4.1 Zptnovazební oscilátory sinusového prbhu naptí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.1 Zptnovazební oscilátory sinusového prbhu naptí"

Transkript

1 4 Osciláory Nezpracovávají žádný vsupní signál, ale jsou sami zdrojem sídavých signál. Ze sejnosmrného napájecího napí vyváejí napí sídavá. Druh osciláor je mnoho. Podle principu innosi se rozdlují na osciláory zpnovazební (základem je zesilova s vhodn zavedenou kladnou zpnou vazbou) a na osciláory s prvkem se záporným diferenciálním odporem. Podle prbhu vyrábného napí se rozdlují na osciláory sinusových a nesinusových prbh napí. Podle kmiou vyrábného napí jsou nízkofrekvenní a vysokofrekvenní. 4. Zpnovazební osciláory sinusového prbhu napí Základem akovéhoo osciláoru je zesilova s kladnou zpnou β u vazbou. Aby se ze zesilovae sal osciláor, musí bý splnny podmínky pro vznik oscilací. ) fázová podmínka: ϕ = 0, kerá íká, že soue fázových posunuí v uzavené smyce, voené zesilovaem a zpnou u vazbou, musí bý 0 nebo násobky 360. zv. ) ampliudová podmínka: β. A >, kerá íká, že souin iniele zpné vazby β a velikos výkonového zesílení zesilovae A Obr. 4. Princip osciláoru musí bý vší jak. V praxi se hodnoa ohoo souinu volí,5,5. Pi vších hodnoách ohoo souinu se pracovní bod zesilovae dosane do B nebo i ídy a vyrábný sinusový prbh napí bude zkreslený vyššími harmonickými, což je všinou jev nežádoucí. 3) mezní podmínka: β. A =, kerá íká, že musí nasa rovnovážný sav, pi kerém se ampliuda vyrábného napí pesane zvšova (zesilova v sinusovém osciláoru nesmí zaí limiova). 4.. Osciláory Kmioe osciláor je uren vhodným zapojením selekivních len ve zpné vazb zesilovae a je lineární funkcí asové konsany τ =. ím se osciláory dají snadno peladi. Mohou vyráb i velmi nízké kmioy. Nepoebují induknos, kerá se obížn realizuje v inegrované form a proo je dnes jejich použií díky IO a OZ sále vší a o i pro vysoké kmioy. osciláory se dlí na osciláory s posouvanou fází a mskové osciláory s posouvanou fází (píkové) Základem je inverující zesilova. Pro splnní fázové podmínky se musí fáze zpnovazebního napí ooi o 80. K omu slouží kaskáda minimáln í D nebo I o sejné asové konsan τ, zapojená ve vvi kladné ZV, kerá na jednom kmiou poooí fázi zpnovazebního napí o 80 a ím se na omo kmiou splní fázová podmínka pro vznik oscilací. Ampliudová podmínka se splní dosaen velkým zesílením zesilovae. Zapojení se rozkmiá na kmiou, kerý je uren velikosí a ve zpné vazb. Mezní podmínka se splní souasným zavedením nelineární ZV (nap. míso odporu emioru E se zapojí žárovka). Pelaování píkových osciláor je složié a proo se používají jako zdroje konsanního kmiou. a) osciláor s derivaními lánky Pi sejných hodnoách a všech í lánk je kmioe, na kerém dojde k ooení fáze výsupního napí vzhledem ke vsupnímu napí u o 80 uren vzahem f0 = π 6 Zapojení osciláoru je na obr. 4.. Výsledný odpor eího lánku je uen paralelní kombinací odporu a vsupního odporu ranzisoru V. D jsou souasn kmioov závislými dlii napí a ím zmenšují velikos napí na výsupu píkového lánku (jeho penos). Snížení výsledného úlumu píkového lánku se dosáhne pomocí zv. progresivních lánk podle obr Jednolivé lánky mají sejnou asovou konsanu τ, ale impedance

2 následujícího lánku je n krá vší než pedchozího lánku. Poom mže mí zesilova menší zesílení. Oscilaní kmioe je uren vzahem f0 = π 3 n n B V /n /n V E E u n n paraleln Obr. 4. Osciláor s posouvanou fází pomocí D Obr. 4.3 Píkový lánek s D b) osciláor s inegraními lánky. Pi sejných hodnoách a všech í lánk je kmioe, na kerém dojde k ooení fáze výsupního 6 napí vzhledem ke vsupnímu napí u o 80 uren vzahem f0 = π Sejn jako u osciláoru s derivaními lánky mže se použí i progresivního zapojení lánk podle obr. 3 n n 4.5. Oscilaní kmioe je poom uren vzahem f O = π V n n E E u /n /n Obr. 4.4 Osciláor s posouvanou fází pomocí I Obr. 4.5 Píkový lánek s I 4... osciláory mskové V obvodu zpné vazby je zaazena kombinace len, kerá vyváí mskové zapojení a zavádí mezi výsupem a vsupem zesilovae kombinaci ZV a ZV. ím se dosáhne lepší kmioové sabiliy a menšího harmonického zkreslení vyrábného napí než u osciláor s posouvanou fází. aké pelaování je snadnjší, proože ho lze uskueni zmnou menšího pou prvk. Oscilaní kmioe je uren selekivní zpnou vazbou pomocí zv. nulových lánk, keré mají na jednom kmiou nulový fázový posuv a jejich penos na omo kmiou je bu maximální (Wienv lánek) nebo minimální (-lánky).

3 a) Osciláor s Wienovým lánkem u Obr. 4.6 Wienv lánek Wienv lánek je sérioparalelní kombinace dvou sejných odpor a kondenzáor, zapojených podle obr oo zapojení má na kmiou f = π 0 nejvší penos, rovný jedné ein a na omo kmiou neposouvá fázi výsupního napí. Zapojuje se do vve kladné zpné vazby. ím je splnna fázová podmínka pro vznik oscilací. Ampliudová a mezní podmínka se splní nasavením nelineární ZV. Obr. 4.7 Osciláor s Wienovým lánkem K zapojení osciláoru s Wienovým lánkem je ideální použií OZ podle obr Sabilizace ampliudy a nasavení zesílení zesilovae, keré musí bý vší jak 3, je provedeno nelineární ZV. Zpnovazební napí se získává z nelineárního dlie voeného odporem a žárovkou. Zvšením výsupního napí se proud dliem a ím i žárovkou zvší, žárovka se pižhaví, její odpor vzrose, -ZV se zvší a ampliuda vzrose jen neparn. Plynulé pelaování kmiou ohoo osciláoru se provádí dvojiým ladícím kondenzáorem, rozsahy se pepínají odpory. b) Osciláor s - lánkem ZV u n n B E Obr. 4.8 Jednoduchý - lánek Obr. 4.9 Osciláor s - lánkem Zapojení jednoduchého -lánku je na obr lánek na jednom kmiou neposouvá fázi a má minimální penos. Proo se zapojuje do vve záporné zpné vazby. Ampliudová podmínka se nasaví velikosí kladné zpné vazby. Zapojení akovéhoo osciláoru je na obr Dvousupový zesilova s ranzisory v SE je neinverující. Z výsupu je zavedena pes kondenzáor ZV kladná ZV, jejíž velikos se nasaví poenciomerem B. Z kolekoru ranzisoru je pes -lánek zavedena selekivní ZV. Plynulé pelaování kmiou se provádí dvojiým ladícím kondenzáorem. Vší kmioovou sabiliu a lepší harmonickou isou mají osciláory s dvojiým pemosným - lánkem. Musí se ale ladi emi prvky souasn. 3

4 4.. L osciláory Kmioe L osciláor je uren rezonanním obvodem L. Pedevším jeho vlasnosi urují výsledné paramery celého osciláoru, a o nejen kmioe, ale i jeho sabiliu. Zapojením obvodu podle obr. u 4.0 se ze zdroje nabije kondenzáor na napí U. Nabiý kondenzáor má energii L W E = U U Odpojením zdroje a pipojením cívky L paraleln ke kondenzáoru se kondenzáor pes cívku zane vybíje. ívkou Obr. 4.0 L obvod a lumené kmiy zane proéka proud a kolem ní se vyváe magneické pole o energii W H = L I. Po vybií kondenzáoru proud pesane éci, v cívce se indukuje napí opaného smru a ímo napím se zpn zane nabíje kondenzáor. Po jeho nabií se dj bude opakova. ívka s kondenzáorem si navzájem vymují energii obvod kmiá na kmiou f0 =. Proože π L jsou v obvodu zráy, ampliudu kmi exponenciáln klesá a kmiy jsou lumené. Když zráy v obvodu budeme hradi nap. zesilovaem nebo souáskou se záporným diferenciálním odporem, nebude ampliuda kmi klesa a ím dosaneme zdroj sídavých kmi L osciláor Zapojení L osciláor Základem L osciláoru je zesilova, ve kerém jsou splnny podmínky pro vznik oscilací (sejn jako u osciláor ). Zapojení L osciláor je mnoho a proo mají jména podle svých vrc. a) Osciláor Meisner B V B L L zv V f E E Obr. 4. Osciláor Meisner Základem je vf. ladný zesilova v zapojení SE. en obrací fázi výsupního napí a proo se fáze zpnovazebního napí musí poooi o 80, aby byla splnna fázová podmínka pro vznik oscilací. Ooení fáze se provede zpnovazební cívkou L ZV ím, že se prohodí její vývody. (ekou se znaí zaáek vinuí.) Zapojení je na obr. 4. a kladná zpná vazba, zavedená z výsupu zesilovae zp na vsup, je nakreslena lusou arou. Ampliudová podmínka se splní vhodným pevodem mezi cívkami L a L ZV. Výsupní signál se odebírá kapaciní vazbou pomocí V nebo indukivní vazbou pomocí další vazební cívky. Kondenzáor f pedsavuje zkra zdroje pro vf. signál. 4

5 b) Osciláor Harley B V B E L L v V E f Jeho zapojení je obr. 4.. Paí mezi zv. íbodová zapojení, proože rezonanní obvod L je pipojen k zesilovai ve ech bodech. Kolekor ranzisoru je napájen do odboky na cívce a ím na jejím horním konci dosane napí fázov poooené o 80 vzhledem k napí na kolekoru. oo zpnovazební napí je pivedeno zp na vsup zesilovae (lusá ára na schémau). Výsupní napí osciláoru se odebírá kapaciní nebo indukivní vazbou. Obr. 4. Osciláor Harley c) osciláor olpiz L V V B f B f Paí aké mezi íbodová zapojení osciláor. Jeho zapojení je na obr Neinverující zesilova je v zapojení SB. Kladná zpná vazba je zavedena z výsupu zp na vsup pes. Velikos ZV je urena dlícím pomrem kapaciního dlie,. Zapojení na obr. 4.3 vpravo je idenické s levým obrázkem, ale kreslí se asji pravé schéma. oo zapojení osciláoru se používá ve vsupních obvodech rozhlasových pijíma FM a elevizních pijíma, proože ranzisor v SB zesiluje do vyšších kmio než v SE. d) Osciláor lapp Obr. 4.3 Osciláor olpiz L 3 B V f E Obr. 4.4 Osciláor lapp Je na obr. 4.4 a používá neinverující zapojení S. Kladná ZV je zavedena z emioru do kapaciního dlie,, kerý je souásí ladného obvodu ve vsupu zesilovae. Výsledná ladící kapacia je dána sériovým zapojením kondenzáor,, 3. Kapacia kondenzáor, je ádov isíckrá vší než 3. ím se zmny mezielekrodových kapaci na výslednou ladící kapaciu nebudou prakicky uplaova a sabilia ohoo osciláoru dosahuje hodnoy 0 5, zaím co sabilia pedchozích zapojení L osciláor je 0 3. Jeho peladielnos je malá, pouze v pomru kmio :, a proo se dá použí pouze ve vysílaích, keré se pelaují v úzkém kmioovém pásmu. Osciláor Vacká z roku 945 je obdobné zapojení s vysokou sabiliou, umožující navíc peladní v pomru :,5. 5

6 4..3 L osciláor se záporným diferenciálním odporem K hrazení zrá v L obvodu se míso zesilovae dá použí souáska, kerá v urié ási svojí VA charakerisiky vykazuje záporný diferenciální odpor, j. pi zvyšování napí proud klesá. akovou souáskou je nap. unelová dioda. a se pipojí paraleln k paralelnímu rezonannímu obvodu a svým záporným odporem v nm hradí zráy. Prakické využií akového osciláoru je problemaické, proože oblas záporného diferenciálního odporu je u unelové diody v oblasi napí pouze 0, 0,4 V, na impedancích jednoek ohm a pi frekvencích desíek GHz. Osciláor ízený fázovým závsem (PLL) f o napov ladný L osciláor dolní propus ss. ladící U f o programovaelný dli kmiou f fázový deekor f pevný dli kmiou f ref. zdroj referenního kmiou Obr. 4.5 Osciláor ízený fázovým závsem Napov ladný L osciláor (ss. ladícím napím pomocí varikapu) vyrábí kmioe f o. en se vydlí programovaelným dliem na kmioe f. Ze zdroje referenního kmiou, kerým mže bý krysalový osciláor nebo i signál DF dosáváme f ref. a en podlíme pevným dliem na kmioe f. Ve fázovém deekoru porovnáme vydlené kmioy f a f a v pípad jejich shody bude na výsupu fázového deekoru základní úrove sejnosmrného ladícího napí. Pi zmn kmiou L osciláoru f o dojde aké ke zmn f a na výsupu fázového deekoru se zmní sejnosmrné napí. Osciláor L se bude pelaova ak dlouho, až kmioe f = f a dojde k zv. zachycení. Poom sabilia kmiou L osciláoru bude sejná jako sabilia zdroje referenního kmiou. Pelaování kmiou f 0 se edy provádí zmnou dlícího pomru programovaelného dlie kmiou. Použií osciláoru s fázovým závsem (obr. 4.5) je pi ladní rozhlasových a elevizních pijíma, vysíla a pod. Dlící pomr programovaelného dlie se ukládá do pami a umožuje nasavení pedvoleb. Ladní není ale plynulé, nýbrž po skocích Sabilia kmiou osciláoru fo Vyjaduje se pomrem f, kerý udává pomrnou zmnu kmiou osciláoru za uriou dobu, nap. 4 o hodin ( f o je zmna kmiou osciláoru, f o je kmioe osciláoru). Bžné L osciláory mají sabiliu ádov 0-3, osciláory lapp a Vacká ádov 0-5. Zmna kmiou osciláoru je zpsobena zmnami napájecího napí, eploy, sárnuím souásek. Dochází ím ke zmnám zesílení zesilovae a ím ke zmnám Millerovy kapaciy. yo zmny kapaciy ovlivují výslednou ladící kapaciu rezonanního obvodu L a ím i kmioe osciláoru. Zvýšení sabiliy kmiou osciláoru se dosáhne sabilizací napájecího napí, udržováním konsanní eploy a vhodným zapojením osciláoru. Osciláory lapp a Vacká mají paraleln k Millerov kapaci pipojeny kondenzáory velkých kapaci a ím se zmna Millerovy kapaciy na výsledné ladící kapaci osciláoru projeví málo. Nejvyšší sabiliu kmiou mají osciláory krysalové. 6

7 4..5 Krysalové osciláory Jsou o osciláory nepeladielné nebo peladielné jen ásen. Kmioe krysalového osciláoru je uren krysalem. Krysal je enká desika, vyíznuá z monokrysalu kemene (pírodního nebo dnes spíše syneického, vyrábného za vysokých lak až 000 MPa) pod vhodným úhlem, ve vhodné rovin. Na desiku se napaí kovové elekrody a a se zapouzdí do kovového pouzdra nebo sklenné baky. Mechanickým slaováním krysalu se na nm objeví elekrické napí (piezoelekrický jev zapalovae plynu, mikrofony, penosky) a naopak pivedením sídavého napí se krysal mechanicky rozkmiá (opaný piezoelekrický jev). Kmiání mže bý podélné, píné, plošn sižné, ohybové. Elekrické náhradní schéma krysalu je sériový rezonanní obvod, voený velikou induknosí (ádov H), malou kapaciou (ádov seiny pf) a odporem, kerý vyjaduje lumení kmi, zpsobené upnuím krysalu do držáku. Paraleln k omuo sériovému rezonannímu obvodu je pipojena kapacia držáku a pívod (ádov pf). ím krysal vykazuje nižší rezonanci sériovou o sabilním kmiou a vyšší paralelní, mén sabilní. Jakos krysalu je veliká (0 000 až ), v bace s vakuem až 0 6. Vysoká jakos krysalu zajišuje i vysokou sabiliu krysalového osciláoru, kerá se dá ješ zvýši umísním krysalu do ermosau s eploou cca 60 a dosahuje hodno 0-5 až 0-0. L S Z P X Obr. 4.6 Náhradní schéma krysalu, jeho schémaická znaka a prbh impedance f Zapojení krysalových osciláor Zapojení krysalových osciláor je mnoho. Krysal se dá použí v osciláoru jako rezonanní obvod nap. na obr. 4.7 v zapojení krysalového osciláoru lapp a nebo jako selekivní zpnovazební len na obr. 4.8 v zapojení osciláoru Hegner. X B V V f X E Obr. 4.7 Krysalový osciláor lapp Obr 4.8 Osciláor Hegner 7

8 4. Osciláory nesinusového prbhu napí Nazývají se éž relaxaní a slouží k výrob obdélníkového nebo pilovié prbhu napí Osciláor piloviého prbhu napí y Obr. 4.9 Osciláor piloviého prbhu napí a var jeho výsupního napí Nejjednodušší zapojení zdroje piloviého prbhu napí je na obr Pracuje na principu nabíjení a vybíjení kondenzáoru v inegraním lánku. Po pipojení napájecího napí se ze zdroje pes odpor zane nabíje kondenzáor. Napí na kondenzáoru exponenciáln soupá až do okamžiku, kdy sepne yrisor y (pi urié hodno proudu, ekoucího do jeho ídící elekrody G) a kondenzáor se rychle pes sepnuý yrisor vybije. Poom se nabíjení kondenzáoru zane opakova. Jako spína se používala i dounavka. Napí na kondenzáoru vzrsalo až do hodnoy zápalného napí dounavky. Po zapálení dounavky se pes ni vybil kondenzáor na hodnou zhášecího napí dounavky, a zhasla a nabíjení kondenzáoru se opakovalo. Jesliže se k nabíjení kondenzáoru použije zdroj konsanního proudu, bude napí na kondenzáoru vzrsa lineárn. aké vybíjení mže bý lineární, pokud se kondenzáor bude vybíje konsanním proudem. Zapojení osciláoru lineárního piloviého prbhu napí je na obr sabilizáor nabíjecího proudu sabilizáor vybíjecího proudu I vybíjení I 3 U ref komp. Obr. 4.0 Osciláor lineárního piloviého prbhu napí Ke sabilizaci proudu je použia proudová záporná zpná vazba. Zenerova dioda ve sabilizáoru nabíjecího proudu a LED dioda (má difusní napí cca V) ve sabilizáoru vybíjecího proudu udržují konsanní napí na bázích ranzisor a 3. Pi zmn proudu ranzisorem se zmní úbyek napí na odporu v emioru a ím se napí U BE zvší nebo zmenší a ím se ranzisor bu více oeve nebo pive a proud jím ekoucí bude konsanní. Kondenzáor se lineárn nabíjí menším proudem ze zdroje pes ranzisor (jeho hodnou uruje velikos odpor). Po jeho nabií na hodnou napí U ref komparáor (jeho funkce bude probrána v klopných obvodech) peklopí a kondenzáor se zane vším proudem lineárn vybíje pes, 3 a odpor. Hodnoami odpor a je urena doba nabíjení a vybíjení kondenzáoru. 8

9 4... Blokovací (rázovací) osciláor - r - D u BE Obr. 4. Blokovací osciláor s prbhy napí Je o asabilní klopný obvod (nemá žádný sabilní sav), kerý je zdrojem velmi krákých, periodicky se opakujících impuls (ádov µsec až nsec). Po pipojení napájecího napí ze zdroje, se zane kondenzáor pes odpor nabíje. Po dosažení hodnoy difusního napí pechodu B-E zane éci proud pes vinuí ransformáoru r a pechod B-E. ranzisor se zane oevíra. Nárs kolekorového proudu I vinuím ransformáoru r zpsobí nárs magneického oku v ransformáoru. ím se zane indukova napí do vinuí vyznaené polariy, kerým se pes pechod B-E zane nabíje kondenzáor a ím proud I B pechodem B-E se bude ješ více zvšova. Nárs I B zpsobí další zvšování I a o až do saurace ranzisoru. Proud I se pesane zvšova, magneický ok mni, indukované napí ve vinuí zmizí a na bázi se pes vinuí dosane záporné napí nabiého kondenzáoru, keré ranzisor uzave na dobu, než se kondenzáor vybije pes vniní odpor zdroje a odpor. Poom se dj opakuje. Paraleln k vinuí je pipojena zv. nulovací dioda D. Zavením ranzisoru se ve vinuí indukuje veliké napí, keré mže prorazi ranzisor. Nulovací dioda oo indukované napí zkrauje. Používá se všude, kde se ranzisorem spíná proud do induknosi (nap. spínání relé). Oevení ranzisoru lze urychli pivedením kladného impulsu do báze zaveného ranzisoru princip synchronizace Mulivibráor Je dalším zapojení asabilního klopného obvodu (obr. 4.). Dá se realizova i pomocí OZ, íslicových obvod a asova. V klasickém zapojení je o dvousupový zesilova s kapaciní vazbou mezi supni, ve kerém je zavedena soprocenní kladná zpná vazba. ranzisory pracují jako spínae jeden je vždy oevený a druhý zavený a naopak. Pechod z jednoho savu do druhého je vlivem silné kladné zpné vazby velmi rychlý. Po pipojení napájecího napí se oba ranzisory zanou oevíra, ale i pi symerickém zapojení se jeden ranzisor oevírá rychleji než druhý a ím se druhý uzave. V našem pípad (podle prbh výsupních napí na obr. 4.) se oevel ranzisor a se zavel. Hodnoa napí u (u není napím vsupním, ale aké výsupním) je prakicky rovna napájecímu napí. Pes a oevený pechod B-E ranzisoru se nabije kondenzáor V ze zdroje na napí - U BE. Poom se aké zane oevíra i ranzisor. Jeho kolekorové napí u poklesne, a eno pokles se penese pes kondenzáor V jako záporný impuls na bázi oeveného ranzisoru, kerý se ímo záporným impulsem zane zavíra. Kolekorové napí ranzisoru vzrose, což se penese pes V na bázi oevírajícího se jako kladný impuls a urychlí jeho oevení. ím se oeve a zave obvod peklopí. Pes oevený se uzemní elekroda kondenzáoru V a ím se na bázi ranzisoru objeví záporné napí, keré bude udržova ranzisor uzavený do doby, než se kondenzáor V vybije a o pes oevený, vniní odpor zdroje napí a odpor B (ásen se V vybíjí i pes odpor ). Pedevším asovou konsanou τ = B. V je urena doba uzavení. Meziím se nabil kondenzáor V. Po vybií V se aké zane oevíra. Jeho kolekorové napí poklesne, což se penese jako záporný impuls pes V na bázi oeveného a en se zane zavíra. Dj se opakuje. Dobu uzavení uruje asová konsana τ = B. V. V pípad, že τ = τ je šíka impuls a mezera sejná a prbh má sídu :. Výsupní napí u a 9

10 u B B u V V B B V V u BE u Obr 4. Mulivibráor a asové prbhy napí v mulivibráoru jsou sejn velká a jsou v proifázi. Obvod samovoln peklápí z jedno savu do druhého. Peklopení se dá pouze urychli (a ím kmioe zvýši a osciláor synchronizova) pivedením kladného impulsu do báze zaveného ranzisoru nebo záporného impulsu do báze oeveného ranzisoru. Výsupní napí nemají pesn obdélníkový prbh, ale nabíjením vazebních kondenzáor pes kolekorové obvody dojde ke zkreslení. var výsupních napí poom odpovídá prbhu výsupního napí z inegraního lánku s malou asovou konsanou τ. oo zkreslení se dá zmenši zapojením nabíjecího obvodu. Pipojením dalšího kondenzáoru paraleln k výsupu se eno kondenzáor bude v dob uzavení ranzisoru pes jeho kolekorový odpor pomalu nabíje a po oevení ranzisoru se pes nj rychle vybije. ím op mžeme dosa napí piloviého prbhu. 0

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. 239 043 478, Fax: 241 492 691, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Oba dva obvody

Více

Bipolární tranzistor jako

Bipolární tranzistor jako Elekronické součásky - laboraorní cvičení 1 Bipolární ranzisor jako Úkol: 1. Bipolární ranzisor jako řízený odpor (spínač) ověření činnosi. 2. Unipolární ranzisor jako řízený odpor (spínač) ověření činnosi.

Více

Analogový komparátor

Analogový komparátor Analogový komparáor 1. Zadání: A. Na předloženém inverujícím komparáoru s hyserezí změře: a) převodní saickou charakerisiku = f ( ) s diodovým omezovačem při zvyšování i snižování vsupního napěí b) zaěžovací

Více

Popis obvodu U2407B. Funkce integrovaného obvodu U2407B

Popis obvodu U2407B. Funkce integrovaného obvodu U2407B ASICenrum s.r.o. Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. (02) 4404 3478, Fax: (02) 472 2164, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = Popis obvodu U2407B

Více

IMPULSNÍ TECHNIKA II.

IMPULSNÍ TECHNIKA II. IMPULSNÍ TECHNIKA II. OBSAH II. DÍLU Předmluva 3 7 Generáory piloviých průběhů 4 7. Paramery lineárně se měnícího napěí 4 7.2 Funkční princip generáorů piloviého napěí 5 7.3 Generáor s nabíjením kondenzáoru

Více

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI 0. Měření rozpylového magneického pole ransformáoru, měření ampliudové permeabiliy A3B38SME Úkol měření 0a. Měření rozpylového magneického pole ransformáoru s oroidním jádrem a jádrem EI. Změře indukci

Více

Časová analýza (Transient Analysis) = analýza časových průběhů obvodových veličin

Časová analýza (Transient Analysis) = analýza časových průběhů obvodových veličin Časová analýza (Transien Analysis) = analýza časových průběhů obvodových veličin - napodobování činnosi ineligenního osciloskopu, - různé způsoby dalšího zpracování analyzovaných signálů (zejména FFT).

Více

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV Popis reguláoru pro řízení směšovacích venilů a TUV Reguláor je určen pro ekviermní řízení opení jak v rodinných domcích, ak i pro věší koelny. Umožňuje regulaci jednoho směšovacího okruhu, přípravu TUV

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Unverza Tomáše Ba ve Zlíně ABOATONÍ VIČENÍ EEKTOTEHNIKY A PŮMYSOVÉ EEKTONIKY Název úlohy: Zpracoval: Měření čnného výkonu sřídavého proudu v jednofázové sí wamerem Per uzar, Josef Skupna: IT II/ Moravčík,

Více

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY Obsah 1. Úvod ZÁLDY POLOVODČOVÉ THNY. Polovodičové prvky.1. Polovodičové diody.. Tyrisory.. Triaky.4. Tranzisory. Polovodičové měniče.1. směrňovače.. Sřídače.. Sřídavé měniče napěí.4. Plzní měniče.5 Měniče

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ Saické a dnamické vlasnosi paří k základním vlasnosem regulovaných sousav, měřicích přísrojů, měřicích řeězců či jejich čásí. Zaímco saické vlasnosi se projevují

Více

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ N Elekrická relé a spínací hodiny MULIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ U Re 1 2 0 = 1+2 Ke spínání elekrických obvodů do 8 A podle nasaveného času, funkce a zapojení Především pro účely auomaizace Mohou bý využia jako

Více

P ístroje pro domácí dílnu

P ístroje pro domácí dílnu P ísroje pro domácí dílnu Páje ka s elekronickým reguláorem eploy Pájení sou ásek SMD Technologie povrchové monáže (SMT Surface Moun Technology) se v profesionální elekroechnice již sala samoz ejmosí.

Více

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 211 13 2 Výkonová nabíječka olověných akumuláorů Power charger of lead-acid accumulaors Josef Kadlec, Miroslav Paočka, Dalibor Červinka, Pavel Vorel xkadle22@feec.vubr.cz,

Více

7. GENERÁTORY PRAVOÚHLÝCH KMITŮ A PULSŮ

7. GENERÁTORY PRAVOÚHLÝCH KMITŮ A PULSŮ 7. GENEÁOY PVOÚÝ KMIŮ PŮ Generáory pravoúhlých kmiů s logickými členy G 7 = k = nf G 7 = 7 Ω = nf - 8 µs 8 µs 8 µs = ln (u / r ) = ln (,/,) = ln, 8 µs, =,.( ) 7 u =,7 kω = nf 8 µs 7 7 G 7 7 G 7 V < K

Více

Prostedky automatického ízení

Prostedky automatického ízení VŠB-TU Ostrava / Prostedky automatického ízení Úloha. Dvoupolohová regulace teploty Meno dne:.. Vypracoval: Petr Osadník Spolupracoval: Petr Ševík Zadání. Zapojte laboratorní úlohu dle schématu.. Zjistte

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projeku Označení maeriálu Název školy Auor Temaická oblas Ročník Anoace Meodický pokyn CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_C.3.14 Inegrovaná sřední škola echnická Mělník, K učiliši

Více

+ b) = R R R R 3. vystup. vstup. 1. Hodnota proudu protékajícího odporem R2 činí: 2. Aby oba obvody byly ekvivalentní musí nastávat m.j.

+ b) = R R R R 3. vystup. vstup. 1. Hodnota proudu protékajícího odporem R2 činí: 2. Aby oba obvody byly ekvivalentní musí nastávat m.j. . odnoa proudu proékajícího odporem činí: I I [ ] I I I I. b oba obvod bl ekvivalenní musí nasáva m.j. vzah: ( ). Obvod se svorkami nahrazujeme Noronovým bipólem (skuečný zdroj proudu). odnoa proudu bude

Více

Dioda jako usměrňovač

Dioda jako usměrňovač Dioda A K K A Dioda je polovodičová součástka s jedním P-N přechodem. Její vývody se nazývají anoda a katoda. Je-li na anodě kladný pól napětí a na katodě záporný, dioda vede (propustný směr), obráceně

Více

PRONTO. PRFA.../A Regulátor fancoilů pro jednotlivé místnosti Příklady aplikací 1/98

PRONTO. PRFA.../A Regulátor fancoilů pro jednotlivé místnosti Příklady aplikací 1/98 PRTO PRFA.../A Reguláor fancoilů pro jednolivé mísnosi Příklady aplikací 1/98 Obsah Sysém s elekroohřevem... Sysém s elekroohřevem a auomaickým řízením veniláoru... 9 Sysém s elekroohřevem a přímým chladičem...

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

Hlavní body. Úvod do nauky o kmitech Harmonické kmity

Hlavní body. Úvod do nauky o kmitech Harmonické kmity Harmonické kmiy Úvod do nauky o kmiech Harmonické kmiy Hlavní body Pohybová rovnice a její řešení Časové závislosi výchylky, rychlosi, zrychlení, Poenciální, kineická a celková energie Princip superpozice

Více

Oscilátory Oscilátory

Oscilátory Oscilátory Oscilátory. Oscilátory Oscilátory dělíme podle několika hledisek (uvedené třídění není zcela jednotné bylo použito vžitých názvů, které vznikaly v různých období vývoje a za zcela odlišných podmínek):

Více

Zrnitost. Zrnitost. MTF, rozlišovací schopnost. Zrnitost. Kinetika vyvolávání. Kinetika vyvolávání ( D) dd dt. Graininess vs.

Zrnitost. Zrnitost. MTF, rozlišovací schopnost. Zrnitost. Kinetika vyvolávání. Kinetika vyvolávání ( D) dd dt. Graininess vs. MTF, rozlišovací schopnos Zrnios Graininess vs. granulariy Zrnios Zrnios foografických maeriálů je definována jako prosorová změna opické husoy rovnoměrně exponované a zpracované plošky filmu měřená denziomerem

Více

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zesilovače. Ing. M. Bešta ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného

Více

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav V- Usměrňovače 1/1 Komutace - je děj, při němž polovodičová součástka (dioda, tyristor) přechází z propustného do závěrného stavu a dochází k tzv. zotavení závěrných vlastností součástky, a) komutace diod

Více

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK Úloha V.E... sladíme 8 bodů; průměr 4,65; řešilo 23 sudenů Změře závislos eploy uhnuí vodného rozoku sacharózy na koncenraci za amosférického laku. Pikoš v zimě sladil chodník. eorie Pro vyjádření koncenrace

Více

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl Soukromá sředníí odborná školla, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice ell..:: 57 548 98,, emaiill::ssssoss@edukompllex..cczz Elekronika I Ing.. Olldřiich KATOHVÍL 007 3 Ing. Oldřich Kraochvíl Elekronika

Více

Elektronika ve fyzikálním experimentu

Elektronika ve fyzikálním experimentu Elektronika ve fyzikálním experimentu Josef Lazar Ústav přístrojové techniky, AV ČR, v.v.i. E-mail: joe@isibrno.cz www: http://www.isibrno.cz/~joe/elektronika/ Elektrický obvod Analogie s kapalinou Základními

Více

Informace pro objednání

Informace pro objednání Časové relé DIN 17,5 - mm -M/-S/-A Časové relé s monáží na DIN lišu, sandard 17,5-mm, mulifunkční Univerzální napájecí napěí 24 až 230 VAC / 24 až 48 VDC Unikání bezpečnosní mechanismus zamezující neoprávněné

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor

Více

= 0 C. Led nejdříve roztaje při spotřebě skupenského tepla Lt

= 0 C. Led nejdříve roztaje při spotřebě skupenského tepla Lt Měření ěrného skupenského epla ání ledu a varu vody Měření ěrného skupenského epla ání ledu a varu vody Úkol č : Zěře ěrné skupenské eplo ání ledu Poůcky Sěšovací kalorier s íchačkou, laboraorní váhy,

Více

Modulační techniky pro víceúrovňové střídače

Modulační techniky pro víceúrovňové střídače ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakula elekroechnická Kaedra elekrických pohonů a rakce DIPLOMOVÁ PRÁCE ADIP25 Modulační echniky pro víceúrovňové sřídače Sudijní program: Elekroechnika, energeika

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉ SOFY IB Technická specifikace 1. Úvod Řídicí sysém SOFY IB je určen pro ovládání nejrůznějších zařízení sínicí echniky s moorickým pohonem roley, markýzy, žaluzie, screeny,... Rozsah

Více

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz) Provazník oscilatory.docx Oscilátory Oscilátory dělíme podle několika hledisek (uvedené třídění není zcela jednotné - bylo použito vžitých názvů, které vznikaly v různém období vývoje a za zcela odlišných

Více

13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY

13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY 13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY analogový osciloskop (základní paramery, blokové schéma, spoušěná časová základna princip synchronizace, pasivní sonda k osciloskopu, dvoukanálový osciloskop

Více

REZONAN NÍ MOTOR polopat V

REZONAN NÍ MOTOR polopat V 1 REZONAN NÍ MOTOR polopat V (c) Ing. Ladislav Kopecký, listopad 2015 V minulé ásti jsme skon ili návrhem oscilátoru se sériovým RLC obvodem a ší kovou modulací (PWM) simulující harmonický pr h napájení.

Více

10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY

10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY - 54-10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY (V.LYSENKO) Základní princip analogově - číslicového převodu Analogové (spojié) y se v nich ransformují (převádí) do číslicové formy. Vsupní spojiý (analogový) doby

Více

7. CVIČENÍ - 1 - Témata:

7. CVIČENÍ - 1 - Témata: České vsoké čení echnické v Praze Fakla informačních echnologií Kaedra číslicového návrh Doc.Ing. Kaeřina Hniová, CSc. Kaeřina Hniová POZNÁMKY 7. CVIČENÍ Témaa: 7. Nespojié regláor 7.1Nespojié regláor

Více

4.5.8 Elektromagnetická indukce

4.5.8 Elektromagnetická indukce 4.5.8 Elekromagneická indukce Předpoklady: 4502, 4504 důležiý jev sojící v samých základech moderní civilizace všude kolem je spousa elekrických spořebičů, ale zaím jsme neprobrali žádný ekonomicky možný

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

1 Motory s permanentními magnety

1 Motory s permanentními magnety 1 Motory s permanentními magnety Obr. 1 Píný ez synchronním motorem s permanentními magnety 1. kw, p=4 Motory s permanentními magnety jsou synchronní motory, které místo budicího vinutí pro vytvoení magnetického

Více

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů OPEAČNÍ ZESLOVAČ (OZ) Operační zesilovač je polovodičová součástka vyráběná formou integrovaného obvodu vyznačující se velkým napěťovým zesílením vstupního rozdílového napětí (diferenciální napěťový zesilovač).

Více

Elektronická měření pro aplikovanou fyziku

Elektronická měření pro aplikovanou fyziku Milan Vůjek Elekronická měření pro aplikovanou fyziku Předkládaný kompilá je určen k výuce sudenů oboru Aplikovaná fyzika. Podává přehled o základních principech elekronických měření a problemaice měření,

Více

! " # $ % # & ' ( ) * + ), -

!  # $ % # & ' ( ) * + ), - ! " # $ % # & ' ( ) * + ), - INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA FYZIKA METODIKA Mechanické kmiání a vlnní RNDr. Ludmila Ciglerová duben 010 Obížnos éo kapioly fyziky je dána ím, že se pi výkladu i ešení úloh využívají

Více

Výroba a užití elektrické energie

Výroba a užití elektrické energie Výroba a užií elekrické energie Tepelné elekrárny Příklad 1 Vypočíeje epelnou bilanci a dílčí účinnosi epelné elekrárny s kondenzační urbínou dle schémau naznačeného na obr. 1. Sesave Sankeyův diagram

Více

Minia. Aplikační příručka Spínací přístroje. www.oez.cz www.oez.sk SP3-2014-C. Změny vyhrazeny

Minia. Aplikační příručka Spínací přístroje. www.oez.cz www.oez.sk SP3-2014-C. Změny vyhrazeny www.oez.cz www.oez.sk SP3-2014-C Změny vyhrazeny Minia Aplikační příručka www.oez.cz www.oez.sk eoreická čás Minia OBSAH EOREICKÁ ČÁS 1. Základní paramery spínacích přísrojů... 3 1.1. yp a poče hlavních

Více

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III - 1 - Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III (c) Ing. Ladislav Kopecký, srpen 2015 V p edchozí ásti tohoto lánku jsme dosp li k zapojení horního spína e se dv ma transformátory, které najdete

Více

1.12.2009. Reaktor s exotermní reakcí. Reaktor s exotermní reakcí. Proč řídit provoz zařízení. Bezpečnost chemických výrob N111001

1.12.2009. Reaktor s exotermní reakcí. Reaktor s exotermní reakcí. Proč řídit provoz zařízení. Bezpečnost chemických výrob N111001 .2.29 Bezpečnos hemikýh výrob N Základní pojmy z regulae a řízení proesů Per Zámosný mísnos: A-72a el.: 4222 e-mail: per.zamosny@vsh.z Účel regulae Základní pojmy Dynamiké modely regulačníh obvodů Reakor

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 Vniřní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi Technické dodací podmínky Výrobky válcované za epla z konsrukčních ocelí se zvýšenou odolnosí proi amosférické korozi Technické dodací podmínky Podle ČS E 02- září 0 výroby Dodávaný sav výroby volí výrobce. Pokud o bylo v objednávce

Více

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Oscilátory Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Měření se skládá ze dvou základních úkolů: (a) měření vlastností oscilátoru 1 s Wienovým členem (můstkový oscilátor s operačním zesilovačem)

Více

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH OHONŮ (E) Určeno pro posluchače bakalářských sudijních programů FS Obsah 1. Úvod (definice, rozdělení, provozní pojmy,). racovní savy pohonu 3. Základy mechaniky a kinemaiky pohonu

Více

Signál v čase a jeho spektrum

Signál v čase a jeho spektrum Signál v čase a jeho spektrum Signály v časovém průběhu (tak jak je vidíme na osciloskopu) můžeme dělit na periodické a neperiodické. V obou případech je lze popsat spektrálně určit jaké kmitočty v sobě

Více

Demontáž výrobku. Návod k provozu a montáži Relé pro monitorování hladiny kapaliny, ada CM

Demontáž výrobku. Návod k provozu a montáži Relé pro monitorování hladiny kapaliny, ada CM Návod k provozu a montáži Relé pro monitorování hladiny kapaliny, ada CM Pokyn: Tento návod k provozu a montáži neobsahuje všechny detailní informace ke všem typm výrobkové ady a nebere v úvahu všechny

Více

Obvodová ešení rezonan ních m ni

Obvodová ešení rezonan ních m ni 1 Obvodová ešení rezonan ních m ni (c) Ing. Ladislav Kopecký, leden 2015 S rostoucím po tem spínaných zdroj nar stají i problémy s elektromagnetickým rušením. Proto se hledají stále dokonalejší metody

Více

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY 5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos

Více

Návrh číslicově řízeného regulátoru osvětlení s tranzistorem IGBT

Návrh číslicově řízeného regulátoru osvětlení s tranzistorem IGBT Návrh číslicově řízeného reguláoru osvělení s ranzisorem IGB Michal Brejcha ČESKÉ VYSOKÉ ČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faula eleroechnicá Kaedra eleroechnologie OBSAH: 0. Úvod... 3. Analýza... 4.. Rozbor sávajícího

Více

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO02-M05

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO02-M05 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PROF. ING. JINDICH MELCHER,DR.SC. ING. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSC. ING. MIROSLAV BAJER,CSC. ING. KAREL SÝKORA PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO0-M05 PRUTY NAMÁHANÉ

Více

PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ

PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ Auoři: Ing. Radek Jandora, Honeywell spol s r.o. HTS CZ o.z., e-mail: radek.jandora@honeywell.com Anoace: V ovládacím mechanismu

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Napájecí zdroje a stabilizátory ss nap?tí

Napájecí zdroje a stabilizátory ss nap?tí Napájecí zdroje a stabilizátory ss nap?tí 1. Zadání A. Na soustav? sí?ový transformátor - m?stkový usm?r?ova? - filtr prove?te tato m??ení: a) pomocí dvoukanálového osciloskopu zobrazte sou?asn??asový

Více

Měrné teplo je definováno jako množství tepla, kterým se teplota definované hmoty zvýší o 1 K

Měrné teplo je definováno jako množství tepla, kterým se teplota definované hmoty zvýší o 1 K 1. KAPITOLA TEPELNÉ VLASTNOSTI Tepelné vlasnosi maeriálů jsou charakerizovány pomocí epelných konsan jako měrné eplo, eploní a epelná vodivos, lineární a objemová rozažnos. U polymerních maeriálů má eploa

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Sední rmslová škola elekroechnická a Všší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 3 LABORATORNÍ CVIENÍ Sední rmslová škola elekroechnická Píjmení: Hladna íslo úloh: 2 Jméno: Jan Daum mení: 3. ÍJNA 2006 Školní

Více

Relé úzké do patice / do PS, 6 A

Relé úzké do patice / do PS, 6 A ada 34 Relé úzké do patice / do PS, A 34. mm úzké relé - DC cívka se zvýšenou citlivostí (70 mw) - AC/DC ovládání pomocí patice - bezpečné odd lení podle ČSN EN 078 mezi cívkou a kontaktní sadou - t ída

Více

11. Polovodičové diody

11. Polovodičové diody 11. Polovodičové diody Polovodičové diody jsou součástky, které využívají fyzikálních vlastností přechodu PN nebo přechodu kov - polovodič (MS). Nelinearita VA charakteristiky, zjednodušeně chápaná jako

Více

Efektivní hodnota proudu a nap tí

Efektivní hodnota proudu a nap tí Peter Žilavý: Efektivní hodnota proudu a naptí Efektivní hodnota proudu a naptí Peter Žilavý Katedra didaktiky fyziky MFF K Praha Abstrakt Píspvek experimentáln objasuje pojem efektivní hodnota stídavého

Více

Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah

Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah Václav Pospíšil *, Pavel Antoš, Ji!í Noži"ka Abstrakt P!ísp#vek popisuje konstrukci t!íkomponentních vah s deforma"ními "leny,

Více

Regulace napětí automobilového alternátoru

Regulace napětí automobilového alternátoru Regulace napětí automobilového alternátoru Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF

Více

Úloha 12.1.1 Zadání Vypočtěte spotřebu energie pro větrání zadané budovy (tedy energii pro zvlhčování, odvlhčování a dopravu vzduchu)

Úloha 12.1.1 Zadání Vypočtěte spotřebu energie pro větrání zadané budovy (tedy energii pro zvlhčování, odvlhčování a dopravu vzduchu) 100+1 příklad z echniky osředí 12.1 Energeická náročnos věracích sysémů. Klasifikace ENB Úloha 12.1.1 Vypočěe spořebu energie o věrání zadané budovy (edy energii o zvlhčování, odvlhčování a doavu vzduchu

Více

Práce a výkon při rekuperaci

Práce a výkon při rekuperaci Karel Hlava 1, Ladislav Mlynařík 2 Práce a výkon při rekuperaci Klíčová slova: jednofázová sousava 25 kv, 5 Hz, rekuperační brzdění, rekuperační výkon, rekuperační energie Úvod Trakční napájecí sousava

Více

Svorkovnice. Svorka Symbol Jeden výstup Dva výstupy. 1 Uzemnní 2 Vstup nulák N 3 Výstup fáze P. 12 Zem zátže Zem zátže

Svorkovnice. Svorka Symbol Jeden výstup Dva výstupy. 1 Uzemnní 2 Vstup nulák N 3 Výstup fáze P. 12 Zem zátže Zem zátže Série X AC/DC zdroje 375 a 500W Široké napájecí naptí 85... 264 VAC s PFC 1 nebo 2 izolované výstupy Kompaktní design, mechanicky i elektricky robustní Verze bateriového nabíjee (*) Instalace na lištu

Více

Jsme rádi, že jste si vybrali prístroj INDUSTRIAL SCIENTIFIC a vrele Vám dekujeme.

Jsme rádi, že jste si vybrali prístroj INDUSTRIAL SCIENTIFIC a vrele Vám dekujeme. INSTALACNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD Réf.: NPM32TC PLYNOVÁ DETEKCE Jsme rádi, že jse si vybrali prísroj INDUSTRIAL SCIENTIFIC a vrele Vám dekujeme. Udelali jsme všechno proo, aby Vám eno výrobek sloužil k naprosé

Více

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2010 Test Kategorie Ž1 START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Napětí 400 V (dříve 380 V) nalezneme

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Interakce ve výuce základů elektrotechniky Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, Místo poskytovaného vzdělávaní Stod, Plzeňská 245 CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Interakce ve výuce základů elektrotechniky TRANSFORMÁTORY Číslo projektu

Více

REV23.03RF REV-R.03/1

REV23.03RF REV-R.03/1 G2265 REV23.03RF Návod k monáži a uvedení do provozu A D E B C F G2265C_REV23.03RF 15.02.2006 1/8 G K H L LED_1 LED_2 I M 2/8 15.02.2006 G2265C_REV23.03RF Pokyny k monáži a volbě umísění vysílače REV23.03RF

Více

1. Co je elektrický proud? Elektrický proud je projev pohybu elektrického náboje. Vyjadujeme ho jako celkový náboj, který projde za jednotku asu.

1. Co je elektrický proud? Elektrický proud je projev pohybu elektrického náboje. Vyjadujeme ho jako celkový náboj, který projde za jednotku asu. 1. 1. Co je elektrický proud? Elektrický proud je projev pohybu elektrického náboje. Vyjadujeme ho jako celkový náboj, který projde za jednotku asu. Q I [A] t 2. Co ovlivuje velikost odporu? Velikost odporu

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

2. Diody a usmrovae. 2.1. P N pechod

2. Diody a usmrovae. 2.1. P N pechod 2. Diody a usmrovae schématická znaka A K Dioda = pasivní souástka k P N je charakteristická ventilovým úinkem pro jednu polaritu piloženého naptí propouští, pro druhou polaritu nepropouští lze ho dosáhnout

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Práce a výkon TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Práce a výkon TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ ROUD ráce a výkon TENTO ROJEKT JE SOLUFINANCOVÁN EVROSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZOČTEM ČESKÉ REUBLIKY. ráce a výkon elekrického proudu rochází-li elekrický proud jakýmkoli spořebičem,

Více

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač Teoretický úvod Oscilátor s Wienovým článkem je poměrně jednoduchý obvod, typické zapojení oscilátoru s aktivním a pasivním prvkem. V našem případě je pasivním prvkem Wienův článek (dále jen WČ) a aktivním

Více

ada 34 - Relé úzké na DIN-lištu / do PS, 6 A

ada 34 - Relé úzké na DIN-lištu / do PS, 6 A ada - Relé úzké na DIN-lištu / do PS, 6 A mm úzké sí ové relé - DC cívka se zvýšenou citlivostí (70 mw) - AC/DC ovládání pomocí patice - bezpečné odd lení podle ČSN EN 078 mezi cívkou a kontaktní sadou

Více

VLASTNOSTI KOMPONENT MICÍHO ETZCE -ÍSLICOVÁÁST

VLASTNOSTI KOMPONENT MICÍHO ETZCE -ÍSLICOVÁÁST VLASTNOSTI KOMPONENT MICÍHO ETZCE -ÍSLICOVÁÁST 6.1. Analogovíslicový pevodník 6.2. Zobrazovací a záznamové zaízení 6.1. ANALOGOVÍSLICOVÝ PEVODNÍK Experimentální metody pednáška 6 Napájecí zdroj Sníma pevod

Více

Obvodová ešení snižujícího m ni e

Obvodová ešení snižujícího m ni e 1 Obvodová ešení snižujícího m ni e (c) Ing. Ladislav Kopecký, únor 2016 Obr. 1: Snižující m ni princip Na obr. 1 máme základní schéma zapojení snižujícího m ni e. Jeho princip byl vysv tlen v lánku http://free-energy.xf.cz\teorie\dc-dc\buck-converter.pdf

Více

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru) http://www.coptkm.cz/ Regulace otáček stejnosměrných motorů pomocí PWM Otáčky stejnosměrných motorů lze řídit pomocí stejnosměrného napájení. Tato plynulá regulace otáček motoru však není vhodná s energetického

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Úloha V.E... Vypař se!

Úloha V.E... Vypař se! Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee

Více

Inovace a vytvoření odborných textů pro rozvoj klíčových. kompetencí v návaznosti na rámcové vzdělávací programy. education programs

Inovace a vytvoření odborných textů pro rozvoj klíčových. kompetencí v návaznosti na rámcové vzdělávací programy. education programs N V E S T C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Operační progra: Název oblas podpory: Název projek: Vzdělávání pro konkrenceschopnos Zvyšování kvaly ve vzdělávání novace a vyvoření odborných exů pro

Více

Dodavatel. Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnost založena v roce 1981 www.pulspower.com. www.oem-automatic.

Dodavatel. Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnost založena v roce 1981 www.pulspower.com. www.oem-automatic. Dodavael Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnos založena v roce 1981 www.pulspower.com www.oem-auomaic.cz Pulzní zdroje MiniLine, 1-fázové, 5 / 12 / 24 V ss Pulzní zdroje MiniLine,

Více

10. Operační zesilovače a jejich aplikace, parametry OZ. Vlastnosti lineárních operačních sítí a sítí s nelineární zpětnou vazbou

10. Operační zesilovače a jejich aplikace, parametry OZ. Vlastnosti lineárních operačních sítí a sítí s nelineární zpětnou vazbou 10. Operační zesilovače a jejich aplikace, parametry OZ. Vlastnosti lineárních operačních sítí a sítí s nelineární zpětnou vazbou Jak to funguje Operační zesilovač je součástka, která byla původně vyvinuta

Více

Fyzikální praktikum 2. 6. Relaxační kmity

Fyzikální praktikum 2. 6. Relaxační kmity Ústav fyziky kondenzovaných látek Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Fyzikální praktikum 2 6. Relaxační kmity Úkoly k měření Povinná část Relaxační kmity diaku. Varianty povinně volitelné

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více