Jakub LOKAJ 1 ENERGETICKÝ AUDIT A MĚŘENÍ V PRÁDELENSKÝCH PROVOZECH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jakub LOKAJ 1 ENERGETICKÝ AUDIT A MĚŘENÍ V PRÁDELENSKÝCH PROVOZECH"

Transkript

1 Jakub LOKAJ 1 ENERGETICKÝ AUDIT A MĚŘENÍ V PRÁDELENSKÝCH PROVOZECH Abstrakt Obsahem článku je seznámení se s měřením a vyhotovením energetického auditu daného prádelenského provozu. Dále také měření odpadních proudů parního vyvíječe a kalandru za účelem využití energie odcházející ve spalinách resp. ve vlhkém vzduchu kalandru. V práci je také začleněn návrh zařízení pro sběr naměřených dat využívající programovatelné vývojové HW platformy Arduino, jež bylo připravováno pro urychlení, zpřesnění a zautomatizování sběru hodnot z vodoměrů, plynoměrů nebo elektroměrů. Klíčová slova Energetický audit, experimentální měření, sběr dat, prádelenský provoz, prací a sušící zařízení, kalandr, odpadní proudy, spaliny, parní vyvíječ. 1 ÚVOD V rámci odborné stáže projektu Partnerství v oblasti energetiky zaštiťovaného Moravskoslezským energetickým klastrem (MSEK) ve spolupráci se společností EVECO Brno, s.r.o. a výzkumným a vývojovým centrem NETME Centre byl nejprve vypracován energetický audit prádelenského procesu společnosti PEVI, s. r. o. Tato společnost poskytla prostory a prádelenské stroje pro experimentální měření jejich spotřeby elektrické energie, plynu a vody. Kromě naměřených hodnot jednotlivých spotřeb vody, elektřiny a plynu (tepelné energie) byly vyhotoveny analýzy dávek prádla, četnosti pracích programů a také produktivity jednotlivých pracích a sušících zařízení z pracovního deníku vedeného zaměstnanci společnosti. Po průzkumu prádelenského provozu bylo sepsáno doporučení týkajících se inovací prádelenských zařízení a zautomatizování sběru dat z daných strojů a dávek prádla včetně doporučení pro stávající zařízení. Druhým objektem, kde probíhala experimentální měření, byl prádelenský provoz firmy Blaha V., s. r. o. Zde se již nejednalo o vyhotovení energetické auditu pracích a sušících 1 Bc. Jakub Lokaj, student Energetického inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2, Brno - Žabovřesky, tel.: (+420) , 1

2 strojů, nýbrž o určení energetické náročnosti korytového žehliče (kalandru) a parametrů odpadních proudů kalandru a parního vyvíječe. Na základě poznatků z experimentálních měření bylo, pro zjednodušení zápisu dat a jejich transformace do elektronické podoby, navrženo elektronické zařízení na bázi mikrokontroléru ATmega 328p, jež tvoří srdce programovatelné vývojové open-source platformy Arduino Uno. Tato platforma posloužila k naprogramování automatického odečtu dat z měřičů energií a vody (plynoměru, elektroměru a vodoměru). 2 ENERGETICKÝ AUDIT PRÁDELENSKÉHO PROVOZU PEVI, S. R. O. Prvním měřením v prádelenském provozu, kterým byla stáž započata, bylo měření ve firmě PEVI, s.r.o. sídlící v Lanškrounu. Tato společnost pronajímá pracovní oděvy a zároveň obstarává i jejich pravidelné čištění. Zde bylo v plánu proměřit spotřeby vody, elektrické energie a zemního plynu resp. páry u jednotlivých pracích a sušících zařízení neinvazivním způsobem a vyhodnotit jejich energetickou náročnost. Na základě vyhodnocení naměřených dat pak vytvořit daná doporučení pro inovaci prádelny a vyhotovit energetický audit. Obr. 1: Provozovna PEVI, s. r. o., Lanškroun [1] 2.1 Popis měřených technologických zařízení Provozovna firmy PEVI, s. r. o. využívá tři průmyslové prací stroje (Pračka 1 až 3), jejichž typ ohřevu je realizován pomocí páry, jeden plynový sušič a plynový finišer. Fotografie jednotlivých strojů včetně přehledové tabulky jsou uvedeny níže. 2

3 Obr. 2: Zleva - Prací stroje (Pračka č. 1 až 3), sušič, finišer [1] Tab. 1: Přehled technologických zařízení [1] Označení stroje Výrobce Model Typ ohřevu Elektrický příkon Pračka č. 1 Primus F55 parní 5,8 kw Pračka č. 2 Primus FS55 parní 62,7 kw Pračka č. 3 Pharmagg FU 1400 parní 23,4 kw Sušič Lavamac LDR1025 plynový 2,5 kw Finišer Kannegiesser SMT 1 Gas Turbo plynový 14 kw Pro výrobu technologické páry, která slouží k ohřevu pracích lázní, je využit parní vyvíječ Certuss Junior 600, jehož výstupem je středotlaká pára o tlaku 7 bar g a teplotě 170 C. Základní údaje o vyvíječi jsou uvedeny v Tab. 2 [1]. Tab. 2: Parametry parního vyvíječe (štítkové údaje) [1] Výrobce Certuss Typ Junior 600 Sériové číslo Rok výroby 2001 Objem vody 49 l Výkon vyvíječe páry 600 kg/h Provozní tlak 16 bar Rozsah teplot C Rozsah tlaku 0-25 bar Značka schválení typu Doba v provozu ke ,33 h 2.1 Plán a metoda měření V objektu, který je napojen na obecní vodovod, středotlaký plynovod a třífázovou rozvodnou soustavu nízkého napětí, bylo nutno kvůli absenci podružných měřidel klíčových 3

4 technologických zařízení provozu využít fakturační měřidla na přípojkách objektu. Z tohoto faktu vyplynula metodika měření, jejímž předpokladem byl sběr měřených dat pouze u jednoho provozovaného zařízení a využití jednotlivých měřidel k odečtu sledovaných hodnot [1]. Obr. 2: Zleva Plynoměr, elektroměr, vodoměr (kotelna), vodoměr (hlavní), váha Tab. 3: Popis použitých měřidel pro odečet měřených hodnot [1] Měřidlo Výrobce Typ Třída přesnosti Číslo měřidla Plynoměr Elster Amco Premagas RVG IV Elektroměr Actaris SL7000 Tř. 1 (0,5S) Vodoměr (kotelna) Sensus - B Vodoměr (hlavní) Actaris Flostar HF10L C D 04UF Váha Transporta P /XIV Jednotlivá měření probíhala odečtem stavu měřidel vždy na začátku a na konci jednoho pracovního cyklu stroje. U pracích strojů je cyklem myšleno vyprání jedné dávky prádla, u sušiče usušení jedné vsádky a v případě finišeru usušení daného množství prádla. Každá dávka prádla byla před i po vyprání resp. usušení analyzována formou určení množství a hmotnosti oděvů. Dále se jednalo o rozdělení na jednotlivé druhy oděvů a zjištění jejich hmotnostního podílu bavlny a polyesteru (PES). Měření byla opakována a bylo při nich použito celkem 6 různých dávek prádla. Při praní dávky prádla v pracích strojích a sušení v sušiči probíhalo měření ve 2 opakováních, přičemž u finišeru proběhly měřené cykly celkově třikrát [1]. Obr. 3: Dávka a analýza praného prádla 4

5 2.2 Analýza produktivity pracích strojů dle provozních záznamů a provozní náklady Pro období měsíce března až května byla ze zaznamenávaných hodnot poskytnutých zadavatelem zpracována analýza celkové hmotnosti vypraného a vysušeného prádla jednotlivých strojů, četnosti pracích programů, hmotnosti prádla vztaženého k jednotlivému pracímu programu a vytíženosti (počtu spuštění) jednotlivých pracích strojů. Hodnoty hmotností jednotlivých várek pro prací zařízení č. 1, 2 byly dle vyjádření provozovatele stanoveny obsluhou pouze orientačně, zatímco u pračky č. 3 byly dané hmotnosti prádla zaznamenány z integrované váhy v pracím stroji. Celkové počty kusů za měsíc byly převzaty z evidenčního programu LIN a byly proto věrohodnější [1]. Z dostupných údajů na fakturách jednotlivých energií (elektřina, plyn) a vodného/stočného, byla zpracována ekonomická náročnost na provoz veškerých pracích a sušících strojů pro období měsíce března až května. Z poskytnutých dat zadavatele, bylo zjištěno, že hodnoty na fakturách za plyn nesouhlasí se skutečným stavem plynoměru ke konci měsíce, ale k datům pořízenými zaměstnanci s předstihem 1 až 5 dnů [1]. Na základě zjištění spotřeb energií a vody a z množství vypraného prádla pro daný měsíc byly vyčísleny měrné spotřeby energií a vodného/stočného na jednotkovou hmotnost (kg) a jednotkový počet (ks) zpracovaného prádla. Ačkoli se v měsíci květnu zpracovalo nejvíce prádla, měrné spotřeby elektřiny, plynu a vodného/stočného dosahovaly nejnižších hodnot. Tento fakt vypovídá o tom, že vyšší produkce má v důsledku účinnější využití energií (zejména plynu), neboť nedochází k dlouhým prostojům mezi cykly pracích a sušících zařízení, které jinak zapříčiní vychladnutí zařízení a zvýší spotřebu kvůli opětovnému nahřátí na provozní teplotu [1]. 2.3 Zpracování naměřených hodnot a vyhodnocení záznamů Z naměřených hodnot jednotlivých pracích a sušících strojů, kterými byly hmotnosti dávek prádla, čas a stavy měřičů energie a vody na počátku a konci daného cyklu. Po zpracování veškerých hodnot byl vytvořen pro každé měřené zařízení průkaz energetické náročnosti pracích strojů, dále jen PENPS, který obsahoval výpočet produktivity, spotřeby vody, elektrické energie a tepla, zbytkovou vlhkost po odstředění, G-faktor a souhrn podstatných hodnot měrných spotřeb [1]. 5

6 Obr. 4: Příklad průkazu energetické náročnosti pracích strojů PENPS [1] Po zpracování jednotlivých PENPS k pracím a sušícím zařízením bylo také pro firmu PEVI, s. r. o. vypracování doporučení pro inovaci provozu plynoucích z naměřených dat a také z chodu provozovny, kde bylo měření uskutečněno. Doporučení bylo zejména v oblasti instalace inovativních prvků monitorujících aktuální spotřeby elektřiny, plynu a vody u jednotlivých zařízení a strojů či případné pořízení nových prostředků k dotvoření ucelenějšího pohledu na provoz prádelny [1]. Hlavní přínos pro celý prádelenský provoz by při instalaci měřících prvků zaznamenávajících informace o aktuálních spotřebách jednotlivých zařízení měl spočívat ve vyvozování individuálních spotřeb daných dávek vstupujících do pracího a sušícího procesu a predikci poruchovosti jednotlivých strojů a zařízení [1]. V následujících odstavcích budou uvedena doporučení k jednotlivým měřícím zařízením pro zajištění sběru naměřených spotřeb energií a vody. Doporučení k měření aktuální spotřeby plynu Inovace soustavy plynoměrů byla navržena tak, aby bylo možno naměřené hodnoty spotřeb zemního plynu odesílat pomocí impulzního snímače do jednotky sběru dat. Jedná se o jednotlivé plynoměry pro jednotlivá sušící zařízení (sušičku a finišer). K ucelenému pohledu na aktuální spotřeby zemního plynu by bylo vhodné opatřit vlastním plynoměrem také parní vyvíječ. Jelikož parní vyvíječ dosahuje nejvyšších objemových toků ZP (okolo 44 m 3 /h), vhodně dimenzovaný plynoměr by měl nejvyšší 6

7 pořizovací cenu ze všech možných inovativních prvků a značně by navyšoval celkové finanční náklady. Z toho důvodu je na zvážení, zda by bylo vhodnější využít samostatný plynoměr pro vyvíječ páry či by se hodnota spotřeby vyvíječe odečítala rozdílem dílčích plynoměrů od plynoměru hlavního. Doporučení k měření aktuální spotřeby elektřiny Hodnoty spotřeb elektrické energie z pracích zařízení (pračka č. 1, 2 a 3, malokapacitní pračka), sušících a kompletovacích zařízení (sušička, finišer a skládač) a z kotelny, v níž je umístěn parní vyvíječ, lze měřit a odečítat pomocí třífázových elektroměrů opatřených impulsními výstupy. Ostatní spotřebiče v kotelně (kompresor a ventilátory) je možno osadit jednofázovými elektroměry, které by měly taktéž impulsní výstupy pro sběr dat. Každý elektroměr by měl být umístěn přímo u stroje či spotřebiče, přičemž naměřené hodnoty by měly být vedeny do jednotky pro sběr dat pomocí datových vodičů. Spotřeby okolních spotřebičů a zařízení (osvětlení v budově, počítače, nažehlovací a šicí stroje) lze považovat za spotřebu sdruženou (v pozadí), kde její hodnotu je možno určit rozdílem spotřeby na hlavním elektroměru vůči dílčím, které by byly instalovány ke každému výše uvedenému zařízení. Aby nedocházelo k případnému poškozování měřících přístrojů vlivem vlhkosti a zranění obsluhy způsobeným zásahem elektrického proudu, je vhodné elektroměry umístit do rozvodných skříní. Měřicí jednotky by bylo možné umístit v kotelně a v prádelně vedle stávajících rozvodných skříní. Rozdělením na dva okruhy by bylo dosaženo potlačení rušení způsobeným dlouhými signálními kabely. Doporučení k měření aktuální spotřeby vody Obdobně jako u elektroměrů by bylo vhodné využít vodoměry pro každý jednotlivý prací stroj. Pro prací stroje (pračka č. 1, 2 a 3), dávkovače chemie a úpravnu vody směřující do parního vyvíječe lze doporučit instalaci vodoměrů opatřenými impulsními výstupy naměřených dat. Sběr dat z jednotlivých plynoměrů, elektroměrů a vodoměrů u daných zařízení a strojů by byl realizován pomocí jednotek sběru dat. Nasbírána data by pak byla odesílána na centrální počítat, kde by byla následně zpracovávána příslušným softwarem (řazena do tabulek a graficky vykreslována) a také archivována. Mimo automatizovaný měřící systém, který by ukládal data, bude možno jednotlivé hodnoty odečítat také na místě z počítadla/displeje měřících přístrojů u jednotlivých zařízení. Systém měření provozních dat by měl nejen zobrazovat aktuální spotřeby, ale současně zaznamenávat hodnoty do archivu. Z archivu by pak bylo možné jednoduše vytvořit přehledové zprávy dlouhodobého pozorování. Jednorázová měření totiž poskytují pouze velmi omezenou představu o spotřebách jednotlivých zařízení během běžného provozu. Zprávy z dlouhodobých měření mohou poukázat na největší konzumenty energií a být dokladem snížení energetických nároků v případě výměny některých zařízení. Alternativou ke komerčnímu řešení by mohl být software na klíč, po dohodě vypracovaný na půdě NETME Centre. V případě modernizace softwaru LIN společnosti Dataexpert v podobě detailnějšího rozdělení prádla, by pak bylo možno naměřená data spotřeb energií a vody jednotlivých pracích a sušících zařízení přiřadit k danému typu či kusu prádla. Tato inovace by vedla k možnosti případného navýšení či snížení ceny za pronájem prádla, které by dosahovalo vyšších resp. nižších výsledných spotřeb energií. K detailnějšímu pohledu o skutečném zpracovaném množství prádla procházejícím prádelenským procesem, by bylo vhodné pořídit nájezdovou podlahovou váhu, která by sloužila k přesnějšímu určení hmotnosti várky 7

8 namísto odhadované hodnoty obsluhou. Naměřená data z vážení by mohla být začleněna i do databáze informačního systému LIN pro pozdější určení měsíční produkce. Doporučení ke stávajícímu zařízení Ke stávajícím zařízení lze doporučit změny i bez hrubého zásahu do současných rozvodů a nutnosti nákupu nových měřících prvků. Mezi tato doporučení lze uvézt změnu zobrazování spotřeby hlavního elektroměru Actaris, SL7000 (výrobce, model) na desetiny kwh namísto jednotek, které jsou doposud nastaveny. Tato změna by vedla ke zpřesnění měřené spotřeby. Dále je vhodné doporučit pravidelné sledování a zápis hodnot ze současných měřících přístrojů každých 14 dní do předem připravené tabulky. Díky těmto záznamům by bylo možné detailněji zachytit měsíční spotřeby daných pracích a sušících strojů [1]. V průběhu měření byla odhalena chybovost počítadla ramínek tunelového finišeru. Z předem zjištěného počtu kusů bylo počítadlem finišeru napočítáno vždy o cca 3 % kusů méně. K dalším doporučením tudíž patří nepočítat jednotlivé kusy pomocí počítadla finišeru nebo jej nechat opravit [1]. Při zpracování dat z faktur dodávky plynu poskytnutých zadavatelem, byly nalezeny značné nesrovnalosti. Ve fakturách se opakovaně vyskytuje neodpovídající množství spotřebovaného a dodaného tepla v GJ oproti provedeným ověřovacím výpočtům. Dále je zde chybně uvedena výhřevnost zemního plynu a to s neodpovídající jednotkou GJ/m3. Výrobní číslo plynoměru uvedeného na faktuře se pouze v jednom ze dvou případů shoduje se skutečným výrobním číslem v objektu. V neposlední řadě je na faktuře nesprávně uvedena jednotková cena zemního plynu a náklady na palivo převyšují výslednou cenu fakturace. V tomto případě je namístě doporučit kontaktování dodavatele plynu pro úpravy nepřesností ve fakturách či případné jejich objasnění [1]. 3 URČENÍ ENERGETCKÉ NÁROČNOSTI KALANDRU A PARAMETRŮ ODPADNÍCH PROUDŮ FY BLAHA V., S. R. O. 3.1 Plán a metoda měření Účelem měření, které proběhlo ve dnech 12. až 13. srpna 2013 v provozovně fy Blaha V., s. r. o., v areálu Lázní Teplice nad Bečvou bylo určit energetickou náročnost kalandru (korytového žehliče) a to neinvazivním způsobem pomocí místních pevně instalovaných měřidel. Dále byly zjišťovány parametry odpadních proudů odtahu vlhkého vzduchu z kalandru a spalin parního vyvíječe. Parní vyvíječ zásobuje celou technologii prádelny sytou parou. Účelem měření je ověřit možnost využití odpadního tepla těchto zařízení pro předehřev vody [2]. 8

9 Obr. 5: Provozovna fy Blaha V., s. r. o., v areálu Lázní Teplice nad Bečvou [2] Při měření spotřeb zemního plynu byl použit fakturační plynoměr s pracovním přetlakem cca 300 kpa umístěný v plynoměrové skříni na fasádě objektu, který sleduje spotřebu zemního plynu všech spotřebičů v objektu. Kromě fakturačního plynoměru byly sledovány také hodnoty z přepočítávače spotřeby plynu, jehož výstupem je zobrazení spotřeby ZP ve standardních podmínkách. Ke sledování spotřeb vody při doplňování napájecí vody parního vyvíječe bylo využito vodoměru umístěného v kotelně. Mechanická můstková váha umístěna taktéž v areálu provozovny posloužila ke zvážení dávek prádla vstupujících do procesu [2]. Ke zjišťování parametrů vlhkého vzduchu v odtahu kalandru byl použit přenosný měřicí přístroj Testo 445 ( ), který pomocí připojené vysokoteplotní vlhkostní a teplotní sondy Testo a vrtulkové a teplotní sondy s průměrem 16 mm Testo zaznamenával hodnoty. Pro určení parametrů vzduchu v okolí kalandru byl použit přenosný měřicí přístroj Testo 435 ( ), k němuž byla připojena vlhkostní a teplotní sonda Testo Veškerá naměřená data z výše uvedených přístrojů byla pomocí softwaru dodávaného k přístrojům Testo uložena do paměti počítače a následně převedena do tabulkového procesoru [2]. Určování parametrů odpadního proudu spalin parního vyvíječe probíhala obdobným způsobem jako u měření proudu vlhkého vzduchu odtahu kalandru. K záznamu měřených hodnot bylo vyuužito měřicího přístroje Testo 445 ( ) s připojenou vysokoteplotní vlhkostní a teplotní sondou Testo a vysokoteplotní vrtulkovou a teplotní sondou (s průměrem 25 mm) Testo Přenosný měřicí přístroj Testo 350 XL byl využit pro analýzu složení spalin zemního plynu parního vyvíječe [2]. Měření jednotlivých veličin energetické náročnosti a parametrů odtahového vzduchu kalandru bylo prováděno ve dvou opakováních. Parametry odpadního proudu spalin parního vyvíječe byly taktéž měřeny ve dvou opakovacích cyklech, přičemž byl kromě spotřeby vody hlídán i režim parního vyvíječe [2]. 3.2 Popis měřených technologických zařízení Provozovna firmy Blaha V., s. r. o. je vybavena kontinuální pracím strojem, průmyslovými pračkami a sušičkami. Prádlo vystupujícího z těchto zařízení je následně obsluhou vkládáno do korytového žehliče kalandru značky Transferon, který byl předmětem měření. Kalandr využívá technologickou páru pro svůj ohřev, kde tato pára o 9

10 průměrném přetlaku 12 bar a teplotě 200 C je generovaná parním vyvíječem Certuss Universal SC 1800 [2]. Tab. 4: Základní údaje a parametry měřeného kalandru [2] Výrobce Transferon Typ ohřevu parní Pracovní šířka 3000 mm Průměr válců 1200 mm Počet válců 3 Úhel opásání válců 180 Posuv 33 m/min Tab. 5: Základní údaje a parametry parního vyvíječe [2] Výrobce Certuss Model Universal SC 1800 Sériové číslo 9051 Rok výroby 1996 Objem vody 210 l Výkon vyvíječe páry kg/h Pracovní tlak 10 bar Režimy (stavy) parního vyvíječe při měření byly následující: 0 = vypnuto, 1 = poloviční výkon (900 kg páry /hod), 2 = plný výkon (1800 kg páry /hod) 3.3 Energetická náročnost kalandru Jedním z cílů měření bylo určit energetickou náročnost kalandru neinvazivním měřením a to za pomocí lokálních instalovaných měřičů energie (zemního plynu) a vody. Před žehlením a následně i po něm bylo zpracované prádlo váženo na můstkové váze. Díky měření hmotnosti bylo možno určit množství odpařené vody a hmotnost suchého prádla (sušiny). K těmto veličinám pak byla vztažena výsledná produktivita a spotřeba kalandru [2]. Po zpracování naměřených hodnot byl vyhotoven protokol určující energetickou náročnost žehlícího stroje dle krátkodobého neinvazivního měření, jež měl obdobnou strukturu jako PENPS v prvním měřeném objektu. Přehled podstatných hodnot obsažených v protokolu, jsou uvedeny v Tab. 6 [2]. 10

11 Tab. 6: Přehled podstatných údajů z protokolů k určení energetické náročnosti kalandru [2] 1. měření 2. měření Označení dávky prádla Program / nastavení stroje m/min Množství suchého prádla v dávce 218,9 325,2 kgsp Hmotnostní podíl bavlny % hm. Hmotnostní podíl PES 0 0 % hm. Hodinová produktivita 405,1 478,8 kgsp/h Úbytek měrné zbytkové vlhkosti 0,445 0,438 kgh2o/kgsp Produktivita práce 81 95,8 kgsp/h/osoba Průměrná odpařovací kapacita 3 3,49 kgh2o/min Měrná spotřeba tepla (ZP) 2,06 2,17 kwh/kgh2o Měrná spotřeba páry (12,2 bar g) 3,12 3,29 kg/kgh2o SP suché prádlo, PES polyester, ZP zemní plyn, H2O voda 3.4 Parametry odpadních proudů kalandru a parního vyvíječe Průměrné hodnoty naměřených parametrů odpadního proudu vlhkého vzduchu v odtahu z kalandru, které byly naměřeny při žehlení dávky 1.1 po dobu sekund, jsou uvedeny v Tab. 7. Parametry pro dávku prádla 1.2, které byly měřeny po dobu s, jsou vyobrazeny v Tab. 8. Uvedené hodnoty za normálních podmínek se uvažují pro teplotu 0 C a tlak Pa [2]. Tab. 7: Parametry odpadního proudu kalandru pro dávku prádla 1.1 [2] Objemový průtok za norm. podmínek 1600 mn3/h (stabilita cca ± 50 mn3/h) Teplota 115,3 C (stabilita cca ± 2 C) Relativní vlhkost 9,0 % r. v. (dle zatížení 7,5 12 % r. v.) Absolutní vlhkost 83,0 g/m3 Rosný bod 58,0 C Množství odpařené vody 97,35 kgh20 Tab. 8: Parametry odpadního proudu kalandru pro dávku prádla 1.2 [2] Objemový průtok za norm. podmínek 1500 mn3/h (stabilita cca ± 50 mn3/h) Teplota 117,5 C (stabilita cca ± 2 C) Relativní vlhkost 13,5 % r. v. (dle zatížení 4,5 16 % r. v.) Absolutní vlhkost 135,0 g/m3 Rosný bod 69,0 C Množství odpařené vody 142,4 kgh20 11

12 Měření odtahu kalandru doprovázelo také zaznamenávání hodnot proudu spalin z kouřovodu parního vyvíječe. Při žehlení dávky prádla 1.1 byl parní vyvíječ 26,4 % svého času v režimu 0 a 73,6 % v režimu 1 [2]. Průměrné hodnoty z tohoto měření byly následující: Tab. 9: Parametry proudu spalin parního vyvíječe pro dávku prádla 1.1 [2] Objemový průtok za norm. podmínek 810 mn3/h (stabilita cca ± 50 mn3/h) Teplota 154,3 C (dle zatížení 135,2 163,5 C) Relativní vlhkost 1,0 % r. v. (dle zatížení 0 2,1 % r. v.) Rosný bod 51,3 C Průměrné hodnoty proudu spalin v rámci žehlení dávky prádla 1.2 jsou zachyceny v Tab. 10. Při těchto podmínkách pracoval parní vyvíječ z 21,9 % doby v režimu 0 a 78,1 % v režimu 1 [2]. Tab. 10: Parametry proudu spalin parního vyvíječe pro dávku prádla 1.2 [2] Objemový průtok za norm. podmínek 800 mn3/h (stabilita cca ± 50 mn3/h) Teplota 162,7 C (dle zatížení 127,2 171,2 C) Relativní vlhkost 1,0 % r. v. (dle zatížení 0 2,1 % r. v.) Rosný bod 51,7 C Posledním měřením proudů parního vyvíječe bylo proměření parametrů při režimu 1 (polovičním výkonu) a režimu 2 (plném výkonu). Po dobu měření v celkové délce s, pracoval parní vyvíječ 60 % svého provozu v režimu 1 a zbylých 40 % v režimu 2. Průměrné hodnoty proudu spalin byly následující: Tab. 11: Průměrné parametry proudu spalin parního vyvíječe pro režim 1 a 2 [2] Objemový průtok za norm. podmínek 1100 mn3/h (stabilita cca ± 50 mn3/h) Teplota 210,9 C (dle zatížení 181,3 240,1 C) Relativní vlhkost 0,1 % r. v. (dle zatížení 0 0,2 % r. v.) Rosný bod 55,1 C Kromě objemových průtoků, teploty, relativní vlhkosti a teploty rosného bodu odpadního proudu parního vyvíječe byly také pomocí přenosného přístroje Testo 350 XL analyzovány jeho spaliny. Měření bylo realizováno pro režim 1 (poloviční výkon) a 2 (plný výkon). Výsledné naměřené hodnoty jsou zobrazeny v Tab

13 Tab. 12: Analýza proudu spalin parního vyvíječe v režimu 1 a 2 [2] režim 1 režim 2 Koncentrace O2 7,90% 4,60% Koncentrace CO2 7,40% 9,30% Koncentrace CO 3,3 ppm 19 ppm Koncentrace H2 9,5 ppm 7 ppm Koncentrace NO 50,5 ppm 60 ppm Koncentrace NO2 1,9 ppm 1,2 ppm Koncentrace NOX (přepočet pro 3% O2) 148 mg/m3 138 mg/m3 Přebytek vzduchu 1,61 1,28 Teplota rosného bodu 51,5 C 55,1 C 3.5 Zpracování naměřených hodnot a vyhodnocení záznamů Po provedeném měření parametrů odtahového vzduchu za kalandrem lze orientačně určit množství energie obsažené v tomto odtahovém vzduchu (směs suchého vzduchu a páry). Dle výpočtů z průměrných hodnot ze dvou provedených měření bylo zjištěno, že odtahový vzduch za kalandrem obsahuje energii o hodnotě 59 kw [2]. Po provedené simulaci návrhu výměníku v softwaru W2E (Waste2Energy) vyvíjeného na půdě výzkumného centra NETME Centre bylo zjištěno, že výměník odtahového vzduchu za kalandrem by měl dosahovat výkonu okolo 30 kw, aby teplota ohřívané napájecí vody o objemovém průtoku 5 m 3 /h byla zvýšena z 15 C na 20 C, tedy o 5 C, přičemž teplota odtahového vzduchu by nepodkročila teplotu 70 C, jenž odpovídá teplotě rosného bodu a zamezila tak kondenzaci a případnému zanášení teplosměnných ploch výměníku zkondenzovanou směsí parafínu a polyethylenových vosků z nábalů válců kalandru. V případě návrhu výměníku s možností snadné údržby a čištění vnitřních částí by bylo možno využít i latentního tepla odtahového vzduchu a díky jeho kondenzaci tak docílit vyšší výstupní teploty ohřívané napájecí vody [2]. Energie obsažená ve spalinách parního vyvíječe se pohybuje okolo 47 kw v kombinaci režimu 0 a 1, přičemž při stavu 1 a 2 je hodnota energie spalin okolo 69 kw. Pro využití energie odpadního proudu z parního vyvíječe je možné instalovat spalinový výměník, jenž dodává výrobce parních vyvíječů Certuss přímo pro výše uvedený a měřený parní vyvíječ. Ekonomizér Certuss Universal SC (spalinový deskový výměník) dle údajů poskytnutých výrobcem dosahuje tento výměník výkonu 33 kw a dokáže uspořit zemní plyn až o 3,72 m 3 /hod, čemuž odpovídá roční úspora zemního plynu při plném výkonu vyvíječe a jednosměnném provozu 9330 m 3 [2]. Provedená analýza naznačuje významný potenciál pro aplikaci energetických úsporných opatření, z kterýchž by byla dle propočtů nepřínosnější instalace tepelných výměníků vzduch/voda pro předehřev prací vody [2]. 13

14 4 ELEKTRONICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO AUTOMATICKÝ ODEČET HODNOT Z MĚŘIČŮ ENERGIÍ 4.1 Návrh programu v platformě Arduino Během výše uvedených měření v prádelenském procesu bylo využito pro zaznamenávání dat z měřičů energií obyčejných prostředků v podobě vedené poznámek a dokumentace pomocí digitálního fotoaparátu. Ač tato metoda byla nenákladná, sběr dat byl dosažen pouze s nízkou periodou zápisu hodnot. Navíc bylo nutno pak zapsaná data převádět do elektronické podoby. Díky této zkušenosti bylo v rámci stáže vyvíjeno elektronické zařízení, které by umožnilo s vyšší vzorkovací frekvencí sbírat data z měřičů energie a vody a tak vytvořit podrobnější pohled na danou spotřebu měřeného technologického zařízení. Pro tuto aplikaci byla vybrána open-source platforma Arduino Uno, pro kterou byl vytvořen program. Programovatelná hardwarový kit Arduino Uno je postaven na 8bit mikrokontroléru ATmega 328p-PU a disponuje 14 digitálními vstupně-výstupními piny. Šest těchto pinů umožňuje PWM výstup a dalších 6 pinů lze využít pro analogový vstup. Dále je HW modul vybaven 32kB pamětí programu, 16 MHz keramickým oscilátorem, konektorem pro připojení napájení z externího zdroje a USB konektor pro komunikaci s PC a programování mikrokontroléru [3]. Elektronické zařízení bylo navrhováno s ohledem na potřeby vyplývající z předchozích zkušeností z provedených měření v prádelenských provozech. Tudíž hlavní vlastností bylo zjednodušit a zrychlit sběr dat z měřičů energií a vody a tato data ukládat do vhodného formátu, který by byl jednoduše zpracovatelný v tabulkovém editoru. Na základě tohoto požadavku bylo navrženo ukládání měřených dat na paměťovou kartu pomocí rozšiřujícího Arduino Ethernet Shield-u, jenž disponoval slotem pro microsd karty. Tento shield lze snadno instalovat na modul Arduino Uno a kromě nahrání patřičné knihovny do programu již není potřeba žádné další konfigurace. Pro zobrazení aktuálních naměřených hodnot použit také dvouřádkový LCD displej sloužící k průběžné kontrole dat a konfiguraci zařízení pro daný typ měřidla [4]. Obr. 6: Platforma Arduino Uno (vlevo) a Arduino Ethernet Shield (vpravo) [3], [4] Tvorba programu pro elektronické zařízení probíhala v grafickém vývojovém prostředí, které je volně dostupné ke stažení na webových stránkách výrobce HW platformy Arduino. Programovací jazyk Wiring je svou strukturou podobný jazyku C a je velmi uživatelsky přívětivý. 14

15 Obr. 7: Ukázka vývojového prostředí a navrhovaného programu pro elektronické zařízení Program byl rozdělen na tři části, z čehož první část obsahovala nastavení knihoven, vstupně-výstupních pinů a deklarování proměnných. Druhá část již byla součástí hlavního jádra programu a sloužila ke konfiguraci zařízení pomocí výběrového a potvrzovacího tlačítka. Nastavení spočívalo ve volbě daného měřiče (plynoměru, vodoměru a elektroměru) a volbou přepočtu jednoho pulsu na danou veličinu. Třetí část programu, která následovala po konfiguraci, již obsahovala záznam pulsu z daného měřiče, který byl přepočítán na danou veličinu, zobrazen na displeji a uložen v paměti micro-sd karty. 4.2 Výběr elektronických součástí a jejich zapojení Jelikož se od navrhovaného elektronického zařízení očekával sběr dat v reálném čase, bylo nutno začlenit do návrhu také obvod reálného času, tzv. RTC modul. Po průzkumu vhodných modulů dostupných na trhu byl vybrán integrovaný obvod PCF8563T, jelikož pro jeho konfiguraci bylo potřeba pouze nahrát danou knihovnu do programu. Mezi další elektronické součásti, které bylo nutno připojit k HW vývojovému kitu Arduino, patřil výše zmíněný LCD displej. Ten měl sloužit k zobrazení potřebných údajů pro uživatelskou konfiguraci zařízení spočívající ve výběru daného měřiče, ze kterého budou data získávána, a také pro průběžné kontrolování měřených dat. Z tohoto důvodu byl 15

16 vybrán alfanumerický LCD displej s řadičem výrobce WINSTAR s modelovým označením WH2002A-NYG-ET, podsvícením, dvěma zobrazovacími řádky a 20 znaky na řádek. Data z měřičů energií a vody bylo potřeba získávat univerzální metodou, kterou je možno aplikovat na většinu měřičů. Po zvážení a konzultaci byl pro sběr údajů z měřičů vybrán reflexní senzor QRD1114 vyráběný společností Fairchild Semiconductor. Ten je možno umístit nad rotační plochy zobrazovacích číselníků měřičů, přičemž po jejich pootočení a tedy změně reflexní plochy dojde ke zvýšení napětí a naopak. Takto je možno transformovat rotační pohyb mechanického číselníku měřiče na elektrický signál v podobě pulzů a pomocí elektroniky jej zaznamenávat a ukládat. 4.3 Reálné odzkoušení elektronického zařízení Po nahrání vytvořeného programu do mikrokontroléru Arduina, zapojení LCD displeje, obvodu reálného času, reflexního senzoru a k nim potřebných elektronických prvků (kondenzátory, odpory, diody apod.) do nepájivého pole včetně propojení s HW kitem Arduino, bylo možno poprvé otestovat funkčnost zařízení. Pro testovací účely byl využit mokroběžný vodoměr na jehož tělo byl připevněn reflexní senzor. První testy ukázaly, že reflexní senzor snímá okolní světlo velice intenzivně a rozlišitelnost mezi změnou reflexní plochy na vodoměru je zcela minimální. Po odstínění vodoměru od okolního světla bylo zjištěno, že reflexní senzor zaznamenává hodnoty z vodoměru nepřesně a je třeba jej důkladně nakalibrovat, aby rotační pohyb číselníku byl vyhodnocován správně. 5 ZÁVĚR První část článku byla věnována popisu proběhlého experimentálního měření v prádelenském provozu, jehož výstupem bylo určit energetickou náročnost prádelenských strojů, vytvořit dokumentaci s průkazem energetické náročnosti pracích a sušících strojů, analyzovat poskytnutá data zadavatelem a také uvézt vhodná doporučení plynoucí z pozorování a samotného měření v objektu. Všechny uvedené cíle byly naplněny a výstupní dokumentace z proběhlého měření viz [1] byla předána zadavateli. Druhá část již pojednává o měření energetické náročnosti korytového žehliče a parametrů jeho odpadního proudu. Na základě měření byl vyhotoven protokol obsahující klíčové údaje určující energetickou náročnost kalandru. Dále bylo provedeno experimentální měření parního vyvíječe dodávajícího technologickou páru daným zařízením pro ohřev prací lázně či pro ohřev sušícího vzduchu. Zde byly měřeny parametry proudu spalin v kouřovodu parního vyvíječe při plném a polovičním výkonu, přičemž byla také provedena analýza spalin. Z naměřených dat pak byly pomocí softwaru W2E simulovány možnosti začlenění výměníků tepla (ekonomizéru) k odpadnímu proudu kalandru a parního vyvíječe. Podstatné údaje z experimentálního měření a simulací byly uvedeny ve zprávě o měření v prádelenském provozu, viz [2]. Na základě zkušeností z proběhlých měření byl vytvořen návrh elektronického zařízení pro automatický sběr dat z měřičů energie a vody, které by mělo urychlit a usnadnit sběr dat a také jejich následné zpracování. Zařízení bylo vytvářeno pomocí open-source platformy Arduino, neboť vyniká svou uživatelskou přívětivostí a nízkou pořizovací cenou. Na této platformě bylo navrženo zařízení, které bylo schopno pomocí senzoru (reflexního optočlenu) sbírat data z předvoleného měřiče, kterým mohl být plynoměr, elektroměr nebo vodoměr. V rámci stáže byl vytvořen pouze testovací prototyp vyvíjeného zařízení, který měl 16

17 odhalit jeho nedostatky a poukázat tak na místa, kterým by se v budoucím vývoji měla věnovat pozornost. Poděkování Příspěvek byl realizován za finančního přispění Evropské unie v rámci projektu Partnerství v oblasti energetiky, č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/ Literatura [1] BOBÁK, P., P. KUBA, J. LOKAJ. Výchozí energetický audit prádelenského provozu. Brno: NETME Centre, /PEVI/1. 42 s. [2] BOBÁK, P., J. LOKAJ. Zpráva o měření v prádelenském provozu. Brno: NETME Centre, /BLAHA/1. 17 s. [3] Arduino Uno. [online]. [cit ]. Dostupné z: [4] Arduino Ethernet Shield. [online]. [cit ]. Dostupné z: CONTRIBUTION TITLE IN ENGLISH Keywords Energy audit, experimental measurement, data collection, professional laundry, washing and drying machines, ironing machine, waste streams, flue gases, steam generator. Summary This article deals with measuring and drawing up an energy audit of the industrial laundries process. Furthermore, the measurement of the waste streams of steam generator and ironing machine in order to use energy in the flue gases or wet air produced by ironing machine. The work also included design of the device for collecting measurement data using programmable hardware platform Arduino, which was developed to rapidly, accurately and automatically collecting values from water, gas or electricity meters. 17

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část.

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. V předchozích dvou dílech této série článků jste se dozvěděli mnohé o snižování spotřeby vody a energie na

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

Energy Performance Contracting v areálu PL Kosmonosy. 30.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU / LCM E

Energy Performance Contracting v areálu PL Kosmonosy. 30.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU / LCM E Příklady dobré praxe ve státním sektoru Energy Performance Contracting v areálu PL Kosmonosy 1 Co víme o budovách Spotřebují 40% vyrobené energie Produkují 21% emisí CO 2 Industry (direct emissions from

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Digitální servisní přístroj

Digitální servisní přístroj Digitální servisní přístroj testo 550, testo 557, testo 570 Digitální měření, efektivní práce Precizní výsledky měření i při extrémních pracovních podmínkách Výpočet přehřátí a podchlazení v reálném čase

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

GEOTECHNICKÝ MONITORING

GEOTECHNICKÝ MONITORING Inovace studijního oboru Geotechnika reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 GEOTECHNICKÝ MONITORING podklady do cvičení SEIZMICKÁ MĚŘENÍ Ing. Martin Stolárik, Ph.D. Místnost: C 315 Telefon: 597 321 928 E-mail:

Více

Nové možnosti dálkových odečtů vodoměrů

Nové možnosti dálkových odečtů vodoměrů Nové možnosti dálkových odečtů vodoměrů Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA Aquion, s.r.o. Praha Abstrakt Dálkové odečty vodoměrů patří mezi blízkou budoucnost v oblasti odečtů odběru vody u zákazníků. Provozovatelé

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc.

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc. Obsah I Obsah Předmluva 0 Část I Informace o systému ARTUR 2.0 3 1 Úvod... 3 Část II Programové moduly 5 1 Dispečink... 6 Dispečer - Info... 6 Dispečer 2 Ekonomika... 7... 8 Ekonomické analýzy... 8 Faktury

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

Teplotní profil průběžné pece

Teplotní profil průběžné pece Teplotní profil průběžné pece Zadání: 1) Seznamte se s měřením teplotního profilu průběžné pece a s jeho nastavením. 2) Osaďte desku plošného spoje SMD součástkami (viz úloha 2, kapitoly 1.6. a 2) 3) Změřte

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ. Zpráva k odborným workshopům. Ing. Martin Pavlas, Ph.D.

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ. Zpráva k odborným workshopům. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ Zpráva k odborným workshopům Pracovní skupina VUT v Brně: studenti Fakulty strojního inženýrství Odborný garanti: Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. Ing. Martin Pavlas,

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Záleží nám na prostředí, ve kterém žijeme. Mnoho lidí, organizací a státních institucí nám předkládá modely ekologického chování, které mají chránit životní prostředí, zvláště

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o.

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o. PROENERGY ProSun - alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie využíváme v oblasti dodávky a instalace plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel,

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

EME 303. Oblast použití

EME 303. Oblast použití EME 303 Čtyřkvadrantní elektroměr třífázový nepřímý pro měření odběru/dodávky činné a jalové energie ve třídě přesnosti 2 s velkým dynamickým rozsahem a odděleným rychlým impulsním výstupem Oblast použití

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Energetický management na Vašem objektu

Energetický management na Vašem objektu Energetický management na Vašem objektu Úkolem Energetického managementu je dosažení optimalizace provozu budov a areálu s dosažením co nejnižších nákladů na energie v souladu s platným energetickým zákonem

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ.

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. MarConnect. Zpracování měřených dat HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNET. Nejaktuálnější informace k produktům MARCONNECT naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Naše nové

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI Jaromír Škuta a Lubomír Smutný b a) VŠB-Technická Univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba, ČR, jaromir.skuta@vsb.cz b) VŠB-Technická

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 14 0:40 1.3. Vliv hardware počítače na programování Vliv

Více

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 - Energetický audit - príklady riešenia enia úspor v podnikoch 10. medzinárodn rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Michal Židek VŠB - TU Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM - 1 - OSNOVA 1.

Více

DOKONALÉ MĚŘENÍ LASEREM

DOKONALÉ MĚŘENÍ LASEREM DOKONALÉ MĚŘENÍ LASEREM www.stanleylasers.com PROFESIONÁLNÍ PRÁCE ZAČÍNÁ S NÁŘADÍM STANLEY Přesné měření je klíčem k úspěšnému řešení každého projektu. Laserová měřidla se značkou STANLEY Vám díky svému

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o.

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o. Profesionální řešení Vaší regulace regulátor Eko-Logix Profesionální řešení Vaší regulace Přemýšlíte nad regulací vašeho topného systému? ( tepelné čerpadlo, solární panely, ohřev TV, vytápění bazénu včetně

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Funkční modely ISŠ Sokolnice Energetické zdroje pro 21. století

Funkční modely ISŠ Sokolnice Energetické zdroje pro 21. století 1 Funkční modely ISŠ Sokolnice Projekt: Číslo projektu: Energetické zdroje pro 21. století CZ.1.11/3.4.00/42.01656 1) Větrné elektrárny Model větrné elektrárny Funkční model větrné elektrárny se zdrojem

Více

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem GE WAUKESHA Kontejnerové provedení OUTdoor MGW 260 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Specifikace dodávky Technické parametry Motor a generátor

Více

Počítačový napájecí zdroj

Počítačový napájecí zdroj Počítačový napájecí zdroj Počítačový zdroj je jednoduše měnič napětí. Má za úkol přeměnit střídavé napětí ze sítě (230 V / 50 Hz) na napětí stejnosměrné, a to do několika větví (3,3V, 5V, 12V). Komponenty

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

číslo zákazníka: uzavřená mezi

číslo zákazníka: uzavřená mezi SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ KATEGORIE MALOODBĚRATEL - DOMÁCNOST číslo zákazníka: uzavřená mezi PROVOZOVATELEM DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (DÁLE JEN PROVOZOVATEL) Pražská plynárenská Distribuce,

Více

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem Komplexní zkouška požárně bezpečnostních zařízení tunelu na Dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

ULTRAZVUKOVÉ MĚŘIČE TEPLA A CHLADU, DÁLKOVÝ ODEČET

ULTRAZVUKOVÉ MĚŘIČE TEPLA A CHLADU, DÁLKOVÝ ODEČET 10 ULTRAZVUKOVÉ MĚŘIČE TEPLA A CHLADU, DÁLKOVÝ ODEČET Kompaktní měřiče tepla a chladu 190 Měřiče tepla a chladu MULTICAL 302 190 Měřiče tepla a chladu MULTICAL 402 191 Doplňkové vybavení k měřičům MULTICAL

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Ozonizace vody - výhody současných technických řešení

Ozonizace vody - výhody současných technických řešení Ozonizace vody - výhody současných technických řešení Ing. Petr Hořava, Ing. Jiří Beneš DISA v.o.s. Brno Úvod Ozonizace vody je jedna z nejstarších dezinfekčních metod a počátkem 20 stol. byla před nástupem

Více

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Přesnost měření Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Obsah Každý provozovatel fotovoltaického zařízení chce být co nejlépe informován o výkonu a výnosu svého

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele.

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele. Odůvodnění veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti technologie obrábění, dynamiky a tepla - Kompetenční centrum Kuřim část 1 a 6 dle 156 zákona č. 137/2006, ve znění pozdějších předpisů

Více

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b a) TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Prumyslová 1000, 739 70 Trinec Staré Mesto,

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Electricity Meters Residential Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Rozšiřitelnost pro budoucí funkce Rozšiřitelnost pro budoucí komunikační

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Coder Systém. GWF Coder počítadlo ideálně kombinuje výhody elektroniky a mechanického počítadla.

Coder Systém. GWF Coder počítadlo ideálně kombinuje výhody elektroniky a mechanického počítadla. ŠVÝCARSKÉ ŘEŠENÍ Coder Systém Digitální dostupnost původních výsledků měření GWF Coder počítadlo ideálně kombinuje výhody elektroniky a mechanického počítadla. GWF Coder počítadla s datovým rozhraním jsou

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý Daniel Juřík, Antonín Popelka, Petr Marvan AIS spol. s r.o. Brno Wide Area Monitoring Systémy (WAMS) umožňují realizovat

Více

Zpráva odborného posouzení a návrh koncepce rekonstrukce kotelny

Zpráva odborného posouzení a návrh koncepce rekonstrukce kotelny Parní a teplovodní kotelny Projektová dokumentace ČKJ Projekt, spol. s r.o Tepelná čerpadla Optimalizace provozu Kolbenova 159/7 Kogenerační jednotky Úspory energií 190 00 Praha 9 Zdroje a rozvody vytápění

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím karty Humusoft MF624. (Jan Babjak) Popis přípravku Pro potřeby výuky na katedře robototechniky byl vyvinut přípravek umožňující řízení pohonu

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více