Prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr."

Transkript

1 Prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. spacillav(at)volny.cz Kontakt: (3217) Specializace ve výuce: Vývoj německého jazyka, sémantika, onomastika, psycholingvistika, lexikografie, didaktika němčiny, dějiny německého umění Předmět bádání/ specializace ve výzkumné činnosti: Vývoj německého jazyka v století: němčina jako kancelářský jazyk (výzkum textových druhů), raně novohornoněmecký jazyk právních knih a soudních spisů, lexikografie Profesní dráha: Období Působení 1980 Absolutorium oborů německá filologie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Středoškolská profesorka na Střední průmyslové škole strojnické v Uničově Odborná asistentka na Filozofické fakultě Univerzity Palackého Docentka na Filozofické fakultě Univerzity Palackého Profesorka na Filozofické fakultě Univerzity Palackého Aktuální výzkumné úkoly: 1. Výzkumný projekt (agentura GA ČR, spolu s dr. Vladimírem Spáčilem): Edice a lingvistický rozbor olomoucké Míšeňské právní knihy (exemplář z konce 15. století) 2. Edice a lingvistický rozbor olomouckého Trestního soudního řádu Jindřicha Polana z roku Jazyk protokolů čarodějnických procesů na severní Moravě 4. Pojmenování osob v Olomouci od 14. století do roku 1650 Seznam publikovaných prací: a) Monografie: 1. Popis královského hlavního města Olomouce sepsaný syndikem Floriánem Josefem Louckým roku K vydání připravili Libuše Spáčilová a Vladimír Spáčil. Olomouc, Vlastivědná společnost muzejní 1991, 246 stran. ISBN Milena Krobotová, Libuše Spáčilová: Jana Alexia Eckbergera Příspěvky k charakteristice hlavního města a hraniční pevnosti Olomouce. 2. rozšířené vydání. Olomouc, Memoria 1998, 226 stran. ISBN Deutsche Testamente von Olmützer Bürgern. Entwicklung einer Textsorte in der Olmützer Stadtkanzlei in den Jahren [Německy psané testamenty olomouckých měšťanů. Vývoj jednoho textového druhu v olomoucké městské kanceláři v letech ] Wien, Praesens 2000, 167 stran. ISBN Das Frühneuhochdeutsche in der Olmützer Stadtkanzlei. Eine textsortengeschichtliche Untersuchung unter linguistischem Aspekt. [Raná nová horní němčina v olomoucké městské kanceláři. Vývoj vybraných textových druhů z lingvistického hlediska.] Germanistische Arbeiten zur Sprachgeschichte 1. Berlin, Weidler Verlag 2000, 405 stran. ISBN Helmut Glück, Holger Klatte, Vladimír Spáčil, Libuše Spáčilová: Deutsche Sprachbücher in Böhmen und Mähren vom 15. Jahrhundert bis Eine teilkommentierte Bibliographie. [Učebnice němčiny v Čechách a na Moravě od 15. století do roku Částečně komentovaná bibliografie.] Berlin New York, Walter de Gruyter Verlag 2002, 290 stran. ISBN (Úvod, s. XII XV; kapitoly Das 19. Jahrhundert a Lehrbücher von 1900 bis 1918.)

2 6. Libuše Spáčilová, Vladimír Spáčil: Památná kniha olomoucká z let , Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci 2004, 611 stran. ISBN (Kapitoly týkající se jazykového rozboru německých textů, s ; podíl na přípravě edice.) 7. Chronik der Olmützer Bürgerfamilie Hobel ( ). Olomouc, Nakladatelství Olomouc 2005, 167 stran. ISBN b) Studie publikované v mezinárodně uznávaných / recenzovaných periodikách a sbornících: 1. Die österreichische Sprachvariante und der Deutschunterricht an tschechischen Schulen. [Rakouská jazyková varieta a výuka němčiny na českých školách.] In: Rudolf Muhr (vyd.): Internationale Arbeiten zum österreichischen Deutsch und seinen nachbar-sprachlichen Bezügen. Wien 1993, s Thema Wohnen. Aufgabenstellung und Übungen bei der Arbeit mit landeskundlichen Texten. [Téma Bydlení. Úlohy a cvičení při práci se zeměvědnými texty.] Fremdsprache Deutsch 1/1994, s Der gegenseitige Einfluß des Tschechischen und des österreichischen Deutsch in der näheren Geschichte und Gegenwart. [Vzájemný vliv češtiny a rakouské němčiny v nedávné minulosti a v současnosti.] In: Rudolf Muhr, Richard Schrodt, Peter Wiesinger (vyd.): Österreichisches Deutsch. Linguistische, sozialpsychologische und sprachpolitische Aspekte einer nationalen Variante des Deutschen. Wien 1995, s Zum Niveau des überregionalen Sprachausgleichs und der regionalen Infiltration bei den elf Schreibern der überlieferten frnhd. Urkunden der Olmützer Stadtkanzlei. [K úrovni nadregionálního vyrovnávání a regionální infiltraci u jedenácti písařů na základě dochovaných raně novohornoněmeckých listin olomoucké městské kanceláře.] In: Gisela Brandt (vyd.): Historische Soziolinguistik des Deutschen. Stuttgart 1997, s Latein und Volkssprachen in der Olmützer Stadtkanzlei. [Latina a národní jazyky v olomoucké městské kanceláři.] In: Michael Berger, Kurt Krolop, Mária Papsonová (vyd.): Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien Slowakei Berlin Prag Prešov 1997, s Die Olmützer Frauen schreiben ihre Bittschriften. Ein Beitrag zum weiblichen Sprachgebrauch in Mähren. [Olomoucké ženy píší prosebné dopisy. Příspěvek k raně novohornoněmeckému jazyku žen na Moravě.] In: Gisela Brandt (vyd.): Bausteine zu einer Geschichte des weiblichen Sprachgebrauchs. Stuttgart 1998, s Namen der Erblasser in den Olmützer Testamenten. Ein Beitrag zur Namenforschung. [Jména zůstavitelů závětí v olomouckých testamentech. Příspěvek k výzkumu jmen.] In: Michael Berger, Kurt Krolop, Mária Papsonová (vyd.): Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien Slowakei Berlin Prag Prešov 1998, s Zwei- und mehrgliedrige Ausdrücke in den Olmützer Testamenten. Ein Beitrag zur Geschichte des Frühneuhochdeutschen in Olmütz. [Dvou- a vícečlenná slovní spojení v olomouckých testamentech. Příspěvek k dějinám rané nové horní němčiny v Olomouci.] Acta Universitatis Carolinae, Philologica 2/1997, Germanistica Pragensia XIV. Praha 1999, s Die Entwicklung der Textsorte Testament in der Olmützer Stadtkanzlei in den Jahren [Vývoj textového druhu testament v olomoucké městské kanceláři v letech ] In: Michael Elmentaler (vyd.): Regionalsprachen, Stadtsprachen und Institutionssprachen im historischen Prozess. Schriften zu diachronen Sprachwissenschaft. Sv. 10. Wien 2000, s Formulargebrauch und die Schreiber in der Olmützer Stadtkanzlei ( ). Zur Bedeutung der Urkunde für die Herausbildung des Neuhochdeutschen. [Písaři a používání formulářů v olomoucké městské kanceláři ( ). K významu listiny pro vytváření nové horní němčiny.] In: Michael Berger, Kurt Krolop, Mária Papsonová (vyd.): Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien Slowakei Berlin Prag Prešov 2000, s Entlehnungen in frühneuhochdeutschen Texten der Olmützer Stadtkanzlei. [Přejímky v raně novohornoněmeckých textech olomoucké městské kanceláře.] Südostdeutsches Archiv. Sv. XLIV XLV. München 2002, s

3 12. Wechselseitige Einflüsse des tschechischen und des deutschen Wortschatzes in der Stadtkanzlei Olmütz im Jahrhundert. [Vzájemné ovlivňování české a německé slovní zásoby v olomoucké městské kanceláři v století.] Acta Universitatis Carolinae, Philologica 2/1999, Germanistica Pragensia XV. Praha 2002, s Texttypen und Textsorten in der Olmützer Stadtkanzlei: Eintragungen in Hinterlassenschaftsbüchern. [Typy a druhy textů v olomoucké městské kanceláři: zápisy v knihách pozůstalostí.] In: Jörg Meier, Arne Ziegler (vyd.): Aufgaben einer künftigen Kanzleiforschung. Beiträge zur Kanzleisprachenforschung. Sv. 3. Wien 2003, s Ausgewählte Phraseologismen in den Textsorten Testament und Ehevertrag im Olmützer Kodex Wenzels von Iglau aus den Jahren [Vybrané frazeologismy v textových druzích testament a manželská smlouva v olomouckém kodexu Václava z Jihlavy z let ] In: Marek Nekula, Steffen Höhne (vyd.): Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien Slowakei Berlin Prag 2004, s Die deutsche Chronik der Olmützer Bürgerfamilie Hobel aus den Jahren Ein Beitrag zur Textsortengeschichte. [Olomoucká kronika měšťanské rodiny Hoblů z let Příspěvek k dějinám textových druhů.] In: Marek Nekula, Steffen Höhne (vyd.): Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien Slowakei Berlin Prag 2004, s Die Textsorte Schlichtungsprotokoll in der Olmützer Stadtkanzlei in den Jahren [Textový druh smírčí protokol v olomoucké městské kanceláři z let ] Zeitschrift für deutsche Philologie, 124/2005, č. 3, s Der Olmützer liber causarum criminalium als Quelle zur Untersuchung der frühneuhochdeutschen Rechtssprache. In: Peter Ernst (vyd.): Kanzleistil: Entwicklung, Form, Funktion. Wien, Praesens Verlag 2009, s c) Studie publikované v ostatních periodikách a sbornících: 1. Olomoučtí bohatí kramáři. In: Pocta PaedDr. J. Holinkové. Olomouc 1981, s Milena Krobotová, Libuše Spáčilová: Jana Alexia Eckbergera Příspěvky k charakteristice hlavního města a hraniční pevnosti Olomouce. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Philologica VIII. Olomouc 1989, s Zahraniční obchod Olomouce v období před bitvou na Bílé hoře. In: Folia historica Bohemica 13, Praha 1991, s Místní trh Olomouce v 16. a na počátku 17. století. In: Folia historica Bohemica 14, Praha 1991, s Mýta a cla ve středověku. In: Sborník k životnímu jubileu prof. dr. Ludvíka Václavka, CSc. Olomouc 1991 (strojopis). 6. Jan Amos Komenský a cizojazyčné vyučování. Cizí jazyky 5/1992, s Práce s aktivní slovní zásobou. Cizí jazyky 1 2/ , s Patří cizojazyčný slovník do vyučování? Cizí jazyky 3 4/ , s K zapisování slovní zásoby v cizím jazyce. Cizí jazyky 5 6/ , s Rakouská jazyková varianta ve výuce němčiny. Cizí jazyky 7 8/ , s Zum Einsatz von Fernstudieneinheiten als kurstragende Materialien in der DaF- Lehrerausbildung. [K použití skript pro dálkové studium v kurzech didaktiky němčiny jako cizího jazyka pro budoucí učitele.] In: Gerhard Neuner (vyd.): Regionale und regionalübergreifende Perspektiven der DaF-Lehrerausbildung. Kassel 1993, s Cizí svět vlastní vnímání. Cizí jazyky 9 10/ , s Wer war Hans Eibenstock? Ein Beitrag zur mährisch-österreichischen Geschichte. [Kdo byl Hans Eibenstock? Příspěvek k moravsko-rakouským dějinám.] Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica 66/1993, s Ústní projev žáků v současném cizojazyčném vyučování. Cizí jazyky 5 6/ , s Einige Bemerkungen zu Arbeitsverfahren in der interkulturell orientierten Landeskunde aus der Lernerperspektive. [Několik poznámek k metodickým postupům v interkulturně orientovaných reáliích z perspektivy žáka.] In: Gerhard Neuner (vyd.): Fremde Welt und eigene Wahrnehmung. Konzepte von Landeskunde im fremdsprachlichen Deutschunterricht. Kassel 1994, s

4 16. Švýcarská slovní zásoba ve výuce němčiny na českých středních školách. Cizí jazyky 1 2/ , s Video v cizojazyčném vyučování. Cizí jazyky 3 4/ , s Landeskunde im Germanistikstudium ein Beispiel am Germanistischen Institut an der Philosophischen Fakultät Olomouc. [Reálie ve studiu germanistiky na příkladu katedry germanistiky na Filozofické fakultě v Olomouci.] In: Günter Blamberger, Gerhard Neuner (vyd.): Reformdiskussion und curriculare Entwicklung in der Germanistik. Kassel 1995, s Práce s uměleckým obrazem v cizojazyčném vyučování. Cizí jazyky 1 2/ , s Wieviel Grammatik braucht der tschechische Schüler? Ein Beitrag zum Deutschunterricht in Tschechien. [Kolik gramatiky potřebuje český žák? Příspěvek k výuce němčiny v České republice.] XXI. ročenka Kruhu moderních filologů. Praha 1997, s Korespondence Barbary Juritkové. Ročenka Státního okresního archivu Olomouc 1998, s Testamenty olomouckých měšťanů. In: Ivo Hlobil, Marek Perůtka (vyd.): Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska Sv. 3 Olomoucko. Olomouc 1999, s Jména v olomouckých městských knihách. In: Ivo Hlobil, Marek Perůtka (vyd.): Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska Sv. 3 Olomoucko. Olomouc 1999, s Kronika olomoucké měšťanské rodiny Hoblových. In: Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci Olomouc 2000, s Die Entwicklung der Textsorte Testament in der Olmützer Stadtkanzlei in den Jahren [Vývoj textového druhu testament v olomoucké městské kanceláři v letech ] In: Michael Elmentaler (vyd.): Regionalsprachen, Stadtsprachen und Institutionensprachen im historischen Prozeß. Wien 2000, s Die Olmützer Chronik der Bürgerfamilie Hobel aus den Jahren [Olomoucká kronika měšťanské rodiny Hoblů z let ] In: Jörg Meier, Arne Ziegler (vyd.): Deutsche Sprache in Europa. Geschichte und Gegenwart. Festschrift für Ilpo Tapani Piirainen zum 60. Geburtstag. Wien 2001, s Němčina v olomoucké městské kanceláři v století. Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci Olomouc 2001, s Deutsche Eheverträge von Olmützer Bürgern aus den Jahren [Německé manželské smlouvy olomouckých měšťanů z let ] In: Lenka Vaňková, Pavla Zajícová (vyd.): Aspekte der Textgestaltung. Ostrava 2001, s Olomoucká kronika měšťanské rodiny Hoblů z let jako pramen pro zkoumání rané nové horní němčiny v Olomouci. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Paměti způsob zobrazení skutečnosti. Sborník z 10. odborné konference. Brno 2001, s Gramaticko-překladová a zprostředkující metoda ve výuce němčiny v českých zemích. Příspěvek k historii výuky cizích jazyků u nás do roku 1918 u příležitosti Roku jazyků. Cizí jazyky 3/ , s Deutsch-tschechische Lehrbuchtraditionen in den böhmischen Ländern von 1740 bis [Tradice německých učebnic v českých zemích v letech ] In: Helmut Glück (vyd.): Die Volkssprachen als Lerngegenstand im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Berlin New York 2002, s Komentovaná bibliografie učebnic němčiny do roku Čtenář 3/2002, s (Spolu s Vladimírem Spáčilem.) 33. Výuka němčiny v českých zemích v 16. a 17. století. Cizí jazyky 1/ , s. 7 9; 2/ , s Die Textsorte Eid im 15. und 16. Jahrhundert in der Olmützer Stadtkanzlei. [Textový druh přísaha v 15. a 16. století v olomoucké městské kanceláři.] In: Andrea Hohmeyer, Jasmin S. Rühl, Ingo Wintermeyer (vyd.): Spurensuche in Sprach- und Geschichtslandschaften. Festschrift für Ernst Erich Metzner. Münster Hamburg London 2003, s Phraseologismen im Olmützer Kodex Wenzels von Iglau aus den Jahren 1430

5 1492. [Frazeologismy v olomouckém kodexu Václava z Jihlavy z let ] In: Jana Korčáková, Jürgen Beyer (vyd.): Königgrätzer Linguistik- und Literaturtage. Hradec Králové 2003, s Zum Vokabular der Olmützer Gerichtsordnung aus dem Jahre [Ke slovníku olomouckého soudního řádu z let 1550.] In: Hildegard Boková (vyd.): Zur Erforschung des Frühneuhochdeutschen in Böhmen, Mähren und der Slowakei. Schriften zur diachronen Sprachwissenschaft. Sv. 12. Wien 2004, s Das älteste Olmützer Stadtbuch als anthroponymische Quelle. [Nejstarší olomoucká městská kniha jako pramen k poznání vývoje pojmenování osob.] In: Hans Joachim Behr, Igor Lysový, Werner Williams (vyd.): Germano-Bohemica. Festschrift für Václav Bok zum 65. Geburtstag. Studien zur Germanistik. Sv. 7. Hamburg 2004, s Personennamen im Olmützer Kodex Wenzels von Iglau aus den Jahren [Jména osob v olomouckém kodexu Václava z Jihlavy z let ] In: Iva Kratochvílová, Lenka Vaňková (vyd.): Germanistik im Spiegel der Generationen. Festschrift für Prof. PhDr. Zdeněk Masařík, DrSc., zu seinem 75. Geburtstag. Opava 2004, S Das deutsche und das tschechische Lexikon in Comenius Werken Ianua linguarum reserata und Orbis pictus. [Německá a česká slovní zásoba v Komenského dílech Ianua linguarum reserata a Orbis pictus.] Sborník k životnímu jubileu prof. PhDr. Aleny Šimečkové, CSc. Acta Universitatis Carolinae, Philologica 3/2001, Germanistica Pragensia XVIII, Praha 2005, s Rechtsterminologie lateinischer Herkunft in frühneuhochdeutschen Texten der Olmützer Stadtkanzlei. [Právnická terminologie latinského původu v raně novohornoněmeckých textech olomoucké městské kanceláře.] Germanoslavica 15/2004, Nr. 2, s Eduard Ouředníček první propagátor zprostředkovací metody ve výuce němčiny v českých zemích. Sborník z konference Učitelé autoři učebnic a dětské literatury Muzea Komenského v Přerově oddělení dějin školství Přerov 2005, s Olomoucký písař Jindřich Polan a jeho soudní řád z roku In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska Lidé okolo knih (Autor tvůrce recipient). Sborník z 13. odborné konference Olomouc, listopadu Brno 2005, s Aktuální aspekty a úkoly výzkumu raně novohornoněmeckého jazyka. Časopis pro moderní filologii 87/2005, č. 2, s Odraz starších latinsko-českých slovníků v tzv. Trialogu Maxmiliána I. z roku In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska Sborník ze 14. odborné konference Olomouc, listopadu Brno 2006, s Einige Bemerkungen zur linguistischen Analyse des sog. Trialogus aus dem Jahre Germanoslavica 17/2006, Nr. 1 2, s Italienische, französische und slawische Entlehnungen im Wortschatz der Olmützer Stadtkanzleisprache. Ein Beitrag zur Untersuchung des Frühneuhochdeutschen in den böhmischen Ländern. In: Hana Andrášová, Peter Ernst, Libuše Spáčilová (vyd.): Germanistik genießen. Gedenkschrift für Doc. Dr. phil. Hildegard Boková. Wien 2006, S Die Olmützer Gerichtsordnung von Heinrich Polan aus dem Jahre 1550 als Textsorte. Ein Beitrag zur Untersuchung frühneuhochdeutscher Rechtstexte. In: Schlesien als Schnittpunkt verschiedener Kulturen. Germanoslavica 18/2007, č. 1-2, S Frühneuhochdeutsche Sprache und Einflussfaktoren in der Olmützer Stadtkanzlei in den Jahren Ein Beitrag zur Sprachgeschichte als Geschichte der Textsorten und Kommunikationsbereiche. In: Libuše Spáčilová, Birgit Gunsenheimer (vyd.): Deutsche Sprache im Wandel der Jahrhunderte. Olomouc 2008, s Eigennamen im Meißner Rechtsbuch. In: Wieland Eins, Friederike Schmöe (vyd.): Wie wir sprechen und schreiben. Festschrift für Helmut Glück zum 60. Geburtstag. Wiesbaden 2009, s

6 d) Učebnice, slovníky: 1. Libuše Spáčilová, Maria Wolf: Germanische Mythologie. [Germánská mytologie.] Olomouc, Danal 1995, 97 stran. ISBN Libuše Spáčilová, Maria Wolfová: Germánská mytologie. Svět germánských božstev. Olomouc, Votobia 1996, 133 stran. ISBN Boková, Hildegard Spáčilová, Libuše: Stručný raně novohornoněmecký glosář k pramenům z českých zemí. Kurzes frühneuhochdeutsches Glossar zu Quellen aus den böhmischen Ländern. Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci 2003, 536 stran. ISBN X e) Popularizační články: Kdy začít s výukou cizích jazyků? Hanácké noviny , s. 3. f) Recenze: 1. Földeak, Hans: Sag s besser! Díl 1, 2. München (Recenze). Cizí jazyky 3/ , s Schmitt, Richard: Weg mit den typischen Fehlern! Díl 1. München Díl 2. München (Recenze.) Cizí jazyky 6/ , s Newerkla, Stefan Michael: Sprachkontakte Deutsch Tschechisch Slowakisch. Frankfurt am Main (Recenze.) Listy filologické, Folia Philologica, 127/2004, č. 3 4, s Michael Lohde: Wortbildung des modernen Deutschen. Ein Lehr- und Übungsbuch. Deutsch als Fremdsprache, Heft 3, 44/2007, s Lemnitzer, Lothar Zinsmeister, Heike: Korpuslinguistik. Eine Einführung. Tübingen, Gunter Narr Verlag 2006, 220 S. (Recenze.) LINGUA VIVA 3/2006, s Lenka Vaňková Gundolf Keil, Mesuë a jeho,grabadin. Standardní dílo středověké farmacie. Edice Překlad Komentář. Mesuë und sein,grabadin. Ein Standardwerk der mittelalterlichen Pharmazie. Edition Übersetzung Kommentar. (Recenze.) Listy filologické. Folia Philologica, 129/2006, č. 3 4, s Horst Wenzel Stephen C. Jaeger (vyd.): Visualisierungsstrategien in mittelalterlichen Bildern und Texten. Berlin, Erich Schmidt Verlag (Recenze.) Listy filologické. Folia Philologica, 129/2006, č. 3 4, s Ulrika Eder: Auf die mehrere Ausbreitung der teutschen Sprache soll fürgedacht werden. Deutsch als Fremd- und Zweitsprache im Unterrichtssystem der Donaumonarchie zur Regierungszeit Maria Theresias und Josephs II. Innsbruck (Recenze.) In: Info DaF 2 3, 34/2007, s Lenka Vodrážková-Pokorná: Die Prager Germanistik nach Mit besonderer Berücksichtigung des Lebenswerkes der bis 1900 an die Universität berufenen Persönlichkeiten. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Sborník prací OU 233/2007, s Andreas Biberstedt: Textstruktur Textstrukturvariation Textstrukturmuster. Lübecker mittelniederdeutsche Testamente des 14. und 15. Jahrhunderts. Wien, Praesens Verlag (Recenze.) Listy filologické. Folia Philologica, 130/2007, č. 3-4, s Iveta Rucková: Das Adelhaus der Lichnowskys. Eine kulturelle Kontinuität. Ostrava, Vydavatelství Ostravské univerzity v Ostravě (Recenze.) Germanoslavica 19/2008, s g) Vydavatelská činnost: 1. Hana Andrášová, Peter Ernst, Libuše Spáčilová (vyd.): Germanistik genießen. Festschrift für Doc. Dr. phil. Hildegard Boková. Wien, Praesens Verlag ISBN Birgit Gunsenheimer, Libuše Spáčilová (vyd.): Deutsche Sprache im Wandel der Jahrhunderte. Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci ISBN Andrea Möshovel, Libuše Spačilová (vyd.): Kanzleisprache ein mehrdimensionales Phänomen. Wien: Praesens, 2009 (= Beiträge zur Kanzleisprachenforschung 6). ISBN

7 4. Andrea Möshovel, Libuše Spáčilová (vyd.): Historische Stadtsprachenforschung: Vielfalt und Flexibilität. Wien: Praesens 2009 (= Schriften zur diachronen Sprachwissenschaft 19). ISBN

Bibliografie. Monografie, slovníky: Libuše Spáčilová

Bibliografie. Monografie, slovníky: Libuše Spáčilová 1 Bibliografie Libuše Spáčilová Monografie, slovníky: 1. SPÁČILOVÁ, Libuše WOLF, Maria: Germanische Mythologie. [Germánská mytologie.] Olomouc, Danal 1995, 97 stran. ISBN 80-85973-01-4 2. SPÁČILOVÁ, Libuše

Více

Prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr.

Prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. Prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. www.medievistika.cz E-Mail: spacillav(at)volny.cz Kontakt: +420 58 563 (3217) Lehrschwerpunkte: Deutsche Sprachgeschichte, Semantik, Onomastik, Psycholinguistik, Lexikographie,

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci PAVEL KOPEČEK, PhDr., Bc., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent české dějiny 20. století, regionální dějiny Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo

Více

Sekundární literatura

Sekundární literatura Sekundární literatura Baletka, Tomáš (1996): Dvůr, rezidence a kancelář moravského markraběte Jošta (1375 1411). in Sborník archivních prací, 46. s. 259 537. Bartocha, Josef (1900): Jak za starých dob

Více

prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. nar. 30. 7. 1956 v Přílepech, okres Kroměříž

prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. nar. 30. 7. 1956 v Přílepech, okres Kroměříž 1 prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. nar. 30. 7. 1956 v Přílepech, okres Kroměříž 1971-1975 Gymnázium Ladislava Jaroše v Holešově 1975-1980 Filozofická fakulta UP v Olomouci, studium oborů historie němčina

Více

Les fuentes hispánicas y americanas en el archivo de Žitenice Bohemia. In: Ibero-Americana Pragensia. Roč. 13, 1979, č. 201-206.

Les fuentes hispánicas y americanas en el archivo de Žitenice Bohemia. In: Ibero-Americana Pragensia. Roč. 13, 1979, č. 201-206. BIBLIOGRAFIE PRACÍ EDUARDA MIKUŠKA Sestavila Kristina Rexová Důl Mír, nositel Řádu práce, v minulosti a dnes (spoluautor). Břežánky (Doly Klementa Gottwalda n.p.) 1973. Ideové pojetí vztahu českého státu

Více

SPRACHE UND IDENTITÄT: SCHAUFENSTER ENKELGENERATION LITERATUR ZUM WEITERLESEN

SPRACHE UND IDENTITÄT: SCHAUFENSTER ENKELGENERATION LITERATUR ZUM WEITERLESEN SPRACHE UND IDENTITÄT: SCHAUFENSTER ENKELGENERATION LITERATUR ZUM WEITERLESEN Seite 2, Sprache und Identität: Schaufenster Enkelgeneration LITERATUR ZUM WEITERLESEN Arburg, A. von/staněk, T. (Hgg.) (2010):

Více

C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Odborný francouzský jazyk PhDr. Mgr. Milena Dvořáková, MBA PhDr. Slavomíra Ježková, CSc. Mgr. Nina Bechyňová Upravit a rozvinout znalosti a dovednosti doktorandů v užívání francouzského jazyka se zvláštním

Více

Drška, Václav: Encyklopedie osobností Evropy od starověku do současnosti. Praha, Nakladatelský dům OP s.

Drška, Václav: Encyklopedie osobností Evropy od starověku do současnosti. Praha, Nakladatelský dům OP s. Encyklopedie: Riegrův slovník naučný, I-XI, Praha 1860-1874. Ottův slovník naučný, I-XXVII, Praha 1988-1909. Ottův slovník naučný nové doby, I-VI, Praha 1930-1943. Masarykův slovník naučný, I-VII, Praha

Více

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum:

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: Výukový materiál Název projektu: Číslo projektu: Šablona: Sada: Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2701 III/2 VY_32_INOVACE_63 Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: 20.6.2012 Předmět: Německý jazyk Ročník:

Více

1. Název vzdělávacího programu: Doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a pro učitele SŠ

1. Název vzdělávacího programu: Doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a pro učitele SŠ Pořadové číslo : 1. Název vzdělávacího programu: Doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a pro učitele SŠ Doplňujícím didaktickým studiem německého jazyka získává jeho absolvent

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL Název školy Číslo projektu Název projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Obsah: Praha město v proměnách času

Obsah: Praha město v proměnách času Obsah: Tabula gratulatoria...11 Ediční poznámka...15 Václav Ledvinka (úvodní slovo) Historik nakažený historií...17 Ein mit der Geschichte infizierter Historiker...23 Praha město v proměnách času Macht

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Jaromír Tauchen. Monografie

Jaromír Tauchen. Monografie Jaromír Tauchen Monografie Tauchen, J. (člen autor. kol.): Meziválečné Československo a Evropa. Ostrava, KEY Publishing 2008. 100 s. (ISBN 978-80-87071-98-4) Tauchen, J. Schelle, K. Veselá, R. Vojáček,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

Grantová činnost. Publikační činnost

Grantová činnost. Publikační činnost Grantová činnost řešitelka grantu Magistrátu hl. m. Prahy č. DAG/65/12/000429/2004 na organizaci konference Celopražská konference učitelů cizích jazyků pro rok 2004. Konference pod názvem Činnostní pojetí

Více

PhDr. Miloslava Melanová

PhDr. Miloslava Melanová PhDr. Miloslava Melanová Vědecko-výzkumná činnost: Dějiny českých zemí v 19. a 20. století, dějiny struktur sdružování, dějiny českých Němců v rámci habsburské monarchie, dějiny česko-německých vztahů.

Více

ANLAGEN. Anlage Nr. 1A

ANLAGEN. Anlage Nr. 1A ANLAGEN Anlage Nr. 1A Vorbereitende Übung: Endlich Ferien! Spieler A Es ist der letzte Schultag vor den großen Ferien. Was machen die Schüler und Lehrer der Anne Frank-Schule in den Ferien? Vieles weißt

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY ZAMĚŘENÝCH NA DĚJINY 1 1802-0364 Acta Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Západočeská univerzita v Plzni AA 2 1803-411X Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Slezská univerzita

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 2

Berlin Sehenswürdigkeiten 2 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 2 VY_32_INOVACE_CJX.1.05 3.

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci DAVID HAMPL, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent Politologie, mezinárodní vztahy Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40, Olomouc

Více

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Odmalička Von klein auf Česko-německá spolupráce předškolních zařízení Rückblick und Ausblick Ohlédnutí a plány do budoucna

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Verzeichnis der Beiträger/innen

Verzeichnis der Beiträger/innen Verzeichnis der Beiträger/innen VERZEICHNIS DER BEITRÄGER/INNEN David-Christopher Assmann, B.A., M.Ed., M.A. Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Comparate Deutsch-Italienisches

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ - NJ - 1_19 Briefe schreiben Střední

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Jazykové programy na CD-ROM. Němčina

Jazykové programy na CD-ROM. Němčina Jazykové programy na CD-ROM Němčina Deutsch an der Uni : němčina pro vysoké školy / Věra Höppnerová. -- Praha : Ekopress, 2009.-- 326 s. + 1 CD ISBN 978-80-86929-42-2 (brož.) F204356b příloha Deutsch im

Více

O B S A H LINGVISTIKA OBECNÁ 0.0 Obecná problematika 0.00 Obecné otázky. Základní pojmy 0.01 Teorie a metodologie lingvistické práce

O B S A H LINGVISTIKA OBECNÁ 0.0 Obecná problematika 0.00 Obecné otázky. Základní pojmy 0.01 Teorie a metodologie lingvistické práce O B S A H 0 LINGVISTIKA OBECNÁ 0.0 Obecná problematika 0.00 Obecné otázky. Základní pojmy (1-32) 0.01 Teorie a metodologie lingvistické práce (33-62) 0.02 Filozofie jazyka. Logika a jazyk (63-75) 0.03

Více

Industrie 4.0 Ausbildung und Fachkräfte ŠKODA Akademie C. Brandes

Industrie 4.0 Ausbildung und Fachkräfte ŠKODA Akademie C. Brandes Industrie 4.0 Ausbildung und Fachkräfte ŠKODA Akademie C. Brandes 16.09.2015 Mangelhaftes Interesse an der Technik Auswirkungen auf die Industrie Im Jahr 2030 werden in der CZ über 420 000 qualifizierte

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století)

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století) Das 6. Agricola-Gespräch hatte den Charakter einer Wissenschaftlichen Konferenz und wurde vom Agricola-Forschungzentrum Chemnitz, der Sächsischen Landesstelle für Volkskultur Schneeberg und dem Karlovarské

Více

Bildungssystem in Deutschland

Bildungssystem in Deutschland Wir leben und sprechen Deutsch II Bildungssystem in Deutschland Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/10-20 Autor Mgr.

Více

Jiří Cvetler (1902 1991)

Jiří Cvetler (1902 1991) Jiří Cvetler (1902 1991) Monografie Cvetler, J.: Danei on a zápůjčka v právu ptolemajského Egypta (příspěvek k antické obligaci, hlavně na základě papyrů). Praha, Universita Karlova 1934. 172 s. Cvetler,

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Wirtschaftsdeutsch aktuell. Věra Höppnerová

Wirtschaftsdeutsch aktuell. Věra Höppnerová Wirtschaftsdeutsch aktuell Věra Höppnerová Recenzovala Mgr. Eva Payerl Wirtschaftsdeutsch aktuell Věra Höppnerová Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o. K Mostu 124, Praha 4 I. vydání 2010 Obálka a sazba

Více

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů Jihlava 2. až 4. října

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Juli - September 2017

Juli - September 2017 Veranstaltungen Juli - September 2017 Kalendář akcí červenec -září 2017 www.archaeocentrum.eu 14.07.2017, 08:00-17:00 Uhr 14. 7. 2017 8.00-17.00 h Them. Spaziergang Fotografie in der Archäologie, Pilsen

Více

Stammesheimat Sudetenland

Stammesheimat Sudetenland Stammesheimat Sudetenland Pán Bůh buď pozdraven, vážení čeští vystavovatelé Buďte vítáni; Vystavovatelé z České republiky, těší nás, že zde v Augsburgu ukazujete krásy našeho domova na Sudetoněmeckém dnu.

Více

Bibliografie Mikuláš Čtvrtník:

Bibliografie Mikuláš Čtvrtník: Bibliografie Mikuláš Čtvrtník: stav k: 2.12.2015 2009 Mikuláš ČTVRTNÍK, Balíčková pomoc Terezínu 1942-1944, in: Paginae historiae 17, 2009, s. 29 54. (ISSN: 1211-9768) Mikuláš ČTVRTNÍK, Zdeněk Kalista

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů

Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů Podbrdské Museum mit J. J. Ryba und Böhmischer Weihnachtsmesse Denkmal mit Galerie und Dauerausstellung

Více

RAINER MARIA RILKE. Personální bibliografie Z DÍLA RAINERA MARII RILKEHO. Knihy

RAINER MARIA RILKE. Personální bibliografie Z DÍLA RAINERA MARII RILKEHO. Knihy RAINER MARIA RILKE Personální bibliografie Z DÍLA RAINERA MARII RILKEHO Knihy... a na ochozech smrt jsi viděl stát. Vybral, uspoř., životopis. pásmo sest. a doslov napsal Hanuš Karlach. Ilustr. S. Kolíbal.

Více

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ANGLICKÝ JAZYK 1. The Czech Republic 2. Libraries 3. Brno 4. The United Kingdom 5. London and other cities in G.B. 6. The USA 7. Canada and Ireland

Více

Švecová, A. Reálie ve vyučování němčině Tlustý, Petr. Funkce textu ve vyučování cizím jazykům G-265/ Beranová, Blanka. Problematika rozvíjení p

Švecová, A. Reálie ve vyučování němčině Tlustý, Petr. Funkce textu ve vyučování cizím jazykům G-265/ Beranová, Blanka. Problematika rozvíjení p DIPLOMOVÉ PRÁCE DIDAKTIKA, METODIKA 1956 Borůvková, Marie. Jazyková kultura a jazyková pedagogika v NDR 1966 Palátová, V. Audiovizuální pomůcky ve vyučování němčině na školách II. cyklu Šoltys, Otakar.

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_136 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Friedrich Kuhlau (1786-1832).

Friedrich Kuhlau (1786-1832). R e š e r š e (Bibliografická jednorázová rešerše) Friedrich Kuhlau (1786-1832). Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482 412 122 www.kvkli.cz

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_138 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci TOMÁŠ HUBÁLEK, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: Soudobé české dějiny, pedagogika, etika Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP,

Více

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP München Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ tř.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ tř. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) tř. Družby 7.

Více

SEZNAM PUBLIKOVANÝCH PRACÍ

SEZNAM PUBLIKOVANÝCH PRACÍ ODBORNÝ PROFIL PhDr. Olga Vomáčková Ph.D. působí na Ústavu cizích jazyků PdF UP v Olomouci jako odborná asistentka. Státní rigorózní zkoušku, postgraduální doktorské studium a obhajobu disertační práce

Více

Jméno, třída: In der Stadt Wiederholung. VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL. Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111

Jméno, třída: In der Stadt Wiederholung. VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL. Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111 In der Stadt Wiederholung VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111 Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU, Česká Lípa Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a

Více

Publikace vydané na Filozofické fakultě OU v roce 2012

Publikace vydané na Filozofické fakultě OU v roce 2012 Publikace vydané na Filozofické fakultě OU v roce 2012 Publikace vydané na FF OU Monografie, ISBN 978-80-7368-585-0 MYŠKA, M., ZÁŘICKÝ, A.: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 1. Spis OU

Více

Psaní textů (PSATE) Úvodní seminář. Zpracování bibliografického údaje. Parafráze odborného textu.

Psaní textů (PSATE) Úvodní seminář. Zpracování bibliografického údaje. Parafráze odborného textu. Psaní textů (PSATE) Úvodní seminář. Zpracování bibliografického údaje. Parafráze odborného textu. Jaroslav David & Radek Čech jaroslav.david@osu.cz radek.cech@osu.cz Cíle předmětu KCJ/PSATE je: - předmět,

Více

Deutschland Bundesländer

Deutschland Bundesländer Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti žáků s využitím Šablon Číslo šablony: II/2 Datum vytvoření: 3.

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů řešené na Univerzitě Palackého v Olomouci (archiv)

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů řešené na Univerzitě Palackého v Olomouci (archiv) Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů řešené na Univerzitě Palackého v Olomouci (archiv) Mgr. Lukáš Bártl, Ph.D. Dějiny umění a interdisciplinarita projekt číslo: FF_2010_011 Fotograf Rupert Kytka

Více

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2128 Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Odpovědný řešitel projektu:

Více

Iva Michňová Business Deutsch Korespondence, obchodní jednání, prezentace, telefonování a společenská konverzace

Iva Michňová Business Deutsch Korespondence, obchodní jednání, prezentace, telefonování a společenská konverzace Knihy edice Poradce pro praxi se věnují nejrůznějším tématům z oblastí vedení lidí a řízení firem, marketingu a prodeje, rozvoje pracovních, komunikačních a manažerských dovedností, vztahů v zaměstnání,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Předpoklady: Kurz není určen pro úplné začátečníky, nutné jsou alespoň základní znalosti německé gramatiky a slovní zásoby.

Předpoklady: Kurz není určen pro úplné začátečníky, nutné jsou alespoň základní znalosti německé gramatiky a slovní zásoby. Název studijního předmětu: Cizí jazyk II - němčina Typ předmětu: přednáška 1 hod./cvičení 2 hod. Úroveň studijního předmětu: magisterský stupeň, předmět osobní specializace, povinněvolitelný Rok studia:

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_132 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_122 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

Prof. PhDr. Václav Bok, CSc.

Prof. PhDr. Václav Bok, CSc. Prof. PhDr. Václav Bok, CSc. * 14.1. 1939 Praha Studium: 1956 maturita na Jedenáctileté střední škole v Plzni 1956 1961 studium oborů historie (diplomový obor) němčina čeština na FF UK Praha, promovaný

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: Název materiálu: Číslo projektu: Tematická oblast: Datum tvorby:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: Název materiálu: Číslo projektu: Tematická oblast: Datum tvorby: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_05_TEST 1-9 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

2 zwei SS = ß 10:00 14:00 22:00. 1. Begrüßungen und Verabschiedungen. Pozdravy. N S E H O T R G

2 zwei SS = ß 10:00 14:00 22:00. 1. Begrüßungen und Verabschiedungen. Pozdravy. N S E H O T R G pracovní sešit orstellen. Vorstellen. Begrüßungen und Verabschiedungen. Pozdravy. a) Buchstabensalat. Schreiben die Grußformeln richtig. Napište správně jednotlivé pozdravy. A O. L! H L SS = ß N 4. T U

Více

First published: Český časopis historický, 2014, 1

First published: Český časopis historický, 2014, 1 Zitierhinweis Baštová, Petra: Rezension über: Jir í Pesěk / Lucie Filipová, Věda a politika. Německé společenskovědní ústavy v zahraničí (1880-2010), Praha: Karlova Univ. Nakl. Karolinum, 2013, in: Český

Více

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 Montag, 24.10.2011 10:00 Uhr Eröffnung der Konferenz 10:30-11:30 Uhr Zum ETZ Projekt Stories: Niklas Perzi (WALDVIERTEL AKADEMIE,

Více

Jazyková EUROMOZAIKA místo pro divergenci / konvergenci jazyků(?)

Jazyková EUROMOZAIKA místo pro divergenci / konvergenci jazyků(?) OLOMOUC 2013 6. 8. května XIV. mezinárodní setkání mladých lingvistů Jazyková EUROMOZAIKA místo pro divergenci / konvergenci jazyků(?) Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_132 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

DIPLOMOVÉ PRÁCE PŘEKLADY, PŘEKLADATELÉ, JAZYKOVÉ ROZBORY LITERÁRNÍCH DĚL, PRÁCE O ČINNOSTI ZNÁMÝCH GERMANISTŮ, ČESKO- NĚMECKÉ JAZYKOVÉ KONTAKTY

DIPLOMOVÉ PRÁCE PŘEKLADY, PŘEKLADATELÉ, JAZYKOVÉ ROZBORY LITERÁRNÍCH DĚL, PRÁCE O ČINNOSTI ZNÁMÝCH GERMANISTŮ, ČESKO- NĚMECKÉ JAZYKOVÉ KONTAKTY DIPLOMOVÉ PRÁCE PŘEKLADY, PŘEKLADATELÉ, JAZYKOVÉ ROZBORY LITERÁRNÍCH DĚL, PRÁCE O ČINNOSTI ZNÁMÝCH GERMANISTŮ, ČESKO- NĚMECKÉ JAZYKOVÉ KONTAKTY Hršel, Zdeněk. Tschechische Übersetzungen aus Heinrich Heine.

Více

Seznam citací v české a zahraniční odborné literatuře

Seznam citací v české a zahraniční odborné literatuře Seznam citací v české a zahraniční odborné literatuře Celkem: citace 101 (8 české, 93 ze zahraničí) recenze 18 (9 české, 9 ze zahraničí) I. CITACE GLOSIKOVÁ, Viera. Dramatische Arbeiten Louis Fürnbergs.

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

V H I S T O R I I Z E M Í K O R U N Y Č E S K É. 2 4. 2 6. l i s t o p a d u 2 0 1 0

V H I S T O R I I Z E M Í K O R U N Y Č E S K É. 2 4. 2 6. l i s t o p a d u 2 0 1 0 K N Í Ž E C Í R O D L I E C H T E N S T E I N Ů V H I S T O R I I Z E M Í K O R U N Y Č E S K É 2 4. 2 6. l i s t o p a d u 2 0 1 0 A r c i d i e c é z n í m u z e u m O l o m o u c Mezinárodní vědeckou

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR:

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: METODICKÝ LIST PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: Řízení podniku, Bankovnictví, Pojišťovnictví STUDIUM: Bakalářské FORMA STUDIA: Kombinovaná POVINNÁ LITERATURA: Wirtschaftsdeutsch aktuell, Věra Höppnerová,

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Grundschule Klasse 6 Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Plnění cílů RVP pro Nj - 6. ročník 1. Mluvení Tvoření odpovědí na jednotlivé otázky týkající se školy 2. Čtení s

Více

(1883 1938) V ROZHRANÍCH IN GRENZGEBIETEN

(1883 1938) V ROZHRANÍCH IN GRENZGEBIETEN OTOKAR FISCHER (1883 1938) V ROZHRANÍCH IN GRENZGEBIETEN Sympozium u příležitosti 130. výročí narození a 75. výročí úmrtí Symposium zum 130. Geburts- und 75. Todestag 20. 22. 5. 2013 Filozofická fakulta

Více

Od slova k modelu jazyka

Od slova k modelu jazyka OLOMOUC 2012 7. 9. května XIII. mezinárodní setkání mladých lingvistů Od slova k modelu jazyka Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici započatou v roce 2000 v Ústavu pro jazyk

Více

Autor: Mgr. Marta Černáková _

Autor: Mgr. Marta Černáková _ Autor: Mgr. Marta Černáková _ Název školy: Číslo a název projektu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální

Více

R e š e r š e. W. A. Mozart : houslové koncerty, komplexní rozbor koncertu Adur

R e š e r š e. W. A. Mozart : houslové koncerty, komplexní rozbor koncertu Adur R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) W. A. Mozart : houslové koncerty, komplexní rozbor koncertu Adur Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_ 04_TEST 7 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Němčina 3 pr škláky Terasft Pdprvané učebnice (nutn navlit v ): Nvá němčina II 1. část (SPN - Maruškvá) celkem 217 slvíček Lektin 1 18 slvíček Lektin 2 10 slvíček Lektin 3 14 slvíček Lektin 4 13 slvíček

Více

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče Král, který létal Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského Památková péče (inovace studijních programů)

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více