Základy kryogeniky a nízkoteplotní termometrie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy kryogeniky a nízkoteplotní termometrie"

Transkript

1 Základy kryogeniky a nízkoteplotní termometrie NFPL168 Fyzika a technika nízkých teplot KFNT

2 Příroda 2,73 K 100 K 10 K 1 K 0.1 K 90,2 K O2 Cailletet, Pictet ,3 K N2 Wroblewski, Olszewski ,4 K H 2 Dewar ,2 K 4 He Kamerlingh Onnes ,2 K 3 He 3 He- 4 He rozpouštěcí refrigerátory Pokojová teplota Teplotní stupnice 10 mk Pomerančukovo chlazení Člověk v laboratoři 1 mk 0.1 mk 10 µk 1 µk 100 nk 10 nk 1nK 100 pk Adiabatická demagnetizace paramegnetických solí (CMN) (1933 Giaque, Kurti, Simon) Jaderná demagnetizace nejnižší změřená teplota krystalické mřížky 6µK (Lancaster) 1µK (Bayreuth) Laserové chlazení Chlazení vypařováním BEC 100 pk jádra atomů Rh (Helsinky) 2

3 Vlastnosti kryogenních kapalin kapalina T b (K) T tr (K) T c (K) L(kJ/l) V g /V l O 2 90,188 54,35 154, N 2 77,35 63,15 126, n-h 2 20,38 13,95 33,19 3, He 4 4, ,20 2, He 3 3, ,31 0, T b - bod varu, T tr - trojný bod, T c - kritický bod, L - latentní teplo odpařování, V g /V l - poměr objemu páry a kapaliny 3

4 Metody chlazení Základní principy: kaskádní: čpavek 240 K, ethylen 169 K, methan 112 K, dusík 77 K (Keesom) - využití kryokapalin mezi T tr a T c konání vnější práce detandéry pístové, turbinové (Kapica, Collins) Joulův Thomsonův jev (izoentalpická expanze) plyn O 2 Ar N 2 Ne H 2 4 He 3 He T i (K) pro efektivní chlazení T< T i /3 4

5 Schéma zkapalňovače helia P. Kapitza S.C. Collins 1947 předchlazení LH 2 1 detandér 2 detandéry 1895 tepelné výměníky Linde (protiproudý), Hampson (spirálový) 5

6 1827 Stirlingův tepelný stroj, reverzní Kirkův cyklus 1861 Používá se ke zkapalnění vzduchu, kyslíku nebo dusíku, pracovním plynem je vodík nebo helium tlaku 2-3 MPa 6

7 Giffordův - MacMahonův kryogenerátor (W. E. Gifford, H. O. MacMahon 1961) Dvoustupňový kryogenerátor Sumitomo Chladicí výkon: dq/dt = Δp.V d.f regenerátory: Pb, bronzové šupiny, nově - slitiny nebo oxidy vzácných zemin T min =3,2 K, 1. stupeň: 31 W/40 K 2. stupeň: 1 W/4,2 K 7

8 Pulzní trubice Regenerátory: slitiny a oxidy vzácných zemin Jednostupňová trubice Iwatani T min =55 K chladicí výkon: 2 W/77 K Dvoustupňová trubice CryoMech (P. E. Gifford) T min =2,8 K 1. stupeň: 18 W/65 K 2. stupeň: 0,57 W/4,2 K 8

9 Izoentropické chlazení 1926 F. E. Simon 1931 K. Mendelssohn (0.5 MPa) desorpce plynného helia z aktivního uhlí 1 10 MPa plynného He 2 prostor pro výměnný plyn (He) 3 LH 2 15 K (snížený tlak) A - B izotermické stlačení B - C adiabatická expanze 9

10 Termoelektrické chlazení Peltierův jev I T 0 T x dq / dt = Π. I Π = α. T Parametr kvality Z = 2 α ρ. κ (ρ měrný elektrický odpor, κ měrná tepelná vodivost) Seebeckův jev (termočlánek) V = α. ΔT nejvyšších hodnot Z=(1,5-4).10-3 K -1 se dosahuje v polovodičích Bi-Te, Sb-Te, BiSbTe-BiTeSe dq/dt Nejnižší dosahované teploty: T 0 T x < 100 K, v kaskádním zapojení do 100 K 10

11 Miniaturní refrigerátory MicroMiniature Refrigerators (MMR) Využití Joulova-Thomsonova jevu ab konstantní entalpie cde koexistenční křivka Chladicí výkon 250 mw (80 K) po dobu 50 hod. s použití standardní tlakové lánve s plynným dusíkem W. A. Little 1978 rozměry regulace teploty 11

12 Měření nízkých teplot Teplota je intenzivní veličina, pro níž nelze vytvořit etalon (na rozdíl od délky nebo hmotnosti). Sestavují se teplotní stupnice s pevnými body, jejichž hodnoty se postupně zpřesňují. Mezi těmito body jsou stupnice udržovány pomocí určených čidel s předepsanými vlastnostmi. 12

13 Vývoj mezinárodních teplotních stupnic Absolutní termometr - chování nezávisí na volbě teploměrné látky sekundární termometry - je třeba kalibrovat 13

14 Provizorní stupnice využívající přechodů kovů do supravodivého stavu - vyžaduje kalibrované zařízení SRM 767 Plynový teploměr pv ( 1+ B ( T ) p + C ( T ) ) = nrt p p s rozvojem ve virialových koeficientech B p, C p Není absolutním termometrem - korekce na teplotní a výškový gradient, gradient tlaku - molekulární režim, teplotní závislost absorpce plynu p 14

15 Mezinárodní stupnice ITS-90 0,65 K 5,0 K tlak par 3 He a 4 He 3,0 K 24,5561 K heliový plynový teploměr kalibrovaný ve 3 pevných bodech 13,8033 K 961,78 C platinový odporový teploměr 961,78 C - Planckův vyzařovací zákon 15

16 Srovnání stupnic IPTS-68 a ITS-90 Započtením teplotní závislosti absorpce plynu na stěnách teploměrné baňky plynového teploměru dochází ke korekci o -26 mk při 100 C. Vztah 0 C = 273,15 K byl v roce 1958 stanoven jako pevný. 16

17 Platinový odporový teploměr ( T ) R( T )/ R( 273. K ) W = 90 Musí vyhovovat alespoň jedné z těchto podmínek:: V podoboru 13,8033 K až 273,16 K platí referenční funkce: W W ( C) ( C) bod tání Ga trojný bod Hg ln [ W ( T )] r 90 = A i= 1 A i ( T / K ) ln i 1.5 s tabulkou 13 koeficientů A i a deviační funkce spolu s kalibračními body podle příslušného podoboru Inverzní funkce je s přesností na 0,1 mk stanovena jako: T 90 / = B i= 1 W Bi r ( T ) 90 1/ i 0.65 s tabulkou 16 koeficientů B i 17

18 Kovové odporové teploměry Rozptyl na fononech T<< Θ R ρ T 5,T 2 V nízkých teplotách - rozptyl na příměsích - nezávisí na teplotě (T<13 K pro Pt) Mathiesenovo pravidlo Rh % Fe provozní platinový teploměr vliv Kondova jevu 18

19 Polovodičové odporové teploměry germaniové teploměry teoreticky - excitace nositelů náboje ρ ( E / kt ) Aexp Δ 2 používané kalibrační formule: ln R = m i= 0 ( ln ) a i T i tvar závislosti podle legujících příměsí obvyklý typ zapouzdření - výměnný plyn (He) 19

20 Uhlíkové odporové teploměry Komerční radiotechnické hmotové rezistory (Allen-Bradley, Speer Carbon, Matsushita) carbon glass - jemný grafit absorbovaný v porézním skle Ke kalibraci se nejčastěji užívají Čebyševovy polynomy T ( X ) a t ( X ) = Čebyševův polynom t i = cos i i [ i. arccos( X )] může být vytvořen rekurzní relací X t t i 1 + ( X ) = 2ti ( X ) ti 1( X ) ( X ) = X 1, t0 = 1, parametr X je normalizovaná proměnná {( Z Z ) ( Z Z ) ( Z Z )} = / Z = R nebo Z = log (R) L (Z L Z U jsou dolní a horní limity Z) U i U L 20

21 Další nekovové odporové teploměry Cernox (tenké vrstvy oxi-nitridů zirkonu) na podložce z Al 2 O 3 0,1 420 K ROX RuO 2 (silná vrstva pasty) 10 mk 40K ( T ) T = R0 exp T R 0 α = 0,23 0,4 α 21

22 Polovodičové diody křemíkové diody napětí na p-n přechodu proud v propustném směru I = 10 μa dioda GaAs 22

23 Termočlánky Typ E: chromel constantan Typ K: chromel alumel Typ T: měď konstantan chromel-au/fe (0.07 %) chromel-cu/fe (0.15 %) nevýhody: citlivost silně klesá s teplotou, vodič termočlánku představuje tepelný zkra. nehomogenita slitin - parazitní termo-emn 23

24 Kapacitní teploměry dielektrika BaTiO 3 apod. nezávisí na magnetickém poli, malá disipace elektrického příkonu 24

25 Magnetická termometrie Paramagnetická susceptibilita nitrát cerito-hořečnatý - CMN Curieův zákon λ T χ = N AJ ( J + 1) λ = 2 μ 0 μbg 3kT 2 Pd + 11 ppm Fe 25

26 Magnetická termometrie s jadernými magnetickými momenty A jaderná magnetická rezonance (NMR) Blochovy rovnice kontinuální detekce, příp. detekce skvidem pulzní excitace, spiové echo, tipping pulzy jaderná susceptibilita χ n = C/T Korringův vztah T 1.T e = κ nejčastěji užívaná jádra Cu 63, 65, Pt 195 (I = ½) 26

27 anizotropie záření γ Termometrie jaderné orientace W k max ( T, θ ) = QkU k Fk Bk ( T, Beff ) Pk ( cosθ ) k = 0,2,4,.. detektor U k -koeficient deorientace, A k -faktor úhlového rozdělení, B k - parametery orientace, P k -Legendrovy polynomy B 27

28 nejužívanější orientační termometry 60 CoCo hcp monokrystal nevyžaduje užití magnetického pole 28

29 Termometr křivky tání pevného He 3 Clausiova-Clapeyronova rovnice dp dt m = ( Sl Ss ) m ( V l V s ) m doporučená teplotní závislost tlaku tání p = p A + 5 i= 3 a T i i problémy s termalizací, hysterezí deformačního tlakoměru in situ a rychlostí odezvy 29

30 PLTS-2000 navržená provizorní stupnice - problémy s navázáním na ITS-90 T N = 0,902 mk, p N = 3,43934 MPa p min = 2,93113 MPa T min = 315,24 mk 30

31 Superconducting reference points SRD1000 (spolupráce PTB, NMI a NPL) 31

32 Termometr Coulombovy blokace tunelový přechod elektronů diferenciální vodivost G/G T = 1-(E C /kt)g(ev/nkt), E C = e 2 /2C eff šířka křivky V 1/2 = NkT/e 13 μm 1 K <T <30 K 160 μm T < 1.5 K 32

33 Johnsonův šum J. B. Johnson: Thermal agitation of electricity in conductors, Phys. Rev. 32 (1928), H. Nyquist: Thermal agitation of electric charge in conductors, Phys. Rev. 32(1928) Tepelný Brownův pohyb vodivostních elektronů v kovu vytváří statisticky fluktuující napětí u na svorkách rezistoru -střední hodnota v dostatečné dlouhém časovém intervalu je nulová R 1 R 2 U 1 L U 2 celková energie v intervalu dν dq = 2dnkT / 2 = 2kTLdν / c vlastní frekvence nc ν n = 2L n=1,2,.. pro velká n cdn dν = 2L v tepelné rovnováze při teplotě T má každý mód elektrický a magnetický stupeň volnosti se střední energií 1/2kT představuje energii Q přenášenou z R 1 do R 2 a naopak v čase t=l/c d Q = dq = dq / 2t = ktdν

34 zvolíme-li R 1 =R 2 platí 2 2 R U U Q = R I = =.. = = Q R ( R + R ) 1 2 pak je kvadratická střední hodnota šumového napětí 2 u ( ν ) 4QR = 4kTdν = v intervalu frekvencí (ν, ν + Δν) ν +Δν 2 2 U rms = u = 4kTRdν = 4kTRΔν ν kt/2 nahrazuje kvantový výraz exp hν / 2 ( hν / kt ) 1 za předpokladu, že hν<<kt, tj. ν/t<<20 GHz/K, což je prakticky vždy splněno pro R =1 kω a šířku pásma detekční trasy Δν = 1 khz pro T = 4 K U rms ~10-8 V dq/dt ~ W pro T = 10 mk U rms ~10-10 V dq/dt ~ W přesnost měření teploty závisí na době středování τ šumového napětí u ΔT/T = 1/(2τ Δν) 1/2 k dosažení ΔT/T = 0,1 % je třeba τ ~ 1,5 hod 34

35 Použití stejnosměrného skvidu jako zesilovače proudu : J. Li et al.: Current sensing noise thermometry for millikelvin temperatures using a DC SQUID preamplifier, Physica B 208(2000), šumový proud vstupní indukčností skvidu vztažený na jednotkovou šířku pásma 4kT 1 2 R 1+ ω τ 2 I n = τ = ( L L ) R 2 i + s / ekvivalentní teplota šumu systému T N ε c = kde ε c je vazebná energetická citlivost skvidu 2kτ srovnání s kalibrovaným Ge termometrem pro T>300 mk a s krystalizačním termometrem 3 He na výstup skvidu je aplikována rychlá Fourierova transmormace a provedena kalibrace podle vztahu pro proud I n R = 0,29 mω, T N = 1,7 μk (pro přesnost 1 % je třeba ΔT = 145 s) Skvid: Quantum Design L i = 109 μh, ε c = 500 h 35

36 B Teorém fluktuace disipace: předpoklad, že v tepelné rovnováze je odezva systému na malé vnější poruchy táž, jako odezva na spontánní fluktuace Vztah mezi dynamickými projevy nějakého systému (funkce odezvy) a jeho rovnovážnými vlastnostmi (fluktuace kolem základního stavu při nenulové teplotě) autokorelační funkce C(t w,t) = M(t w ).M(t) proměnné veličiny M je střední hodnota součinu jejích hodnot, kterých nabývá ve dvou časech t w a t přes celý soubor realizací této proměnné Odezva na impulz: relaxační funkce: C t R( t tw ) = β t σ ( t ) ( t t ) = βc( t t ) w w w w 1 β = kt Vzorek - váleček z 5N mědi odezva - vířivé proudy Fourierova transformace signálu skvidu 36

37 Výkonové spektrum šumu při různých teplotách Redukovaný výkon Odezva a autokorelace signálu při teplotě lázně 4 He 37

38 Kalibrace převodního faktoru mezi odezvou a autokorelační funkcí se provádí při teplotě lázně 4 He D. Hérisson, M. Ocio: Fluctuation-Dissipation Ratio of a Spin Glass in the Aging Regime, Phys. Rev. Lett. 88(2002)

39 C Využití výstřelového šumu v tunelovém přechodu Výstřelový šum (shot noise - Schottky 1918) se objevuje ve všech systémech, v nichž proud sestává z náhodných tunelových událostí - tunelový přechod ( vakouvá dioda nebo proud fotonů) četnost přechodu tunelovou bariérou z jednoho kovu do druhého - Fermiho zlaté pravidlo 2π 2 2 Γ ( ) = lm( E) r D ( E) f ()( E) 1 f r l l r r l l( r)( E) de v úzké a vysoké bariéře je hustota stavů D(E F ) konstantní Pro (ev, kt) << E bariéra je proud přechodem Fermiho funkce na tunelovém přechodu s přiloženým napětím 2π 2 2 I = Ir Il = l M ( EF ) r D( EF ) fr ( E) fl ( E) de = V / R (chová se jako rezistor) 39

40 Spektrální hustota šumu - součet četností přechodů v obou směrech { } 2 2eV ev ev SI ( V) = fr ( E) 1 fl ( E) fl ( E) 1 fr ( E) de coth 2eIcoth R + = = R 2kT 2kT Pro V = 0 dostaneme výraz pro Johnsonůvšum V limitě ev>>kt je S I = 2eI standardní výstřelový šum S I 2eI V L. Spietz et al.: Primary Electronic Thermometry Using the Shot Noise of a Tunnel Junction, Science 300(2003) kT/e 40

41 Tunelový přechod (zobrazení AFM) R=50 Ω plocha=5 μm 2 I + Al-Al 2 O 3 -Al V + I - V - 41

42 Napájení tunelového přechodu, měření ss napětí na přechodu a detekce vysokofrekvenčního signálu 42

43 Shoda ve čtyřech dekádách teploty 43

44 Srovnání se sekundárními termometry 44

Měření technologických veličin

Měření technologických veličin Měření technologických veličin Výukové texty Ing Miroslav Fribert Dr. 1 Obsah 1. Měřicí řetězec 2. Pasivní snímače 3. Aktivní snímače 4. Převodníky signálu ze snímačů 5. Měření teploty 6. Měření tlaku

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II. 2004 Vydavatelství ČVUT

Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II. 2004 Vydavatelství ČVUT Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II 2004 Vydavatelství ČVUT PŘEDMLUVA Skriptum Fyzika II je určeno jako studijní pomůcka pro základní

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

I. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

I. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY I. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Fyzikální veličina charakterizuje fyzikální vlastnosti, stavy fyzikálních objektů a jejich změny, které lze změřit. Její hodnotu lze vyjádřit číselnou hodnotou a jednotkou

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT IMPULSNÍ SILNOPROUDÉ VÝBOJE A JEJICH DIAGNOSTIKA I STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ PRAHA 004 FEL ČVUT I. ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ... 4 1. Elementární jevy v plynech... 4 1.1. Základní

Více

UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU varianta O (časová dotace 2 + 2 + 3 + 2)

UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU varianta O (časová dotace 2 + 2 + 3 + 2) UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU varianta O (časová dotace 2 + 2 + 3 + 2) 1. ROČNÍK Očekávané školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, poznámky 1. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY (4 + 2) používá s porozuměním učivem

Více

OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉ TRASY PRO SPEKTROMETRII ZÁŘENÍ GAMA

OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉ TRASY PRO SPEKTROMETRII ZÁŘENÍ GAMA ČESKOSLOVENSKÁ SPEKTROSKOPICKÁ SPOLEČNOST PŘI ČSAV ODBORNÁ SKUPINA INSTRUMENTÁLNÍCH RAOIOANALYTICKÝCH METOD ČESKOSLOVENSKÁ KOMISE PRO ATOMOVOU ENERGII OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉ TRASY PRO SPEKTROMETRII

Více

13 Vznik elektrického proudu

13 Vznik elektrického proudu 13 Vznik elektrického proudu Historické poznámky 1. polovina 19. století: žeň objevů v oblasti elektromagnetismu Luigi Galvani (1737 1798): italský lékař a fyzik; průkopník moderního porodnictví; objevil,

Více

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ SVAŘOVÁNÍ Rozdělení metod svařování Všechny běžné metody svařování lze rozdělit na dvě velké skupiny a to metody tavného svařování a metody tlakového svařování. U tavného svařování

Více

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing.

Více

Základní poznatky termodynamiky

Základní poznatky termodynamiky Kapitola 1 Základní poznatky termodynamiky 1.1 Úvod Při studiu fyziky začínáme zpravidla klasickou mechanikou, ve které studujeme mechanický pohyb těles. Při tom si nevšímáme, jaké vlastnosti mají tato

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

42. MAGNETICKÉ VLASTNOSTI. Diamagnetizmus Paramagnetizmus Feromagnetizmus Magnetická rezonance a Mössbauerova spektroskopie

42. MAGNETICKÉ VLASTNOSTI. Diamagnetizmus Paramagnetizmus Feromagnetizmus Magnetická rezonance a Mössbauerova spektroskopie 565 42. MAGNETICKÉ VLASTNOSTI Diamagnetizmus Paramagnetizmus Feromagnetizmus Magnetická rezonance a Mössbauerova spektroskopie Magnetické vlastnosti látek jsme charakterizovali vektorem magnetizace, permeabilitou

Více

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. 1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. Fyzikální veličiny: Např. délka, čas, elektrický proud a napětí atd. Každá veličina má svoji kvantitativní stránku, která se vyjadřuje hodnotou veličiny

Více

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT IČ spektroskopie a UV/VIS patří mezi nejvýznamnější metody k identifikaci a charakterizaci

Více

Moderní technologie pro konstrukci elektronických systémů (2) TLV, TV, LTCC, Polymerní TLV,

Moderní technologie pro konstrukci elektronických systémů (2) TLV, TV, LTCC, Polymerní TLV, Moderní technologie pro konstrukci elektronických systémů (2) TLV, TV, LTCC, Polymerní TLV, MCM Obsah 1 Úvod 2 Tlusté vrstvy (Thick Films) 3 Tenké vrstvy (Thin Films) 4 Polymerní struktury 5 LTCC 6 Závěr

Více

TEORIE ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ VI.

TEORIE ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ VI. Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, Karla IV. 3 TEORIE ELEKTRONIKÝH OBVODŮ VI. (VYSOKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČE) (SMĚŠOVAČE) Ing. Jiří Nobilis Pardubice Toto skriptum

Více

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík Martin Černík Liberec 2014 . Text a ilustrace: Ing. Martin Černík, Ph.D. Revize textu: doc. Ing. Milan Kolář, CSc. Recenze: Ing. Jan Václavík c Martin Černík, Liberec 2014 Technická univerzita v Liberci

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Studijní modul Atomová a jaderná fyzika Vít Procházka Olomouc 2012 2 Recenzovali: Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D. Ing. Tomáš Hatala

Více

Josephsonovy čipy. 10 V čipy mají kolem 20 000 J. přechodů.

Josephsonovy čipy. 10 V čipy mají kolem 20 000 J. přechodů. Josephsonovy čipy 10 V čipy mají kolem 20 000 J. přechodů. Jen několik laboratoří dokáže vyrobit čipy: Hypres (NIST technology), USA Supracon a PTB, Germany NMIJ, Japan. Výtěžnost výroby je malá, tedy

Více

ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613. příspěvková organizace VYBRANÉ KAPITOLY

ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613. příspěvková organizace VYBRANÉ KAPITOLY STŘEDNÍ ŠKOL, HÍŘO-ŠMBK, SÝKOO 1/613 příspěvková organizace ELEKTCKÁ MĚŘENÍ YBNÉ KPTOLY ng. Tomáš Kostka verze 4/008 Tento materiál nenahrazuje knihu nebo zápis z vyučovacích hodin. NÁH TÉMT K ÚSTNÍ ČÁST

Více

Rozvoj technické základny NMS podle jednotlivých oborů metrologie

Rozvoj technické základny NMS podle jednotlivých oborů metrologie Příloha č. 1 Rozvoj technické základny NMS podle jednotlivých oborů metrologie 1. Metrologie délky a rovinného úhlu Obor metrologie délky využívá a rozvíjí poznatky a metody optiky, kvantové fyziky, teorie

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRONIKA Ing. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Elektrické obvody...4 Základní pojmy...4 Polovodičové součástky...6 Polovodič typu P,typu N,přechod

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Základy návrhu elektrických pouzder (7) Teplotní management návrhu elektronických systémů

Základy návrhu elektrických pouzder (7) Teplotní management návrhu elektronických systémů Základy návrhu elektrických pouzder (7) Teplotní management návrhu elektronických systémů Obsah Úvod a vymezení pojmů Šíření a vedení tepla teplotní management Teplotní součinitel roztažnosti Trendy v

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ. Základní stavové veličiny látky. Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů

1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ. Základní stavové veličiny látky. Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů 1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ Základní stavové veličiny látky Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů Stavová rovnice ideálního plynu f(p, v, T)=0 Měrné tepelné kapacity, c = f (p,t)

Více