Zapomínaní učenci z Německé univerzity v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zapomínaní učenci z Německé univerzity v Praze"

Transkript

1 Vytěsněná elita Zapomínaní učenci z Německé univerzity v Praze Výstavu připravilo: COLLEGIUM EUROPAEUM Výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení FF UK & FLÚ AV ČR (www.collegium-europaeum.cz) autoři: PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. & PhDr. Dušan Radovanovič grafika výstavy: Petr Liška / ViaGaudium s.r.o. realizace: ViaGaudium s.r.o. Výstava se koná v rámci Roku svobody slova, který vyhlásil doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., děkan FF UK Za poskytnuté konzultace, dokumenty a obrazový materiál náleží poděkování především těmto institucím: Ústav dějin a archiv Univerzity Karlovy v Praze; Národní archiv v Praze; Židovské muzeum v Praze; Institut Terezínské iniciativy; Yad Vashem World Center for Holocaust Research, Jerusalem; Indiana University, Bloomington (USA) Děkujeme též novináři Petru Brodovi za cenné rady ke koncepci výstavního projektu.

2 2. světové válce Sovětskému svazu, nebo proslulý Archeologický ústav N. P. Kondakova, jehož knihovna a archiv jsou dnes deponovány v Ústavu dějin umění AV ČR. Kromě toho byla Praha od r sídlem Ukrajinské svobodné univerzity, původně založené ve Vídni, která jakožto privátní vysoká škola získala plné akademické uznání i finanční podporu čs. státu. Už v prvním semestru na ní bylo zapsáno přes 700 studentů, část jejích profesorů působila zároveň na Univerzitě Karlově a Německé univerzitě. Vedle toho fungovala od r v Poděbradech Ukrajinská polytechnika a od r Ukrajinský vysoký pedagogický institut v Praze a Ukrajinské studio výtvarných umění v Praze. Ve víru 2. světové války nebo v časech poválečných tyto instituce postupně zanikly, Ukrajinská svobodná univerzita však byla r přemístěna do Mnichova, kde existuje dodnes. Mnichov 1938 a okupace Československa nacionálně-socialistickým Německem v březnu 1939 rozmetaly různorodost pražského univerzitního prostředí, zvláště po 17. listopadu 1939, kdy byly násilně uzavřeny všechny české vysoké školy. Tragickou kapitolu představují též osudy profesorů, učenců a pedagogů židovského původu, pronásledovaných na základě rasistických tzv. Norimberských zákonů. V rámci tohoto malého výstavního projektu bychom rádi připomenuli několik takových osobností, které byly spojeny s někdejší Filozofickou fakultou Německé univerzity. (ph) Pražské univerzity v meziválečném Československu Pražská univerzitní krajina se v období 1. československé republiky ( ) vyznačovala neobyčejnou pestrostí. Profesoři a studentstvo, přestože tehdejší univerzity nebyly masovými institucemi jako ty dnešní, se výrazně angažovali ve veřejném prostoru hlavního města Prahy a celého Československa a nemalou měrou tak přispívali ke kvalitě zdejší demokracie a kultury. Na prvním místě je třeba zmínit českou a německou původně Karlo-Ferdinandovu univerzitu, které vznikly r oddělením a mezi nimiž panovala zdravá rivalita i nacionální řevnivost. Česká univerzita, dnes jediná dědička Univerzity Karlovy založené r. 1348, je dosud důležitým vědeckým a vzdělávacím centrem evropského významu. Německá Karlo-Ferdinandova univerzita, na níž působili např. filozof Ernst Mach, historik Adolf Bachmann či krátce fyzik Albert Einstein, se profilovala jako alma mater německojazyčných studentů z Čech, studenti z Moravy a Slezska odcházeli do Vídně nebo na další rakouské a německé univerzity. Významně na ní byli zastoupeni židovští studenti, ať už se hlásili k židovské národnosti nebo jen k židovskému náboženství. Stabilně tvořili asi třetinu studentstva. Česká a německá vědecká komunita v Praze spolu ovšem příliš nekomunikovala, jednotliví vědci se tak spíše vídali mimo Prahu, zejména na mezinárodních konferencích. K rozkolu mezi českou a německou univerzitou došlo po vzniku Československa v r Představitelé německé univerzity sice r složili slib věrnosti republice, ale dále rostlo napětí mezi nacionalisticky profilovanými profesory a studenty a liberální skupinou, reprezentovanou právě profesory židovského původu. R na základě tzv. Lex Mareš odňalo Národní shromáždění německé univerzitě právo užívat dosavadní název. Ten byl teď změněn na Deutsche Universität Prag. Jedinou právní nástupkyní vysokého učení, založeného kdysi Karlem IV., byla prohlášena česká Univerzita Karlova, která se také stala jediným vlastníkem Karolina, univerzitního archivu, insignií i pečeti. Ve stejném roce se také z filozofických fakult obou univerzit vydělily samostatné fakulty přírodovědecké. Situace mezi českou a německou univerzitou však zůstala napjatá po celou 1. čs. republiku. Jedním z vrcholů byla i tzv. insigniáda z r. 1934, kdy po velkých demonstracích a výtržnostech konečně došlo k předání univerzitních insignií české Univerzitě Karlově. vlevo: Pražské Klementinum hlavní budova Filozofické fakulty Německé univerzity vpravo: Pražské Karolinum slavnostní promoce absolventů Německé univerzity (kol. 1930) Významnou roli hrály rovněž vysokoškolské a badatelské instituce, založené v Praze ruskými exulanty. Od r zde krátce působila Ruská právnická fakulta, důležitými vzdělávacími centry byly též Ruský pedagogický ústav J. A. Komenského nebo Ruský obchodní ústav. Pozoruhodná vědecká pracoviště představovaly Ruský zahraniční historický ústav, darovaný po

3 Rasová perzekuce na Německé univerzitě v Praze Zatímco po r poskytla Německá univerzita v Praze útočiště řadě vědců prchajících z Hitlerova nacionálně-socialistického Německa, kolem r se tamější univerzitní klima zásadně mění. V září 1938 vyzvala čs. vláda německé univerzitní elity, aby podepsaly vyjádření loajality republice. Zavládl zmatek, takřka polovina profesorů raději opustila Československo, v podstatě utekla do Říše, mezi nimi i děkan filozofické fakulty, prof. Karl M. Swoboda. K rozladění nacionálně-socialisticky orientovaných kolegů však prof. Ernst Otto přijal úřad rektora a postavil se proti jejich politickému avanturismu. Po Mnichovu se vážně uvažovalo o přenesení Německé univerzity do Liberce, na území tzv. Sudetské župy, která teď byla součástí Říše. Univerzitní provoz se podařilo obnovit až v listopadu 1938, kdy Adolf Hitler osobně rozhodl o tom, že univerzita má zůstat v Praze. Situace však byla i nadále prekérní, neboť árijci odmítali komunikovat s Židy, tj. s těmi, kdo byli židovského původu. A to bez ohledu na to, zda se skutečně za Židy považovali nebo se cítili jako Němci, Rakušané, Češi nebo Čechoslováci. Pedagogů a studentů židovského původu, často i exulantů z Německa, bylo však na univerzitě stále značné množství. Nová vláda okleštěné 2. čs. republiky, v mnohém se již přizpůsobující přáním rozpínavého souseda, rozhodla výnosem ze o propuštění všech univerzitních vyučujících židovského původu. Tato tzv. arizace, která ovšem začala probíhat z popudu nacionalistických profesorů a docentů ještě před tímto nařízením, znamenala další citelný zásah do fungování univerzity celkem 77 pedagogů bylo takto uvolněno, z toho devět z filozofické fakulty. Vysokým stupněm arizace (34%) se Německá univerzita v Praze zařadila hned za Frankfurt a Berlín, nejvíce postižené univerzity v Německu. Po likvidaci republiky a zřízení tzv. Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939 nastává nový zlom, neboť i zde se teď naplno zavádělo nacionálně-socialistické rasistické zákonodárství. Nařízením Adolfa Hitlera byla Německá univerzita vyňata k z protektorátní správy a bezprostředně podřízena říšské jurisdikci. Zároveň byla přejmenována na Deutsche Karls-Universität Prag. Novým děkanem filozofické fakulty se stal umírněný nacionalista, prof. Ernst Schwarz. Nejmocnější osobu univerzity však představoval Konrad Bernhauer, profesor biochemie a hysterický šéf nacionálně-socialistického Svazu docentů. Ten byl v neustálých sporech s konzervativním rektorem Ernstem Ottem, který ve své funkci setrval do konce r To už však byla Německá Karlova Univerzita očištěna od všech židovských elementů a začala se psát nejpotupnější kapitola jejích dějin, když se aktivně podílela na pseudovědeckém šílení německých nacionálních socialistů. Desítky profesorů, docentů i lektorů a další stovky absolventů byly z rasových důvodů krutě pronásledovány. Tito lidé si zasluhují naši vzpomínku a úctu, zvláště proto, že většina z nich byla programově opomíjena i v dobách československého komunistického režimu. Německá univerzita v Praze byla r zrušena dekretem prezidenta republiky, a to se zpětnou platností k symbolickému datu Její existence byla postupně vymazána z kulturní paměti naší země, stal se z ní zapomenutý a opomíjený fenomén, známý spíše jen historikům. Společně s univerzitou byly z naší historické paměti vytěsněny i mnohé významné osobnosti. Patřili k nim zejména pro svůj židovský původ rasově perzekvovaní učenci, ať už zahynuli v pekle nacionálně-socialistických vyhlazovacích táborů nebo se zachránili odchodem do exilu v USA, Velké Británii či Palestině/Izraeli. Touto výstavou, kterou jsme příznačně nazvali Vytěsněná elita, bychom rádi některé z nich připomněli. Náš výběr nebyl systematický, krátké biogramy podávají jen základní informace. Přesto tímto způsobem chceme vzpomenout alespoň některé osobnosti, které výrazně obohatily (a ještě mohly obohatit) pražské univerzitní prostředí i českou a středoevropskou vědu. Naše Filozofická fakulta Univerzity Karlovy se tímto hlásí ke všem dobrým tradicím někdejší Filozofické fakulty Německé univerzity. Tato prezentace by nám měla být zároveň impulsem k přemýšlení o nesamozřejmých hodnotách svobody a demokracie, jež je třeba rozvíjet a bránit v každé době. (ph) nahoře Stavovské divadlo slavnost připojení pražské Německé Karlovy Univerzity ke svazku říšských vysokých škol ( ) dole: Oddíl německých univerzitních bubeníků na pražském Staroměstském náměstí ( )

4 SAMUEL STEINHERZ (Güssing 1857 Terezín 1942) profesor rakouských dějin a rektor Německé univerzity v Praze KÄTHE SPIEGEL (Praha 1898 Lodž 1941) Narodil se v rodině židovského obchodníka v Güssingu (Burgenland). Po maturitě začal studovat dějiny na univerzitě ve Štýrském Hradci a r zde získal doktorát. Poté působil ve vídeňském Institutu pro výzkum rakouských dějin a r se na Vídeňské univerzitě habilitoval. Mezi tím ještě stačil ve Štýrském Hradci absolvovat studium práv. Steinherz se oženil se Sofií Kastel, s níž měl pět dětí. R odešel i s rodinou do Prahy, kde získal místo mimořádného profesora pro pomocné vědy historické na německé KarloFerdinandově univerzitě. O sedm let později byl jmenován řádným profesorem. Odborně se věnoval především ediční činnosti, paleografii a numismatice. V letech zastával úřad děkana Filozofické fakulty; vedl rovněž historický seminář. Stal se řádným členem Společnosti pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách. Po 1. světové válce se odborně soustředil na české středověké dějiny (přednášel o Karlu IV.) a dějiny Rakouska a Podunají v století. V akademickém r vykonával funkci rektora Německé univerzity v Praze. Úřadu rektora se tradičně ujímal služebně nejstarší řádný profesor, od dob Rakouska-Uherska však platilo nepsané pravidlo, podle něhož židovští učenci na tuto poctu vždy dobrovolně rezignovali. Steinherz však odmítl toto ponižující pravidlo akceptovat a na své funkci trval. Antisemitská vlna nevole rozdmýchávaná především nacionalistickým sdružením Deutsche Studentenschaft vedla dokonce k vyhlášení studentské stávky, jež se rozšířila i na další německé vysoké školy a celé pohraničí. Na obranu Steinherze vystoupila část profesorského sboru i studentů z liberálního spolku Lese- und Redehalle historička a aktivistka za práva žen Narodila se v Praze v německo-židovské rodině. Její otec, prof. Ludwig Spiegel ( 1926), byl významným právním teoretikem a historikem, též rektorem Německé univerzity v Praze. Podporoval aktivistickou politiku německých občanských stran v Československu a udržoval osobní kontakty s prezidentem TGM i ministrem E. Benešem. V letech absolvovala jeho dcera Veřejné německé dívčí lyceum v Praze. V létě 1917 vykonala rozšířenou maturitu na pražském c. k. Německém státním reálném gymnáziu a zahájila studium historie na Filozofické fakultě německé Karlo-Ferdinandovy Univerzity. Vedle otce měl na ni velký vliv zejména její učitel prof. Samuel Steinherz. V závěru svého studia se stala zástupkyní předsedy liberálního spolku Lese- und Redehalle der Deutschen Studenten. Doktorskou práci Die Prager Universitätsunion ( ) obhájila r a byla promována doktorkou filozofie. Svůj vědecký debut publikovala r v Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Mladá vědkyně se zúčastnila vysokoškolských kurzů ve Vídni (1924) a Ženevě (1926) a v letech pobývala jako stipendistka Rockefellerovy nadace v USA. Výsledky amerického bádání zúročila v monografii Kulturgeschichtliche Grundlagen der Amerikanischen Revolution, která vyšla r jako příloha renomovaného časopisu Historische Zeitschrift. Knihu r předložila na Německé univerzitě v Praze jakožto habilitační práci. Přestože posudky byly pochvalné a komise vedená prof. Wilhelmem Wostrym se rovněž vyjádřila pozitivně, vedení Filozofické fakulty Německé univerzity odmítlo její docenturu schválit. Kromě nepřátelského postoje k emancipaci žen ve vědě se zde projevil i sílící antisemitismus. R se zapsala na Vídeňskou univerzitu a ve zdejších archivech studovala problematiku evropského míru v 17. století, například působení Wilhelma Egona z Fürstenbergu. V období pracovala v Zemském archivu v Praze a zároveň složila s vynikajícím prospěchem tzv. děkanskou zkoušku z českého jazyka. Poté ještě absolvovala knihovnický kurz na české Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, od r byla zaměstnána jako pomocná vědecká síla v Národní a univerzitní knihovně v Praze. R předložila svůj druhý habilitační spis, ovšem komise, složená z nacionálně orientovaných profesorů (Josef Pfitzner, Gustav Pirchan), se opět postarala o její odmítnutí. Slibná akademická kariéra se tak před ní definitivně uzavřela. Již dříve své aktivity směrovala do ženského hnutí, byla členkou pražského spolku Frauenfortschrift, r se zúčastnila Mezinárodního ženského kongresu v Istanbulu. Po okupaci Československa byla z rasových důvodů šikanována a r přišla o své knihovnické místo. Prostřednictvím American Association of University Women neúspěšně připravovala útěk do zámoří, konkrétně na Kubu. Dne byla jedním z prvních transportů odvlečena z Prahy do ghetta v Lodži, kde byla zavražděna. (ph) der Deutschen Studenten. Steinherz nakonec svůj úřad uhájil až do konce funkčního období, a stal se tak prvním židovským rektorem na německojazyčné univerzitě. Patrně i v důsledku aféry se v druhé polovině dvacátých let začal zabývat židovskými dějinami na českém území. R publikoval sborník Die Juden in Prag. Stal se také vůdčí osobností Společnosti pro dějiny židů v Československé republice, jejíž ročenky pravidelně vydával. Společnost se ve třicátých letech úspěšně rozvíjela, ránu jí zasadil až Mnichov. Její činnost byla oficiálně ukončena nařízením říšského protektora z Samuel Steinherz byl deportován do ghetta v Terezíně, kde také o svých 85. narozeninách zemřel. (dr)

5 SIEGFRIED REITER (Nový Rousínov 1863 Osvětim 1943) klasický filolog a děkan Filozofické fakulty Německé univerzity v Praze Narodil se v Novém Rousínově na Moravě v německé židovské rodině. V letech studoval v Brně a poté nastoupil na univerzitu ve Vídni, kde se u Theodora Gomperze, Wilhelma von Hartela a Karla Schenkla věnoval klasické filologii. R promoval na základě disertace o metrice v dílech tragických řeckých básníků. Po absolvování univerzity podnikl studijní cestu do Itálie. R přišel do Prahy, kde získal místo gymnaziálního profesora na Vinohradech. Odborně se věnoval především helénistickým a raně křesťanským autorům. Pro významnou edici Serta Harteliana připravil vydání neznámého Pelagiova listu, editoval také dva rukopisy textů Filóna Alexandrijského. R se habilitoval na pražské Filozofické fakultě německé Karlo-Ferdinandovy univerzity. V r byl jmenován mimořádným a konečně r řádným profesorem klasické filologie. V letech zastával funkci děkana filozofické fakulty. Jako emeritní profesor učil řečtinu až do roku Vydával kritické textové edice, mimo jiné se podílel na edici spisů latinských církevních otců Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (CSEL) a vydal rovněž objemnou korespondenci filologů Friedricha Augusta Wolfa Ein Leben in Briefen a Karla Otfrieda Müllera Briefe aus einem Gelehrtenleben R byl poslán do Terezína a ještě téhož roku na podzim byl odvezen transportem do Osvětimi. Zde byl Siegfried Reiter během roku 1943 zavražděn. (dr) MAXIMILIAN ADLER (České Budějovice 1884 Osvětim 1944) univerzitní profesor a klasický filolog Narodil se v židovské rodině německého jazyka v Českých Budějovicích, kde též v letech navštěvoval státní gymnázium. Od r studoval klasickou filologii na Filozofické fakultě Vídeňské univerzity a r zde byl promován doktorem filozofie. Na podzim 1907 se vydal na roční studijní cestu do Itálie a Řecka, k jejímuž financování získal rakouské vládní stipendium. Poté působil jako gymnaziální profesor v jihomoravském Mikulově ( ) a v Praze-Vinohradech ( ), konečně pak na Německém dívčím reformním reálném gymnáziu v Praze ( ). Zároveň se intenzivně věnoval vědecké činnosti a publikoval hned několik monografií o Senekovi, Hérakleitovi, Plútarchovi a Filónovi. V letech vydal společně s Hansem von Arnimem v nakladatelství Teubner v Lipsku čtyřsvazkové dílo Stoicorum veterum fragmenta, dodnes velmi ceněné. R předložil svou knihu o Filónovi Alexandrijském na Filozofické fakultě Německé univerzity v Praze jako habilitační práci a r se úspěšně habilitoval v oboru klasické filologie. Už r začal přednášet, o dva roky později se stal řádným zaměstnancem univerzity, od r působil jako vedoucí latinského oddělení Semináře pro klasickou filologii. S platností od jej prezident republiky jmenoval mimořádným profesorem klasické filologie. Studium židovského myslitele Filóna nebylo pro Adlera samoúčelné, čerpal z něj inspiraci k propojení židovské myšlenkové tradice s ideály humanismu. Fascinoval jej rovněž socialismus, nikoliv však ten marxistický. Univerzitními studenty byl milován jako vynikající pedagog, jenž strhával svými skvělými přednáškami. U ostatních profesorů platil za vědeckou autoritu i dobrého společníka. Ve svých seminářích se zabýval řeckou i latinskou filologií, velký důraz kladl na výklad řeckých a římských básníků. Na počátku r musel na nátlak nacisticky orientovaných kolegů opustit Německou univerzitu. Po likvidaci Československa a zřízení Protektorátu, když byly židovské děti vyloučeny ze škol všech stupňů, právě Adler pro ně organizoval tajné bytové semináře, sháněl učitele, koordinoval výuku a organizoval zkoušky. R byl deportován do ghetta v Terezíně, kde se v rámci židovské samosprávy stal vedoucím referátu vzdělávání mládeže. S E. Utitzem se aktivně podílel na organizaci kulturního života, a to včetně divadla, koncertů, přednášek, jazykových kurzů i sportovních akcí. Ani ve stínu smrti neztrácel humor a sebekontrolu, jak vzpomínají pamětníci. Na podzim 1944, krátce po svých 60. narozeninách, byl zařazen do transportu směřujícího do Osvětimi, kde byl krátce nato zavražděn. Adlerovy spisy o stoické filozofii a antické literatuře jsou dodnes reflektovány na univerzitách v Evropě i Americe. (ph)

6 FRITZ PAUDLER (Libouchec 1882 Praha 1945?) etnolog a antropolog Narodil se v Königswaldu (dnešním Libouchci) u Děčína. V letech absolvoval gymnaziální studia v biskupském chlapeckém semináři v Krupce. Maturitu úspěšně složil na státním reálném a vyšším gymnáziu v Teplicích. Paudler začal studovat práva, po roce však přešel na Filozofickou fakultu německé Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Na univerzitách v Berlíně, Vídni a Praze navštěvoval přednášky z románské filologie a germanistiky, z cizích jazyků, indologie, etnologie a antropologie. R promoval na německé univerzitě v Praze; jeho etnografická disertace Zur Ethnographie der Genussgiftsitten mit seinem Anhang: Prolegomena zu einer OTTO STEIN (1893 Žatec 1942 Lodž) univerzitní profesor a indolog Narodil se v Žatci v německo-židovské rodině. Na pražské německé univerzitě studoval dějiny, kulturu starověkého Řecka a především indologii u významného profesora Morize Winternitze. R byl odveden na italskou frontu. Kvůli psychosomatickým potížím byl však o rok později uznán neschopným vojenské služby. Ještě r úspěšně obhájil svoji disertační práci Megasthenés und Kautilya, v níž prokázal, že autorem sanskrtského spisu Arthašástra nemohl být Megasthenés, řecký velvyslanec u dvora indického krále. I v dalších pracích Stein úspěšně spojoval indologii se studiem antického Řecka. Věnoval se rovněž indické epigrafice, významu čísel v indické kultuře, staroindickému urbanismu a stavbě pevností. V letech podnikl díky podpoře československého ministerstva školství stipendijní cestu do Indie. Zde pronesl řadu významných přednášek a stal se členem redakční rady časopisu Journal of Indian History, působil rovněž jako spoluvydavatel pařížské Bibliographie Bouddhique a pražských časopisů Archív Orientální a Indologica Pragensia. R byl jmenován řádným profesorem na Filozofické fakultě Německé univerzity v Praze. Mnichovská dohoda a postupná tzv. arizace akademického prostředí dopadla i na Ottu Steina. Již v podzimním semestru 1938 nesměl přednášet a na počátku r musel nuceně předat svůj seminář. Herbert N. Randal, knihovník India Office Library v Londýně a Steinův dobrý přítel, se pokusil dostat uznávaného indologa i s jeho ženou do Velké Británie, akce se však nezdařila. Stein sice ještě odeslal svůj majetek včetně rozsáhlé knihovny do Londýna a obdržel od Randala jízdenku na vlak i palubní vstupenku na loď přes kanál La Manche, britské velvyslanectví v Praze však odmítlo udělit Steinovi potřebné vízum. Dne byl se svou manželkou odvezen transportem do ghetta v polské Lodži. Steinova choť zahynula v květnu následujícího roku, jeho vlastní osud zůstává neznámý. Otto Stein zemřel v lodžském ghettu někdy v průběhu roku (dr) Urgeschichte und Entwicklungsgeschichte der Genussgiftsitten byla velmi dobře přijata. Dále se věnoval především antropologicko-prehistorickému výzkumu evropských národů. Po přestěhování do Vídně pracoval na tamním antropologickém ústavu pod profesorem Pöchem, s nímž se mimo jiné během 1. světové války podílel na výzkumech v táborech válečných zajatců. Po skončení války se vrátil do severních Čech, kde působil jako ředitel teplického muzea; staral se zde především o prehistorické sbírky. Jeho vědecká činnost se pohybovala na pomezí mezi antropologií, kulturologií, prehistorií a lingvistikou, nejvíc jej ale zajímal výzkum ras evropsko-severoafrických národů. Ve vídeňském časopise Anthropos zveřejnil obsáhlou studii Cro-Magnon- Studien, která byla později přijata jako habilitační práce. Paudler soudil, že kromaňonci dodnes přežívají ve dvou formách; tmavší a menší se vyskytuje v severní Africe a jižní Evropě (především na Pyrenejském poloostrově) a naopak světlejší a větší ve střední a severní Evropě (nejvýznamněji ve Švédsku). Vycházel přitom nejen z rasových ukazatelů, ale i z řeči a kulturně historických projevů Evropanů. Svoji teorii dále rozpracoval v publikaci Die hellfarbigen Rassen und ihre Sprachstämme, Kulturen und Urheimaten, vydané v Heidelbergu r Paudler mimo jiné předložil hypotézu, podle níž germánský ideál krásy vychází spíš z kromaňonského než z nordického typu. R byl jmenován mimořádným a r řádným profesorem na Filozofické fakultě Německé univerzity v Praze. Během tzv. 2. československé republiky ( ) se výrazně zasazoval za své studenty, jimž nebyla z rasových důvodů umožněna obhajoba disertační práce. Krátce na to byl však i on donucen univerzitní prostředí opustit. O dalších osudech Fritze Paudlera není nic bližšího známo. Jako židovský míšenec s židovskou manželkou se konce války patrně nedožil. Někdy se bez udání pramene uvádí, že zemřel roku 1945 v Praze. (dr)

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass Projekt Historie Židů a současná situace na Blízkém východě Dílna Židovské Brno, Pavel Hass 19.5.-23.5.2008 ZŠ Kotlářská, Brno Zpracovala Mgr. Yvona Dvořáková 1. Evokace (obr. č.1, 2, 3) Zamysleme se nad

Více

JOHANN RADON a počítačová tomografie

JOHANN RADON a počítačová tomografie JOHANN RADON a počítačová tomografie Alena Šolcová 26. listopadu 2013 Dětství Narodil se 16. prosince 1887 v Děčíně. Rodiče: Anton a Anna, otec bankovní úředník. Vyrůstal s dcerami otce z prvního manželství.

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Schindlerova továrna Továrna života KONCEPT IDEOVÝ

Schindlerova továrna Továrna života KONCEPT IDEOVÝ Schindlerova továrna Továrna života Továrna života - obnova území opuštěného průmyslového komplexu uprostřed obce Brněnec. Prostory areálu by se mohly stát živým centrem obce, ale i naší soudobé historie

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

S T A T U T S O U T Ě Ž E

S T A T U T S O U T Ě Ž E MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.224 211 021 e-mail:masdem@seznam.cz www.masarykovohnuti.cz S T A T U T S O U T Ě Ž E IX. ročníku soutěže ve školním roce 2015 2016 vyhlášené

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019)

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty PP 1 Archeologie Řecka OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 ak. Kv k Druh

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Příklad č. 1. Příklady pochybení vzniklých při studiu doktorských studijních programů na FPR

Příklad č. 1. Příklady pochybení vzniklých při studiu doktorských studijních programů na FPR Příklady pochybení vzniklých při studiu doktorských studijních programů na FPR Zveřejněno na žádost představitelů studentské komory AS ZČU Příklad č. 1. - pro obor pracovního práva na katedře pracovního

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_02_NACISTICKE_NEMEC

Více

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH.

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. 3. setkání českých škol v Severní Americe 27. 28. 6. 2014, Dallas Lucie S. Boucher, předsedkyně spolku

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře II.

Obraz 2. světové války v české literatuře II. Obraz 2. světové války v české literatuře II. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Pracovní list k projektovému dni PD 04/01. Hrdličkovo muzeum

Pracovní list k projektovému dni PD 04/01. Hrdličkovo muzeum Pracovní list k projektovému dni PD 04/01 Hrdličkovo muzeum Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda, Člověk a svět práce Přírodopis,

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kordovský Adolf (1926-1958) Prozatímní inventární seznam NAD č. 709 evidenční pomůcka č. 181 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. Adolf Kordovský (1886-1986)

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA Václava Horčáková Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov Pezinok 5. - 7.

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí)

Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí) Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí) 2007 prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. PhDr. Kateřina Valentová, PhD. Blanický

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Ověření ve výuce Třída 8. A Datum: 12. 6. 2013 Pořadové číslo 20 1 Vědci Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust RAKOVNÍK Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust 1. Pátrání ve Státním okresním archivu v Rakovníku zde se nám podařilo získat materiál k historii Židů na Rakovnicku,

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Martina Lichovníková Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

K tomuto tématu se vrací i v zápise z 8. prosince 1918:

K tomuto tématu se vrací i v zápise z 8. prosince 1918: Další cesta domů trvala, s mnoha peripetiemi, téměř dva měsíce. Konečně 1. září 1918 dorazil do Prahy, kde ho na nádraží čekala maminka Berta Ginzová, teta a sestra (oba bratři byli stále na frontě). Následovaly

Více

Židovské muzeum v Praze Oddělení pro vzdělávání a kulturu

Židovské muzeum v Praze Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovské muzeum v Praze Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovské muzeum v Praze Osnova 1. Základní informace 2. Statistika 3. Nabídka pro školy 4. Práce s učni 5. Nabídka pro učitele Jiří Tejkal, oddělení

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR.

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR. Žalovaná strana: I. Národní památkový ústav právní zástupce: JUDr. Miloš Hošek, advokát Žalující strana: II. Colloredo-Mannsfeldové Dědicové: 1) Kristina Colloredo-Mansfeldová nemovitosti po dr. Josefu

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Uverejnené: 30.01.1946 Účinnosť od: 30.01.1946

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Uverejnené: 30.01.1946 Účinnosť od: 30.01.1946 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Uverejnené: 30.01.1946 Účinnosť od: 30.01.1946 9 V l á d n í n a ř í z e n í ze dne 21. prosince 1945, kterým se vydává statut Vysoké školy politické a

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.07/1.2.05/01.0016 Vzdělávání pedagogů pro integraci

Více

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum.

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum. Jakub Hron Naše vlast měla i má mnoho vynálezců, objevitelů a zlepšovatelů. Někteří jsou téměř zapomenuti, jiné zná celý národ. K těm prvním můžeme zařadit jihočeského rodáka, profesora, vynálezce a libomudruna

Více

Otto Wichterle. Prof. Ing. RTDr. Otto Wichterle, DrSc.

Otto Wichterle. Prof. Ing. RTDr. Otto Wichterle, DrSc. Otto Wichterle Otto Wichterle se narodil 27. října 1913 v Postějově, jeho otec byl spolumajitelem firmy Wikov, která se zabývala výrobou zemědělských strojů a později i automobilů. V šesti letech se málem

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Den otevřených dveří k přijímacímu řízení 2014 Jaké studijní obory nabízíme? tříleté bakalářské studium: Anglický

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V. ČÁST OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V PROTEKTORÁTU Adolf Hitler rozhodl o likvidaci celých národů, především ŽIDŮ a ROMŮ. Po vzniku protektorátu zavedeny

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015 SNP 14. března 1939 vznikl samostatný slovenský stát totalitní režim, satelit Německa. Prezidentem byl zvolen Josef Tiso. Jedinou povolenou stranou byla Hlinkova slovenská ĺudová strana (KLEROFAŠISTICKÁ

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) [Zadejte text.] Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) Prozatímní inventární seznam NAD č. 583 evidenční pomůcka č. 214 Honzáková Valerie Praha 1971 [Zadejte

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Z vily, ve které nyní sídlí naše školka, zmizeli téměř před 70 lety lidé. Kdo to byl? Proč odešli? Proč budou před školkou nějaké kameny? I v tomto školním roce se s

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Centrum dalšího vzdělávání FF UK Univerzita třetího věku Rozvrh přednášek pro akademický rok 2015/2016

Centrum dalšího vzdělávání FF UK Univerzita třetího věku Rozvrh přednášek pro akademický rok 2015/2016 Centrum dalšího vzdělávání Univerzita třetího věku Rozvrh přednášek pro akademický rok 2015/2016 - ZS 1. skupina Termíny výuky pro 1. skupinu Co nevíme o sociálních problémech I. Shakespeare a kultura

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Odborný seminář ÚK. Doc. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

Odborný seminář ÚK. Doc. Ing. Martin Hartl, Ph.D. Doktorské studium na Ústavu konstruování Odborný seminář ÚK Doc. Ing. Martin Hartl, Ph.D. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ 2006 Obsah Cíl doktorského studijního programu Školitel

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně Úvod Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně duben 2010 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Šedá literatura jako zdroj odborných informací

Šedá literatura jako zdroj odborných informací Šedá literatura jako zdroj odborných informací Mgr. Petr Novák Státní technická knihovna p.novak@stk.cz 22. ledna 2008 IKI 2008, areál UK, Praha - Jinonice Proč se zabývat šedou literaturou? není běžně

Více