Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Masarykovo nám Nová Paka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Masarykovo nám. 2. 509 27 Nová Paka"

Transkript

1 Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Masarykovo nám Nová Paka

2 Část A Základní charakteristika školy a) Název: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo: Masarykovo nám. 2, Nová Paka Právní forma: příspěvková organizace IČO: b) Zřizovatel: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245/ Hradec Králové c) Statutární zástupce: Mgr. Petr Jaroš Šlejharova Nová Paka d) Adresy pro dálkový přístup: e) Datum posl. rozhodnutí: č.j / f) Celková kapacita školy: 595 žáků g) Školská rada: ustavena: počet členů: 6 předseda: Bohumil Šmika K. Havlaty Nová Paka

3 Část B Přehled oborů vzdělání Kód oboru Název oboru Č.j. a datum schválení Délka studia H/01 Pekař ŠVP SŠGS 653/ H/01 Cukrář ŠVP SŠGS 657/ H/01 Krejčí (ŠVP Krejčí se zaměřením na modelování oděvů) ŠVP SŠGS 655/ H/01 Truhlář ŠVP SŠGS 656/ H/01 Kuchař-číšník ŠVP SŠGS 658/ M/01 Hotelnictví (ŠVP Hotelnictví a turismus) ŠVP SŠGS 654/ L/51 Podnikání (DE) ŠVP SŠGS 474/ L/521 Podnikání (DA) / L/51 Podnikání (DA) ŠVP SŠGS 474/ Celkové údaje o škole Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele ,7 22,5 Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR.

4 Učební plány ve školním roce 2012/2013 obor Podnikání (dálková forma nástavbového studia III. ročník) Kód oboru Název oboru Kdo vydal učeb. dokumenty Pod č. j. Platnost od 6441L/524 Podnikání MŠMT ČR 21236/ Část C Personální zabezpečení činnosti školy Ped. a odbor. kvalifikace učitelů a UOV Jméno pracovníka nebo pořadové číslo (rozhodne ředitel školy) Pracovní zařazení Vyučení u UOV Odborné (vysokoškolské, ÚSO) Pedagog. Délka praxe (obor) uveďte název školy Mgr. Milan Pospíšil ředitel PřF UP Olomouc FF 43 Mgr. Petr Jaroš ZŘTV Univerzita H. Králové PF 33 Ing. Lad. Kocourková ZŘPV cukrářka VŠCHT Praha DPS 27 Mgr. Martina Ahmed Čermáková učitelka UK Praha PF 11 Mgr. Hana Antošová ext. učit. PedF Hradec Králové PF 38 Bc. Marek Brožík učitel FTVS Praha 5 Mgr. Klára Dixová učitelka UHK Hradec Králové PF 5 Ing. Zdeněk Grosman učitel VŠLD Zvolen DPS 30 Daniela Hanáková učitelka krejčí SPŠT Brno DPS 30

5 Josef Chudoba učitel str. zámečník SPŠ Jičín DPS 33 Dr. Libuše Kučerová učitelka cukrářka PedF UK Praha PF 40 Ing. Jana Linková učitelka Univerzita Pardubice DPS 20 Bc. Pavel Plochý učitel číšník Univerzita T. Bati Zlín (st) 22 Mgr. Ivan Sehnal učitel PedF Ústí n. L. PF 25 Mgr. M.. Mičáková učitelka Univerzita H. Králové PF 6 Ing. Lucie Němcová učitelka VŠO Praha 2 Ing. Zuzana Šmiková učitelka VŠST Liberec DPS 25 Mgr. Olga Šmejcová učitelka PřF UK Praha PF 30 Romana Vajglová učitelka UHK Hraec Králové 4 Ivana Věchtová ext. učit. SPŠT Liberec DPS 30 Mgr. Daniela Vítová učitelka FTVS Praha PF 37 Ing. Vl. Vojáček učitel VŠST Liberec DPS 23 Ing. Eva Vitvarová učitelka VŠE Praha PF 18 Mgr. Milena Jarošová učitelka FF UP Olomouc FF 31 Mgr. Kat. Jarošová ext. učit. TU Liberec PF 8 Mgr. Jan Horáček ext. učit. FF UK Praha FF 45 Bc. Zuzana Pánková učitelka ČŽU Praha PF 23 Jaroslava Havlová VUOV cukrářka SOU Nová Paka DPS 36 Alena Šulcová UOV cukrářka ISŠ Nová Paka DPS 29 Božena Vaňková UOV cukrářka SPŠPT Pardubice DPS 30

6 Miloslava Farská UOV cukrářka SPŠPT Pardubice DPS 32 Bohuslava Kuhnová UOV cukrářka ISŠ Nová Paka DPS 28 Rom. Bělohlávková UOV Cukrářka, kuchařka-servírka SOU Lomnice n. P. DPS 15 Stanislava Štrynclová VUOV krejčí SOU Nová Paka DPS 24 Alena Šepsová UOV kuchař-číšník HŠa SJŠ Poděbrady DPS 33 Miloš Zajíc VUOV truhlář SPŠST Hradec Králové DPS 33 Zdeněk Bičiště UOV truhlář SOŠ Hradec Králové DPS 7 Jaroslav Vízek UOV truhlář SOUaSOŠ HradecKrálové DPS 22 Václav Vondrouš VUOV truhlář SUPŠ Praha 35 Milan Jirka UOV truhlář DPS 27 Rudolf Eliáš UOV pekař SOUaU Nová Paka 18 Nepedagogičtí prac. Ing. Eva Čevelová ekonomka vysokoškolské 27 Libuše Peteráčová sam. ref. ÚSO 29 Ladislava Trnková sam. ref. ÚSO 38 Ladislav Věchet školník str.zámečník SO 39 Zuzana Burgerová uklízečka prodavačka SO 30 Alex. Pospíšilová uklízečka prodavačka SO 38 Leoš Peteráč uklízeč automechanik SO 18 Bc. Olga Viková sam. ref. ČZU Praha 2

7 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků na škole Učitelé 73,9 % Mistři odborného výcviku 93,5 % Vychovatelé není DM celkem 83,7 % Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka Počet pedag. pracovníků Školní rok 2012/ Počet nekvalifikovaných pracovníků školní rok 2012/2013 U pedagogických pracovníků 7 U nepedagogických pracovníků 0 Část D Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 (celkový počet přijatých žáků k ) Kód oboru Název oboru 1. kolo další kola poč.přij. poč.přihl poč.přij. poč.přihl poč.přij. celkem 2953H01 Pekař (ZL 6)

8 2954H01 Cukrář (ZL 30) H01 Krejčí 2 2 (ZL 2) H01 Truhlář (ZL 13) H01 Kuchař - číšník (ZL 37) L51 Podnikání DE Nebylo otevíráno 6441L51 Podnikání DA M01 Hotelnictví (ZL 26) 5 5 (ZL 4) 30 Část E Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů V: Ostatní střední školy Kód oboru Název oboru 1. roč 2. roč 3. roč 4. ro Celk.počet žáků Poč. tříd č celk. 2953H01 Pekař ,5 2954H01 Cukrář ,5 3158H01 Krejčí ,5 3356H01 Truhlář ,5 6551H01 Kuchař - číšník L51 Podnikání DE L524 Podnikání DA

9 6441L51 Podnikání DA M01 Hotelnictví Pozn.: obory Pekař, Cukrář,Truhlář a Krejčí slučovány ve společných třídách, dálková forma nástavbového studia Podnikání (3. ročník) připravována podle celostátních osnov a pod původním kódem KKOV. b) prospěch žáků ve škole (bez dálkového studia) Ročník Počet žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje 1. ročník ročník ročník ročník celkem c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka. ( bez DS) Ročník Počet celkem Důvodem prospěch Důvodem chování Jiné důvody Počet zamešk. hod./žák % zameš. hodin Školní rok 2012/ ročník ,3 2.ročník ,8 3. ročník ,3 4. ročník ,7 celkem

10 d) Snížený stupeň z chování (bez nástavbového studia) školní rok 2012/2013 Stupeň chování Počet % z celku , ,9 e) Celkový počet neomluvených hodin. Počet neomluv. hodin % z celku ,39 % f) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních a závěrečných zkoušek k Maturitní zkoušky školní rok 2012/2013 Kód oboru Název oboru Počet ž. celkem Počet ž. nepřipuštěn Počet ž. s vyznamen. Počet ž. prospěl Počet ž. neprospěl 6441L/51 Podnikání (DE) L/524 Podnikání (DA) M01 Hotelnictví

11 Závěrečné zkoušky školní rok 2012/2013 Kód oboru Název oboru Počet ž. celkem Počet ž. nepřipuštěn Počet ž. s vyznamen. Počet ž. prospěl Počet ž. neprospěl 2953H01 Pekař H01 Cukrář - výroba H01 Krejčí H01 Truhlář-výroba náb H01 Kuchař-číšník

12 Část F Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V současné době problematika sociálně patologických jevů stále narůstá a stává se celospolečenským problémem. Z pohledu pedagogů bylo v hodnoceném roce důležité poskytnout studentům co nejvíce informací v různých formách sdělení o drogové problematice a dalších negativních sociálně patologických jevech. Tyto informace jsme se snažili předávat žákům prostřednictvím třídních učitelů, ale i vyučujících v předmětech, kde k tomu byl prostor a odpovídající obsah. Zároveň bylo dbáno věku žáků a snaha s nimi o této problematice hovořit na neformální úrovni. Jsme si vědomi, že žáci středních škol patří k nejohroženější skupině. Naše škola realizovala v hodnoceném roce program primární prevence sociálně patologických jevů a spolupracovala s dalšími subjekty. Pozitivní zjištění a důsledek naší snahy je fakt, že naše škola nevykazuje v dané oblasti žádné závažné problémy. Sociálně patologické jevy nezužujeme pouze na drogovou závislost, alkoholismus a kouření. V působení na žáky školy jsme nezapomněli ani na patologické hráčství, vandalismus, agresivitu, šikanu. Velkým problémem je v současné době záškoláctví. Nelze opomenout ani xenofobii a rasismus. Tato problémová oblast se stávala trvalým námětem jednání porady vedení. Obě zkušené učitelky se zúčastnily v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků seminářů na dané téma. V předešlém roce to bylo například téma: Prevence, diagnostika a vyšetřování školního šikanování. V rámci porad učitelů jsou pak poznatky z těchto seminářů přenášeny na ostatní pedagogické pracovníky. V této problematice úzce spolupracujeme s Policií ČR (náčelník okrsku Nová Paka kpt. Josef Kordík je mj. členem výboru SRPŠ), zejména se specialisty na tuto oblast.

13 Na podzimní pedagogické radě (č. 2) je proveden důkladný sociální rozbor všech tříd I. ročníku. Ten pak slouží jako základní podklad pro práci třídního učitele při tvorbě třídního kolektivu. V říjnu 2012 pak proběhly besedy se žáky školy S tebou o tobě. Úspěšně působí pravidelně aktualizovaná nástěnka doplněná schránkou důvěry ve vestibulu školy. Školní metodik prevence Ing. Zuzana Šmiková a výchovná poradkyně Mgr. Daniela Vítová poskytovaly poradenské služby studentům a jejich rodičům a na požádání zajišťují poradenské služby specializovaných poradenských a preventivních zařízení. Ve valné míře bylo jako v minulosti využíváno naším stoprocentně nekuřáckým pedagogickým sborem metody osobního příkladu v této oblasti. Úzce jsme spolupracovali s pedagogicko-psychologickou poradnou především v Jičíně, ale i v Trutnově. K celkovému hodnocení uplynulého školního roku v oblasti sociálně patologických jevů můžeme k naší radosti konstatovat, že nedošlo k žádnému prohřešku a nebyl řešen jediný případ s tímto proviněním. Část G Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Druh studia, kurzu apod. Počet zúčastněných pracovníků Kurzy jednotlivých předmětů 7 Odborné kurzy 44 Kurzy ucelených částí učiva 14 Bakalářské studium VŠ 2

14 Magisterské studium VŠ 1 Část H Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Aktivity a prezentace školy na veřejnosti jsou vedením školy velmi sledované záležitosti, neboť v současné době, kdy ze ZŠ vychází historicky nejméně žáků, slouží toto jako jeden z hlavních prostředků k získávání nových žáků školy. K tomu účinně využíváme příznivé skladby oborů, které vyučujeme. Každá takováto akce je pak většinou spojena s příznivým dopadem na hospodaření školy. Převážně šlo o zajišťování rautů a pohoštění, ale i o účasti na oborových soutěžích tuzemského či mezinárodního rozměru. Obory Cukrář a Pekař realizují svoji produktivní práci na vykrývání zakázek a objednávek individuálního i skupinového charakteru. Pozadu nezůstávají ani obě truhlářské dílny (Lázně Bělohrad a Vrchlabí), které realizují řadu finančně zajímavých zakázek ke spokojenosti zákazníků. Drobné zakázky úměrné počtu žákyň oboru Krejčí vykrývala i tato dílna. Ve školním roce 2012/2013 jsme realizovali tyto akce: Gastronomické akce Raut při příležitosti slavnostního otevření nových učeben

15 Občerstvení hasiči Jičín sportovní soutěž Konference cestovního ruchu Hradec Králové zajištění občerstvení Jičín - město pohádky- akce Číše vína zajištění rautu ZŠ Stará Paka raut MÚ Nová Paka občerstvení Občerstvení pro 19 osob ze ZŠ Stará Paka v prostorách odb. učebny Švejk Raut pro novopacké hasiče Kopidlenský kvítek -pořádaný Střední zahradnickou školou ( zajištění celodenního občerstvení, prodej cukrářských a pekařských výrobků) Kulturní dům Jičín velký raut pro Automotoklub Nová Paka Den otevřených dveří naší školy (ukázka všech prostor teoretické výuky i dílen a poskytnutí občerstvení pro návštěvníky) Občerstvení pro MÚ Nová Paka kanapky Občerstvení - studené mísy pro paní Evu Čevelovou

16 Mikulášská besídka pro děti občerstvení Zhotovení 100 ks masových rolád pro oddělení policie Nová Paka MÚ Nová Paka občerstvení Obložené mísy pro paní Mužíčkovou Náborová akce Já už to znám ve spolupráci se SŠTŘ Nový Bydžov (cukráři, truhláři, krejčí) Raut pro vyhlášení nejlepšího sportovce roku okresu Jičín Raut pro sportovce Nová Paka Vánoční trhy jedna z největších akcí školy prodej gastrospecialit a výrobků školy, výstava prací žáků školy MÚ občerstvení pro 30 osob Občerstvení pro sportovní oddíl Cofola CUP zajištění občerstvení pro soutěžní teamy Mileta Hořice raut pro hasiče ( poděkování za záchranu objektu) Raut pro ISŠ Nová Paka ( občerstvení pro 50 osob) Novopacký slavíček občerstvení u příležitosti hudební soutěže, pořádané Gymnáziem a Střední odbornou školou pedagogickou v Nové Pace Enika Nová Paka občerstvení pro 35 osob u příležitosti slavnostního otevření nových výrobních prostor Městské kulturní středisko Jičín občerstvení na Catering show Oblastní nemocnice Jičín RHB centrum občerstvení Hasičský záchranný sbor Jičín občerstvení Slunovrat- občerstvení pro celoměstské oslavy

17 Dalším významným prvkem v prezentaci a aktivitách školy jsou soutěže ať již oborové nebo sportovní: Září 2012 soutěž Machři roku (obor Truhlář) Říjen 2012 Světová olympiáda kuchařů a cukrářů IKA Erfurt 2012 účast obor Cukrář (soutěžící E. Nýdrlová) zisk 2 zlatých olympijských medailí! Březen 2013 soutěž odborných dovedností oboru Truhlář v Třemošnici Duben 2013 soutěž GASTRO Hradec Vitana Cup, účast obory Cukrář, Kuchař číšník, Hotelnictví. Zisk zlaté medaile (Cukrář), 2 bronzové medaile (Hotelnictví, Kuchař číšník). Květen 2013 Dny chleba Pardubice, obor Pekař, umělecký atraktivní výrobek z pekařského těsta. Červen 2013 Junior Carving Cup Třebíč - mezinárodní Mistrovství ČR juniorů v carvingu (zisk stříbrné medaile, 2 bronzové medaile) Jednoznačně největším úspěchem školy je zisk 2 zlatých olympijských medailí na Světové olympiádě. Jedná se o třetí úspěšné vystoupení oboru cukrář na nejprestižnějších světových soutěžích a ve všech případech škola dosáhla mimořádných úspěchů, což potvrzuje vysokou úroveň kvality přípravy u oboru Cukrář. Kromě pořadatelské funkce jsme se účastnili následujících sportovních soutěží pořádaných jinými školami Okrskové kolo Poháru J. Masopusta v kopané 1. místo Středoškolský pohár v kopané 2. místo Okresní kolo Poháru J. Masopusta 4. místo Okrskové kolo ve florbalu chlapci 3. místo Okresní kolo ve florbalu dívky 6. místo Okresní kolo v košíkové chlapci 3. místo

18 Charitativní akce V rámci Vánočních trhů ( ) byla za prodej vyřezávaného ovoce žáky školy utržena částka 3700,- Kč. Tato částka byla symbolicky věnována Farnímu úřadu Nová Paka na opravu Kláštera v našem městě. Aktivní podíl našich žáků při prodeji symbolických květin výtěžek věnován na výzkum v boji proti rakovině. Účast žáků školy na prodeji předmětů nadace Světluška pro pomoc nevidomým. Kulturní akce Žáci naší školy ve školním roce 2012/2013 navštívili jedno filmové představení, dvě přednášky, divadelní představení a v rámci praxe bylo zorganizováno několik odborných exkurzí. V říjnu 2012 jsme na základě kvalitních výsledků při hodnocení závěrečných zkoušek získali ocenění Čestné uznání Hospodářské komory za vysokou úroveň přípravy v oborech Kuchař-číšník, Truhlář a Cukrář. Ocenění jsme převzali v sídle Hospodářské komory v Praze za přítomnosti zástupců MŠMT, rodičů našich oceněných žáků a vedení školy. Sportovně turistický kurz V září 2012 ( ) se uskutečnil sportovně turistický kurz STK. Stejně jako v minulosti byl organizován formou zahraničního pobytu v chorvatském letovisku Lanterna v rivieře Poreč. STK se účastní žáci 3. ročníků všech oborů vzdělávání. Kurz má náplň sportovních soutěží i turisticko-poznávacích akcí. V rámci kurzu je nabízen i celodenní výlet lodí. Ke spokojenosti účastníků přálo i bezchybné počasí a příznivá teplota vody, která umožňovala každodenní plavecký výcvik.

19 Lyžařský kurz V únoru 2013 absolvovali žáci 1. ročníků lyžařský kurz v příjemném prostředí penzionu Krakonošova zátiší v Poniklé. Poplatek žáků za pobyt v délce 6 dní byl 1.800,- Kč. Zahrnoval nadstandardní ubytování doplněné prostory pro trávení volného času (sauna, herna, stolní tenis, šipky, kurt na squash). Výcvik lyžování probíhal na nedaleké sjezdovce s vlekem Homole v Poniklé. Ta svým profilem vyhovuje jak pro základní výcvik, tak i pro výcvik pokročilých lyžařů. Rovněž upravené běžecké tratě plně vyhovovaly výcviku běžkařů. Kurz byl tradičně zakončen závody. Kladnému hodnocení obou kurzů (STK i LK) přispěla i skutečnost, že se obešly bez zranění a ke spokojenosti všech účastníků. Část I Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

20 V hodnoceném školním roce Česká školní inspekce svým pracovištěm v Hradci Králové provedla na naší škole jednu inspekci (viz přiložená inspekční zpráva). Dále probíhaly dílčí kontroly ze strany zřizovatele (pí Kocábová, Klírová přijímací řízení) a kontrola BOZP, kterou vykonal Inspektorát práce v měsíci březnu Obě kontroly se obešly bez závad. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-792/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Masarykovo nám. 2, Nová Paka, IČO: Identifikátor: Právní forma: Zastoupená: Zřizovatel: příspěvková organizace Mgr. Milanem Pospíšilem, ředitelem školy Královéhradecký kraj Místo inspekční činnosti: Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Termín inspekční činnosti: 26., 27. a 30. listopad 2012 Předmět inspekční činnosti Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů. Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.

21 Posuzované období - školní roky 2009/2010, 2010/2011 a 2011/2012 až do data inspekční činnosti. Aktuální stav školy Právnická osoba s názvem Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2, vykonává činnost střední školy (cílová kapacita 595 žáků). Do rejstříku škol a školských zařízení byla zapsána Poslední rozhodnutí ve věci zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení bylo vystaveno dne , s účinností od Údaje zapsané ve výpisu z rejstříku ze dne odpovídají skutečnostem zjištěným při inspekční činnosti. K se ve škole vzdělávalo 403 žáků v 15 třídách (ke dni inspekce 461 žáků v 18 třídách) denní a dálkové formy studia. Vyučovány jsou tyto obory vzdělání: Kód Obor vzdělání Délka studia Forma studia Způsob ukončení studia Počet žáků v oboru ( ) H/01* Pekař 3 r. 0 m. denní ZZ H/01* Cukrář 3 r. 0 m. denní ZZ H/01* Krejčí 3 r. 0 m. denní ZZ H/01* Truhlář 3 r. 0 m. denní ZZ H/01* Kuchař-číšník 3 r. 0 m. denní ZZ L/51* Podnikání (nást.) 2 r. 0 m. denní MZ L/51* Podnikání (nást.) 3 r. 0 m. dálková MZ L/524 Podnikání (nást., dobíhající) 3 r. 0 m. dálková MZ M/01 Hotelnictví 4. r. 0 m. denní MZ 109 *vzdělávání probíhá podle ŠVP; ZZ závěrečná zkouška; MZ maturitní zkouška Od poslední inspekce (listopad 2008) se daří naplňovat výše zmíněné obory vzdělání. Klesající tendenci má počet uchazečů o obor vzdělání Krejčí, o který je celorepublikově nízký zájem. Úspěšný je z hlediska počtu uchazečů a naplněnosti obor vzdělání s maturitní zkouškou (dále MZ) Hotelnictví. V roce 2010 získala škola dotaci z operačního programu Životní prostředí spolufinancovaného evropskými fondy a krajem na zateplení a výměnu oken v truhlářských dílnách Lázně Bělohrad. V tomto roce také zřizovatel poskytl škole ze svého rozpočtu investiční dotace určené na půdní vestavbu, která byla dokončena v červenci Vybudovány byly tři nové učebny, byla rozšířena obě přístupová schodiště, přistavěna bezbariérová sociální zařízení a výtah. Byla provedena

22 rekonstrukce střechy nad severním a východním křídlem budovy, upraven povrch dvora a vybudováno zastřešené stání pro tři školní vozidla. Uvedené stavební úpravy výrazně zlepšily podmínky pro realizaci vzdělávání. Z vlastního fondu rozvoje majetku v roce 2010 škola zakoupila pro truhlářské dílny formátovací pily a olepovací stroj hran. Pro středisko praktické výuky oboru Pekař v roce 2011 pořídila hnětací stroj. Škola se pravidelně zapojuje do mezinárodních projektů financovaných z prostředků Evropské unie. V letech 2009 až 2011 probíhal projekt Leonardo da Vinci Partnerství, v letech 2010 až 2013 byly realizovány dva projekty Leonardo da Vinci Mobility a v letech 2011 až 2013 projekt Comenius. Projekty umožňují financovat zahraniční praxe a výměnné pobyty žáků v Anglii, Bulharsku, Francii, Itálii a Polsku. Přispívají tak ke zlepšení jazykových znalostí a získání vědomostí a dovedností v oblasti gastronomie. V roce 2012 se škola zapojila do projektu EU peníze středním školám, finanční prostředky budou využity ke zkvalitnění výuky a materiálního vybavení. Škola se zúčastnila Projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP) UNIV 3 Kraje organizovaného Národním ústavem odborného vzdělávání Praha, který byl zaměřený na vzdělávání pedagogů. V rámci něho byly zpracovány výukové programy v oboru Pekař, Krejčí a Cukrář. Další informace o aktivitách školy i poskytovaném vzdělávání jsou uvedeny na webových stránkách školy na adrese Rovný přístup ke vzdělávání Hodnocení vzdělávání ve vztahu k ŠVP O vzdělávací nabídce a postupu při přijímání škola informuje způsobem dostupným všem uchazečům na internetových stránkách školy, na prezentačních akcích, na dnech otevřených dveří pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, v regionálním tisku a na prezentačních výstavách. Při přijímání žáků je postupováno podle platných předpisů, pro přijetí ve všech kolech přijímacího řízení byla stanovena kritéria s bodovou hodnotící stupnicí. Uchazeči o studium v oborech vzdělání s MZ musí absolvovat písemnou zkoušku z vybraných předmětů. Přijímání žáků do tříletých oborů s výučním listem se řídí výsledky vzdělávání ze základní školy, požadováno je potvrzení o zdravotní způsobilosti. Na zpracování obsahu a formy přijímací zkoušky se podílí členové metodických komisí a schvaluje ji ředitel školy. Při kontrole byly zjištěny nedostatky ve vedení příslušné dokumentace, konkrétně v chybějící klasifikaci a potvrzení o ukončení základního vzdělání v přihláškách. Nedostatky byly během inspekční činnosti odstraněny (doložení vysvědčení ze ZŠ). Ke vzdělávání jsou přijímáni i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP), které registruje na základě zprávy z pedagogicko-psychologické poradny výchovná poradkyně. Na začátku každého školního roku ve spolupráci s třídními učiteli je vypracován seznam těchto žáků s konkrétním určením problému a s doporučením pro zohledňování jejich potřeb. Ke dni inspekce bylo ve škole evidováno 39 žáků se SVP, žádný žák není vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu. Výchovná poradkyně absolvovala specializované studium výchovného poradenství. Pro učitele, žáky a jejich rodiče vytváří a zpracovává dotazníky ke zjišťování rodinného a sociálního zázemí žáků, klimatu ve třídách a námětů na zlepšení podmínek vzdělávání. Snaží se tak předcházet rizikům výchovných problémů nebo studijních neúspěchů žáků. Zabývá se prevencí školní neúspěšnosti, při přestupu žáka z jiné školy zajišťuje pomoc při adaptaci na nové podmínky. Při své činnosti se výchovná poradkyně

23 řídí Plánem výchovného poradce, který každoročně aktualizuje. Výchovná poradkyně poskytuje po předchozí domluvě a v době svých stanovených konzultačních hodin poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům. Žáci mohou využít i služby anonymní schránky důvěry. Pro žáky prvních ročníků organizuje škola na začátku školního roku adaptační kurz. Kariérní poradenství je využíváno především žáky závěrečných ročníků oboru vzdělání s MZ, kteří mají zájem pokračovat ve vysokoškolském studiu. Výchovná poradkyně v tomto směru aktivně spolupracuje s úřady práce v regionu a zajišťuje pro žáky besedy pořádané k tomuto tématu. S výchovnou poradkyní úzce spolupracuje školní metodička prevence. Problematice primární prevence je ve škole věnována mimořádná pozornost. Žáci jsou pravidelně dotazováni na své volnočasové aktivity, účastní se besed k problematice šikany a závislostí, jsou informováni o dalších možných rizicích. Škola má vypracovaný minimální preventivní program, který je každoročně aktualizován. Program obsahuje plán akcí a definuje cíle, konkrétní způsoby prevence včetně metodických postupů jejich řešení. Metodička prevence je v kontaktu se Střediskem výchovné péče pro děti a mládež v Hradci Králové, spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a s odborem prevence kriminality ministerstva vnitra ČR. Ve vzájemné spolupráci se škola snaží minimalizovat výskyt sociálně patologických jevů. Školní vzdělávací programy Vzdělávací nabídka školy je realizována v souladu s obory vzdělání, které jsou uvedeny v rozhodnutí o zápisu školy do školského rejstříku. Ve školním roce 2012/2013 probíhá výuka podle školních vzdělávacích programů (dále ŠVP) pro tříleté obory vzdělání ukončované závěrečnou zkouškou Kuchař-číšník, Pekař, Cukrář, Krejčí, Truhlář, pro čtyřletý obor vzdělání Hotelnictví a nástavbový obor Podnikání (denní a dálková forma). Škola nabízí žákům výběr ve vzdělávání v anglickém a německém jazyce. Učební plány jsou plněny v souladu se schválenými ŠVP. Výuka všech povinných předmětů je zajištěna. Disponibilní hodiny byly cíleně využity zejména k posílení odborné výuky v souladu s profilací ŠVP. Pro žáky talentované a žáky se SVP škola organizuje vhodnými formami doplňující vzdělávací aktivity. Provedenou komparační analýzou před zahájením inspekční činnosti byly v ŠVP zjištěny nedostatky. V rámci inspekční činnosti byly ŠVP kontrolovány spolu s koordinátorem školy a některé nedostatky nebyly odstraněny. Před ukončením inspekční činnosti byly ŠVP upraveny a jsou z hlediska cílů, aktivit a očekávaných výstupů v souladu s rámcovými vzdělávacími programy (dále RVP). Vzdělávací nabídka školy efektivně zohledňuje reálné podmínky a možnosti školy ve vztahu k sociální situaci v regionu. Průběh vzdělávání Všeobecně vzdělávací oblast Probírané učivo bylo ve sledované výuce vždy v souladu s tematickým plánem předmětu a cíli stanovenými v ŠVP. Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů jsou sdruženi v jedné předmětové komisi. Úkoly jednotlivých členů komise jsou v Plánu činnosti na daný školní rok jmenovitě určeny. Komise se zabývá výsledky vzdělávání žáků, přípravou přijímacích, MZ i závěrečných zkoušek, opatřeními k posílení péče o žáky s menší školní úspěšností aj. Řeší i veškeré aktuální otázky týkající se výuky, ŠVP a materiální podpory jednotlivých předmětů. Plán činnosti a zápisy z jejích schůzek byly předloženy. Materiálně-technické zázemí je dobré, k dispozici je dostatek učebních materiálů i prezentační didaktická technika (při přestěhování do vybavených učeben).

24 Hospitace byly uskutečněny v předmětech občanská nauka, společenská výchova, základy společenských věd. Hodiny byly vedeny frontální formou, z použitých metod převažoval řízený rozhovor a výklad. Didaktická technika byla využita v jedné hodině. Žáci nemají učebnice, své zápisy z výkladu si pořizovali sami, výjimečně byly použity pracovní listy připravené vyučujícími. V rámci výuky byly řešeny otázky a dílčí témata, která vyučující využívali k podpoře sociálních postojů a názorů žáků (povědomí o etických hodnotách, respektování pravidel, odpovědnost, uvědomování si, co je dobré a co je špatné aj.). Respektování odlišností, vnímání sociálních rolí, schopnost naslouchat a porozumět byly podporovány v předmětu společenská výchova. Učitelé se snažili zapojit žáky do výuky především formou opakovacích otázek, jejich odpovědi zpřesňovali a doplňovali. Žáci byli vhodně motivováni v souvislosti s jejich zkušenostmi. V průběhu výuky byly rozvíjeny požadované kompetence žáků (sociální, k řešení problémů, pracovní). Podpora samostatného projevu jednotlivých žáků nebyla v hodinách zaznamenána. Práce ve skupinách zařazena nebyla. Závěrečné shrnutí probraného učiva bylo většinou provedeno. Ve výuce českého jazyka a literatury učitelky využívaly přirozený zájem žáků a vytvářely příznivou pracovní atmosféru podporující vzájemnou spolupráci mezi žáky. Nejčastěji aplikovanou metodou bylo frontální opakování učiva částečně realizované s aktivním zapojením žáků. Méně často byly zařazovány aktivizující metody dovednostně praktické. Zadávané úkoly vztahující se k procvičení učiva byly ze strany vyučujících prověřovány a vyhodnocovány. Kvalitně zpracovaná individuální práce byla vyučujícími ohodnocena motivační klasifikací. Při práci s texty kladly učitelky otázky, kterými vedly žáky k lepšímu porozumění literárních žánrů. Žáci dostali příležitost i k reflexi nad zásadními existenčními otázkami svobody člověka a jeho jistot. Informace v textu byly žáky vyhledávány a interpretovány převážně se subjektivním přístupem a osobními zkušenostmi. Většina z nich chápala potřebu spolupracovat s druhými při řešení zadaného úkolu, někteří často přispívali k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy. Jejich komunikativní schopnosti byly rozvíjeny na průměrné úrovni. Názornost výuky nebyla dostatečně podpořena využitím moderní prezentační techniky a literatury. Ve struktuře hodin chyběl často hodnoticí závěr, shrnutí, vyhodnocení dosaženého cíle. Ve škole nejsou organizovány soutěže v českém jazyce a literatuře. Výuka cizích jazyků vychází koncepčně ze ŠVP jednotlivých cizojazyčných předmětů. Výuka cizích jazyků v oborech vzdělání s MZ je rozdělena do dvou předmětů, anglický nebo německý jazyk a konverzace v příslušném jazyce. Za kvalitu výuky zodpovídá předmětová komise, která se zaměřuje především na oblast organizační, metodická činnost se realizuje v menší míře. Všichni učitelé jsou vybaveni CD přehrávači, k dispozici je učitelská knihovna. Pro přípravu žáků k MZ je využíván časopis Bridge. Učitelé se snaží motivovat žáky k výuce organizováním tematických exkurzí a možností studijních pobytů v anglicky a německy mluvících zemích v rámci projektů Comenius a Leonardo. Předmětová komise organizuje pravidelně školní kola konverzačních soutěží a olympiád. Vítězové postupují do okresních kol, výraznějších výsledků se v jazykových soutěžích dosáhnout nepodařilo. U oborů vzdělání s MZ probíhala výuka většinou v cizím jazyce, v oborech vzdělání s výučním listem v mateřském jazyce. Převládal frontální nácvik gramatických struktur a upevňování slovní zásoby. Často se vyskytl nedostatek ve struktuře hodiny, chyběla vstupní motivace a závěrečné shrnutí, malý důraz ze strany vyučujících byl kladen na motivaci žáků prostřednictvím hodnocení, klasifikace a sebehodnocení. Ve výuce převládaly receptivní řečové dovednosti nad produktivními a interaktivními. Výklad a procvičování probíhaly především na bázi jazykových prostředků a funkcí, menší důraz byl kladen na komunikativní funkci jazyka. Nedostatkem bylo téměř výlučné užívání frontální formy výuky, a to i přes skutečnost, že probírané učivo, počet žáků ve skupinách a charakter

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010. Masarykovo nám.2 509 27 Nová Paka

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010. Masarykovo nám.2 509 27 Nová Paka Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 29/21 Masarykovo nám.2 59 27 Nová Paka Část A Základní charakteristika školy a) Název: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1491/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 188 874 Základní škola a mateřská škola Častolovice Komenského 209, 517 50 Častolovice

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-899/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres

Více

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-341/11-H Název kontrolované osoby: ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Sídlo: Smiřických 740, 547 01 Náchod IČO:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-389/13-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-389/13-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-389/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa Osice okres Hradec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-965/09-H Název školy: Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Adresa: Tutleky 65, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠI H-855/11-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola, Doudleby nad Orlicí Dukelská

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 443/09-01. Střední odborné učiliště gastronomie. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 443/09-01. Střední odborné učiliště gastronomie. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 443/09-01 Název školy: Střední odborné učiliště gastronomie Adresa: U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 Identifikátor: 600006581 IČ: 4119072

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1087/07-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1087/07-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1087/07-09 Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové Kukleny, Pražská 68 Adresa: Pražská 68, 501 01 Hradec

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-411/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Sídlo 798 14 Olšany u Prostějova 3 E-mail právnické

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-630/11-H. PhDr. Janem Vodičkou, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-630/11-H. PhDr. Janem Vodičkou, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-630/11-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Dětský domov se školou a základní škola, Kostelec nad Orlicí,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-930/09-H Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA V NÁCHODĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA V NÁCHODĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA V NÁCHODĚ Výroční zpráva o činnosti školy Za školní rok 2009-2010 Vypracoval:Mgr.vářka Roman Slovo úvodem: Letošní školní rok byl pro naši školu rokem hodnocení, úspěchů a

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-947/12-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-947/12-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-947/12-H Název právnické osoby Základní škola a mateřská škola, Prasek vykonávající činnost školy: Sídlo: Prasek 157, 504 01

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1219/11-H. Na Kotli 1201, 500 09 Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1219/11-H. Na Kotli 1201, 500 09 Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1219/11-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Sion J. A. Komenského, Hradec Králové Na Kotli

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-635/09-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-635/09-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-635/09-02 Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600006751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Čj.ČŠIH-376/13-H

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Čj.ČŠIH-376/13-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj.ČŠIH-376/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola,mostek, okres Trutnov Sídlo: 54475Mostek

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-130/09-13. Název školy: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Adresa:

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-130/09-13. Název školy: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Adresa: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-130/09-13 Název školy: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Adresa: Vrchlického 22, 787 01 Šumperk Identifikátor: 600 148 441 IČ:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-310/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-310/15-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-310/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 Prokopská 337, 261 01 Příbram VI Březové

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1572/09-S Název školy: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 610 Adresa: Vítězná 616, 282 27 Český Brod Identifikátor: 600 007 120 IČ: 48665967

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-4/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-4/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí

Více