Základy kryogeniky a nízkoteplotní termometrie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy kryogeniky a nízkoteplotní termometrie"

Transkript

1 Základy kryogeniky a nízkoteplotní termometrie NFPL168 Fyzika a technika nízkých teplot KFNT

2 Příroda 2,73 K 100 K 10 K 1 K 0.1 K 90,2 K O2 Cailletet, Pictet ,3 K N2 Wroblewski, Olszewski ,4 K H 2 Dewar ,2 K 4 He Kamerlingh Onnes ,2 K 3 He 3 He- 4 He rozpouštěcí refrigerátory Pokojová teplota Teplotní stupnice 10 mk Pomerančukovo chlazení Člověk v laboratoři 1 mk 0.1 mk 10 µk 1 µk 100 nk 10 nk 1nK 100 pk Adiabatická demagnetizace paramegnetických solí (CMN) (1933 Giaque, Kurti, Simon) Jaderná demagnetizace nejnižší změřená teplota krystalické mřížky 6µK (Lancaster) 1µK (Bayreuth) Laserové chlazení Chlazení vypařováním BEC 100 pk jádra atomů Rh (Helsinky) 2

3 Vlastnosti kryogenních kapalin kapalina T b (K) T tr (K) T c (K) L(kJ/l) V g /V l O 2 90,188 54,35 154, N 2 77,35 63,15 126, n-h 2 20,38 13,95 33,19 3, He 4 4, ,20 2, He 3 3, ,31 0, T b - bod varu, T tr - trojný bod, T c - kritický bod, L - latentní teplo odpařování, V g /V l - poměr objemu páry a kapaliny 3

4 Metody chlazení Základní principy: kaskádní: čpavek 240 K, ethylen 169 K, methan 112 K, dusík 77 K (Keesom) - využití kryokapalin mezi T tr a T c konání vnější práce detandéry pístové, turbinové (Kapica, Collins) Joulův Thomsonův jev (izoentalpická expanze) plyn O 2 Ar N 2 Ne H 2 4 He 3 He T i (K) pro efektivní chlazení T< T i /3 4

5 Schéma zkapalňovače helia P. Kapitza S.C. Collins 1947 předchlazení LH 2 1 detandér 2 detandéry 1895 tepelné výměníky Linde (protiproudý), Hampson (spirálový) 5

6 1827 Stirlingův tepelný stroj, reverzní Kirkův cyklus 1861 Používá se ke zkapalnění vzduchu, kyslíku nebo dusíku, pracovním plynem je vodík nebo helium tlaku 2-3 MPa 6

7 Giffordův - MacMahonův kryogenerátor (W. E. Gifford, H. O. MacMahon 1961) Dvoustupňový kryogenerátor Sumitomo Chladicí výkon: dq/dt = Δp.V d.f regenerátory: Pb, bronzové šupiny, nově - slitiny nebo oxidy vzácných zemin T min =3,2 K, 1. stupeň: 31 W/40 K 2. stupeň: 1 W/4,2 K 7

8 Pulzní trubice Regenerátory: slitiny a oxidy vzácných zemin Jednostupňová trubice Iwatani T min =55 K chladicí výkon: 2 W/77 K Dvoustupňová trubice CryoMech (P. E. Gifford) T min =2,8 K 1. stupeň: 18 W/65 K 2. stupeň: 0,57 W/4,2 K 8

9 Izoentropické chlazení 1926 F. E. Simon 1931 K. Mendelssohn (0.5 MPa) desorpce plynného helia z aktivního uhlí 1 10 MPa plynného He 2 prostor pro výměnný plyn (He) 3 LH 2 15 K (snížený tlak) A - B izotermické stlačení B - C adiabatická expanze 9

10 Termoelektrické chlazení Peltierův jev I T 0 T x dq / dt = Π. I Π = α. T Parametr kvality Z = 2 α ρ. κ (ρ měrný elektrický odpor, κ měrná tepelná vodivost) Seebeckův jev (termočlánek) V = α. ΔT nejvyšších hodnot Z=(1,5-4).10-3 K -1 se dosahuje v polovodičích Bi-Te, Sb-Te, BiSbTe-BiTeSe dq/dt Nejnižší dosahované teploty: T 0 T x < 100 K, v kaskádním zapojení do 100 K 10

11 Miniaturní refrigerátory MicroMiniature Refrigerators (MMR) Využití Joulova-Thomsonova jevu ab konstantní entalpie cde koexistenční křivka Chladicí výkon 250 mw (80 K) po dobu 50 hod. s použití standardní tlakové lánve s plynným dusíkem W. A. Little 1978 rozměry regulace teploty 11

12 Měření nízkých teplot Teplota je intenzivní veličina, pro níž nelze vytvořit etalon (na rozdíl od délky nebo hmotnosti). Sestavují se teplotní stupnice s pevnými body, jejichž hodnoty se postupně zpřesňují. Mezi těmito body jsou stupnice udržovány pomocí určených čidel s předepsanými vlastnostmi. 12

13 Vývoj mezinárodních teplotních stupnic Absolutní termometr - chování nezávisí na volbě teploměrné látky sekundární termometry - je třeba kalibrovat 13

14 Provizorní stupnice využívající přechodů kovů do supravodivého stavu - vyžaduje kalibrované zařízení SRM 767 Plynový teploměr pv ( 1+ B ( T ) p + C ( T ) ) = nrt p p s rozvojem ve virialových koeficientech B p, C p Není absolutním termometrem - korekce na teplotní a výškový gradient, gradient tlaku - molekulární režim, teplotní závislost absorpce plynu p 14

15 Mezinárodní stupnice ITS-90 0,65 K 5,0 K tlak par 3 He a 4 He 3,0 K 24,5561 K heliový plynový teploměr kalibrovaný ve 3 pevných bodech 13,8033 K 961,78 C platinový odporový teploměr 961,78 C - Planckův vyzařovací zákon 15

16 Srovnání stupnic IPTS-68 a ITS-90 Započtením teplotní závislosti absorpce plynu na stěnách teploměrné baňky plynového teploměru dochází ke korekci o -26 mk při 100 C. Vztah 0 C = 273,15 K byl v roce 1958 stanoven jako pevný. 16

17 Platinový odporový teploměr ( T ) R( T )/ R( 273. K ) W = 90 Musí vyhovovat alespoň jedné z těchto podmínek:: V podoboru 13,8033 K až 273,16 K platí referenční funkce: W W ( C) ( C) bod tání Ga trojný bod Hg ln [ W ( T )] r 90 = A i= 1 A i ( T / K ) ln i 1.5 s tabulkou 13 koeficientů A i a deviační funkce spolu s kalibračními body podle příslušného podoboru Inverzní funkce je s přesností na 0,1 mk stanovena jako: T 90 / = B i= 1 W Bi r ( T ) 90 1/ i 0.65 s tabulkou 16 koeficientů B i 17

18 Kovové odporové teploměry Rozptyl na fononech T<< Θ R ρ T 5,T 2 V nízkých teplotách - rozptyl na příměsích - nezávisí na teplotě (T<13 K pro Pt) Mathiesenovo pravidlo Rh % Fe provozní platinový teploměr vliv Kondova jevu 18

19 Polovodičové odporové teploměry germaniové teploměry teoreticky - excitace nositelů náboje ρ ( E / kt ) Aexp Δ 2 používané kalibrační formule: ln R = m i= 0 ( ln ) a i T i tvar závislosti podle legujících příměsí obvyklý typ zapouzdření - výměnný plyn (He) 19

20 Uhlíkové odporové teploměry Komerční radiotechnické hmotové rezistory (Allen-Bradley, Speer Carbon, Matsushita) carbon glass - jemný grafit absorbovaný v porézním skle Ke kalibraci se nejčastěji užívají Čebyševovy polynomy T ( X ) a t ( X ) = Čebyševův polynom t i = cos i i [ i. arccos( X )] může být vytvořen rekurzní relací X t t i 1 + ( X ) = 2ti ( X ) ti 1( X ) ( X ) = X 1, t0 = 1, parametr X je normalizovaná proměnná {( Z Z ) ( Z Z ) ( Z Z )} = / Z = R nebo Z = log (R) L (Z L Z U jsou dolní a horní limity Z) U i U L 20

21 Další nekovové odporové teploměry Cernox (tenké vrstvy oxi-nitridů zirkonu) na podložce z Al 2 O 3 0,1 420 K ROX RuO 2 (silná vrstva pasty) 10 mk 40K ( T ) T = R0 exp T R 0 α = 0,23 0,4 α 21

22 Polovodičové diody křemíkové diody napětí na p-n přechodu proud v propustném směru I = 10 μa dioda GaAs 22

23 Termočlánky Typ E: chromel constantan Typ K: chromel alumel Typ T: měď konstantan chromel-au/fe (0.07 %) chromel-cu/fe (0.15 %) nevýhody: citlivost silně klesá s teplotou, vodič termočlánku představuje tepelný zkra. nehomogenita slitin - parazitní termo-emn 23

24 Kapacitní teploměry dielektrika BaTiO 3 apod. nezávisí na magnetickém poli, malá disipace elektrického příkonu 24

25 Magnetická termometrie Paramagnetická susceptibilita nitrát cerito-hořečnatý - CMN Curieův zákon λ T χ = N AJ ( J + 1) λ = 2 μ 0 μbg 3kT 2 Pd + 11 ppm Fe 25

26 Magnetická termometrie s jadernými magnetickými momenty A jaderná magnetická rezonance (NMR) Blochovy rovnice kontinuální detekce, příp. detekce skvidem pulzní excitace, spiové echo, tipping pulzy jaderná susceptibilita χ n = C/T Korringův vztah T 1.T e = κ nejčastěji užívaná jádra Cu 63, 65, Pt 195 (I = ½) 26

27 anizotropie záření γ Termometrie jaderné orientace W k max ( T, θ ) = QkU k Fk Bk ( T, Beff ) Pk ( cosθ ) k = 0,2,4,.. detektor U k -koeficient deorientace, A k -faktor úhlového rozdělení, B k - parametery orientace, P k -Legendrovy polynomy B 27

28 nejužívanější orientační termometry 60 CoCo hcp monokrystal nevyžaduje užití magnetického pole 28

29 Termometr křivky tání pevného He 3 Clausiova-Clapeyronova rovnice dp dt m = ( Sl Ss ) m ( V l V s ) m doporučená teplotní závislost tlaku tání p = p A + 5 i= 3 a T i i problémy s termalizací, hysterezí deformačního tlakoměru in situ a rychlostí odezvy 29

30 PLTS-2000 navržená provizorní stupnice - problémy s navázáním na ITS-90 T N = 0,902 mk, p N = 3,43934 MPa p min = 2,93113 MPa T min = 315,24 mk 30

31 Superconducting reference points SRD1000 (spolupráce PTB, NMI a NPL) 31

32 Termometr Coulombovy blokace tunelový přechod elektronů diferenciální vodivost G/G T = 1-(E C /kt)g(ev/nkt), E C = e 2 /2C eff šířka křivky V 1/2 = NkT/e 13 μm 1 K <T <30 K 160 μm T < 1.5 K 32

33 Johnsonův šum J. B. Johnson: Thermal agitation of electricity in conductors, Phys. Rev. 32 (1928), H. Nyquist: Thermal agitation of electric charge in conductors, Phys. Rev. 32(1928) Tepelný Brownův pohyb vodivostních elektronů v kovu vytváří statisticky fluktuující napětí u na svorkách rezistoru -střední hodnota v dostatečné dlouhém časovém intervalu je nulová R 1 R 2 U 1 L U 2 celková energie v intervalu dν dq = 2dnkT / 2 = 2kTLdν / c vlastní frekvence nc ν n = 2L n=1,2,.. pro velká n cdn dν = 2L v tepelné rovnováze při teplotě T má každý mód elektrický a magnetický stupeň volnosti se střední energií 1/2kT představuje energii Q přenášenou z R 1 do R 2 a naopak v čase t=l/c d Q = dq = dq / 2t = ktdν

34 zvolíme-li R 1 =R 2 platí 2 2 R U U Q = R I = =.. = = Q R ( R + R ) 1 2 pak je kvadratická střední hodnota šumového napětí 2 u ( ν ) 4QR = 4kTdν = v intervalu frekvencí (ν, ν + Δν) ν +Δν 2 2 U rms = u = 4kTRdν = 4kTRΔν ν kt/2 nahrazuje kvantový výraz exp hν / 2 ( hν / kt ) 1 za předpokladu, že hν<<kt, tj. ν/t<<20 GHz/K, což je prakticky vždy splněno pro R =1 kω a šířku pásma detekční trasy Δν = 1 khz pro T = 4 K U rms ~10-8 V dq/dt ~ W pro T = 10 mk U rms ~10-10 V dq/dt ~ W přesnost měření teploty závisí na době středování τ šumového napětí u ΔT/T = 1/(2τ Δν) 1/2 k dosažení ΔT/T = 0,1 % je třeba τ ~ 1,5 hod 34

35 Použití stejnosměrného skvidu jako zesilovače proudu : J. Li et al.: Current sensing noise thermometry for millikelvin temperatures using a DC SQUID preamplifier, Physica B 208(2000), šumový proud vstupní indukčností skvidu vztažený na jednotkovou šířku pásma 4kT 1 2 R 1+ ω τ 2 I n = τ = ( L L ) R 2 i + s / ekvivalentní teplota šumu systému T N ε c = kde ε c je vazebná energetická citlivost skvidu 2kτ srovnání s kalibrovaným Ge termometrem pro T>300 mk a s krystalizačním termometrem 3 He na výstup skvidu je aplikována rychlá Fourierova transmormace a provedena kalibrace podle vztahu pro proud I n R = 0,29 mω, T N = 1,7 μk (pro přesnost 1 % je třeba ΔT = 145 s) Skvid: Quantum Design L i = 109 μh, ε c = 500 h 35

36 B Teorém fluktuace disipace: předpoklad, že v tepelné rovnováze je odezva systému na malé vnější poruchy táž, jako odezva na spontánní fluktuace Vztah mezi dynamickými projevy nějakého systému (funkce odezvy) a jeho rovnovážnými vlastnostmi (fluktuace kolem základního stavu při nenulové teplotě) autokorelační funkce C(t w,t) = M(t w ).M(t) proměnné veličiny M je střední hodnota součinu jejích hodnot, kterých nabývá ve dvou časech t w a t přes celý soubor realizací této proměnné Odezva na impulz: relaxační funkce: C t R( t tw ) = β t σ ( t ) ( t t ) = βc( t t ) w w w w 1 β = kt Vzorek - váleček z 5N mědi odezva - vířivé proudy Fourierova transformace signálu skvidu 36

37 Výkonové spektrum šumu při různých teplotách Redukovaný výkon Odezva a autokorelace signálu při teplotě lázně 4 He 37

38 Kalibrace převodního faktoru mezi odezvou a autokorelační funkcí se provádí při teplotě lázně 4 He D. Hérisson, M. Ocio: Fluctuation-Dissipation Ratio of a Spin Glass in the Aging Regime, Phys. Rev. Lett. 88(2002)

39 C Využití výstřelového šumu v tunelovém přechodu Výstřelový šum (shot noise - Schottky 1918) se objevuje ve všech systémech, v nichž proud sestává z náhodných tunelových událostí - tunelový přechod ( vakouvá dioda nebo proud fotonů) četnost přechodu tunelovou bariérou z jednoho kovu do druhého - Fermiho zlaté pravidlo 2π 2 2 Γ ( ) = lm( E) r D ( E) f ()( E) 1 f r l l r r l l( r)( E) de v úzké a vysoké bariéře je hustota stavů D(E F ) konstantní Pro (ev, kt) << E bariéra je proud přechodem Fermiho funkce na tunelovém přechodu s přiloženým napětím 2π 2 2 I = Ir Il = l M ( EF ) r D( EF ) fr ( E) fl ( E) de = V / R (chová se jako rezistor) 39

40 Spektrální hustota šumu - součet četností přechodů v obou směrech { } 2 2eV ev ev SI ( V) = fr ( E) 1 fl ( E) fl ( E) 1 fr ( E) de coth 2eIcoth R + = = R 2kT 2kT Pro V = 0 dostaneme výraz pro Johnsonůvšum V limitě ev>>kt je S I = 2eI standardní výstřelový šum S I 2eI V L. Spietz et al.: Primary Electronic Thermometry Using the Shot Noise of a Tunnel Junction, Science 300(2003) kT/e 40

41 Tunelový přechod (zobrazení AFM) R=50 Ω plocha=5 μm 2 I + Al-Al 2 O 3 -Al V + I - V - 41

42 Napájení tunelového přechodu, měření ss napětí na přechodu a detekce vysokofrekvenčního signálu 42

43 Shoda ve čtyřech dekádách teploty 43

44 Srovnání se sekundárními termometry 44

Nízké teploty. M. Rotter (a L. Skrbek ) KFNT MFF UK. U3V Praha 4. 1. 2010

Nízké teploty. M. Rotter (a L. Skrbek ) KFNT MFF UK. U3V Praha 4. 1. 2010 Nízké teploty M. Rotter (a L. Skrbek ) KFNT MFF UK U3V Praha 4. 1. 2010 1 Příroda 100 K 10 K 1 K 0.1 K Pokojová teplota 90.2 K O 2 Cailletet, Pictet 1877 77.3 K N 2 Wroblewski, Olszewski 1883 20.4 K H

Více

Kryogenní materiály. Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav II NFPL146 NFPL 095 ZS 2010/11

Kryogenní materiály. Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav II NFPL146 NFPL 095 ZS 2010/11 Kryogenní materiály Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav II NFPL146 NFPL 095 ZS 010/11 1 Materiály pro kryogeniku Dobré vodiče tepla měď, hliník, stříbro Špatné vodiče tepla slitiny mědi,

Více

Modulace a šum signálu

Modulace a šum signálu Modulace a šum signálu PATRIK KANIA a ŠTĚPÁN URBAN Nejlepší laboratoř molekulové spektroskopie vysokého rozlišení Ústav analytické chemie, VŠCHT Praha kaniap@vscht.cz a urbans@vscht.cz http://www.vscht.cz/anl/lmsvr

Více

MĚŘENÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI. - pro měření relativní vlhkosti se používají metody měření

MĚŘENÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI. - pro měření relativní vlhkosti se používají metody měření MĚŘENÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI - pro měření relativní vlhkosti se používají metody měření obsahu vlhkosti vplynech Psychrometrické metody Měření rosného bodu Sorpční metody Rovnovážné elektrolytické metody

Více

Měření teploty v budovách

Měření teploty v budovách Měření teploty v budovách Zadání 1. Seznamte se s fyzikálními principy a funkčností předložených senzorů: odporový teploměr Pt100, termistor NCT, termočlánek typu K a bezdotykový úhrnný pyrometr 2. Proveďte

Více

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k Ú k o l : a) Proveďte kalibraci odporového teploměru, termočlánku a termistoru b) Určete teplotní koeficienty odporového teploměru, konstanty charakterizující

Více

E g IZOLANT POLOVODIČ KOV. Zakázaný pás energií

E g IZOLANT POLOVODIČ KOV. Zakázaný pás energií Polovodiče To jestli nazýváme danou látku polovodičem, závisí především na jejích vlastnostech ve zvoleném teplotním oboru. Obecně jsou to látky s 0 ev < Eg < ev. KOV POLOVODIČ E g IZOLANT Zakázaný pás

Více

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí.

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí. 1 SENZORY TEPLOTY TEPLOTA je jednou z nejdůležitějších veličin ovlivňujících téměř všechny stavy a procesy v přírodě Ke stanovení teploty se využívá závislosti určitých fyzikálních veličin na teplotě (A

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

výkonovou hustotu definovat lze (v jednotkách W na Hz). Tepelný šum (thermal noise) Blikavý šum (flicker noise)

výkonovou hustotu definovat lze (v jednotkách W na Hz). Tepelný šum (thermal noise) Blikavý šum (flicker noise) Šumová analýza Josef Dobeš 26. září 2013 Rádiové obvody a zařízení 1 1 Fyzikální příčiny šumu a jeho typy Náhodný pohyb nosičů náboje (elektronů a děr) v elektronických prvcích generuje napětí a proudy

Více

Příloha pro metrologii teploty

Příloha pro metrologii teploty Příloha pro metrologii teploty Historie měření teploty a teplotních stupnic První teploměr sestrojil Galileo Galilei r. 1603, byl to vzduchový teploměr, který ukazoval změnu teploty nasáváním barevné kapaliny,

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Otázky k úloze (domácí příprava): Pro jakou teplotu je U = 0 v případě použití převodníku s posunutou nulou dle obr. 1 (senzor Pt 100,

Více

Pozitron teoretická předpověď

Pozitron teoretická předpověď Pozitron teoretická předpověď Diracova rovnice: αp c mc x, t snaha popsat relativisticky pohyb elektronu x, t ˆ i t řešení s negativní energií vakuum je Diracovo moře elektronů pozitrony díry ve vaku Paul

Více

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu 11. Polovodiče Polovodiče jsou krystalické nebo amorfní látky, jejichž elektrická vodivost leží mezi elektrickou vodivostí kovů a izolantů a závisí na teplotě nebo dopadajícím optickém záření. Elektrické

Více

1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu:

1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu: 1 Pracovní úkol 1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu: (a) platinovýodporovýteploměr(určetekonstanty R 0, A, B). (b) termočlánek měď-konstantan(určete konstanty a, b,

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Úloha 1: Vypočtěte hustotu uhlíku (diamant), křemíku, germania a α-sn (šedý cín) z mřížkové konstanty a hmotnosti jednoho atomu.

Úloha 1: Vypočtěte hustotu uhlíku (diamant), křemíku, germania a α-sn (šedý cín) z mřížkové konstanty a hmotnosti jednoho atomu. Úloha : Vypočtěte hustotu uhlíku (diamant), křemíku, germania a α-sn (šedý cín) z mřížkové konstanty a hmotnosti jednoho atomu. Všechny zadané prvky mají krystalovou strukturu kub. diamantu. (http://en.wikipedia.org/wiki/diamond_cubic),

Více

Magnetokalorický jev MCE

Magnetokalorický jev MCE Magnetokalorický jev a jeho aplikační potenciál P. Svoboda Katedra fyziky kondenzovaných látek Magnetokalorický jev MCE MCE: znám déle než 120 let renesance zájmu během posledních 35 let PROČ? Připomínka

Více

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů) Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů) Pavel Cejnar Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK pavel.cejnar@mff.cuni.cz Příklad I Datování Galileiho rukopisů Galileo Galilei (1564 1642) Všechny vázané

Více

Plyn. 11 plynných prvků. Vzácné plyny. He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Diatomické plynné prvky H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2

Plyn. 11 plynných prvků. Vzácné plyny. He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Diatomické plynné prvky H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2 Plyny Plyn T v, K Vzácné plyny 11 plynných prvků He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn 165 Rn 211 N 2 O 2 77 F 2 90 85 Diatomické plynné prvky Cl 2 238 H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2 H 2 He Ne Ar Kr Xe 20 4.4 27 87 120 1 Plyn

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech Jiří Petržela co je to šum? je to náhodný signál narušující zpracování a přenos užitečného signálu je to signál náhodné okamžité amplitudy s časově neměnnými statistickými vlastnostmi kde se vyskytuje?

Více

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY VZÁCNÉPLYNY ACH 02 Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY 1 VZÁCNÉ PLYNY 2 Vzácné plyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII s 2 p

Více

Mol. fyz. a termodynamika

Mol. fyz. a termodynamika Molekulová fyzika pracuje na základě kinetické teorie látek a statistiky Termodynamika zkoumání tepelných jevů a strojů nezajímají nás jednotlivé částice Molekulová fyzika základem jsou: Látka kteréhokoli

Více

13. Další měřicí přístroje, etalony elektrických veličin.

13. Další měřicí přístroje, etalony elektrických veličin. 13. Další měřicí přístroje, etalony elektrických veličin. přednášky A3B38SME Senzory a měření zdroje převzatých obrázků: pokud není uvedeno jinak, zdrojem je monografie Haasz, Sedláček: Elektrická měření

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne:

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne: Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. Úloha č. VIII Název: Kalibrace odporového teploměru a termočlánku fázové přechody Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.:

Více

Elektrický proud v polovodičích

Elektrický proud v polovodičích Elektrický proud v polovodičích Polovodič Látka, jejíž měrný elektrický odpor je při obvyklých teplotách mnohem menší než u izolantů, ale zase mnohem větší než u kovů. Polovodič Látka, jejíž měrný elektrický

Více

Optoelektronické polovodičové součástky

Optoelektronické polovodičové součástky Optoelektronické polovodičové součástky směr převodu energie optická na elektrickou elektrická na optickou solární články fotodetektory LED LASER Mechanizmy absorpce a emise fotonů mezipásové přechody

Více

SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA SYSTÉM

SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA SYSTÉM SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA SYSTÉM SYSTÉM Systém pro měření elektrických, magnetických a transportních vlastností materiálů v rozsahu teplot 2 300 K. TECHNOLOGICKÝ CELEK Elektrické a tepelné vlastnosti materiálů

Více

Fotonásobič. fotokatoda. typicky: - koeficient sekundární emise = počet dynod N = zisk: G = fokusační elektrononová optika

Fotonásobič. fotokatoda. typicky: - koeficient sekundární emise = počet dynod N = zisk: G = fokusační elektrononová optika Fotonásobič vstupní okno fotokatoda E h fokusační elektrononová optika systém dynod anoda e zesílení G N typicky: - koeficient sekundární emise = 3 4 - počet dynod N = 10 12 - zisk: G = 10 5-10 7 Fotonásobič

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

Metrologie teploty. Mezinárodní teplotní stupnice 1990 (ITS-90)

Metrologie teploty. Mezinárodní teplotní stupnice 1990 (ITS-90) Metrologie teploty Již dávno si lidé všimli zvláštního stavu látek, nazývali jej podle svých pocitů studený nebo teplý. Teplota vyjadřuje stav hmoty, je to míra vnitřní energie látek. Teplota je mírou

Více

Kovy - model volných elektronů

Kovy - model volných elektronů Kovy - model volných elektronů Kovová vazba 1. Preferuje ji většina prvků vyskytujících se v přírodě. Kov je tvořen kladně nabitými ionty (s konfigurací vzácného plynu) a relativně velmi volnými elektrony.

Více

V da1ším budou popisovány pouze teploměry s převodem na elektrický signál.

V da1ším budou popisovány pouze teploměry s převodem na elektrický signál. 5. Měření teploty Základní jednotkou termodynamické teploty je K (Kelvin) a je to 73,6 tá část termodynamické teploty trojného bodu vody (od absolutní nulové teploty 0 K). Trojný bod vody je stav rovnováhy

Více

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA) Polovodičové diody varikap, usměrňovací dioda, Zenerova dioda, lavinová dioda, tunelová dioda, průrazy diod Polovodičové diody (diode) součástky s 1 PN přechodem varikap usměrňovací dioda Zenerova dioda

Více

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství Vodík jako alternativní ekologické palivo palivové články a vodíkové hospodářství Charakteristika vodíku vodík je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru na Zemi je třetím nejrozšířenějším prvkem po kyslíku

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty:

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty: Definice teploty: Základní pojmy Fyzikální veličina vyjadřující míru tepelného stavu tělesa Teplotní stupnice Termodynamická (Kelvinova) stupnice je určena dvěma pevnými body: absolutní nula (ustává termický

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. Kontrolní metrologické středisko Ruská 2887/101, Ostrava Vítkovice

VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. Kontrolní metrologické středisko Ruská 2887/101, Ostrava Vítkovice Pracoviště kalibrační laboratoře: 1. II, Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava - Vítkovice 2. I, Ruská, vstup 58, 706 02 Ostrava -Vítkovice 1. II Obor měřené veličiny: Délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci:

Více

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače . Pasivní snímače Pasivní snímače při působení měřené veličiny mění svoji charakteristickou vlastnost, která potom ovlivní tok elektrické energie. Její změna je pak mírou hodnoty měřené veličiny. Pasivní

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Automatizace Snímače teploty. Snímače teploty

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Automatizace Snímače teploty. Snímače teploty Snímače teploty Měření teploty patří k jednomu z nejdůležitějších oborů měření, protože je základem řízení řady technologických procesů. Pro měření teploty jsou stanoveny dvě stupnice: a) Termodynamická

Více

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček: Molekulová fyzika zkoumá vlastnosti látek na základě jejich vnitřní struktury, pohybu a vzájemného působení částic, ze kterých se látky skládají. Termodynamika se zabývá zákony přeměny různých forem energie

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory 25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie Bezdotykové měření Pyrometrie (obrázky viz. sešit) Bezdotykové měření teplot je měření povrchové teploty těles na základě elektromagnetického záření mezi tělesem

Více

Elektrická zařízení III.ročník

Elektrická zařízení III.ročník Elektrická zařízení III.ročník (Ing. Jiří Hájek) Přehled témat a tématických celků, odpřednášených pro žáky SPŠE oboru Zařízení silnoproudé elektrotechniky v rámci předmětu Elektrická zařízení El. světlo

Více

Základy pyrometrie. - pyrometrie = bezkontaktní měření teploty. 0.4 µm... 25 µm - 40 0 C... 10 000 0 C

Základy pyrometrie. - pyrometrie = bezkontaktní měření teploty. 0.4 µm... 25 µm - 40 0 C... 10 000 0 C Základy pyrometrie - pyrometrie = bezkontaktní měření teploty 0.4 µm... 25 µm - 40 0 C... 10 000 0 C výhody: zanedbatelný vliv měřící techniky na objekt možnost měření rotujících nebo pohybujících se těles

Více

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113 Sluneční energie, fotovoltaický jev Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113 1 Osnova přednášky Slunce jako zdroj energie Vlastnosti slunečního

Více

Autor: Bc. Tomáš Zelenka Obor: Fyzikální chemie povrchů

Autor: Bc. Tomáš Zelenka Obor: Fyzikální chemie povrchů Autor: Bc. Tomáš Zelenka Obor: Fyzikální chemie povrchů Modifikované verze Dewarových nádob Konstrukce řešena pro vložení exp. aparatury (nebo její části) ta pracuje za nízkých teplot Kryostaty - různé

Více

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické Termodynamika termodynamická teplota: Stavy hmoty jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody (273,16 K = 0,01 o C). 0 o C = 273,15 K T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]=

Více

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013 Fyzikální chemie Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302 14. února 2013 Co je fyzikální chemie? Co je fyzikální chemie? makroskopický přístup: (klasická) termodynamika nerovnovážná

Více

13. Spektroskopie základní pojmy

13. Spektroskopie základní pojmy základní pojmy Spektroskopicky významné OPTICKÉ JEVY absorpce absorpční spektrometrie emise emisní spektrometrie rozptyl rozptylové metody Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D.

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D. Napěťový průraz polovodičových přechodů Zvyšování napětí na přechodu -přechod se rozšiřuje, ale pouze s U (!!) - intenzita elektrického pole roste -překročení kritické hodnoty U (BR) -vzrůstu závěrného

Více

Senzorika a senzorické soustavy

Senzorika a senzorické soustavy Senzorika a senzorické soustavy Snímače teploty Tato publikace vznikla jako součást projektu CZ.04.1.03/3.2.15.2/0285 Inovace VŠ oborů strojního zaměření, který je spolufinancován evropským sociálním fondem

Více

Úvod do elektrokinetiky

Úvod do elektrokinetiky Úvod do elektrokinetiky Hlavní body - elektrokinetika Elektrické proudy pohyb nábojů Ohmův zákon, mikroskopický pohled Měrná vodivost σ izolanty, vodiče, polovodiče Elektrické zdroje napětí (a proudu)

Více

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova 1 Rozložení, distribuce tepla Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty je to stavová veličina, charakterizující termodynamickou rovnováhu systému. Teplo vyjadřuje kinetickou energii částic. Teplota

Více

Doporučená literatura

Doporučená literatura Elektronika 2015 Doporučená literatura J. Doleček Moderní učebnice elektroniky 1-6, Technická literatura BEN Z Ondráček Elektronika pro fyziky, Brno 1998 www Mike Tooley, Electroinic circuits, fundamental

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_15_OC_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly)

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly) Měření při najíždění bloku (vybrané kapitoly) 1 Reaktor VVER 1000 typ V320 Heterogenní reaktor Palivo nízce obohacený kysličník uraničitý Moderátor a chladivo roztok kyseliny borité v chemicky čisté vodě

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace měření teploty - 2 17.SP-t.2. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Další pokračování o měření teploty a tepla Termistory (krystalické)

Více

MĚŘENÍ TEPLOTY. Přehled technických teploměrů. Teploměry kapalinové. Teploměry tenzní. Rozdělení snímačů teploty: Ukázky aplikace termochromních barev

MĚŘENÍ TEPLOTY. Přehled technických teploměrů. Teploměry kapalinové. Teploměry tenzní. Rozdělení snímačů teploty: Ukázky aplikace termochromních barev MĚŘENÍ TEPLOTY teplota je jednou z nejdůležitějších veličin ovlivňujících téměř všechny stavy a procesy v přírodě při měření teploty se měří obecně jiná veličina A, která je na teplotě závislá podle určitého

Více

Základní pojmy. p= [Pa, N, m S. Definice tlaku: Síla působící kolmo na jednotku plochy. diference. tlaková. Přetlak. atmosférický tlak. Podtlak.

Základní pojmy. p= [Pa, N, m S. Definice tlaku: Síla působící kolmo na jednotku plochy. diference. tlaková. Přetlak. atmosférický tlak. Podtlak. Základní pojmy Definice tlaku: Síla působící kolmo na jednotku plochy F p= [Pa, N, m S 2 ] p Přetlak tlaková diference atmosférický tlak absolutní tlak Podtlak absolutní nula t 2 ozdělení tlakoměrů Podle

Více

6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU

6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU 6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU Měřicí potřeby 1) solární baterie 2) termoelektrická baterie 3) univerzální měřicí zesilovač 4) reostat 330 Ω, 1A 5) žárovka 220 V / 120 W s reflektorem 6) digitální multimetr

Více

Mikroskopie rastrující sondy

Mikroskopie rastrující sondy Mikroskopie rastrující sondy Metody charakterizace nanomateriálů I RNDr. Věra Vodičková, PhD. Metody mikroskopie rastrující sondy SPM (scanning( probe Microscopy) Metody mikroskopie rastrující sondy soubor

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu:

1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu: 1 Pracovní úkoly 1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu: a. platinový odporový teploměr (určete konstanty R 0, A, B) b. termočlánek měď-konstantan (určete konstanty a,

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Pavel Matějka, Vadym Prokopec pavel.matejka@vscht.cz pavel.matejka@gmail.com Vadym.Prokopec@vscht.cz

Více

Dioda - ideální. Polovodičové diody. nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem)

Dioda - ideální. Polovodičové diody. nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem) Polovodičové diody: deální dioda Polovodičové diody: struktury a typy Dioda - ideální anoda [m] nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem) deální vs. reálná

Více

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení). SNÍMAČE - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení). Rozdělení snímačů přímé- snímaná veličina je i na výstupu snímače nepřímé -

Více

Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii

Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii Speciální spektrometrické metody Zpracování signálu ve spektroskopii detekce slabých signálů synchronní detekce (Lock-in) čítaní fotonů měření časového průběhu signálů metoda fázového posuvu časově korelované

Více

1. Zdroje a detektory optického záření

1. Zdroje a detektory optického záření 1. Zdroje a detektory optického záření 1.1. Zdroje optického záření výkon a jeho časový průběh spektrální charakteristika a její stabilita v čase koherenční vlastnosti 1.1.1. Tepelné zdroje velmi malá

Více

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické). PŘEDMĚTY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM V BAKALÁŘSKÉM STUDIU SP: CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ SO: MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ POVINNÝ PŘEDMĚT: NAUKA O MATERIÁLECH Ing. Alena Macháčková, CSc. 1. Souvislost

Více

Polovodičové diody. Dělení polovodičových diod podle základního materiálu: Germaniové Křemíkové Galium-arsenid+Au

Polovodičové diody. Dělení polovodičových diod podle základního materiálu: Germaniové Křemíkové Galium-arsenid+Au Polovodičové diody Dioda definice: Elektronická dvojpólová součástka, která při své činnosti využívá přechod, který vykazuje usměrňující vlastnosti (jednosměrnou vodivost). Vlastnosti se liší způsobem

Více

METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ

METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ J. KAŠPAROVÁ, Č. DRAŠAR Fakulta chemicko - technologická, Univerzita Pardubice, Studentská 573, 532 10 Pardubice, CZ, e-mail:jana.kasparova@upce.cz

Více

Využití magneticko-rezonanční tomografie v měřicí technice. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. Ing. Petr Marcoň

Využití magneticko-rezonanční tomografie v měřicí technice. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. Ing. Petr Marcoň Využití magneticko-rezonanční tomografie v měřicí technice Ing. Jan Mikulka, Ph.D. Ing. Petr Marcoň Osnova Podstata nukleární magnetické rezonance (MR) Historie vývoje MR Spektroskopie MRS Tomografie MRI

Více

1. Millerovy indexy, reciproká mřížka

1. Millerovy indexy, reciproká mřížka Obsah 1. Millerovy indexy, reciproká mřížka 2. Krystalografické soustavy, Bravaisovy mřížky 3. Poruchy v pevných látkách 4. Difrakční metody určování struktury pevných látek 5. Mechanické vlastnosti pevných

Více

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012. Ročník: osmý

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková VLASTNOSTI KOVŮ Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky 1 Anotace: Žáci

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 3. Měření teplot

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 3. Měření teplot FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 3. Měření teplot OSNOVA 3. KAPITOLY Úvod do problematiky měření teplot

Více

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice Nakreslete schéma vyhodnocovacího obvodu pro kapacitní senzor. Základní hodnota kapacity senzoru pf se mění maximálně o pf. omu má odpovídat výstupní napěťový rozsah V až V. Pro základní (klidovou) hodnotu

Více

Fázové rovnováhy I. Phase change cooling vest $ with Free Shipping. PCM phase change materials

Fázové rovnováhy I. Phase change cooling vest $ with Free Shipping. PCM phase change materials Fázové rovnováhy I PCM phase change materials akumulace tepla pomocí fázové změny (tání-tuhnutí) parafin, mastné kyseliny tání endotermní tuhnutí - exotermní Phase change cooling vest $149.95 with Free

Více

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah 6. ročník květen Stavba látek Stavba látek Elektrické vlastnosti látek Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah Magnetické vlastnosti látek Měření

Více

ELEKTRONIKA PRO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU

ELEKTRONIKA PRO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU ELEKTRONIKA PRO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU Václav Michálek, Antonín Černoch Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů CZ.1.07/2.2.00/07.0018 VM, AČ (SLO/RCPTM)

Více

Senzory ionizujícího záření

Senzory ionizujícího záření Senzory ionizujícího záření Senzory ionizujícího záření dozimetrie α = β = He e 2+, e + γ, n X... elmag aktivita [Bq] (Becquerel) A = A e 0 λt λ...rozpadová konstanta dávka [Gy] (Gray) = [J/kg] A = 0.5

Více

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY . MĚŘENÍ TEPLOTY TEMOČLÁNKY Úkol měření Ověření funkce dvoudrátového převodníku XT pro měření teploty termoelektrickými články (termočlánky) a kompenzace studeného konce polovodičovým přechodem PN.. Ověřte

Více

Generátorové senzory. Termoelektrický článek Piezoelektrické senzory Indukční senzory

Generátorové senzory. Termoelektrický článek Piezoelektrické senzory Indukční senzory Generátorové senzory Termoelektrický článek Piezoelektrické senzory Indukční senzory Obecné vlastnosti termoelektrických článků využívá Seebeckova efektu vodivé spojení dvou různých vodivých materiálů

Více

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY VZORY OTÁZEK A PŘÍKLADŮ K TUTORIÁLU 1 1. a) Co jsou polovodiče nevlastní. b) Proč je používáme. 2. Co jsou polovodiče vlastní. 3. a) Co jsou polovodiče nevlastní. b) Jakým způsobem

Více

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření Otázky pro samotestování Téma1 Sluneční záření 1) Jaká je vzdálenost Země od Slunce? a. 1 AU b. 6378 km c. 1,496 x 10 11 m (±1,7%) 2) Jaké množství záření dopadá přibližně na povrch atmosféry? a. 1,60210-19

Více

F4110 Kvantová fyzika atomárních soustav letní semestr XII. Nízké teploty KOTLÁŘSKÁ 12. KVĚTNA 2010

F4110 Kvantová fyzika atomárních soustav letní semestr XII. Nízké teploty KOTLÁŘSKÁ 12. KVĚTNA 2010 F4110 Kvantová fyzika atomárních soustav letní semestr 2009-2010 XII. Nízké teploty KOTLÁŘSKÁ 12. KVĚTNA 2010 Fyzika nízkých teplot Existence absolutní nuly Absolutní nula teploty pro ideální plyn definována

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Polovodičové zdroje fotonů Přehledový učební text Roman Doleček Liberec 2010 Materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

List 1 z 6. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: FORTE a.s. Metrologická laboratoř Mostkovice 529

List 1 z 6. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: FORTE a.s. Metrologická laboratoř Mostkovice 529 List 1 z 6 Obor měřené veličiny: elektrické veličiny Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (23 ± 2) ºC 1. Elektrický odpor KP 01/2001 0,0 0,5 1,0 mω 0,5 1,0 0,25 % 1,0 4,0 0,070% 4,0 1,0 M 0,035

Více

Frekvence. 1 DC - NAPĚTÍ (měření) I-001, I-002, I-006 1 mv 2,7 µv + D1271 13) 10 mv 2,7 µv 100 mv 3 µv 100 V 17 µv/v

Frekvence. 1 DC - NAPĚTÍ (měření) I-001, I-002, I-006 1 mv 2,7 µv + D1271 13) 10 mv 2,7 µv 100 mv 3 µv 100 V 17 µv/v Obor měřené veličiny: elektrické veličiny Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (23 ± 2) C Strana 1 z celkového počtu 22 stran 1 DC - NAPĚTÍ (měření) I-001, I-002, I-006 1 mv 2,7 µv + D1271 13) 10

Více

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku Měřicí řetězec fyzikální veličina snímač měřicí zesilovač A/D převodník počítač převod fyz. veličiny na elektrickou (odpor, proud, napětí, kmitočet...) převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Více

4. Z modové struktury emisního spektra laseru určete délku aktivní oblasti rezonátoru. Diskutujte,

4. Z modové struktury emisního spektra laseru určete délku aktivní oblasti rezonátoru. Diskutujte, 1 Pracovní úkol 1. Změřte současně světelnou i voltampérovou charakteristiku polovodičového laseru. Naměřené závislosti zpracujte graficky. Stanovte prahový proud i 0. 2. Pomocí Hg výbojky okalibrujte

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Úvod: 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Termočlánky patří mezi nejpoužívanější senzory teploty v průmyslu. Fungují v širokém rozsahu teplot od kryogenních (- 200 C) po velmi vysoké (2500 C). Jsou velmi robustní

Více

Kryogenní technika v elektrovakuové technice

Kryogenní technika v elektrovakuové technice Kryogenní technika v elektrovakuové technice V elektrovakuové technice má kryogenní technika velký význam. Používá se nap. k vymrazování, ale i k zajištní tepelného pomru u speciálních pístroj. Nejvtší

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Elektřina a magnetismus - elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče - elektrický proud v látkách, zákony

Více

Obsah PŘEDMLUVA...9 ÚVOD TEORETICKÁ MECHANIKA...15

Obsah PŘEDMLUVA...9 ÚVOD TEORETICKÁ MECHANIKA...15 Obsah PŘEDMLUVA...9 ÚVOD...11 1. TEORETICKÁ MECHANIKA...15 1.1 INTEGRÁLNÍ PRINCIPY MECHANIKY... 16 1.1.1 Základní pojmy z mechaniky... 16 1.1.2 Integrální principy... 18 1.1.3 Hamiltonův princip nejmenší

Více

Regulátor teploty 48x24 mm C1

Regulátor teploty 48x24 mm C1 Products Elektrické stroje Regulátory teploty Regulátory teploty Regulátor teploty 48x24 mm C1 Dvoupolohová nebo PID regulace Indikátor se dvěma alarmy Regulátor s jedním nezávislým alarmem Možnost doplnění

Více