3/2008 SRDEÈNÌ VÁS ZVEME NA SETKÁNÍ DOPRAVY TOP HOTEL PRAHA VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STR. 43. Aktivity Sdružení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2008 SRDEÈNÌ VÁS ZVEME NA SETKÁNÍ DOPRAVY 10. 4. 2008 - TOP HOTEL PRAHA VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STR. 43. Aktivity Sdružení"

Transkript

1 3/2008 Sdružení automobilových dopravcù ÈESMAD BOHEMIA Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4 tel.: fax: Aktivity Sdružení Jak správnì postupovat pøi zdanìní dopravy osob v ÈR Renault Laguna Rozhovor s... Vladimírem Fišerem Jiøí Povolný Pohled z praxe od našich èlenù SRDEÈNÌ VÁS ZVEME NA SETKÁNÍ DOPRAVY TOP HOTEL PRAHA VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STR. 43

2 OBSAH TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix Tel: E mail: Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela Havelková, Ing. Martin Špryòar, Mgr. Vojtìch Hromíø, René Beck, Ing. Jan Medveï Ing. Zdenìk Pikous Martin Cihelka Carlos Sardá Grafická úprava, sazba & zlom Carlos Sardá Foto na obálce: Martin Felix Pøíjem inzerce Carlos Sardá odbor public relations Tel.: Fax: E mail: Adresa redakce Nad Sokolovnou 117/ Praha 4 Tel.: Fax: E mail: Tisk a expedice T STUDIO Pelléova 9/244, Praha 6 Z ÈINNOSTI SDRUŽENÍ Pohled z praxe od našich èlenù...3 Rozhovor s... 4 Aktivity Sdružení... 6 NÁKLADNÍ DOPRAVA Ruské vstupní i bìloruské tranzitní vízum...10 Potíže se záznamníky jízd k povolením CEMT 2008 v Bìlorusku Jak správnì postupovat pøi zdanìní dopravy osob v ÈR...14 Roèní daòové pøiznání v Rakousku a SRN za rok ZPRÁVY ZE SVÌTA Poplatky v Rumunsku od EKONOMIKA A LEGISLATIVA Pojištìní odpovìdnosti za škodu...18 Loupež zásilky ŠKOLENÍ A BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU Školení, kurzy, semináøe...22 Je rekvalifikace cesta pro získání nových øidièù?...23 Certifikace dopravní firmy podle specifikace GMP +, B TECHNIKA Nový rekord Renault Trucks...27 Renault Laguna šarmantní svezení...28 Cesta vznìtového motoru...32 Scania celosvìtovì pokraèuje v rekordním rùstu...34 TATRA ON AIR TM...35 EASTLOG Logistický kongres jde do finále!...37 Za soby a losy s Continentalem Nový generální øeditel Volvo Truck Czech Automobilová Evropa míøí do Brna SERVICE CLUB Toto èíslo bylo pøedáno do tisku dne Podávání novinových zásilek povoleno Èeskou poštou, s.p. odštìpný závod Pøeprava, è.j. 2116/99 ze dne Zapsáno do evidence periodického tisku pod èíslem MK ÈR E Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4 Tel: , Fax: E mail: Region Brno Podhájí 1, Brno Øeèkovice Tel: , Fax: E mail: Region Hradec Králové Habrmanova 1699, Hradec Králové Tel: , Fax: E mail: Region Ústí nad Labem Londýnská 13, Ústí nad Labem Tel: , Fax: E mail: Region Plzeò Domažlická 174, Plzeò Tel: , Fax: E mail: Region Ostrava Kafkova 8, Ostrava Tel: , Fax: E mail: Region Èeské Budìjovice Pekárenská 77, areál ÈSAD Jihotrans Èeské Budìjovice Tel: , Fax: E mail:

3 ÚVODNÍK Vážení èlenové a pøátelé Sdružení ÈESMAD BOHEMIA, mezinárodní silnièní doprava patøí mezi obory, kterým postupné otevírání hranic pøineslo bezpochyby nejvíce užitku. Rok 1989 je pro nìj stejnì zásadním mezníkem, jako pro celé naše hospodáøství, ovšem tisícovky novì vzniklých dopravních firem ještì èekalo mnoho let nestandardních podmínek a nadstandardní buzerace. Každodenní mnohakilometrové fronty stály spousty èasu, penìz a nervù. Najdou se ale urèitì i tací, kteøí na nì vzpomínají s nostalgií, neb si na všelijakých poplatcích spojených s parkováním vozidel a celními službami pøišli na pìkné peníze. A to za nì mnohdy nabízeli protislužby v míøe menší než malé. Vstup do Unie v roce 2004 znamenal zásadní zlom, hranièní kolony se až na malé výjimky rozjely po Evropì, zlodìjíèci z pøíhranièních parkovišť odešli na zasloužený odpoèinek a mezinárodní doprava nabrala bezprecedentní obrátky. V závìru loòského roku pak díky vstupu do schengenského prostoru osiøela i stanovištì pasové kontroly a my na vlastní kùži poprvé zažíváme, co je to ten volný pohyb osob a zboží. Samozøejmì existují ještì byrokratické pøekážky, ale kvùli nim bychom nemìli zapomínat, jak diametrálnì byla odlišná doba, kdy nás na blízkost západní hranice neupozoròoval zvýšený poèet asijských obchodníkù se znaèkovými výrobky a postávající umolousané prostitutky, ale cedule Pozor, státní hranice! a pøedsunutá kontrolní stanovištì se samopalníky. A protože máme pøirozený sklon negativní zážitky ze své pamìti vytìsòovat, nabízím o tom, jakou v tìch dobách mohl na sebe volný pohyb osob a zboží také vzít podobu, pøíbìh spíše tragikomický. Jeden mùj známý získal možnost vyrazit s nìkolika svými spolupracovníky malým autobusem na lyžaøský zájezd do rakouských Alp. Jako nadšený sportovec samozøejmì nezaváhal. První pøekvapení ho ale èekalo již na srazu, neboť vìtšina kolegù lyžaøù s rodinami byla sice obtìžkána øadou zavazadel, avšak málokteré z nich vypadalo na to, že by se do nìj daly strèit lyže. Pauzièka na vyèùrání ve Vídni znamenala odpadnutí dvou tøetin úèastníkù zájezdu, kteøí již na horské velikány nereflektovali, stejnì jako na návrat do vlasti. Nìkolik dalších vystoupilo ještì po cestì, a lyžování si tak užívali ve ètyøech. Na zpáteèní cestì se však pøi poslední zastávce na rakouském území rozlouèili i zbylí tøi lyžaøi, a to vèetnì øidièe. Mùj známý tak osiøel v kapitalistické cizinì bez penìz a s prázdným autobusem. Jeho touha po domovì byla tak silná, že se v mžiku prostøedek hromadné dopravy osob nauèil øídit a coby solitér pøekroèil zpìt státní hranici. Ještì dlouho byl popotahován tuzemskými orgány, že pøijel za volantem autobusu bez øidièského oprávnìní skupiny D. Ještìže tehdy neexistovala profesní zpùsobilost a bodový systém. Ne pro každého je ovšem tohle vzpomínka na doby dávno minulé. V Praze na Starém Mìstì se nachází jeden pozoruhodný kubánský koktejlový bar s hudební restaurací ve stylu staré Havany. Aby iluze Hamignwayových èasù byla dokonalá, obsluhovali zde donedávna praví Kubánci. Praxe byla taková, že vždy pøijelo 10 mužù a žen na práci a jeden agent, který je mìl pohlídat. Po uplynutí pracovní mise se pravidelnì na ostrov svobody vracel agent osamocen. Jednou se ovšem stalo, že pro návrat do Havany nenašel dost vnitøních sil ani onen muž povìøený dozorem, Fidelovu režimu došla trpìlivost a obsluha se nyní rekrutuje z obyvatel jiných ostrovù Karibiku. Z tìchto pøíbìhù je sice vidìt, že osoby i zboží si pro svùj pohyb vìtšinou cestu najdou, i když jim jsou na ni kladeny ty nejdùmyslnìjší pøekážky, ale je to znaènì komplikované a riskantní. Opuštìné kukanì celníkù a pasovky co nevidìt ustoupí stavebním úpravám a hranice ani nepostøehneme. O to dùležitìjší je si obèas pøipomenout, že to vùbec není samozøejmost. Martin Felix 2

4 Z ÈINNOSTI SDRUŽENÍ Z ÈINNOSTI SDRUŽENÍ POHLED Z PRAXE OD NAŠICH ÈLENÙ Z regionálního shromáždìní Praha O nespokojenosti dopravcù promluvil dne na pražském regionálním shromáždìní Sdružení ÈESMAD BOHEMIA pan Jiøí Povolný, vedoucí regionální komise a pøedseda pøedstavenstva firmy MÁTRA TRANSPORT a. s. Je dobøe, že èlenská základna roste a za uplynulý rok bylo pøijato 70 nových èlenù, takže region má dnes 381 èlenù. Jiøí Povolný MÁTRA TRANSPORT, a. s. Foto Martin Felix Rok 2007 byl pro dopravce vcelku úspìšný, zejména z dùvodu zvýšené poptávky po dopravních službách, což umožnilo alespoò èásteènì narovnat ceny v pøedcházejících letech pokøivené. Bohužel, poèátek letošního roku naznaèuje, že tento trend nemusí vydržet a opìt se dostáváme do situace poklesu poptávky po dopravních službách a jsme vystaveni velkému tlaku na snižování cen, a to i za situace, kdy provozní náklady znaènì stoupají. Jedná se zejména o PHM, personální náklady, energie, veškeré služby, daòová reforma atd. Zde nám však nikdo nepomùže a nezbývá, než správné ceny obhájit u svých obchodních partnerù a podnákladové ceny neakceptovat. Horší však je situace v podmínkách pro podnikání a legislativní oblasti oboru dopravy. Dopravci tvrdì kritizují zejména následující problémy: Zákon 361/200 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích - pøes èetná jednání a sliby MDS nebyly dosud odstranìny nejvìtší problémy a likvidaèní ustanovení pro dopravce Euronovela zákona 247/ již v dubnu narazí profesionální øidièi na úèinnost tohoto zákona, který je v mnohém nejasný a dosud není k dispozici provádìcí vyhláška ani profesní prùkazy, není jasné jak školit atd. - tento stav ještì zhorší již tak kritickou situaci s nedostatkem øidièù Silnièní daò - po odkladech byly koneènì schváleny slevy na dani dle nového modelu od data 1. registrace vozidla, ovšem s úèinností od pro dopravce je naprosto nepøijatelné platit v roce 2008 daò v plné výši, neboť tato skuteènost je staví do nerovného postavení v mezinárodní konkurenci Zákazy jízd - MDS stále pracuje s variantou zákazu jízd celoplošnì pátek nedìle - dopravci øíkají kategorické NE zákazu jízd v pátek a jsou ochotni jednat o variantách na soboty a nedìle Mýtné - po 14 mìsících provozu vykazuje více než 300 vad a nedodìlkù - z hlediska dopravcù uživatelù nebyly dosud odstranìny vážné provozní nedostatky, které opakovanì reklamujeme dnes opìt písemnì pøedány zástupcùm MDS a KAPSCH - žádáme MDS jako zadavatele, aby se dùraznì zasadilo o jejich odstranìní, neboť tíhu nefunkènosti nesou dopravci - dùslednì je tøeba sledovat vývoje v pøípravách zavedení 2. etapy mýtného Dopravní infrastruktura, parkovištì - denní dopravní problémy Praha, D-1 apod. - katastrofální stav silnic nižších tøíd - neexistence objízdných tras, neboť obce se opevòují zákazovými znaèkami - klesá výkon vozidel, jsou narušeny pracovní režimy øidièù, jsou ohrožovány èasy dodání zboží a dopravce nese ekonomické ztráty Zákon o ochranì ovzduší - zavádìní míchání biosložek do paliva, opìt nedostateènì pøipraveno s dopady na dopravce a diskutabilním pøínosem pro životní prostøedí - opìt chybí provádìcí vyhláška k zamezení daòových únikù atd. To jsou nejvážnìjší problémy dlouhodobì neøešené, odkládané a èleny SDRUŽENÍ silnì kritizované. Je smutné, že vláda, která tak silnì ve svých prohlášeních brojí proti korupci tímto stavem, nekvalitními zákony, opoždìnými zákony a vyhláškami, korupci a neúctu k zákonu a jeho obcházení vlastnì podporuje. Dopravci regionu PRAHA jsou rozhodnuti, pokud budou dále poškozováni na svých právech a diskriminováni v konkurenèním prostøedí novými špatnými zákony, veøejnì vystoupit a obhájit svá práva a rovné postavení. Zároveò dopravci žádají zástupce Pøedsednictva o sdìlení tohoto stanoviska MDS, jako výraz nespokojenosti se souèasným stavem a obavu o svoji budoucnost. 3

5 Z ÈINNOSTI SDRUŽENÍ vlakù Bohemia Express je dùkazem úspìšnosti projektu. Firma BOHEMIAKOMBI zavedla v øíjnu 2005 prùlomovou novinku na èeském pøepravním trhu - pøepravy silnièních návìsù, výmìnných nástaveb a tankových kontejnerù po železnici. Jak se tento produkt po dvou letech uchytil na èeském trhu i další otázky jsme položili Vladimíru Fišerovi, jednateli spoleènosti BOHEMIAKOMBi. Pøestože se jedná o pøepravní systém, pro který nebyl vozový park èeských silnièních dopravcù po technické stránce z minulosti vybaven, našla si tato nová služba svoje pevné místo na trhu. Po poèáteèních ètyøech vlacích týdnì na lince Lovosice - Duisburg jsme v èervnu 2006 spustili druhou linku Lovosice - Hamburg Billwerder. Dnes jezdí 12 pravidelných vlakù týdnì, z toho šest v exportních smìrech a šest v importních smìrech. Nákladní expresy si získaly dùvìru širokého okruhu zákazníkù - silnièních dopravcù a speditérù, pro které je hospodárnìjší nechat si pøepravovat sedlové návìsy nebo výmìnné nástavby (nejèastìji ale tankové kontejnery) po železnici, než jet po vlastní ose po silnici. Jakým tempem rostl poèet pøeprav na vlacích Bohemia Express? V roce 2005 bylo nákladními expresy Bohemia express jen ve smìru Duisburg pøepraveno prvních 395 ložných jednotek, v roce 2006 to bylo už ložných jednotek a v minulém roce množství pøepravených jednotek dosáhlo èísla 6 627, což je o 138 % více než v roce pøedchozím. Ložnou jednotkou se zde rozumí sedlový návìs, výmìnná nástavba anebo tankový kontejner. Celkový poèet pøepravených jednotek na vlacích obou destinací Duisburg i Hamburg jen za minulý rok pøesáhl hranici 16 tisíc ložných jednotek, což øádovì odpovídá ekvivalentu 12 tisíc jízd kamionù pøevedených ze silnice na železnici. Vìtšina zákazníkù na vlacích Bohemia Express je dosud stále ještì ze zahranièí. Roste zájem i ze strany èeských silnièních dopravcù? Èeští silnièní dopravci byli zpoèátku silnì nedùvìøiví. Kolovaly mezi nimi rùzné fámy, které tuto poèáteèní nedùvìru k pøepravám silnice železnice živily. Takové fámy se týkaly mimo jiné pøíznivosti cen, za které jsou pøepravy na vlacích do Duisburgu a Hamburgu nabízeny a realizovány. Nìkteøí dopravci se napø. naprosto mylnì domnívali, že pøíèinou nízkých cen jsou dotace a že tyto nízké ceny výraznì navýší, jakmile dotace pominou. Aktuálnì nejsou žádné dotace poskytovány a zákazníci sami nejlépe mohou posoudit, že ceny už tøetím rokem zùstávají na nízké úrovni. Ceny v eurech byly sice mírnì navýšeny, øádovì kolem 5 %, vzhledem k posilování koruny vùèi euru se však fakticky snižují. O nìco serióznìjší pøíèinou poèáteèní nedùvìry je skuteènost, že pøepravy v kombinaci silnice - železnice jsou pro silnièní dopravce organizaènì pøece jen trochu nároènìjší, než relativnì jednodušší organizace práce u pøímé pøepravy po silnici. Lze pøipustit, že silnìjší silnièní dopravci, kteøí si umí dobøe poradit s nároènìjší formou organizace práce, mají lepší pøedpoklad být v kombinované dopravì silnice-železnice úspìšnìjší. Nelze podceòovat ani fakt, že mnozí øidièi jezdívají radìji dálkové trasy než krátké trasy jen do Lovosic nebo Pøerova. U malých firem, kde mají vìtší slovo øidièi než analýza vlastních nákladù, mùže mít tato skuteènost i pomìrnì velkou váhu. Poèáteèní nedùvìra je však postupnì pøekonávána, a tak máme stále více pravidelných pøeprav i od èeských silnièních dopravcù. Zmínil jste Pøerov. Znamená to, že existují tedy už i jiná místa než Lovosice, odkud pøepravy po železnici zajišťujete? Ano, existují. Silnièní dopravci si mohou tankové kontejnery podat k pøepravì nejen v Lovosicích, ale i v Pøerovì nebo v Kopøivnici a na Slovensku v Bratislavì, Žilinì, Košicích, èi Èerné nad Tisou. Novì zahajujeme spolupráci také s pøekladištìm v Ostravì - Paskovì. Pro lepší pøedstavu o rychlosti takové pøepravy: tankové kontejnery jsou mezi Pøerovem a Lovosicemi pøepravovány v rámci tzv. noèního skoku bìhem jedné noci. Vladimír Fišer ROZHOVOR S Které cílové terminály v západní Evropì vaši zákazníci s výhodou a nejèastìji využívají? Kromì cílových terminálù vlakù Bohemia Express v Duisburgu a Hamburgu jsou cílem nejèastìji Ludwigshafen, Antverpy, Rotterdam, velmi èasto i Rostock a také švédský Trelleborg. Zajišťujeme pravidelné pøepravy i do vzdálenìjších terminálù jako jsou norský terminál Moirana anebo terminál v blízkosti španìlských hranic v Bayonne. Všechna tato cílová místa jsou obsluhována pøímými nákladními expresy, které slouží pouze pro kombinované pøepravy silnice -železnice. Pøeprava je pak dostateènì rychlá a spolehlivá. Kde lze získat informace o jízdních øádech? Doporuèuji vyhledat si na internetu webové stránky na kterých je nainstalován nový informaèní systém o jízdních øádech. Staèí si zadat výchozí a cílovou zemi a konkrétní terminály a systém nabídne èasovì nejbližší vlaková spojení po celé Evropì. 4

6 Z ÈINNOSTI SDRUŽENÍ vlakù z Lovosic. Nabídka se tím stane zase o nìco více atraktivní a více konkurenceschopnou. Zavedením každodenních odjezdù vlakù dojde navíc ke zlepšení návazností na jiné vlaky, a zrychlí se tím pøechody zásilek z vlaku na vlak v Duisburgu. Tak napø. doba pøepravy do vzdáleného Lyonu anebo Bayonne se tím zkrátí o celý jeden den. Oèekávaným impulsem ke zvýšení zájmu èeských dopravcù o pøepravy silnice-železnice bude také skonèení nepøíjemného pøechodného období po vstupu ÈR do EU, ve kterém jsou naprosto nelogicky svozy a rozvozy z terminálù považovány za nepovolenou kabotáž. Pokud nepadne tato legislativní pøekážka bránící ještì dynamiètìjšímu rozvoji pøeprav silnice-železnice již k letošnímu 1. kvìtnu, pak to musí s definitivní platností pøijít nejpozdìji za rok. Èeským dopravcùm tak koneènì bude legálnì umožnìno provádìt svozy a rozvozy napø. po Nìmecku, Švédsku, ale i jinde v zahranièí s vlastními silnièními tahaèi. Dnes to je legálnì možné zatím pouze v Duisburgu, a to na jednorázová povolení. Jak dlouho trvá taková pøeprava? Zásilka je pøipravena k odebrání v cílových terminálech jako je napø. Duisburg, Hamburg, Rostock, Kiel, Lübeck nebo Trelleborg už následující den po jejím odjezdu na vlaku z Lovosic. Do Rotterdamu trvá pøeprava dva dny, do Lyonu 3-4 dny, do Bayonne 4-5 dní, a to v závislosti na dni odjezdu. Poskytujete také informace o aktuální poloze zásilky? Zákazníci mají na internetu k dispozici informaèní systém CESAR, ze kterého mohou získávat informace o aktuálním stavu zásilky, tj. kdy byla zásilka podána k pøepravì po železnici, kdy dorazila do terminálu, zda již byla pøeložena na návazný vlak, kdy byla vyzvednuta z cílového terminálu apod. Tento informaèní systém byl vyvinut v úzké spolupráci ètyø významných evropských operátorù kombinované dopravy (Kombiverkehr - D, CEMAT - I, HUPAC - CH, NOVATRANS - F). Informace o svých zásilkách mohou získávat všichni zákazníci kombinované dopravy silniceželeznice, a tedy i zákazníci našich vlakù Bohemia Express na webových stránkách cesar-online.com Lze na internetu vyhledat i ceny za pøepravu? To by asi nebylo pøíliš v zájmu silnièních dopravcù. Cenovou nabídku ale rádi zašleme každému silniènímu dopravci, který o ni projeví zájem. Staèí o ni jakoukoliv formou požádat naše obchodníky. Kontakt na nì na webových stránkách nalézt samozøejmì lze, a to na Jak vidíte rozvoj pøeprav silnice - železnice v budoucnosti? V Evropì tvoøí takovéto pøepravy vìtší podíl na kombinovaných pøepravách (cca 60 %) než kontejnerové pøepravy z a do námoøních pøístavù. V Èeské republice je Bohemiakombi zatím jediným operátorem kombinované dopravy, který kontinentální linky kombinované dopravy zavedl a jako neutrální operátor je nabízí širokému okruhu silnièních dopravcù a speditérù. Po dvou letech a ètyøech mìsících provozu dvou linek jsme už odvezli více než vlakù Bohemia Express! Pøesto jsme stále ještì teprve na prahu masivnìjšího rozvoje tohoto progresivního pøepravního systému. Dvacet tisíc pøepravených silnièních souprav, které jsme za tuto relativnì krátkou dobu expresními vlaky Bohemia Express po železnici pøepravili, je už dnes dostateènì pøesvìdèivým a nezpochybnitelným dùkazem, že i v Èeské republice bude o kombinované pøepravy silnice-železnice vysoký zájem. Tento zájem v dohledné dobì navíc ještì dále významnì vzroste po té, co zaèneme nabízet každodenní odjezdy Jak vypadá rozvoj tìchto pøeprav v sousedním Nìmecku? Ne každý ví, že obdobných dálkových expresních vlakù kombinované dopravy, jakými jsou u nás linky Bohemia Express, jezdí dnes nìmecký operátor Kombiverkehr v Nìmecku a po Evropì už více než 170 vlakových spojù každou noc. V závìru minulého roku Kombiverkehr prolomil hranici jednoho milionu pøepravených zásilek (= silnièních souprav) roènì a dosáhl tak 8% meziroèního rùstu. Rùst ceny nafty, zavádìní mýtného na evropských dálnicích a silnicích, pøísnìjší sociální pøedpisy a zpøísòující se podmínky pro bezpeènìjší provoz na silnici, digitální tachografy, ale i nedostatek kvalifikovaných øidièù, to všechno jsou faktory, které moderním systémùm efektivní kombinované dopravy silnice-železnice do budoucna významnì nahrávají. Mají za takových zpøísnìných podmínek na silnicích ještì šanci na návrat tøeba i vlaky RoLa pøedstavující doprovázenou formu kombinované dopravy? Vlaky RoLa mìly svùj smysl v dobì, která je už dnes v podmínkách èeského pøepravního trhu nenávratnou historií. Systémy RoLa - tj pøepravy celých kamionù vèetnì tahaèù a s øidièem v lehátkovém voze jsou vysoce nákladné a nehospodárné. Mohou se proto prosadit jen tam, kde jsou od státu k dispozici nejen štìdré provozní dotace, ale zároveò jsou uplatòované i tvrdé restrikce smìøované proti volnému pohybu kamionù na silnicích - napø. ve formì noèních zákazù jízd pro kamiony, omezováním jejich maximální hmotnosti anebo vyžadováním povolenek k jízdì pro zahranièní kamiony. Po rozšíøení EU leží naše zemì ze všech stran obklopena jinými èlenskými zemìmi EU, a zahranièní povolení tím prakticky ztratila na významu. Restrikce v podobì zákazu noèních jízd pro kamiony anebo snižování limitu hmotnosti v našich podmínkách rovnìž zcela jistì do budoucna nepøipadá v úvahu. Vysoká nákladovost systému RoLa je ve velmi ostrém kontrastu s nízkou úrovní cen, kterou by byli silnièní dopravci za pøepravu na vlacích RoLa ochotni ještì zaplatit. K tomu, aby vlaky RoLa byly dostateènì konkurenceschopnou alternativou k pøímé pøepravì kamionù po silnici, by cena za pøepravu nesmìla nijak výraznì pøesahovat úroveò ušetøených nákladù za nespotøebovanou naftu kamionù a ušetøeného mýtného. Takto nízké tržby by však staèily pokrýt jen zlomek z celkových nákladù, které systém vlakù RoLa s sebou nese. Na renesanci vlakù RoLa v podmínkách ÈR proto už jen z tohoto praktického dùvodu nevìøím. Dìkujeme za rozhovor. 5

7 Z ÈINNOSTI SDRUŽENÍ AKTIVITY SDRUŽENÍ V OBLASTI LEGISLATIVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHÙ Jan Medveï vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahù Zákaz jízdy státní správa zatím oficiálnì sice nikam dál nepokroèila, nicménì ministr Øebíèek v rozhlasovém rozhovoru prohlásil, že zákazy jízd budou celoroènì v pátek od do a v nedìli od pùlnoci do hodin. Podle jeho vyjádøení to vypadá, že by zákazy jízdy nebyly ani souèástí celkové zmìny zákona è. 361/2000 Sb., na které pracuje skupina, sestavená v loòském roce. V návaznosti na toto vyjádøení, dotázali jsme se nìkolika desítek dopravcù, jaký je jejich názor na tuto variantu. Reakce byla až na výjimky jednoznaèná, pátek nepøipustit podle na podzim schváleného hesla ani o minutu navíc. Sdružení také okamžitì vydalo tiskovou zprávu, která vyjadøuje nesouhlas a znepokojení nad takovýmto postupem. Zaèal se také pøipravovat tzv. krizový štáb, který by zaèal jednat, pokud by se návrh skuteènì v oficiální podobì nìkde objevil. O našich jednoznaèných a jasných stanoviscích informoval generální tajemník pøímo ministra dopravy. Pokud by se dopravci, èlenové sdružení, rozhodli, že by byl pøijatelný nìjaký kompromis, pøipravujeme variantu umožnìní dojezdù do místa vykládky v ÈR, pøípadnì do místa sídla èi bydlištì. Situaci nám mírnì komplikuje skuteènost, že na Slovensku, s odùvodnìním, že v Èesku bude páteèní zákaz jízdy, již ministerstvo vnitra zaèalo projednávat návrh na zavedení celoroèního zákazu jízdy. Sice jen mezi a 19.00hod., ale nepøíjemné je, že tím nám odpadá naše dosavadní argumentace, že kromì jiného páteèní celoroèní zákaz jízdy nikde v Evropì není zaveden. Zákon è. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné zpùsobilosti k øízení motorových vozidel a o zmìnách nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, bude úèinný od 1. dubna na Ministerstvu dopravy byl odvolán øeditel, který mìl zákon a provádìcí vyhlášku na starosti. To situaci neulehèuje, podle našich informací není stále vyhláška pøipravená a prý od 1. dubna nebudou k dispozici ani nové profesní prùkazy. Státní správa se v této vìci chová nezodpovìdnì, vypadá to, že jim je docela jedno, že bude platit zákon, který nelze plnit. Další problém zákona je, že zatím ministerstvo nebylo schopné vysvìtlit, co znamená èást zákona 46 odstavec 3) písmeno g), která øíká, že zdokonalování odborné zpùsobilosti øidièù se nevztahuje na øidièe a) vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepøesahuje 45 km. h -1, b) vozidel používaných ozbrojenými silami Èeské republiky, Policií Èeské republiky, Celní správou Èeské republiky a zpravodajskými službami Èeské republiky, c) vozidel Hasièského záchranného sboru Èeské republiky a jednotek dobrovolných hasièù, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv, d) vozidel používaných pøi zabezpeèování civilní ochrany a báòské záchranné služby, e) vozidel ve zkušebním provozu 6), f) vozidel používaných pøi výcviku podle èástí tøetí a páté tohoto zákona a pøi zkouškách podle èástí tøetí a ètvrté tohoto zákona, g) vozidel používaných pøi pøepravì vìcí, které øidiè využije pøi výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud øízení není hlavním pøedmìtem výkonu závislé práce nebo podnikání øidièe, h) vozidel používaných pro vlastní potøeby a i) zemìdìlských a lesnických traktorù. Kdo pøesnì ale jsou tito øidièi a jak mají vìdìt, kdy se mají podrobit zdokonalování a kdy nemusí, to nám zatím ministerstvo tají! Silnièní daò 2008 Otázka silnièní danì byla i v únoru nejdùležitìjším tématem, kterému jsme se vìnovali. Po øadì dalších jednání se èleny rozpoètového výboru parlamentu se tento výbor usnesl na tom, že oba dva pozmìòovací návrhy Sdružení (tj. sleva ještì na 7 až 9 let stará vozidla a úèinnost již na zdaòovací období 2008) doporuèuje, což je velice dùležitý krok k tomu, aby ani poslanci nemìli výhrady. Museli jsme poslancùm doložit, jaké dopady by nepøijetí mìlo na dopravce, na jejich hospodaøení a konkurenceschopnost. Také jsme museli dodat podklady k jedné zmìnì zákona, která se sice dopravcù netýká, ale je souèástí novelizace, a to je osvobození vozidel, která využívají palivo ethanol 85. Naštìstí tato vozidla nejsou v ÈR v provozu, palivo se také neprodává, takže obavy poslancù, že by to byl zdroj daòových únikù jsme snad alespoò pro tuto chvíli rozptýlili. Další postup je takový, že bude následovat druhé a tøetí ètení ve snìmovnì, pokud bude návrh schválen, bude postoupen do senátu a pokud i senát jej schválí, bude staèit podpis prezidenta. Naøízení vlády 589/2006 Koncem mìsíce jsme zjistili, že pod hlavièkou návrhu novely uvedeného naøízení vlády zapracování požadavkù smìrnice Rady 2005/47/ES ze dne 18. èervence 2005, o dohodì mezi Spoleèenstvím evropských železnic (CER) a Evropskou federací pracovníkù v do- 6

8 Z ÈINNOSTI SDRUŽENÍ pravì (ETF) o nìkterých aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníkù poskytujících interoperabilní pøeshranièní služby v železnièní dopravì, se vloudila, jistì omylem, i úprava pracovní doby øidièù v silnièní dopravì. A to úprava, která by omezovala pracovní dobu vèetnì práce pøesèas na 48 hodin týdnì. Protože se domníváme, že se jedná o nepøijatelné omezování, sešla se komise legislativy ÈESMADu a okamžitì jsme zaèali jednat se Svazem dopravy, s Hospodáøskou komorou a dalšími svazy z oboru silnièní dopravy s cílem pokusit se tento návrh zrušit. Jsme toho názoru, že pokud by tato zmìna byla schválená, podle 4 odst. 1 by pracovní doba èlena osádky nákladního automobilu byla paradoxnì kratší než obecnì umožòuje zákoník práce právì využitím ust. 93 zákoníku práce, což dle našeho názoru nebyl úèel zákoníku práce, který vládì umožnil pomocí naøízení upravit odlišnì pracovní dobu zamìstnancù v dopravì, a reagoval tak na specifické požadavky na výkon této závislé èinnosti. Protože se jedná o naøízení vlády, které neprochází parlamentem, a proto nelze využít obvyklých pøesvìdèovacích metod, musíme se pokusit návrh upravit ještì pøed tím, než pùjde do vlády. A pokud by se to nepodaøilo, najít alespoò dva tøi ministry, kteøí by návrh odmítli pøímo ve vládì. Kromì toho se objevil i požadavek odborù na pøeøazení èekání mezi spoji v linkové autobusové dopravì z pracovní pohotovosti do pracovní doby. logický výklad, že vozidlo platí, pokud má hmotnost skuteènì nad stanovenou hranici. Skonèil tzv. zkušební provoz systému, proto jsme shromáždili stížnosti dopravcù na provozovatele. Získané informace jsme vyhodnotili a pøipravili z nich souhrn, co by mìlo Ministerstvo dopravy spoleènì s ØSD zlepšit èi napravit. Bohužel první reakce byla taková, že podle názorù úøedníkù je vše víceménì v poøádku a že systém funguje dobøe. Protože si to dopravci nemyslí a máme dost podkladù a dùkazù o opaku, v bøeznu máme snahu jednat s Kapschem, Ministerstvem dopravy i ØSD a budeme žádat nápravu. Zahranièní vztahy Minule jsme informovali o návštìvì komisaøe Barrota v Praze, která byla plánovaná na 15. února 2008, a u této pøíležitosti jsme chtìli podpoøit požadavky na zmìny naøízení 561/2006, zejména v otázce týdenních odpoèinkù øidièù mezinárodní autobusové nepravidelné dopravy. Bohužel z návštìvy nakonec sešlo a byla odložena. O pøípadných zmìnách jsme jednali v rámci IRU na speciální schùzce, která pøedcházela jednání s èleny Evropské komise. Využili jsme také jarního koktejlu IRU k jednání s èeskými europoslanci, a to nejen o zmìnách v 561/2006 pro autobusovou, ale pøípadnì i pro nákladní dopravu. Slovenští kolegové pøipravili návrh, který pøedložili v IRU a který jsme podpoøili, aby se revidovala celá 561/2006. Kromì jiného navrhují, aby týdenní odpoèinek nemusel být každý druhý v délce 45 hodin a aby referenèní období pro maximální týdenní doby øízení se rozšíøilo na 180 hodin v prùbìhu ètyø týdnù. Bude se o návrzích dále jednat, pøekvapivì ale dopravci a jejich svazy z nìkterých evropských státù jsou proti. Své odmítání zdùvodòují obavami, že by podmínky mohly být ještì horší než jsou dnes. Naøízení 561/2006 Minule jsme zveøejnili první dvì stanoviska, která vypracovala z iniciativy IRU pracovní skupina, která se ve spolupráci s CORTE zabývá nejasnostmi a vydává stanoviska a doporuèení k výkladu naøízení 561/2006. Další ze stanovisek pojednává o pøípadu, kdy øidiè musí z nìjakého neoèekávaného dùvodu pøerušit odpoèinek a musí pøerušit pøestávku nebo denní nebo týdenní odpoèinek za úèelem pøeparkování vozidla na koneèné zastávce, na parkovištích nebo v pohranièních oblastech. Jedná se o èlánek 4 písm. d) a f) naøízení (ES) è. 561/2006. Pøístup, který se má dodržovat: Obecnì platí, že bìhem denního nebo týdenního odpoèinku by øidiè mìl být s to nakládat volnì se svým èasem, a proto by nemìl být povinen zùstat tam, kde by mìl vozidlo v dosahu. Obecnì platí, že pøerušení pøestávky, denního nebo týdenního odpoèinku je porušením pøedpisù (ledaže se použije pravidlo pro cestu trajektem èl. 9 odst. 1). Avšak na koneèné zastávce nebo na parkovišti mùže dojít k náhle vzniklé abnormální situaci nebo k naléhavému pøípadu, kdy se vozidlo musí pøemístit. Na koneèné zastávce se obvykle vyskytuje øidiè (zamìstnanec pøíslušný pro koneènou zastávku), který v pøípadì nutnosti vozidla pøeparkovává. Pokud tomu tak není a pøeparkování vozidla se v dùsledku mimoøádných okolností stane nevyhnutelným, mùže øidiè pøerušit odpoèinek pouze na žádost pøíslušného orgánu nebo vedoucího pracovníka koneèné zastávky, který je oprávnìn naøídit pøeparkování vozidla. Na jiných místech (napø. parkovištích, hranièních pøechodech nebo v naléhavých pøípadech), pokud existují objektivní naléhavé dùvody k pøeparkování vozidla nebo když policie nebo jiný orgán (napø. požární sbor, orgány silnièní správy, celní úøedník atd.) naøídí vozidlo pøeparkovat, musí øidiè pøerušit pøestávku nebo odpoèinek na nìkolik minut a v takovém pøípadì by nemìl být za pøerušení postižen. Pokud taková situace vznikne, musí kontrolní orgány èlenského státu poskytnout urèitou pøípustnou odchylku na základì posouzení konkrétní situa- Mýto v ÈR Vláda jedná o rozšíøení mýta na další komunikace a další vozidla. Z informací se zdá být silnì pravdìpodobné, že od by mýto mìla platit vozidla od 3,5 tuny celkové hmotnosti. Zde nám alespoò ministerstvo slíbilo, že než se systém spustí, skuteènì nìkdo spoèítá, jaké budou náklady, aby potom tato vozidla neplatila ménì, než bude stát samotný provoz. Také musí MD zmìnit výklad celkové hmotnosti ze souèasného, který øíká, že vozidlo se závìsem je vlastnì souprava, na normální 7

9 Z ÈINNOSTI SDRUŽENÍ ce. Toto pøerušení odpoèinku nebo pøestávky musí øidiè manuálnì zaznamenat a pokud je to možné, pøíslušný orgán, který naøídil øidièi pøeparkování vozidla, zaznamenané údaje potvrdí. Kabotáž Kolem kabotáže stále vznikají nejasnosti a urèité fámy. Je pravdou, že podle pøístupové dohody by èeští dopravci mìli mít od umožnìno provozovat kabotáž, tj. obèasnou a pøíležitostnou pøepravu na území druhých èlenských státù. Nicménì v Bruselu se s blížícím 1. kvìtnem stupòuje aktivita nìkterých státù pøi projednávání nových pravidel pøístupu na trh a zejména kabotáže. Jaký stav bude po asi dnes nikdo nedokáže odhadnout. Protože by vždy šlo o reciprocitu, požádali jsme èeské Ministerstvo dopravy, aby informovalo ostatní státy EU, že v Èesku bude kabotáž povolená jen dopravcùm tìch státù, které uvolní kabotáž i pro èeské dopravce. Bez tohoto oficiálního stanoviska by se mohlo stát, že napø. Francie si s Evropskou komisí vyjedná omezení pro ÈR ještì na rok, ale protože by tak neuèinila i èeská vláda, francouzští dopravci by mohli kabotáž v Èesku provádìt. A tomu by stanovisko èeského MD mìlo zabránit. Podle posledních informací bude minimálnì èást státù EU požadovat ještì využití možnosti omezení kabotáže pro Èesko další nové èlenské státy na jeden rok. Zda Komise tyto žádosti schválí èi nikoliv, je tìžké odhadovat. V Bruselu také pokraèují jednání o zmìnách v naøízeních o pøístupu k povolání a pøístupu k trhu. Stanoviska se posouvají, podaøilo se prosadit, aby ztráta dobré povìsti hrozila jen za skuteènì závažné pøestupky, nicménì vìc je stále otevøená a zasahuje do ní jak Rada, tak Evropský parlament i Komise. Jednání s Gruzií V Praze jednalo ÈR s Gruzií o silnièní dopravì. Byl odsouhlasen návrh dohody pro silnièní dopravu. Než dohoda bude platit, platí následující pravidla. Nákladní doprava na povolení. Kontingent 2008: 50 loco a tranzit 50 universálních vèetnì tøetizemních. Povolení jsou platná do následujícího roku. Tøetizemní povolení na letošní rok budou dodána co nejdøíve. tažného a pøípojného vozidla. Osobní doprava linková na povolení, ostatní druhy osobní dopravy v Gruzii nepodléhají žádnému povolovacímu øízení. Informace o Gruzii: Nejsou žádné zákazy jízdy, rozmìry a hmotnosti jako v EU. Pro nebezpeèné vìci platí stejná pravidla jako v dohodì ADR. Obdobnì AETR. Vstup a výstup do a z Gruzie na povolení nepodléhá žádným poplatkùm. Zamìstnávání zahranièních øidièù. Pro dopravce, kteøí zamìstnávají netuzemské øidièe a kteøí si stìžovali na to, že vinou špatnì formulovaného paragrafu zákona o daních z pøíjmù jim zahranièní pracovníci hrozí odchodem, se situace zlepšila, když na tlak zamìstnavatelù Ministerstvo financí urychlenì vydalo následující opatøení. Opatøení Ministerstva financí k odstranìní tvrdosti podle 39 písm. b) zákona è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmù 7. února 2008 è.j. 05/13 797/ Ministerstvo financí Èeské republiky na základì zmocnìní v ustanovení 39 písm. b) zákona è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmù, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen zákon o daních z pøíjmù ), za úèelem odstranìní tvrdosti èiní toto opatøení: Zamìstnancùm, kteøí jsou poplatníky podle 2 odst. 3 zákona o daních z pøíjmù, mohou jejich zamìstnavatelé, plátci danì z pøíjmù ze závislé èinnosti a z funkèních požitkù, v prùbìhu zdaòovacího období roku 2008 poskytnout pøi výpoètu zálohy na daò za podmínek a ve výši podle 35d odst. 2 zákona o daních z pøíjmù, slevu na dani podle 35ba odst.1 písm. a) zákona. Daòová povinnost u tìchto poplatníkù za zdaòovací období 2008 bude vypoøádána podle platné právní úpravy v zákonì o daních z pøíjmù. Mgr. Peter Chrenko, v.r. námìstek ministra financí Doplòující informace odboru Legislativa daní z pøíjmù k Opatøení è.j. 05/13 797/ Výše uvedené Opatøení bylo vydáno s ohledem na Ministerstvem financí iniciovanou novelu zákona o daních z pøíjmù, projednanou ve tøetím ètení Poslaneckou snìmovnou Parlamentu ÈR dne , kterou se již v prùbìhu zdaòovacího období 2008 zmìní podmínky pro poskytování základní slevy na dani podle 35ba odst. 1 písm. a) zákona è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a která umožní pøiznat tuto slevu na dani poplatníkùm (daòovým nerezidentùm ÈR) bez jakýchkoliv dalších zákonných omezení. S ohledem na pøedpokládané nabytí úèinnosti této novely (od ) a za úèelem odstranìní tvrdosti spoèívající v neposkytnutí výše uvedené slevy pøi stanovení mìsíèních záloh na daò zahranièním zamìstnancùm (daòovým nerezidentùm ÈR) pøed tímto datem, bylo Ministerstvem financí vydáno výše uvedené Opatøení, které odstraòuje tvrdost zákona. Tímto opatøením se v žádném pøípadì nemìní výše roèní daòové povinnosti u daòových nerezidentù ÈR (zahranièních zamìstnancù), pouze zcela v souladu se zákonem o daních z pøíjmù se u nich upravuje zpùsob vybírání záloh na daò z pøíjmù ze závislé èinnosti v prùbìhu roku tj. budou stanoveny za stejných podmínek a ve stejné výši, jako u èeských daòových rezidentù. Celoroèní daòová povinnost u zahranièních zamìstnancù za zdaòovací období 2008 bude pak vypoøádána podle platné právní úpravy v zákonì o daních z pøíjmù. Kontingent 2009: 100 universálních povolení. Jízda na povolení nepodléhá žádným poplatkùm a speciálním daním v druhém státì s výjimkou mýta a podobných plateb. Vozidla kategorie 3,5/6 tun povolení nepotøebují. Je možná kombinace registraèních znaèek 8

10 NÁKLADNÍ DOPRAVA RUSKÉ VSTUPNÍ I BÌLORUSKÉ TRANZITNÍ VÍZUM PLATNÉ NA 12 MÌSÍCÙ Jaroslava Èerná vedoucí odboru informací S platností od února 2008 je možno novì získat ruské vstupní a k tomu bìloruské tranzitní vízum s platností až na jeden rok. Doposud byla tato vícevstupní víza udìlována konzuláty Ruské federace a Bìloruska s maximální dobou platnosti šest mìsícù. Pro èasový rozsah platnosti uvedených víz je urèující rozhodnutí ruského konzulátu, bìloruská strana je vždy ochotna udìlit tranzitní bìloruské vízum pro stejné èasové období, na které je vystaveno ruské vstupní vízum (naopak bìloruské vstupní vízum je udìlováno maximálnì na tøi mìsíce). Dnem vstoupila v platnost Dohoda mezi Evropským spoleèenstvím a Ruskou federací o usnadnìní udìlování víz obèanùm Evropské unie a Ruské federace (dále jen Dohoda), která se týká Ruska a vìtšiny státù EU (Dohoda se nevztahuje na Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Irsko a Dánské království). Protože nìkterá ustanovení této Dohody nebyla ihned uvedena do praxe, požádalo Sdružení ÈESMAD BOHEMIA již v èervnu 2007 Ministerstvo dopravy ÈR, aby upozornilo na tyto nesrovnalosti ruské Ministerstvo dopravy a vyzvalo je k uèinìní patøièných krokù v rámci jejich státní správy a souèasnì podalo podnìt na èeské Ministerstvo zahranièních vìcí s tím, aby Dohoda byla uplatòována v plném rozsahu. V dùsledku této žádosti byla s platností od èervence 2007 zrušena povinnost pøedkládat pøi podání žádostí o ruská víza pro øidièe mezinárodní silnièní dopravy fotokopie vstupních povolení a nyní je naplnìna i možnost získat vícevstupní roèní vízum. V 5. èlánku Dohody je ve 2. bodu uvedeno, že diplomatická zastoupení a konzulární úøady èlenských státù a Ruské federace udìlí víza pro více vstupù s platností do jednoho roku vyjmenovaným kategoriím obèanù za podmínky, že v prùbìhu pøedchozího roku získali nejménì jedno vízum, využili ho v souladu s právními pøedpisy upravujícími vstup a pobyt na území navštíveného státu a existují dùvody k žádosti o vízum pro více vstupù. V èásti c) 2. bodu èlánku 5. Dohody jsou jako vyjmenovaná kategorie obèanù uvedeni øidièi vozidel registrovaných v èlenských státech nebo v Ruské federaci, provozující mezinárodní pøepravu zboží nebo osob mezi územím Ruské federace a èlenských státù. Souèasnì je nutno mít na vìdomí, že ve 4. èlánku Dohody je v èlánku 1. bodu c) stanoveno, že jako doklad postaèující ke zdùvodnìní úèelu cesty na území druhé strany je u øidièù mezinárodní silnièní dopravy písemná žádost národního sdružení dopravcù Ruské federace nebo národních sdružení dopravcù èlenských státù s uvedením úèelu, trvání a èetnosti cest. Z výše uvedeného je zøejmé, že každé národní sdružení dopravcù, tudíž i Sdružení ÈESMAD BOHE- MIA, je oprávnìno pomoci dopravcùm pøi zdùvodnìní jízd jejich øidièù do Ruska. Proto jsou veškeré žádosti o ruská víza podaná na kterémkoliv ze sedmi regionálních pracovišť zkontrolována, ovìøena, podpoøena písemnou žádostí našeho Sdružení a pøedána pøíslušnému konzulárnímu úøadu Ruské federace, popø. i Bìloruska. Konzulární poplatky za udìlení roèního vícevstupního víza do Ruska a roèního vícevstupního tranzitního víza do Bìloruska zùstávají na stejné úrovni jako pøi udìlení obdobných víz na šest mìsícù. Výhodou samozøejmì je, že o vízum se žádá pouze jednou roènì. Manipulaèní poplatek Sdružení za zprostøedkování udìlení víz se sice z dùvodu zvýšení administrativní nároènosti a pracnosti poskytované garance s platností od zvyšuje, ale celkovì firma na poplatcích spojených s udìlením víz do zahranièí ušetøí. V souèasné dobì zaplatil èlen Sdružení za udìlení vícevstupního víza na šest mìsícù do Ruska celkem Kè a vícevstupního tranzitního víza do Bìloruska celkem Kè. Tuto žádost bylo nutno uplatnit dvakrát roènì, takže celkový roèní souèet všech poplatkù èinil Kè. Udìlení roèního vícevstupního víza do Ruska a roèního vícevstupního tranzitního víza do Bìloruska znamená pro èlena Sdružení celkový roèní souèet konzulárních i manipulaèních poplatkù ve výši Kè, èímž lze ušetøit na jednoho øidièe, který pravidelnì jezdí do Ruska, témìø Kè roènì. I neèlenovi Sdružení je samozøejmì k dispozici služba spojená se zprostøedkováním víz do zahranièí a poskytována garance pro ruský konzulát, musí však prokazatelnì doložit, že jeho firma je oprávnìna provádìt mezinárodní silnièní dopravu a jeho žádající øidiè v prùbìhu pøedchozího roku získal nejménì 1 ruské vízum. Ale vzhledem k tomu, že jako neèlen Sdružení nemá administrativní èinnosti provádìné Sdružením cenovì zvýhodnìny, jeho celkový roèní souèet konzulárních i manipulaèních poplatkù bude v tomto pøípadì èinit Kè. Ke zmìnì manipulaèních poplatkù je ještì nezbytné podotknout, že jejich úroveò (1pas/1vízum) nebyla zvyšována nìkolik let a oproti jiným zprostøedkovatelùm víz (napø. v turistické oblasti) je i jejich nová výše 600 Kè (bez DPH) pro èlena Sdružení a 900 Kè (bez DPH) pro neèlena Sdružení cenovì pøíznivá. Podrobnìjší informace k udìlování víz do Ruska a Bìloruska jsou na webových stránkách www. prodopravce.cz uvedeny v sekci Služby a odkazu Víza. Rovnìž jsou zde k dispozici i formuláøe žádostí o udìlení ruského a bìloruského víza vèetnì ukázky vzorového vyplnìní. Žádost Sdružení ÈESMAD BOHEMIA, kterou vyplòuje jak dopravce, tak Sdružení samotné, je k dispozici žadatelùm o víza na všech našich regionálních pracovištích. O roèní ruská vícevstupní víza je možno žádat jak u konzulátu Ruské federace v Praze, tak v Brnì. 9

11 NÁKLADNÍ DOPRAVA POTÍŽE SE ZÁZNAMNÍKY JÍZD K POVOLENÍM CEMT 2008 V BÌLORUSKU Jaroslava Èerná vedoucí odboru informací Od druhé poloviny ledna letošního roku se množí stížnosti dopravcù, kteøí používají mìsíèní povolení CEMT a provádìjí pøepravy do a pøes Bìlorusko. Pøíèinou potíží je skuteènost, že mìsíèní povolení CEMT 2008 a mìsíèní záznamníky CEMT 2008 mají rozdílné èíslování. I když jsme dopravcùm prostøednictvím regionálních pracovišť dali k dispozici oficiální prohlášení Èeské republiky, které zdùvodòuje oprávnìnost rozdílných èíselných øad a který je uveøejnìn na webových stránkách CEMT/ITF (Notification from CR 10/12/2007), problémy neustávají. Bìloruské kontrolní orgány prý odmítají tento dokument se zdùvodnìním, že anglicky nerozumìjí a k tomu, aby kamion mohl pokraèovat v jízdì, vyžadují údajnì od øidièe pokutu bez dokladu. Pro vysvìtlení je nutno dodat, že povolení CEMT a záznamník jízd CEMT by mìly mít vždy shodné èíslo. Protože však sekretariát CEMT rozhodl v závìru roku 2007, že oproti dosavadní praxi zmìní u mìsíèních povolení CEMT èíselné øady, povolil souèasnì tìm státùm Úmluvy CEMT, které již mìly záznamníky jízd na rok 2008 vytištìny, že tyto záznamníky s pùvodnì oèekávanými èísly mohou k nové èíselné øadì povolení CEMT používat. Každý takový stát však musel zaslat na sekretariát CEMT prohlášení s uvedením èíselných øad, které budou na záznamnících jízd vytištìny. Po zveøejnìní prohlášení daného státu na webových stránkách CEMT/ITF by pak mìly všechny èlenské zemì Úmluvy CEMT rozdílnost èíselných øad vzít na vìdomí a z tohoto dùvodu držitele povolení CEMT nijak nepostihovat. Èeská republika svou notifikaci odeslala a není bez zajímavosti, že totéž uèinilo i Bìlorusko dne Vedle potíží s rozdílným èíslováním u mìsíèních povolení a záznamníkù CEMT 2008 vznikl v Bìlorusku poèátkem února problém i pøi kontrole èíslování roèního povolení a záznamníku CEMT Øidiè dle sdìlení postižené firmy prý musel zaplatit pokutu 30 USD (opìt bez jakéhokoliv potvrzení) za to, že roèní povolení CEMT mìlo è a roèní záznamník jízd è Pøitom rozdílný poèet nul pøed samotným poøadovým èíslem záznamníku nikdy nehrál roli a nebyla doposud této skuteènosti vìnována pozornost. O poètu nul pøed poøadovým èíslem prakticky rozhodla tiskárna podle toho, kolika místnou zvolila èíselnou raznici. Øidiè po znaèném zdržení pokutu zaplatil, ale tím trápení nebylo konec. Kontrolní bìloruské orgány ho kontrolovaly i pøi cestì zpìt a celá procedura s neuznáním shody poètu nul vèetnì dalšího poplatku se prý opakovala. K této konfliktní situaci došlo dle informací postižené firmy na bìloruské stranì hranièního pøechodu Krasnaja Gorka, obdobné potíže se ale údajnì vyskytují i na ostatních bìlorusko-ruských hranièních pøechodech. S odvoláním na výše uvedené jsme požádali èeské Ministerstvo dopravy, aby: 1. informovali sekretariát CEMT o tìchto problémech jak s mìsíèními, tak roèními záznamníky jízd na bìloruském území a pokud to bude uznáno za nutné, tak oficiálnì nahlásili, že roèní záznamníky jízd 2008 mají o jednu nulu pøed poøadovým èíslem více, než je tomu na roèních povoleních CEMT 2008, 2. oznámili bìloruskému Ministerstvu dopravy, že jejich kontrolní orgány dle sdìlení èeských dopravcù nepostupují standardním zpùsobem, vynucují si úplatky a že žádáme, aby pøi kontrole záznamníkù jízd byla respektována udìlená výjimka èíselných øad pro mìsíèní záznamníky jízd a nebyla vyžadována ani shoda poètu nul pøed poøadovým èíslem u roèních záznamníkù jízd. Sdružení ÈESMAD BOHEMIA rovnìž tento problém nahlásilo na sekretariát CEMT do Paøíže s tím, že kopie stížnosti byla soubìžnì odeslána i na Ministerstvo dopravy Bìloruska. Údajný postup bìloruských kontrolních orgánù je nepochopitelný i z toho dùvodu, že je v pøíkrém rozporu s materiálem bìloruské strany, který je uveøejnìn na webových stránkách CEMT/ITF (Notification from Belarus 16/01/2008), kde je v závìru uvedeno, že z dùvodu rozdílného èíslování záznamníkù a povolení CEMT 2008 nebudou držitelé tìchto povolení v Bìlorusku nijak postihováni. Abychom usnadnili situaci dopravním firmám, které používají povolení CEMT a provádìjí pøepravy do a pøes Bìlorusko a které by se pøípadnì mohly setkat s nesprávným postupem bìloruských kontrolních orgánù, dáváme na našich webových stránkách pod odkazem v závìru èlánku k dispozici notifikaci Bìloruské republiky k této problematice jak v anglické, tak v ruské verzi textu. Souèasnì pøipojujeme i notifikaci Èeské republiky, která potvrzuje oprávnìnost rozdílného èíslování mìsíèních povolení a záznamníkù CEMT v roce Jakmile k popsaným problémùm obdržíme jakékoliv nové podrobnosti, budeme vás o nich na našich webových stránkách neprodlenì informovat. 10

12 AUTOBUSOVÁ DOPRAVA JAK SPRÁVNÌ POSTUPOVAT PØI ZDANÌNÍ DOPRAVY OSOB V ÈR Jaroslava Èerná vedoucí odboru informací Dle platného Zákona o DPH (235/2004 Sb.) podléhá vnitrostátní doprava osob v Èeské republice DPH ve výši 19 %, pøièemž hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel v silnièní dopravì patøí mezi služby se sníženou 9% sazbou DPH. Naopak mezinárodní doprava osob je v tuzemsku osvobozena od DPH s nárokem na odpoèet danì. Pokud tedy èeský autobusový dopravce uskuteèòuje pøíležitostnou dopravu osob v rámci ÈR, je povinen tuto službu zdanit ve výši 19 % a v pøípadì, že na základì objednávky zákazníka vykoná napø. jízdu z Prahy do Berlína a zpìt, pak èástka z fakturované ceny za dopravu pøipadající na èeské území je od DPH osvobozena a dopravce je pouze povinen zdanit v souladu s nìmeckým zákonem o dani z obratu poèet km ujetých po území SRN. Až potud je znìní Zákona o DPH jasné a plnì srozumitelné. Èeští dopravci však uskuteèòují i složitìjší dopravní operace a zvolení správného postupu pøi zdanìní tìchto rozdílných variant služby jim pøináší nemalé starosti. Nemají totiž k dispozici žádný písemný metodický pokyn, podle kterého by se mohli øídit a jejich jedinou možností je obrátit se na pøíslušný finanèní úøad a požádat o pøípadnou konzultaci. Protože i Sdružení ÈESMAD BOHEMIA obdrželo od autobusových dopravcù øadu dotazù k tomuto tématu, rozhodlo se požádat Ministerstvo financí ÈR o schùzku, na které by byla tato problematika konkretizována a vyjasnìna. Navíc se mezi dopravci vyskytl názor, že vùèi zahranièním dopravcùm, kteøí provádìjí v rámci hranice pøekraèující dopravy osob na èeském území i vnitrostátní pøepravy, je postupováno odlišným zpùsobem, než vùèi tuzemským plátcùm DPH. Jednání se uskuteènilo na Ministerstvu financí dne za pøítomnosti Mgr. P. Chrenka, námìstka ministra financí, Ing. B. Mattauschové, øeditelky odboru legislativy nepøímých daní, ing. L. Pitnera, vedoucího oddìlní legislativy DPH a zástupcù Sdružení. Z rozsáhlé debaty vyplynuly pro èeské dopravce následující dùležité informace: Pøi kombinovaných dopravních operacích je pøi zdanìní zásadnì tøeba rozlišit hranice pøekraèující a tuzemské úseky jízd. Od DPH s nárokem na odpoèet danì je vždy osvobozena ta jízda, která pøekraèuje hranice ÈR, pøièemž v ÈR mùže tato pøeprava zaèínat èi konèit, popø. se mùže jednat o tranzitní pøepravu pøes ÈR. Naopak všechny vnitrostátní jízdy, jejichž poèáteèní místo nástupu cestujících i koneèné místo jejich výstupu se nachází v tuzemsku, podléhají zdanìní 19 % DPH, pøestože se tato pøeprava mùže realizovat na základì objednávky jediného zákazníka a zákazník za všechny dopravní služby obdrží jedinou celkovou fakturu; Pøíklad Dopravní firma Teorie s. r. o., Praha pøijala objednávku nìmecké cestovní kanceláøe, na základì které pøepraví skupinu osob z letištì ve Frankfurtu na letištì ve Vídni, pøièemž skupina cestujících stráví v rámci této mezinárodní dopravy osob pìt dní na území ÈR, bude ubytována v Brnì a bude uskuteèòovat výlety se zamìøením na prohlídku èeských mìst a pamìtihodností. Pøeprava osob bude provádìna v rámci jednoho smluvního ujednání a zákazníkovi bude vystavena jedna souhrnná faktura. 1. jízda s cestujícími na trase Frankfurt Brno hranice pøekraèující pøeprava osob, která v tuzemsku nepodléhá DPH (zákazníkovi cestovní kanceláøi se neúètuje ani daò z obratu za km ujeté po nìmeckém území, ale na faktuøe je nutno poznamenat pøechod daòového dluhu na pøíjemce plnìní výkonu) jízda s cestujícími (výlety po ÈR) vnitrostátní pøeprava osob, která podléhá zdanìní 19 % DPH 6. jízda s cestujícími na trase Brno Vídeò - hranice pøekraèující pøeprava osob, která v tuzemsku nepodléhá DPH (zákazníkovi cestovní kanceláøi se neúètuje ani daò z obratu za km ujeté po rakouském území, ale na faktuøe je nutno poznamenat pøechod daòového dluhu na pøíjemce plnìní výkonu). K námitce rozdílného pøístupu k zahranièním dopravcùm a nerovných podmínek hospodáøské soutìže mezi èeskými subjekty a subjekty z jiných evropských zemí se Ministerstvo financí jednoznaènì vyjádøilo, že zákon o DPH stanovuje pro všechny naprosto stejné podmínky a v žádném pøípadì není v rozporu s principy smìrnice Rady 2006/112/ES o spoleèném systému danì z pøidané hodnoty. Souèasnì však Ministerstvo financí pøipustilo, že kontrola zahranièních dopravních spoleèností, které uskuteèòují i vnitrostátní pøepravy osob po èeském území, není zcela úèinná a efektivní. Øešením ale dle Ministerstva financí není prominutí danì u tuzemských pøeprav osob uskuteèòovaných èeskými dopravci, což by bylo zjevné porušení Zákona o DPH, ale naopak zintenzivnìní kontroly zahranièních subjektù. Ministerstvo financí navíc uvažuje o zavedení centrální evidence zahranièních autobusových dopravcù, kteøí uskuteèòují pøepravy osob po území ÈR, což by sice bylo administrativnì nároèné, ale na druhé stranì by tím byla zajištìna možnost prùbìžného sledování dodržování platných pøedpisù. 11

13 AUTOBUSOVÁ DOPRAVA ROÈNÍ DAÒOVÉ PØIZNÁNÍ V RAKOUSKU A SRN ZA ROK 2007 PØEPRAVA OSOB Jaroslava Èerná vedoucí odboru informací Všichni èeští autobusoví dopravci a pøíjemci plnìní jejich výkonu, kteøí jsou v SRN a novì i v prùbìhu roku 2007 v Rakousku daòovì zaregistrováni pro úèely platby danì z obratu za pøepravu osob po území tìchto dvou státù, jsou po skonèení kalendáøního roku povinni podat v pøedepsaných termínech roèní daòové pøiznání za rok Sdružení ÈESMAD BOHEMIA pøipravilo pro své zákazníky v rámci nabídky pøekladatelských služeb ke zdaòování dopravy osob v zahranièí pøeklad veškerých dokladù a informací potøebných pro podání jak nìmeckého, tak rakouského roèního daòového pøiznání za rok 2007: Od je k dispozici na všech regionálních pracovištích Sdružení 10ti stránkový pøekladový materiál s oznaèením Rakousko è. 5 a názvem Roèní daòové pøiznání Rakousko 2007, který obsahuje všeobecné informace k podání rakouského roèního daòového pøiznání 2007, pøeklad formuláøe U1 (roèní daòové pøiznání) a pøeklad formuláøe U1a (návod pro vyplnìní daòového pøiznání). Cena za pøekladatelskou službu v rozsahu 10ti stran èiní 600 Kè bez DPH pro èlena Sdružení a 900 Kè bez DPH pro neèlena Sdružení. Zákazníkovi, který si u Sdružení zakoupí tento pøeklad, je v pøípadì jeho zájmu poskytnut zdarma i výtisk rakouského formuláøe U1 v nìmèinì. Od bude pro pøípadné zájemce pøipraven i 21stránkový pøekladový materiál s oznaèením Nìmecko è. 4. a názvem Roèní daòové pøiznání SRN za rok 2007, jehož souèástí jsou všeobecné informace k podání pøiznání danì z obratu, pøeklad formuláøe USt2a (roèní daòové pøiznání), pøeklad návodu pro vyplnìní pøiznání (Ust2E), pøeklad formuláøù pøíloh UR a UN a jejich návodù pro vyplnìní a v neposlední øadì i pøeklad konkrétního postup k vyplnìní jednotlivých kolonek roèního daòové pøiznání vèetnì pøíloh. Cena za pøekladatelskou službu v rozsahu 21 stran èiní 800 Kè bez DPH pro èlena Sdružení a Kè bez DPH pro neèlena Sdružení. Zákazníkovi, který si u Sdružení zakoupí tento pøeklad, je v pøípadì jeho zájmu poskytnut zdarma i výtisk nìmeckých formuláøù U1, UR a UN v nìmèinì. Roèní daòové pøiznání SRN za rok 2007 je nezbytné podat nejpozdìji do , roèní daòové pøiznání Rakousko za rok 2007 musí být odesláno již do Èeským podnikatelùm je doporuèeno podávat jak nìmecké, tak rakouské roèní pøiznání k dani z obratu v papírové podobì, tzn. øádnì originální formuláøe vyplnit, podepsat a orazítkovat, pøipojit požadované pøílohy a vše odeslat doporuèenou poštou na pøíslušný finanèní úøad v zahranièí, popø. do stejného termínu odeslat dlužnou èástku danì z obratu na úèet daného finanèního úøadu. 12

14 ZPRÁVY ZE SVÌTA ZPRÁVY ZE SVÌTA Ing. Jiøí Kladiva, CSc CBC FRANCIE KRITIKA ZVÝŠENÝCH NÁKLADÙ PØI E-CLENÍ Elektronický systém pro celní odbavení ve Francii Sofi, zavedený od poèátku roku 2007, pøináší dopravním a spedièním firmám znaèné zvýšení nákladù. Upozoròuje na to francouzský dopravní a logistický svaz TLF. Složité nové procedury v celním odbavení vyžadují další kvalifikovaný personál, školení zamìstnancù, jakož i investice do materiálu a do softwaru. TLF povìøil nezávislou kanceláø, aby veškeré náklady navíc spoèítala. Další pøizpùsobování pøijde s novými bezpeènostními požadavky, jež budou v platnosti od 1. èervence Také zde stát jednoduše hrne vícenáklady na nevládní sektor. Øešení si TLF slibuje od rozhovoru se státním sekretáøem pro zahranièní obchod v pøíštích dnech. NIZOZEMÍ STÁT ZAJISTÍ BEZPEÈNÌJŠÍ PARKOVIŠTÌ 20 málo bezpeèných parkovišť v zemi se má letos za státní prostøedky lépe zajistit a osvìtlit. Slíbil to ministr dopravy C. Eurlings na pøelomu roku. Zejména zvlášť exponovaná parkovištì budou zkouškou, pokud jde o bezpeènostní personál, vjezdové závory a oplocení. U nìkterých postaèí odstranìní køovin, aby se zlikvidovaly potenciální skrýše pro zlodìje. Nepoèítá se s jednotným vybavením. Experti v oboru tato opatøení vítají, ale kritizují, že pøipravených 10 milionù jen z poloviny kryje investice, které jsou tøeba, aby se omezily krádeže zásilek. Profesní svaz TLN odhaduje roèní škody na 350 milionù. ITÁLIE ZVÝŠENÉ MÝTNÉ NA DÁLNICÍCH Mnohé dálnièní spoleènosti zvýšily k 1. lednu 2008 dálnièní poplatky. S nejvìtším zdražením pøichází nejvìtší koncesionáø v zemi Autostrade per l Italia (Gruppo Atlantia) s nárùstem o 3,61 procent. Dálnièní síť mìøí více než kilometrù. Druhé nejvyšší zvýšení je na mìstské dálnici u Neapole. Zde musí uživatelé zaplatit navíc o 3,22 procenta provozovateli Tangenziale di Napoli. V severní Itálii požaduje Autobrennero, koncesionáø Brennerské dálnice, zvýšení o 2,75 procent. NÌMECKO LH CARGO OTEVØELA TRUCK STOP Letecká spoleènost nákladní dopravy Lufthansa Cargo nabízí na území svého frankfurtského nákladního Frachtzentra novou službu: v Truck Stopu, otevøeném v minulých dnech, si mohou odpoèinout øidièi nákladních vozidel bìhem jejich doby èekání a odpoèinku. LHC do zaøízení vložila investici v o šesti místech. Vedle snacku a nápojù jsou k dispozici sprchy a sanitární zaøízení. Minulostí tak jsou pøeplnìné èekací zóny u jednotlivých pøepážek importu èi exportu. Frankfurtské Lufthansa Cargo Center je klíèovým zaøízením svìtovì operujícího dopravce. 2007: VELKÁ POPTÁVKA PO UŽITKOVÝCH VOZIDLECH Minulý rok znamenal v SRN velký rùst poptávky po užitkových automobilech. Svaz výrobcù automobilù VDA zveøejnil nyní èísla za rok S novì registrovanými vozidly stoupl obrat nákladních vozidel o hmotnosti do šesti tun ve srovnání s rokem 2006 o 12 procent. U tìžkých vozidel byl prùbìh mírnìjší: s pøibližnì novými vozidly pøes šest tun stoupla poptávka o šest procent. Pozitivnì se projevoval vliv zahranièní poptávky. Export lehkých nákladních vozidel stoupl o 24 procent, tìžkých aut o 11 procent. V Nìmecku se vyrobilo v roce 2007 kolem vozidel. V roce 2008 oèekává VDA stabilní odbyt vozidel. Ukazatelem tu je stav objednávek u nìmeckých výrobcù. Ten byl v prosinci m. r. u vozidel do šesti tun o 26 procent nad situací pøedchozího roku. U tìžkých nákladních vozidel se jevilo plus 59 procent. SOMMER DOKONÈIL PÌTITISÍCÍ VOZIDLO PRO UPS Firma Sommer z Bielefeldu, karosující užitková vozidla, hledí s dùvìrou do budoucnosti a mìní svùj název na Road Cargo Solutions. Konec listopadu m. r. byl milníkem ve spolupráci s balíkovým gigantem UPS. V dílnách v Laucha bylo smontováno pro uvedeného integrátora pìtitisící vozidlo. Sommer dodává UPS od roku 1999 skøíòová vozidla a výmìnné systémy pro balíkovou logistiku, od roku 2001 také dále vyvinutá vozidla pro distribuci. Od letošního roku soustøeïuje výrobce nìmeckou produkci užitkových vozidel do místa Laucha. V Bielefeldu zùstává vedení firmy, strategické øízení a konstrukce, jakož i velký servisní útvar. BRANIBORSKO ODSTARTUJE V LÉTÌ VEMAGS Ještì do léta musejí mít podniky tìžké dopravy a spedice trpìlivost. Potom mohou uplatòovat požadavky pro tìžkou dopravu pøes internet. Spolková zemì bude s online managementem øízení pro velkoprostorové a tìžké transporty (VEMAGS) lépe a rychleji zpracovávat až 200 požadavkù dennì. Se systémem budou pracovat také ostatní úèastníci. Tak potøebuje dopravce ohlašovat dopravu pouze jednou a všechny úøady jsou na stejném napojení. NORSKO TRAJEKTY NA BALTU SNIŽUJÍ RYCHLOST Pro úsporu paliva jezdí nyní trajektové lodì z nìmeckého Kielu do Göteborgu a Oslo o nìco pomaleji. Z pohledu celého roku se tak nechá ušetøit 1,4 miliony - podle vedení norského rejdaøství Color Line. Opatøení platí od 2. ledna t. r. S ohledem na pomalejší plavbu pøijíždìjí nyní trajekty z Oslo na Norwegenkai v Kielu až v 10 hodin. Pro zákazníky nedochází v odjezdu zpìt ke zmìnì, nadále platí ve 14 hodin. Švédská Stena Line, provozovatelka linky Göteborg Kiel, poèítá s úsporou litrù paliva za trasu. POLSKO POVINNOST AUTORIZACÍ ØIDIÈÙ OD MAJITELÙ VOZIDEL Øidièi vozidel, jež jsou v Polsku v silnièním provozu a jsou povolená v cizinì, musí mít s okamžitou platností na svá jména vystavena oprávnìní držitelù vozidel, že jsou oprávnìni k øízení vozidel. Výjimka platí v pøípadì, kdy øidièem je majitel vozidla. Nové opatøení vstoupilo v platnost k poèátku roku 2008 a polské ministerstvo dopravy o tom informovalo pøímo zemské ministerstvo dopravy v nìmeckém Porýní Pfalcku. Podle nìj je Polsko první zemí v EU, které takovou povinnost zavádí. 13

15 ZPRÁVY ZE SVÌTA ŠVÝCARSKO KOOPERACE ELVIS TU ZAKLÁDÁ SESTERSKOU ORGANIZACI Kooperace silnièních celovozových zásilek Elvis AG z Alzenau založila se 16 švýcarskými autodopravci a speditéry celovozových zásilek sesterskou Elvis Suisse v Mellingenu v kantonu Aargau. Uvedení švýcarští èlenové pøinášejí do kooperace 600 vozových jednotek. 300 z nich se nasazuje v mezinárodní dopravì ucelených a dílèích zásilek. Dosáhne se tak v zemi celoplošného vykrytí. USA GM SE LOUÈÍ S OBLASTÍ MALÝCH LASTERÙ Automobilový výrobce General Motors (GM) chce prodat výrobu malých nákladních vozidel svému konkurentu Navistar z USA. Pøíslušné prohlášení o tomto zámìru podepsaly obì strany v New Yorku tìsnì pøed koncem minulého roku. GM se dlouhodobì soustøedí na osobní auta, pick-upy a terenní vozy. GM roènì vyrábí cca vozidel druhu medium duty trucks. Podrobnosti k uvedené dohodì nebyly oznámeny. Pøi normálním prùbìhu by mìl být obchod uzavøen v prùbìhu letošního roku. TURECKO KOLEM TØETÍHO MOSTU PØES BOSPOR Koneèné rozhodnutí o vedení tras na plánovaný tøetí most pøes Bosporskou úžinu nebude odviset od privatizace dálnic a mostù v Turecku. Jde o informaci od tamního privatizaèního úøadu ÖIB. Podle tiskových informací úøad mìl naléhat na turecké øeditelství dálnic KGM, aby co nejdøíve stanovilo pozici nového mostu a nájezdových komunikací. Pozdìjší rozhodnutí by údajnì mohlo ovlivnit proces privatizace. Zájemci o nìj naléhavì èekají, až bude vedení mostu zveøejnìno. Dùvod: jde o pøímý vliv na poèátek nabídek. Kromì toho je teprve potom možno odhadnout možné prodejní objemy. POPLATKY V RUMUNSKU OD Jana Sláèalová, odbor informací Nákladní doprava Platnost Nejvyšší povolená hmotnost 3,5t 7,5t Nejvyšší povolená hmotnost >7,5t do <12t Nejvyšší povolená hmotnost >/=12tmax. 3 nápravy Nejvyšší povolená hmotnost >/= 12t4 nápravy a více 1 den dní dní měsíců Pøeprava osob Platnost >9 do max. 23 sedadel, včetně sedadla řidiče > 23 sedadel, včetně sedadla řidiče 1 den dní dní měsíců Nákladní doprava Platnost Nejvyšší povolená Nejvyšší povolená hmotnost >/= 12t, max. 3 nápravy nost >/= 12t4 nápravy a více Nejvyšší povolená hmot- hmotnost < 12t Jedna jízda měsíční jízdenka měsíční jízdenka Poplatky na mostech (tarify platné od , bez 19% DPH), Most Giurgiu-Roussé (na E70/ E85, rumunsko/ bulharská hranice) Pøeprava osob Platnost Minibusy Autobusy, autokary Jedna jízda měsíční jízdenka měsíční jízdenka Pøeprava osob Platnost Minibusy Autobusy, autokary Jedna jízda 12 RON 20 RON 6 mìsíèní jízdenka 2808 RON 4680 RON 12 mìsíèní jízdenka 4680 RON 7800 RON Giurgeni-Vadu Oii (na E60) Nákladní doprava Platnost Nejvyšší povolená hmotnost <12t Nejvyšší povolená hmotnost >/= 12tmax. 3 nápravy Nejvyšší povolená hmotnost >/=12t4 nápravy a více Jedna jízda 12 RON 20 RON 30 RON 6 mìsíèní jízdenka 2808 RON 4680 RON 7020 RON 12 mìsíèní jízdenka 4680 RON 7800 RON RON Zdroj: UNTRR, IRU 14

16 EKONOMIKA A LEGISLATIVA EKONOMIKA A LEGISLATIVA POJIŠTÌNÍ ODPOVÌDNOSTI ZA ŠKODU Dr. Mgr. Milan Hradec Pokraèování z minulého èísla Dr. Mgr. Milan Hradec Právník, soudní znalec a expert v oboru motorových vozidel, uznávaný odborník na pojišťovací a automobilovou problematiku a problematiku bezpeènosti provozu (pøednáší na VŠFS a ZÈU PR), autor nìkolika publikací a skript. E mail: Daò z pøidané hodnoty Pøi každé náhradì škody je tøeba zjistit, zda je poškozený plátcem DPH èi není a v pøípadì, že je plátcem, tak zda má nárok na odpoèet v pøípadì likvidace a v jaké výši. Pokud má poškozený nárok na odpoèet v plné výši, poskytne se mu plnìní bez DPH, v pøípadì èásteèného odpoètu se poskytuje pomìrnì snížená èástka. Celou èástku vèetnì DPH obdrží pouze poškozený, který není plátcem DPH, nebo prokáže, že si ji skuteènì nemùže odeèíst. Je-li poškozené vozidlo pøedmìtem leasingu, postup výplaty DPH se liší dle druhu použitého leasingu. Mùže se jednat o leasing operativní, èi leasing finanèní. U obou druhù leasingu je tøeba upozornit na to, že vlastníkem vozidla je vždy leasingová spoleènost a provozovatelem vozidla je jeho nájemce. V pøípadì operativního leasingu zajišťuje veškeré èinnosti související s provozem vozidla leasingová spoleènost, je tedy tøeba považovat za poškozeného pouze ji. Leasingová spoleènost je vždy plátcem DPH, proto se náhrada provádí po odeètení DPH. Jedná-li se o leasing finanèní, bývá pravidlem, že veškeré náklady na provoz vozidla, vèetnì nákladù na jeho opravy hradí nájemce, tudíž se za poškozeného považuje on a výplata plnìní se provádí jemu. Zda vèetnì DPH èi bez DPH je tøeba posoudit v každém konkrétním pøípadì. Skuteènost, zda je možno vyplatit pojistné plnìní nájemci je však tøeba ovìøit z leasingové smlouvy. Tento postup se uplatní ovšem pouze u škody èásteèné (parciální), kdy je hrazena oprava. V pøípadì škody totální se náhrada provede leasingové spoleènosti, jelikož ta je vlastníkem poškozeného vozidla 1. O jaký druh leasingu se jedná a jak jsou skuteènì v každém konkrétním pøípadnì upraveny vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem vozidla je tøeba vždy zjistit z uzavøené leasingové smlouvy. Je nutno podotknout, že problematika DPH není zanedbatelná, protože èástky ji vyjadøující jsou nemalé a tvoøí podstatnou èást plnìní. DPH je tøeba vìnovat pozornost z toho dùvodu, že právì DPH bývá v ÈR èastým nástrojem nejen pojišťovacích podvodù Náhrada za zapùjèení náhradního vozidla Tato èást náhrady je též podstatná, zvláštì v pøípadech kdy se jedná o vozidlo vyšší tøídy, oprava je dlouhodobìjšího rázu a užívá vùz nìkdo, kdo èasto cestuje. Pro úhradu nákladù pùjèovného platí tyto základní zásady: a) Vypùjèené vozidlo musí typovì odpovídat poškozenému vozidlu, rozhodnì se nesmí jednat o vùz dražší, luxusnìjší atd. b) Doba, za kterou pojišťovna poskytne náhradu pùjèovného, nesmí pøesáhnout dobu opravy vozidla poškozeného, respektive dobu, kdy poškozený obdrží pojistné plnìní za poškozené vozidlo, je-li tato doba kratší než oprava vozidla. c) Výši vzniklé škody prokazuje poškozený vyúètováním pùjèovného, dokladem o délce opravy poškozeného vozidla nebo dokladem o datu poøízení nového vozidla. Poškozený musí dále pøedložit záznam o provozu vozidla. (napøíklad knihu jízd). Z pøedložených dokladù pojišťovna rozhodne, zda zapùjèené vozidlo je skuteènì adekvátní náhrada a z èástky, která byla na toto vynaložena, odeète náklady odpovídající používání vlastního vozidla. Tj. poèet ujetých kilometrù násobený pevnými náklady na jeden kilometr. Pevné náklady tvoøí zejména opotøebení vozidla, opotøebení pneumatik, mazadla a provozní náplnì, opravy a bìžná údržba. Výsledná èástka je pak tzv. skuteènou škodou, která je vyplacena poškozenému. Pøed vyplacením náhrady za zapùjèení vozidla je tøeba též øádnì zjistit, zda náklady vynaložené na zapùjèení vozidla byli úèelné a pøimìøené. Tudíž se zjišťuje, zda vozidlo bylo zapùjèeno jen na nezbytnì nutnou dobu, zda bylo zapùjèeno za podmínek obvyklých v regionu a zda vùbec bylo nutné náhradní vozidlo pùjèovat Zhodnocení vozidla opravou Pøi opravì vozidla mùže dojít k jeho zhodnocení. Stává se tak zejména u starších èi více opotøebených vozidel. Amortizace, což je rozdíl mezi cenou pùvodního dílu a dílu nového, se potom od vyplácené náhrady odeèítá. Toto zhodnocení se nezvažuje, pokud vìc jako celek výmìnou dílu nebude zhodnocena, èi se jedná o zhodnocení nepatrné. (napøíklad výmìna vnìjšího zpìtného zrcátka 2 ). Dále se neamortizují starší použité díly, jichž bylo k opravì užito a neamortizují se mechanické a lakýrnické práce, èi tøeba okna Znehodnocení vozidla opravou Tento nárok pøichází v úvahu oproti pøípadu pøedchozí kapitoly zejména u novìjších a málo opotøebených automobilù. Jedná se vlastnì o náhradu rozdílu v cenì vozidla pøed opravou a po opravì. Urèujícím faktorem je zejména prodejní cena ojetého vozu, jelikož rozsáhlejší oprava jeho cenu výraznì snižuje, èímž by v budoucnu poškozenému vznikla další škoda na základì jedné a též škodné události, na jejímž základì mu vznikla již hmotná škoda na vozidle Škoda na odìvech a jiných vìcech Další èastou škodou vzniklou bìhem dopravní nehody je škoda na odìvech a vìcech, které mìl poškozený v dobì škodné události pøi sobì. Pro úspìšné uplatnìní nároku na náhradu této škody se doporuèuje provést ihned na místì nehody zdokumentování poškozených vìcí za asistence Policie ÈR a pro další øízení o škodní události doložit co nejvìtší možné množství dokladù o vlastnictví vìci, její pøítomnosti ve vozidle v dobì škodní události a rozsahu jejího znehodnocení. Za vìci, které mìl poškozený pøi sobì se považují vìci uložené v zavazadlovém prostoru. Z práva plnìní z pojištìní odpovìdnosti jsou v rùzném rozsahu vylouèeny nìkteré osoby. Vylouèen je pojištìný, a to v rozsahu, v jakém za vzniklou škodu odpovídá. Manželu (manželce) pojištìného a osobám, které v dobì vzniku škodné události žily trvale ve spoleèné domácnosti s pojištìným, se hradí jen škody na zdraví èi usmrcením. Nehradí se škody na vozidle, jímž byla škoda zpùsobena ani na vìcech tímto vozidlem pøepravovaných 3. 15

17 EKONOMIKA A LEGISLATIVA Ekologická škoda Provozem vozidla mùže dojít rovnìž k ekologickým škodám na životním prostøedí. V této oblasti se jedná o nepøeberné množství druhù škod a jejich posuzování je velmi nároèné na odbornost. Proto vyplácená náhrada za vzniklou škodu bývá odvozena ze znaleckého posudku vypracovaného znalcem z daného oboru, kterého pojišťovna pøi øešení takové škodní události požádá o spolupráci Další škody Spektrum škod, které mohou být zpùsobeny provozem vozidla a tudíž poté jsou hrazeny z pojištìní odpovìdnosti za škody zpùsobené provozem vozidla, je velice široké a není v možnostech rozsahu této rigorózní práce je všechny charakterizovat. Proto už jen uvedu nìkolik dalších èastých škod zpùsobených vozidlem a hrazených z pojištìní odpovìdnosti. Jsou to napøíklad škody na nemovitostech, škody na silnièním èi dálnièním zaøízení, hradí se i náklady na poøízení dokladù o poškození jiných vìcí Náhrada škody, která má povahu ušlého zisku Je-li poškozený napøíklad podnikatel èi živnostník, mùže v následku škodné události utrpìt ztrátu na zisku, zejména po dobu, kdy nemá k dispozici jiné vozidlo, je v léèení nebo se zabývá úkony nezbytnými k vyøízení škodné události. Hradí se skuteèná škoda a to co poškozenému ušlo (ušlý zisk) ( 442, odst. 1 OZ). Ušlý zisk je újmou, která spoèívá v tom, že poškozený nemohl v dùsledku škodné události dále napomáhat rozmnožení majetkových hodnot, aè se dalo oèekávat s ohledem na pravidelný bìh vìcí. K urèování výše náhrady nelze aplikovat jediný spoleèný postup, jelikož rozdílnost jednotlivých výdìleèných èinností i druhù ziskù je velmi rozmanitá. Pøi urèování výše zisku je nutno zohlednit velké množství aspektù a posuzovat pokud možno co nejrozsáhlejší období èinnosti pøed škodnou událostí. Zvláštní situace je napø. pokud podnikatel podniká první rok, èi momentálnì investoval a v daòovém pøiznání výdaje pøevýšily pøíjmy. Nelze z tohoto dùvodu automaticky zamítnout nárok na náhradu ušlého zisku. U sezónních èinností se pak velmi liší bilance v každém konkrétním období. Proto vìtšinou nelze jako jediný doklad pro posouzení výše ušlého zisku použít daòové pøiznání. Dále se dokládají penìžní deníky, úèetní zápisy, pokladní knihy, knihy jízd, smlouvy s obchodními partnery, dlouhodobé kontrakty, výsledky výbìrových øízení a mnoho dalších. Pojišťovna vše toto zváží a zohlední, poté provede výpoèet ušlého zisku (od potenciálních pøíjmù se odeètou i potenciální výdaje) a tato èástka je poškozenému vyplacena Náhrada úèelnì vynaložených nákladù spojených s právním zastoupením pøi uplatòování nárokù dle písmen a) až c), odst. 2, 6 zák. è. 168/99 Sb. Pokud poškozený pøi uplatòování svých nárokù použije právního poradenství nebo se v pøípadném soudním øízení o své nároky nechá zastupovat, jsou mu hrazeny i náklady takto vzniklé. K nim lze pøièíst i náklady spojené s pøípadným získáváním znaleckých èi jiných odborných posudkù, èi opatøování jiných dokladù, potøebných pro zdárné vyøízení uplatòovaného nároku. Ve shora uvedeném pøíkladném výètu jsou uvedeny nìkteré náklady, které se hradí oprávnìnému vždy, jedná-li se o nárok ze škody na zdraví èi zpùsobené usmrcením. V pøípadì škody vìcné nebo škody mající formu ušlého zisku se tyto náklady hradí pouze v pøípadì, že povinný pojistitel nedodržel pøi likvidaci pøedmìtné pojistné události lhùtu dle zákona è. 168/1999 Sb., 9, odst. 3, nebo neoprávnìnì odmítl èi snížil pojistné plnìní Škoda zpùsobená provozem vozidla s výjimkou z pojištìní odpovìdnosti Škodu zpùsobenou provozem vozidla s výjimkou z pojištìní odpovìdnosti nahradí ministerstvo. (zák.è. 168/99 Sb., 11, odst. 1) Zpùsob a rozsah náhrady škody v pøípadech podle odstavce 1 se øídí zvláštním právním pøedpisem (OZ). Osoba, která provozuje vozidlo s výjimkou z pojištìní odpovìdnosti, je povinna oznámit ministerstvu skuteènosti podle 8, odst. 1 a 2 5. Poškozený má v takovém pøípadì právo na náhradu škody proti ministerstvu. Èinnosti spojené s náhradou škody hrazenou ministerstvem mùže na základì dohody vykonávat jménem ministerstva jím povìøený pojistitel. (zák. è. 168/99 Sb., 11, odst. 2) Dojde-li ke škodì zpùsobené provozem vozidla s výjimkou z pojištìní odpovìdnosti na území státu, který je uveden v seznamu státù podle 6, odst. 3 6, uhradí tuto škodu Kanceláø nebo pojistitel, který vydal zelenou kartu ( 5, odst. 2) 7. Ministerstvo uhradí tomu, kdo škodu dle vìty první uhradil, èástku vyplaceného pojistného plnìní vèetnì nákladù spojených s vyøízením pojistné události. Nahradilo-li ministerstvo škodu zpùsobenou provozem vozidla, za kterou odpovídá osoba, která provozuje vozidlo s výjimkou z pojištìní odpovìdnosti, má ministerstvo nárok na náhradu toho, co za tuto osobu plnilo, proti fyzické osobì, která škodu zpùsobila, za podmínek podle 10, odst Byla-li škoda zpùsobena pøi plnìní pracovních povinností, mùže ministerstvo uplatòovat nárok na náhradu vyplaceného plnìní v takové výši, v jaké by ji mohl uplatnit zamìstnavatel vùèi zamìstnanci podle zvláštního právního pøedpisu 9. Toto omezení neplatí, jde-li o škodu zpùsobenou úmyslnì, neoprávnìným užitím vozidla, po požití alkoholického nápoje nebo pod vlivem omamné látky (zák. è. 168/99 Sb., 11, odst. 4). Tímto ustanovením je upraveno postavení ministerstva a zároveò poškozeného, kterému byla zpùsobena škoda vozidlem s výjimkou z pojištìní odpovìdnosti. Poškozený má stejná práva a nároky jako vùèi pojistiteli (viz v dalším textu). Ministerstvo financí má stanovenu povinnost uhradit škodu, za kterou odpovídá osoba provozující vozidlo s výjimkou z pojištìní odpovìdnosti. Rozsah této povinnosti je stejný jako v pøípadech, kdy škodu hradí pojistitel. Ministerstvo má obdobnì postavení pojistitele, jestliže mu vzniká nárok na náhradu vyplacené èástky proti osobì, která škodu zpùsobila. Poškozený má v tìchto pøípadech právo obrátit se svým nárokem na náhradu škody pøímo proti Ministerstvu financí nebo proti pojistiteli, se kterým ministerstvo uzavøelo dohodu o vyøizování tìchto nárokù a to z dùvodu hospodárnosti nakládání s prostøedky státního rozpoètu, neboť není dùvodu, aby ministerstvo zøizovalo zvláštní útvar pro likvidaci škod zpùsobených provozem vozidel státních orgánù. V pøípadì, že takové vozidlo zpùsobí škodu na území cizího státu, uhradí tuto škodu Kanceláø pojistitelù. Vyplacené pojistné plnìní spolu s výdaji spojenými s vyøízením záležitosti uhradí ministerstvo Kanceláøi 10. Z toho výše uvedeného ustanovení tedy vyplývá, že postavení poškozeného i výše a zpùsob vyøízení jeho nároku je stejné jako v døíve popsaných pøípadech a øídí se stejnými ustanoveními našeho právního øádu. Pro znaèný zájem a ohlas publikovaných èlánkù, pro vás autor pøipravuje v roce 2008 další sérii èlánkù na téma Náhrada škody z dopravních nehod, Obèanskoprávní a trestnìprávní odpovìdnost, Co všechno by mìly obsahovat znalecké posudky apod. Samozøejmì mùžete zasílat rùzné dotazy na níže uvedené kontakty èi do redakce, na které vám autor rád odpoví nebo v pøípadì nutnosti poradí s upøesnìním celé škodní události, ať už se týká pojištìného nebo poškozeného. Pøípadné dotazy mùžete smìrovat na: Tel.: Autor: 1) Hradec, M., Deutschmann, K., Likvidace pojistných událostí silnièních vozidel. Praha; IBS expert s.r.o., 2004, s. 2) Hradec, M. Pojištìní odpovìdnosti za škodu v likvidaèní praxi. Praha; VŠFS, 2001, 29 s. 3) Karfíková, M., Pøikryl, V., Èechová, J., Základy pojišťovacího práva. Praha; Nakladatelství ORAC, 2001, 109 s. 4) zákon è. 168/1999 Sb., 6, odst. 2, písm. d) 5) - 8) zákon è. 168/1999 Sb 9) napøíklad zák. è. 65/1965 Sb., ) Bušta, P., Pøikryl, V., Nové pojištìní odpovìdnosti z provozu vozidla. Praha; Mobil Data, a.s., 2000, 32 s. 16

18 EKONOMIKA A LEGISLATIVA LOUPEŽ ZÁSILKY JUDr. Jiøí Krofta advokátní kanceláø specialista pro pøepravní a pojistné právo Zásilky se v Evropì kradou a také loupí. Kde jsou èasy, kdy se za nebezpeèná teritoria považovaly jen státy bývalého Sovìtského svazu, Turecko a severní Itálie. Mezi tyto zemì se plnohodnotnì zaøadila i Velká Británie, a je tak velmi obtížné hledat v Evropì prostor, který by nabízel bezpeèný transport zásilky bez rizika její krádeže nebo loupeže. Èetnost tìchto mimoøádných událostí a jejich zpravidla tragický dopad na dopravce mì vedou k tomuto - a možná budoucím èlánkùm o zmínìném problému. Tyto pøíspìvky nejsou urèeny pro právníky a pojišťovací odborníky, ale pro dopravce a jejich øidièe - protože u nich tento problém zaèíná a bohužel zpravidla i konèí. Snažím se proto nabídnout srozumitelnì nìkteré dùležité informace, jejichž znalost mùže pøíznivì ovlivnit tak nebezpeèené povolání, jako je mezinárodní silnièní doprava. Nejprve k nápravì nìkterých omylù, které vedou k trpkému rozèarování: Omyl první - za krádež èi loupež zásilky neodpovídám, protože jsem ji nezavinil Zavinìní èi nezavinìní ztráty zásilky - a to ať z dùvodu tvrzené krádeže èi loupeže - je pro odpovìdnost dopravce nepodstatné, protože dopravce odpovídá za ztrátu zásilky objektivnì. Znamená to, že odpovìdnost dopravce není vázána na jeho zavinìní èi nezavinìní, ale na objektivní výsledek, kterým je faktické postrádání èásti nebo celé zásilky. Pokud dopravce na nakládce potvrdí pøevzetí zásilky v urèitém poètu a na vykládce vydá pøíjemci zásilku v poètu menším, než v jakém ji pøi pøevzetí potvrdil, odpovídá za takové postrádání zásilky tak dlouho, pokud se mu nepodaøí vyvinit se z této odpovìdnosti. Podle okolností pøípadu má dopravce šanci se vyvinit poukazem na to, že postrádání zásilky bylo zpùsobeno jednáním odesílatele nebo pøíjemce nebo vlastní vadou zásilky nebo okolnostmi, které dopravce nemùže odvrátit a jejich následky odstranit není v jeho moci. Tyto, tzv. obecné vyviòující dùvody, však musí dopravce vìrohodnì prokázat. Z odpovìdnosti za postrádání zásilky se však mùže dopravce vyvinit i odkazem na tzv. kvalifikované (privilegované) vyviòující dùvody, které jsou uvedeny v èl. 17, odst. 4 Úmluvy CMR. Mùže se zpravidla jednat o takovou pøíèinu postrádání zásilky, jakou je manipulace, naložení, uložení nebo vyložení zásilky odesílatelem nebo pøíjemcem, nebo pøirozenou povahou urèitého zboží, pro kterou podléhá úplné nebo èásteèné ztrátì nebo poškození. U tìchto kvalifikovaných vyviòujících dùvodù postaèí, když dopravce pouze osvìdèí, že podle okolností pøípadu mohla taková ztráta nastat z dùvodù, které jsou - jako kvalifikované vyviòující dùvody v Úmluvì CMR uvedeny. Je dùležité vìdìt, že loupež - jako násilné odnìtí zásilky, resp. odnìtí zásilky pod pohrùžkou bezprostøedního násilí patøí mezi obecné vyviòující dùvody a dopravce nese plné dùkazní bøemeno ohlednì tvrzení, že za ztrátu zásilky neodpovídá, protože byla èásteènì nebo úplné uloupena. Omyl druhý - soudy v Evropské unii vìøí tvrzení dopravce, že zásilka byla uloupena V podstatnì je opak bohužel pravdou. Zkušeností s èetným zapojením øidièù do trestné èinnost spojené s krádežemi èi loupežemi zásilek vedou zejména západoevropské soudy k nedùvìøe k dopravcùm a k velmi pøísnému posuzování jejich obrany proti odpovìdnosti za ztrátu zásilky. Aèkoliv jsou zážitky a následky loupeží pro osádky vozidel velmi dramatické, nepostaèuje zpravidla k úspìšnému vyvinìní dopravce pouhé tvrzení osádky vozidla, že byla napadena a že jí byla zásilka uloupena. V soudním øízení v Nìmecku, Rakousku, Francii, Itálii i v Nizozemí nepostaèuje pouhá výpovìï øidièe a lékaøská zpráva o ošetøení jeho pøípadných zranìní, pokud dopravce nenabídne další dùkazy o loupeži, kterým mohou být výsledky šetøení policejních orgánù, svìdci loupežného pøepadení, dohledání uloupeného vozidla a pøípadnì i zásilky. Od dopravce bude požadováno, aby vìrohodnì prokázal: - že vùbec došlo ke skutku loupežného pøepadení, - že toto loupežné pøepadení nebylo vzhledem k okolnostem a osobním pomìrùm øidièe odvratitelné a že - nebyla loupež zásilky odvratitelná zejména z hlediska jednání, postupù a opatøení profesionálnì peèlivého dopravce. (Tím se míní zejména organizace samotné pøepravy, volba technicky zpùsobilého a zabezpeèeného vozidla, nasazení zpùsobilé a pouèené osádky, volba optimální trasy pøepravy, odpoèinku osádky a parkování na bezpeèných místech, dùsledné respektování pokynù pøíkazce, uvedených napø. v objednávce pøepravy, zajištìní komunikace osádky se svým dispeèerem a s pøíjemcem, zajištìní pøistavení vozidla na vykládku v pøedpokládaném termínu a zejména v dobì, kdy je pøíjemce ochoten a schopen vykládku provést - aniž by byl dopravce vykázán z místa vykládky s tím, že bude vyložen až druhý den). 17

19 EKONOMIKA A LEGISLATIVA Omyl tøetí - v pøípadì postrádání zásilky je dopravce povinen nahradit škodu pouze do limitu násobku tzv. 8,33 jednotek zvláštních práv èerpání a brutto váhy postrádané zásilky Náhradová povinnost dopravce ve všech dopravních oborech je urèitým zpùsobem omezena ve prospìch dopravce a tento limit náhradové povinnost je pro dopravce výhodný zejména u pøeprav lehkých a pøitom cenných substrátù. Tak je tomu pøi pøepravách elektroniky, mobilních telefonù, plasmových obrazovek apod. Toto omezení náhradové povinnost však platí jen potud, pokud není u dopravce shledáno tzv. kvalifikované zavinìní podle èl. 29 Úmluvy CMR. U západoevropských soudù k tomu postaèí tzv. hrubá nedbalost dopravce, resp. jeho øidièù, která mùže být dovozována právì z nepeèlivého postupu dopravce nebo osádky vozidla pøi organizování pøepravy, v jejím prùbìhu, pøi povinných odpoèincích øidièù a parkování naloženého vozila, pøi nedùsledném respektování pokynù pøíkazce - napø. pro urèitá místa parkování, pro komunikaci s pøíjemcem apod. Mùže tak nastat a také nastává situace, kdy dopravce vìrohodnì prokáže, že došlo k násilnému odnìtí zásilky, ale neprokáže, že loupež byla neodvratitelná z hlediska požadované, kvalifikované péèe profesionálního øidièe. Aèkoliv se zdá, že dùkazní bøemeno ohlednì hrubé nedbalosti dopravce je na stranì toho, kdo tuto hrubou nedbalost dopravce namítá, jsou pravidla soudního procesu - zejména u západoevropských soudù, konstruována tak, že se dopravce musí vùèi takovým námitkám hrubé nedbalosti aktivnì bránit, musí poskytnout vìrohodná tvrzení a dùkazy na svoji obranu, jinak soud vyhoví námitce hrubé nedbalosti a dopravce je povinen zaplatit celou škodu. Musí však poèítat s tím, že odpovìdnostní pojištìní kryje zásadnì jen standardní náhradovou povinnost dopravce a nikoliv škodu, kterou je dopravce povinen nahradit z dùvodu hrubé nedbalosti. Omyl ètvrtý - jsem dobøe pojištìn Není snad horšího pøekvapení pro dopravce, než ztráta cenné zásilky, pro kterou nemá sjednánu odpovídající pojistnou ochranu. Jsou bohužel dopravci, kteøí provádìjí pøepravy velmi cenných a z hlediska pøípadné krádeže velmi citlivých substrátù, jako je elektronika, mobilní telefony, poèítaèe atd. - ale pro pøípadné postrádání zásilky nejsou pojištìni. Trochu lepším pøípadem, ale nikoliv šťastnìjším, je volba toho nejlevnìjšího odpovìdnostního pojištìní na èeském pojistném trhu, kdy sjednaná pojistná ochrana je do té míry nekvalitní, že se pojistiteli témìø vždy podaøí najít nìjaký dùvod nebo výluku, pro které není povinen za dopravce nahradit vzniklou škodu. Nechte si proto poradit od specializovaných pojišťovacích makléøù (není jich mnoho) u jaké pojišťovny najdete kvalitní pojistnou ochranu za pøimìøenou cenu. Je skuteèností, že dobrá pojišťovna se ukáže až tehdy, kdy kvalifikovanì a vstøícnì zvládne regulaci vašich škodních událostí. V souèasné dobì zpracovává naše advokátní kanceláø nìkolik pøípadù loupeží a bude nespornì zajímavé, jak budou tyto pøípady pravomocnì uzavøeny. Je otázkou, jaký pøístup soudù je pro dopravce pøíznivìjší. Pokud budou soudy v Èeské republice benevolentní a vyhoví dopravci v jeho obranì na základì pouhého tvrzení osádky vozidla, že k loupeži došlo, mohou èeští dopravci oèekávat, že je budou reklamanti žalovat na náhradu škody u západoevropských soudù. Dopravce mùže být totiž žalován nejen podle místa svého trvalého bydlištì nebo sídla své firmy, ale také v místì, kde byla zásilka pøevzata k pøepravì nebo kde se nachází místo urèené k jejímu vydání pøíjemci. Krádež a loupež zásilky je a bude bohužel poøád aktuálním problémem silnièní dopravy, a tak se budeme k této otázce i v budoucnu vracet. JUDr. Jiøí Krofta advokátní kanceláø specialista pro pøepravní a pojistné právo Bìlohorská Praha 6 tel.: fax:

20 ŠKOLENÍ A BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU ŠKOLENÍ A BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU ŠKOLENÍ, KURZY, SEMINÁØE DUBEN, KVÌTEN 2008 Vladislava Rážová Školicí støedisko ÈESMAD BOHEMIA ADR pøeprava nebezpeèných vìcí Pøeprava nebezpeèných vìcí je v podmínkách EU jednou z nejsledovanìjších oblastí. Dohoda ADR klade dopravním firmám kromì jiného za povinnost proškolit øidièe podílející se na této pøepravì. Školení provádíme formou špièkové PowerPointové prezentace, provádí se praktický nácvik nejdùležitìjších èinností, jako je zpracování pøepravních dokladù a jejich správné použití, vybavení a oznaèení vozidel a správné uložení nákladu Chomutov Olomouc Praha Hradec Králové Plzeò Brno Praha Ostrava Ústí nad Labem Rychnov nad Knìžnou Èeské Budìjovice Brno Valašské Meziøíèí Liberec Praha Plzeò Brno Hradec Králové Praha Ostrava Ústí nad Labem Brno Èeské Budìjovice Olomouc Sokolov Obsluha digitálního tachografu Od musí být všechna novì evidovaná nákladní vozidla vybavena povinnì digitálním tachografem. Øidièi musí umìt s tachografem správnì manipulovat, jinak každá chybná manipulace bude pøi kontrole vyhodnocena jako porušení pøedpisù Brno Èeské Budìjovice Ústí nad Labem Brno Brno Praha Plzeò Ústí n. Labem Hradec Králové Brno Ostrava Bezpeènostní poradce pro pøepravy ADR DGSA pøíprava na zkoušky pro prodloužení platnosti osvìdèení Nìkterým bezpeènostním poradcùm konèí platnost osvìdèení o odborné zpùsobilosti bezpeènostního poradce pro pøepravy nebezpeèných vìcí a tito bezpeènostní poradci budou muset absolvovat nejpozdìji do ukonèení jeho platnosti zkoušku pro prodloužení platnosti osvìdèení Blansko Beroun Pracovní režimy øidièù, digitální tachografy po vstupu do EU Mimo aktuálních informací týkající se mezinárodní dohody AETR a Naøízení (EHS) 3820/85 zde obdržíte aktuální informace o povinnostech vyplývajících z instalace digitálních tachografù Ostrava Brno Brno Pracovní doba øidièù Pracovní doba øidièù, práce pøesèas, pracovní pohotovost a související povinnosti dopravních firem. Tento semináø je zamìøen speciálnì pro pracovníky personálních oddìlení, pracovníky mzdové agendy a další Praha Èeské Budìjovice Brno TIR tranzitní celní systém V souladu s revidovanou úmluvou TIR je absolvování školení nezbytným požadavkem pro vstup a setrvání firmy v systému TIR Hradec Králové Brno Ostrava Dispeèer základní pøedpisy Úèastníci jsou seznámeni se základními pøedpisy pro silnièní dopravu a práci øidièù pracovní režimy øidièù, odpovìdnost za pøepravované zboží, použití požadovaných dokladù Ústí nad Labem Sestavování vzorových turnusù a prac. režimy v osobní dopravì Zvyšování bezpeènosti silnièní dopravy vede k potøebì regulace dob øízení a odpoèinku øidièù. Je potøebné s tìmito normami seznamovat i støední technický personál, protože ten je tím, kdo mùže ovlivnit provoz silnièní dopravy Praha Bezpeènostní poradce pro pøepravy ADR Zákon è. 111/94 Sb. o silnièní dopravì i Dohoda ADR (1.8.3.) stanoví povinnost firmám, které vozí nebo manipulují s nebezpeèným zbožím, jmenovat jednoho nebo více bezpeènostních poradcù pro pøepravu nebezpeèných vìcí. K získání osvìdèení musí uchazeè absolvovat toto školení a následnì složit zkoušku Brno Doprava jako souèást logistických systémù Jednou z významných pøíležitostí èeského dopravce na globalizovaném trhu je zapojení do logistických systémù. Logistika je velmi dynamické a inovativní odvìtví. Souèástí jsou i otázky postavení dopravy v dopravní soustavì a perspektivy jejího uplatnìní Praha Plzeò Odpady, nakládání s nimi a jejich pøeprava Pøeprava odpadù silnièní dopravou je souèástí nakládání s odpady. Podmínky pøepravy odpadù stanovuje evropská smìrnice, zákon o odpadech a jeho provádìcí vyhlášky a pokud jsou odpady látkami a pøedmìty ADR, tak i Dohoda ADR Ústí nad Labem 19

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Květen 2008 Ing. Vladimír Fišer, Bohemiakombi Kdo je Bohemiakombi? Operátor kombinované dopravy silnice - železnice Propojuje a slaďuje zájmy silničních dopravců

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 Prezentace firmy na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. 242 444 560-8 Fax 242 444 924 www.bohemiakombi.cz

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ Tøída 1 Výbušné látky a pøedmìty Tøída 2 Plyny Tøída 3 Hoølavé kapaliny Tøída 4.1 Hoølavé tuhé látky, samovolnì se rozkládající látky a znecitlivìné tuhé výbušné látky Tøída 4.2

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Odborný seminář pro silniční dopravce Let s combine it!

Odborný seminář pro silniční dopravce Let s combine it! Odborný seminář pro silniční dopravce Let s combine it! Nový trend KD je službou pro silniční dopravce Lovosice, 31.března 2010 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560

Více

Vážení, Za kolektiv školicího støediska a lektorský sbor ÈESMAD BOHEMIA. vedoucí školicího støediska Vladimír Kydlíèek

Vážení, Za kolektiv školicího støediska a lektorský sbor ÈESMAD BOHEMIA. vedoucí školicího støediska Vladimír Kydlíèek Vážení, dìkujeme vám všem, kteøí využíváte služeb školicího støediska ÈESMAD BOHEMIA a následujícím pøehledem vám nabízíme možnosti získávání nových poznatkù a dovedností v roce 2013. Po pìtiletém cyklu

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

JSME I VAŠE LOBBY SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈESMAD BOHEMIA

JSME I VAŠE LOBBY SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈESMAD BOHEMIA SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈESMAD BOHEMIA JSME I VAŠE LOBBY Co se nám podaøilo sleva na silnièní dani zavedení množstevních slev na mýto; zøízení portálu na úhradu nedoplatkù za mýto; zavedení spoluodpovìdnosti

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Intermodální přepravy silnice-železnice

Intermodální přepravy silnice-železnice Intermodální přepravy silnice-železnice = moderní alternativa kamionových přeprav Bratislava, 28.2.2012 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560 Fax +420 242 444 924

Více

Novela zákona o hospodaření energií

Novela zákona o hospodaření energií Novela zákona o hospodaření energií Vládní návrh novely zákona o hospodaøení energií (è. 406/2000 Sb.) bude znamenat výrazný posun k vyšším energetickým standardùm budov v Èeské republice. Reaguje na evropskou

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA Tento materiál popisuje aktuální nejpalčivější problémy silničních dopravců v České republice a nastiňuje návrhy na řešení, které zpracovalo

Více

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG ELEKTRONICKÝ PODPIS pøehled právní úpravy, komentáø k provádìcí vyhlášce k zákonu o elektronickém podpisu a výklad základních pojmù kolektiv autorù Nakladatelství ANAG Obsah OBSAH 1. Úvodní slovo autorù...

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

2009 KURZY ŠKOLENÍ SEMINÁŘE

2009 KURZY ŠKOLENÍ SEMINÁŘE 2009 KURZY ŠKOLENÍ SEMINÁŘE Vážení pøátelé, otevíráte katalog kurzù, školení a semináøù, které pro vás v roce 2009 pøipravilo Školicí støedisko ÈESMAD BOHEMIA. V loòském roce došlo k zásadní zmìnì v získávání

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. 2 0 1 0 VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Motto Každá lidská èinnost se nakonec musí nìjak projevit v èíslech. Tomáš Ba a VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Obsah Úvodní slovo øeditele spoleènosti Klíèové

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů MEZINÁRODNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ Na území EU Mimo území EU DOPRAVA a ve Švýcarsku Ve smluvním státě AETR Ve státě mimo AETR ČR Nařízení Rady EHS Dohoda AETR Vnitrostátní

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Obsah: Kategorie zpoplatněných vozidel Jednotka PREMID Možnosti úhrady mýtných transakcí Ekonomické dopady Provozní

Více

Intermodální přepravy silnice-železnice

Intermodální přepravy silnice-železnice Intermodální přepravy silnice-železnice = moderní alternativa kamionových přeprav Kal_obr_BEZ_tisk2.jpg Lovosice, 25.2.2013 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560 Fax

Více

JAK SE STÁT EXPERTEM NA ÚSPORY

JAK SE STÁT EXPERTEM NA ÚSPORY A NEW CLASSIFICATION FOR AIR FILTERS JAK SE STÁT EXPERTEM NA ÚSPORY ENERGY EFFICIENCY CAMFIL Opakfil ES OPGP-F7-0592/0592/0296-ES-25-B00 AIR FILTERS F7 EN779: 2012 0.944 44 44 782 m3/s % % kwh/annum 2015

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

PROBLEMATIKA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY VYŠŠÍHO STUPNÌ V ZEMÌDÌLSTVÍ S NÁVAZNOSTÍ NA PROBLEMATIKU MZDOVÉ ÚROVNÌ ZAMÌSTNANCÙ V ZEMÌDÌLSKÝCH PODNICÍCH

PROBLEMATIKA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY VYŠŠÍHO STUPNÌ V ZEMÌDÌLSTVÍ S NÁVAZNOSTÍ NA PROBLEMATIKU MZDOVÉ ÚROVNÌ ZAMÌSTNANCÙ V ZEMÌDÌLSKÝCH PODNICÍCH PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PROBLEMATIKA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY VYŠŠÍHO STUPNÌ V ZEMÌDÌLSTVÍ S NÁVAZNOSTÍ NA PROBLEMATIKU MZDOVÉ ÚROVNÌ ZAMÌSTNANCÙ V ZEMÌDÌLSKÝCH PODNICÍCH SOCIÁLNÍ

Více

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ (1) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

TRANSPORT MAGAZÍN mìsíèník Sdružení automobilových dopravcù

TRANSPORT MAGAZÍN mìsíèník Sdružení automobilových dopravcù TRANSPORT MAGAZÍN mìsíèník Sdružení automobilových dopravcù OBSAH 7/2014 VYDÁVÁ Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Z ÈINNOSTI SDRUŽENÍ REDAKÈNÍ RADA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 15. listopadu 2002 Cena 79,- Kè OBSAH 20. Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 16. listopadu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spoleènosti The Golden Investment a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spoleènosti The Golden Investment a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spoleènosti The Golden Investment a.s. I. Definice pojmù 1.1 Pro úèely tìchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP ) mají následující výrazy psané s velkým poèáteèním

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo v Rozsochatci se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích dne 2001 vydat

Více

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 . ~~~~-,cc,~ - ~ ~ " Jj: SMLOUVA o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 Tato smlouva se uzavírá za úèelem provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE Jana Veselá Ústav veøejné správy a práva, FES, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento èlánek je vìnován problematice mezinárodní migrace, typùm pracovních

Více

Dokumenty informace recenze

Dokumenty informace recenze Dokumenty informace recenze V rubrice Dokumenty uveøejòujeme pøeklad nových stanov IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), které byly schváleny na konferenci v Jeruzalémì

Více

Název: Bytové a administrativní centrum na námìstí W. Churchilla, Praha 2

Název: Bytové a administrativní centrum na námìstí W. Churchilla, Praha 2 HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. M HM P-O89726/2004/0ZPNI/EIN1 02-2/Žá Vyøizuje/ linka Ing. lákavá/4425 Datum 30.8.2004 podle 7 zákona è. 100/2001

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/

Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/ Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/ ANOTACE 1. Elektronický mýtný systém 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby říjen 2013 4. Obor středního vzdělání odborné dopravní nástavbové studium

Více

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky 40/1993 Sb. ZÁKON Èeské národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky Zmìna: 272/1993 Sb. Zmìna: 337/1993 Sb. Zmìna: 140/1995 Sb. Zmìna: 139/1996 Sb. Zmìna:

Více