Výroční zpráva 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2007/2008"

Transkript

1 Výroční zpráva 2007/2008 Gymnázium Uherské Hradiště

2

3 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ...4 Gymnázium, čtyřleté studium...4 Gymnázium, osmileté studium ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY...6 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008, stav k Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 k datu ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) 2007/ Přehled akcí DVPP a seminářů...9 DVPP 2007/2008 shrnutí ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ...11 Žáci přihlášení ke studiu ve školním roce 2007/2008 (pro školní rok 2008/2009)...11 Další doplňující údaje k přijímacímu řízení VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ...12 Prospěch 2007/2008 podle tříd...12 Prospěch 2007/2008 podle předmětů...13 Testování kvart HODNOCENÍ UKONČENÍ STUDIA...14 Písemná maturitní práce z českého jazyka a literatury Přehled výběru předmětů ústní maturitní zkoušky 2007/ Úspěšnost přijetí ke studiu na VŠ...15 Umístění absolventů...15 Počty přijatých studentů na jednotlivé typy fakult vysokých škol HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ...17 Pochvaly a důtky 2007/ ÚDAJE O INTEGROVANÝCH ŽÁCÍCH SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY...19 Přehled soutěží a počtu účastníků v jednotlivých kolech olympiád a soutěží...19 Výsledky olympiád a soutěží 2007/ Organizace soutěží a přehlídek (na úrovni okresu, kraje a republiky)...23 Výroční cena gymnázia ocenění nejlepších studentů...23 Krajské ocenění pro nejlepší studenty PROBLEMATIKA VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ A PREVENCE PATOLOGICKÝCH JEVŮ, ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA...24 Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně patologických jevů

4 Problematika environmentální výchovy VÝZNAMNÉ MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY...26 Projektová práce školy projekty podané ve školním roce 2007/ Mimořádné pedagogické aktivity učitelů...27 Významné mimoškolní aktivity učitelů...27 Významné mimoškolní aktivity žáků...27 Práce studentů v kroužcích MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A PROGRAMY...29 High School Poquoson, Virginia, USA Gymnázium Uherské Hradiště...29 Projekt COMENIUS Under the Same Sky...29 Výměnné pobyty...29 Další mezinárodní aktivity DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY ŠKOLY...31 Realizace 1. roku ŠVP Labyrint světa a jeho nové aktivity...31 Exkurze...31 Sportovní turnaje a soutěže účast, organizace GUH...31 Filmová představení vzdělávací pořady...32 Koncerty...32 Výstavy...32 Besedy, přednášky, vzdělávací pořady...32 Významné akce školy...32 Sportovní den...32 Sportovní kurzy 3. ročníků 2007/ Lyžařské výcvikové kurzy 2007/ Červnové výukové kurzy ve školním roce 2007/ Přehled červnových výukových kurzů ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY...36 Rozpočet...36 Vlastní příjmy...36 Výdaje...36 Závěr ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY

5 1. Charakteristika školského zařízení Název: Gymnázium Uherské Hradiště Adresa: Velehradská třída 218, Uherské Hradiště Zřizovatel: Zlínský kraj adresa: tř. T. Bati 3792, Zlín Ředitel: doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc. Statutární zástupce: RNDr. Jana Buršová Kontakt: tel.: pracovník pro informace: doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc. Datum založení školy: Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v síti: Součásti školy a jejich kapacity: 1. Gymnázium kapacita: 1000 žáků IZO: Školní výdejna stravy kapacita: 850 jídel IZO: Všechny druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje: Typ školy Počet tříd Počet žáků (k ) Počet žáků na třídu (k ) Přepočtený počet ped. pracovníků Počet žáků na přep. ped. prac. Gymnázium ,75 67,71 14,53 Typ školského zařízení Školní výdejna stravy Počet skupin Počet žáků (k ) Počet žáků na skupinu Přepočtený počet pracovníků Počet žáků na přepočt. prac. x 732 x 6,44 x Školská rada: zřízena: Složení školské rady: Ing. Jiří Vařecha, předseda MUDr. František Juřenčák, místopředseda RNDr. Jana Buršová PhDr. Božena Debefová Mgr. Petr Králík RNDr. Věra Machová Mgr. Ladislav Peřestý Ing. Dana Stojnová Mgr. Milan Šácha JUDr. Jitka Šťastná RNDr. Václav Procházka RNDr. Josef Snopek Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole: Obecně prospěšná společnost Gymnázia Uherské Hradiště Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Uherské Hradiště Sportovní klub při AŠSK 3

6 2. Přehled vzdělávacích programů Vyučované obory ve školním roce 2007/2008 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) Kód oboru (KKOV) Součást školy Denní studium Počet žáků Ukončilo ZZ Ukončilo MZ Gymnázium všeobecné 7941K/41 ano Gymnázium všeobecné 7941K/81 ano Gymnázium ŠVP Labyrint světa 7941K/81 ano Gymnázium, čtyřleté studium navazuje na základní vzdělání. Do vzdělávacího programu čtyřletého studia vstupují žáci po absolvování 9. třídy ZŠ. Do 1. ročníku bylo pro škol. rok 2007/2008 přijato 128 žáků. Vzdělávací program má všeobecný charakter. Poznatky ze ZŠ jsou po zopakování a utřídění dále rozvíjeny a prohlubovány tak, aby výsledkem byla schopnost studenta pokračovat ve studiu na kterékoli vysoké škole. Základní vědomosti a dovednosti získával žák studiem povinných předmětů: v Č, cizích jazycích, D, ZSV, M a Tv po celou dobu studia ve F, Bi, Ch, Z během prvních tří let studia v Inf, Vv a Hv během prvních dvou let studia Při výuce povinných předmětů bylo využíváno dělení tříd na skupiny. Dělení bylo provedeno ve všech hodinách při výuce jazyků a dále: v 1. ročníku týdně v 1 hodině v M a F a v Bi nebo Ch, v Inf, ve Vv nebo Hv ve 2. ročníku v 1 hodině v M, F, Bi, Ch ve 4. ročníku v 1 hodině v Č a M Při výuce jazyků (vedle Aj povinného pro všechny žáky) si žák již v prvním ročníku volí další jazyk z nabízených možností (počty jsou uvedeny celkově pro čtyřleté i osmileté gymnázium) N 541 žáků, Fr 310 žáků, R 73 žáků. Dále byla vyučována jako volitelný nebo nepovinný předmět Šp 35 žáků. Latina nebyla ve škol. roce 2007/2008. Při výuce jazyků byli žáci děleni do skupin podle dvou úrovní pokročilosti. Výuka jazyků ve 3. a 4. ročníku probíhala rozdílně podle toho, zda šlo o maturitní či nematuritní jazyk. Maturitní jazyk měl ve 3. a 4. ročníku čtyřhodinovou a nematuritní tříhodinovou dotaci. Výuka německého jazyka byla pro nejlepší žáky rozšířena o přípravu směřující k získání Sprachdiplomu organizovaného MŠMT ve spolupráci s Goethe Institutem opravňujícího absolventy ke studiu na německých vysokých školách nebo k práci v německé firmě.ve školním roce 2007/2008 získalo tento diplom 15 studentů. Pomocí při studiu německého jazyka bylo působení německého lektora. Výuka tělesné výchovy byla dotována 2 hodinami, přitom ve 4. ročníku měla charakter povinně volitelného předmětu, v němž se žáci zaměřovali na zvolené tělovýchovné aktivity míčové hry, aerobik, posilování, plavání. Součástí výuky tělesné výchovy byly lyžařské kurzy v 1. ročníku a sportovní kurzy ve 3. ročníku studia. U všech předmětů bylo žákům umožněno prohlubovat a rozvíjet vědomosti a dovednosti studiem volitelných předmětů, v nichž byly dále rozvíjeny a prohlubovány poznatky z oblastí zájmů studentů a tím byla zajištěna příprava pro studium na vysokých školách. Dva dvouhodinové volitelné předměty byly zařazeny do 3. ročníku, dva dvouhodinové a dva čtyřhodinové do 4. ročníku. Široká nabídka volitelných předmětů pokryla oblast humanitních i přírodovědných věd, oblasti estetické, některé z nich napomáhaly rozvoji dovedností, jimiž by měl být absolvent gymnázia vybaven. 3. r očník volitelné předměty přírodovědného zaměření praktická cvičení z Bi a Ch, F, seminář z M, programování, deskriptivní geometrie, fyzika pro mediky, seminář ze zeměpisu volitelné předměty humanitního zaměření seminář Čj, konverzace v A, Fr, R, seminář z A, DSD, španělský jazyk, společenskovědní seminář, seminář z D volitelné předměty zaměřené na estetickou výchovu dějiny umění, seminář výtvarné výchovy 4

7 volitelné předměty rozvíjející praktické dovednosti základy administrativy 4. r očník Vedle nabídky odpovídající nabídce pro 3. ročník bylo možno zvolit z dvouhodinových volitelných předmětů ještě populární přednášky z fyziky a seminář zaměřený na matematickou logiku Čtyřhodinové volitelné předměty: z oblasti přírodních věd seminář z M, F, Z, Bi a Ch z oblasti humanitních věd seminář z D, ZSV, A, Fr z oblasti estetické výchovy seminář z Vv Vzhledem k zájmu studentů o volitelné předměty zařazované již nad rámec 33 hodinové týdenní dotace byly některé z volitelných předmětů zařazovány i jako nepovinné: konverzace v A, Fr, R, DSD, španělský jazyk, dějiny umění, deskriptivní geometrie, základy administrativy, programování, seminář ze Z (dvouhodinový), seminář z matematické logiky a populární přednášky z fyziky. Gymnázium, osmileté studium Ke studiu na osmiletém gymnáziu bylo do dvou tříd 1. ročníku osmiletého studia přijato pro škol. rok 2007/ žáků., ke studiu nastoupilo 59 žáků. Pokračovalo se tak v naplňování cíle víceletého gymnázia co nejdříve podchytit žáky s výraznými studijními schopnostmi a rozvinout jejich talent v podmínkách srovnání se stejně schopnými spolužáky. Při výuce v nižším gymnáziu byl především kladen důraz na kvalitativní stránku zvládnutí základních pojmů, aby se ty pak staly spolehlivým základem při jejich prohlubování a rozšiřování na vyšším stupni.v jazycích se v maximální možné míře využívá paměťového potenciálu žáků a jejich chuti projevit se. To ve vzájemné spojitosti vedlo k jazykovým pokrokům. V přírodovědných předmětech byl kladen důraz na praktickou aplikaci základních pojmů spojenou se samostatnou prací žáků. V primách byla zahájena výuka podle nového ŠVP Labyrint světa. Výuka v ročnících vyššího gymnázia probíhala dle učebního plánu čtyřletého gymnázia. 5

8 3. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008, stav k počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 73 67,1 Externí pracovníci 0 0 D a l š í ú d a j e o p e d a g o g i c k ý c h p r a c o v n í c í c h v e š k o l n í m r o c e / poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) Praxe 1 učitelka 24 VŠ, Bi-Ch 22 2 učitelka 25 VŠ, Č-Fr 34 3 učitel 23 VŠ. D-ZSV 31 4 učitel 22 VŠ, Z-Tv 19 6 ředitel 2 VŠ, odborná matematika, DPS 34 7 učitel 26 VŠ, Fr 1 8 učitelka 23 VŠ, A-R 30 9D učitel 8 VŠ, Bi-Z zástupce ředitele 12 VŠ M-F učitel 25 VŠ, M-F učitelka 23 VŠ, Č-A učitel 23 VŠ, Č-Vv učitel 23 VŠ M-Z 4 15 učitel 23 VŠ, N-Tv učitel 25 VŠ, Bi-Z učitelka 25 VŠ, N-Tv učitel 6 VŠ, Hv učitelka 23 VŠ, ZSV-Tv učitelka 21 VŠ Č-A 7 21 učitel 22 VŠ Bi-Tv učitel 23 VŠ, Bi-Ch 5 23 učitel 22 VŠ M-F 3 24D učitelka 11 VŠ, M-Ch 39 25D učitelka 8 VŠ, Z-Tv-Adm učitel 22 VŠ Č-ZSV 6 27D učitelka 10 VŠ, Bi-Ch učitelka 24 VŠ, M-F učitel 22 VŠ N-D 6 31 učitel (jen v 1. pol.) 22 VŠ, Č-Tv učitel 25 VŠ, M-Z učitelka 23 VŠ, Č-N zástupce ředitele 12 VŠ, Č-D-A učitelka 23 VŠ, Bi-Tv učitelka 24 VŠ, A-Tv 25 6

9 37 učitel 24 VŠ, Č-Hv učitelka 24 VŠ, A-R-Tv učitelka 24 VŠ, M-Dg učitel 24 VŠ, M-Ch-Inf učitel 23 VŠ, Z-Tv učitel 25 VŠ, D-ZSV učitelka 22 VŠ, M-F učitelka 24 VŠ, N-D-R učitelka 22 VŠ A 7 46 učitelka 25 VŠ Fr-ZSV 3 47 učitelka 23 VŠ, Č-D 23 48D učitelka 10 VŠ, M-F učitelka 24 VŠ, M-Ch učitel 24 VŠ, M-F učitel 24 VŠ, M-Z učitelka 22 VŠ, Č-D-ZSV učitel 24 VŠ, A-M učitelka 24 VŠ, Č-D učitelka 25 VŠ, Č-N učitelka 24 VŠ, M-F učitel 21 VŠ, Bi-Z učitel 22 VŠ, R-Hv učitelka 23 VŠ, ZSV-R učitelka 24 VŠ, N-R učitel 23 VŠ, Č-Vv učitelka 25 VŠ, Č-N učitelka 24 VŠ, M-Inf-A učitel 24 VŠ, A-Tv učitel 24 VŠ, Č-A učitel 22 VŠ, ZSV-Tv učitelka 21 VŠ, A-R zástupce ředitele 11 VŠ, M-Tv učitelka 24 VŠ, F-geologie učitelka 23 VŠ, M-Ch učitel 24 VŠ, M-Inf 6 73 učitel 4 VŠ Tv 26 Vysvětlivky: D u pořadového čísla učitele důchodce, E u pořadového čísla externí učitel K o m e n t ář k t a b u l k á m d o p lňující výše u v e d e n é ú d a j e : Věková struktura pedagogického sboru Věkový interval a více Počet zaměstnanců Věkový průměr: 47,05 7

10 P o ž a d o v a n á a p r o b o v a n o s t a s t u p eň vzdělání uč i t e lů v e š k o l n í m r o c e / (Zahrnuje povinné předměty, povinně volitelné i nepovinné) Požadovaný stupeň vzdělání: 100% Aprobovanost výuky: 100% Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 k datu počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 31 21,92 Externí pracovníci 2 0,9 D a l š í ú d a j e o n e p e d a g o g i c k ý c h p r a c o v n í c í c h v e š k o l n í m r o c e / poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek 1 sekretářka, mzdová účetní 1 2 hospodářka 1 3 administrativní pracovnice 1 4 školník 1,5 5 údržbář 1 6 údržbář, správce haly 1 7 uklizečka 1 8 uklizečka 0,75 9 uklizečka 0,75 10 uklizečka 0,75 11 uklizečka 0, uklizečka 0, uklizečka 0, uklizečka 0, uklizečka 0,56 16 uklizečka 0,5 17 uklizečka 0, uklizečka 0, vedoucí jídelny 1 20 pomoc. prac. v jídelně 0, pomoc. prac. v jídelně 0, pomoc. prac. v jídelně 0,56 23 pomoc prac. v jídelně 0,56 24 pomoc. prac. v jídelně 0,56 25 pomoc. prac. v jídelně 0,56 26 pomoc. prac. v jídelně 0,56 27 pomoc. prac. v jídelně 0,56 28 metodik informatiky 0,25 29 metodik informatiky 0,25 30 správce počít. sítě 0,5 31 knihovnice 0,5 8

11 4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 2007/2008 Přehled akcí DVPP a seminářů Název akce Termín Místo konání Počet účastníků Seminář k výuce cizích jazyků Zlín 1 Seminář ve státním muzeu v Osvětimi Osvětim 1 Netradiční metody a nové trendy v tělesné výchově Brno 1 Konference k výuce Bi 17. a Zlín 2 Seminář k výuce Bi Praha 1 Seminář k výuce F Praha 1 Seminář k výuce Z Staré Město 1 Konference k výuce Ch Zlín 1 GIS při výuce Z Nové Město na Moravě 2 Poezie ve škole i mimo ni Brno 1 Německá gramatika trochu jinak Brno 1 Seminář k tvorbě ŠVP Olomouc 1 Seminář k výuce Čj Brno 1 Fórum učitelů Rj Praha 1 Seminář Komunitární programy EU pro školy Olomouc 1 Konference k výuce Rj Brno 1 Seminář k výuce Fr Olomouc 1 Seminář k výuce N Brno 1 Výpočetní technika ve škole Nové Město na Moravě 2 Seminář k evropským fondům Zlín 2 Seminář k výuce D Brno 1 Seminář Teaching Towards FCE Olomouc 2 Seminář k DSD Praha 2 Seminář k výuce Tv Brno 1 Seminář k výuce Tv Brno 1 Seminář k výuce N Olomouc 2 Seminář Empatie a komunikace Buchlovice 1 Seminář k výuce Fr Olomouce 1 Seminář k výuce N Brno 1 Forum bohemicum Brno 2 Seminář DSD Praha 2 Brána jazyků celoročně GUH 7 9

12 DVPP 2007/2008 shrnutí Předmět Počet akcí Počet zúčastněných Anglický jazyk 2 3 Biologie 2 3 Český jazyk 3 4 Dějepis 2 2 Fyzika 1 1 Francouzský jazyk 2 2 Chemie 1 1 Informatika a VT 1 2 Německý jazyk 5 7 Ruský jazyk 2 2 Tělesná výchova 2 2 Zeměpis 2 2 Ostatní 4 5 Celkové náklady na DVPP činily 50823Kč. 10

13 5. Údaje o přijímacím řízení Žáci přihlášení ke studiu ve školním roce 2007/2008 (pro školní rok 2008/2009) Název a kód oboru Celkem uchazečů Z toho dívky Přijati bez přijímacích zkoušek Přijati celkem Z přijatých dívky Gymnázium všeobecné, 7941K/ Gymnázium všeobecné, 7941K/ Celkem Další doplňující údaje k přijímacímu řízení O b s a h přijím a c í c h z k o u š e k Při přijímacích zkouškách pro čtyřleté i osmileté studium byly využity testy Scio: test z českého jazyka test z matematiky test obecných studijních předpokladů. Ve školním roce 2007/2008 rozhodnutím ředitele školy nekonali přijímací zkoušky ti žáci, kteří dosáhli ve 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy průměrného prospěchu 1,00. K r i t é r i a přijím a c í z k o u š k y n a čtyřleté gym n á z i u m Vstup (prospěch za 2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy a mimořádné aktivity a úspěchy na ZŠ) Ostatní části zkoušky Č, M, test studijních předpokladů Maximální počet bodů po přijímacích zkouškách: 37 bodů bodů 167 bodů K r i t é r i a přijím a c í z k o u š k y n a o s m i l e t é g y m n á z i u m Vstup (průměrný prospěch v pololetí 5. třídy) Části zkoušky: Č, M, test studijních předpokladů Maximální počet bodů pro přijímacích zkouškách: max. 11 bodů bodů 141 bodů 11

14 6. Výsledky vzdělávání Prospěch 2007/2008 podle tříd Třída Prospěch 1. pololetí Prospěch 2. pololetí Prospěch maturita Prima A 1,45 1,43 Prima B 1,29 1,32 Sekunda A 1,36 1,30 Sekunda B 1,54 1,46 Tercie A 1,45 1,47 Tercie B 1,41 1,39 Kvarta A 1,59 1,60 Kvarta B 1,46 1,43 1.A 1,61 1,69 1.B 1,74 1,80 1.C 1,56 1,53 1.D 1,53 1,48 Kvinta A 1,62 1,58 Kvinta B 1,73 1,79 2.A 1,57 1,56 2.B 1,83 1,89 2.C 1,68 1,75 2.D 1,61 1,65 Sexta A 1,68 1,60 Sexta B 1,73 1,68 3.A 1,67 1,62 3.B 1,69 1,64 3.C 1,64 1,63 3.D 165 1,61 Septima A 1,83 1,76 Septima B 1,73 1,80 4.A 1,68 1,64 1,44 4.B 1,59 1,58 1,58 4.C 1,45 1,53 1,63 4.D 1,59 1,60 1,66 OA 1,64 1,54 1,54 OB 1,64 1,64 1,7 Nižší gymnázium 1,44 1,43 1. ročník + kvinty 1,63 1,65 2. ročník + sexty 1,68 1,69 3. ročník + septimy 1,70 1,68 4. ročník + oktávy 1,60 1,59 Vyšší gymnázium 1,65 1,65 Škola 1,60 1,59 1,58 12

15 Prospěch 2007/2008 podle předmětů Předmět Prospěch 1. pololetí Prospěch 2. pololetí Prospěch maturita Český jazyk a literatura 1,70 1,65 1,55 Anglický jazyk 1,95 1,96 1,69 Německý jazyk 1,88 1,90 1,73 Francouzský jazyk 1,98 2,0 1,24 Ruský jazyk 1,88 1,91 1,4 Občanská výchova 1,18 1,11 Základy společenských věd 1,46 1,51 1,62 Dějepis 1,36 1,35 1,12 Zeměpis 1,58 1,57 1,7 Matematika 1,97 1,97 1,6 Fyzika 2,17 2,12 1,64 Chemie 1,90 1,86 1,36 Biologie 1,57 1,59 1,57 Informatika a výpočetní technika 1,12 1,20 2,22 Hudební výchova 1,01 1,00 1 Výtvarná výchova 1,00 1,00 1,88 Tělesná výchova 1,14 1,15 Deskriptivní geometrie 1,71 Škola 1,60 1,59 1,58 Poznámka: U počtu maturantů je za lomítkem počet maturujících z předmětu jako volitelného resp. dobrovolného. Testování kvart Proběhlo v listopadu v rámci projektu Optimalizace přijímacího řízení (test z Čj, M a obecných studijních předpokladů) a KEA (test z Aj) pomocí testů Scio. P o r o v n á n í s e z úča s t ně n ý m i š k o l a m i V tabulce je uvedena čistá úspěšnost v %. Škola Čj M OSP Aj Základní školy 41,6 26,8 34,6 47,6 Gymnázia 65,8 56,1 59,0 83,2 Gymnázium Uherské Hradiště 68,0 72,0 65,0 90,0 Kvarta A 60,0 66,0 60,0 90,0 Kvarta B 75,0 77,0 69,0 91,0 P o r o v n á n í p o d l e p e r c e n t i lů U jednotlivých předmětů je uveden percentil/skupinový percentil Čj M OSP Aj GUH v České Republice 84/52 93/71 91/63 92/61 GUH ve Zlínském kraji (Ve Zlínském kraji nebyl sledován skupinový percentil.) 13

16 7. Hodnocení ukončení studia Písemná maturitní práce z českého jazyka a literatury T é m a t a p í s e m n é m a t u r i t n í z k o u š k y 1. Morava krásná zem. Můj vztah k rodnému kraji. (Zamyšlení) 2. Víme, co jsme, ale nevíme, co z nás může být. W. Shakespeare (Úvaha nad vlastními životními cíli) 3. Za pravdu je různá sazba jednou pomník, jindy vazba. Jiří Žáček (Úvaha) 4. Ach, co je krásy v přírodě vůkol, a já mám psát domácí úkol. Jára Cimrman (Volný slohový útvar) Přehle d v ý bě r u t é m a t z české h o j a z y k a a l i t e r a t u r y Třída 1. téma 2. téma 3. téma 4. téma Celkem Počet žáků Přehled výběru předmětů ústní maturitní zkoušky 2007/2008 Předmět/Třída 4.A 4.B 4.C 4.D OA OB Celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Ruský jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Biologie Chemie Programování Výtvarná výchova Hudební výchova Deskriptivní geometrie

17 Přehle d v ý s l e d ků p o d l e tříd 4.A 4.B 4.C 4.D OA OB Škola Prospěli s vyznamenáním Prospěli Průměrný prospěch 1,44 1,58 1,63 1,66 1,54 1,7 1,58 Úspěšnost přijetí ke studiu na VŠ Třída Počet studentů Přihlášeno na VŠ Zprávu nepodalo Nepřijato Přijato ke studiu na VŠ 4. A B C D Oktáva A Oktáva B Celkem Umístění absolventů Třída JŠ + VOŠ 0. ročník VŠ au pair zaměstnání zprávu nepodalo % VŠ % VŠ + další studium 4.A ,0% 100,0% 4.B ,0% 100,0% 4.C ,0% 100,0% 4.D ,9% 100,0% Oktáva A ,0% 100,0% Oktáva B ,4% 100,0% Celkem ,9% 100,0% 15

18 Počty přijatých studentů na jednotlivé typy fakult vysokých škol Typ fakulty Filozofické fakulty a Fakulta sociálních studií a věd, teologické fakulty Zapsaných studentů 4.A 4.B 4.C 4.D OA OB Ekonomické fakulty Pedagogické fakulty a Fakulta TV a sportu Právnické fakulty Přírodovědecké fakulty a f. informatiky Zemědělské, veterinární a farmaceutické fakulty Technické fakulty Lékařské fakulty Chemicko-technologické fakulty Matematicko-fyzikální fakulta, Jaderné inženýrství Vojenské fakulty Umělecké fakulty Policejní akademie Soukromé VŠ Studium v zahraničí Celkem zapsaných na fakultách * * 27 * jeden student 4.A studuje na 2 vysokých školách, čtyři studenti OA studují na 2 vysokých školách 16

19 8. Hodnocení chování žáků Pochvaly a důtky 2007/2008 Období PT PŘ DT DŘ PV Ch 2 Ch 3 1. pololetí pololetí Celkem Vysvětlivky: PT/DT pochvala/důtka třídního profesora PŘ/DŘ pochvala/důtka ředitele školy PV Ch podmíněné vyloučení chování Důvod u dě l e n í : Důtky třídního profesora: drobné přestupky proti školnímu řádu Důtky ředitele školy: neomluvené hodiny, opakované přestupky proti školnímu řádu Podmínečné vyloučení: opakované pozdní omlouvání absence a neomluvená absence + opakované přestupky proti školnímu řádu 17

20 9. Údaje o integrovaných žácích Ve školním roce 2007/2008 studoval na Gymnáziu Uherské Hradiště posledním rokem jeden integrovaný žák s vážnou oční vadou. Byl pro něho vypracován individuální plán studia na základě jeho požadavků byly přizpůsobeny podmínky výuky. Student úspěšně skončil své studium závěrečnou maturitní zkouškou. V prvním ročníku vyššího gymnázia studovala studentka na invalidním vozíčku. Studium zvládá s ostatními studenty bez integrace, tedy bez zvláštního individuálního plánu, ale za pomoci asistenta rodiče. Dosahuje velmi dobrých studijních výsledků a aktivně se s úspěchem zapojuje do olympiád a soutěží. V srpnu 2007 byly bezbariérově zpřístupněny všechny prostory školy kvůli plnému využívání odborných učeben třídou s handicapovaným studentem. 18

21 10. Soutěže a přehlídky Přehled soutěží a počtu účastníků v jednotlivých kolech olympiád a soutěží Soutěž Školní kolo Okresní kolo Krajské kolo Republikové kolo Č recitačné soutěž Č literární soutěž 984 Č olympiáda A olympiáda N olympiáda N Jugendebattiert Fr olympiáda 8 2 R olympiáda 2 D Mladý historik 60 2 Z olympiáda M olympiáda Z M olympiáda Z7 6 5 M olympiáda Z M olympiáda C 6 2 M olympiáda B 8 3 M olympiáda A 3 2 Pythagoriáda Matematický klokan 460 F olympiáda G 6 6 F olympiáda F 5 5 F olympiáda E 5 5 F olympiáda D F olympiáda C F olympiáda B 3 3 F olympiáda A 2 2 Ch olympiáda D 3 3 Ch olympiáda C 6 3 Ch olympiáda B 3 1 Bi olympiáda D 18 2 Bi olympiáda C Bi olympiáda B 14 2 Bi olympiáda A 4 2 Inf 2 SOČ

22 Výsledky olympiád a soutěží 2007/2008 O k r e s n í k o l a Wolkrův Prostějov recitační soutěž SŠ Martin Barchánek, 4.A 1. místo Olympiáda anglického jazyka ZŠ + NG Štěpánka Peřestá, SA 2. místo Ondřej Pluháček, KA 1. místo Olympiáda anglického jazyka SŠ Hana Zemková, MA 2. místo Silvie Čerešňáková, MA 3. místo Olympiáda německého jazyka SŠ Silvie Čerešňáková, MA 1. místo Tereza Zlatníková, MA 3. místo Zeměpisná olympiáda A Vojtěch Němeček, PB 4. místo Zeměpisná olympiáda B Ondřej Šupka, SA 2. místo Zeměpisná olympiáda C Petr Kolařík, KB 1. místo Zeměpisná olympiáda D Martin Vávra, OA 1. místo Eva Knopová, XA 2. místo Jan Horsák, MA 3. místo Matematická olympiáda Z9 Michael Neumann, KA 2. místo Silva Hájková, KB místo Matematická olympiáda- Z8 Jitka Janíková, TB 2. místo Jiří Burda, TB místo Jakub Daněk, TB místo Matematická olympiáda Z7 Tomáš Lysoněk, SA 1. místo Jakub Vojtík, SA 2. místo Radka Smělíková, SB místo Marcela Poláčková, SA místo Matematická olympiáda Z6 Ondřej Karásek, PB 2. místo Jakub Šamša, PB místo Terezie Vaculíková, PB místo Matematický klokan Benjamín Tomáš Lysoněk, SA 3. místo Matematický klokan Junior František Králík, XB 2. místo Matematický klokan Student Petr Zimčík, 4.B 1. místo Martin Kosec, 3.A 2. místo Jiří Fusek, OA místo Martin Hendrych, MA místo Jan Horsák, MA místo Pythagoriáda 7. ročník a sekundy Jakub Vojtík, SA 1. místo Jakub Blaha, SA 6. místo Pythagoriáda 6. ročník a primy Miroslav Sochor, PB 1. místo Martina Pelková, PA 7. místo Karolína Kryštofová, SA 10. místo Fyzikální olympiáda E Michael Neumann, KA 3. místo David Stojnov, KB 5. místo 20

23 Barbora Strnadová, KB místo Fyzikální olympiáda F Jiří Burda, TB 2. místo Vladimír Alfery, TB 10. místo Chemická olympiáda D Marie Katrňáková, KA 9. místo Biologická olympiáda C Lucie Dudová, TB 1. místo Michaela Pečenková, TB 2. místo Biologická olympiáda D Dominika Škrabalová, SB 2. místo Barbora Mitášová, SB 10. místo Soutěž ZŠ a NG v informatice Tomáš Pelka, KB 3. místo SOČ geografie Marek Suchánek, KB Sandra Martinková, OA Karolína Kolaříková, OB místo 1. místo SOČ historie Kateřina Špačková, MA 2. místo SOČ biologie Soňa Tomešková, 3.A 1. místo Corny cup Družstvo dívek 1. místo Družstvo hochů 3. místo Turnaj čtyřčlenných družstev v šachu Družstvo GUH 2. místo Přebor škol v šachu Družstvo GUH mladší 2. místo Družstvo GUH starší 1. místo Basket hoši Družstvo GUH hoši 1. místo Florbal hoši Družstvo GUH hoši 1. místo Přebor SŠ ve volejbalu smíšených družstev Družstvo GUH smíšené 1. místo Turnaj SŠ ve volejbalu hoši Družstvo GUH hoši 2. místo Turnaj SŠ v házené dívky Družstvo GUH dívky 1. místo Turnaj SŠ ve volejbalu dívky Družstvo GUH dívky 1. místo K r a j s k á k o l a Olympiáda českého jazyka kategorie II Tereza Dudová, 2.B 1. místo Olympiáda anglického jazyka ZŠ + NG Ondřej Pluháček, KA 3. místo Olympiáda anglického jazyka SŠ Hana Zemková, MA 3. místo Konverzační soutěž ve francouzském jazyce Jana Omelková, 3.A 3. místo Klára Manišovská, MB 3. místo Olympiáda německého jazyka Silvie Čerešňáková, MA 3. místo Jugende debattiert Jiří Zámečník, XA 1. místo Olympiáda ruského jazyka Marie Žižková, 3.B 5. místo Zeměpisná olympiáda B Ondřej Šupka, SA 4. místo Zeměpisná olympiáda C Petr Kolařík, KB 1. místo Zeměpisná olympiáda D Martin Vávra, OA 1. místo Matematická olympiáda C Zuzana Kluková, QB 6. místo Eliška Dostálková, QB 9. místo Matematická olympiáda B Martina Suchánková, XA 4. místo Barbora Dohnalová, XA Adéla Hanáčková, XA 9. místo 9. místo Matematická olympiáda A Jan Lopata, 4.A místo 21

24 Matematický klokan Student Petr Zimčík, 4.B 3. místo Fyzikální olympiáda A Jan Lopata, 4.A 3. místo Tereza Zábojníková, MB 6. místo Fyzikální olympiáda B Tereza Zábojníková, MB 6. místo Ondřej Vaverka, 3.C 8. místo Fyzikální olympiáda C Jan Navrátil, 2.C místo Petr Šebek, 2.C místo Fyzikální olympiáda D Zuzana Kluková, QB 1. místo Jan Kučera, QB 2. místo Eliška Dostálková, QB 4. místo SOČ- historie Kateřina Špačkvá, MA 2. místo SOČ biologie Soňa Tomešková, 3.A 4. místo Biologická olympiáda- A Martina Janátová, 3.C 5. místo Tereza Matoušková, MB 8. místo Biologická olympiáda B Karolína Seidlová, QA 7. místo Biologická olympiáda D Michaela Pečenková, TB 4. místo Lucie Dudová, TB 6. místo Přebor škol v šachu Družstvo GUH starší 2. místo Družstvo GUH mladší 3. místo Corny cup dívky Družstvo GUH dívky 3. místo Turnaj SŠ ve volejbalu dívky Družstvo GUH dívky 2. místo Turnaj SŠ v házené dívky Družstvo GUH dívky 1. místo R e p u b l i k o v á k o l a Jugend debattiert Eva Kočicová, XA 2. místo Zeměpisná olympiáda C Petr Kolařík, KB 1. místo Zeměpisná olympiáda- D Martin Vávra 11. místo Přebor v šachu Družstvo GUH starší 12. místo Turnaj v házené dívky Družstvo GUH dívky 3. místo O l y m p i á d y a s o u těže přehle d u m í s tění n a m í s tě Okresní kola Krajská kola Republiková kola 1. místo místo místo

25 Organizace soutěží a přehlídek (na úrovni okresu, kraje a republiky) Gymnázium Uherské Hradiště bylo organizátorem těchto soutěží: soutěž žáků ZŠ v malování na počítači okresní kolo BiO kategorie C a D okresní kolo (ve spolupráci s centrem ekologické výchovy Chrpa v Uherském Brodě) SOČ okresní kolo Corny středoškolský atletický pohár okresní kolo turnaj v házené okresní a krajské kolo turnaj SŠ v basketbalu okresní kolo turnaj SŠ ve florbalu okresní a krajské kolo turnaj SŠ v šachu okresní kolo turnaj SŠ v sálové kopané okrskové kolo Výroční cena gymnázia ocenění nejlepších studentů Na konci školního roku bylo celkem nominováno 26 studentů k udělení Výroční ceny GUH v jedné ze tří oblastí: a) v oblasti sportu nominováno bylo 6 studentů zlatá cena: Ondřej Blaha, 4.D stříbrná cena: Kateřina Hájková, 2.D bronzová cena: Táňa Vrtalová, 3.A, Ondřej Uherka, 4.D b) v oblasti kultury nominováno 12 studentů zlatá cena: Iveta Mlejnská, OA stříbrná cena: Martin Melichárek, 3.D, Magda Tarcalová, OA bronzová cena: Lucie Hubená, OA, Veronika Slováčková, 4.A c) v oblasti odborné činnosti a studijních výsledků nominováno 8 studentů zlatá cena: Petr Kolařík, KB stříbrná cena: Eva Kočicová, XA bronzová cena: Martin Vávra, OA, Tereza Duduová, 2.B, Jiří Zámečník, XA, Silvie Čerešňáková, MA. Krajské ocenění pro nejlepší studenty Silvie Čerešňáková, MA 23

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 Gymnázium Uherské Hradiště Obsah: 1. Charakteristika školského zařízení... 3 2. Přehled vzdělávacích programů... 4 3. Údaje o pracovnících školy... 6 4. Údaje o dalším vzdělávání

Více

Výroční zpráva 2003/2004

Výroční zpráva 2003/2004 1 Výroční zpráva 2003/2004 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Gymnázium, Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, PSČ 686 17 Zřizovatel: Zlínský kraj adresa: tř. T. Bati 3792 760 01 Zlín Ředitel: doc.

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Údaje o

Více

Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení... 2. Přehled oborů vzdělávání... 4. Údaje o školní jídelně... 5

Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení... 2. Přehled oborů vzdělávání... 4. Údaje o školní jídelně... 5 G Y M N Á Z I U M R O Ž N O V P O D R A D H O Š T Ě M V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 1-2012 Obsah: Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení...

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005/2006

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005/2006 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Slovo ředitele 3 Charakteristika školy 4 Vedení školy, předsedové předmětových komisí a třídní učitelé 7 Absolventi 2006 8 Vzdělávací programy školy 9 Údaje o pracovnících školy 14

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská 293, 753 11 Hranice www.gymnaziumhranice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Hranice, září 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti školy 2009 2010 Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 Fakultní škola Filozofické fakulty UK v Praze Výroční zpráva o činnosti školy 2009 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/10 Strana 1 (celkem

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE Součkova 500 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 právní forma: příspěvková organizace IČO: 00559261 číslo organizace: 6800 náplň činnosti: školství tel. č. ředitel

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/08

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/08 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zlín, srpen 2008 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín Obsah 1. Gymnázium 4 Charakteristika školy 4 Školská rada 5 Sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003 Střední průmyslová škola, Zlín, tř. Tomáše Bati 4187, 762 47 Zlín IČO 00559482, tel.: 577 005 311, fax : 577 005 333, e-mail : reditel@spszl.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003 CHARAKTERISTIKA

Více

NÁVŠTĚVA VELVYSLANCE USA V ČESKÉ REPUBLICE RICHARDA W. GRABERA A JEHO BESEDA SE ŽÁKY ŠKOLY (Zlín, květen 2008)

NÁVŠTĚVA VELVYSLANCE USA V ČESKÉ REPUBLICE RICHARDA W. GRABERA A JEHO BESEDA SE ŽÁKY ŠKOLY (Zlín, květen 2008) NÁVŠTĚVA VELVYSLANCE USA V ČESKÉ REPUBLICE RICHARDA W. GRABERA A JEHO BESEDA SE ŽÁKY ŠKOLY (Zlín, květen 2008) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Slovo ředitele 3 Charakteristika školy 4 Ze života školy 6 Vedení školy,

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (podle vyhlášky 15/2005 Sb.) I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa: Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Nár. mučedníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více