N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001)"

Transkript

1 N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr E.0 NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : ) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

2 Vá en zem dle! U inil jste dobrou volbu, t í nás to a blahop ejeme Vám k tomuto rozhodnutí pro Pöttinger. Jako Vá partner v zem d lské technice Vám nabízíme kvalitu a v kon spojené s bezpe nou obsluhou. Abychom mohli odhadnout podmínky pou ití na ich zem d lsk ch stroj a tyto po adavky neustále zohled ovat p i v voji nov ch za ízení, prosíme Vás o n které údaje. Krom toho máme tím také mo nost cílen Vás informovat o nov ch v vojích. Ru ení za v robek, informa ní povinnost Povinnost ru ení za v robek zavazuje v robce a obchodníka p i prodeji za ízení p edat návod pro provoz a za kolit zákazníka na stroji s upozorn ním na p edpisy pro obsluhu, bezpe nostní p edpisy a p edpisy pro údr bu. Na d kaz, e byl stroj a návod pro provoz ádn p edán, je nutné potvrzení. Pro tento ú el za lete podepsan - Dokument A firm Pöttinger. - Dokument B z stává u odborného podniku, kter p edává stroj. - Dokument C obdr í zákazník. - Dokument D (pokyny pro p ed n v robku) zaölete pod epsan firm P ttinger Ve smyslu zákona ru ení za v robek je ka d zem d lec podnikatel. V cná koda ve smyslu ru ení za v robek je koda, která vzniká vlivem stroje, av ak na n m nevzniká, za ru ení se po ítá se samodr bou (Euro 500,-). Podnikatelské v cné kody ve smyslu zákona jsou z ru ení vylou eny. Pozor! Také p i pozd j ím dal ím p edání stroje zákazníkem musí b t spolup edán návod pro provoz a odb ratel stroje musí b t za kolen upozorn ním na jmenované p edpisy. ALLG./BA SEITE 2 / 9300-

3 POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU Dokument D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) A. PÖTTINGER s. r. o., Dominikánské nám stí 4/5, Brno, eská republika ProsÌme, p ezkouöejte uvedenè body, tak jak vypl v z povinnostì z ruky za v robek. Zak Ìûkujte, prosìm, odpovìdajìcì body. Stroj byl p ezkouöen podle dodacìho listu.vöechny p iloûenè dìly rozbaleny. Veöker bezpeënostnïtechnick za ÌzenÌ, kloubovè h Ìdele a obsluhovacì za ÌzenÌ jsou k dispozici. Obsluha, uvedenì do provozu a drûba stroje pop. n adì projedn ny se z kaznìkem podle n vodu k obsluze a vysvïtleny. Pneumatiky zkontrolov ny z hlediska spr vnèho tlaku vzduchu Matice kol zkontrolov ny, zda jsou pevnï dotaûeny. Z kaznìk upozornïn na spr vnè ot Ëky v vodovèho h Ìdele. P izp sobenì stroje k traktoru provedeno: nastavenì t ÌbodovÈho z vïsu. Nastavena spr vn dèlka kloubovèho h Ìdele. Provedena zkuöebnì jìzda a nezjiötïny û dnè z vady. VysvÏtlena funkce stroje bïhem zkuöebnì jìzdy. Skl pïnì do p epravnì a pracovnì polohy vysvïtleno. X Poskytnuty informace ohlednï v bavy na p nì, pop. p ÌdavnÈho za ÌzenÌ. P ed no upozornïnì na bezpodmìneënè p eëtenì n vodu k obsluze. Obsluha byla proökolena o pokynech pro provoz na pozemnìch komunikacìch. Potvrzuji, ûe stroj, obchodnì n zev... Typ...V robnì ËÌslo stroje /podvozku Masch. / Fgst. Ident.Nr. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. byl zkontrolov n podle shora uveden ch bod a p ed n z kaznìkovi. Datum p ed nì Adresa z kaznìka RazÌtko prodejnì organizace / Podpis Podpis... Pro prokázání, e byly stroj i návod k obsluze ádn p edány, je nutné potvrzení. Dokument A vypl te, podepi te a za lete zp t zástupci v robního podniku. Dokument B z stává prodejní organizaci, která stroj p edává. Dokument C obdr í zákazník. P edávací protokol (A) a pokyny pro p edání v robku (D) ihned ode lete na adresu: A. PÖTTINGER s. r. o., Dominikánské nám stí 4/5, Brno, eská republika Dokum D Anbaugeräte - 3 -

4 OBSAH Dbejte bezpeënostnìch upozornïnì v P Ìloze A Obsah V STRAéN ZNA»KY... 5 V znam v straûn ch znaëek... 5 Pokyny pro bezpeënost pr ce... 5 P ipojenì k traktoru vöeobecnï... 6 Kloubov h Ìdel... 6 SilniËnÌ p eprava... 6 OdstavenÌ stroje... 6 ProblÈmy s p ipojenìm... 6 Pred prvnìm pripojenìm stroje na traktor bezpodmìnecne dbejte n sledujìcìch pokynu!... 7 P ipojenì pomocì rychloupìnacìho z vïsu (1)... 8 PevnÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo... 9 TeleskopickÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo... 9 OdpruûenÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo... 9 OchrannÈ plechy a ochrannè plachty TransportnÌ pozice (< 3 m) PracovnÌ poloha NastavenÌ odpruûenèho hornìho t hla (FOL) MoûnÈ problèmy t kajìcì se odlehëenì vznikajìcì p i provozu stroje Se ÌzenÌ p Ìtlaku ûacì liöty k p dï NastavenÌ pruûnèho p edepnutì NastavenÌ pruûnèho p edepnutì N vod pro pripojenì a serìzenì hydraulickèho odlehcenì celnìch ûacìch stroju Pˆttinger Nova CAT 266/306 a Euro CAT 276/ PripojenÌ ûacìho stroje na traktor a serìzenì hydraulickèho odlehcenì D leûitè pozn mky p ed zaë tkem pr ce Respektujte smysl ot ËenÌ ûacìho stroje BezpeËnostnÌ pokyny éacì stroj s kondicionèrem 1) SeËenÌ éacì stroj s usmïrúovacìmi kotouëi 1) (do roku v roby 2001) NastavenÌ öì ky dku(8i Se ÌzenÌ shrnovacìch disk (8i (od roku v roby 2002) ShrnovacÌ plechy SeËenÌ s kondicionèrem ÿadìcì p evodovka (voliteln v bava) OdpovÌdajÌcÌ p edepnutì emen PostavenÌ prst rotoru Pokud je kondicionèr demontov n od ûacì liöty, dbejte na n sledujìcì upozornïnì24 Wunschausrüstung OdpojenÌ a p ipojenì kondicionèru Rotor Einstellungen Walzenaufbereiter ausbauen Reinigung und Wartung VöeobecnÈ informace o drûbï Pokyny pro opravy... 29»iötÏnÌ Ë stì stroje OdstavenÌ na venkovnìm prostoru Zazimov nì KloubovÈ h Ìdele HydraulickÈ za ÌenÌ éacì liöta: Kontrola hladiny oleje DRéBA hlov p evodovka Mont û ûacìch noû éacì liöta KONTROLA OPOTÿEBENÕ UPEVNÃNÕ NOéE Pozor! NebezpeËÌ razu p i nadmïrnèm opot ebenì v mïnn ch opot ebiteln ch dìl HrozÌ nebezpeëì razu,jestliûe: Drû k pro rychlou v mïnu ûacìch noû Kontroly zavïöenì ûacìch noû DRéBA V mïna ûacìch noû (do roku v roby 2002) UloûenÌ p ky V mïna ûacìch noû (od roku v roby 2003) Technicke udaje Zvl ötnì v bava (na p nì) Pot ebnè p Ìpoje P edpokl danè pouûitì ûacìho stroje UmÌstÏnÌ typovèho ötìtku BezpeËnostnÌ upozornïnì Kloubov h Ìdel Mazací plán Opravy na ûacì liötï Pokyny pro provoz na pozemnìch komunikacìch Kombinace traktoru s nesen m n adìm INHALT E.0-4 -

5 V STRAéN ZNA»KY ZnaËka CE ZnaËka CE, kter m b t v robcem p ipevnïna, dokladuje navenek konformitu stroje s ustanovenìmi smïrnice ohlednï strojnìho za ÌzenÌ a s ostatnìmi p Ìsluön mi smïrnicemi ES. Prohl öenì shody s EHS (viz P Ìloha) Podeps nìm prohl öenì o shodï prohlaöuje v robce, ûe stroj uveden do provozu odpovìd vöem odpovìdajìcìm z kladnìm bezpeënostnìm a zdravotnìm poûadavk m V znam v straûn ch znaëek Pokyny pro bezpeënost pr ce bsb Udrûujte odstup od stroje s motorem za chodu. V tomto N vodu k pouûìv nì jsou vöechna mìsta, kter se t kajì bezpeënosti, oznaëena tìmto symbolem. Nedot kejte se û dn ch rotujìcìch Ë stì stroje. PoËkejte aû se plnï zastavì. Udrûujte dostateën odstup od prostoru dosahu noû sekaëky, pokud bïûì motor a je za azen v vodov h Ìdel. P ed drûb sk mi a oprav rensk mi pracemi zastavte motor a vyjmïte klìëek. Nezdrûujte se v dosahu skl pïnì pracovnìho n adì. P ed za azenìm v vodovèho h Ìdele uzav ete obï boënì ochrany (kryty) Nedot kejte se Ë stì stroje, kterè se ot ËejÌ. PoËkejte aû se zastavì. (361) AZB

6 PÿIPOJENÕ K TRAKTORU P ipojenì k traktoru vöeobecnï 1. Dbejte bezpeënostnìch pokyn uveden ch v P Ìloze A. 2. Stroj p ipojte na p ednì zvedacì za ÌzenÌ traktoru. - P ipojovacì Ëepy je nutno zajistit pruûn mi z vlaëkami. ProblÈmy s p ipojenìm U zvedacìho za ÌzenÌ, kterè m dolnì t hla spojen p ÌËn m nosnìkem (Q), m ûe p i spouötïnì p ipojenèho stroje dojìt k poökozenì kloubovèho h Ìdele. Kloubov h Ìdel - P ed prvnìm pouûitìm je nutno v vodov h Ìdel zkontrolovat a v p ÌpadÏ pot eby p izp sobit (viz takè kap. ÑSe ÌzenÌ kloubovèho h Ìdeleì v P Ìloze B). SilniËnÌ p eprava - Dodrûujte z konnè p edpisy svè zemï. V p Ìloze C najdete pokyny pro upevnïnì osvïtlenì, platnè pro SRN. - JÌzda na ve ejn ch silnicìch smì b t prov dïna pouze tak, jak je pops no v kap."transportnì poloha". - DolnÌ t hla hydrauliky (U) upevnïte pomocì napìn k, aby se stroj nemohl vychylovat do stran. Aby se zabr nilo ökod m, je nutno mezi zvedacì za ÌzenÌ a troj helnìk Weiste montovat zvyöujìcì mezikus. ProsÌm, spojte se v takovèm p ÌpadÏ s naöì sluûbou z kaznìk m. U traktor, u nichû je koncovka v vodovèho h Ìdele vysunuta velmi daleko dop edu, by bylo nutno nadmïrnï zkr tit kloubov h Ìdel. OdstavenÌ stroje éacì stroj s kondicionerem odstavte pouze na podpïry (30), jinak hrozì nebezpeëì p du stroje! - OdstavnÈ podpïry zajistïte pomocì pruûn ch pojistek. * P i zvednutèm stroji by potom na krytu kloubovèho h Ìdele nebylo k dispozici dostaëujìcì p ekrytì trubek. * TakÈ by moûn bylo p ekroëeno maxim lnì dovolenè vych lenì kloubovèho h Ìdele (viz takè p Ìlohu B). V tomto p ÌpadÏ je nutno pouûìt n stavec, kter p esune stroj o 200 mm dop edu. ProsÌm, spojte se v takovèm p ÌpadÏ s naöì s l u û b o u z kaznìk m ANBAU

7 PÿIPOJENÕ K TRAKTORU Pred prvnìm pripojenìm stroje na traktor bezpodmìnecne dbejte n sledujìcìch pokynu! Venujte pozornost pripojenì stroje za traktor s dvojcinn m ovl d nìm hydraulick ch v lcu prìpojn ch t hel hydrauliky. ST Pokud ûacì stroj pripojìte k traktoru, nesmìte na ovl dacì p ce hydrauliky traktoru (ST) zaradit funkci Ñkles nìì. V prìpade ûe zpusobìte chybu pri ovl d nì hydrauliky ihned zkontrolujte pozici serizovacì prìloûky (P1) a nove nastavte jejì polohu. PoökozenÈ dìly ihned nahradte za novè. Pri chybe zpusobenè nespr vn m ovl d nìm hydrauliky muûe dojìt k temto n sledkum: - ZmenÌ se poloha prìloûky (P1) v ov lnèm otvoru pro nastavenì a tìm se zvetöì odstup od zajiötovacìho h ku (V). - Praskne zajiötovacì h k (V). - Oba dìly zajiötovacìho mechanismu budou poökozeny. NovÈ serìzenì nastavovacì prìloûky (P1) 1. ärouby (SK) lehce uvolnìme - örouby neuvolnujeme prìliö, prìloûka (P1) se musì lehk m poklepem kladiva prìmo posunovat v ov lnèm otvoru. 2. éacì stroj pripojìme na zvedacì z ves hydrauliky traktoru. 3. SerizovacÌ prìloûku (P1) nastavìme tak, ûe se zajiötovacì h k (V) zajistì v odpovìdajìcì poloze. Vuli k zajiötovacìmu h ku vöak serìdìme na minimum. 4. éacì stroj odpojìme od zvedacìho z vesu hydrauliky traktoru. 5. ärouby (SK) zajistìme utahovacìm momentem 65 Nm ANBAU

8 PÿIPOJENÕ K TRAKTORU P ipojenì pomocì rychloupìnacìho z vïsu (1) 1. ZajiöùovacÌ h k upevnïte do odpovìdajìcì polohy 2. RychloupÌnacÌ z vïs (troj helnìk Weiste) namontujte na p ednì zvedacì za ÌzenÌ ve svislè poloze, anebo v poloze sklonïnè ponïkud dop edu. 1 TD28/91/28 3.»epy spodnìho t hla upevnïte bez v le (2). Poloha A - p ed p ipojenìm na traktor Poloha B - po p ipojenì traktoru a bïhem pr ce 4. P ipojte ûacì za ÌzenÌ a zvednïte je nahoru (H2). H2 TD 45/94/2 5. AretovacÌ h ky (V) zajistïte pruûn mi z vlaëkami. - Zkontrolujte pozici serizovacì prìloûky (P1), vule k zajiötovacìmu h ku musì b t serìzena na minimum. 6. P ipojte kloubov h Ìdel ANBAU

9 PÿIPOJENÕ K TRAKTORU PevnÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo PouûÌvejte pevnè hornì p ÌpojnÈ t hlo - u diskov ch ûacìch stroj NOVACAT 266 F NOVACAT 306 F * u bubnov ch ûacìch stroj s hydraulick m se ÌzenÌm p Ìtlaku ûacì liöty (20). EUROCAT 276 F EUROCAT 316 F TeleskopickÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo TeleskopickÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo se pouûìv : * u bubnov ch ûacìch stroj (EUROCAT) v kombinaci s traktory vybaven mi elektronickou regulacì ËelnÌ zvedacì hydrauliky. TeleskopickÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo umoûúuje dobrè p izp sobenì ûacìch bubn nerovnostem vznikajìcìm nap ÌË smïru jìzdy. - velikost v kyvu (l) se izujeme ot ËenÌm v etene - zkr cenì hornìho taûnèho bodu viz. p Ìloha-D TeleskopickÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo nepouûìvejte: - u ûacìch stroj vybaven ch hydraulick m se ÌzenÌm p Ìtlaku ûacì liöty (20) FOL OdpruûenÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo OdpruûenÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo (FOL) se pouûìv : * u bubnov ch ûacìch stroj (EUROCAT) v kombinaci s traktory vybaven mi elektronickou regulacì ËelnÌ zvedacì hydrauliky. - viz. takè kapitola OdpruûenÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo TD10/95/8a OdpruûenÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo (FOL) nepouûìvejte: - u ûacìch stroj vybaven ch hydraulick m se ÌzenÌm p Ìtlaku ûacì liöty (20) ANBAU

10 PÿIPOJENÕ K TRAKTORU OchrannÈ plechy a ochrannè plachty Pro oprav skè pr ce je moûno ochrannè plechy a ochrannè plachty sklopit nahoru. TransportnÌ pozice (< 3 m) Pokud jsou oba ochrannè r my sklopeny do p epravnì pozice a jsou zajiötïny v drû cìch (3) je celkov p epravnì öì ka stroje menöì neû 3m. Z bezpeënostnìch d vod je p ed sklopenìm nutno vyëkat, aû se ûacì disky zastavì. 1. ZvednÏte a zajistïte boënì ochrann kryt (1, 2). PracovnÌ poloha - ochrann r m zajistïte do drû k (3) - na levè i pravè polovinï stroje P ed zaë tkem pr ce Pohon v vodovèho h Ìdele z sadnï zapìnejte jen tehdy, kdyû se vöechna bezpeënostnì za ÌzenÌ (kryty, ochrannè plachty, zakrytov nì, apod.) nach zejì v n leûitèm stavu a jsou upevnïny na stroji tak, ûe zakr vajì nebezpeënè mìsto. Z bezpeënostnìch d vod se smì sekat jen v tèto poloze ANBAU

11 TD10/95/12 TD10/95/12 ODPRUéEN HORNÕ PÿÕPOJN T HLO (v bava stroje na p nì) Funkce odpruûenèho hornìho t hla (FOL) odpruûenè hornì t hlo vyrovn v p i nasazenì terènnì nerovnosti V hody: - lepöì kopìrov nì terènu ûacìho stroje,vyööì kvalita ezu - menöì zatìûenì a opot ebenì stroje a pracovnìch Ë stì NastavenÌ odpruûenèho hornìho t hla (FOL) 1. Stroj p ipojte k traktoru - obï odlehëovacì pruûiny zatìm nemontujte 2. NastavenÌ odpruûenèho hornìho t hla prov dïjte na rovnè ploöe (FL) 5. éacì stroj zvednïte (H1) F 6. KliËku pro se ÌzenÌ hornìho t hla vyt hnïte a vraùte do polohy ìbî na v lci B - kliëku zajistïte proti ztr tï pojistkou (F) 7. éacì stroj spusùte (FL) 8. Kontrola nastavenì p Ìtlaku stroje: TD10/95/8 - stroj musìte na jednè boënì stranï zvednout silou max. 75 kg - pokud stroj nadzvednete v p ednì Ë sti, potom v kyv dozadu musì b t lehk MoûnÈ problèmy t kajìcì se odlehëenì vznikajìcì p i provozu stroje. ProblÈm ReöenÌ (L) L2 ï ûacì strojì je v p ednì Ë sti stroje sklonïno p Ìliö k zemi, p ÌpojnÈho odlehëenì ûacì liöty je malè - na upevúovacìm z vïsu stroje p estavte polohu hornìho t hla o jeden otvor v öe - se iôte znovu rozmïr (L) TD10/95/11a ( FL ) - kliëku pro nastavenì hornìho t hla upevnïte do polohy v lce ìaî - ot ËenÌm v lce se iôte poûadovanou dèlku t hla (L) - odpruûenè hornì t hlo agregujte s traktorem a upevúovacìm troj helnìkem ûacìho stroje. 3. éacì stroj zvednïte (H1) A TD10/95/7 F ï p i pr ci je tvo en dvojit ez, odlehëenì ûacì liöty je velkè p ÌpojnÈho - na upevúovacìm z vïsu stroje p estavte polohu hornìho t hla o jeden otvor nìûe - se iôte znovu rozmïr (L) TD10/95/11 OdpruûenÈ hornì taûnè t hlo nepouûìvejte: - u ûacìch stroj vybaven ch hydraulick m se ÌzenÌm p Ìtlaku ûacì liöty (20). TD10/95/10 H1 - namontujte odlehëovacì pruûiny 4. éacì stroj spusùte (FL) EUROCAT 276 front - nastavte rozmïr napnut ch pruûin 42 ñ 44 cm (L2) EUROCAT 316 front - nastavte rozmïr napnut ch pruûin 45 cm (L2) FOL_

12 SEÿÕZENÕ CELNÕ éacõ STROJ éacì stroj s usmïrúovacìmi kotouëi UpozornÏnÌ pro se ÌzenÌ Se ÌzenÌ p Ìtlaku ûacì liöty k p dï * éacì liöta musì b t se Ìzena na p Ìtlak k p dï ca. 150 kg (vlevo a vpravo 75 kg). Pokud je celkov hmotnost stroje vyööì, potom musì b t provedeno odpovìdajìcì se ÌzenÌ p Ìtlaku k p dï. OdpovÌdajÌcÌ p Ìtlak na ûacìm stroji ve vybavenì s usmïrúovacìmi kotouëi musìme provèst pomocì nastavenì dvou taûn ch pruûin. 4. Optim lnì hel by mïl b t dodrûen. * V kapitole ìp ipojovacì souë stiî jsou zobrazeny rozdìlnè p ipojovacì dìly pro r znè typy traktor.tyto dìly lze pomïrnï snadno vyrobit svèpomocì.. - HadicovÈ spojky (20) namontujte na taûnè pruûiny. TD29/93/ NastavenÈ p edpïtì pruûin se pak nemusì kontrolovat p i kaûdèm novèm nasazenì na traktor. Pouze p i zmïnè traktoru je nutno kontrolovat, pop. nastavit mìru L2. NastavenÌ pruûnèho p edepnutì L NastavenÌ pruûnèho p edepnutì 1. ZvednÏte stroj pomocì hydrauliky traktoru. 2. UpevnÏte oba etïzy 3. Stroj spusùte k zemi. NOVACAT 266 F: L2 = 420 mm NOVACAT 7800: L2 = 420 mm NOVACAT 306 F: L2 = 440 mm NOVACAT 8600: L2 = 440 mm EUROCAT 276 F: L2 = 440 mm EUROCAT 316 F: L2 = 450 mm Tato mìra je povaûov na jako orientaëni. * D leûitè je nastavit p Ìtlak ûacì liöty na p du asi 150 kg (vlevo a vpravo ca. 75 kg). - P edepnuti pruûin se iôte dle p Ìtlaku na p du. 75 kg TD X X2 = 152 mm ENTLASTUNG_375.P

13 SEÿÕZENÕ CELNÕ éacõ STROJ N vod pro pripojenì a serìzenì hydraulickèho odlehcenì celnìch ûacìch stroju Pˆttinger Nova CAT 266/306 a Euro CAT 276/ UzavÌracÌ ventil hydrauliky (E) otev ete. PripojenÌ ûacìho stroje na traktor a serìzenì hydraulickèho odlehcenì 1. Na rovnè ploöe stroj pripojte a spustte k zemi (H1). Bild 4 4. Tlakov ventil (P1) celkem otev ete. Poot ËenÌ smïrem doleva. H Bild 1 2. HydraulickÈ vedenì (Hyd) pripojte na rychlospojku ûacìho stroje a jednocinn hydraulick prìpoj traktoru (EW). 5. Oba taûnè retezy (7) napnete tak, ûe odstup mezi prìpojn m r mem a otvorem (7b) cinì 14,5 cm. - P Ìloûku L1 upevnïte do otvoru 7b, kter slouûì pro z kladnì nastavenì. - hel (W) je velmi duleûit pro odpovìdajìcì funkci odlehcenì stroje a cinì Na z klade rozdìln ch provedenì zvedacìch ramen hydrauliky ruzn ch v robcu nemusì doporucenì jednoznacne odpovìdat (viz. kapitola ÑPrÌpojnÈ dìlyì). Bild 2 14,5 cm W Hyd EW 7a 7b c L Bild 3 Bild EINSTELLUNGEN_

14 SEÿÕZENÕ CELNÕ éacõ STROJ 6. Tlakov ventil (P1) celkem uzav ete. 10. Zkontrolujte odstup (14,5 cm) mezi prìpojn m r mem stroje a otvorem (7b) viz. obr.5. V prìpade nutnosti opetovnèho serìzenì stroje postupujte jak je pops no v bodu Zkontrolujte p Ìtlak ûacì liöty (150 kg) na p dï (vlevo a vpravo 75 kg). 75 kg TD Bild 6 7. Hydraulick rozvadïë traktoru (ST) p idrûte v tlakovè funkci tak dlouho, aû na mï ÌcÌm ukazateli (manometru) je vytvo en p etlak ca. 150 bar. Bild 8 s 0 ST h V prìpade nutnosti opetovnèho serìzenì stroje postupujte jak je pops no v bodu Hydraulick ventil uzav ete (A). TD 26/92/ HydraulickÈ vedenì (Hyd.) nynì muûete odpojit, serìzenì odlehcenì ûacì liöty je ukonceno. Bild 7 8. RozvadÏË hydrauliky traktoru nastavte na plovoucì polohu (S). 9. NynÌ musì tlak v hydraulickèm systèmu (manometru) zpïtnï poklesnout na 120 bar. Pokud tlak v systèmu poklesl na menöì hodnotu jako 120 bar. - Se izovacì öroub (R1) celkem zaöroubujte. - Hydraulick rozvadïë traktoru (ST) p idrûte v tlakovè funkci tak dlouho, aû je na manometru vytvo en p etlak ca. 150 bar. - RozvadÏË hydrauliky traktoru (ST) nastavte na plovoucì polohu. - Se izovacì öroub (R1) vyöroubujte natolik, aû je na ukazateli zobrazen p etlak do 120 bar (min. 85 bar, max. 150 bar). - Se izovacì öroub zajistïte maticì (R2). Bild 9 Pokud tlak v systèmu m vyööì hodnotu jako 120 bar. - Se izovacì öroub (R1) natolik vyöroubujte, aû je na manometru zobrazena hodnota 120 bar (min. 85 bar, max. 150 bar). - Se izovacì öroub zajistïte maticì (R2) EINSTELLUNGEN_

15 SEÿÕZENÕ CELNÕ éacõ STROJ 14. NastavenÌ: Serizovan rozmer 14,5 cm mezi prìpojn m r mem a otvorem (7b) nenì dosaûen. - Stroj nadzvednete pomocì prìpojn ch ramen hydrauliky traktoru (H2). - DÈlku taûn ch retezu (7) zmente na odpovìdajìcì rozmer pomocì zkr cenì o cl nek retezu. - Stroj spusùte k p dï (H1) - Znovu zkontrolujte serizovacì rozmer zda odpovìd poûadavkum Pokud je p Ìtlak ûacì liöty na p du p Ìliö velk - Se izovacì öroub (R1) celkem zaöroubujte. - Opakujte postup pr ce od bodu 7 a 8 a se izovacì öroub nastavte tak, ûe tlak na manometru o 10 bar zv öìte (z kladnì tlak 120 bar). Pozor! Nep esahujte hornì hranici maxim lnìho tlaku 150 bar. Pokud je tlak na manometru se Ìzen na 150 bar a p Ìtlak ûacì liöty na p du je st le velk - Stroj zdvihnïte pomocì hydrauliky traktoru (H2). - p Ìloûku (L1) namontujte do hornìho otvoru (7a) 15. Vöeobecn upozornïnì H2 H Bild 10 OdpovÌdajÌcÌ se ÌzenÌ a nastavenì je nutnè provèst: - Kdyû je stroj p estaven na jin traktor. - V prìpade, ûe namìsto kondicionèru namontujete usmernovacì disky pro tvarov nì r dku, nebo v obr cenèm prìpade (rozdìln hmotnost stroje). - Jestliûe je stroj nadmerne zneciöten od pudy a zv öì se jeho hmotnost Pokud je p Ìtlak ûacì liöty na p du mal - PomocÌ se izovacìho öroubu (R1) zmenöete tlak na manometru o ca bar. Pozor! Nedosahujte dolnì hranice minim lnìho tlaku 85 bar. Pokud je tlak na manometru se Ìzen na 85 bar a p Ìtlak ûacì liöty na p du je st le mal : - p Ìloûku (L1) namontujte do spodnìho otvoru (7c) EINSTELLUNGEN_

16 PÿÕPOJN DÕLY 70 / ,5 ø19 25,5 5 x DEUTZ AGRO-XTRA TD40/94/ ANBAUKONSOLE Massey Ferguson 2 Stk. ANBAUBOLZEN für MF 3065 Material: ST 50-2K 2 6 ø25 6 ø19 45 TD40/94/ TD40/94/5 R (2x) (2x) ø ø TD40/94/4 TD40/94/11 FENDT 304 ANBAUKONSOLE Variante ANBAUTEILE_

17 UVEDENÕ DO PROVOZU D leûitè pozn mky p ed zaë tkem pr ce BezpeËnostnÌ pokyny: viz P Ìloha 1 bod Po prvnìch hodin ch provozu - Dot hnïte vöechny p ipevúovacì örouby noû NOVACAT 266 F VöeobecnÏ Respektujte smysl ot ËenÌ ûacìho stroje Pro pracovnì Ëinnost ûacìho stroje je t eba v vodovèho h Ìdele s lev m smyslem ot Ëek NOVACAT 306 F TD40/94/16 V p ÌpadÏ, ûe u p ipojenèho traktoru nenì lev smysl ot ËenÌ v vodovèho h Ìdele, p esto m ûeme traktor pouûìt a smysl ot Ëek n slednï upravit pomocì: - p evodovku (G2) demontujte, otoëte o 180 a znovu namontujte. G2 TD 79/98/ EINSATZ_ ) V bava na p nì

18 UVEDENÕ DO PROVOZU 1. Kontrola BezpeËnostnÌ pokyny - Kontrolujte stav noû a upevnïnì noû - Zkontrolujte ûacì disky z hlediska poökozenì ( v i z kapitola drûba a oöet ov nì). 2. Stroj zapìnejte jen kdyû je v pracovnì poloze a nep ekraëujte p edepsanè ot Ëky v vodovèho h Ìdele (nap. max. 540 min-1). ätìtek, kter je upevnïn vedle p evodovky, d v informaci o tom, pro jakè ot Ëky v vodovèho h Ìdele je 540 Upm 1000 Upm V ö ûacì stroj vybaven. * Pohon v vodovèho h Ìdele z sadnï zapìnejte, jen tehdy, kdyû veöker bezpeënostnì za ÌzenÌ (zakrytov nì, z chytnè plachty, ochrannè kryty atd.) jsou v dnèm stavu a jsou dnï p ipevnïny na stroji v ËinnÈ bezpeënostnì poloze. - UpevnÏte zajiöùovacì h Ëky (EX) V p ÌpadÏ, ûe p esto dojde ke kolizi: * Ihned zastavte traktor a odstavte pohon. * Stroj peëlivï prohlèdnïte, zda nedoölo k poökozenì. Zvl öù peëlivï je nutno zkontrolovat ûacì disky a jejich hnacì h Ìdele (4a). * V p ÌpadÏ pot eby nechejte potom jeötï zkontrolovat odbornou dìlnou. 4a Po kaûdè kolizi s cizìm tïlesem * Zkontrolujte stav noû a jejich upevnïnì. * V p ÌpadÏ pot eby nechejte potom jeötï zkontrolovat odbornou dìlnou. * Stroj peëlivï prohlèdnïte, zda nedoölo k poökozenì. Zvl öù peëlivï je nutno zkontrolovat ûacì disky a jejich hnacì h Ìdele (4a). * V p ÌpadÏ pot eby nechejte potom jeötï zkontrolovat odbornou dìlnou. 3. Dbejte na spr vn smïr ot ËenÌ v vodovèho h Ìdele. TD8/95/6 5. Udrûujte odstup od stroje, pokud je motor v chodu. - Vykaûte osoby z nebezpeënèho prostoru, protoûe m ûe dojìt k ohroûenì vymrötïn mi p edmïty. - Zvl ötnì opatrnost je p ik z na na kamenit ch polìch a v blìzkosti silnic a cest. bsb ZabraÚte poökozenì * Plocha, kter m b t seëena, musì b t zbavena vöech p ek ûek, pop. cizìch tïles (nap. vïtöìch kamen, kus d eva, patnìk, a pod.), kterè mohou poökodit ûacì jednotku. 6. Noste ochranu sluchu V z vislosti na r zn ch provedenìch traktorov ch kabin se m ûe skuteën hladina hluku v mìstï obsluhy liöit od namï en ch hodnot (viz technickè daje). * Pokud je dosaûena nebo p ekroëena hladina hluku 85 db(a), musì podnikatel (zemïdïlec) poskytnout k pouûìv nì ochranu sluchu (UVV 1.1 ß 2). * Pokud je dosaûena nebo p ekroëena hladina hluku 90 db(a), musì obsluha pouûìvat ochranu sluchu (UVV 1.1 ß16) EINSATZ_ ) V bava na p nì

19 UVEDENÕ DO PROVOZU éacì stroj s kondicionèrem 1) 1. P ezkouöejte stav klìnov ch emen. Opot ebenè a poökozenè klìnovè emeny vymïúte. 2. Zkontrolujte napnutì klìnov ch emen! - viz. kapitola ìkondicionerî X SeËenÌ 1. NatoËenÌm v etena hornìho t hla nastavte v öku strniötï (sklon ûacìch disk max. 5 ). 2. P ed seëenìm: zapìnejte v vodov h Ìdel pomalu a mimo seëen materi l. éacì disky uveôte do pln ch ot Ëek. RovnomÏrn m plynul m zvyöov nìm ot Ëek zabr nìte systèmov m nep Ìjemn m zvukov m efekt m v n honovè h Ìdeli - Pojezdov rychlost se ÌdÌ podle terènnìch podmìnek a podle seëenèho materi lu EINSATZ_ ) V bava na p nì

20 UVEDENÕ DO PROVOZU éacì stroj s usmïrúovacìmi kotouëi 1) 1) (do roku v roby 2001) 24 / 13 x 2 TD 49/97/2 M12 A 12 M12 x 30 25,2 / 34 x 1 Pokud nenì na ûacìm stroji p ipojen kondicioner, mohou b t na stroj namontov ny usmïrúovacì disky. R m usmïrúovacìch disk je upevnïn do stejn ch drû k jako r m kondicioneru mm 0-10 mm NastavenÌ obou taûn ch pruûin A = p i vysok ch, hust ch pìcninov ch porostech. B = z kladnì nastavenì. C = p i nìzk ch pìcninov ch porostech. NastavenÌ obou gumov ch kotouë PomocÌ t Ì kus vymezovacìch podloûek (16) m ûeme se izovat öì ku usmïrúovanèho dku pokosu. P Ìruba usmïrúovacìch disk je n slednï namontov na pod hlem (W), a to podle poëtu montovan ch vymezovacìch podloûek W EINSATZ_ ) V bava na p nì

21 TVORBA R DKU (MOéNOSTI) Se ÌzenÌ shrnovacìch disk (8i (od roku v roby 2002) NastavenÌ obou taûn ch pruûin A = p i vysok ch, hust ch pìcninov ch porostech. B = z kladnì nastavenì. C = p i nìzk ch pìcninov ch porostech. NastavenÌ öì ky dku (8i äìrku r dku muûeme nastavit zmenou polohy ovl dacì p ky (6). P i ucp nì nastavte vïtöì öì ku dku SCHWADFORMER_ (8i viz P Ìloha A

22 TVORBA R DKU (MOéNOSTI) ShrnovacÌ plechy StandardnÌ shrnovacì plechy (1) Jako v bava na pr nì jsou k volitelnè dva shrnovacì plechy. Tyto muûeme plynule serizovat pro nastavenì öiröìho nebo uûöìho r dku. A = öiröì r dek B = uûöì r dek PrÌdavnÈ shrnovacì plechy (2) Na oba standardnì shrnovacì plechy muûeme kdykoliv namontovat prìdavnè plechy. TÌmto muûeme nastavenì uûöìho r dku jeöte vìce zredukovat. UpozornenÌ: Oba prìdavnè plechy (2) nesmejì b t vyklopeny do pozice (A)! V tèto pozici smejì b t vyklopeny pouze oba standardnì shrnovacì plechy (1)! Zvl öte na nerovn ch pozemcìch mohou b t oba prìdavnè shrnovacì plechy poökozeny SCHWADFORMER_ (8i viz P Ìloha A

23 KONDICION R SeËenÌ s kondicionèrem Ëinnost kondicionèru je moûno se izovat. - PomocÌ mechanicky nastavitelnè p ky (13) m ûeme mïnit odstup mezi protilehlou liötou a rotorem kondicionèru. P i nejniûöì poloze ovl dacì p ky v se izovacì kulise je sklìzen hmota naruöena nejvìce (Pos. 3). SklÌzen hmota vöak nesmì b t naruöena p Ìliö. OdpovÌdajÌcÌ p edepnutì emen Kontrolujeme rozmïr X2 NOVACAT 266 F: X2 = 189 mm NOVACAT 306 F: X2 = 189 mm EUROCAT 276 F: X2 = 193 mm EUROCAT 316 F: X2 = 193 mm Ot Ëky 700 ot./min. V bava na p nì NOVACAT - menöì poökozenì sklìzenèho materi lu MusÌ b t vymïnïna emenice klìnov ch emen, emeny a ochrann kryt p evod. Pot ebnè dìly viz. katalog n hradnìch dìl. X2 ÿadìcì p evodovka (voliteln v bava) HnacÌ ot Ëky rotoru kondicioneru si m ûeme p edvolit ze dvou variant. ÿadìcì polohy A-0-B 0: - chod rotoru napr zdno A: NiûöÌ ot Ëky P i niûöìch ot Ëk ch nenì poseëen materi l zpracov v n. Je jen odkl d n na norm lnì dek. B: VyööÌ ot Ëky P i vyööìch ot Ëk ch je poseëen materi l zpracov v n pro rychlè usuöenì. P itom je rozet ena hornì plocha, kter jinak br nì rychlèmu vyschnutì stèbel a list. Intenzita tohoto rozet enì je ovlivúov na nastavenìm p ky do polohy (13). Z1 Z2 PostavenÌ prst rotoru Pos. Z1: Poloha prst rotoru pro bïûnè sklizúovè podmìnky. Pos. Z2: Poloha pro tïûkè sklizúovè podmìnky, kdyû kup Ìkladu pìce ovìjì rotor. Prsty rotoru otoëte o 180 (obr. Z2). Toto se ÌzenÌ odstraúuje ve vïtöinï p Ìpad problèm. Efekt naruöenì pìce se tìmto vöak o nïco sniûuje Stahl steel acier AUFBEREITER_

24 KONDICION R OdpojenÌ a p ipojenì kondicionèru 1. ZvednÏte a zajistïte boënì ochrann kryt (1, 2). - ochrann kryt zajistïte do drû k (3) - na levè a pravè stranï stroje 2. Demontujte kryt emen (15) 3. OdstraÚte emeny pohonu kondicionèru (3b). - P edtìm emeny ovl dacì p kou (3a) uvolnïte od p edpïtì AUFBEREITER_

25 KONDICION R 4. Namontujte odstavn koleëka (4) s podvozkem. - vlevo a vpravo 5. ZajiöùovacÌ kolìk (V1) odstraúte a Ëep odjistïte ze z padky na r mu stroje. Pozice A- Ëep zajiötïn Pozice B- Ëep odjiötïn 6. KondicionÈr (CR) vysunutìm z r mu stroje stabilnï odstavte D leûitè! P i provozu ûacìho stroje bez kondicionèru je nutn dodateën mont û sady bezpeënostnìch kryt s usmïrúovacìmi plechy pro tvarov nì dk. DÌly pro p estavbu stroje jsou uvedeny v katalogu n hradnìch dìl. 7. Namontujeme krycì plech (15) P ipojenì kondicioneru (CR), nebo usmïrúovacìch kotouë (SF) - spïönè p ipojenì provedete stejnï jako odpojenì v obr cenèm smyslu po adì AUFBEREITER_

26 KONDICION R Pokud je kondicionèr demontov n od ûacì liöty, dbejte na n sledujìcì upozornïnì BezpeËnostnÌ upozornïnì Stroj s kondicionèrem (CR) je vybaven jako celkov jednotka s odpovìdajìcìmi ochrann mi bezpeënostnìmi kryty. V p ÌpadÏ, ûe ale bude kondicionèr (CR) demontov n, d le nenì ûacì jednotka plnï zajiötïna ochrann mi kryty. V tomto stavu, bez ochrann ch kryt, nesmì b t stroj uveden do provozu! Pozor! Pro pr ci bez kondicionèru (CR) je moûnè na stroj namontovat ochrannè kryty, kterè jsou pro tento druh provozu specielnï p edeps ny. U novèho stroje s kondicionèrem nejsou tyto ochrannè kryty obsaûeny v dod vce; dìly musì b t objedn ny dodateënï (viz. katalog n hradnìch dìl, strojnì skupina ñ zadnì ochrannè kryty (ìschutz HINTENî). CR CR V bava na p nì - Podvozek (4) - ZajiöùovacÌ Ëep s pruûinou (A-B) Pro pr ci bez kondicionèru (CR) - BezpodmÌneËnÏ dodrûujte bezpeënostnì upozornïnì (v öe uveden )! MÄHEN OHNE CR_375.P

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. CAT 220 alpin (Type PSM 366 : +.. 01266)

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. CAT 220 alpin (Type PSM 366 : +.. 01266) N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 366..809.0 CAT 220 alpin (Type PSM 366 : +.. 01266) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vážený zemědělče! Učinil

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr. 99 3841.CZ.80G.0

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr. 99 3841.CZ.80G.0 N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 3841..80G.0 NOVACAT 8600 Collector (Type PSM 3841 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. CAT 310 T CR ( Type PTM 337 : +.. 01001 ) Bubnov ûacì stroj. Nr. 99 337.CZ.80C.

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. CAT 310 T CR ( Type PTM 337 : +.. 01001 ) Bubnov ûacì stroj. Nr. 99 337.CZ.80C. N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 337..80C.0 CAT 310 T CR ( Type PTM 337 : +.. 01001 ) Bubnov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. VáÏen zemûdûlãe! Uãinil

Více

Návod k používání. Lesní naviják VIP 615

Návod k používání. Lesní naviják VIP 615 Návod k používání Lesní naviják VIP 615 1. Technická data a rozsah použití 2. Sestava výkres číslo VIP 615-000-00 3. Návod k obsluze, provozu a údržbě 4. seznam náhradních dílů 5. Bezpečnostní pokyny Z

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě KONTEJNER SKLOPNÝ DO BOKU Obsah: ) Důležité upozornění bezpečnostní opatření 2) Obsluha 3) Použití 4) Provedení 5) Hydraulický systém 6) Seřizování 7) Údržba 8) Mazání 9) Náplně

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání

Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání Naviják Multi VIP 1000 smí být uveden do provozu jen při přesném respektování přibaleného montážního návodu a návodu k používání. Obsah

Více

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 316, 553 632 303 http://www.brano.eu; zz-info@brano.eu; info@brano.eu NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO

Více

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Úvod Tepelné výměníky společnosti WätaS jsou koncipované jako výměníky tepla vzduch-voda. Používají se pro chladiče nebo ohřívače, přímé výparníky / kondenzátory

Více

Version 1.2 česky. Kompresor BKP1500-24. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24

Version 1.2 česky. Kompresor BKP1500-24. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24 Version 1.2 česky Kompresor BKP1500-24 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63

Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63 FRIATOOLS Česky Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63 Hlavice s imbusem (1) Aretace (2) Držák nože (3) Loupací nůž(4) Obsah Tělo zařízení (7) Závitové vřeteno (6) Kleština (5) 1. Úvodní

Více

Návod k použití pro Hydraulický zvedák

Návod k použití pro Hydraulický zvedák Návod k použití pro Hydraulický zvedák Katalogové číslo: 229062 Přístroj Vysoce kvalitní hydraulický válec, velká nožní deska ze speciální litiny pro větší stabilitu, volně pohyblivá sklopná zdvihací páka,

Více

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë.

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 2502..80K.0 TOP 852 C s-line (Type SK 2501 : 01001-01123) TOP 972 C s-line (Type SK 2502 : 01001-01075)

Více

Návod na obsluhu. Pístové řemenem hnané kompresory 2,2 7,5kW

Návod na obsluhu. Pístové řemenem hnané kompresory 2,2 7,5kW Návod na obsluhu Pístové řemenem hnané kompresory 2,2 7,5kW PRESS-HAMMER s.r.o. 5.května 8 (Veselá), 295 01 Mnichovo Hradiště, Česká republika Tel./fax: +420 326 782 088 E-mail: info@press-hammer.cz www.press-hammer.cz

Více

Elektro naviják BESW3000

Elektro naviják BESW3000 Version 1.1 česky Elektro naviják BESW3000 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 27835 Art.-Bez.: BESW3000 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 230 N

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 230 N NÁVOD NA POUŽITÍ Ruční kotoučová pila CS 230 N Certifikát kvality Blahopřejeme Vám ke koupi výrobku vysoké. Výrobek prochází na konci výroby vnitřní kontrolou a splňuje vysokou technickou úroveň. Firma

Více

Návod k použití plášťů z produkce MITAS a.s.

Návod k použití plášťů z produkce MITAS a.s. Návod k použití plášťů z produkce MITAS a.s. A) Výroba plášťů z produkce MITAS a.s. je založena na nejnovějších poznatcích a nejmodernějších technologiích. Tyto pláště svými technickými parametry (tj.

Více

Návod na údržbu a obsluhu. Sponkovačky Profifix 90/25. Obj. č. D 200 595

Návod na údržbu a obsluhu. Sponkovačky Profifix 90/25. Obj. č. D 200 595 Návod na údržbu a obsluhu Sponkovačky Profifix 90/25 Obj. č. D 200 595 Listopad 2001 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze dříve,

Více

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51 NÁVOD K OBSLUZE Horkovzdušná pistole Obj. č.: 81 19 51 Vč. 4-dílů. Souprava trysek (bodová-, otočná-, širokoúhlá- a okrajová tryska). Ideální pro domácnost, hobby, domácí dílnu apod. k odstranění barev,

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 autorizovaný distributor NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 AA 5000 AA 3080 ATMOS Chrást, s.r.o.; Plzeňská 168;

Více

Návod na obsluhu a údržbu. navíjecího bubnu s hadicí. typ SA 10. Obj. č. D 312 540

Návod na obsluhu a údržbu. navíjecího bubnu s hadicí. typ SA 10. Obj. č. D 312 540 Návod na obsluhu a údržbu navíjecího bubnu s hadicí typ SA 10 Obj. č. D 312 540 Listopad 2004 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete se zakoupeným navíjecím

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího

Více

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Version 1.2 česky Elektrická kolébková pila BWS400 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Balancéry Tecna typ 9354 9359

Balancéry Tecna typ 9354 9359 Balancéry Tecna typ 9354 9359 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha Váha lanka balancéru s obalem 9354 4 7 2000 5 5,8 9355 7 10 2000 5,5 6,3 9356 10 14 2000 5,5 6,3 9357 14 18 2000 6,5 7,3 9358

Více

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční ventil typ 2357-1 Přepouštěcí ventil typ 2357-2 Redukční ventil typ 2357-6 Obrázek 1 tlakový regulátor typ 2357 Návod k montáži

Více

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Katalogové číslo: 157043 Obecné údaje Použití podle určení Dieselové čerpadlo se smí používat pouze k čerpání motorové nafty Nikdy nečerpejte výbušné kapaliny, jako

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

Pöttinger TERRADISC. Krátké diskové podmítače 97+235.08.0310

Pöttinger TERRADISC. Krátké diskové podmítače 97+235.08.0310 Pöttinger TERRADISC Krátké diskové podmítače 97+235.08.0310 TERRADISC Dát půdě život V moderní rostlinné výrobě nové systémy obdělávání půdy zintenzivnily trend k minimální míře tohoto obdělávání. Po žních

Více

Rozmetadlo TBS4500PRCGY

Rozmetadlo TBS4500PRCGY Platnost od 21.2.2008 No. 659 Rozmetadlo model TBS4500PRCGY pro použití se zahradními traktory Bezpečnostní pokyny Nejprve si pečlivě přečtěte tento návod k sestavení a použití. Nedovolte, aby zařízení

Více

Vrtací a bourací kladivo BBMH 1100

Vrtací a bourací kladivo BBMH 1100 Version. česky Vrtací a bourací kladivo BBMH 00 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 5209 Art.-Bez.: BBMH00 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

POWAIR0013. Fig. A. Fig 1

POWAIR0013. Fig. A. Fig 1 3 2 POWAIR0013 4 1 Fig. A 10 11 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWAIR0013 Fig. 2 Fig. 3 Copyright 2014 VARO www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS (OBR. A)...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ

Více

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ VRÁTKY Tato zařízení jsou určena výhradně ke zvedání materiálu. PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ ODPAŘOVACÍ CHLADIČ VZDUCHU CONVAIR

NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ ODPAŘOVACÍ CHLADIČ VZDUCHU CONVAIR NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ ODPAŘOVACÍ CHLADIČ VZDUCHU CONVAIR Obj. č.: 56 00 00 Odpařovací chladič vzduchu Convair je vaše mobilní klimatizační zařízení pro domácnost a kancelář. Vedle své vysoké výkonnosti

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ VERTICAL

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ VERTICAL ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ VERTICAL Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/10 OBSAH OBSAH TECHNICKÁ DATA DŮLEŢITÉ

Více

Návod k obsluze. MSA Plus 250

Návod k obsluze. MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Obsah Obsah Strana 1 Úvod 1.1 Platnost 1.2 Popis svářečky 1.2.1 Ovládací prvky 1.4 Napájení jednotky 1.4.1 Provoz při připojení do sítě 1.4.2

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

STIGA TITAN 125 B TITAN COMBI

STIGA TITAN 125 B TITAN COMBI STIGA TITAN 125 B TITAN COMBI BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO

Více

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Zásobník na dešťovou vodu a pitnou vodu Herkules pro umístění na zemi a instalaci pod zemí. Body uvedené v tomto návodu je nutné

Více

9561CR 9561CVR 9562CR 9562CVR 9564CR 9564CVR 9565CR 9565CVR. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI

9561CR 9561CVR 9562CR 9562CVR 9564CR 9564CVR 9565CR 9565CVR. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL UA PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI RO Polizor unghiular MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Winkelschleifer BEDIENUNGSANLEITUNG HU SK CZ 956CR 956CVR 956CR 956CVR 9564CR

Více

Návod k použití pro Naviják na tlakovou vodu

Návod k použití pro Naviják na tlakovou vodu Návod k použití pro Naviják na tlakovou vodu Katalogové číslo: 508048 První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně

Více

Instrukce pro provoz, montáž a údržbu pohonů Pfeiffer AT typ SRP a DAP Série 31a

Instrukce pro provoz, montáž a údržbu pohonů Pfeiffer AT typ SRP a DAP Série 31a Instrukce pro provoz, montáž a údržbu pohonů Pfeiffer AT typ SRP a DAP Série 31a 1. Bezpečnostní funkce Bezpečnostní funkce zavřeno: Pružiny uzavírají (jen SRP), ve směru hodinových ručiček. Pohon AT je

Více

Plazmová řezačka BSP40

Plazmová řezačka BSP40 Verze 1.1 Plazmová řezačka BSP40 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 112 50 Označení výrobku: BSP40 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Uvedení

Více

Návod na obsluhu. Fig. 1 PI-KO

Návod na obsluhu. Fig. 1 PI-KO Návod na obsluhu Fig. 1 PI-KO Obr. 1 Obr. 2 Otevřeno - Zavřeno Regulace primárního a sekundárního vzduchu Obsah 1. Techn. údaje str. 2 2. Důležité informace str. 2 3. Obsluha krbových kamen str. 3 4. Přehled

Více

RUBIMIX-9 BL RUBIMIX-9 BL DUPLEX

RUBIMIX-9 BL RUBIMIX-9 BL DUPLEX RUBIMIX-9 BL RUBIMIX-9 BL DUPLEX NÁVOD K OBSLUZE ČESKY OBSAH A. POKYNY K SESTAVENÍ Montáž Bezpečnost Zapojení Použití Doporučení k pracovišti B. OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S ELEKTRICKÝM RUČNÍM

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu Rázový utahovák WT 1890 Obj. č. N11100114 str.1 ze 11 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČÍ

Více

Originál návodu BE 6 BE 10

Originál návodu BE 6 BE 10 Originál návodu BE 6 BE 10 2 3 4 Návod k použití Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste se při výběru Elektrického nářadí, obrátili na značku Metabo. Každé elektrické nářadí firmy Metabo

Více

Membránová vývěva s membránovým stabilizačním systémem

Membránová vývěva s membránovým stabilizačním systémem INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE DO CELÉHO SVĚTA Návod k obsluze 218e Membránová vývěva s membránovým stabilizačním systémem Modelová řada N 920 KT. 29.18 Obr. 1: Membránové vakuové čerpadlo N 920 KT.29.18 Vybrali

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK VODY OKC 250 NTR/HP OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP OKC 750 NTR/HP OKC 1000 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69,

Více

Radlice pro sněhové frézy, kultivátory a MF 70. Radlice VARES. Návod k používání (cz) 2

Radlice pro sněhové frézy, kultivátory a MF 70. Radlice VARES. Návod k používání (cz) 2 Radlice VARES VARES Mnichovice a. s. Ondřejovská 699 251 64 Mnichovice info@vares.cz www.vares.cz Tel : 323 640 413,323 640 607,323 640 613 Fax: 323 640466 Radlice pro sněhové frézy, kultivátory a MF 70

Více

GA 20 l # 16742 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

GA 20 l # 16742 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen GA 20 l D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH # 16742 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers www.guede.com

Více

Vodopád Hagen Exo Terra EX

Vodopád Hagen Exo Terra EX Vodopád Hagen Exo Terra EX Čerpadlo součástí balení Vodopád přírodního vzhledu, který může být integrován do jakéhokoliv typu terária Stimuluje přirozené chování plazů při pití Zvyšuje vlhkost vzduchu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

Návod k používání HIT 910 N HIT 910 NZ HIT 910 A HIT 910 AZ. ObraceË pìce 99 2171.CZ.80K.0. Překlad originálního návodu k obsluze

Návod k používání HIT 910 N HIT 910 NZ HIT 910 A HIT 910 AZ. ObraceË pìce 99 2171.CZ.80K.0. Překlad originálního návodu k obsluze Návod k používání Překlad originálního návodu k obsluze. 99 2171..80K.0 HIT 910 N (Type 2171 : +.. 01001) HIT 910 NZ (Type 2171 : +.. 01001) HIT 910 A (Type 2171 : +.. 01001) HIT 910 AZ (Type 2171 : +..

Více

Zvedák převodovky HGH500

Zvedák převodovky HGH500 Version 1.2 česky Zvedák převodovky HGH500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 15235 Art.-Bez.: HGH500 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

Návod k obsluze Strojek na stříhání koní

Návod k obsluze Strojek na stříhání koní Návod k obsluze Strojek na stříhání koní Obj.č. 3945 Equi-Clip TYP 1400-4-TD 1 Obsah 1 Bezpečnostní předpisy... strana 3-4 1.1 Všeobecné 1.2 Symboly a výstražné pokyny 1.3 Použití, odpovídající určení

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER. s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX

Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER. s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX Strana 1 Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER Konstrukční řada KVN DN 10-50 s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX 1 Pouzdro 2 Horní část 3 Ruční kolečko 5

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Elektrický naviják X12000LB

NÁVOD K POUŽITÍ Elektrický naviják X12000LB NÁVOD K POUŽITÍ Elektrický naviják X12000LB Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku elektrického navijáku. Naviják poslouží při manipulaci s lodí, vozidlem, případně jakýmkoli jiným

Více

Kompresor pro Airbrush BAK25

Kompresor pro Airbrush BAK25 Verze 1.1 Kompresor pro Airbrush BAK25 Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 146 88 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Popis přístroje 6 Uvedení

Více

T E C H N I C K Ý M A N U Á L REGAL 3 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM

T E C H N I C K Ý M A N U Á L REGAL 3 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM OBSAH T E C H N I C K Ý M A N U Á L REGAL 3 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM ÚVOD... 1 TECHNICKÉ PARAMETRY... 2 OZNAČENÍ... 2 POPIS... 3 NÁHRADNÍ DÍLY... 3 ROZMĚRY A HMOTNOSTI... 3 PROVOZ... 4 SEŘÍZENÍ POJISTNÉHO

Více

FROTT s.r.o. Okružní pila na dřevo - typ HVP 60 A. 5. září 2014 frott@frott.cz

FROTT s.r.o. Okružní pila na dřevo - typ HVP 60 A. 5. září 2014 frott@frott.cz FROTT s.r.o Okružní pila na dřevo - typ HVP 60 A Manuál 5. září 2014 frott@frott.cz Obsah 1 Uvedení stroje do provozu 2 1.1 Připojení stroje na elektrickou síť.............................. 2 1.2 Uvedení

Více

TITAN ip se závěsy Si-line KF. Všechny zavírací plechy a zavírací čepy S-ES mažte tukem příp. olejem!

TITAN ip se závěsy Si-line KF. Všechny zavírací plechy a zavírací čepy S-ES mažte tukem příp. olejem! Návod na údržbu TITAN ip se závěsy Si-line KF Všechny zavírací plechy a zavírací čepy S-ES mažte tukem příp. olejem! Používejte výhradně tuk nebo olej, neobsahující kyseliny a pryskyřice. = mazací místa

Více

Návod na obsluhu a údržbu. úhlové brusky typ WSL-HW 125 L-SYS. Obj. č. D 322 295

Návod na obsluhu a údržbu. úhlové brusky typ WSL-HW 125 L-SYS. Obj. č. D 322 295 Návod na obsluhu a údržbu úhlové brusky typ WSL-HW 125 L-SYS Obj. č. D 322 295 Duben 2006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze,

Více

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Obr. 1 Obr. 2 otevřená zavřená vzduchová klapka Obsah 1. Technické údaje str.2 2. Důležité informace str.2 3. Obsluha krbových kamen

Více

Návod k obsluze (M) Zkoušecka napetí, návod k použití. Article Number: Languages: cs

Návod k obsluze (M) Zkoušecka napetí, návod k použití. Article Number: Languages: cs Návod k obsluze (M) Zkoušecka napetí, návod k použití Article Number: Languages: cs BERNER_Návod_k_obsluze_(M)_Zkoušecka_napetí,_návod_k_použití_72709[PDF]_cs.pdf 2015-11-10 č. výr. 185244 Technická specifikace

Více

Návod na použití. Vibrační bruska NS 6300A

Návod na použití. Vibrační bruska NS 6300A Návod na použití Vibrační bruska NS 6300A RYOBI NS-6300A Vibrační bruska Návod k použití Popis 1. Hubice na piliny 2. Prachovka 3. Příchytná páka 4. Spínač 5. Zámek 6. Průduchy 7. Prachový kryt 8. Otvor

Více

Přesunutí nádrže redukčního činidla na vozidlech s motory Euro 6

Přesunutí nádrže redukčního činidla na vozidlech s motory Euro 6 Všeobecné informace o výměně a přesunutí nádrže redukčního činidla U vozidel se systémem kontroly emisí SCR je někdy nutné přesunout nádrž redukčního činidla pro uvolnění prostoru pro součásti nástavby,

Více

X84, a B84 nebo C84 nebo E84 nebo G84 nebo K84 nebo L84 nebo S84. 77 11 318 049 LISTOPAD 2005 Edition Tchèque

X84, a B84 nebo C84 nebo E84 nebo G84 nebo K84 nebo L84 nebo S84. 77 11 318 049 LISTOPAD 2005 Edition Tchèque 2 Rozvodná ústrojí 20A SPOJKA 21A MECHANICKÁ PŘEVODOVKA 23A AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA 29A HNACÍ HŘÍDELE X84, a B84 nebo C84 nebo E84 nebo G84 nebo K84 nebo L84 nebo S84 77 11 318 049 LISTOPAD 2005 Edition

Více

Automatická kurníková dvířka Uživatelská příručka a návod k použití

Automatická kurníková dvířka Uživatelská příručka a návod k použití - 1 - Automatická kurníková dvířka Uživatelská příručka a návod k použití - 2 - Před použitím si přečtěte 1.1. Technické parametry...3 1.2. Bezpečnostní opatření...4 1.3. Upozornění...4 1.4. Co obsahuje

Více

TERMOSTAT KOLON LCT 5100

TERMOSTAT KOLON LCT 5100 TERMOSTAT KOLON LCT 5100 Návod k obsluze Výrobce: Vývoj a konstrukce: Dodavatel a servis: K Nouzovu 2090; 143 00 Praha 4 Tel.: + 420 225 983 400 + 420 225 983 410 Fax: + 420 244 403 051 e-mail: pristroje@ingos.cz

Více

STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03

STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 ESKY CZ SYMBOLY Na za ízení jsou umíst ny následující symboly upozor ující na opat ení

Více

Návod k používání stříkací pistole Typ FP - HVLP

Návod k používání stříkací pistole Typ FP - HVLP Návod k používání stříkací pistole Typ FP - HVLP Obj.-č. D 030 073 Stav k 06/00 G 880 333 Duben 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru v náš výrobek. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti

Více

99 2441.CZ.80I.0. TOP 1252 M (Typ 2441 : +.. 01001) Rotorov shrnovaë

99 2441.CZ.80I.0. TOP 1252 M (Typ 2441 : +.. 01001) Rotorov shrnovaë 99 2441..80I.0 TOP 1252 M (Typ 2441 : +.. 01001) Rotorov shrnovaë Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to a blahop ejeme V m k tomuto rozhodnutì

Více

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE 6 720 608 552 CZ (2007.01) JS Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Použité symboly

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Přípojná

Více

Kyvné převodovky GS 50.3 GS 250.3 vč. stojanu a páky

Kyvné převodovky GS 50.3 GS 250.3 vč. stojanu a páky Kyvné převodovky GS 50.3 GS 250.3 vč. stojanu a páky Používejte jen ve spojení s provozním návodem! Tento krátký návod NENAHRAZUJE provozní návod! Je určen pouze osobám, které se již obeznámily s provozním

Více

Návod k pouïití. Dvoukotouãová bruska BS 200 W/D

Návod k pouïití. Dvoukotouãová bruska BS 200 W/D Návod k pouïití Dvoukotouãová bruska BS 200 W/D 2 VáÏen zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste se při výběru nářadí obrátili na značku Metabo. Každé nářadí naší firmy je spolehlivě testováno

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

První hanácká BOW. Obsah

První hanácká BOW. Obsah Obsah 1 Bezpečnost... 3 1.1 K Vaší vlastní bezpečnosti... 3 1.2 Bezpečnost během provozu... 3 1.3 Použití podle určení... 3 1.4 Kvalifikace personálu... 4 1.5 Ochrana životního prostředí... 4 1.6 Záruka...

Více

Návod na použití. Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401

Návod na použití. Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401 Návod na použití Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401 RYOBI SDR-401 Šroubovák s automatickým podavačem Návod k použití Popis 1. Spínač 2. Zámek spínače 3. Hloubkoměr 4. Šroub hloubkoměru

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL VÝŠKA 2600 mm NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ KOVOBEL, výrobní družstvo Telefon: +420 379 724 441 Cihlářská 503 Fax : +420 379 722 552 344 01

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Návod na obsluhu a instalaci kulového kohoutu, elektricky poháněného

Návod na obsluhu a instalaci kulového kohoutu, elektricky poháněného Návod na obsluhu a instalaci kulového kohoutu, elektricky poháněného typ KHE 3/4 Obj. č. B 111 157 typ KHE 1 Obj. č. B 111 158 typ KHE 1 1/4 Obj. č. B 111 159 typ KHE 1 1/2 Obj. č. 111 160 typ KHE 2 Obj.

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Návod na obsluhu a údržbu. Sponkovačky Profifix 80/16 L. Obj. č. D 200 061

Návod na obsluhu a údržbu. Sponkovačky Profifix 80/16 L. Obj. č. D 200 061 Návod na obsluhu a údržbu Sponkovačky Profifix 80/16 L Obj. č. D 200 061 Květen 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze dříve,

Více

Montážní návod. Trubkové spojení Logano G115/G125 Logalux LT300 Logano G115/G125 s hořákem Logalux LT300. 6304 1253 12/2003 CZ Pro odbornou firmu

Montážní návod. Trubkové spojení Logano G115/G125 Logalux LT300 Logano G115/G125 s hořákem Logalux LT300. 6304 1253 12/2003 CZ Pro odbornou firmu 60 5 /00 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Trubkové spojení Logano G5/G5 Logalux LT00 Logano G5/G5 s hořákem Logalux LT00 Před montáží pozorně pročtěte Obsah Umístění...................................................

Více

Návod k obsluze Zádový postřikovač SOLO 425/475/435/485/473P/473D

Návod k obsluze Zádový postřikovač SOLO 425/475/435/485/473P/473D Návod k obsluze Zádový postřikovač SOLO 425/475/435/485/473P/473D Upozornění: Před prvním uvedením postřikovače do provozu si důkladně pročtěte tento návod k obsluze a dbejte bezpodmínečně všech bezpečnostních

Více

velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model:

velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model: velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model: Pokyny Než začnete výrobek používat, pečlivě pročtěte návod k obsluze. K tomu, aby výrobek náležitě

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO ZEDNICKOU KLADKU

NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO ZEDNICKOU KLADKU BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 316, 553 632 303 fax:+420/ 553 632 407, 553 632 151 http://www.brano.eu info@brano.eu NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ

Více

99 289.CZ.80I.0 EUROTOP 771 A. (Typ SK 289 : +.. 01461) Dvourotorov shrnovaë

99 289.CZ.80I.0 EUROTOP 771 A. (Typ SK 289 : +.. 01461) Dvourotorov shrnovaë 99 289..80I.0 EUROTOP 771 A (Typ SK 289 : +.. 01461) Dvourotorov shrnovaë Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to a blahop ejeme V m k tomuto

Více

GB Router INSTRUCTION MANUAL. RO Ma in de frezat vertical MANUAL DE INSTRUC IUNI RP1800 RP1800F RP1801 RP1801F RP2300FC RP2301FC

GB Router INSTRUCTION MANUAL. RO Ma in de frezat vertical MANUAL DE INSTRUC IUNI RP1800 RP1800F RP1801 RP1801F RP2300FC RP2301FC GB Router INSTRUCTION MANUAL UA PL UGI RO Ma in de frezat vertical MANUAL DE INSTRUC IUNI DE HU Fels SK CZ RP800 RP800F RP80 RP80F RP300FC RP30FC 3 7 8 4 5 6 3 009857 009855 3 009858 4 009864 5 009865

Více

Návod k obsluze. s informacemi o údržbě. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297CZ

Návod k obsluze. s informacemi o údržbě. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297CZ s informacemi o údržbě Fourth Edition Second Printing Part No. 82297CZ Čtvrté vydání Druhý tisk Důležité Před zahájením provozu stroje si důkladně přečtěte pravidla bezpečnosti práce a pokyny k obsluze

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 297..809.0 TOP 620 N (Type SK 297 : +.. 01001) EUROTOP 620 N (Type SK 297 : +.. 01426) Dvourotorov shrnovaã Ihre / Your / Votre Masch.Nr.

Více

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 Návod k obsluze Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 1 Při čtení návodu si nechejte otevřené stránky 3 a 4, abyste mohli snadněji identifikovat jednotlivé součásti. Doporučujeme, abyste před použitím spotřebiče

Více