Výroční zpráva 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2007/2008"

Transkript

1 Výroční zpráva 2007/2008 Gymnázium Uherské Hradiště

2

3 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ...4 Gymnázium, čtyřleté studium...4 Gymnázium, osmileté studium ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY...6 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008, stav k Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 k datu ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) 2007/ Přehled akcí DVPP a seminářů...9 DVPP 2007/2008 shrnutí ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ...11 Žáci přihlášení ke studiu ve školním roce 2007/2008 (pro školní rok 2008/2009)...11 Další doplňující údaje k přijímacímu řízení VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ...12 Prospěch 2007/2008 podle tříd...12 Prospěch 2007/2008 podle předmětů...13 Testování kvart HODNOCENÍ UKONČENÍ STUDIA...14 Písemná maturitní práce z českého jazyka a literatury Přehled výběru předmětů ústní maturitní zkoušky 2007/ Úspěšnost přijetí ke studiu na VŠ...15 Umístění absolventů...15 Počty přijatých studentů na jednotlivé typy fakult vysokých škol HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ...17 Pochvaly a důtky 2007/ ÚDAJE O INTEGROVANÝCH ŽÁCÍCH SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY...19 Přehled soutěží a počtu účastníků v jednotlivých kolech olympiád a soutěží...19 Výsledky olympiád a soutěží 2007/ Organizace soutěží a přehlídek (na úrovni okresu, kraje a republiky)...23 Výroční cena gymnázia ocenění nejlepších studentů...23 Krajské ocenění pro nejlepší studenty PROBLEMATIKA VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ A PREVENCE PATOLOGICKÝCH JEVŮ, ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA...24 Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně patologických jevů

4 Problematika environmentální výchovy VÝZNAMNÉ MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY...26 Projektová práce školy projekty podané ve školním roce 2007/ Mimořádné pedagogické aktivity učitelů...27 Významné mimoškolní aktivity učitelů...27 Významné mimoškolní aktivity žáků...27 Práce studentů v kroužcích MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A PROGRAMY...29 High School Poquoson, Virginia, USA Gymnázium Uherské Hradiště...29 Projekt COMENIUS Under the Same Sky...29 Výměnné pobyty...29 Další mezinárodní aktivity DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY ŠKOLY...31 Realizace 1. roku ŠVP Labyrint světa a jeho nové aktivity...31 Exkurze...31 Sportovní turnaje a soutěže účast, organizace GUH...31 Filmová představení vzdělávací pořady...32 Koncerty...32 Výstavy...32 Besedy, přednášky, vzdělávací pořady...32 Významné akce školy...32 Sportovní den...32 Sportovní kurzy 3. ročníků 2007/ Lyžařské výcvikové kurzy 2007/ Červnové výukové kurzy ve školním roce 2007/ Přehled červnových výukových kurzů ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY...36 Rozpočet...36 Vlastní příjmy...36 Výdaje...36 Závěr ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY

5 1. Charakteristika školského zařízení Název: Gymnázium Uherské Hradiště Adresa: Velehradská třída 218, Uherské Hradiště Zřizovatel: Zlínský kraj adresa: tř. T. Bati 3792, Zlín Ředitel: doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc. Statutární zástupce: RNDr. Jana Buršová Kontakt: tel.: pracovník pro informace: doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc. Datum založení školy: Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v síti: Součásti školy a jejich kapacity: 1. Gymnázium kapacita: 1000 žáků IZO: Školní výdejna stravy kapacita: 850 jídel IZO: Všechny druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje: Typ školy Počet tříd Počet žáků (k ) Počet žáků na třídu (k ) Přepočtený počet ped. pracovníků Počet žáků na přep. ped. prac. Gymnázium ,75 67,71 14,53 Typ školského zařízení Školní výdejna stravy Počet skupin Počet žáků (k ) Počet žáků na skupinu Přepočtený počet pracovníků Počet žáků na přepočt. prac. x 732 x 6,44 x Školská rada: zřízena: Složení školské rady: Ing. Jiří Vařecha, předseda MUDr. František Juřenčák, místopředseda RNDr. Jana Buršová PhDr. Božena Debefová Mgr. Petr Králík RNDr. Věra Machová Mgr. Ladislav Peřestý Ing. Dana Stojnová Mgr. Milan Šácha JUDr. Jitka Šťastná RNDr. Václav Procházka RNDr. Josef Snopek Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole: Obecně prospěšná společnost Gymnázia Uherské Hradiště Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Uherské Hradiště Sportovní klub při AŠSK 3

6 2. Přehled vzdělávacích programů Vyučované obory ve školním roce 2007/2008 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) Kód oboru (KKOV) Součást školy Denní studium Počet žáků Ukončilo ZZ Ukončilo MZ Gymnázium všeobecné 7941K/41 ano Gymnázium všeobecné 7941K/81 ano Gymnázium ŠVP Labyrint světa 7941K/81 ano Gymnázium, čtyřleté studium navazuje na základní vzdělání. Do vzdělávacího programu čtyřletého studia vstupují žáci po absolvování 9. třídy ZŠ. Do 1. ročníku bylo pro škol. rok 2007/2008 přijato 128 žáků. Vzdělávací program má všeobecný charakter. Poznatky ze ZŠ jsou po zopakování a utřídění dále rozvíjeny a prohlubovány tak, aby výsledkem byla schopnost studenta pokračovat ve studiu na kterékoli vysoké škole. Základní vědomosti a dovednosti získával žák studiem povinných předmětů: v Č, cizích jazycích, D, ZSV, M a Tv po celou dobu studia ve F, Bi, Ch, Z během prvních tří let studia v Inf, Vv a Hv během prvních dvou let studia Při výuce povinných předmětů bylo využíváno dělení tříd na skupiny. Dělení bylo provedeno ve všech hodinách při výuce jazyků a dále: v 1. ročníku týdně v 1 hodině v M a F a v Bi nebo Ch, v Inf, ve Vv nebo Hv ve 2. ročníku v 1 hodině v M, F, Bi, Ch ve 4. ročníku v 1 hodině v Č a M Při výuce jazyků (vedle Aj povinného pro všechny žáky) si žák již v prvním ročníku volí další jazyk z nabízených možností (počty jsou uvedeny celkově pro čtyřleté i osmileté gymnázium) N 541 žáků, Fr 310 žáků, R 73 žáků. Dále byla vyučována jako volitelný nebo nepovinný předmět Šp 35 žáků. Latina nebyla ve škol. roce 2007/2008. Při výuce jazyků byli žáci děleni do skupin podle dvou úrovní pokročilosti. Výuka jazyků ve 3. a 4. ročníku probíhala rozdílně podle toho, zda šlo o maturitní či nematuritní jazyk. Maturitní jazyk měl ve 3. a 4. ročníku čtyřhodinovou a nematuritní tříhodinovou dotaci. Výuka německého jazyka byla pro nejlepší žáky rozšířena o přípravu směřující k získání Sprachdiplomu organizovaného MŠMT ve spolupráci s Goethe Institutem opravňujícího absolventy ke studiu na německých vysokých školách nebo k práci v německé firmě.ve školním roce 2007/2008 získalo tento diplom 15 studentů. Pomocí při studiu německého jazyka bylo působení německého lektora. Výuka tělesné výchovy byla dotována 2 hodinami, přitom ve 4. ročníku měla charakter povinně volitelného předmětu, v němž se žáci zaměřovali na zvolené tělovýchovné aktivity míčové hry, aerobik, posilování, plavání. Součástí výuky tělesné výchovy byly lyžařské kurzy v 1. ročníku a sportovní kurzy ve 3. ročníku studia. U všech předmětů bylo žákům umožněno prohlubovat a rozvíjet vědomosti a dovednosti studiem volitelných předmětů, v nichž byly dále rozvíjeny a prohlubovány poznatky z oblastí zájmů studentů a tím byla zajištěna příprava pro studium na vysokých školách. Dva dvouhodinové volitelné předměty byly zařazeny do 3. ročníku, dva dvouhodinové a dva čtyřhodinové do 4. ročníku. Široká nabídka volitelných předmětů pokryla oblast humanitních i přírodovědných věd, oblasti estetické, některé z nich napomáhaly rozvoji dovedností, jimiž by měl být absolvent gymnázia vybaven. 3. r očník volitelné předměty přírodovědného zaměření praktická cvičení z Bi a Ch, F, seminář z M, programování, deskriptivní geometrie, fyzika pro mediky, seminář ze zeměpisu volitelné předměty humanitního zaměření seminář Čj, konverzace v A, Fr, R, seminář z A, DSD, španělský jazyk, společenskovědní seminář, seminář z D volitelné předměty zaměřené na estetickou výchovu dějiny umění, seminář výtvarné výchovy 4

7 volitelné předměty rozvíjející praktické dovednosti základy administrativy 4. r očník Vedle nabídky odpovídající nabídce pro 3. ročník bylo možno zvolit z dvouhodinových volitelných předmětů ještě populární přednášky z fyziky a seminář zaměřený na matematickou logiku Čtyřhodinové volitelné předměty: z oblasti přírodních věd seminář z M, F, Z, Bi a Ch z oblasti humanitních věd seminář z D, ZSV, A, Fr z oblasti estetické výchovy seminář z Vv Vzhledem k zájmu studentů o volitelné předměty zařazované již nad rámec 33 hodinové týdenní dotace byly některé z volitelných předmětů zařazovány i jako nepovinné: konverzace v A, Fr, R, DSD, španělský jazyk, dějiny umění, deskriptivní geometrie, základy administrativy, programování, seminář ze Z (dvouhodinový), seminář z matematické logiky a populární přednášky z fyziky. Gymnázium, osmileté studium Ke studiu na osmiletém gymnáziu bylo do dvou tříd 1. ročníku osmiletého studia přijato pro škol. rok 2007/ žáků., ke studiu nastoupilo 59 žáků. Pokračovalo se tak v naplňování cíle víceletého gymnázia co nejdříve podchytit žáky s výraznými studijními schopnostmi a rozvinout jejich talent v podmínkách srovnání se stejně schopnými spolužáky. Při výuce v nižším gymnáziu byl především kladen důraz na kvalitativní stránku zvládnutí základních pojmů, aby se ty pak staly spolehlivým základem při jejich prohlubování a rozšiřování na vyšším stupni.v jazycích se v maximální možné míře využívá paměťového potenciálu žáků a jejich chuti projevit se. To ve vzájemné spojitosti vedlo k jazykovým pokrokům. V přírodovědných předmětech byl kladen důraz na praktickou aplikaci základních pojmů spojenou se samostatnou prací žáků. V primách byla zahájena výuka podle nového ŠVP Labyrint světa. Výuka v ročnících vyššího gymnázia probíhala dle učebního plánu čtyřletého gymnázia. 5

8 3. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008, stav k počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 73 67,1 Externí pracovníci 0 0 D a l š í ú d a j e o p e d a g o g i c k ý c h p r a c o v n í c í c h v e š k o l n í m r o c e / poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) Praxe 1 učitelka 24 VŠ, Bi-Ch 22 2 učitelka 25 VŠ, Č-Fr 34 3 učitel 23 VŠ. D-ZSV 31 4 učitel 22 VŠ, Z-Tv 19 6 ředitel 2 VŠ, odborná matematika, DPS 34 7 učitel 26 VŠ, Fr 1 8 učitelka 23 VŠ, A-R 30 9D učitel 8 VŠ, Bi-Z zástupce ředitele 12 VŠ M-F učitel 25 VŠ, M-F učitelka 23 VŠ, Č-A učitel 23 VŠ, Č-Vv učitel 23 VŠ M-Z 4 15 učitel 23 VŠ, N-Tv učitel 25 VŠ, Bi-Z učitelka 25 VŠ, N-Tv učitel 6 VŠ, Hv učitelka 23 VŠ, ZSV-Tv učitelka 21 VŠ Č-A 7 21 učitel 22 VŠ Bi-Tv učitel 23 VŠ, Bi-Ch 5 23 učitel 22 VŠ M-F 3 24D učitelka 11 VŠ, M-Ch 39 25D učitelka 8 VŠ, Z-Tv-Adm učitel 22 VŠ Č-ZSV 6 27D učitelka 10 VŠ, Bi-Ch učitelka 24 VŠ, M-F učitel 22 VŠ N-D 6 31 učitel (jen v 1. pol.) 22 VŠ, Č-Tv učitel 25 VŠ, M-Z učitelka 23 VŠ, Č-N zástupce ředitele 12 VŠ, Č-D-A učitelka 23 VŠ, Bi-Tv učitelka 24 VŠ, A-Tv 25 6

9 37 učitel 24 VŠ, Č-Hv učitelka 24 VŠ, A-R-Tv učitelka 24 VŠ, M-Dg učitel 24 VŠ, M-Ch-Inf učitel 23 VŠ, Z-Tv učitel 25 VŠ, D-ZSV učitelka 22 VŠ, M-F učitelka 24 VŠ, N-D-R učitelka 22 VŠ A 7 46 učitelka 25 VŠ Fr-ZSV 3 47 učitelka 23 VŠ, Č-D 23 48D učitelka 10 VŠ, M-F učitelka 24 VŠ, M-Ch učitel 24 VŠ, M-F učitel 24 VŠ, M-Z učitelka 22 VŠ, Č-D-ZSV učitel 24 VŠ, A-M učitelka 24 VŠ, Č-D učitelka 25 VŠ, Č-N učitelka 24 VŠ, M-F učitel 21 VŠ, Bi-Z učitel 22 VŠ, R-Hv učitelka 23 VŠ, ZSV-R učitelka 24 VŠ, N-R učitel 23 VŠ, Č-Vv učitelka 25 VŠ, Č-N učitelka 24 VŠ, M-Inf-A učitel 24 VŠ, A-Tv učitel 24 VŠ, Č-A učitel 22 VŠ, ZSV-Tv učitelka 21 VŠ, A-R zástupce ředitele 11 VŠ, M-Tv učitelka 24 VŠ, F-geologie učitelka 23 VŠ, M-Ch učitel 24 VŠ, M-Inf 6 73 učitel 4 VŠ Tv 26 Vysvětlivky: D u pořadového čísla učitele důchodce, E u pořadového čísla externí učitel K o m e n t ář k t a b u l k á m d o p lňující výše u v e d e n é ú d a j e : Věková struktura pedagogického sboru Věkový interval a více Počet zaměstnanců Věkový průměr: 47,05 7

10 P o ž a d o v a n á a p r o b o v a n o s t a s t u p eň vzdělání uč i t e lů v e š k o l n í m r o c e / (Zahrnuje povinné předměty, povinně volitelné i nepovinné) Požadovaný stupeň vzdělání: 100% Aprobovanost výuky: 100% Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 k datu počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 31 21,92 Externí pracovníci 2 0,9 D a l š í ú d a j e o n e p e d a g o g i c k ý c h p r a c o v n í c í c h v e š k o l n í m r o c e / poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek 1 sekretářka, mzdová účetní 1 2 hospodářka 1 3 administrativní pracovnice 1 4 školník 1,5 5 údržbář 1 6 údržbář, správce haly 1 7 uklizečka 1 8 uklizečka 0,75 9 uklizečka 0,75 10 uklizečka 0,75 11 uklizečka 0, uklizečka 0, uklizečka 0, uklizečka 0, uklizečka 0,56 16 uklizečka 0,5 17 uklizečka 0, uklizečka 0, vedoucí jídelny 1 20 pomoc. prac. v jídelně 0, pomoc. prac. v jídelně 0, pomoc. prac. v jídelně 0,56 23 pomoc prac. v jídelně 0,56 24 pomoc. prac. v jídelně 0,56 25 pomoc. prac. v jídelně 0,56 26 pomoc. prac. v jídelně 0,56 27 pomoc. prac. v jídelně 0,56 28 metodik informatiky 0,25 29 metodik informatiky 0,25 30 správce počít. sítě 0,5 31 knihovnice 0,5 8

11 4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 2007/2008 Přehled akcí DVPP a seminářů Název akce Termín Místo konání Počet účastníků Seminář k výuce cizích jazyků Zlín 1 Seminář ve státním muzeu v Osvětimi Osvětim 1 Netradiční metody a nové trendy v tělesné výchově Brno 1 Konference k výuce Bi 17. a Zlín 2 Seminář k výuce Bi Praha 1 Seminář k výuce F Praha 1 Seminář k výuce Z Staré Město 1 Konference k výuce Ch Zlín 1 GIS při výuce Z Nové Město na Moravě 2 Poezie ve škole i mimo ni Brno 1 Německá gramatika trochu jinak Brno 1 Seminář k tvorbě ŠVP Olomouc 1 Seminář k výuce Čj Brno 1 Fórum učitelů Rj Praha 1 Seminář Komunitární programy EU pro školy Olomouc 1 Konference k výuce Rj Brno 1 Seminář k výuce Fr Olomouc 1 Seminář k výuce N Brno 1 Výpočetní technika ve škole Nové Město na Moravě 2 Seminář k evropským fondům Zlín 2 Seminář k výuce D Brno 1 Seminář Teaching Towards FCE Olomouc 2 Seminář k DSD Praha 2 Seminář k výuce Tv Brno 1 Seminář k výuce Tv Brno 1 Seminář k výuce N Olomouc 2 Seminář Empatie a komunikace Buchlovice 1 Seminář k výuce Fr Olomouce 1 Seminář k výuce N Brno 1 Forum bohemicum Brno 2 Seminář DSD Praha 2 Brána jazyků celoročně GUH 7 9

12 DVPP 2007/2008 shrnutí Předmět Počet akcí Počet zúčastněných Anglický jazyk 2 3 Biologie 2 3 Český jazyk 3 4 Dějepis 2 2 Fyzika 1 1 Francouzský jazyk 2 2 Chemie 1 1 Informatika a VT 1 2 Německý jazyk 5 7 Ruský jazyk 2 2 Tělesná výchova 2 2 Zeměpis 2 2 Ostatní 4 5 Celkové náklady na DVPP činily 50823Kč. 10

13 5. Údaje o přijímacím řízení Žáci přihlášení ke studiu ve školním roce 2007/2008 (pro školní rok 2008/2009) Název a kód oboru Celkem uchazečů Z toho dívky Přijati bez přijímacích zkoušek Přijati celkem Z přijatých dívky Gymnázium všeobecné, 7941K/ Gymnázium všeobecné, 7941K/ Celkem Další doplňující údaje k přijímacímu řízení O b s a h přijím a c í c h z k o u š e k Při přijímacích zkouškách pro čtyřleté i osmileté studium byly využity testy Scio: test z českého jazyka test z matematiky test obecných studijních předpokladů. Ve školním roce 2007/2008 rozhodnutím ředitele školy nekonali přijímací zkoušky ti žáci, kteří dosáhli ve 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy průměrného prospěchu 1,00. K r i t é r i a přijím a c í z k o u š k y n a čtyřleté gym n á z i u m Vstup (prospěch za 2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy a mimořádné aktivity a úspěchy na ZŠ) Ostatní části zkoušky Č, M, test studijních předpokladů Maximální počet bodů po přijímacích zkouškách: 37 bodů bodů 167 bodů K r i t é r i a přijím a c í z k o u š k y n a o s m i l e t é g y m n á z i u m Vstup (průměrný prospěch v pololetí 5. třídy) Části zkoušky: Č, M, test studijních předpokladů Maximální počet bodů pro přijímacích zkouškách: max. 11 bodů bodů 141 bodů 11

14 6. Výsledky vzdělávání Prospěch 2007/2008 podle tříd Třída Prospěch 1. pololetí Prospěch 2. pololetí Prospěch maturita Prima A 1,45 1,43 Prima B 1,29 1,32 Sekunda A 1,36 1,30 Sekunda B 1,54 1,46 Tercie A 1,45 1,47 Tercie B 1,41 1,39 Kvarta A 1,59 1,60 Kvarta B 1,46 1,43 1.A 1,61 1,69 1.B 1,74 1,80 1.C 1,56 1,53 1.D 1,53 1,48 Kvinta A 1,62 1,58 Kvinta B 1,73 1,79 2.A 1,57 1,56 2.B 1,83 1,89 2.C 1,68 1,75 2.D 1,61 1,65 Sexta A 1,68 1,60 Sexta B 1,73 1,68 3.A 1,67 1,62 3.B 1,69 1,64 3.C 1,64 1,63 3.D 165 1,61 Septima A 1,83 1,76 Septima B 1,73 1,80 4.A 1,68 1,64 1,44 4.B 1,59 1,58 1,58 4.C 1,45 1,53 1,63 4.D 1,59 1,60 1,66 OA 1,64 1,54 1,54 OB 1,64 1,64 1,7 Nižší gymnázium 1,44 1,43 1. ročník + kvinty 1,63 1,65 2. ročník + sexty 1,68 1,69 3. ročník + septimy 1,70 1,68 4. ročník + oktávy 1,60 1,59 Vyšší gymnázium 1,65 1,65 Škola 1,60 1,59 1,58 12

15 Prospěch 2007/2008 podle předmětů Předmět Prospěch 1. pololetí Prospěch 2. pololetí Prospěch maturita Český jazyk a literatura 1,70 1,65 1,55 Anglický jazyk 1,95 1,96 1,69 Německý jazyk 1,88 1,90 1,73 Francouzský jazyk 1,98 2,0 1,24 Ruský jazyk 1,88 1,91 1,4 Občanská výchova 1,18 1,11 Základy společenských věd 1,46 1,51 1,62 Dějepis 1,36 1,35 1,12 Zeměpis 1,58 1,57 1,7 Matematika 1,97 1,97 1,6 Fyzika 2,17 2,12 1,64 Chemie 1,90 1,86 1,36 Biologie 1,57 1,59 1,57 Informatika a výpočetní technika 1,12 1,20 2,22 Hudební výchova 1,01 1,00 1 Výtvarná výchova 1,00 1,00 1,88 Tělesná výchova 1,14 1,15 Deskriptivní geometrie 1,71 Škola 1,60 1,59 1,58 Poznámka: U počtu maturantů je za lomítkem počet maturujících z předmětu jako volitelného resp. dobrovolného. Testování kvart Proběhlo v listopadu v rámci projektu Optimalizace přijímacího řízení (test z Čj, M a obecných studijních předpokladů) a KEA (test z Aj) pomocí testů Scio. P o r o v n á n í s e z úča s t ně n ý m i š k o l a m i V tabulce je uvedena čistá úspěšnost v %. Škola Čj M OSP Aj Základní školy 41,6 26,8 34,6 47,6 Gymnázia 65,8 56,1 59,0 83,2 Gymnázium Uherské Hradiště 68,0 72,0 65,0 90,0 Kvarta A 60,0 66,0 60,0 90,0 Kvarta B 75,0 77,0 69,0 91,0 P o r o v n á n í p o d l e p e r c e n t i lů U jednotlivých předmětů je uveden percentil/skupinový percentil Čj M OSP Aj GUH v České Republice 84/52 93/71 91/63 92/61 GUH ve Zlínském kraji (Ve Zlínském kraji nebyl sledován skupinový percentil.) 13

16 7. Hodnocení ukončení studia Písemná maturitní práce z českého jazyka a literatury T é m a t a p í s e m n é m a t u r i t n í z k o u š k y 1. Morava krásná zem. Můj vztah k rodnému kraji. (Zamyšlení) 2. Víme, co jsme, ale nevíme, co z nás může být. W. Shakespeare (Úvaha nad vlastními životními cíli) 3. Za pravdu je různá sazba jednou pomník, jindy vazba. Jiří Žáček (Úvaha) 4. Ach, co je krásy v přírodě vůkol, a já mám psát domácí úkol. Jára Cimrman (Volný slohový útvar) Přehle d v ý bě r u t é m a t z české h o j a z y k a a l i t e r a t u r y Třída 1. téma 2. téma 3. téma 4. téma Celkem Počet žáků Přehled výběru předmětů ústní maturitní zkoušky 2007/2008 Předmět/Třída 4.A 4.B 4.C 4.D OA OB Celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Ruský jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Biologie Chemie Programování Výtvarná výchova Hudební výchova Deskriptivní geometrie

17 Přehle d v ý s l e d ků p o d l e tříd 4.A 4.B 4.C 4.D OA OB Škola Prospěli s vyznamenáním Prospěli Průměrný prospěch 1,44 1,58 1,63 1,66 1,54 1,7 1,58 Úspěšnost přijetí ke studiu na VŠ Třída Počet studentů Přihlášeno na VŠ Zprávu nepodalo Nepřijato Přijato ke studiu na VŠ 4. A B C D Oktáva A Oktáva B Celkem Umístění absolventů Třída JŠ + VOŠ 0. ročník VŠ au pair zaměstnání zprávu nepodalo % VŠ % VŠ + další studium 4.A ,0% 100,0% 4.B ,0% 100,0% 4.C ,0% 100,0% 4.D ,9% 100,0% Oktáva A ,0% 100,0% Oktáva B ,4% 100,0% Celkem ,9% 100,0% 15

18 Počty přijatých studentů na jednotlivé typy fakult vysokých škol Typ fakulty Filozofické fakulty a Fakulta sociálních studií a věd, teologické fakulty Zapsaných studentů 4.A 4.B 4.C 4.D OA OB Ekonomické fakulty Pedagogické fakulty a Fakulta TV a sportu Právnické fakulty Přírodovědecké fakulty a f. informatiky Zemědělské, veterinární a farmaceutické fakulty Technické fakulty Lékařské fakulty Chemicko-technologické fakulty Matematicko-fyzikální fakulta, Jaderné inženýrství Vojenské fakulty Umělecké fakulty Policejní akademie Soukromé VŠ Studium v zahraničí Celkem zapsaných na fakultách * * 27 * jeden student 4.A studuje na 2 vysokých školách, čtyři studenti OA studují na 2 vysokých školách 16

19 8. Hodnocení chování žáků Pochvaly a důtky 2007/2008 Období PT PŘ DT DŘ PV Ch 2 Ch 3 1. pololetí pololetí Celkem Vysvětlivky: PT/DT pochvala/důtka třídního profesora PŘ/DŘ pochvala/důtka ředitele školy PV Ch podmíněné vyloučení chování Důvod u dě l e n í : Důtky třídního profesora: drobné přestupky proti školnímu řádu Důtky ředitele školy: neomluvené hodiny, opakované přestupky proti školnímu řádu Podmínečné vyloučení: opakované pozdní omlouvání absence a neomluvená absence + opakované přestupky proti školnímu řádu 17

20 9. Údaje o integrovaných žácích Ve školním roce 2007/2008 studoval na Gymnáziu Uherské Hradiště posledním rokem jeden integrovaný žák s vážnou oční vadou. Byl pro něho vypracován individuální plán studia na základě jeho požadavků byly přizpůsobeny podmínky výuky. Student úspěšně skončil své studium závěrečnou maturitní zkouškou. V prvním ročníku vyššího gymnázia studovala studentka na invalidním vozíčku. Studium zvládá s ostatními studenty bez integrace, tedy bez zvláštního individuálního plánu, ale za pomoci asistenta rodiče. Dosahuje velmi dobrých studijních výsledků a aktivně se s úspěchem zapojuje do olympiád a soutěží. V srpnu 2007 byly bezbariérově zpřístupněny všechny prostory školy kvůli plnému využívání odborných učeben třídou s handicapovaným studentem. 18

21 10. Soutěže a přehlídky Přehled soutěží a počtu účastníků v jednotlivých kolech olympiád a soutěží Soutěž Školní kolo Okresní kolo Krajské kolo Republikové kolo Č recitačné soutěž Č literární soutěž 984 Č olympiáda A olympiáda N olympiáda N Jugendebattiert Fr olympiáda 8 2 R olympiáda 2 D Mladý historik 60 2 Z olympiáda M olympiáda Z M olympiáda Z7 6 5 M olympiáda Z M olympiáda C 6 2 M olympiáda B 8 3 M olympiáda A 3 2 Pythagoriáda Matematický klokan 460 F olympiáda G 6 6 F olympiáda F 5 5 F olympiáda E 5 5 F olympiáda D F olympiáda C F olympiáda B 3 3 F olympiáda A 2 2 Ch olympiáda D 3 3 Ch olympiáda C 6 3 Ch olympiáda B 3 1 Bi olympiáda D 18 2 Bi olympiáda C Bi olympiáda B 14 2 Bi olympiáda A 4 2 Inf 2 SOČ

22 Výsledky olympiád a soutěží 2007/2008 O k r e s n í k o l a Wolkrův Prostějov recitační soutěž SŠ Martin Barchánek, 4.A 1. místo Olympiáda anglického jazyka ZŠ + NG Štěpánka Peřestá, SA 2. místo Ondřej Pluháček, KA 1. místo Olympiáda anglického jazyka SŠ Hana Zemková, MA 2. místo Silvie Čerešňáková, MA 3. místo Olympiáda německého jazyka SŠ Silvie Čerešňáková, MA 1. místo Tereza Zlatníková, MA 3. místo Zeměpisná olympiáda A Vojtěch Němeček, PB 4. místo Zeměpisná olympiáda B Ondřej Šupka, SA 2. místo Zeměpisná olympiáda C Petr Kolařík, KB 1. místo Zeměpisná olympiáda D Martin Vávra, OA 1. místo Eva Knopová, XA 2. místo Jan Horsák, MA 3. místo Matematická olympiáda Z9 Michael Neumann, KA 2. místo Silva Hájková, KB místo Matematická olympiáda- Z8 Jitka Janíková, TB 2. místo Jiří Burda, TB místo Jakub Daněk, TB místo Matematická olympiáda Z7 Tomáš Lysoněk, SA 1. místo Jakub Vojtík, SA 2. místo Radka Smělíková, SB místo Marcela Poláčková, SA místo Matematická olympiáda Z6 Ondřej Karásek, PB 2. místo Jakub Šamša, PB místo Terezie Vaculíková, PB místo Matematický klokan Benjamín Tomáš Lysoněk, SA 3. místo Matematický klokan Junior František Králík, XB 2. místo Matematický klokan Student Petr Zimčík, 4.B 1. místo Martin Kosec, 3.A 2. místo Jiří Fusek, OA místo Martin Hendrych, MA místo Jan Horsák, MA místo Pythagoriáda 7. ročník a sekundy Jakub Vojtík, SA 1. místo Jakub Blaha, SA 6. místo Pythagoriáda 6. ročník a primy Miroslav Sochor, PB 1. místo Martina Pelková, PA 7. místo Karolína Kryštofová, SA 10. místo Fyzikální olympiáda E Michael Neumann, KA 3. místo David Stojnov, KB 5. místo 20

23 Barbora Strnadová, KB místo Fyzikální olympiáda F Jiří Burda, TB 2. místo Vladimír Alfery, TB 10. místo Chemická olympiáda D Marie Katrňáková, KA 9. místo Biologická olympiáda C Lucie Dudová, TB 1. místo Michaela Pečenková, TB 2. místo Biologická olympiáda D Dominika Škrabalová, SB 2. místo Barbora Mitášová, SB 10. místo Soutěž ZŠ a NG v informatice Tomáš Pelka, KB 3. místo SOČ geografie Marek Suchánek, KB Sandra Martinková, OA Karolína Kolaříková, OB místo 1. místo SOČ historie Kateřina Špačková, MA 2. místo SOČ biologie Soňa Tomešková, 3.A 1. místo Corny cup Družstvo dívek 1. místo Družstvo hochů 3. místo Turnaj čtyřčlenných družstev v šachu Družstvo GUH 2. místo Přebor škol v šachu Družstvo GUH mladší 2. místo Družstvo GUH starší 1. místo Basket hoši Družstvo GUH hoši 1. místo Florbal hoši Družstvo GUH hoši 1. místo Přebor SŠ ve volejbalu smíšených družstev Družstvo GUH smíšené 1. místo Turnaj SŠ ve volejbalu hoši Družstvo GUH hoši 2. místo Turnaj SŠ v házené dívky Družstvo GUH dívky 1. místo Turnaj SŠ ve volejbalu dívky Družstvo GUH dívky 1. místo K r a j s k á k o l a Olympiáda českého jazyka kategorie II Tereza Dudová, 2.B 1. místo Olympiáda anglického jazyka ZŠ + NG Ondřej Pluháček, KA 3. místo Olympiáda anglického jazyka SŠ Hana Zemková, MA 3. místo Konverzační soutěž ve francouzském jazyce Jana Omelková, 3.A 3. místo Klára Manišovská, MB 3. místo Olympiáda německého jazyka Silvie Čerešňáková, MA 3. místo Jugende debattiert Jiří Zámečník, XA 1. místo Olympiáda ruského jazyka Marie Žižková, 3.B 5. místo Zeměpisná olympiáda B Ondřej Šupka, SA 4. místo Zeměpisná olympiáda C Petr Kolařík, KB 1. místo Zeměpisná olympiáda D Martin Vávra, OA 1. místo Matematická olympiáda C Zuzana Kluková, QB 6. místo Eliška Dostálková, QB 9. místo Matematická olympiáda B Martina Suchánková, XA 4. místo Barbora Dohnalová, XA Adéla Hanáčková, XA 9. místo 9. místo Matematická olympiáda A Jan Lopata, 4.A místo 21

24 Matematický klokan Student Petr Zimčík, 4.B 3. místo Fyzikální olympiáda A Jan Lopata, 4.A 3. místo Tereza Zábojníková, MB 6. místo Fyzikální olympiáda B Tereza Zábojníková, MB 6. místo Ondřej Vaverka, 3.C 8. místo Fyzikální olympiáda C Jan Navrátil, 2.C místo Petr Šebek, 2.C místo Fyzikální olympiáda D Zuzana Kluková, QB 1. místo Jan Kučera, QB 2. místo Eliška Dostálková, QB 4. místo SOČ- historie Kateřina Špačkvá, MA 2. místo SOČ biologie Soňa Tomešková, 3.A 4. místo Biologická olympiáda- A Martina Janátová, 3.C 5. místo Tereza Matoušková, MB 8. místo Biologická olympiáda B Karolína Seidlová, QA 7. místo Biologická olympiáda D Michaela Pečenková, TB 4. místo Lucie Dudová, TB 6. místo Přebor škol v šachu Družstvo GUH starší 2. místo Družstvo GUH mladší 3. místo Corny cup dívky Družstvo GUH dívky 3. místo Turnaj SŠ ve volejbalu dívky Družstvo GUH dívky 2. místo Turnaj SŠ v házené dívky Družstvo GUH dívky 1. místo R e p u b l i k o v á k o l a Jugend debattiert Eva Kočicová, XA 2. místo Zeměpisná olympiáda C Petr Kolařík, KB 1. místo Zeměpisná olympiáda- D Martin Vávra 11. místo Přebor v šachu Družstvo GUH starší 12. místo Turnaj v házené dívky Družstvo GUH dívky 3. místo O l y m p i á d y a s o u těže přehle d u m í s tění n a m í s tě Okresní kola Krajská kola Republiková kola 1. místo místo místo

25 Organizace soutěží a přehlídek (na úrovni okresu, kraje a republiky) Gymnázium Uherské Hradiště bylo organizátorem těchto soutěží: soutěž žáků ZŠ v malování na počítači okresní kolo BiO kategorie C a D okresní kolo (ve spolupráci s centrem ekologické výchovy Chrpa v Uherském Brodě) SOČ okresní kolo Corny středoškolský atletický pohár okresní kolo turnaj v házené okresní a krajské kolo turnaj SŠ v basketbalu okresní kolo turnaj SŠ ve florbalu okresní a krajské kolo turnaj SŠ v šachu okresní kolo turnaj SŠ v sálové kopané okrskové kolo Výroční cena gymnázia ocenění nejlepších studentů Na konci školního roku bylo celkem nominováno 26 studentů k udělení Výroční ceny GUH v jedné ze tří oblastí: a) v oblasti sportu nominováno bylo 6 studentů zlatá cena: Ondřej Blaha, 4.D stříbrná cena: Kateřina Hájková, 2.D bronzová cena: Táňa Vrtalová, 3.A, Ondřej Uherka, 4.D b) v oblasti kultury nominováno 12 studentů zlatá cena: Iveta Mlejnská, OA stříbrná cena: Martin Melichárek, 3.D, Magda Tarcalová, OA bronzová cena: Lucie Hubená, OA, Veronika Slováčková, 4.A c) v oblasti odborné činnosti a studijních výsledků nominováno 8 studentů zlatá cena: Petr Kolařík, KB stříbrná cena: Eva Kočicová, XA bronzová cena: Martin Vávra, OA, Tereza Duduová, 2.B, Jiří Zámečník, XA, Silvie Čerešňáková, MA. Krajské ocenění pro nejlepší studenty Silvie Čerešňáková, MA 23

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Výroční zpráva 2004/2005

Výroční zpráva 2004/2005 Výroční zpráva 2004/2005 Gymnázium Uherské Hradiště 1 Charakteristika školského zařízení Název: Adresa: Zřizovatel: Ředitel: Statutární zástupce: Gymnázium Uherské Hradiště Velehradská třída 218, 686 17

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

Průvodce studiem. Jan Amos Komenský

Průvodce studiem. Jan Amos Komenský Průvodce studiem Učit znamená vést od věci známé k neznámé, a vést znamená činnost mírnou, a ne násilnou, plnou lásky a nikoliv nenávisti. Když totiž někoho chci vést, nehoním ho, nestrkám ho, neválím

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva 2006/2007

Výroční zpráva 2006/2007 Výroční zpráva 2006/2007 Gymnázium Uherské Hradiště Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ... 3 2. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ... 4 3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY... 6 Pedagogičtí pracovníci ve

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218 Třída: 4.A čtvrtá A (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Rudolf Brucháček Místopředseda: Mgr. Tomáš Pavlica, Ph.D. Třídní:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Výroční zpráva 2005/2006

Výroční zpráva 2005/2006 Výroční zpráva 2005/2006 Gymnázium Uherské Hradiště 1 1. Charakteristika školského zařízení Název: Adresa: Zřizovatel: Ředitel: Statutární zástupce: Gymnázium Uherské Hradiště Velehradská třída 218, 686

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004 / 2005 obsah Charakteristika školy Zhodnocení současného stavu školy Vzdělávací programy školy Způsob zabezpečení odborné praxe Personální a statistické

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Co nabízíme? Kdo jsme? Přijímací řízení na VŠ. Státní maturity

Co nabízíme? Kdo jsme? Přijímací řízení na VŠ. Státní maturity 11. 1. 2017 PEKAŘE FA SE ÁZIUM DR. MN JO GY Co nabízíme? AR PEK G MB.C. Z AR PEK G MB.C. Z Kdo jsme? ÁZIUM DR. MN JO GY PEKAŘE FA SE Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 Gymnázium Uherské Hradiště Obsah: 1. Charakteristika školského zařízení... 3 2. Přehled vzdělávacích programů... 4 3. Údaje o pracovnících školy... 6 4. Údaje o dalším vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář literární historie (dvouhodinový) Seminář je určen především studentům, kteří chtějí dále studovat bohemistiku, jazyky, žurnalistiku, mediální komunikace, herectví,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více