Prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr."

Transkript

1 Prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. spacillav(at)volny.cz Kontakt: (3217) Specializace ve výuce: Vývoj německého jazyka, sémantika, onomastika, psycholingvistika, lexikografie, didaktika němčiny, dějiny německého umění Předmět bádání/ specializace ve výzkumné činnosti: Vývoj německého jazyka v století: němčina jako kancelářský jazyk (výzkum textových druhů), raně novohornoněmecký jazyk právních knih a soudních spisů, lexikografie Profesní dráha: Období Působení 1980 Absolutorium oborů německá filologie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Středoškolská profesorka na Střední průmyslové škole strojnické v Uničově Odborná asistentka na Filozofické fakultě Univerzity Palackého Docentka na Filozofické fakultě Univerzity Palackého Profesorka na Filozofické fakultě Univerzity Palackého Aktuální výzkumné úkoly: 1. Výzkumný projekt (agentura GA ČR, spolu s dr. Vladimírem Spáčilem): Edice a lingvistický rozbor olomoucké Míšeňské právní knihy (exemplář z konce 15. století) 2. Edice a lingvistický rozbor olomouckého Trestního soudního řádu Jindřicha Polana z roku Jazyk protokolů čarodějnických procesů na severní Moravě 4. Pojmenování osob v Olomouci od 14. století do roku 1650 Seznam publikovaných prací: a) Monografie: 1. Popis královského hlavního města Olomouce sepsaný syndikem Floriánem Josefem Louckým roku K vydání připravili Libuše Spáčilová a Vladimír Spáčil. Olomouc, Vlastivědná společnost muzejní 1991, 246 stran. ISBN Milena Krobotová, Libuše Spáčilová: Jana Alexia Eckbergera Příspěvky k charakteristice hlavního města a hraniční pevnosti Olomouce. 2. rozšířené vydání. Olomouc, Memoria 1998, 226 stran. ISBN Deutsche Testamente von Olmützer Bürgern. Entwicklung einer Textsorte in der Olmützer Stadtkanzlei in den Jahren [Německy psané testamenty olomouckých měšťanů. Vývoj jednoho textového druhu v olomoucké městské kanceláři v letech ] Wien, Praesens 2000, 167 stran. ISBN Das Frühneuhochdeutsche in der Olmützer Stadtkanzlei. Eine textsortengeschichtliche Untersuchung unter linguistischem Aspekt. [Raná nová horní němčina v olomoucké městské kanceláři. Vývoj vybraných textových druhů z lingvistického hlediska.] Germanistische Arbeiten zur Sprachgeschichte 1. Berlin, Weidler Verlag 2000, 405 stran. ISBN Helmut Glück, Holger Klatte, Vladimír Spáčil, Libuše Spáčilová: Deutsche Sprachbücher in Böhmen und Mähren vom 15. Jahrhundert bis Eine teilkommentierte Bibliographie. [Učebnice němčiny v Čechách a na Moravě od 15. století do roku Částečně komentovaná bibliografie.] Berlin New York, Walter de Gruyter Verlag 2002, 290 stran. ISBN (Úvod, s. XII XV; kapitoly Das 19. Jahrhundert a Lehrbücher von 1900 bis 1918.)

2 6. Libuše Spáčilová, Vladimír Spáčil: Památná kniha olomoucká z let , Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci 2004, 611 stran. ISBN (Kapitoly týkající se jazykového rozboru německých textů, s ; podíl na přípravě edice.) 7. Chronik der Olmützer Bürgerfamilie Hobel ( ). Olomouc, Nakladatelství Olomouc 2005, 167 stran. ISBN b) Studie publikované v mezinárodně uznávaných / recenzovaných periodikách a sbornících: 1. Die österreichische Sprachvariante und der Deutschunterricht an tschechischen Schulen. [Rakouská jazyková varieta a výuka němčiny na českých školách.] In: Rudolf Muhr (vyd.): Internationale Arbeiten zum österreichischen Deutsch und seinen nachbar-sprachlichen Bezügen. Wien 1993, s Thema Wohnen. Aufgabenstellung und Übungen bei der Arbeit mit landeskundlichen Texten. [Téma Bydlení. Úlohy a cvičení při práci se zeměvědnými texty.] Fremdsprache Deutsch 1/1994, s Der gegenseitige Einfluß des Tschechischen und des österreichischen Deutsch in der näheren Geschichte und Gegenwart. [Vzájemný vliv češtiny a rakouské němčiny v nedávné minulosti a v současnosti.] In: Rudolf Muhr, Richard Schrodt, Peter Wiesinger (vyd.): Österreichisches Deutsch. Linguistische, sozialpsychologische und sprachpolitische Aspekte einer nationalen Variante des Deutschen. Wien 1995, s Zum Niveau des überregionalen Sprachausgleichs und der regionalen Infiltration bei den elf Schreibern der überlieferten frnhd. Urkunden der Olmützer Stadtkanzlei. [K úrovni nadregionálního vyrovnávání a regionální infiltraci u jedenácti písařů na základě dochovaných raně novohornoněmeckých listin olomoucké městské kanceláře.] In: Gisela Brandt (vyd.): Historische Soziolinguistik des Deutschen. Stuttgart 1997, s Latein und Volkssprachen in der Olmützer Stadtkanzlei. [Latina a národní jazyky v olomoucké městské kanceláři.] In: Michael Berger, Kurt Krolop, Mária Papsonová (vyd.): Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien Slowakei Berlin Prag Prešov 1997, s Die Olmützer Frauen schreiben ihre Bittschriften. Ein Beitrag zum weiblichen Sprachgebrauch in Mähren. [Olomoucké ženy píší prosebné dopisy. Příspěvek k raně novohornoněmeckému jazyku žen na Moravě.] In: Gisela Brandt (vyd.): Bausteine zu einer Geschichte des weiblichen Sprachgebrauchs. Stuttgart 1998, s Namen der Erblasser in den Olmützer Testamenten. Ein Beitrag zur Namenforschung. [Jména zůstavitelů závětí v olomouckých testamentech. Příspěvek k výzkumu jmen.] In: Michael Berger, Kurt Krolop, Mária Papsonová (vyd.): Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien Slowakei Berlin Prag Prešov 1998, s Zwei- und mehrgliedrige Ausdrücke in den Olmützer Testamenten. Ein Beitrag zur Geschichte des Frühneuhochdeutschen in Olmütz. [Dvou- a vícečlenná slovní spojení v olomouckých testamentech. Příspěvek k dějinám rané nové horní němčiny v Olomouci.] Acta Universitatis Carolinae, Philologica 2/1997, Germanistica Pragensia XIV. Praha 1999, s Die Entwicklung der Textsorte Testament in der Olmützer Stadtkanzlei in den Jahren [Vývoj textového druhu testament v olomoucké městské kanceláři v letech ] In: Michael Elmentaler (vyd.): Regionalsprachen, Stadtsprachen und Institutionssprachen im historischen Prozess. Schriften zu diachronen Sprachwissenschaft. Sv. 10. Wien 2000, s Formulargebrauch und die Schreiber in der Olmützer Stadtkanzlei ( ). Zur Bedeutung der Urkunde für die Herausbildung des Neuhochdeutschen. [Písaři a používání formulářů v olomoucké městské kanceláři ( ). K významu listiny pro vytváření nové horní němčiny.] In: Michael Berger, Kurt Krolop, Mária Papsonová (vyd.): Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien Slowakei Berlin Prag Prešov 2000, s Entlehnungen in frühneuhochdeutschen Texten der Olmützer Stadtkanzlei. [Přejímky v raně novohornoněmeckých textech olomoucké městské kanceláře.] Südostdeutsches Archiv. Sv. XLIV XLV. München 2002, s

3 12. Wechselseitige Einflüsse des tschechischen und des deutschen Wortschatzes in der Stadtkanzlei Olmütz im Jahrhundert. [Vzájemné ovlivňování české a německé slovní zásoby v olomoucké městské kanceláři v století.] Acta Universitatis Carolinae, Philologica 2/1999, Germanistica Pragensia XV. Praha 2002, s Texttypen und Textsorten in der Olmützer Stadtkanzlei: Eintragungen in Hinterlassenschaftsbüchern. [Typy a druhy textů v olomoucké městské kanceláři: zápisy v knihách pozůstalostí.] In: Jörg Meier, Arne Ziegler (vyd.): Aufgaben einer künftigen Kanzleiforschung. Beiträge zur Kanzleisprachenforschung. Sv. 3. Wien 2003, s Ausgewählte Phraseologismen in den Textsorten Testament und Ehevertrag im Olmützer Kodex Wenzels von Iglau aus den Jahren [Vybrané frazeologismy v textových druzích testament a manželská smlouva v olomouckém kodexu Václava z Jihlavy z let ] In: Marek Nekula, Steffen Höhne (vyd.): Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien Slowakei Berlin Prag 2004, s Die deutsche Chronik der Olmützer Bürgerfamilie Hobel aus den Jahren Ein Beitrag zur Textsortengeschichte. [Olomoucká kronika měšťanské rodiny Hoblů z let Příspěvek k dějinám textových druhů.] In: Marek Nekula, Steffen Höhne (vyd.): Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien Slowakei Berlin Prag 2004, s Die Textsorte Schlichtungsprotokoll in der Olmützer Stadtkanzlei in den Jahren [Textový druh smírčí protokol v olomoucké městské kanceláři z let ] Zeitschrift für deutsche Philologie, 124/2005, č. 3, s Der Olmützer liber causarum criminalium als Quelle zur Untersuchung der frühneuhochdeutschen Rechtssprache. In: Peter Ernst (vyd.): Kanzleistil: Entwicklung, Form, Funktion. Wien, Praesens Verlag 2009, s c) Studie publikované v ostatních periodikách a sbornících: 1. Olomoučtí bohatí kramáři. In: Pocta PaedDr. J. Holinkové. Olomouc 1981, s Milena Krobotová, Libuše Spáčilová: Jana Alexia Eckbergera Příspěvky k charakteristice hlavního města a hraniční pevnosti Olomouce. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Philologica VIII. Olomouc 1989, s Zahraniční obchod Olomouce v období před bitvou na Bílé hoře. In: Folia historica Bohemica 13, Praha 1991, s Místní trh Olomouce v 16. a na počátku 17. století. In: Folia historica Bohemica 14, Praha 1991, s Mýta a cla ve středověku. In: Sborník k životnímu jubileu prof. dr. Ludvíka Václavka, CSc. Olomouc 1991 (strojopis). 6. Jan Amos Komenský a cizojazyčné vyučování. Cizí jazyky 5/1992, s Práce s aktivní slovní zásobou. Cizí jazyky 1 2/ , s Patří cizojazyčný slovník do vyučování? Cizí jazyky 3 4/ , s K zapisování slovní zásoby v cizím jazyce. Cizí jazyky 5 6/ , s Rakouská jazyková varianta ve výuce němčiny. Cizí jazyky 7 8/ , s Zum Einsatz von Fernstudieneinheiten als kurstragende Materialien in der DaF- Lehrerausbildung. [K použití skript pro dálkové studium v kurzech didaktiky němčiny jako cizího jazyka pro budoucí učitele.] In: Gerhard Neuner (vyd.): Regionale und regionalübergreifende Perspektiven der DaF-Lehrerausbildung. Kassel 1993, s Cizí svět vlastní vnímání. Cizí jazyky 9 10/ , s Wer war Hans Eibenstock? Ein Beitrag zur mährisch-österreichischen Geschichte. [Kdo byl Hans Eibenstock? Příspěvek k moravsko-rakouským dějinám.] Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica 66/1993, s Ústní projev žáků v současném cizojazyčném vyučování. Cizí jazyky 5 6/ , s Einige Bemerkungen zu Arbeitsverfahren in der interkulturell orientierten Landeskunde aus der Lernerperspektive. [Několik poznámek k metodickým postupům v interkulturně orientovaných reáliích z perspektivy žáka.] In: Gerhard Neuner (vyd.): Fremde Welt und eigene Wahrnehmung. Konzepte von Landeskunde im fremdsprachlichen Deutschunterricht. Kassel 1994, s

4 16. Švýcarská slovní zásoba ve výuce němčiny na českých středních školách. Cizí jazyky 1 2/ , s Video v cizojazyčném vyučování. Cizí jazyky 3 4/ , s Landeskunde im Germanistikstudium ein Beispiel am Germanistischen Institut an der Philosophischen Fakultät Olomouc. [Reálie ve studiu germanistiky na příkladu katedry germanistiky na Filozofické fakultě v Olomouci.] In: Günter Blamberger, Gerhard Neuner (vyd.): Reformdiskussion und curriculare Entwicklung in der Germanistik. Kassel 1995, s Práce s uměleckým obrazem v cizojazyčném vyučování. Cizí jazyky 1 2/ , s Wieviel Grammatik braucht der tschechische Schüler? Ein Beitrag zum Deutschunterricht in Tschechien. [Kolik gramatiky potřebuje český žák? Příspěvek k výuce němčiny v České republice.] XXI. ročenka Kruhu moderních filologů. Praha 1997, s Korespondence Barbary Juritkové. Ročenka Státního okresního archivu Olomouc 1998, s Testamenty olomouckých měšťanů. In: Ivo Hlobil, Marek Perůtka (vyd.): Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska Sv. 3 Olomoucko. Olomouc 1999, s Jména v olomouckých městských knihách. In: Ivo Hlobil, Marek Perůtka (vyd.): Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska Sv. 3 Olomoucko. Olomouc 1999, s Kronika olomoucké měšťanské rodiny Hoblových. In: Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci Olomouc 2000, s Die Entwicklung der Textsorte Testament in der Olmützer Stadtkanzlei in den Jahren [Vývoj textového druhu testament v olomoucké městské kanceláři v letech ] In: Michael Elmentaler (vyd.): Regionalsprachen, Stadtsprachen und Institutionensprachen im historischen Prozeß. Wien 2000, s Die Olmützer Chronik der Bürgerfamilie Hobel aus den Jahren [Olomoucká kronika měšťanské rodiny Hoblů z let ] In: Jörg Meier, Arne Ziegler (vyd.): Deutsche Sprache in Europa. Geschichte und Gegenwart. Festschrift für Ilpo Tapani Piirainen zum 60. Geburtstag. Wien 2001, s Němčina v olomoucké městské kanceláři v století. Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci Olomouc 2001, s Deutsche Eheverträge von Olmützer Bürgern aus den Jahren [Německé manželské smlouvy olomouckých měšťanů z let ] In: Lenka Vaňková, Pavla Zajícová (vyd.): Aspekte der Textgestaltung. Ostrava 2001, s Olomoucká kronika měšťanské rodiny Hoblů z let jako pramen pro zkoumání rané nové horní němčiny v Olomouci. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Paměti způsob zobrazení skutečnosti. Sborník z 10. odborné konference. Brno 2001, s Gramaticko-překladová a zprostředkující metoda ve výuce němčiny v českých zemích. Příspěvek k historii výuky cizích jazyků u nás do roku 1918 u příležitosti Roku jazyků. Cizí jazyky 3/ , s Deutsch-tschechische Lehrbuchtraditionen in den böhmischen Ländern von 1740 bis [Tradice německých učebnic v českých zemích v letech ] In: Helmut Glück (vyd.): Die Volkssprachen als Lerngegenstand im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Berlin New York 2002, s Komentovaná bibliografie učebnic němčiny do roku Čtenář 3/2002, s (Spolu s Vladimírem Spáčilem.) 33. Výuka němčiny v českých zemích v 16. a 17. století. Cizí jazyky 1/ , s. 7 9; 2/ , s Die Textsorte Eid im 15. und 16. Jahrhundert in der Olmützer Stadtkanzlei. [Textový druh přísaha v 15. a 16. století v olomoucké městské kanceláři.] In: Andrea Hohmeyer, Jasmin S. Rühl, Ingo Wintermeyer (vyd.): Spurensuche in Sprach- und Geschichtslandschaften. Festschrift für Ernst Erich Metzner. Münster Hamburg London 2003, s Phraseologismen im Olmützer Kodex Wenzels von Iglau aus den Jahren 1430

5 1492. [Frazeologismy v olomouckém kodexu Václava z Jihlavy z let ] In: Jana Korčáková, Jürgen Beyer (vyd.): Königgrätzer Linguistik- und Literaturtage. Hradec Králové 2003, s Zum Vokabular der Olmützer Gerichtsordnung aus dem Jahre [Ke slovníku olomouckého soudního řádu z let 1550.] In: Hildegard Boková (vyd.): Zur Erforschung des Frühneuhochdeutschen in Böhmen, Mähren und der Slowakei. Schriften zur diachronen Sprachwissenschaft. Sv. 12. Wien 2004, s Das älteste Olmützer Stadtbuch als anthroponymische Quelle. [Nejstarší olomoucká městská kniha jako pramen k poznání vývoje pojmenování osob.] In: Hans Joachim Behr, Igor Lysový, Werner Williams (vyd.): Germano-Bohemica. Festschrift für Václav Bok zum 65. Geburtstag. Studien zur Germanistik. Sv. 7. Hamburg 2004, s Personennamen im Olmützer Kodex Wenzels von Iglau aus den Jahren [Jména osob v olomouckém kodexu Václava z Jihlavy z let ] In: Iva Kratochvílová, Lenka Vaňková (vyd.): Germanistik im Spiegel der Generationen. Festschrift für Prof. PhDr. Zdeněk Masařík, DrSc., zu seinem 75. Geburtstag. Opava 2004, S Das deutsche und das tschechische Lexikon in Comenius Werken Ianua linguarum reserata und Orbis pictus. [Německá a česká slovní zásoba v Komenského dílech Ianua linguarum reserata a Orbis pictus.] Sborník k životnímu jubileu prof. PhDr. Aleny Šimečkové, CSc. Acta Universitatis Carolinae, Philologica 3/2001, Germanistica Pragensia XVIII, Praha 2005, s Rechtsterminologie lateinischer Herkunft in frühneuhochdeutschen Texten der Olmützer Stadtkanzlei. [Právnická terminologie latinského původu v raně novohornoněmeckých textech olomoucké městské kanceláře.] Germanoslavica 15/2004, Nr. 2, s Eduard Ouředníček první propagátor zprostředkovací metody ve výuce němčiny v českých zemích. Sborník z konference Učitelé autoři učebnic a dětské literatury Muzea Komenského v Přerově oddělení dějin školství Přerov 2005, s Olomoucký písař Jindřich Polan a jeho soudní řád z roku In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska Lidé okolo knih (Autor tvůrce recipient). Sborník z 13. odborné konference Olomouc, listopadu Brno 2005, s Aktuální aspekty a úkoly výzkumu raně novohornoněmeckého jazyka. Časopis pro moderní filologii 87/2005, č. 2, s Odraz starších latinsko-českých slovníků v tzv. Trialogu Maxmiliána I. z roku In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska Sborník ze 14. odborné konference Olomouc, listopadu Brno 2006, s Einige Bemerkungen zur linguistischen Analyse des sog. Trialogus aus dem Jahre Germanoslavica 17/2006, Nr. 1 2, s Italienische, französische und slawische Entlehnungen im Wortschatz der Olmützer Stadtkanzleisprache. Ein Beitrag zur Untersuchung des Frühneuhochdeutschen in den böhmischen Ländern. In: Hana Andrášová, Peter Ernst, Libuše Spáčilová (vyd.): Germanistik genießen. Gedenkschrift für Doc. Dr. phil. Hildegard Boková. Wien 2006, S Die Olmützer Gerichtsordnung von Heinrich Polan aus dem Jahre 1550 als Textsorte. Ein Beitrag zur Untersuchung frühneuhochdeutscher Rechtstexte. In: Schlesien als Schnittpunkt verschiedener Kulturen. Germanoslavica 18/2007, č. 1-2, S Frühneuhochdeutsche Sprache und Einflussfaktoren in der Olmützer Stadtkanzlei in den Jahren Ein Beitrag zur Sprachgeschichte als Geschichte der Textsorten und Kommunikationsbereiche. In: Libuše Spáčilová, Birgit Gunsenheimer (vyd.): Deutsche Sprache im Wandel der Jahrhunderte. Olomouc 2008, s Eigennamen im Meißner Rechtsbuch. In: Wieland Eins, Friederike Schmöe (vyd.): Wie wir sprechen und schreiben. Festschrift für Helmut Glück zum 60. Geburtstag. Wiesbaden 2009, s

6 d) Učebnice, slovníky: 1. Libuše Spáčilová, Maria Wolf: Germanische Mythologie. [Germánská mytologie.] Olomouc, Danal 1995, 97 stran. ISBN Libuše Spáčilová, Maria Wolfová: Germánská mytologie. Svět germánských božstev. Olomouc, Votobia 1996, 133 stran. ISBN Boková, Hildegard Spáčilová, Libuše: Stručný raně novohornoněmecký glosář k pramenům z českých zemí. Kurzes frühneuhochdeutsches Glossar zu Quellen aus den böhmischen Ländern. Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci 2003, 536 stran. ISBN X e) Popularizační články: Kdy začít s výukou cizích jazyků? Hanácké noviny , s. 3. f) Recenze: 1. Földeak, Hans: Sag s besser! Díl 1, 2. München (Recenze). Cizí jazyky 3/ , s Schmitt, Richard: Weg mit den typischen Fehlern! Díl 1. München Díl 2. München (Recenze.) Cizí jazyky 6/ , s Newerkla, Stefan Michael: Sprachkontakte Deutsch Tschechisch Slowakisch. Frankfurt am Main (Recenze.) Listy filologické, Folia Philologica, 127/2004, č. 3 4, s Michael Lohde: Wortbildung des modernen Deutschen. Ein Lehr- und Übungsbuch. Deutsch als Fremdsprache, Heft 3, 44/2007, s Lemnitzer, Lothar Zinsmeister, Heike: Korpuslinguistik. Eine Einführung. Tübingen, Gunter Narr Verlag 2006, 220 S. (Recenze.) LINGUA VIVA 3/2006, s Lenka Vaňková Gundolf Keil, Mesuë a jeho,grabadin. Standardní dílo středověké farmacie. Edice Překlad Komentář. Mesuë und sein,grabadin. Ein Standardwerk der mittelalterlichen Pharmazie. Edition Übersetzung Kommentar. (Recenze.) Listy filologické. Folia Philologica, 129/2006, č. 3 4, s Horst Wenzel Stephen C. Jaeger (vyd.): Visualisierungsstrategien in mittelalterlichen Bildern und Texten. Berlin, Erich Schmidt Verlag (Recenze.) Listy filologické. Folia Philologica, 129/2006, č. 3 4, s Ulrika Eder: Auf die mehrere Ausbreitung der teutschen Sprache soll fürgedacht werden. Deutsch als Fremd- und Zweitsprache im Unterrichtssystem der Donaumonarchie zur Regierungszeit Maria Theresias und Josephs II. Innsbruck (Recenze.) In: Info DaF 2 3, 34/2007, s Lenka Vodrážková-Pokorná: Die Prager Germanistik nach Mit besonderer Berücksichtigung des Lebenswerkes der bis 1900 an die Universität berufenen Persönlichkeiten. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Sborník prací OU 233/2007, s Andreas Biberstedt: Textstruktur Textstrukturvariation Textstrukturmuster. Lübecker mittelniederdeutsche Testamente des 14. und 15. Jahrhunderts. Wien, Praesens Verlag (Recenze.) Listy filologické. Folia Philologica, 130/2007, č. 3-4, s Iveta Rucková: Das Adelhaus der Lichnowskys. Eine kulturelle Kontinuität. Ostrava, Vydavatelství Ostravské univerzity v Ostravě (Recenze.) Germanoslavica 19/2008, s g) Vydavatelská činnost: 1. Hana Andrášová, Peter Ernst, Libuše Spáčilová (vyd.): Germanistik genießen. Festschrift für Doc. Dr. phil. Hildegard Boková. Wien, Praesens Verlag ISBN Birgit Gunsenheimer, Libuše Spáčilová (vyd.): Deutsche Sprache im Wandel der Jahrhunderte. Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci ISBN Andrea Möshovel, Libuše Spačilová (vyd.): Kanzleisprache ein mehrdimensionales Phänomen. Wien: Praesens, 2009 (= Beiträge zur Kanzleisprachenforschung 6). ISBN

7 4. Andrea Möshovel, Libuše Spáčilová (vyd.): Historische Stadtsprachenforschung: Vielfalt und Flexibilität. Wien: Praesens 2009 (= Schriften zur diachronen Sprachwissenschaft 19). ISBN

Úvodové předměty. Odborné předměty v šesti podmodulech. Modul Geschichte

Úvodové předměty. Odborné předměty v šesti podmodulech. Modul Geschichte Modul Geschichte Obsah Úvodové předměty 1. Němčina jako jazyk humanitních věd: Jazyková cvičení... 5 2. Úvod do studia historie... 7 3. Úvod do studia filozofie... 9 4. Úvod do studia jazyka... 11 5. Úvod

Více

INOVACE OBSAHU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NĚMECKÉ FILOLOGIE / ROZŠÍŘENÍ O STUDIJNÍ MODUL NĚMECKÁ HUMANITNÍ STUDIA

INOVACE OBSAHU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NĚMECKÉ FILOLOGIE / ROZŠÍŘENÍ O STUDIJNÍ MODUL NĚMECKÁ HUMANITNÍ STUDIA INOVACE OBSAHU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NĚMECKÉ FILOLOGIE / ROZŠÍŘENÍ O STUDIJNÍ MODUL NĚMECKÁ HUMANITNÍ STUDIA Studijní brožura 1 Název projektu: Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření

Více

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni. Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Filologie 7310-T.

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni. Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Filologie 7310-T. Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Filologie 7310-T Obor: Interkulturní germanistika Plzeň 2007 1 Úvod Žádost o akreditaci

Více

Zoznam publikačnej činnosti Doc. Tomáš Krejčík, CSc.

Zoznam publikačnej činnosti Doc. Tomáš Krejčík, CSc. Zoznam publikačnej činnosti Doc. Tomáš Krejčík, CSc. Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 88): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich

Více

TOLERANCE PROTI INTOLERANCI

TOLERANCE PROTI INTOLERANCI TOLERANCE PROTI INTOLERANCI PŘEHLED ODBORNÝCH AKTIVIT K ČESKO-NĚMECKÝM VZTAHŮM Univerzita J. E. Purkyně, Muzeum města a Archiv města Ústí nad Labem 1990-2003 TOLERANZ GEGEN INTOLERANZ ÜBERSICHT DER FACHAKTIVITÄTEN

Více

ŽIVOTOPIS. Osobní údaje. Místo trvalého pobytu Bezručova 1575/49A, Mikulov, 692 01

ŽIVOTOPIS. Osobní údaje. Místo trvalého pobytu Bezručova 1575/49A, Mikulov, 692 01 Osobní údaje Jméno Příjmení Akademické tituly Datum, místo narození Stav Adrian PORTMANN Ph.D., Mag. phil. 29. 12. 1974, Wolhusen (Švýcarsko) Ženatý Místo trvalého pobytu Bezručova 1575/49A, Mikulov, 692

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE. 2010 Jana STRÁNÍKOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE. 2010 Jana STRÁNÍKOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE 2010 Jana STRÁNÍKOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ Výchova a vzdělávání dívek na cestě k moderní občanské společnosti. Genderové a sociální

Více

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis Osobní údaje Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. Rooseveltova 84 779 00 Olomouc helena.grecmanova@seznam.cz 777 578 494

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci GABRIELA MEDVEĎOVÁ, Mgr. Pracovní zařazení: odborná asistentka Vědecké (odborné) zaměření: politický systém ČR po roce 1993, didaktika občanské výchovy, občanské nauky a společenských věd Adresa pracoviště:

Více

OBRAZ PRAHY V RANÉM NOVOVĚKU IKONOGRAFIE JEDNOHO EVROPSKÉHO MĚSTA

OBRAZ PRAHY V RANÉM NOVOVĚKU IKONOGRAFIE JEDNOHO EVROPSKÉHO MĚSTA Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Ústav historických věd OBRAZ PRAHY V RANÉM NOVOVĚKU IKONOGRAFIE JEDNOHO EVROPSKÉHO MĚSTA Mgr. Eva Chodějovská Školitel: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. Disertační

Více

Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

Mgr. Martin Pelc, Ph.D. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. tajemník Ústavu historických věd Vědecké zaměření: novodobé dějiny E-mail: martin.pelc@fpf.slu.cz Telefon: +420 553 684 471 Pracoviště: Ústav historických

Více

Výroční zpráva Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2014

Výroční zpráva Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2014 Vydala jako interní tisk Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Reální 5, 701 03 Ostrava Sestavil kolektiv zaměstnanců Filozofické fakulty OU K tisku připravili pracovníci oddělení pro VaV

Více

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Martin Pelc Kulturní a sociální dějiny německých turistických spolků v českých zemích do roku 1938 Autoreferát disertační práce Opava 2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2002 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2003 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 OBSAH / CONTENTS ÚSTAV DĚJIN UMĚN [ÚDU] / THE INSTITUTE OF ART

Více

Jiří KUBEŠ. Vyšší šlechta z českých zemí v letech 1650-1750. Úvod do tématu

Jiří KUBEŠ. Vyšší šlechta z českých zemí v letech 1650-1750. Úvod do tématu KUBEŠ, Jiří (red.), Vyšší šlechta v českých zemích v období baroka (1650-1750). Biogramy vybraných šlechticů a edice typických pramenů, Pardubice 2007 (= FHPP 3, 2007). Jiří KUBEŠ Vyšší šlechta z českých

Více

Hana Pátková. České Budějovice

Hana Pátková. České Budějovice Hana Pátková České Budějovice 2008 Česká středověká paleografie Hana Pátková Vydáno s podporou VZ MŠMT MSM 0021620827, jehož nositelkou je FF UK v Praze. OBSAH Úvod 9 1. Paleografie pojetí a vztah k blízkým

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci PAVEL KRÁKORA, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: České dějiny 19. a 20. století Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo

Více

Bibliografie dle oborů / Fachbibliographie

Bibliografie dle oborů / Fachbibliographie Bibliografie dle oborů / Fachbibliographie Antická mytologie Augusta-Boularot, Sandrine a kol.: Slovník řecko-římské mytologie a kultury. Ewa Edition, Praha 1993. Přeloženo z fr. originálu Dictionnaire

Více

Publikace vydané Filozofickou fakultou Ostravské univerzity

Publikace vydané Filozofickou fakultou Ostravské univerzity Publikace vydané Filozofickou fakultou Ostravské univerzity ISBN Autor, název, druh publikace, vydání, rok vydání,počet stran, počet výtisků, cena 1992 80-7042-384-6 DAVIDOVÁ, Dana: Kapitoly z dialektologie.

Více

ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS 6/2013

ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS 6/2013 ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS 6/2013 Toto číslo bylo financováno z projektu: Historizace střední Evropy jako téma pro rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání

Více

Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. Brno - Olomouc - Opava 1999-2000

Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. Brno - Olomouc - Opava 1999-2000 prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc. narozen 1942 v Přerově kontakt: hlobil@udu.cas.cz 1960-1964, středoškolské vzdělaní, Střední průmyslová škola strojnická, Přerov 1964-1969, vysokoškolské studium, Katedra dějin

Více

Die Zwangsaussiedlung der Deutschen und ihre Widerspieglung in den gegenwärtigen tschechisch-deutschen Beziehungen

Die Zwangsaussiedlung der Deutschen und ihre Widerspieglung in den gegenwärtigen tschechisch-deutschen Beziehungen Die Zwangsaussiedlung der Deutschen und ihre Widerspieglung in den gegenwärtigen tschechisch-deutschen Beziehungen Auswahlbibliographie zu Zeitschriftenaufsätzen und Beiträgen in Sammelbänden aus den Jahren

Více

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006 Zpracovala: Jana Nováková PŘEDMLUVA Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu

Více

Redakce: Jana Brabencová Marcella Husová Marie Makariusová Gustav Novotný Jan Novotný vedoucí redaktor 1. sešitu Pavla Vošahlíková vedoucí projektu

Redakce: Jana Brabencová Marcella Husová Marie Makariusová Gustav Novotný Jan Novotný vedoucí redaktor 1. sešitu Pavla Vošahlíková vedoucí projektu Redakce: Jana Brabencová Marcella Husová Marie Makariusová Gustav Novotný Jan Novotný vedoucí redaktor 1. sešitu Pavla Vošahlíková vedoucí projektu PhDr. Pavla Vošahlíková za kolektiv oddělení Biografického

Více

Z ČESKÉHO RÁJE A PODKRKONOŠÍ supplementum 16 2013. Eva Chodějovská

Z ČESKÉHO RÁJE A PODKRKONOŠÍ supplementum 16 2013. Eva Chodějovská Z ČESKÉHO RÁJE A PODKRKONOŠÍ supplementum 16 2013 Všestranně použitelný, výjimečně svědomitý, přesný a spolehlivý důstojník 1 Zapomenutý historický kartograf a archivář Josef Paldus a jeho podíl na československo-rakouské

Více

PANOVNICKÝ DVŮR VE STŘEDOVĚKU STRUKTURA, PROSTOR A REPREZENTACE

PANOVNICKÝ DVŮR VE STŘEDOVĚKU STRUKTURA, PROSTOR A REPREZENTACE PANOVNICKÝ DVŮR VE STŘEDOVĚKU STRUKTURA, PROSTOR A REPREZENTACE Dana DVOŘÁČKOVÁ MALÁ Úvod V posledních desetiletích se studiu dvorské problematiky dostává v českém dějepisectví zasloužené pozornosti. Dvorské

Více

SLOVNÍK ČESKÝCH ZEMÍ

SLOVNÍK ČESKÝCH ZEMÍ BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK ČESKÝCH ZEMÍ Boh Bož C HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR Nad projektem převzal záštitu prezident České republiky prof. Václav Klaus. Kniha vznikla s laskavým přispěním společnosti Zentiva, a.

Více

Kniha vyšla s laskavou finanční podporou Nadace Duhová energie.

Kniha vyšla s laskavou finanční podporou Nadace Duhová energie. SBORNÍK RECENZOVALI Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc. Doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc. Doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc. Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. Mgr. Michaela Holubová Mgr. Kamil Rodan Kniha vyšla

Více

documenta pragensia xxxii/2

documenta pragensia xxxii/2 documenta pragensia xxxii/2 documenta pragensia xxxii/2 Řídí Václav Ledvinka a Jiří Pešek Archiv hlavního města Prahy Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí

Více