lidé I prostředí I odpovědnost I zisk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "lidé I prostředí I odpovědnost I zisk"

Transkript

1 news lidé I prostředí I odpovědnost I zisk people I ENVIRONMENT I responsibility I profit 08

2

3 Předmluva Foreword Tomáš Nejedlo výkonný ředitel Executive Director Business Leaders Forum Semináře, workshopy, publikace, webové stránky, průzkumy pomocí těchto nástrojů intenzivně představujeme koncept Společenské odpovědnosti firem (CSR) jako dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. V praxi to znamená, že odpovědná firma podniká v souladu s etickými principy, pěstuje dobré vztahy se svými zákazníky a obchodními partnery, pečuje o své zaměstnance, podporuje místní komunitu a snaží se minimalizovat své negativní dopady na životní prostředí. Posluchači, účastníci, čtenáři či návštěvníci se v zápětí zpravidla ptají: A PROČ má být naše firma společensky odpovědná? Jak to souvisí s naší snahou o zvýšení zisku? Na to pro ně máme jasnou odpověď: Být společensky odpovědnou firmou je v zájmu podniku samotného odpovědné chování pozitivně ovlivňuje image, zvyšuje loajalitu zaměstnanců a přináší podniku dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu. Předpokladem úspěchu je však systematický přístup, kdy odpovědné chování navazuje na obchodní strategii, hodnoty a poslání podniku. Jde o to, volit takové aktivity, které odpovídají charakteru podniku a očekávání klíčových stakeholderů neboli zainteresovaných osob. Zkušenosti prokázaly, že koncept společenské odpovědnosti nelze implementovat bez podpory top managementu a morálního přesvědčení všech zaměstnanců. Seminars, workshops, publications, websites, surveys these are the tools through which we intensively present the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) as a voluntary obligation of companies to be socially responsible, within their scope of work, to the environment and to the society in which they operate. In practical terms that mean that a responsible company does its business in accord with ethical principles, maintains good relations with its customers and business partners, cares for its employees, supports the local community and makes every effort to minimize the negative impact on the environment. Listeners, participants, readers or visitors then usually ask: WHY should our company be socially responsible? How is it related to our profits? We have a clear answer: Being socially responsible is in the interest of the company as such responsible behaviour increases the company image, increases the employees loyalty, and brings the company a longterm sustainable competitive advantage. A systematic approach, however, is a condition of success, where responsible behaviour stems from business strategy, values and the company s mission. It is a matter of such activities which correspond with the company character and with the expectations of the key stakeholders, in other words, of the interested persons. Practical experience has also proved that CSR does not work without the support of top management and without personal ethical conviction of all employees. Rádi bychom poděkovali emeritnímu generálnímu tajemníkovi doktoru Jaroslavu Voráčkovi a Magdaléně Steinerové za spolupráci při přípravě tohoto vydání Newsletteru. We wish to thank emeritus Secretary General Dr. Jaroslav Voráček and Ms. Magdaléna Steinerová for their cooperation on this issue of Newsletter.

4 Obsah Contents PŘEHLED AKCÍ A AKTIVIT BLF 3 SUMMARY OF BLF EVENTS AND ACTIVITIES SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM (CSR) 4 / 5 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PROJEKTY BLF BLF PROJECTS Projekt CSR nový faktor firemní konkurenceschopnosti 6 / 7 Project CSR - a New Factor of Company Competitiveness Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 14 / 15 The Health, Safety and Environment Award Stínování manažerů Manager Shadowing Program 16 / 17 Manager Shadowing Program PARTNERSKÉ PROJEKTY PARTNERSHIP PROJECTS Partnerství v projektu 18 / 19 Partnership in Project Outplacement pro velké podniky Outplacement for Big Companies Partnerství v projektu Půl na půl 20 / 21 Partnership in Project Fifty-Fifty Partnerství v projektu Outreach 20 / 21 Partnership in Project Outreach BLF PARTNEREM AKCÍ BLF PARTNERSHIP EVENTS Kurz Firma a životní prostředí 22 / 23 The Course Firm and the Environment Seminář: CSR právní a etické normy 22 / 23 Seminar: Legal and Ethical Norms v oblasti regulace reklamy in Advertising Regulation Workshop Demografické změny v Evropě 22 / 23 Workshop on Demographic changes in Europe Pracovní snídaně 22 / 23 Business Breakfast Čínsko Evropské Fórum 22 / 23 Sino-European Forum BLF HOSTEM NA AKCÍCH BLF PARTICIPATING IN EVENTS Konference Společenská odpovědnost firem, Kolín 24 / 25 Conference of Corporate Social Responsibility in Kolín CSR Workshop Day 24 / 25 CSR Workshop Day MarketPlace / 27 Marketplace 2007 Konference Forum / 27 Forum 2000 Conference Konference Proměny Evropy / 27 Conference Changes of Europe 2008 Business CLUB Hospodářské komory 26 / 27 Czech Chamber of Commerce s Business Club Za kulturou 26 / 27 Culture BLF se představuje PRESENTING BLF O BLF 28 / 29 About BLF Valná Hromada / Annual General Meeting Noví členové 30 / 31 New Members

5 Přehled akcí a aktivit BLF 8. únor 2007 Seminář Společenská odpovědnost firem (CSR) přidaná hodnota pro malý a střední podnik (více na str. 8) 18. únor duben 2007 Diskusní fórum u příležitosti vydání publikace Rovné příležitosti v kontextu společenské odpovědnosti firem (více na str. 20) Seminář Dodavatelsko-odběratelské vztahy z pohledu společenské odpovědnosti firem aneb dlouhodobá spolupráce se vyplácí (více na str. 8) 18. duben 2007 Vyhlášení výsledků soutěže Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2006 (více na str. 14) 24. květen 2007 Valná hromada Business Leaders Fora 2007 (více na str. 28) 12. červen 2007 Seminář Seznamte se zaměstnavatel & firemní kultura aneb CSR v sociální oblasti (více na str. 8) 3. říjen 2007 Seminář Společenská odpovědnost firem v oblasti životního prostředí (více na str. 8) 30. říjen 2007 Reunion při příležitosti ukončení dalšího ročníku programu Stínování manažerů a vydání unikátního sborníku případových studií (více na str. 16) 5. prosinec 2007 Seminář Seznamte se zaměstnavatel & firemní kultura aneb CSR v sociální oblasti (více na str. 8) 30. leden 2008 Seminář Jak dát vědět, že jsme společensky odpovědná firma (více na str. 8) 20. únor 2008 Tisková konference při příležitosti ukončení projektu a vydání Průvodce společenskou odpovědností nejen pro malé a střední podniky (více na str. 10) 6. květen 2008 Vyhlášení výsledků soutěže Ceny zdraví a bezpečného životního prostředí 2007 (více na str. 14) Summary of BLF Events and Activities 8 February 2007 Seminar: Corporate Social Responsibility (CSR) the added value for a small and medium company (for more, see page 9) 18 February 2007 Discussion forum marking the issue of the book Equal opportunities in CSR Context (for more, see page 21) 18 April 2007 Seminar Supplier-Purchaser relations from the CSR viewpoint or the long-term cooperation pays (for more, see page 9) 18 April 2007 BLF Health and Safe Environment Award 2006 winners (for more, see page 15) 24 May Annual General Meeting (for more, see page 29) 12 January 2007 Seminar Get to know... the employer and company culture or CSR in social sphere (for more, see page 9) 3 October 2007 Seminar Social Responsibility in the Sphere of Environment (for more, see page 9) 30 October 2007 Reunion at the end of another year of the Manager Shadowing Programme, the issue of a unique collection of case studies (for more, see page 17) 5 December 2007 Seminar Get to know... the employer and company culture or CSR in social sphere (for more, see page 9) 30 January 2008 Seminar How to let it be known that we are a socially responsible company (for more, see page 9) 20 February 2008 Press conference at the occasion of the end of the project and the issue of the Manual of Corporate responsibility not only for small and medium companies (for more, see page 11) 6 May 2008 BLF The Health, Safety and Environment Award 2007 winners (for more, see page 15) 3

6 Společenská odpovědnost firem Co je to společenská odpovědnost firem (CSR)? CSR je zkratkou anglického výrazu Corporate Social Responsibility, který do češtiny překládáme jako společenská odpovědnost firem. Business Leaders Forum a jeho členské firmy vymezují společenskou odpovědnost jako dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. Co z toho? Takové firmy jsou nositeli pozitivních trendů a pomáhají měnit podnikatelské prostředí jako celek, odlišují se od konkurence, stávají se žádaným transparentním partnerem podobně smýšlejících firem a organizací i atraktivním zaměstnavatelem. Být společensky odpovědnou firmou je v zájmu podniku samotného, protože mu otevírá nové obchodní příležitosti přináší konkurenční výhodu. Tři pilíře Dobrovolné odpovědné chování firmy stojí na třech pilířích: oblasti ekonomické, sociální a environmentální. Náplní společenské odpovědnosti každé firmy by měly být všechny tři oblasti, každá oblast však obsahuje mnoho činností, z kterých může podnik vybírat dle svého zaměření a dle požadavků svého okolí. Ekonomická oblast Sociální oblast Environmentální oblast Trh Pracovní prostředí Místní komunita Životní prostředí Stakeholdeři vlastníci a investoři zaměstnanci neziskové organizace environmentální skupiny zákazníci/spotřebitelé odbory veřejnost další mluvčí za životní dodavatelé a další obchodní partneři prostředí vládní instituce média CSR aktivity vytvoření etického kodexu zdraví a bezpečnost firemní dárcovství recyklační program transparentnost vzdělávání a rozvoj (finanční i materiální) úspora energie/vody uplatňování principů dobrého řízení vyváženost pracovního firemní dobrovolnictví hospodaření s odpady odmítání korupce a osobního života sociální integrace omezení používání včasné placení faktur rovné příležitosti vzdělávání nebezpečných chemikálií kvalitní a bezpečné produkty a služby rozmanitost na pracovišti (ženy, podpora kvality života balení a přeprava poprodejní servis etnické minority, handicapovaní občanů (sport/kultura) soulad s normami a standardy marketingová a reklamní etika a starší lidé) rozvoj zaměstnanosti (ISO, EMAS a další) ochrana duševního vlastnictví podpora propuštěných a místní infrastruktury ekologická výroba, produkty inovace a udržitelnost zaměstnanců a služby ochrana přírodních zdrojů 4

7 Corporate Social Responsibility What is Corporate Social Responsibility (CSR)? CSR is an abbreviation of the English Corporate Social Responsibility translated into Czech as společenská odpovědnost firem. Business Leaders Forum and its member companies describe the social responsibility as a voluntary obligation of firms to behave responsibly, within the scope of their work, to the environment and to the society in which they operate. What does it mean? Such firms promote positive trends and they help change the business environment as a whole thereby differing from the competitors, they become desirable partners of firms and organisations with similar views, and they are attractive employers. Being a socially responsible firm means a competitive advantage as it opens new business opportunities. Three pillars A voluntary responsible behaviour of a firm stands on three pillars: economic, social and environmental. They all should be the contents of social responsibility of any firm, however, each of them means a variety of activities from which an enterprise can choose according to its orientation and to the requirements of the surroundings. Economic Field Social Field Field of Environment Marketplace Workplace Local community Environment Stakeholders owners and investors employees non-profit organisations environmental groups customers/consumers trade unions the public other environmentalists suppliers and other trade partners government institutions media CSR activity work on ethical codex health and safety company philanthropy recycling transparency education and development (financial, in-kind) energy/water saving principles of good management job and personal life balance company volunteerism waste management corruption refusal equal opportunities social integration limited use of nvoice payment on time job diversity (female, life quality support dangerous chemicals quality and safe products, services ethnic, handicapped, elderly) (sports, culture) packaging, transport post-sales service support of workers dismissed local employment harmony with ISO, marketing and advertising ethics and infrastructure EMAS, etc. norms intellectual property protection ecological production, innovation and sustainability products, services natural resources conservation 5

8 Projekty BLF PROJEKT CSR - NOVÝ FAKTOR FIREMNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI Data a fakta Cílem projektu Business Leaders Fora CSR nový faktor firemní konkurenceschopnosti bylo přiblížit koncept společenské odpovědnosti firem zejména malým a středním podnikům. Byl zahájen 1. května 2006 a ukončen ke dni 29. února 2008, projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Záštitu nad projektem převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Východiska a nástroje projektu Projekt vycházel ze skutečnosti, že koncept CSR představuje v českém prostředí relativně nový pojem a je znám spíše mezi velkými podniky se zahraničním kapitálem. V reakci na tuto situaci začalo Business Leaders Forum prostřednictvím webových stránek, seminářů, dobrých příkladů z praxe, průzkumů a publikací poskytovat firmám veškeré potřebné informace a rady o chování v souladu s principy konceptu CSR. Semináře V rámci projektu proběhlo osm informačních seminářů, které představily účastníkům koncept CSR na základě vybraných příkladů z praxe. Zástupci Business Leaders Fora nejdříve vždy informovali posluchače o tom, co koncept CSR obnáší a co může firmě přinést. Velký důraz byl však kladen zejména na druhou část semináře, kdy samy podniky prezentovaly své aktivity na poli CSR a demonstrovaly přínosy odpovědného přístupu. Na závěr každého semináře proběhla živá diskuse. Zpočátku byl zájem o semináře nízký, v druhé polovině projektu byly semináře naopak natolik zaplněné, že BLF muselo zájemce odmítat. Svědčí to především o stoupajícím povědomí o CSR, protože firmy si již uvědomily potřebu společenské odpovědnosti a především profitu, který jim z toho plyne. Celkově se seminářů zúčastnilo 231 osob z 201 firem a organizací. Pracovní skupina Úspěšné realizaci projektu významně pomohlo vytvoření pracovní skupiny, kterou tvoří zástupci členských podniků sdružení Business Leaders Fora a dalších zainteresovaných malých a středních podniků (MSP). Cílem pracovní skupiny bylo zaznamenávat názory na problematiku z pohledu MSP, skupina se scházela jednou měsíčně ve formě pracovních workshopů, na kterých se probíraly otázky spojené s výstupy projektu. Semináře byly tematicky členěné, a to podle jednotlivých pilířů CSR ekonomického, sociálního a environmentálního. Mluvilo se tak o CSR v dodavatelském řetězci, péči o zaměstnance, podpoře komunity či komunikaci CSR. Mezi nejvýznamnější řečníky patřil Jan Mühlfeit z Microsoft Europe, Radek Špicar ze Škoda Auto, Ondřej Kraus z IKEA ČR a Oldřich Stejskal z 2N Telekomunikací. 6

9 Projects BLF PROJECT CSR A NEW FACTOR OF COMPANY COMPETITIVENESS Data and facts The BLF Project objective CSR a new factor of company competitiveness has been to familiarize namely the small and medium firms with the concept of social responsibility. The Project was launched on May 1, 2006, and completed on February 29, 2008, co-financed by the European Social Fund and State Budget of the Czech Republic, under the auspices of the Ministry of Industry and Trade. Starting points and tools The Project started from the fact that CSR is a relatively new fact in the Czech environment and it has been known more in large companies with foreign capital. In response to this fact Business Leaders Forum started to provide the firms with relevant information and advice on the behaviour in accord with the CSR, using its websites, seminars, good practical examples and survey results as well as publications. The working group The establishment of a working group contributed substantially to the successful realisation of the Project. The group consisted of representatives of BLF members and various small and medium firms interested in the subject matter. The objective of the group was to collect the firms opinion. The group met once a month in the form of workshops where relevant questions were discussed. Seminars Eight seminars were held to present the CSR concept experience based on selected practical examples. First, the BLF representatives informed the participants on the CSR concept contents and what sort of benefits it could bring. Great emphasis was put on the second part of the seminar when the participants themselves reported how their firms contributed to CSR activities and demonstrated their responsible approach. A lively discussion took place at the conclusion of each seminar. The seminars were divided by topics, i.e. by the separate CSR pillars economic, social and environmental. The discussion was focused on the supplier chain, on the care of the employees, community support or CSR communication. Among the outstanding speakers was Jan Muhlfeit from Microsoft Europe, Radek Špicar of Škoda Auto, Ondřej Kraus of IKEA ČR, and Oldřich Stejskal of 2N Telecommunications. At the start, interest in the seminars was low, but in the second half of the project the seminars were so full that BLF had to refuse the firms interested. This is evidence of the increasing awareness of CSR as the firms realized the necessity of social responsibility and particularly the profit stemming from it. A total of 231 participants from 201 firms and organisations took part in the project. 7

10 SEMINÁŘE V ROCE 2007 A 2008 Seminář Společenská odpovědnost firem (CSR) přidaná hodnota pro malý a střední podnik, 8. února 2007 Seminář nabídl účastníkům jedinečnou šanci seznámit se s teorií i praktickou aplikací konceptu CSR a naučit se využívat jeho potenciál pro zlepšení vztahů se zaměstnanci, zákazníky i širokou veřejností. Po úvodní prezentaci výkonného ředitele Business Leaders Fora Tomáše Nejedla své společensky odpovědné aktivity představily společnosti Johnson & Johnson, Kovohutě Příbram nástupnická a Mucos Pharma CZ. Zástupci zmíněných firem se pokusili na praktických ukázkách předvést, že k realizaci konceptu CSR nejsou zapotřebí velké investice a že jeho zavedení do praxe se dlouhodobě vyplácí. Seminář Dodavatelsko-odběratelské vztahy z pohledu společenské odpovědnosti firem aneb Dlouhodobá spolupráce se vyplácí, 18. dubna 2007 Seminář poskytl účastníkům náměty pro kultivaci dodavatelsko-odběratelských vztahů zvyšováním důvěry a dlouhodobou spoluprací s partnery. Nejdříve obecně o tématu CSR hovořil výkonný ředitel Business Leaders Fora Tomáš Nejedlo, poté se svými praktickými zkušenostmi na semináři vystoupil ředitel vnějších vztahů společnosti Škoda Auto, a. s., Radek Špicar; dále pak zástupci dodavatelů Škody Auto, a to Kamil Klapetek za firmu BRANO GROUP a Robin Novobílský a Zdeněk Stach za firmu BRISK Tábor. Seminář Seznamte se zaměstnavatel & firemní kultura aneb společenská odpovědnost firem v sociální oblasti, 12. června 2007 Seminář přinesl účastníkům návody k názornému řešení konkrétních problémů v sociální oblasti z pohledu společenské odpovědnosti firem budování kvalitní firemní kultury, snižování fluktuace zaměstnanců, rozvíjení lidského kapitálu a vyvážení pracovního a osobního života zaměstnanců. Seminář zahájil výkonný ředitel Business Leaders Fora Tomáš Nejedlo prezentací o konceptu CSR, po něm vystoupil marketingový manažer Ondřej Kraus ze společnosti IKEA ČR, dále pak generální ředitel firmy 2N TELEKOMUNI- KACE Oldřich Stejskal, obchodní ředitel firmy SKILLS Petr Horňáček a o názorných příkladech firmy Baťa hovořila Romana Lešingrová. Seminář Společenská odpovědnost firem ve vztahu k životnímu prostředí aneb Nedědíme Zemi od našich předků ale půjčujeme si ji od svých dětí, 3. října 2007 Seminář podal účastníkům podnětné informace v environmentální oblasti CSR mluvilo se o ekologické firemní politice (recyklace, používání ekologických produktů), zmenšování dopadů na životní prostředí a ochraně přírodních zdrojů. Po úvodním představení konceptu CSR výkonným ředitelem Business Leaders Fora Tomášem Nejedlem, vystoupil s praktickými návody radní hlavního města Prahy Petr Štěpánek; dále pak marketingový ředitel firmy HiTechMedia Systems Vítězslav Jančík; o environmentálním přístupu v hotelnictví hovořil ředitel hotelu Adalbert Filip Kühnel; o firemní permakultuře František Kutin; o možnostech zvýšení šance na získání dotace z EU mluvil Michal Musil, projektový manažer firmy Integra a projekt Partnerství pro udržitelnou výrobu a služby prezentovala Monika Bílková, projektová manažerka firmy Enviros. Seminář Seznamte se zaměstnavatel & firemní kultura aneb společenská odpovědnost firem v sociální oblasti, 5. prosince 2007 Pro velký zájem BLF zopakovalo seminář na téma CSR v sociální oblasti s důrazem na péči o zaměstnance. Nejdříve představil koncept CSR výkonný ředitel Business Leaders Fora Tomáš Nejedlo; po něm vystoupila personální ředitelka společnosti B. Braun Medical Monika Tlustá; dále pak senior manager CSR Vodafone ČR Přemysl Filip; ředitelka jazykové agentury Channel Crossings paní Lenka Doležalová Pavelková; obchodní ředitel Outward Bound Česká cesta Jan Marek a o názorných příkladech firmy Microsoft ČR hovořila personální ředitelka Martina Smidochová a manažerka interní komunikace Iva Hausvaterová. Seminář Jak dát vědět, že jsme společensky odpovědná firma, 30. ledna 2008 Seminář zprostředkoval účastníkům informace o tom, jakou formou může firma sdělit vnitřnímu i vnějšímu okolí, že je společensky odpovědná, a co jí tato komunikace přinese. Na úvod seznámil účastníky s tématem CSR výkonný ředitel Business Leaders Fora Tomáš Nejedlo; po něm se svými zahraničními zkušenostmi na semináři vystoupil Jan Mühlfeit, Chairman Microsoft Europe; případovou studii agentury Hauska&Partner představil její partner Petr Stoklasa; dále pak prezentoval Stanislav Kužel, konzultant Skupiny Czech Coal a na závěr vystoupila Kateřina Ondřejková, tisková mluvčí společnosti Walmark. 8

11 SEMINARS in 2007 and 2008 Seminar on Corporate Social Responsibility - the added value for a small and medium enterprise, 8 February 2007 The seminar offered a unique opportunity to learn about the theory and practical application of the CSR concept and to learn how to use its potential with the aim of improving the relations with employees, customers and with the wide public. The opening presentation by BLF Director Tomáš Nejedlo was followed by presentations of Johnson&Johnson, Kovohutě Příbram Nástupnická and Mucos Pharma CZ. Managers of the firms tried to show in practical examples that the CSR concept does not need any major investments and that the introduction of CSR into practical business pays in the long run. Seminar on Get to know... employer and company culture, or Corporate social responsibility in social affairs, 12 June 2007 The seminar suggested advice on the solution of concrete social problems from the CSR viewpoint establishing a quality company culture, reducing employees fluctuation, human resources development, and the job and personal life balance. BLF Director Tomáš Nejedlo opened the seminar with a general presentation of the CSR concept. Then, IKEA ČR marketing manager Ondřej Kraus presented his company view, followed by general manager of 2N TELEKOMUNIKACE Oldřich Stejskal, by sales manager of SKILLS Petr Horňáček, and the practical examples from Baťa were presented by Romana Lešingrová. Seminar on Corporate Social Responsibility in the environment, or We have not inherited the Earth but we borrow it from our children, 3 October 2007 The seminar provided motivating information in the environmental sphere of CSR company policy in ecology (recycling, use of ecological products), reducing the impact on the environment and the natural resources conservation. The opening presentation by Tomáš Nejedlo on the CSR concept was followed by practical advice of Petr Štěpánek, member of the Prague Council, and by the presentation of marketing director of the HiTech Media Systems Vítězslav Jančík. Director of Adalbert Hotel Filip Kuhnel dealt with environmental matters in the hotel business, while František Kutil spoke on the company permaculture. Opportunities of gaining the EU subsidies were the topic of the presentation by Michal Musil, project manager of Integra Co. The project of Partnership for Sustainable Production and Services was presented by Monika Bílková, the Enviros project manager. Seminar Get to know... employer and company culture, or Corporate Social Responsibility in the social area, 5 December 2007 Due to the unexpected interest, BLF repeated the seminar on CSR in the social sphere with a focus on the care of the employees. After the BLF Director Tomáš Nejedlo presented the CSR concept, the personnel manager of B.Braun Medical Co. Ms Monika Tlustá presented her views. Practical examples and views were then presented by Přemysl Filip, Vodafone ČR senior manager CSR, by Ms Lenka Doležalová Pavelková, director of the Channel Crossings Language Agency, by Jan Marek, sales manager of Outward Bound Česká Cesta, and the human resources manager Ms Martina Smidochová and internal communication manager Ms Iva Hausvaterová of Microsoft ČR presented practical examples of their activities. Seminar on How to let it be known that we are a socially responsible firm, 30 January 2008 The seminar provided information on the forms of communication, how a firm can convey information that it is socially responsible and to what effect. First, the BLF Director Tomáš Nejedlo presented the seminar topic, followed by Jan Muhlfait, chairman of Microsoft Europe, and his international experience. The case study of Hauska&Partner was presented by the company partner Petr Stoklasa. Then Stanislav Kužel, Czech Coal Group consultant presented his experience and Ms. Kateřina Ondřejková, Walmark press spokesperson, concluded the agenda. Seminar on Supplier - Purchaser rela tions from the CSR viewpoint, or the Long-term cooperation pays, 18 April 2007 The seminar provided ideas for the cultivation of the supplier-purchaser relations by increasing mutual credibility and long-term cooperation with partners. BLF Director Tomáš Nejedlo opened the seminar with general remarks. Practical experience was shared by the Škoda Auto director of external relations Radek Špicar followed by the Škoda Auto suppliers Kamil Klepetek of BRANO GROUP, and Robin Novobilský and Zdeněk Stach from BRISK Tábor. 9

12 Průvodce společenskou odpovědností firem Závěrečným výstupem projektu je publikace nazvaná Společenská odpovědnost firem průvodce nejen pro malé a střední podniky, která srozumitelně seznamuje firmy s konceptem CSR, vysvětluje jeho přínosy, podává výčet CSR aktivit, věnuje se zapojení stakeholderů, poskytuje návod k zavedení konceptu do praxe a radí, jak odpovědný přístup komunikovat. Průvodce je k dispozici v online verzi či ke stažení ve formátu PDF na webových stránkách Webové stánky Zájemcům o informace ke konceptu společenské odpovědnosti firem nabízí Business Leaders Forum bohatý informační portál který poskytuje komplexní pohled na CSR. Kromě zmiňovaného online průvodce zde najdete rady a tipy ze světa CSR či informace o normách, standardech a iniciativách spojených s konceptem CSR. Návštěvníkům také přináší přehled o seminářích, konferencích či jiných CSR akcích v ČR i v zahraničí. Dále uvádí zdroje dalších informací ve formě publikací ke stažení, článků z tisku, CSR reportů, zajímavých odkazů a slovníku pojmů. Inspiraci mohou podniky načerpat v databázi dobrých příkladů, jejíž cílem je prostřednictvím konkrétních příkladů přiblížit, co znamená společenská odpovědnost firem (CSR) v praxi, a představit škálu CSR aktivit, které v současnosti realizují české a zahraniční firmy. V databázi naleznete případové studie jak z velkých, tak i malých a středních firem. Zájemci mají možnost navštívit také online poradnu, ve které Magdaléna Steinerová, CSR analytička Business Leaders Fora, jejich dotazy ráda zodpoví. Zároveň zde dostávají prostor i všichni ostatní, aby na otázku vyjádřili svůj názor. SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM PRŮVODCE NEJEN PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Business Leaders Forum Podílejte se na tvorbě stránek a dejte tak o sobě vědět! Chcete prezentovat CSR aktivity vaší firmy? Pořádáte či víte o akci týkající se CSR? Publikujete zprávu CSR? Vydali jste publikaci či odborný článek o CSR? Rádi byste uveřejnili svůj názor na CSR? Vaše příspěvky a náměty rádi zapracujeme. Veškeré materiály zasílejte na adresu 80025_BLF_brozura.indd :31:59 Uhr 10

13 Guide of the Corporate Social Responsibility The final project output has been a publication Corporate Social Responsibility a guide not only for small and medium firms which gives clear information on the CSR concept, explains its benefits, gives a summary of the CSR activities, deals with the stakeholders role, provides a guide of how to introduce the concept into practical business and gives advice how to promote the responsible approach. The guide is available on-line, and it can be downloaded in PDF on Website pages To all who are interested, BLF offers a wide information portal providing a complex view of the CSR. Besides the CSR on-line guide you can find advice and suggestions from the world of CSR, and the information on the standards, norms and initiatives linked with the concept of CSR. The website shows a survey of seminars, conferences and other CSR events in the Czech Republic and abroad. Also available is further information in the form of periodicals to be downloaded, press articles, CSR reports, other interesting notes and a vocabulary of terms. The firms can thereby gain inspiration in the database of good examples which explain the meaning of CSR in practical business, including a variety of activities by Czech and foreign companies. The database also presents a number of case studies from small and medium firms. Those who are interested can visit the on-line consultancy operated by Ms. Magdaléna Steinerová, the Business Leaders Forum CSR analyst, who will be pleased to answer their questions. At the same time, any other of the website visitors can thereby express their relevant views of the subject matter. Participate in the website contents and let others know about yourselves! Do you wish to present your own firm s CSR activities? Are you holding or do you know of a CSR event? Have you published a report on CSR? Would you like to express your opinion on CSR? We will be glad to incorporate your contributions and suggestions. Contact 11

14 Průzkum mapující CSR celorepublikově Průzkum se zaměřil na firmy působící na celém území ČR a zúčastnilo se jej celkem 225 firem. Již v minulosti (na podzim roku 2006) BLF uskutečnilo průzkum mezi malými a středními podniky působícími pouze na území Prahy. Zaměření tohoto výzkumu i na mimopražské firmy umožnilo provést srovnání postojů, charakteru CSR aktivit a názorů mezi firmami působícími v Praze a mimo hlavní město. Oblast společenské odpovědnosti firem (znalost pojmu CSR) je známá 47 % zúčastněných firem. Průzkum ukázal, že s růstem velikosti firmy roste pravděpodobnost, že se již firma setkala s pojmem CSR. Ve srovnání firem dle místa působení průzkum odhalil, že pojem společenské odpovědnosti firem zná 65 % pražských firem a 42 % mimopražských firem. Průzkum však ukázal, že se v názorech a postojích k CSR mezi srovnávanými skupinami dají najít pouze okrajové rozdíly, hypotézu o markantních rozdílech ve prospěch pražských firem musíme zamítnout. Obecně můžeme říci, že se pražské firmy více orientují na aktivity směrující dovnitř podniku, zatímco mimopražské firmy se více zaměřují na aktivity směřující ke svému okolí. Hlavní výstupy průzkumu Míra souhlasu s výrokem Aby firma dlouhodobě prosperovala, musí se chovat odpovědně a eticky vůči zaměstnancům, životnímu prostředí a komunitě, ve které působí. Téměř 80 % firem uvedlo, že s výrokem zcela souhlasí, 19 % spíše souhlasí. Souhlas s výrokem u mimopražských firem se ukázal jako silnější, 2 pražské firmy dokonce uvedly, že s výrokem spíše a nebo zcela nesouhlasí. Postoje firem k CSR na otázku: Nakolik je podle firem důležité, aby se jejich podnik choval odpovědně a eticky vůči zaměstnancům, životnímu prostředí a komunitě, ve které působí většina firem uvedla velmi důležité (57 %) či důležité (40 %). Nejvíce pozitivní se jeví postoj velkých firem (78 % z nich uvedlo - velmi důležité). Aktivity CSR směrem k zaměstnancům významná většina (téměř 90 %) z dotazovaných firem v současné době realizuje alespoň jednu z aktivit CSR směrem ke svým zaměstnancům. Nejčastěji se firmy zaměřují na oblast vzdělávání zaměstnanců (66 %), dále na kulturní a sportovní akce. Výzkum ukázal, že se pražské firmy celkově více věnují aktivitám směrem ke svým zaměstnancům, rozdíly však nejsou nějak dramatické, pořadí nejčastěji realizovaných aktivit je u obou srovnávaných skupin podobné. Aktivity CSR směrem k okolí firmy můžeme říci, že 93 % z dotazovaných firem realizuje alespoň jednu z aktivit CSR vůči svému okolí, přičemž nejčastěji se firmy zaměřují na spolupráci s neziskovými organizacemi, spolupořádání sportovních a kulturních akcí, dále se orientují na podporu výchovy a vzdělávání a také na integraci znevýhodněných skupin spoluobčanů. Při srovnání firem v podpore těchto CSR aktivit výzkum ukázal, že mimopražské firmy se více než-li pražské zaměřují na aktivity směrující k vnějšímu okolí. Forma podpory firem má nejčastěji podobu dárcovství (63 % firem), sponzoringu (47 %), spolupráce s jinými institucemi na společensky přínosných projektech (33 %) a také spolupráce se zaměstnanci uvnitř podniku (24 %). U pražských firem lze vysledovat silnou orientaci na spolupráci se svými zaměstnanci (67 %), zatímco u mimopražských firem vede dárcovství (65 %) a sponzoring (48 %). Motivy ke společensky odpovědnému chování firem firmy nejčastěji uvádějí eticko-morální důvody (74 %), zvýšení spokojenosti zaměstnanců (64 %) a také zlepšení vztahu s obchodními partnery, investory (40 %) či tradice (32 %). Srovnání pražských a mimopražských firem nepřineslo významné rozdíly, snad pouze silnější orientaci mimopražských firem na etiku, morálku a tradice. Pražské firmy jako hlavní motiv CSR aktivit vidí kromě etických důvodu také zvýšení spokojenosti zaměstnanců. Výhody, které může společensky odpovědné chování firmám přinést pražské firmy vidí největší přínos CSR aktivit ve zvýšení spokojenosti zaměstnanců, zlepšení vztahu s obchodními partnery a investory a zlepšení reputace firmy. Mimopražské firmy kromě těchto výhod akcentují i možné zlepšení vztahu s veřejnou správou (30 % mimopražských firem, pouze 9 % pražských firem). Důvody, jenž omezují firmy ve společensky odpovědném chování firmy nejčastěji uváděly jako důvod přílišnou byrokracii, nedostatek času či vysoké náklady. Za potěšující lze považovat zjištění, že téměř 30 % firem uvedlo, že nespatřují žádné takovéto důvody. Srovnání firem neprokázalo významnější rozdíl, snad jen to, že pražské firmy jsou ve svých postojích mírně kritičtější. Zaměstnanec pověřený koordinací CSR aktivit ze zúčastněných firem jich celkem 63 (tj. 28 %) uvedlo, že je některý z jejich zaměstnanců pověřen koordinací společensky odpovědných aktivit, přičemž většinu těchto firem tvoří velké a střední firmy mající sídlo v Praze. Publikování zprávy o společensky odpovědném chování výzkum ukázal, že pouze 15 % zúčastněných firem publikuje zprávu o svých CSR aktivitách, rozdíl mezi oběma srovnávanými skupinami není v tomto bodě významný. Plány firem pro blízkou budoucnost (v horizontu 3 let) většina firem 157 (tj. 70 %) plánuje udržet stávající úroveň CSR aktivit. Rozšíření aktivit plánuje 59 (tj. 26 %) firem. Přístup pražských a mimopražských firem se v tomto ohledu příliš neliší. 12

15 What is Corporate Social Responsibility (CSR)? Survey covering CSR CSR is an abbreviation of the English countrywide Corporate Social Responsibility translated into The Czech survey as společenská was focused odpovědnost on firem. firms Business operating Leaders throughout Forum and its member the Czech companies Republic describe and the a total social responsibility as a voluntary obligation of 225 firms participated. In of firms to behave responsibly, within the scope the of past their (in work, autumn to the 2006) environment BLF and organised to the society a survey in which among they operate. the small and medium firms What does it mean? operating in Prague only. The Such firms promote positive trends and they current help change survey the focused business environment countrywide a whole thereby made differing it possible from the to com- as petitors, compare they become the attitudes, desirable character of CSR activities, and the partners of firms and organisations with similar views, and they are attractive employers. Being a socially opinion responsible among firm the means firms a competitive business advantage in as Prague it opens new and business outside doing opportunities. the capital. Awareness of CSR has been found among 47% of the firms participating in the survey. The larger the firm the higher the probability that the firm has encountered CSR. Concerning the place of business, the survey has revealed that CSR has been known in 65% of the firms in Prague and 42% outside the capital. The survey has also revealed, however, that there has been only a marginal difference between the opinion of the firms in the capital and in the province. Generally speaking, the firms in Prague focus mainly on problems inside the firm while the firms outside Prague are more active within their own surroundings. Research main results Degree of agreement with statement: If the firm is to be prosperous in the long run it must behave responsibly and ethically to the employees, to the environment and to the community in which it works. Almost 80% of the firms agreed completely, 19% rather agreed. The agreement of the firms outside Prague appeared to be stronger. 2 firms in Prague answered they rather disagreed or disagreed fully. Attitudes to CSR. Most of the firms considered the statement above as very important (57%), or just important (40%). The attitudes of large firms appeared to be most positive (78% large firms said very important). CSR activities towards employees a considerable majority (almost 90% of the firms) currently materialize at least one of the activities focused on their employees. Most frequently, the firms support education (66%) and cultural and sporting activities. The survey revealed that the firms in Prague generally preferred their own employees, however the differences were not significant between the most frequent activities in the two groups compared. Activities towards the surroundings 93% of the participating firms currently materialize at least one of the CSR activities focused on the surroundings. Most frequently, the firms cooperate with not-for-profit organisations, co-organize sports and cultural events, they support education and focus on the integration of disabled citizens. Comparing the firms in Prague and outside, the firms in the province focus more on the activities towards the surroundings than do the firms in Prague. Forms of support are mainly the forms of donorship (63%), sponsoring (47%), cooperation with other institutions in social projects (33%), and also cooperation with employees inside the firm (24%). The Prague firms have a strong tendency towards cooperation with their own employees (67%) while the prevailing forms of cooperation in the non-prague firms were donorship (65%) and sponsoring (48%). Motivation towards CSR the firms mainly mentioned ethical and moral reasons (74%), better satisfaction of their own employees (64%), and also better relations with their business partners or investors (40%), and tradition (32%). There was no significant difference between the firms in Prague and outside the capital, perhaps the firms outside Prague more emphasized ethics, moral and tradition. The firms in Prague saw the main motivation, besides ethics, in better satisfaction of their employees. CSR benefits to firms the firms in Prague saw the main CSR benefits in better satisfaction of the employees, improving relations with business partners and investors and improving the firm s repute. Besides these, the non-prague firms accentuated the improvement of their relations with public administration (30% of the firms outside Prague and only 9% of the firms in Prague). Reasons limiting firms in their corporate social responsibility (CSR) the most frequent reason was bureaucracy, limited time or high costs. Almost 30% of the firms, however, said that they did not see any such reasons. The comparison of the firms in Prague and outside did not reveal any difference, except perhaps that the Prague firms had a slightly more critical attitude. Employee authorised to coordinate CSR activities 63 of the participating firms (28%) said that some of their employees was authorised to coordinate CSR activities, most of these were the large or medium-sized firms located in Prague. Publishing information on CSR activities the research revealed that only 15% of the participating firms published information on their CSR activities, the difference between the two groups of firms being negligible. Plans for near future (3 years) most of the firms (a total of 157 or 70%) planned to maintain the current level of their activities. 59 firms (26%) planned to increase the work. There was no major difference between the firms in Prague and outside. 13

16 CENA ZDRAVÍ A BEZPEČNÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Představení soutěže Cena zdraví a bezpečného životního prostředí je příležitost pro všechny organizace, které aktivně přispívají ke zlepšení životního a pracovního prostředí ve svém blízkém i co nejširším okolí. Přihlásit se mohou průmyslové i servisní podniky, místní komunity, zastupitelstva, školy, akademické kruhy a nevládní organizace. Účastníci soutěže tak pomáhají dosáhnout rozvoje společnosti bez škod na zdraví a životním prostředí nejen tím, čeho sami dosáhli, ale také sdílením svých zkušeností s ostatními. Spolu s oceněním na soutěži získá vítěz rovněž dobrou vizitku na trhu a možnost být nominován do obdobné evropské soutěže. řují jen na přímočarou ochranu životního prostředí vedle programů snižování objemu odpadů, recyklačních programů, náhrad škodlivých materiálů šetrnějšími a vývoje nových technologií vstupuje do popředí i snaha o zvýšení bezpečnosti práce nebo péče o zdraví zaměstnanců a obyvatelstva. Tento trend dokládá i meziroční růst počtu přihlášek deklarujících zájem o zaměstnance a prostředí, ve kterém pracují. Ročník 2007 U příležitosti Světového dne ptačího zpěvu byl ve středu 6. května 2008 v pražském hotelu Atlantic oficiálně završen již 17. ročník soutěže Ceny zdraví a bezpečného životního prostředí. Vyhlášení výsledků soutěže předcházel krátký seminář na téma Být ohleduplný k životnímu prostředí při podnikání se vyplácí. S čím se do soutěže přihlásit? Vítanými kandidáty do soutěže jsou nové nebo inovované výrobky, služby, procesy a technologie; dále pak aplikace principů řízení a zavádění systémů, které minimalizují negativní dopady na životní prostředí; či spolupráce organizací z různých sektorů (soukromého, veřejného, nevládního nebo akademického), které mají kladný přínos pro zúčastněné organizace a udržitelný rozvoj. Trendy v soutěži Převažujícími kandidáty na ocenění i nadále zůstávají komerční subjekty různého zaměření. Jejich projekty se stále častěji nezamě Ročník 2006 Při příležitosti Dne Země byl 18. dubna 2007 v pražském hotelu Atlantic oficiálně završen 16. ročník soutěže Ceny zdraví a bezpečného životního prostředí Vyhlášení výsledků soutěže předcházel krátký seminář na téma závažnosti globálního oteplování. Z rukou ministra životního prostředí Martina Bursíka převzali prestižní ocenění Ústav chemických procesů Akademie věd České republiky za projekt Vývoj technologie pro recyklaci luminoforu z televizních obrazovek, Československá obchodní banka, a.s., a JuWital s.r.o. Zvláštní ocenění si odneslo město Havlíčkův Brod, obecně prospěšná organizace České Švýcarsko a České ekologické manažerské centrum. Prestižní ocenění převzali z rukou náměstkyně ministra životního prostředí Rút Bízkové a senátora Bedřicha Moldana zástupci firmy Dvořák-svahové sekačky s.r.o. za projekt Vývoj a uvedení na trh svahové sekačky Spider ILD02, ENROLL CZ spol. s r.o. za projekt IZO-BALL směs na bázi recyklovaného expandovaného polystyrénu a Parabit Technologies, s.r.o. za projekt Snížení spotřeby základní suroviny a zpracování druhotných surovin. Zvláštní cenu za ekologickou výchovu si odnesla Základní škola a Mateřská škola speciální za projekt Výukový program a pomůcky k nácviku třídění odpadu pro žáky se středně těžkým mentálním postižením a lékařskou diagnózou autismu. 14

17 The year 2006 At the occasion of the Day of the Earth on 18 April 2007, the 16th year of the The Health, Safety and Environment Award 2006 was officially concluded in the Prague Hotel Atlantic. A short seminar on the importance of global warming preceded the declaration of the Award. Czech Minister of the Environment Martin Bursík awarded the Institute of Chemical Processes of the Czech Academy of Sciences for the project of Technology for Recycle of Luminofor from TV Screens. Running-up were Československá obchodní banka a.s., and JuWital s.r.o. A special prize was awarded to the town of Havlíčkův Brod, to the public utility organisation České Švýcarsko, and to the Czech Ecological Management Centre. THE HEALTH, SAFETY AND ENVIRON- MENT AWARD Award presentation The Health, Safety and Environment Award is an opportunity for any organisation which contributes to the improvement of the living and working environment in its surroundings and farther away. Any industrial and service businesses can apply as well as local communities, councils, schools, academic circles and non-government organisations. The participants help to achieve a developed society without damage to health and to the environment not only by what they have achieved but also through sharing their experience with others. The winners are awarded a prize but they also gain a good repute on the market and an opportunity to be nominated to a similar European Contest. What to send in application Welcome candidates in the contest are new or innovated products, services, processes and technologies. Equally welcome are new principles of management and the introduction of systems which minimize the negative impact on the environment. It is also possible to cooperate between the sectors (private, public, non-governmental or academic) who contribute to sustainable development. The year 2007 In the Prague s Hotel Atlantic on Wednesday, 6 May 2008, on the Say of Birds Singing, the 17th year of the Environment and Health Award was officially concluded. The declaration of the winners was preceded by a short seminar on Friendship with Environment will Pay in Business. The prestigious award was handed over by vice minister of the environment Ms. Rút Bízková and Senator Bedřich Moldan to the representative of the Dvořák-Svahové Sekačky s.r.o. for their project The Development and Marketing of a slope mower Spider ILD02. Running up were ENROLL CZ spol. for their project IZO-BALL a mixture based on recycled expanded polystyrene, and the third were Parabit-Technologies s.r.o. with their project Decreasing the consumption of basic raw material and processing secondary materials. A special prize for ecology education was awarded to the elementary school and nursery special school for A teaching programme and aids for training pupils to separate waste material, the pupils being medium and heavily mentally handicapped and diagnosed with autism. Competition trends The prevailing award candidates have been commercial subjects of all kind. Their projects are more and more oriented not only at a direct environment protection - besides the projects of waste volume minimization, recycling programmes, substitution of harmful materials with more environment friendly, and besides the development of new technologies there has been an effort to increase work safety or care of health of the employees or of the citizens. This trend is evident from the increasing number of applications declaring interest in the employees and in the environment in which they work. 15

18 STÍNOVÁNÍ MANAŽERŮ MANAGER SHADOWING PROGRAM Patnáctý ročník stínování manažerů Ve školním roce 2006/2007 proběhl jubilejní patnáctý ročník zavedeného programu Stínování manažerů Manager Shadowing Program, spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Program je určený pro vysokoškolské studenty, kteří stínují manažery středního a vrcholného managementu, tj. účastní se jejich běžných aktivit v rámci dvoutýdenní stáže. Kariéra na nečisto Studenti, kteří se o stínování uchází, projdou výběrovým řízením, jehož součástí je také pohovor s personalistou, který je velmi blízký pohovoru při přijímání do zaměstnání. Životopisy a výstupy z pohovorů vybraných studentů jsou postoupeny přihlášeným společnostem. Díky tomu mají firmy možnost vytipovat si mezi studenty přijatými do programu perspektivní talenty a po skončení stáží s nimi navázat další spolupráci. Statistika nuda je... V ročníku 2006/2007 projevilo zájem o stínování 219 studentů, z tohoto množství bylo vybráno nejlepších 100 ke stínování. Programu se účastnilo 53 manažerů z 31 firem. Největší zájem o stínování projevili studenti Vysoké školy ekonomické (122), University Karlovy v Praze (30), České zemědělské univerzity v Praze (21), Vysoké školy chemicko technologické (19), Vysoké školy hotelové v Praze (9), Prague College (4), University of New York in Prague (3), Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze (2), Bankovního institutu (1). Reunion Ročník byl zakončen v Praze v úterý 30. řijna 2007 v prostorách Amerického centra živou a nosnou panelovou diskuzí. Mezi diskutujícími zasedli manažeři ze společností Hewlett-Packard, Grid International a KPMG a vysokoškoláci, kteří se programu v tomto roce účastnili. Spolu s posluchači diskutovali nad vlastními zkušenostmi s programem a přínosy, které program nabízí. Reflexe stínování - sborník Stínování manažerů Manager Shadowing Program Business Leaders Forum vydalo sborník Stínování manažerů Manager Shadowing Program. Publikace představuje 24 konkrétních firem a jejich přístupu k realizaci programu Stínování manažerů. Čtenář je v úvodu seznámen s obecnými principy programu založeném na krátkých intenzivních stážích vysokoškoláků mez manažery nebo specialisty a dále se vydává případ po případu, kdy se seznamuje s konkrétní náplní každé stáže i reflexí stínování manažerem a studentem. Mezi reflexemi manažerů například zaznělo z úst ředitele Grid International Vladimíra Dvořáka výstižné: Stínování pro mne bylo příležitostí konfrontovat svůj zaběhlý pohled na vlastní práci se zcela nezaujatým pohledem mladého člověka, což vedlo k zajímavým objevům nových možností. Naše stážistka sehrála roli poslední vločky, které dala do pohybu lavinu čekající již dlouho na svahu. Podněty ze společných diskuzí jsem použil k přenesení některých kompetencí na své spolupracovníky a tato změna byla dotyčnými velmi pozitivně přijata. Každodenní spolupráce na konkrétních projektech zase prověřila schopnost mého,stínu zapojit se do týmu, přinášet nápady, formulovat argumenty, účastnit se procesu rozhodování, takže na konci všichni kolegové litovali, že už stáž končí. Po zkušenosti s již 15 stínováními mohu takový zážitek směle doporučit každému, pro koho slova výzva, flexibilita a kreativita něco znamenají. Případové studie slouží jako motivační nebo srovnávací materiál pro ostatní firmy v ČR, pro které je spolupráce s univerzitními studenty zásadní, a které se nebojí hledat nové cesty rozvoje vlastních manažerů i firmy jako takové. Sborník je výjimečný různorodostí případových studií i jejich počtem. Téměř sedmdesátistránková publikace je bezplatně na vyžádání k dispozici v sídle Business Leaders Fora či ke stažení ve formátu PDF na stránkách v sekci Zdroje informací / Publikace, texty knihy. Manažerka stínování opouští BLF Manažerka projektu, Zuzana Kubíková, která program úspěšně vedla a na závěr editovala unikátní sborník, opouští po několikaletém působení BLF. Na tomto místě bychom jí rádi upřímně poděkovali za vše, co pro BLF udělala a zároveň jí popřáli hodně zdaru do dalšího profesního i soukromého života. Ročník 2007/2008 v plném proudu I přes ukončení dvouleté finanční podpory programu Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, Business Leaders Forum v listopadu 2007 zahájilo další kolo Stínování manažerů. Studenti již prošli výběrovým řízením a vybraní jedinci byli přiřazeni do konkrétních firem, ve kterých stráví v průběhu roku 2008 dvoutýdenní stáž. Seznam společností a organizací zapojených ve Stínování manažerů v letech American Express s. r. o. Gymnásium Jižní město Sikla Bohemia s.r.o. Areva T&D SA Hestia TARA Professionals o. p. s. AŽD Praha s. r. o. Hewlett Packard s. r. o. TC MACH, s.r.o. ČSOB, a. s. Johnson & Johnson s.r.o. Team Trackers s. r. o. DHL Express CZ Kovohutě Příbram nástupnická a. s. Thermal-F, a. s. Eurest s.r.o. KPMG TNT Express Worldwide, spol. s. r. o. Eurovia Services McDonald s ČR, spol. s r.o. TSR Czech Republic Expertní skupina CALLISTO CZ, s.r.o. Mediterra, s. r. o. Unisys, s.r.o. Ferox, a.s. Mucos Pharma CZ, s. r. o. Venture Investors Corporate Finance s.r.o. Finanční arbitr ČR Opavia - LU Vodafone Czech Republic GE Money Bank, a. s. Siemens s. r. o. Zoo Liberec Grid International CZ s.r.o. 16

19 MANAGER SHADOWING PROGRAM Fifteenth year of manager shadowing In the academic year 2006/2007, the fifteenth year of manager shadowing took place. The programme is co-financed by the European Social Fund and State Budget of the Czech Republic and it is intended for university students who shadow middle and top managers, i.e. they participate in the managers activities during a two-week placement. Training for career Students who apply for the shadowing programme undergo a selection procedure including an interview with a personnel manager, the interview being close to real life. The students CV s and the interview results are then passed on to the cooperating companies. The companies thus have an opportunity to choose their potential future employees from the participating students with whom they can agree on a further cooperation. Boring statistics students participated in the 2006/2007 interview programme from which 100 best students were selected for manager shadowing. 53 managers from 31 companies offered themselves for shadowing. The Prague School of Economics supplied a total of 122 student applicants, Charles University 30, Czech University of Agriculture 21, University of Chemistry 19, Hotel Management School 9, Prague College 4, University of New York Prague 3, School of Public Administration and International Relations 2, and the Banking Institute sent 1 student. Manager Shadowing collection of experiences Business Leaders Forum issued a collection of experiences Manager Shadowing Programme presenting 24 firms and case studies of their shadowing programme. The reader follows the principles of the programme based on short-term intensive placements of the students with managers and then case after case the details of manager shadowing are presented together with the opinions of both the student and the relevant manager. Director if Grid International Vladimír Dvořák, for instance, said that the shadowing was an opportunity for me to compare my own view of my job with the view of a completely independent student which revealed interesting discoveries and opportunities. Our student played the role of the last snow flake which started the avalanche that had been waiting on the slope for a long time. I used the ideas from our discussions in the transfer of competences among my co-workers and the change was appreciated by all involved. Everyday cooperation in concrete projects checked the ability of my shadow to join our team, to suggest ideas, formulate arguments, and to participate in the decision-making process. At the end, all my colleagues regretted that the placement was over. I have already had 15 shadows and I can recommend this programme to anyone who understands the words challenge, flexibility and creativity. The case studies have been a motivating material for other firms in the Czech Republic that wish to cooperate with Czech universities and that seek new ways of the development of their own managers and of the firm as such. The collection of experiences is exceptional due to its variability of case studies and their large number. The collection of 170 pages is available free of charge from the Business Leaders Forum, or it can be downloaded in PDF from /Zdroje informací/publikace, texty, knihy. Project manager leaving BLF The BLF project manager, Zuzana Kubíková, who organised the Manager Shadowing Programme so successfully, has left BLF after several years of good work. We wish to thank her very much for everything she did for BLF and to wish her every success in her future work as well as in her life. Year 2007/2008 in full swing Although the two-year financial support from the European Social Fund and from the national budget has ended, Business Leaders Forum launched another round of the Manager Shadowing Programme in November The students have already passed the selection procedure and the selected students will join the relevant firms for a two-week placement in the course of the year Reunion The 2006/2007 Programme was concluded on Tuesday 30 October 2007 in the American Centre with a lively and fruitful panel discussion. Among the guests were managers from Hewlett-Packard, Grid International and KPMG, together with the university students who participated in the programme. They discussed the Programme and the experience they have gained. List of companies and institutions participating in Manager Shadowing Programme American Express s. r. o. Gymnásium Jižní město Sikla Bohemia s.r.o. Areva T&D SA Hestia TARA Professionals o. p. s. AŽD Praha s. r. o. Hewlett Packard s. r. o. TC MACH, s.r.o. ČSOB, a. s. Johnson & Johnson s.r.o. Team Trackers s. r. o. DHL Express CZ Kovohutě Příbram nástupnická a. s. Thermal-F, a. s. Eurest s.r.o. KPMG TNT Express Worldwide, spol. s. r. o. Eurovia Services McDonald s ČR, spol. s r.o. TSR Czech Republic Expertní skupina CALLISTO CZ, s.r.o. Mediterra, s. r. o. Unisys, s.r.o. Ferox, a.s. Mucos Pharma CZ, s. r. o. Venture Investors Corporate Finance s.r.o. Finanční arbitr ČR Opavia - LU Vodafone Czech Republic GE Money Bank, a. s. Siemens s. r. o. Zoo Liberec Grid International CZ s.r.o. 17

20 Partnerské projekty PARTNERSTVÍ V PROJEKTU OUTPLACEMENT PRO VELKÉ PODNIKY O projektu Business Leaders Forum je i nadále partnerem projektu Outplacement pro velké podniky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a je realizován v rámci programu Iniciativy Společenství Equal. Hlavním koordinátorem projektu je Dopravní vzdělávací institut, a. s., dceřiná společnost Českých drah, a. s. Co je outplacement? Pojmem outplacement se rozumí poradenství pro management podniku, který prochází různými typy změn (restrukturalizací, fúzí, ukončením provozu), zároveň ale představuje podporu a pomoc samotným zaměstnancům, kteří jsou součástí těchto změn. Škála možných prostředků je široká od různých typů finanční podpory, přes organizační formy podpory až po nemateriální podporu. Outplacement a CSR jdou ruku v ruce Business Leaders Forum se v projektu podílí na představení tématu společenské odpovědnosti firem (CSR) jeho vybraným cílovým skupinám formou seminářů a publikací. Příkladem můžeme uvést workshop na téma CSR pod vedením Magdalény Steinerové, CSR analytičky BLF, na mezinárodní konferenci Outplacement pro velké podniky, která se uskutečnila 12. března Díky aktivnímu zapojení účastníků se rozproudila přirozená diskuze a vznikl prostor pro výměnu zkušeností. Na workshopu byla rovněž poprvé představena publikace Koncept CSR v praxi aneb průvodce odpovědným podnikáním, která vznikla v rámci mezinárodní spolupráce BLF a polskou společností Wasko. Součástí průvodce je mimo jiné i deset kroků implementace CSR do podniku (viz obrázek níže). Publikaci si můžete stáhnout ve formátu PDF na stránkách v sekci Zdroje informací / Publikace, texty knihy. ZLEPŠOVÁNÍ PLÁNOVÁNÍ 10. Opatření pro zlepšení. ACT IV I. PLAN zapojování klíčových stakeholderů II. DO 1. Závazek managementu 2. Určení klíčových stakehoderů 3. Stanovení hodnot a principů 4. Analýza současného stavu 5. Stanovení cílů a CSR témat 6. Akční plán HODNOCENÍ III. CHECK PROVEDENÍ 8. Monitorování 9. Reportování 7. Implementace 18

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Stínování manažerů Manager Shadowing Program

Stínování manažerů Manager Shadowing Program Stínování manažerů Manager Shadowing Program Kvalita Quality 2009 20. května 2009 DTO CZ, s.r.o. Ostrava Tomáš Nejedlo Co vás zajímá (nebo by mělo) Proč stínování organizujeme? Co program zahrnuje? Jak

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Projekt TriNet-Global. ,,Podnikatelský sektor, veřejná správa a globální odpovědnost

Projekt TriNet-Global. ,,Podnikatelský sektor, veřejná správa a globální odpovědnost Projekt TriNet-Global,,Místní samospráva, podnikatelský sektor a univerzity jako nositelé změny TriNet Policy Paper Závěrečný strategický dokument,,podnikatelský sektor, veřejná správa a globální odpovědnost

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D.

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Co si myslí česká populace o společenské odpovědnosti a o udržitelném rozvoji?

Co si myslí česká populace o společenské odpovědnosti a o udržitelném rozvoji? Co si myslí česká populace o společenské odpovědnosti a o udržitelném rozvoji? Tomáš Macků, Ipsos 14. 3. 2016 JAK SE VLASTNĚ MÁ ČESKÁ POPULACE 2 JAK SE CÍTÍME IPSOS EMOTI*SCAPE V KLIDU A POHODĚ Září 2014

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297, fax.

Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297, fax. HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTů PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Helena Sůvová Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297,

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 5/2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT Praha, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE Together We Can Manage Společně to zvládneme Jen pár slov Jak dlouho? How long? 15 minut /minutes Mgr. Ellina Horalíková Členka správní rady Autism Europe

Více

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1 Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2 Rozsah/zakončení: 1+1 z Typ předmětu: PV Kód: 238 3107 Semestr: 1 Anotace Manažerské dovednosti jsou takové

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více