za katastrofické porušení některého z gramatických pravidel, preferuji dorozumívací funkci jazyka Zásady cizojazyčného vyučování Pod pojmem vyučovací zásady rozumíme určité požadavky a pravidla, které jsou formulovány na základě poznání zákonitostí vyučovacího procesu a jejichž dodržování ovlivňuje efektivitu a úspěšnost vyučování. (Nelešovská, Spáčilová, 2005, s. 141) Někteří autoři používají místo pojmu vyučovací zásada výraz princip. 8

12 Nyní představím soustavu vyučovacích zásad, které platí pro každý vzdělávací systém. U těchto zásad navíc uvádím, jak by se měly uplatňovat při výuce cizích jazyků. Zásada názornosti - do výuky zapojovat co nejvíce smyslů. Tuto zásadu je důležité dodržovat hlavně u dětí mladšího školního věku, protože jejich myšlení je převážně konkrétní; - ve výuce cizích jazyků se tato zásada uplatňuje především ve vnímání zvukové podoby jazyka. Zásada soustavnosti (postupnosti) - systematické osvojování vědomostí od jednoduchého ke složitějšímu, od snadného k obtížnému, od blízkého ke vzdálenému a od známého k neznámému; - žákům by zejména gramatika, slovní zásoba a jednotlivá témata měla být zprostředkovány postupně, systematicky. Zásada uvědomělosti a aktivity - žák ví, co a proč se učí, aktivní zapojení celé osobnosti žáka do učení, vhodná volba metod a jejich časté střídání; - tato zásada je dnes pokládána za stěžejní; - pro výuku cizích jazyků je důležitá zásada aktivní komunikativnosti, podle které mají jazykové prostředky sloužit ke sdělování smysluplných obsahů. Zásada přiměřenosti - vše musí být přiměřené věku žáka, jeho somatickým, psychickým i individuálním zvláštnostem; - spočívá ve vhodném výběru témat, slovní zásoby, gramatického, fonetického a ortografického učiva, poslechových činností. Zásada trvalosti - žák si vybaví osvojené vědomosti a dovednosti a dokáže je použít při své činnosti; - učitel musí respektovat zákonitosti paměti, např. křivku zapomínání či vlivy transferu; - v cizím jazyce je pak důležité soustavné opakování slovní zásoby, jako účelné se jeví začlenění dříve naučené slovní zásoby do nově probíraného učiva. 9

13 Zásada výchovnosti vyučování - v průběhu vyučování se realizují všechny složky výchovy: výchova rozumová, mravní, estetická, tělesná, pracovní; - je velmi důležitá v primární škole, protože se osobnost žáka teprve formuje; - speciálně výuka cizího jazyka umožňuje vnímat cizí kultury, rozumět jim, chápat je jako součást jednoho lidského společenství. Zásada vědeckosti - vyučování musí být na vědecké úrovni; - žáci si osvojují poznatky ve zjednodušené podobě za účelem pochopení, ale i u nich bychom měli hledět na osvojování správných vědeckých a odborných pojmů; - při výuce cizího jazyka je nutné pracovat se slovníky, metodickými příručkami a odbornými publikacemi. Důležité je předávat žákům zcela správné informace, na prvním stupni obzvláště v oblasti fonetiky. Zásada spojení teorie s praxí a školy se životem - to, co se žáci naučí, lze použít v praxi; - při výkladu uvádí učitel konkrétní příklady, využití aktivit, které vedou k uplatnění v praktickém životě; - v dnešní době se zdůrazňuje zásada priority řečové praxe před jazykovou teorií, která upřednostňuje používání cizího jazyka před jeho popisem a interpretací. Zásada komplexního rozvoje osobnosti žáka - rozvoj všech složek osobnosti žáka, tj. oblasti kognitivní (poznávací), psychomotorické a afektivní (postojové); - z hlediska cizích jazyků se jedná buď o komplexnost vyváženou nebo nevyváženou. Vyvážená komplexnost nastává tehdy, když jsou ve výuce přítomny všechny dílčí komponenty (např. jednotky gramatické, lexikální, fonetické a grafické, ústní a písemná komunikace, řečová produkce a recepce, jazykové a řečové dovednosti, verbální a nonverbální komunikace). Nevyvážená komplexnost je způsobena absencí některé z komponent. Cílem každé výuky je samozřejmě komplexnost vyvážená. (srov. Nelešovská, Spáčilová, 2005, s ), (srov. Choděra, Ries, 1999, s ) 10

14 Princip individuálního přístupu k žákům - učitel respektuje individuální zvláštnosti žáků; - každý žák má svoji osobní hodnotu, kterou je potřeba odhalit a následně rozvíjet; - myslím si, že u cizího jazyka je tento přístup nepostradatelný pro řečové dovednosti a správnou výslovnost. Princip zpětné vazby - žáci získávají od učitele zpětnou vazbu, informaci o tom, jak pracují, zda plní úkol úspěšně či neúspěšně; - zpětná vazba je velmi důležitá i pro učitele, který tak získává přehled o tom, zda mu žáci rozumí či nikoli; - domnívám se, že výuka cizího jazyka je z velké části založena na komunikaci, a proto by byla bez zpětné vazby neefektivní; tato zásada se uplatňuje obecně ve všech řečových dovednostech čtení, psaní, mluvení, poslech i v dílčích kompetencích gramatika, výslovnost, slovní zásoba, pravopis. (srov. Filová, 1996, s ) Metody cizojazyčného vyučování Vývojem metod vyučování cizím jazykům se zabývá celá řada autorů na celém světě. V souvislosti s vyučováním cizích jazyků mluvíme o širším pojetí metody. Je to metodický směr, v němž se uplatňují aspekty řady věd, především lingvistiky, psychologie, pedagogiky, antropologie, filozofie, kybernetiky, sociologie a dalších oborů, i když ne ve stejné míře a stejně systematicky. Tyto aspekty pak spoluurčují specifický přístup k výběru učiva a jeho osvojování. (Hendrich, s. 256) Mezi metody v širším slova smyslu, které je vhodné používat na prvním stupni základní školy, patří metoda přímá, metoda audioorální, metoda audiovizuální, metoda komunikativní. Přímá metoda - poslech a mluvení jsou nejdůležitější cesty k ovládání cizího jazyka; - podstatou vyučování je tedy rozhovor; 11

15 - velmi důležitá je jednojazyčnost - czí jazyk se dítě učí bez pomoci mateřského jazyka; - pojmy se spojují s konkrétním obsahem, nepoužívá se překlad; - významným cílem vyučování je rozvíjet Sprachgefühl ; - mluvnice a gramatická pravidla nestojí v popředí výuky; - typické formy cvičení: otázky a odpovědi, Lückentexte, doplňovací cvičení, hraní dialogů, učení rýmů a písní zpaměti, příležitostně také diktát a převyprávění. (srov. Neuner, Hunfeld, 1993, s ) Audioorální metoda - jedná se o spojení slyšeného a řečeného; - žáci se učí řečovým dovednostem v následujícím pořadí: poslech, mluvení, čtení, psaní; - jednojazyčnost vyučování veškerá komunikace probíhá v cizím jazyce, jen minimální používání mateřského jazyka; - situativnost vyučování - gramatika se procvičuje při dialozích týkajících se každodenní reálné problematiky; - uplatňuje se imitace a časté opakování; - charakteristické formy cvičení: cvičení vzorových vět v různých variacích, substituce, Lückentexte, doplňovací cvičení, učení se zpaměti, přehrávání modelových rozhovorů. (srov. Neuner, Hunfeld, 1993, s ) Audiovizuální metoda - jedná se o spojení slyšeného a viděného; - fáze vyučování: prezentace obrázku, obrázkové řady (vizuální složka) a dialogu nahraného na kazetě, CD (auditivní složka); - vysvětlení významů jednotlivých částí rozhovoru pomocí ukazování, opakovaného poslechu jednotlivých pasáží, otázek a odpovědí; - naučení se rozhovorů zpaměti; - vymýšlení vlastního dialogu k obrázkům nebo sehrání scénky; - cvičení vzorových vět použitých v dialozích; 12

16 - psaní a čtení se přidává až v pokročilejší fázi vyučování; (srov. Neuner, Hunfeld, 1993, s ) Komunikativní metoda - používá se dnes ze všech vyučovacích metod nejčastěji; - je zaměřena na komunikaci žáka v cizím jazyce; - minimální používání mateřského jazyka; - vyznačuje se komplexností: rovnoměrné zastoupení komunikace mluvené, psané, poslechu a řečové improvizace; - učitel se přizpůsobuje potřebám žáků, ne naopak; - důležitým znakem je užitečnost - učitel volí praktická témata a reálné situace; - neexistuje pevný systém charakteristických forem cvičení, požadavek se klade na komunikativní povahu cvičení a učení se reálných situací. (srov. Kostovičová, 2006), (srov. Janíková, s. 17) 1.3. Mimoškolní výchova Ve své diplomové práci se zabývám výukou nepovinného německého jazyka. Realizuje se mimo dobu obvyklou pro povinnou školní výuku, tzn. ve volném čase dětí. Volným časem se zabývá pedagogika volného času, která vymezuje pojem volný čas jako čas, v němž člověk svobodně volí a dělá takové činnosti, které mu přinášejí radost, potěšení, zábavu, odpočinek, které obnovují a rozvíjejí jeho tělesné a duševní schopnosti, popř. i tvůrčí schopnosti. Je to čas, v němž je člověk sám sebou, nejvíce patří sám sobě, kdy koná převážně svobodně a dobrovolně činnosti pro sebe, popř. pro druhé, ze svého vnitřního popudu a zájmu. (Němec, 2002, s. 17) Myslím si, že pro některé děti je účast v zájmovém kroužku cizího jazyka vhodně zvolenou volnočasovou aktivitou. Přináší jim nejen nové poznatky, ale i potěšení, odreagování od školních povinností, relaxaci. Jiným dětem však připomíná činnosti realizované ve škole a další nasávání nových informací je pro ně únavné. 13

17 Domnívám se, že je to zpravidla u dětí, které věnují domácí přípravě na vyučování více času. Pro takové žáky jsou vhodné především takové činnosti, které nevyžadují zapojení myšlení, např. sport. Podle Úmluvy o právech dítěte má být každému dítěti dána příležitost k účelnému naplňování volného času. Doslovně se v článku 31 uvádí: 1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo dítěte na odpočinek a volný čas, na účast ve hře a oddechové činnosti odpovídající jeho věku, jakož i na svobodnou účast v kulturním životě a umělecké činnosti. 2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají a zabezpečují právo dítěte na všestrannou účast v kulturním a uměleckém životě a napomáhají k tomu, aby dětem byly poskytovány odpovídající a rovné možnosti v oblasti kulturní, umělecké, oddechové činnosti a využívání volného času Zájmová činnost (Úmluva o právech dítěte, 199, s ) Současným trendem ve vývoji školy je rozšiřování jejího působení do oblasti smysluplného využívání volného času. Škola se stává otevřenou institucí, její nabídka se rozšiřuje o další vzdělávání a zájmovou činnost. (srov. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá kniha, 2001, s. 54) Obsah výchovy mimo vyučování Pedagogické ovlivňování volného času, zejména výchova dětí v době mimo vyučování, je významnou oblastí výchovného působení. Poskytuje příležitost vést jedince k racionálnímu využívání volného času, formovat hodnotné zájmy, uspokojovat a kultivovat významné lidské potřeby, rozvíjet specifické schopnosti a upevňovat žádoucí morální vlastnosti. (Pávková, 2002, s. 39) Obsah výchovy mimo vyučování tvoří činnosti výchovně-vzdělávací, odpočinkové, rekreační, zájmové, společensky prospěšné, samoobslužné a příprava na vyučování. Za nejdůležitější složku výchovy mimo vyučování se považují zájmové činnosti. Proto se jim budu v následujícím textu podrobněji věnovat. 14 (srov. Pávková, 2002, s )

18 Zájmové činnosti chápeme jako cílevědomé aktivity zaměřené na uspokojování a rozvíjení individuálních potřeb, zájmů a schopností. Mají silný vliv na rozvoj osobnosti i na správnou společenskou orientaci. (Pávková, 2002, s. 96) Existuje několik typů zájmových činností: Zájmové činnosti společenskovědní - vedou k poznání aktuálního společenského dění i historických souvislostí; - základní oblasti jsou: výchova k vlastenectví, partnerství, rodičovství, společenská výchova, sběratelství a jazykověda. Zájmové činnosti pracovně-technické - směřují ke zdokonalování manuálních dovedností a k aplikaci technických poznatků v praxi; - rozvíjí technické myšlení a zájem žáků o tvořivou práci; - okruhy činností: např. práce s různými materiály, jednoduché opravy hraček, modelářství, výpočetní technika. Zájmové činnosti přírodovědné - pěstují vztah žáka k přírodě, k její ochraně; - okruhy činností: pozorování rostlin a živočichů, meteorologické změny, pěstitelství, chovatelství, práce s klíčem k určování rostlin, živočichů, hub, encyklopedií, spolupráce s botanickou zahradou, hvězdárnou. Zájmové činnosti estetickovýchovné - formují estetické vztahy žáků k přírodě, společnosti, materiálním a kulturním hodnotám; - rozvíjí výtvarný, literární, dramatický a hudebně-pohybový projev; - okruhy výtvarné činnosti: např. využívání různých výtvarných technik, hry s barvou, dekorativní práce, návštěvy výstav, kultura těla a oblékání; - okruhy hudební činnosti: např. zpěv, hudební hry, taneční hry, hra na hudební nástroje, poslech hudby, dějiny hudby; - okruhy literárně-dramatické činnosti: např. četba, přednes, dramatizace, komunikativní dovednosti, návštěva divadla, beseda s umělci. 15

19 Zájmové činnosti tělovýchovného, sportovního a turistického zaměření - přispívají k tělesné zdatnosti, dělají žáky psychicky odolnější, podporují zdravý vývoj žáků; - okruhy činností: atletika, gymnastika, sportovní hry, turistika, sledování sportovních soutěží. (srov. Pávková, 2002, s ) Problematikou zájmového zaměření dětí a mládeže se zabývá Paeddr. Bohuslava Vacková. Je řešitelkou výzkumného projektu Zájmové vzdělávání jako nástroj účelného využívání volného času dětí a mládeže. Tento výzkum probíhal od prosince roku 2003 do listopadu roku 2005 ve všech krajích České republiky kromě hlavního města Prahy. Jeho hlavním cílem bylo zmapovat nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež a zapojení dětí do nich. Z údajů zjištěných Paeddr. Vackovou (viz Graf 1) vyplývá, že největší podíl na účasti v níže uvedených zájmových aktivitách mají děti mladšího školního věku (6 12 roků, 1. stupeň základní školy) a to 49,3 %. Žáci tohoto věku jsou ve fázi hledání zájmu, který není ještě zcela vyhraněný. Věková kategorie let je zastoupena 39,7 %, předškolní děti 7,0 % a mládež do 26 let 4,0 %. 6,5% 8,3% 6,5% 10,7% 23,7% 44,3% Sport Estetika Práce na PC Přírodověda Turistika Další Graf 1: Zájmové zaměření činností Mezi další zájmové činnosti patří: jazykové kroužky, zdravověda, požární ochrana, modelářské činnosti, ekologie, křesťanská výchova. (srov. Vacková, 2005, s ) 16

20 Požadavky na výchovu mimo vyučování Výchova mimo vyučování je specifický proces, který splňuje určité požadavky: Požadavek pedagogického ovlivňování volného času - zdůrazňuje nutnost pedagogického dozoru. Požadavek jednoty a specifičnosti vyučování a výchovy mimo vyučování - společné plnění výchovného cíle, kterého lze dosáhnou specifickými prostředky; - spolupráce pedagogů. Požadavek dobrovolnosti - dobrovolná účast dětí na činnostech. Požadavek aktivity - aktivní podíl dětí ve všech fázích činnosti, tedy při plánování, přípravě, realizaci i hodnocení. Požadavek seberealizace - jedinec uplatňuje své specifické vlohy a schopnosti. Požadavek pestrosti, zajímavosti a přitažlivosti - vztahuje se na obsah, metody i formy práce. Požadavek odpočinkového a rekreačního zaměření - volba takových činností, při nichž dochází k odstraňování únavy, regeneraci duševních i fyzických sil; - tyto činnosti mají kompenzovat činnosti při vyučování. Požadavek zájmového zaměření - zájmové činnosti jsou nejdůležitější součástí obsahu výchovy mimo vyučování, důraz je kladen na uspokojování, podněcování, rozvíjení, prohlubování a kultivaci žáků. Požadavek citlivosti a citovosti - pedagog musí při vedení a motivování činnosti postupovat citlivě, působit na žákovu emocionalitu, snažit se u žáků vyvolat kladné emociální zážitky. Požadavek orientace na sociální kontakt - ve volném čase žáci prožívají interakci (vzájemné působení) s ostatními lidmi. 17

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas)

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Volný čas Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTICKÉ ZÁSADY (PRINCIPY) VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Didaktickými zásadami (principy) rozumíme nejobecnější pravidla didaktického procesu,

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Možnosti a úskalí zdravého životního stylu žáků ZŠ a jejich vztah k pohybu ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Pavlína 2015 Analýza dat Dotazník pro učitele tělesné výchovy Slovní

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více