Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Masarykovo nám Nová Paka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Masarykovo nám. 2. 509 27 Nová Paka"

Transkript

1 Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Masarykovo nám Nová Paka

2 Část A Základní charakteristika školy a) Název: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo: Masarykovo nám. 2, Nová Paka Právní forma: příspěvková organizace IČO: b) Zřizovatel: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245/ Hradec Králové c) Statutární zástupce: Mgr. Petr Jaroš Šlejharova Nová Paka d) Adresy pro dálkový přístup: e) Datum posl. rozhodnutí: č.j / f) Celková kapacita školy: 595 žáků g) Školská rada: ustavena: počet členů: 6 předseda: Bohumil Šmika K. Havlaty Nová Paka

3 Část B Přehled oborů vzdělání Kód oboru Název oboru Č.j. a datum schválení Délka studia H/01 Pekař ŠVP SŠGS 653/ H/01 Cukrář ŠVP SŠGS 657/ H/01 Krejčí (ŠVP Krejčí se zaměřením na modelování oděvů) ŠVP SŠGS 655/ H/01 Truhlář ŠVP SŠGS 656/ H/01 Kuchař-číšník ŠVP SŠGS 658/ M/01 Hotelnictví (ŠVP Hotelnictví a turismus) ŠVP SŠGS 654/ L/51 Podnikání (DE) ŠVP SŠGS 474/ L/521 Podnikání (DA) / L/51 Podnikání (DA) ŠVP SŠGS 474/ Celkové údaje o škole Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele ,7 22,5 Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR.

4 Učební plány ve školním roce 2012/2013 obor Podnikání (dálková forma nástavbového studia III. ročník) Kód oboru Název oboru Kdo vydal učeb. dokumenty Pod č. j. Platnost od 6441L/524 Podnikání MŠMT ČR 21236/ Část C Personální zabezpečení činnosti školy Ped. a odbor. kvalifikace učitelů a UOV Jméno pracovníka nebo pořadové číslo (rozhodne ředitel školy) Pracovní zařazení Vyučení u UOV Odborné (vysokoškolské, ÚSO) Pedagog. Délka praxe (obor) uveďte název školy Mgr. Milan Pospíšil ředitel PřF UP Olomouc FF 43 Mgr. Petr Jaroš ZŘTV Univerzita H. Králové PF 33 Ing. Lad. Kocourková ZŘPV cukrářka VŠCHT Praha DPS 27 Mgr. Martina Ahmed Čermáková učitelka UK Praha PF 11 Mgr. Hana Antošová ext. učit. PedF Hradec Králové PF 38 Bc. Marek Brožík učitel FTVS Praha 5 Mgr. Klára Dixová učitelka UHK Hradec Králové PF 5 Ing. Zdeněk Grosman učitel VŠLD Zvolen DPS 30 Daniela Hanáková učitelka krejčí SPŠT Brno DPS 30

5 Josef Chudoba učitel str. zámečník SPŠ Jičín DPS 33 Dr. Libuše Kučerová učitelka cukrářka PedF UK Praha PF 40 Ing. Jana Linková učitelka Univerzita Pardubice DPS 20 Bc. Pavel Plochý učitel číšník Univerzita T. Bati Zlín (st) 22 Mgr. Ivan Sehnal učitel PedF Ústí n. L. PF 25 Mgr. M.. Mičáková učitelka Univerzita H. Králové PF 6 Ing. Lucie Němcová učitelka VŠO Praha 2 Ing. Zuzana Šmiková učitelka VŠST Liberec DPS 25 Mgr. Olga Šmejcová učitelka PřF UK Praha PF 30 Romana Vajglová učitelka UHK Hraec Králové 4 Ivana Věchtová ext. učit. SPŠT Liberec DPS 30 Mgr. Daniela Vítová učitelka FTVS Praha PF 37 Ing. Vl. Vojáček učitel VŠST Liberec DPS 23 Ing. Eva Vitvarová učitelka VŠE Praha PF 18 Mgr. Milena Jarošová učitelka FF UP Olomouc FF 31 Mgr. Kat. Jarošová ext. učit. TU Liberec PF 8 Mgr. Jan Horáček ext. učit. FF UK Praha FF 45 Bc. Zuzana Pánková učitelka ČŽU Praha PF 23 Jaroslava Havlová VUOV cukrářka SOU Nová Paka DPS 36 Alena Šulcová UOV cukrářka ISŠ Nová Paka DPS 29 Božena Vaňková UOV cukrářka SPŠPT Pardubice DPS 30

6 Miloslava Farská UOV cukrářka SPŠPT Pardubice DPS 32 Bohuslava Kuhnová UOV cukrářka ISŠ Nová Paka DPS 28 Rom. Bělohlávková UOV Cukrářka, kuchařka-servírka SOU Lomnice n. P. DPS 15 Stanislava Štrynclová VUOV krejčí SOU Nová Paka DPS 24 Alena Šepsová UOV kuchař-číšník HŠa SJŠ Poděbrady DPS 33 Miloš Zajíc VUOV truhlář SPŠST Hradec Králové DPS 33 Zdeněk Bičiště UOV truhlář SOŠ Hradec Králové DPS 7 Jaroslav Vízek UOV truhlář SOUaSOŠ HradecKrálové DPS 22 Václav Vondrouš VUOV truhlář SUPŠ Praha 35 Milan Jirka UOV truhlář DPS 27 Rudolf Eliáš UOV pekař SOUaU Nová Paka 18 Nepedagogičtí prac. Ing. Eva Čevelová ekonomka vysokoškolské 27 Libuše Peteráčová sam. ref. ÚSO 29 Ladislava Trnková sam. ref. ÚSO 38 Ladislav Věchet školník str.zámečník SO 39 Zuzana Burgerová uklízečka prodavačka SO 30 Alex. Pospíšilová uklízečka prodavačka SO 38 Leoš Peteráč uklízeč automechanik SO 18 Bc. Olga Viková sam. ref. ČZU Praha 2

7 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků na škole Učitelé 73,9 % Mistři odborného výcviku 93,5 % Vychovatelé není DM celkem 83,7 % Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka Počet pedag. pracovníků Školní rok 2012/ Počet nekvalifikovaných pracovníků školní rok 2012/2013 U pedagogických pracovníků 7 U nepedagogických pracovníků 0 Část D Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 (celkový počet přijatých žáků k ) Kód oboru Název oboru 1. kolo další kola poč.přij. poč.přihl poč.přij. poč.přihl poč.přij. celkem 2953H01 Pekař (ZL 6)

8 2954H01 Cukrář (ZL 30) H01 Krejčí 2 2 (ZL 2) H01 Truhlář (ZL 13) H01 Kuchař - číšník (ZL 37) L51 Podnikání DE Nebylo otevíráno 6441L51 Podnikání DA M01 Hotelnictví (ZL 26) 5 5 (ZL 4) 30 Část E Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů V: Ostatní střední školy Kód oboru Název oboru 1. roč 2. roč 3. roč 4. ro Celk.počet žáků Poč. tříd č celk. 2953H01 Pekař ,5 2954H01 Cukrář ,5 3158H01 Krejčí ,5 3356H01 Truhlář ,5 6551H01 Kuchař - číšník L51 Podnikání DE L524 Podnikání DA

9 6441L51 Podnikání DA M01 Hotelnictví Pozn.: obory Pekař, Cukrář,Truhlář a Krejčí slučovány ve společných třídách, dálková forma nástavbového studia Podnikání (3. ročník) připravována podle celostátních osnov a pod původním kódem KKOV. b) prospěch žáků ve škole (bez dálkového studia) Ročník Počet žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje 1. ročník ročník ročník ročník celkem c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka. ( bez DS) Ročník Počet celkem Důvodem prospěch Důvodem chování Jiné důvody Počet zamešk. hod./žák % zameš. hodin Školní rok 2012/ ročník ,3 2.ročník ,8 3. ročník ,3 4. ročník ,7 celkem

10 d) Snížený stupeň z chování (bez nástavbového studia) školní rok 2012/2013 Stupeň chování Počet % z celku , ,9 e) Celkový počet neomluvených hodin. Počet neomluv. hodin % z celku ,39 % f) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních a závěrečných zkoušek k Maturitní zkoušky školní rok 2012/2013 Kód oboru Název oboru Počet ž. celkem Počet ž. nepřipuštěn Počet ž. s vyznamen. Počet ž. prospěl Počet ž. neprospěl 6441L/51 Podnikání (DE) L/524 Podnikání (DA) M01 Hotelnictví

11 Závěrečné zkoušky školní rok 2012/2013 Kód oboru Název oboru Počet ž. celkem Počet ž. nepřipuštěn Počet ž. s vyznamen. Počet ž. prospěl Počet ž. neprospěl 2953H01 Pekař H01 Cukrář - výroba H01 Krejčí H01 Truhlář-výroba náb H01 Kuchař-číšník

12 Část F Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V současné době problematika sociálně patologických jevů stále narůstá a stává se celospolečenským problémem. Z pohledu pedagogů bylo v hodnoceném roce důležité poskytnout studentům co nejvíce informací v různých formách sdělení o drogové problematice a dalších negativních sociálně patologických jevech. Tyto informace jsme se snažili předávat žákům prostřednictvím třídních učitelů, ale i vyučujících v předmětech, kde k tomu byl prostor a odpovídající obsah. Zároveň bylo dbáno věku žáků a snaha s nimi o této problematice hovořit na neformální úrovni. Jsme si vědomi, že žáci středních škol patří k nejohroženější skupině. Naše škola realizovala v hodnoceném roce program primární prevence sociálně patologických jevů a spolupracovala s dalšími subjekty. Pozitivní zjištění a důsledek naší snahy je fakt, že naše škola nevykazuje v dané oblasti žádné závažné problémy. Sociálně patologické jevy nezužujeme pouze na drogovou závislost, alkoholismus a kouření. V působení na žáky školy jsme nezapomněli ani na patologické hráčství, vandalismus, agresivitu, šikanu. Velkým problémem je v současné době záškoláctví. Nelze opomenout ani xenofobii a rasismus. Tato problémová oblast se stávala trvalým námětem jednání porady vedení. Obě zkušené učitelky se zúčastnily v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků seminářů na dané téma. V předešlém roce to bylo například téma: Prevence, diagnostika a vyšetřování školního šikanování. V rámci porad učitelů jsou pak poznatky z těchto seminářů přenášeny na ostatní pedagogické pracovníky. V této problematice úzce spolupracujeme s Policií ČR (náčelník okrsku Nová Paka kpt. Josef Kordík je mj. členem výboru SRPŠ), zejména se specialisty na tuto oblast.

13 Na podzimní pedagogické radě (č. 2) je proveden důkladný sociální rozbor všech tříd I. ročníku. Ten pak slouží jako základní podklad pro práci třídního učitele při tvorbě třídního kolektivu. V říjnu 2012 pak proběhly besedy se žáky školy S tebou o tobě. Úspěšně působí pravidelně aktualizovaná nástěnka doplněná schránkou důvěry ve vestibulu školy. Školní metodik prevence Ing. Zuzana Šmiková a výchovná poradkyně Mgr. Daniela Vítová poskytovaly poradenské služby studentům a jejich rodičům a na požádání zajišťují poradenské služby specializovaných poradenských a preventivních zařízení. Ve valné míře bylo jako v minulosti využíváno naším stoprocentně nekuřáckým pedagogickým sborem metody osobního příkladu v této oblasti. Úzce jsme spolupracovali s pedagogicko-psychologickou poradnou především v Jičíně, ale i v Trutnově. K celkovému hodnocení uplynulého školního roku v oblasti sociálně patologických jevů můžeme k naší radosti konstatovat, že nedošlo k žádnému prohřešku a nebyl řešen jediný případ s tímto proviněním. Část G Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Druh studia, kurzu apod. Počet zúčastněných pracovníků Kurzy jednotlivých předmětů 7 Odborné kurzy 44 Kurzy ucelených částí učiva 14 Bakalářské studium VŠ 2

14 Magisterské studium VŠ 1 Část H Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Aktivity a prezentace školy na veřejnosti jsou vedením školy velmi sledované záležitosti, neboť v současné době, kdy ze ZŠ vychází historicky nejméně žáků, slouží toto jako jeden z hlavních prostředků k získávání nových žáků školy. K tomu účinně využíváme příznivé skladby oborů, které vyučujeme. Každá takováto akce je pak většinou spojena s příznivým dopadem na hospodaření školy. Převážně šlo o zajišťování rautů a pohoštění, ale i o účasti na oborových soutěžích tuzemského či mezinárodního rozměru. Obory Cukrář a Pekař realizují svoji produktivní práci na vykrývání zakázek a objednávek individuálního i skupinového charakteru. Pozadu nezůstávají ani obě truhlářské dílny (Lázně Bělohrad a Vrchlabí), které realizují řadu finančně zajímavých zakázek ke spokojenosti zákazníků. Drobné zakázky úměrné počtu žákyň oboru Krejčí vykrývala i tato dílna. Ve školním roce 2012/2013 jsme realizovali tyto akce: Gastronomické akce Raut při příležitosti slavnostního otevření nových učeben

15 Občerstvení hasiči Jičín sportovní soutěž Konference cestovního ruchu Hradec Králové zajištění občerstvení Jičín - město pohádky- akce Číše vína zajištění rautu ZŠ Stará Paka raut MÚ Nová Paka občerstvení Občerstvení pro 19 osob ze ZŠ Stará Paka v prostorách odb. učebny Švejk Raut pro novopacké hasiče Kopidlenský kvítek -pořádaný Střední zahradnickou školou ( zajištění celodenního občerstvení, prodej cukrářských a pekařských výrobků) Kulturní dům Jičín velký raut pro Automotoklub Nová Paka Den otevřených dveří naší školy (ukázka všech prostor teoretické výuky i dílen a poskytnutí občerstvení pro návštěvníky) Občerstvení pro MÚ Nová Paka kanapky Občerstvení - studené mísy pro paní Evu Čevelovou

16 Mikulášská besídka pro děti občerstvení Zhotovení 100 ks masových rolád pro oddělení policie Nová Paka MÚ Nová Paka občerstvení Obložené mísy pro paní Mužíčkovou Náborová akce Já už to znám ve spolupráci se SŠTŘ Nový Bydžov (cukráři, truhláři, krejčí) Raut pro vyhlášení nejlepšího sportovce roku okresu Jičín Raut pro sportovce Nová Paka Vánoční trhy jedna z největších akcí školy prodej gastrospecialit a výrobků školy, výstava prací žáků školy MÚ občerstvení pro 30 osob Občerstvení pro sportovní oddíl Cofola CUP zajištění občerstvení pro soutěžní teamy Mileta Hořice raut pro hasiče ( poděkování za záchranu objektu) Raut pro ISŠ Nová Paka ( občerstvení pro 50 osob) Novopacký slavíček občerstvení u příležitosti hudební soutěže, pořádané Gymnáziem a Střední odbornou školou pedagogickou v Nové Pace Enika Nová Paka občerstvení pro 35 osob u příležitosti slavnostního otevření nových výrobních prostor Městské kulturní středisko Jičín občerstvení na Catering show Oblastní nemocnice Jičín RHB centrum občerstvení Hasičský záchranný sbor Jičín občerstvení Slunovrat- občerstvení pro celoměstské oslavy

17 Dalším významným prvkem v prezentaci a aktivitách školy jsou soutěže ať již oborové nebo sportovní: Září 2012 soutěž Machři roku (obor Truhlář) Říjen 2012 Světová olympiáda kuchařů a cukrářů IKA Erfurt 2012 účast obor Cukrář (soutěžící E. Nýdrlová) zisk 2 zlatých olympijských medailí! Březen 2013 soutěž odborných dovedností oboru Truhlář v Třemošnici Duben 2013 soutěž GASTRO Hradec Vitana Cup, účast obory Cukrář, Kuchař číšník, Hotelnictví. Zisk zlaté medaile (Cukrář), 2 bronzové medaile (Hotelnictví, Kuchař číšník). Květen 2013 Dny chleba Pardubice, obor Pekař, umělecký atraktivní výrobek z pekařského těsta. Červen 2013 Junior Carving Cup Třebíč - mezinárodní Mistrovství ČR juniorů v carvingu (zisk stříbrné medaile, 2 bronzové medaile) Jednoznačně největším úspěchem školy je zisk 2 zlatých olympijských medailí na Světové olympiádě. Jedná se o třetí úspěšné vystoupení oboru cukrář na nejprestižnějších světových soutěžích a ve všech případech škola dosáhla mimořádných úspěchů, což potvrzuje vysokou úroveň kvality přípravy u oboru Cukrář. Kromě pořadatelské funkce jsme se účastnili následujících sportovních soutěží pořádaných jinými školami Okrskové kolo Poháru J. Masopusta v kopané 1. místo Středoškolský pohár v kopané 2. místo Okresní kolo Poháru J. Masopusta 4. místo Okrskové kolo ve florbalu chlapci 3. místo Okresní kolo ve florbalu dívky 6. místo Okresní kolo v košíkové chlapci 3. místo

18 Charitativní akce V rámci Vánočních trhů ( ) byla za prodej vyřezávaného ovoce žáky školy utržena částka 3700,- Kč. Tato částka byla symbolicky věnována Farnímu úřadu Nová Paka na opravu Kláštera v našem městě. Aktivní podíl našich žáků při prodeji symbolických květin výtěžek věnován na výzkum v boji proti rakovině. Účast žáků školy na prodeji předmětů nadace Světluška pro pomoc nevidomým. Kulturní akce Žáci naší školy ve školním roce 2012/2013 navštívili jedno filmové představení, dvě přednášky, divadelní představení a v rámci praxe bylo zorganizováno několik odborných exkurzí. V říjnu 2012 jsme na základě kvalitních výsledků při hodnocení závěrečných zkoušek získali ocenění Čestné uznání Hospodářské komory za vysokou úroveň přípravy v oborech Kuchař-číšník, Truhlář a Cukrář. Ocenění jsme převzali v sídle Hospodářské komory v Praze za přítomnosti zástupců MŠMT, rodičů našich oceněných žáků a vedení školy. Sportovně turistický kurz V září 2012 ( ) se uskutečnil sportovně turistický kurz STK. Stejně jako v minulosti byl organizován formou zahraničního pobytu v chorvatském letovisku Lanterna v rivieře Poreč. STK se účastní žáci 3. ročníků všech oborů vzdělávání. Kurz má náplň sportovních soutěží i turisticko-poznávacích akcí. V rámci kurzu je nabízen i celodenní výlet lodí. Ke spokojenosti účastníků přálo i bezchybné počasí a příznivá teplota vody, která umožňovala každodenní plavecký výcvik.

19 Lyžařský kurz V únoru 2013 absolvovali žáci 1. ročníků lyžařský kurz v příjemném prostředí penzionu Krakonošova zátiší v Poniklé. Poplatek žáků za pobyt v délce 6 dní byl 1.800,- Kč. Zahrnoval nadstandardní ubytování doplněné prostory pro trávení volného času (sauna, herna, stolní tenis, šipky, kurt na squash). Výcvik lyžování probíhal na nedaleké sjezdovce s vlekem Homole v Poniklé. Ta svým profilem vyhovuje jak pro základní výcvik, tak i pro výcvik pokročilých lyžařů. Rovněž upravené běžecké tratě plně vyhovovaly výcviku běžkařů. Kurz byl tradičně zakončen závody. Kladnému hodnocení obou kurzů (STK i LK) přispěla i skutečnost, že se obešly bez zranění a ke spokojenosti všech účastníků. Část I Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

20 V hodnoceném školním roce Česká školní inspekce svým pracovištěm v Hradci Králové provedla na naší škole jednu inspekci (viz přiložená inspekční zpráva). Dále probíhaly dílčí kontroly ze strany zřizovatele (pí Kocábová, Klírová přijímací řízení) a kontrola BOZP, kterou vykonal Inspektorát práce v měsíci březnu Obě kontroly se obešly bez závad. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-792/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Masarykovo nám. 2, Nová Paka, IČO: Identifikátor: Právní forma: Zastoupená: Zřizovatel: příspěvková organizace Mgr. Milanem Pospíšilem, ředitelem školy Královéhradecký kraj Místo inspekční činnosti: Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Termín inspekční činnosti: 26., 27. a 30. listopad 2012 Předmět inspekční činnosti Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů. Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.

21 Posuzované období - školní roky 2009/2010, 2010/2011 a 2011/2012 až do data inspekční činnosti. Aktuální stav školy Právnická osoba s názvem Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2, vykonává činnost střední školy (cílová kapacita 595 žáků). Do rejstříku škol a školských zařízení byla zapsána Poslední rozhodnutí ve věci zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení bylo vystaveno dne , s účinností od Údaje zapsané ve výpisu z rejstříku ze dne odpovídají skutečnostem zjištěným při inspekční činnosti. K se ve škole vzdělávalo 403 žáků v 15 třídách (ke dni inspekce 461 žáků v 18 třídách) denní a dálkové formy studia. Vyučovány jsou tyto obory vzdělání: Kód Obor vzdělání Délka studia Forma studia Způsob ukončení studia Počet žáků v oboru ( ) H/01* Pekař 3 r. 0 m. denní ZZ H/01* Cukrář 3 r. 0 m. denní ZZ H/01* Krejčí 3 r. 0 m. denní ZZ H/01* Truhlář 3 r. 0 m. denní ZZ H/01* Kuchař-číšník 3 r. 0 m. denní ZZ L/51* Podnikání (nást.) 2 r. 0 m. denní MZ L/51* Podnikání (nást.) 3 r. 0 m. dálková MZ L/524 Podnikání (nást., dobíhající) 3 r. 0 m. dálková MZ M/01 Hotelnictví 4. r. 0 m. denní MZ 109 *vzdělávání probíhá podle ŠVP; ZZ závěrečná zkouška; MZ maturitní zkouška Od poslední inspekce (listopad 2008) se daří naplňovat výše zmíněné obory vzdělání. Klesající tendenci má počet uchazečů o obor vzdělání Krejčí, o který je celorepublikově nízký zájem. Úspěšný je z hlediska počtu uchazečů a naplněnosti obor vzdělání s maturitní zkouškou (dále MZ) Hotelnictví. V roce 2010 získala škola dotaci z operačního programu Životní prostředí spolufinancovaného evropskými fondy a krajem na zateplení a výměnu oken v truhlářských dílnách Lázně Bělohrad. V tomto roce také zřizovatel poskytl škole ze svého rozpočtu investiční dotace určené na půdní vestavbu, která byla dokončena v červenci Vybudovány byly tři nové učebny, byla rozšířena obě přístupová schodiště, přistavěna bezbariérová sociální zařízení a výtah. Byla provedena

22 rekonstrukce střechy nad severním a východním křídlem budovy, upraven povrch dvora a vybudováno zastřešené stání pro tři školní vozidla. Uvedené stavební úpravy výrazně zlepšily podmínky pro realizaci vzdělávání. Z vlastního fondu rozvoje majetku v roce 2010 škola zakoupila pro truhlářské dílny formátovací pily a olepovací stroj hran. Pro středisko praktické výuky oboru Pekař v roce 2011 pořídila hnětací stroj. Škola se pravidelně zapojuje do mezinárodních projektů financovaných z prostředků Evropské unie. V letech 2009 až 2011 probíhal projekt Leonardo da Vinci Partnerství, v letech 2010 až 2013 byly realizovány dva projekty Leonardo da Vinci Mobility a v letech 2011 až 2013 projekt Comenius. Projekty umožňují financovat zahraniční praxe a výměnné pobyty žáků v Anglii, Bulharsku, Francii, Itálii a Polsku. Přispívají tak ke zlepšení jazykových znalostí a získání vědomostí a dovedností v oblasti gastronomie. V roce 2012 se škola zapojila do projektu EU peníze středním školám, finanční prostředky budou využity ke zkvalitnění výuky a materiálního vybavení. Škola se zúčastnila Projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP) UNIV 3 Kraje organizovaného Národním ústavem odborného vzdělávání Praha, který byl zaměřený na vzdělávání pedagogů. V rámci něho byly zpracovány výukové programy v oboru Pekař, Krejčí a Cukrář. Další informace o aktivitách školy i poskytovaném vzdělávání jsou uvedeny na webových stránkách školy na adrese Rovný přístup ke vzdělávání Hodnocení vzdělávání ve vztahu k ŠVP O vzdělávací nabídce a postupu při přijímání škola informuje způsobem dostupným všem uchazečům na internetových stránkách školy, na prezentačních akcích, na dnech otevřených dveří pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, v regionálním tisku a na prezentačních výstavách. Při přijímání žáků je postupováno podle platných předpisů, pro přijetí ve všech kolech přijímacího řízení byla stanovena kritéria s bodovou hodnotící stupnicí. Uchazeči o studium v oborech vzdělání s MZ musí absolvovat písemnou zkoušku z vybraných předmětů. Přijímání žáků do tříletých oborů s výučním listem se řídí výsledky vzdělávání ze základní školy, požadováno je potvrzení o zdravotní způsobilosti. Na zpracování obsahu a formy přijímací zkoušky se podílí členové metodických komisí a schvaluje ji ředitel školy. Při kontrole byly zjištěny nedostatky ve vedení příslušné dokumentace, konkrétně v chybějící klasifikaci a potvrzení o ukončení základního vzdělání v přihláškách. Nedostatky byly během inspekční činnosti odstraněny (doložení vysvědčení ze ZŠ). Ke vzdělávání jsou přijímáni i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP), které registruje na základě zprávy z pedagogicko-psychologické poradny výchovná poradkyně. Na začátku každého školního roku ve spolupráci s třídními učiteli je vypracován seznam těchto žáků s konkrétním určením problému a s doporučením pro zohledňování jejich potřeb. Ke dni inspekce bylo ve škole evidováno 39 žáků se SVP, žádný žák není vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu. Výchovná poradkyně absolvovala specializované studium výchovného poradenství. Pro učitele, žáky a jejich rodiče vytváří a zpracovává dotazníky ke zjišťování rodinného a sociálního zázemí žáků, klimatu ve třídách a námětů na zlepšení podmínek vzdělávání. Snaží se tak předcházet rizikům výchovných problémů nebo studijních neúspěchů žáků. Zabývá se prevencí školní neúspěšnosti, při přestupu žáka z jiné školy zajišťuje pomoc při adaptaci na nové podmínky. Při své činnosti se výchovná poradkyně

23 řídí Plánem výchovného poradce, který každoročně aktualizuje. Výchovná poradkyně poskytuje po předchozí domluvě a v době svých stanovených konzultačních hodin poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům. Žáci mohou využít i služby anonymní schránky důvěry. Pro žáky prvních ročníků organizuje škola na začátku školního roku adaptační kurz. Kariérní poradenství je využíváno především žáky závěrečných ročníků oboru vzdělání s MZ, kteří mají zájem pokračovat ve vysokoškolském studiu. Výchovná poradkyně v tomto směru aktivně spolupracuje s úřady práce v regionu a zajišťuje pro žáky besedy pořádané k tomuto tématu. S výchovnou poradkyní úzce spolupracuje školní metodička prevence. Problematice primární prevence je ve škole věnována mimořádná pozornost. Žáci jsou pravidelně dotazováni na své volnočasové aktivity, účastní se besed k problematice šikany a závislostí, jsou informováni o dalších možných rizicích. Škola má vypracovaný minimální preventivní program, který je každoročně aktualizován. Program obsahuje plán akcí a definuje cíle, konkrétní způsoby prevence včetně metodických postupů jejich řešení. Metodička prevence je v kontaktu se Střediskem výchovné péče pro děti a mládež v Hradci Králové, spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a s odborem prevence kriminality ministerstva vnitra ČR. Ve vzájemné spolupráci se škola snaží minimalizovat výskyt sociálně patologických jevů. Školní vzdělávací programy Vzdělávací nabídka školy je realizována v souladu s obory vzdělání, které jsou uvedeny v rozhodnutí o zápisu školy do školského rejstříku. Ve školním roce 2012/2013 probíhá výuka podle školních vzdělávacích programů (dále ŠVP) pro tříleté obory vzdělání ukončované závěrečnou zkouškou Kuchař-číšník, Pekař, Cukrář, Krejčí, Truhlář, pro čtyřletý obor vzdělání Hotelnictví a nástavbový obor Podnikání (denní a dálková forma). Škola nabízí žákům výběr ve vzdělávání v anglickém a německém jazyce. Učební plány jsou plněny v souladu se schválenými ŠVP. Výuka všech povinných předmětů je zajištěna. Disponibilní hodiny byly cíleně využity zejména k posílení odborné výuky v souladu s profilací ŠVP. Pro žáky talentované a žáky se SVP škola organizuje vhodnými formami doplňující vzdělávací aktivity. Provedenou komparační analýzou před zahájením inspekční činnosti byly v ŠVP zjištěny nedostatky. V rámci inspekční činnosti byly ŠVP kontrolovány spolu s koordinátorem školy a některé nedostatky nebyly odstraněny. Před ukončením inspekční činnosti byly ŠVP upraveny a jsou z hlediska cílů, aktivit a očekávaných výstupů v souladu s rámcovými vzdělávacími programy (dále RVP). Vzdělávací nabídka školy efektivně zohledňuje reálné podmínky a možnosti školy ve vztahu k sociální situaci v regionu. Průběh vzdělávání Všeobecně vzdělávací oblast Probírané učivo bylo ve sledované výuce vždy v souladu s tematickým plánem předmětu a cíli stanovenými v ŠVP. Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů jsou sdruženi v jedné předmětové komisi. Úkoly jednotlivých členů komise jsou v Plánu činnosti na daný školní rok jmenovitě určeny. Komise se zabývá výsledky vzdělávání žáků, přípravou přijímacích, MZ i závěrečných zkoušek, opatřeními k posílení péče o žáky s menší školní úspěšností aj. Řeší i veškeré aktuální otázky týkající se výuky, ŠVP a materiální podpory jednotlivých předmětů. Plán činnosti a zápisy z jejích schůzek byly předloženy. Materiálně-technické zázemí je dobré, k dispozici je dostatek učebních materiálů i prezentační didaktická technika (při přestěhování do vybavených učeben).

24 Hospitace byly uskutečněny v předmětech občanská nauka, společenská výchova, základy společenských věd. Hodiny byly vedeny frontální formou, z použitých metod převažoval řízený rozhovor a výklad. Didaktická technika byla využita v jedné hodině. Žáci nemají učebnice, své zápisy z výkladu si pořizovali sami, výjimečně byly použity pracovní listy připravené vyučujícími. V rámci výuky byly řešeny otázky a dílčí témata, která vyučující využívali k podpoře sociálních postojů a názorů žáků (povědomí o etických hodnotách, respektování pravidel, odpovědnost, uvědomování si, co je dobré a co je špatné aj.). Respektování odlišností, vnímání sociálních rolí, schopnost naslouchat a porozumět byly podporovány v předmětu společenská výchova. Učitelé se snažili zapojit žáky do výuky především formou opakovacích otázek, jejich odpovědi zpřesňovali a doplňovali. Žáci byli vhodně motivováni v souvislosti s jejich zkušenostmi. V průběhu výuky byly rozvíjeny požadované kompetence žáků (sociální, k řešení problémů, pracovní). Podpora samostatného projevu jednotlivých žáků nebyla v hodinách zaznamenána. Práce ve skupinách zařazena nebyla. Závěrečné shrnutí probraného učiva bylo většinou provedeno. Ve výuce českého jazyka a literatury učitelky využívaly přirozený zájem žáků a vytvářely příznivou pracovní atmosféru podporující vzájemnou spolupráci mezi žáky. Nejčastěji aplikovanou metodou bylo frontální opakování učiva částečně realizované s aktivním zapojením žáků. Méně často byly zařazovány aktivizující metody dovednostně praktické. Zadávané úkoly vztahující se k procvičení učiva byly ze strany vyučujících prověřovány a vyhodnocovány. Kvalitně zpracovaná individuální práce byla vyučujícími ohodnocena motivační klasifikací. Při práci s texty kladly učitelky otázky, kterými vedly žáky k lepšímu porozumění literárních žánrů. Žáci dostali příležitost i k reflexi nad zásadními existenčními otázkami svobody člověka a jeho jistot. Informace v textu byly žáky vyhledávány a interpretovány převážně se subjektivním přístupem a osobními zkušenostmi. Většina z nich chápala potřebu spolupracovat s druhými při řešení zadaného úkolu, někteří často přispívali k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy. Jejich komunikativní schopnosti byly rozvíjeny na průměrné úrovni. Názornost výuky nebyla dostatečně podpořena využitím moderní prezentační techniky a literatury. Ve struktuře hodin chyběl často hodnoticí závěr, shrnutí, vyhodnocení dosaženého cíle. Ve škole nejsou organizovány soutěže v českém jazyce a literatuře. Výuka cizích jazyků vychází koncepčně ze ŠVP jednotlivých cizojazyčných předmětů. Výuka cizích jazyků v oborech vzdělání s MZ je rozdělena do dvou předmětů, anglický nebo německý jazyk a konverzace v příslušném jazyce. Za kvalitu výuky zodpovídá předmětová komise, která se zaměřuje především na oblast organizační, metodická činnost se realizuje v menší míře. Všichni učitelé jsou vybaveni CD přehrávači, k dispozici je učitelská knihovna. Pro přípravu žáků k MZ je využíván časopis Bridge. Učitelé se snaží motivovat žáky k výuce organizováním tematických exkurzí a možností studijních pobytů v anglicky a německy mluvících zemích v rámci projektů Comenius a Leonardo. Předmětová komise organizuje pravidelně školní kola konverzačních soutěží a olympiád. Vítězové postupují do okresních kol, výraznějších výsledků se v jazykových soutěžích dosáhnout nepodařilo. U oborů vzdělání s MZ probíhala výuka většinou v cizím jazyce, v oborech vzdělání s výučním listem v mateřském jazyce. Převládal frontální nácvik gramatických struktur a upevňování slovní zásoby. Často se vyskytl nedostatek ve struktuře hodiny, chyběla vstupní motivace a závěrečné shrnutí, malý důraz ze strany vyučujících byl kladen na motivaci žáků prostřednictvím hodnocení, klasifikace a sebehodnocení. Ve výuce převládaly receptivní řečové dovednosti nad produktivními a interaktivními. Výklad a procvičování probíhaly především na bázi jazykových prostředků a funkcí, menší důraz byl kladen na komunikativní funkci jazyka. Nedostatkem bylo téměř výlučné užívání frontální formy výuky, a to i přes skutečnost, že probírané učivo, počet žáků ve skupinách a charakter

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Adresa: 17. listopadu 1197, 549

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary. Ondřejská 56, Karlovy Vary. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary. Ondřejská 56, Karlovy Vary. Identifikátor: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Ondřejská 56, 360 21 Karlovy Vary Identifikátor: 600 009 106 Termín konání inspekce:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 113 39/99-02201 Signatura: bk4vs301 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Třebíč INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá střední odborná škola a Střední

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-1329/16-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-1329/16-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-1329/16-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 46 773 592 Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace Národní 1, 312 00 Plzeň-Újezd Identifikátor: 600 069 656 Termín konání inspekce:

Více

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-503/07-08. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-503/07-08. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-503/07-08 Základní škola, Liberec, Na Perštýně 404/44, příspěvková organizace Adresa: Na Perštýně 404/44,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily U Školy 56, 511 01 Turnov Identifikátor: 600 099 075 Termín konání inspekce: 13. a 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. 750 02 Přerov l - Město, Palackého 19/1380 Identifikátor: 600 017 966 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Šumperk, Hanácká 3. Hanácká 3, Šumperk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Šumperk, Hanácká 3. Hanácká 3, Šumperk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální školy, Šumperk, Hanácká 3 Hanácká 3, 787 01 Šumperk Identifikátor školy: 600 027 121 Termín konání inspekce: 10. listopad 2003 Čj.:

Více

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 K ritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 Schváleno na PV MŠMT dne 2. září 2008. A Rovnost příležitostí ke vzdělávání Rovný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-294/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-294/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-294/10-M Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Adresa: Gen. Krátkého 30, 787 01

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2318/11-S. příspěvková organizace. Mgr. Zuzanou Bečkovou

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2318/11-S. příspěvková organizace. Mgr. Zuzanou Bečkovou Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Velká Dobrá, okres Kladno Sídlo: náměstí Komenského 17, 273 61 Velká Dobrá

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-764/11-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-764/11-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-764/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Sídlo: náměstí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128 Identifikátor: 600 099 113 Termín konání inspekce: 23. a 24. duben 2007 Čj. Signatura

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2563/11-S. Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov. Příspěvková organizace

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2563/11-S. Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov. Příspěvková organizace Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2563/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 Jana

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín Identifikátor: 600 019 683 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 Verdunská 2958, 415 01 Teplice Identifikátor: 600 084 817 Termín konání inspekce: 5. - 7. březen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-582/11-C Název kontrolované osoby: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková školy s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1088/08-04 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 Adresa: Erbenova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola Ostrov Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov Identifikátor: 600 009 084 Termín konání inspekce: 7. a 9. února 2007 Čj. Signatura

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-1730/15-U. T. G. Masaryka 580, Šluknov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-1730/15-U. T. G. Masaryka 580, Šluknov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-1730/15-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 274 719 Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1081/12-B Název právnické osoby Střední škola strojírenská a elektrotechnická vykonávající činnost školy: Sídlo: Trnkova 113, 628

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-1317/16-M. Stupkova 16, Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-1317/16-M. Stupkova 16, Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-1317/16-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy / školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47657189 Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-239/15-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-239/15-C INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-239/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 12 Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 12 Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 121 288/98-11136 Inspektorát č. 12 Brno Signatura: al1hs201 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1026/08-04 Název školy Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace Adresa: Osek 16, 338 21 Osek Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15. Merhautova 15, 613 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15. Merhautova 15, 613 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Merhautova 15, 613 00 Brno Identifikátor: 600 019 861

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Střední průmyslová škola textilní a Střední odborné učiliště Velké Poříčí, Náchodská 285 Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1024/ Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1024/ Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1024/08-04 Název školy Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 Adresa: Táborská 28, 326 00 Plzeň Identifikátor: 600 009 459 IČ: 49778137

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/2012. Masarykovo nám.2. 509 27 Nová Paka

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/2012. Masarykovo nám.2. 509 27 Nová Paka Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/2012 Masarykovo nám.2 509 27 Nová Paka Část A Základní charakteristika školy a) Název: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více