VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Járy Cimrmana Lysolaje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Járy Cimrmana Lysolaje"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Járy Cimrmana Lysolaje 2013/2014

2 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2013/ Název školy Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje, Žákovská 164/3 poslední rozhodnutí č.j. MSMT-28558/ ze dne Zřizovatel Městská část Praha-Lysolaje, Kovárenská 5, Praha-Lysolaje 3. Charakteristika školy Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje měla ve školním roce 2013/2014 jedenáct tříd v devíti postupových ročnících. Součástí organizace jsou čtyři oddělení školní družiny a školní jídelna. Do byla součástí školy i dvě oddělení mateřské školy. Od došlo k faktickému rozdělení ZŠ a MŠ na dvě samostatné organizace. Na při této příležitosti se škole také podařilo získat čestný název Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje. ZŠ Lysolaje je jedinou základní školou v obci, budova je umístěna v klidné lokalitě s rozsáhlou zahradou a vlastním školním hřištěm. V průběhu posledních sedmi školních let po nástupu nového vedení školy dochází ke každoročnímu nárůstu celkového počtu žáků z původních 118 v roce 2007 na současných 227 žáků. Celkový počet žáků školy navíc doplňuje dalších 108 žáků zahraničních škol vzdělávaných dle 38 Školského zákona, kteří si na ZŠ Lysolaje doplňují české vzdělání. Pro ně byly kromě běžných tříd administrativně zřízeny čtyři třídy (1., 3., 6. a 7. ročník). Více než polovina žáků školy má trvalé bydliště mimo městskou část Lysolaje, což nepochybně svědčí o zájmu rodičů o školu v rámci regionu. Velký převis poptávky byl také u zápisu do budoucí první třídy. Z kapacitních důvodů byla však otevřena na příští školní rok pouze jedna první třída a velká část zájemců musela být bohužel odmítnuta. Ke specifikům školy patří začlenění předmětu dramatická výchova do vzdělávacího programu, úzká spolupráce se dvěma pražskými zahraničními školami, velmi stabilní pedagogický sbor, důraz na kvalitní výuku Aj, využívání moderních forem vzdělávání, výrazná snaha o individuální přístup k dětem a vytváření vstřícného a příjemného klimatu školy s důrazem na dodržování stanovených pravidel. 4. Údaje o vedení školy ředitel: Ing. Michal Hevák zástupkyně ředitele: PaedDr. Danuše Lukášová 2

3 5. Adresa pro dálkový přístup, další kontaktní údaje webové stránky: 6. Počet tříd a žáků, vzdělávací program školy 1. stupeň 2. stupeň celkem vzdělávací program počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků počet žáků vlastní ŠVP V této tabulce nejsou započítáni kmenoví žáci ZŠ Lysolaje vzdělávaní dle 38 Školského zákona, kteří jsou uvedeni v samostatně pod bodem Stručné hodnocení zkušeností se školním vzdělávacím programem: Ve všech ročnících výuka probíhala podle vlastního školního vzdělávacího programu. Změny v ŠVP se týkají zejména obsahu učiva, jeho rozvržení do jednotlivých ročníků a časové dotace některých předmětů. Od letošního školního roku přibyla na 2. stupni výuka německého jazyka jako druhého povinného cizího jazyka a z toho důvodu musela být snížena časová dotace předmětů Člověk a svět práce, Výchovy k občanství a počtu volitelných předmětů tak, aby nebyl překročen počet povinných vyučovacích hodin v týdnu. Zařazení výuky anglického jazyka v 1. a 2. ročníku, dramatické výchovy, finanční gramotnosti a digitální fotografie jako volitelného předmětu v předchozích letech se velmi osvědčilo a je pro žáky významným přínosem. 8. Údaje o pracovnících školy (hlavní činnost školy) a) personální zabezpečení (fyzické osoby) Pracovníci k k učitelé vychovatelé 5 5 spec. pedagogové 0 0 psychologové 0 0 pedagog vol. času 0 0 asistenti pedagoga 3 3 trenéři 0 0 pedagogičtí celkem nepedagogičtí 8 9 celkem všichni

4 b) věková struktura pedagogických pracovníků k (fyzické osoby) věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci učitelé vychovatelé spec. pedagog psychologové pedag. vol. času asistenti pedag trenéři pedag. celkem z toho žen c) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků k (fyzické osoby) celkem s odb. kvalifikací bez odb. kvalifikace učitelé I. stupně ZŠ učitelé II. stupně ZŠ vychovatelé speciální pedagogové psychologové pedag. volného času asistenti pedagoga trenéři d) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků k (fyzické osoby): počet učitelů cj celkem 5 z toho rodilých mluvčích 0 celkem učitelů cj s odbornou kvalifikací 4 celkem učitelů cj bez odborné kvalifikace počty jazykově vzdělávaných žáků k (fyzické osoby): žáci učící se cj jako povinný předmět žáci učící se cj jako povinně volitelný předmět 1 žáci učící se cj jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ NJ V průběhu školního roku byly organizovány vyučovací hodiny a besedy vedené rodilými mluvčími na prvním i druhém stupni. Do některých tříd I. stupně docházela pravidelně 1x za dva týdny externí lektorka, která vedla výuku ve spolupráci s našimi vyučujícími. 4

5 e) další vzdělávání pedagogických pracovníků DLOUHODOBÉ STUDIUM studium ke splnění kvalifikačních předpokladů délka studia počet účastníků studium v oblasti pedagogických věd 0 0 studium pedagogiky 1 rok 4 studium pro asistenty pedagoga 0 0 studium pro ředitele škol a školských zařízení 145 hod 1 studium k rozšíření odborné kvalifikace 0 0 další vysokoškolské studium (další aprobace ) 0 0 celkem studium ke splnění kvalifikačních předpokladů xxxxxxxxx 5 studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Délka studia počet účastníků studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 0 0 studium pro výchovné poradce 0 0 studium k výkonu specializovaných činností 0 0 celkem studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů xxxxxxxxx 0 KRÁTKODOBÉ STUDIUM studium k prohlubování odborné kvalifikace délka počet účastníků studia Zdravotník školních zotavovacích akcí 40 hod 1 Komunikace s dětmi a rodiči 5 hod 16 Krizová komunikace (e-learning) 15 týdnů 1 Školení metodiků prevence 18 hod 1 Kurz instruktora školního lyžování 4 dny 2 Dějepisné semináře 67 hod 1 EVVO pro učitele 8 hod 1 Finanční gramotnost 4 hod 1 Zavádění tabletů do škol 8 hod 2 Aj na II. stupni ZŠ (Oxford University Press) 2 hod 1 Výuka Aj na II. stupni ZŠ 4 hod 1 HV na I. stupni 5 hod 1 celkem krátkodobé studium xxxxxxx 29 5

6 Další vzdělávání pedagogů probíhalo dle zpracovaného plánu DVPP na daný školní rok. Pro všechny učitele byl přímo na škole organizován kurz nazvaný Komunikace s dětmi a jejich rodiči, zvládání konfliktních situací v rozsahu 5 hodin. 9. Třídy s rozšířenou výukou a specializované třídy: Žáci vzdělávaní v zahraniční škole (dle 38, zák. č. 561/2004 Sb.), žáci individuálně vzdělávaní (dle 41, zák. č. 561/2004 Sb.) a vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením (dle 42, zák. č. 561/2004 Sb.): počet žáků vzdělávaných dle 38, 41 a 42 celkem z toho 38 z toho 41 z toho Žáci uvedení v této tabulce nejsou započítáni v jiných oddílech výroční zprávy s výjimkou tabulky k zápisu do I. třídy pod bodem Formy péče o nadané žáky Nadaní žáci mají možnost se uplatnit při školních i obvodních soutěžích, v rámci třídy plní náročnější úkoly a řeší problémové úlohy. Vyučující k nim přistupují individuálně tak, aby maximálně rozvíjeli jejich nadání. Škola má také širokou nabídku zájmových vzdělávacích kroužků, na druhém stupni mohou žáci najít realizaci v účasti na projektech a volitelných předmětech 12. Integrované děti k Počet celkem: 26 z toho postižení: SPU Zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované Integrace má velký význam nejen pro samotné integrované děti, ale i pro ostatní žáky, neboť se učí toleranci a ohleduplnosti. Přestože individuální přístup k integrovaným žákům s různými speciálními vzdělávacími potřebami a poruchami učení klade na pedagogy zvýšené nároky, zvláště při zvyšujících se počtech dětí, chceme v integraci dále pokračovat a zkvalitňovat ji. Pro žáky je velkým přínosem možnost docházet na reedukaci specifických poruch, která probíhá pravidelně po vyučování. Velmi kladně také hodnotíme práci dvou asistentek pedagoga, které působí v 6. a 7. ročníku. Od dubna školního roku 2013/2014 má škola k dispozici ještě jednu asistentku pedagoga financovanou Úřadem práce, která vypomáhá především v početném 1. ročníku, ale i v jiných třídách, kde to vyžaduje charakter práce. Velmi dobrá a přínosná je spolupráce s PPP Praha 6. 6

7 13. Výsledky zápisů do prvních tříd pro školní rok 2014/2015: plánovaný počet prvních tříd počet dětí zapisovaných do prvních tříd počet dětí zapsaných do prvních tříd z toho počet dětí s odkladem pro školní rok 2013/2014, které nastoupí v září 2014 počet odkladů pro školní rok 2014/ Tabulka je vyplněna dle výkazu S se stavem k Ve výkazu jsou uvedeni i žáci vzdělávaní dle Výsledky přijímacího řízení Devátá třída měla 14 žáků. Umisťovací řízení žáků 9. třídy proběhlo ve školním roce 2013/2014 úspěšně a odpovídá úrovni znalostí, vědomostí, dovedností a schopností žáků této třídy. Všichni žáci byli přijati k dalšímu vzdělávání. Celkem je přijato 9 žáků na střední školy a 5 žáků na odborná učiliště. a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 3 1 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) počet přijatých žáků na SŠ z devátých ročníků gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště c) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku: 14 v nižším ročníku: 0 7

8 16. Volitelné předměty: Digitální fotografie /26 žáků/ Sportovní hry /20 žáků/ Informatika /11 žáků/ Anglická konverzace /23 žáků/ Dramatická výchova /20 žáků/ Výtvarné činnosti /9/ celkový počet žáků: 60 (není dán součtem v jednotlivých předmětech, neboť žáci mají několik volitelných předmětů, volitelné předměty mají žáci 6., 7. a 9. ročníku, do 8.ročníku nebylo možno zařadit volitelné předměty z důvodu zavedení německého jazyka jako druhého světového jazyka) 17. Kroužky organizované na škole: Hra na kytaru /8 žáků/ Hra na flétnu /6 žáci/ Sborový zpěv /26 žáků/ Keramika /16 žáků/ Sportovní hry /10 žáků/ Bojové sporty a sebeobrana /5 žáků/ Hip hop a moderní tanec/6/ Badminton /6/ Skateboard /10/ Korálkování /5/ Výtvarný kroužek /30 žáků/ Počítačový kroužek /8 žáků/ Věda nás baví /7/ Škola při organizaci zájmových kroužků pro rozšíření nabídky přímo v prostorách školy spolupracuje s agenturou Kroužky a s neziskovou organizací Věda nás baví, o.p.s. Další spolupráce a nabídka pro rozšíření zájmové činnosti je s Domem dětí a mládeže Praha 6 Suchdol. 18. Školní družina počet oddělení počet žáků školní družina 4 94 Tabulka je vyplněna dle výkazu Z 2-01 se stavem k Činnost školní družiny probíhala v době od 11:40 do 17:00. Mezi přihlášenými byli žáci 1. až 4. ročníku I. stupně. Program družiny je zaměřen zejména na zájmovou a odpočinkovou činnost, jako např. malování a kreslení, práce s různým materiálem, společenské hry, ruční práce, poslech hudby, 8

9 pohádek atd. Nedílnou součástí programu jsou vycházky na školní zahradu a do přírody a také sportovní aktivity s využitím tělocvičny a školního hřiště. 19. Školní klub V tomto roce neprobíhala žádná činnost pod hlavičkou školního klubu, zájmová činnost a kroužky byly řešeny jiným způsobem (dohoda o provedení práce, agentura Kroužky, externí lektoři). 20. Poradenské služby školy - výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání Práce výchovné poradkyně se zaměřovala především na diagnostickou činnost, spolupráci s rodiči žáků, nápravu problémů, výchovné a profesní poradenství pro vycházející žáky, odklady povinné školní docházky, péči o problémové žáky a žáky s rizikovým chováním, péči o nadané a talentované žáky. Vše probíhalo ve spolupráci s PPP Prahy 6, SPC Rytmus, speciálními pedagogy, policií ČR, městskou policií, psychology, sociálními odbory, úřadem práce a dalšími subjekty. Pro zájemce z řad žáků 9. ročníku škola organizovala poradenský rozhovor pro volbu povolání v PPP Praha 6, školu navštěvovali i bývalí žáci školy, kteří žáky 9. ročníku seznamovali se svými postřehy ke středním školám, které nyní navštěvují. Žáci 8. ročníku se zúčastnili informačního programu na Úřadu práce hlavního města Prahy, který je také uskutečňován v rámci přípravy na budoucí profesní orientaci. 21. Hodnocení prevence rizikového chování Škola má zpracován minimální preventivní program. Problematiku drog škola začleňuje do stávajících učebních plánů a orientuje se na zdravý životní styl. Velká péče je žákům věnována také nadále v rámci třídnických hodin, kde je možnost navázání užšího kontaktu s třídním učitelem. Při řešení problémových situací a pro prevenci šikany je využíváno též předmětu dramatická výchova a výchova ke zdraví. Druhá třída absolvovala přednášku o první pomoci, žáci šesté třídy vyjeli do Pece pod Sněžkou na zážitkový kurz zacílený na vytvoření kladných skupinových vztahů. Žáci druhého stupně se zúčastnili těchto přednášek: Návykové látky a jejich rizika, Jak se nestát obětí nebo pachatelem trestné činnosti a Lidská sexualita. V rámci volby povolání navštívila osmá třída poradenské centrum úřadu práce. Nadále úspěšně pokračuje spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou (PPP) při řešení výchovných a vzdělávacích problémů některých žáků. Psycholožka PPP pravidelně docházela do sedmé třídy, kde se ve spolupráci s třídním učitelem zaměřovala na zlepšení klimatu a vztahů mezi žáky. Metodik školní prevence se účastnil schůzek metodiků Prahy 6 a absolvoval výjezdní školení. Učitelé byli odborně proškoleni v semináři o krizové komunikaci. Ani v tomto roce nebyl zaznamenán žádný závažný případ s prvky sociálně patologických jevů. Škola nabízí velký počet volnočasových aktivit, které se snaží podchytit zájem žáků a rozvíjet jejich aktivitu vhodným způsobem. 9

10 22. Školská rada Školská rada ve školním roce 2013/2014 měla 9 členů a v průběhu roku proběhla dvě jednání. Předmětem prvního jednání bylo zejména schvalování výroční zprávy za rok 2011/2012, hospodaření školy a doplňků ve školním řádu předložených ředitelem školy. Na druhém jednání byly řešeny jednotlivé provozní záležitosti, kvalifikovanost pedagogů a zhodnocení uplynulého školního roku. 23. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy V průběhu školního roku jsou září, listopadu a dubnu svolávány třídní schůzky, rodiče mají také možnost individuálních konzultací v předem domluvených termínech. Velmi dobře funguje také vzájemná ová komunikace. Další možnost řešení připomínek a podnětů mají rodiče prostřednictvím školské rady, v níž mají třetinové zastoupení. Škola v letošním roce pokračovala ve spolupráci s Městskou policií ČR, která pro školu uspořádala praktickou dopravní výchovu a ukázku výcviku policejních psů. Sbor dobrovolných hasičů Praha-Lysolaje pro žáky připravil prezentační akci, při které seznámil žáky s novou technikou a zásadami požární ochrany. Výrazně se začala rozšiřovat spolupráce se spolkem Ábel, který dětem nabízí ekovýchovné programy, vždy je kladen důraz na praktickou zážitkovou stránku. Úzce spolupracujeme s cizojazyčnými školami Riverside School a International School of Prague, Domem dětí a mládeže v Praze-Suchdole, PPP Praha 6, SPC Rytmus a jsme partnerskou školou nakladatelství pedagogické literatury Fraus. 24. Spolupráce školy se zahraničím Škola dlouhodobě aktivně spolupracuje se dvěma cizojazyčnými školami: Riverside School a International School of Prague. Velká část studentů těchto škol s českým občanstvím nebo povolením k trvalému pobytu na území ČR je kmenovými žáky ZŠ Lysolaje dle 38 Školského zákona (viz bod 10 této výroční zprávy). Navíc v rámci českého programu International School of Prague naše učitelky lektorovaly pět skupin žáků, což je nárůst o dvě skupiny oproti loňsku a navíc byla pilotně ověřována i možnost výuky Vlastivědy na 1. stupni. V průběhu školního roku mají studenti vzdělávaní dle 38 Školského zákona na naší škole možnost zapůjčení učebnic, konzultací s vyučujícími, v termínech rozdílných prázdnin se někteří žáci účastní i vlastní výuky a v červnu na naší škole skládají zkoušky z českého jazyka a rozdílové zkoušky v ostatních předmětech. V letošním školním roce proběhlo také několik společných akcí za účasti žáků těchto zahraničních škol, při kterých se snažíme iniciovat a podpořit komunikaci našich žáků v angličtině se svými vrstevníky (např. fotbalové utkání, prezentace specifických českých zvyků našimi žáky v AJ, porovnávání stylů vzdělávání v ČR a USA). V průběhu školního roku se na druhém stupni uskutečnila návštěva rodilých mluvčích z USA s prezentací vlastní země a její kultury a postřehů ze života cizinců v ČR. 10

11 25. Výsledky kontrol ČŠI, další kontroly Ve školním roce 2013/2014 neproběhla žádná kontrola České školní inspekce V září 2013 proběhl vnitřní audit v oblasti PO a BOZP a kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny. V červnu 2014 proběhla kontrola požární ochrany. Na škole probíhají pravidelné hygienické kontroly. 26. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo hl. m. Prahu: kraj počet žáků z toho nově přijatí středočeský jihočeský 2 0 jihomoravský Cizí státní příslušníci Státy z EU (názvy) počet dětí Státy mimo EU (názvy) počet dětí Ukrajina Akreditované programy dalšího vzdělávání: Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: Ekologická výchova, environmentální výchova Na environmentální výchovu se zaměřujeme jak ve výuce, tak i v rámci běžného fungování školy při třídění odpadů a péči o klima tříd a prostory školy. V předmětech přírodopis, chemie a zeměpis se žáci seznamují s různými ekosystémy, jejich ochranou, řešením a prevencí vzniku ekologických havárií. V rámci pracovních činností žáci pečují o prostředí školy, školní zahradu a zabývají se využitím bioodpadů. Některé odpady, jako plastové lahve či papír, se využívají při hodinách výtvarné výchovy. Ve společných prostorách jsou umístěny sběrné kontejnery na papír a plasty. Škola využívá spolupráci s občanským sdružením Abel, díky čemuž se žáci aktivně účastnili projektu Děti-ovce-krajina. Vyzkoušeli si orbu, setí obilí, sázení brambor, zpracování vlny, pozorovali pastvu ovcí v blízkém přírodním parku Žežulka a Šatovka a sledovali vliv této činnosti na danou lokalitu. Většina žáků se zúčastnila přednášky o dravcích, čtvrtá a pátá třída absolvovala cyklus přednášek na téma čistota ovzduší, hluk, voda a odpady, devátá třída uskutečnila geologickou vycházku do Prokopského údolí. Pro rozvoj kompetencí v oblasti environmentální výchovy škola nadále využívá široké možnosti kvalitní školní zahrady. 11

12 31. Multikulturní výchova Toto průřezové téma je realizováno především v předmětech AJ, ČJ, HV, VO a na 1. stupni v předmětu Člověk a jeho svět. Snažíme se o to, aby se žáci učili vzájemné toleranci, pochopení názorů a postojů druhých při seznamování se s kulturními a historickými souvislostmi, spolupráci při plnění práce v týmech, respektování odlišností. Do výuky jsou zařazovány tématické projekty, modelová řešení reálných životních situací, exkurze, besedy a filmové dokumenty. Zamýšleným výsledným efektem je pak pochopení multikulturní společnosti v celé její šíři. V rámci spolupráce s mezinárodními školami probíhaly na druhém stupni návštěvy rodilých mluvčích z USA, které měly za cíl přiblížit žákům život v těchto zemích (viz bod 24) 32. Stručná informace o autoevaluaci a využití vnějších evaluačních prostředků V letošním školním roce se škola neúčastnila žádného celostátního srovnávacího testování. Pro autoevaluaci bylo využíváno vlastních hodnotících prostředků. 33. Informace o grantech a dotacích Ve školním roce 2013/2014 byly dočerpány prostředky z grantu MHMP na projekt ekologické zahrady ZŠ Lysolaje. Celková přidělená částka činila Kč. Účelově vázaná dotace MČ Praha-Lysolaje ve výši Kč umožnila i v letošním roce výuku Aj v 1. a 2. ročníku. Díky další dotaci MČ Praha-Lysolaje ve výši Kč byly pořízeny dvě interaktivní tabule a tudíž byla tímto moderním výukovým prostředkem kompletně vybavena škola ve všech kmenových třídách. V rámci účelově vázané dotace MHMP byly čerpány prostředky na dvě asistentky pedagoga k integrovaným dětem v celkové výši Kč. Na základě dohody s Úřadem práce ČR o vyhrazení účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu byla v ZŠ Lysolaje vytvořena tři pracovní místa: pomocník školníka, pomocná kuchařka a asistentka pedagoga. Jedná se o operační program ÚP s názvem Lidské zdroje a zaměstnanost. Celkové čerpání příspěvku ve školním roce 2013/2014 bylo ve výši cca Kč. 34. Další údaje o škole a hodnocení školního roku 2013/2014 Uplynulý školní rok můžeme považovat za další úspěšné období, kdy škola pokračovala ve svém rozvoji a zdárně tak navázala na předchozí léta. Největší změnou bylo rozdělení základní školy a mateřské školy na dvě samostatné organizace, čímž bylo završeno dlouhodobé úsilí o dosažení tohoto cíle. Tento krok přináší 12

13 přímé řízení obou škol a zjednodušení organizačních záležitostí, což se v praxi projevilo již v druhé polovině školního roku, neboť k faktickému rozdělení došlo k K související změně názvu školy probíhala široká veřejná diskuse a výsledkem je prestižní a inspirativní název Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje, ke kterému se hrdě hlásíme. Počet žáků školy nám v posledních letech stále utěšeně roste a je možno konstatovat, že v naplněnosti školy a tříd jsme již dosáhli dlouhodobého koncepčního plánu. Další zvyšování počtu tříd školy již do budoucna nepovažujeme za vhodné nejen z důvodů kapacitních, ale i vzhledem ke snaze o zachování charakteru menší školy s rodinnou atmosférou. Zájem o naši školu se opětovně projevil také při zápisu do první třídy v lednu. Předem jsme avizovali otevření pouze jedné třídy s maximálním počtem 26 žáků. Počet žádostí k zápisu tento počet převyšoval téměř dvojnásobně. Přednost měly děti s trvalým bydlištěm v Lysolajích, velkou část zájemců z okolních obcí jsme, bohužel, museli odmítnout. V dalších směrech navazujeme na předchozí úspěšné roky, a tak bychom se s podrobným hodnocením v jednotlivých ohledech v podstatě opakovali. Z nejdůležitějších ukazatelů úrovně školy je třeba vyzdvihnout dlouhodobou stabilitu a vynikající profesní kvality našeho pedagogického sboru, který má největší zásluhu na postupném vybudování a udržování velmi dobrého jména naší školy nejen v obecním, ale i regionálním měřítku. Za zmínku nepochybně stojí i letos dosažené kompletní vybavení všech tříd interaktivními tabulemi, což bylo jedním z hlavních cílů modernizace výuky. Výuku angličtiny od 1. třídy, přítomnost rodilých mluvčích ve výuce, úzkou spolupráci se dvěma zahraničními školami, velké množství vzdělávacích akcí, širokou nabídku zájmových kroužků, úspěchy v soutěžích či prezentaci školy na veřejnosti bychom mohli již považovat za samozřejmost, ale za vším je třeba vidět dobře odvedenou práci a velké množství vynaložené energie. V neposlední řadě bychom rádi zmínili výrazně pozitivní atmosféru školy, která mezi učiteli, ostatními zaměstnanci, žáky i rodiči panuje. Zdá se nám, že začínáme být naladěni na podobné vlně, za což patří velký dík všem zúčastněným, neboť to je právě to neuchopitelné, co činí naši školu jedinečnou. Zároveň si tím k letos oslavovanému 80. výročí založení lysolajské školy dáváme ten nejlepší dárek. datum: Michal Hevák ředitel školy Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne:??

14 Přílohy: 1) Zpráva o hospodaření ZŠ Praha 6 Lysolaje. 2) Plnění finančního plánu tabulka. 3) Souhrnný přehled uskutečněných akcí ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje za školní rok 2013/2014. Příloha 1) Zpráva o hospodaření ZŠ Praha Lysolaje za období leden - prosinec 2013 a leden červen 2014 ZŠ Lysolaje hospodařila 1) ve smyslu 180 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání s prostředky obce určenými na zabezpečení neinvestičních nákladů. 2) ve smyslu odst. c) 160 výše uvedeného zákona s prostředky státu určenými na platy, náhrady platů, na odměny za pracovní pohotovost, odměny na práci vykonávanou na základě dohod konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně postižených, výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona poskytovány bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání. Podrobný rozpis a rozvaha jednotlivých položek je v přiložených tabulkách Plnění finančního plánu 14

15 Příloha 3) Akce uskutečněné ve školním roce 2013/2014 září 2.9.(po) slavnostní zahájení školního roku 2.9.(po) informační schůzka 1. tříd zážitkový kurz 6. třídy 10.9.(út) dopravní výchova s městskou policií 1. tř., 2.A, 2.B 11.9.(st) ukázka hasičské techniky - 1. tř., 2.A, 2.B 12.9.(čt) zahradní party neformální setkání rodičů, žáků a učitelů intenzivní kurz angličtiny s rodilými mluvčími 7. třída 19.9.(čt) informační třídní schůzky 20.9.(pá) návštěva výstavy Tutanchamon 8. třída 20.9.(pá) ekologický projekt ovečky 3. třída 23.9.(po) divadelní představení Naše rodina (Minor) 2.A a 3. třída 23.9.(po) třídní schůzka 5. třídy 26.9.(čt) výstava Petra Nikla Play 4.A 27.9.(pá) výstava Petra Nikla Play 4.B 30.9.(po) dopravní výchova na dopravním hřišti 4.A a 4.B říjen 1.10.(út) zahájení práce kroužků 4.10.(pá) návštěva národopisného muzea Musaion 5. třída 4.10.(pá) projekt AJ 6. třída 8.10.(út) návštěva přehlídky Designblok 9. třída (čt) vycházka k ovečkám družina (čt) turnaj ve fotbale 8. a 9. třída (pá) ukázka výcviku policejních psů 1. třída, 2.A, 3. třída (pá) exkurze do Prahy s průvodcem 2.A (po) beseda na téma Trestná činnost mladistvých 8. a 9. třída (út) dílnička výrobky z ovčí vlny družina (čt) ekologický projekt ovečky 3. třída (pá) celodenní výlet do Moravského krasu 2.B a 4.B (pá) dušičková slavnost družina (pá) odpoledne Halloween párty (po) Státní svátek 29. a podzimní prázdniny a ředitelské volno listopad 4.11.(po) dopravní výchova na dopravním hřišti 4.A a 4.B 6.11.(st) soutěž Běh bankou 8. a 9. třída 6.11.(st) exkurze v AV ČR experimentální botanika 4.A 7.11.(čt) exkurze v ÚCHP (v rámci Dne vědy a techniky) 4.B 8.11.(pá) exkurze v AV ČR experimentální botanika 4.B 8.11.(pá) odpoledne představení KMD 8. a 9. třída (út) dílnička výrobky z ovčí vlny družina (čt) pedagogická rada (čt) třídní schůzky 15

16 19.11.(út) (čt) (čt) (po) (po) (st) (čt) beseda na téma Návykové látky kolem nás 7., 8. a 9. třída turnaj ve florbalu 8. a 9. třída konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol vzdělávací pořad Pohyby Země (Planetárium) 5. třída školní kolo dějepisné olympiády 8. třída návštěva IQ parku Liberec 7., 8. a 9. třída školní kolo AJ soutěže 8.a 9. třída prosinec 2.12.(po) hudební představení Pořád se něco hraje celá škola 4.12.(st) turnaj ve florbalu - 6.a 7. třída 5.12.(čt) Mikulášská nadílka 6.12.(pá) koncert vokálové skupiny Happy Day Quintet celá škola 9.12.(po) divadelní představení Jak jsem se ztratil 2.A a 3. třída (út) představení Čas radosti, veselosti 1. tř., 2.B, 4.A, 4.B (st) exkurze na Pražský hrad 8. třída (st) vystoupení pěveckého sboru ZŠ na Staroměstském náměstí (čt) představení v divadle Hybernia 5. třída (pá) pořad Štědrej večer nastal (Musaion) 4.A (po) návštěva Muzea Karla Zemana 6. třída (čt) vánoční program pro veřejnost, den otevřených dveří divadlo Elf Kocour v botách (pá) vánoční besídky ve třídách (pá) nocování ve škole 2.B vánoční prázdniny leden (po) začátek výuky 9.1.(čt) schůzka pro zájemce o 1. třídu 14.1.(út) exkurze do ČNB 8. a 9. třída 15. a zápis do 1. třídy 23.1.(čt) pedagogická rada 24.1.(pá) finální kolo soutěže v AJ vybraní žáci 2. stupně 30.1.(čt) předávání pololetního vysvědčení 1.tř. Galerie umění pro děti 2.A výrobna knih na Suchdole + workshop 2.B hasičská zbrojnice Lysolaje divadlo + workshop 3. tř. knihovna na ÚMČ v Lysolajích 4.A Muzeum Karlova mostu s projížďkou na lodi 4.B Brandejsův statek + jízda na koních 5. tř. Starý královský palác 6. tř. filmové představení 7. tř. - filmové představení 8. tř. bowling v Horoměřicích 9. tř. filmové představení 31.1.(pá) pololetní prázdniny 16

17 únor 5.2.(st) školní kolo Pythagoriády 6.2.(čt) divadelní představení A cirkus bude (Minor) 4.A 6.2.(čt) přednáška na téma Šikana 6. a 7. třída 6.2.(čt) zápis do 1.třídy pro žáky zahraničních škol lyžařský výcvikový kurz 10.2.(po) vernisáž výstavy výtvarného kroužku ZŠ 11.2.(út) návštěva výstavy výtv. kroužku 2.A, 2.B, 3. tř., 4.A 17.2.(po) přednáška a ukázky 1. pomoci 5. třída 18.2.(út) výstava Peníze nebo život 8. a 9. třída jarní prázdniny březen 5.3.(st) projekt AJ v Riverside School 5. a 6. třída 6.3.(čt) film.projekce Jeden svět 5. třída 6.3.(čt) konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol 7.3.(pá) ekopřednáška na téma Čistota ovzduší 4.A. 4.B a 5. třída 7.3.(pá) beseda v anglickém jazyce s Američankou o studiu v zahraničí 8.3.(so) představení KMD ve Státní opeře 9.3.(ne) vystoupení školního pěveckého sboru na vítání občánků 11.3.(út) dopravní výchova na dopravním hřišti 4.A a 4.B 17.3.(po) přednáška na téma Sex 8.a 9. třída 19.3.(st) divadelní představení v družině 26.3.(st) literární soutěž Čtení mě baví vybraní žáci 1. až 6. třídy škola v přírodě Jiřetín pod Jedlovou 2.A a 3. třída duben 7.4.(po) vzdělávací pořad Ptáci 1. až 8. třída 8.4.(út) divadelní představení Hon na Jednorožce 5. třída 9.4.(st) matematická olympiáda 6. třída (vybraná žákyně) 10.4.(čt) pedagogická rada 10.4.(čt) třídní schůzky 11.4.(pá) ekopřednáška na téma Hluk 4.A, 4.B a 5. třída škola v přírodě 1. třída 14.4.(po) vystoupení pěveckého sboru na Staroměstském náměstí 15.4.(út) dopravní výchova na dopravním hřišti 4.B 17. a velikonoční prázdniny 21.4.(po) velikonoční pondělí 22.4.(út) velikonoční veselení družina 24.4.(čt) exkurze na ČZÚ (obojživelníci a plazi) 4.B 25.4.(pá) exkurze do skleníku Fata Morgana - Motýli 6. a 7. třída 28.4.(po) dopravní výchova na mobilním dopravním hřišti 1. a 2. třída 28.4.(po) divadelní představení A cirkus bude (Minor) 4.B 29.4.(út) návštěva Úřadu práce v rámci přípravy na povolání 8. třída 29.4.(út) divadelní představení Bomberos (Akropolis) 3. třída 29.4.(út) přednáška o Ázerbajdžánu 7. a 9. třída 30.4.(st) Čarodějný slet - družina 17

18 květen 1.5.(čt) Státní svátek 2.5.(pá) ředitelské volno 5.5.(po) ekovýchova Ovečky 4.A 6.5.(út) soutěž o Helpíkův pohár (1. pomoc) 5. třída 8.5.(čt) Státní svátek pobyt u Máchova jezera 8. třída 9.5.(pá) ředitelské volno 12.5.(po) ekopřednáška na téma Voda 4.A, 4.B a 5. třída 12.5.(po) hudební pořad Jak šli muzikanti do světa 1. a 2. třída 14.5.(st) fotografování tříd a školy 15.5.(čt) konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol 16.5.(pá) ekovýchova - stříhání ovcí 4.A a 4.B 16.5.(pá) návštěva veletrhu Svět knihy 8. a 9. třída 17.5.(so) Slavnost květů 19.5.(po) ekovýchova sázení brambor 2.B a 4.B 19.5.(po) exkurze na Pražský hrad s průvodcem 2.A 19.5.(po) obvodní kolo matem. soutěže Pythagoriáda 6. třída 20.5.(út) dopravní výchova na dopravním hřišti 4.A a 4.B 20.5.(út) návštěva výstavy Tima Burtona 8. a 9. třída 23.5.(pá) vycházka ke kapličce sv.václava na Suchdole 3. třída výlet do lanového centra 5. třída 26.5.(po) exkurze na Vyšehrad s průvodcem 2.A 26.5.(po) ekologická výuka - biotopy 7. třída 27.5.(út) výlet do Telče a Třebíče 6. až 9. třída kurz plavání - 3. třída 29. a Den dětí bowlingový turnaj 30.5.(pá) ekovýchova stříhání vlny a plstění 5. třída červen škola v přírodě (Želivka) 2.B a 4.B škola v přírodě (Krkonoše) 4.A závěrečné zkoušky dětí ze zahraničních škol kurz plavání 3. třída 4.6.(st) exkurze do Prokopského údolí, hledání trilobitů 9. třída 4.6.(st) přednáška o 1.pomoci 2.A 4.6.(st) zábavné hry a soutěže ke Dni dětí družina a kurz plavání 3. třída 12.6.(čt) Lysolajský běh celá škola 13.6.(pá) kurz plavání 3. třída 13.6.(pá) ekologická přednáška na téma Odpady 4.A, 4.B a 5. třída 16.6.(po) muzikálové představení celá škola 17.6.(út) neformální setkání budoucích prvňáčků s paní učitelkou 18.6.(st) prezentace absolventských prací žáků 9. třídy; II. stupeň 18.6.(st) návštěva letohrádku Hvězda, dopravní hřiště 4.B 19.6.(čt) pedagogická rada výlet 9. třídy (Slapy) 23.6.(po) ekovýchova setí obilí 1. třída, 4.B, 5. třída 24.6.(út) ekovýchova pasení ovcí 1. třída 25.6.(st) projektový den přípravy k 80.výročí školy II. stupeň 18

19 25.6.(st) 26.6.(čt) 27.6.(pá) exkurze na letiště Václava Havla Praha 4.A, 4.B a 5. třída slavnostní závěrečné shromáždění v tělocvičně školy, vyhlášení třídy roku, osobnosti roku, hodnocení absolventských prací a rozloučení s deváťáky vysvědčení hlavní prázdniny 19

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ Praha Lysolaje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ Praha Lysolaje VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ Praha Lysolaje 2012/2013 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2012/2013 1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Praha Lysolaje, Žákovská 164/3 poslední rozhodnutí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více