VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5"

Transkript

1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 postupem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcího předpisu MĚSTYS Zpracovatel vyhodnocení Mgr. Jiří Bělohlávek - TISEA Zpracovatel změny územního plánu Ing. arch. Jarmila Cetkovská Datum srpen 2014

2 IDENTIFIKACE DOKUMENTU Název: Rozsah: Objednatel: Zpracovatel změny ÚP: Vyhodnocení vlivů změny č.5 územního plánu obce Suchdol na udržitelný rozvoj území postupem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů části A až F vyhodnocení dle Přílohy 5 (Příloha 5 - Obsah vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje a územního plánu na udržitelný rozvoj území) Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Ing. arch. Jarmila Cetkovská s místem podnikání Fučíkova 425, Kutná Hora zapsána v databázi autorizovaných architektů, kterou podle zákona č. 360/1992 Sb. vede Česká komora architektů. Autorizace ČKA č totožný s objednatelem Zpracovatel vyhodnocení: Mgr. Jiří Bělohlávek - TISEA autorizace ke zpracování dokumentace a posudku: osvědčení odborné způsobilosti 13817/2474/OIP/03, prodloužení autorizace č.j /ENV/12 ze dne Adresa: Tel.: WWW: Bylany 66, Kutná Hora Datum vydání: srpen 2014 Počet výtisků: 3 Doporučená citace: Bělohlávek Jiří: Vyhodnocení vlivů změny č. 5 územního plánu obce Suchdol na udržitelný rozvoj prostředí, TISEA, Kutná Hora,

3 OBSAH A. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí zpracované podle přílohy stavebního zákona... 5 B. Vyhodnocení vlivů územního plánu na plánu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti...6 C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech...6 D. Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech, například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech...7 E. Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje nebo v zásadách územního rozvoje...7 F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území shrnutí...9 3

4 Na úvod Níže uvedené hodnocení a jeho závěry navazují na vyhodnocení zařazené v územně analytických podkladech správního území obce s rozšířenou působností Kutná Hora. ÚAP ORP Kutná Hora využívají pro hodnocení hodnocení vyvážeností územních podmínek metodiku doporučenou MMR. Vůči této metodě lze vznést významné námitky, zpochybňující její přijatelnost z hlediska hodnocení udržitelnosti rozvoje. Při definování účelu rozboru udržitelného rozvoje je třeba jít dále za obecnou definici o vyváženosti podmínek pro rozvoj území. Celý proces územního plánování (zahrnujícího hodnocení udržitelnosti) slouží pro potřeby rozhodování. Rozhodování je založeno na racionální úvaze, jež používá jako své nástroje kritéria. Při vyhodnocování stavu udržitelného rozvoje (tj. rozboru) je zcela zásadní respektování základních požadavků na postup hodnocení ve smyslu zachování systémového přístupu. Podmínkou pro smysluplné provádění rozborů udržitelného rozvoje území a navazující hodnocení udržitelnosti je splnění těchto požadavků: Stanovení a popis cílů udržitelného rozvoje (ve vazbě na dokumenty strategického plánování na úrovni celostátní a regionální) Stanovení kritérií pro posuzování udržitelného rozvoje (výběr kritérií vychází ze znalosti vazby mezi způsoby využití území a vlastnostmi zvoleného kritéria, tzn., že by neměla být zahrnována kritéria, která procesem územního plánování nemůžeme ovlivnit). Výběr vhodných indikátorů udržitelného rozvoje v rámci zvolených kritérií Důsledný popis výchozího stavu pomocí zvolených kritérií a stanovení výchozí úrovně vůči cílovým hodnotám Výše popsané základní požadavky vytváří kontext hodnocení. Není-li tento dán, dochází k situaci, kdy si jednotliví účastníci rozhodovacího procesu vykládají účel rozboru udržitelného rozvoje a jeho hodnocení podle svých měřítek/předpokladů (eventuelě předsudků), čímž dochází k pravděpodobně zásadnímu zkreslení výsledků hodnocení. Naznačený systémový přístup není, bohužel, v současné praxi územního plánování standardizován. Není tedy ani dodržen v ÚAP ORP Kutná Hora Od této skutečnosti se odvíjí i způsob hodnocení vlivu na udržitelný rozvoj aplikovaný v tomto dokumentu, jež je dalek tomu, aby se vyjadřoval ke skutečně závažným otázkám udržitelnosti rozvoje území. 4

5 V příloze 5 vyhlášky je uvedena následující specifikace rozsahu vyhodnocení: Hodnotí se vlivy, které lze rozumně předpokládat, a to v rozsahu, podrobnosti a míře konkrétnosti, jakou má pořizovaná územně plánovací dokumentace. Vlivy se stanoví odborným odhadem. A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZPRACOVANÉ PODLE PŘÍLOHY STAVEBNÍHO ZÁKONA Vyhodnocení vlivů na životní prostředí je zařazeno jako samostatný svazek odůvodnění územního plánu. V rámci vyhodnocení byl posouzen vliv uplatnění změny č. 5 územního plánu obce Suchdol na životní prostředí. Vyhodnocení bylo provedeno na základě požadavku Středočeského kraje uvedeného (v rámci souhrnného vyjádření č.j /2013/KUSK ze dne ) ve stanovisku k návrhu zadání změny č. 5 územního plánu obce Suchdol.. Popis vlivů uplatnění územního plánu na životní prostředí je ve vyhodnocení členěn dle jednotlivých složek životního prostředí, vyhodnoceny jsou i vlivy na veřejné zdraví. U každého dílčího vlivu je uveden přehled katastrálních území s popisem potenciálních vlivů. V rámci vyhodnocení byly porovnány dvě varianty využití území, které se liší využitím plochy 5.5 na k.ú. Dobřeň u Kutné Hory. Dle platného ÚP se jedná o plochu s využitím zemědělská půda. Nově je navrhováno využití pro výrobu průmysl, sklady, zemědělství a služby. Návrh změny vytváří předpoklad pro výstavbu na této ploše, přičemž by se mohlo jednat o záměr dle zákona č. 100/2001 Sb. Zpráva o vyhodnocení vlivů této změny má obsah dle přílohy stavebního zákona. Z porovnání variant vyplývá: Způsob využití území, založený na stávající koncepci využití krajiny a urbanistické koncepci, zakotvené v platném územním plánu, je pravděpodobně spojen s obdobným rozsahem a významností vlivů, jaký odpovídá popisu současného stavu životního prostředí v řešeném území (viz kapitola 3). Uplatnění změny územního plánu je spojeno s možnými negativními vlivy na veřejné zdraví (hluk z provozu stacionárních zdrojů), vlivy na vody (znečištění srážkových vod) a na krajinu (uplatnění hmotově výrazných objektů/objektu). Ke snížení, popř. vyloučení identifikovaných negativních vlivů je možné přijmout odpovídající opatření. V případě přijetí těchto opatření se rozsah vlivů uplatnění územního plánu po hodnocené změně neliší od rozsahu bez provedení této změny. Celkově jsou porovnávané varianty vyhodnoceny následovně: Pro obě varianty územního plánu platí: Varianta přináší nezměněný scénář vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel nebo málo významné negativní vlivy na některé složky životního prostředí. Přijatelnost je zde chápána tak, že vlivem uplatnění územního plánu nedojde k poškozování životního prostředí nebo zdraví obyvatel (nad míru stanovenou právními požadavky). Navržený způsob využití území (tj. navržená koncepce využití krajiny a urbanistická koncepce) je za předpokladu přijetí doporučených opatření z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví přijatelný. Návrh změny územního plánu je doporučen ke schválení. 5

6 B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA PLÁNU NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY NEBO PTAČÍ OBLASTI Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti nebylo Krajským úřadem Středočeského kraje ve stanovisku k návrhu zadání změny územního plánu požadováno. C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH Změna územního plánu nebude mít významný vliv na skutečnosti relevantní pro obec Suchdol (z hlediska udržitelného rozvoje) zjištěné v územně analytických podkladech. Mezi tyto skutečnosti lze počítat i výstup SWOT analýzy dle ÚAP: Vlivem uplatnění územního plánu se nezmění charakteristika obce a postavení obce v osídlení. Návrh územního plánu nemění zastoupení jednotlivých složek osídlení (způsobu využití zastavěného území). Převažuje využití pro bydlení, občanské vybavení, výrobně ekonomické aktivity. 6

7 Uplatnění změny se nezmění koncepce uspořádání krajiny. Vlivem uplatnění územního plánu se nezmění charakter dopravy v území a dopravní infrastruktura. Uplatnění návrhu územního plánu nevyžaduje změny systémů technické infrastruktury za účelem vybavenosti nových rozvojových lokalit. Oproti platnému územnímu plánu se nároky na technickou infrastrukturu nezvyšují. Návrh územního plánu respektuje limity využití území. Ve vztahu k narhované změně územního plánu na lokalitě 5.5 nebyly v ÚAP identifikovány žádné problémy v území. Uplatněním územního plánu budou ovlivněny sledované jevy související se záborem půdy a charakterem pozemků (bonitovaná půdně ekologická jednotka) a dále jevy označené jako funkční a prostorové regulativy (konkrétně plochy výroby). D. PŘÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI OVLIVNĚNÉ NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH, NAPŘÍKLAD SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V DOPLŇUJÍCÍCH PRŮZKUMECH A ROZBORECH Jiné skutečnosti podstatné pro vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj v řešeném území nejsou známy. Jedinou větší změnou v řešeném území je vymezení plochy 5.5, jakožto plochy přo rozšíření areálu výroby (se záměrem rozšíření zemědělského areálu). Tato změna sama o sobě nemůže podstatně změnit hodnocení podmínek pro udržitelný rozvoj v řešeném území, tak, jak je provedeno v ÚAP. E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBSAŽENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE Pro potřeby územního plánu jsou prioritami územního plánování míněny priority stanovené v zásadách územního rozvoje (dále jen ZÚR ), případně v politice územního rozvoje (dále jen PÚR ), které se významným způsobem vážou k řešenému území. Zásady územního rozvoje Středočeského kraje byly vydány formou opatření obecné povahy dne Návrh územního plánu není v rozporu s prioritami územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje (viz str. 7 8 textu návrhu ZÚR). Níže jsou dále komentovány relevantní priority, uvedené v politice územního rozvoje, které jsou možná obecnější, ale dobře vystihují potřeby změn v územích ve prospěch udržitelného rozvoje. 7

8 Relevantní republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí. Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch. Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území). Zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Omezování negativních důsledků suburbanizace pro udržitelný rozvoj území z hlediska nároků na veřejné rozpočty na dopravu a energie Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva Stručné vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priority Uplatnění změny ÚP ovlivní uvedenou charakteristiku v přijatelné míře. Není předpoklad prostorové sociální segregace s významnými vlivy na soudržnost obyvatel. Návrh není v rozporu s touto prioritou. Využití opuštěných areálu změna neřeší. Nově vymezená plocha 5.5 je navržena na zemědělské půdě. Úbytek ploch orné půdy není velký. Plocha navazuje na funkční zemědělský areál a bude jeho rozšířením. Nově vymezené zastavitelné plochy navazují na zastavěné území, vůči velikosti sídla nejsou naddimenzované. O suburbanizaci není možné v širším kontextu u obce Suchdol hovořit. Změna není s touto prioritou v rozporu. Respektován bude vymezení přilehlého biokoridoru dle pozemkových úprav. Uplatněním změny ÚP nebude negativně zasaženo do jedinečných znaků a hodnot ochrany krajinného rázu oblasti krajinného rázu Kutnohorsko. Návrh zachovává existující dopravní síť. Případné problematické navýšení 8

9 Relevantní republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. Stručné vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priority povrchového odtoku z plochy 5.5 bude (v dalších stupních projektové přípravy) řešeno opatřeními, jež zamezí nárůstu maximálních průtoků v recipientu (toku Vysoká). Plocha 5.5. neleží v záplavovém území. Změna ÚP dosavadní koncepci zásobení vodou a odkanalizování nemění. F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ SHRNUTÍ Vyhodnocení vlivů územního plánu na zlepšování územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a jejich soulad V územně analytických podkladech je pro městys Suchdol provedeno vyhodnocení vyváženosti udržitelného rozvoje území. Obec je na základě vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území zařazena do kategorie 2c. Vysvětlivky: - špatný stav, + dobrý stav (pozn.: co je špatný a co dobrý stav?) Tzv. pilíř sociální soudržnosti obyvatel a podmínek pro hospodářský rozvoj je v ÚAP hodnocen jako dobrý, podmínky pro dobré životní prostředí jsou vyhodnoceny jako nevyhovující. S ohledem na použitou plusovo-minusovou metodiku nemá význam tento skutečnost zkreslující výstup ÚAP vůbec komentovat. Mírné ovlivnění vytvořením nové rozvojové ploch pro výrobu se při zvolené metodice výrazněji nepromítne (ani nemůže) do výsledného hodnocení podmínek pro udržitelný rozvoj území. Změna ÚP nezhoršuje dochované životní prostředí. V dalších stupních přípravy záměru na ploše 5.5 budou řešeny zejm. otázky ochrany vod a ochrany přírody a krajiny. Návrh ÚP nepřinese oproti dosavadnímu stavu udržitelnosti rozvoje žádné zásadní změny. 9

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/3937-2014/ 5915-2013/Ru Spis. a skart. znak: 326.1 Počet příloh:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Stupeň dokumentace: Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Pořizovatel: Obec Kozomín, Středočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Změna č. 3 územního plánu

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 Brno, Ústav územního rozvoje 2009 ISBN 978-80-87318-04-1

Více

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou ZADÁNÍ ZMĚN 03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVATĚRUBY verse 10/2014 k projednání Starosta obce a pověřený zastupitel starosta obce : František Derfl Návrh

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který Změnu č.1 ÚP Vídeň vydal: Zastupitelstvo obce Vídeň Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro malé město

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

Návrhy Ekologického právního servisu na obsah Politiky územního rozvoje

Návrhy Ekologického právního servisu na obsah Politiky územního rozvoje Návrhy Ekologického právního servisu na obsah Politiky územního rozvoje V Brně dne 28. dubna 2008 Tyto návrhy byly zpracovány Ekologickým právním servisem 1 Obsah: 1. Obecná část... 3 1.1. Respektování

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: květen 2010 vypracoval: Ing. Vlastimil Smítka

Více