G Y M N Á Z I U M A L O I S E J I R Á S K A,LI T O M Y Š L, T. G. M A S A R Y K A /2008. Sestavila: Mgr. Ivana Hynková.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "G Y M N Á Z I U M A L O I S E J I R Á S K A,LI T O M Y Š L, T. G. M A S A R Y K A 5 9 0 2007/2008. Sestavila: Mgr. Ivana Hynková."

Transkript

1 G Y M N Á Z I U M A L O I S E J I R Á S K A,LI T O M Y Š L, T. G. M A S A R Y K A Výroční zpráva 2007/2008 Sestavila: Mgr. Ivana Hynková Litomyšl 1

2 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole 3. Charakteristika školy a učební obory 4. Učební plán nabídka seminářů 5. Zaměstnanci školy 6. Předmětové komise 7. Školská rada 8. Studentský parlament 9. Zájem o studium 10. Úspěšnost našich absolventů 11. Úspěchy našich studentů 12. Projekty 13. Obecně prospěšná společnost při Gymnáziu Aloise Jiráska, Litomyšl 14. Prezentace školy na veřejnosti 15. Přednášková činnost 16. Partnerství 17. Studentské výměnné pobyty 18. Aktivity výchovného poradce 19. Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí 20. Zpráva o čerpání finančních prostředků v roce Fotogalerie 2

3 1. Úvodní slovo Kaţdoročně vedení školy předkládá výroční zprávu dle vyhl. Č.15/2005 Sb., která informuje o nejvýznamnějších událostech na našem gymnáziu v uplynulém roce. Jak je z této zprávy patrné, školní rok 2007/2008 byl pro naše gymnázium úspěšný a jistě bude vhodné připomenout některé úspěchy i v tomto úvodním slově. Věřím, ţe po přečtení této výroční zprávy získáte dostatek informací, abyste mohli posoudit, zda Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli kráčí správným směrem a zda se nám daří naplňovat hlavní cíle Dlouhodobého záměru GAJ na roky Gymnázium se těší dostatečnému zájmu uchazečů o studium, i přes nepříznivý demografický vývoj. Přijímacím řízením v tomto roce prošlo 36 uchazečů o čtyřleté studium a 30 uchazečů o osmileté studium. Potěšující jsou studijní výsledky našich ţáků i absolventů. V letošním roce byli naši studenti velmi úspěšní v okresních, krajských i celorepublikových kolech olympiád a Studentské odborné činnosti. Velký úspěch zaznamenali naši tři studenti na Festivalu vědy a techniky pro děti a mládeţ, kde se umístili v krajském kole soutěţe na třetím místě a v celorepublikovém na sedmém místě, a se svým robotem postupují do mezinárodního kola do amerického Rena. Pokračovali jsme ve výměnných studijních pobytech s holandskými školami a tři studentky, které navštěvovaly kurz japonštiny, vycestovaly v říjnu 2007 na 14 dní do japonského Matsumato. I v letošním roce jsme se snaţili o zlepšení podmínek pro vzdělávání studentů. V červnu 2008 jsme ve škole zrekonstruovali za 300 tis. Kč chemickou učebnu, vymalovali několik tříd. Naši studenti také budou mít od nového školního roku moţnost vyuţívat novou knihovnu - studovnu, která byla financována z prostředků OPS při gymnáziu, sponzorských darů a z provozních prostředků gymnázia. V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout cyklus zvaných přednášek, kterých se zúčastnili jak odborníci z praxe, akademičtí pracovníci, umělci, tak i významní politici. Na konci května se ţáci tercie zúčastnili natáčení pořadu ČT 1 Bludiště. První kolo naši ţáci vyhráli a v průběhu září budou natáčet II. kolo soutěţe. Drţíme palce, aby postoupili do závěrečného III. kola. Za kaţdým výsledkem, který je v této zprávě popsán, je třeba vidět práci předmětových komisí či konkrétního pracovníka gymnázia, a proto všem svým kolegům a spolupracovníkům děkuji za vše dobré, co pro gymnázium ve školním roce 2007/2008 vykonali. 3

4 2. Základní údaje o škole: Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl T. G. Masaryka Litomyšl IČO: IZO: Resortní identifikátor: Ředitelka: Mgr. Ivana Hynková Kontakt: Telefon, fax: Studijní obory: Čtyřletý vzdělávací program K/401 gymnázium všeobecné Osmiletý vzdělávací program K/801 gymnázium všeobecné, dobíhající program Osmiletý vzdělávací program K/81 gymnázium Denní forma vzdělávání Zřizovatel: Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice Kontakt: Telefon: Fax:

5 3. Charakteristika a zaměření školy Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl má mnohaletou tradici. Gymnázium zaloţila uţ v roce 1640 Frebonie Herula, vnučka šlechtice Vratislava z Pernštejna, která povolala do Litomyšle piaristický řád. Pro piaristy nechala postavit kostel, kolej a školy. Původní budova gymnázia byla otevřena 2. listopadu Piaristé vyučovali na gymnáziu 230 let. V roce 1923 byla pro gymnázium postavena nová budova. V budově sídlí gymnázium dosud. Ţáci gymnázia studují jak ve čtyřletém, tak v osmiletém cyklu. Hlavním cílem gymnaziálního vzdělávání je příprava ţáků k dalšímu terciálnímu vzdělávání, především univerzitnímu. Proto zaměření školy musí být všeobecné s tím, ţe škola prostřednictvím volitelných předmětů poskytuje podmínky pro prohloubení znalostí ţáků v oborech, kterým se chtějí v budoucnu věnovat. V souvislosti se společenskou potřebou klademe důraz na jazykovou přípravu našich absolventů nabídkou výuky celé škály světových jazyků, včetně zdokonalovacích konverzačních seminářů. Rozsáhlý soubor volitelných povinných i nepovinných seminářů umoţňuje prohloubení odborných znalostí potřebných jak pro studium na přírodovědných, technických, tak i humanitních vysokých školách. V průběhu studia je kladen rovněţ důraz na vlastní zodpovědnost ţáků za své vzdělání, za úspěšnost u maturitní zkoušky i při studiu na vysoké škole. Škola musí být místem, které motivuje ţáky k vlastnímu sebevzdělávání. Velikost školy Kapacita školy: 380 ţáků Osmileté studium: 8 tříd Čtyřleté studium: 4 třídy 5

6 4. Učební plán Učební plán osmiletého studia školní rok 2007/2008 Předmět Ročník Celkem Český jazyk a literatura 5/ /1 Anglický jazyk 4/4 4/4 4/4 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 27/27 Německý/Francouzský jazyk 0/0 0/0 0/0 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 15/15 Latina/Deskriptivní geometrie 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/2 0/0 0/0 2/2 Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika 5/1 5 5/ /2 Fyzika /1 2 18/1 Chemie / /1 Biologie / /1 Biologie a geologie Informatika a výpočetní technika 0 0 2/2 2/2 3/3 1/ /8 Estetická výchova /2 2/ /4 Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 16/16 Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět /7 Celkem: 29/ 8 30/ 6 31/ 9 31/1 0 33/1 4 33/1 4 33/ 9 33/ hodin 6

7 Učební plán čtyřletého studia pro školní rok 2007/2008 Předmět ročník celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12 Německý/Francouzský jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12 Latina/Deskriptivní geometrie 0/0 2/2 0/0 0/0 2/2 Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika 3 2 3/1 2 10/1 Chemie 2 3/ /1 Biologie 2/ /1 Informatika a výpočetní technika 3/3 1/ /4 Estetická výchova 2/2 2/ /4 Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celkem: Nabídka seminářů pro studenty III. ročníku (septimy) a IV. ročníku (oktávy): konverzace v anglickém jazyce, konverzace v německém jazyce, konverzace ve francouzském jazyce, biologický seminář, chemický seminář, fyzikální seminář, matematický seminář, dějepisný seminář, zeměpisný seminář, společenskovědní seminář, seminář z výtvarné výchovy, deskriptivní geometrie, seminář z informatiky, japonský jazyk. 7

8 5. Zaměstnanci školy Všichni pedagogičtí pracovníci mají ukončené vysokoškolské vzdělání. Aţ na jednoho učitele, který si v současnosti dokončuje pedagogické minimum, mají i pedagogickou způsobilost, z čehoţ vyplývá 96% kvalifikovanost pedagogického sboru. a) Konkrétní údaje o pracovnících školy pedagogové Jméno a příjmení pracovníka Kvalifikace Pracovní zařazení Marie Burešová UP Olomouc učitelství Čj, D učitelka Miloslava Dosedělová VŠ Pedagog. HK učitelství Rj, Aj, D učitelka Zuzana Dostálová UP Olomouc učitelství soc. a zdr.předm. učitelka Marie Dřímalová UJEP Brno učitelství Čj, La učitelka František Fiala UJEP Brno učitelství Fy, Ch učitel, PO Flídrová Hana VŠ Pedagog.HK učitelství M, Fy zástupkyně ředitelky Ivana Hynková, Mgr. UK Praha právo + pedagog. zp ředitelka školy Blanka Gregarová UP Olomouc učitelství On, Aj učitelka Petr Hanus UP Olomouc učitelství Z, Tv učitel Šárka Chalupníková VŠ Pedagog.HK učitelství On, Tv učitelka Petra Jaklová VŠ Pedagog.HK učitelství Bi, Ch učitelka Filip Jetmar MU Brno učitelství Bi, Ch učitel Anna Klusoňová UP Olomouc učitelství Aj, Informatika učitelka Marie Könyüová UJEP Brno učitelství M, Fy učitelka Jaromír Krouţil UK Praha učitelství Z, Tv učitel Marie Kudrnová VŠ Pedagog.HK učitelství Čj, Vv učitelka Martina Kunderová MU Brno učitelství Fy, Ch učitelka Ludmila Kynclová UK Praha učitelství Z, M učitelka Ludmila Marešová UP Olomouc učitelství Čj, D učitelka Kesselgruberová Eva Novotná VŠ Pedagog.HK učitelství Čj, Aj učitelka Helena Patočková UK Praha učitelství Rj, Nj učitelka Inka Píchalová UJEP Brno učitelství Čj, Nj učitelka, vých.poradce Ivana Pulgretová UP Olomouc učitelství Čj, Hv učitelka Martin Šnéberger MU Brno učitelství Fj učitel Jakub Šmolík Universita HK FIM -IVT* učitel, metodik Vlasta Šorfová UJEP Brno učitelství M, Dg učitelka Karel Štarman VŠ Pedagog. fa HK učitelství D učitel, vých.poradce, BOZP Jarmila Vopátková UJEP Brno učitelství Čj, Fj učitelka Soňa Zámečníková Universita HK Pedagog.fakulta učitelství učitelka Bi, Tv Helena Ţďárová VŠ Pedagog.HK učitelství Čj, Aj, On učitelka *) pedagog. minimum bude ukončeno v září

9 b) Konkrétní údaje o pracovnících školy provozní zaměstnanci Jméno a příjmení pracovníka Eva Chlebounová Anna Vondráčková Šimková Jaroslav Struţinský Zdeňka Horáková Eva Křemenáková Daniela Páralová Pracovní zařazení hospodářka školy personalistka školy školník uklízečka uklízečka uklízečka c) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Druh studia a kurzu Počet zúčastněných pracovníků Funkční studium II 1 Office I 15 Office II 4 Bezpečnost školní sítě-microsoft 1 Doktorandské studium 1 Brána jazyků 7 9

10 6. Předmětové komise Předmětové komise pracovaly ve školním roce 2007/2008 v tomto sloţení: Komise Předseda Členové českého jazyka a latiny Marie Dřímalová Marie Burešová, Marie Kudrnová, Inka Píchalová, Ivana Pulgretová anglického jazyka Anna Klusoňová Miloslava Dosedělová, Blanka Gregarová, Ivan Pachl, Helena Ţďárová německého jazyka Helena Patočková Inka Píchalová francouzského jazyka Jarmila Vopátková Martin Šnéberger společenských věd Blanka Gregarová Zuzana Dostálová, Ivana Hynková, Marie Kudrnová, Karel Štarman, Helena Ţďárová dějepisu Ludmila Marešová Marie Burešová, Karel Kesselgruberová Štarman zeměpisu Jaromír Krouţil Petr Hanus, Ludmila Kynclová Zuzana Dostálová, František Fiala, Hana Flídrová, matematiky, fyziky a Vladimír Klusoň, Marie Ludmila Kynclová informatiky Könyüová, Martina Kunderová, Jakub Šmolík, Vlasta Šorfová František Fiala, Petra biologie a chemie Martina Kunderová Jaklová, Filip Jetmar, Soňa Zámečníková estetické výchovy Ivana Pulgretová Ludmila Marešová Kesselgruberová, Marie Kudrnová tělesné výchovy Petr Hanus Jaromír Krouţil, Soňa Zámečníková 10

11 7. Školská rada Školská rada při Gymnáziu Aloise Jiráska v Litomyšli je zřízena ke dni na základě zřizovací listiny Č.j.: KrÚ 22426/2005 OŠMS/41 vydané Radou Pardubického kraje na základě usnesení ze dne Školská rada má 3 členy a ve své činnosti se řídí ustanovením 168 odst.1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Do školské rady byli ve volbách zvoleni: RNDr. Vladimír Klusoň za oprávněné voliče a Hana Flídrová za pedagogické pracovníky. Radou Pardubického kraje byla do školské rady jmenována Anna Rychnovská. 8. Studentský parlament Členové Ročník prima Jan Janypka (Anna Hanusová) sekunda Michala Drimlová (Barbora Klejchová) tercie Eva Adamcová (Kristýna Zemanová) kvarta Hana Dytrtová (Andrea Faltysová) kvinta Michaela Vohralíková (Tomáš Klejch) sexta Petr Bubeníček (Matěj Zeman) septima Veronika Pechancová (Jan Král) oktáva Pavel Šťásek (František Kalibán) 1. ročník Pavlína Jiráňová (Vilém Šoulák) 2. ročník Jolana Krásná (Michaela Zerzánová) 3. ročník Vladimír Karásek (Kateřina Čejková) 4. ročník Václav Štancl (Matyáš Janypka) Studentský parlament je samosprávní orgán vytvořený z řad studentů, který se pravidelně schází s vedením školy. Studentský parlament se ve školním roce 2007/2008 sešel třikrát a jednou posnídal společně s ředitelkou školy. 11

12 9.Zájem o studium I v roce 2008 trval zájem o studium na Gymnáziu Aloise Jiráska v Litomyšli. Větší počet přihlášených uchazečů byl opět u studijního čtyřletého oboru. Přihlášeno bylo ke čtyřletému studiu 36 uchazečů a 30 bylo přijato, z toho konalo přijímací zkoušky 16 a 19 splnilo podmínky přijímacího řízení a byli přijati bez přijímacích zkoušek. Do osmiletého studia bylo přihlášeno 30 uchazečů, z toho konalo 14 přijímací zkoušky a 16 bylo přijato bez přijímacích zkoušek, jelikoţ splnili podmínky přijímacího řízení. Přijímací zkoušky se skládaly z českého jazyka a matematiky, jak na osmiletý, tak čtyřletý obor. 10. Úspěšnost našich absolventů Ve školním roce 2007/2008 byli studenti oktávy a IV. ročníku, aţ na jeden případ, připuštěni k maturitní zkoušce. Maturitní zkoušky probíhaly v týdnu od S maturitními výkony našich studentů, nyní jiţ absolventů, jsme byli velmi spokojeni, coţ vyjadřují následující výsledky. Třída Prospěl s vyznamenáním Prospěl Průměrný prospěch oktáva IV. ročník Naši absolventi byli i úspěšní při přijímacím řízení na vysoké školy. oktáva IV. ročník přihlášených přijatých Z toho na obory technické 3 7 přírodovědné 11 6 ekonomické 4 4 humanitní 7 11 VOŠ 1 0 Ostatní * 0 3 Procentuální úspěšnost 100 % 90,3% * jazykové kurzy, nultý ročník, pracovní poměr 12

13 11. Úspěšnost našich studentů Přehled prospěchu žáků jednotlivých tříd v II. poletí školního roku 2007/2008 Ročník Počet studentů Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Průměrný prospěch prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník Počet zameškaných hodin za II. pololetí 2007/2008 Ročník Průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník Pochvaly a důtky udělené v roce 2007/2008 Pochvaly třídního Pochvaly Důtka třídního Ředitelská učitele ředitelky školy učitele důtka

14 Předmětové soutěže školní kolo Soutěž Počet účastníků školního kola Matematická olympiáda kategorie A 4 Matematická olympiáda kategorie Z 9 3 Matematická olympiáda kategorie B 4 Matematická olympiáda kategorie C 6 Fyzikální olympiáda kategorie A 1 Fyzikální olympiáda kategorie B 2 Fyzikální olympiáda kategorie C 1 Konverzační soutěţ v NJ kategorie III.A 7 Konverzační soutěţ ve FJ kategorie B1 a B2 3 Konverzační soutěţ ve AJ kategorie I 4 Konverzační soutěţ ve AJ kategorie II 8 Konverzační soutěţ ve AJ kategorie III 14 Biologická olympiáda kategorie B 6 Biologická olympiáda kategorie C 9 Pythagoriáda 49 Přehled úspěchů studentů gymnázia na olympiádách a v konverzačních soutěžích ve školním roce 2007/2008 č. Jméno a příjmení ročník Olympiáda z Konverzační soutěž z Okresní, krajské (oblastní) a celostátní kolo 1. Noemi Piknová sekunda anglického jazyka Okresní kolo, 3. místo 2. Hana Dytrtová kvarta anglického jazyka Okresní kolo, 2. místo Krajské kolo, účast 3. Aleš Hrabalík kvinta anglického jazyka Okresní kolo, 2. místo Krajské kolo, 1. místo Celostátní kolo, účast 4. Tomáš Klejch kvinta anglického jazyka Okresní kolo, 4. místo Okresní kolo, 1. místo 5. Simona Jindrová kvarta biologie Krajské kolo, 5. místo 6. Martina Kunderová kvarta biologie Okresní kolo, 5. místo 7. Jitka Jirečková kvinta biologie Krajské kolo, 3. místo 8. Jitka Jirečková kvinta biologie Krajské kolo, 3. místo Okresní kolo, 3. místo 9. Ivana Havelková tercie českého jazyka Krajské kolo, 6. místo 10. Magda Nádvorníková sexta českého jazyka Okresní kolo, 5. místo 11. Zuzana Fialová septima francouzského jaz. Krajské kolo, 4. místo 12. Petra Vopálková 3.ročník francouzského jaz. Krajské kolo, 7. místo 13. Ivana Havelková tercie fyziky Okresní kolo, 3. místo 14

15 14. Matěj Dostál Kvarta fyzika Okresní kolo, 3. místo Krajské kolo, 3. místo 15. Simona Jindrová kvarta fyziky Okresní kolo, 4. místo 16. Aleš Hrabalík kvinta fyziky Krajské kolo, úspěšný řešitel Krajské kolo, úspěšný 17. Ondřej Klejch septima fyziky 18. Jan Král septima fyziky řešitel Krajské kolo, úspěšný řešitel kategorie B Krajské kolo, 3. místo kat. A Celostátní kolo, účast 19. David Lašek prima matematiky Okresní kolo, 1. místo 20. Tomáš Nekvinda prima matematiky Okresní kolo, 3. místo 21. Šimon Bořek sekunda matematiky Okresní kolo, 2. místo 22. Hana Dytrtová kvarta matematiky 23. Ngoc Ha Tuan kvarta matematiky Okresní kolo, 5. místo Krajské kolo, účast Okresní kolo, 8. místo Krajské kolo, účast Okresní kolo, 1. místo Krajské kolo, účast 24. Monika Švarcová kvarta matematiky 25. Milan Beneš kvinta matematiky Krajské kolo, úspěšný řešitel 26. Tomáš Klejch kvinta matematiky Krajské kolo, úspěšný řešitel 27. Ondřej Tobek kvinta matematiky Krajské kolo, úspěšný řešitel Krajské kolo, 1. místo Celostátní kolo, účast 28. František Kalibán oktáva matematiky 29. Ilona Podivínská septima německého jazyka Okresní kolo, 2.místo 30. Veronika Roţková 3.ročník německého jazyka Okresní kolo, 6.místo 31. Ondřej Klejch septima programování Okresní kolo, 1. místo Krajské kolo, 2. místo septima programování Okresní kolo, 2. místo 32. Jan Král 33. Tomáš Nekvinda prima zeměpis Okresní kolo, 2. místo Krajské kolo, 5. místo Štěpánka Okresní kolo, 5. místo 34. Pecháčková septima zeměpis Matematický klokan 2008 výsledky školy podle tříd Kategorie Třída Počet řešitelů Průměr. počet bodů Nejlepší ve třídě Benjamín prima 27 58,78 David Lašek 100 b. sekunda 20 66,60 Stanislav Pár 15

16 Kadet tercie 27 43,26 kvarta 27 42,74 Junior kvinta 27 54,85 1. ročník 27 45,19 sexta 24 60,63 2. ročník 29 52,62 Student septima 11 58,82 3. ročník 18 47,39 oktáva 4 67,75 4. ročník 8 63,00 Andrea Tláskalová 77 b. Monika Švarcová 68 b. Tomáš Klejch 95 b. Jan Salášek 75 b. Petr Bubeníček 94 b. Zuzana Lišková Tereza Novotná 78 b. Jan Král 69 b. Vladimír Karásek 69 b. František Kalibán 100 b. Dominika Holcová 76 b. Výsledky soutěže přírodovědný Klokan (listopad 2007) v kraji Pardubice kategorie Junior Nejlepší řešitelé Jméno a příjmení Třída Škola Počet bodů Tomáš Klejch kvinta Gymnázium Aloise Jiráska,T.G.Masaryka 590,Litomyšl, Miroslava Flídrová sexta Gymnázium Aloise Jiráska,T.G.Masaryka 590,Litomyšl,

17 Přehled úspěšně umístěných studentů gymnázia na sportovních akcích a v SOČ, ve školním roce 2007/2008 č. Jméno a příjmení 1. Jana Věnečková Ročník Středoškolská odborná činnost 3.P Sportovní soutěže Školní, okresní, krajské (oblastní) a celostátní kolo celonárodní kolo 2. místo Volejbal Okresní 2. Dívčí tým Mix 2.- místo Chlapecký Mix Volejbal Krajské 3. tým 4. místo Corny atletický Okresní 4. místo 4. Děvčata mix středošk. pohár 5. Chlapci mix 6. Dívčí tým 7. Chlapci mix Corny atletický středošk. pohár Okresní 5. místo mix basketbal Okresní 1. místo Krajské 2. místo basketbal Okresní 3. místo * Jiné akce Slavíci ve školní lavici 8. Věra Kašparová III. r. SOČ -Teorie kultury, umění a umělecké tvorby Krajské kolo 1. místo 9. Daniel Rejman 10. Jiří Renza oktáva SOČ - Historie Krajské kolo I.místo SOČ - Filozofie, Krajské kolo IV. politologie a II.místo ročník ostatní společenskovědní obory 17

18 12. Projekty Naši studenti se v loňském školním roce zapojili do níže uvedených projektů: etwinning Studenti čtou a píší noviny s Mladou frontou Dnes Mezi nebem a zemí Majáles Eco škola Globe Den se speciální školou Čtení pro malé pacienty v litomyšlské nemocnici Partners in Learning Center of Education - Microsoft PROJEKT STUDENTŮ KVINTY V RÁMCI PROGRAMU ETWINNING Počátkem dubna zahájila skupina francouzštinářů z kvinty spolupráci v rámci programu etwinning se studenty z Lycée Francois Premier ve Fontainebleau ve Francii. Cílem společného projektu, nazvaného Litomyšl a Fontainebleau dva zámky ze seznamu památek UNESCO, byl rozvoj jazykových kompetencí, informační gramotnosti a v neposlední řadě i navázání přátelských vztahů mezi oběma školami. Výsledek našeho snaţení si můţete prohlédnout i vy na veřejně přístupných webových stránkách Společně jsme tak získali spoustu informací o obou renesančních zámcích, něčemu se přiučili v práci s internetem, procvičili se ve francouzštině a v neposlední řadě navázali prozatím mailová přátelství s francouzskými studenty. Věříme, ţe úspěšným ukončením projektu naše kontakty neskončí. 13. Obecně prospěšná společnost při Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl Obecně prospěšná společnost je podle zákona o nadacích a nadačních fondech nástupcem Nadace Gymnázia A.Jiráska v Litomyšli. K přeměně Nadace Gymnázia A. Jiráska na obecně prospěšnou společnost došlo ke dni OPS je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové. Statutárním orgánem společnosti je správní rada, kontrolním orgánem je dozorčí rada. Správní rada i dozorčí rada má tři členy. Správní radu tvoří vţdy dva zástupci rodičů ţáků školy a jeden zástupce pedagogů. V dozorčí radě pracují tři zástupci rodičů. V současné době jsou členy správní rady paní Stanislava Flídrová, pan Ing. Robert Pikna a paní Mgr. Helena Patočková, členy dozorčí rady jsou paní Mgr. Irena Bartošová, paní Jitka Adolfová a paní Mgr. Lenka Hospůdková Poskytované sluţby obecně prospěšnou společností jsou spojeny s činností školy v rámci výuky studentů, jejich zájmové, kulturní a sportovní činnosti. Jedná se o: příspěvky studentům na zájezdy, semináře, kurzy, soutěţe a maturity nákup učebnic a půjčovní sluţba studentům 18

19 spolupráce se školami stejného charakteru, včetně škol v zahraničí, a jinými organizacemi Správní a dozorčí rada se schází dvakrát do roka, v dubnu a v listopadu, vţdy společně se zástupci rodičů jednotlivých tříd. Seznam zástupců rodičů jednotlivých tříd: Ročník Zástupce studentů prima Jan Kopecký sekunda Robert Pikna tercie Lenka Hospůdková kvarta Jitka Adolfová kvinta Eliška Klejchová sexta Dana Večeřová septima Josef Pechanec oktáva Markéta Karlíková 1. ročník Petr Novák 2. ročník Ivana Sochací 3. ročník Irena Bartošová 4. ročník Jan Janypka 14. Prezentace školy na veřejnosti Mediálně se škola prezentovala 12 články v regionálních novinách Trs, 7 články ve Svitavském deníku, dvěma články v MF Dnes a dvěma hodinovými vystoupeními v ČR Pardubice, dále byl natočen jeden šot do místní kabelové televize Den kulturních památek věţ školy byla otevřena pro veřejnost koncert přední české klarinetistky Ludmily Peterkové a klavíristky lotyšského původu Iriny Kondratěnko, tradičně pořádaný GAJ a Den otevřených dveří Adventní radovánky veřejná sbírka občanského sdruţení Ţivot dětem ve prospěch dětských nemocničních oddělení v ČR formou prodeje magnetek s motivem zvířátek Zúčastnilo se 8 ţáků naší školy, kterým se podařilo získat Kč, a dne na tutéţ sbírku se vybralo ,-- Kč, kde ze zúčastnilo taktéţ 8 ţáků gymnázia Dny japonské kultury Den země úklid okolí školy a ve městě zahájení výstavy tabel našich absolventů Čas letí a koncert skupiny Růţový mor, v rámci Majálesu litomyšlských studentů na našem gymnáziu. 19

20 15. Přednášková činnost V letošním školním roce jsme zahájili cyklus zvaných přednášek. Naše gymnázium navštívily tyto osobnosti: Olbram Zoubek - přední český sochař a člověk s velkým charismatem Ing. Oldřich Vlasák - poslanec Evropského parlamentu Ing. Jitka Pantůčková - výkonná ředitelka pro provoz Komerční banky a drţitelka prestiţního titulu Manaţerka roku Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA PhD děkan Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové systém studia na vysokých školách Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc. přednáška na téma Dvanáct tezí o výchově Beáta Rajská - přední česká módní návrhářka Ing. Klazar - přednáška na téma Geotermální energie a tepelná čerpadla Pavel Severa - poslanec Parlamentu České republiky, téma volba prezidenta ČR Václav Hrabě - básník a recitátor Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc. vedoucí katedry fyziky a informatiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Corinne Veizy přednáška o frankofonii Jiří Příhoda a Frederico Diáz sochaři, hosté cyklu Mezi nebem a zemí III. - sochaři a sochařství Litomyšlska Výše uvedený výčet vypovídá o tom, ţe studenti gymnázia si mohli rozšířit své znalosti v mnoho oblastech. 16. Partnerství V roce 2006 Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl uzavřelo s Masarykovou univerzitou Brno smlouvu o partnerství. V rámci této spolupráce se realizovalo mnoho akcí, jako například Den otevřených dveří nebo beseda studentů z Masarykovy univerzity se studenty gymnázia. 17. Studentské výměnné pobyty Země pobytu Počet studentů Počet dní Japonsko 3 14 Holandsko

21 18. Aktivity výchovného poradce ve školním roce 2007/2008 : Kariérové konzultace 15 Konzultace pro ţáky se slabším prospěchem 3 Příprava a provedení prezentace školy 3 Návštěva prezentace VŠ a VOŠ 2 Přednáška pro ţáky maturitních ročníků 2 Přednáška pro ţáky třetího ročníku a septimy 1 Přednášky a odborné konzultace ze strany VŠ 3 Ostatní 2 Koordinátor prevence ve školním roce 2007/2008 nemusel řešit ţádný výchovný problém. Náplň práce se orientovala pouze na osvětu a seznamování s novými materiály k tématice. 19. Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí Ve školním roce 2007/2008 byla provedla ČŠI inspekce v průběhu měsíce ledna, viz zápis z Inspekční zprávy. 20. Zpráva o čerpání finančních prostředků v roce 2007 Provozní dotace KrÚ Pk provozní prostředky ,00 Kč KrÚ Pk výměna topných těles ,00 Kč KrÚ Pk nákup ţákovských lavic ,00 Kč KrÚ Pk údrţba ,00 Kč Celkem ,00 Kč ================================================= Dotace MěÚ Litomyšl Studijní cesta do Japonska - 4 studentky gymnázia ,00 Kč Výměnný pobyt holandských studentů 5 000,00 Kč Výuka japonského jazyka ,00 Kč Celkem ,00 Kč ================================================= 21

22 Finanční sponzorské dary Ţivot dětem, Praha ,00 Kč Rodina Pantůčkova, Praha 5 000,00 Kč Stavební firma Alfa, Litomyšl 2 000,00 Kč HRG, Litomyšl 5 000,00 Kč Coma, Polička 3 000,00 Kč Stanislav Holec, Vysoké Mýto 5 000,00 Kč SaM, silnice a mosty, Litomyšl 3 000,00 Kč Bohemia Tex - House, Litomyšl 2 000,00 Kč MD Logistika, Dašice ,00 Kč JUDr. Jiří Krušina, Litomyšl ,00 Kč Brokeš Milan, Litomyšl 7 000,00 Kč Celkem ,00 Kč ================================================ Přímé náklady státní rozpočet Platy zaměstnanců ,00 Kč Ostatní osobní náklady (dohody) ,00 Kč Pojistné ,00 Kč FKSP ,00 Kč Výpočetní technika ,00 Kč ONIV ,00 Kč Celkem ,00 Kč ============================================ Ostatní dotace státní rozpočet Soutěţe biologická, matematická olymp ,00 Kč Nová maturita 4 000,00 Kč Podpora romský ţáků na SŠ 2 700,00 Kč Státní informační politika ,00 Kč Celkem ,00 Kč ============================================ 22

23 21.Fotogalerie Maturitní ples, IV. ročník leden 2008 Maturitní ples, oktáva leden 2008 Lyţařský výcvik, sekunda leden 2008 Studentský výměnný pobyt Matsumota - Japonsko Nová učebna fyziky Přednáška Olbrama Zoubka 23

24 Přednáška Beáty Rajské Přednáška prof. PhDr. Piťhy, CSc. Čertování prosinec 2007 Přednáška poslance PS ČR Pavla Severy 24

25 Slavnostní vyřazení maturantů oktávy a IV. ročníku květen 2008 Návštěva sídla Pardubického kraje Druţstvo basketbalistek, které obsadily II. místo v kraji Projekt Mezi nebem a zemí Jiří Příhoda Celostátní kolo Vědy a techniky naši studenti, kteří pojedou do amerického Rena 25

26 Módní přehlídka Eco besídka prosinec 2007 Sen noci svatojánské Den země sběr papíru 26

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Zpráva o činnosti školy

Zpráva o činnosti školy Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 15. 9. 2010 ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 IČO: 62540041 Ulice, číslo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel

Více

GYMNÁZIUM. Aloise Jiráska Litomyšl založeno roku 1640

GYMNÁZIUM. Aloise Jiráska Litomyšl založeno roku 1640 GYMNÁZIUM Aloise Jiráska Litomyšl založeno roku 1640 adresa školy Gymnázium A. Jiráska T. G. Masaryka 590 570 01 Litomyšl IČO 62032348 telefon, fax 461 615 061 e mail webové stránky ředitel školy zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2009/2010

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2009/2010 G ymnázi um Vyškov Gymnázium, Vyško v, Komenského náměstí 16, 682 01 Vyško v IČ: 00559270, tel.: 517 307 010, e-mail: info@gykovy.cz, www.gykovy.cz Č. j.: 657/10 Ve Vyškově 14. 10. 2010 Výroční zpráva

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005/2006

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005/2006 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Slovo ředitele 3 Charakteristika školy 4 Vedení školy, předsedové předmětových komisí a třídní učitelé 7 Absolventi 2006 8 Vzdělávací programy školy 9 Údaje o pracovnících školy 14

Více

GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŢ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŢ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŢ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 5. ÚDAJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc.

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc. Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

NÁVŠTĚVA VELVYSLANCE USA V ČESKÉ REPUBLICE RICHARDA W. GRABERA A JEHO BESEDA SE ŽÁKY ŠKOLY (Zlín, květen 2008)

NÁVŠTĚVA VELVYSLANCE USA V ČESKÉ REPUBLICE RICHARDA W. GRABERA A JEHO BESEDA SE ŽÁKY ŠKOLY (Zlín, květen 2008) NÁVŠTĚVA VELVYSLANCE USA V ČESKÉ REPUBLICE RICHARDA W. GRABERA A JEHO BESEDA SE ŽÁKY ŠKOLY (Zlín, květen 2008) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Slovo ředitele 3 Charakteristika školy 4 Ze života školy 6 Vedení školy,

Více

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled učebních

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... Obsah 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 4 2.2 POČET ŢÁKŮ ŠKOLY... 4 2.3 MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI... 5 2.4 ŠKOLSKÁ RADA... 6 3 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Vážení čtenáři výroční zprávy svitavského gymnázia,

Vážení čtenáři výroční zprávy svitavského gymnázia, Výroční zpráva 2013-2014 OBSAH Úvod Charakteristika školy Seznam pedagogických pracovníků a správních zaměstnanců Třídy, třídnictví a počty žáků Vedení školy, metodické a poradní orgány školy Přehled používaných

Více

Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009-2010 OBSAH A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 - 3 - TATO VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAHUJE DVĚ ČÁSTI: 1) Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium Pelhřimov šk. rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace. 5. května 620, 432 01 Kadaň

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace. 5. května 620, 432 01 Kadaň VÝROČNÍ ZPRÁVA Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace 5. května 620, 432 01 Kadaň Předkládá: Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D., ředitel školy

Více

Gymnázium Polička, nábřeží Svobody 306 Člen UNESCO ASP Partner ve vzdělávání Masarykovy univerzity Brno a Univerzity Hradec Králové.

Gymnázium Polička, nábřeží Svobody 306 Člen UNESCO ASP Partner ve vzdělávání Masarykovy univerzity Brno a Univerzity Hradec Králové. Gymnázium Polička, nábřeží Svobody 306 Člen UNESCO ASP Partner ve vzdělávání Masarykovy univerzity Brno a Univerzity Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Polička, říjen

Více

GYMNÁZIUM BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Boskovice 2012/2013. Ing. Jaromír Fiala ředitel gymnázia

GYMNÁZIUM BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Boskovice 2012/2013. Ing. Jaromír Fiala ředitel gymnázia GYMNÁZIUM BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Boskovice 2012/2013 Ing. Jaromír Fiala ředitel gymnázia Boskovice 2013 1 1. Slovo úvodem Jsme osmileté a čtyřleté veřejné gymnázium. Naši školu navštěvují studenti

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 a hospodaření v roce 2011

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 a hospodaření v roce 2011 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *************************************************************************************************************************************************

Více

Výroční zpráva 2013/2014

Výroční zpráva 2013/2014 Výroční zpráva 2013/2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Mgr. Alena Svanovská Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled oborů a žáků... 6 Obor 79-41-K/41... 6 Obor 79-41-K/81... 6 3. Přehled

Více

GYMNÁZIUM BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. Boskovice 2009/2010

GYMNÁZIUM BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. Boskovice 2009/2010 GYMNÁZIUM BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA Boskovice 2009/2010 Boskovice 2009 1 1. Slovo úvodem Ing. Jaromír Fiala, ředitel Jsme osmileté a čtyřleté veřejné gymnázium. Naši školu navštěvují studenti po ukončení

Více

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/2010 Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení... 2. Přehled oborů vzdělávání... 4. Údaje o školní jídelně... 5

Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení... 2. Přehled oborů vzdělávání... 4. Údaje o školní jídelně... 5 G Y M N Á Z I U M R O Ž N O V P O D R A D H O Š T Ě M V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 1-2012 Obsah: Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení...

Více