Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)"

Transkript

1 Polovodičové diody varikap, usměrňovací dioda, Zenerova dioda, lavinová dioda, tunelová dioda, průrazy diod

2 Polovodičové diody (diode) součástky s 1 PN přechodem varikap usměrňovací dioda Zenerova dioda lavinová dioda Schottkyho dioda LED dioda fotodioda speciální diody

3 Varikap (Variable Capacitance) (varicap) kapacitní dioda využívá se kapacity vyčerpané oblasti kapacita řiditelná přiloženým vnějším napětím rovinný kondenzátor, jehož elektrody jsou tvořeny polovodiči N a P dielektrikum je tvořeno vyčerpanou oblastí tloušťka řiditelná napětím varikap pracuje jen v závěrném směru statická kapacita

4 Varikap C = dq du Q = en D d C = e 2 ε N ε 0 r D ε 0 ( U U ) d D = ε S r d = 2ε 0 ε r en D ( U U ) K U D C = K ( ) U n n=1/2 pro strmý přechod n=1/3 pro pozvolný přechod

5 Varikap Farad-voltová charakteristika aplikace ladící kondenzátor integrované obvody (i pro pevné C)!!! induktor nelze vytvořit polovodičově!!! - není nutný pro IO nelze, aby napětí předbíhalo proud

6 Usměrňovací dioda (rectifier diode) nelineární dvojpól s typickým průběhem V-A charakteristiky qu propustný a závěrný stav kt I = I 0 e 1 platí Shockleyho rovnice kolem 0 V dioda neusměrňuje platí Ohmův zákon saturační proud I 0 (menšinové nosiče) - způsobuje teplotní závislost ideální usměrňovač propustný směr jen I, U=0 V závěrný směr jen U, I=0 A

7 Usměrňovací dioda propustný směr oblast kolem 0 V závěrný směr U 3kT U > I = I0e q kt U << I = I0 q 3kT < I = I 0 q qu kt q kt U V-A charakteristika v I. a IV. kvadrantu vždy jako spotřebič

8 Usměrňovací dioda odpor diody propustný i závěrný směr statický dynamický R s = U I r d = du di pracovní bod oblast propustné charakteristiky difúzní kapacita souvisí s difúzními proudy, vstřikem nosičů propustný směr závěrný směr neuvažuje se, převládá statická 2 q C dif = S p n + 2 kt qu ( L p L n ) e kt n p

9 Usměrňovací dioda ztráty na diodě přeměna na teplo statické propustný a závěrný směr P = = ( U )( I ) zt iu D P zt dynamické způsobené skokovou změnou stavů propustný závěrný velké ztráty (velké napětí, velký proud) závěrný propustný

10 Průrazy diod (breakdown) překročení určité meze (U BR ) závěrného napětí rychlý nárůst proudu velikost průrazného napětí určena oblastí s menší koncentrací příměsí mechanizmus závisí na typu přechodu, materiálu polovodiče, tvaru napětí, teplotě 4 druhy průrazů průraz el. polem (tunelový) průraz lavinový průraz tepelný průraz povrchový

11 Tepelný průraz (thermal breakdown) di 0 f ( T ) dt vznik tepla průchodem saturačního proudu špatný odvod tepla nárůst koncentrace menšinových nosičů (ionizace valenčního pásu) nárůst saturačního proudu nárůst tepla ( U ) Pzt T I0 kladná zpětná vazba destruktivní průraz průraz koleno v závěrném směru I = 0 > 0 doba trvání jevu 10-6 s polovodičové zařízení nelze chránit tavnou pojistkou (doba vybavení poj s) P zt

12 Tunelový (Zenerův) průraz (tunnel breakdown) přechod elektronů z valenčního pásu typu P do vodivostního pásu typu N

13 Tunelový (Zenerův) průraz způsoben většinovými nosiči závislé na šířce vyčerpané oblasti podmínkou je velmi úzká vyčerpaná oblast nutná vysoká koncentrace příměsí nedestruktivní průraz pravděpodobnost tunelování klesá s teplotou záporná zpětná vazba tunelové proudy max. ma I T = di T dt f (T ) < 0 ( U ) P zt T I T P zt T

14 Zenerova dioda (Zener diode) pro U>U z platí Shockleyův vztah pro U<U z prudký nárůst proudu princip činnosti spočívá v tunelovém průrazu dynamický odpor ~ 0 (ve skutečnosti jednotky Ω) napěťový stabilizátor Zenerův průraz nastane při nižším napětí než tepelný průraz Zenerovy diody úzký PN přechod r d du = di 0

15 Zenerova dioda Zenerovo napětí dáno technologií nelze měnit (změna dána změnou technologie) materiál pro Zenerovy diody - Si

16 Tunelová dioda (tunnel (Esaki) diode) difúzní + tunelové proudy úzká vyčerpaná oblast polovodiče s vysokou koncentrací nosičů V-A charakteristika typu N inverzní dioda = tunelová dioda s málo vyjádřenými extrémy

17 Tunelová dioda přechod polarizován v závěrném směru elektrony z valenčního pásu (P) přecházejí do vodivostního pásu (N) pomocí tunelování dioda je ve vodivém stavu není přiloženo vnější napětí tepelná rovnováha

18 Tunelová dioda zvyšování napětí tunelování elektronů z vodivostního pásu (N) do valenčního pásu (P) dioda je ve vodivém stavu elektrony ve vodivostním pásu (N) proti zakázanému pásu s velkostí napětí narůstá oblast zakázaného pásu nosiče nemohou tunelovat pokles tunelového proudu záporný dynamický odpor r d du = di < 0

19 Tunelová dioda uplatnění tepelné složky proudu od určitého napětí nárůst proudu s větším napětí větší teplota a větší proud přímý přechod elektronů z vodivostního pásu (N) do vodivostního pásu (P)

20 Lavinový průraz (cascade (avalanche) breakdown) elektrony ve vyčerpané oblasti pod vlivem vnějšího el. pole velká kinetická energie elektronů náraz na neionizovaný atom vyvolá ionizaci vyražení elektronu vyražené elektrony způsobí ionizaci dalších atomů dochází k lavinovému násobení nárůst proudu

21 Lavinový průraz získání dostatečné energie vliv vnějšího el. pole, dlouhý pobyt ve vyčerpané oblasti vyčerpaná oblast dostatečně široká širší PN přechod větší proud lavinového průrazu nedestruktivní průraz šířka vyčerpané oblasti klesá s teplotou, tím klesá pravděpodobnost lavinového násobení záporná zpětná vazba nastavení dynamické rovnováhy lavinová dioda tyristor

22 Lavinová dioda (avalanche diode) pro U>U L platí Shockleyův vztah pro U<U L prudký nárůst proudu princip činnosti spočívá v lavinovém průrazu dynamický odpor ~ 0 (ve skutečnosti jednotky Ω) kvalitativně shodná se Zenerovou diodou, ale U L > U Z stabilizace vyšších napětí generace vysokých kmitočtů r d du = di 0

23 Přechod kov-polovodič (metal-semiconductor junction) vytvoří se při každé konstrukci polovodičových součástek, vytvoří se při každém měření polovodičových materiálů 2 varianty usměrňující kontakt (Schottkyho) neusměrňující kontakt (ohmický)

24 Schottkyho bariéra (Schottky s barrier) typ přechodu je určen výstupní prací elektronů z jednotlivých materiálů výstupní práce energie potřebná k přenosu elektronu z Fermiho hladiny na hladinu o nulové energii (ve vakuu) Φ - výstupní potenciál výstupní práce pro Al 4,3 ev, pro Au - 4,8 ev, pro Si (N) - 4 ev závisí na typu a dotaci W = qφ

25 Schottkyho bariéra vytvoření kontaktu termodynamická rovnováha přechod elektronů z polovodiče do kovu vyrovnání Fermiho hladin vznik vyčerpané oblasti ochuzená o volné nosiče náboje rovnovážný kontaktní potenciál (difúzní napětí) U D brání difúzi elektronů z vodivostního pásu do kovu elektronová afinita χ - rozdíl mezi hladinou vakua a dnem vodivostního pásu potenciálový rozdíl lze snižovat přiloženým vnějším napětím výška bariéry se však nemění

26 Schottkyho bariéra qφ M výstupní práce kovu qφ S výstupní práce polovodiče Φ B - výška potenciálové Schottkyho bariéry U D = Φ M Φ S U Φ D B = Φ = Φ M M Φ χ S U D = Φ M Φ S

27 Usměrňující kontakt kovpolovodič (rectifier contact) kov-polovodič typu N: kov-polovodič typu P: vznik ochuzené vrstvy Φ M > Φ S Φ < Φ M S snížení UD kov(+), polovodič ( ) - difúze elektronů - zvýšení proudu zvýšení U D kov(-), polovodič (+)

28 Usměrňující kontakt kovpolovodič propustný směr závěrný směr

29 Neusměrňující kontakt kovpolovodič (non-rectifier contact) kov-polovodič typu N: kov-polovodič typu P: vznik obohacené vrstvy M > Φ S tok elektronů z kovu do polovodiče vyrovnání Fermiho hladiny, hromadění v blízkosti přechodu Φ Φ < Φ M S - vznik nízké potenciálové bariéry - snadno překonatelná pro nízká napětí

30 Kontakt kov-polovodič tunelový jev při vytváření ohmických kontaktů kontakt kovu se silně dotovaným polovodičem vyšší koncentrace nosičů užší potenciálová bariéra pro úzkou bariéru prochází elektrony tunelováním nezáleží na výstupních pracech materiálů

31 Schottkyho dioda (Schottky diode) využívá přechodu kontakt kov-polovodič výborné dynamické vlastnosti (teoreticky doba zotavení = 0) výborné vf a spínací vlastnosti malý úbytek napětí v propustném směru 0,3 0,5 V velký závěrný proud používá se Si nebo GaAs

32 Supresorové diody (suppressor diodes) transil a trisil ochrana proti přepětí rychlá odezva na přepěťovou vlnu- ns změna VA charakteristiky impulzní proud A až ka

33 Transil (transil) ochrana před napěťovými špičkami jednosměrný nebo obousměrný velký klidový odpor zanedbatelný odpor při přepětí VA charakteristika podobná Zenerově diodě nelze nahradit Zenerovou diodou zničení

34 Trisil (trisil) ochrana před napěťovými špičkami obousměrný velký klidový odpor zanedbatelný odpor při přepětí VA charakteristika podobná triaku vypnutí pokles proudu pod určitou hodnotu nelze nahradit triakem zničení

35 Děkuji za pozornost

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRONIKA Ing. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Elektrické obvody...4 Základní pojmy...4 Polovodičové součástky...6 Polovodič typu P,typu N,přechod

Více

Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky

Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Více

Elektronika. Zdeněk Strýhal, Dalibor Sedlák

Elektronika. Zdeněk Strýhal, Dalibor Sedlák Elektronika Zdeněk Strýhal, Dalibor Sedlák 5. ledna 2004 2 Obsah 1 Úvod 7 2 Základní pasivní součástky 9 2.1 Rezistor... 9 2.1.1 Cojetorezistor... 9 2.1.2 Jakjerezistorkonstruován... 9 2.1.3 Značenírezistoru...

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch 42 VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch Skupina pracovnìk tov rny v Rio Rancho v NovÈm Mexiku. Tov rna p edstavuje investici ve v öi 2,5 miliardy US dolar a m rozlohu jako dva tucty fotbalov ch h iöù. Podle

Více

Měření technologických veličin

Měření technologických veličin Měření technologických veličin Výukové texty Ing Miroslav Fribert Dr. 1 Obsah 1. Měřicí řetězec 2. Pasivní snímače 3. Aktivní snímače 4. Převodníky signálu ze snímačů 5. Měření teploty 6. Měření tlaku

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

Elektronika. Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektronika. Ing. Jaroslav Bernkopf Elektronika Ing. Jaroslav Bernkopf 8. května 204 Obsah. Zákony... 7. Ohmův zákon... 7.2 Kirchhoffův zákon I o proudech... 7.3 Kirchhoffův zákon II o napětích... 8 2. Pasivní součástky lineární... 8 2.

Více

OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉ TRASY PRO SPEKTROMETRII ZÁŘENÍ GAMA

OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉ TRASY PRO SPEKTROMETRII ZÁŘENÍ GAMA ČESKOSLOVENSKÁ SPEKTROSKOPICKÁ SPOLEČNOST PŘI ČSAV ODBORNÁ SKUPINA INSTRUMENTÁLNÍCH RAOIOANALYTICKÝCH METOD ČESKOSLOVENSKÁ KOMISE PRO ATOMOVOU ENERGII OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉ TRASY PRO SPEKTROMETRII

Více

Praktikum z výkonové elektroniky

Praktikum z výkonové elektroniky UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií Katedra elektrotechniky S-3708 Praktikum z výkonové elektroniky Autor: Ing. Jan Leuchter, Ph.D. ISBN 978-80-7231-210-8 BRNO 2006 Obsah Obsah Předmluva.

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT IMPULSNÍ SILNOPROUDÉ VÝBOJE A JEJICH DIAGNOSTIKA I STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ PRAHA 004 FEL ČVUT I. ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ... 4 1. Elementární jevy v plynech... 4 1.1. Základní

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík Martin Černík Liberec 2014 . Text a ilustrace: Ing. Martin Černík, Ph.D. Revize textu: doc. Ing. Milan Kolář, CSc. Recenze: Ing. Jan Václavík c Martin Černík, Liberec 2014 Technická univerzita v Liberci

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing. Jiří Vlček

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing. Jiří Vlček ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY Ing. Jiří Vlček Soubory Zákl.1 4 jsem zpracoval pro studenty a radioamatéry k bezplatnému používání. Žádám uživatele, aby tuto publikaci v rámci svých možností co nejvíce šířili

Více

CZ.1.07/1.1.30/01,0038

CZ.1.07/1.1.30/01,0038 Jitka oubalová Elektrotechnika Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Z..7/../,8 Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Střední průmyslová škola

Více

VODIVOST x REZISTIVITA

VODIVOST x REZISTIVITA VODIVOST x REZISTIVITA Ohmův v zákon: z U = I.R = ρ.l.i / S napětí je přímo úměrné proudu, který vodičem prochází drát délky l a průřezu S, mezi jehož konci je napětí U ρ převrácená hodnota měrné ele.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTOTECHNCKÁ, OSTAVA, NA JÍZDÁNĚ 30, p. o. ELEKTOTECHNKA ng. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Základní pojmy...4 Mezinárodní soustava jednotek...4 Násobky a díly jednotek...4 Stavba atomu...5

Více

13 Vznik elektrického proudu

13 Vznik elektrického proudu 13 Vznik elektrického proudu Historické poznámky 1. polovina 19. století: žeň objevů v oblasti elektromagnetismu Luigi Galvani (1737 1798): italský lékař a fyzik; průkopník moderního porodnictví; objevil,

Více

1.1.2 Vlastnosti těles s elektrickým nábojem, vodiče a izolanty

1.1.2 Vlastnosti těles s elektrickým nábojem, vodiče a izolanty Kapitola 1 Elektrostatika 1.1 Elektrický náboj 1.1.1 Tělesa s elektrickým nábojem Při vystupování z auta se někdy stane, že dostanete ránu při doteku ruky s kovovou karoserií. Při česání suchých vlasů

Více

ZAPALOVÁNÍ TEORIE ZAPALOVÁNÍ

ZAPALOVÁNÍ TEORIE ZAPALOVÁNÍ ZAPALOVÁNÍ U spalovacích motorů se prakticky používají dva způsoby zapalování paliva v pracovním prostoru. U vznětových motorů je to zapalování kompresním teplem a u zážehových motorů se jedná o zapalování

Více

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace...

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace... TECHNICKÉ INFORMACE O RELÉ 1. DRUHY RELÉ... 2 1.1 Montáž a tvar vývodů relé... 2 1.2 Relé pro plošné spoje... 2 1.2.1 Druhy subminiaturních relé... 2 1.2.2 Konstrukce subminiaturních relé... 2 1.2.3 Způsoby

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál VY_32_INOVACE_EL_11_01 Digitální učební materiál Prostředí a ovládání aplikace TESTY Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro

Více

Elektrické vlastnosti. Základní pojmy Elektrická vodivost Elektrostatické chování polymerů

Elektrické vlastnosti. Základní pojmy Elektrická vodivost Elektrostatické chování polymerů Elektrické vlastnosti Základní pojmy Elektrická vodivost Elektrostatické chování polymerů Typy materiálů Látky umístěné v elektrickém poli: transport elektricky nabitých částic, tj. vzniká elektrický proud

Více

ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613. příspěvková organizace VYBRANÉ KAPITOLY

ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613. příspěvková organizace VYBRANÉ KAPITOLY STŘEDNÍ ŠKOL, HÍŘO-ŠMBK, SÝKOO 1/613 příspěvková organizace ELEKTCKÁ MĚŘENÍ YBNÉ KPTOLY ng. Tomáš Kostka verze 4/008 Tento materiál nenahrazuje knihu nebo zápis z vyučovacích hodin. NÁH TÉMT K ÚSTNÍ ČÁST

Více

Doporučená literatura: Šťastný, Remek: Autoelektrika a autoelektronika. Vlk: Elektrická zařízení motorových vozidel

Doporučená literatura: Šťastný, Remek: Autoelektrika a autoelektronika. Vlk: Elektrická zařízení motorových vozidel Doporučená literatura: Šťastný, Remek: Autoelektrika a autoelektronika. Vlk: Elektrická zařízení motorových vozidel Vlk: Elektronické systémy motorových vozidel 1 Vlk: Elektronické systémy motorových vozidel

Více

Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II. 2004 Vydavatelství ČVUT

Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II. 2004 Vydavatelství ČVUT Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II 2004 Vydavatelství ČVUT PŘEDMLUVA Skriptum Fyzika II je určeno jako studijní pomůcka pro základní

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

I. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

I. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY I. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Fyzikální veličina charakterizuje fyzikální vlastnosti, stavy fyzikálních objektů a jejich změny, které lze změřit. Její hodnotu lze vyjádřit číselnou hodnotou a jednotkou

Více

3. Elektrický náboj Q [C]

3. Elektrický náboj Q [C] 3. Elektrický náboj Q [C] Atom se skládá z neutronů, protonů a elektronů. Elektrony mají záporný náboj, protony mají kladný náboj a neutrony jsou bez náboje. Protony jsou společně s neutrony v jádře atomu

Více