VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Járy Cimrmana Lysolaje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Járy Cimrmana Lysolaje"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Járy Cimrmana Lysolaje 2013/2014

2 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2013/ Název školy Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje, Žákovská 164/3 poslední rozhodnutí č.j. MSMT-28558/ ze dne Zřizovatel Městská část Praha-Lysolaje, Kovárenská 5, Praha-Lysolaje 3. Charakteristika školy Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje měla ve školním roce 2013/2014 jedenáct tříd v devíti postupových ročnících. Součástí organizace jsou čtyři oddělení školní družiny a školní jídelna. Do byla součástí školy i dvě oddělení mateřské školy. Od došlo k faktickému rozdělení ZŠ a MŠ na dvě samostatné organizace. Na při této příležitosti se škole také podařilo získat čestný název Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje. ZŠ Lysolaje je jedinou základní školou v obci, budova je umístěna v klidné lokalitě s rozsáhlou zahradou a vlastním školním hřištěm. V průběhu posledních sedmi školních let po nástupu nového vedení školy dochází ke každoročnímu nárůstu celkového počtu žáků z původních 118 v roce 2007 na současných 227 žáků. Celkový počet žáků školy navíc doplňuje dalších 108 žáků zahraničních škol vzdělávaných dle 38 Školského zákona, kteří si na ZŠ Lysolaje doplňují české vzdělání. Pro ně byly kromě běžných tříd administrativně zřízeny čtyři třídy (1., 3., 6. a 7. ročník). Více než polovina žáků školy má trvalé bydliště mimo městskou část Lysolaje, což nepochybně svědčí o zájmu rodičů o školu v rámci regionu. Velký převis poptávky byl také u zápisu do budoucí první třídy. Z kapacitních důvodů byla však otevřena na příští školní rok pouze jedna první třída a velká část zájemců musela být bohužel odmítnuta. Ke specifikům školy patří začlenění předmětu dramatická výchova do vzdělávacího programu, úzká spolupráce se dvěma pražskými zahraničními školami, velmi stabilní pedagogický sbor, důraz na kvalitní výuku Aj, využívání moderních forem vzdělávání, výrazná snaha o individuální přístup k dětem a vytváření vstřícného a příjemného klimatu školy s důrazem na dodržování stanovených pravidel. 4. Údaje o vedení školy ředitel: Ing. Michal Hevák zástupkyně ředitele: PaedDr. Danuše Lukášová 2

3 5. Adresa pro dálkový přístup, další kontaktní údaje webové stránky: 6. Počet tříd a žáků, vzdělávací program školy 1. stupeň 2. stupeň celkem vzdělávací program počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků počet žáků vlastní ŠVP V této tabulce nejsou započítáni kmenoví žáci ZŠ Lysolaje vzdělávaní dle 38 Školského zákona, kteří jsou uvedeni v samostatně pod bodem Stručné hodnocení zkušeností se školním vzdělávacím programem: Ve všech ročnících výuka probíhala podle vlastního školního vzdělávacího programu. Změny v ŠVP se týkají zejména obsahu učiva, jeho rozvržení do jednotlivých ročníků a časové dotace některých předmětů. Od letošního školního roku přibyla na 2. stupni výuka německého jazyka jako druhého povinného cizího jazyka a z toho důvodu musela být snížena časová dotace předmětů Člověk a svět práce, Výchovy k občanství a počtu volitelných předmětů tak, aby nebyl překročen počet povinných vyučovacích hodin v týdnu. Zařazení výuky anglického jazyka v 1. a 2. ročníku, dramatické výchovy, finanční gramotnosti a digitální fotografie jako volitelného předmětu v předchozích letech se velmi osvědčilo a je pro žáky významným přínosem. 8. Údaje o pracovnících školy (hlavní činnost školy) a) personální zabezpečení (fyzické osoby) Pracovníci k k učitelé vychovatelé 5 5 spec. pedagogové 0 0 psychologové 0 0 pedagog vol. času 0 0 asistenti pedagoga 3 3 trenéři 0 0 pedagogičtí celkem nepedagogičtí 8 9 celkem všichni

4 b) věková struktura pedagogických pracovníků k (fyzické osoby) věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci učitelé vychovatelé spec. pedagog psychologové pedag. vol. času asistenti pedag trenéři pedag. celkem z toho žen c) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků k (fyzické osoby) celkem s odb. kvalifikací bez odb. kvalifikace učitelé I. stupně ZŠ učitelé II. stupně ZŠ vychovatelé speciální pedagogové psychologové pedag. volného času asistenti pedagoga trenéři d) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků k (fyzické osoby): počet učitelů cj celkem 5 z toho rodilých mluvčích 0 celkem učitelů cj s odbornou kvalifikací 4 celkem učitelů cj bez odborné kvalifikace počty jazykově vzdělávaných žáků k (fyzické osoby): žáci učící se cj jako povinný předmět žáci učící se cj jako povinně volitelný předmět 1 žáci učící se cj jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ NJ V průběhu školního roku byly organizovány vyučovací hodiny a besedy vedené rodilými mluvčími na prvním i druhém stupni. Do některých tříd I. stupně docházela pravidelně 1x za dva týdny externí lektorka, která vedla výuku ve spolupráci s našimi vyučujícími. 4

5 e) další vzdělávání pedagogických pracovníků DLOUHODOBÉ STUDIUM studium ke splnění kvalifikačních předpokladů délka studia počet účastníků studium v oblasti pedagogických věd 0 0 studium pedagogiky 1 rok 4 studium pro asistenty pedagoga 0 0 studium pro ředitele škol a školských zařízení 145 hod 1 studium k rozšíření odborné kvalifikace 0 0 další vysokoškolské studium (další aprobace ) 0 0 celkem studium ke splnění kvalifikačních předpokladů xxxxxxxxx 5 studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Délka studia počet účastníků studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 0 0 studium pro výchovné poradce 0 0 studium k výkonu specializovaných činností 0 0 celkem studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů xxxxxxxxx 0 KRÁTKODOBÉ STUDIUM studium k prohlubování odborné kvalifikace délka počet účastníků studia Zdravotník školních zotavovacích akcí 40 hod 1 Komunikace s dětmi a rodiči 5 hod 16 Krizová komunikace (e-learning) 15 týdnů 1 Školení metodiků prevence 18 hod 1 Kurz instruktora školního lyžování 4 dny 2 Dějepisné semináře 67 hod 1 EVVO pro učitele 8 hod 1 Finanční gramotnost 4 hod 1 Zavádění tabletů do škol 8 hod 2 Aj na II. stupni ZŠ (Oxford University Press) 2 hod 1 Výuka Aj na II. stupni ZŠ 4 hod 1 HV na I. stupni 5 hod 1 celkem krátkodobé studium xxxxxxx 29 5

6 Další vzdělávání pedagogů probíhalo dle zpracovaného plánu DVPP na daný školní rok. Pro všechny učitele byl přímo na škole organizován kurz nazvaný Komunikace s dětmi a jejich rodiči, zvládání konfliktních situací v rozsahu 5 hodin. 9. Třídy s rozšířenou výukou a specializované třídy: Žáci vzdělávaní v zahraniční škole (dle 38, zák. č. 561/2004 Sb.), žáci individuálně vzdělávaní (dle 41, zák. č. 561/2004 Sb.) a vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením (dle 42, zák. č. 561/2004 Sb.): počet žáků vzdělávaných dle 38, 41 a 42 celkem z toho 38 z toho 41 z toho Žáci uvedení v této tabulce nejsou započítáni v jiných oddílech výroční zprávy s výjimkou tabulky k zápisu do I. třídy pod bodem Formy péče o nadané žáky Nadaní žáci mají možnost se uplatnit při školních i obvodních soutěžích, v rámci třídy plní náročnější úkoly a řeší problémové úlohy. Vyučující k nim přistupují individuálně tak, aby maximálně rozvíjeli jejich nadání. Škola má také širokou nabídku zájmových vzdělávacích kroužků, na druhém stupni mohou žáci najít realizaci v účasti na projektech a volitelných předmětech 12. Integrované děti k Počet celkem: 26 z toho postižení: SPU Zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované Integrace má velký význam nejen pro samotné integrované děti, ale i pro ostatní žáky, neboť se učí toleranci a ohleduplnosti. Přestože individuální přístup k integrovaným žákům s různými speciálními vzdělávacími potřebami a poruchami učení klade na pedagogy zvýšené nároky, zvláště při zvyšujících se počtech dětí, chceme v integraci dále pokračovat a zkvalitňovat ji. Pro žáky je velkým přínosem možnost docházet na reedukaci specifických poruch, která probíhá pravidelně po vyučování. Velmi kladně také hodnotíme práci dvou asistentek pedagoga, které působí v 6. a 7. ročníku. Od dubna školního roku 2013/2014 má škola k dispozici ještě jednu asistentku pedagoga financovanou Úřadem práce, která vypomáhá především v početném 1. ročníku, ale i v jiných třídách, kde to vyžaduje charakter práce. Velmi dobrá a přínosná je spolupráce s PPP Praha 6. 6

7 13. Výsledky zápisů do prvních tříd pro školní rok 2014/2015: plánovaný počet prvních tříd počet dětí zapisovaných do prvních tříd počet dětí zapsaných do prvních tříd z toho počet dětí s odkladem pro školní rok 2013/2014, které nastoupí v září 2014 počet odkladů pro školní rok 2014/ Tabulka je vyplněna dle výkazu S se stavem k Ve výkazu jsou uvedeni i žáci vzdělávaní dle Výsledky přijímacího řízení Devátá třída měla 14 žáků. Umisťovací řízení žáků 9. třídy proběhlo ve školním roce 2013/2014 úspěšně a odpovídá úrovni znalostí, vědomostí, dovedností a schopností žáků této třídy. Všichni žáci byli přijati k dalšímu vzdělávání. Celkem je přijato 9 žáků na střední školy a 5 žáků na odborná učiliště. a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 3 1 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) počet přijatých žáků na SŠ z devátých ročníků gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště c) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku: 14 v nižším ročníku: 0 7

8 16. Volitelné předměty: Digitální fotografie /26 žáků/ Sportovní hry /20 žáků/ Informatika /11 žáků/ Anglická konverzace /23 žáků/ Dramatická výchova /20 žáků/ Výtvarné činnosti /9/ celkový počet žáků: 60 (není dán součtem v jednotlivých předmětech, neboť žáci mají několik volitelných předmětů, volitelné předměty mají žáci 6., 7. a 9. ročníku, do 8.ročníku nebylo možno zařadit volitelné předměty z důvodu zavedení německého jazyka jako druhého světového jazyka) 17. Kroužky organizované na škole: Hra na kytaru /8 žáků/ Hra na flétnu /6 žáci/ Sborový zpěv /26 žáků/ Keramika /16 žáků/ Sportovní hry /10 žáků/ Bojové sporty a sebeobrana /5 žáků/ Hip hop a moderní tanec/6/ Badminton /6/ Skateboard /10/ Korálkování /5/ Výtvarný kroužek /30 žáků/ Počítačový kroužek /8 žáků/ Věda nás baví /7/ Škola při organizaci zájmových kroužků pro rozšíření nabídky přímo v prostorách školy spolupracuje s agenturou Kroužky a s neziskovou organizací Věda nás baví, o.p.s. Další spolupráce a nabídka pro rozšíření zájmové činnosti je s Domem dětí a mládeže Praha 6 Suchdol. 18. Školní družina počet oddělení počet žáků školní družina 4 94 Tabulka je vyplněna dle výkazu Z 2-01 se stavem k Činnost školní družiny probíhala v době od 11:40 do 17:00. Mezi přihlášenými byli žáci 1. až 4. ročníku I. stupně. Program družiny je zaměřen zejména na zájmovou a odpočinkovou činnost, jako např. malování a kreslení, práce s různým materiálem, společenské hry, ruční práce, poslech hudby, 8

9 pohádek atd. Nedílnou součástí programu jsou vycházky na školní zahradu a do přírody a také sportovní aktivity s využitím tělocvičny a školního hřiště. 19. Školní klub V tomto roce neprobíhala žádná činnost pod hlavičkou školního klubu, zájmová činnost a kroužky byly řešeny jiným způsobem (dohoda o provedení práce, agentura Kroužky, externí lektoři). 20. Poradenské služby školy - výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání Práce výchovné poradkyně se zaměřovala především na diagnostickou činnost, spolupráci s rodiči žáků, nápravu problémů, výchovné a profesní poradenství pro vycházející žáky, odklady povinné školní docházky, péči o problémové žáky a žáky s rizikovým chováním, péči o nadané a talentované žáky. Vše probíhalo ve spolupráci s PPP Prahy 6, SPC Rytmus, speciálními pedagogy, policií ČR, městskou policií, psychology, sociálními odbory, úřadem práce a dalšími subjekty. Pro zájemce z řad žáků 9. ročníku škola organizovala poradenský rozhovor pro volbu povolání v PPP Praha 6, školu navštěvovali i bývalí žáci školy, kteří žáky 9. ročníku seznamovali se svými postřehy ke středním školám, které nyní navštěvují. Žáci 8. ročníku se zúčastnili informačního programu na Úřadu práce hlavního města Prahy, který je také uskutečňován v rámci přípravy na budoucí profesní orientaci. 21. Hodnocení prevence rizikového chování Škola má zpracován minimální preventivní program. Problematiku drog škola začleňuje do stávajících učebních plánů a orientuje se na zdravý životní styl. Velká péče je žákům věnována také nadále v rámci třídnických hodin, kde je možnost navázání užšího kontaktu s třídním učitelem. Při řešení problémových situací a pro prevenci šikany je využíváno též předmětu dramatická výchova a výchova ke zdraví. Druhá třída absolvovala přednášku o první pomoci, žáci šesté třídy vyjeli do Pece pod Sněžkou na zážitkový kurz zacílený na vytvoření kladných skupinových vztahů. Žáci druhého stupně se zúčastnili těchto přednášek: Návykové látky a jejich rizika, Jak se nestát obětí nebo pachatelem trestné činnosti a Lidská sexualita. V rámci volby povolání navštívila osmá třída poradenské centrum úřadu práce. Nadále úspěšně pokračuje spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou (PPP) při řešení výchovných a vzdělávacích problémů některých žáků. Psycholožka PPP pravidelně docházela do sedmé třídy, kde se ve spolupráci s třídním učitelem zaměřovala na zlepšení klimatu a vztahů mezi žáky. Metodik školní prevence se účastnil schůzek metodiků Prahy 6 a absolvoval výjezdní školení. Učitelé byli odborně proškoleni v semináři o krizové komunikaci. Ani v tomto roce nebyl zaznamenán žádný závažný případ s prvky sociálně patologických jevů. Škola nabízí velký počet volnočasových aktivit, které se snaží podchytit zájem žáků a rozvíjet jejich aktivitu vhodným způsobem. 9

10 22. Školská rada Školská rada ve školním roce 2013/2014 měla 9 členů a v průběhu roku proběhla dvě jednání. Předmětem prvního jednání bylo zejména schvalování výroční zprávy za rok 2011/2012, hospodaření školy a doplňků ve školním řádu předložených ředitelem školy. Na druhém jednání byly řešeny jednotlivé provozní záležitosti, kvalifikovanost pedagogů a zhodnocení uplynulého školního roku. 23. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy V průběhu školního roku jsou září, listopadu a dubnu svolávány třídní schůzky, rodiče mají také možnost individuálních konzultací v předem domluvených termínech. Velmi dobře funguje také vzájemná ová komunikace. Další možnost řešení připomínek a podnětů mají rodiče prostřednictvím školské rady, v níž mají třetinové zastoupení. Škola v letošním roce pokračovala ve spolupráci s Městskou policií ČR, která pro školu uspořádala praktickou dopravní výchovu a ukázku výcviku policejních psů. Sbor dobrovolných hasičů Praha-Lysolaje pro žáky připravil prezentační akci, při které seznámil žáky s novou technikou a zásadami požární ochrany. Výrazně se začala rozšiřovat spolupráce se spolkem Ábel, který dětem nabízí ekovýchovné programy, vždy je kladen důraz na praktickou zážitkovou stránku. Úzce spolupracujeme s cizojazyčnými školami Riverside School a International School of Prague, Domem dětí a mládeže v Praze-Suchdole, PPP Praha 6, SPC Rytmus a jsme partnerskou školou nakladatelství pedagogické literatury Fraus. 24. Spolupráce školy se zahraničím Škola dlouhodobě aktivně spolupracuje se dvěma cizojazyčnými školami: Riverside School a International School of Prague. Velká část studentů těchto škol s českým občanstvím nebo povolením k trvalému pobytu na území ČR je kmenovými žáky ZŠ Lysolaje dle 38 Školského zákona (viz bod 10 této výroční zprávy). Navíc v rámci českého programu International School of Prague naše učitelky lektorovaly pět skupin žáků, což je nárůst o dvě skupiny oproti loňsku a navíc byla pilotně ověřována i možnost výuky Vlastivědy na 1. stupni. V průběhu školního roku mají studenti vzdělávaní dle 38 Školského zákona na naší škole možnost zapůjčení učebnic, konzultací s vyučujícími, v termínech rozdílných prázdnin se někteří žáci účastní i vlastní výuky a v červnu na naší škole skládají zkoušky z českého jazyka a rozdílové zkoušky v ostatních předmětech. V letošním školním roce proběhlo také několik společných akcí za účasti žáků těchto zahraničních škol, při kterých se snažíme iniciovat a podpořit komunikaci našich žáků v angličtině se svými vrstevníky (např. fotbalové utkání, prezentace specifických českých zvyků našimi žáky v AJ, porovnávání stylů vzdělávání v ČR a USA). V průběhu školního roku se na druhém stupni uskutečnila návštěva rodilých mluvčích z USA s prezentací vlastní země a její kultury a postřehů ze života cizinců v ČR. 10

11 25. Výsledky kontrol ČŠI, další kontroly Ve školním roce 2013/2014 neproběhla žádná kontrola České školní inspekce V září 2013 proběhl vnitřní audit v oblasti PO a BOZP a kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny. V červnu 2014 proběhla kontrola požární ochrany. Na škole probíhají pravidelné hygienické kontroly. 26. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo hl. m. Prahu: kraj počet žáků z toho nově přijatí středočeský jihočeský 2 0 jihomoravský Cizí státní příslušníci Státy z EU (názvy) počet dětí Státy mimo EU (názvy) počet dětí Ukrajina Akreditované programy dalšího vzdělávání: Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: Ekologická výchova, environmentální výchova Na environmentální výchovu se zaměřujeme jak ve výuce, tak i v rámci běžného fungování školy při třídění odpadů a péči o klima tříd a prostory školy. V předmětech přírodopis, chemie a zeměpis se žáci seznamují s různými ekosystémy, jejich ochranou, řešením a prevencí vzniku ekologických havárií. V rámci pracovních činností žáci pečují o prostředí školy, školní zahradu a zabývají se využitím bioodpadů. Některé odpady, jako plastové lahve či papír, se využívají při hodinách výtvarné výchovy. Ve společných prostorách jsou umístěny sběrné kontejnery na papír a plasty. Škola využívá spolupráci s občanským sdružením Abel, díky čemuž se žáci aktivně účastnili projektu Děti-ovce-krajina. Vyzkoušeli si orbu, setí obilí, sázení brambor, zpracování vlny, pozorovali pastvu ovcí v blízkém přírodním parku Žežulka a Šatovka a sledovali vliv této činnosti na danou lokalitu. Většina žáků se zúčastnila přednášky o dravcích, čtvrtá a pátá třída absolvovala cyklus přednášek na téma čistota ovzduší, hluk, voda a odpady, devátá třída uskutečnila geologickou vycházku do Prokopského údolí. Pro rozvoj kompetencí v oblasti environmentální výchovy škola nadále využívá široké možnosti kvalitní školní zahrady. 11

12 31. Multikulturní výchova Toto průřezové téma je realizováno především v předmětech AJ, ČJ, HV, VO a na 1. stupni v předmětu Člověk a jeho svět. Snažíme se o to, aby se žáci učili vzájemné toleranci, pochopení názorů a postojů druhých při seznamování se s kulturními a historickými souvislostmi, spolupráci při plnění práce v týmech, respektování odlišností. Do výuky jsou zařazovány tématické projekty, modelová řešení reálných životních situací, exkurze, besedy a filmové dokumenty. Zamýšleným výsledným efektem je pak pochopení multikulturní společnosti v celé její šíři. V rámci spolupráce s mezinárodními školami probíhaly na druhém stupni návštěvy rodilých mluvčích z USA, které měly za cíl přiblížit žákům život v těchto zemích (viz bod 24) 32. Stručná informace o autoevaluaci a využití vnějších evaluačních prostředků V letošním školním roce se škola neúčastnila žádného celostátního srovnávacího testování. Pro autoevaluaci bylo využíváno vlastních hodnotících prostředků. 33. Informace o grantech a dotacích Ve školním roce 2013/2014 byly dočerpány prostředky z grantu MHMP na projekt ekologické zahrady ZŠ Lysolaje. Celková přidělená částka činila Kč. Účelově vázaná dotace MČ Praha-Lysolaje ve výši Kč umožnila i v letošním roce výuku Aj v 1. a 2. ročníku. Díky další dotaci MČ Praha-Lysolaje ve výši Kč byly pořízeny dvě interaktivní tabule a tudíž byla tímto moderním výukovým prostředkem kompletně vybavena škola ve všech kmenových třídách. V rámci účelově vázané dotace MHMP byly čerpány prostředky na dvě asistentky pedagoga k integrovaným dětem v celkové výši Kč. Na základě dohody s Úřadem práce ČR o vyhrazení účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu byla v ZŠ Lysolaje vytvořena tři pracovní místa: pomocník školníka, pomocná kuchařka a asistentka pedagoga. Jedná se o operační program ÚP s názvem Lidské zdroje a zaměstnanost. Celkové čerpání příspěvku ve školním roce 2013/2014 bylo ve výši cca Kč. 34. Další údaje o škole a hodnocení školního roku 2013/2014 Uplynulý školní rok můžeme považovat za další úspěšné období, kdy škola pokračovala ve svém rozvoji a zdárně tak navázala na předchozí léta. Největší změnou bylo rozdělení základní školy a mateřské školy na dvě samostatné organizace, čímž bylo završeno dlouhodobé úsilí o dosažení tohoto cíle. Tento krok přináší 12

13 přímé řízení obou škol a zjednodušení organizačních záležitostí, což se v praxi projevilo již v druhé polovině školního roku, neboť k faktickému rozdělení došlo k K související změně názvu školy probíhala široká veřejná diskuse a výsledkem je prestižní a inspirativní název Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje, ke kterému se hrdě hlásíme. Počet žáků školy nám v posledních letech stále utěšeně roste a je možno konstatovat, že v naplněnosti školy a tříd jsme již dosáhli dlouhodobého koncepčního plánu. Další zvyšování počtu tříd školy již do budoucna nepovažujeme za vhodné nejen z důvodů kapacitních, ale i vzhledem ke snaze o zachování charakteru menší školy s rodinnou atmosférou. Zájem o naši školu se opětovně projevil také při zápisu do první třídy v lednu. Předem jsme avizovali otevření pouze jedné třídy s maximálním počtem 26 žáků. Počet žádostí k zápisu tento počet převyšoval téměř dvojnásobně. Přednost měly děti s trvalým bydlištěm v Lysolajích, velkou část zájemců z okolních obcí jsme, bohužel, museli odmítnout. V dalších směrech navazujeme na předchozí úspěšné roky, a tak bychom se s podrobným hodnocením v jednotlivých ohledech v podstatě opakovali. Z nejdůležitějších ukazatelů úrovně školy je třeba vyzdvihnout dlouhodobou stabilitu a vynikající profesní kvality našeho pedagogického sboru, který má největší zásluhu na postupném vybudování a udržování velmi dobrého jména naší školy nejen v obecním, ale i regionálním měřítku. Za zmínku nepochybně stojí i letos dosažené kompletní vybavení všech tříd interaktivními tabulemi, což bylo jedním z hlavních cílů modernizace výuky. Výuku angličtiny od 1. třídy, přítomnost rodilých mluvčích ve výuce, úzkou spolupráci se dvěma zahraničními školami, velké množství vzdělávacích akcí, širokou nabídku zájmových kroužků, úspěchy v soutěžích či prezentaci školy na veřejnosti bychom mohli již považovat za samozřejmost, ale za vším je třeba vidět dobře odvedenou práci a velké množství vynaložené energie. V neposlední řadě bychom rádi zmínili výrazně pozitivní atmosféru školy, která mezi učiteli, ostatními zaměstnanci, žáky i rodiči panuje. Zdá se nám, že začínáme být naladěni na podobné vlně, za což patří velký dík všem zúčastněným, neboť to je právě to neuchopitelné, co činí naši školu jedinečnou. Zároveň si tím k letos oslavovanému 80. výročí založení lysolajské školy dáváme ten nejlepší dárek. datum: Michal Hevák ředitel školy Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne:??

14 Přílohy: 1) Zpráva o hospodaření ZŠ Praha 6 Lysolaje. 2) Plnění finančního plánu tabulka. 3) Souhrnný přehled uskutečněných akcí ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje za školní rok 2013/2014. Příloha 1) Zpráva o hospodaření ZŠ Praha Lysolaje za období leden - prosinec 2013 a leden červen 2014 ZŠ Lysolaje hospodařila 1) ve smyslu 180 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání s prostředky obce určenými na zabezpečení neinvestičních nákladů. 2) ve smyslu odst. c) 160 výše uvedeného zákona s prostředky státu určenými na platy, náhrady platů, na odměny za pracovní pohotovost, odměny na práci vykonávanou na základě dohod konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně postižených, výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona poskytovány bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání. Podrobný rozpis a rozvaha jednotlivých položek je v přiložených tabulkách Plnění finančního plánu 14

15 Příloha 3) Akce uskutečněné ve školním roce 2013/2014 září 2.9.(po) slavnostní zahájení školního roku 2.9.(po) informační schůzka 1. tříd zážitkový kurz 6. třídy 10.9.(út) dopravní výchova s městskou policií 1. tř., 2.A, 2.B 11.9.(st) ukázka hasičské techniky - 1. tř., 2.A, 2.B 12.9.(čt) zahradní party neformální setkání rodičů, žáků a učitelů intenzivní kurz angličtiny s rodilými mluvčími 7. třída 19.9.(čt) informační třídní schůzky 20.9.(pá) návštěva výstavy Tutanchamon 8. třída 20.9.(pá) ekologický projekt ovečky 3. třída 23.9.(po) divadelní představení Naše rodina (Minor) 2.A a 3. třída 23.9.(po) třídní schůzka 5. třídy 26.9.(čt) výstava Petra Nikla Play 4.A 27.9.(pá) výstava Petra Nikla Play 4.B 30.9.(po) dopravní výchova na dopravním hřišti 4.A a 4.B říjen 1.10.(út) zahájení práce kroužků 4.10.(pá) návštěva národopisného muzea Musaion 5. třída 4.10.(pá) projekt AJ 6. třída 8.10.(út) návštěva přehlídky Designblok 9. třída (čt) vycházka k ovečkám družina (čt) turnaj ve fotbale 8. a 9. třída (pá) ukázka výcviku policejních psů 1. třída, 2.A, 3. třída (pá) exkurze do Prahy s průvodcem 2.A (po) beseda na téma Trestná činnost mladistvých 8. a 9. třída (út) dílnička výrobky z ovčí vlny družina (čt) ekologický projekt ovečky 3. třída (pá) celodenní výlet do Moravského krasu 2.B a 4.B (pá) dušičková slavnost družina (pá) odpoledne Halloween párty (po) Státní svátek 29. a podzimní prázdniny a ředitelské volno listopad 4.11.(po) dopravní výchova na dopravním hřišti 4.A a 4.B 6.11.(st) soutěž Běh bankou 8. a 9. třída 6.11.(st) exkurze v AV ČR experimentální botanika 4.A 7.11.(čt) exkurze v ÚCHP (v rámci Dne vědy a techniky) 4.B 8.11.(pá) exkurze v AV ČR experimentální botanika 4.B 8.11.(pá) odpoledne představení KMD 8. a 9. třída (út) dílnička výrobky z ovčí vlny družina (čt) pedagogická rada (čt) třídní schůzky 15

16 19.11.(út) (čt) (čt) (po) (po) (st) (čt) beseda na téma Návykové látky kolem nás 7., 8. a 9. třída turnaj ve florbalu 8. a 9. třída konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol vzdělávací pořad Pohyby Země (Planetárium) 5. třída školní kolo dějepisné olympiády 8. třída návštěva IQ parku Liberec 7., 8. a 9. třída školní kolo AJ soutěže 8.a 9. třída prosinec 2.12.(po) hudební představení Pořád se něco hraje celá škola 4.12.(st) turnaj ve florbalu - 6.a 7. třída 5.12.(čt) Mikulášská nadílka 6.12.(pá) koncert vokálové skupiny Happy Day Quintet celá škola 9.12.(po) divadelní představení Jak jsem se ztratil 2.A a 3. třída (út) představení Čas radosti, veselosti 1. tř., 2.B, 4.A, 4.B (st) exkurze na Pražský hrad 8. třída (st) vystoupení pěveckého sboru ZŠ na Staroměstském náměstí (čt) představení v divadle Hybernia 5. třída (pá) pořad Štědrej večer nastal (Musaion) 4.A (po) návštěva Muzea Karla Zemana 6. třída (čt) vánoční program pro veřejnost, den otevřených dveří divadlo Elf Kocour v botách (pá) vánoční besídky ve třídách (pá) nocování ve škole 2.B vánoční prázdniny leden (po) začátek výuky 9.1.(čt) schůzka pro zájemce o 1. třídu 14.1.(út) exkurze do ČNB 8. a 9. třída 15. a zápis do 1. třídy 23.1.(čt) pedagogická rada 24.1.(pá) finální kolo soutěže v AJ vybraní žáci 2. stupně 30.1.(čt) předávání pololetního vysvědčení 1.tř. Galerie umění pro děti 2.A výrobna knih na Suchdole + workshop 2.B hasičská zbrojnice Lysolaje divadlo + workshop 3. tř. knihovna na ÚMČ v Lysolajích 4.A Muzeum Karlova mostu s projížďkou na lodi 4.B Brandejsův statek + jízda na koních 5. tř. Starý královský palác 6. tř. filmové představení 7. tř. - filmové představení 8. tř. bowling v Horoměřicích 9. tř. filmové představení 31.1.(pá) pololetní prázdniny 16

17 únor 5.2.(st) školní kolo Pythagoriády 6.2.(čt) divadelní představení A cirkus bude (Minor) 4.A 6.2.(čt) přednáška na téma Šikana 6. a 7. třída 6.2.(čt) zápis do 1.třídy pro žáky zahraničních škol lyžařský výcvikový kurz 10.2.(po) vernisáž výstavy výtvarného kroužku ZŠ 11.2.(út) návštěva výstavy výtv. kroužku 2.A, 2.B, 3. tř., 4.A 17.2.(po) přednáška a ukázky 1. pomoci 5. třída 18.2.(út) výstava Peníze nebo život 8. a 9. třída jarní prázdniny březen 5.3.(st) projekt AJ v Riverside School 5. a 6. třída 6.3.(čt) film.projekce Jeden svět 5. třída 6.3.(čt) konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol 7.3.(pá) ekopřednáška na téma Čistota ovzduší 4.A. 4.B a 5. třída 7.3.(pá) beseda v anglickém jazyce s Američankou o studiu v zahraničí 8.3.(so) představení KMD ve Státní opeře 9.3.(ne) vystoupení školního pěveckého sboru na vítání občánků 11.3.(út) dopravní výchova na dopravním hřišti 4.A a 4.B 17.3.(po) přednáška na téma Sex 8.a 9. třída 19.3.(st) divadelní představení v družině 26.3.(st) literární soutěž Čtení mě baví vybraní žáci 1. až 6. třídy škola v přírodě Jiřetín pod Jedlovou 2.A a 3. třída duben 7.4.(po) vzdělávací pořad Ptáci 1. až 8. třída 8.4.(út) divadelní představení Hon na Jednorožce 5. třída 9.4.(st) matematická olympiáda 6. třída (vybraná žákyně) 10.4.(čt) pedagogická rada 10.4.(čt) třídní schůzky 11.4.(pá) ekopřednáška na téma Hluk 4.A, 4.B a 5. třída škola v přírodě 1. třída 14.4.(po) vystoupení pěveckého sboru na Staroměstském náměstí 15.4.(út) dopravní výchova na dopravním hřišti 4.B 17. a velikonoční prázdniny 21.4.(po) velikonoční pondělí 22.4.(út) velikonoční veselení družina 24.4.(čt) exkurze na ČZÚ (obojživelníci a plazi) 4.B 25.4.(pá) exkurze do skleníku Fata Morgana - Motýli 6. a 7. třída 28.4.(po) dopravní výchova na mobilním dopravním hřišti 1. a 2. třída 28.4.(po) divadelní představení A cirkus bude (Minor) 4.B 29.4.(út) návštěva Úřadu práce v rámci přípravy na povolání 8. třída 29.4.(út) divadelní představení Bomberos (Akropolis) 3. třída 29.4.(út) přednáška o Ázerbajdžánu 7. a 9. třída 30.4.(st) Čarodějný slet - družina 17

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. A. Kejharová 1 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j.

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. A. Kejharová 1 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Název školy Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29 Sídlo školy Sušická 1000/29, 160 00 Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 200/20 [v souladu se zákonem č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky č. 5/2005

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zřizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Jitka Vlčková ředitelka školy Tel./fax: 257 211 633 e-mail: zs.podbelohorska@educ.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2006-2007

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2006-2007 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2006-2007 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ PETŘINY SEVER, Na Okraji 305/43 Praha 6. o činnosti školy za období od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ PETŘINY SEVER, Na Okraji 305/43 Praha 6. o činnosti školy za období od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za období od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011 ZŠ PETŘINY SEVER, Na Okraji 305/43 Praha 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU VV A UMĚLECKÝCH ŘEMESEL NA 2. STUPNI A PROGRAMEM ZAČÍT

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2009-2010

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2009-2010 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2009-2010 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Dědina Výroční zpráva o činnosti školy 2010 2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2010/2011 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dunděra, ředitel školy Úvod : Při zpracování této zprávy jsem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 HLOUBĚTÍN, HLOUBĚTÍNSKÁ 700 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PRAHA ZÁŘÍ 2014 ČJ.: 119/14/DOC OBSAH 1. Základní údaje o škole str. 3 4 1.1 Název školy str. 3

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2008-2009

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2008-2009 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2008-2009 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 5 Systém jazykové výuky str. 6 Vzdělávací cíle str. 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 19. 9. 2012

Více