N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001)"

Transkript

1 N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr E.0 NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : ) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

2 Vá en zem dle! U inil jste dobrou volbu, t í nás to a blahop ejeme Vám k tomuto rozhodnutí pro Pöttinger. Jako Vá partner v zem d lské technice Vám nabízíme kvalitu a v kon spojené s bezpe nou obsluhou. Abychom mohli odhadnout podmínky pou ití na ich zem d lsk ch stroj a tyto po adavky neustále zohled ovat p i v voji nov ch za ízení, prosíme Vás o n které údaje. Krom toho máme tím také mo nost cílen Vás informovat o nov ch v vojích. Ru ení za v robek, informa ní povinnost Povinnost ru ení za v robek zavazuje v robce a obchodníka p i prodeji za ízení p edat návod pro provoz a za kolit zákazníka na stroji s upozorn ním na p edpisy pro obsluhu, bezpe nostní p edpisy a p edpisy pro údr bu. Na d kaz, e byl stroj a návod pro provoz ádn p edán, je nutné potvrzení. Pro tento ú el za lete podepsan - Dokument A firm Pöttinger. - Dokument B z stává u odborného podniku, kter p edává stroj. - Dokument C obdr í zákazník. - Dokument D (pokyny pro p ed n v robku) zaölete pod epsan firm P ttinger Ve smyslu zákona ru ení za v robek je ka d zem d lec podnikatel. V cná koda ve smyslu ru ení za v robek je koda, která vzniká vlivem stroje, av ak na n m nevzniká, za ru ení se po ítá se samodr bou (Euro 500,-). Podnikatelské v cné kody ve smyslu zákona jsou z ru ení vylou eny. Pozor! Také p i pozd j ím dal ím p edání stroje zákazníkem musí b t spolup edán návod pro provoz a odb ratel stroje musí b t za kolen upozorn ním na jmenované p edpisy. ALLG./BA SEITE 2 / 9300-

3 POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU Dokument D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) A. PÖTTINGER s. r. o., Dominikánské nám stí 4/5, Brno, eská republika ProsÌme, p ezkouöejte uvedenè body, tak jak vypl v z povinnostì z ruky za v robek. Zak Ìûkujte, prosìm, odpovìdajìcì body. Stroj byl p ezkouöen podle dodacìho listu.vöechny p iloûenè dìly rozbaleny. Veöker bezpeënostnïtechnick za ÌzenÌ, kloubovè h Ìdele a obsluhovacì za ÌzenÌ jsou k dispozici. Obsluha, uvedenì do provozu a drûba stroje pop. n adì projedn ny se z kaznìkem podle n vodu k obsluze a vysvïtleny. Pneumatiky zkontrolov ny z hlediska spr vnèho tlaku vzduchu Matice kol zkontrolov ny, zda jsou pevnï dotaûeny. Z kaznìk upozornïn na spr vnè ot Ëky v vodovèho h Ìdele. P izp sobenì stroje k traktoru provedeno: nastavenì t ÌbodovÈho z vïsu. Nastavena spr vn dèlka kloubovèho h Ìdele. Provedena zkuöebnì jìzda a nezjiötïny û dnè z vady. VysvÏtlena funkce stroje bïhem zkuöebnì jìzdy. Skl pïnì do p epravnì a pracovnì polohy vysvïtleno. X Poskytnuty informace ohlednï v bavy na p nì, pop. p ÌdavnÈho za ÌzenÌ. P ed no upozornïnì na bezpodmìneënè p eëtenì n vodu k obsluze. Obsluha byla proökolena o pokynech pro provoz na pozemnìch komunikacìch. Potvrzuji, ûe stroj, obchodnì n zev... Typ...V robnì ËÌslo stroje /podvozku Masch. / Fgst. Ident.Nr. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. byl zkontrolov n podle shora uveden ch bod a p ed n z kaznìkovi. Datum p ed nì Adresa z kaznìka RazÌtko prodejnì organizace / Podpis Podpis... Pro prokázání, e byly stroj i návod k obsluze ádn p edány, je nutné potvrzení. Dokument A vypl te, podepi te a za lete zp t zástupci v robního podniku. Dokument B z stává prodejní organizaci, která stroj p edává. Dokument C obdr í zákazník. P edávací protokol (A) a pokyny pro p edání v robku (D) ihned ode lete na adresu: A. PÖTTINGER s. r. o., Dominikánské nám stí 4/5, Brno, eská republika Dokum D Anbaugeräte - 3 -

4 OBSAH Dbejte bezpeënostnìch upozornïnì v P Ìloze A Obsah V STRAéN ZNA»KY... 5 V znam v straûn ch znaëek... 5 Pokyny pro bezpeënost pr ce... 5 P ipojenì k traktoru vöeobecnï... 6 Kloubov h Ìdel... 6 SilniËnÌ p eprava... 6 OdstavenÌ stroje... 6 ProblÈmy s p ipojenìm... 6 Pred prvnìm pripojenìm stroje na traktor bezpodmìnecne dbejte n sledujìcìch pokynu!... 7 P ipojenì pomocì rychloupìnacìho z vïsu (1)... 8 PevnÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo... 9 TeleskopickÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo... 9 OdpruûenÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo... 9 OchrannÈ plechy a ochrannè plachty TransportnÌ pozice (< 3 m) PracovnÌ poloha NastavenÌ odpruûenèho hornìho t hla (FOL) MoûnÈ problèmy t kajìcì se odlehëenì vznikajìcì p i provozu stroje Se ÌzenÌ p Ìtlaku ûacì liöty k p dï NastavenÌ pruûnèho p edepnutì NastavenÌ pruûnèho p edepnutì N vod pro pripojenì a serìzenì hydraulickèho odlehcenì celnìch ûacìch stroju Pˆttinger Nova CAT 266/306 a Euro CAT 276/ PripojenÌ ûacìho stroje na traktor a serìzenì hydraulickèho odlehcenì D leûitè pozn mky p ed zaë tkem pr ce Respektujte smysl ot ËenÌ ûacìho stroje BezpeËnostnÌ pokyny éacì stroj s kondicionèrem 1) SeËenÌ éacì stroj s usmïrúovacìmi kotouëi 1) (do roku v roby 2001) NastavenÌ öì ky dku(8i Se ÌzenÌ shrnovacìch disk (8i (od roku v roby 2002) ShrnovacÌ plechy SeËenÌ s kondicionèrem ÿadìcì p evodovka (voliteln v bava) OdpovÌdajÌcÌ p edepnutì emen PostavenÌ prst rotoru Pokud je kondicionèr demontov n od ûacì liöty, dbejte na n sledujìcì upozornïnì24 Wunschausrüstung OdpojenÌ a p ipojenì kondicionèru Rotor Einstellungen Walzenaufbereiter ausbauen Reinigung und Wartung VöeobecnÈ informace o drûbï Pokyny pro opravy... 29»iötÏnÌ Ë stì stroje OdstavenÌ na venkovnìm prostoru Zazimov nì KloubovÈ h Ìdele HydraulickÈ za ÌenÌ éacì liöta: Kontrola hladiny oleje DRéBA hlov p evodovka Mont û ûacìch noû éacì liöta KONTROLA OPOTÿEBENÕ UPEVNÃNÕ NOéE Pozor! NebezpeËÌ razu p i nadmïrnèm opot ebenì v mïnn ch opot ebiteln ch dìl HrozÌ nebezpeëì razu,jestliûe: Drû k pro rychlou v mïnu ûacìch noû Kontroly zavïöenì ûacìch noû DRéBA V mïna ûacìch noû (do roku v roby 2002) UloûenÌ p ky V mïna ûacìch noû (od roku v roby 2003) Technicke udaje Zvl ötnì v bava (na p nì) Pot ebnè p Ìpoje P edpokl danè pouûitì ûacìho stroje UmÌstÏnÌ typovèho ötìtku BezpeËnostnÌ upozornïnì Kloubov h Ìdel Mazací plán Opravy na ûacì liötï Pokyny pro provoz na pozemnìch komunikacìch Kombinace traktoru s nesen m n adìm INHALT E.0-4 -

5 V STRAéN ZNA»KY ZnaËka CE ZnaËka CE, kter m b t v robcem p ipevnïna, dokladuje navenek konformitu stroje s ustanovenìmi smïrnice ohlednï strojnìho za ÌzenÌ a s ostatnìmi p Ìsluön mi smïrnicemi ES. Prohl öenì shody s EHS (viz P Ìloha) Podeps nìm prohl öenì o shodï prohlaöuje v robce, ûe stroj uveden do provozu odpovìd vöem odpovìdajìcìm z kladnìm bezpeënostnìm a zdravotnìm poûadavk m V znam v straûn ch znaëek Pokyny pro bezpeënost pr ce bsb Udrûujte odstup od stroje s motorem za chodu. V tomto N vodu k pouûìv nì jsou vöechna mìsta, kter se t kajì bezpeënosti, oznaëena tìmto symbolem. Nedot kejte se û dn ch rotujìcìch Ë stì stroje. PoËkejte aû se plnï zastavì. Udrûujte dostateën odstup od prostoru dosahu noû sekaëky, pokud bïûì motor a je za azen v vodov h Ìdel. P ed drûb sk mi a oprav rensk mi pracemi zastavte motor a vyjmïte klìëek. Nezdrûujte se v dosahu skl pïnì pracovnìho n adì. P ed za azenìm v vodovèho h Ìdele uzav ete obï boënì ochrany (kryty) Nedot kejte se Ë stì stroje, kterè se ot ËejÌ. PoËkejte aû se zastavì. (361) AZB

6 PÿIPOJENÕ K TRAKTORU P ipojenì k traktoru vöeobecnï 1. Dbejte bezpeënostnìch pokyn uveden ch v P Ìloze A. 2. Stroj p ipojte na p ednì zvedacì za ÌzenÌ traktoru. - P ipojovacì Ëepy je nutno zajistit pruûn mi z vlaëkami. ProblÈmy s p ipojenìm U zvedacìho za ÌzenÌ, kterè m dolnì t hla spojen p ÌËn m nosnìkem (Q), m ûe p i spouötïnì p ipojenèho stroje dojìt k poökozenì kloubovèho h Ìdele. Kloubov h Ìdel - P ed prvnìm pouûitìm je nutno v vodov h Ìdel zkontrolovat a v p ÌpadÏ pot eby p izp sobit (viz takè kap. ÑSe ÌzenÌ kloubovèho h Ìdeleì v P Ìloze B). SilniËnÌ p eprava - Dodrûujte z konnè p edpisy svè zemï. V p Ìloze C najdete pokyny pro upevnïnì osvïtlenì, platnè pro SRN. - JÌzda na ve ejn ch silnicìch smì b t prov dïna pouze tak, jak je pops no v kap."transportnì poloha". - DolnÌ t hla hydrauliky (U) upevnïte pomocì napìn k, aby se stroj nemohl vychylovat do stran. Aby se zabr nilo ökod m, je nutno mezi zvedacì za ÌzenÌ a troj helnìk Weiste montovat zvyöujìcì mezikus. ProsÌm, spojte se v takovèm p ÌpadÏ s naöì sluûbou z kaznìk m. U traktor, u nichû je koncovka v vodovèho h Ìdele vysunuta velmi daleko dop edu, by bylo nutno nadmïrnï zkr tit kloubov h Ìdel. OdstavenÌ stroje éacì stroj s kondicionerem odstavte pouze na podpïry (30), jinak hrozì nebezpeëì p du stroje! - OdstavnÈ podpïry zajistïte pomocì pruûn ch pojistek. * P i zvednutèm stroji by potom na krytu kloubovèho h Ìdele nebylo k dispozici dostaëujìcì p ekrytì trubek. * TakÈ by moûn bylo p ekroëeno maxim lnì dovolenè vych lenì kloubovèho h Ìdele (viz takè p Ìlohu B). V tomto p ÌpadÏ je nutno pouûìt n stavec, kter p esune stroj o 200 mm dop edu. ProsÌm, spojte se v takovèm p ÌpadÏ s naöì s l u û b o u z kaznìk m ANBAU

7 PÿIPOJENÕ K TRAKTORU Pred prvnìm pripojenìm stroje na traktor bezpodmìnecne dbejte n sledujìcìch pokynu! Venujte pozornost pripojenì stroje za traktor s dvojcinn m ovl d nìm hydraulick ch v lcu prìpojn ch t hel hydrauliky. ST Pokud ûacì stroj pripojìte k traktoru, nesmìte na ovl dacì p ce hydrauliky traktoru (ST) zaradit funkci Ñkles nìì. V prìpade ûe zpusobìte chybu pri ovl d nì hydrauliky ihned zkontrolujte pozici serizovacì prìloûky (P1) a nove nastavte jejì polohu. PoökozenÈ dìly ihned nahradte za novè. Pri chybe zpusobenè nespr vn m ovl d nìm hydrauliky muûe dojìt k temto n sledkum: - ZmenÌ se poloha prìloûky (P1) v ov lnèm otvoru pro nastavenì a tìm se zvetöì odstup od zajiötovacìho h ku (V). - Praskne zajiötovacì h k (V). - Oba dìly zajiötovacìho mechanismu budou poökozeny. NovÈ serìzenì nastavovacì prìloûky (P1) 1. ärouby (SK) lehce uvolnìme - örouby neuvolnujeme prìliö, prìloûka (P1) se musì lehk m poklepem kladiva prìmo posunovat v ov lnèm otvoru. 2. éacì stroj pripojìme na zvedacì z ves hydrauliky traktoru. 3. SerizovacÌ prìloûku (P1) nastavìme tak, ûe se zajiötovacì h k (V) zajistì v odpovìdajìcì poloze. Vuli k zajiötovacìmu h ku vöak serìdìme na minimum. 4. éacì stroj odpojìme od zvedacìho z vesu hydrauliky traktoru. 5. ärouby (SK) zajistìme utahovacìm momentem 65 Nm ANBAU

8 PÿIPOJENÕ K TRAKTORU P ipojenì pomocì rychloupìnacìho z vïsu (1) 1. ZajiöùovacÌ h k upevnïte do odpovìdajìcì polohy 2. RychloupÌnacÌ z vïs (troj helnìk Weiste) namontujte na p ednì zvedacì za ÌzenÌ ve svislè poloze, anebo v poloze sklonïnè ponïkud dop edu. 1 TD28/91/28 3.»epy spodnìho t hla upevnïte bez v le (2). Poloha A - p ed p ipojenìm na traktor Poloha B - po p ipojenì traktoru a bïhem pr ce 4. P ipojte ûacì za ÌzenÌ a zvednïte je nahoru (H2). H2 TD 45/94/2 5. AretovacÌ h ky (V) zajistïte pruûn mi z vlaëkami. - Zkontrolujte pozici serizovacì prìloûky (P1), vule k zajiötovacìmu h ku musì b t serìzena na minimum. 6. P ipojte kloubov h Ìdel ANBAU

9 PÿIPOJENÕ K TRAKTORU PevnÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo PouûÌvejte pevnè hornì p ÌpojnÈ t hlo - u diskov ch ûacìch stroj NOVACAT 266 F NOVACAT 306 F * u bubnov ch ûacìch stroj s hydraulick m se ÌzenÌm p Ìtlaku ûacì liöty (20). EUROCAT 276 F EUROCAT 316 F TeleskopickÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo TeleskopickÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo se pouûìv : * u bubnov ch ûacìch stroj (EUROCAT) v kombinaci s traktory vybaven mi elektronickou regulacì ËelnÌ zvedacì hydrauliky. TeleskopickÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo umoûúuje dobrè p izp sobenì ûacìch bubn nerovnostem vznikajìcìm nap ÌË smïru jìzdy. - velikost v kyvu (l) se izujeme ot ËenÌm v etene - zkr cenì hornìho taûnèho bodu viz. p Ìloha-D TeleskopickÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo nepouûìvejte: - u ûacìch stroj vybaven ch hydraulick m se ÌzenÌm p Ìtlaku ûacì liöty (20) FOL OdpruûenÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo OdpruûenÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo (FOL) se pouûìv : * u bubnov ch ûacìch stroj (EUROCAT) v kombinaci s traktory vybaven mi elektronickou regulacì ËelnÌ zvedacì hydrauliky. - viz. takè kapitola OdpruûenÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo TD10/95/8a OdpruûenÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo (FOL) nepouûìvejte: - u ûacìch stroj vybaven ch hydraulick m se ÌzenÌm p Ìtlaku ûacì liöty (20) ANBAU

10 PÿIPOJENÕ K TRAKTORU OchrannÈ plechy a ochrannè plachty Pro oprav skè pr ce je moûno ochrannè plechy a ochrannè plachty sklopit nahoru. TransportnÌ pozice (< 3 m) Pokud jsou oba ochrannè r my sklopeny do p epravnì pozice a jsou zajiötïny v drû cìch (3) je celkov p epravnì öì ka stroje menöì neû 3m. Z bezpeënostnìch d vod je p ed sklopenìm nutno vyëkat, aû se ûacì disky zastavì. 1. ZvednÏte a zajistïte boënì ochrann kryt (1, 2). PracovnÌ poloha - ochrann r m zajistïte do drû k (3) - na levè i pravè polovinï stroje P ed zaë tkem pr ce Pohon v vodovèho h Ìdele z sadnï zapìnejte jen tehdy, kdyû se vöechna bezpeënostnì za ÌzenÌ (kryty, ochrannè plachty, zakrytov nì, apod.) nach zejì v n leûitèm stavu a jsou upevnïny na stroji tak, ûe zakr vajì nebezpeënè mìsto. Z bezpeënostnìch d vod se smì sekat jen v tèto poloze ANBAU

11 TD10/95/12 TD10/95/12 ODPRUéEN HORNÕ PÿÕPOJN T HLO (v bava stroje na p nì) Funkce odpruûenèho hornìho t hla (FOL) odpruûenè hornì t hlo vyrovn v p i nasazenì terènnì nerovnosti V hody: - lepöì kopìrov nì terènu ûacìho stroje,vyööì kvalita ezu - menöì zatìûenì a opot ebenì stroje a pracovnìch Ë stì NastavenÌ odpruûenèho hornìho t hla (FOL) 1. Stroj p ipojte k traktoru - obï odlehëovacì pruûiny zatìm nemontujte 2. NastavenÌ odpruûenèho hornìho t hla prov dïjte na rovnè ploöe (FL) 5. éacì stroj zvednïte (H1) F 6. KliËku pro se ÌzenÌ hornìho t hla vyt hnïte a vraùte do polohy ìbî na v lci B - kliëku zajistïte proti ztr tï pojistkou (F) 7. éacì stroj spusùte (FL) 8. Kontrola nastavenì p Ìtlaku stroje: TD10/95/8 - stroj musìte na jednè boënì stranï zvednout silou max. 75 kg - pokud stroj nadzvednete v p ednì Ë sti, potom v kyv dozadu musì b t lehk MoûnÈ problèmy t kajìcì se odlehëenì vznikajìcì p i provozu stroje. ProblÈm ReöenÌ (L) L2 ï ûacì strojì je v p ednì Ë sti stroje sklonïno p Ìliö k zemi, p ÌpojnÈho odlehëenì ûacì liöty je malè - na upevúovacìm z vïsu stroje p estavte polohu hornìho t hla o jeden otvor v öe - se iôte znovu rozmïr (L) TD10/95/11a ( FL ) - kliëku pro nastavenì hornìho t hla upevnïte do polohy v lce ìaî - ot ËenÌm v lce se iôte poûadovanou dèlku t hla (L) - odpruûenè hornì t hlo agregujte s traktorem a upevúovacìm troj helnìkem ûacìho stroje. 3. éacì stroj zvednïte (H1) A TD10/95/7 F ï p i pr ci je tvo en dvojit ez, odlehëenì ûacì liöty je velkè p ÌpojnÈho - na upevúovacìm z vïsu stroje p estavte polohu hornìho t hla o jeden otvor nìûe - se iôte znovu rozmïr (L) TD10/95/11 OdpruûenÈ hornì taûnè t hlo nepouûìvejte: - u ûacìch stroj vybaven ch hydraulick m se ÌzenÌm p Ìtlaku ûacì liöty (20). TD10/95/10 H1 - namontujte odlehëovacì pruûiny 4. éacì stroj spusùte (FL) EUROCAT 276 front - nastavte rozmïr napnut ch pruûin 42 ñ 44 cm (L2) EUROCAT 316 front - nastavte rozmïr napnut ch pruûin 45 cm (L2) FOL_

12 SEÿÕZENÕ CELNÕ éacõ STROJ éacì stroj s usmïrúovacìmi kotouëi UpozornÏnÌ pro se ÌzenÌ Se ÌzenÌ p Ìtlaku ûacì liöty k p dï * éacì liöta musì b t se Ìzena na p Ìtlak k p dï ca. 150 kg (vlevo a vpravo 75 kg). Pokud je celkov hmotnost stroje vyööì, potom musì b t provedeno odpovìdajìcì se ÌzenÌ p Ìtlaku k p dï. OdpovÌdajÌcÌ p Ìtlak na ûacìm stroji ve vybavenì s usmïrúovacìmi kotouëi musìme provèst pomocì nastavenì dvou taûn ch pruûin. 4. Optim lnì hel by mïl b t dodrûen. * V kapitole ìp ipojovacì souë stiî jsou zobrazeny rozdìlnè p ipojovacì dìly pro r znè typy traktor.tyto dìly lze pomïrnï snadno vyrobit svèpomocì.. - HadicovÈ spojky (20) namontujte na taûnè pruûiny. TD29/93/ NastavenÈ p edpïtì pruûin se pak nemusì kontrolovat p i kaûdèm novèm nasazenì na traktor. Pouze p i zmïnè traktoru je nutno kontrolovat, pop. nastavit mìru L2. NastavenÌ pruûnèho p edepnutì L NastavenÌ pruûnèho p edepnutì 1. ZvednÏte stroj pomocì hydrauliky traktoru. 2. UpevnÏte oba etïzy 3. Stroj spusùte k zemi. NOVACAT 266 F: L2 = 420 mm NOVACAT 7800: L2 = 420 mm NOVACAT 306 F: L2 = 440 mm NOVACAT 8600: L2 = 440 mm EUROCAT 276 F: L2 = 440 mm EUROCAT 316 F: L2 = 450 mm Tato mìra je povaûov na jako orientaëni. * D leûitè je nastavit p Ìtlak ûacì liöty na p du asi 150 kg (vlevo a vpravo ca. 75 kg). - P edepnuti pruûin se iôte dle p Ìtlaku na p du. 75 kg TD X X2 = 152 mm ENTLASTUNG_375.P

13 SEÿÕZENÕ CELNÕ éacõ STROJ N vod pro pripojenì a serìzenì hydraulickèho odlehcenì celnìch ûacìch stroju Pˆttinger Nova CAT 266/306 a Euro CAT 276/ UzavÌracÌ ventil hydrauliky (E) otev ete. PripojenÌ ûacìho stroje na traktor a serìzenì hydraulickèho odlehcenì 1. Na rovnè ploöe stroj pripojte a spustte k zemi (H1). Bild 4 4. Tlakov ventil (P1) celkem otev ete. Poot ËenÌ smïrem doleva. H Bild 1 2. HydraulickÈ vedenì (Hyd) pripojte na rychlospojku ûacìho stroje a jednocinn hydraulick prìpoj traktoru (EW). 5. Oba taûnè retezy (7) napnete tak, ûe odstup mezi prìpojn m r mem a otvorem (7b) cinì 14,5 cm. - P Ìloûku L1 upevnïte do otvoru 7b, kter slouûì pro z kladnì nastavenì. - hel (W) je velmi duleûit pro odpovìdajìcì funkci odlehcenì stroje a cinì Na z klade rozdìln ch provedenì zvedacìch ramen hydrauliky ruzn ch v robcu nemusì doporucenì jednoznacne odpovìdat (viz. kapitola ÑPrÌpojnÈ dìlyì). Bild 2 14,5 cm W Hyd EW 7a 7b c L Bild 3 Bild EINSTELLUNGEN_

14 SEÿÕZENÕ CELNÕ éacõ STROJ 6. Tlakov ventil (P1) celkem uzav ete. 10. Zkontrolujte odstup (14,5 cm) mezi prìpojn m r mem stroje a otvorem (7b) viz. obr.5. V prìpade nutnosti opetovnèho serìzenì stroje postupujte jak je pops no v bodu Zkontrolujte p Ìtlak ûacì liöty (150 kg) na p dï (vlevo a vpravo 75 kg). 75 kg TD Bild 6 7. Hydraulick rozvadïë traktoru (ST) p idrûte v tlakovè funkci tak dlouho, aû na mï ÌcÌm ukazateli (manometru) je vytvo en p etlak ca. 150 bar. Bild 8 s 0 ST h V prìpade nutnosti opetovnèho serìzenì stroje postupujte jak je pops no v bodu Hydraulick ventil uzav ete (A). TD 26/92/ HydraulickÈ vedenì (Hyd.) nynì muûete odpojit, serìzenì odlehcenì ûacì liöty je ukonceno. Bild 7 8. RozvadÏË hydrauliky traktoru nastavte na plovoucì polohu (S). 9. NynÌ musì tlak v hydraulickèm systèmu (manometru) zpïtnï poklesnout na 120 bar. Pokud tlak v systèmu poklesl na menöì hodnotu jako 120 bar. - Se izovacì öroub (R1) celkem zaöroubujte. - Hydraulick rozvadïë traktoru (ST) p idrûte v tlakovè funkci tak dlouho, aû je na manometru vytvo en p etlak ca. 150 bar. - RozvadÏË hydrauliky traktoru (ST) nastavte na plovoucì polohu. - Se izovacì öroub (R1) vyöroubujte natolik, aû je na ukazateli zobrazen p etlak do 120 bar (min. 85 bar, max. 150 bar). - Se izovacì öroub zajistïte maticì (R2). Bild 9 Pokud tlak v systèmu m vyööì hodnotu jako 120 bar. - Se izovacì öroub (R1) natolik vyöroubujte, aû je na manometru zobrazena hodnota 120 bar (min. 85 bar, max. 150 bar). - Se izovacì öroub zajistïte maticì (R2) EINSTELLUNGEN_

15 SEÿÕZENÕ CELNÕ éacõ STROJ 14. NastavenÌ: Serizovan rozmer 14,5 cm mezi prìpojn m r mem a otvorem (7b) nenì dosaûen. - Stroj nadzvednete pomocì prìpojn ch ramen hydrauliky traktoru (H2). - DÈlku taûn ch retezu (7) zmente na odpovìdajìcì rozmer pomocì zkr cenì o cl nek retezu. - Stroj spusùte k p dï (H1) - Znovu zkontrolujte serizovacì rozmer zda odpovìd poûadavkum Pokud je p Ìtlak ûacì liöty na p du p Ìliö velk - Se izovacì öroub (R1) celkem zaöroubujte. - Opakujte postup pr ce od bodu 7 a 8 a se izovacì öroub nastavte tak, ûe tlak na manometru o 10 bar zv öìte (z kladnì tlak 120 bar). Pozor! Nep esahujte hornì hranici maxim lnìho tlaku 150 bar. Pokud je tlak na manometru se Ìzen na 150 bar a p Ìtlak ûacì liöty na p du je st le velk - Stroj zdvihnïte pomocì hydrauliky traktoru (H2). - p Ìloûku (L1) namontujte do hornìho otvoru (7a) 15. Vöeobecn upozornïnì H2 H Bild 10 OdpovÌdajÌcÌ se ÌzenÌ a nastavenì je nutnè provèst: - Kdyû je stroj p estaven na jin traktor. - V prìpade, ûe namìsto kondicionèru namontujete usmernovacì disky pro tvarov nì r dku, nebo v obr cenèm prìpade (rozdìln hmotnost stroje). - Jestliûe je stroj nadmerne zneciöten od pudy a zv öì se jeho hmotnost Pokud je p Ìtlak ûacì liöty na p du mal - PomocÌ se izovacìho öroubu (R1) zmenöete tlak na manometru o ca bar. Pozor! Nedosahujte dolnì hranice minim lnìho tlaku 85 bar. Pokud je tlak na manometru se Ìzen na 85 bar a p Ìtlak ûacì liöty na p du je st le mal : - p Ìloûku (L1) namontujte do spodnìho otvoru (7c) EINSTELLUNGEN_

16 PÿÕPOJN DÕLY 70 / ,5 ø19 25,5 5 x DEUTZ AGRO-XTRA TD40/94/ ANBAUKONSOLE Massey Ferguson 2 Stk. ANBAUBOLZEN für MF 3065 Material: ST 50-2K 2 6 ø25 6 ø19 45 TD40/94/ TD40/94/5 R (2x) (2x) ø ø TD40/94/4 TD40/94/11 FENDT 304 ANBAUKONSOLE Variante ANBAUTEILE_

17 UVEDENÕ DO PROVOZU D leûitè pozn mky p ed zaë tkem pr ce BezpeËnostnÌ pokyny: viz P Ìloha 1 bod Po prvnìch hodin ch provozu - Dot hnïte vöechny p ipevúovacì örouby noû NOVACAT 266 F VöeobecnÏ Respektujte smysl ot ËenÌ ûacìho stroje Pro pracovnì Ëinnost ûacìho stroje je t eba v vodovèho h Ìdele s lev m smyslem ot Ëek NOVACAT 306 F TD40/94/16 V p ÌpadÏ, ûe u p ipojenèho traktoru nenì lev smysl ot ËenÌ v vodovèho h Ìdele, p esto m ûeme traktor pouûìt a smysl ot Ëek n slednï upravit pomocì: - p evodovku (G2) demontujte, otoëte o 180 a znovu namontujte. G2 TD 79/98/ EINSATZ_ ) V bava na p nì

18 UVEDENÕ DO PROVOZU 1. Kontrola BezpeËnostnÌ pokyny - Kontrolujte stav noû a upevnïnì noû - Zkontrolujte ûacì disky z hlediska poökozenì ( v i z kapitola drûba a oöet ov nì). 2. Stroj zapìnejte jen kdyû je v pracovnì poloze a nep ekraëujte p edepsanè ot Ëky v vodovèho h Ìdele (nap. max. 540 min-1). ätìtek, kter je upevnïn vedle p evodovky, d v informaci o tom, pro jakè ot Ëky v vodovèho h Ìdele je 540 Upm 1000 Upm V ö ûacì stroj vybaven. * Pohon v vodovèho h Ìdele z sadnï zapìnejte, jen tehdy, kdyû veöker bezpeënostnì za ÌzenÌ (zakrytov nì, z chytnè plachty, ochrannè kryty atd.) jsou v dnèm stavu a jsou dnï p ipevnïny na stroji v ËinnÈ bezpeënostnì poloze. - UpevnÏte zajiöùovacì h Ëky (EX) V p ÌpadÏ, ûe p esto dojde ke kolizi: * Ihned zastavte traktor a odstavte pohon. * Stroj peëlivï prohlèdnïte, zda nedoölo k poökozenì. Zvl öù peëlivï je nutno zkontrolovat ûacì disky a jejich hnacì h Ìdele (4a). * V p ÌpadÏ pot eby nechejte potom jeötï zkontrolovat odbornou dìlnou. 4a Po kaûdè kolizi s cizìm tïlesem * Zkontrolujte stav noû a jejich upevnïnì. * V p ÌpadÏ pot eby nechejte potom jeötï zkontrolovat odbornou dìlnou. * Stroj peëlivï prohlèdnïte, zda nedoölo k poökozenì. Zvl öù peëlivï je nutno zkontrolovat ûacì disky a jejich hnacì h Ìdele (4a). * V p ÌpadÏ pot eby nechejte potom jeötï zkontrolovat odbornou dìlnou. 3. Dbejte na spr vn smïr ot ËenÌ v vodovèho h Ìdele. TD8/95/6 5. Udrûujte odstup od stroje, pokud je motor v chodu. - Vykaûte osoby z nebezpeënèho prostoru, protoûe m ûe dojìt k ohroûenì vymrötïn mi p edmïty. - Zvl ötnì opatrnost je p ik z na na kamenit ch polìch a v blìzkosti silnic a cest. bsb ZabraÚte poökozenì * Plocha, kter m b t seëena, musì b t zbavena vöech p ek ûek, pop. cizìch tïles (nap. vïtöìch kamen, kus d eva, patnìk, a pod.), kterè mohou poökodit ûacì jednotku. 6. Noste ochranu sluchu V z vislosti na r zn ch provedenìch traktorov ch kabin se m ûe skuteën hladina hluku v mìstï obsluhy liöit od namï en ch hodnot (viz technickè daje). * Pokud je dosaûena nebo p ekroëena hladina hluku 85 db(a), musì podnikatel (zemïdïlec) poskytnout k pouûìv nì ochranu sluchu (UVV 1.1 ß 2). * Pokud je dosaûena nebo p ekroëena hladina hluku 90 db(a), musì obsluha pouûìvat ochranu sluchu (UVV 1.1 ß16) EINSATZ_ ) V bava na p nì

19 UVEDENÕ DO PROVOZU éacì stroj s kondicionèrem 1) 1. P ezkouöejte stav klìnov ch emen. Opot ebenè a poökozenè klìnovè emeny vymïúte. 2. Zkontrolujte napnutì klìnov ch emen! - viz. kapitola ìkondicionerî X SeËenÌ 1. NatoËenÌm v etena hornìho t hla nastavte v öku strniötï (sklon ûacìch disk max. 5 ). 2. P ed seëenìm: zapìnejte v vodov h Ìdel pomalu a mimo seëen materi l. éacì disky uveôte do pln ch ot Ëek. RovnomÏrn m plynul m zvyöov nìm ot Ëek zabr nìte systèmov m nep Ìjemn m zvukov m efekt m v n honovè h Ìdeli - Pojezdov rychlost se ÌdÌ podle terènnìch podmìnek a podle seëenèho materi lu EINSATZ_ ) V bava na p nì

20 UVEDENÕ DO PROVOZU éacì stroj s usmïrúovacìmi kotouëi 1) 1) (do roku v roby 2001) 24 / 13 x 2 TD 49/97/2 M12 A 12 M12 x 30 25,2 / 34 x 1 Pokud nenì na ûacìm stroji p ipojen kondicioner, mohou b t na stroj namontov ny usmïrúovacì disky. R m usmïrúovacìch disk je upevnïn do stejn ch drû k jako r m kondicioneru mm 0-10 mm NastavenÌ obou taûn ch pruûin A = p i vysok ch, hust ch pìcninov ch porostech. B = z kladnì nastavenì. C = p i nìzk ch pìcninov ch porostech. NastavenÌ obou gumov ch kotouë PomocÌ t Ì kus vymezovacìch podloûek (16) m ûeme se izovat öì ku usmïrúovanèho dku pokosu. P Ìruba usmïrúovacìch disk je n slednï namontov na pod hlem (W), a to podle poëtu montovan ch vymezovacìch podloûek W EINSATZ_ ) V bava na p nì

21 TVORBA R DKU (MOéNOSTI) Se ÌzenÌ shrnovacìch disk (8i (od roku v roby 2002) NastavenÌ obou taûn ch pruûin A = p i vysok ch, hust ch pìcninov ch porostech. B = z kladnì nastavenì. C = p i nìzk ch pìcninov ch porostech. NastavenÌ öì ky dku (8i äìrku r dku muûeme nastavit zmenou polohy ovl dacì p ky (6). P i ucp nì nastavte vïtöì öì ku dku SCHWADFORMER_ (8i viz P Ìloha A

22 TVORBA R DKU (MOéNOSTI) ShrnovacÌ plechy StandardnÌ shrnovacì plechy (1) Jako v bava na pr nì jsou k volitelnè dva shrnovacì plechy. Tyto muûeme plynule serizovat pro nastavenì öiröìho nebo uûöìho r dku. A = öiröì r dek B = uûöì r dek PrÌdavnÈ shrnovacì plechy (2) Na oba standardnì shrnovacì plechy muûeme kdykoliv namontovat prìdavnè plechy. TÌmto muûeme nastavenì uûöìho r dku jeöte vìce zredukovat. UpozornenÌ: Oba prìdavnè plechy (2) nesmejì b t vyklopeny do pozice (A)! V tèto pozici smejì b t vyklopeny pouze oba standardnì shrnovacì plechy (1)! Zvl öte na nerovn ch pozemcìch mohou b t oba prìdavnè shrnovacì plechy poökozeny SCHWADFORMER_ (8i viz P Ìloha A

23 KONDICION R SeËenÌ s kondicionèrem Ëinnost kondicionèru je moûno se izovat. - PomocÌ mechanicky nastavitelnè p ky (13) m ûeme mïnit odstup mezi protilehlou liötou a rotorem kondicionèru. P i nejniûöì poloze ovl dacì p ky v se izovacì kulise je sklìzen hmota naruöena nejvìce (Pos. 3). SklÌzen hmota vöak nesmì b t naruöena p Ìliö. OdpovÌdajÌcÌ p edepnutì emen Kontrolujeme rozmïr X2 NOVACAT 266 F: X2 = 189 mm NOVACAT 306 F: X2 = 189 mm EUROCAT 276 F: X2 = 193 mm EUROCAT 316 F: X2 = 193 mm Ot Ëky 700 ot./min. V bava na p nì NOVACAT - menöì poökozenì sklìzenèho materi lu MusÌ b t vymïnïna emenice klìnov ch emen, emeny a ochrann kryt p evod. Pot ebnè dìly viz. katalog n hradnìch dìl. X2 ÿadìcì p evodovka (voliteln v bava) HnacÌ ot Ëky rotoru kondicioneru si m ûeme p edvolit ze dvou variant. ÿadìcì polohy A-0-B 0: - chod rotoru napr zdno A: NiûöÌ ot Ëky P i niûöìch ot Ëk ch nenì poseëen materi l zpracov v n. Je jen odkl d n na norm lnì dek. B: VyööÌ ot Ëky P i vyööìch ot Ëk ch je poseëen materi l zpracov v n pro rychlè usuöenì. P itom je rozet ena hornì plocha, kter jinak br nì rychlèmu vyschnutì stèbel a list. Intenzita tohoto rozet enì je ovlivúov na nastavenìm p ky do polohy (13). Z1 Z2 PostavenÌ prst rotoru Pos. Z1: Poloha prst rotoru pro bïûnè sklizúovè podmìnky. Pos. Z2: Poloha pro tïûkè sklizúovè podmìnky, kdyû kup Ìkladu pìce ovìjì rotor. Prsty rotoru otoëte o 180 (obr. Z2). Toto se ÌzenÌ odstraúuje ve vïtöinï p Ìpad problèm. Efekt naruöenì pìce se tìmto vöak o nïco sniûuje Stahl steel acier AUFBEREITER_

24 KONDICION R OdpojenÌ a p ipojenì kondicionèru 1. ZvednÏte a zajistïte boënì ochrann kryt (1, 2). - ochrann kryt zajistïte do drû k (3) - na levè a pravè stranï stroje 2. Demontujte kryt emen (15) 3. OdstraÚte emeny pohonu kondicionèru (3b). - P edtìm emeny ovl dacì p kou (3a) uvolnïte od p edpïtì AUFBEREITER_

25 KONDICION R 4. Namontujte odstavn koleëka (4) s podvozkem. - vlevo a vpravo 5. ZajiöùovacÌ kolìk (V1) odstraúte a Ëep odjistïte ze z padky na r mu stroje. Pozice A- Ëep zajiötïn Pozice B- Ëep odjiötïn 6. KondicionÈr (CR) vysunutìm z r mu stroje stabilnï odstavte D leûitè! P i provozu ûacìho stroje bez kondicionèru je nutn dodateën mont û sady bezpeënostnìch kryt s usmïrúovacìmi plechy pro tvarov nì dk. DÌly pro p estavbu stroje jsou uvedeny v katalogu n hradnìch dìl. 7. Namontujeme krycì plech (15) P ipojenì kondicioneru (CR), nebo usmïrúovacìch kotouë (SF) - spïönè p ipojenì provedete stejnï jako odpojenì v obr cenèm smyslu po adì AUFBEREITER_

26 KONDICION R Pokud je kondicionèr demontov n od ûacì liöty, dbejte na n sledujìcì upozornïnì BezpeËnostnÌ upozornïnì Stroj s kondicionèrem (CR) je vybaven jako celkov jednotka s odpovìdajìcìmi ochrann mi bezpeënostnìmi kryty. V p ÌpadÏ, ûe ale bude kondicionèr (CR) demontov n, d le nenì ûacì jednotka plnï zajiötïna ochrann mi kryty. V tomto stavu, bez ochrann ch kryt, nesmì b t stroj uveden do provozu! Pozor! Pro pr ci bez kondicionèru (CR) je moûnè na stroj namontovat ochrannè kryty, kterè jsou pro tento druh provozu specielnï p edeps ny. U novèho stroje s kondicionèrem nejsou tyto ochrannè kryty obsaûeny v dod vce; dìly musì b t objedn ny dodateënï (viz. katalog n hradnìch dìl, strojnì skupina ñ zadnì ochrannè kryty (ìschutz HINTENî). CR CR V bava na p nì - Podvozek (4) - ZajiöùovacÌ Ëep s pruûinou (A-B) Pro pr ci bez kondicionèru (CR) - BezpodmÌneËnÏ dodrûujte bezpeënostnì upozornïnì (v öe uveden )! MÄHEN OHNE CR_375.P

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Monoblokov ho k pro topn olej M 40 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ JOSEF HOR K Fakulta chemickè technologie, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166 28 Praha 6 e-mail: josef.horak@vscht.cz Doölo

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? *

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? * JAK JE DALäÕ SUD PUBLIKVA VÃDEK P E? * TT EXE stav organickè chemie a biochemie, Akademie vïd»eskè republiky, Flemingovo n m. 2, 166 10 Praha 6 Doölo dne 6.XII.2000 KlÌËov slova: citaënì anal za, falzifikace,

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 1. ModrÈ rezidentnì parkovacì zûny i z verze publikace 20081203 pg. 2 / 49 1. rezidentnì zûny ANO? 2. rezidentnì zûny NE? 3. rezidentnì zûny ping!!! zadejte intenzitu

Více

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich 6.2.2. Lithiov l nky Lithium pat k lehk m kov m ( =0:534 kg/dm 3 ) a jeho m rn kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, e jeho oxida n potenci l je rovn dosti vysok (typick lithiov

Více

13 kole ka s brzdou 2

13 kole ka s brzdou 2 Popis CL 55 s p ítla nou pákou : 8 4 5 7 6 9 10 1 11 1 motorová jednotka 2 zelené tla ítko start 2 3 3 ervené tla ítko stop 4 rameno s tla nou pákou 12 5 kruhový vstupní otvor 6 magnetické jišt ní páky

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII BOHUMIL KRATOCHVÕL a, MICHAL HUä K a a ALEXANDR JEGOROV b a stav chemie pevn ch l tek, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166

Více

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco Flexcon M CZ Tlakové expanzní nádoby s membra nou 2001, Flamco Nas e adresa : Flamco CZ Evropská 423/178 160 00 Praha 6 +420 602 200 69 info@flamco.cz Návod k montáz i a provozu pro Flexcon M Váz eny zákazníku

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

PODÁVACÍ ZAR ÍZENÍ STEFF 2034 STEFF 2044 STEFF 2038 STEFF 2048 STEFF 2038 CI STEFF 2068 VARIOSTEFF 3 VARIOSTEFF 4 STEFF 2033 2032

PODÁVACÍ ZAR ÍZENÍ STEFF 2034 STEFF 2044 STEFF 2038 STEFF 2048 STEFF 2038 CI STEFF 2068 VARIOSTEFF 3 VARIOSTEFF 4 STEFF 2033 2032 PODÁVACÍ ZAR ÍZENÍ STEFF 2034 STEFF 2044 STEFF 2038 STEFF 2048 STEFF 2038 CI STEFF 2068 VARIOSTEFF 3 VARIOSTEFF 4 STEFF 2032 2033 STEFF 2033 2032 maggi TRADICE TECHNOLOGIE engineering Toskánsko je zemĕ

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více