VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Járy Cimrmana Lysolaje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Járy Cimrmana Lysolaje"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Járy Cimrmana Lysolaje 2013/2014

2 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2013/ Název školy Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje, Žákovská 164/3 poslední rozhodnutí č.j. MSMT-28558/ ze dne Zřizovatel Městská část Praha-Lysolaje, Kovárenská 5, Praha-Lysolaje 3. Charakteristika školy Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje měla ve školním roce 2013/2014 jedenáct tříd v devíti postupových ročnících. Součástí organizace jsou čtyři oddělení školní družiny a školní jídelna. Do byla součástí školy i dvě oddělení mateřské školy. Od došlo k faktickému rozdělení ZŠ a MŠ na dvě samostatné organizace. Na při této příležitosti se škole také podařilo získat čestný název Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje. ZŠ Lysolaje je jedinou základní školou v obci, budova je umístěna v klidné lokalitě s rozsáhlou zahradou a vlastním školním hřištěm. V průběhu posledních sedmi školních let po nástupu nového vedení školy dochází ke každoročnímu nárůstu celkového počtu žáků z původních 118 v roce 2007 na současných 227 žáků. Celkový počet žáků školy navíc doplňuje dalších 108 žáků zahraničních škol vzdělávaných dle 38 Školského zákona, kteří si na ZŠ Lysolaje doplňují české vzdělání. Pro ně byly kromě běžných tříd administrativně zřízeny čtyři třídy (1., 3., 6. a 7. ročník). Více než polovina žáků školy má trvalé bydliště mimo městskou část Lysolaje, což nepochybně svědčí o zájmu rodičů o školu v rámci regionu. Velký převis poptávky byl také u zápisu do budoucí první třídy. Z kapacitních důvodů byla však otevřena na příští školní rok pouze jedna první třída a velká část zájemců musela být bohužel odmítnuta. Ke specifikům školy patří začlenění předmětu dramatická výchova do vzdělávacího programu, úzká spolupráce se dvěma pražskými zahraničními školami, velmi stabilní pedagogický sbor, důraz na kvalitní výuku Aj, využívání moderních forem vzdělávání, výrazná snaha o individuální přístup k dětem a vytváření vstřícného a příjemného klimatu školy s důrazem na dodržování stanovených pravidel. 4. Údaje o vedení školy ředitel: Ing. Michal Hevák zástupkyně ředitele: PaedDr. Danuše Lukášová 2

3 5. Adresa pro dálkový přístup, další kontaktní údaje webové stránky: 6. Počet tříd a žáků, vzdělávací program školy 1. stupeň 2. stupeň celkem vzdělávací program počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků počet žáků vlastní ŠVP V této tabulce nejsou započítáni kmenoví žáci ZŠ Lysolaje vzdělávaní dle 38 Školského zákona, kteří jsou uvedeni v samostatně pod bodem Stručné hodnocení zkušeností se školním vzdělávacím programem: Ve všech ročnících výuka probíhala podle vlastního školního vzdělávacího programu. Změny v ŠVP se týkají zejména obsahu učiva, jeho rozvržení do jednotlivých ročníků a časové dotace některých předmětů. Od letošního školního roku přibyla na 2. stupni výuka německého jazyka jako druhého povinného cizího jazyka a z toho důvodu musela být snížena časová dotace předmětů Člověk a svět práce, Výchovy k občanství a počtu volitelných předmětů tak, aby nebyl překročen počet povinných vyučovacích hodin v týdnu. Zařazení výuky anglického jazyka v 1. a 2. ročníku, dramatické výchovy, finanční gramotnosti a digitální fotografie jako volitelného předmětu v předchozích letech se velmi osvědčilo a je pro žáky významným přínosem. 8. Údaje o pracovnících školy (hlavní činnost školy) a) personální zabezpečení (fyzické osoby) Pracovníci k k učitelé vychovatelé 5 5 spec. pedagogové 0 0 psychologové 0 0 pedagog vol. času 0 0 asistenti pedagoga 3 3 trenéři 0 0 pedagogičtí celkem nepedagogičtí 8 9 celkem všichni

4 b) věková struktura pedagogických pracovníků k (fyzické osoby) věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci učitelé vychovatelé spec. pedagog psychologové pedag. vol. času asistenti pedag trenéři pedag. celkem z toho žen c) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků k (fyzické osoby) celkem s odb. kvalifikací bez odb. kvalifikace učitelé I. stupně ZŠ učitelé II. stupně ZŠ vychovatelé speciální pedagogové psychologové pedag. volného času asistenti pedagoga trenéři d) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků k (fyzické osoby): počet učitelů cj celkem 5 z toho rodilých mluvčích 0 celkem učitelů cj s odbornou kvalifikací 4 celkem učitelů cj bez odborné kvalifikace počty jazykově vzdělávaných žáků k (fyzické osoby): žáci učící se cj jako povinný předmět žáci učící se cj jako povinně volitelný předmět 1 žáci učící se cj jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ NJ V průběhu školního roku byly organizovány vyučovací hodiny a besedy vedené rodilými mluvčími na prvním i druhém stupni. Do některých tříd I. stupně docházela pravidelně 1x za dva týdny externí lektorka, která vedla výuku ve spolupráci s našimi vyučujícími. 4

5 e) další vzdělávání pedagogických pracovníků DLOUHODOBÉ STUDIUM studium ke splnění kvalifikačních předpokladů délka studia počet účastníků studium v oblasti pedagogických věd 0 0 studium pedagogiky 1 rok 4 studium pro asistenty pedagoga 0 0 studium pro ředitele škol a školských zařízení 145 hod 1 studium k rozšíření odborné kvalifikace 0 0 další vysokoškolské studium (další aprobace ) 0 0 celkem studium ke splnění kvalifikačních předpokladů xxxxxxxxx 5 studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Délka studia počet účastníků studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 0 0 studium pro výchovné poradce 0 0 studium k výkonu specializovaných činností 0 0 celkem studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů xxxxxxxxx 0 KRÁTKODOBÉ STUDIUM studium k prohlubování odborné kvalifikace délka počet účastníků studia Zdravotník školních zotavovacích akcí 40 hod 1 Komunikace s dětmi a rodiči 5 hod 16 Krizová komunikace (e-learning) 15 týdnů 1 Školení metodiků prevence 18 hod 1 Kurz instruktora školního lyžování 4 dny 2 Dějepisné semináře 67 hod 1 EVVO pro učitele 8 hod 1 Finanční gramotnost 4 hod 1 Zavádění tabletů do škol 8 hod 2 Aj na II. stupni ZŠ (Oxford University Press) 2 hod 1 Výuka Aj na II. stupni ZŠ 4 hod 1 HV na I. stupni 5 hod 1 celkem krátkodobé studium xxxxxxx 29 5

6 Další vzdělávání pedagogů probíhalo dle zpracovaného plánu DVPP na daný školní rok. Pro všechny učitele byl přímo na škole organizován kurz nazvaný Komunikace s dětmi a jejich rodiči, zvládání konfliktních situací v rozsahu 5 hodin. 9. Třídy s rozšířenou výukou a specializované třídy: Žáci vzdělávaní v zahraniční škole (dle 38, zák. č. 561/2004 Sb.), žáci individuálně vzdělávaní (dle 41, zák. č. 561/2004 Sb.) a vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením (dle 42, zák. č. 561/2004 Sb.): počet žáků vzdělávaných dle 38, 41 a 42 celkem z toho 38 z toho 41 z toho Žáci uvedení v této tabulce nejsou započítáni v jiných oddílech výroční zprávy s výjimkou tabulky k zápisu do I. třídy pod bodem Formy péče o nadané žáky Nadaní žáci mají možnost se uplatnit při školních i obvodních soutěžích, v rámci třídy plní náročnější úkoly a řeší problémové úlohy. Vyučující k nim přistupují individuálně tak, aby maximálně rozvíjeli jejich nadání. Škola má také širokou nabídku zájmových vzdělávacích kroužků, na druhém stupni mohou žáci najít realizaci v účasti na projektech a volitelných předmětech 12. Integrované děti k Počet celkem: 26 z toho postižení: SPU Zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované Integrace má velký význam nejen pro samotné integrované děti, ale i pro ostatní žáky, neboť se učí toleranci a ohleduplnosti. Přestože individuální přístup k integrovaným žákům s různými speciálními vzdělávacími potřebami a poruchami učení klade na pedagogy zvýšené nároky, zvláště při zvyšujících se počtech dětí, chceme v integraci dále pokračovat a zkvalitňovat ji. Pro žáky je velkým přínosem možnost docházet na reedukaci specifických poruch, která probíhá pravidelně po vyučování. Velmi kladně také hodnotíme práci dvou asistentek pedagoga, které působí v 6. a 7. ročníku. Od dubna školního roku 2013/2014 má škola k dispozici ještě jednu asistentku pedagoga financovanou Úřadem práce, která vypomáhá především v početném 1. ročníku, ale i v jiných třídách, kde to vyžaduje charakter práce. Velmi dobrá a přínosná je spolupráce s PPP Praha 6. 6

7 13. Výsledky zápisů do prvních tříd pro školní rok 2014/2015: plánovaný počet prvních tříd počet dětí zapisovaných do prvních tříd počet dětí zapsaných do prvních tříd z toho počet dětí s odkladem pro školní rok 2013/2014, které nastoupí v září 2014 počet odkladů pro školní rok 2014/ Tabulka je vyplněna dle výkazu S se stavem k Ve výkazu jsou uvedeni i žáci vzdělávaní dle Výsledky přijímacího řízení Devátá třída měla 14 žáků. Umisťovací řízení žáků 9. třídy proběhlo ve školním roce 2013/2014 úspěšně a odpovídá úrovni znalostí, vědomostí, dovedností a schopností žáků této třídy. Všichni žáci byli přijati k dalšímu vzdělávání. Celkem je přijato 9 žáků na střední školy a 5 žáků na odborná učiliště. a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 3 1 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) počet přijatých žáků na SŠ z devátých ročníků gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště c) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku: 14 v nižším ročníku: 0 7

8 16. Volitelné předměty: Digitální fotografie /26 žáků/ Sportovní hry /20 žáků/ Informatika /11 žáků/ Anglická konverzace /23 žáků/ Dramatická výchova /20 žáků/ Výtvarné činnosti /9/ celkový počet žáků: 60 (není dán součtem v jednotlivých předmětech, neboť žáci mají několik volitelných předmětů, volitelné předměty mají žáci 6., 7. a 9. ročníku, do 8.ročníku nebylo možno zařadit volitelné předměty z důvodu zavedení německého jazyka jako druhého světového jazyka) 17. Kroužky organizované na škole: Hra na kytaru /8 žáků/ Hra na flétnu /6 žáci/ Sborový zpěv /26 žáků/ Keramika /16 žáků/ Sportovní hry /10 žáků/ Bojové sporty a sebeobrana /5 žáků/ Hip hop a moderní tanec/6/ Badminton /6/ Skateboard /10/ Korálkování /5/ Výtvarný kroužek /30 žáků/ Počítačový kroužek /8 žáků/ Věda nás baví /7/ Škola při organizaci zájmových kroužků pro rozšíření nabídky přímo v prostorách školy spolupracuje s agenturou Kroužky a s neziskovou organizací Věda nás baví, o.p.s. Další spolupráce a nabídka pro rozšíření zájmové činnosti je s Domem dětí a mládeže Praha 6 Suchdol. 18. Školní družina počet oddělení počet žáků školní družina 4 94 Tabulka je vyplněna dle výkazu Z 2-01 se stavem k Činnost školní družiny probíhala v době od 11:40 do 17:00. Mezi přihlášenými byli žáci 1. až 4. ročníku I. stupně. Program družiny je zaměřen zejména na zájmovou a odpočinkovou činnost, jako např. malování a kreslení, práce s různým materiálem, společenské hry, ruční práce, poslech hudby, 8

9 pohádek atd. Nedílnou součástí programu jsou vycházky na školní zahradu a do přírody a také sportovní aktivity s využitím tělocvičny a školního hřiště. 19. Školní klub V tomto roce neprobíhala žádná činnost pod hlavičkou školního klubu, zájmová činnost a kroužky byly řešeny jiným způsobem (dohoda o provedení práce, agentura Kroužky, externí lektoři). 20. Poradenské služby školy - výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání Práce výchovné poradkyně se zaměřovala především na diagnostickou činnost, spolupráci s rodiči žáků, nápravu problémů, výchovné a profesní poradenství pro vycházející žáky, odklady povinné školní docházky, péči o problémové žáky a žáky s rizikovým chováním, péči o nadané a talentované žáky. Vše probíhalo ve spolupráci s PPP Prahy 6, SPC Rytmus, speciálními pedagogy, policií ČR, městskou policií, psychology, sociálními odbory, úřadem práce a dalšími subjekty. Pro zájemce z řad žáků 9. ročníku škola organizovala poradenský rozhovor pro volbu povolání v PPP Praha 6, školu navštěvovali i bývalí žáci školy, kteří žáky 9. ročníku seznamovali se svými postřehy ke středním školám, které nyní navštěvují. Žáci 8. ročníku se zúčastnili informačního programu na Úřadu práce hlavního města Prahy, který je také uskutečňován v rámci přípravy na budoucí profesní orientaci. 21. Hodnocení prevence rizikového chování Škola má zpracován minimální preventivní program. Problematiku drog škola začleňuje do stávajících učebních plánů a orientuje se na zdravý životní styl. Velká péče je žákům věnována také nadále v rámci třídnických hodin, kde je možnost navázání užšího kontaktu s třídním učitelem. Při řešení problémových situací a pro prevenci šikany je využíváno též předmětu dramatická výchova a výchova ke zdraví. Druhá třída absolvovala přednášku o první pomoci, žáci šesté třídy vyjeli do Pece pod Sněžkou na zážitkový kurz zacílený na vytvoření kladných skupinových vztahů. Žáci druhého stupně se zúčastnili těchto přednášek: Návykové látky a jejich rizika, Jak se nestát obětí nebo pachatelem trestné činnosti a Lidská sexualita. V rámci volby povolání navštívila osmá třída poradenské centrum úřadu práce. Nadále úspěšně pokračuje spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou (PPP) při řešení výchovných a vzdělávacích problémů některých žáků. Psycholožka PPP pravidelně docházela do sedmé třídy, kde se ve spolupráci s třídním učitelem zaměřovala na zlepšení klimatu a vztahů mezi žáky. Metodik školní prevence se účastnil schůzek metodiků Prahy 6 a absolvoval výjezdní školení. Učitelé byli odborně proškoleni v semináři o krizové komunikaci. Ani v tomto roce nebyl zaznamenán žádný závažný případ s prvky sociálně patologických jevů. Škola nabízí velký počet volnočasových aktivit, které se snaží podchytit zájem žáků a rozvíjet jejich aktivitu vhodným způsobem. 9

10 22. Školská rada Školská rada ve školním roce 2013/2014 měla 9 členů a v průběhu roku proběhla dvě jednání. Předmětem prvního jednání bylo zejména schvalování výroční zprávy za rok 2011/2012, hospodaření školy a doplňků ve školním řádu předložených ředitelem školy. Na druhém jednání byly řešeny jednotlivé provozní záležitosti, kvalifikovanost pedagogů a zhodnocení uplynulého školního roku. 23. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy V průběhu školního roku jsou září, listopadu a dubnu svolávány třídní schůzky, rodiče mají také možnost individuálních konzultací v předem domluvených termínech. Velmi dobře funguje také vzájemná ová komunikace. Další možnost řešení připomínek a podnětů mají rodiče prostřednictvím školské rady, v níž mají třetinové zastoupení. Škola v letošním roce pokračovala ve spolupráci s Městskou policií ČR, která pro školu uspořádala praktickou dopravní výchovu a ukázku výcviku policejních psů. Sbor dobrovolných hasičů Praha-Lysolaje pro žáky připravil prezentační akci, při které seznámil žáky s novou technikou a zásadami požární ochrany. Výrazně se začala rozšiřovat spolupráce se spolkem Ábel, který dětem nabízí ekovýchovné programy, vždy je kladen důraz na praktickou zážitkovou stránku. Úzce spolupracujeme s cizojazyčnými školami Riverside School a International School of Prague, Domem dětí a mládeže v Praze-Suchdole, PPP Praha 6, SPC Rytmus a jsme partnerskou školou nakladatelství pedagogické literatury Fraus. 24. Spolupráce školy se zahraničím Škola dlouhodobě aktivně spolupracuje se dvěma cizojazyčnými školami: Riverside School a International School of Prague. Velká část studentů těchto škol s českým občanstvím nebo povolením k trvalému pobytu na území ČR je kmenovými žáky ZŠ Lysolaje dle 38 Školského zákona (viz bod 10 této výroční zprávy). Navíc v rámci českého programu International School of Prague naše učitelky lektorovaly pět skupin žáků, což je nárůst o dvě skupiny oproti loňsku a navíc byla pilotně ověřována i možnost výuky Vlastivědy na 1. stupni. V průběhu školního roku mají studenti vzdělávaní dle 38 Školského zákona na naší škole možnost zapůjčení učebnic, konzultací s vyučujícími, v termínech rozdílných prázdnin se někteří žáci účastní i vlastní výuky a v červnu na naší škole skládají zkoušky z českého jazyka a rozdílové zkoušky v ostatních předmětech. V letošním školním roce proběhlo také několik společných akcí za účasti žáků těchto zahraničních škol, při kterých se snažíme iniciovat a podpořit komunikaci našich žáků v angličtině se svými vrstevníky (např. fotbalové utkání, prezentace specifických českých zvyků našimi žáky v AJ, porovnávání stylů vzdělávání v ČR a USA). V průběhu školního roku se na druhém stupni uskutečnila návštěva rodilých mluvčích z USA s prezentací vlastní země a její kultury a postřehů ze života cizinců v ČR. 10

11 25. Výsledky kontrol ČŠI, další kontroly Ve školním roce 2013/2014 neproběhla žádná kontrola České školní inspekce V září 2013 proběhl vnitřní audit v oblasti PO a BOZP a kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny. V červnu 2014 proběhla kontrola požární ochrany. Na škole probíhají pravidelné hygienické kontroly. 26. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo hl. m. Prahu: kraj počet žáků z toho nově přijatí středočeský jihočeský 2 0 jihomoravský Cizí státní příslušníci Státy z EU (názvy) počet dětí Státy mimo EU (názvy) počet dětí Ukrajina Akreditované programy dalšího vzdělávání: Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: Ekologická výchova, environmentální výchova Na environmentální výchovu se zaměřujeme jak ve výuce, tak i v rámci běžného fungování školy při třídění odpadů a péči o klima tříd a prostory školy. V předmětech přírodopis, chemie a zeměpis se žáci seznamují s různými ekosystémy, jejich ochranou, řešením a prevencí vzniku ekologických havárií. V rámci pracovních činností žáci pečují o prostředí školy, školní zahradu a zabývají se využitím bioodpadů. Některé odpady, jako plastové lahve či papír, se využívají při hodinách výtvarné výchovy. Ve společných prostorách jsou umístěny sběrné kontejnery na papír a plasty. Škola využívá spolupráci s občanským sdružením Abel, díky čemuž se žáci aktivně účastnili projektu Děti-ovce-krajina. Vyzkoušeli si orbu, setí obilí, sázení brambor, zpracování vlny, pozorovali pastvu ovcí v blízkém přírodním parku Žežulka a Šatovka a sledovali vliv této činnosti na danou lokalitu. Většina žáků se zúčastnila přednášky o dravcích, čtvrtá a pátá třída absolvovala cyklus přednášek na téma čistota ovzduší, hluk, voda a odpady, devátá třída uskutečnila geologickou vycházku do Prokopského údolí. Pro rozvoj kompetencí v oblasti environmentální výchovy škola nadále využívá široké možnosti kvalitní školní zahrady. 11

12 31. Multikulturní výchova Toto průřezové téma je realizováno především v předmětech AJ, ČJ, HV, VO a na 1. stupni v předmětu Člověk a jeho svět. Snažíme se o to, aby se žáci učili vzájemné toleranci, pochopení názorů a postojů druhých při seznamování se s kulturními a historickými souvislostmi, spolupráci při plnění práce v týmech, respektování odlišností. Do výuky jsou zařazovány tématické projekty, modelová řešení reálných životních situací, exkurze, besedy a filmové dokumenty. Zamýšleným výsledným efektem je pak pochopení multikulturní společnosti v celé její šíři. V rámci spolupráce s mezinárodními školami probíhaly na druhém stupni návštěvy rodilých mluvčích z USA, které měly za cíl přiblížit žákům život v těchto zemích (viz bod 24) 32. Stručná informace o autoevaluaci a využití vnějších evaluačních prostředků V letošním školním roce se škola neúčastnila žádného celostátního srovnávacího testování. Pro autoevaluaci bylo využíváno vlastních hodnotících prostředků. 33. Informace o grantech a dotacích Ve školním roce 2013/2014 byly dočerpány prostředky z grantu MHMP na projekt ekologické zahrady ZŠ Lysolaje. Celková přidělená částka činila Kč. Účelově vázaná dotace MČ Praha-Lysolaje ve výši Kč umožnila i v letošním roce výuku Aj v 1. a 2. ročníku. Díky další dotaci MČ Praha-Lysolaje ve výši Kč byly pořízeny dvě interaktivní tabule a tudíž byla tímto moderním výukovým prostředkem kompletně vybavena škola ve všech kmenových třídách. V rámci účelově vázané dotace MHMP byly čerpány prostředky na dvě asistentky pedagoga k integrovaným dětem v celkové výši Kč. Na základě dohody s Úřadem práce ČR o vyhrazení účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu byla v ZŠ Lysolaje vytvořena tři pracovní místa: pomocník školníka, pomocná kuchařka a asistentka pedagoga. Jedná se o operační program ÚP s názvem Lidské zdroje a zaměstnanost. Celkové čerpání příspěvku ve školním roce 2013/2014 bylo ve výši cca Kč. 34. Další údaje o škole a hodnocení školního roku 2013/2014 Uplynulý školní rok můžeme považovat za další úspěšné období, kdy škola pokračovala ve svém rozvoji a zdárně tak navázala na předchozí léta. Největší změnou bylo rozdělení základní školy a mateřské školy na dvě samostatné organizace, čímž bylo završeno dlouhodobé úsilí o dosažení tohoto cíle. Tento krok přináší 12

13 přímé řízení obou škol a zjednodušení organizačních záležitostí, což se v praxi projevilo již v druhé polovině školního roku, neboť k faktickému rozdělení došlo k K související změně názvu školy probíhala široká veřejná diskuse a výsledkem je prestižní a inspirativní název Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje, ke kterému se hrdě hlásíme. Počet žáků školy nám v posledních letech stále utěšeně roste a je možno konstatovat, že v naplněnosti školy a tříd jsme již dosáhli dlouhodobého koncepčního plánu. Další zvyšování počtu tříd školy již do budoucna nepovažujeme za vhodné nejen z důvodů kapacitních, ale i vzhledem ke snaze o zachování charakteru menší školy s rodinnou atmosférou. Zájem o naši školu se opětovně projevil také při zápisu do první třídy v lednu. Předem jsme avizovali otevření pouze jedné třídy s maximálním počtem 26 žáků. Počet žádostí k zápisu tento počet převyšoval téměř dvojnásobně. Přednost měly děti s trvalým bydlištěm v Lysolajích, velkou část zájemců z okolních obcí jsme, bohužel, museli odmítnout. V dalších směrech navazujeme na předchozí úspěšné roky, a tak bychom se s podrobným hodnocením v jednotlivých ohledech v podstatě opakovali. Z nejdůležitějších ukazatelů úrovně školy je třeba vyzdvihnout dlouhodobou stabilitu a vynikající profesní kvality našeho pedagogického sboru, který má největší zásluhu na postupném vybudování a udržování velmi dobrého jména naší školy nejen v obecním, ale i regionálním měřítku. Za zmínku nepochybně stojí i letos dosažené kompletní vybavení všech tříd interaktivními tabulemi, což bylo jedním z hlavních cílů modernizace výuky. Výuku angličtiny od 1. třídy, přítomnost rodilých mluvčích ve výuce, úzkou spolupráci se dvěma zahraničními školami, velké množství vzdělávacích akcí, širokou nabídku zájmových kroužků, úspěchy v soutěžích či prezentaci školy na veřejnosti bychom mohli již považovat za samozřejmost, ale za vším je třeba vidět dobře odvedenou práci a velké množství vynaložené energie. V neposlední řadě bychom rádi zmínili výrazně pozitivní atmosféru školy, která mezi učiteli, ostatními zaměstnanci, žáky i rodiči panuje. Zdá se nám, že začínáme být naladěni na podobné vlně, za což patří velký dík všem zúčastněným, neboť to je právě to neuchopitelné, co činí naši školu jedinečnou. Zároveň si tím k letos oslavovanému 80. výročí založení lysolajské školy dáváme ten nejlepší dárek. datum: Michal Hevák ředitel školy Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne:??

14 Přílohy: 1) Zpráva o hospodaření ZŠ Praha 6 Lysolaje. 2) Plnění finančního plánu tabulka. 3) Souhrnný přehled uskutečněných akcí ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje za školní rok 2013/2014. Příloha 1) Zpráva o hospodaření ZŠ Praha Lysolaje za období leden - prosinec 2013 a leden červen 2014 ZŠ Lysolaje hospodařila 1) ve smyslu 180 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání s prostředky obce určenými na zabezpečení neinvestičních nákladů. 2) ve smyslu odst. c) 160 výše uvedeného zákona s prostředky státu určenými na platy, náhrady platů, na odměny za pracovní pohotovost, odměny na práci vykonávanou na základě dohod konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně postižených, výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona poskytovány bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání. Podrobný rozpis a rozvaha jednotlivých položek je v přiložených tabulkách Plnění finančního plánu 14

15 Příloha 3) Akce uskutečněné ve školním roce 2013/2014 září 2.9.(po) slavnostní zahájení školního roku 2.9.(po) informační schůzka 1. tříd zážitkový kurz 6. třídy 10.9.(út) dopravní výchova s městskou policií 1. tř., 2.A, 2.B 11.9.(st) ukázka hasičské techniky - 1. tř., 2.A, 2.B 12.9.(čt) zahradní party neformální setkání rodičů, žáků a učitelů intenzivní kurz angličtiny s rodilými mluvčími 7. třída 19.9.(čt) informační třídní schůzky 20.9.(pá) návštěva výstavy Tutanchamon 8. třída 20.9.(pá) ekologický projekt ovečky 3. třída 23.9.(po) divadelní představení Naše rodina (Minor) 2.A a 3. třída 23.9.(po) třídní schůzka 5. třídy 26.9.(čt) výstava Petra Nikla Play 4.A 27.9.(pá) výstava Petra Nikla Play 4.B 30.9.(po) dopravní výchova na dopravním hřišti 4.A a 4.B říjen 1.10.(út) zahájení práce kroužků 4.10.(pá) návštěva národopisného muzea Musaion 5. třída 4.10.(pá) projekt AJ 6. třída 8.10.(út) návštěva přehlídky Designblok 9. třída (čt) vycházka k ovečkám družina (čt) turnaj ve fotbale 8. a 9. třída (pá) ukázka výcviku policejních psů 1. třída, 2.A, 3. třída (pá) exkurze do Prahy s průvodcem 2.A (po) beseda na téma Trestná činnost mladistvých 8. a 9. třída (út) dílnička výrobky z ovčí vlny družina (čt) ekologický projekt ovečky 3. třída (pá) celodenní výlet do Moravského krasu 2.B a 4.B (pá) dušičková slavnost družina (pá) odpoledne Halloween párty (po) Státní svátek 29. a podzimní prázdniny a ředitelské volno listopad 4.11.(po) dopravní výchova na dopravním hřišti 4.A a 4.B 6.11.(st) soutěž Běh bankou 8. a 9. třída 6.11.(st) exkurze v AV ČR experimentální botanika 4.A 7.11.(čt) exkurze v ÚCHP (v rámci Dne vědy a techniky) 4.B 8.11.(pá) exkurze v AV ČR experimentální botanika 4.B 8.11.(pá) odpoledne představení KMD 8. a 9. třída (út) dílnička výrobky z ovčí vlny družina (čt) pedagogická rada (čt) třídní schůzky 15

16 19.11.(út) (čt) (čt) (po) (po) (st) (čt) beseda na téma Návykové látky kolem nás 7., 8. a 9. třída turnaj ve florbalu 8. a 9. třída konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol vzdělávací pořad Pohyby Země (Planetárium) 5. třída školní kolo dějepisné olympiády 8. třída návštěva IQ parku Liberec 7., 8. a 9. třída školní kolo AJ soutěže 8.a 9. třída prosinec 2.12.(po) hudební představení Pořád se něco hraje celá škola 4.12.(st) turnaj ve florbalu - 6.a 7. třída 5.12.(čt) Mikulášská nadílka 6.12.(pá) koncert vokálové skupiny Happy Day Quintet celá škola 9.12.(po) divadelní představení Jak jsem se ztratil 2.A a 3. třída (út) představení Čas radosti, veselosti 1. tř., 2.B, 4.A, 4.B (st) exkurze na Pražský hrad 8. třída (st) vystoupení pěveckého sboru ZŠ na Staroměstském náměstí (čt) představení v divadle Hybernia 5. třída (pá) pořad Štědrej večer nastal (Musaion) 4.A (po) návštěva Muzea Karla Zemana 6. třída (čt) vánoční program pro veřejnost, den otevřených dveří divadlo Elf Kocour v botách (pá) vánoční besídky ve třídách (pá) nocování ve škole 2.B vánoční prázdniny leden (po) začátek výuky 9.1.(čt) schůzka pro zájemce o 1. třídu 14.1.(út) exkurze do ČNB 8. a 9. třída 15. a zápis do 1. třídy 23.1.(čt) pedagogická rada 24.1.(pá) finální kolo soutěže v AJ vybraní žáci 2. stupně 30.1.(čt) předávání pololetního vysvědčení 1.tř. Galerie umění pro děti 2.A výrobna knih na Suchdole + workshop 2.B hasičská zbrojnice Lysolaje divadlo + workshop 3. tř. knihovna na ÚMČ v Lysolajích 4.A Muzeum Karlova mostu s projížďkou na lodi 4.B Brandejsův statek + jízda na koních 5. tř. Starý královský palác 6. tř. filmové představení 7. tř. - filmové představení 8. tř. bowling v Horoměřicích 9. tř. filmové představení 31.1.(pá) pololetní prázdniny 16

17 únor 5.2.(st) školní kolo Pythagoriády 6.2.(čt) divadelní představení A cirkus bude (Minor) 4.A 6.2.(čt) přednáška na téma Šikana 6. a 7. třída 6.2.(čt) zápis do 1.třídy pro žáky zahraničních škol lyžařský výcvikový kurz 10.2.(po) vernisáž výstavy výtvarného kroužku ZŠ 11.2.(út) návštěva výstavy výtv. kroužku 2.A, 2.B, 3. tř., 4.A 17.2.(po) přednáška a ukázky 1. pomoci 5. třída 18.2.(út) výstava Peníze nebo život 8. a 9. třída jarní prázdniny březen 5.3.(st) projekt AJ v Riverside School 5. a 6. třída 6.3.(čt) film.projekce Jeden svět 5. třída 6.3.(čt) konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol 7.3.(pá) ekopřednáška na téma Čistota ovzduší 4.A. 4.B a 5. třída 7.3.(pá) beseda v anglickém jazyce s Američankou o studiu v zahraničí 8.3.(so) představení KMD ve Státní opeře 9.3.(ne) vystoupení školního pěveckého sboru na vítání občánků 11.3.(út) dopravní výchova na dopravním hřišti 4.A a 4.B 17.3.(po) přednáška na téma Sex 8.a 9. třída 19.3.(st) divadelní představení v družině 26.3.(st) literární soutěž Čtení mě baví vybraní žáci 1. až 6. třídy škola v přírodě Jiřetín pod Jedlovou 2.A a 3. třída duben 7.4.(po) vzdělávací pořad Ptáci 1. až 8. třída 8.4.(út) divadelní představení Hon na Jednorožce 5. třída 9.4.(st) matematická olympiáda 6. třída (vybraná žákyně) 10.4.(čt) pedagogická rada 10.4.(čt) třídní schůzky 11.4.(pá) ekopřednáška na téma Hluk 4.A, 4.B a 5. třída škola v přírodě 1. třída 14.4.(po) vystoupení pěveckého sboru na Staroměstském náměstí 15.4.(út) dopravní výchova na dopravním hřišti 4.B 17. a velikonoční prázdniny 21.4.(po) velikonoční pondělí 22.4.(út) velikonoční veselení družina 24.4.(čt) exkurze na ČZÚ (obojživelníci a plazi) 4.B 25.4.(pá) exkurze do skleníku Fata Morgana - Motýli 6. a 7. třída 28.4.(po) dopravní výchova na mobilním dopravním hřišti 1. a 2. třída 28.4.(po) divadelní představení A cirkus bude (Minor) 4.B 29.4.(út) návštěva Úřadu práce v rámci přípravy na povolání 8. třída 29.4.(út) divadelní představení Bomberos (Akropolis) 3. třída 29.4.(út) přednáška o Ázerbajdžánu 7. a 9. třída 30.4.(st) Čarodějný slet - družina 17

18 květen 1.5.(čt) Státní svátek 2.5.(pá) ředitelské volno 5.5.(po) ekovýchova Ovečky 4.A 6.5.(út) soutěž o Helpíkův pohár (1. pomoc) 5. třída 8.5.(čt) Státní svátek pobyt u Máchova jezera 8. třída 9.5.(pá) ředitelské volno 12.5.(po) ekopřednáška na téma Voda 4.A, 4.B a 5. třída 12.5.(po) hudební pořad Jak šli muzikanti do světa 1. a 2. třída 14.5.(st) fotografování tříd a školy 15.5.(čt) konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol 16.5.(pá) ekovýchova - stříhání ovcí 4.A a 4.B 16.5.(pá) návštěva veletrhu Svět knihy 8. a 9. třída 17.5.(so) Slavnost květů 19.5.(po) ekovýchova sázení brambor 2.B a 4.B 19.5.(po) exkurze na Pražský hrad s průvodcem 2.A 19.5.(po) obvodní kolo matem. soutěže Pythagoriáda 6. třída 20.5.(út) dopravní výchova na dopravním hřišti 4.A a 4.B 20.5.(út) návštěva výstavy Tima Burtona 8. a 9. třída 23.5.(pá) vycházka ke kapličce sv.václava na Suchdole 3. třída výlet do lanového centra 5. třída 26.5.(po) exkurze na Vyšehrad s průvodcem 2.A 26.5.(po) ekologická výuka - biotopy 7. třída 27.5.(út) výlet do Telče a Třebíče 6. až 9. třída kurz plavání - 3. třída 29. a Den dětí bowlingový turnaj 30.5.(pá) ekovýchova stříhání vlny a plstění 5. třída červen škola v přírodě (Želivka) 2.B a 4.B škola v přírodě (Krkonoše) 4.A závěrečné zkoušky dětí ze zahraničních škol kurz plavání 3. třída 4.6.(st) exkurze do Prokopského údolí, hledání trilobitů 9. třída 4.6.(st) přednáška o 1.pomoci 2.A 4.6.(st) zábavné hry a soutěže ke Dni dětí družina a kurz plavání 3. třída 12.6.(čt) Lysolajský běh celá škola 13.6.(pá) kurz plavání 3. třída 13.6.(pá) ekologická přednáška na téma Odpady 4.A, 4.B a 5. třída 16.6.(po) muzikálové představení celá škola 17.6.(út) neformální setkání budoucích prvňáčků s paní učitelkou 18.6.(st) prezentace absolventských prací žáků 9. třídy; II. stupeň 18.6.(st) návštěva letohrádku Hvězda, dopravní hřiště 4.B 19.6.(čt) pedagogická rada výlet 9. třídy (Slapy) 23.6.(po) ekovýchova setí obilí 1. třída, 4.B, 5. třída 24.6.(út) ekovýchova pasení ovcí 1. třída 25.6.(st) projektový den přípravy k 80.výročí školy II. stupeň 18

19 25.6.(st) 26.6.(čt) 27.6.(pá) exkurze na letiště Václava Havla Praha 4.A, 4.B a 5. třída slavnostní závěrečné shromáždění v tělocvičně školy, vyhlášení třídy roku, osobnosti roku, hodnocení absolventských prací a rozloučení s deváťáky vysvědčení hlavní prázdniny 19

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Járy Cimrmana Lysolaje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Járy Cimrmana Lysolaje VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Járy Cimrmana Lysolaje 2015/2016 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 1. Název školy Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje, Žákovská 164/3 poslední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ Praha Lysolaje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ Praha Lysolaje VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ Praha Lysolaje 2012/2013 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2012/2013 1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Praha Lysolaje, Žákovská 164/3 poslední rozhodnutí

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 26.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:00 13:00 27.8. 9.00 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 25.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:30 13:00 26.8. 8.30 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více