T: do 15.září 2011 (ÚOHS/ MPO); T: do 23.září 2011 (DG COMP); ******* DOTAZNÍK --- QUESTIONNAIRE *******

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T: do 15.září 2011 (ÚOHS/ MPO); T: do 23.září 2011 (DG COMP); ******* DOTAZNÍK --- QUESTIONNAIRE *******"

Transkript

1 Přezkum sdělení o krátkodobém pojištění vývozních úvěrů Konsultační dokument Připomínky: Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) Česká republika Česká exportní banka, a.s. ČEB; Česká republika Review of the Communication on short-term export credit insurance Consultation paper Contributions: Export Guarantee and Insurance Corporation (EGAP), Czech Republic Czech Export Bank (CEB), Czech Republic T: do 15.září 2011 (ÚOHS/ MPO); T: do 23.září 2011 (DG COMP); ******* DOTAZNÍK --- QUESTIONNAIRE ******* Jméno Name Zastupovaná organizace Exportní agentury Export Credit Agencies Organisation Represented EGAP a ČEB EGAP and ČEB Místo (země) Česká republika Czech Republic Location (country) ová adresa address Popište, prosím, hlavní činnosti Vaší společnosti/ organizace / sdružení. EGAP - exportní pojišťovna ČEB - exportní banka EGAP - export insurance ČEB - export bank Please describe the main activities of your company/organisation/ association. ******* ODDÍL A: OBECNÉ OTÁZKY SECTION A: GENERAL QUESTIONS A.1. Zdroje financování obchodu a úvěrového pojištění Supply of trade financing and credit insurance A.1.a. krátkodobě (období rizika do 2 let) poskytované veřejně podporovanými pojistiteli nebo exportními úvěrovými agenturami by publicly supported insurers/export credit agencies (ECAs) in the short-term (risk period of up to 2 years) v5 1

2 A.1.a.1 A.1.a.2 Popište státní zásahy na trhu v období (včetně stálých režimů, které se týkají rizik považovaných podle sdělení za neobchodovatelná rizika) z těchto hledisek: typy použitých nástrojů (např. pojištění, zajištění, záruky, přímé financování, faktoring) a objem transakcí na nástroj; Exportní agentury České republiky (EGAP jako exportní pojišťovna a ČEB jako exportní banka) neposkytovaly v období let 2005 až 2010 žádné krátkodobé financování vývozu a úvěrové pojištění u tržně zajistitelných rizik. Pojištění tržně nezajistitelných rizik bylo běžnou součástí mechanismu oficiálně podporovaných vývozů. Produkty zahrnovaly exportní financování a pojištění exportních úvěrů, záruky a předexportní financování. EGAP jako "pure cover provider" pojišťuje exportní úvěry nejen České exportní banky, ale i jiných soukromých komerčních bank. Tabulka: Všechny produkty krátkodobé do 2 let - příloha č. 1 zeměpisné rozložení (objem transakcí podle státu pojistníka a státu kupujícího); Tabulka: Zeměpisné rozložení pojištění vývozních úvěrů krátkodobých do 2 let příloha č. 2 Please provide information on State interventions in the market over the period (including the permanent schemes covering risks considered as non-marketable in the Communication), on the following elements: Type of instruments used (e.g. insurance, reinsurance, guarantee, direct financing, factoring) and business volume per instrument; Geographical breakdown (volume of business covered according to the policy holder's country and to the buyer's country); v5 2

3 A.1.a.3 A.1.a.4 metoda stanovení cen a úrovně pojistného v každém nástroji; Metodika stanovení sazeb u krátkodobých produktů není mezinárodně regulovaná. Metodika EGAP se v období v zásadě neměnila a sazby byly jako vyšší než srovnatelné sazby komerčních pojišťoven, pokud tato teritoria pojišťovaly. Nejsou známy případy, že by se soukromí pojistitelé vznesli námitky na sazby EGAP v krátkodobém pojištění tržně nezajistitelných rizik. rozpis podle podmínek způsobilosti (např. velikost podniků, odvětví atd.); Pricing method and premium levels per instrument; Breakdown according to the eligibility conditions (e.g. size of the entitled enterprises, sectors, etc.); Neexistují žádné takové podmínky způsobilosti. A.1.a.5 A.1.a.6 úloha, kterou ve fungování režimu případně hrají soukromí pojistitelé, včetně fáze výběru příjemce; Soukromí pojistitelé nehrají žádnou úlohu s výjimkou případné referenční sazby (viz na A.1.a.3.). objem státem podporovaných režimů (roční rozpočet, roční využití); EGAP nedostával žádné provozní dotace od státu na krátkodobé pojištění v období Potential role the private insurers may play in operation of the scheme, including in the selection of the beneficiary; Size of State backed schemes (annual budget, annual take-up); v5 3

4 A.1.a.7 A.1.a.8 v případě, že veřejně podporovaní pojistitelé nebo exportní úvěrové agentury poskytují krátkodobé pojištění nebo zajištění obchodovatelných rizik (soutěží tedy se soukromými poskytovateli pojištění nebo zajištění vývozních úvěrů), uveďte informace o tom, jak je zajištěna oddělená správa a oddělené účty pro obchodovatelná rizika a veřejně podporované činnosti; EGAP nesoutěží se soukromými poskytovateli pojištění, neboť neposkytuje krátkodobé pojištění nebo zajištění obchodovatelných rizik. informace o financování domácího obchodu a úvěrového pojištění (týká se transakcí uvnitř jednoho členského státu), včetně objemu, poměru k celkovému objemu transakcí a podmínek. Financování tuzemských obchodů a úvěrové pojištění není poskytováno exportními agenturami v ČR. Předexportní financování a pojišťování výrobního rizika jsou bezpodmínečně a plně vázány na exporty nebo exportní úvěry. To the extent that publicly supported insurers/export credit agencies (ECAs) are providing short-term insurance or reinsurance for 'marketable risks' (i.e. in competition with private export-credit (re)insurers), please provide information on how a separate administration and separate accounts for marketable risks and publicly supported activities is ensured; Information on domestic trade financing and credit insurance (covering transactions within one Member State), including in particular volume, proportion in the overall business, terms and conditions. A.1.b. středně nebo dlouhodobě (období rizika delší než 2 roky) poskytované veřejně podporovanými pojistiteli nebo by publicly supported insurers/export credit agencies (ECAs) in the medium to long-term (risk period of more than 2 years) v5 4

5 A.1.b.1 exportními úvěrovými agenturami Popište státní zásahy na trhu v období z těchto hledisek: typy použitých nástrojů (např. pojištění, zajištění, záruky, přímé financování, faktoring) a objem transakcí na nástroj; EGAP - pojištění: Pojištění úvěrů vláda v souladu s očekávaným objemem obchodů Exportní garanční a pojišťovací společnosti rozhodlo o zvýšení pojistné kapacity EGAP z 200 mld. Kč (7,9 mld. EUR) v roce 2010 na 250 mld. Kč (9,9 mld. EUR ) v roce 2011 jak pro krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé pojištění. Toto nebylo schváleno jenom jako přechodné opatření zaměřená na snížení dopadů finanční a hospodářské krize, ale také jako krok odrážející rychlý vývoj obchodního objemu. V souvislosti s tím byly doplněny v letech 2009 a 2010 fondy EGAP úhrnem o 1,7 miliardy CZK. Legislativa na národní úrovni byla novelizována tak, aby také umožňovala podporu českých dceřiných společností registrovaných v zahraničí - v tomto směru, byl nově definován v zákoně "národní zájem". Please provide information on State interventions in the market over the period on the following elements: Type of instruments used (e.g. insurance, reinsurance, guarantee, direct financing, factoring) and business volume per instrument; Procento krytí bylo dočasně zvýšeno jako jedno z protikrizových opatření, na začátku roku Toto dočasné zvýšení pojistného krytí bylo v EGAPu upraveno v lednu 2010 a znamenalo malé snížení přiblížení procenta krytí.. Další krok tímto směrem byl proveden na konci prosince 2010 a od ledna 2011 pojištění v EGAPu bylo prakticky na úrovni krytí roku 2008, tj. před krizí. Další informace jsou k dispozici na adrese: v5 5

6 A.1.b.2 A.1.b.3 clanky/zpravy/ en.php. Tabulka: Všechny produkty středně/dlouhodobé nad 2 roky příloha č. 3 ČEB financování: Exportní financování - vláda schválila navýšení základního kapitálu České exportní banky, v ČR ECA poskytující přímé půjčky, a to z 2,95 mld. Kč na 4,0 mld. Kč z vládních prostředků jako jasný signál, že ČEB je připravena vyplnit případné mezery ve financování českého exportu, pokud by standardní komerční banky při poskytování exportních úvěrů to snížily z jakýchkoliv důvodů. Zvláštní pozornost byla věnována financování malých a středních podniků. Žádná nová opatření na rok 2011 nejsou plánována. Legislativní základ pro zavedení IMU-schématu byl schválen (zákon č.58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a prováděcí vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb. byla změněna), ke zvýšení zapojení standardních komerčních bank k poskytování exportních úvěrů za fixní sazby společně s Českou exportní bankou, ale schéma nebylo dosud v praxi implementováno, pravděpodobně v roce zeměpisné rozložení (objem transakcí podle státu pojistníka a státu kupujícího); Tabulka: Zeměpisné rozložení pojištění vývozních úvěrů středně/dlouhodobých nad 2 roky příloha č. 4 metoda stanovení cen a úrovně pojistného v každém nástroji; Geographical breakdown (volume of business covered according to the policy holder's country and to the buyer's country); Pricing method and premium levels per instrument; v5 6

7 A.1.b.4 EGAP: Pojistné sazby jsou v souladu s Ujednáním o oficiálně podporovaných vývozních úvěrech. CEB: CIRR plus marže. rozpis podle podmínek způsobilosti (např. velikost podniků, odvětví atd.); Breakdown according to the eligibility conditions (e.g. size of the entitled enterprises, sectors, etc.); Všechny podmínky jsou v souladu s Konsensem. A.1.b.5 úloha, kterou ve fungování režimu případně hrají soukromí pojistitelé, včetně fáze výběru příjemce; Soukromí pojistitelé nehrají žádnou úlohu. potential role the private insurers may play in operation of the scheme, including in the selection of the beneficiary; A.1.b.6 A.1.b.7 objem státem podporovaných režimů (roční rozpočet, roční využití); EGAP nedostával žádné provozní dotace od státu na střednědobé/dlouhodobé pojištění v období informace o financování domácího obchodu a úvěrového pojištění (týká se transakcí uvnitř jednoho členského státu), včetně objemu, poměru k celkovému objemu transakcí a podmínek. Financování tuzemských obchodů a úvěrové pojištění není poskytováno exportními agenturami v ČR. Předexportní financování a pojišťování výrobního rizika jsou bezpodmínečně a plně vázány na exporty nebo exportní úvěry. size of State backed schemes (annual budget, annual take-up); Information on domestic trade financing and credit insurance (covering transactions within one Member State), including in particular volume, proportion in the overall business, terms and conditions v5 7

8 A.1.c. poskytované soukromými poskytovateli pojištění nebo úvěrů by private insurers/credit providers Popište strukturu stávajícího portfolia (je třeba oddělit Please provide information on the structure of the existing portfolio (distinguishing between the short-term and the medium krátkodobé transakce od střednědobých a dlouhodobých) to long-term business) of the private credit insurers and other soukromých pojistitelů úvěrů a dalších poskytovatelů úvěrů credit providers over the period : A.1.c.1 A.1.c.2 v období : typy použitých nástrojů (např. pojištění, zajištění, záruky, přímé financování, faktoring) a objem transakcí na nástroj; Dle informací dostupných EGAP a ČEB, používají soukromí pojistitelé a soukromé banky obdobné nástroje jako v ostatních zemích EU. zeměpisné rozložení (objem transakcí podle státu pojistníka a státu kupujícího); Není k dispozici. A.1.c.3 metoda stanovení cen a úrovně pojistného v každém nástroji; Není k dispozici. A.1.c.4 rozpis podle podmínek způsobilosti (např. velikost podniků, odvětví atd.); Type of instruments used (e.g. insurance, reinsurance, guarantee, direct financing, factoring) and business volume per instrument; Geographical breakdown (volume of business covered according to the policy holder's country and to the buyer's country); Pricing method and premium levels per instrument; Breakdown according to the eligibility conditions (e.g. size of the entitled enterprises, sectors, etc.); Není k dispozici. A.1.c.5 struktura podle doby trvání úvěru; Structure according to the credit period duration; Není k dispozici v5 8

9 A.1.c.6 A.1.c.7 případná úloha státu v transakcích režimu, včetně výběru příjemce a objemu transakcí, na které se vztahuje některý z typů státních příspěvků (např. záruky za dlouhodobé vývozní úvěry); EGAP jako "pure cover provider" pojišťuje exportní úvěry nejen České exportní banky, ale i jiných soukromých komerčních bank. Podmínky pro ČEB i soukromé banky jsou shodné. celkový objem krátkodobých transakcí a celkový objem střednědobých a dlouhodobých transakcí; Není k dispozici. A.1.c.8 informace o financování domácího obchodu a úvěrového pojištění (týká se transakcí uvnitř jednoho členského státu), včetně objemu, poměru k celkovému objemu transakcí a podmínek. Není k dispozici. Potential role of the State in the operation of the scheme, including in the selection of the beneficiary and the volume of business benefitting from any type of State backing (e.g. guarantees for long-term export credits); Overall volume of the short-term business and of the medium to long-term business; Information on domestic trade financing and credit insurance (covering transactions within one Member State), including in particular volume, proportion in the overall business, terms and conditions. A.2. Dopad veřejně podporovaných režimů Impact of publicly supported schemes A.2.a Právní rámec, který upravuje činnost veřejně podporovaných exportních úvěrových agentur Legal framework governing publicly supported export credit agencies (ECAs) A.2.a.1 Platí pro veřejně podporované exportní úvěrové agentury Are publicly supported ECAs subject to the same regulation (e.g. regarding capital requirements, taxation, bankruptcy) as private stejné předpisy (např. pokud jde o kapitálové požadavky, insurers/credit providers? zdanění, úpadek) jako pro soukromé poskytovatele v5 9

10 A.2.a.2 *** A.2.b. pojištění nebo úvěrů? Ano, obě (EGAP i ČEB) jsou akciové společnosti podle soukromého práva. Pokud ne, vysvětlete rozdíly a jejich možný dopad na trh a soutěž na trhu. Činnost veřejně podporovaných exportních úvěrových agentur Uveďte údaje o případných rozdílech mezi činnostmi veřejně podporovaných exportních úvěrových agentur (pokud jde o krátké, střední nebo dlouhé období, domácí a vývozní segment) a odpovídajícími činnostmi potenciálně si konkurujících soukromých poskytovatelů pojištění nebo úvěrů, zejména údaje o: A.2.b.1 rozdílech při stanovování cen; Differences in pricing levels; EGAP sleduje cenovou politiku soukromých pojistitelů pouze pokud soukromí pojistitelé začínají pojišťovat i předtím tržně nezajistitelná rizika (např. Rusko). Politikou EGAP je, aby pojištění EGAP bylo vždy dražší. CEB: žádné rozdíly v cenách za přímé úvěry a bankovní záruky. A.2.b.2 rozdílech v typu rozsahu pojištění; Differences in type of cover; If not, please explain any differences and their potential impact on the market and competition thereon. Operation of publicly supported export credit agencies (ECAs) Please provide factual information on any differences there might be between the activities of the public ECAs (in short, medium and long term, domestic and export segments) and the corresponding activities of potentially competing private insurers/credit providers, in particular: v5 10

11 EGAP nesleduje. A.2.b.3 rozdílech u ostatních podmínek (požadované minimum, průměrná úroveň schválení, obezřetnost při hodnocení rizik, poskytované služby, např. pokud jde o dobu zpracování žádosti a vyřízení pojistné události atd.). EGAP nesleduje. *** Vysvětlete, jak mohou podle vašeho názoru tyto rozdíly ovlivnit trh a soutěž na trhu, v případě potřeby popište zvlášť krátkodobé a zvlášť střednědobé a dlouhodobé úvěry a podobně rozlište mezi domácím a vývozním segmentem. Nelze odpovědět. Difference regarding other conditions (minimum required / average retention level, prudence of risk assessment, service provided e.g. in respect of the length of the application and claim processing etc.) Please explain how these differences may in your view affect the market and competition thereon, if appropriate by distinguishing between short and medium to long term as well as domestic and export segments. A.3. Vývoj trhu Market developments A.3.1 Uveďte údaje o nejnovějších tendencích na trhu v Please provide factual information about the latest market trends both as regards the short- and medium to long term segments, and segmentu krátkodobých i v segmentu střednědobých až covering different forms of financing (insurance, guarantee, direct dlouhodobých úvěrů, zahrňte přitom různé formy financing etc.). A.3.2 financování (pojištění, záruky, přímé financování atd.). Zájem o pojištění a financování vývozu do zemí mimo OECD v posledních letech neustále roste, především u střednědobých a dlouhodobých úvěrů. Popište dopad globální ekonomické krize na dostupnost soukromého financování obchodu a úvěrového pojištění. What was the impact of the global economic crisis as regards the availability of private trade financing and credit insurance? Has the need and/or form of State intervention changed? Has the crisis affected on a lasting basis the scope of risks taken on by the v5 11

12 A.3.3 A.3.4 Změnila se nutnost a/nebo forma státních zásahů? Uveďte, zda krize trvale ovlivnila míru rizika, kterou trh toleruje (tedy rizika považovaná za obchodovatelná). EGAP nesleduje dostupnost soukromého financování obchodu a úvěrového pojištění. Jaké jsou výhledy do příštích let? Ovlivňují tyto tendence všechny typy financování obchodu a úvěrového pojištění stejně? Ovlivňují stejným způsobem všechna odvětví? Vysvětlete jakékoli případné rozdíly. EGAP nesleduje tendence soukromého financování a pojištění. Existují nějaká specifika domácího financování domácího obchodu a úvěrového pojištění (tedy transakcí uvnitř jednoho členského státu), jak z hlediska nejnovějších tendencí na trhu, tak z hlediska dopadu krize a výhledů na nadcházející roky? Financování tuzemských obchodů a úvěrové pojištění není poskytováno exportními agenturami v ČR. Předexportní financování a pojišťování výrobního rizika jsou bezpodmínečně a plně vázány na exporty nebo exportní úvěry. market (i.e. the risks considered 'marketable')? What are the forecasts for the years to come? Do these trends affect all types of trade financing and credit insurance equally? Do they affect all sectors equally? Please explain any differences. Are there any specificities as regards domestic trade financing and credit insurance (covering transactions within one Member State), both in terms of latest market trends, the impact of the crisis and the forecasts for the years to come? v5 12

13 A.4. Důvody pro veřejné zásahy Rationale of public intervention A.4.1 Za jakých okolností by podle vás mohla vyvstat potřeba Under which circumstances would you consider there would be a potential need for public intervention in the area of short-term veřejného zásahu v oblasti krátkodobého a/nebo středně a and/or medium to long-term trade financing and credit insurance? dlouhodobého financování obchodu a úvěrového pojištění? In other words, are there specific situations (e.g. type of instrument, duration, sector etc.) where the market is not able to Jinými slovy, existují zvláštní situace (např. typ nástroje, provide trade financing or export insurance? Please explain what doba trvání, odvětví atd.), v nichž trh není schopen zajistit these situations would be. A.4.2 financování obchodu nebo vývozní pojištění? Vysvětlete, o jaké situace by se mohlo jednat. Důvody jsou jen v oblasti středně/dlouhodobého úvěrového pojištění, kde již tradičně existuje jen velmi malá nabídka tržního pojištění, nebo tato vůbec neexistuje. Existují podle vás z hlediska potřeby veřejných zásahů zásadní rozdíly mezi krátkodobým a střednědobým až dlouhodobým financováním obchodu a úvěrovým pojištěním a mezi jeho vývozním a domácím segmentem? Vysvětlete, k jakým rozdílům by se mělo přihlížet. Tato situace existuje jen ve středně/dlouhodobém úvěrovém pojištění. Vzhledem k tomu, že české exportní agentury se nezabývají domácím segmentem, není možno odpovědět. ODDÍL B: SDĚLENÍ In your view, in terms of need for public intervention, are there any fundamental differences to be considered between short and medium to long term and between export and domestic trade financing and credit insurance? Please explain. SECTION B: THE COMMUNICATION v5 13

14 B.1. Oblast působnosti Scope Současné sdělení se týká pouze jednoho nástroje, a to The current Communication only covers one instrument, i.e. short-term export credit insurance. krátkodobého pojištění vývozních úvěrů. B.1.1 Domníváte se, že je třeba sdělení rozšířit na další typy Do you see a need to broaden it to include other types of State interventions? Please specify for what instruments and why. státních zásahů? Uveďte, o jaké nástroje by se podle vás mělo jednat a proč. Ne, stávající nástroje jsou dostatečné. B.1.2 Domníváte se, že je třeba sdělení rozšířit na středně až dlouhodobé financování? Vysvětlete prosím proč. Ne, stávající záběr sdělení zaměřený na krátkodobé pojištění vývozních úvěrů považujeme za postačující a nevidíme potřebu pro jeho rozšíření do oblasti středně- a Do you see a need to broaden it to include medium to long-term financing? Please explain why. dlouhodobého financování. B.2. Obchodovatelná a neobchodovatelná rizika 'Marketable' and 'non-marketable' risks Stávající sdělení staví na rozdílu mezi obchodovatelnými a The current Communication is built on the distinction between 'marketable' and 'nonmarketable' risks. 'Marketable risks' are risks neobchodovatelnými riziky. Obchodovatelná rizika jsou associated with short term export credit buyers in the EU and rizika související s krátkodobými vývozními úvěry s certain OECD countries. In these cases, Member States shall in principle not intervene. All other countries are considered to be kupujícími v EU a v některých zemích OECD. V těchto non-marketable and state intervention to provide insurance cover případech členské státy v zásadě nezasahují. Rizika for risks related to them does not require notification to and approval by the Commission. související se všemi ostatními zeměmi se považují za neobchodovatelná a státní zásah na jejich pojistné krytí se nemusí Komisi oznamovat ani jej Komise nemusí v5 14

15 B.2.1 B.2.2 B.2.3 schvalovat. Domníváte se, že definice obchodovatelných zemí/rizik je vhodná? Odůvodněte svou odpověď. Ve stávajícím definičním vymezení neobchodovatelných rizik zemí lze spatřit prostor pro úpravu. Ne všechny členské státy EU představují obchodovatelné riziko. Liší se rozsah obchodovatelných rizik u různých typů nástrojů nebo pojistníků (například pokud jde o trvání, státy, odvětví, typy společností)? Není povědomí o existenci odchylky z důvodů vazby na různé druhy nástrojů nebo pojistníků. Vysvětlete, jaké jsou podle vašeho názoru rozhodující prvky pro označení rizika za obchodovatelné nebo neobchodovatelné. Rozhodujícím prvkem pro označení rizika za obchodovatelné je existence komerčního pojištění a zajištění v rozsahu odpovídajícím potřebám exportujících Do you consider the definition of the marketable countries/risks appropriate? Please explain why/ why not. Does the scope of marketable risks differ for different types of instruments or policy holders (in particular in terms of duration, countries, sectors, type of companies)? Please explain what, in your view, are the decisive elements to qualify a risk as marketable or non-marketable. firem. B.3. Úniková doložka The escape clause Sdělení obsahuje únikovou doložku, která umožňuje státní Under the Communication, an escape clause allows under certain conditions State intervention where the 'marketable' risks become zásah za určitých podmínek, když se obchodovatelné riziko 'temporarily non-marketable' owing to the unavailability of private insurance or reinsurance capacity (point 4.4). The v5 15

16 B.3.1 B.3.2 stane dočasně neobchodovatelným kvůli nedostatečné kapacitě soukromého pojištění nebo zajištění (bod 4.4). Dočasný rámec zavedl dočasné zjednodušení postupu prokazování nedostupnosti krytí krátkodobých vývozních úvěrů. Domníváte se, že podmínky pro prokázání nedostupnosti krytí uvedené v bodě 4.4 sdělení (důkazy předložené dvěma velkými, známými mezinárodními soukromými pojistiteli vývozních úvěrů a jednoho vnitrostátního pojistitele úvěrů), jsou vhodné? Odůvodněte svou odpověď. Jsou příliš složité a administrativně náročné. Lze si představit nutnost důkazů jen od dvou pojistitelů. Dále by mělo platit, pokud DG COMP uzná, že lze únikovou doložku uplatnit na základě žádosti, např. od Euler Hermes do Portugalska, ostatní exportní agentury EU by mohly únikovou doložku na Portugalsko používat ve stejném rozsahu bez dalšího dokazování. Převážnou většinu trhu soukromého úvěrového pojištění v Evropě má jen několik nadnárodních pojišťoven. Domníváte se, že zjednodušení postupu prokazování nedostupnosti krytí, které je stanoveno v dočasném rámci, Temporary Framework introduced a temporary procedural simplification regarding the demonstration of the unavailability of cover for short-term export-credit. Do you consider that the condition for demonstrating the unavailability of cover under point 4.4 of the Communication (evidence from two large, well known international private export credit insurers as well as a national credit insurer) is appropriate? Please explain why/why not. Do you consider that the procedural simplification of the Temporary Framework for demonstrating the unavailability of cover may also be justified after the crisis period for which the v5 16

17 B.3.3 je odůvodněné i po krizovém období, v němž byl dočasný rámec přijat? Odůvodněte svou odpověď. Možnosti z dočasného rámce by se měly stát trvalou součástí sdělení, protože finanční a hospodářská krize se stává trvalejším fenoménem evropských (zejména okrajových ekonomik). Pojištění ECAs by mělo být výrazně dražší než předkrizové komerční sazby, takže exportéři by se na ně obraceli jen v případě opravdového nedostatku soukromé pojistné kapacity. Vysvětlete, co považujete za nejvhodnější důkaz k prokázání dočasné neobchodovatelnosti rizika (pokud jde o zdroj důkazů i pokud jde o typ informací, např. statistické údaje, tržní zprávy, dopisy atd.). Za vhodný důkaz k prokázání dočasné neobchodovatelnosti rizika lze považovat narůstající zájem ze strany firem o pojištění se státní podporou přes jeho výrazně vyšší cenu. Společně s takto vyjádřeným zájmem může být požadováno i standardní prohlášení o ztíženém přístupu k pojištění u soukromých poskytovatelů (obecné odmítání Temporary Framework was adopted? Please explain why/why not. Please also explain what would in your view be the most appropriate evidence to demonstrate that a risk is temporarily non-marketable (please explain both in relation to the source of the evidence and in terms of type of information, e.g. statistical data, market report, letters, etc). limitů na kupující v dané zemi, apod.). B.3.4 Domníváte se, že podmínka pro využití únikové doložky v Do you consider that the condition for using the escape clause under point 4.4 of the Communication regarding the alignment of v5 17

18 bodě 4.4 sdělení, která se týká sladění pojistných sazeb se sazbami, které účtují soukromí pojistitelé vývozních úvěrů pro daný typ rizika, je vhodná pro to, aby se umožnily státní zásahy napravující selhání trhu, a aby se zároveň minimálně narušila hospodářská soutěž? Jaké jiné premium rates with the rates charged elsewhere by private export credit insurers for the type of risk in question, is appropriate in order to allow State interventions that correct market failures while at the same time minimising distortions of competition? Which other conditions might be appropriate? Please substantiate your view. podmínky by mohly být vhodné? Odůvodněte svou odpověď. Podle našeho názoru je postačující, aby pojistné sazby B.3.5 exportních agentur byly sladěny s ekvivalentními sazbami soukromých pojistitelů. Domníváte se, že podobná úniková doložka je vhodná i pro jiné nástroje financování obchodu nebo pojištění úvěrů? Odůvodněte svou odpověď. Pokud se domníváte, že ano, jaké by podle vás byly nejvhodnější důkazy k prokázání dočasné neobchodovatelnosti rizika? Is a similar escape clause in your view also appropriate for other instruments of trade financing or credit insurance? Please explain why/why not. And if so, what would in your view be the most appropriate evidence to demonstrate that a risk is temporarily non-marketable? Ne. B.3.6 Domníváte se, že zásah státu na základě únikové doložky narušuje hospodářskou soutěž na úrovni společností, které získávají pojištění? Vysvětlete, jaké důvody vás k tomu vedou, a jak by bylo možné takové narušení omezit na minimum. Do you consider that the intervention of the State under the escape clause leads to distortions of competition at the level of the companies obtaining insurance? Please explain why and how any such distortion could be minimised v5 18

19 B.3.7 Nedomníváme. Proč by se někdo pojišťoval za dražších podmínek u ECA, když by mohl standardně dostat výhodnější pojištění u komerčního pojišťovatele? Bod 2.5 sdělení obsahuje zvláštní únikovou doložku pro malé a střední podniky s omezeným vývozním obratem (tedy roční obrat, který nepřesahuje 2 miliony EUR). Domníváte se, že je třeba stanovit zvláštní podmínky pro prokázání nedostupnosti krytí rizik, jimž jsou vystaveny malé a střední podniky, bez omezení nebo s omezením vývozního obratu? Odůvodněte svou odpověď. Ano, pro nejmenší SMEs je velmi důležitá, vedle zajištěné dostupnosti, zejména snížená administrativní náročnost spojená s pojištěním. Ekonomická váha těchto podniků je zanedbatelná, takže nemůže narušovat tržní rovnováhu. ODDÍL C: MOŽNOSTI BUDOUCÍHO VÝVOJE SDĚLENÍ O KRÁTKODOBÉM POJIŠTĚNÍ VÝVOZNÍCH ÚVĚRŮ/ OSTATNÍ C.1 Máte jiné poznámky k uplatňování tohoto sdělení nebo návrhy na jeho změnu v oblastech, které nebyly zmíněny v předcházejících otázkách? Nemáme další poznámky nad rámec reakcí uvedených v předcházejících odpovědích, tj. zejména snaha o snížení Point 2.5 of the Communication provides a specific escape clause for SME with limited export turnover (i.e. annual turnover not exceeding EUR 2 million). Do you consider that specific conditions for demonstrating the unavailability of cover for risks incurred by SMEs, with or without a limit on export turnover, are needed? Please explain why/why not. SECTION C: OPTIONS FOR THE FUTURE OF THE SHORT-TERM EXPORT CREDIT INSURANCE COMMUNICATION/ OTHER ISSUES Do you have any other comments on the application of the Communication or proposals for its modification on issues other than the ones covered in the previous questions? v5 19

20 administrativní zátěže a zvýšení automatismu fungování. C.2 Na základě svých výše uvedených odpovědí se domníváte, že by se sdělení mělo a) zachovat, b) pozměnit nebo c) nechat vypršet v prosinci 2012? Svou odpověď prosím Based on your replies above, do you consider that the Communication should (a) be maintained, (b) modified or (c) allowed to expire in December 2012? Please substantiate your answer. zdůvodněte. Sdělení by se mělo pozměnit. Důvodem je snaha o snížení administrativní zátěže a zvýšení automatismu fungování. C.3 Předložte laskavě kopie dokumentů nebo studií, které považujete z hlediska tohoto přezkumu za relevantní. V současnosti nejsou žádné nové studie k dispozici. *** Uveďte, zda Vás mohou útvary Komise kontaktovat, pokud budou potřebovat další podrobnosti týkající se informací, které jste předložili. Ano. *** DĚKUJEME, ŽE JSTE ODPOVĚDĚLI NA TENTO DOTAZNÍK. Please provide copies of any documents or studies which may be relevant for this review. Please indicate whether the Commission services may contact you for further details on the information submitted, if required. THANK YOU FOR RESPONDING TO THIS QUESTIONNAIRE v5 20

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu EGAP hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva 11. března 2013, Podpora exportu a ochrana mezinárodních investic Podpora exportu Malá otevřená

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012 Praha, hotel IBIS 3. května 2012 PREZENTUJE: Ing. Michal Veselý, předseda představenstva a generální ředitel O společnosti KUPEG: Na Pankráci 1683/12 10 00 Praha Česká republika IČO: 225322 DIČ: CZ225322

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

PŘEDSTAVENÍ VOLKSBANK FINANCOVÁNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ. Karla Křížová

PŘEDSTAVENÍ VOLKSBANK FINANCOVÁNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ. Karla Křížová PŘEDSTAVENÍ VOLKSBANK FINANCOVÁNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ Karla Křížová 30.8.2012 1 KDO JSME Volksbank CZ je univerzální obchodní banka s širokou nabídkou produktů a služeb v oblasti retailového i firemního bankovnictví.

Více

ČEB součást proexportní politiky ČR

ČEB součást proexportní politiky ČR ČEB součást proexportní politiky ČR Vznikla 1. 3. 1995 Akciová společnost ve vlastnictví českého státu Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky Zajišťuje zejména typy financování, které

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví S námi můžete mít svět jako na dlani www.csob.cz ČSOB POSKYTUJE ČESKÝM VÝVOZCŮM ZBOŽÍ A SLUŽEB DO ZAHRANIČÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY VE VŠECH FÁZÍCH PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝVOZNÍHO PROJEKTU Poskytneme vám poradenské

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane,

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane, Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6 V Praze dne 19.6.2014 Vážená paní, Vážený pane, velice nás těší, že se obracíte na naši banku při řešení otázek týkajících se financování

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR V souladu s Plánem

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

Základní východiska. Ing. Jan Procházka předseda představenstva a generální ředitel. Exportní strategie a role EGAP

Základní východiska. Ing. Jan Procházka předseda představenstva a generální ředitel. Exportní strategie a role EGAP Obchodní strategie 1. Základní východiska Obchodní strategie EGAP vychází z Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020, která vymezuje strategický rámec proexportní politiky do roku 2020

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Exportní financování. Můj svět. Moje banka. Chcete více informací? Ptejte se.

Exportní financování. Můj svět. Moje banka. Chcete více informací? Ptejte se. Exportní financování Chcete více informací? Ptejte se. Vaše otázky rád zodpoví Váš bankovní poradce nebo Trade Finance specialisté. Můžete také kontaktovat naše telefonní bankéře na bezplatné Infolince

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Konzulační materiál Evropské komise k revizi Směrnice o zprostředkování v pojišťovnicvtí (IMD)

Konzulační materiál Evropské komise k revizi Směrnice o zprostředkování v pojišťovnicvtí (IMD) NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 31. ledna 2011 Konzulační materiál Evropské komise k revizi Směrnice o zprostředkování v pojišťovnicvtí (IMD) Komentáře a odpovědi České národní banky A. OBECNÉ PŘIPOMÍNKY

Více

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky!

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Tibor Szabó, InQool a.s. a Mark Harrison, ACCEE Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisition Business administration Credit management Credit management

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Partner českých malých a středních podniků

Partner českých malých a středních podniků Partner českých malých a středních podniků Vodičkova 34, P.O. BOX 870, 111 21 Praha 1, tel.: +420 222 843 111, fax: +420 224 226 162, e-mail: ceb@ceb.cz, www.ceb.cz Financování exportu ČEB Ing. Michal

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA)

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA) Praktický seminář zaměřený na přípravu a management projektů výzkumných infrastruktur typu integrační aktivita Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv Brno, 14. června 2011 Ing. Kateřina Rakušanová

Více

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu zdroj obrázku: dream-wallpaper.com Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu Ondřej Špaček 3. 9. 2014 SPORT!!! Reprezentace, prestiž a propagace Stimul regionálního rozvoje Sport pro

Více

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL Diskusní seminář - Česká Treasury Asociace 28. dubna 2009 Aleš Kolman ved. odboru finančnířízení, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. ales.kolman@unipetrol.cz Představení

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace Od 16. července zavádí zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group 20. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011 Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Financování českého vývozu prostřednictvím České exportní banky Seminář ZÁPADNÍ BALKÁN SLIBNÝ TRH PRO ČESKÉ ZELENÉ TECHNOLOGIE 25.2.2010

Více

NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2001 CZECH EXTENDED LEVEL PAPER 1: PROCESSING SPOKEN INFORMATION

NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2001 CZECH EXTENDED LEVEL PAPER 1: PROCESSING SPOKEN INFORMATION NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2001 CZECH PUBLIC EXAMINATION STUDENT / REGISTRATION NUMBER PAGES: 12 CENTRE NUMBER STATE / TERRITORY EXTENDED LEVEL PAPER 1: PROCESSING

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 20 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ Účastník řízeni: Doručovaci adresa MTV NETWORKS s.r.o. JUDr. Antonín Hedrlin Zplnomocněnec Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/943/zem/MTV Č.j.: zem/ Š-ŽÝJ: Zasedáni Rady 16/poř.

Více

Kam směřuje model ocenění pojistných závazků pod IFRS?

Kam směřuje model ocenění pojistných závazků pod IFRS? Kam směřuje model ocenění pojistných závazků pod IFRS? Nina Klečková Seminář z aktuárských věd 17. dubna 2009 1 Program Úvod Projekt IASB pro pojistné smlouvy (International Accounting Standards Board)

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Současná situace Nedostatek finančních

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE A GRAFY. Odborné sociální poradenství pomoc při integraci na trh práce

STATISTICKÉ ÚDAJE A GRAFY. Odborné sociální poradenství pomoc při integraci na trh práce STATISTICKÉ ÚDAJE A GRAFY NÁZEV PROJEKTU: Odborné sociální poradenství pomoc při integraci na trh práce V tomto dokumentu se můžete seznámit s některými statistickými údaji, které se podařilo vysledovat

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS PHONE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentrum (Cisco) Založeno 2006

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Oslabení měnového kurzu

Oslabení měnového kurzu Oslabení měnového kurzu Intervence: pojistka proti deflaci a recesi Vladimír Tomšík Česká národní banka Výchozí podmínky Mezinárodní srovnání: hospodářský růst Dlouhé období hospodářského útlumu, přičemž

Více

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee. Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.eu Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisi.on Business

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán 252

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29.3.2005 6 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004 Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Souhrn Tato

Více

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Vážený Kliente / Dear Client, termínové obchody jsou nejen příležitostí k zisku, ale nesou s sebou i vysoká rizika. Je proto povinností

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Měření rizika států pohledem finančních trhů

Měření rizika států pohledem finančních trhů Měření rizika států pohledem finančních trhů PETR BUDINSKÝ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Estonská 500, Praha Abstrakt: Financial markets can reflect the risks of default by three following measures:

Více

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami OBSAH Úvod......................................................... 13 1 Komerční rizika.............................................. 15 1.1 Charakter komerčních rizik................................

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014 Realitní trh 2014 Stavební fórum Tomas Seidl, 10.12.2014 Agenda Rezidenční trh 3 Kancelářský trh 9 Maloobchodní trh 14 Hotelový trh 17 2014 Deloitte Central Europe 2 Rezidenční trh Vývoj bytové výstavby

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5 Průvodní operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel přednáška 5 Financování vývozu Vyšší nároky MO na financování pro firmu důvody: - Náročnější marketing průzkum trhu, propagace - Zahraniční akviziční

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více