N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001)"

Transkript

1 N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr E.0 NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : ) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

2 Vá en zem dle! U inil jste dobrou volbu, t í nás to a blahop ejeme Vám k tomuto rozhodnutí pro Pöttinger. Jako Vá partner v zem d lské technice Vám nabízíme kvalitu a v kon spojené s bezpe nou obsluhou. Abychom mohli odhadnout podmínky pou ití na ich zem d lsk ch stroj a tyto po adavky neustále zohled ovat p i v voji nov ch za ízení, prosíme Vás o n které údaje. Krom toho máme tím také mo nost cílen Vás informovat o nov ch v vojích. Ru ení za v robek, informa ní povinnost Povinnost ru ení za v robek zavazuje v robce a obchodníka p i prodeji za ízení p edat návod pro provoz a za kolit zákazníka na stroji s upozorn ním na p edpisy pro obsluhu, bezpe nostní p edpisy a p edpisy pro údr bu. Na d kaz, e byl stroj a návod pro provoz ádn p edán, je nutné potvrzení. Pro tento ú el za lete podepsan - Dokument A firm Pöttinger. - Dokument B z stává u odborného podniku, kter p edává stroj. - Dokument C obdr í zákazník. - Dokument D (pokyny pro p ed n v robku) zaölete pod epsan firm P ttinger Ve smyslu zákona ru ení za v robek je ka d zem d lec podnikatel. V cná koda ve smyslu ru ení za v robek je koda, která vzniká vlivem stroje, av ak na n m nevzniká, za ru ení se po ítá se samodr bou (Euro 500,-). Podnikatelské v cné kody ve smyslu zákona jsou z ru ení vylou eny. Pozor! Také p i pozd j ím dal ím p edání stroje zákazníkem musí b t spolup edán návod pro provoz a odb ratel stroje musí b t za kolen upozorn ním na jmenované p edpisy. ALLG./BA SEITE 2 / 9300-

3 POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU Dokument D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) A. PÖTTINGER s. r. o., Dominikánské nám stí 4/5, Brno, eská republika ProsÌme, p ezkouöejte uvedenè body, tak jak vypl v z povinnostì z ruky za v robek. Zak Ìûkujte, prosìm, odpovìdajìcì body. Stroj byl p ezkouöen podle dodacìho listu.vöechny p iloûenè dìly rozbaleny. Veöker bezpeënostnïtechnick za ÌzenÌ, kloubovè h Ìdele a obsluhovacì za ÌzenÌ jsou k dispozici. Obsluha, uvedenì do provozu a drûba stroje pop. n adì projedn ny se z kaznìkem podle n vodu k obsluze a vysvïtleny. Pneumatiky zkontrolov ny z hlediska spr vnèho tlaku vzduchu Matice kol zkontrolov ny, zda jsou pevnï dotaûeny. Z kaznìk upozornïn na spr vnè ot Ëky v vodovèho h Ìdele. P izp sobenì stroje k traktoru provedeno: nastavenì t ÌbodovÈho z vïsu. Nastavena spr vn dèlka kloubovèho h Ìdele. Provedena zkuöebnì jìzda a nezjiötïny û dnè z vady. VysvÏtlena funkce stroje bïhem zkuöebnì jìzdy. Skl pïnì do p epravnì a pracovnì polohy vysvïtleno. X Poskytnuty informace ohlednï v bavy na p nì, pop. p ÌdavnÈho za ÌzenÌ. P ed no upozornïnì na bezpodmìneënè p eëtenì n vodu k obsluze. Obsluha byla proökolena o pokynech pro provoz na pozemnìch komunikacìch. Potvrzuji, ûe stroj, obchodnì n zev... Typ...V robnì ËÌslo stroje /podvozku Masch. / Fgst. Ident.Nr. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. byl zkontrolov n podle shora uveden ch bod a p ed n z kaznìkovi. Datum p ed nì Adresa z kaznìka RazÌtko prodejnì organizace / Podpis Podpis... Pro prokázání, e byly stroj i návod k obsluze ádn p edány, je nutné potvrzení. Dokument A vypl te, podepi te a za lete zp t zástupci v robního podniku. Dokument B z stává prodejní organizaci, která stroj p edává. Dokument C obdr í zákazník. P edávací protokol (A) a pokyny pro p edání v robku (D) ihned ode lete na adresu: A. PÖTTINGER s. r. o., Dominikánské nám stí 4/5, Brno, eská republika Dokum D Anbaugeräte - 3 -

4 OBSAH Dbejte bezpeënostnìch upozornïnì v P Ìloze A Obsah V STRAéN ZNA»KY... 5 V znam v straûn ch znaëek... 5 Pokyny pro bezpeënost pr ce... 5 P ipojenì k traktoru vöeobecnï... 6 Kloubov h Ìdel... 6 SilniËnÌ p eprava... 6 OdstavenÌ stroje... 6 ProblÈmy s p ipojenìm... 6 Pred prvnìm pripojenìm stroje na traktor bezpodmìnecne dbejte n sledujìcìch pokynu!... 7 P ipojenì pomocì rychloupìnacìho z vïsu (1)... 8 PevnÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo... 9 TeleskopickÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo... 9 OdpruûenÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo... 9 OchrannÈ plechy a ochrannè plachty TransportnÌ pozice (< 3 m) PracovnÌ poloha NastavenÌ odpruûenèho hornìho t hla (FOL) MoûnÈ problèmy t kajìcì se odlehëenì vznikajìcì p i provozu stroje Se ÌzenÌ p Ìtlaku ûacì liöty k p dï NastavenÌ pruûnèho p edepnutì NastavenÌ pruûnèho p edepnutì N vod pro pripojenì a serìzenì hydraulickèho odlehcenì celnìch ûacìch stroju Pˆttinger Nova CAT 266/306 a Euro CAT 276/ PripojenÌ ûacìho stroje na traktor a serìzenì hydraulickèho odlehcenì D leûitè pozn mky p ed zaë tkem pr ce Respektujte smysl ot ËenÌ ûacìho stroje BezpeËnostnÌ pokyny éacì stroj s kondicionèrem 1) SeËenÌ éacì stroj s usmïrúovacìmi kotouëi 1) (do roku v roby 2001) NastavenÌ öì ky dku(8i Se ÌzenÌ shrnovacìch disk (8i (od roku v roby 2002) ShrnovacÌ plechy SeËenÌ s kondicionèrem ÿadìcì p evodovka (voliteln v bava) OdpovÌdajÌcÌ p edepnutì emen PostavenÌ prst rotoru Pokud je kondicionèr demontov n od ûacì liöty, dbejte na n sledujìcì upozornïnì24 Wunschausrüstung OdpojenÌ a p ipojenì kondicionèru Rotor Einstellungen Walzenaufbereiter ausbauen Reinigung und Wartung VöeobecnÈ informace o drûbï Pokyny pro opravy... 29»iötÏnÌ Ë stì stroje OdstavenÌ na venkovnìm prostoru Zazimov nì KloubovÈ h Ìdele HydraulickÈ za ÌenÌ éacì liöta: Kontrola hladiny oleje DRéBA hlov p evodovka Mont û ûacìch noû éacì liöta KONTROLA OPOTÿEBENÕ UPEVNÃNÕ NOéE Pozor! NebezpeËÌ razu p i nadmïrnèm opot ebenì v mïnn ch opot ebiteln ch dìl HrozÌ nebezpeëì razu,jestliûe: Drû k pro rychlou v mïnu ûacìch noû Kontroly zavïöenì ûacìch noû DRéBA V mïna ûacìch noû (do roku v roby 2002) UloûenÌ p ky V mïna ûacìch noû (od roku v roby 2003) Technicke udaje Zvl ötnì v bava (na p nì) Pot ebnè p Ìpoje P edpokl danè pouûitì ûacìho stroje UmÌstÏnÌ typovèho ötìtku BezpeËnostnÌ upozornïnì Kloubov h Ìdel Mazací plán Opravy na ûacì liötï Pokyny pro provoz na pozemnìch komunikacìch Kombinace traktoru s nesen m n adìm INHALT E.0-4 -

5 V STRAéN ZNA»KY ZnaËka CE ZnaËka CE, kter m b t v robcem p ipevnïna, dokladuje navenek konformitu stroje s ustanovenìmi smïrnice ohlednï strojnìho za ÌzenÌ a s ostatnìmi p Ìsluön mi smïrnicemi ES. Prohl öenì shody s EHS (viz P Ìloha) Podeps nìm prohl öenì o shodï prohlaöuje v robce, ûe stroj uveden do provozu odpovìd vöem odpovìdajìcìm z kladnìm bezpeënostnìm a zdravotnìm poûadavk m V znam v straûn ch znaëek Pokyny pro bezpeënost pr ce bsb Udrûujte odstup od stroje s motorem za chodu. V tomto N vodu k pouûìv nì jsou vöechna mìsta, kter se t kajì bezpeënosti, oznaëena tìmto symbolem. Nedot kejte se û dn ch rotujìcìch Ë stì stroje. PoËkejte aû se plnï zastavì. Udrûujte dostateën odstup od prostoru dosahu noû sekaëky, pokud bïûì motor a je za azen v vodov h Ìdel. P ed drûb sk mi a oprav rensk mi pracemi zastavte motor a vyjmïte klìëek. Nezdrûujte se v dosahu skl pïnì pracovnìho n adì. P ed za azenìm v vodovèho h Ìdele uzav ete obï boënì ochrany (kryty) Nedot kejte se Ë stì stroje, kterè se ot ËejÌ. PoËkejte aû se zastavì. (361) AZB

6 PÿIPOJENÕ K TRAKTORU P ipojenì k traktoru vöeobecnï 1. Dbejte bezpeënostnìch pokyn uveden ch v P Ìloze A. 2. Stroj p ipojte na p ednì zvedacì za ÌzenÌ traktoru. - P ipojovacì Ëepy je nutno zajistit pruûn mi z vlaëkami. ProblÈmy s p ipojenìm U zvedacìho za ÌzenÌ, kterè m dolnì t hla spojen p ÌËn m nosnìkem (Q), m ûe p i spouötïnì p ipojenèho stroje dojìt k poökozenì kloubovèho h Ìdele. Kloubov h Ìdel - P ed prvnìm pouûitìm je nutno v vodov h Ìdel zkontrolovat a v p ÌpadÏ pot eby p izp sobit (viz takè kap. ÑSe ÌzenÌ kloubovèho h Ìdeleì v P Ìloze B). SilniËnÌ p eprava - Dodrûujte z konnè p edpisy svè zemï. V p Ìloze C najdete pokyny pro upevnïnì osvïtlenì, platnè pro SRN. - JÌzda na ve ejn ch silnicìch smì b t prov dïna pouze tak, jak je pops no v kap."transportnì poloha". - DolnÌ t hla hydrauliky (U) upevnïte pomocì napìn k, aby se stroj nemohl vychylovat do stran. Aby se zabr nilo ökod m, je nutno mezi zvedacì za ÌzenÌ a troj helnìk Weiste montovat zvyöujìcì mezikus. ProsÌm, spojte se v takovèm p ÌpadÏ s naöì sluûbou z kaznìk m. U traktor, u nichû je koncovka v vodovèho h Ìdele vysunuta velmi daleko dop edu, by bylo nutno nadmïrnï zkr tit kloubov h Ìdel. OdstavenÌ stroje éacì stroj s kondicionerem odstavte pouze na podpïry (30), jinak hrozì nebezpeëì p du stroje! - OdstavnÈ podpïry zajistïte pomocì pruûn ch pojistek. * P i zvednutèm stroji by potom na krytu kloubovèho h Ìdele nebylo k dispozici dostaëujìcì p ekrytì trubek. * TakÈ by moûn bylo p ekroëeno maxim lnì dovolenè vych lenì kloubovèho h Ìdele (viz takè p Ìlohu B). V tomto p ÌpadÏ je nutno pouûìt n stavec, kter p esune stroj o 200 mm dop edu. ProsÌm, spojte se v takovèm p ÌpadÏ s naöì s l u û b o u z kaznìk m ANBAU

7 PÿIPOJENÕ K TRAKTORU Pred prvnìm pripojenìm stroje na traktor bezpodmìnecne dbejte n sledujìcìch pokynu! Venujte pozornost pripojenì stroje za traktor s dvojcinn m ovl d nìm hydraulick ch v lcu prìpojn ch t hel hydrauliky. ST Pokud ûacì stroj pripojìte k traktoru, nesmìte na ovl dacì p ce hydrauliky traktoru (ST) zaradit funkci Ñkles nìì. V prìpade ûe zpusobìte chybu pri ovl d nì hydrauliky ihned zkontrolujte pozici serizovacì prìloûky (P1) a nove nastavte jejì polohu. PoökozenÈ dìly ihned nahradte za novè. Pri chybe zpusobenè nespr vn m ovl d nìm hydrauliky muûe dojìt k temto n sledkum: - ZmenÌ se poloha prìloûky (P1) v ov lnèm otvoru pro nastavenì a tìm se zvetöì odstup od zajiötovacìho h ku (V). - Praskne zajiötovacì h k (V). - Oba dìly zajiötovacìho mechanismu budou poökozeny. NovÈ serìzenì nastavovacì prìloûky (P1) 1. ärouby (SK) lehce uvolnìme - örouby neuvolnujeme prìliö, prìloûka (P1) se musì lehk m poklepem kladiva prìmo posunovat v ov lnèm otvoru. 2. éacì stroj pripojìme na zvedacì z ves hydrauliky traktoru. 3. SerizovacÌ prìloûku (P1) nastavìme tak, ûe se zajiötovacì h k (V) zajistì v odpovìdajìcì poloze. Vuli k zajiötovacìmu h ku vöak serìdìme na minimum. 4. éacì stroj odpojìme od zvedacìho z vesu hydrauliky traktoru. 5. ärouby (SK) zajistìme utahovacìm momentem 65 Nm ANBAU

8 PÿIPOJENÕ K TRAKTORU P ipojenì pomocì rychloupìnacìho z vïsu (1) 1. ZajiöùovacÌ h k upevnïte do odpovìdajìcì polohy 2. RychloupÌnacÌ z vïs (troj helnìk Weiste) namontujte na p ednì zvedacì za ÌzenÌ ve svislè poloze, anebo v poloze sklonïnè ponïkud dop edu. 1 TD28/91/28 3.»epy spodnìho t hla upevnïte bez v le (2). Poloha A - p ed p ipojenìm na traktor Poloha B - po p ipojenì traktoru a bïhem pr ce 4. P ipojte ûacì za ÌzenÌ a zvednïte je nahoru (H2). H2 TD 45/94/2 5. AretovacÌ h ky (V) zajistïte pruûn mi z vlaëkami. - Zkontrolujte pozici serizovacì prìloûky (P1), vule k zajiötovacìmu h ku musì b t serìzena na minimum. 6. P ipojte kloubov h Ìdel ANBAU

9 PÿIPOJENÕ K TRAKTORU PevnÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo PouûÌvejte pevnè hornì p ÌpojnÈ t hlo - u diskov ch ûacìch stroj NOVACAT 266 F NOVACAT 306 F * u bubnov ch ûacìch stroj s hydraulick m se ÌzenÌm p Ìtlaku ûacì liöty (20). EUROCAT 276 F EUROCAT 316 F TeleskopickÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo TeleskopickÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo se pouûìv : * u bubnov ch ûacìch stroj (EUROCAT) v kombinaci s traktory vybaven mi elektronickou regulacì ËelnÌ zvedacì hydrauliky. TeleskopickÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo umoûúuje dobrè p izp sobenì ûacìch bubn nerovnostem vznikajìcìm nap ÌË smïru jìzdy. - velikost v kyvu (l) se izujeme ot ËenÌm v etene - zkr cenì hornìho taûnèho bodu viz. p Ìloha-D TeleskopickÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo nepouûìvejte: - u ûacìch stroj vybaven ch hydraulick m se ÌzenÌm p Ìtlaku ûacì liöty (20) FOL OdpruûenÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo OdpruûenÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo (FOL) se pouûìv : * u bubnov ch ûacìch stroj (EUROCAT) v kombinaci s traktory vybaven mi elektronickou regulacì ËelnÌ zvedacì hydrauliky. - viz. takè kapitola OdpruûenÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo TD10/95/8a OdpruûenÈ hornì p ÌpojnÈ t hlo (FOL) nepouûìvejte: - u ûacìch stroj vybaven ch hydraulick m se ÌzenÌm p Ìtlaku ûacì liöty (20) ANBAU

10 PÿIPOJENÕ K TRAKTORU OchrannÈ plechy a ochrannè plachty Pro oprav skè pr ce je moûno ochrannè plechy a ochrannè plachty sklopit nahoru. TransportnÌ pozice (< 3 m) Pokud jsou oba ochrannè r my sklopeny do p epravnì pozice a jsou zajiötïny v drû cìch (3) je celkov p epravnì öì ka stroje menöì neû 3m. Z bezpeënostnìch d vod je p ed sklopenìm nutno vyëkat, aû se ûacì disky zastavì. 1. ZvednÏte a zajistïte boënì ochrann kryt (1, 2). PracovnÌ poloha - ochrann r m zajistïte do drû k (3) - na levè i pravè polovinï stroje P ed zaë tkem pr ce Pohon v vodovèho h Ìdele z sadnï zapìnejte jen tehdy, kdyû se vöechna bezpeënostnì za ÌzenÌ (kryty, ochrannè plachty, zakrytov nì, apod.) nach zejì v n leûitèm stavu a jsou upevnïny na stroji tak, ûe zakr vajì nebezpeënè mìsto. Z bezpeënostnìch d vod se smì sekat jen v tèto poloze ANBAU

11 TD10/95/12 TD10/95/12 ODPRUéEN HORNÕ PÿÕPOJN T HLO (v bava stroje na p nì) Funkce odpruûenèho hornìho t hla (FOL) odpruûenè hornì t hlo vyrovn v p i nasazenì terènnì nerovnosti V hody: - lepöì kopìrov nì terènu ûacìho stroje,vyööì kvalita ezu - menöì zatìûenì a opot ebenì stroje a pracovnìch Ë stì NastavenÌ odpruûenèho hornìho t hla (FOL) 1. Stroj p ipojte k traktoru - obï odlehëovacì pruûiny zatìm nemontujte 2. NastavenÌ odpruûenèho hornìho t hla prov dïjte na rovnè ploöe (FL) 5. éacì stroj zvednïte (H1) F 6. KliËku pro se ÌzenÌ hornìho t hla vyt hnïte a vraùte do polohy ìbî na v lci B - kliëku zajistïte proti ztr tï pojistkou (F) 7. éacì stroj spusùte (FL) 8. Kontrola nastavenì p Ìtlaku stroje: TD10/95/8 - stroj musìte na jednè boënì stranï zvednout silou max. 75 kg - pokud stroj nadzvednete v p ednì Ë sti, potom v kyv dozadu musì b t lehk MoûnÈ problèmy t kajìcì se odlehëenì vznikajìcì p i provozu stroje. ProblÈm ReöenÌ (L) L2 ï ûacì strojì je v p ednì Ë sti stroje sklonïno p Ìliö k zemi, p ÌpojnÈho odlehëenì ûacì liöty je malè - na upevúovacìm z vïsu stroje p estavte polohu hornìho t hla o jeden otvor v öe - se iôte znovu rozmïr (L) TD10/95/11a ( FL ) - kliëku pro nastavenì hornìho t hla upevnïte do polohy v lce ìaî - ot ËenÌm v lce se iôte poûadovanou dèlku t hla (L) - odpruûenè hornì t hlo agregujte s traktorem a upevúovacìm troj helnìkem ûacìho stroje. 3. éacì stroj zvednïte (H1) A TD10/95/7 F ï p i pr ci je tvo en dvojit ez, odlehëenì ûacì liöty je velkè p ÌpojnÈho - na upevúovacìm z vïsu stroje p estavte polohu hornìho t hla o jeden otvor nìûe - se iôte znovu rozmïr (L) TD10/95/11 OdpruûenÈ hornì taûnè t hlo nepouûìvejte: - u ûacìch stroj vybaven ch hydraulick m se ÌzenÌm p Ìtlaku ûacì liöty (20). TD10/95/10 H1 - namontujte odlehëovacì pruûiny 4. éacì stroj spusùte (FL) EUROCAT 276 front - nastavte rozmïr napnut ch pruûin 42 ñ 44 cm (L2) EUROCAT 316 front - nastavte rozmïr napnut ch pruûin 45 cm (L2) FOL_

12 SEÿÕZENÕ CELNÕ éacõ STROJ éacì stroj s usmïrúovacìmi kotouëi UpozornÏnÌ pro se ÌzenÌ Se ÌzenÌ p Ìtlaku ûacì liöty k p dï * éacì liöta musì b t se Ìzena na p Ìtlak k p dï ca. 150 kg (vlevo a vpravo 75 kg). Pokud je celkov hmotnost stroje vyööì, potom musì b t provedeno odpovìdajìcì se ÌzenÌ p Ìtlaku k p dï. OdpovÌdajÌcÌ p Ìtlak na ûacìm stroji ve vybavenì s usmïrúovacìmi kotouëi musìme provèst pomocì nastavenì dvou taûn ch pruûin. 4. Optim lnì hel by mïl b t dodrûen. * V kapitole ìp ipojovacì souë stiî jsou zobrazeny rozdìlnè p ipojovacì dìly pro r znè typy traktor.tyto dìly lze pomïrnï snadno vyrobit svèpomocì.. - HadicovÈ spojky (20) namontujte na taûnè pruûiny. TD29/93/ NastavenÈ p edpïtì pruûin se pak nemusì kontrolovat p i kaûdèm novèm nasazenì na traktor. Pouze p i zmïnè traktoru je nutno kontrolovat, pop. nastavit mìru L2. NastavenÌ pruûnèho p edepnutì L NastavenÌ pruûnèho p edepnutì 1. ZvednÏte stroj pomocì hydrauliky traktoru. 2. UpevnÏte oba etïzy 3. Stroj spusùte k zemi. NOVACAT 266 F: L2 = 420 mm NOVACAT 7800: L2 = 420 mm NOVACAT 306 F: L2 = 440 mm NOVACAT 8600: L2 = 440 mm EUROCAT 276 F: L2 = 440 mm EUROCAT 316 F: L2 = 450 mm Tato mìra je povaûov na jako orientaëni. * D leûitè je nastavit p Ìtlak ûacì liöty na p du asi 150 kg (vlevo a vpravo ca. 75 kg). - P edepnuti pruûin se iôte dle p Ìtlaku na p du. 75 kg TD X X2 = 152 mm ENTLASTUNG_375.P

13 SEÿÕZENÕ CELNÕ éacõ STROJ N vod pro pripojenì a serìzenì hydraulickèho odlehcenì celnìch ûacìch stroju Pˆttinger Nova CAT 266/306 a Euro CAT 276/ UzavÌracÌ ventil hydrauliky (E) otev ete. PripojenÌ ûacìho stroje na traktor a serìzenì hydraulickèho odlehcenì 1. Na rovnè ploöe stroj pripojte a spustte k zemi (H1). Bild 4 4. Tlakov ventil (P1) celkem otev ete. Poot ËenÌ smïrem doleva. H Bild 1 2. HydraulickÈ vedenì (Hyd) pripojte na rychlospojku ûacìho stroje a jednocinn hydraulick prìpoj traktoru (EW). 5. Oba taûnè retezy (7) napnete tak, ûe odstup mezi prìpojn m r mem a otvorem (7b) cinì 14,5 cm. - P Ìloûku L1 upevnïte do otvoru 7b, kter slouûì pro z kladnì nastavenì. - hel (W) je velmi duleûit pro odpovìdajìcì funkci odlehcenì stroje a cinì Na z klade rozdìln ch provedenì zvedacìch ramen hydrauliky ruzn ch v robcu nemusì doporucenì jednoznacne odpovìdat (viz. kapitola ÑPrÌpojnÈ dìlyì). Bild 2 14,5 cm W Hyd EW 7a 7b c L Bild 3 Bild EINSTELLUNGEN_

14 SEÿÕZENÕ CELNÕ éacõ STROJ 6. Tlakov ventil (P1) celkem uzav ete. 10. Zkontrolujte odstup (14,5 cm) mezi prìpojn m r mem stroje a otvorem (7b) viz. obr.5. V prìpade nutnosti opetovnèho serìzenì stroje postupujte jak je pops no v bodu Zkontrolujte p Ìtlak ûacì liöty (150 kg) na p dï (vlevo a vpravo 75 kg). 75 kg TD Bild 6 7. Hydraulick rozvadïë traktoru (ST) p idrûte v tlakovè funkci tak dlouho, aû na mï ÌcÌm ukazateli (manometru) je vytvo en p etlak ca. 150 bar. Bild 8 s 0 ST h V prìpade nutnosti opetovnèho serìzenì stroje postupujte jak je pops no v bodu Hydraulick ventil uzav ete (A). TD 26/92/ HydraulickÈ vedenì (Hyd.) nynì muûete odpojit, serìzenì odlehcenì ûacì liöty je ukonceno. Bild 7 8. RozvadÏË hydrauliky traktoru nastavte na plovoucì polohu (S). 9. NynÌ musì tlak v hydraulickèm systèmu (manometru) zpïtnï poklesnout na 120 bar. Pokud tlak v systèmu poklesl na menöì hodnotu jako 120 bar. - Se izovacì öroub (R1) celkem zaöroubujte. - Hydraulick rozvadïë traktoru (ST) p idrûte v tlakovè funkci tak dlouho, aû je na manometru vytvo en p etlak ca. 150 bar. - RozvadÏË hydrauliky traktoru (ST) nastavte na plovoucì polohu. - Se izovacì öroub (R1) vyöroubujte natolik, aû je na ukazateli zobrazen p etlak do 120 bar (min. 85 bar, max. 150 bar). - Se izovacì öroub zajistïte maticì (R2). Bild 9 Pokud tlak v systèmu m vyööì hodnotu jako 120 bar. - Se izovacì öroub (R1) natolik vyöroubujte, aû je na manometru zobrazena hodnota 120 bar (min. 85 bar, max. 150 bar). - Se izovacì öroub zajistïte maticì (R2) EINSTELLUNGEN_

15 SEÿÕZENÕ CELNÕ éacõ STROJ 14. NastavenÌ: Serizovan rozmer 14,5 cm mezi prìpojn m r mem a otvorem (7b) nenì dosaûen. - Stroj nadzvednete pomocì prìpojn ch ramen hydrauliky traktoru (H2). - DÈlku taûn ch retezu (7) zmente na odpovìdajìcì rozmer pomocì zkr cenì o cl nek retezu. - Stroj spusùte k p dï (H1) - Znovu zkontrolujte serizovacì rozmer zda odpovìd poûadavkum Pokud je p Ìtlak ûacì liöty na p du p Ìliö velk - Se izovacì öroub (R1) celkem zaöroubujte. - Opakujte postup pr ce od bodu 7 a 8 a se izovacì öroub nastavte tak, ûe tlak na manometru o 10 bar zv öìte (z kladnì tlak 120 bar). Pozor! Nep esahujte hornì hranici maxim lnìho tlaku 150 bar. Pokud je tlak na manometru se Ìzen na 150 bar a p Ìtlak ûacì liöty na p du je st le velk - Stroj zdvihnïte pomocì hydrauliky traktoru (H2). - p Ìloûku (L1) namontujte do hornìho otvoru (7a) 15. Vöeobecn upozornïnì H2 H Bild 10 OdpovÌdajÌcÌ se ÌzenÌ a nastavenì je nutnè provèst: - Kdyû je stroj p estaven na jin traktor. - V prìpade, ûe namìsto kondicionèru namontujete usmernovacì disky pro tvarov nì r dku, nebo v obr cenèm prìpade (rozdìln hmotnost stroje). - Jestliûe je stroj nadmerne zneciöten od pudy a zv öì se jeho hmotnost Pokud je p Ìtlak ûacì liöty na p du mal - PomocÌ se izovacìho öroubu (R1) zmenöete tlak na manometru o ca bar. Pozor! Nedosahujte dolnì hranice minim lnìho tlaku 85 bar. Pokud je tlak na manometru se Ìzen na 85 bar a p Ìtlak ûacì liöty na p du je st le mal : - p Ìloûku (L1) namontujte do spodnìho otvoru (7c) EINSTELLUNGEN_

16 PÿÕPOJN DÕLY 70 / ,5 ø19 25,5 5 x DEUTZ AGRO-XTRA TD40/94/ ANBAUKONSOLE Massey Ferguson 2 Stk. ANBAUBOLZEN für MF 3065 Material: ST 50-2K 2 6 ø25 6 ø19 45 TD40/94/ TD40/94/5 R (2x) (2x) ø ø TD40/94/4 TD40/94/11 FENDT 304 ANBAUKONSOLE Variante ANBAUTEILE_

17 UVEDENÕ DO PROVOZU D leûitè pozn mky p ed zaë tkem pr ce BezpeËnostnÌ pokyny: viz P Ìloha 1 bod Po prvnìch hodin ch provozu - Dot hnïte vöechny p ipevúovacì örouby noû NOVACAT 266 F VöeobecnÏ Respektujte smysl ot ËenÌ ûacìho stroje Pro pracovnì Ëinnost ûacìho stroje je t eba v vodovèho h Ìdele s lev m smyslem ot Ëek NOVACAT 306 F TD40/94/16 V p ÌpadÏ, ûe u p ipojenèho traktoru nenì lev smysl ot ËenÌ v vodovèho h Ìdele, p esto m ûeme traktor pouûìt a smysl ot Ëek n slednï upravit pomocì: - p evodovku (G2) demontujte, otoëte o 180 a znovu namontujte. G2 TD 79/98/ EINSATZ_ ) V bava na p nì

18 UVEDENÕ DO PROVOZU 1. Kontrola BezpeËnostnÌ pokyny - Kontrolujte stav noû a upevnïnì noû - Zkontrolujte ûacì disky z hlediska poökozenì ( v i z kapitola drûba a oöet ov nì). 2. Stroj zapìnejte jen kdyû je v pracovnì poloze a nep ekraëujte p edepsanè ot Ëky v vodovèho h Ìdele (nap. max. 540 min-1). ätìtek, kter je upevnïn vedle p evodovky, d v informaci o tom, pro jakè ot Ëky v vodovèho h Ìdele je 540 Upm 1000 Upm V ö ûacì stroj vybaven. * Pohon v vodovèho h Ìdele z sadnï zapìnejte, jen tehdy, kdyû veöker bezpeënostnì za ÌzenÌ (zakrytov nì, z chytnè plachty, ochrannè kryty atd.) jsou v dnèm stavu a jsou dnï p ipevnïny na stroji v ËinnÈ bezpeënostnì poloze. - UpevnÏte zajiöùovacì h Ëky (EX) V p ÌpadÏ, ûe p esto dojde ke kolizi: * Ihned zastavte traktor a odstavte pohon. * Stroj peëlivï prohlèdnïte, zda nedoölo k poökozenì. Zvl öù peëlivï je nutno zkontrolovat ûacì disky a jejich hnacì h Ìdele (4a). * V p ÌpadÏ pot eby nechejte potom jeötï zkontrolovat odbornou dìlnou. 4a Po kaûdè kolizi s cizìm tïlesem * Zkontrolujte stav noû a jejich upevnïnì. * V p ÌpadÏ pot eby nechejte potom jeötï zkontrolovat odbornou dìlnou. * Stroj peëlivï prohlèdnïte, zda nedoölo k poökozenì. Zvl öù peëlivï je nutno zkontrolovat ûacì disky a jejich hnacì h Ìdele (4a). * V p ÌpadÏ pot eby nechejte potom jeötï zkontrolovat odbornou dìlnou. 3. Dbejte na spr vn smïr ot ËenÌ v vodovèho h Ìdele. TD8/95/6 5. Udrûujte odstup od stroje, pokud je motor v chodu. - Vykaûte osoby z nebezpeënèho prostoru, protoûe m ûe dojìt k ohroûenì vymrötïn mi p edmïty. - Zvl ötnì opatrnost je p ik z na na kamenit ch polìch a v blìzkosti silnic a cest. bsb ZabraÚte poökozenì * Plocha, kter m b t seëena, musì b t zbavena vöech p ek ûek, pop. cizìch tïles (nap. vïtöìch kamen, kus d eva, patnìk, a pod.), kterè mohou poökodit ûacì jednotku. 6. Noste ochranu sluchu V z vislosti na r zn ch provedenìch traktorov ch kabin se m ûe skuteën hladina hluku v mìstï obsluhy liöit od namï en ch hodnot (viz technickè daje). * Pokud je dosaûena nebo p ekroëena hladina hluku 85 db(a), musì podnikatel (zemïdïlec) poskytnout k pouûìv nì ochranu sluchu (UVV 1.1 ß 2). * Pokud je dosaûena nebo p ekroëena hladina hluku 90 db(a), musì obsluha pouûìvat ochranu sluchu (UVV 1.1 ß16) EINSATZ_ ) V bava na p nì

19 UVEDENÕ DO PROVOZU éacì stroj s kondicionèrem 1) 1. P ezkouöejte stav klìnov ch emen. Opot ebenè a poökozenè klìnovè emeny vymïúte. 2. Zkontrolujte napnutì klìnov ch emen! - viz. kapitola ìkondicionerî X SeËenÌ 1. NatoËenÌm v etena hornìho t hla nastavte v öku strniötï (sklon ûacìch disk max. 5 ). 2. P ed seëenìm: zapìnejte v vodov h Ìdel pomalu a mimo seëen materi l. éacì disky uveôte do pln ch ot Ëek. RovnomÏrn m plynul m zvyöov nìm ot Ëek zabr nìte systèmov m nep Ìjemn m zvukov m efekt m v n honovè h Ìdeli - Pojezdov rychlost se ÌdÌ podle terènnìch podmìnek a podle seëenèho materi lu EINSATZ_ ) V bava na p nì

20 UVEDENÕ DO PROVOZU éacì stroj s usmïrúovacìmi kotouëi 1) 1) (do roku v roby 2001) 24 / 13 x 2 TD 49/97/2 M12 A 12 M12 x 30 25,2 / 34 x 1 Pokud nenì na ûacìm stroji p ipojen kondicioner, mohou b t na stroj namontov ny usmïrúovacì disky. R m usmïrúovacìch disk je upevnïn do stejn ch drû k jako r m kondicioneru mm 0-10 mm NastavenÌ obou taûn ch pruûin A = p i vysok ch, hust ch pìcninov ch porostech. B = z kladnì nastavenì. C = p i nìzk ch pìcninov ch porostech. NastavenÌ obou gumov ch kotouë PomocÌ t Ì kus vymezovacìch podloûek (16) m ûeme se izovat öì ku usmïrúovanèho dku pokosu. P Ìruba usmïrúovacìch disk je n slednï namontov na pod hlem (W), a to podle poëtu montovan ch vymezovacìch podloûek W EINSATZ_ ) V bava na p nì

21 TVORBA R DKU (MOéNOSTI) Se ÌzenÌ shrnovacìch disk (8i (od roku v roby 2002) NastavenÌ obou taûn ch pruûin A = p i vysok ch, hust ch pìcninov ch porostech. B = z kladnì nastavenì. C = p i nìzk ch pìcninov ch porostech. NastavenÌ öì ky dku (8i äìrku r dku muûeme nastavit zmenou polohy ovl dacì p ky (6). P i ucp nì nastavte vïtöì öì ku dku SCHWADFORMER_ (8i viz P Ìloha A

22 TVORBA R DKU (MOéNOSTI) ShrnovacÌ plechy StandardnÌ shrnovacì plechy (1) Jako v bava na pr nì jsou k volitelnè dva shrnovacì plechy. Tyto muûeme plynule serizovat pro nastavenì öiröìho nebo uûöìho r dku. A = öiröì r dek B = uûöì r dek PrÌdavnÈ shrnovacì plechy (2) Na oba standardnì shrnovacì plechy muûeme kdykoliv namontovat prìdavnè plechy. TÌmto muûeme nastavenì uûöìho r dku jeöte vìce zredukovat. UpozornenÌ: Oba prìdavnè plechy (2) nesmejì b t vyklopeny do pozice (A)! V tèto pozici smejì b t vyklopeny pouze oba standardnì shrnovacì plechy (1)! Zvl öte na nerovn ch pozemcìch mohou b t oba prìdavnè shrnovacì plechy poökozeny SCHWADFORMER_ (8i viz P Ìloha A

23 KONDICION R SeËenÌ s kondicionèrem Ëinnost kondicionèru je moûno se izovat. - PomocÌ mechanicky nastavitelnè p ky (13) m ûeme mïnit odstup mezi protilehlou liötou a rotorem kondicionèru. P i nejniûöì poloze ovl dacì p ky v se izovacì kulise je sklìzen hmota naruöena nejvìce (Pos. 3). SklÌzen hmota vöak nesmì b t naruöena p Ìliö. OdpovÌdajÌcÌ p edepnutì emen Kontrolujeme rozmïr X2 NOVACAT 266 F: X2 = 189 mm NOVACAT 306 F: X2 = 189 mm EUROCAT 276 F: X2 = 193 mm EUROCAT 316 F: X2 = 193 mm Ot Ëky 700 ot./min. V bava na p nì NOVACAT - menöì poökozenì sklìzenèho materi lu MusÌ b t vymïnïna emenice klìnov ch emen, emeny a ochrann kryt p evod. Pot ebnè dìly viz. katalog n hradnìch dìl. X2 ÿadìcì p evodovka (voliteln v bava) HnacÌ ot Ëky rotoru kondicioneru si m ûeme p edvolit ze dvou variant. ÿadìcì polohy A-0-B 0: - chod rotoru napr zdno A: NiûöÌ ot Ëky P i niûöìch ot Ëk ch nenì poseëen materi l zpracov v n. Je jen odkl d n na norm lnì dek. B: VyööÌ ot Ëky P i vyööìch ot Ëk ch je poseëen materi l zpracov v n pro rychlè usuöenì. P itom je rozet ena hornì plocha, kter jinak br nì rychlèmu vyschnutì stèbel a list. Intenzita tohoto rozet enì je ovlivúov na nastavenìm p ky do polohy (13). Z1 Z2 PostavenÌ prst rotoru Pos. Z1: Poloha prst rotoru pro bïûnè sklizúovè podmìnky. Pos. Z2: Poloha pro tïûkè sklizúovè podmìnky, kdyû kup Ìkladu pìce ovìjì rotor. Prsty rotoru otoëte o 180 (obr. Z2). Toto se ÌzenÌ odstraúuje ve vïtöinï p Ìpad problèm. Efekt naruöenì pìce se tìmto vöak o nïco sniûuje Stahl steel acier AUFBEREITER_

24 KONDICION R OdpojenÌ a p ipojenì kondicionèru 1. ZvednÏte a zajistïte boënì ochrann kryt (1, 2). - ochrann kryt zajistïte do drû k (3) - na levè a pravè stranï stroje 2. Demontujte kryt emen (15) 3. OdstraÚte emeny pohonu kondicionèru (3b). - P edtìm emeny ovl dacì p kou (3a) uvolnïte od p edpïtì AUFBEREITER_

25 KONDICION R 4. Namontujte odstavn koleëka (4) s podvozkem. - vlevo a vpravo 5. ZajiöùovacÌ kolìk (V1) odstraúte a Ëep odjistïte ze z padky na r mu stroje. Pozice A- Ëep zajiötïn Pozice B- Ëep odjiötïn 6. KondicionÈr (CR) vysunutìm z r mu stroje stabilnï odstavte D leûitè! P i provozu ûacìho stroje bez kondicionèru je nutn dodateën mont û sady bezpeënostnìch kryt s usmïrúovacìmi plechy pro tvarov nì dk. DÌly pro p estavbu stroje jsou uvedeny v katalogu n hradnìch dìl. 7. Namontujeme krycì plech (15) P ipojenì kondicioneru (CR), nebo usmïrúovacìch kotouë (SF) - spïönè p ipojenì provedete stejnï jako odpojenì v obr cenèm smyslu po adì AUFBEREITER_

26 KONDICION R Pokud je kondicionèr demontov n od ûacì liöty, dbejte na n sledujìcì upozornïnì BezpeËnostnÌ upozornïnì Stroj s kondicionèrem (CR) je vybaven jako celkov jednotka s odpovìdajìcìmi ochrann mi bezpeënostnìmi kryty. V p ÌpadÏ, ûe ale bude kondicionèr (CR) demontov n, d le nenì ûacì jednotka plnï zajiötïna ochrann mi kryty. V tomto stavu, bez ochrann ch kryt, nesmì b t stroj uveden do provozu! Pozor! Pro pr ci bez kondicionèru (CR) je moûnè na stroj namontovat ochrannè kryty, kterè jsou pro tento druh provozu specielnï p edeps ny. U novèho stroje s kondicionèrem nejsou tyto ochrannè kryty obsaûeny v dod vce; dìly musì b t objedn ny dodateënï (viz. katalog n hradnìch dìl, strojnì skupina ñ zadnì ochrannè kryty (ìschutz HINTENî). CR CR V bava na p nì - Podvozek (4) - ZajiöùovacÌ Ëep s pruûinou (A-B) Pro pr ci bez kondicionèru (CR) - BezpodmÌneËnÏ dodrûujte bezpeënostnì upozornïnì (v öe uveden )! MÄHEN OHNE CR_375.P

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr. 99 3841.CZ.80G.0

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr. 99 3841.CZ.80G.0 N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 3841..80G.0 NOVACAT 8600 Collector (Type PSM 3841 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to

Více

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë.

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 2502..80K.0 TOP 852 C s-line (Type SK 2501 : 01001-01123) TOP 972 C s-line (Type SK 2502 : 01001-01075)

Více

99 289.CZ.80I.0 EUROTOP 771 A. (Typ SK 289 : +.. 01461) Dvourotorov shrnovaë

99 289.CZ.80I.0 EUROTOP 771 A. (Typ SK 289 : +.. 01461) Dvourotorov shrnovaë 99 289..80I.0 EUROTOP 771 A (Typ SK 289 : +.. 01461) Dvourotorov shrnovaë Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to a blahop ejeme V m k tomuto

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE

NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE Výrobce : MONTANARI GIULIO, Itálie Ú el Tento návod poskytuje pokyny pro montáž, obsluhu a údržbu výtahového stroje. Tento návod neposkytuje pokyny

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsn z sobnìk TUV BMS 150 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS BMS 150 City N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 05/00-94858289 - 8953-4102 OBSAH 1. DŸLEéIT DOPORU»ENÕ...

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM Flamco Typ STA a STM STA típus 6758 STM típus 6760 CZ Pr edpisy pro instalaci a obsluhu 2001, Flamco Flamco Obsah : Nas e adresa : Obchodní a technické zastoupení firmy Flamco. Ivana Hovorková Gorkého

Více

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsnè z sobnìky TUV BMF 50 a BMF 80 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS BMF CITY N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 02/01-94858095 - 8953-4050C OBSAH 1. DŸLEéIT

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

Vzhledem k tomu, e otá ky motoru jsou 1440 ot/min, pou ije se následující zp sob výb ru :-

Vzhledem k tomu, e otá ky motoru jsou 1440 ot/min, pou ije se následující zp sob výb ru :- Z tabulky 1 na stran 295, vyberte provozní faktor, který je vhodný pro pou ití Vynásobte spot ebovaný výkon ízeného stroje s provozním faktorem, z kroku 1) k získání navrhovaného výkonu. Pokud spot ebovaný

Více

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Systém ost ní TOP FRAME jako systém rámových oken pop. s kazetou rolády / žaluzie (jako prázdná schránka)

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Systém ost ní TOP FRAME jako systém rámových oken pop. s kazetou rolády / žaluzie (jako prázdná schránka) P ed montáží a používáním je nutno p e íst tento návod! Obsah Upozorn ní HELLA Systém ost ní TOP FRAME jako systém rámových oken pop. s kazetou rolády / žaluzie (jako prázdná schránka)... Všeobecné pokyny...

Více

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM s.r.o., 252 19 Chrášťany 188, Praha - západ tel.: (02) 57 95 09 19; fax: (02) 57 95 09 17 UpozornÏnÌ: V robnì ËÌslo pr tokovèho

Více

Ú innost laseru. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

Ú innost laseru. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Ú innost laseru The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Inovace & zku enost Ekonomika a ekologie PLATINO Fiber 2D laserov ezací stroj - perfektní soulad inovace a zku eností. Tento

Více

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana 7 125994472 N VOD K POUéITÕ V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco Flexcon M CZ Tlakové expanzní nádoby s membra nou 2001, Flamco Nas e adresa : Flamco CZ Evropská 423/178 160 00 Praha 6 +420 602 200 69 info@flamco.cz Návod k montáz i a provozu pro Flexcon M Váz eny zákazníku

Více

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof.

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. CreativeLines Sou ástí ArConu 14 je program CreativeLines. CreativeLines je v podstat samostatný program, který umo uje p evzít z ArConu

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green e Line Základní informace 1. Trak ní baterie (VN - Baterie) Technologie Typ lánk Li-Ion Cylindrické lánky JohnsonControls-Saft

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Automobilismus a emise CO 2

Automobilismus a emise CO 2 Automobilismus a emise CO 2 Artur Güll Škoda Auto, TZZ 13.11.2009 Tento materiál vznikl jako sou ást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R. Obsah

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Laserová kvalita. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

Laserová kvalita. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Laserová kvalita The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Vynikající v kon a kvalita Mnoho dobr ch d vod pro si vybrat Zaphiro ZAPHIRO od Prima Power je nejnov j ím inovací v historii

Více

CZ-OCTAVIA centrální zamykání automobilu ŠKODA OCTAVIA NÁVOD KMONTÁ

CZ-OCTAVIA centrální zamykání automobilu ŠKODA OCTAVIA NÁVOD KMONTÁ CZ-OCTAVIA centrální zamykání automobilu ŠKODA OCTAVIA NÁVOD KMONTÁ CZ-OCTAVIA NÁVOD KMONT Souprava je ur ena k montá i centrálního zamykání dve í automobilu ŠKODA Octavia. Obsahuje centrální jednotku,

Více

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Návod k obsluze 09.14 - 11.14

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Návod k obsluze 09.14 - 11.14 DFG/TFG 316-435 09.14 - Návod k obsluze 51287767 11.14 C DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Prohlášení o shod Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

PODÁVACÍ ZAR ÍZENÍ STEFF 2034 STEFF 2044 STEFF 2038 STEFF 2048 STEFF 2038 CI STEFF 2068 VARIOSTEFF 3 VARIOSTEFF 4 STEFF 2033 2032

PODÁVACÍ ZAR ÍZENÍ STEFF 2034 STEFF 2044 STEFF 2038 STEFF 2048 STEFF 2038 CI STEFF 2068 VARIOSTEFF 3 VARIOSTEFF 4 STEFF 2033 2032 PODÁVACÍ ZAR ÍZENÍ STEFF 2034 STEFF 2044 STEFF 2038 STEFF 2048 STEFF 2038 CI STEFF 2068 VARIOSTEFF 3 VARIOSTEFF 4 STEFF 2032 2033 STEFF 2033 2032 maggi TRADICE TECHNOLOGIE engineering Toskánsko je zemĕ

Více

v souladu s Na ízením (ES) 1907/2006, Na ízením (ES) 1272/2008, a Na ízením (ES) 453/2010)

v souladu s Na ízením (ES) 1907/2006, Na ízením (ES) 1272/2008, a Na ízením (ES) 453/2010) Strana : 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SM SI A SPOLE NOSTI/PODNIKU 1.1. Identi kátor produktu K EMEN Registra ní íslo REACH: Zpro t ný v souladu s p ílohou V.7 Synonyma: K emi itý písek, K emenec Obchodní

Více

i krevního tlaku - u ivatelská p íru ka ihealth BP7 Bluetooth 1/11

i krevního tlaku - u ivatelská p íru ka ihealth BP7 Bluetooth 1/11 ihealth BP7 Bluetooth m i krevního tlaku U ivatelská p íru ka 1/11 Obsah Úvod 3 Pou ití 3 Klasifikace krevního tlaku pro dosp lé 3 Po adavky 3 Popis produktu 4 Postup p i prvním zapnutí 4 Procedura m ení

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem

B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem Pokusy s kyvadly II B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem Soubor pokus voln navazuje na p ísp vek Pokusy s kyvadly, uvedený na druhém ro níku Veletrhu nápad, Plze 1997.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

Laser pro ka dého. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

Laser pro ka dého. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Laser pro ka dého The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Pro ka!dého, na v e Mnoho dobr ch d vod pro si vybrat Platino PLATINO je univerzální 2D laserov stroj od firmy Prima Power,

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více