Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ Čl. 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2"

Transkript

1 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ , přijaté shromážděním delegátů dne , ve znění změn a doplňků ze dne , , , , , , , a Úplné znění stanov schválené a vydané představenstvem družstva dne Radovan Peterka Irena Surovková předseda družstva místopředsedkyně představenstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ Čl Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu občanů, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky byty a nebytové prostory (garáže, ateliery), hospodařit s nimi a tak se podílet na uspokojování svých bytových potřeb a tím i obecného zájmu. 2. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. II. Činnost družstva Čl. 3 a. Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, nebytových prostorů, rodinných domků a objektů s nebytovými prostorami, na správě a provozu bytů a nebytových prostorů a na ostatním majetku družstva. b. Předmětem činnosti družstva jsou činnosti za účelem zajišťování potřeb svých členů, ale i podnikání, zejména: a. organizování přípravy a provádění, popřípadě zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostorů, b. provádění, popřípadě zajišťování údržby, oprav, modernizace a rekonstrukce bytových a nebytových objektů,bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva, c. provádění, popřípadě zajišťování správy a provozu bytových a nebytových objektů,bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva a plnění spojených s jejich užíváním, d. přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostorů, jejich převádění do vlastnictví členů a uzavírání příslušných smluv, e. rozvíjení družstevně-společenské činnosti členů a zaměstnanců, f. vykonávání i dalších činností: správa domů, bytů a nebytových prostor včetně drobné bytové údržby mimo řemeslné, vázané a koncesované živnosti, inženýrská a investorská činnost, stavební dozor, zednictví, vodoinstalatérství, topenářství,

2 provádění staveb, jejich změn a odstraňování, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelské služby, pronájem nemovitostí včetně doplňkových služeb, montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení, montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení, montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, poradenské služby v oblasti správy domů, bytů a nebytových prostor a činností souvisejících s realizací Zákona o vlastnictví bytů, mimo činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona a činností upravených jinými právními předpisy, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. Část III. Členství v družstvu Vznik členství Čl Členem družstva může být zletilá osoba s trvalým pobytem na území České republiky. Toto ustanovení se použije, nestanoví-li závazné předpisy práva Evropských společenství jinak. Osoba nezletilá a osoba, která nemá na území ČR trvalý pobyt, se může stát členem družstva z důvodu dědění nebo v případech uvedených v čl. 17 a čl. 56, odst Za člena družstva nemusí být přijata zejména zletilá osoba, jejíž členství v družstvu zaniklo dříve způsobem uvedeným v čl. 20 odst. 1 písm. d), f), g),h) a i). Čl Členství vzniká dnem, kdy představenstvo rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. K přihlášce uchazeč o členství přiloží doklady o zaplacení zápisného ve výši Kč 500,-, základního členského vkladu ve výši Kč 1 500,- a dalšího členského vkladu ve výši Kč 1 500,- v případě, že žádá o přidělení bytu nebo nebytového prostoru. 2. Člen, kterému se převádí byt do vlastnictví je povinen, chce-li si zachovat členství v družstvu, zaplatit do převodu základní členský vklad ve výši Kč 1 500,--. Zápisné již neplatí. Zaplacením se jeho členství zachová a představenstvo rozhodnutí o přijetí za člena již nevydává. 3. Představenstvo je povinno rozhodnout o přihlášce nejpozději na první schůzi, následující po dni, kdy byla družstvu doručena. O tomto rozhodnutí vyrozumí družstvo člena prokazatelným způsobem. Zamítavé rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění a poučení o právu podat odvolání. Proti zamítavému rozhodnutí se lze odvolat. 4. Družstvo vrátí zápisné a základní členský vklad, případně další členský vklad uchazeči o členství, kterého nepřijalo za člena, do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí. Čl. 6 Společné členství manželů 1. Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na přidělení družstevního bytu (nebytového prostoru), vznikne se společným nájmem družstevního bytu (nebytového prostoru ) i společné členství manželů v družstvu. 2. Společný nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) manželi i společné členství manželů v družstvu vznikne také v případě, že jednomu z manželů za trvání manželství vznikne nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) převodem členských práv a povinností, děděním nebo výměnou jeho dosavadního bytu. 3. Společné členství manželů podle odst. 1 a 2 nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. Společný nájem nebytového prostoru tedy ani společné členství manželů v družstvu

3 nevznikne také v případě, kdy nebytový prostor slouží k výkonu povolání pouze jednoho z manželů. 4. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Manželé jako společní členové mají jeden hlas. Čl Vznikem společného členství manželů nezaniká to samostatné členství kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na jejich členství společné. 2. Existence společného členství manželů nevylučuje vznik samostatného členství kteréhokoliv z nich v témže nebo jiném bytovém družstvu. Čl. 8 Splynutí, přeměna a rozdělení členství (1) Jestliže člen získá členská práva k dalšímu předmětu užívání bytu nebo nebytovému prostoru v družstvu, např. z důvodu dědění, převodem členských práv a povinností, sloučením bytových družstev nebo převodem části majetku bytového družstva, vyzve družstvo člena, aby provedl některou z dispozic s členskými právy podle čl. 16 a 17. Jestliže člen nevykoná tuto dispozici do tří měsíců od výzvy družstva, splyne takto získané členství s členstvím původním v členství jediné. Členská práva a povinnosti z takto splynulého členství zůstávají členu zachována. Z uvedených důvodů splynou navzájem i společná členství manželů. Vznikem společného členství manželů nesplyne to samostatné členství kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na jejich společné členství. (2) K přeměně členství dochází v těchto případech: a. společné členství manželů se přeměňuje v samostatné členství jednoho z bývalých manželů nebo v samostatné členství každého z nich v případech uvedených v čl. 26, b. společné členství manželů se převedením bytu do vlastnictví přeměňuje na samostatné členství jednoho z nich, a to na základě písemné dohody společných členů předložené družstvu ve lhůtě pro zaplacení nového základního členského vkladu (čl.5, odst.2), jinak se jejich členství nezachovává, c. samostatné členství zůstavitele se v případě uvedeném v čl.23 odst. 2 přeměňuje na samostatné členství (nebo společné členství manželů) každého z dědiců jednotlivých členských podílů zůstavitele, d. samostatné členství jednoho z manželů, společných nájemců družstevního bytu (nebytového prostoru) se výměnou družstevního bytu (nebytového prostoru) přeměňuje na společné členství manželů, e. samostatné členství nájemníka družstevního bytu se převodem členských práv a povinností na jednoho z manželů za trvání manželství mění na společné členství manželů. (3) K rozdělení členství dochází v případech rozdělení družstva nebo převodu části jeho majetku, jestliže člen nebo manželé - společní členové, budou po jeho uskutečnění užívat nadále byt v jiném družstvu, než nebytový prostor. Člen družstva má právo zejména: Čl. 9 Členská práva a povinnosti a. účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce na jednání a rozhodování členské schůze samosprávy, a nebo prostřednictvím zvolených delegátů na jednání a rozhodování shromáždění delegátů, b. být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům a splňuje další podmínky zákona, popř. stanov družstva, c. účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům

4 poskytuje, d. předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi, týkajícími se činnosti družstva k příslušným orgánům družstva a být o jejich vyřízení informován, e. na přidělení konkrétně určeného bytu do nájmu, splatí-li členský podíl a dodatečný členský vklad na výzvu předsedy a ve lhůtě jím stanovené. U svépomocné výstavby vzniká členu toto právo úhradou splatné peněžní částky členského podílu a uzavřením písemné smlouvy o jiném plnění. Člen má právo na vydání rozhodnutí o přidělení bytu do třiceti dnů po vzniku práva na přidělení bytu, f. na přidělení bytu, nebytového prostoru nebo rodinného domku určeného do osobního vlastnictví zaplacením splatné peněžní částky členského podílu a uzavřením písemné smlouvy o výstavbě, g. na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) na základě rozhodnutí o přidělení družstevního bytu (nebytového prostoru) vydaného příslušným orgánem družstva, na základě převodu členských práv a povinností nebo jejich částí a na základě dohody o výměně bytu nebo zděděním členského podílu, h. na roční vyúčtování zaplacených zálohových úhrad nájemného a plnění poskytovaných s užíváním bytu a na vypořádání rozdílů z tohoto vyúčtování podle zásad schválených nejvyšším orgánem družstva, i. nahlížet do řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku a ztrát družstva. Člen družstva je povinen zejména: Čl. 10 a. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, b. uhradit zálohový členský podíl, popřípadě doplatek členského podílu, uhradit dodatečný členský vklad a nahradit vypořádací podíl podle čl. 20 odst. 2 ve výši a lhůtě stanovené předsedou, c. platit nájemné nebo zálohy na náklady spojené se správou domu a pozemku včetně mimořádného příspěvku do dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice a úhrady na plnění (služby) poskytované s užíváním bytu (nebytového prostoru) anebo zálohy na ně ve stanovené výši a lhůtě splatnosti, d. hradit členské příspěvky na činnost družstva a platit úhradu za úkony družstva, prováděné z podnětu nebo ve prospěch člena družstva ve výši a způsobem stanoveným příslušným orgánem družstva, e. chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, provozní řád nebytových prostor, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt, jakož i společné prostory a zařízení domu, provádět jejich úklid a řádně požívat plnění poskytovaná s užíváním bytu, f. převzít byt (nebytový prostor), který je způsobilý k užívání ve lhůtě stanovené představenstvem, nebo uhradit družstvu újmu, která mu vznikne opožděným převzetím bytu, g. oznamovat družstvu bez odkladu změny osobních a jiných údajů, týkající se člena, příslušníků domácnosti a ostatních osob užívajících byt (nebytového prostoru), které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a doručování písemností, h. umožnit osobám pověřeným družstvem, po předchozím oznámení, zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru) a stavu měřidel v něm, provádění oprav, údržby a instalace technických zařízení a jiných prací, nutných k řádnému provozu bytu, popř. ostatních bytů (nebytových prostor) či domu jako celku, i. podílet se na úhradě ztráty, j. podílet se na uhrazovací povinnosti podle rozhodnutí shromáždění delegátů, k. přispívat podle svých možností k plnění úkolů družstva, účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce jednání členské schůze samosprávy a akcí schválených příslušným orgánem družstva, l. ve společenství vlastníků jednotek, jehož je družstvo členem, jednat a hlasovat v zájmu

5 družstva a členů družstva. Čl. 11 Přechod a převod členství 1. Smrtí člena přechází jeho členství v družstvu na dědice, kterému připadl základní členský vklad nebo členský podíl. Pokud na základě rozhodnutí soudu je více dědiců, uzavře družstvo nájemní smlouvu k bytu nebo nebytovému prostoru pouze s jedním dědicem (manželi), určeným dodatečnou dohodou dědiců nebo dodatečným rozhodnutím soudu. 2. Člen může převést svá práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu na fyzickou osobu, jsou-li splněny podmínky vzniku členství stanovené v čl Členství v družstvu přechází i dnem vzniku nájmu družstevního bytu na základě dohody o výměně družstevního bytu. 4. Zákon může stanovit i jiné způsoby přechodu a převodu členství. Čl. 12 Majetková účast člena družstva 1. Majetkovou účast člena v družstvu tvoří členský vklad (základní členský vklad a další členský vklad), členský podíl podle čl. 13 a případný dodatečný členský vklad nebo případná další majetková účast člena na podnikání družstva. 2. Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný a je uveden v čl.5, odst. 1 stanov. Po dobu trvání členství nemůže majetková účast člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. 3. Členským podílem ve smyslu 706 odst. 2 občanského zákoníku se rozumí celková majetková účast člena v družstvu, vyjádřená v účetní hodnotě. Čl 13 Členský podíl 1. Členský podíl představuje další členský vklad člena zejména na pořízení příslušného domu, bytu nebo nebytového prostoru, technické zhodnocení domu, bytu nebo nebytového prostoru nebo na pořízení pozemku, případně dalších staveb a zařízení příslušejících k domu. Členský podíl se neodepisuje. 2. Zálohovou výši členského podílu určí družstvo před zahájením družstevní výstavby tak, aby jeho výše kryla rozpočtem stanovené náklady připadající na byt (nebytový prostor), který byl členovi přidělen, snížené o státní příspěvek poskytnutý na výstavbu, o úvěr poskytnutý peněžním ústavem na výstavbu, případně o jiné zdroje financování družstevní výstavby. 3. Člen je povinen zaplatit zálohový členský podíl ve výši a lhůtě stanovené družstvem zpravidla před zahájením výstavby. Tato část členského podílu se skládá z členského vkladu a dalšího peněžitého případně jiného plnění ve výši připadající na družstevní byt (nebytový prostor), který má být členovi předán do nájmu. Jiné než peněžní plnění na členský podíl spočívá v hodnotě práce, případně v hodnotě věcného plnění při svépomocné výstavbě. Rozsah této části členského podílu je určen smlouvou o jiném plnění na členský podíl, uzavřenou mezi družstvem a členem. 4. V případě nutnosti zvýšit zálohu na členský podíl je člen povinen zvýšení členského podílu uhradit ve výši, lhůtě a způsobem stanoveným družstvem. 5. Po dokončení výstavby vypořádá družstvo s financujícím peněžním ústavem finanční zdroje. Po finančním uzavření stavby rozdělí družstvo náklady a zdroje financování objektu na jednotlivé byty (nebytové prostory) a představenstvo rozhodne o konečné výši členského podílu. 6. S rozdělením nákladů a zdrojů financování na byty (nebytové prostory) a s rozhodnutím o konečné výši členského podílu seznámí družstvo člena nejpozději do 6 měsíců od finančního uzavření stavby. Rozhodnutí o konečné výši členského podílu musí být členovi doručeno. Proti tomuto rozhodnutí se může člen písemně odvolat. Odvolání nemá odkladný účinek. Nedoplatek členského podílu je splatný do 30 dnů od doručení rozhodnutí (pokud

6 představenstvo nerozhodne jinak), v této lhůtě je družstvo povinno uhradit případný přeplatek členského podílu. Při svépomocné družstevní výstavbě vypořádá družstvo se členem i hodnotu jiného plnění na členský podíl. 7. Doklad o rozdělení nákladů a zdrojů financování objektu na jednotlivé byty (nebytové prostory) zašle družstvo na vědomí také výboru samosprávy. 8. Členský podíl se zhodnocuje o členem splacenou část úmoru úvěru, poskytnutého peněžním ústavem na výstavbu družstevního objektu. 9. Obdobně jak stanoveno v odst. 2-7 se postupuje při financování technického zhodnocení domu, bytu nebo nebytového prostoru, případně pořízení pozemku a dalších staveb a zařízení příslušejících k domu, členským podílem. Čl. 14 Dodatečný členský vklad 1. Před uzavřením nájemní smlouvy k uvolněnému bytu (nebytovému prostoru) určí představenstvo výši členského podílu následujícího nájemce částkou odpovídající hodnotě členského podílu zvýšeného o částku do té doby splacené hodnoty úmoru úvěru (všech předcházejících členů) poskytnutého na družstevní výstavbu. 2. Přidělení uvolněného bytu (nebytového prostoru) lze vedle úhrady členského podílu připadajícího na tento byt (nebytový prostor) podmínit splacením dodatečného členského vkladu stanoveného představenstvem družstva. 3. Obdobně lze postupovat i při povolení rozšíření stávajícího bytu (nebytového prostoru), pokud by se týkalo společných prostor v domě nebo přístavby, nástavby či vestavby v domě nebo při přijetí nájemce bytu (nebytového prostoru) za člena družstva. 4. Případný rozdíl mezi výší členského podílu určeného podle odst.1 a výší členského podílu (zhodnoceného o členem splacenou část úmoru úvěru) vyplaceného dosavadnímu nájemci, se zúčtuje způsobem schváleným shromážděním delegátů. Čl. 15 Nepeněžitý členský vklad Členský vklad podle čl. 13 a čl. 14 může mít formu nepeněžitého vkladu. Nepeněžitý vklad se ocení pořizovacími náklady ve výši doložené vkladatelem nebo cenou stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným na náklad vkladatele. Čl. 16 Převod členských práv a povinností 1. Převod práv a povinností spojených s členstvím v družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu družstva.při převodu musí být splněny podmínky členství podle čl Členská práva a povinnosti spojené s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství v družstvu nebo později dnem uvedeným v této smlouvě. 3. Tytéž účinky, jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena (společných členů) o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství. 4. Převodem členských práv a povinností se dosavadní člen, nabyvatel členství a družstvo majetkově vypořádají tak, že družstvo vyplatí dosavadnímu členu částku odpovídající hodnotě členského podílu (členského vkladu) zhodnoceného o členem splacenou část úmoru úvěru a nabyvatel členství splatí družstvu částku odpovídající hodnotě členského podílu (členského vkladu) zvýšeného o částku do té doby splacené hodnoty úmoru úvěru (všech předcházejících členů) poskytnutého na družstevní výstavbu. Případný rozdíl mezi takto vypořádanými hodnotami se zúčtuje způsobem schváleným shromážděním delegátů. 5. Je-li však nabyvatelem členství příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel, bývalý manžel a jiné osoby blízké, které žijí se členem ve společné domácnosti, splatí nabyvatel členství družstvu částku odpovídající hodnotě členského podílu zhodnoceného o dosavadním členem

7 splacenou část úmoru úvěru poskytnutéhonadružstevní výstavbu. Dosavadní člen a nabyvatel členství mohou na základě písemné dohody požádat předsedu družstva o souhlas, že si nároky z majetkového vypořádání vyrovnají mezi sebou. 6. Družstvo vyplatí dosavadnímu členu nároky z majetkového vypořádání do 30 dnů ode dne, kdy na písemnou výzvu družstva splatí nároky družstva z tohoto majetkového vypořádání nabyvatel členství. Při výplatě nároků z majetkového vypořádání družstvo započte své splatné pohledávky vůči dosavadnímu členu. Čl. 17 Převod části členských práv a povinností 1. Předseda dá souhlas k převodu části členských práv a povinností za podmínek uvedených v čl. 16 na jiného člena téhož družstva v případech: a. kdy člen-nájemce družstevního bytu z důvodu dědění, sloučení družstev nebo převodu části majetku družstva získal právo na přidělení jiného bytu v témže družstvu nebo právo takový byt užívat, b. kdy člen-nájemce družstevního bytu získal právo na přidělení jiného bytu v družstvu, c. kdy člen - nájemce družstevního bytu (nebytového prostoru) převádí část členských práv a povinností týkajících se bytu (nebytového prostoru). 2. Předseda dá souhlas ke vzájemnému převodu části členských práv a povinností mezi členy téhož družstva v případech, kdy předmětem převodu jsou práva a povinnosti týkající se bytů, z nichž alespoň u jednoho dosud nevznikl nájem bytu. 3. Usnesení předsedy musí být členu doručeno doporučeným dopisem. Čl. 18 Odstoupení ze svépomocné výstavby 1. Člen může odstoupit od smlouvy o jiném plnění na členský podíl anebo od smlouvy o výstavbě rodinného domku do osobního vlastnictví písemným oznámením této skutečnosti družstvu. Odstoupením se ruší rozhodnutí předsedy popř. představenstva o přidělení bytu, popř. rodinného domku, jakož i smlouva o jiném plnění na členský podíl. Ostatní členská práva zůstávají členu zachována. 2. Družstvo může rozhodnutím předsedy na základě návrhu členské schůze samosprávy nebo na základě vlastního zjištění (s přihlédnutím k vyjádření členské schůze samosprávy) odstoupit od smlouvy o jiném plnění na členský podíl, jestliže člen: a. neplní přijaté závazky ze smlouvy o jiném plnění na členský podíl, b. trvale porušuje pracovní kázeň nebo vykazuje bez viny družstva neuspokojivé pracovní výsledky, c. zavinil, že družstvu při svépomocné výstavbě vznikla značná škoda nebo podstatné zdržení výstavby. 3. O odstoupení družstva od smlouvy o jiném plnění na členský podíl může předseda rozhodnout: a. v případech uvedených v odst. 2 písm. a) a b) jen dal-li členu výstrahu doporučeným dopisem a člen ji v dané lhůtě nerespektoval, b. v případě uvedeném v odst. 2 písm. c) jen vyzval-li člena doporučeným dopisem k náhradě způsobené škody a člen této výzvě v dané lhůtě nevyhověl. 4. Rozhodnutí předsedy o odstoupení od smlouvy o jiném plnění na členský podíl, o zrušení rozhodnutí o přidělení družstevního bytu, nebytového prostoru a nebo od smlouvy o výstavbě rodinného domku do osobního vlastnictví musí být členu doručeno do vlastních rukou. Proti tomuto rozhodnutí může člen podat písemné odvolání. Odvolání má odkladný účinek. Čl V důsledku zániku smlouvy o jiném plnění na členský podíl při výstavbě svépomocí a

8 zrušení rozhodnutí o přidělení bytu (nebytového prostoru) má člen nárok na vrácení peněžní části členského podílu s výjimkou částky, rovnající se základnímu členskému vkladu a na úhradu hodnoty jiného plnění na členský podíl. 2. Nárok člena na vrácení peněžní částky členského podílu (s výjimkou částky rovnající se základnímu členskému vkladu), jakož i nárok na úhradu věcného plnění vzniká dnem následujícím po zániku smlouvy o jiném plnění na členský podíl na základě oznámení člena nebo dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k podání odvolání proti rozhodnutí o zániku smlouvy o jiném plnění na členský podíl a o zrušení rozhodnutí o přidělení družstevního bytu (nebytového prostoru) anebo dnem následujícím po doručení rozhodnutí o zamítnutí odvolání. 3. Člen má nárok na vyúčtování hodnoty osobního plnění do jednoho roku po finančním vypořádání stavby a na její úhradu do třiceti dnů ode dne, kdy byl s vyúčtováním seznámen. Družstvo může tento nárok uspokojit i dříve, není-li pochyb o finančním výsledku příslušné stavby. 4. Při výplatě peněžní částky členského podílu a hodnoty jiného plnění na členský podíl má družstvo právo na započtení svých splatných pohledávek vůči členu. (1) Členství v družstvu zaniká: Zánik členství Čl. 20 a. dohodou, b. vystoupením, c. smrtí člena pokud jeho členství nepřejde na dědice, d. vyloučením, e. zánikem družstva, f. prohlášením konkursu na majetek člena, g. zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena, h. pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, i. vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce, j. jiným způsobem stanoveným zákonem. (2) Jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena z jiných důvodů, než po splacení rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, jeho členství se obnovuje; jestliže již družstvo vyplatilo vypořádací podíl, musí jej do 2 měsíců od zrušení konkursu člen družstvu nahradit. To platí obdobně i v případě, že byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením členských práv a povinností člena v družstvu nebo pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního právního předpisu.. Čl. 21 Dohoda 1. Dohodne-li se družstvo a člen na skončení členství, končí členství sjednaným dnem. 2. Dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi. Čl. 22 Vystoupení 1. Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím doby dvou měsíců, tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení z družstva. 2. Člen, který nesouhlasí s převodem svých členských práv a povinností na právního nástupce družstva, může z družstva vystoupit ke dni, kdy k tomuto převodu má dojít, když to oznámí

9 představenstvu do jednoho týdne po usnesení shromáždění delegátů. Nárok na vypořádací podíl je povinen uhradit členovi, který z družstva vystoupil, právní nástupce družstva do jednoho měsíce ode dne, kdy na něho přešlo jmění družstva. 3. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem družstva. Čl. 23 Úmrtí člena 1. Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému připadl základní členský vklad nebo členský podíl. S přechodem členství přechází na dědice nájem družstevního bytu (nebytového prostoru), popřípadě právo na přidělení družstevního bytu (nebytového prostoru). Nepřešlo-li členství na dědice, zaniká smrtí člena. 2. Náležely-li zůstaviteli dva nebo více členských podílů v jednom a témže družstvu, může zůstatková hodnota jednotlivých členských podílů připadnout různým dědicům. Tím se zůstavitelovo členství v den jeho smrti přemění na dvě nebo více samostatných členství (popřípadě společných členství manželů) jednotlivých dědiců. Čl. 24 Vyloučení (1) Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena jestliže: 1. opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti nebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách, 2. byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členům družstva. 2. Rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být doručeno do vlastních rukou. V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod podle odst. l, který nelze dodatečně měnit; členství zaniká dnem, kdy bylo doručeno rozhodnutí představenstva o vyloučení členovi. 3. Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení má právo podat člen odvolání k shromáždění delegátů. Není-li právo na odvolání uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen dozvěděl nebo mohl dozvědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká. Odvolání má odkladný účinek. 4. Soud na návrh člena, kterého se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí shromáždění delegátů o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Není-li právo na podání návrhu uplatněno do tří měsíců ode dne konání shromáždění delegátů, které vyloučení potvrdilo, nebo jestliže nebylo řádně svoláno, ode dne, kdy se člen mohl dozvědět o konání shromáždění delegátů, které vyloučení potvrdilo, nejpozději ale do jednoho roku od jeho konání, zaniká. 5. Jestliže je důvodem návrhu podle odst. 4, že tvrzené rozhodnutí shromáždění delegátů nepřijalo proto, že o něm nehlasovalo, anebo že obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, které shromáždění delegátů přijalo, lze podat návrh do tří měsíců ode dne, kdy se člen o tvrzeném rozhodnutí dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání nebo tvrzeného konání shromáždění delegátů. Čl. 25 Likvidace družstva Členství zaniká po zrušení družstva a ukončení jeho likvidace dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku. Čl. 26 Zánik společného členství manželů 1. Společné členství manželů v družstvu zaniká: a. smrtí jednoho z manželů (bývalých manželů), b. dohodou rozvedených manželů,

10 c. rozhodnutím soudu o zrušení společného nájmu bytu (nebytového prostoru) rozvedenými manželi s určením, který z bývalých manželů bude byt (nebytový prostor) dále užívat jako člen družstva a oprávněný nájemce, d. písemnou dohodou manželů při převodu bytu do jejich vlastnictví, e. na základě písemné dohody o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení po rozvodu manželství. 2. Zanikne-li společné členství manželů v družstvu smrtí jednoho z nich, zůstává členem družstva a nájemcem družstevního bytu (nebytového prostoru) pozůstalý manžel. Po rozvodu manželství zůstává členem družstva a nájemcem družstevního bytu (nebytového prostoru) ten z rozvedených manželů, který byl určen dohodou rozvedených manželů nebo rozhodnutím soudu. 3. Smrtí jednoho z bývalých manželů, kteří po rozvodu manželství do doby úmrtí jednoho z nich neuzavřeli dohodu ani nerozhodl soud o zrušení společného nájmu bytu a o tom, který z nich bude nadále byt užívat jako člen družstva, zaniká společný nájem bytu i společné členství v družstvu a nájemcem bytu a členem družstva zůstává bývalý žijící manžel. 4. Dohodnou-li se po rozvodu manželství rozvedení manželé - společní členové družstva, užívající společně družstevní byt i nebytový prostor, že jeden z nich bude jako člen družstva užívat družstevní byt a druhý nebytový prostor, nebo rozhodne-li tak soud, zaniká společné členství manželů jeho přeměnou na samostatné členství každého z nich dnem uzavření dohody nebo dnem právní moci rozhodnutí soudu. 5. Společné členství manželů v družstvu zaniká i převodem jejich členských práv a povinností a zánikem členství podle čl. 20. Čl. 27 Majetkové vypořádání 1. Zánikem členství podle čl. 20 vzniká bývalému členovi nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se rovná účetní hodnotě majetkové účasti dosavadního člena dle čl. 12 stanov. 2. Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím 3 měsíců po schválení řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho část i dříve. 3. Výplata členského podílu (zvýšeného o úmor úvěru uhrazeného členem) a dodatečného členského vkladu je vázána vždy na uvolnění bytu (nebytového prostoru), tj. vyklizení a jeho předání družstvu. 4. Zanikne-li nájemní poměr člena k družstvu bez zániku členství, vznikne členovi nárok na výplatu vypořádacího podílu, sníženého o základní členský vklad a další členský vklad uplynutím 3 měsíců od schválení řádné účetní závěrky za rok, ve kterém po zániku nájmu přestal byt užívat a vyklizený jej předal družstvu. 5. Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva. 6. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu. 7. Při převodu bytu do vlastnictví nájemce nevzniká dosavadnímu členovi nárok na vypořádací podíl. Čl.28 Členská evidence Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje kromě jména, bydliště a členského čísla člena družstva i výše jeho základního členského vkladu, výše dalšího členského vkladu a výše členského podílu, který splatil. V seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Představenstvo umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu zápisu v seznamu. V otázkách nakládání s osobními údaji členů

11 družstva se družstvo řídí zvláštním zákonem. Část IV. Pořadníky a přidělování bytů (nebytových prostorů) Čl. 29 Sestavování pořadníků 1. Družstvo sestavuje pořadníky pro přidělování bytů, nebytových prostorů a rodinných domků (dále pro sestavování pořadníků a přidělování bytů jen "byty") z nové výstavby před jejich zahájením. Pro přidělování bytů uvolněných sestavuje družstvo pořadníky za podmínek stanovených v čl.33, odst. 2 a 3 stanov. 2. Pořadníky se sestavují zejména podle druhů a forem výstavby, podle obcí a lokalit a případně standardu bydlení. 3. Členové družstva se zařazují na pořadníky zejména podle délky členství, zájmu členů o výstavbu a finanční připravenosti členů. U svépomocné výstavby se přihlédne též k potřebám stavby. 4. Bližší podmínky a postup družstva pro zařazování členů a sestavování pořadníků stanoví představenstvo družstva. 5. Návrh pořadníků předloží představenstvo k připomínkám členům nejpozději dva měsíce před jeho předložením ke schválení. O zveřejnění vyrozumí družstvo členy družstva způsobem v družstvu obvyklým. Návrh pořadníku musí být přístupný členům družstva nejméně po dobu třiceti dnů. V této době mohou členové podávat své připomínky. 6. Pořadník schvaluje představenstvo družstva. 7. Schválený pořadník musí být po dobu jeho platnosti zveřejněn způsobem v družstvu obvyklým. Čl. 30 Délka členství 1. Pro účely sestavování pořadníku se členu započítává délka členství od jeho vzniku, pokud dále není uvedeno jinak. 2. Délka členství člena, jemuž splynula členství, se pro účely sestavování pořadníku započítává z toho členství, v jehož rámci dosud nebyla uspokojena jeho bytová potřeba. 3. Délka členství člena, který v témže družstvu žádá o přidělení jiného bytu, než který užívá nebo jiného nebytového prostoru, se pro účely sestavování pořadníku počítá ode dne doručení jeho žádosti o přidělení jiného bytu. 4. Délka členství člena, který převodem části členských práv a povinností převedl na jiného člena téhož družstva nájem bytu, se pro účely zařazení do pořadníku počítá ode dne podání žádosti o přidělení jiného bytu. 5. Délka členství člena, který se stal nájemcem nebytového prostoru v případech uvedených v čl. 26 odst. 4, se pro účely sestavování pořadníku pro přidělení bytu započítává ode dne přeměny členství. 6. Délka členství člena garážového družstva, jehož členství přešlo na bytové družstvo v důsledku sloučení nebo rozdělení družstva, se pro účely zařazení do pořadníku na přidělení bytu započítá ode dne převodu členství. 7. Délka členství člena, jemuž byl převeden byt do vlastnictví, se pro účely zařazení do pořadníku počítá ode dne registrace smlouvy o převodu vlastnictví. 8. Členu, který nemá v družstvu složený další členský vklad, se délka členství započítá ode dne splacení dalšího členského vkladu, uvedeného v čl. 5, odst.1 stanov. Čl. 31 Přidělování bytů 1. Družstvo přiděluje svým členům byty z nové výstavby (čl.32 stanov) a uvolněné (čl.33 stanov).

12 2. Za byt z nové výstavby se považuje byt, ke kterému dosud nevzniklo právo družstevního nájmu nebo právo vlastnické. Za byt uvolněný se považuje byt, ke kterému zaniklo právo družstevního nájmu předcházejícího člena družstva podle čl.57 stanov. Čl Byty z nové výstavby přiděluje předseda členům podle jejich pořadí v pořadníku. 2. Představenstvo může přidělit byty mimo pořadník v případech hodných zvláštního zřetele, zejména z důvodů důležitých potřeb bytového družstva. V jednom roce lze takto přidělit nejvýše 10 % z celkového počtu přidělených bytů podle pořadníku v příslušném kalendářním roce, nejméně tři byty. 3. Mimo pořadník může dále představenstvo přidělit byt členu, jehož byt, který v družstvu užívá se stal neobyvatelným, nebo který byl zbaven práva na přidělení bytu nebo nájmu nesprávným postupem družstva. Čl Byty uvolněné přiděluje představenstvo členům zejména v případech : a. uvedených v čl.32, odst. 3 stanov, b. na základě návrhu obecního (městského) úřadu, kdy přidělovaný byt byl uvolněn vyklizením dosavadního nájemce do náhradního bytu (ubytování) poskytnutého tímto úřadem; obdobně se postupuje, kdy bytovou náhradu (prostory pro uskladnění) zajistí právnická nebo fyzická osoba, c. na základě návrhu výboru příslušné samosprávy, kdy dosavadní družstevní byt, který užívá v témže domě již nevyhovuje jeho bytové potřebě a uzavřel-li s družstvem písemnou dohodu, že dosud užívaný byt družstvu vrátí, d. se souhlasem příslušného výboru samosprávy, kteří uhradí finanční a věcné pohledávky a závazky váznoucí na uvolněném bytu, e. kterým dříve zaniklo právo nájmu vyloučením podle čl.24 stanov nebo výpovědí s přivolením soudu, tento byt však nadále užívají a skýtají záruky řádného plnění povinností člena družstva, f. kterým zaniklo členství dle čl. 20 odst. 1 písm. h) a i) a člen prokáže, že důvody postižení členských práv a povinností pominuly. 2. Přidělí-li představenstvo v jednom kalendářním roce více jak tři uvolněné byty, mimo případů uvedených v odst. 1. písm. a) - f), je povinno sestavit a schválit pořadníky pro přidělování uvolněných bytů. Platnost pořadníku musí být nejméně jeden rok od jeho schválení. 3. Uvolněné byty po dobu platnosti pořadníku přiděluje předseda družstva členům podle jejich pořadí v pořadníku, mimo případů uvedených v odst. 1. písm. a) - f). Nepřidělí-li předseda po dobu platnosti pořadníku více jak tři byty, představenstvo na další období pořadníky nesestavuje. Čl Před přidělením bytu předseda vyzve písemně člena ke splacení členského podílu podle čl.13 nebo členského podílu a dodatečného členského vkladu uvolněného bytu podle čl.14, popřípadě k uzavření smlouvy o jiném plnění na členský podíl při výstavbě svépomocí; lhůtu na zaplacení stanoví nejméně na 15 dnů od doručení výzvy do vlastních rukou. 2. Nesplatí-li člen ve stanovené lhůtě členský podíl, případně dodatečný členský vklad podle odst. 1 nebo odmítne-li písemně přidělení bytu, anebo odmítne-li u svépomocné výstavby uzavřít smlouvu o jiném plnění, předseda, popřípadě představenstvo mu byt nepřidělí. Čl. 35 Změna rozhodnutí o přidělení bytu Předseda družstva nebo představenstvo družstva může po dohodě se členem změnit svépravomocnérozhodnutí o přidělení družstevního bytu, jestliže členu k přidělenému bytu nevznikl

13 nájem. Nový příděl se považuje za realizaci původního pořadníku, popřípadě šlo-li o příděl mimo pořadník, za realizaci tohoto přídělu. Čl. 36 Zrušení rozhodnutí o přidělení bytu 1. Předseda zruší pravomocné rozhodnutí o přidělení bytu v případě odstoupení člena ze svépomocné výstavby podle čl. 18 stanov. 2. Předseda může zrušit pravomocné rozhodnutí o přidělení bytu v případech kdy: a. člen na výzvu předsedy neuhradil ve stanovené lhůtě doplatek členského podílu podle čl. 13, b. člen odmítl převzít byt, který je způsobilý k užívání ve lhůtě stanovené představenstvem. 3. Rozhodnutí o zrušení právoplatného rozhodnutí o přidělení bytu musí být členovi doručeno do vlastních rukou. Proti rozhodnutí podle odst. 2 se může člen odvolat. Odvolání má odkladný účinek. 4. V případě zrušení rozhodnutí podle odst. 1 vzniká členovi nárok na majetkové vypořádání podle čl. 19 stanov. 5. V případě zrušení rozhodnutí podle odst. 2 vzniká členovi nárok na vrácení zálohového členského podílu sníženého o základní členský vklad. Tento nárok vzniká uplynutím dvou měsíců po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo zrušeno rozhodnutí o přidělení družstevního bytu. Čl. 37 Přenechání družstevního bytu (nebytového prostoru) k nájmu fyzické osobě Představenstvo může smlouvou o nájmu přenechat družstevní byt (nebytový prostor) fyzické osobě, i když není členem družstva v případě, kdy o byt (nebytový prostor) nemá zájem žádný z členů družstva. Právě tak může představenstvo přenechat byt (nebytový prostor) osobě, která zajišťuje provoz družstevního domu (objektu nebytových prostor), ve kterém se byt (nebytový prostor) nachází. V těchto případech není fyzická osoba povinna splatit členský podíl podle ustanovení čl. 13. Výše nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) se stanoví ve smlouvě. Čl. 38 Přenechání nebytového prostoru nebo nebytového prostoru družstevního domu k nájmu jiné právnické nebo fyzické osobě 1. Představenstvo může smlouvou o nájmu přenechat nebytový prostor nebo nebytový prostor v družstevním domě nebo v objektu s nebytovými prostorami jiné právnické nebo fyzické osobě, jestliže o ně nemá zájem žádný z členů družstva. 2. Představenstvo může smlouvou o nájmu přenechat jiné právnické nebo fyzické osobě také prostory družstevního bytu, o které nemá zájem žádný z členů družstva, nebo prostory družstevního bytu, který byl rozhodnutím úřadu obce vyřazen z bytového fondu. 3. Výše nájemného za užívání prostorů uvedených v odst. 1 a 2 se stanoví ve smlouvě. Část V. Čl. 39 Vznik nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) (1) Nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) vzniká smlouvou, kterou družstvo (pronajímatel) přenechává svému členovi (nájemci) do užívání družstevní byt (nebytový prostor). Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou. Členovi vznikne právo na uzavření nájemní smlouvy : a. na základě rozhodnutí o přidělení družstevního bytu (nebytového prostoru), vydaného příslušným orgánem družstva,

14 b. převodem členských práv a povinností podle čl.16 nebo převodem části členských práv a povinností podle čl.17, c. na základě dohody o výměně bytu, d. na základě zdědění členského podílu. (2) Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu (nebytového prostoru), jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu (nebytového prostoru) nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu. Práva a povinnosti z nájmu bytu Čl S členem - nájemcem družstevního bytu a s manželi - společnými nájemci mohou na základě jejich práva v bytě bydlet jejich příbuzní v řadě přímé, sourozenci, zeť a snacha, jakož i osoby, které žijí s nájemci ve společné domácnosti. Počet těchto osob a jeho změnu je povinen člen - nájemce neprodleně oznámit družstvu. 2. Kromě práva užívat byt má člen - nájemce družstevního bytu a na základě jeho práva i osoby, které s ním bydlí, právo užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. 3. Nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. Čl. 41 (1) Družstvo je povinno zajistit členu nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu. (2) Veškeré drobné (běžné) opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce (společní nájemci). Těmito opravami v bytě nejsou opravy a výměny: elektrických rozvodů po bytový rozvaděč vč. revizí a kontrol, vodoinstalačních rozvodů po hlavní bytový uzávěr, kanalizačních rozvodů po odbočku kanalizační stoupačky v bytě, plynových rozvodů po hlavní bytový uzávěr včetně revizí a kontrol, topných rozvodů po ventil nebo kohout topných těles a výměny článků topných těles, STA a jejich rozvodů po bytovou zásuvku včetně revizí a kontrol, domácích telefonů a jejich rozvodů po bytový telefonní přístroj. Nájemce (společní nájemci) bytu hradí i další opravy a výměny, na kterých se družstvo s členem - nájemcem družstevního bytu dohodne. (3) Z technických nebo estetických důvodů lze stanovit odchylná pravidla upravující způsob provedení některých drobných oprav nebo běžné údržby bytu. Čl Neplní-li družstvo svoji povinnost odstranit závady, které brání řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon práva člena - nájemce družstevního bytu ohrožen, má člen právo po předchozím upozornění družstva závady odstranit v nezbytné míře a požadovat od něho náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad. 2. Nepostará-li se člen - nájemce družstevního bytu o včasné provedení drobných oprav a obvyklé údržby bytu, má družstvo právo učinit tak po předchozím upozornění člena na jeho náklad samo a požadovat od něj náhradu. 3. Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit družstvu nebo jím pověřené osobě, aby provedlo instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Stejně je povinen umožnit přístup k provedení

15 udržovacích prací, rekonstrukcí a oprav realizovaných přímo družstvem a také umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří družstvu. Čl. 43 Člen - nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které má nést družstvo a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. Čl. 44 Člen - nájemce družstevního bytu je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím upozornění člena závady a poškození odstranit a požadovat od něho náhradu. Čl Člen-nájemce družstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je družstvo oprávněno požadovat, aby člen - nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil. 2. Souhlas ke stavebním úpravám, představujícím technické zhodnocení bytu, může družstvo vázat na písemný závazek člena nájemce družstevního bytu (vkladatele) k nepeněžitému členskému vkladu podle čl. 15. Čl. 46 Družstvo je oprávněno provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě jen v dohodě se členem - nájemcem družstevního bytu. Provádí-li družstvo takové úpravy na příkaz příslušného orgánu veřejné správy, je člen povinen jejich provedení umožnit, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. Domovní řád Čl. 47 Podrobnosti o způsobu užívání družstevních bytů, společných prostor a zařízení domu a o používání plnění poskytovaných s užíváním bytu upravuje domovní řád. Úhrada nájemného družstevního bytu a za plnění poskytované s užíváním bytu Čl Člen - nájemce družstevního bytu je povinen platit nájemné družstevního bytu ve výši skutečných nákladů družstva vynaložených na jeho provoz a správu. 2. Součástí nájemného družstevního bytu je také pravidelná nebo mimořádnádlouhodobá záloha na opravy a dodatečné investice. Její výši stanoví představenstvo družstva v souladu s předpokládanými náklady na opravy, příp. výdaji na dodatečné investice v domě. 3. Pravidelná záloha na nájemné družstevního bytu se platí měsíčně, a to nejpozději do 20. dne běžného kalendářního měsíce, za který se platí nájemné. Mimořádná záloha na opravy a dodatečné investice je splatná nejpozději do lhůty stanovené představenstvem družstva.rozdíl mezi zálohou a skutečnými náklady vynaloženými družstvem na provoz a správu bytu za stanovené období vyúčtuje družstvo nejpozději do konce šestého měsíce po uplynutí stanoveného období. Rozdíl mezi dlouhodobou zálohou na opravy a dodatečné investice a jejím čerpáním za stanovené období se do vyúčtování nezahrnuje a převádí se do následujícího období. 4. Záloha na úhradu za plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním družstevního bytu se platí spolu se zálohou na úhradu nájemného. Rozdíl mezi zálohou a skutečně vynaloženými náklady družstva na poskytnutí plnění za stanovené období vyúčtuje družstvo se členem nejpozději do tří měsíců poté, kdy mu bude jejich výše známa. 5. Vyúčtováním zjištěný přeplatek podle odst. 3 a 4 družstvo členu uhradí nejpozději do

16 šedesáti dnů po vyúčtování. V téže době je člen povinen uhradit družstvu vyúčtováním zjištěný nedoplatek. Při výplatě přeplatku nájemného nebo úhrad plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním družstevního bytu, má družstvo právo započíst své splatné pohledávky vůči členu-nájemci družstevního bytu. Přeplatek z nájemného podle odst. 3 může být převeden na dlouhodobou zálohu na opravy a dodatečné investice. 6. Spolu se zálohou nájemného a úhradou za plnění poskytované s užíváním bytu, hradí člen na jeho byt připadající částku úmoru a úroku úvěru poskytnutého družstvu na výstavbu peněžním ústavem. 7. Nezaplatí-li člen - nájemce družstevního bytu zálohu na úhradu nájemného a úhradu za plnění, poskytované s užíváním bytu, s částkou uvedenou v odst. 6 do konce běžného kalendářního měsíce nebo mimořádnou dlouhodobou zálohu na opravy a dodatečné investice do lhůty stanovené představenstvem družstva, je povinen zaplatit družstvu poplatek z prodlení. Čl Člen - nájemce družstevního bytu má právo na přiměřenou slevu z nájemného, pokud družstvo přes jeho upozornění neodstraní v bytě nebo v domě závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jejich užívání. Právo na přiměřenou slevu z nájemného má člen i tehdy, jestliže nebyla poskytována plnění spojená s užíváním bytu, nebo byla poskytována vadně, a jestliže užívání bytu se v důsledku toho zhoršilo. 2. Stejné právo má člen - nájemce družstevního bytu, jestliže stavebními úpravami v domě se podstatně nebo po delší dobu zhorší podmínky užívání bytu nebo domu. 3. Člen - nájemce družstevního bytu má právo na přiměřenou slevu z úhrady za plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu, pokud je družstvo řádně a včas neplní. Čl. 50 Právo na slevu z nájemného družstevního bytu nebo za plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno, je třeba uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců ode dne odstranění závad. Společný nájem družstevního bytu manželi Čl Společný nájmem družstevního bytu může vzniknout jen mezi manželi. 2. Společný nájem družstevního bytu vznikne, jestliže za trvání manželství manželé nebo jeden z nich se stane nájemcem družstevního bytu. Stal-li se nájemcem družstevního bytu některý z manželů před uzavřením manželství, vznikne společný nájem tohoto bytu uzavřením manželství. 3. Právo společného nájmu družstevního bytu manželi nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. 4. Vzniklo-li před uzavřením manželství některému z manželů právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne společný nájem bytu uzavřením manželství. Čl. 52 Běžné záležitosti, týkající se společného nájmu družstevního bytu manželi, může vyřizovat každý z manželů. V ostatních případech je třeba souhlasu obou manželů, jinak je právní úkon neplatný. Z právních úkonů, týkajících se společného nájmu družstevního bytu, jsou oba manželé oprávněni i povinni společně a nerozdílně. Čl. 53 Společný nájem družstevního bytu manželi zanikne: 1. rozvodem manželství v případě, že nevzniklo společné členství manželů v družstvu, 2. na základě písemné dohody o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu manželství, 3. dohodou rozvedených manželů - společných členů družstva, popřípadě rozhodnutím soudu,

17 4. smrtí jednoho z manželů (bývalých manželů), 5. zánikem nájmu družstevního bytu podle ustanovení čl. 57. Čl Nevzniklo-li společné členství manželů v družstvu, má právo nájmu družstevního bytu po rozvodu ten z manželů, který je členem družstva. 2. Vzniklo-li manželům společné členství v družstvu, zůstává členství a nájem družstevního bytu tomu z rozvedených manželů, který byl určen jejich dohodou. Nedohodnou-li se, rozhodne o tom na návrh jednoho z nich soud. 3. Zemře-li manžel a manželé nebyli společnými členy družstva, přechází členství v družstvu a nájem družstevního bytu na dědice, kterému připadl členský podíl. Zemře-li manžel a manželé byli společnými členy družstva, zůstává členem družstva a nájemcem družstevního bytu pozůstalý manžel. 4. Smrtí jednoho z bývalých manželů, kteří po rozvodu manželství do doby úmrtí jednoho z nich neuzavřeli dohodu, ani nerozhodl soud o zrušení společného nájmu bytu a o tom, který z nich bude nadále byt užívat jako člen družstva, zaniká společný nájem bytu i společné členství v družstvu a nájemcem bytu a členem družstva zůstává bývalý žijící manžel. Čl. 55 Podnájem bytu (části bytu) 1. Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému občanu přenechat do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez časového určení jen s písemným souhlasem družstva. Porušení této povinnosti se považuje za porušení povinností podle čl. 24 stanov. 2. Po skončení podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní podnájem, a ani na žádnou jinou bytovou náhradu. Čl. 56 Výměna bytu 1. Člen-nájemce družstevního bytu může uzavřít se souhlasem orgánu družstva dohodu o výměně bytu. Souhlas i dohoda musí mít písemnou formu a musí obsahovat dohodu účastníků výměny o převodu členských práv a povinností a prohlášení o vzájemném majetkovém vypořádání. Odepře-li družstvo bez závažných důvodů souhlas s výměnou bytu, může soud na návrh nájemce rozhodnutím nahradit projev vůle družstva. 2. Jestliže člen - nájemce družstevního bytu i nebytového prostoru vyměňuje odděleně pouze byt nebo nebytový prostor s občanem, který není členem družstva, orgán družstva dohodu neschválí, dokud se tento občan nestane členem družstva. 3. V prohlášení o majetkovém vypořádání se účastníci dohody o výměně bytu dohodnou, že si nároky z majetkového vypořádání, spočívající v částce odpovídající hodnotě členského podílu zhodnocené o členem zaplacenou část úmoru úvěru, vzájemně vypořádají. V případě, že si účastníci dohody nároky z majetkového vypořádání vyrovnají mezi sebou, družstvo přepíše nároky mezi účastníky ve své evidenci. V případě, že si účastníci dohody nároky z majetkového vypořádání vyrovnají přes družstvo, postupuje se obdobně, jak stanoveno v čl. 16 odst Jde-li o výměnu bytů v témže družstvu, nabývá dohoda platnosti dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí orgánu družstva o souhlasu s výměnou. Jde-li o výměnu bytů v různých družstvech nebo o výměnu bytu družstevního za byt nedružstevní, nabývá dohoda platnosti dnem, kdy bude dán souhlas posledním oprávněným pronajímatelem. 5. Převod členských práv a povinností na základě dohody o výměně bytů nastane dnem uskutečnění výměny bytů. 6. Právo na splnění dohody o výměně bytů musí být uplatněno u soudu do tří měsíců ode dne, kdy byl s dohodou vysloven souhlas, jinak právo zaniká. 7. Nastanou-li dodatečně u některého z účastníků takové závažné okolnosti, že není možno

18 splnění dohody na něm spravedlivě požadovat, může od dohody odstoupit, musí však tak učinit bez zbytečného odkladu. Povinnost k úhradě škody tím není dotčena. Zánik nájmu družstevního bytu Čl. 57 Nájem družstevního bytu zaniká: 1. zánikem členství člena - nájemce družstevního bytu podle čl. 20, 2. písemnou dohodou mezi předsedou družstva a členem - nájemcem družstevního bytu ke dni stanovenému v dohodě, 3. písemnou výpovědí člena - nájemce družstevního bytu, ve které musí být uvedena lhůta, kdy má nájem končit, a to nejméně tři měsíce tak, aby skončila ke konci kalendářního měsíce; není-li lhůta uvedena, skončí nájem bytu posledním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž výpověď došla družstvu, 4. výpovědí nájmu družstevního bytu s přivolením soudu, 5. uplynutím doby v případě, že nájem družstevního bytu byl sjednán na určitou dobu, 6. převodem bytu do vlastnictví člena nájemce. Čl. 58 Bytové náhrady Člen-nájemce družstevního bytu, jemuž zanikl nájem bytu, je povinen se z bytu vystěhovat a předat byt družstvu i bez zajištění bytové náhrady, jestliže mu není třeba poskytnout ani náhradní byt, ani náhradní ubytování. Nájem nebytových prostorů Čl O nájmu nebytových prostorů platí přiměřeně ustanovení o nájmu bytů. 2. Jde-li o nebytový prostor určený k výkonu povolání jen jednoho z manželů, společný nájem takového prostoru manželi nevznikne. 3. Nájem a podnájem nebytových prostor, postavených bez finanční účasti členů, upravuje zvláštní předpis. Čl. 60 Zajištění řádného využití bytů 1. Družstvo dbá, aby družstevní byty, se kterými hospodaří, byly řádně a účelně využívány k bytovým účelům. 2. Byt nebo jeho část lze užívat k jiným účelům než k bydlení jen se souhlasem představenstva. 3. Zjistí-li družstvo, že člen přidělený byt bez vážných důvodů vůbec neužívá anebo jej užívá jen občas, popřípadě, že užívá dva byty, vyzve člena, aby byt řádně užíval nebo provedl takové dispozice s bytem, které podle stanov jsou přípustné, nebo byt odevzdal družstvu. Nestane-li se tak, družstvo požádá soud o přivolení k výpovědi nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru). Čl. 61 Sloučení bytů a rozdělení bytů 1. Byt je možné sloučit se sousedním bytem (částí bytu) jen se souhlasem představenstva družstva. 2. Představenstvo družstva povolí sloučení zejména tehdy, jestliže se tím dosáhne účelnějšího využití bytového prostoru členy domácnosti. 3. Byt je možné rozdělit na dva nebo více samostatných bytů jen se souhlasem představenstva družstva. Čl Představenstvo družstva povolí rozdělení bytu zejména tehdy, jestliže se tím dosáhne účelnějšího využití bytového prostoru. Byt získaný rozdělením přiděluje družstvo podle

19 pořadníku. Mimo pořadník přiděluje představenstvo družstva tento byt, jestliže k rozdělení bytu dojde na návrh člena - nájemce družstevního bytu ve prospěch příbuzného v přímé řadě, sourozence nebo jiných osob žijících s nájemcem ve společné domácnosti po dobu nejméně tří let za předpokladu, že jsou členy družstva. 2. Souhlas představenstva družstva se sloučením nebo rozdělením bytu nenahrazuje povolení stavebního úřadu, které je nutné podle zvláštních předpisů. 3. V souvislosti se sloučením nebo rozdělením bytu představenstvo družstva současně přerozdělí náklady a zdroje financování sloučených nebo rozdělených bytů a určí výši členských podílů a zůstatek nesplaceného investičního úvěru připadajících na příslušné byty. (1) Orgány družstva jsou: VI. Orgány družstva Čl. 63 a. shromáždění delegátů, b. představenstvo, c. kontrolní komise, d. předseda, e. členská schůze samosprávy, f. výbor samosprávy (pověřený předseda samosprávy) Čl Funkční období volených orgánů družstva činí pět let. Pokud však byl člen orgánu zvolen do orgánu družstva k pozdějšímu dni, než je den počátku funkčního období nejdříve zvoleného člena téhož orgánu družstva, končí jeho volební období současně se skončením volebního období tohoto nejdříve zvoleného člena orgánu družstva. 2. Do orgánů družstva mohou být voleni a jeho členy být jen členové družstva starší 18 let, kteří splňují podmínky zvláštních zákonů. 3. Členem představenstva nebo členem kontrolní komise může být pouze fyzická osoba splňující podmínky podle odst. 2, a která je plně způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. 4. Členové orgánu družstva mohou být voleni opětovně. 5. Funkce člena představenstva a kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. 6. Podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob se shodným předmětem činnosti jako má družstvo, nesmějí být členové představenstva a kontrolní komise, pokud jim k tomu nedá souhlas shromáždění delegátů a zaměstnanci družstva ve vedoucích funkcích, pokud jim k tomu nedá souhlas představenstvo družstva. Členové představenstva, kontrolní komise a zaměstnanci družstva ve vedoucích funkcích mohou být členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob, jejichž společníkem,zřizovatelem, členem, účastníkem a pod. je družstvo. Čl Orgány družstva mohou jednat jen o záležitostech, které podle stanov družstva a zákona spadají do jejich působnosti. 2. Kolektivní orgány družstva rozhodují na schůzích, na které se musejí zvát všichni jejich členové. 3. Kolektivní orgány družstva jsou způsobilé se usnášet jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných. 4. K platnosti usnesení o přijetí stanov a jejich změn a o zániku družstva je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech delegátů.

20 Čl Členové orgánů družstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo družstvu způsobit škodu, dodržovat právní předpisy, stanovy a usnesení vyšších orgánů družstva, pokud nejsou v rozporu s platnou právní úpravou. 2. Každý člen družstva je oprávněn podat jménem družstva žalobu proti členovi představenstva nebo proti členovi jiného orgánu družstva podílejícího se na řízení družstva nebo jeho organizační jednotky o náhradu škody, kterou družstvu způsobil. Jiná osoba než člen družstva, který žalobu podal nebo osoba jím zmocněná, nemůže v řízení činit úkony jménem družstva, či za družstvo. 3. Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje představenstvo. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise prostřednictvím jí určeného člena. 4. Ustanovení odst. 2 se nepoužije, vymáhá-li náhradu škody představenstvo. Čl Neplní-li člen voleného orgánu řádně svoji funkci, může jej před uplynutím funkčního období odvolat orgán, který jej zvolil a povolat dnem účinnosti odvolání náhradníka podle stanoveného pořadí. 2. Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, který ho zvolil. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané. 3. Zvolení náhradníci členů orgánů družstva nastupují namísto odstoupivšího člena dnem účinnosti odstoupení podle stanoveného pořadí. 4. Není-li náhradník zvolen, může orgán povolat zastupujícího člena až do doby, kdy může být provedena řádná volba nového člena. Zastupující člen má práva a povinnosti řádného člena. 5. Ustanovení odst. 3,4 platí i v případě, že členství v orgánu zanikne smrtí. 6. Orgánům družstva nebo jeho členům může být za výkon funkce přiznáno plnění podle pravidel schválených shromážděním delegátů. Čl Každému členu družstva i každému členu orgánu družstva náleží jeden hlas. 2. V orgánech družstva se hlasuje veřejně. V jednotlivých případech se může jednající orgán usnést na hlasování tajném. 3. V představenstvu a kontrolní komisi lze usnesení přijmout hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové orgánu. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné. 4. Orgány družstva jednají o záležitostech, které byly uvedeny na schváleném pořadu jednání, popř. o záležitostech, o jejichž projednávání se orgán dodatečně usnesl. 5. Jednání orgánů spočívá v přednesení podnětu k jednání, v rozpravě a zpravidla je zakončeno usnesením. Jednání je třeba vést tak, aby byl zjištěn skutečný stav věci. 6. O průběhu jednání všech orgánů družstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a. datum a místo konání schůze, b. přijatá usnesení, c. výsledky hlasování, d. nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. 7. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků jednání, pozvánka na ně a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. 8. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. Schválené usnesení shromáždění delegátů družstvo zveřejní po dobu nejméně 3 měsíců na úřední desce v sídle

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna obchodního zákoníku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 WP-9-1-MAJ 10.2008 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 Průvodce pojištěním Vážený kliente, touto smlouvou jste zvolil pojištění na ochranu

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE Mgr. Kamila Šnajderová Nejvyšší soud ČR, Brno Účelem tohoto článku je přiblížit čtenářům právní důsledky spojené se smrtí lidské bytosti. Zůstavitel 1 ke dni

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění ČLÁNEK 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Soukromé pojištění, které sjednává Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) se řídí právním

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

II. Úvodní ustanovení

II. Úvodní ustanovení vzorová nájemní smlouva k pronájmu bytů dle III.1. písm. a), d) / kritérium dle písm.d) může být ve spojení s kritérii dle písm. e), f)/, g), j), l) N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená v souladu s rozhodnutím

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I.

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Obsah: Veřejná dražba cenných papírů I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. 2 Vymezení pojmů II. Vymezení veřejné dražby cenných papírů II. 1 Definice

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více