1. Vlastní a nevlastní vodivost 2. Pohyblivost volných nábojů 3.Přechod PN v monokrystalickém polovodiči přechod PN.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Vlastní a nevlastní vodivost 2. Pohyblivost volných nábojů 3.Přechod PN v monokrystalickém polovodiči přechod PN."

Transkript

1 1. Vlastní a nevlastní vodivost vlastní vodivost - vzniká fononovou generací (pár elektron - díra) nevlastní vodivost - způsobená atomovými poruchami krystalové mříže, zejména substitučními poruchami nevlastní nedegenerovaný polovodič - kladný teplotní součinitel, tedy vodivost klesá, což je způsobeno větším kmitáním atomů kolem rovnovážné polohy,které snižuje pohyblivost nosičů náboje vlastní polovodič - záporný teplotní součinitel, tedy vodivost roste, což je způsobeno tím, že při větší teplotě je větší pravděpodobnost vzniku fononu. 2. Pohyblivost volných nábojů Vedení proudu v polovodičích se zakládá na dvou příčinách: - elektrické pole způsobuje driftový proud - spád (gradient) koncentrace nosičů dává vznik difúznímu proudu Driftová vodivost závisí na druhu nosičů - pohyblivost děr je v důsledku sdílného pohybu asi o řád nižší než elektronů, na pravidelnosti krystalové struktury, koncentraci nosičů, intenzitě elektrického pole a teplotě. Difúzní složka proudu je úměrná gradientu nosičů, takže J q D dn D dp D = n p, kde Dn je dx dx difúzní konstanta elektronů a Dp děr. Střední difúzní délka, je 50% délky jakou prodifundují elektrony nebo díry. Střední volná dráha, je dráha mezi jednotlivými srážkami mezi pohyblivou částicí a krystalovou mřížkou. 3.Přechod PN v monokrystalickém polovodiči Rozhraní mezi dvěma polovodiči různého typu vodivosti nazýváme přechod PN. Vytváří se technologickými postupy v jednom krystalu polovodiče. Dále se uvažuje jen strmý přechod PN(obr 1), kde se typ polovodiče na styčné ploše mění nespojitě. V důsledku gradientu koncentrace pohyblivých nosičů náboje dochází k difúzním tokům elektronů z části N do P a děr z polovodiče typu P do N. Koncentrace nosičů se však nemůže měnit náhle, jako u nepohyblivých příměsových atomů, ale mění se spojitě. V polovodiči N se vytvoří oblast s menší koncentrací elektronů, takže převládá kladný náboj ionizovaných donorů. V části P se vytvoří oblast s menší koncentrací děr, převládá tam náboj ionizovaných akceptorů.(obr 2). Vzniká elektrická dvojvrstva prostorového náboje, která je doprovázena vnitřním elektrickým polom intenzity E. Vnitřní el. pole brání dalšímu difúznímu přechodu elektronù a dìr, take dojde k dynamické rovnováze. Oblast prostorového náboje se nazývá ochuzená vrstva přechodu PN.

2 5. Vyložte možné mechanismy průrazu přechodu PN v závěrném směru - k elektrickému průrazu PN přechodu může dojít dvěma mechanismy a) Zenerův jev - vnitřní emise náboje vyvolaná elektrickým polem - intenzita pole v PN přechodu vzrůstá s rostoucím závěrným napětím (v rozmezí do 6V) - pro tenký přechod může intenzita pole dosáhnout kritické hodnoty 10 7 V/m - po překročení kritické intenzity dojde k vytrhávání elektronů z valenčního pásu a dále tunelovým jevem dojde k přechodu do pásu vodivostního - zvýšení počtu nositelů nábojů, snížení odporu přechodu - charakteristický je záporný teplotní koeficient b) lavinový jev - pohybující se elektrony mají velkou kinetickou energii (větší než šířka zakáz. pásu), že jsou schopny ionizovat atom - počet uvolněných elektronů roste geometrickou řadou (v rozmezí od 50 V) - dochází k němu na širokých přechodech, kde je velká pravděpodobnost srážky elektronu s atomem - charakteristický je kladný teplotní součinitel 6. Vysvětlete, proč má průrazné napětí přechodu PN způsobené Zenerovým jevem jiný teplotní součinitel, než napětí způsobené lavinovým jevem. Zenerův jev se uplatňuje pouze na velmi tenkých přechodech, příslušné napětí diody je do 6V. Lavinový děj je podobný jako Zenerův, ale uplatňuje se na širších přechodech, a tím i na vyšším napětí. Se zvětšováním závěrného napětí, vzrůstá rychlost minoritních elektronů. Po dosažení určitého kritického napětí je jejich kinetická energie tak velká, že letí elektron ionizuje atom. Počet takto uvolněných elektronů roste geometrickou řadou, aniž by se napětí dále zvyšovalo, jde o lavinovou ionizaci krystalové mřížky. Dochází na širších přechodech PN, kde je velká pravděpodobnost srážky elektronu s atomem během průletu. V tenkých přechodech je pravděpodobnost srážky malá. Čím menší je šířka přechodu, tím snadněji se vyvolá intenzita elektrostatického pole. Teplotní důsledek: Mechanizmus průrazu má vliv na znaménko teplotního součinitele napětí. Diody se Zenerovým průrazem mají záporný teplotní součinitel, s lavinovým průrazem kladný. Vzhledem k tomu, že u většiny diod dochází k oběma průrazům, existuje přechodová oblast, kde je teplotní součinitel nulový ( 5 až 6V). Různé znaménko teplotního součinitele lze s výhodou použít ke kompenzaci teplotních změn.

3 7. Teplotní posun VA char. PN přechodu qu a U kt T Podle Shockleyova rovnice j = j0( e 1) = j0( e 1) kde a = q / k. Z tohoto vztahu se dají odpozorovat tři druhy závislosti : a) j je stejné při různých teplotách. Mění se tedy spolu s teplotou napětí. U = f(t) = konst*t b) U je stejné při různých teplotách. Mění se tedy spolu s teplotou proud. U konstt j = f ( T) = j0 ( e 1 ) c) v praxi nejrozšířenější - S teplotou se mění jak proud tak napětí. obrázek naznačující posuny - no moc se nepovedl 8. Fyzikální princip Schottkyho diody Schotkyho dioda využívá přechodu kov-polov. (N-M). Vedení proudu je realizováno pouze majoritními nosiči náboje. V přímém směru menší úbytky napětí než PN. Z N přecházejí do kovu tzv. horké elektrony z vrcholu energ. bariéry, které v kovu ztrácejí přebytek své energie (zpracování signálu s vysokými f). Použití: vvf aplikace (100 Ghz), rychlé spínače, ochranné prvky, součásti IO, ve výkonových usměrňovačích (vysoká účinnost, malé rozměry a hmotnost). Výhody (srovnání s PN): mechanická pevnost, reprodukovatelnost při výrobě, menší šum, vyšší závěrné napětí.

4 9. Fyzikální princip tunelové diody Tunelová dioda je speciální prvek, který se vyznačuje záporným diferenciálním odporem. Jedná se o přechod PNA vyrobený ze silně dotovaných polovodičů s velmi tenkou ochuzenou oblastí (10nm). Fermiho hladina se v tomto případě nachází mimo zakázaný pás. V polovodiči N ve vodivostním pásu a v polovodiči P ve valenčním pásu. Pásový model přechodu je na obrázku: WcP P N P N P N W V P W F P W F N W C N W F P W F N e.u W F P W F N e.u a W V N b c i Princip činnosti: (ma) Celkový proud diody je dán součtem tunelového a C A difúzního proudu. Při malých napětích se uplatňuje 3 pouze tunelový proud. Pásový diagram má v tomto případě tvar podle obrázku b). Volné elektrony z B 2 valenčního pásu polovodiče N, které leží pod kvazi-fermiho hladinou W F N mohou tunelovat přes 1 přechod na prázdné energetické stavy ve valenčním pásu nad kvazi Fermiho hladinou W F P v polovodiči P, 0,1 0,2 0,3 0,4 u(v) čímž se dostaneme do bodu A na V-A charakteristice. Při větších předpětích tunelové diody se kvazi-fermiho úroveň W F N posouvá nad úroveň W F P a pravděpodobnost tunelového přechodu volných elektronů z polovodiče N klesá, protože se zmenšuje počet odpovídajících volných stavů v polovodiči P o stejné energii. Celkový proud procházející diodou se zmenšuje záporný diferenciální odpor. Při dalším zvýšení napětí dochází k posuvu okraje vodivostního pásu v polovodiči N nad okraj valenčního pásu polovodiče P(obrázek c). Tunelový proud zaniká a na V-A charakteristice se dostáváme do bodu B. Další vzrůst napětí má za následek vzrůst difúzního proudu a V-A charakteristika již odpovídá V-A charakteristice obyčejné diody. Ve zpětném směru prochází tunelovou diodou velký proud vlivem tunelování elektronů z valenčního pásu polovodiče P do vodivostního pásu polovodiče N.

5 10. Vyložte fyzikální princip činnosti varikapu (kapacitní diody) a odůvodněte tvar závislosti její kapacity na řídícím napětí. Varikap je dioda, která mění svou kapacitu v závislosti na velikosti přiloženého napětí. Podle vztahu: Cb=KU -n., kde n=0,5 pro strmý přechod PN C n=1/3 pro pozvolný přechod PN. U Pro výrobu se používá zpravidla Si na nižší kmitočty, Ge nebo GaAs pro vysokofrekvenční použití. Princip je stejný jako obyčejná dioda, avšak v závěrném směru, kde se využívá se projevuje kapacita PN přechodu. Na PN přechodu vzniká ochuzená oblast, doprovázena vnitřním elektrickým polem, jejíž velikost se mění v závislosti na přiloženém napětí, čímž se mění i kapacita diody. Nevýhodnou je: nelineární kapacita závislá na kmitočtu pouze jedna polarita kapacity, protože v opačném směru je dioda vodivá jako běžná dioda. malé průrazné napětí. Varikap je tedy kapacitní součástka, jehož kapacita se dá ladit přivedeným pomocným napětím nebo pomalu se měnícím řídícím napětím. Parametry: průrazné napětí -1V - 30V kapacity pF - 2,5-10pF Varikapy se vyrábějí ve skleněných nebo ve slabých platových pouzdrech.

6 11. Struktura bipolárního tranzistoru + fyzikální princip jeho činnosti Struktura - Bipolární tranzistor je tvořen emitorovým a kolektorovým přechodem v jednom základním monokrystalickém materiálu. Typ vodivosti báze rozhoduje o typu tranzistoru - PNP nebo NPN. Fyzikální princip činnosti - U tranzistoru na obrázku teče emitorem propustný proud Ie, složený z injektovaných elektronů do báze Ien a minoritních děr z báze do emitoru Iep. Injekční účinnost γe=ien/ie je blízká jedné pokud je báze velmi tenká a podstatně méně dotovaná než emitor. Poměr proudu Icn, který dosáhne kolektor, k proudu Ien určuje bázový součinitel přenosu κ=icn/ien, který má být opět co nejbližší jedné. Kolektorový proud je tvořen proudem Icn a zbytkovým proudem Icb0, který teče kolektorovým přechodem pólovaným závěrně. Ic = Icb0 + Icn = Icb0 + κien = Icb0 + γeκie = Icb0 + αie, kde α= Icn/Ie je ss proudový zesilovací činitel tranzistoru v zapojení se společnou bází. hodnota se zde pohybuje v rozmezí 0,95 až 0,999. Výkon na výstupu je v průměru 10 až 100krát větší než na vstupu a tranzistor pracuje jako aktivní prvek. 12. Největší výkonové zesílení bipolárního tranzistoru Fakticky neví se tady po mě chce. Bipolární tranzistor pracuje s nějvětším zesílením pokud je zapojen se společným emitorem. Potom je zesílení rovno (proudové ),(napěťové (10-100), (výkonové ), též v tomto režimu je nejlépe přízpůsoben. 13. Tři el. schémata pro klidový bod společný Emitor

7 15. Nakreslete schéma odporově vázaného zesilovače s bipolárním tranzistorem se společnou bází h 21B 1+h 21E A u =R c = R c h 11B h 11E R E h 21E R= R E h 21E + h 11E R C h 21E R= R C h 22E + h 21E R B R C C E U 11 C E R E C C U 22 U CC 16. Nakreslete elektrické schéma základního obvodu odporově vázaného zesilovače malého signálu s bipolárním tranzistorem v zapojení se společným kolektorem a uveďte přibližné vztahy pro jeho diferenciální vstupní odpor, napěťové zesílení a diferenciální výstupní odpor. Au=+ Re vždy menší než 1 h11e Re+ h21e Rvstup= h11e+( Re. h21e) Rvýstup= Re. h11e Re.h21e +h11e

8 17. JFET v zapojení společný source : V obvodech s unipolárními tranzistory na nízkých kmitočtech často zanedbáváme imaginární části diferenciálních parametrů. Dále je třeba míti na paměti, že některé dif. parametry se výrazně mění spolu s pracovním bodem (zejména g 22S ). g21srd Au = g22srd + 1 Rvstup = RG RD Rvýst = g R S D 18. MOSFET nevodivý kanál MOSFET s indukovaným kanálem. Schéma zapojení odporově vázaného zesilovače pro malé signály, Zapojení se společným sourcem R A R v7st U vst = g Rc. R g21s. Rc = g. R + 1 = R 2 22s 22s c c MOSFET vodivý kanál RG2 RD A U g21rd = g22 R + 1, R RG1RG2 VST = A R + R D U G1 G2, R VYST = g Parametry G jsou reálnými částmi parametrů y R R D + 22 D 1 RG1

9 20. Napište definiční vztahy diferenciálních parametrů typu h pro bipolární tranzistor, vyložte jejich obvodový význam, rozměry a okrajové podmínky jejich platnosti, nakreslete příslušný lineární náhradní obvod. SE: SB: SC: ube = h11ib + h12uce ueb =h11ie + h12ucb ubc = h11ib + h12uec ic = h21ib + h22uce ic = h21ie + h22ucb ie = h21ib + h22uec Z těchto linearizovaných rovnic můžeme patřičné h parametry tranzistoru určit, avšak musíme vždy vzít v úvahu, že tranzistor je nelineární součástka, tudíž při výpočtu h parametrů z VA charakteristik musíme vzít vždy malou změnu patřičného proudu nebo napětí podle toho jaký parametr právě měříme. Následující parametry jsou jen pro zapojení tranzistoru se společným emitorem. Jednotlivé h parametry mezi jednotlivými zapojeními se dají převádět pomocí převodních vztahů. Tedy: du BE h11 = při Uce=0 di B [Ω]. jedná se o vstupní impedanci při výstupu nakrátko. du BE h12 = dice při ib=0 [-]. jedná se o zpětný napěťový činitel při vstupu naprázdno dic h21 = di B při Uce=0 [-]. jedná se o proudový zesilovací činitel při výstupu nakrátko dic h22 = du CE při ib=0 [S]. jedná se o výstupní admitanci při vstupu naprázdno. u1 h11 h12 u2 h21 i1 h22 u2 Jednotlivé parametry jsou tedy závislé na poloze pracovního bodu a také jsou závislé na teplotě, zvláště parametry h11, h22.

10 21) Napište definiční vztahy diferenciálních parametrů typu y pro bipolární tranzistor, vyložte jejich obvodový význam i1 y11 =... u22=0 - vstupní vodivost nakrátko [A/V] u11 i1 y12 =... u11=0 - přenosová admitance ve zpětném směru při vstupu nakrátko [A/V] u22 i2 y21 =... u22=0 - přenosová admitance v u11 přímém směru při výstupu nakrátko [A/V] i2 y22 =...u11=0- výstupní vodivost nakrátko u22 [A/V] 22) Napište definiční vztahy diferenciálních parametrů typu y pro JFET, vyložte jejich obvodový význam i1 u2= 0 y11 = Definuje vstupní (diferenciální) vodivost na krátko, která je číselně rovna hodnotě u Po 1 změny vstupního proudu i1 změní-li se vstupní napětí u1 o jednotkovou hodnotu, je na vstupu zajištěna podmínka práce nakrátko. i1 u1= 0 y12 = Definuje přenosovou (diferenciální) admitanci ve zpětném směru při vstupu u Po 2 nakrátko, která se rovná změně vstupního proudu nakrátko při jednotkové změně vstupního napětí. i2 u2= 0 y21 = Definuje přenosovou (diferenciální) admitanci v přímém směru při výstupu u Po 1 nakrátko, která se číselně rovná hodnotě změny výstupního proudu nakrátko při jednotkové změně vstupního napětí. Někdy se označuje jako strmost (transkondukce). i2 u1= 0 y22 = Definuje přenosovou (diferenciální) vodivost nakrátko, je rovna hodnotě změny u Po 2 vstupního proudu při jednotkové změně výstupního napětí a vstupu ve zkratu. u1 Y11 y12u22 y21u11 y22 u2

11 23-Unipolární tranzistor MOSFET V běžném provozním stavu se unipolárních tranzistorů všech tipů předpokládá, že reálná složka jejich vstupního proudu je zanedbatelná. Proto se ve spojení s unipolárními tranzistory užívá téměř výlučně LNO(Lineární návrh. obvod) hybridního( Viz obr bez kapacit). Pro Y parametry platí: i y u y u 1 = , takže jak je patrné z obr. tak se uplatní jen druhá i2 = y21. u1 + y22. u2 rovnice. y 22 výstupní admitance [S] y 21 strmost [S] U unipolárních tranzistorù je tøeba respektovat vliv kapacit( Viz obr) 25. Vyložte, co to je saturační zpoždění bipolárního tranzistoru, jaká je fyzikální příčina jeho vzniku a jak se omezuje - při stavu, kdy na E i na C je kladný pól (saturační stav), se uvnitř báze vytváří oblak minoritních nosičů - než stačí všechny částice zrekombinovat, trvá to dobu řádově s, tato časová prodleva se nazývá saturační zpoždění - při sepnutém stavu má mít tranzistor na výstupu co nejmenší odpor a co nejmenší napětí U CE 26) Popište užití bipolárního tranzistoru jako spínače, uveďte jeho výhody a nevýhody, nakreslete jeho náhradní obvod a uveďte souvislost jeho součástí s parametry tranzistor Spínací tranzistor musí mít krátké spínací časy a v sepnutém stavu malou hodnotu saturačního napětí UCESAT.Činost je zřejmá s obr.1 a výstupních charakteristik spínacího tranzistoru obr.2. V sepnutém stavu má mít tranzistor na vstupu co nejmenší odpor a co nejmenší napětí Uce. Z charakteristik je zřejmé, že tento požadavek splní jen pracovní bod na mezní přímce, Ps. Tranzistor zde pracuje v saturaci. Při sepnutí musí do báze téci proud Ib=Ibsat. Saturačnímu pracovnímu proudu Icsat odpovídá saturační kolektorové napětí Ucesat. Tranzistor představuje v sepnutém stavu odpor Ucesat/Icesat. Ve vypnutém stavu uvažujeme spínací obvod přerušený. Ve skutečnosti ve spínacím obvodu teče tranzistorem zbytkový proud Ice0 a pracovní bod leží na výstupní charakteristice s parametrem Ib=0.Ib=Ibsat - tranzistor sepnut. Ib=0 -tranzistor rozepnut.výhody: Rychlé spínaní.nevýhody: Nenulový odpor v sepnutém stavu a konečný odpor v rozepnutém stavu

12 27. Unipolární tranzistor jako spínač : náhradní schema zapojení unipol. tranz. pto vf Užití stejné jako v otázce č. 26 (dle Vášuly) - používají se MOSFET-y s indukovaným kanálem (U GS = 0 => off) Výhody : - nevýkonnové ovládání s podstatně vyšší pracovní frekvencí - lépe zvládají spínání indukční zátěže Nevýhody : - velký odpor R DS v on (řeší se : moc FET-ů paralelně na jedné křemíkové desce což se projeví na druhé straně : zvýší se vstupní kapacita a dost - nežádoucí proudový impuls) Součásti : a) vstupní kapacita C GS Vlivem této kapacity (která je u výkonových FET-ů veliká) jsou kladeny vysoké nároky na budící obvod, protože kapacita způsobuje velký proudový impuls. b) výstupní admitance y 22 Tato admitance, resp. její převrácená hodnota - impedance - většinou udávaná jako odpor R DS v Ohmech, má dosti veliký vliv na výkonovou ztrátu ve stavu ON. P D = I 2 D R DS Což mluví samo za sebe. c) strmost y 21 - transkonduktance, převodní vodivost tento parametr jetaké důležitý, protože podle něho víme jak velkou úrovní signálu máme anzistor budit vůči velikosti výstupního signálu ot. 28.: (viz příloha na papíře). Zadané souřadnice prac. bodu bipolárního tranzistoru. Ve VA charakteristikách určit parametry h a nakreslit příslušný náhradní obvod...

13 29. I C I C U GS =0V U DS =5V P 0 P 0 I C I C U GS U GS U DS U GS 5 10 U DS Upozornění: Unipolární tranzistor při nízkých kmitočtech má nulový vstupní proud a nulovou vstupní vodivost. Proto je nesmysl chtít u něj určit hybridní parametry. Nejspíš je v zadání chyba. Určuji proto admitanční. Hybridní charakteristiky by se určovaly stejně jako u bipolárního tranzistoru v otázce 28. i c y 21 = u při u I C DS=0, y 21 = ge i c I y 22 = u = U I D DS G C DS y 21 U GS U GS D I C U GS y 22 U DS S 30. Vyložte fyzikální princip tranzistoru JFET, nakreslete příklad jeho VA charakteristik.vyložte fyzikální princip činnosti tranzistoru MOSFET, nakreslete příklad jeho VA charakteristik. JFET: Základem je polovodičová destička s nevlastní vodivostí typu N opatřená na obou koncích neusměrňujícími kovovými kontakty, které slouží k přivádění proudu a mají význam emitoru a kolektoru. Do horní i dolní stěny základní destičky je v délce l vytvořena difúzí solně dotovaná vrstva obráceného typu vodivosti (P+) nazvaná hradlo (G- gate). Obě části hradla jsou spolu vodivě spojeny. Hradlo tvoří řídící elektrodu tranzistoru. Prostor mezi částmi hradla se nazývá kanál. Vyprázdněná oblast G E C G

14 Jsou-li hradlo i kolektor spojeny s emitorem (Uce=Uge=0) vytvoří se v okolí hradla vyprázdněná oblast. Tloušťku vyprázdněné oblasti je možno měnit napětím přiloženém k přechodu. Přiložíme-li tedy mezi hradlo a emitor napětí Uge, tak, aby přechod byl polarizován ve zpětném směru, můžeme obě vyprázdněné oblasti rozšířit, čímž zúžíme vodivou část kanálu a zvětšíme jeho odpor. Přitom přívodem hradla neprochází téměř žádný proud (řádově pa). G P+ G P+ E N C E N C G P+ G P+ Při nulovém nebo velmi malém napětí Uce je vyprázdněná část kolem části hradla rovnoměrná a proud při vzrůstu Uce se zvyšuje lineárně. Při dalším zvyšování napětí Uce začíná kladné napětí připojené v místě kolektoru na kanál vodivosti typu N působit jako přepětí HRADLO- KANÁL ve zpětném směru a tím rozšiřovat vyprázdněnou oblast. Toto rozšíření ne největší v blízkosti kolektoru, neboť napětí mezi kanálem a hradlem se v důsledku napěťového úbytku působeného proudem Ic od kolektoru k emitoru zmenšuje. Výsledkem je nerovnoměrné rozložení vyprázdněné oblasti podél hradla. K úplnému uzavření kanálu nedojte, kanál se pouze v určitém místě zúží na velmi tenkou vrstvičku, která dovoluje průchodu proudu Ic - nasycená oblast. Z tohoto popisu vycházejí VA charakteristiky JFETu. Ic [ma] Uge [V] Uce[V]

15 30b) S n G G SiO 2 D S D SiO 2 n n n p p MOSFET s indukovaným kanálem I D I D indukovaný kanál vodivý kanál U GS =0V MOSFET s vodivýmkanálem MOSFET s indukovaným kanálem: Předpokládejme nejprve U DS =0. Je-li též U GS =0, je odpor mezi S a D dán odporem polovodiče, který je v tomto stavu vysoký. Zvýšíme-li napětí U GS tak, že G je U GS na vyšším potenciálu než S, vytvoříme pod SiO2 na povrchu polovodiče kanál indukovaných záporných nábojů. Tím se odpor mezi S a D zmenší. Připojíme-li nyní U DS, může procházet mezi D a S proud. Tento proud však způsobuje úbytek napětí, takže ve vzdálenosti y od S bude napětí UG mezi hradlem a kanálem dáno vztahem: UG = U GS - u(y). Napětí UG se U DS s rostoucí vzdáleností od S zmenšuje a kanál se zužuje. 2 ef zc0u P Velikost procházejícího proudu: I = µ, kde µ je U GS U DS efektivní pohyblivost, C je kapacita SiO2, l je vzdálenost S a D. Z tohoto vztahu vyplývá kvadratická závislost V-A charakteristik. MOSFET s vodivým kanálem Pod vrstvou SiO2 existuje kanál stejné vodivosti, jako je S a D. Proud tedy může procházet i když je U GS =0. Tento tranzistor má dva režimy činnosti. Pro U GS >0 je to takzvaný obohacený mód. Při tomto módu se vodivost zvětšuje. Kromě toho může pracovat při U GS <0, kdy dochází ke snižování vodivosti (ochuzený mód) 0 l

16 31) odporová a nasycená část VA char. unip. JFETu Pro malé hodnoty Uds se unipolární tranzistor (JFET) chová jako odpor tímto napětím řízený. Pokud však napětí Uds zvětšíme (> 0,x V) dostaneme se do oblasti nasycení, která je způsobena vyprázdněnou vrstvou (viz obr.) a větší proud už neprojde. Z výstupní VA je vidět, že proud stále trochu roste, což je způsobeno silným el. polem, které vyvolává tunelový jev. 32. Odporová a nasycená část výstupních car MOSFET Při malých napětích mezi emitorem a kolektorem (řádově desetiny voltu) se MOSFET chová přibližně jako lineární rezistor, Jehož odpor závisí na napětí Uge. Říkáme, že tranzistor pracuje v odporovém režimu. Voltampérové charakteristiky v odporové oblasti lze v prvním přiblížení nahradit přímkami procházejícími počátkem. Jejich směrnice závisí na napětí Uge. Při určitém napětí Uce je kolektorový proud již tak veliký, že odčerpá všechny elektrony, které je řídící elektroda schopna při daném napětí Uge do kanálu přitáhnout. Kolektorový proud je nasycen a jeho velikost se vzrůstajícím kolektorovým napětím Uce se zvětšuje jen nepatrně. Říkáme, že pracuje v oblasti nasyceného proudu. G C odporová nasycená oblast E 33-JFET-zaškrcení kanálu Pokud je tranzistor bez řídícího napětí ugs, představují oblasti 4 ochuzenou vrstvu přechodu P + N. Připojíme-li dále napětí u DS tak, aby kanálem 1 protékali elektrony, efektivní průřez kanálu se změní, ochuzená vrstva změní tvar. Ochuzená vrstva má příliš vysokou rezistivitu a na přenosu proudu ke kolektoru se při otevřeném kanálu nepodílí. Protože tloušťku oblasti 4 mùžeme měnit staticky napětím na hradle, lze ovlivňovat efektivní průřez kanálu, tj. zmenšovat jej a ovlivňovat proud i d - odtud tranzistor řízený polem. Při nenulovém napětí u DS protéká kanálem proud i d, který způsobuje úbytek napětí u(y) vzhledem k source a s rostoucí vzdáleností se vlastní zvětšuje závěrné napětí u GS. S jeho vzrůstem se zvětšuje oblast prostorového náboje, vodivý kanál se tedy směrem ke kolektoru zužuje. K případnému zaškrcení kanálu by tedy došlo a na jeho konci. Kdyby se kanál zaškrtil neprocházel by místem zaškrcení žádný proud a proto by se právì v tom místě objevilo napětí u DS, jehož intenzita by nutila prùchod proudu.

17 35. Vyložte důvod citlivosti vstupu unipolárního tranzistoru MOSFET na poškození elektrostatickým nábojem - elektrostatický náboj může způsobit průraz dielektrické vrstvy SiO 2 mezi elektrodou G a elektrodami S,D - tato vrstva je velice tenká ( řádově s ) - poškození dielektrické vrstvy lze předejít : 1. elektrody jsou opatřeny zkratovací fólií, která se odstraní až po montáži 2. následujícím zapojením 36) Uveďte definice tříd práce aktivních prvků výkonových zesilovačů a porovnejte jejich vzájemné výhody a nevýhody. Jeden cykl harmonického signálu rozdělím na 360 stupňů.třídy zesilovačů se od sebe liší tím, po jakou část cyklu zpracovávaného signálu pracují (zesilují).záleží na tom,kdy je aktivní výkonový prvek ve vodivém stavu, neboli na tzv. úhlu otevření. Třída A: je definována jako provozní režim,při kterém je úhel otevření aktivního prvku 360 stupňů. ( stale vodivý ). Výhodou je, že zpracovává celou periodu signálu. Nevýhodou je jeho špatná energetická účinnost ( max. 50 %). Je aktivní i při nulovém vstupním signálu. Třída B: je definována jako provozní režim, v němž je úhel otevření 180 stupňů a aktivní prvek je vodivý pouze pro jednu polaritu budícího signálu. O jakou polaritu se jedná záleží na zapojení obvodu. Výhodou je vyšší energetická účinnost až 80%. Nevýhodou je zesílení jen jedné periody a vzniku nelineárního a přechodového zkreslení, které se musí odstraňovat( další součástky). Třída C: je definována jako provozní režim, ve kterém je úhel otevření aktivního prvku menší než 180 stupňů. Je-li úhel otevření podstatně menší než 180 stupňů mluvíme o hluboké třídě C. Výhody: Čím menší úhel otevření tím vyšší účinnost. Nevýhoda: Aby se dosáhlo stejné hodnoty výstupního výkonu, je při zmenšování úhlu otevření zapotřebí úměrně zvětšovat špičkovou hodnotu proudu, vnuceného aktivním prvkem do zátěže, nebo špičkovou hodnotu střídavého napětí, které se objeví na zátěži.=omezující činitel.

18 37. Účinnost zesilovače ve třídě A : Pro účinnost zesilovače platí vztah : P U AC η = = P U DC ef CC I I ef C kde U ef = ( U U ) CC 2 CE 0 a I ef = ( I I ) C 2 CEO kde U CB0 a I CE0 můžeme pro svou velikost vůči U CC nebo I C zanedbat a potom UCC IC P U I AC ef ef η = = = 2 2 = 05. P U I U I DC CC C CC C Toto odvození platí pouze pro : a) Pracovní bod je nastaven na U CE = 0.5 U CC b) Zesilovač je buzen maximálním signálem (aby na výstupu byl signál nezkreslen) Z toho vyplývá, že účinnost je lineárně závislé na velikosti vstupního buzení, to jest při nulovém signálu je účinnost nulová! ot. 38.: Teoretická účinnost tranzistorového zes. ve třídě B. Předpokládáme, že převodní char. má tvar přímky, proudové průběhy na tranz. odpovídají obrázkům a při plném vybuzení je zbytkové napětí na tr. = 0. Dobu trvání půlvlny =. Maximální amplitudy U M a I M uvažujeme jako jednotkové, tím i zatěžovací odpor R z je jednotkový. Vzhledem k tomu, že zesilovač pracuje ve třídě B můžeme za R z volit libovolnou nenulovou hodnotu Omezením je maximální přípustný proud tranz. a P Cmax, pak je výstupní výkon definován: U M. I M U M. I M Pzat = = Příkon je dán součinem stálého (stejnosměrného) napětí U cc, které předpokládáme rovné vrcholovému napětí U M a střední hodnoty odebíraného proudu: π U M U MI M Pnap = It tdt= T ().sin( ω 2.). Pro účinnost potom dostáváme: π 0 U MI M Pzat π η = = 2 = 78, 54% P 2. U I nap M M 4 π

19 40. Uveďte které parametry elektronického aktivního prvku omezující maximální výkon zesilovače užívajícího takového prvku. Zesilovače můžeme rozdělit do několika skupin, podle toho se mění i velikost hodnot parametrů, důležitost těchto parametrů ve funkci jejich zapojení. Zesilovače konstruované pomocí: Bipolárních tranzistorů: Důležité parametry u bipolárních zesilovačů jsou: Mezní hodnoty udává výrobce pro každý druh tranzistoru zvlášť. Např. KC 147. nf Tranzistor : Mezní Ucbo=45V Uce=45V Ic=100mA Uebo=5V Pcmax=0,2W υ=125 C Charakteristické Icbo=15nA při Ucb=10V h21= Ucb=5V ft=150mhz Unipolárních tranzistorů: Např. BF 245 B Mezní Uds=30V Udg=30V Uds=-30V Ig=10mA Pd=350mW υ=150 C Charakteristické Ciss=3pF Crss=0,7pF Coss=0,9pF fmez=700mhz Operačních zesilovačů: Např. MAA 741 Mezní: Ucc=3-22V Uid=30V Ui=15V Ptot=0,5W υ= C Charakteristické Napěťová nesymetrie, Proudová nesymetrie, Vstupní klidový proud, Vstupní odpor,teplotní drift,rycholst přeběhu, Napěťové zesílení otevřené smyčky atd. Rz Rp C + Ty1 Ty2 Předpokládejme, že tyristor Ty1 je sepnutý a je potřeba ho rozepnout. Tyristor Ty2 je rozepnutý. Na kondenzátoru je napětí v naznačené polaritě. Sepnutím tyristoru Ty2 dojde k tomu, že elektroda (+) kondenzátoru se připojí k zemi a tak bude napětí na druhé elektrodě kondenzátoru oproti zemi záporné. Tím dojde i ke komutaci katody tyristoru Ty1 a tyristor se rozepne.

20 41) Zesilovač ve třídě C je charakterizován úhlem otevření menším než π. Aby se dosáhlo stejného výstupního výkonu je při zmenš. úhlu otevř. třeba úměrně zvětšovat špičkovou hodnotu proudu vnucovaného aktivním prvkem do zátěže nebo špičkovou hodnotu střídavého napětí, které se objeví na zátěži => hlavní nevýhoda (každý reálný zes. prvek má mezní hodnoty špičkového U a I.). Výhodou je, že úplně chybí jakýkoli zdroj pro nastavení klidové polohy pracovního bodu (postačuje využití oblasti kladného napětí Ube, ve které ještě tranzistor není otevřen,jako předpětí pro uspokojivý provoz ve třídě C). 42. Zesilovač ve třídě A Zesilovače rozdělujeme dle úhlu otevření do několika skupin. Pokud je úhel otevření rove 360 o říkáme, že zesilovač pracuje ve třídě A. Tedy ve třídě A nenastává v průběhu signálu žádný časový interval ve kterém by aktivní prvek přestal být vodivý, Tedy výstupní signál je nezkreslen po celou dobu periody=>dobrá linearita zesilovaného signálu. Tento režim zesilovače není výhodný, neboť účinnost nepřesáhne 50% (v teoretickém případě, skutečnost 25-30%). U zesilovače ve třídě A je účinnost lineární funkcí vybuzení. Stupeň totiž odebírá z napájecího zdroje stále stejný příkon i v případě že není vůbec vybuzen. Bez buzení je tedy účinnost nulová. UDDIDo Pzat 2 1 η = = = Pnap UDDIDo 2 Příklad zapojení: jakýkoliv zesilovač s pracovním bodě Ucc/2 Ic/ Výkonové zesilovaèe ve třídě B Pro dosažení dobré energetické účinnosti výkonových zesilovačů pracujících s analogovými signály v akustickém pásmu se nejčasněji užívá pracovního režimu aktivních součástek označovaného jako třída B. Charakteristika: aktivní prvek má klidový pracovní bod nastaven tak, že průchod ss proudu je právě na hranici zániku., v ideálním případě tedy právě záporný. Proud výstupem tranzistoru bude tedy procházet pouze pro jednu polaritu okamžitých hodnot střídavého vstupního signálu.(v klidu není odběr, ztrátový výkon je nulový).v přítomnosti nenulového vstupního střídavého signálu se z napájecího zdroje odebírá proud úměrný střední hodnotě té polarity, která daný tranzistor otevírá. -větší energetická účinnost než ve třídě A -veliké nelineární zkreslení vstupního signálu -zesilují se pouze ty signálové hodnoty, které tranzistor otevírají Pro zesílení obou polarit napětí se používá tzv. komplementárního zapojení tranzistorù.(viz obr) -

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRONIKA Ing. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Elektrické obvody...4 Základní pojmy...4 Polovodičové součástky...6 Polovodič typu P,typu N,přechod

Více

Měření technologických veličin

Měření technologických veličin Měření technologických veličin Výukové texty Ing Miroslav Fribert Dr. 1 Obsah 1. Měřicí řetězec 2. Pasivní snímače 3. Aktivní snímače 4. Převodníky signálu ze snímačů 5. Měření teploty 6. Měření tlaku

Více

Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky

Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Více

Elektronika. Zdeněk Strýhal, Dalibor Sedlák

Elektronika. Zdeněk Strýhal, Dalibor Sedlák Elektronika Zdeněk Strýhal, Dalibor Sedlák 5. ledna 2004 2 Obsah 1 Úvod 7 2 Základní pasivní součástky 9 2.1 Rezistor... 9 2.1.1 Cojetorezistor... 9 2.1.2 Jakjerezistorkonstruován... 9 2.1.3 Značenírezistoru...

Více

Elektronika. Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektronika. Ing. Jaroslav Bernkopf Elektronika Ing. Jaroslav Bernkopf 8. května 204 Obsah. Zákony... 7. Ohmův zákon... 7.2 Kirchhoffův zákon I o proudech... 7.3 Kirchhoffův zákon II o napětích... 8 2. Pasivní součástky lineární... 8 2.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTOTECHNCKÁ, OSTAVA, NA JÍZDÁNĚ 30, p. o. ELEKTOTECHNKA ng. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Základní pojmy...4 Mezinárodní soustava jednotek...4 Násobky a díly jednotek...4 Stavba atomu...5

Více

Praktikum z výkonové elektroniky

Praktikum z výkonové elektroniky UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií Katedra elektrotechniky S-3708 Praktikum z výkonové elektroniky Autor: Ing. Jan Leuchter, Ph.D. ISBN 978-80-7231-210-8 BRNO 2006 Obsah Obsah Předmluva.

Více

TEORIE ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ VI.

TEORIE ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ VI. Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, Karla IV. 3 TEORIE ELEKTRONIKÝH OBVODŮ VI. (VYSOKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČE) (SMĚŠOVAČE) Ing. Jiří Nobilis Pardubice Toto skriptum

Více

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch 42 VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch Skupina pracovnìk tov rny v Rio Rancho v NovÈm Mexiku. Tov rna p edstavuje investici ve v öi 2,5 miliardy US dolar a m rozlohu jako dva tucty fotbalov ch h iöù. Podle

Více

Doporučená literatura: Šťastný, Remek: Autoelektrika a autoelektronika. Vlk: Elektrická zařízení motorových vozidel

Doporučená literatura: Šťastný, Remek: Autoelektrika a autoelektronika. Vlk: Elektrická zařízení motorových vozidel Doporučená literatura: Šťastný, Remek: Autoelektrika a autoelektronika. Vlk: Elektrická zařízení motorových vozidel Vlk: Elektronické systémy motorových vozidel 1 Vlk: Elektronické systémy motorových vozidel

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. AUTOMATIZACE

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. AUTOMATIZACE STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. AUTOMATIZACE Ing. Petr VAVŘIŇÁK a Ing. Anna ŘEHOVÁ 006 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ POJMY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ 1. TEORIE AUTOMATIZACE 5.1. Regulovaué

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613. příspěvková organizace VYBRANÉ KAPITOLY

ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613. příspěvková organizace VYBRANÉ KAPITOLY STŘEDNÍ ŠKOL, HÍŘO-ŠMBK, SÝKOO 1/613 příspěvková organizace ELEKTCKÁ MĚŘENÍ YBNÉ KPTOLY ng. Tomáš Kostka verze 4/008 Tento materiál nenahrazuje knihu nebo zápis z vyučovacích hodin. NÁH TÉMT K ÚSTNÍ ČÁST

Více

Elektrické stroje Pracovní sešit pro 3.ročník Silnoproudá elektrotechnika

Elektrické stroje Pracovní sešit pro 3.ročník Silnoproudá elektrotechnika Elektrické stroje Pracovní sešit pro 3.ročník Silnoproudá elektrotechnika Zásady kreslení fázorových diagramů Ig Is U Ig G U S Is U Zásady kreslení fázorových diagramů reálná osa Û I 8 I 1 I 2 P S imaginární

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing. Jiří Vlček

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing. Jiří Vlček ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY Ing. Jiří Vlček Soubory Zákl.1 4 jsem zpracoval pro studenty a radioamatéry k bezplatnému používání. Žádám uživatele, aby tuto publikaci v rámci svých možností co nejvíce šířili

Více

OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉ TRASY PRO SPEKTROMETRII ZÁŘENÍ GAMA

OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉ TRASY PRO SPEKTROMETRII ZÁŘENÍ GAMA ČESKOSLOVENSKÁ SPEKTROSKOPICKÁ SPOLEČNOST PŘI ČSAV ODBORNÁ SKUPINA INSTRUMENTÁLNÍCH RAOIOANALYTICKÝCH METOD ČESKOSLOVENSKÁ KOMISE PRO ATOMOVOU ENERGII OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉ TRASY PRO SPEKTROMETRII

Více

CZ.1.07/1.1.30/01,0038

CZ.1.07/1.1.30/01,0038 Jitka oubalová Elektrotechnika Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Z..7/../,8 Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Střední průmyslová škola

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Ing. Pavel VYLEGALA 2006 ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ 1. ROČNÍK OBSAH I.pololetí : 1. Bezpečnost práce. 4 2. Úvod do měření. 6 - Měřící

Více

ZAPALOVÁNÍ TEORIE ZAPALOVÁNÍ

ZAPALOVÁNÍ TEORIE ZAPALOVÁNÍ ZAPALOVÁNÍ U spalovacích motorů se prakticky používají dva způsoby zapalování paliva v pracovním prostoru. U vznětových motorů je to zapalování kompresním teplem a u zážehových motorů se jedná o zapalování

Více

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík Martin Černík Liberec 2014 . Text a ilustrace: Ing. Martin Černík, Ph.D. Revize textu: doc. Ing. Milan Kolář, CSc. Recenze: Ing. Jan Václavík c Martin Černík, Liberec 2014 Technická univerzita v Liberci

Více

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace...

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace... TECHNICKÉ INFORMACE O RELÉ 1. DRUHY RELÉ... 2 1.1 Montáž a tvar vývodů relé... 2 1.2 Relé pro plošné spoje... 2 1.2.1 Druhy subminiaturních relé... 2 1.2.2 Konstrukce subminiaturních relé... 2 1.2.3 Způsoby

Více

Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II. 2004 Vydavatelství ČVUT

Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II. 2004 Vydavatelství ČVUT Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II 2004 Vydavatelství ČVUT PŘEDMLUVA Skriptum Fyzika II je určeno jako studijní pomůcka pro základní

Více

A. KLEVETA J. HÁJEK. Seminář z fyziky. Materiály pro přípravu k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na VŠ z fyziky PRACOVNÍ VERZE

A. KLEVETA J. HÁJEK. Seminář z fyziky. Materiály pro přípravu k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na VŠ z fyziky PRACOVNÍ VERZE A. KLEVETA J. HÁJEK Seminář z fyziky Materiály pro přípravu k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na VŠ z fyziky PRACOVNÍ VERZE Téma 1. MEZINÁRODNÍ SOUSTAVA JEDNOTEK A MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN Specifickým

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Diplomová práce Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Autor práce: Bc. Martin Švejda Vedoucí práce: Ing. Matouš Bartl Plzeň

Více

MOTORY. = p n S kmitočet (frekvence) otáčení f kmitočet (proudu) p počet pólových párů statoru

MOTORY. = p n S kmitočet (frekvence) otáčení f kmitočet (proudu) p počet pólových párů statoru MOTORY Vytvoření točivého magnetického pole Otáčením tyčového trvalého magnetu nebo tyčového elektromagnetu kolem vlastního středu vznikne točivé magnetické pole. V generátoru vytváří točivé magnetické

Více

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT IMPULSNÍ SILNOPROUDÉ VÝBOJE A JEJICH DIAGNOSTIKA I STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ PRAHA 004 FEL ČVUT I. ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ... 4 1. Elementární jevy v plynech... 4 1.1. Základní

Více

ELEKTŘINA A MAGNETISMUS

ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 1 ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE Již před naším letopočtem bylo známo, že třený jantar k sobě přitahoval drobná tělíska. Podobný jev pozorujeme při česání vlasů, tření svetru o vlasy, tření podrážek

Více