T: do 15.září 2011 (ÚOHS/ MPO); T: do 23.září 2011 (DG COMP); ******* DOTAZNÍK --- QUESTIONNAIRE *******

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T: do 15.září 2011 (ÚOHS/ MPO); T: do 23.září 2011 (DG COMP); ******* DOTAZNÍK --- QUESTIONNAIRE *******"

Transkript

1 Přezkum sdělení o krátkodobém pojištění vývozních úvěrů Konsultační dokument Připomínky: Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) Česká republika Česká exportní banka, a.s. ČEB; Česká republika Review of the Communication on short-term export credit insurance Consultation paper Contributions: Export Guarantee and Insurance Corporation (EGAP), Czech Republic Czech Export Bank (CEB), Czech Republic T: do 15.září 2011 (ÚOHS/ MPO); T: do 23.září 2011 (DG COMP); ******* DOTAZNÍK --- QUESTIONNAIRE ******* Jméno Name Zastupovaná organizace Exportní agentury Export Credit Agencies Organisation Represented EGAP a ČEB EGAP and ČEB Místo (země) Česká republika Czech Republic Location (country) ová adresa address Popište, prosím, hlavní činnosti Vaší společnosti/ organizace / sdružení. EGAP - exportní pojišťovna ČEB - exportní banka EGAP - export insurance ČEB - export bank Please describe the main activities of your company/organisation/ association. ******* ODDÍL A: OBECNÉ OTÁZKY SECTION A: GENERAL QUESTIONS A.1. Zdroje financování obchodu a úvěrového pojištění Supply of trade financing and credit insurance A.1.a. krátkodobě (období rizika do 2 let) poskytované veřejně podporovanými pojistiteli nebo exportními úvěrovými agenturami by publicly supported insurers/export credit agencies (ECAs) in the short-term (risk period of up to 2 years) v5 1

2 A.1.a.1 A.1.a.2 Popište státní zásahy na trhu v období (včetně stálých režimů, které se týkají rizik považovaných podle sdělení za neobchodovatelná rizika) z těchto hledisek: typy použitých nástrojů (např. pojištění, zajištění, záruky, přímé financování, faktoring) a objem transakcí na nástroj; Exportní agentury České republiky (EGAP jako exportní pojišťovna a ČEB jako exportní banka) neposkytovaly v období let 2005 až 2010 žádné krátkodobé financování vývozu a úvěrové pojištění u tržně zajistitelných rizik. Pojištění tržně nezajistitelných rizik bylo běžnou součástí mechanismu oficiálně podporovaných vývozů. Produkty zahrnovaly exportní financování a pojištění exportních úvěrů, záruky a předexportní financování. EGAP jako "pure cover provider" pojišťuje exportní úvěry nejen České exportní banky, ale i jiných soukromých komerčních bank. Tabulka: Všechny produkty krátkodobé do 2 let - příloha č. 1 zeměpisné rozložení (objem transakcí podle státu pojistníka a státu kupujícího); Tabulka: Zeměpisné rozložení pojištění vývozních úvěrů krátkodobých do 2 let příloha č. 2 Please provide information on State interventions in the market over the period (including the permanent schemes covering risks considered as non-marketable in the Communication), on the following elements: Type of instruments used (e.g. insurance, reinsurance, guarantee, direct financing, factoring) and business volume per instrument; Geographical breakdown (volume of business covered according to the policy holder's country and to the buyer's country); v5 2

3 A.1.a.3 A.1.a.4 metoda stanovení cen a úrovně pojistného v každém nástroji; Metodika stanovení sazeb u krátkodobých produktů není mezinárodně regulovaná. Metodika EGAP se v období v zásadě neměnila a sazby byly jako vyšší než srovnatelné sazby komerčních pojišťoven, pokud tato teritoria pojišťovaly. Nejsou známy případy, že by se soukromí pojistitelé vznesli námitky na sazby EGAP v krátkodobém pojištění tržně nezajistitelných rizik. rozpis podle podmínek způsobilosti (např. velikost podniků, odvětví atd.); Pricing method and premium levels per instrument; Breakdown according to the eligibility conditions (e.g. size of the entitled enterprises, sectors, etc.); Neexistují žádné takové podmínky způsobilosti. A.1.a.5 A.1.a.6 úloha, kterou ve fungování režimu případně hrají soukromí pojistitelé, včetně fáze výběru příjemce; Soukromí pojistitelé nehrají žádnou úlohu s výjimkou případné referenční sazby (viz na A.1.a.3.). objem státem podporovaných režimů (roční rozpočet, roční využití); EGAP nedostával žádné provozní dotace od státu na krátkodobé pojištění v období Potential role the private insurers may play in operation of the scheme, including in the selection of the beneficiary; Size of State backed schemes (annual budget, annual take-up); v5 3

4 A.1.a.7 A.1.a.8 v případě, že veřejně podporovaní pojistitelé nebo exportní úvěrové agentury poskytují krátkodobé pojištění nebo zajištění obchodovatelných rizik (soutěží tedy se soukromými poskytovateli pojištění nebo zajištění vývozních úvěrů), uveďte informace o tom, jak je zajištěna oddělená správa a oddělené účty pro obchodovatelná rizika a veřejně podporované činnosti; EGAP nesoutěží se soukromými poskytovateli pojištění, neboť neposkytuje krátkodobé pojištění nebo zajištění obchodovatelných rizik. informace o financování domácího obchodu a úvěrového pojištění (týká se transakcí uvnitř jednoho členského státu), včetně objemu, poměru k celkovému objemu transakcí a podmínek. Financování tuzemských obchodů a úvěrové pojištění není poskytováno exportními agenturami v ČR. Předexportní financování a pojišťování výrobního rizika jsou bezpodmínečně a plně vázány na exporty nebo exportní úvěry. To the extent that publicly supported insurers/export credit agencies (ECAs) are providing short-term insurance or reinsurance for 'marketable risks' (i.e. in competition with private export-credit (re)insurers), please provide information on how a separate administration and separate accounts for marketable risks and publicly supported activities is ensured; Information on domestic trade financing and credit insurance (covering transactions within one Member State), including in particular volume, proportion in the overall business, terms and conditions. A.1.b. středně nebo dlouhodobě (období rizika delší než 2 roky) poskytované veřejně podporovanými pojistiteli nebo by publicly supported insurers/export credit agencies (ECAs) in the medium to long-term (risk period of more than 2 years) v5 4

5 A.1.b.1 exportními úvěrovými agenturami Popište státní zásahy na trhu v období z těchto hledisek: typy použitých nástrojů (např. pojištění, zajištění, záruky, přímé financování, faktoring) a objem transakcí na nástroj; EGAP - pojištění: Pojištění úvěrů vláda v souladu s očekávaným objemem obchodů Exportní garanční a pojišťovací společnosti rozhodlo o zvýšení pojistné kapacity EGAP z 200 mld. Kč (7,9 mld. EUR) v roce 2010 na 250 mld. Kč (9,9 mld. EUR ) v roce 2011 jak pro krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé pojištění. Toto nebylo schváleno jenom jako přechodné opatření zaměřená na snížení dopadů finanční a hospodářské krize, ale také jako krok odrážející rychlý vývoj obchodního objemu. V souvislosti s tím byly doplněny v letech 2009 a 2010 fondy EGAP úhrnem o 1,7 miliardy CZK. Legislativa na národní úrovni byla novelizována tak, aby také umožňovala podporu českých dceřiných společností registrovaných v zahraničí - v tomto směru, byl nově definován v zákoně "národní zájem". Please provide information on State interventions in the market over the period on the following elements: Type of instruments used (e.g. insurance, reinsurance, guarantee, direct financing, factoring) and business volume per instrument; Procento krytí bylo dočasně zvýšeno jako jedno z protikrizových opatření, na začátku roku Toto dočasné zvýšení pojistného krytí bylo v EGAPu upraveno v lednu 2010 a znamenalo malé snížení přiblížení procenta krytí.. Další krok tímto směrem byl proveden na konci prosince 2010 a od ledna 2011 pojištění v EGAPu bylo prakticky na úrovni krytí roku 2008, tj. před krizí. Další informace jsou k dispozici na adrese: v5 5

6 A.1.b.2 A.1.b.3 clanky/zpravy/ en.php. Tabulka: Všechny produkty středně/dlouhodobé nad 2 roky příloha č. 3 ČEB financování: Exportní financování - vláda schválila navýšení základního kapitálu České exportní banky, v ČR ECA poskytující přímé půjčky, a to z 2,95 mld. Kč na 4,0 mld. Kč z vládních prostředků jako jasný signál, že ČEB je připravena vyplnit případné mezery ve financování českého exportu, pokud by standardní komerční banky při poskytování exportních úvěrů to snížily z jakýchkoliv důvodů. Zvláštní pozornost byla věnována financování malých a středních podniků. Žádná nová opatření na rok 2011 nejsou plánována. Legislativní základ pro zavedení IMU-schématu byl schválen (zákon č.58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a prováděcí vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb. byla změněna), ke zvýšení zapojení standardních komerčních bank k poskytování exportních úvěrů za fixní sazby společně s Českou exportní bankou, ale schéma nebylo dosud v praxi implementováno, pravděpodobně v roce zeměpisné rozložení (objem transakcí podle státu pojistníka a státu kupujícího); Tabulka: Zeměpisné rozložení pojištění vývozních úvěrů středně/dlouhodobých nad 2 roky příloha č. 4 metoda stanovení cen a úrovně pojistného v každém nástroji; Geographical breakdown (volume of business covered according to the policy holder's country and to the buyer's country); Pricing method and premium levels per instrument; v5 6

7 A.1.b.4 EGAP: Pojistné sazby jsou v souladu s Ujednáním o oficiálně podporovaných vývozních úvěrech. CEB: CIRR plus marže. rozpis podle podmínek způsobilosti (např. velikost podniků, odvětví atd.); Breakdown according to the eligibility conditions (e.g. size of the entitled enterprises, sectors, etc.); Všechny podmínky jsou v souladu s Konsensem. A.1.b.5 úloha, kterou ve fungování režimu případně hrají soukromí pojistitelé, včetně fáze výběru příjemce; Soukromí pojistitelé nehrají žádnou úlohu. potential role the private insurers may play in operation of the scheme, including in the selection of the beneficiary; A.1.b.6 A.1.b.7 objem státem podporovaných režimů (roční rozpočet, roční využití); EGAP nedostával žádné provozní dotace od státu na střednědobé/dlouhodobé pojištění v období informace o financování domácího obchodu a úvěrového pojištění (týká se transakcí uvnitř jednoho členského státu), včetně objemu, poměru k celkovému objemu transakcí a podmínek. Financování tuzemských obchodů a úvěrové pojištění není poskytováno exportními agenturami v ČR. Předexportní financování a pojišťování výrobního rizika jsou bezpodmínečně a plně vázány na exporty nebo exportní úvěry. size of State backed schemes (annual budget, annual take-up); Information on domestic trade financing and credit insurance (covering transactions within one Member State), including in particular volume, proportion in the overall business, terms and conditions v5 7

8 A.1.c. poskytované soukromými poskytovateli pojištění nebo úvěrů by private insurers/credit providers Popište strukturu stávajícího portfolia (je třeba oddělit Please provide information on the structure of the existing portfolio (distinguishing between the short-term and the medium krátkodobé transakce od střednědobých a dlouhodobých) to long-term business) of the private credit insurers and other soukromých pojistitelů úvěrů a dalších poskytovatelů úvěrů credit providers over the period : A.1.c.1 A.1.c.2 v období : typy použitých nástrojů (např. pojištění, zajištění, záruky, přímé financování, faktoring) a objem transakcí na nástroj; Dle informací dostupných EGAP a ČEB, používají soukromí pojistitelé a soukromé banky obdobné nástroje jako v ostatních zemích EU. zeměpisné rozložení (objem transakcí podle státu pojistníka a státu kupujícího); Není k dispozici. A.1.c.3 metoda stanovení cen a úrovně pojistného v každém nástroji; Není k dispozici. A.1.c.4 rozpis podle podmínek způsobilosti (např. velikost podniků, odvětví atd.); Type of instruments used (e.g. insurance, reinsurance, guarantee, direct financing, factoring) and business volume per instrument; Geographical breakdown (volume of business covered according to the policy holder's country and to the buyer's country); Pricing method and premium levels per instrument; Breakdown according to the eligibility conditions (e.g. size of the entitled enterprises, sectors, etc.); Není k dispozici. A.1.c.5 struktura podle doby trvání úvěru; Structure according to the credit period duration; Není k dispozici v5 8

9 A.1.c.6 A.1.c.7 případná úloha státu v transakcích režimu, včetně výběru příjemce a objemu transakcí, na které se vztahuje některý z typů státních příspěvků (např. záruky za dlouhodobé vývozní úvěry); EGAP jako "pure cover provider" pojišťuje exportní úvěry nejen České exportní banky, ale i jiných soukromých komerčních bank. Podmínky pro ČEB i soukromé banky jsou shodné. celkový objem krátkodobých transakcí a celkový objem střednědobých a dlouhodobých transakcí; Není k dispozici. A.1.c.8 informace o financování domácího obchodu a úvěrového pojištění (týká se transakcí uvnitř jednoho členského státu), včetně objemu, poměru k celkovému objemu transakcí a podmínek. Není k dispozici. Potential role of the State in the operation of the scheme, including in the selection of the beneficiary and the volume of business benefitting from any type of State backing (e.g. guarantees for long-term export credits); Overall volume of the short-term business and of the medium to long-term business; Information on domestic trade financing and credit insurance (covering transactions within one Member State), including in particular volume, proportion in the overall business, terms and conditions. A.2. Dopad veřejně podporovaných režimů Impact of publicly supported schemes A.2.a Právní rámec, který upravuje činnost veřejně podporovaných exportních úvěrových agentur Legal framework governing publicly supported export credit agencies (ECAs) A.2.a.1 Platí pro veřejně podporované exportní úvěrové agentury Are publicly supported ECAs subject to the same regulation (e.g. regarding capital requirements, taxation, bankruptcy) as private stejné předpisy (např. pokud jde o kapitálové požadavky, insurers/credit providers? zdanění, úpadek) jako pro soukromé poskytovatele v5 9

10 A.2.a.2 *** A.2.b. pojištění nebo úvěrů? Ano, obě (EGAP i ČEB) jsou akciové společnosti podle soukromého práva. Pokud ne, vysvětlete rozdíly a jejich možný dopad na trh a soutěž na trhu. Činnost veřejně podporovaných exportních úvěrových agentur Uveďte údaje o případných rozdílech mezi činnostmi veřejně podporovaných exportních úvěrových agentur (pokud jde o krátké, střední nebo dlouhé období, domácí a vývozní segment) a odpovídajícími činnostmi potenciálně si konkurujících soukromých poskytovatelů pojištění nebo úvěrů, zejména údaje o: A.2.b.1 rozdílech při stanovování cen; Differences in pricing levels; EGAP sleduje cenovou politiku soukromých pojistitelů pouze pokud soukromí pojistitelé začínají pojišťovat i předtím tržně nezajistitelná rizika (např. Rusko). Politikou EGAP je, aby pojištění EGAP bylo vždy dražší. CEB: žádné rozdíly v cenách za přímé úvěry a bankovní záruky. A.2.b.2 rozdílech v typu rozsahu pojištění; Differences in type of cover; If not, please explain any differences and their potential impact on the market and competition thereon. Operation of publicly supported export credit agencies (ECAs) Please provide factual information on any differences there might be between the activities of the public ECAs (in short, medium and long term, domestic and export segments) and the corresponding activities of potentially competing private insurers/credit providers, in particular: v5 10

11 EGAP nesleduje. A.2.b.3 rozdílech u ostatních podmínek (požadované minimum, průměrná úroveň schválení, obezřetnost při hodnocení rizik, poskytované služby, např. pokud jde o dobu zpracování žádosti a vyřízení pojistné události atd.). EGAP nesleduje. *** Vysvětlete, jak mohou podle vašeho názoru tyto rozdíly ovlivnit trh a soutěž na trhu, v případě potřeby popište zvlášť krátkodobé a zvlášť střednědobé a dlouhodobé úvěry a podobně rozlište mezi domácím a vývozním segmentem. Nelze odpovědět. Difference regarding other conditions (minimum required / average retention level, prudence of risk assessment, service provided e.g. in respect of the length of the application and claim processing etc.) Please explain how these differences may in your view affect the market and competition thereon, if appropriate by distinguishing between short and medium to long term as well as domestic and export segments. A.3. Vývoj trhu Market developments A.3.1 Uveďte údaje o nejnovějších tendencích na trhu v Please provide factual information about the latest market trends both as regards the short- and medium to long term segments, and segmentu krátkodobých i v segmentu střednědobých až covering different forms of financing (insurance, guarantee, direct dlouhodobých úvěrů, zahrňte přitom různé formy financing etc.). A.3.2 financování (pojištění, záruky, přímé financování atd.). Zájem o pojištění a financování vývozu do zemí mimo OECD v posledních letech neustále roste, především u střednědobých a dlouhodobých úvěrů. Popište dopad globální ekonomické krize na dostupnost soukromého financování obchodu a úvěrového pojištění. What was the impact of the global economic crisis as regards the availability of private trade financing and credit insurance? Has the need and/or form of State intervention changed? Has the crisis affected on a lasting basis the scope of risks taken on by the v5 11

12 A.3.3 A.3.4 Změnila se nutnost a/nebo forma státních zásahů? Uveďte, zda krize trvale ovlivnila míru rizika, kterou trh toleruje (tedy rizika považovaná za obchodovatelná). EGAP nesleduje dostupnost soukromého financování obchodu a úvěrového pojištění. Jaké jsou výhledy do příštích let? Ovlivňují tyto tendence všechny typy financování obchodu a úvěrového pojištění stejně? Ovlivňují stejným způsobem všechna odvětví? Vysvětlete jakékoli případné rozdíly. EGAP nesleduje tendence soukromého financování a pojištění. Existují nějaká specifika domácího financování domácího obchodu a úvěrového pojištění (tedy transakcí uvnitř jednoho členského státu), jak z hlediska nejnovějších tendencí na trhu, tak z hlediska dopadu krize a výhledů na nadcházející roky? Financování tuzemských obchodů a úvěrové pojištění není poskytováno exportními agenturami v ČR. Předexportní financování a pojišťování výrobního rizika jsou bezpodmínečně a plně vázány na exporty nebo exportní úvěry. market (i.e. the risks considered 'marketable')? What are the forecasts for the years to come? Do these trends affect all types of trade financing and credit insurance equally? Do they affect all sectors equally? Please explain any differences. Are there any specificities as regards domestic trade financing and credit insurance (covering transactions within one Member State), both in terms of latest market trends, the impact of the crisis and the forecasts for the years to come? v5 12

13 A.4. Důvody pro veřejné zásahy Rationale of public intervention A.4.1 Za jakých okolností by podle vás mohla vyvstat potřeba Under which circumstances would you consider there would be a potential need for public intervention in the area of short-term veřejného zásahu v oblasti krátkodobého a/nebo středně a and/or medium to long-term trade financing and credit insurance? dlouhodobého financování obchodu a úvěrového pojištění? In other words, are there specific situations (e.g. type of instrument, duration, sector etc.) where the market is not able to Jinými slovy, existují zvláštní situace (např. typ nástroje, provide trade financing or export insurance? Please explain what doba trvání, odvětví atd.), v nichž trh není schopen zajistit these situations would be. A.4.2 financování obchodu nebo vývozní pojištění? Vysvětlete, o jaké situace by se mohlo jednat. Důvody jsou jen v oblasti středně/dlouhodobého úvěrového pojištění, kde již tradičně existuje jen velmi malá nabídka tržního pojištění, nebo tato vůbec neexistuje. Existují podle vás z hlediska potřeby veřejných zásahů zásadní rozdíly mezi krátkodobým a střednědobým až dlouhodobým financováním obchodu a úvěrovým pojištěním a mezi jeho vývozním a domácím segmentem? Vysvětlete, k jakým rozdílům by se mělo přihlížet. Tato situace existuje jen ve středně/dlouhodobém úvěrovém pojištění. Vzhledem k tomu, že české exportní agentury se nezabývají domácím segmentem, není možno odpovědět. ODDÍL B: SDĚLENÍ In your view, in terms of need for public intervention, are there any fundamental differences to be considered between short and medium to long term and between export and domestic trade financing and credit insurance? Please explain. SECTION B: THE COMMUNICATION v5 13

14 B.1. Oblast působnosti Scope Současné sdělení se týká pouze jednoho nástroje, a to The current Communication only covers one instrument, i.e. short-term export credit insurance. krátkodobého pojištění vývozních úvěrů. B.1.1 Domníváte se, že je třeba sdělení rozšířit na další typy Do you see a need to broaden it to include other types of State interventions? Please specify for what instruments and why. státních zásahů? Uveďte, o jaké nástroje by se podle vás mělo jednat a proč. Ne, stávající nástroje jsou dostatečné. B.1.2 Domníváte se, že je třeba sdělení rozšířit na středně až dlouhodobé financování? Vysvětlete prosím proč. Ne, stávající záběr sdělení zaměřený na krátkodobé pojištění vývozních úvěrů považujeme za postačující a nevidíme potřebu pro jeho rozšíření do oblasti středně- a Do you see a need to broaden it to include medium to long-term financing? Please explain why. dlouhodobého financování. B.2. Obchodovatelná a neobchodovatelná rizika 'Marketable' and 'non-marketable' risks Stávající sdělení staví na rozdílu mezi obchodovatelnými a The current Communication is built on the distinction between 'marketable' and 'nonmarketable' risks. 'Marketable risks' are risks neobchodovatelnými riziky. Obchodovatelná rizika jsou associated with short term export credit buyers in the EU and rizika související s krátkodobými vývozními úvěry s certain OECD countries. In these cases, Member States shall in principle not intervene. All other countries are considered to be kupujícími v EU a v některých zemích OECD. V těchto non-marketable and state intervention to provide insurance cover případech členské státy v zásadě nezasahují. Rizika for risks related to them does not require notification to and approval by the Commission. související se všemi ostatními zeměmi se považují za neobchodovatelná a státní zásah na jejich pojistné krytí se nemusí Komisi oznamovat ani jej Komise nemusí v5 14

15 B.2.1 B.2.2 B.2.3 schvalovat. Domníváte se, že definice obchodovatelných zemí/rizik je vhodná? Odůvodněte svou odpověď. Ve stávajícím definičním vymezení neobchodovatelných rizik zemí lze spatřit prostor pro úpravu. Ne všechny členské státy EU představují obchodovatelné riziko. Liší se rozsah obchodovatelných rizik u různých typů nástrojů nebo pojistníků (například pokud jde o trvání, státy, odvětví, typy společností)? Není povědomí o existenci odchylky z důvodů vazby na různé druhy nástrojů nebo pojistníků. Vysvětlete, jaké jsou podle vašeho názoru rozhodující prvky pro označení rizika za obchodovatelné nebo neobchodovatelné. Rozhodujícím prvkem pro označení rizika za obchodovatelné je existence komerčního pojištění a zajištění v rozsahu odpovídajícím potřebám exportujících Do you consider the definition of the marketable countries/risks appropriate? Please explain why/ why not. Does the scope of marketable risks differ for different types of instruments or policy holders (in particular in terms of duration, countries, sectors, type of companies)? Please explain what, in your view, are the decisive elements to qualify a risk as marketable or non-marketable. firem. B.3. Úniková doložka The escape clause Sdělení obsahuje únikovou doložku, která umožňuje státní Under the Communication, an escape clause allows under certain conditions State intervention where the 'marketable' risks become zásah za určitých podmínek, když se obchodovatelné riziko 'temporarily non-marketable' owing to the unavailability of private insurance or reinsurance capacity (point 4.4). The v5 15

16 B.3.1 B.3.2 stane dočasně neobchodovatelným kvůli nedostatečné kapacitě soukromého pojištění nebo zajištění (bod 4.4). Dočasný rámec zavedl dočasné zjednodušení postupu prokazování nedostupnosti krytí krátkodobých vývozních úvěrů. Domníváte se, že podmínky pro prokázání nedostupnosti krytí uvedené v bodě 4.4 sdělení (důkazy předložené dvěma velkými, známými mezinárodními soukromými pojistiteli vývozních úvěrů a jednoho vnitrostátního pojistitele úvěrů), jsou vhodné? Odůvodněte svou odpověď. Jsou příliš složité a administrativně náročné. Lze si představit nutnost důkazů jen od dvou pojistitelů. Dále by mělo platit, pokud DG COMP uzná, že lze únikovou doložku uplatnit na základě žádosti, např. od Euler Hermes do Portugalska, ostatní exportní agentury EU by mohly únikovou doložku na Portugalsko používat ve stejném rozsahu bez dalšího dokazování. Převážnou většinu trhu soukromého úvěrového pojištění v Evropě má jen několik nadnárodních pojišťoven. Domníváte se, že zjednodušení postupu prokazování nedostupnosti krytí, které je stanoveno v dočasném rámci, Temporary Framework introduced a temporary procedural simplification regarding the demonstration of the unavailability of cover for short-term export-credit. Do you consider that the condition for demonstrating the unavailability of cover under point 4.4 of the Communication (evidence from two large, well known international private export credit insurers as well as a national credit insurer) is appropriate? Please explain why/why not. Do you consider that the procedural simplification of the Temporary Framework for demonstrating the unavailability of cover may also be justified after the crisis period for which the v5 16

17 B.3.3 je odůvodněné i po krizovém období, v němž byl dočasný rámec přijat? Odůvodněte svou odpověď. Možnosti z dočasného rámce by se měly stát trvalou součástí sdělení, protože finanční a hospodářská krize se stává trvalejším fenoménem evropských (zejména okrajových ekonomik). Pojištění ECAs by mělo být výrazně dražší než předkrizové komerční sazby, takže exportéři by se na ně obraceli jen v případě opravdového nedostatku soukromé pojistné kapacity. Vysvětlete, co považujete za nejvhodnější důkaz k prokázání dočasné neobchodovatelnosti rizika (pokud jde o zdroj důkazů i pokud jde o typ informací, např. statistické údaje, tržní zprávy, dopisy atd.). Za vhodný důkaz k prokázání dočasné neobchodovatelnosti rizika lze považovat narůstající zájem ze strany firem o pojištění se státní podporou přes jeho výrazně vyšší cenu. Společně s takto vyjádřeným zájmem může být požadováno i standardní prohlášení o ztíženém přístupu k pojištění u soukromých poskytovatelů (obecné odmítání Temporary Framework was adopted? Please explain why/why not. Please also explain what would in your view be the most appropriate evidence to demonstrate that a risk is temporarily non-marketable (please explain both in relation to the source of the evidence and in terms of type of information, e.g. statistical data, market report, letters, etc). limitů na kupující v dané zemi, apod.). B.3.4 Domníváte se, že podmínka pro využití únikové doložky v Do you consider that the condition for using the escape clause under point 4.4 of the Communication regarding the alignment of v5 17

18 bodě 4.4 sdělení, která se týká sladění pojistných sazeb se sazbami, které účtují soukromí pojistitelé vývozních úvěrů pro daný typ rizika, je vhodná pro to, aby se umožnily státní zásahy napravující selhání trhu, a aby se zároveň minimálně narušila hospodářská soutěž? Jaké jiné premium rates with the rates charged elsewhere by private export credit insurers for the type of risk in question, is appropriate in order to allow State interventions that correct market failures while at the same time minimising distortions of competition? Which other conditions might be appropriate? Please substantiate your view. podmínky by mohly být vhodné? Odůvodněte svou odpověď. Podle našeho názoru je postačující, aby pojistné sazby B.3.5 exportních agentur byly sladěny s ekvivalentními sazbami soukromých pojistitelů. Domníváte se, že podobná úniková doložka je vhodná i pro jiné nástroje financování obchodu nebo pojištění úvěrů? Odůvodněte svou odpověď. Pokud se domníváte, že ano, jaké by podle vás byly nejvhodnější důkazy k prokázání dočasné neobchodovatelnosti rizika? Is a similar escape clause in your view also appropriate for other instruments of trade financing or credit insurance? Please explain why/why not. And if so, what would in your view be the most appropriate evidence to demonstrate that a risk is temporarily non-marketable? Ne. B.3.6 Domníváte se, že zásah státu na základě únikové doložky narušuje hospodářskou soutěž na úrovni společností, které získávají pojištění? Vysvětlete, jaké důvody vás k tomu vedou, a jak by bylo možné takové narušení omezit na minimum. Do you consider that the intervention of the State under the escape clause leads to distortions of competition at the level of the companies obtaining insurance? Please explain why and how any such distortion could be minimised v5 18

19 B.3.7 Nedomníváme. Proč by se někdo pojišťoval za dražších podmínek u ECA, když by mohl standardně dostat výhodnější pojištění u komerčního pojišťovatele? Bod 2.5 sdělení obsahuje zvláštní únikovou doložku pro malé a střední podniky s omezeným vývozním obratem (tedy roční obrat, který nepřesahuje 2 miliony EUR). Domníváte se, že je třeba stanovit zvláštní podmínky pro prokázání nedostupnosti krytí rizik, jimž jsou vystaveny malé a střední podniky, bez omezení nebo s omezením vývozního obratu? Odůvodněte svou odpověď. Ano, pro nejmenší SMEs je velmi důležitá, vedle zajištěné dostupnosti, zejména snížená administrativní náročnost spojená s pojištěním. Ekonomická váha těchto podniků je zanedbatelná, takže nemůže narušovat tržní rovnováhu. ODDÍL C: MOŽNOSTI BUDOUCÍHO VÝVOJE SDĚLENÍ O KRÁTKODOBÉM POJIŠTĚNÍ VÝVOZNÍCH ÚVĚRŮ/ OSTATNÍ C.1 Máte jiné poznámky k uplatňování tohoto sdělení nebo návrhy na jeho změnu v oblastech, které nebyly zmíněny v předcházejících otázkách? Nemáme další poznámky nad rámec reakcí uvedených v předcházejících odpovědích, tj. zejména snaha o snížení Point 2.5 of the Communication provides a specific escape clause for SME with limited export turnover (i.e. annual turnover not exceeding EUR 2 million). Do you consider that specific conditions for demonstrating the unavailability of cover for risks incurred by SMEs, with or without a limit on export turnover, are needed? Please explain why/why not. SECTION C: OPTIONS FOR THE FUTURE OF THE SHORT-TERM EXPORT CREDIT INSURANCE COMMUNICATION/ OTHER ISSUES Do you have any other comments on the application of the Communication or proposals for its modification on issues other than the ones covered in the previous questions? v5 19

E G A P. EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. EXPORT GUARANTEE AND INSURANCE CORPORATION

E G A P. EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. EXPORT GUARANTEE AND INSURANCE CORPORATION B E Z P E Č N Ě N A V R C H O L S E C U R E L Y T O T H E P E A K E G A P EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. EXPORT GUARANTEE AND INSURANCE CORPORATION V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A

Více

Stanovisko České národní banky ke konzultačnímu materiálu Evropské komise Possible Further Changes to the Capital Requirements Directive

Stanovisko České národní banky ke konzultačnímu materiálu Evropské komise Possible Further Changes to the Capital Requirements Directive Stanovisko České národní banky ke konzultačnímu materiálu Evropské komise Possible Further Changes to the Capital Requirements Directive Obecně Vítáme, že Komise při přípravě konzultačního dokumentu vycházela

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM Vysoká škola ekonomie a managementu info@vsem.cz / www.vsem.cz NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE/TITLE OF THESIS Podpora exportu v České republice v kontextu společnosti ABC / Support

Více

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip. Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu změn legislativy

Více

Instituce státní úvěrové podpory v České republice

Instituce státní úvěrové podpory v České republice Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Instituce státní úvěrové podpory v České republice Karel Janda IES Working Paper: 20/2007 Institute of Economic Studies,

Více

POKYNY K UZAVŘENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ NA OBDOBÍ 2007 2013 GUIDELINES ON THE CLOSURE OF OPERATIONAL PROGRAMMES IN PERIOD 2007 2013. dvojjazyčné vydání

POKYNY K UZAVŘENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ NA OBDOBÍ 2007 2013 GUIDELINES ON THE CLOSURE OF OPERATIONAL PROGRAMMES IN PERIOD 2007 2013. dvojjazyčné vydání POKYNY K UZAVŘENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ NA OBDOBÍ 2007 2013 GUIDELINES ON THE CLOSURE OF OPERATIONAL PROGRAMMES IN PERIOD 2007 2013 dvojjazyčné vydání ČERVENEC 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Více

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 OBSAH CONTENT Úvod Introduction 02 Úvodní slovo prezidenta 06 Vývoj národního hospodářství 02 Foreword from the President 06 Development of the National Economy Pojistný

Více

Magistrát hlavního města Prahy

Magistrát hlavního města Prahy Předběžné posouzení využití finančních nástrojů v Operačním programu Praha pól růstu ČR v rámci politiky soudržnosti pro období 2014-2020 Magistrát hlavního města Prahy Závěrečná zpráva projektu Datum

Více

The Competitiveness of the CZ Food Industry

The Competitiveness of the CZ Food Industry Konkurenceschopnost potravinářského sektoru ČR The Competitiveness of the CZ Food Industry Martin Plášil Josef Mezera a kolektiv č. 100 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Česká asociace pojišťoven ANNUAL REPORT Czech Insurance Association

VÝROČNÍ ZPRÁVA Česká asociace pojišťoven ANNUAL REPORT Czech Insurance Association VÝROČNÍ ZPRÁVA Česká asociace pojišťoven ANNUAL REPORT Czech Insurance Association 2013 OBSAH CONTENT Úvod Úvodní slovo prezidenta... 2 Vývoj národního hospodářství... 5 Introduction Foreword from the

Více

ČEZ, A. S. Strana 1. HVB ~ Bank Czech Republic a.s.

ČEZ, A. S. Strana 1. HVB ~ Bank Czech Republic a.s. ČEZ, A. S. Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu emise až do 10 000 000 000 Kč splatné v roce 2010 ISIN

Více

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Obsah prezentace Content of the presentation 1. Základní údaje o společnosti (str. 4) 2. Úvodní slovo ředitele společnosti

Více

Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s.

Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s. Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s. Finanční skupina České spořitelny Česká spořitelna Financial Group Česká spořitelna, a. s. Consulting České spořitelny, a. s. Corporate

Více

POJISTNÉ ROZPRAVY. pojistně teoretický bulletin

POJISTNÉ ROZPRAVY. pojistně teoretický bulletin POJISTNÉ ROZPRAVY pojistně teoretický bulletin 23 POJISTNÉ ROZPRAVY pojistně teoretický bulletin 23 2008 ISSN 0862-6162 Pojistné rozpravy Obsah Aplikovaný výzkum v pojišťovnictví / Applied research in

Více

3 000 000 000 Kč HOME CREDIT A.S. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0003501488

3 000 000 000 Kč HOME CREDIT A.S. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0003501488 3 000 000 000 Kč HOME CREDIT A.S. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0003501488 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané celkové jmenovité hodnotě

Více

LEASINGOVÉ OBCHODNÍ OPERACE

LEASINGOVÉ OBCHODNÍ OPERACE ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Ročník LVIII 22 Číslo 3, 2010 LEASINGOVÉ OBCHODNÍ OPERACE R. Presová, O. Tvrdoň, A. Živělová Došlo: 16. prosince 2009 Abstract PRESOVÁ,

Více

PŘÍLIŠ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ?

PŘÍLIŠ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ? DAŇ Z FINANČNÍCH TRANSAKCÍ DAŇ Z FINANČNÍCH TRANSAKCÍ PŘÍLIŠ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ? Pražský institut pro globální politiku Glopolis Prosinec 2011 OBSAH SHRNUTÍ...4 SUMMARY...6 SEZNAM ZKRATEK...8 ÚVOD: NEPOKRYTÉ

Více

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.2012 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

Výroční zpráva Annual Report Philip Morris ČR a.s.

Výroční zpráva Annual Report Philip Morris ČR a.s. 2006 Výroční zpráva Annual Report Philip Morris ČR a.s. Obsah Zpráva představenstva 4 Zpráva dozorčí rady 10 Konsolidované finanční výsledky 14 Zpráva nezávislých auditorů konsolidovaná účetní závěrka

Více

Výroční zpráva 2013. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Výroční zpráva 2013. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Výroční zpráva 2013 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 2 Obsah Úvodní slovo...3 Obchodní výsledky...4 Přínosy pojištění se státní podporou...7 Pojištění se státní podporou nabídka služeb

Více

Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic

Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional

Více

Nabídkový program investičních certifikátů a warrantů

Nabídkový program investičních certifikátů a warrantů ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 18. SRPNA 2009 Nabídkový program investičních certifikátů a warrantů Tento dokument představuje základní prospekt (dále jen Základní prospekt ) pro investiční certifikáty (dále

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE KOMISE (2009/C 16/01)

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE KOMISE (2009/C 16/01) C 16/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE KOMISE Sdělení Komise Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské

Více

Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu. Expected Electricity and Gas Balance Report

Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu. Expected Electricity and Gas Balance Report Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu Expected Electricity and Gas Balance Report Elektroenergetika a plynárenství si vzhledem ke své vzájemné provázanosti vynucují společné

Více

PODNIKÁNÍ CIZINCŮ V ČESKU: VLIV STRUKTURY PŘÍLEŽITOSTÍ

PODNIKÁNÍ CIZINCŮ V ČESKU: VLIV STRUKTURY PŘÍLEŽITOSTÍ GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 4 ROČNÍK 116 DITA ČERMÁKOVÁ, SOŇA SCHOVÁNKOVÁ, KLÁRA FIEDLEROVÁ PODNIKÁNÍ CIZINCŮ V ČESKU: VLIV STRUKTURY PŘÍLEŽITOSTÍ ČERMÁKOVÁ, D., SCHOVÁNKOVÁ, S., FIEDLEROVÁ, K. (2011): Entrepreneurship

Více

KB Trade Finance. Chcete více informací? Ptejte se. Do you want more information? Just ask.

KB Trade Finance. Chcete více informací? Ptejte se. Do you want more information? Just ask. KB Trade Finance Chcete více informací? Ptejte se. Vaše otázky rád zodpoví Váš bankovní poradce. Můžete také kontaktovat naše telefonní bankéře na bezplatné Infolince KB 800 111 055 nebo navštívit www.kb.cz.

Více

OBSAH KONSOLIDOVANÉ VÝROČNÍ ZPRÁVY JAKÝ BYL ROK 2009. Slovo na úvod. Podporujeme český export. Obchodní výsledky.

OBSAH KONSOLIDOVANÉ VÝROČNÍ ZPRÁVY JAKÝ BYL ROK 2009. Slovo na úvod. Podporujeme český export. Obchodní výsledky. EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, A.S. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 OBSAH KONSOLIDOVANÉ VÝROČNÍ ZPRÁVY JAKÝ BYL ROK 2009 Slovo na úvod Podporujeme český export Obchodní výsledky Jaký

Více

Vedoucí manažer. Česká spořitelna, a.s. Administrátor, Kotační agent a Agent pro zajištění. Česká spořitelna, a.s.

Vedoucí manažer. Česká spořitelna, a.s. Administrátor, Kotační agent a Agent pro zajištění. Česká spořitelna, a.s. Trianon Building Prague s.r.o. Prospekt dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 2,964% p.a. v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 849 000 000 Kč k datu emise splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511107 Tento

Více

Základní východiska. Ing. Jan Procházka předseda představenstva a generální ředitel. Exportní strategie a role EGAP

Základní východiska. Ing. Jan Procházka předseda představenstva a generální ředitel. Exportní strategie a role EGAP Obchodní strategie 1. Základní východiska Obchodní strategie EGAP vychází z Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020, která vymezuje strategický rámec proexportní politiky do roku 2020

Více