G Y M N Á Z I U M A L O I S E J I R Á S K A,LI T O M Y Š L, T. G. M A S A R Y K A /2008. Sestavila: Mgr. Ivana Hynková.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "G Y M N Á Z I U M A L O I S E J I R Á S K A,LI T O M Y Š L, T. G. M A S A R Y K A 5 9 0 2007/2008. Sestavila: Mgr. Ivana Hynková."

Transkript

1 G Y M N Á Z I U M A L O I S E J I R Á S K A,LI T O M Y Š L, T. G. M A S A R Y K A Výroční zpráva 2007/2008 Sestavila: Mgr. Ivana Hynková Litomyšl 1

2 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole 3. Charakteristika školy a učební obory 4. Učební plán nabídka seminářů 5. Zaměstnanci školy 6. Předmětové komise 7. Školská rada 8. Studentský parlament 9. Zájem o studium 10. Úspěšnost našich absolventů 11. Úspěchy našich studentů 12. Projekty 13. Obecně prospěšná společnost při Gymnáziu Aloise Jiráska, Litomyšl 14. Prezentace školy na veřejnosti 15. Přednášková činnost 16. Partnerství 17. Studentské výměnné pobyty 18. Aktivity výchovného poradce 19. Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí 20. Zpráva o čerpání finančních prostředků v roce Fotogalerie 2

3 1. Úvodní slovo Kaţdoročně vedení školy předkládá výroční zprávu dle vyhl. Č.15/2005 Sb., která informuje o nejvýznamnějších událostech na našem gymnáziu v uplynulém roce. Jak je z této zprávy patrné, školní rok 2007/2008 byl pro naše gymnázium úspěšný a jistě bude vhodné připomenout některé úspěchy i v tomto úvodním slově. Věřím, ţe po přečtení této výroční zprávy získáte dostatek informací, abyste mohli posoudit, zda Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli kráčí správným směrem a zda se nám daří naplňovat hlavní cíle Dlouhodobého záměru GAJ na roky Gymnázium se těší dostatečnému zájmu uchazečů o studium, i přes nepříznivý demografický vývoj. Přijímacím řízením v tomto roce prošlo 36 uchazečů o čtyřleté studium a 30 uchazečů o osmileté studium. Potěšující jsou studijní výsledky našich ţáků i absolventů. V letošním roce byli naši studenti velmi úspěšní v okresních, krajských i celorepublikových kolech olympiád a Studentské odborné činnosti. Velký úspěch zaznamenali naši tři studenti na Festivalu vědy a techniky pro děti a mládeţ, kde se umístili v krajském kole soutěţe na třetím místě a v celorepublikovém na sedmém místě, a se svým robotem postupují do mezinárodního kola do amerického Rena. Pokračovali jsme ve výměnných studijních pobytech s holandskými školami a tři studentky, které navštěvovaly kurz japonštiny, vycestovaly v říjnu 2007 na 14 dní do japonského Matsumato. I v letošním roce jsme se snaţili o zlepšení podmínek pro vzdělávání studentů. V červnu 2008 jsme ve škole zrekonstruovali za 300 tis. Kč chemickou učebnu, vymalovali několik tříd. Naši studenti také budou mít od nového školního roku moţnost vyuţívat novou knihovnu - studovnu, která byla financována z prostředků OPS při gymnáziu, sponzorských darů a z provozních prostředků gymnázia. V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout cyklus zvaných přednášek, kterých se zúčastnili jak odborníci z praxe, akademičtí pracovníci, umělci, tak i významní politici. Na konci května se ţáci tercie zúčastnili natáčení pořadu ČT 1 Bludiště. První kolo naši ţáci vyhráli a v průběhu září budou natáčet II. kolo soutěţe. Drţíme palce, aby postoupili do závěrečného III. kola. Za kaţdým výsledkem, který je v této zprávě popsán, je třeba vidět práci předmětových komisí či konkrétního pracovníka gymnázia, a proto všem svým kolegům a spolupracovníkům děkuji za vše dobré, co pro gymnázium ve školním roce 2007/2008 vykonali. 3

4 2. Základní údaje o škole: Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl T. G. Masaryka Litomyšl IČO: IZO: Resortní identifikátor: Ředitelka: Mgr. Ivana Hynková Kontakt: Telefon, fax: Studijní obory: Čtyřletý vzdělávací program K/401 gymnázium všeobecné Osmiletý vzdělávací program K/801 gymnázium všeobecné, dobíhající program Osmiletý vzdělávací program K/81 gymnázium Denní forma vzdělávání Zřizovatel: Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice Kontakt: Telefon: Fax:

5 3. Charakteristika a zaměření školy Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl má mnohaletou tradici. Gymnázium zaloţila uţ v roce 1640 Frebonie Herula, vnučka šlechtice Vratislava z Pernštejna, která povolala do Litomyšle piaristický řád. Pro piaristy nechala postavit kostel, kolej a školy. Původní budova gymnázia byla otevřena 2. listopadu Piaristé vyučovali na gymnáziu 230 let. V roce 1923 byla pro gymnázium postavena nová budova. V budově sídlí gymnázium dosud. Ţáci gymnázia studují jak ve čtyřletém, tak v osmiletém cyklu. Hlavním cílem gymnaziálního vzdělávání je příprava ţáků k dalšímu terciálnímu vzdělávání, především univerzitnímu. Proto zaměření školy musí být všeobecné s tím, ţe škola prostřednictvím volitelných předmětů poskytuje podmínky pro prohloubení znalostí ţáků v oborech, kterým se chtějí v budoucnu věnovat. V souvislosti se společenskou potřebou klademe důraz na jazykovou přípravu našich absolventů nabídkou výuky celé škály světových jazyků, včetně zdokonalovacích konverzačních seminářů. Rozsáhlý soubor volitelných povinných i nepovinných seminářů umoţňuje prohloubení odborných znalostí potřebných jak pro studium na přírodovědných, technických, tak i humanitních vysokých školách. V průběhu studia je kladen rovněţ důraz na vlastní zodpovědnost ţáků za své vzdělání, za úspěšnost u maturitní zkoušky i při studiu na vysoké škole. Škola musí být místem, které motivuje ţáky k vlastnímu sebevzdělávání. Velikost školy Kapacita školy: 380 ţáků Osmileté studium: 8 tříd Čtyřleté studium: 4 třídy 5

6 4. Učební plán Učební plán osmiletého studia školní rok 2007/2008 Předmět Ročník Celkem Český jazyk a literatura 5/ /1 Anglický jazyk 4/4 4/4 4/4 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 27/27 Německý/Francouzský jazyk 0/0 0/0 0/0 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 15/15 Latina/Deskriptivní geometrie 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/2 0/0 0/0 2/2 Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika 5/1 5 5/ /2 Fyzika /1 2 18/1 Chemie / /1 Biologie / /1 Biologie a geologie Informatika a výpočetní technika 0 0 2/2 2/2 3/3 1/ /8 Estetická výchova /2 2/ /4 Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 16/16 Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět /7 Celkem: 29/ 8 30/ 6 31/ 9 31/1 0 33/1 4 33/1 4 33/ 9 33/ hodin 6

7 Učební plán čtyřletého studia pro školní rok 2007/2008 Předmět ročník celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12 Německý/Francouzský jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12 Latina/Deskriptivní geometrie 0/0 2/2 0/0 0/0 2/2 Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika 3 2 3/1 2 10/1 Chemie 2 3/ /1 Biologie 2/ /1 Informatika a výpočetní technika 3/3 1/ /4 Estetická výchova 2/2 2/ /4 Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celkem: Nabídka seminářů pro studenty III. ročníku (septimy) a IV. ročníku (oktávy): konverzace v anglickém jazyce, konverzace v německém jazyce, konverzace ve francouzském jazyce, biologický seminář, chemický seminář, fyzikální seminář, matematický seminář, dějepisný seminář, zeměpisný seminář, společenskovědní seminář, seminář z výtvarné výchovy, deskriptivní geometrie, seminář z informatiky, japonský jazyk. 7

8 5. Zaměstnanci školy Všichni pedagogičtí pracovníci mají ukončené vysokoškolské vzdělání. Aţ na jednoho učitele, který si v současnosti dokončuje pedagogické minimum, mají i pedagogickou způsobilost, z čehoţ vyplývá 96% kvalifikovanost pedagogického sboru. a) Konkrétní údaje o pracovnících školy pedagogové Jméno a příjmení pracovníka Kvalifikace Pracovní zařazení Marie Burešová UP Olomouc učitelství Čj, D učitelka Miloslava Dosedělová VŠ Pedagog. HK učitelství Rj, Aj, D učitelka Zuzana Dostálová UP Olomouc učitelství soc. a zdr.předm. učitelka Marie Dřímalová UJEP Brno učitelství Čj, La učitelka František Fiala UJEP Brno učitelství Fy, Ch učitel, PO Flídrová Hana VŠ Pedagog.HK učitelství M, Fy zástupkyně ředitelky Ivana Hynková, Mgr. UK Praha právo + pedagog. zp ředitelka školy Blanka Gregarová UP Olomouc učitelství On, Aj učitelka Petr Hanus UP Olomouc učitelství Z, Tv učitel Šárka Chalupníková VŠ Pedagog.HK učitelství On, Tv učitelka Petra Jaklová VŠ Pedagog.HK učitelství Bi, Ch učitelka Filip Jetmar MU Brno učitelství Bi, Ch učitel Anna Klusoňová UP Olomouc učitelství Aj, Informatika učitelka Marie Könyüová UJEP Brno učitelství M, Fy učitelka Jaromír Krouţil UK Praha učitelství Z, Tv učitel Marie Kudrnová VŠ Pedagog.HK učitelství Čj, Vv učitelka Martina Kunderová MU Brno učitelství Fy, Ch učitelka Ludmila Kynclová UK Praha učitelství Z, M učitelka Ludmila Marešová UP Olomouc učitelství Čj, D učitelka Kesselgruberová Eva Novotná VŠ Pedagog.HK učitelství Čj, Aj učitelka Helena Patočková UK Praha učitelství Rj, Nj učitelka Inka Píchalová UJEP Brno učitelství Čj, Nj učitelka, vých.poradce Ivana Pulgretová UP Olomouc učitelství Čj, Hv učitelka Martin Šnéberger MU Brno učitelství Fj učitel Jakub Šmolík Universita HK FIM -IVT* učitel, metodik Vlasta Šorfová UJEP Brno učitelství M, Dg učitelka Karel Štarman VŠ Pedagog. fa HK učitelství D učitel, vých.poradce, BOZP Jarmila Vopátková UJEP Brno učitelství Čj, Fj učitelka Soňa Zámečníková Universita HK Pedagog.fakulta učitelství učitelka Bi, Tv Helena Ţďárová VŠ Pedagog.HK učitelství Čj, Aj, On učitelka *) pedagog. minimum bude ukončeno v září

9 b) Konkrétní údaje o pracovnících školy provozní zaměstnanci Jméno a příjmení pracovníka Eva Chlebounová Anna Vondráčková Šimková Jaroslav Struţinský Zdeňka Horáková Eva Křemenáková Daniela Páralová Pracovní zařazení hospodářka školy personalistka školy školník uklízečka uklízečka uklízečka c) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Druh studia a kurzu Počet zúčastněných pracovníků Funkční studium II 1 Office I 15 Office II 4 Bezpečnost školní sítě-microsoft 1 Doktorandské studium 1 Brána jazyků 7 9

10 6. Předmětové komise Předmětové komise pracovaly ve školním roce 2007/2008 v tomto sloţení: Komise Předseda Členové českého jazyka a latiny Marie Dřímalová Marie Burešová, Marie Kudrnová, Inka Píchalová, Ivana Pulgretová anglického jazyka Anna Klusoňová Miloslava Dosedělová, Blanka Gregarová, Ivan Pachl, Helena Ţďárová německého jazyka Helena Patočková Inka Píchalová francouzského jazyka Jarmila Vopátková Martin Šnéberger společenských věd Blanka Gregarová Zuzana Dostálová, Ivana Hynková, Marie Kudrnová, Karel Štarman, Helena Ţďárová dějepisu Ludmila Marešová Marie Burešová, Karel Kesselgruberová Štarman zeměpisu Jaromír Krouţil Petr Hanus, Ludmila Kynclová Zuzana Dostálová, František Fiala, Hana Flídrová, matematiky, fyziky a Vladimír Klusoň, Marie Ludmila Kynclová informatiky Könyüová, Martina Kunderová, Jakub Šmolík, Vlasta Šorfová František Fiala, Petra biologie a chemie Martina Kunderová Jaklová, Filip Jetmar, Soňa Zámečníková estetické výchovy Ivana Pulgretová Ludmila Marešová Kesselgruberová, Marie Kudrnová tělesné výchovy Petr Hanus Jaromír Krouţil, Soňa Zámečníková 10

11 7. Školská rada Školská rada při Gymnáziu Aloise Jiráska v Litomyšli je zřízena ke dni na základě zřizovací listiny Č.j.: KrÚ 22426/2005 OŠMS/41 vydané Radou Pardubického kraje na základě usnesení ze dne Školská rada má 3 členy a ve své činnosti se řídí ustanovením 168 odst.1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Do školské rady byli ve volbách zvoleni: RNDr. Vladimír Klusoň za oprávněné voliče a Hana Flídrová za pedagogické pracovníky. Radou Pardubického kraje byla do školské rady jmenována Anna Rychnovská. 8. Studentský parlament Členové Ročník prima Jan Janypka (Anna Hanusová) sekunda Michala Drimlová (Barbora Klejchová) tercie Eva Adamcová (Kristýna Zemanová) kvarta Hana Dytrtová (Andrea Faltysová) kvinta Michaela Vohralíková (Tomáš Klejch) sexta Petr Bubeníček (Matěj Zeman) septima Veronika Pechancová (Jan Král) oktáva Pavel Šťásek (František Kalibán) 1. ročník Pavlína Jiráňová (Vilém Šoulák) 2. ročník Jolana Krásná (Michaela Zerzánová) 3. ročník Vladimír Karásek (Kateřina Čejková) 4. ročník Václav Štancl (Matyáš Janypka) Studentský parlament je samosprávní orgán vytvořený z řad studentů, který se pravidelně schází s vedením školy. Studentský parlament se ve školním roce 2007/2008 sešel třikrát a jednou posnídal společně s ředitelkou školy. 11

12 9.Zájem o studium I v roce 2008 trval zájem o studium na Gymnáziu Aloise Jiráska v Litomyšli. Větší počet přihlášených uchazečů byl opět u studijního čtyřletého oboru. Přihlášeno bylo ke čtyřletému studiu 36 uchazečů a 30 bylo přijato, z toho konalo přijímací zkoušky 16 a 19 splnilo podmínky přijímacího řízení a byli přijati bez přijímacích zkoušek. Do osmiletého studia bylo přihlášeno 30 uchazečů, z toho konalo 14 přijímací zkoušky a 16 bylo přijato bez přijímacích zkoušek, jelikoţ splnili podmínky přijímacího řízení. Přijímací zkoušky se skládaly z českého jazyka a matematiky, jak na osmiletý, tak čtyřletý obor. 10. Úspěšnost našich absolventů Ve školním roce 2007/2008 byli studenti oktávy a IV. ročníku, aţ na jeden případ, připuštěni k maturitní zkoušce. Maturitní zkoušky probíhaly v týdnu od S maturitními výkony našich studentů, nyní jiţ absolventů, jsme byli velmi spokojeni, coţ vyjadřují následující výsledky. Třída Prospěl s vyznamenáním Prospěl Průměrný prospěch oktáva IV. ročník Naši absolventi byli i úspěšní při přijímacím řízení na vysoké školy. oktáva IV. ročník přihlášených přijatých Z toho na obory technické 3 7 přírodovědné 11 6 ekonomické 4 4 humanitní 7 11 VOŠ 1 0 Ostatní * 0 3 Procentuální úspěšnost 100 % 90,3% * jazykové kurzy, nultý ročník, pracovní poměr 12

13 11. Úspěšnost našich studentů Přehled prospěchu žáků jednotlivých tříd v II. poletí školního roku 2007/2008 Ročník Počet studentů Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Průměrný prospěch prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník Počet zameškaných hodin za II. pololetí 2007/2008 Ročník Průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník Pochvaly a důtky udělené v roce 2007/2008 Pochvaly třídního Pochvaly Důtka třídního Ředitelská učitele ředitelky školy učitele důtka

14 Předmětové soutěže školní kolo Soutěž Počet účastníků školního kola Matematická olympiáda kategorie A 4 Matematická olympiáda kategorie Z 9 3 Matematická olympiáda kategorie B 4 Matematická olympiáda kategorie C 6 Fyzikální olympiáda kategorie A 1 Fyzikální olympiáda kategorie B 2 Fyzikální olympiáda kategorie C 1 Konverzační soutěţ v NJ kategorie III.A 7 Konverzační soutěţ ve FJ kategorie B1 a B2 3 Konverzační soutěţ ve AJ kategorie I 4 Konverzační soutěţ ve AJ kategorie II 8 Konverzační soutěţ ve AJ kategorie III 14 Biologická olympiáda kategorie B 6 Biologická olympiáda kategorie C 9 Pythagoriáda 49 Přehled úspěchů studentů gymnázia na olympiádách a v konverzačních soutěžích ve školním roce 2007/2008 č. Jméno a příjmení ročník Olympiáda z Konverzační soutěž z Okresní, krajské (oblastní) a celostátní kolo 1. Noemi Piknová sekunda anglického jazyka Okresní kolo, 3. místo 2. Hana Dytrtová kvarta anglického jazyka Okresní kolo, 2. místo Krajské kolo, účast 3. Aleš Hrabalík kvinta anglického jazyka Okresní kolo, 2. místo Krajské kolo, 1. místo Celostátní kolo, účast 4. Tomáš Klejch kvinta anglického jazyka Okresní kolo, 4. místo Okresní kolo, 1. místo 5. Simona Jindrová kvarta biologie Krajské kolo, 5. místo 6. Martina Kunderová kvarta biologie Okresní kolo, 5. místo 7. Jitka Jirečková kvinta biologie Krajské kolo, 3. místo 8. Jitka Jirečková kvinta biologie Krajské kolo, 3. místo Okresní kolo, 3. místo 9. Ivana Havelková tercie českého jazyka Krajské kolo, 6. místo 10. Magda Nádvorníková sexta českého jazyka Okresní kolo, 5. místo 11. Zuzana Fialová septima francouzského jaz. Krajské kolo, 4. místo 12. Petra Vopálková 3.ročník francouzského jaz. Krajské kolo, 7. místo 13. Ivana Havelková tercie fyziky Okresní kolo, 3. místo 14

15 14. Matěj Dostál Kvarta fyzika Okresní kolo, 3. místo Krajské kolo, 3. místo 15. Simona Jindrová kvarta fyziky Okresní kolo, 4. místo 16. Aleš Hrabalík kvinta fyziky Krajské kolo, úspěšný řešitel Krajské kolo, úspěšný 17. Ondřej Klejch septima fyziky 18. Jan Král septima fyziky řešitel Krajské kolo, úspěšný řešitel kategorie B Krajské kolo, 3. místo kat. A Celostátní kolo, účast 19. David Lašek prima matematiky Okresní kolo, 1. místo 20. Tomáš Nekvinda prima matematiky Okresní kolo, 3. místo 21. Šimon Bořek sekunda matematiky Okresní kolo, 2. místo 22. Hana Dytrtová kvarta matematiky 23. Ngoc Ha Tuan kvarta matematiky Okresní kolo, 5. místo Krajské kolo, účast Okresní kolo, 8. místo Krajské kolo, účast Okresní kolo, 1. místo Krajské kolo, účast 24. Monika Švarcová kvarta matematiky 25. Milan Beneš kvinta matematiky Krajské kolo, úspěšný řešitel 26. Tomáš Klejch kvinta matematiky Krajské kolo, úspěšný řešitel 27. Ondřej Tobek kvinta matematiky Krajské kolo, úspěšný řešitel Krajské kolo, 1. místo Celostátní kolo, účast 28. František Kalibán oktáva matematiky 29. Ilona Podivínská septima německého jazyka Okresní kolo, 2.místo 30. Veronika Roţková 3.ročník německého jazyka Okresní kolo, 6.místo 31. Ondřej Klejch septima programování Okresní kolo, 1. místo Krajské kolo, 2. místo septima programování Okresní kolo, 2. místo 32. Jan Král 33. Tomáš Nekvinda prima zeměpis Okresní kolo, 2. místo Krajské kolo, 5. místo Štěpánka Okresní kolo, 5. místo 34. Pecháčková septima zeměpis Matematický klokan 2008 výsledky školy podle tříd Kategorie Třída Počet řešitelů Průměr. počet bodů Nejlepší ve třídě Benjamín prima 27 58,78 David Lašek 100 b. sekunda 20 66,60 Stanislav Pár 15

16 Kadet tercie 27 43,26 kvarta 27 42,74 Junior kvinta 27 54,85 1. ročník 27 45,19 sexta 24 60,63 2. ročník 29 52,62 Student septima 11 58,82 3. ročník 18 47,39 oktáva 4 67,75 4. ročník 8 63,00 Andrea Tláskalová 77 b. Monika Švarcová 68 b. Tomáš Klejch 95 b. Jan Salášek 75 b. Petr Bubeníček 94 b. Zuzana Lišková Tereza Novotná 78 b. Jan Král 69 b. Vladimír Karásek 69 b. František Kalibán 100 b. Dominika Holcová 76 b. Výsledky soutěže přírodovědný Klokan (listopad 2007) v kraji Pardubice kategorie Junior Nejlepší řešitelé Jméno a příjmení Třída Škola Počet bodů Tomáš Klejch kvinta Gymnázium Aloise Jiráska,T.G.Masaryka 590,Litomyšl, Miroslava Flídrová sexta Gymnázium Aloise Jiráska,T.G.Masaryka 590,Litomyšl,

17 Přehled úspěšně umístěných studentů gymnázia na sportovních akcích a v SOČ, ve školním roce 2007/2008 č. Jméno a příjmení 1. Jana Věnečková Ročník Středoškolská odborná činnost 3.P Sportovní soutěže Školní, okresní, krajské (oblastní) a celostátní kolo celonárodní kolo 2. místo Volejbal Okresní 2. Dívčí tým Mix 2.- místo Chlapecký Mix Volejbal Krajské 3. tým 4. místo Corny atletický Okresní 4. místo 4. Děvčata mix středošk. pohár 5. Chlapci mix 6. Dívčí tým 7. Chlapci mix Corny atletický středošk. pohár Okresní 5. místo mix basketbal Okresní 1. místo Krajské 2. místo basketbal Okresní 3. místo * Jiné akce Slavíci ve školní lavici 8. Věra Kašparová III. r. SOČ -Teorie kultury, umění a umělecké tvorby Krajské kolo 1. místo 9. Daniel Rejman 10. Jiří Renza oktáva SOČ - Historie Krajské kolo I.místo SOČ - Filozofie, Krajské kolo IV. politologie a II.místo ročník ostatní společenskovědní obory 17

18 12. Projekty Naši studenti se v loňském školním roce zapojili do níže uvedených projektů: etwinning Studenti čtou a píší noviny s Mladou frontou Dnes Mezi nebem a zemí Majáles Eco škola Globe Den se speciální školou Čtení pro malé pacienty v litomyšlské nemocnici Partners in Learning Center of Education - Microsoft PROJEKT STUDENTŮ KVINTY V RÁMCI PROGRAMU ETWINNING Počátkem dubna zahájila skupina francouzštinářů z kvinty spolupráci v rámci programu etwinning se studenty z Lycée Francois Premier ve Fontainebleau ve Francii. Cílem společného projektu, nazvaného Litomyšl a Fontainebleau dva zámky ze seznamu památek UNESCO, byl rozvoj jazykových kompetencí, informační gramotnosti a v neposlední řadě i navázání přátelských vztahů mezi oběma školami. Výsledek našeho snaţení si můţete prohlédnout i vy na veřejně přístupných webových stránkách Společně jsme tak získali spoustu informací o obou renesančních zámcích, něčemu se přiučili v práci s internetem, procvičili se ve francouzštině a v neposlední řadě navázali prozatím mailová přátelství s francouzskými studenty. Věříme, ţe úspěšným ukončením projektu naše kontakty neskončí. 13. Obecně prospěšná společnost při Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl Obecně prospěšná společnost je podle zákona o nadacích a nadačních fondech nástupcem Nadace Gymnázia A.Jiráska v Litomyšli. K přeměně Nadace Gymnázia A. Jiráska na obecně prospěšnou společnost došlo ke dni OPS je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové. Statutárním orgánem společnosti je správní rada, kontrolním orgánem je dozorčí rada. Správní rada i dozorčí rada má tři členy. Správní radu tvoří vţdy dva zástupci rodičů ţáků školy a jeden zástupce pedagogů. V dozorčí radě pracují tři zástupci rodičů. V současné době jsou členy správní rady paní Stanislava Flídrová, pan Ing. Robert Pikna a paní Mgr. Helena Patočková, členy dozorčí rady jsou paní Mgr. Irena Bartošová, paní Jitka Adolfová a paní Mgr. Lenka Hospůdková Poskytované sluţby obecně prospěšnou společností jsou spojeny s činností školy v rámci výuky studentů, jejich zájmové, kulturní a sportovní činnosti. Jedná se o: příspěvky studentům na zájezdy, semináře, kurzy, soutěţe a maturity nákup učebnic a půjčovní sluţba studentům 18

19 spolupráce se školami stejného charakteru, včetně škol v zahraničí, a jinými organizacemi Správní a dozorčí rada se schází dvakrát do roka, v dubnu a v listopadu, vţdy společně se zástupci rodičů jednotlivých tříd. Seznam zástupců rodičů jednotlivých tříd: Ročník Zástupce studentů prima Jan Kopecký sekunda Robert Pikna tercie Lenka Hospůdková kvarta Jitka Adolfová kvinta Eliška Klejchová sexta Dana Večeřová septima Josef Pechanec oktáva Markéta Karlíková 1. ročník Petr Novák 2. ročník Ivana Sochací 3. ročník Irena Bartošová 4. ročník Jan Janypka 14. Prezentace školy na veřejnosti Mediálně se škola prezentovala 12 články v regionálních novinách Trs, 7 články ve Svitavském deníku, dvěma články v MF Dnes a dvěma hodinovými vystoupeními v ČR Pardubice, dále byl natočen jeden šot do místní kabelové televize Den kulturních památek věţ školy byla otevřena pro veřejnost koncert přední české klarinetistky Ludmily Peterkové a klavíristky lotyšského původu Iriny Kondratěnko, tradičně pořádaný GAJ a Den otevřených dveří Adventní radovánky veřejná sbírka občanského sdruţení Ţivot dětem ve prospěch dětských nemocničních oddělení v ČR formou prodeje magnetek s motivem zvířátek Zúčastnilo se 8 ţáků naší školy, kterým se podařilo získat Kč, a dne na tutéţ sbírku se vybralo ,-- Kč, kde ze zúčastnilo taktéţ 8 ţáků gymnázia Dny japonské kultury Den země úklid okolí školy a ve městě zahájení výstavy tabel našich absolventů Čas letí a koncert skupiny Růţový mor, v rámci Majálesu litomyšlských studentů na našem gymnáziu. 19

20 15. Přednášková činnost V letošním školním roce jsme zahájili cyklus zvaných přednášek. Naše gymnázium navštívily tyto osobnosti: Olbram Zoubek - přední český sochař a člověk s velkým charismatem Ing. Oldřich Vlasák - poslanec Evropského parlamentu Ing. Jitka Pantůčková - výkonná ředitelka pro provoz Komerční banky a drţitelka prestiţního titulu Manaţerka roku Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA PhD děkan Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové systém studia na vysokých školách Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc. přednáška na téma Dvanáct tezí o výchově Beáta Rajská - přední česká módní návrhářka Ing. Klazar - přednáška na téma Geotermální energie a tepelná čerpadla Pavel Severa - poslanec Parlamentu České republiky, téma volba prezidenta ČR Václav Hrabě - básník a recitátor Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc. vedoucí katedry fyziky a informatiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Corinne Veizy přednáška o frankofonii Jiří Příhoda a Frederico Diáz sochaři, hosté cyklu Mezi nebem a zemí III. - sochaři a sochařství Litomyšlska Výše uvedený výčet vypovídá o tom, ţe studenti gymnázia si mohli rozšířit své znalosti v mnoho oblastech. 16. Partnerství V roce 2006 Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl uzavřelo s Masarykovou univerzitou Brno smlouvu o partnerství. V rámci této spolupráce se realizovalo mnoho akcí, jako například Den otevřených dveří nebo beseda studentů z Masarykovy univerzity se studenty gymnázia. 17. Studentské výměnné pobyty Země pobytu Počet studentů Počet dní Japonsko 3 14 Holandsko

21 18. Aktivity výchovného poradce ve školním roce 2007/2008 : Kariérové konzultace 15 Konzultace pro ţáky se slabším prospěchem 3 Příprava a provedení prezentace školy 3 Návštěva prezentace VŠ a VOŠ 2 Přednáška pro ţáky maturitních ročníků 2 Přednáška pro ţáky třetího ročníku a septimy 1 Přednášky a odborné konzultace ze strany VŠ 3 Ostatní 2 Koordinátor prevence ve školním roce 2007/2008 nemusel řešit ţádný výchovný problém. Náplň práce se orientovala pouze na osvětu a seznamování s novými materiály k tématice. 19. Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí Ve školním roce 2007/2008 byla provedla ČŠI inspekce v průběhu měsíce ledna, viz zápis z Inspekční zprávy. 20. Zpráva o čerpání finančních prostředků v roce 2007 Provozní dotace KrÚ Pk provozní prostředky ,00 Kč KrÚ Pk výměna topných těles ,00 Kč KrÚ Pk nákup ţákovských lavic ,00 Kč KrÚ Pk údrţba ,00 Kč Celkem ,00 Kč ================================================= Dotace MěÚ Litomyšl Studijní cesta do Japonska - 4 studentky gymnázia ,00 Kč Výměnný pobyt holandských studentů 5 000,00 Kč Výuka japonského jazyka ,00 Kč Celkem ,00 Kč ================================================= 21

22 Finanční sponzorské dary Ţivot dětem, Praha ,00 Kč Rodina Pantůčkova, Praha 5 000,00 Kč Stavební firma Alfa, Litomyšl 2 000,00 Kč HRG, Litomyšl 5 000,00 Kč Coma, Polička 3 000,00 Kč Stanislav Holec, Vysoké Mýto 5 000,00 Kč SaM, silnice a mosty, Litomyšl 3 000,00 Kč Bohemia Tex - House, Litomyšl 2 000,00 Kč MD Logistika, Dašice ,00 Kč JUDr. Jiří Krušina, Litomyšl ,00 Kč Brokeš Milan, Litomyšl 7 000,00 Kč Celkem ,00 Kč ================================================ Přímé náklady státní rozpočet Platy zaměstnanců ,00 Kč Ostatní osobní náklady (dohody) ,00 Kč Pojistné ,00 Kč FKSP ,00 Kč Výpočetní technika ,00 Kč ONIV ,00 Kč Celkem ,00 Kč ============================================ Ostatní dotace státní rozpočet Soutěţe biologická, matematická olymp ,00 Kč Nová maturita 4 000,00 Kč Podpora romský ţáků na SŠ 2 700,00 Kč Státní informační politika ,00 Kč Celkem ,00 Kč ============================================ 22

23 21.Fotogalerie Maturitní ples, IV. ročník leden 2008 Maturitní ples, oktáva leden 2008 Lyţařský výcvik, sekunda leden 2008 Studentský výměnný pobyt Matsumota - Japonsko Nová učebna fyziky Přednáška Olbrama Zoubka 23

24 Přednáška Beáty Rajské Přednáška prof. PhDr. Piťhy, CSc. Čertování prosinec 2007 Přednáška poslance PS ČR Pavla Severy 24

25 Slavnostní vyřazení maturantů oktávy a IV. ročníku květen 2008 Návštěva sídla Pardubického kraje Druţstvo basketbalistek, které obsadily II. místo v kraji Projekt Mezi nebem a zemí Jiří Příhoda Celostátní kolo Vědy a techniky naši studenti, kteří pojedou do amerického Rena 25

26 Módní přehlídka Eco besídka prosinec 2007 Sen noci svatojánské Den země sběr papíru 26

G Y M N Á Z I U M A L O I S E J I R Á S K A,LI T O M Y Š L, T. G. M A S A R Y K A 5 9 0 2008/2009. Sestavila: Mgr. Ivana Hynková.

G Y M N Á Z I U M A L O I S E J I R Á S K A,LI T O M Y Š L, T. G. M A S A R Y K A 5 9 0 2008/2009. Sestavila: Mgr. Ivana Hynková. G Y M N Á Z I U M A L O I S E J I R Á S K A,LI T O M Y Š L, T. G. M A S A R Y K A 5 9 0 Výroční zpráva 2008/2009 Sestavila: Mgr. Ivana Hynková Litomyšl Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B 1101 Matematika a její aplikace Písemný test z matematiky maximum 75 bodů

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Dašická 1 083. Dašická 1 083, 530 03 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 310

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Dašická 1 083. Dašická 1 083, 530 03 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 310 Č eská šk oln í insp ek ce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Dašická 1 083 Dašická 1 083, 530 03 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 310 Termín konání inspekce: 24. a 25.

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého o škole za školní rok 2001/2002 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 TELEFON

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 podle zákona č. 139/95 Sb., 17, pís. e a) Mendelovo gymnázium, Opava (MGO) Komenského 5, Opava, 746 01 škola s právní subjektivitou

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 A. ČTYŘLETÉ STUDIUM obor 79-41-K/41 V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 150 bodů, z toho: a) za prospěch na základní škole max. 25 bodů b) za přijímací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Soukromé gymnázium Brno, o.p.s. Arménská 21, 625 00 Brno - Bohunice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2008/2009 Strana 1 (celkem 12) Tato výroční zpráva je zpracována na základě 10 odst. 3 a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika školy Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola 794 01 Krnov, Jiráskova 1a právní forma: příspěvková organizace IČO: 00 60 12 92 IZO

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy Lauderovy školy MATEŘSKÁ ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ OSMILETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LAUDEROVY ŠKOLY mají stabilizovaný a plně aprobovaný pedagogický sbor výuka na I. stupni základní školy je vysoce ceněna Pedagogickou

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2013/2014

Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2013/2014 Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2013/2014 Úspěchy žáků v mezinárodních kolech Středoevropská matematická olympiáda, kategorie A Poljak Marian sexta b 22. místo - bronzová medaile Úspěchy žáků v celostátních

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Purkyňovo gymnázium, Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice info@gys.cz www.gys.cz

Purkyňovo gymnázium, Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice info@gys.cz www.gys.cz Purkyňovo gymnázium, Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice info@gys.cz www.gys.cz Příspěvková organizace IČO 61742902 Zřizovatel: Jihomoravský kraj Zpracovala ředitelka školy: PhDr. Jaroslava Večeřová

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Přehled prospěchu třídy 1. 2. pololetí školního roku 2011/12

Přehled prospěchu třídy 1. 2. pololetí školního roku 2011/12 Přehled třídy 1. 2. pololetí školního roku 211/12 řádný termín zpracováno dne: 1.1. 212 Mgr. Zdráhalová Jana Počet žáků celkem: 29 z toho dívek: 12 chlapců: 17 Občanská výchova Informatika a výpočetní

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998 Výroční zpráva o činnosti školy Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998 Obsah * Základní údaje * Charakterístika školy a kopie zařazení školy do sítě *Přehled o žácích a výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2014 2015 Zlín dne 1. 10. 2015 Blanka Kalendová, ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY, PŘEROV, KOMENSKÉHO 29

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY, PŘEROV, KOMENSKÉHO 29 VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY, PŘEROV, KOMENSKÉHO 29 ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 OD ZALOŽENÍ GYMNÁZIA ROK STO ČTYŘICÁTÝ DRUHÝ 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. INFORMACE O ŠKOLSKÉ RADĚ... 5

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4.1. Celkový učební plán Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004 / 2005 obsah Charakteristika školy Zhodnocení současného stavu školy Vzdělávací programy školy Způsob zabezpečení odborné praxe Personální a statistické

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Rozpis studentů u maturitní zkoušky Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Třída: OKTA - oktáva A (rok nástupu 2007) Předseda: Mgr. Gabriela Milatová Místopředseda: Rostislav Gromnica Třídní:

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více