Výroční zpráva 2007/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2007/2008"

Transkript

1 Výroční zpráva 2007/2008 Gymnázium Uherské Hradiště

2

3 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ...4 Gymnázium, čtyřleté studium...4 Gymnázium, osmileté studium ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY...6 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008, stav k Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 k datu ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) 2007/ Přehled akcí DVPP a seminářů...9 DVPP 2007/2008 shrnutí ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ...11 Žáci přihlášení ke studiu ve školním roce 2007/2008 (pro školní rok 2008/2009)...11 Další doplňující údaje k přijímacímu řízení VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ...12 Prospěch 2007/2008 podle tříd...12 Prospěch 2007/2008 podle předmětů...13 Testování kvart HODNOCENÍ UKONČENÍ STUDIA...14 Písemná maturitní práce z českého jazyka a literatury Přehled výběru předmětů ústní maturitní zkoušky 2007/ Úspěšnost přijetí ke studiu na VŠ...15 Umístění absolventů...15 Počty přijatých studentů na jednotlivé typy fakult vysokých škol HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ...17 Pochvaly a důtky 2007/ ÚDAJE O INTEGROVANÝCH ŽÁCÍCH SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY...19 Přehled soutěží a počtu účastníků v jednotlivých kolech olympiád a soutěží...19 Výsledky olympiád a soutěží 2007/ Organizace soutěží a přehlídek (na úrovni okresu, kraje a republiky)...23 Výroční cena gymnázia ocenění nejlepších studentů...23 Krajské ocenění pro nejlepší studenty PROBLEMATIKA VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ A PREVENCE PATOLOGICKÝCH JEVŮ, ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA...24 Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně patologických jevů

4 Problematika environmentální výchovy VÝZNAMNÉ MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY...26 Projektová práce školy projekty podané ve školním roce 2007/ Mimořádné pedagogické aktivity učitelů...27 Významné mimoškolní aktivity učitelů...27 Významné mimoškolní aktivity žáků...27 Práce studentů v kroužcích MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A PROGRAMY...29 High School Poquoson, Virginia, USA Gymnázium Uherské Hradiště...29 Projekt COMENIUS Under the Same Sky...29 Výměnné pobyty...29 Další mezinárodní aktivity DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY ŠKOLY...31 Realizace 1. roku ŠVP Labyrint světa a jeho nové aktivity...31 Exkurze...31 Sportovní turnaje a soutěže účast, organizace GUH...31 Filmová představení vzdělávací pořady...32 Koncerty...32 Výstavy...32 Besedy, přednášky, vzdělávací pořady...32 Významné akce školy...32 Sportovní den...32 Sportovní kurzy 3. ročníků 2007/ Lyžařské výcvikové kurzy 2007/ Červnové výukové kurzy ve školním roce 2007/ Přehled červnových výukových kurzů ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY...36 Rozpočet...36 Vlastní příjmy...36 Výdaje...36 Závěr ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY

5 1. Charakteristika školského zařízení Název: Gymnázium Uherské Hradiště Adresa: Velehradská třída 218, Uherské Hradiště Zřizovatel: Zlínský kraj adresa: tř. T. Bati 3792, Zlín Ředitel: doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc. Statutární zástupce: RNDr. Jana Buršová Kontakt: tel.: pracovník pro informace: doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc. Datum založení školy: Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v síti: Součásti školy a jejich kapacity: 1. Gymnázium kapacita: 1000 žáků IZO: Školní výdejna stravy kapacita: 850 jídel IZO: Všechny druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje: Typ školy Počet tříd Počet žáků (k ) Počet žáků na třídu (k ) Přepočtený počet ped. pracovníků Počet žáků na přep. ped. prac. Gymnázium ,75 67,71 14,53 Typ školského zařízení Školní výdejna stravy Počet skupin Počet žáků (k ) Počet žáků na skupinu Přepočtený počet pracovníků Počet žáků na přepočt. prac. x 732 x 6,44 x Školská rada: zřízena: Složení školské rady: Ing. Jiří Vařecha, předseda MUDr. František Juřenčák, místopředseda RNDr. Jana Buršová PhDr. Božena Debefová Mgr. Petr Králík RNDr. Věra Machová Mgr. Ladislav Peřestý Ing. Dana Stojnová Mgr. Milan Šácha JUDr. Jitka Šťastná RNDr. Václav Procházka RNDr. Josef Snopek Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole: Obecně prospěšná společnost Gymnázia Uherské Hradiště Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Uherské Hradiště Sportovní klub při AŠSK 3

6 2. Přehled vzdělávacích programů Vyučované obory ve školním roce 2007/2008 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) Kód oboru (KKOV) Součást školy Denní studium Počet žáků Ukončilo ZZ Ukončilo MZ Gymnázium všeobecné 7941K/41 ano Gymnázium všeobecné 7941K/81 ano Gymnázium ŠVP Labyrint světa 7941K/81 ano Gymnázium, čtyřleté studium navazuje na základní vzdělání. Do vzdělávacího programu čtyřletého studia vstupují žáci po absolvování 9. třídy ZŠ. Do 1. ročníku bylo pro škol. rok 2007/2008 přijato 128 žáků. Vzdělávací program má všeobecný charakter. Poznatky ze ZŠ jsou po zopakování a utřídění dále rozvíjeny a prohlubovány tak, aby výsledkem byla schopnost studenta pokračovat ve studiu na kterékoli vysoké škole. Základní vědomosti a dovednosti získával žák studiem povinných předmětů: v Č, cizích jazycích, D, ZSV, M a Tv po celou dobu studia ve F, Bi, Ch, Z během prvních tří let studia v Inf, Vv a Hv během prvních dvou let studia Při výuce povinných předmětů bylo využíváno dělení tříd na skupiny. Dělení bylo provedeno ve všech hodinách při výuce jazyků a dále: v 1. ročníku týdně v 1 hodině v M a F a v Bi nebo Ch, v Inf, ve Vv nebo Hv ve 2. ročníku v 1 hodině v M, F, Bi, Ch ve 4. ročníku v 1 hodině v Č a M Při výuce jazyků (vedle Aj povinného pro všechny žáky) si žák již v prvním ročníku volí další jazyk z nabízených možností (počty jsou uvedeny celkově pro čtyřleté i osmileté gymnázium) N 541 žáků, Fr 310 žáků, R 73 žáků. Dále byla vyučována jako volitelný nebo nepovinný předmět Šp 35 žáků. Latina nebyla ve škol. roce 2007/2008. Při výuce jazyků byli žáci děleni do skupin podle dvou úrovní pokročilosti. Výuka jazyků ve 3. a 4. ročníku probíhala rozdílně podle toho, zda šlo o maturitní či nematuritní jazyk. Maturitní jazyk měl ve 3. a 4. ročníku čtyřhodinovou a nematuritní tříhodinovou dotaci. Výuka německého jazyka byla pro nejlepší žáky rozšířena o přípravu směřující k získání Sprachdiplomu organizovaného MŠMT ve spolupráci s Goethe Institutem opravňujícího absolventy ke studiu na německých vysokých školách nebo k práci v německé firmě.ve školním roce 2007/2008 získalo tento diplom 15 studentů. Pomocí při studiu německého jazyka bylo působení německého lektora. Výuka tělesné výchovy byla dotována 2 hodinami, přitom ve 4. ročníku měla charakter povinně volitelného předmětu, v němž se žáci zaměřovali na zvolené tělovýchovné aktivity míčové hry, aerobik, posilování, plavání. Součástí výuky tělesné výchovy byly lyžařské kurzy v 1. ročníku a sportovní kurzy ve 3. ročníku studia. U všech předmětů bylo žákům umožněno prohlubovat a rozvíjet vědomosti a dovednosti studiem volitelných předmětů, v nichž byly dále rozvíjeny a prohlubovány poznatky z oblastí zájmů studentů a tím byla zajištěna příprava pro studium na vysokých školách. Dva dvouhodinové volitelné předměty byly zařazeny do 3. ročníku, dva dvouhodinové a dva čtyřhodinové do 4. ročníku. Široká nabídka volitelných předmětů pokryla oblast humanitních i přírodovědných věd, oblasti estetické, některé z nich napomáhaly rozvoji dovedností, jimiž by měl být absolvent gymnázia vybaven. 3. r očník volitelné předměty přírodovědného zaměření praktická cvičení z Bi a Ch, F, seminář z M, programování, deskriptivní geometrie, fyzika pro mediky, seminář ze zeměpisu volitelné předměty humanitního zaměření seminář Čj, konverzace v A, Fr, R, seminář z A, DSD, španělský jazyk, společenskovědní seminář, seminář z D volitelné předměty zaměřené na estetickou výchovu dějiny umění, seminář výtvarné výchovy 4

7 volitelné předměty rozvíjející praktické dovednosti základy administrativy 4. r očník Vedle nabídky odpovídající nabídce pro 3. ročník bylo možno zvolit z dvouhodinových volitelných předmětů ještě populární přednášky z fyziky a seminář zaměřený na matematickou logiku Čtyřhodinové volitelné předměty: z oblasti přírodních věd seminář z M, F, Z, Bi a Ch z oblasti humanitních věd seminář z D, ZSV, A, Fr z oblasti estetické výchovy seminář z Vv Vzhledem k zájmu studentů o volitelné předměty zařazované již nad rámec 33 hodinové týdenní dotace byly některé z volitelných předmětů zařazovány i jako nepovinné: konverzace v A, Fr, R, DSD, španělský jazyk, dějiny umění, deskriptivní geometrie, základy administrativy, programování, seminář ze Z (dvouhodinový), seminář z matematické logiky a populární přednášky z fyziky. Gymnázium, osmileté studium Ke studiu na osmiletém gymnáziu bylo do dvou tříd 1. ročníku osmiletého studia přijato pro škol. rok 2007/ žáků., ke studiu nastoupilo 59 žáků. Pokračovalo se tak v naplňování cíle víceletého gymnázia co nejdříve podchytit žáky s výraznými studijními schopnostmi a rozvinout jejich talent v podmínkách srovnání se stejně schopnými spolužáky. Při výuce v nižším gymnáziu byl především kladen důraz na kvalitativní stránku zvládnutí základních pojmů, aby se ty pak staly spolehlivým základem při jejich prohlubování a rozšiřování na vyšším stupni.v jazycích se v maximální možné míře využívá paměťového potenciálu žáků a jejich chuti projevit se. To ve vzájemné spojitosti vedlo k jazykovým pokrokům. V přírodovědných předmětech byl kladen důraz na praktickou aplikaci základních pojmů spojenou se samostatnou prací žáků. V primách byla zahájena výuka podle nového ŠVP Labyrint světa. Výuka v ročnících vyššího gymnázia probíhala dle učebního plánu čtyřletého gymnázia. 5

8 3. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008, stav k počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 73 67,1 Externí pracovníci 0 0 D a l š í ú d a j e o p e d a g o g i c k ý c h p r a c o v n í c í c h v e š k o l n í m r o c e / poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) Praxe 1 učitelka 24 VŠ, Bi-Ch 22 2 učitelka 25 VŠ, Č-Fr 34 3 učitel 23 VŠ. D-ZSV 31 4 učitel 22 VŠ, Z-Tv 19 6 ředitel 2 VŠ, odborná matematika, DPS 34 7 učitel 26 VŠ, Fr 1 8 učitelka 23 VŠ, A-R 30 9D učitel 8 VŠ, Bi-Z zástupce ředitele 12 VŠ M-F učitel 25 VŠ, M-F učitelka 23 VŠ, Č-A učitel 23 VŠ, Č-Vv učitel 23 VŠ M-Z 4 15 učitel 23 VŠ, N-Tv učitel 25 VŠ, Bi-Z učitelka 25 VŠ, N-Tv učitel 6 VŠ, Hv učitelka 23 VŠ, ZSV-Tv učitelka 21 VŠ Č-A 7 21 učitel 22 VŠ Bi-Tv učitel 23 VŠ, Bi-Ch 5 23 učitel 22 VŠ M-F 3 24D učitelka 11 VŠ, M-Ch 39 25D učitelka 8 VŠ, Z-Tv-Adm učitel 22 VŠ Č-ZSV 6 27D učitelka 10 VŠ, Bi-Ch učitelka 24 VŠ, M-F učitel 22 VŠ N-D 6 31 učitel (jen v 1. pol.) 22 VŠ, Č-Tv učitel 25 VŠ, M-Z učitelka 23 VŠ, Č-N zástupce ředitele 12 VŠ, Č-D-A učitelka 23 VŠ, Bi-Tv učitelka 24 VŠ, A-Tv 25 6

9 37 učitel 24 VŠ, Č-Hv učitelka 24 VŠ, A-R-Tv učitelka 24 VŠ, M-Dg učitel 24 VŠ, M-Ch-Inf učitel 23 VŠ, Z-Tv učitel 25 VŠ, D-ZSV učitelka 22 VŠ, M-F učitelka 24 VŠ, N-D-R učitelka 22 VŠ A 7 46 učitelka 25 VŠ Fr-ZSV 3 47 učitelka 23 VŠ, Č-D 23 48D učitelka 10 VŠ, M-F učitelka 24 VŠ, M-Ch učitel 24 VŠ, M-F učitel 24 VŠ, M-Z učitelka 22 VŠ, Č-D-ZSV učitel 24 VŠ, A-M učitelka 24 VŠ, Č-D učitelka 25 VŠ, Č-N učitelka 24 VŠ, M-F učitel 21 VŠ, Bi-Z učitel 22 VŠ, R-Hv učitelka 23 VŠ, ZSV-R učitelka 24 VŠ, N-R učitel 23 VŠ, Č-Vv učitelka 25 VŠ, Č-N učitelka 24 VŠ, M-Inf-A učitel 24 VŠ, A-Tv učitel 24 VŠ, Č-A učitel 22 VŠ, ZSV-Tv učitelka 21 VŠ, A-R zástupce ředitele 11 VŠ, M-Tv učitelka 24 VŠ, F-geologie učitelka 23 VŠ, M-Ch učitel 24 VŠ, M-Inf 6 73 učitel 4 VŠ Tv 26 Vysvětlivky: D u pořadového čísla učitele důchodce, E u pořadového čísla externí učitel K o m e n t ář k t a b u l k á m d o p lňující výše u v e d e n é ú d a j e : Věková struktura pedagogického sboru Věkový interval a více Počet zaměstnanců Věkový průměr: 47,05 7

10 P o ž a d o v a n á a p r o b o v a n o s t a s t u p eň vzdělání uč i t e lů v e š k o l n í m r o c e / (Zahrnuje povinné předměty, povinně volitelné i nepovinné) Požadovaný stupeň vzdělání: 100% Aprobovanost výuky: 100% Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 k datu počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 31 21,92 Externí pracovníci 2 0,9 D a l š í ú d a j e o n e p e d a g o g i c k ý c h p r a c o v n í c í c h v e š k o l n í m r o c e / poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek 1 sekretářka, mzdová účetní 1 2 hospodářka 1 3 administrativní pracovnice 1 4 školník 1,5 5 údržbář 1 6 údržbář, správce haly 1 7 uklizečka 1 8 uklizečka 0,75 9 uklizečka 0,75 10 uklizečka 0,75 11 uklizečka 0, uklizečka 0, uklizečka 0, uklizečka 0, uklizečka 0,56 16 uklizečka 0,5 17 uklizečka 0, uklizečka 0, vedoucí jídelny 1 20 pomoc. prac. v jídelně 0, pomoc. prac. v jídelně 0, pomoc. prac. v jídelně 0,56 23 pomoc prac. v jídelně 0,56 24 pomoc. prac. v jídelně 0,56 25 pomoc. prac. v jídelně 0,56 26 pomoc. prac. v jídelně 0,56 27 pomoc. prac. v jídelně 0,56 28 metodik informatiky 0,25 29 metodik informatiky 0,25 30 správce počít. sítě 0,5 31 knihovnice 0,5 8

11 4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 2007/2008 Přehled akcí DVPP a seminářů Název akce Termín Místo konání Počet účastníků Seminář k výuce cizích jazyků Zlín 1 Seminář ve státním muzeu v Osvětimi Osvětim 1 Netradiční metody a nové trendy v tělesné výchově Brno 1 Konference k výuce Bi 17. a Zlín 2 Seminář k výuce Bi Praha 1 Seminář k výuce F Praha 1 Seminář k výuce Z Staré Město 1 Konference k výuce Ch Zlín 1 GIS při výuce Z Nové Město na Moravě 2 Poezie ve škole i mimo ni Brno 1 Německá gramatika trochu jinak Brno 1 Seminář k tvorbě ŠVP Olomouc 1 Seminář k výuce Čj Brno 1 Fórum učitelů Rj Praha 1 Seminář Komunitární programy EU pro školy Olomouc 1 Konference k výuce Rj Brno 1 Seminář k výuce Fr Olomouc 1 Seminář k výuce N Brno 1 Výpočetní technika ve škole Nové Město na Moravě 2 Seminář k evropským fondům Zlín 2 Seminář k výuce D Brno 1 Seminář Teaching Towards FCE Olomouc 2 Seminář k DSD Praha 2 Seminář k výuce Tv Brno 1 Seminář k výuce Tv Brno 1 Seminář k výuce N Olomouc 2 Seminář Empatie a komunikace Buchlovice 1 Seminář k výuce Fr Olomouce 1 Seminář k výuce N Brno 1 Forum bohemicum Brno 2 Seminář DSD Praha 2 Brána jazyků celoročně GUH 7 9

12 DVPP 2007/2008 shrnutí Předmět Počet akcí Počet zúčastněných Anglický jazyk 2 3 Biologie 2 3 Český jazyk 3 4 Dějepis 2 2 Fyzika 1 1 Francouzský jazyk 2 2 Chemie 1 1 Informatika a VT 1 2 Německý jazyk 5 7 Ruský jazyk 2 2 Tělesná výchova 2 2 Zeměpis 2 2 Ostatní 4 5 Celkové náklady na DVPP činily 50823Kč. 10

13 5. Údaje o přijímacím řízení Žáci přihlášení ke studiu ve školním roce 2007/2008 (pro školní rok 2008/2009) Název a kód oboru Celkem uchazečů Z toho dívky Přijati bez přijímacích zkoušek Přijati celkem Z přijatých dívky Gymnázium všeobecné, 7941K/ Gymnázium všeobecné, 7941K/ Celkem Další doplňující údaje k přijímacímu řízení O b s a h přijím a c í c h z k o u š e k Při přijímacích zkouškách pro čtyřleté i osmileté studium byly využity testy Scio: test z českého jazyka test z matematiky test obecných studijních předpokladů. Ve školním roce 2007/2008 rozhodnutím ředitele školy nekonali přijímací zkoušky ti žáci, kteří dosáhli ve 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy průměrného prospěchu 1,00. K r i t é r i a přijím a c í z k o u š k y n a čtyřleté gym n á z i u m Vstup (prospěch za 2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy a mimořádné aktivity a úspěchy na ZŠ) Ostatní části zkoušky Č, M, test studijních předpokladů Maximální počet bodů po přijímacích zkouškách: 37 bodů bodů 167 bodů K r i t é r i a přijím a c í z k o u š k y n a o s m i l e t é g y m n á z i u m Vstup (průměrný prospěch v pololetí 5. třídy) Části zkoušky: Č, M, test studijních předpokladů Maximální počet bodů pro přijímacích zkouškách: max. 11 bodů bodů 141 bodů 11

14 6. Výsledky vzdělávání Prospěch 2007/2008 podle tříd Třída Prospěch 1. pololetí Prospěch 2. pololetí Prospěch maturita Prima A 1,45 1,43 Prima B 1,29 1,32 Sekunda A 1,36 1,30 Sekunda B 1,54 1,46 Tercie A 1,45 1,47 Tercie B 1,41 1,39 Kvarta A 1,59 1,60 Kvarta B 1,46 1,43 1.A 1,61 1,69 1.B 1,74 1,80 1.C 1,56 1,53 1.D 1,53 1,48 Kvinta A 1,62 1,58 Kvinta B 1,73 1,79 2.A 1,57 1,56 2.B 1,83 1,89 2.C 1,68 1,75 2.D 1,61 1,65 Sexta A 1,68 1,60 Sexta B 1,73 1,68 3.A 1,67 1,62 3.B 1,69 1,64 3.C 1,64 1,63 3.D 165 1,61 Septima A 1,83 1,76 Septima B 1,73 1,80 4.A 1,68 1,64 1,44 4.B 1,59 1,58 1,58 4.C 1,45 1,53 1,63 4.D 1,59 1,60 1,66 OA 1,64 1,54 1,54 OB 1,64 1,64 1,7 Nižší gymnázium 1,44 1,43 1. ročník + kvinty 1,63 1,65 2. ročník + sexty 1,68 1,69 3. ročník + septimy 1,70 1,68 4. ročník + oktávy 1,60 1,59 Vyšší gymnázium 1,65 1,65 Škola 1,60 1,59 1,58 12

15 Prospěch 2007/2008 podle předmětů Předmět Prospěch 1. pololetí Prospěch 2. pololetí Prospěch maturita Český jazyk a literatura 1,70 1,65 1,55 Anglický jazyk 1,95 1,96 1,69 Německý jazyk 1,88 1,90 1,73 Francouzský jazyk 1,98 2,0 1,24 Ruský jazyk 1,88 1,91 1,4 Občanská výchova 1,18 1,11 Základy společenských věd 1,46 1,51 1,62 Dějepis 1,36 1,35 1,12 Zeměpis 1,58 1,57 1,7 Matematika 1,97 1,97 1,6 Fyzika 2,17 2,12 1,64 Chemie 1,90 1,86 1,36 Biologie 1,57 1,59 1,57 Informatika a výpočetní technika 1,12 1,20 2,22 Hudební výchova 1,01 1,00 1 Výtvarná výchova 1,00 1,00 1,88 Tělesná výchova 1,14 1,15 Deskriptivní geometrie 1,71 Škola 1,60 1,59 1,58 Poznámka: U počtu maturantů je za lomítkem počet maturujících z předmětu jako volitelného resp. dobrovolného. Testování kvart Proběhlo v listopadu v rámci projektu Optimalizace přijímacího řízení (test z Čj, M a obecných studijních předpokladů) a KEA (test z Aj) pomocí testů Scio. P o r o v n á n í s e z úča s t ně n ý m i š k o l a m i V tabulce je uvedena čistá úspěšnost v %. Škola Čj M OSP Aj Základní školy 41,6 26,8 34,6 47,6 Gymnázia 65,8 56,1 59,0 83,2 Gymnázium Uherské Hradiště 68,0 72,0 65,0 90,0 Kvarta A 60,0 66,0 60,0 90,0 Kvarta B 75,0 77,0 69,0 91,0 P o r o v n á n í p o d l e p e r c e n t i lů U jednotlivých předmětů je uveden percentil/skupinový percentil Čj M OSP Aj GUH v České Republice 84/52 93/71 91/63 92/61 GUH ve Zlínském kraji (Ve Zlínském kraji nebyl sledován skupinový percentil.) 13

16 7. Hodnocení ukončení studia Písemná maturitní práce z českého jazyka a literatury T é m a t a p í s e m n é m a t u r i t n í z k o u š k y 1. Morava krásná zem. Můj vztah k rodnému kraji. (Zamyšlení) 2. Víme, co jsme, ale nevíme, co z nás může být. W. Shakespeare (Úvaha nad vlastními životními cíli) 3. Za pravdu je různá sazba jednou pomník, jindy vazba. Jiří Žáček (Úvaha) 4. Ach, co je krásy v přírodě vůkol, a já mám psát domácí úkol. Jára Cimrman (Volný slohový útvar) Přehle d v ý bě r u t é m a t z české h o j a z y k a a l i t e r a t u r y Třída 1. téma 2. téma 3. téma 4. téma Celkem Počet žáků Přehled výběru předmětů ústní maturitní zkoušky 2007/2008 Předmět/Třída 4.A 4.B 4.C 4.D OA OB Celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Ruský jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Biologie Chemie Programování Výtvarná výchova Hudební výchova Deskriptivní geometrie

17 Přehle d v ý s l e d ků p o d l e tříd 4.A 4.B 4.C 4.D OA OB Škola Prospěli s vyznamenáním Prospěli Průměrný prospěch 1,44 1,58 1,63 1,66 1,54 1,7 1,58 Úspěšnost přijetí ke studiu na VŠ Třída Počet studentů Přihlášeno na VŠ Zprávu nepodalo Nepřijato Přijato ke studiu na VŠ 4. A B C D Oktáva A Oktáva B Celkem Umístění absolventů Třída JŠ + VOŠ 0. ročník VŠ au pair zaměstnání zprávu nepodalo % VŠ % VŠ + další studium 4.A ,0% 100,0% 4.B ,0% 100,0% 4.C ,0% 100,0% 4.D ,9% 100,0% Oktáva A ,0% 100,0% Oktáva B ,4% 100,0% Celkem ,9% 100,0% 15

18 Počty přijatých studentů na jednotlivé typy fakult vysokých škol Typ fakulty Filozofické fakulty a Fakulta sociálních studií a věd, teologické fakulty Zapsaných studentů 4.A 4.B 4.C 4.D OA OB Ekonomické fakulty Pedagogické fakulty a Fakulta TV a sportu Právnické fakulty Přírodovědecké fakulty a f. informatiky Zemědělské, veterinární a farmaceutické fakulty Technické fakulty Lékařské fakulty Chemicko-technologické fakulty Matematicko-fyzikální fakulta, Jaderné inženýrství Vojenské fakulty Umělecké fakulty Policejní akademie Soukromé VŠ Studium v zahraničí Celkem zapsaných na fakultách * * 27 * jeden student 4.A studuje na 2 vysokých školách, čtyři studenti OA studují na 2 vysokých školách 16

19 8. Hodnocení chování žáků Pochvaly a důtky 2007/2008 Období PT PŘ DT DŘ PV Ch 2 Ch 3 1. pololetí pololetí Celkem Vysvětlivky: PT/DT pochvala/důtka třídního profesora PŘ/DŘ pochvala/důtka ředitele školy PV Ch podmíněné vyloučení chování Důvod u dě l e n í : Důtky třídního profesora: drobné přestupky proti školnímu řádu Důtky ředitele školy: neomluvené hodiny, opakované přestupky proti školnímu řádu Podmínečné vyloučení: opakované pozdní omlouvání absence a neomluvená absence + opakované přestupky proti školnímu řádu 17

20 9. Údaje o integrovaných žácích Ve školním roce 2007/2008 studoval na Gymnáziu Uherské Hradiště posledním rokem jeden integrovaný žák s vážnou oční vadou. Byl pro něho vypracován individuální plán studia na základě jeho požadavků byly přizpůsobeny podmínky výuky. Student úspěšně skončil své studium závěrečnou maturitní zkouškou. V prvním ročníku vyššího gymnázia studovala studentka na invalidním vozíčku. Studium zvládá s ostatními studenty bez integrace, tedy bez zvláštního individuálního plánu, ale za pomoci asistenta rodiče. Dosahuje velmi dobrých studijních výsledků a aktivně se s úspěchem zapojuje do olympiád a soutěží. V srpnu 2007 byly bezbariérově zpřístupněny všechny prostory školy kvůli plnému využívání odborných učeben třídou s handicapovaným studentem. 18

21 10. Soutěže a přehlídky Přehled soutěží a počtu účastníků v jednotlivých kolech olympiád a soutěží Soutěž Školní kolo Okresní kolo Krajské kolo Republikové kolo Č recitačné soutěž Č literární soutěž 984 Č olympiáda A olympiáda N olympiáda N Jugendebattiert Fr olympiáda 8 2 R olympiáda 2 D Mladý historik 60 2 Z olympiáda M olympiáda Z M olympiáda Z7 6 5 M olympiáda Z M olympiáda C 6 2 M olympiáda B 8 3 M olympiáda A 3 2 Pythagoriáda Matematický klokan 460 F olympiáda G 6 6 F olympiáda F 5 5 F olympiáda E 5 5 F olympiáda D F olympiáda C F olympiáda B 3 3 F olympiáda A 2 2 Ch olympiáda D 3 3 Ch olympiáda C 6 3 Ch olympiáda B 3 1 Bi olympiáda D 18 2 Bi olympiáda C Bi olympiáda B 14 2 Bi olympiáda A 4 2 Inf 2 SOČ

22 Výsledky olympiád a soutěží 2007/2008 O k r e s n í k o l a Wolkrův Prostějov recitační soutěž SŠ Martin Barchánek, 4.A 1. místo Olympiáda anglického jazyka ZŠ + NG Štěpánka Peřestá, SA 2. místo Ondřej Pluháček, KA 1. místo Olympiáda anglického jazyka SŠ Hana Zemková, MA 2. místo Silvie Čerešňáková, MA 3. místo Olympiáda německého jazyka SŠ Silvie Čerešňáková, MA 1. místo Tereza Zlatníková, MA 3. místo Zeměpisná olympiáda A Vojtěch Němeček, PB 4. místo Zeměpisná olympiáda B Ondřej Šupka, SA 2. místo Zeměpisná olympiáda C Petr Kolařík, KB 1. místo Zeměpisná olympiáda D Martin Vávra, OA 1. místo Eva Knopová, XA 2. místo Jan Horsák, MA 3. místo Matematická olympiáda Z9 Michael Neumann, KA 2. místo Silva Hájková, KB místo Matematická olympiáda- Z8 Jitka Janíková, TB 2. místo Jiří Burda, TB místo Jakub Daněk, TB místo Matematická olympiáda Z7 Tomáš Lysoněk, SA 1. místo Jakub Vojtík, SA 2. místo Radka Smělíková, SB místo Marcela Poláčková, SA místo Matematická olympiáda Z6 Ondřej Karásek, PB 2. místo Jakub Šamša, PB místo Terezie Vaculíková, PB místo Matematický klokan Benjamín Tomáš Lysoněk, SA 3. místo Matematický klokan Junior František Králík, XB 2. místo Matematický klokan Student Petr Zimčík, 4.B 1. místo Martin Kosec, 3.A 2. místo Jiří Fusek, OA místo Martin Hendrych, MA místo Jan Horsák, MA místo Pythagoriáda 7. ročník a sekundy Jakub Vojtík, SA 1. místo Jakub Blaha, SA 6. místo Pythagoriáda 6. ročník a primy Miroslav Sochor, PB 1. místo Martina Pelková, PA 7. místo Karolína Kryštofová, SA 10. místo Fyzikální olympiáda E Michael Neumann, KA 3. místo David Stojnov, KB 5. místo 20

23 Barbora Strnadová, KB místo Fyzikální olympiáda F Jiří Burda, TB 2. místo Vladimír Alfery, TB 10. místo Chemická olympiáda D Marie Katrňáková, KA 9. místo Biologická olympiáda C Lucie Dudová, TB 1. místo Michaela Pečenková, TB 2. místo Biologická olympiáda D Dominika Škrabalová, SB 2. místo Barbora Mitášová, SB 10. místo Soutěž ZŠ a NG v informatice Tomáš Pelka, KB 3. místo SOČ geografie Marek Suchánek, KB Sandra Martinková, OA Karolína Kolaříková, OB místo 1. místo SOČ historie Kateřina Špačková, MA 2. místo SOČ biologie Soňa Tomešková, 3.A 1. místo Corny cup Družstvo dívek 1. místo Družstvo hochů 3. místo Turnaj čtyřčlenných družstev v šachu Družstvo GUH 2. místo Přebor škol v šachu Družstvo GUH mladší 2. místo Družstvo GUH starší 1. místo Basket hoši Družstvo GUH hoši 1. místo Florbal hoši Družstvo GUH hoši 1. místo Přebor SŠ ve volejbalu smíšených družstev Družstvo GUH smíšené 1. místo Turnaj SŠ ve volejbalu hoši Družstvo GUH hoši 2. místo Turnaj SŠ v házené dívky Družstvo GUH dívky 1. místo Turnaj SŠ ve volejbalu dívky Družstvo GUH dívky 1. místo K r a j s k á k o l a Olympiáda českého jazyka kategorie II Tereza Dudová, 2.B 1. místo Olympiáda anglického jazyka ZŠ + NG Ondřej Pluháček, KA 3. místo Olympiáda anglického jazyka SŠ Hana Zemková, MA 3. místo Konverzační soutěž ve francouzském jazyce Jana Omelková, 3.A 3. místo Klára Manišovská, MB 3. místo Olympiáda německého jazyka Silvie Čerešňáková, MA 3. místo Jugende debattiert Jiří Zámečník, XA 1. místo Olympiáda ruského jazyka Marie Žižková, 3.B 5. místo Zeměpisná olympiáda B Ondřej Šupka, SA 4. místo Zeměpisná olympiáda C Petr Kolařík, KB 1. místo Zeměpisná olympiáda D Martin Vávra, OA 1. místo Matematická olympiáda C Zuzana Kluková, QB 6. místo Eliška Dostálková, QB 9. místo Matematická olympiáda B Martina Suchánková, XA 4. místo Barbora Dohnalová, XA Adéla Hanáčková, XA 9. místo 9. místo Matematická olympiáda A Jan Lopata, 4.A místo 21

24 Matematický klokan Student Petr Zimčík, 4.B 3. místo Fyzikální olympiáda A Jan Lopata, 4.A 3. místo Tereza Zábojníková, MB 6. místo Fyzikální olympiáda B Tereza Zábojníková, MB 6. místo Ondřej Vaverka, 3.C 8. místo Fyzikální olympiáda C Jan Navrátil, 2.C místo Petr Šebek, 2.C místo Fyzikální olympiáda D Zuzana Kluková, QB 1. místo Jan Kučera, QB 2. místo Eliška Dostálková, QB 4. místo SOČ- historie Kateřina Špačkvá, MA 2. místo SOČ biologie Soňa Tomešková, 3.A 4. místo Biologická olympiáda- A Martina Janátová, 3.C 5. místo Tereza Matoušková, MB 8. místo Biologická olympiáda B Karolína Seidlová, QA 7. místo Biologická olympiáda D Michaela Pečenková, TB 4. místo Lucie Dudová, TB 6. místo Přebor škol v šachu Družstvo GUH starší 2. místo Družstvo GUH mladší 3. místo Corny cup dívky Družstvo GUH dívky 3. místo Turnaj SŠ ve volejbalu dívky Družstvo GUH dívky 2. místo Turnaj SŠ v házené dívky Družstvo GUH dívky 1. místo R e p u b l i k o v á k o l a Jugend debattiert Eva Kočicová, XA 2. místo Zeměpisná olympiáda C Petr Kolařík, KB 1. místo Zeměpisná olympiáda- D Martin Vávra 11. místo Přebor v šachu Družstvo GUH starší 12. místo Turnaj v házené dívky Družstvo GUH dívky 3. místo O l y m p i á d y a s o u těže přehle d u m í s tění n a m í s tě Okresní kola Krajská kola Republiková kola 1. místo místo místo

25 Organizace soutěží a přehlídek (na úrovni okresu, kraje a republiky) Gymnázium Uherské Hradiště bylo organizátorem těchto soutěží: soutěž žáků ZŠ v malování na počítači okresní kolo BiO kategorie C a D okresní kolo (ve spolupráci s centrem ekologické výchovy Chrpa v Uherském Brodě) SOČ okresní kolo Corny středoškolský atletický pohár okresní kolo turnaj v házené okresní a krajské kolo turnaj SŠ v basketbalu okresní kolo turnaj SŠ ve florbalu okresní a krajské kolo turnaj SŠ v šachu okresní kolo turnaj SŠ v sálové kopané okrskové kolo Výroční cena gymnázia ocenění nejlepších studentů Na konci školního roku bylo celkem nominováno 26 studentů k udělení Výroční ceny GUH v jedné ze tří oblastí: a) v oblasti sportu nominováno bylo 6 studentů zlatá cena: Ondřej Blaha, 4.D stříbrná cena: Kateřina Hájková, 2.D bronzová cena: Táňa Vrtalová, 3.A, Ondřej Uherka, 4.D b) v oblasti kultury nominováno 12 studentů zlatá cena: Iveta Mlejnská, OA stříbrná cena: Martin Melichárek, 3.D, Magda Tarcalová, OA bronzová cena: Lucie Hubená, OA, Veronika Slováčková, 4.A c) v oblasti odborné činnosti a studijních výsledků nominováno 8 studentů zlatá cena: Petr Kolařík, KB stříbrná cena: Eva Kočicová, XA bronzová cena: Martin Vávra, OA, Tereza Duduová, 2.B, Jiří Zámečník, XA, Silvie Čerešňáková, MA. Krajské ocenění pro nejlepší studenty Silvie Čerešňáková, MA 23

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 Gymnázium Uherské Hradiště Obsah: 1. Charakteristika školského zařízení... 3 2. Přehled vzdělávacích programů... 4 3. Údaje o pracovnících školy... 6 4. Údaje o dalším vzdělávání

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole do prvního ročníku čtyřletého studia i nižšího stupně osmiletého studia

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Výroční zpráva 2003/2004

Výroční zpráva 2003/2004 1 Výroční zpráva 2003/2004 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Gymnázium, Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, PSČ 686 17 Zřizovatel: Zlínský kraj adresa: tř. T. Bati 3792 760 01 Zlín Ředitel: doc.

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva 2013/2014

Výroční zpráva 2013/2014 Výroční zpráva 2013/2014 Gymnázium Uherské Hradiště Obsah: 1. Charakteristika školského zařízení... 3 2. Přehled vzdělávacích programů... 5 3. Údaje o pracovnících školy... 11 4. Údaje o dalším vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309)

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Nižší gymnázium Vyšší gymnázium Gymnázium Vzdělávací oblast Ročník předep předep Vyučovaný předmět hod.ng I II III

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor školy: 600 009 751 Termín konání inspekce: 12., 13. a 14. prosince

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 V Uherském Brodě dne 13. říjen 2006 Mgr. Michal Gergela

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Jak se studuje na (naší) vysoké škole? Tomáš Fojtík, Martin Křena

Jak se studuje na (naší) vysoké škole? Tomáš Fojtík, Martin Křena Jak se studuje na (naší) vysoké škole? Tomáš Fojtík, Martin Křena 22.1.2013 Agenda Představení nás Informace o škole, fakultách, oborech a studiu Fotky prostředí školy Trocha chvály FIS Přijímačky Informační

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více