T: do 15.září 2011 (ÚOHS/ MPO); T: do 23.září 2011 (DG COMP); ******* DOTAZNÍK --- QUESTIONNAIRE *******

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T: do 15.září 2011 (ÚOHS/ MPO); T: do 23.září 2011 (DG COMP); ******* DOTAZNÍK --- QUESTIONNAIRE *******"

Transkript

1 Přezkum sdělení o krátkodobém pojištění vývozních úvěrů Konsultační dokument Připomínky: Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) Česká republika Česká exportní banka, a.s. ČEB; Česká republika Review of the Communication on short-term export credit insurance Consultation paper Contributions: Export Guarantee and Insurance Corporation (EGAP), Czech Republic Czech Export Bank (CEB), Czech Republic T: do 15.září 2011 (ÚOHS/ MPO); T: do 23.září 2011 (DG COMP); ******* DOTAZNÍK --- QUESTIONNAIRE ******* Jméno Name Zastupovaná organizace Exportní agentury Export Credit Agencies Organisation Represented EGAP a ČEB EGAP and ČEB Místo (země) Česká republika Czech Republic Location (country) ová adresa address Popište, prosím, hlavní činnosti Vaší společnosti/ organizace / sdružení. EGAP - exportní pojišťovna ČEB - exportní banka EGAP - export insurance ČEB - export bank Please describe the main activities of your company/organisation/ association. ******* ODDÍL A: OBECNÉ OTÁZKY SECTION A: GENERAL QUESTIONS A.1. Zdroje financování obchodu a úvěrového pojištění Supply of trade financing and credit insurance A.1.a. krátkodobě (období rizika do 2 let) poskytované veřejně podporovanými pojistiteli nebo exportními úvěrovými agenturami by publicly supported insurers/export credit agencies (ECAs) in the short-term (risk period of up to 2 years) v5 1

2 A.1.a.1 A.1.a.2 Popište státní zásahy na trhu v období (včetně stálých režimů, které se týkají rizik považovaných podle sdělení za neobchodovatelná rizika) z těchto hledisek: typy použitých nástrojů (např. pojištění, zajištění, záruky, přímé financování, faktoring) a objem transakcí na nástroj; Exportní agentury České republiky (EGAP jako exportní pojišťovna a ČEB jako exportní banka) neposkytovaly v období let 2005 až 2010 žádné krátkodobé financování vývozu a úvěrové pojištění u tržně zajistitelných rizik. Pojištění tržně nezajistitelných rizik bylo běžnou součástí mechanismu oficiálně podporovaných vývozů. Produkty zahrnovaly exportní financování a pojištění exportních úvěrů, záruky a předexportní financování. EGAP jako "pure cover provider" pojišťuje exportní úvěry nejen České exportní banky, ale i jiných soukromých komerčních bank. Tabulka: Všechny produkty krátkodobé do 2 let - příloha č. 1 zeměpisné rozložení (objem transakcí podle státu pojistníka a státu kupujícího); Tabulka: Zeměpisné rozložení pojištění vývozních úvěrů krátkodobých do 2 let příloha č. 2 Please provide information on State interventions in the market over the period (including the permanent schemes covering risks considered as non-marketable in the Communication), on the following elements: Type of instruments used (e.g. insurance, reinsurance, guarantee, direct financing, factoring) and business volume per instrument; Geographical breakdown (volume of business covered according to the policy holder's country and to the buyer's country); v5 2

3 A.1.a.3 A.1.a.4 metoda stanovení cen a úrovně pojistného v každém nástroji; Metodika stanovení sazeb u krátkodobých produktů není mezinárodně regulovaná. Metodika EGAP se v období v zásadě neměnila a sazby byly jako vyšší než srovnatelné sazby komerčních pojišťoven, pokud tato teritoria pojišťovaly. Nejsou známy případy, že by se soukromí pojistitelé vznesli námitky na sazby EGAP v krátkodobém pojištění tržně nezajistitelných rizik. rozpis podle podmínek způsobilosti (např. velikost podniků, odvětví atd.); Pricing method and premium levels per instrument; Breakdown according to the eligibility conditions (e.g. size of the entitled enterprises, sectors, etc.); Neexistují žádné takové podmínky způsobilosti. A.1.a.5 A.1.a.6 úloha, kterou ve fungování režimu případně hrají soukromí pojistitelé, včetně fáze výběru příjemce; Soukromí pojistitelé nehrají žádnou úlohu s výjimkou případné referenční sazby (viz na A.1.a.3.). objem státem podporovaných režimů (roční rozpočet, roční využití); EGAP nedostával žádné provozní dotace od státu na krátkodobé pojištění v období Potential role the private insurers may play in operation of the scheme, including in the selection of the beneficiary; Size of State backed schemes (annual budget, annual take-up); v5 3

4 A.1.a.7 A.1.a.8 v případě, že veřejně podporovaní pojistitelé nebo exportní úvěrové agentury poskytují krátkodobé pojištění nebo zajištění obchodovatelných rizik (soutěží tedy se soukromými poskytovateli pojištění nebo zajištění vývozních úvěrů), uveďte informace o tom, jak je zajištěna oddělená správa a oddělené účty pro obchodovatelná rizika a veřejně podporované činnosti; EGAP nesoutěží se soukromými poskytovateli pojištění, neboť neposkytuje krátkodobé pojištění nebo zajištění obchodovatelných rizik. informace o financování domácího obchodu a úvěrového pojištění (týká se transakcí uvnitř jednoho členského státu), včetně objemu, poměru k celkovému objemu transakcí a podmínek. Financování tuzemských obchodů a úvěrové pojištění není poskytováno exportními agenturami v ČR. Předexportní financování a pojišťování výrobního rizika jsou bezpodmínečně a plně vázány na exporty nebo exportní úvěry. To the extent that publicly supported insurers/export credit agencies (ECAs) are providing short-term insurance or reinsurance for 'marketable risks' (i.e. in competition with private export-credit (re)insurers), please provide information on how a separate administration and separate accounts for marketable risks and publicly supported activities is ensured; Information on domestic trade financing and credit insurance (covering transactions within one Member State), including in particular volume, proportion in the overall business, terms and conditions. A.1.b. středně nebo dlouhodobě (období rizika delší než 2 roky) poskytované veřejně podporovanými pojistiteli nebo by publicly supported insurers/export credit agencies (ECAs) in the medium to long-term (risk period of more than 2 years) v5 4

5 A.1.b.1 exportními úvěrovými agenturami Popište státní zásahy na trhu v období z těchto hledisek: typy použitých nástrojů (např. pojištění, zajištění, záruky, přímé financování, faktoring) a objem transakcí na nástroj; EGAP - pojištění: Pojištění úvěrů vláda v souladu s očekávaným objemem obchodů Exportní garanční a pojišťovací společnosti rozhodlo o zvýšení pojistné kapacity EGAP z 200 mld. Kč (7,9 mld. EUR) v roce 2010 na 250 mld. Kč (9,9 mld. EUR ) v roce 2011 jak pro krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé pojištění. Toto nebylo schváleno jenom jako přechodné opatření zaměřená na snížení dopadů finanční a hospodářské krize, ale také jako krok odrážející rychlý vývoj obchodního objemu. V souvislosti s tím byly doplněny v letech 2009 a 2010 fondy EGAP úhrnem o 1,7 miliardy CZK. Legislativa na národní úrovni byla novelizována tak, aby také umožňovala podporu českých dceřiných společností registrovaných v zahraničí - v tomto směru, byl nově definován v zákoně "národní zájem". Please provide information on State interventions in the market over the period on the following elements: Type of instruments used (e.g. insurance, reinsurance, guarantee, direct financing, factoring) and business volume per instrument; Procento krytí bylo dočasně zvýšeno jako jedno z protikrizových opatření, na začátku roku Toto dočasné zvýšení pojistného krytí bylo v EGAPu upraveno v lednu 2010 a znamenalo malé snížení přiblížení procenta krytí.. Další krok tímto směrem byl proveden na konci prosince 2010 a od ledna 2011 pojištění v EGAPu bylo prakticky na úrovni krytí roku 2008, tj. před krizí. Další informace jsou k dispozici na adrese: v5 5

6 A.1.b.2 A.1.b.3 clanky/zpravy/ en.php. Tabulka: Všechny produkty středně/dlouhodobé nad 2 roky příloha č. 3 ČEB financování: Exportní financování - vláda schválila navýšení základního kapitálu České exportní banky, v ČR ECA poskytující přímé půjčky, a to z 2,95 mld. Kč na 4,0 mld. Kč z vládních prostředků jako jasný signál, že ČEB je připravena vyplnit případné mezery ve financování českého exportu, pokud by standardní komerční banky při poskytování exportních úvěrů to snížily z jakýchkoliv důvodů. Zvláštní pozornost byla věnována financování malých a středních podniků. Žádná nová opatření na rok 2011 nejsou plánována. Legislativní základ pro zavedení IMU-schématu byl schválen (zákon č.58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a prováděcí vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb. byla změněna), ke zvýšení zapojení standardních komerčních bank k poskytování exportních úvěrů za fixní sazby společně s Českou exportní bankou, ale schéma nebylo dosud v praxi implementováno, pravděpodobně v roce zeměpisné rozložení (objem transakcí podle státu pojistníka a státu kupujícího); Tabulka: Zeměpisné rozložení pojištění vývozních úvěrů středně/dlouhodobých nad 2 roky příloha č. 4 metoda stanovení cen a úrovně pojistného v každém nástroji; Geographical breakdown (volume of business covered according to the policy holder's country and to the buyer's country); Pricing method and premium levels per instrument; v5 6

7 A.1.b.4 EGAP: Pojistné sazby jsou v souladu s Ujednáním o oficiálně podporovaných vývozních úvěrech. CEB: CIRR plus marže. rozpis podle podmínek způsobilosti (např. velikost podniků, odvětví atd.); Breakdown according to the eligibility conditions (e.g. size of the entitled enterprises, sectors, etc.); Všechny podmínky jsou v souladu s Konsensem. A.1.b.5 úloha, kterou ve fungování režimu případně hrají soukromí pojistitelé, včetně fáze výběru příjemce; Soukromí pojistitelé nehrají žádnou úlohu. potential role the private insurers may play in operation of the scheme, including in the selection of the beneficiary; A.1.b.6 A.1.b.7 objem státem podporovaných režimů (roční rozpočet, roční využití); EGAP nedostával žádné provozní dotace od státu na střednědobé/dlouhodobé pojištění v období informace o financování domácího obchodu a úvěrového pojištění (týká se transakcí uvnitř jednoho členského státu), včetně objemu, poměru k celkovému objemu transakcí a podmínek. Financování tuzemských obchodů a úvěrové pojištění není poskytováno exportními agenturami v ČR. Předexportní financování a pojišťování výrobního rizika jsou bezpodmínečně a plně vázány na exporty nebo exportní úvěry. size of State backed schemes (annual budget, annual take-up); Information on domestic trade financing and credit insurance (covering transactions within one Member State), including in particular volume, proportion in the overall business, terms and conditions v5 7

8 A.1.c. poskytované soukromými poskytovateli pojištění nebo úvěrů by private insurers/credit providers Popište strukturu stávajícího portfolia (je třeba oddělit Please provide information on the structure of the existing portfolio (distinguishing between the short-term and the medium krátkodobé transakce od střednědobých a dlouhodobých) to long-term business) of the private credit insurers and other soukromých pojistitelů úvěrů a dalších poskytovatelů úvěrů credit providers over the period : A.1.c.1 A.1.c.2 v období : typy použitých nástrojů (např. pojištění, zajištění, záruky, přímé financování, faktoring) a objem transakcí na nástroj; Dle informací dostupných EGAP a ČEB, používají soukromí pojistitelé a soukromé banky obdobné nástroje jako v ostatních zemích EU. zeměpisné rozložení (objem transakcí podle státu pojistníka a státu kupujícího); Není k dispozici. A.1.c.3 metoda stanovení cen a úrovně pojistného v každém nástroji; Není k dispozici. A.1.c.4 rozpis podle podmínek způsobilosti (např. velikost podniků, odvětví atd.); Type of instruments used (e.g. insurance, reinsurance, guarantee, direct financing, factoring) and business volume per instrument; Geographical breakdown (volume of business covered according to the policy holder's country and to the buyer's country); Pricing method and premium levels per instrument; Breakdown according to the eligibility conditions (e.g. size of the entitled enterprises, sectors, etc.); Není k dispozici. A.1.c.5 struktura podle doby trvání úvěru; Structure according to the credit period duration; Není k dispozici v5 8

9 A.1.c.6 A.1.c.7 případná úloha státu v transakcích režimu, včetně výběru příjemce a objemu transakcí, na které se vztahuje některý z typů státních příspěvků (např. záruky za dlouhodobé vývozní úvěry); EGAP jako "pure cover provider" pojišťuje exportní úvěry nejen České exportní banky, ale i jiných soukromých komerčních bank. Podmínky pro ČEB i soukromé banky jsou shodné. celkový objem krátkodobých transakcí a celkový objem střednědobých a dlouhodobých transakcí; Není k dispozici. A.1.c.8 informace o financování domácího obchodu a úvěrového pojištění (týká se transakcí uvnitř jednoho členského státu), včetně objemu, poměru k celkovému objemu transakcí a podmínek. Není k dispozici. Potential role of the State in the operation of the scheme, including in the selection of the beneficiary and the volume of business benefitting from any type of State backing (e.g. guarantees for long-term export credits); Overall volume of the short-term business and of the medium to long-term business; Information on domestic trade financing and credit insurance (covering transactions within one Member State), including in particular volume, proportion in the overall business, terms and conditions. A.2. Dopad veřejně podporovaných režimů Impact of publicly supported schemes A.2.a Právní rámec, který upravuje činnost veřejně podporovaných exportních úvěrových agentur Legal framework governing publicly supported export credit agencies (ECAs) A.2.a.1 Platí pro veřejně podporované exportní úvěrové agentury Are publicly supported ECAs subject to the same regulation (e.g. regarding capital requirements, taxation, bankruptcy) as private stejné předpisy (např. pokud jde o kapitálové požadavky, insurers/credit providers? zdanění, úpadek) jako pro soukromé poskytovatele v5 9

10 A.2.a.2 *** A.2.b. pojištění nebo úvěrů? Ano, obě (EGAP i ČEB) jsou akciové společnosti podle soukromého práva. Pokud ne, vysvětlete rozdíly a jejich možný dopad na trh a soutěž na trhu. Činnost veřejně podporovaných exportních úvěrových agentur Uveďte údaje o případných rozdílech mezi činnostmi veřejně podporovaných exportních úvěrových agentur (pokud jde o krátké, střední nebo dlouhé období, domácí a vývozní segment) a odpovídajícími činnostmi potenciálně si konkurujících soukromých poskytovatelů pojištění nebo úvěrů, zejména údaje o: A.2.b.1 rozdílech při stanovování cen; Differences in pricing levels; EGAP sleduje cenovou politiku soukromých pojistitelů pouze pokud soukromí pojistitelé začínají pojišťovat i předtím tržně nezajistitelná rizika (např. Rusko). Politikou EGAP je, aby pojištění EGAP bylo vždy dražší. CEB: žádné rozdíly v cenách za přímé úvěry a bankovní záruky. A.2.b.2 rozdílech v typu rozsahu pojištění; Differences in type of cover; If not, please explain any differences and their potential impact on the market and competition thereon. Operation of publicly supported export credit agencies (ECAs) Please provide factual information on any differences there might be between the activities of the public ECAs (in short, medium and long term, domestic and export segments) and the corresponding activities of potentially competing private insurers/credit providers, in particular: v5 10

11 EGAP nesleduje. A.2.b.3 rozdílech u ostatních podmínek (požadované minimum, průměrná úroveň schválení, obezřetnost při hodnocení rizik, poskytované služby, např. pokud jde o dobu zpracování žádosti a vyřízení pojistné události atd.). EGAP nesleduje. *** Vysvětlete, jak mohou podle vašeho názoru tyto rozdíly ovlivnit trh a soutěž na trhu, v případě potřeby popište zvlášť krátkodobé a zvlášť střednědobé a dlouhodobé úvěry a podobně rozlište mezi domácím a vývozním segmentem. Nelze odpovědět. Difference regarding other conditions (minimum required / average retention level, prudence of risk assessment, service provided e.g. in respect of the length of the application and claim processing etc.) Please explain how these differences may in your view affect the market and competition thereon, if appropriate by distinguishing between short and medium to long term as well as domestic and export segments. A.3. Vývoj trhu Market developments A.3.1 Uveďte údaje o nejnovějších tendencích na trhu v Please provide factual information about the latest market trends both as regards the short- and medium to long term segments, and segmentu krátkodobých i v segmentu střednědobých až covering different forms of financing (insurance, guarantee, direct dlouhodobých úvěrů, zahrňte přitom různé formy financing etc.). A.3.2 financování (pojištění, záruky, přímé financování atd.). Zájem o pojištění a financování vývozu do zemí mimo OECD v posledních letech neustále roste, především u střednědobých a dlouhodobých úvěrů. Popište dopad globální ekonomické krize na dostupnost soukromého financování obchodu a úvěrového pojištění. What was the impact of the global economic crisis as regards the availability of private trade financing and credit insurance? Has the need and/or form of State intervention changed? Has the crisis affected on a lasting basis the scope of risks taken on by the v5 11

12 A.3.3 A.3.4 Změnila se nutnost a/nebo forma státních zásahů? Uveďte, zda krize trvale ovlivnila míru rizika, kterou trh toleruje (tedy rizika považovaná za obchodovatelná). EGAP nesleduje dostupnost soukromého financování obchodu a úvěrového pojištění. Jaké jsou výhledy do příštích let? Ovlivňují tyto tendence všechny typy financování obchodu a úvěrového pojištění stejně? Ovlivňují stejným způsobem všechna odvětví? Vysvětlete jakékoli případné rozdíly. EGAP nesleduje tendence soukromého financování a pojištění. Existují nějaká specifika domácího financování domácího obchodu a úvěrového pojištění (tedy transakcí uvnitř jednoho členského státu), jak z hlediska nejnovějších tendencí na trhu, tak z hlediska dopadu krize a výhledů na nadcházející roky? Financování tuzemských obchodů a úvěrové pojištění není poskytováno exportními agenturami v ČR. Předexportní financování a pojišťování výrobního rizika jsou bezpodmínečně a plně vázány na exporty nebo exportní úvěry. market (i.e. the risks considered 'marketable')? What are the forecasts for the years to come? Do these trends affect all types of trade financing and credit insurance equally? Do they affect all sectors equally? Please explain any differences. Are there any specificities as regards domestic trade financing and credit insurance (covering transactions within one Member State), both in terms of latest market trends, the impact of the crisis and the forecasts for the years to come? v5 12

13 A.4. Důvody pro veřejné zásahy Rationale of public intervention A.4.1 Za jakých okolností by podle vás mohla vyvstat potřeba Under which circumstances would you consider there would be a potential need for public intervention in the area of short-term veřejného zásahu v oblasti krátkodobého a/nebo středně a and/or medium to long-term trade financing and credit insurance? dlouhodobého financování obchodu a úvěrového pojištění? In other words, are there specific situations (e.g. type of instrument, duration, sector etc.) where the market is not able to Jinými slovy, existují zvláštní situace (např. typ nástroje, provide trade financing or export insurance? Please explain what doba trvání, odvětví atd.), v nichž trh není schopen zajistit these situations would be. A.4.2 financování obchodu nebo vývozní pojištění? Vysvětlete, o jaké situace by se mohlo jednat. Důvody jsou jen v oblasti středně/dlouhodobého úvěrového pojištění, kde již tradičně existuje jen velmi malá nabídka tržního pojištění, nebo tato vůbec neexistuje. Existují podle vás z hlediska potřeby veřejných zásahů zásadní rozdíly mezi krátkodobým a střednědobým až dlouhodobým financováním obchodu a úvěrovým pojištěním a mezi jeho vývozním a domácím segmentem? Vysvětlete, k jakým rozdílům by se mělo přihlížet. Tato situace existuje jen ve středně/dlouhodobém úvěrovém pojištění. Vzhledem k tomu, že české exportní agentury se nezabývají domácím segmentem, není možno odpovědět. ODDÍL B: SDĚLENÍ In your view, in terms of need for public intervention, are there any fundamental differences to be considered between short and medium to long term and between export and domestic trade financing and credit insurance? Please explain. SECTION B: THE COMMUNICATION v5 13

14 B.1. Oblast působnosti Scope Současné sdělení se týká pouze jednoho nástroje, a to The current Communication only covers one instrument, i.e. short-term export credit insurance. krátkodobého pojištění vývozních úvěrů. B.1.1 Domníváte se, že je třeba sdělení rozšířit na další typy Do you see a need to broaden it to include other types of State interventions? Please specify for what instruments and why. státních zásahů? Uveďte, o jaké nástroje by se podle vás mělo jednat a proč. Ne, stávající nástroje jsou dostatečné. B.1.2 Domníváte se, že je třeba sdělení rozšířit na středně až dlouhodobé financování? Vysvětlete prosím proč. Ne, stávající záběr sdělení zaměřený na krátkodobé pojištění vývozních úvěrů považujeme za postačující a nevidíme potřebu pro jeho rozšíření do oblasti středně- a Do you see a need to broaden it to include medium to long-term financing? Please explain why. dlouhodobého financování. B.2. Obchodovatelná a neobchodovatelná rizika 'Marketable' and 'non-marketable' risks Stávající sdělení staví na rozdílu mezi obchodovatelnými a The current Communication is built on the distinction between 'marketable' and 'nonmarketable' risks. 'Marketable risks' are risks neobchodovatelnými riziky. Obchodovatelná rizika jsou associated with short term export credit buyers in the EU and rizika související s krátkodobými vývozními úvěry s certain OECD countries. In these cases, Member States shall in principle not intervene. All other countries are considered to be kupujícími v EU a v některých zemích OECD. V těchto non-marketable and state intervention to provide insurance cover případech členské státy v zásadě nezasahují. Rizika for risks related to them does not require notification to and approval by the Commission. související se všemi ostatními zeměmi se považují za neobchodovatelná a státní zásah na jejich pojistné krytí se nemusí Komisi oznamovat ani jej Komise nemusí v5 14

15 B.2.1 B.2.2 B.2.3 schvalovat. Domníváte se, že definice obchodovatelných zemí/rizik je vhodná? Odůvodněte svou odpověď. Ve stávajícím definičním vymezení neobchodovatelných rizik zemí lze spatřit prostor pro úpravu. Ne všechny členské státy EU představují obchodovatelné riziko. Liší se rozsah obchodovatelných rizik u různých typů nástrojů nebo pojistníků (například pokud jde o trvání, státy, odvětví, typy společností)? Není povědomí o existenci odchylky z důvodů vazby na různé druhy nástrojů nebo pojistníků. Vysvětlete, jaké jsou podle vašeho názoru rozhodující prvky pro označení rizika za obchodovatelné nebo neobchodovatelné. Rozhodujícím prvkem pro označení rizika za obchodovatelné je existence komerčního pojištění a zajištění v rozsahu odpovídajícím potřebám exportujících Do you consider the definition of the marketable countries/risks appropriate? Please explain why/ why not. Does the scope of marketable risks differ for different types of instruments or policy holders (in particular in terms of duration, countries, sectors, type of companies)? Please explain what, in your view, are the decisive elements to qualify a risk as marketable or non-marketable. firem. B.3. Úniková doložka The escape clause Sdělení obsahuje únikovou doložku, která umožňuje státní Under the Communication, an escape clause allows under certain conditions State intervention where the 'marketable' risks become zásah za určitých podmínek, když se obchodovatelné riziko 'temporarily non-marketable' owing to the unavailability of private insurance or reinsurance capacity (point 4.4). The v5 15

16 B.3.1 B.3.2 stane dočasně neobchodovatelným kvůli nedostatečné kapacitě soukromého pojištění nebo zajištění (bod 4.4). Dočasný rámec zavedl dočasné zjednodušení postupu prokazování nedostupnosti krytí krátkodobých vývozních úvěrů. Domníváte se, že podmínky pro prokázání nedostupnosti krytí uvedené v bodě 4.4 sdělení (důkazy předložené dvěma velkými, známými mezinárodními soukromými pojistiteli vývozních úvěrů a jednoho vnitrostátního pojistitele úvěrů), jsou vhodné? Odůvodněte svou odpověď. Jsou příliš složité a administrativně náročné. Lze si představit nutnost důkazů jen od dvou pojistitelů. Dále by mělo platit, pokud DG COMP uzná, že lze únikovou doložku uplatnit na základě žádosti, např. od Euler Hermes do Portugalska, ostatní exportní agentury EU by mohly únikovou doložku na Portugalsko používat ve stejném rozsahu bez dalšího dokazování. Převážnou většinu trhu soukromého úvěrového pojištění v Evropě má jen několik nadnárodních pojišťoven. Domníváte se, že zjednodušení postupu prokazování nedostupnosti krytí, které je stanoveno v dočasném rámci, Temporary Framework introduced a temporary procedural simplification regarding the demonstration of the unavailability of cover for short-term export-credit. Do you consider that the condition for demonstrating the unavailability of cover under point 4.4 of the Communication (evidence from two large, well known international private export credit insurers as well as a national credit insurer) is appropriate? Please explain why/why not. Do you consider that the procedural simplification of the Temporary Framework for demonstrating the unavailability of cover may also be justified after the crisis period for which the v5 16

17 B.3.3 je odůvodněné i po krizovém období, v němž byl dočasný rámec přijat? Odůvodněte svou odpověď. Možnosti z dočasného rámce by se měly stát trvalou součástí sdělení, protože finanční a hospodářská krize se stává trvalejším fenoménem evropských (zejména okrajových ekonomik). Pojištění ECAs by mělo být výrazně dražší než předkrizové komerční sazby, takže exportéři by se na ně obraceli jen v případě opravdového nedostatku soukromé pojistné kapacity. Vysvětlete, co považujete za nejvhodnější důkaz k prokázání dočasné neobchodovatelnosti rizika (pokud jde o zdroj důkazů i pokud jde o typ informací, např. statistické údaje, tržní zprávy, dopisy atd.). Za vhodný důkaz k prokázání dočasné neobchodovatelnosti rizika lze považovat narůstající zájem ze strany firem o pojištění se státní podporou přes jeho výrazně vyšší cenu. Společně s takto vyjádřeným zájmem může být požadováno i standardní prohlášení o ztíženém přístupu k pojištění u soukromých poskytovatelů (obecné odmítání Temporary Framework was adopted? Please explain why/why not. Please also explain what would in your view be the most appropriate evidence to demonstrate that a risk is temporarily non-marketable (please explain both in relation to the source of the evidence and in terms of type of information, e.g. statistical data, market report, letters, etc). limitů na kupující v dané zemi, apod.). B.3.4 Domníváte se, že podmínka pro využití únikové doložky v Do you consider that the condition for using the escape clause under point 4.4 of the Communication regarding the alignment of v5 17

18 bodě 4.4 sdělení, která se týká sladění pojistných sazeb se sazbami, které účtují soukromí pojistitelé vývozních úvěrů pro daný typ rizika, je vhodná pro to, aby se umožnily státní zásahy napravující selhání trhu, a aby se zároveň minimálně narušila hospodářská soutěž? Jaké jiné premium rates with the rates charged elsewhere by private export credit insurers for the type of risk in question, is appropriate in order to allow State interventions that correct market failures while at the same time minimising distortions of competition? Which other conditions might be appropriate? Please substantiate your view. podmínky by mohly být vhodné? Odůvodněte svou odpověď. Podle našeho názoru je postačující, aby pojistné sazby B.3.5 exportních agentur byly sladěny s ekvivalentními sazbami soukromých pojistitelů. Domníváte se, že podobná úniková doložka je vhodná i pro jiné nástroje financování obchodu nebo pojištění úvěrů? Odůvodněte svou odpověď. Pokud se domníváte, že ano, jaké by podle vás byly nejvhodnější důkazy k prokázání dočasné neobchodovatelnosti rizika? Is a similar escape clause in your view also appropriate for other instruments of trade financing or credit insurance? Please explain why/why not. And if so, what would in your view be the most appropriate evidence to demonstrate that a risk is temporarily non-marketable? Ne. B.3.6 Domníváte se, že zásah státu na základě únikové doložky narušuje hospodářskou soutěž na úrovni společností, které získávají pojištění? Vysvětlete, jaké důvody vás k tomu vedou, a jak by bylo možné takové narušení omezit na minimum. Do you consider that the intervention of the State under the escape clause leads to distortions of competition at the level of the companies obtaining insurance? Please explain why and how any such distortion could be minimised v5 18

19 B.3.7 Nedomníváme. Proč by se někdo pojišťoval za dražších podmínek u ECA, když by mohl standardně dostat výhodnější pojištění u komerčního pojišťovatele? Bod 2.5 sdělení obsahuje zvláštní únikovou doložku pro malé a střední podniky s omezeným vývozním obratem (tedy roční obrat, který nepřesahuje 2 miliony EUR). Domníváte se, že je třeba stanovit zvláštní podmínky pro prokázání nedostupnosti krytí rizik, jimž jsou vystaveny malé a střední podniky, bez omezení nebo s omezením vývozního obratu? Odůvodněte svou odpověď. Ano, pro nejmenší SMEs je velmi důležitá, vedle zajištěné dostupnosti, zejména snížená administrativní náročnost spojená s pojištěním. Ekonomická váha těchto podniků je zanedbatelná, takže nemůže narušovat tržní rovnováhu. ODDÍL C: MOŽNOSTI BUDOUCÍHO VÝVOJE SDĚLENÍ O KRÁTKODOBÉM POJIŠTĚNÍ VÝVOZNÍCH ÚVĚRŮ/ OSTATNÍ C.1 Máte jiné poznámky k uplatňování tohoto sdělení nebo návrhy na jeho změnu v oblastech, které nebyly zmíněny v předcházejících otázkách? Nemáme další poznámky nad rámec reakcí uvedených v předcházejících odpovědích, tj. zejména snaha o snížení Point 2.5 of the Communication provides a specific escape clause for SME with limited export turnover (i.e. annual turnover not exceeding EUR 2 million). Do you consider that specific conditions for demonstrating the unavailability of cover for risks incurred by SMEs, with or without a limit on export turnover, are needed? Please explain why/why not. SECTION C: OPTIONS FOR THE FUTURE OF THE SHORT-TERM EXPORT CREDIT INSURANCE COMMUNICATION/ OTHER ISSUES Do you have any other comments on the application of the Communication or proposals for its modification on issues other than the ones covered in the previous questions? v5 19

20 administrativní zátěže a zvýšení automatismu fungování. C.2 Na základě svých výše uvedených odpovědí se domníváte, že by se sdělení mělo a) zachovat, b) pozměnit nebo c) nechat vypršet v prosinci 2012? Svou odpověď prosím Based on your replies above, do you consider that the Communication should (a) be maintained, (b) modified or (c) allowed to expire in December 2012? Please substantiate your answer. zdůvodněte. Sdělení by se mělo pozměnit. Důvodem je snaha o snížení administrativní zátěže a zvýšení automatismu fungování. C.3 Předložte laskavě kopie dokumentů nebo studií, které považujete z hlediska tohoto přezkumu za relevantní. V současnosti nejsou žádné nové studie k dispozici. *** Uveďte, zda Vás mohou útvary Komise kontaktovat, pokud budou potřebovat další podrobnosti týkající se informací, které jste předložili. Ano. *** DĚKUJEME, ŽE JSTE ODPOVĚDĚLI NA TENTO DOTAZNÍK. Please provide copies of any documents or studies which may be relevant for this review. Please indicate whether the Commission services may contact you for further details on the information submitted, if required. THANK YOU FOR RESPONDING TO THIS QUESTIONNAIRE v5 20

Pojištění exportních aktivit

Pojištění exportních aktivit Pojištění exportních aktivit Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s. FestivalExportu.cz Clarion Congress Hotel Prague 27.6.2013 1. Základní informace o EGAP 2. Legislativní úprava 3. Mezinárodní

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu EGAP hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

Mezinárodní kreditová mobilita

Mezinárodní kreditová mobilita Mezinárodní kreditová mobilita 1 Mezinárodní kreditová mobilita mobility mimo Evropu zejména incoming mobilita nelze uplatit pro praktické stáže upřednostnění již existujících partnerství jasná spojitost

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, A.S. září 2011

EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, A.S. září 2011 EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, A.S. září 2011 POKRYTÍ ÚVĚROVÉHO TRHU Tržně pojistitelné (bohaté) země Tržně nepojistitelné (rizikové) země 2 roky Krátkodobé úvěry KUPEG Atradius Euler Hermes

Více

Bereme na sebe vaše rizika. Ing. Jan Dubec člen dozorčí rady, vedoucí odd. teritoriálního pojištění

Bereme na sebe vaše rizika. Ing. Jan Dubec člen dozorčí rady, vedoucí odd. teritoriálního pojištění Bereme na sebe vaše rizika Ing. Jan Dubec člen dozorčí rady, vedoucí odd. teritoriálního pojištění 1 EGAP spolehlivý partner českého exportu Podpora exportu / EGAP a 24 let pojišťování exportu Pomáhá českému

Více

Nové výzvy mimounijních trhů

Nové výzvy mimounijních trhů Nové výzvy mimounijních trhů odborný seminář Ministerstva zemědělství ČR a Potravinářské komory ČR Praha, 14. listopadu 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních

Více

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva 11. března 2013, Podpora exportu a ochrana mezinárodních investic Podpora exportu Malá otevřená

Více

Bereme na sebe vaše rizika.

Bereme na sebe vaše rizika. Bereme na sebe vaše rizika www.egap.cz Přednášející Ing. Jan Dubec člen dozorčí rady, vedoucí oddělení teritoriálního pojištění Na co se můžete těšit Kdo jsme a čím se zabýváme Jak využít našich služeb

Více

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České

Více

Česká exportní banka Česká banka pro český export. Transfer technologií do zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří a podpora podnikání 17.9.

Česká exportní banka Česká banka pro český export. Transfer technologií do zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří a podpora podnikání 17.9. Česká exportní banka Česká banka pro český export Transfer technologií do zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří a podpora podnikání 17.9.2015, MSV Brno Vládní program na podporu exportu České republiky MPO

Více

PŘEDSTAVENÍ VOLKSBANK FINANCOVÁNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ. Karla Křížová

PŘEDSTAVENÍ VOLKSBANK FINANCOVÁNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ. Karla Křížová PŘEDSTAVENÍ VOLKSBANK FINANCOVÁNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ Karla Křížová 30.8.2012 1 KDO JSME Volksbank CZ je univerzální obchodní banka s širokou nabídkou produktů a služeb v oblasti retailového i firemního bankovnictví.

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012 Praha, hotel IBIS 3. května 2012 PREZENTUJE: Ing. Michal Veselý, předseda představenstva a generální ředitel O společnosti KUPEG: Na Pankráci 1683/12 10 00 Praha Česká republika IČO: 225322 DIČ: CZ225322

Více

EGAP a podpora exportu. Konference ekonomických radů Ing. Jan Procházka, 23. 6. 2014

EGAP a podpora exportu. Konference ekonomických radů Ing. Jan Procházka, 23. 6. 2014 EGAP a podpora exportu Konference ekonomických radů Ing. Jan Procházka, 23. 6. 2014 EGAP PARTNER ČESKÉHO EXPORTU Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. pomáhá českému exportu od roku 1992 100%

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Novinky v oblasti exportního financování s podporou státu. Monika Vilhelmová ředitelka Trade & Export finance Srpen 2016

Novinky v oblasti exportního financování s podporou státu. Monika Vilhelmová ředitelka Trade & Export finance Srpen 2016 Novinky v oblasti exportního financování s podporou státu Monika Vilhelmová ředitelka Trade & Export finance Srpen 2016 Česká exportní banka v kostce 1995 založení České exportní banky 100% vlastněna státem

Více

OBCHODUJEME S ČÍNOU, INDIÍ A VIETNAMEM. Ing. Karel Pleva, MBA

OBCHODUJEME S ČÍNOU, INDIÍ A VIETNAMEM. Ing. Karel Pleva, MBA OBCHODUJEME S ČÍNOU, INDIÍ A VIETNAMEM Ing. Karel Pleva, MBA POSTAVENÍ EGAP NA TRHU Roční pojištěný objem cca 350 mld. Kč EGAP 20% Východ 260 40 Komerční úvěrové pojišťovny 80% KUPEG Atradius Euler Hermes

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

Saúdská Arábie, Omán, Kuvajt, Katar možnosti financování exportu

Saúdská Arábie, Omán, Kuvajt, Katar možnosti financování exportu KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ SPECIALIZOVANÉ OBCHODNÍ AKTIVITY Saúdská Arábie, Omán, Kuvajt, Katar možnosti financování exportu Tomáš RAK Seminář Saúdská Arábie, Omán, Kuvajt, Katar exportní příležitosti pro

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Česká exportní banka Česká banka pro český export , Praha

Česká exportní banka Česká banka pro český export , Praha Česká exportní banka Česká banka pro český export 26. 1. 2016, Praha Výsledky ČEB 1996-2014 Objem podpořeného exportu 375,3 miliard Kč Počet uzavřených obchodů 1 262 ČEB v roce 2014 2015 ČEB rozšířila

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Česká exportní banka Česká banka pro český export. JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy , MSV Brno

Česká exportní banka Česká banka pro český export. JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy , MSV Brno Česká exportní banka Česká banka pro český export JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy 16.9.2015, MSV Brno MAROKO Rozloha - 446 550 km² Počet obyvatel - 33.01 miliónů 3 MAROKO Poptávané

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Partner českých malých a středních podniků

Partner českých malých a středních podniků Partner českých malých a středních podniků Podpora státu českým exportérům Novinky pro rok 2011 MPO Praha, 27.1.2011 Ing. Iveta Horníčková, MBA Ředitelka odboru Malé a střední podniky 2 Obsah prezentace

Více

ČEB součást proexportní politiky ČR

ČEB součást proexportní politiky ČR ČEB součást proexportní politiky ČR Vznikla 1. 3. 1995 Akciová společnost ve vlastnictví českého státu Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky Zajišťuje zejména typy financování, které

Více

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Hlasové služby Tarify T30 / T80 / T160 / T300 včetně HIT T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00 Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Volné minuty 50 50 150 150 Extra volné

Více

Financování obchodu do Indie

Financování obchodu do Indie KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ SPECIALIZOVANÉ OBCHODNÍ AKTIVITY Financování obchodu do Indie Ondřej MICHALOVSKÝ Praha, 9. 12. 2015 INDIE Klasifikace úvěrového rizika (OECD): 3 (škála 0-7, ČR: 0) Indie zařazena

Více

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví S námi můžete mít svět jako na dlani www.csob.cz ČSOB POSKYTUJE ČESKÝM VÝVOZCŮM ZBOŽÍ A SLUŽEB DO ZAHRANIČÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY VE VŠECH FÁZÍCH PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝVOZNÍHO PROJEKTU Poskytneme vám poradenské

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Podpora exportu zdravotnické a farmaceutické techniky a technologie Jan Procházka

Podpora exportu zdravotnické a farmaceutické techniky a technologie Jan Procházka Podpora exportu zdravotnické a farmaceutické techniky a technologie Jan Procházka EGAP- spolehlivý partner českého exportu 24 let existence Pojištěný export za 760 miliard korun (33 mld. USD) Zdravotnická

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Projekty v Turecku financované z předvstupních evropských fondů. 2010 Miroslav Kelnar CzechTrade Istanbul

Projekty v Turecku financované z předvstupních evropských fondů. 2010 Miroslav Kelnar CzechTrade Istanbul Projekty v Turecku financované z předvstupních evropských fondů 2010 Miroslav Kelnar CzechTrade Istanbul Spolupracující organizace 3 Implementace programů Evropské Unie IPA Coordination and Implementation

Více

Exportní financování. Můj svět. Moje banka. Chcete více informací? Ptejte se.

Exportní financování. Můj svět. Moje banka. Chcete více informací? Ptejte se. Exportní financování Chcete více informací? Ptejte se. Vaše otázky rád zodpoví Váš bankovní poradce nebo Trade Finance specialisté. Můžete také kontaktovat naše telefonní bankéře na bezplatné Infolince

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o.

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Platnost od 1.7.2014 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane,

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane, Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6 V Praze dne 19.6.2014 Vážená paní, Vážený pane, velice nás těší, že se obracíte na naši banku při řešení otázek týkajících se financování

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

DOTAZNÍK. a) Právní základ: pro opatření prováděná v souladu s dočasným rámcem uveďte příslušný právní základ.

DOTAZNÍK. a) Právní základ: pro opatření prováděná v souladu s dočasným rámcem uveďte příslušný právní základ. PŘÍLOHA DOTAZNÍK A. Obecné otázky 1. Uveďte informace o těchto opatřeních dočasného rámce: i) slučitelná nižší částka podpory (bod 4.2) rozhodnutí N 236/2009 ze dne 7. 5. 2009 Limited amounts of compatible

Více

Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7

Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7 Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7 Martin Kavka Červen 2010 ADVISORY Rozpočet EU Framework Programmes for Research Rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace je hlavním

Více

Ghana, Nigérie, Senegal možnosti financování exportu

Ghana, Nigérie, Senegal možnosti financování exportu KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ SPECIALIZOVANÉ OBCHODNÍ AKTIVITY Ghana, Nigérie, Senegal možnosti financování exportu Tomáš RAK Praha, Société Générale Worldwide Overview P.2 Société Générale v Africe 3.3 MILLION

Více

Euroasijská hospodářská unie FINANCOVÁNÍ OBCHODU A EXPORTU. Gabriela Kostková a Lenka Truijensová Datum: 30. října 2014

Euroasijská hospodářská unie FINANCOVÁNÍ OBCHODU A EXPORTU. Gabriela Kostková a Lenka Truijensová Datum: 30. října 2014 Euroasijská hospodářská unie FINANCOVÁNÍ OBCHODU A EXPORTU Gabriela Kostková a Lenka Truijensová Datum: 30. října 2014 Obsah Trade Facilitation Program Forfaiting dokumentárního akreditivu Exportní financování

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR V souladu s Plánem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL Diskusní seminář - Česká Treasury Asociace 28. dubna 2009 Aleš Kolman ved. odboru finančnířízení, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. ales.kolman@unipetrol.cz Představení

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2013 Utilization

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek

Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Pardubice, 20. října 2015 Obsah prezentace I. Úvod II. Konvenční měnová politika ČNB III. Rizika

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do naplňování Exportní strategie

Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do naplňování Exportní strategie Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do naplňování Exportní strategie Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře exportu 1. Podílíme se na tvorbě a realizaci koncepcí a strategií státu v oblasti podpory exportu,

Více

ehealth a bezpečnost dat

ehealth a bezpečnost dat ehealth Day 2015 22. ŘÍJNA 2015 Brno Aleš Špidla Manažer řízení rizik - PwC Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Agenda: Zákon o kybernetické bezpečnosti, ale nejen on Elektronizace

Více

Jaderná energetika podpora českých firem při exportu Jan Procházka

Jaderná energetika podpora českých firem při exportu Jan Procházka Jaderná energetika podpora českých firem při exportu Jan Procházka 16. 5. 2016 EGAP- spolehlivý partner českého exportu 24 let existence Pojištěný export za 760 miliard korun (33 mld. USD) Podpora exportu

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Řetězové transakce. 12. listopadu 2013. Erika Gorčíková

Řetězové transakce. 12. listopadu 2013. Erika Gorčíková Řetězové transakce 12. listopadu 2013 Erika Gorčíková Řetězové obchody znázornění a ZDPH transakce, kdy je zboží přeprodáváno několika subjekty mezi sebou, přičemž toto zboží je odesláno výrobcem, resp.

Více

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu 8. ročník mezinárodní vědecké konference HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola hotelová v Praze Zdeněk Tůma Ondřej Špaček KPMG Česká republika 19. října

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Financování českého vývozu prostřednictvím České exportní banky Seminář ZÁPADNÍ BALKÁN SLIBNÝ TRH PRO ČESKÉ ZELENÉ TECHNOLOGIE 25.2.2010

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group 20. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011 Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Základní východiska. Ing. Jan Procházka předseda představenstva a generální ředitel. Exportní strategie a role EGAP

Základní východiska. Ing. Jan Procházka předseda představenstva a generální ředitel. Exportní strategie a role EGAP Obchodní strategie 1. Základní východiska Obchodní strategie EGAP vychází z Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020, která vymezuje strategický rámec proexportní politiky do roku 2020

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH Globální ekonomika Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. Praha, 2016 Aktuální vývoj na finančních trzích Globální ekonomika Dluhopisy a měny Akcie a komodity Globální ekonomika

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

Partner českých malých a středních podniků

Partner českých malých a středních podniků Partner českých malých a středních podniků Vodičkova 34, P.O. BOX 870, 111 21 Praha 1, tel.: +420 222 843 111, fax: +420 224 226 162, e-mail: ceb@ceb.cz, www.ceb.cz Financování exportu ČEB Ing. Michal

Více

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou Charakteristiky řešení IS SZIF SAP Realizace platební agentury SZIF je řešení: o A komplexní, o B integrované, o C podporující standardizaci

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Eva Urbanová. Akvizice společností: Základní principy a proces Due diligence

Eva Urbanová. Akvizice společností: Základní principy a proces Due diligence Eva Urbanová Akvizice společností: Základní principy a proces Due diligence Struktura prezentace Časový harmonogram akvizic: Od předběžné dohody k realizaci Proces due diligence: Identifikace klíčových

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic

Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic Praha, 2013 Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA Abstrakt Cílem této práce je na dostupných

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více