~1 ~ ~! J::. Eu::I~ ~ pfedchiuilclch lblkh, rodlflll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "~1 ~ ~! J::. Eu::I~ ~ pfedchiuilclch lblkh, rodlflll"

Transkript

1

2 2 ~1 ~ ~! J::. Eu::I~ ~ pfedchiuilclch lblkh, rodlflll d J m nall (oto1rafickou 1outll o úblry z chtovnlho ~ O m ruchu mlidda. Velkou pflldlto1t majl lhnipl.foto O amat I, ktafl H a:úlattnl nlkt.riho :d.ju:du do 1pN.ta- ':i\ ~" -t. ~::1:. :;;'~:~~~"JcC:,.:-:::;;~:;I ~~~~ :,~~c~a':: hran~nlch nbl'.thnlk6.,, nall rapublica. '"o a1ottory naj:&dafile;llch :dblri\, kter6 koncem roku 't"fhodnotl komlh odbornlko, pfip1 nlll June tyto odmlny1 1. CENA - 14DENN( ZÁJEZD MOSKVA- KAVKAZ; 2. Cl!NA - ~~=~~(D~~~:N~:~~,~-:."i:',!~~: 4~E~EJ1"zAJ:~~~ BUDAPEŠTI. Upo1:orlh1iame lt "'f, le vfedlny :u.1lan 1nlmky (cedr I ty, kten naj1ou uvepejnlnj), budou na úvlrtoudleohodnoceny 1:'\lliltnl komhl odbornlko. Z najlapllch p,..cf bude usportdina Tftt... ka. AlltoPI vy1ta enfc.h anlmko budou odmlnlnl l<nfml cenami. Wime ri1, aby1ta do 1outUa po1llall obrbky ne menlf " I t x t4 cm. Sv pňce po1flejte na adn11u : Redakce VTM, P'raha-Nu1le, Na KYknlcl 7. Kaldf anlmek o.:natt:e krf.tkfrn popihm xobrauntho objektu a dlfe; pplpllte I cechnick fotogdaje ( p rf.t, la, clona a cltll't'oic filmu, pplpadnl til laboratornl Informace). Mnoho IÍ1pkh6 phj REDAKCE.

3 ROBOT pro lgžaře 1 - Jfz.da u robotem..,.. fzda na vodnlch lyffch J :rjskivá sd.le nov' prlvrfence. Bohulel vf:t Jina x nic:h nemá vlastni rychlý motorový llun a musf sl ho vypgjtovat. V úpadnl Evropf: se ted poullvá mfsto vleln6ho llunu s i'idilem nov6ho robota pro lyfai'e" s Wankelovým motorem o obsahu 150 ccm a slle 21 k, který dosahufe rychlosti _.S km/h. a spotfebuje asi _.X lltru pohonni látky u hodinu jlzdy. Dalšl výhodou je, fe tento robot Je malý (2 m dlouhý, 1 m široký) a vui 75 kg, ukfe se snadno transportuje na sti'eje auta. Jeho l'ídkl nl'lienf je konstruovino uk, fe na konci dvou tyli upevnf:ných na zádi Jsou fídftkafakou motocyklu, uxp~sobeni pro l'fzenl na dálku. Motor a fldltka jsou spojeny bowdenem. Robota lze snadno nastartovat stlsknutlm knofllku na fídltkách. Upadne-li Jezdec během jlzdy do vody a pustl ffdftka, motor se okamflti vypne a člun se po nlkollka metrech zastavf. Judee potom mole znovu Z<lUjmout sprb ný postoj pro start a stlsknudm knofliku uvede motor do chodu. Siia motoru stač( k tomu, aby jezdce opit vytihla na vodnl hladinu. (Normilni se startuje z mostku, z: vody, nebo ze speclilntho starto. vaclho uft:rent, tj. gumov,ho voru.) Nový robot tak nahn.z:uje velký llun s fldlčem, Jez:dec sl ho sim fldl, reguluje Jeho rychlost a I na malých vodnlch plochich mofe s nim je.zdlt pfesn' figury. Vodnl lyfovint nent, jak by se mnohým snad zdilo, sportem poslednlch let. jlzdi na vodnlch lyffch Je ul -to let. POvodni se nepoullvalo lylf, ale jezdilo se na prkni, kter6 Z OBSAHU čist.a 171 Robot pro l)'lah Rychlo.rl umol:lnntch ~t l:6 Dncl na 01t.rovl Komodo Budeme Hn potnvlay a aafty? Atom tati loda.i vrtuli Jtab - rudl. rd.c Ameriky Kun 1pono,,.a.fho ryb'htvi Atom mol kul._ krystsl bud.a Ro1tll.aa noaf o potr8vu Mtkrooddecb 03 HOMBPA 11 c1,ilpakohbui ocrpou KoMOAO U..W. H3 HCcSn'H IlOABOAHble /IOJiKH c ~RbUl ABHraTCJICM Ky6a - Hp&CHoe CCPALIC AMcpla<H \.fto nt<oe Apuue? IlpoAQmt<CHHC 4i HT&CTH- "IC(:KOr'O PICCKl31 AUS DBM INHALT DER Nr. 171 Bln Gehilfc filr Waucrslr.i!ahrer Dracbcn von du lnici K~ modo Nahrunpaůttd IUI Brd61 Atom-Untcr1ee:bootc Kub -<lu rote Hcn Amuibl Wu i1t At'Khnc'1 Un1etc wiatcn1chaftlich plwuut.lacbe Bnlhluna Kun tur Sport fbcht..,. PROM nm CONTENTS OP NO. 171 HclpmAte for watu--ůtltt Drqom ftom W Comod~bland Food-scu.0'1!rom oll Atomic submadna Cub - tbe red heart of Amer I ca What 11 Anchnc '1 Our 1clcaccfk:tlon Sport-8.ahlns-coune v PABTfM CfSLB NAJDETE Dld.lctvi aaclat6 - u! rokj' n 500 obiti Rd.eto.,,, motory Ro1t.IW6 JNy Po nt:o W c: topln1. & ltab1 Na b.-.n6 dvouatraul ujfm ottl s bnluk6ho v I... trhu. St4J1 l6kavt dl - Mano >' mhjc M.lkroodd ch da11j soathai kfflo lla VTH 519

4 bylo pflpoudno k člunu Janem. Aby jez:dec neupadl, byla na prkni lftora na drlenl. Poz:di:JI se mlsto prkna začalo poutrvat dvou prkének podobných lyllm, ale stále Ještě pflpoutaných ke člunu. Vývoj však pokračoval dile; tvar, v1hled I tech nika Jl1dy se 1leplovaly. Judee uf drfl lano v rukou. Jeho akčnl rídlus se tfm podstatni zvýlll. MOfe lépe a elegantnijl kplfovat zic1ové vlny vletn ho člunu a po pflmueném tr,nlnku jezdit na vodi I slalom. V roce byla 11lofena svitovi unie pro vodnl lyfovinl, která vy pncovala pro úvody pevn' merl n'rodnl pravidla. Zivodl se ve tfech dlsclplfnich: ve slalomu, v knsojlxdi a veskoclchi v lidn' z: nich však mez:lnirodnl pravidla ntlm robota pouffvat nedovoluji. Slalom: v pfesni vytyčeném sla lomovitm poli mu1f Jezdec objet rikladem pro celkové hodnoceni. Délka tafného lana je 23 m. Kra10Jtzda: tato dlsclpllna vypadi na prvnf pohled velmi jedno dule, ale ve skutečnosti je nejthll a vyfaduje dlouhitho tréninku. Pfl krasojfxdi absolvuje kaldý úvod nik 2 kola asi po 20 vteplnich, Za tuto dobu musr provést na specltlnfch lyflch, zahnutých vpfedu I vzadu, pfedepsan' figury (obraty o 180, 360, skoky pfes vlny apod.). Tyto figury se ohodnotl body podle obtffnostl. Nejvitšl počet bodo rozhodne ovltizl. Rychlost vlečného člunu sl v tomto pffpadf: určuje úvodnlk sám. Pfl mlstrovstvl svita a Evropy jsou pofixoviny fllmovl: úbiry, protofe soudci nemohou tento tanec na vlnich s naprostou pfesnostl sledovat a tudll an i ohodnotit. Skoky: skoky na vodnlch lytrch jsou nejatraktlvnijšf a vyfadujl od DO~ISY OD ftakity. Na tkhto dlouhfch pnn.lch Joto,nflck ho papl"8 Itou u.znamel\iriny tpri.vy, kt Ň..-y ft ll kcsmldc lodl. Tento :m:vliltnl paplr I rvolin o plud"'h' vtel"lny a dovoluje t mlf okamlltou kontrolu vyallanfch sdllanl. TILIPONNf l'l.fltroj UDOUC NOITI. Jedna úp9.donlmecki flrll'la p lne1la nrnl na trh tel.tonnl phttroj ollhim, trwrt nudli. e1.10 voll pouhfm rtl1kinfm kontaktg u Jadnotll fch lhlk. Čl1lo I Yytetleno mnohem lllfl a nedochi.&i k omyltim a ch1bim Jako dosud. pllpevněn' bóje (gumov4 mile) podle pravldel. Vlečný člun Jede pfltom pffmolafe, Jezdec tak pro Jlldl delll trať nel llun a Jeho rychlost se xvyfuje 1,2x proti rychlost! elunu (kdy! elun Jede rychlosti 45 km/h Jede Jezdec 54 km/h.). Jezdec mole pouut bud jedn6 specl tlnf slafomovit lyle nebo dvou lyff. Pfebornlcl pouflvajl Jen Jedné lyle. V prvnfm kole je rychlost vlelnl:ho llunu u len 442 km/h. a u mufo -45 km/h. Po kald'm kole se rychlost xvyluje o 3 km/h. Pid bihem Jlzdy vyl'uuje úvodnlka dalll southe. Palet objetých bófl Je dvodnlko nutnou dhku odvahy a obratnosti. Ro1mf:ry skokanskl:ho mostku: výlka pro feny 1,SO m, pro mule 1,80 m, Ilfe 3,70 m - 4,30 m, d61ka 6,10 m m (nad vodou) a 0,6 m (pod vodou). Rychlost vlelného ~lunu je 57 km/h. Skil:e se na speclilnlch skočkich. Kafdý xhodnlk mi tfl skoky. Hodnot! se ne)delšf skok bez ptdu. D"ka skoku se poelti od hrany sko. kansk ho mostku al k mlstu, kde se nohy úvodnlko dotkly vody po dopadu. Aby dvodntk obstil v me zlnirodnlch z.bodech, musl skákat alespol'\ 30 metro. -AD- 580 VTM

5 l':'i rudký rozvoj v~dy a techniky pfinui kon Lll 1uukcc samočinných počhačo o stále vltlfch pracovnfch rychlostech. Rclfov~ samočinn~ počltače m~ly pracovat rychlost označenou v dccisckundách a ccntisckund4ch. Blektronick~ samočinn~ počltačc majl pracovnl rychlost vltll; označuje se v milisckund4ch, mikrosekundách a v poslední dobl se hovofl o nanosekundách a pikosckund6cb. Pfehled označeni pracoval rych101tl Hmočlnných polltač~ cendujumda mlllaekuada (tlaldna vtefiny) mlkro kund µse1.: (m.lll6ntlna Ytef.) nano1eln&nd (mulardtlaa vtef,) p!kohlnaoda phc (bllioatlna vuf.) Na čem rychlost zavlll? Ziltladol 1tavebnl prvky, jako clcktromagncticki rel~ 1 jsou velmi pomal~, elektronky j1ou mnohem rychlejll. Sem patfl velkcr~ druhy polovodjčovýcb djod, oapfilclad gcrmaniov~ diody, kfcmtkov~ diody, déle tranzistory (triody), polovodičov4 dióda vynalezen t japonským fyzikem dr. Bsakym, ktet6 flume tunclovi 0 Jejl pfekláplcl rychlost je zlomek miuatdtiny vteřiny. (Tunelový jev 1i mů!eme zhruba znlizornit ve tvaru kopec, kterým mohou procbhet elektrony z jedn6 strany kopec na druhou, anil by musely pfekonivat vršek kopec.) Dalllm nad!jntm stavebnjm prvkem je kryotrón (VTM 10/1963, m. 827). Kryotrónd v miniaturn1m provedeni se použlvé jako b.radjov6bo prvku v lo- gic):fch obvodech samočinných po~tačd. Pfekláp!ct rychlost kryotrónu je asi jedna miliardtina vteflny, to"' - 0,01 JO-- - 0,001 IO - 0, , H)-- 1-0, OU1 Dosavadnl feritov6 pameti pracuji pfi kmitočtu 0,6 Hz a majl ncjvt!:tlf mo!nou kapacitu 100 tidc informaci za vtefinu. V potlcdnkh letech se technika zamlfuje na ytvoj tenkých, tvrdých a m!kkýcb magnetlcktch vrtttv. Tvrdi magneticki vratva umo!6.ujc zaznamcnivtt a čht at 100 miuónó informaci z pamed počltače za vtefinu. Zhotovuje se na izolačn1m podklad! zpravidla z niklu a železa 1 pflmesl manganu a vizmutu a je siln' jen OJOOOl mm. Generace počftaěll Podle dkladnlch atavcbnkh prvko. tvofl samo- činn6 počítače tfi aenerace. (Rel6ov6 samočinn6 po- čltačc se neberou v ú tahu, i kdy! napf. v Japonsku se doposud stav!jj,) V prvnj 1cneraci jsou elektronkov6 1amoělnn6 počltai!e. Do ni patfl i čs. EPOS. Druhou generaci tvofl tranzihorov~ aamoč.inn~ pol:itače; majf menši objem a vihu a dejij!ivotnost než elektronkov6. (Soustava EPOS II, kter4 je ve vývojij bude pacfit do t6to generace.) V tfcú generaci jsou samočinn~ počjtače 1 pracovní rychlosti alespoň jednoho miliónu operaci za vtcfinu. Sem patfl soustava FX l postaveni v USA pro pouliti v armid~; m4 pr6m&nou pracovn1 rychlost 2 milión6 operaci za vtc.finu. Stejnou rychlost vykazuje i soustava STRETCH firmy IBM. Samočinn6 počltačc s výkonem I miliónu operaci za vteřinu bude mlt i Sov!t1ký svaz; uf pfed rokem toti! TASS oznámila, fe v SSSR stav!jt 1amoč!on~ poč.ltačc, kter6 budou mlt aton.bobnou pracoval rychlost ne! dosavadnl. Kouzla čaeem Pracovnl rychlost aamočinných poč1tačd se dá zvet!it pomoct tzv. 1dilenf ěa1u. Ca. 1ou1tava

6 BPOS pouilv11 dvou druho 1dllcn1 času : vn6jšlho a vnitfniho. Vnitlnf sdhcni času dovoluje současn! zpracorivat n!kolik instrukci, které jsou čású jednoho programu, Vnljll sdileo.f času soustav! BPOS umoiňuje zpracovávat p!t úloh současn!, tedy p~t nedvislýcn program6. Každý program ma plidhena nutná vstupní a výjrupnl zahzcnj a úsek paml:ti. Zafazorint a vyřazováni program6 obscaráv6 tzv. organidtorj nevelké čést logických obvodó. soustavy. Rozhodnut! Of"' H"ttd n prvnl pohled V)' pad m hrbo tralnl, lel Asi Jako ptecllpotopnl dlno vrv1. DRACI" ganizátora 11 vycbázcjt ze současn~bo vyhodnocovtni okamžitých StavŮ pffslušnýcb jednotek s Qhlcdem na jcdnotliv~ programy. Sdllcni času znamená dokonal~ vyufid času v dob~, kdy probjhá zpracovhá.nj programů. Pro srovnáni: typický výpočet spočhala soustava EPOS 16krát rychleji než stroj dovezený z Anglie, počftač National Blliott 803 B. Zkouška výpočtu na jednom programu počitac.em EPOS trvala 39,8 hod. pli výpočtech na třech programech vykonala soustava EPOS tutéž pré.ci za 24 hodin. Sdíleni času charakterizuje nejnov!jšl sm!r feienl stavby samočinntch počltaf6. Je jim vybaveno jen nlkolik m6.lo počltnčó. na sv~t~. nd. v. ČAPLA N JdHv 11 mrtvolu ohled6m oranfovonidfm fuyhm. :.:: c.'1i:~~=-c!': t'~~ nim hlt m. Jhtak H poko Jlm dvou aj tplkllovfml k~ )' na ostrově V roce 1912 musel feden holandský letec nouxově pfisdt na malém ostróvku Komodo, asi 500 kilometro llpadně od Jávy. Procote na tomto sopefném územl o roz.loze jen asi 320 km' byla jed iná dom~ rodá vesnice bet: pravidelného lodního spojení, byl nucen strill'it tam I Po~h111cl,11u1t v ST R f 1 C, H ktcri "'' prlln\lnttlu pt'llc'.ovoi r)'dtlo t ~ rnlllón)' opcrad u vtetlnu. - Ov16dacl puh h. clckuonk:ktb11 -rotlt ů aros. kuri udl1' u. vtdinu al J; QpCMld, K1 1'.ill'\l'l flntl' 11 J~d.1Mtli1f9.:h ob"odts ele.lnronlck hq potimt:e1 EPOf' 582 VTM

7 K o M o D o Dovolt, plné lty11 mfslce. Kdyf se konefně vrátil do tehdejšl 81dvle, vyprtvěl s hro:rou, le se octl v zemi plné obrovských nrašnj'ch drakll, mez.i nlmlf sl nebyl jist l lvotem. Lid' nebrali jeho strašid elné historky vilně. Pak p Pllla prvn l světod vilka, Y nll se na tajemni 1vlfau upomnělo. Teprve v roce 1926 se vypravila na ostrov expedice chlca1ského p fl rodov ědeckého muzea, a skutečn ě um najl a dosud nez.nám6 ohromn6 j eštěry, al l:typi metry dlouhé, tmavohnědé, s tlamou plnou ostrých 1.ubU s vysunutelným, rozeklaným juykem. Tento tému pohádkový netvor byl ufleněn mu.i plny a dostal jméno Va.ranus komodoensls Ouwens. Proti jiným známým varantlm vynlkal pfedevjlm neobvyklými roi. měry. Tělo nevlitel po i:eml a chodil ae vt:ty~enou hlavou. Am e rl ěa n6 sl odvezli dva tlv6 varany do zoolo. glck6 uhrady. ZJlstill, fe menll mnofstvl d:chto pla:r.o lije I na ostrovclch Rlndb a Padar, a tau na dpadnlm pobretf onrova Flores. Po osvobozeni 2 krut6 kolonl61nl nadvlády xrldlla vláda mlad4i lndo. n6sk6 republiky xvlištnf výbor pro ochranu pffrody. který se ulal starat I o tyto podlvn6 jeltiry. V roce 1961 se na ostrov Komodo vypra..,11 mladý lndon6ský..,f:dec S. Kadarsan. Rok na to se tam znovu vydal v lele mnohe>elenn6 expedice, do nit byli pp!z:vinl I sovftftl pl'lrodovidcl pod vedenlm E. A. Malejeva. Varani z ostrova Komodo jsou vzj.cný pot.ostatek 2 doby. kdy abych H phd ta lfl mole vukk Jm fto I Varanu komodoon1l1 Ovwen1. tvoflly Sundsk6 ostrovy s AustrálH jednu pevninu. Tehdy, asi pred tflcetl mlllóny let. flll po ce" Austrálii, Jeltě s Jinými druhy, % nich! zejména Varanus prlscus, Jeho! kosti se tu a tam nafdou, mifil dokonce osm metro. Život ohromných varana na ostrovech Je umofněn tlm, fe tu nejsou lelmy, kromě nevelk6 cibetky, kteri jim nemofe dfně konkurovat. Malejev poplsufe van.na Jako nlre v!ha'lé, kter6 se nikdy nehonf n kofistf. Pfesto poflri I nmnl jeleny, pfes mhr vysoké, ktdf vili al 100 kg, tedy bnmila tolik. Jako Jejich nepfltel. Jeho kop/sd fsou I dlvoct veprl, xdlvočelf bovoll a koně. Neodmftne vbk ani menlf z:vffata, opice, ještěrky, krysy. ryby, u vesnic lovl I koz:y, psy nebo slepice. Sovětsk6 výpravfi setra! jednoho psa I s obofkem. Varan vobec potravu nehýká, polyká vfe I s kostmi. Zdá se nepochoplteln6, l k se milfe pomalý varan xmocnlt bystro. noh6ho jelena nebo divokého kance. tleno..,, expedice mnohokrit po- zorovall, fe felenl neprofevull strach pfed tlmto ukrutným Ještlrem a pnou se klldn6 v jeho bllzkostl. Varan leki klldd na krytim mfsti, a pfljde-11 zvffe na dosah, srul Jeleni Jednou mocnou ranou ocasu a vrhne se na nlho. Svou Strůnou tlamou s ostrými xuby. kter' se srile vymf:tíu)f, mu roz:p fe bflcho a poflri nejprve vnltfnostl. Za J. hodiny spolyki zvlfe ce", po dvou - I t11 kilových kusech. V faludku jednoho varana našli celou hlavu dlvok6ho kance. Je varan nebezpelný llovlkut Pokud se llenov' výpravy s varany setkall, vyhnull se jim leltui pomalu. vihavi a.le be:r.e strachu. Staly se vlak p11pady, le varan napadl u vsi ma" chlapce a jed noho z nich usmrtil, nebo fe se vrhl na dva slln' mufe, kteff nesli na tyli ulovenfho Jelena. V ujeti v z:oologlcu rahridi se vlak varani brz:y sph.telf s lldml. V londýnskfm zoo pflchh.eff k oletfovatell na u volinf, berou mu potravu z ruky a stavr se pfi tom nifi z:adnl nohy. Varani se. ja.ko )Inf ještf:rl, rozmnoluh vejci s měkkým, percamenu podobným obalem. Samllka Jich klade kolem pětadvaceti a uhrabáv' je pod zem. Vejce mail rozmlry 6x 1 O cm a vili 200 aramg. Mlidata se Uhnou po osmi misfclch a dosa hujl uf do tli misfcq d61ky 52 cm. Mladí varani jsou tmavoledl a maji po celém tile onnfovl lervená kolelka, která na llji a na ocase pfechhejf v pfl~n pruhy. Jak sd.rnou, dostbajl hrnohnidou barvu beze skvrn. Varani sl vyhrabivajl podzomnl nory pod kofleny stromll nebo pod kameny, Hlidata fljl nikdy v dutých stromech, lasto dosti vysoko nad i.emt. Velké kusy dosa.hulf dhy ke a doflvajl se adlf af padeútl let. Start zvffla.ta, kdyf ul nedovedou uchvhlt flvou zvu, toulaji se nikdy po pob1efl a ferou mlkkýle a rybyvyvrlen6 na milllnu. Dosud tlje na ostrovech ul dva tlslce varano. Protofe Je obava, aby tyto vdcn' exempl'1e divn4i fauny nevymfely, Jsou nynl chrinlnl Ú. konem a Indonéský výbor pro ochra nu ptlrody z11xuje na. ostrovi Komodo p1frodovldeckou stanici, kteri bude vú.fn6feltlry pozorovat. -fa- YTM 583

8 Chtl~~~=;~ ;;:,-:v~!v~.m;~::: o tom, Jak.ul ve lkole Jevll új m o lil obor, Jak ne61pkhy ho potkaly, Ja.k I pr.konival a co dok4ul. Navltlvll fhm nlkollk vldeckfch 61tavtl a vf:r.kumnfc:h prac:ovlft. Ale vidy JHm odc:hbal 1 pri:r.dnfm blokem, N, byli tam mladl vldeltl pracovnici a bylo Jich dott, kuti mlll na 1dm kontl fadu dobr'fc:h vj1ledkll. Pokdcl' vlak 1talnt obriuk. flvl mnou be1ffo-11 o tom, c:o privl Půl. JakmllaJHm H vlak nlpll 1 vfm <imy1lam, p1it o nich 1amotnfc:h, rtum Jako kdyl utn. Je to ppllllft41kromno1t nabo obavy, la budou v novlnic:hf Vy1vltl1nl ml dottalo t1prv v 01tavu kllnlc:k a parlmentilnf chlrur1le v Pra:r.e Krll. Mladý vědecký pracovnlk MUDr. Zdeněk N6.prstek ml fekl - nelijeme ve středověku, kdy učenec, nadlený pro Jistý obor, 'Zkoumal nějaký prob"m. Sim prodděl tlsfce pokusil, dm skuzel neúspkh u neúspě chem, af jednou.. mohl ohlblt výsledek sv' mnohaleti príce. Dnes Je cel! vk daleko slofltljšf. Věda. a technika pokročila tak daleko, fe mnoh6 vědnf obory na sebe pfímo navazují, splývají a na.vújem se doplňuji. Je tedy nemofn,, aby vědecký pracovnfk, zvlutě pak mladý, I pfl orlglnilnfm n6.mitu, zvlfdl íikol dm. Musf se nutně opfrat o prú.e desftek, někdy I stovek dalšfch odbornfkll, ktefí opět svými poznatky pomihajf realizovat daný úkol. Je to fakhl obrovski budova, v nff k odlehlým a neprozkoumaným obfektom vedou desftky chodeb, kter na sebe Ílzce navazuji. Teprve po projld všech lze pfekroělt prih dosud neznim6ho, nepoznaniho. Mii Jnm molno1t pruvldflt H o tom na konkrftntm prt. kladl, ktarf tvfm vf'sn mem pphahuje rimec vfednl praxe. Po1ud' t sami. V poslednl dob~ vzrosd s rozvojem srdečnt chirurgie počet operovaných, hlavni df:tf, kterým pffmý zákrok na srdci napraví vrot.enou vadu - otvor v pfepifce, spojujfcl nespnhni pravou I levou sfň navdjem. Pfitom však dochbl asi ve 12 procentech pfrpado k porušeni pfevodnf soustavy v pfepuce. Rych '' temposoubsn,ho fivota vyvoliv! sdle vice zniimých lnfarkto, kdy ucp6.ntm vlinčlt' dvy dojde k nihl nedokrevnosti nikter čbtl srdečnt svaloviny. Postihne-li Infarkt pfepuku, mofe opit nastat kompletní blok srdelnf. Ovšem mo:fe být taká vrozený, nebo nastane po úraxe elektrickým proudem apod. co JI! TO SftDEČNI sf'4okomorovf ILOK! J to ú.valn prekilh Y llfenl v.sruchu Jeclnotllvfml &tmi srdc:a, lahol 1valovlna Je nadtna 1chopno1tl automhic:k ho'' rytmlc:kfho popudu k pravldelnfmu smrltovtnl a natahovint. (Snfelnt pumpa vydali v klidu I dlnfm tepem asi 70 cc:m kr"ve do tepen tlla, c:ol u den flnl a11 7 al IOOO lltrll k rval) V:r.ruc:h, kt rf dtvi k tito harmo nlc:k llnno1tl akfnt podnlt, llrl n v srdci po tzv. pfavodnl 1ou1tavl (vil: obr. 2), l lfl doldltou kfllovatkou Je ppecf1iao komorovf u:r.el A1chofr Tawa r6v v dolnl filtl pfapilky mezi pravou lewou lfnf. Vxnlkne ll takovf blok, xabraauje nonn lnlmu prevedanf nrullvfho1l1ni lu xa 1lnl na 1rdalnl komory, la1tlji na6plnl, nebo I ťiplnl. Doc:hUI k tomu, fa Jak 1lnl, tak komory tapou nekoordl novanl, na 1obl ned.vl1la. Komorovi akce Je xnalnl pomali 1 mi frakvend ui 20-JO up6 :r.a minutu. (U zclrav4ho flovlka tahufe Y rytmu kolem 70,) Namoc:nf I mnohdy po1tllen n bezpalnfml dc:hvaty banldoml 1 kl'alaml, To :r.nameni, la pi! Jakimkollv prudlfm pohybu mhe dolit i k íira:r.u. A tak vyv1tal pped 'tld'ec:kfml prac:ovnlky konkritnl ťikol: Jak dodat tllc ohrolen,mu trdel lmpub k obno ven I pravld lnfc:h koordinovanfc:h stah6 1fnl I komor? N6.ročný úkol. Medicina sama uf ho nemohla dále fešlt. Bylo nutné vyufit všech pot.natků novodobé elektroniky. Jlf pfed l6ty bylo totlf zjlštino, f.e elektrický Impuls je schopen podrifdlt srdce ke stahu. Pokusy na zvlfatech byla domněnka potvrzena. Ale jak vyuf.tt této me tody pro nemocn6t Vidyt postlfený sl nemllfe vozit s sebou na vozlku nějakou slofltou elektrickou aparaturu, která by vyvolala dostatečné podráfdfnf srdce. A jak zavést elektrody do tila a pftmo do srdce? Po n letnfm mnolltvl poku O chi rur1ov' druht úkol vyrallll. Zilelelo tedy na tac:hnlce. I ta bno rekl,. Konstrukt4ifl, va 1poluprid t kapi, 1t11troJlll mlnlaturnf polovodllovi u flzenf, kc:eri dod:lri trdel vlutnl bu dlvf 1l1n.f.I. Celf phltroj, ob1ahui(d kroml tranw.lstorll lelti minlaturnl 2 O 1tavu, pokroku, radottec:h I taro1tech vidy - nall I mew.lntrodnl - n wehjnott, a tedy I nall ltantfl, vltjlnou dovld4 al núlad'nl: tohle H dokiulo, nepodafllo, ppedpoklidi, Je va vfvoji, SUio proto xato u1ad'nout tvi.fl 'f tvir vld'c:llm a dost.c phmo do 1th4u vlcl - tj. do 1trad'u Jad'ninl mezlnirodnlho 1ympo1la o k ramlc:kfchpa HvoYfc:h lltndch, kt r' u1p0pidala Hul~ ntrodnl 1entura pro atomowou en r1il 1polelnl Čs, komisi pro atomovou enersll a Ostavam Jadernlho Yfzkumu ČSAV politkem lervenc:e t, r, Na tomto dosud nej..-ltlim nmpa1fu ( y mp o ion I nlco vice nal bheda a mini nel Je:r.d) H Hiio timlf 100 vld'c:4 z takpka dvou dhftek zemi. Videa, akonomy a c:alau 1polelno1t tr.ipl ener1etlc:k' 1taroltl; :r.kritka a dobfe c:htlli by, aby co nejdpiye byly nikladyna t kwh, vyrobenou v Jad rn alaktrirnl, konefnl ul Jednou nllll nal y alaktrirnl tepelni, Znamen to :r.yfll provoznl teploty, c:ol n nedi do1ihnout 1 llinky kovowfc:h Jadernfc:h matarli16, ale Je do1&1ltetn flinky n kowovfml, c:j. keramic:kfml, Jako l ou '1apr. :r.hut nllf ky11llnfky, karbidy nebo 1lllddy Jadernfch 1urovln, Keramlckd paliva moji mnohem výhodněj'fl vlastnosti nef paliva výlulně kovovd nebo jejich slitiny, cof potvrdili svým stroze realistickým nazlrdnlm na zdsoby klasických energetických moter/dlll sověrštl vědci Puf k o v a P r a v du k. odsouh/dsll odkazy na budoucl vývoj energetiky Amerllan J. C. Oe Iane y, naznalll nalrtnutlm perspektiv Mezindrodnl agentury pro atomovou enerrll jej( zdstupce Poldk Llsows kl d lidsky shrnul ve smyslu prosp8nastl pro celosvl.to'f/ rozvoj techniky Indický publicista Oas G u p t a. VEdcl se tedy citlive podllejl na vjvoji /ldsk6 společnost/, cldlve}i, nef s/ mnohdy mysllme, a lldlte}i, nef je vetj/nou 584 VTM

9 3 ""'"',.,. ~'"' v xrdovfm blofku, Je ah,,.e.. tak velkf Jako krabll ka na pi1k11 do pnctho 1tr0Ja, Ohabn alaktroclov' o41~ hot.1 v.den v pod kou s povrdtu.,.d9lnlho 1va.lu tlo16 do b1llftl krajlnr, Icelo Ja ltucfld aparit voparorin 4o 16lka pod koll, Hned po upojanf, pfimo ppi operul, \PJ'lkoll p0vo4nlpomalf tap napplbllba norm61nl hodnotu, kolam 70 u.minutu, Vida, co dokbala 1polelni prke mnoha odbornfkň - lldsk6 ardce pracuje doslova na baterky. Tyto sloflt' operace se dnes Jll úspunl providijl ve Spojaných stitech, v SSSR a tak6 dlky lnten :llvnfmu výz.kumu I u nás. Skupina prof. Špatka a dr. Pelelky mi za sebou nlkollk 2dafllých úuho. Videcký výzkum neini hranic. Vyfell jeden probl6m, a stoji pfed dalllm, slolltijllm. Nůl odbornici se rozhodli roz. lousknout nemalý orllek. Chtljf tento pffrtroj díle xdokonallt, aby se automaticky mf:nlla frekvence vzhledem k fyxlck6 námaze orsanl1mu. Ale od myllenky k reauucl je dlouhi cesta. Vy!aduje desltky nirolných. pokusg na 1vlfatech, Jmenovitll na psech. Kdyf Jsem se alupol't 1U.tl se1n,mll tlofltostl dto výikumn6 price. poinal JHm, fe nejde pd.t Jen o Jednom Jedln'm ~lovlku. Na kddl:m pokusu 1e po. dflelo mnoho odbornlko, a na kaf.. d6m 1 nich dlelelo. Vllml Jsem 11 proto alespol'i nfkterých. J naporn6, fe pfl fefenf tohoto t - lcwmalmll'l.-c:a&tll lhe ~maken.. lrn flaul ltaterll(yj&feto) 1otfWtl... yffile pey"hudn. J - lcmfn,,...,.", NUů:aY)' enllbh f -,,.., ~ J -,..,,.... J k.o mer1i, 4-1..n. komora, I - lto"'i Illa, ' - IMHYf 11Ul ICeJdl6Y Ptackh, 1 - Nlekomo "Yf-IAedlofl TlhrA r6 H l...,,mm6edc m1 Mtulf poknluji lfyi TawaroYa,... m4nka lwenlm Puriryflo.,.,ch lillon. J - Z: pracoyllf eku,i., lfr. PaleftJr d... H. C."", 4r, Z:, fffprstelc, " ~I J, Ha.U&owi u Holllpho I ulito.-4koll _, _ ~,...tu. O r, f, 4-llektroalkthbYuZ:. l hlc IHrofem Mlft101raf, a&u flmai ajklm ll'r6whl nf.tftl ltn na1t. likolu mi roi:hoduflcf 1lovo "kafská elektronika. Nelze tedy opomenout pr.kl dr. Pelelky, vedoucfho pokusnfho ústavu ÚKECH. Jlf pfed 16ty se ubýval tlmto oborem. Studoval cid llteruuru, usiloval o praktlck' uplatnlnf elektroniky v chlrurcll. jak uf to býd., nov' myllenky narifeji na konzervatlvnf odpor utúlených posobo price. Nikdy se snad 2dlfo, fe jde o Jakýsi konlhk n'" kterých 16kaf0. Ale dr. Pelelka s ostatnfml st nenechal odradit. Proto dnes mofe vlnovat všechny v' nashromildln' poznatky na Jemu vlastnlmu výz.kumu. Prl poku1och H ullva tlolltfdt alek trlckfch ttlmulitoro a roznfch úanamoyfch pfhtrojo, kt N Whom openc:a, priyi cak Jilko u lldl, clch l aun mani vaji lfnna t trdc, top, tlak lcr vnl apod. A prato J1ou tu takt tochnlcl lola Yedaudm Zd lllcom lauc m. ltdyl 11 Jako chta,oe. Htt... Jll ppynt YIHtnl racllapfljlmal, ta Jald nat.ylll, lo Jad nou budo '&&bf.,.t l lctronkaml, kt r roz.ohniji trik. Sama ppfpravn' operace, t). umll' vyvol6nf sli'iokomorov,ho bloku u psa, Je znúnl obdfni. Vfdyť se na i:drav'm orpnlsmu musf napodobit vada, kteri. v pffrodf vinlkne z ro:tllt:ných pfftln. A cof pak vlutnf kardlostlmulace na pokusn'm zvfretf. Kafdý úkon se mlfl zlomky vte Pln. Na provedeni úkladnlho operačnlho zúahu ppi obna&n'm srdci mi chlrurc vltllnou len velml milo luu. Vyhduje to tedy nejen obratn6 ruce, ale I praxi. UkaPI po. kusn4:ho oddllenr li nezlskall pfa noc. Hnolf ullnall s chlrur11t v te r'nu. Napflklad dr. Nlprstek pracoval v nemocnici ve Frýdlantě, kde proddll ve sv.trn volnfm lase tak4: pokusy kflfenfm nlfecfch srdcí. Ale kaldý jednou nijak začlnal A ca flcl o H tfe Aftllca Zm,..ala'llt Na n i úlell, abj vf.c.hnr chlrurslck n61troj "" poku1u byl, vlclj okamlltl,o ruce. S.bem ftll ~Yihil'lr, úrfanl mala znamenat zmar pokutu. Z laboranta lm nu) me alhpoll Hlrlca "41.laz rhu clntnl kuplnr. J to pro1tl ~ ů:uhnf"" praco nlka, a valk' Uttl mlaclfch lldl, bez J Jlchl 'l)'pfd I mnohdy tlpnfch n6.pacl6 by ftabylo malno clo tt. poku1nf d. cllum prabumu k clll. Oslavovat tuto pricl by bylo netnadn6 - vlutnf odmlnou pro celý kolektiv je Jedlnl sprivný výsledek výzkumu, který pl'lnese nikdy malý, nlkdy vltll pflsplvek do společn6ho dlla. -Jev- 4 zn6mo.alc.dyfufjsmest6htfmto II dem r po1l6nfm v Id c O tvdll v tvdl, polofl/1 jsme jim nlkolik ordzek, o kterých íme, fe zajímají nafe ltendle. Oópovfdl byly pllmf a Jasn6 : Sovlukf svaz dosdhr elml zajlmoyfch vfsledlcll s kermetovfml poll y (sm&i keramiky o lca ov6ho pojidla), cof se projevl Ye zvýfenf kapacity 'fýrobnostj f'lektridd eneriie ne)bllwch desetiletích. I Amerllan6,Jejlchf odpo ld noflm ltend10m (ormuloyol i:ndmf badatel prof. To y I o r, nepledpolclddajl. fe ' nejbllljlch S-10 le1ech livnl Jadernd enerrle vfraznejl hospoddlst I Spojenfch ttd10 a fe se pro jewl of tok za let Kanodslcf odbornlk Rob e r t on se sice po1tavll proti domnenk6m, fe by odpady r keramlc~ kfch lldnko byly m~nl flcadlivf, ole velmi lnformatl nl nastlnll, jak snad bude mofno ryul/vot odpadu z tkhto lldnko odnlmdnlm potfebnfch mnofst I z be2j>elnfch uskladnenf' pro da111 pouliti ' roznfch odvltvlch Edy o Y/zkumu nebo ho1podd11tv/ a promytlu. Francle pak je Yelml daleko e.,.oji noyfch keramlt1<9ch poli, jak ukdzol yfdec Co I I I o t Y podrobmm shrnuú, ddle, nef se of dosud rieobecnf pledpolclddolo. S.."'utf Ja JHn : ylcfcl J 1 a u pro mlr a,,..cujf pro ftlj; I to ac:ala dko"i~ dotledn' - t Jn Jako do kball cl't do ruky lld cya pra1tlloclky k :shk6nl aneraet:lclcfch li atamu, doltill I na1'nt a 1:laplont pro1thdky a co tr k tlmto sdro JOm n r11e, tollk patfebnf,ro dalll ro:noj hot,odi6,..tvf, Hanf tfaba. ani pfllll scl6ru.llant, lo prbl oni bjll mazl tfml, lctapi na11 lntena1vnf tpoluprad a Ol'lltlanlm lp,..mfch u1t k mlrodmu v,ulltl atomoy6 eneral "apomohll uldaat < tu k tomu, J k uch"'nlt llcl11yo od pflzralcu tarmajada~ "' dlkj'. SpeJlll H t k phnlm a nahou Ylach mlrumllo ftfch sil u,1"'9 nlta, clamothtrot&nou n_. nfml,..pity mo1k 1k 1mlowYJ' o l:út.&4im ůkaau Jaderftfch zkaulak, 1mlauvy a dohody mazlnirodnlho, 't'falld k ha Yfxnamu. (har) lrtm 585

10 svitov'm koncresu petrochemlko, který se kon1l le N A tos v ~ervnu ve Frankfurtu, vzbudil veliký ohlas referb francouzsk6ho odbornlka Alfreda Charnpagnata o r:lskhinl bllkovln a vltamfno tropy. Zikladem jeho patentu je všeobecnl znimá vlc - kvalenl. Nikomu se ul nebude r:dit dlvn,, kdy! otevfeni ovocni šťáva ufoe kvasit. Dostaly se do ni vzdu.chem kvasinky, kter6 se rozmnollly, tlvl se cukrem ve ltivf: obsdeným a rychle jich pplbýd. U výrobnlho zposobu, který vypracoval A. Champagnat, nejde o nic Jin6ho, nedletr však, abychom zostali u našeho pflrovnánl, na vlni ale na kvuinkich. Mfsto mottu se poufld. ropy nebo smlsl odpadových produktll z destlla~nf kolony raflnerle. Do tf:chto litek se ppldajl určit6 kultury kvasinek, kter4 pfemf:nt paraffny, obsa.!en6 v t6chto hmodch, na organlck' litky, mezi nimi i btlkovlny a vitaminy. V odborn6 l'ell se tento postup natjvi fermentacf. NEJSOU KVASINKY JAKO KVASINKY Ul divno vfme, le existuji urllt6 druhy kvasinek, kter6 liji pod po vrchem asfaltových silnic a!lvi se bitumeny, tedy m6něhodnotnýml produ.kty, tfskanýml pl'i destilaci ropy. jin' druhy byly nalezeny na dnech tankci na ropu, ba dokonce I v podich nasycených ropou se našly kvasinky. Po vyt.koušení se vybralo několik nejvhodnějlfch. Dnes se chovajl ve velikých nidobich. Vyulltl para ffnov6 směsi, ve.kter6 liji, je sto- procentnf. K produkodnl bllkovln pothbujl kvasinky ješti duslk, fosfor,drasllka r0rnhtopov6 prvky; tanky musl být tedy hnojeny", a skutelně se k tomu poullvá trv. umělých" hnojiv. Všechno ostatnl udělajl kvasinky samy, a to s obdivuhodnou rychlostf. Mnolstvl kvasinek se za jediný den zpě.tlná.sobf. To rnameni, le během 24 hodin se kultura, kteri váli 5 kg, rozroste na 25 kg. Kriva, kteri vili 500 kg, pl'lbere na vize pf'i nejlepll výllvě nejvýš 2,5 kg denně. Osm vellkých krav vyrob! tedy za den stejnou tivnou hodnotu Jako sud plný kvasinek! A jestlife krivy potl'ebujl krmeni a ošetl'enl, stali kvaslnktm jejich olejovt polévka". Nikdo se o ně nemusl starat, pokud svoj sud nespasou". Pak se odděl! od roz toku a rpracujl. KOLIK TO STOJI! Pan Champagnat tvrdí, fe podle pl'esných kalkulaci stejná hodnota llvln z ropy stoji jenom 6 procent ceny masa. Al bude zavedena velko výroba, bude se prý 30 kg koncentritu prodiot u stejnou cenu jako 1 kg masa. Znament to tedy, fe nu nedilnl oběd bude stát pár ha\ihol S magnetofony je to težkl; jednak proto, že dost véži a pak také nejsou bez poruch. Dnes vám představujeme Sonet B 3, kterf je o kilo a pól lehč.1, od jeho předchodce Sonet duo - vuf 11,6. Jsou v n~m dva uanzistory, p6t elektronek, má tři vstupy (pro mikrofon, gramo a rédio), z nicht dva lze smhovat, počitadlo, s jehož pomoci se snadno najde na nahrévce potlebn6 mjsto. Rychlosti ma dv~: 9,63 cm/vt. a 4,70 cm/vt. A protože magnetofon je čtyřstopf, lze na jednu clvku CR-phky nahr4t 4 x 84 min. programu. - Uvidíte ho na veleubu v Brn~ a koncem roku v prodejnéch. PracovnHc6m Tesly v Pardubicích přejeme, aby si kaldý majitel jejich nový výrobek mohl jen pochvalovat. 586 VTH

11 Tak snadn6 to nebude; bflkovlnný výtafek se bude dodávat ve formě koncentritu nebo v podou lelatlny. Nelze ani očekivat, fe by lldé ve vysoce vyspělých průmyslových zemlch byli nuceni zvykat svůf h ludek na tuto stravu. Nesmlme vlak zapomenout, fe podle zjlltěnl OSN pouze kafdý thtl člověk na naši zemi se mllfe dosyta najlst. Obyvate" vývojových zemi a oblasti s nl!jlm flvotnlm standardem musl konzumovat mnohem vice obllf (kukuflcl, rýti atd.). Obili neobsahuje však vlechny bitky, které lidsk' tělq ke sv6 výflvi potrebuje. Chybl zvliltiamlnokysellny, z.nich! se skládi organlcki bllkovlna; ty sl lidské tělo nenl schopno samo vy tvá fet. Důsledkem tohoto nedostatku amlnokyselln jsou pak vice čl méně thké choroby faludku apod. Aminokyseliny jsou v mase, rybách, vefclch, m16ce - a tak6 v bllkovlnich zropy. MonsleurChampagnatproto navrhuje, aby jeho bflkovlnný koncentritbyl prldbin k mouce do pe člva a jiných produktů. Ceny výrobků by se tfm nijak nezvýšlly, protofe koncen1.rit z ropy by p1i výrobě ve velkém nebyl o nic dratll, ba mofni levnijll, ne! oblll, respektive mouka. nltom by však byla n.jlltěna vyrovnani,-.. výflva všech lldl na celé zemi. KVASINKY POMÁHAJI I PETROCHEMII Metoda pana Champagnata je vb.k výhodná I pro rafinerie ropy 8 a divájlm nové mofnostl. Kvasinky ferou" totlf jenom l:bt surového tyto látky jsou předmětem bidinl oleje, kterýjeflm pfedlofen. Hlavni petrolejtfo, jak se jich zbavit. jim chutnaji těfké substance, vyšli Dosud bylo třeba thji součásti paraffny, jak řlkajl chemici, a privě surovéhoolejeodstral'iovatpomirni pracnými odparaffnovacfml metodami, protofe by při nl!ších teplottch mohly z manclch olejů vykrystalizovat a unuet olejové potrubí ve strojlch nebo motorech. Af bude nová metoda uvedena - bude-li vobec zavedena -. pak tato obtffni práce odpadne. Ropa se pi"ed destllacf Jednodule nale)e do kvasných tanko a dostaneme nejen hodnotné proteiny, ale tak' parafinu prostý meziprodukt, který se mate dile zpracovat na pohonné hmoty nebo maudla. Dojde-li skutečně k reallncl tohoto nimětu, pak lidstvo dostane do rukou dalšl - a bohatý - zdrof bfllc.ovln, kterých Je na ce1'm svf:ti tollk npotfebf. Pokusy pana Champagnata nejsou vhk pro nis úplnou novinkou. V cel6m svitě se ději pokusy, jak pomoci lidstvu z. nedostatku bllkovln. v Československu se to retr pistovánfm toruly, rovnu odrlldy kvasinek, která se tlvl roznýml ménihodnotnýml '' odpadntml litkaml,akterou je mofno, jak výzkumy ukhaly, vytlvovat I syntetickým llhem,jehof výroba bude u nis brzy zahájena. O tom jsme vlak jlt psali v S. ěfsle VTM. t. Zatlm Jenom Polopro't'oznl JIMI v'froba bllko't'ln rop)'. Tanto tank pojme U lltra tekutin)', ktari I fermanto't'ina ltva1lnkaml. l. Kultury 1paclilnfch odr6d lt-1lnelt pl1tuji v lal>oratop'i na li't'nfch ro1- toclch Y tlchto baft tfch 14hvlch. J. llkovlnnf ltoncentrit, bohatf na vit.amin)', proudi ne1.11d.i z tanko a ~h)'cu)e le 't' li.h't'i. 4. Z ltoncentri.tu oddllul od1tfedo 't'f.nfm bllltovlna a cvofi, kdrl I u1uhna, ylolko't'ltou hmotu, kteri pflpomlni u nh vyribln6 aulen6 droidi Tebl. VTH 587

12 ~tom točí lodní vrtulí V'lečnf tomovf ponorky Atomové motory ncpotfcbujl ke svému provozu vzduch a ponorky s nimi mohou se proto ponolovat na dobu i n~kolika tfdnó do hlubin 200 al 400 m. Vzduch pro posádku, ktcr6 bfvé dosti počcmi ( 11N1utilus 0 mi pos6dlcu!io mu!ťl a 11 d6a(qjnlkd) se ryntibl uměle. Obrovskf a.kčnl ddiusj značn' rychloh a mofnost óniku do hlubin jsou zejmtna válečnou přednosd, a proto USA objednlivt\ ročn! asi 10 atomových ponorek (viz č1'nek Ponorky, jadro v41ečn~ho loďstva" VTM 13/63). Pli vývoji jednotllvých typo ponorek dollo k cel~ lad! nehod. Hned druhá vl:tšl atomori ponorka Scawolf" ( Mofskf vlk 0 ) m~la sůlt zivady na pokusntm reaktoru chlazeném sodlkem. Tckurt sodlk doslova rozžlral' 4 kovové st~ny trubek a stykem s vodou vyvolival nebezpečl exploze. Po jedné vuné porule, ~~Ji~J::~:r 1~e~';'z2 z::::~il Američani: ponorku nad filipinské mofskt hlubiny a jefébovi loď celt motor vhodila do mofc. Tento barbartkt čin byl kritizovin po cell:m 1vltE; mczinarodnl vody byly svholne zamofeny radioaktivitou 30 tisk Curie I Pli pokuso~ hlubinné plavbě došlo IO. dubna t. r. ke katastrof~ nejmodernejšlho typu rychlé útočné atomové ponorky Threabcr", pfi nl! zahynulo v dil.sledku materiélové dvady v kon1trukci trupu 129 nimofnllc6 a zkulcbnlch technil::6. Sov~:rský svaz vybudoval pro obranu svl: vlasti spolehlivé a výkonné atomové ponorky. Podle snlmk6 (VTM 12/1962) jde o obrovské ponorky odlišné koo- 1trukcc od ponorek amerických. Mirové vyullů lod>fyých ponorek Vélečné atomové ponorky prak.baly neobyčejné technické ptednosů jaderného pohonu. Pro mf rové využiti je vlak nutno, aby jejich provoz nebyl drahi ncl provoz dosavadnlcb ponorek a naftovými motory. Atomový motor unautilacc 1t1U 26 milióncl dolaró, tj. scdmkrit tolik, kolik by st6ly stejn~ vjk<1hoé naftové motory. Naproti tomu jsou niklady za 1potfebované palivo podstatn~ menši. Zlepšcnýmvyutidmuranu v reaktoru se zanedlouho dosáhne toho,!c néklady na projetfu kilometr budou nif.šl ne! u klasického pohonu. Zadm co dieselakumulitorov~ ponorky nemohly oalút mírové. uplato!.nj, umot Auje atomový pohon ponorlcém rychlou dopravu nékladň. podmohkfmi cestami. V současné dobe 1e v SSSR, Japonsku, USA, Sv~dsku a oejvfcc v Anglii připravuji prvé. cisternovl: atomov~ ponorky pro pfepravu ropy. Tlakový uup atomové ponorky bude obcstav!n hydrodynamicky doble tvarovaným tenkfm oc:clovým p1'h!m VTH

13 a pr0ttor mezi nimi pojme af JOO tialc tun ropy. Pfi rychlosti asi 40 km/h plavbou v tzv. periskopové hloubce (1 vynořeným periskopem) bude doprava ropy bospodún~ll ne! v dnclnlch ci temovjch lodlch. Sov!tltl vmci hodlajl využit atomových ponorek i k vl'.dcckým výzkum~m arlctických oblasti. NcdivnA plavba aov!:tské aromové Sov~rskt atomový ledoborec ulen.in", ktcry zahájh tru atomových namořnlch Jodl, mli za sebou tfflett spolehlivý provoz. Ra:d cestu konvojům lodi na severo~ mofsk6 drbe od Murmaňsku až k Bcringov! úžin~. Urazil již pfcs I km. Bttnč láme ledy pól metru siln6 rychlosti 30 km/h, pfldl drti ledová pole až dvaapglmetru silna a najlidenim prolamuje ledy o tloul(ce a! 6 m. Jeho tfi atomov6 motory poskytuj! užitečný výkon k a dcnnl spotfcba uranu ve viccb reaktorech nenj vylil nct 46 g. Americký preaident nepovolil stavbu americk6ho atomovtho ledoborce, a všechny prostředky byly vynalofeny na tavbu dvou atomových kfi!niků a nejv~tll letadlov6 lodi na sv~ti. 4 Wdénl pro&tojf znacoou dobu v phttavcch. Podrobn6 ckonomick6 propočty uk4zaly, že např. motorov6 cistcrnov6 lodi mohou vyufft hospodirne atomov6ho pohonu tep.rve od nosnosti tun. Atomový pohon můfe rozhodněji proniknout do mimofnl dopravy, když lodi budou větlt a rychlcjll než dosud. S dm jsou spojeny i nutn6 zbadnj konstrukčnl zmčny. Lod~ nap!. musl být lirlf v bodch a hlubll, aby se vyrovnalo narulcnl stability vysoko polofcný-m težilt!m atomovtho motoru (a zcjm6na jeho 1tlnlclho obalu). 5 ponorky Leoinskij Komsomol'" potvrdila, fc tloušťka ledového pflltrovu po14rnl p!iltrývky se pohybuje od 3 m do l6 m. Mnoho trhlin dovoluje ponorce vynořit se a vybudovat pozorovacf stan.ke. Protože pod ledem nchrozl snehové uragany a rcplota je blfzká nule, bude možno uvažovat i o oaobnt podmofské doprav!: od sibiřského pobfežl až po Beringovu úžinu nebo na Aljašku. Proti dnešku by se cesty zkrátily o tislcc kijomctro.. Pod vodou, kde je naprostf' klid, by mohly atomové ponorky elektrickými metodami lovit ryby. Tfm by se podařilo využit i tyto človlkem dosud nedou~en~ ohlasů naši planery. Atomovf: n6mofnl lodě S vlédnl pomod byla postavena jen menif sm1šcn6 (osobn6a n6klad.n1) atomová Jod Savannah". Je l82 m dlouhá, má ponor 9 m a výtlak t. Jediný vodou chlazcnt a vodou moderovaný reaktor je v t!žilti lodj v bloku s vým!niky tepla. Pára pob6nj Lavalovu parnl turbinu o v)'konu 22 tis. k, která pfes redukční a reverzní skflň ot4či p!.tikfldlovou lodnl vrtuli. Reaktor Savannah" pracuje s drahým obohaceným uranem. Náplň vysu čí na třiapllllctou plavbu. Loď je komfortně vybavena a nápadnl! se Ji l od dndnlch lodi. Sldeněnou galerii na palube je vidět strojovnu i stanoviltě operátora, fldjclho reaktor. Nl!ktcr6 práce kolem jadern~bo reaktoru mohou sledovat cestujicl na televizoru ve společensk6 mlstnosti. Lod.nl odbornici posuzuji Savannah" skepticky, neboť dlouhá 16ta vyvfjcnt reaktor zastaral. Loď označuji za předčasnou a drahou jak po stdncc invcstiěnl 1 tak i provoznl. U oékladnlch Jodl se přednosti obrovsk6bo akčního radia atomových lodi ned4 plni využit, protože loď pti vykl6dáni a na- Na tyto požadavky se ji! dbá < p!i konstrulcci v!tiiny nových :l'1 typů n61dadnlcb i osobnlch lodi. Q rt,r:!~nf 8 i:it~i ::i ~:z a~bú~i ~ nahradit atomovým motorem. ~ V současn6 dob! stavl SSSR < velkou atomovou cisternovou lod o nosnosti 60 tisk tun, určenou k zhobováni vclrybáfůých flotil ~ naftou. Jen nástavba s kajutami z posédky bude vysoké jako sedmipatrový dóm. Britov6 stav! pokusnou nákladnl atomovou Jod Alpha" s novfm typem atomov~bo reaktoru, ktcrt ke zpomalováni neuuonó i k odv6dfu1 tepla vy- 1oo1 užtvá organick~ látky terfenylu, vznikajlclho jako vedlejšl produkt ~ p!i výrob! benzinu. Na link4ch ~ mezi Evropou a Austrálii by (!) p!epravily ryto Lodl podle oček!- várú tunu n6.kladu asi o 10 % lcvneji než dosavadní plavidla. ~ Vzhledem k tomu, že nejsou s:f vyloueena překvapeni v konstruk- ~J~~:;!uš~~~k~o~~.nn:~:!~b j!f,~ -,; určit tempo nbtupu atomových lodj na sv!tov~ oceány. V každ6m pffpadč by mohl být rozvoj rychleji!, kdyby se obrovsk~ N částky neinvestovaly do valef- s:f nýcb atomových lodi a ponorek, o kterých je ui kolem p61 atovky. :.i ioi VTM 589

14 Letadlo x Kanady O Kubl vyllo Jisti u nú I ve svitl vfc ~lf.nko, suti I celých knih net o dech ostatnfch zemfch Latlnsk' Ameriky dohromady. Autor by nechtll opakovat. I kdy! se tollk u.lfmi o soubsn' prob16my Latinsk6 Ameriky, o )ejl polltlc.ký a ekonomický vývoj, prtvedl ho na Kubu zifem o kubb k6 lndllny a ku bln k' lernochy, Brzy Rot, co autor vystoupli x tec.dia, kterým pfes Inko a Kana. du cestoval do Havany, byla na Kubu uvalena absolutnf bloklda. Ve v:rduchu pichl stl'elný prach. A tehdy, kdy milo být rud srdce Ameriky RUDÉ SRDCE ERIKY 1 u.dušeno, teprve tehdy objevil Kubu. Kubu celou, Kubu opravdo. vou Ale o tom al pozdili. Zatlm se pojd'me podlvat za kubinikýml lndl:lny. Neboť svit a vida o nich vl mnohem mf:nl nef o vldlnl ostatnfch lnd"nských skupin Ameriky. Kolonlútofl pplchúeji O dlfln,ch a kultul'e lnd"no Kuby vfme len velml málo. Nenl divu - vfdyť od roku 1511, kdy Dleco de Veluquez se JOO muil z:ahijll na pr!ku Kolumbova syna Olep kolonlncl on.rova (Kubu ovlem objevll a navltfvll dm Ko- lumbus uf pjll sv' prvnf plavbi), do roku 1551 se z:menlll počet povodnkh obyvatel ostrova st.onúobnil Palet lndlinskf:ho obyvatelstva Kuby v dobi prlchodu EvropanO ovlem vyvolivi odedivna z:naln' spory. Tak proslulý obrfince lndlino biskup Bartolomi de lu Cuu, o nf:mf budeme Jelti hovoflt, odhadovat jejich počet na , Pedro de Ovando počltal asi s SOO 000, slavný nimec:ký cesto- vatel Alexander von Humboldt al ~ atd. Take>vých odhadll byla jelti celi h.da. Lze se vlak domnlvat, fe prlbllfný počet lndlin1k6ho obyvatelstva Kuby člnllul 1SOaf250tlslc. Tomuto čfslu by takf: odpovfdal cenný úi.nam lpanf:lskf:ho autora 16. viku Luise Bertrina de San Lucu, který v roce 1569 sdilufe, fe obiti kolonlútoro na Kubi se stalo lndlino. Kubf.nltl lndlinl, podobni jako lndlinl jiných antllských ostrovo, byll ne)dffve a nejhol"e vystaveni ftrutf:mu conqulstadorskf:mu b& nf:nl. Pravda - prvnfch dvacet let po objeveni Ameriky sdla Kuba )&ksl mimo hlavni ú)em Španih). Stala se naopak Vt6 dobf: útol:lltim pro Indii ny sousednf Espaňoly (ostrova Hald). V roce 1511 Oteco de Vetu quez. x:ahajuje tedy se svými lldml conquistu ostrova. Neuplyne ani rok a Kuba Je dobyvatel! zcela ovtidnuu. POda 1 lndlinl Kuby jsou pak rozd~lenl lpanilským dobyva telom. A výsledekt V roce podle sl!:ftinf proveden ho mfst'1f fpanilskou spri.vou - lije na Kubl uf fen 2000 lnd"no. V roce 1570 uf jen 1350!1 Tady Je tfeba pi'lpomenout, fe ani prostí a mlrumllovnl obyvatel' úpadolndtckých ostrova nepflllmall kolonlilnf nadvlidu bez: odporu. Conqulstadoi'I z:de sice nena let.li vellké, mocn' a dobfe org1nl- 1ovan lndiinsk flle s vycvičenými vojenskými sbory Jako v Mexiku (viz VTM 1962) nebo Andkh, ale o to vke musfme obdivovat soustavný odpor kumnských lndlinú proti conqulstl. Z h.dy protllpanilských akci kubinských lndlino pfipomeft. me alespoft roxsihlý pan.yd.nský" boj, který proti dobyvatelom vedli ve východ nf čisti provincie Oriente mfstnl lndlinl, vedeni prvnlm kubinským nirodnfm hrdinou" - Jak bývi dnes často označovin - pro- slulým ničelnlkem Hathueyem. NeJatatelniJll x lndllnakých nllelnlko O tomto Hathueyovl vfme hod n! dlky nědectvf človika Jisti nejpovolanf:jftho - spravedllv4:ho lpanilsk ho mnicha Bartolom' de lu Casas. Tento španilský biskup fll v dobi, kteri tak krutým xpósobem naloilla I s kubinskýml lndl'"y: vyprivf o tom, kterak tento nejstatečnljšf z lndlinských niče l nlkci antilských ostrovo tf: doby vedl obr.inu lndllnci proti lpanllsk4imu pronllúnf na ostrov6 Haitl, a 590 VTM

15 Jak potom, kdyf uf byli na Haitl vflchnl Indiáni vybiti, utekl na neda. lekou sousednl Kubu, kde se opit postavil do ~ela nirodni osvobo-. teneck,ho úpuu lndlánc.. Biskup de las Cuu nám uchoval doslovn vyprhint tohoto prvnfho kubinsktho revolučnlho hrdlny"(hathueye tak často nnývi I Fldel Castro) o lpanilských dobyvatelích a knl- trcll, o jejich pravých cllech a prav'm bohu:.,jsou naddnl krutou o zlollnnou povahou. Uctfvajl o zbof/fujf Jtst' bofstvo, lokotnl!, a mdlem te ne.spokojuji, o aby jeho slufbl a ucúv6nl mohli dosti ul/niti, mnohl! od n6s 16- dojf o vfechnu plll vynolc.lddojl, aby nds mohli podle jeho skolitl o vralditl. I ukdzav na truhlu zlatem a lclenoty noplnenou, kterou mff podle sebe, takto pravil: Hle, toto Jest 8Dh!pon~/O. "' Mimochodem s dm,,bohem Španěhi" to nemyslil stateený lndlinský nuelnlk metaforicky. jeho lndl,nl, po1r,iavle, jak nesmlrni conqulstadorl tou U po ililti, co všechno jsou ochotni obf:tovat, aby Je ztskall, sl skute~nf: mysllll, fe ilato Je hlavnfm, nejvyhlm bofstvem ŠpanilO. Dokonce, aby sl naklonili tohoto boha a odpudlll od sebe conqulstadorskou krutost, tančili kolem truhlice, v nlf uloflll vfechno zlato. Pak ale Hathuey usoudll: tbavrme-11 se boha ŠpanllO", zbavlme se I vlech útrap, kter' nim Španil6 pflnesll. Casas nim I tady doslova zaznamenal Hathueyova slova: Ponechdme-11 sl toho Boha tolc dlouho, of by ndm byl u:at, budeme livato zbaveni, protof za moudr' se ml vidf, abychom ho uvrhli do 1elcy." A lcdyf tedy byla toto rada vfeml schvdleno, bylo truhla se zlatem unfena do bllzlci 1tky, RadlJI peklo Ale ani tfm. fe se zbavili vfeho zlata, prav,ho boha Španihl", nezbavlll H lndl,nl samotných Španihl. A nakonec byl Hathuey a Jeho druzi pord.enl a - slylme )elti naposled svldectvf 1pn.vedllv,ho mnicha:... Hothuey jen proto, fe prchal p1ed lidmi tok ntpravostnfml a krutfml o llvot chrdnll proti tim, kdot usllovalf o bezllvotl jeho a lldu jeho, zollvo by/ na popel spdlen. A kdyl by/ ke kolu pllvdzdn, ltterfsl mnich lddu sv. Frantlfka, mu1 dobrý a ctnf, mluvll jemu o Bohu a o artlkullch noff vfry slova, kterd nikdy p1edtfm neslyfel: a pokud 1talll las, lcterf mu kat ponechol, p11sllbovol mu vilnou s/dvu o pokoj, uvll/-11 - o )IMk vrnd muka. Potom Hothuey vdhol nl]okf las v P.1em'/flenl a mnicha se otdzol, zda I!panEIOm jsou otev1eny brdny ne besk6 I Mnichu, Jenf odpovldl/, lo dobrfm!paneiom jsou otev1eny. bez dalflho uvotovdnf odvltll, fe tedy nechce sl lddatl nebe, ole spffe ~Ido, aby Y nebi nemll pllbytek spolelnf s lldml tak lcrutfml. A takovouto lcrdsnou povmit Bohu a svot,mu ndbo tenstvl zfskall fponelf v Ind/leh..'' A tak veliký ničelntk kubinských lndlino sl pl\ll radljl opravdqvi peklo, nel nebe ve společnosti dobyvatelo - tkh s melem I tich s khfem. I kdyf byl ale upilen Hathuey, neshofela v ohni všechna statečni srdce nefstarltch KubincO.,. lndlinl se nevzd,vafr Vyvrcholenfm nirodni osvobo. zeneck,ho boje kubinských lndlino 16. stoletf bylo masov' povsúnl v letech 1530 al lndlinl, vedeni talentovaným ntčelnlkem Guamou., dobyli nejprve Puerto Principe, pak Baracou. a řadu dallfch lpanllských pevnosti. Teprve epl demle neltovlc, nvle~ených na Kubu Španily, oslablla Citočfcf ln dliny. Konec povstinl nastal ale d po dlouho! dobi - af tehdy, kdyf se konefni ŠpanilOm podafilo nblt vudce povstinl, ni~elnlka Guamu. Ale I po portfce Guamových sll vznlkaly feltl desítky a desltky dalllch lndl4.nských povsd.nl a rebel li na Kubi. (Pol<rolo dnl pllfte) 1nw+H+iiH1! 15 NATURE:: č ~! ll..... Ti; - -;~!ll~ -~ '', 11:"ln! '.#. - za Vás UZEMN1!m'l SKLENJ:!.!IB POTRUBI SklenEntho potrubl se ji! delll dobu poufld pro dopra~ vu tekuůn. Pfes všechny jeho výhody vlak zatím nebylo mof.nt dopravovat skleneným potrublm talc<! pra!kov<! a zrrut~ hmoty. Cástice takových hmot se toti! otírají o scl:ny Potrubí a dm vzn.ibjl silni. n4boje statick~ elektfiny. Potrubt je potom při dotyku nebezpečnt. V NSR vyvinuli sklen!n~ Potrubl, ktcrt jí! tuto dvadu nem. Je šroubovit! ovinuto neizolovaným m!d!ným dd. tcm o pnlmlru 0,6 mm, Ddt je spojen s kovovými apojovadm_i Ustmi potrubl (pfl.ruby, spojky, sv&ky atd.) a pak je uzemn!n. Tímae statická elektřina odvlidt a pouubt nenj pfi dotyku nebezpcčnt. Techaolo1k I Dlcett!. 1, lr, 31 PLASTIC!ta HMOTY POMÁHAJI PRBXONAT SUCHO V Severn! Dakot! (USA) vyzkoušeli fólie z plastických hmot pro usm!rn!nt vodnjch srilelt k rostlinám. P4sy filmu pokrývaly 90 % plochy pole a jen H.dky s obilfm zllstaly odkrytt. I v dob! velktho sucha se tak dosihjo velk~ úrody bez um!ltho zavlafovfinf. TechnJc I Sutv 7 l. U, 1u. 166 DIETA PRO OVCE? Dosud ae předpokládalo, fe na kvalitu a rdznost drubll qvči vlny mtlle mit č:lovl:k vliv teprve po ostfjhánt ovcl. Teď se však objevily v Austrálii názory, že rdzných zmlo. vlastnosti vlny je mo:lno dodhnout ješt! v dob!, kdy je vlna na ovd, Tak napf. vlna ovci, ktert dott4vajl jen krmi VO bez obsahu m!di, bude tv~dá, brdčovittho typu. Dieta s vysokým obsahem siry zbavuje vlnu do urč:itt m1ry prufnosti. Tento pffldad má ovšem význam apjic jako ukaillzka mofoostiovlivnitjakost vlny, ne! pro dosaženi Udouclch vlastnost!. Ovlivo!ní jakosti vlny m!něnlm diety ovd ovlem znamen6 chovat ovce ve ttájtch. O výbod4ch i ncvýhodé.ch tohoto zpil.sobu se zatlm v Austr6.W vede velki debata. New Scl atbtl i!.. ils8. tr VTM 591

16 PROPLtTÁNf - NOVÁ TEXTIL Nf TECHNOLOGIE K. kluldtfm C.Jttllnlm t.c:hnolo1llm 1 tllanf a pl.c:enl, phpmlllj H.., po1llldnlch l t ch nlkt r4 clallf,... "' na acela t'lo'l'fch prlnclp-.h. V.&nlkly " inu po IHnlnl.,.,robr naj n pouhfm &v#knlm vfkonu 1troJ6, ' I nf hnlm ~u op rac1. Ztkladem vltch nových zpdsobg výroby textilii I pavullna vyrobeni na myk&c:tm stroji. Ta se dffve shrnovala v pramen, kter' se drutil, posukoval, lesal a na nikollka druzlch dopfidacfch strojg protahoval, z.este)nomld\oval a ukrucoval v konelný výrobek - pfbl. U nových technologll se pavučina sklidi na 1tOl kovaclm urfi:enl na iebe tak, aby nnlkla vrstva, nuývanl rouno. V dpadnlch 1d.tech poullnji ppevilnl h :r:p.,.nlnl rouna l91>lclal.mu1f lt~ pniln' a J llch vlaatnottl mall co najvfce ppiltlllonit podltfm taxtllnlm vl6kn6m. EKia poladuja oclolnon: proti chamldc mu flltlnl, 1tt.rnutl, teplotl, elunel nim papnlcom, oh1bu, potu atd. N ml t'1.up6diat. Pfe vh<h11r tyto podmfnkr t tlll yyrob "' pojenfrn, Jak otll:.oml Hk6, nema)i 011en mtkkf, eplfva.-f textll11f omak a wahled. VITi!zSTVI JE NAŠE Proto hledaly dallí cesty ke zpevninf rouna. Na zcela orl1lnilnl myjlenku zpevnit rouno pletaf 1kou vubou ppijel čs. vyn,lezce Josef ZmatHk, laurdt 1t.ltnl ceny. Svdj objev vtilll do pattntov' pplhlilky, NOVOTY Ve VTM 1 S Jsme ps.all o xdokona lených vozech Škoda. Nový typ voz:u, který se bude v AZNP Mladt Boleslav vyriblt v pffldm roce, vtm ntfm představit nemoleme. Objevf se pravdlpodobnl al v d viru roku 196.f. Nlcm,nl obdlvo vate" vjech pikných vozo se uf na novou Jkodovku thf. Zpr,va o tom, le bude mít motor vzadu, Inspirovala absolventa Vysok' lkaly umi lecko-promy1lod v Budapeltl Jo tocyklo a ma)ltel dobre prosperu)ld tovirny, vinoval pricl pr! konstrukci nodho mal6ho vozu vellkou P'čl. Z jeho rukou vychb:eji hned dva typy vo:r:o: Honda-Sporu 360 a Honda-Sports 500. Jde o vozidla pro mlad' auto fanoulky. Oba nov výrobky flrmy Honda překvapuji nefen tý&rtm, ale I celou hdou technických zdokonaleni. Motor Je dallf vývofový typ motocyklov,ho motoru, který EXPONÁT ZBLÍZKA kteri chri.nl Jak iposob výroby, tak tak' princip proplátaclho strofe. Progreslvnf technologie propl,tinl rouna nahruuje 'ckanf a Jeho pffpnvu a vylučuje ppevilni nebo úpln.i ppedenl pplu. Nattro)I Je totlf rpracovb'-no rouno, vyroben6 n& bhnf: pouflvaných mykacfch strojlch. Odpadi zde tedy jedna z nejzdlouhavijllch operaci ppi dosavadnf technolo1ll 1 a to pfedenf pffu. Proti klulck,mu zposobu výroby odpad! c " :zpracovinf pramene al po dopfidinf pffie. Výzkumný ústa.v pletafský v Brni ikonstruoval jak prototyp, tak tak' prvnf propl6tad stro)e a vypracoval technolo&ll cel6 fady výrobků 1 dalilm udilenlm patento. Ve výzkumných ústavech Je nykem, le diva)f kal- ~ d6mu úkolu krycí nhev. Úkol z:konstruovat propl~tacl 1troJ byl naxv6n AkACHNE, jm6nem dcery feck~ho vlak dobh chri.nlll svi t1jem1tvf. Pan Solchlro Handa, konstrukt'r uf pped tfeml lety udlvll svými neuvultelnýml výkony. Alkollv ho mofete odn'st v nikupnf talce, dod.hneten menll o obsahu l56ccm rychlostl 120 km/hod. Obi verze Jsou čtyfvilcov,, vodou chlazen,. Pohonnou smls pripravujf ltyfl karburitory. Kafdý :r: voxo mi pit rychlosd dopfedu. PfenUenl slly na ndnl kola obstarivaji řetlxy, kter' bf:hajf v olejov lázni. P rodnl Je vyřeleno torzními tylem!. Je njlmav, le tyto automobily se budou prozatlm prodhat pou:z:e v Japonsku; proto tak nebyly dosud stanoveny vývoznf ceny. t - 'od ll potou tohoto el a ntnlho t"nlru Hond I motor o obtahu 100 ccm, 1 - f'ro k.uf dl.c nmo talnf lurbuntor - t.ic tu &J kat a SOO ccm motoni 40 k. Čtyt arb\lretorovf J1t m i f pon rfm vyn.llu:em. J - PlhtroJov& d ka a 'fnitrnl rba enl yo~u Honda nenl dntdf. aefa Cserneho k nl:kollka kresb4m. Pf"eveden' do barev Je mtce na tltulnl atranl tohoto llsla VTM, Je% nich vldlt, fe madanký student, stejnijako mnoif)lnl, vlrf v 6~elnou etecancl nov6 Jkodovky. Dou.feJme, fe bude stejni mllým phkvapenfm pro domicl 1 x:ahranll ni ú)emce o &. osobnf vozy, jako Je pro japonsk4 motoristy automobil Honda. Uf rok se o nim mluvl. Odbornfcl 1 napitlm olekivajf, al se objev( :1~v~Ý~~o~;:n:kf~J!1d~=~~~hk~'!~ VTM

17 ln.rvll'e Yiny. Proslula Y celé Lýdii tkalcoyským uměním tak, fe se vynilela I nad Athénu, dceru nejvyhlho boha Dla. - jména Arachne se nynf ulfd Jako obchod nf ho označeni proplétaclho stroje. Na úkladě výsledk(i z pokusného provozu, který vyráběl roěně pi'es 1 O mil. metro propletu, zkonstruoval Výzkumný ústav textilnfho strojfrenstvl xa spolupráce Výzkumného óstavu pletai'ského nový typ stroje ARA CHNE 2. Jeho parametry Jsou vysoko nad světovou úrovni a stroj je v souča.sné době unlkitní. NETKÁ, ALE PROPLilTÁ Ziklad stroje tvol'f pracovnl jehly. Je to Y principu dvoudllni dud. pletafski jehla, se specl61nfm upraveným hrotem (1 -viz bareyni dvoustrana). Hrot usnadňuje prostup jehel p1edklidaným rounem. Pod hrotem Je hifek. Dutlnoujehly prochizl jazýěek (2). Je to slabý zplošdný drát, zakončený tak zvanou lflčkou, kteri dosedi na hifek Jehly p11 Jej lm. uzavl'enl. Na juýfku Je I člstlcl hrana, kteri samoělnně flsd dutiny Jehly od nečistoty. Do proplétaclho stroje ARACHNE Jde rouno (9) z textilních, pi'fpadně 1 mlnerilnfch vliken. laťovým transportérem (8) se rouno odvaluje k flkmému transportéru (7). Ten ho podiv! mezi uzavfracl stoi ( ) a odhoxový stoi (3) k pracovnlm jehlim (1). Do hifko pracovnfch jehel Je pokltd na nit :z. osnovnfch v410 kladecfml Jehlaml (S). Pracovnf Jehla, do které se vlou nit, protahuje kličky z osnovnfch nlt1 rounem a starým ol!kem. Aby svým hičkem nezachycovala vlikna rouna a staré elko, unvfri se Jazýčkem (2), který prochizl dutinou pracovnf Jehly. Vypracovinf Hdku, který mofeme pokládat za ú kladnf stavební prvek propletu, mi pět fid: A- propich, B - kladenf, C - uzavfrinf, O - odhoz, E - odtah. Propl6tacl stroj ARACHNE 2 mi pracovnl!ill 180 centlmetro. Jemnost stroje Je dána dm, fe ~O nebo 50 jehel je umlstěno na d4!:1ku 100 mm. Hustotu, cof :z.namená poěet l'ádkll na 1 O cm, mťlfeme dle potfeby l'fdit od 17 do 100 ffdkll. Na stroji vyribíme proplety o vhe od 100 gfm' ai do 700 g{m'. S pfedkládaným rounem la z jedné strany nebo z obou stran vést I tkaniny, netkaný textil I voln' nitě a ty pi'rmo na stroji pfl zpevi\ovinl pleteninou pflplétat v Jeden celistvý výrobek. Dostbime tak proplet s: podšfvkou nebo speclilnf vzorový proplet. ÚCTYHODNÝ VÝKON Pletafski technologie, která Je pouflto' ke zpevňováni rouna, dovoluje vyribět proplety rychlosti, kteri byla v textllu pi'ed nedivnem povafována za utopil. Stroj ARACHNE pracuje pil rychlostech od 750 do 1000 ot./mln. Pro pffklad: proměrný tkalcov1ký stav... vyrobí za 8 hodin 48 m tkaniny, proplétacf stroj ~ ARACHNE 2 dociluje za 8 hodin výkonu od 21 S do :i: 750 m podle poulit' hustoty propletu. Znamen to, fe produktfylta price na jednoho dělnlka se zvyluje _ : oproti tkalcovsk' technologll al o 670%. Náklady - klesajl na Jeden metr výrobku al o sa3. Prop"tacl stroj ARACHNE je unlverúlnf. Lze na < něm vyribět tak rouáhlý sortiment výrobko, fe zasahuji Q do všech sektoro textllnfho promyslu. Dnes se u nú < vyribl uf pl'es 70 druho propleto. Technických...t proplet6 pouuvime Jako vlofkov,ho a tuflcfho mate- ~ rlilu v odivnfm prllmyslu, dile pro r~zné účely tepelni _j lzolafof, zvukově lzolačnf, podkladové proplety pro uměl' kofe a podlahovlny, flltračnf plachetky a pro oba- - lovou techniku. Proplety s, vyribějl t':! pro bytový textll, na.pf. pro nilbytkil'ský promysl, pro dekoraěnf úvěsy, pro... úvěsy tlumfcf zvuk, podklady pro koberce a běhouny. Nejxajlmavijll pou!ltl propleto Jo v odlvnlm promyslu pro vrchnf olacenf. Skutečnost, :!e se techniky ARACHNE poulfvi pro tak nirol!nýsortlment, Jako Jsou 1 napl'. dimské a dluk' plutě, dimsk, pinsk' a dluk'.-c.' bundy, vesty, kabitky, domkf oblečen(, pluov' obleky,.z: dimsk6 a dluk6 latovky. svědči jak o kvallti výrobko, tak tak' o tom, :!e čs. odbornici novou technologll. ojedinělou v cel'm svitě, r1l dll. Propl,tacl stroj ARACHNE 2 bude letos poprvé 2 vystavovin také na mezlnirodnlm veletrhu v Brn6. 0 Budete-li sl chtlt stroj bllfe prohlédnout, poli.dejte > lnformitora. Vysvětli vim funkci stroje a ukue I nlkter' o druhy výrobko, zhotoven technologlf proplfůnl, technologii, kteri. byla vynalezena v naši republice. ~ LADISLAV IO OTKA > I - Otnovnl dly ltroj Al'lACHNI 2 a tlalltkov6 ovlld6nl ~ 1trol 2 - Na m &lnúodnfm 1ympo1lu o netkan6m t..tllu, < kter4i bylo v Pru v r. tht, o ttroj ARACHHB - typ t CQ ~~:~:~~::::~~I odbornici. Doprovú:I Je vynil.au Jo -' :.I! VÝROBA VATELÍNU: Klas I cki 1 I pflpravatmlsl 2 mykanf J doph.dinf vfplakod ppih '4 1oukinf vfplf\kovf pffu S soukinf 01now,nl pphta 6 1nodnf vf pi Akovi prfu 1 tnovinl otnovnl pplu I navl k4n1tfplllkov6 prln t navl4ikinl otnovnl ppl&a I O plet nl (nji) I t 'l"f pravo inl t2 lad.nf t J stuzkod.nl Novi na troll Arachn 1 I pplprava smlsl 2 myldnl J soukinj 01novnl ppla 4 tno'tinl 01novnl pflu S nhl6kinl osnovn pplul 6 prvpl6tinl 1 'f')'tpravovinl I stvlkorinl VTH 593 l

18

19 ptl(prava ROUNA 1 t - surovina, 12 - automatická dbkovacl vlha, 13 - podivacf zaflzenl, 14-ts -vilcovi mykacl soupravo, 16 - slubacl hl'eben, O - pavullna, U - uklidacl zal'fzenl, lf - voxlk, 20 - stulkovánl. PROPLETÁNI 1 - propl6tacl Jehly, 2 - uzavlrad Juflky Jeh, 3 - odhozový stl\i, 4 - uuvlracl 1tGI, S - ~ladecl pl'btroje, 6 - osnovnl vily, 1 - llkn,f tranlporur, I -vodorovnf tran1port6r, f - 1tul!lia l'ouna, 10 - proplet.

20 ~ (Pokra(ovdnl z l. 16) Bylo tomu skutečnl tak. Dlouh'- doutnlkov' d.feso ~ se čty,ml sublllu.čnfml ploškami na ddl se 11tllo pro - storem. Vxdilenost vlak byla Jeltl natolik velki, fe Napsal: J O S E F..I ~~;:~~':1;: 1 g:us~::~~ k:s1t 0 o'i::\;ť:~tr~~!~kn:~~; v kosmickém starověku, a to na vzdilen planetfi Zemi: 6 letf.lf kosmolet touto rychle»tf Jlf ze Zemi, pak mu musela cesta trvat alespoň tcyfl tlsfce let. To, co na ~ nim najdeme, bude mft pouie historickou cenu. V lid f"llll ném pflpadi tam nemohlo zosut nic fivého." Enl Tux ulovil vyhlediva!em v mlnlaturnf knlhov -..._ ni~ce a vydhl svazek o dobyti vesmíru. Vsunul jej do,,... lteclho pffstroje a r"ychle vyhledal mlsto, zmlňujícl se..i :i:r:.f:~~c: ;t:i~~.~~~ :m 0 i~~~ld~e~lbf~~~~k=v~~1h~,.,, souhvbdl Lyry proletilo xe Zemfi celkem dvacet ~ Jest námi sledovaných kosmoleto. Z nich se ltyfl nez z nich. AMETYST, nesl na palubl jednoho llodka, do vritily oběfnou drahou <pět. Byly to: LABUŤ, ORION, AMETYST A V(T~Z. Tfl byly bez posldky, Jediný 111 Jisté doby vyslla(lclho ro hluovl hluenl. Byl Jim Jakýsi V' devětadvacetiletý Němec Walter Richter, vysoce vxdě - laný astronaut a špatný zpěvák.," "9 pfe~~!dt~~l~~un~~ ~!~f ÍM~~. ~~h~~i 0 ~!s~t~ let se neusdle bhfll. Mezl pátrajtcfml uvlidlo vzrušeni. Oeteklnf pflstrof Jlf rozpoznával mnoho detailů, ale OSAtnf zostavalo neusúle ůhadou. Neznámý kosmolet byl ostrou p11dt mlrně vychýlen """ ze směru letu. Byl ukonlen tryskami. Byly - němé. Z AMETYST, Je to AMETYST!" vykflkl nlhle Jeden J:l člen~ posidky, který Jlf del!i dobu propoělthal uka E ntele původnf dráhy. > Byla to pravda. Kosmolet, nracený pl'ed mnoha ~ ~1~~1 f~~y~ 7~.sdi:~~~ovu nalezen v obrovskll vzdile 1 0 e Oblétl! JeJ velikým obloukem a potom se pflpojlll -; k jeho povrchu. Za okamflk se tfl pátn.cf automaty pokusily vstoupit do AMETYSTU hlavntm vchodem. j Pokus.se zdal'll. Automaty n sebou pečlivě uzavfely O dvefe a prošly celou raketou. Potom poslaly zpri.vu : ~ Prostor zaplaven héliem. Uvnltl' Je zmn.lý člověk." :I Ž Procitl jsem nihle. Cftll jsem slinou bolest v cel6m g těle. Oslnilo mne neobyčejně jasné bll6 světlo, kter6 ac mne donutilo ot:i opět zavfft. Po chvlll Jsem fe opět...( otevfel. Spatril Jsem nid sebou podivnou postavu s ruz dou kolf. ZdHeně Jsem vyk11kl. Onen podlvn6 rudý M obličej se na mne usm61. Upadl Jsem use do bezvědom(. i.c Kdyf jsem se opět probral, byl!sem jlf Khopen ~ střlzlívě uvalovat. Velml mne pl'ekvapllo, fe nejsem NU ve sv6 kablnf: na palubě AMETYSTU. Nade mnou byl J:: vysoký strop. Lefel Jsem ve velmi měkkém IOfku, byl > jsem pflkryt pflkrývkaml z nnnám6 hmoty; vzdáleně ~ pj'lpomtnala mech, aje byla mnohem femně)jt. Cel:\ 0 S :~;~v~re!~1:;:.u ~~!~ 1!1~t"!.m ~: 1 1~t~ :ar: 1 ~(,;, P~~~; -; fluti, pouze u ob:r.oru byl patrný světler0fov9 pruh. j Kolem byl ústup lldem podobných bytosd. Měly rudou O ~t~:;;l~~~i~~~~ \~::. tak I oěl. POsoblly na mne X M6 myšlenky byly nesourodé, nemohl Jsem se na ~ nic soustfedlt. Hlavou se ml pletla katastrofa., ta po - divni rudi bytost, Zora, zplv hymny, prval hélia Z Nesnfm snad JeštU Ne, podlvn6 mě bolely ruce, a to g se snad vo snu nestává. c: Raději jsem :r.kusil, v Jakém zdravotním stavu je m6 w( tělo. Ruce jsem měl v bllém obvuu, mohl jsem Jimi Z však hýbat. Nohr. byly toké schopny pohybu. Pokusil M jsem se posadit. Šlo to. Pfltom jsem n svým IOfkem o.( :z.pozoroval malý stolek. Byl na něm Hlck s nápojem. ~ Ochutnal jsem fej. Měl velmi pflfemnou, lahodnou chuť; ~ ~~~::, 'js~~ ~e~~u:.álek. Potom Jsem sl znovu lehl a u > Nevfm, Jak dlouho Jsem apal. Probudil mne tichý ~ bzukot. Otočll fsem se směrem, odkud vycházel. Stěna o vpravo ode mne se rozestoupila. Do mfstnostl vstoupil ~ mul Jeho zfev mne p1ekvapll. Zd61 se být mnohem PECINOVSKf vyvinuti(!! a dokonalejll, nel Jsem byl (l. ObllčeJ se od m6ho podstatn6 nelišil; pouze plet se ml xdila být hlad!(, (emni(ll. Na Jeho tv"1 nebylo ani stopy po vousech, vlasy mll krátce p11st11feny. RozdU mezi nfm a mnou byl patrný hlavni na rukou. Jeho prsty byly mnohem dellf a ohebnějšf. lldski ruka se mohla dostat do tak vysok4ho stidla vývinu Jen jediným zpgsobem - činnosti a pract. Vfe, at Jlf to byl onen obraz clzfch myslrclch bytosti, nebo ten dokonale vyvinutý člověk, nuvědfovalo tomu, fe jsem se dostal nfkam velmi daleko. Ale Jak daleko jsem vz:dálen od Zemff A jaké dokonal6 kosmolety mus( ti lid' mlt, aby pf! m6 t6měr světeln6 rychlosti dostihly AMETYST a vyrvall jedln6ho člena postdky nirui!e smrti. A jakými 16ka1'tkýml prostfedky toho tito lld6-11 d 6! - dodhll! Metldm co Jsem uva.foval, vykrol.11 mul pomalým krokem a :zastavil se af u m6ho Hilka. Na okamflk se nale pohledy s.etkaly. Vlděl jsem Jeho oll. Zpod vysoko vyklenutého obočl se na mne dlvaly dvi krásni! modr6 Jlsk6rky; bylo na nich vldit mlldl, radost, chuť k liti a flvotu. Mul promluvll. Z Jeho óst se linul neznámý libo- zvučný fazyk. Chvfll Jsem ho poslouchal a pak jsem uvrtf;i nechipavi hlavou. ~ekl jsem mu pomalu anglicky:,,nerozumfm." Byl (sem pl'ekvapen, (ak dlvnl ml moj hlu. Muf ale mnltfm stiskl knotffk na stolku vedle IOfka a neviditelný pl'ekladatel zalal překlidat Jeho l'eč: v:~l~:r~~~~ij~~ ~~~!:;;;~, fe xná m6 Jméno - nech1i jsem pl'ece v z:bnamnlku zprivu. Pl'ekladatel ale mluvil neji!lstšl nimělnou, a to I pfesto,!e Jsom pfed chvflf promluvil anglicky. Muf mezldm pokrafoval: Vhim d1 na Gexlsu. Jmenuji se Enl Tux a Jsem velitelem kosmlck' stanice na Jlfnfm pólu planety." Podali Jsme sl ruce. Enl Tux se posadll na kl'esloa začal pomalu mluvit. Neviditelný trpělivi pl'ekl!dal Jeho feč.,.mh skuteěně felexné zdravf. jlnf na tv6m mlsti by to nevydrfell, ale tyl jen se na. sebe podlvej! Necel6 lty11 hodiny po operaci a uf bys nám Qdy mi.lem běhal po pokoji. A to Jeltl nevlš, co s tebou všechno dělall! Necttlš se tak trochu, Jako bys nebyl ve sv6 kati?" Zav"ě:I Jsem hlavou. VldfJ, a pl'ece Jsme ti JI museli celou vyměnit! A to nenl Jeltě vše. Padesát umělých c6v, ětyfl člinky prsto a Ještě: mnoho jiných lástf nenf tvých!" Nevě:fll jsem mu, dokud ml neukhal rentgenový snfmek. Nov6 list.i mého tlla se xdály být mnohem světlejll. Velml rychle Jsem se zotavoval. Seznamováni s planetou Gexls mne uvád61o do stavu vytrlenl nad &lgantlcky rovnichlým stupnim vývoje a dokonalým uspoi'ídinfm šťastné společnosti, jaké se lidstvo ve dnech m6ho odletu ani zdaleka nepflblflllo. Enl Tu)( mne stile provázel, naše vújemn6 pn.telstvf rostlo. Zaneprizdněnf novými a novými 6koly, které Jsem rid pfljlmal a vykon!val ve spolelnostl jeho spolu. pracovnlkll, ml nedovolovalo ani prllll pomyslet na to, PÚXONINOVÁSOUTltNf ANKETA VTM ltu I - kt.,., dvl z otlltlnfc:h l!eskoslov n kfch povld k H dm nefvlc tlblly l - kt.,., dvl z otlltlnfch s.ah ran I l!n J c h povldekhrimnejvlcehblly J - kten povldkavgbecurim ne 11 b I la 4- kter4 povldka vobac byla naj16pe llu1trov6na S-zda chceta vlc nebo m6nl povldek w YTMto J ou od.xky n1 kter6 odpo'4'he v ndf prizdnlnov, 101,1tllnl anketl, l lfl podmlftky ftma pflneiili v I!. U/U a t 6/U, kde byl otlltln uk6 1out.Hnl kupon. KAio'# ůcastnik llude SLOSOVÁN. PHJemn6 prbdnlny ndlm lkolildim 1 haikou do'4'ol1nou do1pllfm lt napom pfsja 596 VTH

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Ing.. Václav Pražák ČAPPO Česká rafinérská, a.s. CHEMTEC PRAHA 2002 Motorová paliva Nejdůležitější motorová paliva Automobilové benziny Motorové nafty

Více

KUBISTOll TUKU 01. finalistka DNU KOMBINACI. Zuzana. Krasne bricho a FITNESS MODELS. J.z CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB S~ LOVACE.

KUBISTOll TUKU 01. finalistka DNU KOMBINACI. Zuzana. Krasne bricho a FITNESS MODELS. J.z CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB S~ LOVACE. ~~DRZfM:E VASE CHUTE NA UZDE 1/1L~ 69Kc'4,10 predplatne 57 Kc '3,29 Zuzana " KUBISTOll finalistka FITNESS MODELS Krasne bricho a ~ --1 ~I J.z o DNU KOMBINACI 'V', CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB Konzumace barevnych

Více

Prvky,směsi -pracovní list

Prvky,směsi -pracovní list Prvky,směsi -pracovní list VY_52_INOVACE_194 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8,9 Prvky,směsi -pracovní list 1) Co platí pro železo a sodík? (ke každému tvrzení napište

Více

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY 5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY Požadavky: získání vysokých magnetických kvalit, úspora drahých kovů a náhrada běžnými materiály. Podle magnetických vlastností dělíme na: 1. Diamagnetické látky 2. Paramagnetické

Více

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 # Obj.číslo Název zboží Cena MJ Sortiment LTD 1 D408215

Více

Á Á Š Ěľĺĺ É č ě řč Č ĺ Č č ř ě č úč ř ý Č Č č ř ě ý Ž č č úč ĺ č š ř č č ý č ý ĺ ě ý ě ž ý ú ý ě š ě Ú ľĺ ĺ š Ž ú ř Ž ů č č ŕ ý ú ř ů Č ě ě š ř ů ň š Ž ě ě ř ř ě Ž ý š Ž ř ř ż č ň š Ž ě ě ř ř ě Ž ř ůč

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Infrazvuk a ultrazvuk

Infrazvuk a ultrazvuk Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Název práce: Infrazvuk a ultrazvuk Absolventská práce Autor: Dominik Tománek Třída: IX. A Školní rok: 2013/2014 Datum odevzdání: 23. 5. 2014 Vedoucí

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

JE+ZJE Přednáška 1. Jak stará je jaderná energetika?

JE+ZJE Přednáška 1. Jak stará je jaderná energetika? JE+ZJE Přednáška 1 Jak stará je jaderná energetika? Experimental Breeder Reactor 1. kritický stav 24. srpna 1951. 20. prosince poprvé vyrobena elektřina z jaderné energie. Příští den využita pro osvětlení

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Z A D Á N Í S P. 0 2. 1. Jednou z. 2. skladacka.doc. 3. priklad02. 4. V

Z A D Á N Í S P. 0 2. 1. Jednou z. 2. skladacka.doc. 3. priklad02. 4. V Z A D Á N Í S P. 0 2 1. Jednou z 2. skladacka.doc. 3. priklad02. 4. V 5. V vojenskými hodnostmi. 6. V klepnutím myší vlevo od textu. 7. V 8. zaloha. 9. P E D L O H A leden krysa potkan, rejsek nejmenší,

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA) Polovodičové diody varikap, usměrňovací dioda, Zenerova dioda, lavinová dioda, tunelová dioda, průrazy diod Polovodičové diody (diode) součástky s 1 PN přechodem varikap usměrňovací dioda Zenerova dioda

Více

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy

Více

Č ť ý é č ý č é č é č ý é č Ú é ú é Ž Úč ý ý é Ú ý č ž é č ž é ž é Ů ů č č é ý ů č é ž ů é é é ý ž ž é é é Ž ů ů é ů ž č č é ů é ů č ý Ž é č č ý é ů ž č ž ý ů č ý ý č é Ž é č ž é ž č ý ů é ý č ů ý ý ů

Více

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů V+K stavební sdružení Dodavatel solárních kolektorů Představení společnosti dodavatelem solárních kolektorů Belgicko-slovenského výrobce Teamidustries a Ultraplast. V roce 2002 firmy Teamindustries a Ultraplast

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Gama spektroskopie Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Teoretický úvod ke spektroskopii Produkce a transport neutronů v různých materiálech, které se v daných zařízeních vyskytují (urychlovačem

Více

26 Kurs Euro Výkupní ceny bř ezen 2010 26.00

26 Kurs Euro Výkupní ceny bř ezen 2010 26.00 26 Kurs Euro Výkupní ceny bř ezen 2010 26.00 Výrobce Označení Typ Druh Euro Kč Množství 1. Canon BJ 10/ 20/ 100/200/1000 BC 01 / 02 InkJet Patronen 0 Kč 2. Canon BJC 210/ 240 BC 05 InkJet Patronen 0 Kč

Více

Článek "RVS: Pomáhají olejové přísady? " Časopis 4x4 Magazine - 5/2005

Článek RVS: Pomáhají olejové přísady?  Časopis 4x4 Magazine - 5/2005 Článek "RVS: Pomáhají olejové přísady? " Časopis 4x4 Magazine - 5/2005 Někteří lidi určitě vzpomenou na televizní reklamy, kde auta jezdí bez motorového oleje, kde na klikovou hřídel lijí obyčejnou vodou

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 19. 12. 2012 Pořadové číslo 09 1 RADIOAKTIVITA Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Odhad vývoje v energetickém sektoru a možností jaderné energetiky Přednáška pro konferenci Ekonomické aspekty jaderné energetiky Praha, 28. března 2006

Více

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě Strojírenství a doprava CNG v dopravě CNG jako palivo v dopravě Ekologické palivo (výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší) CNG vozidla neprodukují prachové částice, výrazně nižší

Více

Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů

Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů Motto: No man is civilised or mentally adult until he realises that the past, the present, and the future are indivisible.

Více

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák Linde Material Handling ČR Produktový trenér CNG obecně CNG = Compressed Natural Gas = stlačený zemní plyn Dosahuje běžně úspory cca 50 % v porovnání

Více

Relativní atomová hmotnost

Relativní atomová hmotnost Relativní atomová hmotnost 1. Jak se značí relativní atomová hmotnost? 2. Jaké jsou jednotky Ar? 3. Zpaměti urči a) Ar(N) b) Ar (C) 4. Bez kalkulačky urči, kolika atomy kyslíku bychom vyvážili jeden atom

Více

PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILISMU

PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILISMU PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILISMU Pavel Vorel Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky (FEKT VUT Brno) Obsah 1) energetická bilance v dopravě, fenomén zvaný Peak Oil, perspektiva elektromobilismu 2) akumulátory

Více

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Stainless Service Poland Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Budova Servisního střediska ArcelorMittal v Siemianowicích Śląských. 01 Stainless Service Poland Naše firma je předním dodavatelem plochých

Více

GreenPlan. 14. 11. 2007 Peter Tölgyesi. Make a green move GreenPlan. There is a lot to be won

GreenPlan. 14. 11. 2007 Peter Tölgyesi. Make a green move GreenPlan. There is a lot to be won GreenPlan 14. 11. 2007 Peter Tölgyesi Make a green move GreenPlan. There is a lot to be won Představení projektu GreenPlan» je globální iniciativou společnosti LeasePlan. Jde o první iniciativu svého druhu

Více

Efektivně s energií na všech cestách. Vzduchové kompresory

Efektivně s energií na všech cestách. Vzduchové kompresory Efektivně s energií na všech cestách. Vzduchové kompresory 3 Enertgetická účinnost na cestách. Vzduchové kompresory Voith V místě s historií výroby vozidel Zschopau, Sasko, vyvíjí a vyrábí firma Voith

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

CH RY SLER Club slavil 10 let

CH RY SLER Club slavil 10 let CH RY SLER Club slavil 10 let V roce 2004 uplynulo 10 let od prvního oficiálního srazu Chrysler clubu v Poděbradech. První setkání majitelů a příznivců vozů Chrysler 160, 180 a 2 Litres se konalo již v

Více

Křemíkovým okem do nitra hmoty, radioaktivita

Křemíkovým okem do nitra hmoty, radioaktivita Křemíkovým okem do nitra hmoty, radioaktivita BaBar SLAC Zbyněk Drásal 1 Historie diodového jevu v polovodičích Objev tzv. Halbleiteru (polovodiče) bodový kontakt kovu a krystalu (PbS) usměrňuje proud

Více

ž ž ž ž ž Č ž Ž Ž Ů Ů ž Č Ú Č ž Č Č Č Č Č Ů ž Ž ž Ž ž Ž Ů Ž ž ž Ů ž ž Ž ž ž Ů Č ž Ž ž ž Ú ž Ú Ú Ó ž Ů Ú ď Č Ú Ú Ú Č Ú Č Č Č Č Č Č ž Č Ú Č Ó Ú Č Ú Č Č Č Ú Ó Č Ú Č Č Č Č Č Ó Ó Ó Č Č Ž Ú ž ž Ú ž ž Ó Ó Ž Ů

Více

Téma: Aranžérské materiály 1 VY_32_INOVACE_695

Téma: Aranžérské materiály 1 VY_32_INOVACE_695 Téma: Aranžérské materiály 1 Autor: Naděžda Odrášková Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1072 Ročník: 1. ročník Obor vzdělávání: Aranžér Vzdělávací oblast: Technika aranžování Tematická oblast: Výkladní

Více

Systém CI skleněný prvek FEenergysave. Aktivní energetický management pro pasivní domy. Customized Intelligence Slouží zákazníkům jako program

Systém CI skleněný prvek FEenergysave. Aktivní energetický management pro pasivní domy. Customized Intelligence Slouží zákazníkům jako program Systém CI skleněný prvek FEenergysave Aktivní energetický management pro pasivní domy Customized Intelligence Slouží zákazníkům jako program Systém LAMILUX CI skleněný prvek FE energysave Nejpozději v

Více

STROJNĚ ODDĚLENÉ. Požadavky na surovinu: Požadavky na surovinu jiné než drůbeží maso: vyhovuje požadavkům na čerstvé maso

STROJNĚ ODDĚLENÉ. Požadavky na surovinu: Požadavky na surovinu jiné než drůbeží maso: vyhovuje požadavkům na čerstvé maso STROJNĚ ODDĚLENÉ MASO Aktivita KA 2350/4-10up Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY Inovace předmětu H1DKZ Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny Termín realizace inovace

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické Termodynamika termodynamická teplota: Stavy hmoty jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody (273,16 K = 0,01 o C). 0 o C = 273,15 K T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]=

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou JÁDRO ATOMU A RADIOAKTIVITA VY_32_INOVACE_03_3_03_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Atomové jádro je vnitřní

Více

MALÝ LETECKÝ MOTOR Jakým způsobem byl motor vyvíjen

MALÝ LETECKÝ MOTOR Jakým způsobem byl motor vyvíjen MALÝ LETECKÝ MOTOR AICTA Design Work (ADW) je tradiční vývojář dieselových motorů, má zkušenosti z Avie a ČKD Hradec Králové. Její tým vyvíjí motory již desítky let. Firma AICTA Design Work se pustila

Více

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-16 Téma: Práce a energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TEST Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso 1 Účinnost

Více

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně N á v r h m a t r a c e Sultán latext by extra lux Pavel Lauko, 3.roč. DI - 2 - Zadání práce: 1. Stanovení rozměrů lehací plochy a materiálové skladby

Více

Průmysl. kvarta 16.3.2011. Pavel TAIBR GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz

Průmysl. kvarta 16.3.2011. Pavel TAIBR GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz Průmysl kvarta Průmysl Co je to materiální? Základ materiální produkce Funkce: Výroba energií a surovin, výrobních a spotřebních prostředků Vyvíjí se z řemesel od 18. století (manufaktury) dodnes Průmyslové

Více

Téma roku - PEDOLOGIE

Téma roku - PEDOLOGIE Téma roku - PEDOLOGIE Březen Kolik vody dokáže zadržet půda? Zadrží více vody půda písčitá nebo jílovitá? Jak lépe předpovědět povodně nebo velká sucha? Proveďte měření půdní vlhkosti v blízkosti vaší

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU

PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU Pavel Vorel ÚVEE (FEKT VUT Brno) Projekt OPVK: Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji CZ.1.07/2.4.00/12.0017

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková JADERNÁ ENERGIE Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

VÝKONNÝ. na míru. SOLÁRNÍ ZDROJ elektrické energie. do extrémních podnebních podmínek. POUŠŤ HORY Džungle MOŘE

VÝKONNÝ. na míru. SOLÁRNÍ ZDROJ elektrické energie. do extrémních podnebních podmínek. POUŠŤ HORY Džungle MOŘE CZ do extrémních podnebních podmínek VÝKONNÝ nezávislý odolný na míru nehlučný snadno přenosný ekologický POUŠŤ HORY Džungle MOŘE Výkonný vysoce výkonný solární přenosný ostrovní systém s velkou kapacitou

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Zvukové jevy II VY_32_INOVACE_F0120. Fyzika

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Zvukové jevy II VY_32_INOVACE_F0120. Fyzika Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 0 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.011 Zlepšení podmínek

Více

Pohyb tělesa (5. část)

Pohyb tělesa (5. část) Pohyb tělesa (5. část) A) Co už víme o pohybu tělesa?: Pohyb tělesa se definuje jako změna jeho polohy vzhledem k jinému tělesu. O pohybu tělesa má smysl hovořit jedině v souvislosti s polohou jiných těles.

Více

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. Výrobní kompetence _KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ Frézování ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. WALTER PROTOTYP ConeFit modulární systém pro frézování NÁSTROJOVÝ SYSTÉM modulární frézovací systém ze slinutého

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

Vozítko na solární pohon. Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7

Vozítko na solární pohon. Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7 Vozítko na solární pohon Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7 Krátký souhrn projektu: Náš tým věří, že perspektiva lidstva leží v obnovitelných zdrojích. Proto jsme se rozhodli

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Wakemaster je přenosný dvousloupový system pro celoroční zábavu. Wakeboarding, snowboarding, mountainboarding a další. Jako jediný dvousloupový systém na trhu nabízí inteligentní

Více

Lamborghini Úvod Italská společnost Automobili Lamborghini S.p.A. známá jen jako Lamborghini, je výrobcem vysoce výkonných supersportovních automobilů. V současnosti je dceřinou společností Audi. Sídlí

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více