OBSAH. I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 4"

Transkript

1

2 OBSAH I. Základní údaje o škole, školském zařízení Přesný název právnické osoby Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon Webové stránky školy Činnost, kterou právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita Obory vzdělání a vzdělávací programy Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Stručná charakteristika materiálně technického vybavení Školská rada... 6 II. Pracovníci školské právnické osoby Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci školy... 0 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání Počty tříd a počty žáků Průměrný počet žáků na třídu a učitele Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky maturitních zkoušek Přijímací řízení do.ročníků školního roku 202/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Vzdělávání nadaných žáků Ověřování výsledků vzdělávání Školní vzdělávací programy Jazykové vzdělávání a jeho podpora... 6 V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol na veřejnosti Výchovné a kariérní poradenství Prevence sociálně patologických jevů Pracovní skupina duchovní obnovy Ekologická výchova a environmentální výchova Multikulturní výchova Výchova k udržitelnému rozvoji Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Mimoškolní aktivity Soutěže Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Spolupráce právnické osoby s partnery Další aktivity, prezentace VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 20/ Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 20/ VII. Zpráva o hospodaření za rok

3 Přílohy: Příloha č.: Kopie zápisu z jednání školské rady Příloha č.2: Učební plány 3

4 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k Škola je do školského rejstříku zapsána s účinností od jako Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy právní forma školská právnická osoba Zřizovatel: Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky, Rooseveltova 47, Opava.2 Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon ředitel: Mgr. Marie Hotmarová telefon: statutární zástupce: PhDr. Lenka Tuzarová telefon: Webové stránky školy Činnost, kterou právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita střední odborná škola, celková kapacita 270 žáků (pro obory sociální činnost, veřejnosprávní činnost)..5 Obory vzdělání a vzdělávací programy které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu Střední odborná škola sociální Střední odborná škola sociální Střední odborná škola sociální Střední odborná škola sociální 75-4-M/003 (dobíhající obor) 75-4-M/004 (dobíhající obor) 75-4-M/ M/0 obor: Sociální péče zaměření: pečovatelská činnost obor: Sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost obor: Sociální činnost ŠVP: Sociální činnost obor: Veřejnosprávní činnost ŠVP: Veřejnosprávní činnost 75 dobíhající 95 dobíhající

5 .6 Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 200/20 : a. nové obory / programy: nemáme Ve školním roce 200/20 vyučujeme v. a 2. ročníku dle rámcových programů 75-4-M/0 Sociální činnost s vypracovaným školním vzdělávacím programem Sociální činnost a M/0 Veřejnosprávní činnost s vypracovaným školním vzdělávacím programem Veřejnosprávní činnost. Ve 3. a 4. ročníku dle vzdělávacího programu75-4-m/003 Sociální péče, zaměření pečovatelská činnost a 75-4-M/004 Sociální péče, zaměření sociálněsprávní činnost b. zrušené obory / programy: nemáme.7 Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Praha 2, Ječná 33 Zřizovatel: Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky, Rooseveltova 47, Opava (vlastník objektu: Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky).8 Stručná charakteristika materiálně technického vybavení Škola je umístěna ve dvou spojených budovách, k nimž přiléhá z jedné strany upravený venkovní areál. Stav budov: celý objekt byl průběžně od roku 990 rekonstruován a opravován tak, aby vyhovoval provozu školy a hygienickým požadavkům. V roce 2009 byla dokončena úprava venkovního prostoru (atria), kde mohou studenti pobývat v hodinách svého volna. Vzhledem k umístění budovy v centru města a velkému pohybu osob v budově se zajistilo zvýšení bezpečnosti umístěním vstupního zařízení ve vestibulu školy turnikety, vstup je pro studenty možný přes ISIC karty. Tímto systémem je možné sledovat i pozdní příchody a zaměřit se na zlepšení včasné docházky. Průběžně probíhá modernizace pracoven učitelů, THP pracovníků i vedení školy. Všechny učebny jsou velmi dobře vybaveny, dvě učebny mají interaktivní tabuli, 9 učeben je vybaveno dataprojektorem s možností připojení na PC. Ve všech učebnách je možno použít zpětný projektor, TV, DVD přehrávač a video. V učebně výpočetní techniky je v současné době PC. Jedna menší učebna s kapacitou 6 míst je vybavena 6 PC s možností připojení na Internet. Slouží především k výuce cizích jazyků. V jedné z odborných učeben je možno využít při výuce 7 počítačů, ve druhé počítač, propojený s dataprojektorem. Další velká učebna vybavena 30 PC byla uvedena do provozu v srpnu 202, bude sloužit především pro výuku odborných předmětů. Škola má dále k dispozici 2 odborné učebny využívané při výuce pečovatelství, vybavené novými modely polohovacích lůžek a moderním nábytkem a zařízením pro odbornou výuku, učebnu psychologie, učebnu pro výtvarnou výchovu, laboratoř chemie a fyziky, která byla vybavena novým nábytkem a pomůckami. Ve škole je pro potřeby výuky bohatá videotéka. V knihovně mají žáci i vyučující k dispozici nejen odbornou, ale i beletristickou literaturu. Také zde je možnost práce na 5 počítačích s připojením na internet. Žáci mají dále k dispozici malou studovnu s možností práce na 6 počítačích, s připojením na internet i mimo výuku. Studovna byla doplněna o herní prvky. 5

6 K výuce je možné využít 3 přenosné dataprojektory a 8 notebooků. 2 notebooky jsou k dispozici k zapůjčení pro žáky s SPU po doporučení pedagogicko psychologické poradny. V budově školy je krásná kaple, která slouží nejen k liturgickým, ale i ke kulturním a jiným akcím školy, např. k předávání maturitních vysvědčení, imatrikulaci žáků prvních ročníků, školním akademiím, přednáškám apod. Její součástí je oddělená, menší adorační kaple, která slouží výhradně k modlitbě. V kapli je nově umístěna relikvie kapka krve blahoslaveného Jana Pavla II. Kůr je využíván při výuce hudební výchovy a také ke zkouškám školního sboru. Chodby školy a učebny jsou vyzdobeny pracemi žáků. Pro informaci žáků slouží několik nástěnek různě zaměřených. Sborovny a pracovny jsou standardně a účelně vybaveny. Vyučující mají nepřetržitý přístup k PC a internetu na 7 počítačích. Dále je pro potřeby učitelů 7 notebooků, které si mohou vypůjčit i pro práci domů. Ve škole je umožněno bezdrátové internetové připojení, což umožňuje lepší využití moderní techniky pro studenty i vyučující. Vlastní tělocvičnu škola nemá, smluvně je využívána tělocvična TJ Sokol Pražský v Žitné ulici č. 42, Praha 2. Školní hřiště škola nemá, příležitostně je využíváno hřiště TJ Bohemians v Riegrových sadech..9 Školská rada datum ustanovení, seznam členů V souladu se zákonem 56/2004 Sb., 67 a 68 Školského zákona byla ustanovena školská rada k datu s účinností od Školská rada zasedá pravidelně dvakrát ročně za přítomnosti ředitelky školy a zabývá se těmito oblastmi: - schvaluje výroční zprávu o činnosti školy - schvaluje školní řád, popř. navrhuje jeho změny - podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy - projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok - podává podněty a oznámení řediteli školy - zabývá se případnými podněty ze strany studentů, rodičů nebo veřejnosti. Do školské rady SOŠS svaté Zdislavy byli jmenováni na základě výsledků řádných voleb na funkční období 3 let s účinností od : JUDr. Jana Civínová jmenována za zřizovatele Mgr. Petr Váňa jmenován za pedagogy; předseda JUDr. Václav Chaloupka jmenován za rodiče a zletilé studenty; místopředseda 6

7 Přednášky, semináře, konference škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem 2. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob II. Pracovníci školské právnické osoby 4 3, ,5 3 6,5 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 34 00% nekvalifikovaných 0 0 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků počet zaměření počet účast níků vzdělávací instituce 3 dny Letní škola chemie VŠCHT 4 hodiny Sociometrie a její využití KPPP 6 hodin při práci se třídou Přístupy a dovednosti při výkonu sociálně-právní ochrany dětí 2 Obecně prospěšná společnost Sírius,o.p.s. 4 dny System of child protection in Euroe IPSCAN 2 dny Táto, jak na to? rovné příležitosti v péči o děti MPSV den Změny v systému soc. právní ochrany dětí MPSV a Nadace Sirius den NGO Market Forum 2000 den Novela soc. právní ochrany dětí MPSV 0 dní Kontemplativní exercicie seminář Tovaryšstvo Ježíšovo 2 dny Výuka češtiny jako cizího jazyka 2 META 7

8 Úvod do problematiky začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem 2 hodiny Dítě s ADHD ve škole PPP Praha 2 4 hodiny Evropský týden mozku 202 AV ČR 3 hodiny Využití IT ve výuce AJ Oxford U Press 4 hodiny Očekávání spojená s rokem Arcibiskupství pražské 5 dnů Katolická charismatická konference 2 Charismatická obnova ČR 2 dny Konference o nové evangelizaci 8 Tým evangelizace.cz 4 dny Ježíš Kristus učitel Farnost Vršovice AP 8 hodin Žena třetího milénia 2 dny Duchovní obnovy 4 8 hodin 7 dnů 6 hodin Sekty a jejich působení v ČR Žalmy historický kontext, meditace nad žalmy Přístupy a dovednosti při výkonu sociálně-právní ochrany dětí 2 Diecézní centrum pro rodinu, České Budějovice Katechetické středisko AP Institut pro veřejnou zprávu Praha Kongregace Školských sester de Notre Dame Obecně prospěšná společnost Sírius,o.p.s. 8 hodin Zákoník práce 202 Forum s.r.o. Praha 5 2 hodiny Právní minimum pro. LFUK Ústav teorie a nelékaře praxe ošetřovatelství den Podzimní seminář vzdělávání v dějepisu 20. století ASUD den 6 hodin den 2 hodiny den hodina den Jarní seminář vzdělávání v dějepisu 20. století Vztahy Čechů a Němců v literatuře Za Josefem Čapkem do Žacléře a Hronova 2. světová válka v Dolním Posázaví Jezuitské památky v západních Čechách Charles Dickens a jeho poslední díla 750 let Augustiniánů v Čechách Svatá Dobrotiva ASUD Matice česká Matice česká a Společnost bratří Čapků Matice česká Kostel sv. Ignáce křesťanské společenství Asociace překladatelů z anglického jazyka Kongregace Augustiniánů v ČR

9 školský management Kurzy Rozšiřování aprobace 2 hodiny Nové poznatky o Erbenově Kytici Matice česká 4 hodiny Žena v křesťanství Muzeum hl.m. Prahy 8 hodin Historicky IV. mezinárodní Asociace poskytovatelů kongres bazální stimulace sociálních služeb 5 hodin Klient v systému zdravotně sociální péče 2 ČAS 8 hodin Inovace výuky 2 Inovace výuky, o.p.s. 6 hodin Vaše škola a legislativa RAABE - nakladatelství Česká biskupská 5 hodin Školský zákon 202 konference a Arcibiskupství pražské 6 hodin Právo ve škole 2 Mgr. Michaela Veselá 22 hodin Sociální komunikace, TUTOR 8 dnů 4 hodiny týdně 2 semestry 4 hodiny týdně 2 semestry 6 hodin 20 hodin 3 hodiny 20 hodin 3 hodiny 3 hodiny den 8 hodin denní studium vedení sociální skupiny Práce v anglicky mluvící skupině a francouzština Projekt Jaro Kurz - němčina Projekt Jaro Kurz - angličtina Zadavatelé a nová maturita e- learnigový kurz Hodnotitel ústní zkoušky Anglický jazyk Konzultační seminář k ústní maturitní zkoušce z německého jazyka Hodnotitel ústní zkoušky Německý jazyk Ve světle výsledků maturitní zkoušky 20 z CJL Konzultační seminář k ústní maturitní zkoušce - Český jazyk Nové poznatky ke státní maturitní zkoušce z CJL Zadavatelé a nová maturita e- learnigový kurz problematika žáků s PUP = doplněk k osvědčení VŠ studium dalšího oboru hudební výchova sbormistrovství Francie - TAIZÉ MÚVS ČVUT 2 MÚVS ČVUT CERMAT NIVD CERMAT NIVD CERMAT CERMAT CERMAT NIVD CERMAT NIVD CERMAT NIVD CERMAT NIVD PedF UK Praha 9

10 kombinované studium kombinované studium denní studium státní zkoušky Teologické nauky KTF UK Biomedicína ČVUT doktorandské studium BIO a CHE Př.F UK Praha d. jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 6 s odbornou kvalifikací 6 (dle zákona o ped. prac.) z toho bez odborné kvalifikace 0 (dle zákona o ped. prac.) rodilý mluvčí Nepedagogičtí pracovníci školy a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 7 2,0 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků seminář e počet Pracovní právo, (BRZO) Změny ve mzdové účtárně od r. 202 (BRZO) Daň z příjmů právnických osob, (BRZO) Aktuální otázky zdaň. fyzických osob + daňová reforma, (BRZO) Zákon o DPH, (BRZO) Účetnictví příspěvkových organizací, (TSM) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, (BRZO) zaměření počet účastníků Brzovzdělávací centrum, Ing. Zdenka Brzobohatá, Hluboká 3, Brno TSM, spol. s r.o., Vyškov vzdělávací instituce Pracovní právo, (BRZO) Změny ve mzdové účtárně od r. 202 (BRZO) Daň z příjmů právnických osob, (BRZO) Aktuální otázky zdaň. fyzických osob + daňová reforma, (BRZO) Zákon o DPH, (BRZO) Účetnictví příspěvkových organizací, (TSM) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, (BRZO) 0

11 kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM 3. Počty tříd a počty žáků III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání a. denní vzdělávání (údaje ze zahajovacího výkazu) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů Střední odborná škola sociální Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku - přerušili vzdělávání: 2 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 8 - vyloučeni ze školy: 4 - nepostoupili do vyššího ročníku: 3 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 7 - přestoupili na jinou školu: 7 - jiný důvod změny (uveďte jaký): - b. vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) nerealizujeme 3.2 Průměrný počet žáků na třídu a učitele a. denní vzdělávání škola průměrný počet žáků na třídu průměrný počet žáků na učitele Střední škola 28, Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji škola počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí

12 škola počtu žáků: střední odborná škola sociální 3.4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci) z celkového prospělo s vyznamenáním 9 neprospělo 9 opakovalo ročník 4 počet žáků s uzavřenou klasifikací k t.j. % z celkového počtu žáků 9 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka z toho neomluvených Výsledky maturitních zkoušek 97 počet žáků, kteří konali zkoušku 58 z toho konali zkoušku opakovaně 25 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu počet žáků, kteří byli hodnoceni: prospěl s vyznamenáním 4 prospěl 49 neprospěl 5 7 2

13 přijímací řízení pro školní rok 2002/203 (denní vzdělávání) 3.6 Přijímací řízení do.ročníků školního roku 202/203 skupina oborů vzdělání kód, název Sociální činnost 75-4-M/0 Veřejnosprávní činnost M/0 počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem 6 6 počet přijatých celkem z toho v. kole 3 27 z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech 3 5 z toho na odvolání 0 0 počet nepřijatých celkem 3 2 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: Sociální činnost - - obor: Veřejnosprávní činnost počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do. ročníků pro šk.rok 202/203 - nerealizujeme 3.7 Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin žákyně Moldavsko žákyně - Rusko 2 žákyně Ukrajina žákyně Vietnam Žáci mluví česky a nemají žádný problém s porozuměním. 3.8 Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků V letošním školním roce bylo na základě doporučení pedagogicko psychologických poraden individuálně integrováno v běžných třídách 40 žáků se specifickými poruchami učení, 3 žáci s tělesným postižením. Úzce spolupracujeme a registrované problémy a potřeby žáků konzultujeme s PhDr. Bernardovou z Křesťanské pedagogicko pedagogické poradny na Praze 8, s Mgr. Skřivánkovou z Pedagogicko psychologické poradny pro Prahu, 2 a 4 a Mgr.Benoniovou ze Speciálního poradenského centra na Praze 2, event. dalšími odborníky. Využíváme vzdělávacích akcí a školení pro učitele a výchovné poradce, které poradny organizují. Ve škole je vytvořena skupina pro výchovné poradenství složená ze tří výchovných poradců. Výchovní poradci spolupracují se všemi výše uvedenými poradnami, také s jednotlivými učiteli a třídními učiteli. Pro 4 žáků byl vypracován Individuální vzdělávací plán. Při jeho sestavování vycházíme především z doporučení příslušné poradny, ale také požadujeme úzkou spolupráci rodičů a žáka. Výuku v jednotlivých předmětech upravujeme dle individuálních možností žáka, např. zohledněním potřeby delší časové dotace pro - - 3

14 prověřování znalostí, nabídnutím technických pomůcek práce s notebookem, diktafonem, využíváním dvojích učebnic, umístěním výuky ve vhodné učebně /nižší patro/ apod. V případě potřeby využíváme služeb dalších zařízení státní správy a nestátních či církevních organizací. Během školního roku se setkáváme i se žáky ze zvýhodněného sociokulturního prostředí. Začleňování některých je zcela bezproblémové. Spíše výjimečně se setkáváme s problémy, které dle naléhavosti řešíme. 3.9 Vzdělávání nadaných žáků Ředitelka školy pokynem k práci s nadanými žáky stanovila kritéria pro zařazení do kategorie nadaní žáci (celkový prospěch do,5, žáci, kteří projevují mimořádný zájem o studium a jsou úspěšnými v reprezentaci školy na soutěží a akcích pro veřejnost, nebo žáci kteří projevují mimořádný zájem o určitý předmět nebo oblast vzdělávání). Individuální přístup, který vede k rozvoji zahrnuje následující: - práce s texty rozšiřující učivo v hodinách, během opakování nebo v rámci samostudia, případně jako součást domácí přípravy, - rozšířená doporučená literatura, video, CD,DVD, internet - návštěva nepovinných předmětů a zájmových útvarů - účast na mimoškolních a mimo vyučovacích akcích soutěže, výstavy, přednášky, konference, pobyty v zahraničí. V tomto režimu se u nás vzdělává několik desítek žáků. 3.0 Ověřování výsledků vzdělávání Pracovní skupina pedagogů pro autoevaluaci spolupracuje s ředitelkou školy. Byl zpracován plán a kritéria vlastního hodnocení školy. Tento plán byl schválen pedagogickou radou a výsledky plnění budou podkladem k vytvoření evaluační zprávy. SCIO testy, projekt VEKTOR. a 4.ročníky: Ve srovnání s ostatními školami podobného typu, které se testování účastnily dosáhli naši žáci níže uvedených hodnot průměrného skupinového percentilu. Průměrný skupinový percentil vyjadřuje postavení naší školy v rámci daného předmětu ve srovnání s ostatními školami srovnatelného typu, které se testování účastnily. Ročník. Sociální činnost.sč Veřejnosprávní činnost.vč Obecné studijní předpoklady Český jazyk a literatura Německý jazyk Anglický jazyk Matematika Ročník 4. Obecné studijní předpoklady Český jazyk a literatura Německý jazyk Anglický jazyk Matematika S 4.A S 4.B 36 4 nemají Dotazník žáka - výsledky 4

15 Informace získané prostřednictvím dotazníku žáka byly využity samotnými vyučujícími, třídními učitelkami, výchovnými poradkyněmi i vedením školy k hodnocení a zkvalitnění pedagogické činnosti. Schůzky zástupců tříd s vedením školy se konají minimálně 2x ročně. Zde se mají možnost zástupci tříd otevřeně vyjadřovat k jakémukoli dění ve škole, a to jak k organizaci tak k výuce jednotlivých pedagogů. Přítomna je ředitelka školy a zástupkyně ředitelky. Připomínky, přání a náměty jsou dle možností neprodleně řešeny.. Koncem školního roku dostali žáci možnost vyjádřit své názory a postřehy v Anketě spokojenosti. Žáci měli možnost vyjádřit se k různým situacím a záležitostem např. líbilo se, nelíbilo se, mělo by se řešit, celkový pocit spokojenosti, preference určité struktury rozvrhu, zjišťovali jsme také povědomí žáků o výskytu šikany ve škole. Anketní lístky měli žáci podepsat, ale většinou odpovídali anonymně. Ze získaných anket vyplynulo, že mezi žáky převažuje celková spokojenost s klimatem školy, pouze v malé míře žáci vyjádřili menší spokojenost a v několika případech absolutní spokojenost zcela bez výhrad. Ojediněle někteří žáci uvedli, že se setkali s mírnou formou šikany (jednalo se o pomlouvání, posměšky a drobné naschvály). Dále uváděli, že pokud problém nahlásili, byl řešen a vyřešen. Výskyt fyzické šikany neuvádí vůbec. Žáci vyjádřili spokojenost s celkovou atmosférou školy. Velmi kladně hodnotili vstřícný přístup a chování pedagogů, líbily se jim mimoškolní akce (exkurze, zájezdy), školní mše sv. a program duchovní obnovy, dále charitativní sbírky. Žáci vyjadřovali nespokojenost zejména se špatnou docházkou spolužáků do školy a nevhodným chováním některých žáků k vyučujícím. Žáci třetích a čtvrtých ročníků pochvalně hodnotili odbornou praxi, nejčastěji byli spokojeni se souvislou praxí. Jako podnět ke zlepšení navrhovali materiální vylepšení některých učeben (žaluzie a klimatizace). Výsledky ankety budou žákům sděleny na začátku dalšího školního roku a připomínky projednány a řešeny. 3. Školní vzdělávací programy Na školních vzdělávacích programech intenzivně pracovali všichni učitelé. Od školního roku 200/ realizujeme nové Školní vzdělávací programy pro obor sociální činnost a obor veřejnosprávní činnost. Na školních vzdělávacích programech intenzivně pracovali všichni učitelé, společně byl zpracováván v rámci předmětových komisí, které vytvořily pracovní týmy. Byl konzultován se sociálními partnery, se zřizovatelem, školskou radou. Byly schváleny ředitelkou školy. Výuka dle nich proběhla v prvním a druhém ročníku. Po každém proběhlém školním roce dochází k aktualizaci, především na doporučení vyučujících a po projednání v předmětových komisích k drobnějším úpravám, týkající se hodinových dotací pro jednotlivá témata, zlepšení mezipředmětových propojení a vztahů, doplnění projektů apod. Ve 3. a 4. ročníku dle vzdělávacího programu75-4-m/003 Sociální péče, zaměření pečovatelská činnost a 75-4-M/004 Sociální péče, zaměření sociálněsprávní činnost. 5

16 3.3 Jazykové vzdělávání a jeho podpora Na naší škole probíhá výuka cizích jazyků ve všech ročnících. V oboru veřejnosprávní činnost je součástí výuky výuka dvou cizích jazyků. Nabídka je širší, ale dle zájmu žáků probíhá výuka anglického a německého jazyka. V oboru sociální činnost probíhá výuka jednoho jazyka, žák pokračuje v jazyce, který se učil na základní škole. Z celkového počtu 236 žáků se jeden jazyk učí 77 žáků, dva jazyky 59 žáků. Anglický jazyk se učí 223 žáků, německý jazyk 72 žáků. 6

17 5. Výchovné a kariérní poradenství V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol na veřejnosti Ve škole nepůsobí psycholog, který je zaměstnancem školy. Výchovné poradenství a spolupráci s PPS zajišťovaly: PhDr. L. Tuzarová, Bc. M. Zákostelná, Bc. M. Šiková výchovné poradkyně v úzké spolupráci se skupinou pro prevenci sociálně patologických jevů. Významné místo při výchově žáků patří i školnímu kaplanovi naší školy P.L.Noskovi. Primární prevence probíhá ve spolupráci s KPPP formou programu Posilování pozitivních životních postojů a hodnot. Ve své práci jsme navázali na několik úspěšně započatých projektů, které se vzájemně prolínají a doplňují: Adaptační kurzy, kurz Chci žít zdravě ve spolupráci s CSZŠ. Obě akce proběhly ve Sportovním a rekreačním středisku U Starého rybníka ve Zbraslavicích. Podobný program jsme realizovali ve spolupráci s CSZŠ v rámci projektu Tělem i duší proti šikaně a agresivitě - společný projekt se nazývá Společně blíž člověku a Bohu II. Cílem projektu Adaptační kurzy je usnadnit náročný přestup na střední školu, vytvoření zdravého a soudržného prostředí třídního kolektivu. Cílem všech výše zmíněných projektů je ukázat žákům zdravý životní styl, možnost trávení volného času bez návykových látek, cestu k budování zdravých vztahů k sobě i ke svému okolí, poznat sám sebe a rozvíjet zdravé sebevědomí a sebeúctu Problematice výchovného poradenství je věnovaná značná pozornost. Vzhledem k menšímu počtu žáků se nám daří vytvářet rodinnou atmosféru, o potřebách a potížích žáků máme dobrý přehled. Máme možnost věnovat se žákům individuálně, včas podchytit jejich problémy a nabízet pomoc v řešení. Žákům i rodičům jsou výchovné poradkyně k dispozici pravidelně 2x měsíčně v konzultačních hodinách, dále během třídních schůzek a konzultačních hodin jiných pedagogů a v případě potřeby také po domluvě kdykoliv jindy. Samozřejmostí je úzká spolupráce s třídními učiteli a ostatními pedagogy. Je-li potřeba řešíme nevelké výchovné problémy hned (domluva, návrh alternativních opatření, individuální rozbory situace a vyvození závěrů), při větších problémech svoláváme výchovnou komisi, které se zúčastní žák i zákonný zástupce a společně hledáme nejlepší řešení a navrhujeme opatření. Tato jsou pak projednávány v pedagogické radě. V tomto školním roce proběhlo výchovných komisí, problémy se vždy podařilo upokojivě vyřešit. Velmi se nám osvědčila spolupráce s KPPP v Praze 8 a PPP pro Prahu,2 a 4, proto ji dle potřeby hojně využíváme. Dále v této oblasti spolupracujeme s dalšími psychology a jinými odborníky podle volby žáků. V oblasti kariérového poradenství žákům nabízíme: průběžné informování o možnostech dalšího uplatnění studentů (informační materiály, individuální pohovory, informace na nástěnkách) ve spolupráci s učitelkami odborných předmětů zajišťování exkurzí na různá pracoviště předávání informací poskytovaných jednotlivými vyššími i vysokými školami předávání informací o možnostech uplatnění absolventů na trhu práce. Výchovné působení školy je zaměřeno na tradiční křesťanské hodnoty. Snažíme se žáky vést k reálnému životu, vychovávat je k toleranci, přátelství a spolupráci. Formujeme žáky k úctě a odpovědnosti k sobě samým i bližním, podporujeme u žáků smysl pro povinnost, respekt k řádu a svobodě jednotlivce. 7

18 5.2 Prevence sociálně patologických jevů V oblasti prevence rizikového chování pracuje na naší škole pracovní skupina ve složení Mgr. Olga A. Gabrielová, Mgr. Barbora Zákostelná a Mgr. Romana Proftová. Programy prevence rizikového chování jsou rovnoměrně rozloženy po celou dobu studia. Metodička prevence a výchovná poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními pedagogy realizují řadu preventivních programů a aktivit. Prevence začíná v. ročníku adaptačními kurzy. Adaptační kurzy jsou zaměřeny na sebepoznání a poznání nově vzniklého třídního kolektivu, jsou zaměřeny na spolupráci ve skupině a na adaptaci na nový typ studia. V tomto školním roce proběhl ve spolupráci se SOŠS v termínu září 20 ve Zbraslavicích u Kutné Hory. Programu se zúčastnilo 23 žáků.(44 SOSŠ) Na adaptační kurzy plynule navazuje dvouletý program primární prevence Posilování pozitivních životních postojů a hodnot. Tento program je realizován Křesťanskou pedagogicko - psychologickou poradnou v Praze 8 (KPPP), probíhá v. a 2. ročníku ve dvou cyklech. V. ročníku je program zaměřen na posilování vztahů ve třídním kolektivu a pamování vztahů ve třídě. Ve 2. ročníku je tento program zaměřen na protidrogovou prevenci. Ve škole program zajišťují peer aktivistky vyškolené KPPP. Žákům všech ročníků je určen program duchovní obnovy se školním kaplanem, pořádaný dvakrát ročně pro každou třídu. Celý program prevence SPJ doplňuje a završuje projekt Chci žít zdravě. Na tomto programu spolupracujeme se SOŠS svaté Zdislavy. Ve školním roce 20/202 se výjezd z provozních důvodů neuskutečnil. Již několik let se naši žáci s úspěchem zapojují do různých charitativních sbírek Tříkrálová sbírka, sbírka pro hluchoslepé LORM, Český den proti rakovině, a tím je u nich upevňováno prosociální cítění. Žáci se ochotně zapojují i do projektů adopce na dálku. Společnými silami pedagogů a žáků finančně podporujeme indickou dívku Prathimu (v rámci projektu Arcidiecézní charity Praha) a dále ukrajinskou zdravotně postiženou seniorku paní Chrystynu (projekt Důstojný život Diecézní charity ostravsko-opavské). K tomuto účelu se nám osvědčily dobročinné akce, při kterých někteří učitelé a žáci připraví pro ostatní pohoštění za zcela dobrovolný příspěvek. Akce tohoto druhu pomáhají vytvářet pozitivní sociální klima ve škole i pocit sounáležitosti. V uplynulém školním roce jsme tyto aktivity rozšířily ještě o sbírku na podporu činnosti Domácího hospicu Jordán v Táboře, dále jsme se zapojili do. celostátního Misijního štrůdlování. Vnímavost a citlivost k potřebám druhých se projevuje i v tom, že naši žáci mají o charitativní aktivity spontánní zájem. Velmi si ceníme i vlastní iniciativy žáků uspořádat finanční sbírku na podporu pozůstalé rodiny po zemřelém mladém pedagogovi. Nabídku preventivních programů doplňuje činnost Domu dětí a mládeže Pracovní skupina duchovní obnovy Pracovní skupina pro duchovní oblast pokračovala ve své činnosti ve složení: Mgr. Marie Hotmarová (vedení pracovní skupiny), Mgr. Olga A. Gabrielová (školní metodik prevence), Mgr. Hana Benešová, Mgr. Vít Náměstek, Mgr. Petr Váňa (vysvěcený jáhen), Mgr. Jaroslava Hrušková, Ing. Pavla Petrášková. Většina členů pracovní skupiny jsou učitelé křesťanské etiky a držitelé kanonických misí. Během školního roku byla rozšířena již osvědčená nabídka aktivit s duchovní náplní. Ve spolupráci se školním kaplanem P. ThLic. Ladislavem Noskem SJ byl pro každou třídu realizován dopolední blok v každém pololetí. Pro celou třídu byl určen společný program beseda s duchovním, sdílení, filmové projekce. Během tohoto programu byla pro žáky sloužena mše svatá. Žáci měli možnost individuálně pohovořit s knězem, či přijmout svátost smíření. Samozřejmou součástí programů s duchovní náplní byly slavnostní mše svaté. 8

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 20/202 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3. 8.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

OBSAH. Přílohy:... 3. Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3. Příloha č.2: Učební plány... 3

OBSAH. Přílohy:... 3. Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3. Příloha č.2: Učební plány... 3 OBSAH Přílohy:... 3 Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3 Příloha č.2: Učební plány... 3 1. Základní údaje o škole, školském zařízení... 4 1.1 Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2 Školní rok: 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k 31. 8. 2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak schváleno

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Zpráva obsahuje část: Střední odborná škola služeb V Praze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SV. VORŠILY V PRAZE Ostrovní 9, 110 00 Praha 1 http://www.zssv.cz/ email: skola@zssv.cz telefon: 224 931 495 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH I. Základní údaje

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 53/09-01 Název školy Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Adresa: Ječná 33/527, 120 00 Praha 2 Identifikátor: 600004902 IČ: 45768561

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1 Školní rok 2013/2014 Obsah 1. Obsah... 2 2. Výroční zpráva o činnosti... 3 3. Poskytování informací... 49 4. Textové a

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy: Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1 Školní rok 2012/2013 Obsah 1. Obsah... 2 2. Výroční zpráva o činnosti... 3 3. Poskytování informací... 53 4. Textové a

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÉ GYMNÁZIUM PRAHA 1, JOSEFSKÁ 7

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÉ GYMNÁZIUM PRAHA 1, JOSEFSKÁ 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÉ GYMNÁZIUM PRAHA, JOSEFSKÁ 7 ŠKOLNÍ ROK 20/202 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.8.202: Malostranské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Údaje se uvádějí podle stavu k. 8. I. Základní údaje o škole, školském zařízení Gymnázium, Praha, Přípotoční 7. Přesný název školy:. Ředitel a statutární

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy: Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele:

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2 Školní rok: 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více