Nová legislativní úprava v oblasti hypotečních úvěrů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová legislativní úprava v oblasti hypotečních úvěrů"

Transkript

1 Nová legislativní úprava v oblasti hypotečních úvěrů Mgr. Josef Litoš Ministerstvo financí ČR Oddělení retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu Rozvoj a inovace finančních produktů Úvěrový trh a platební služby 12. února 2014

2 Návrh směrnice o smlouvách o úvěru na bydlení V březnu/dubnu 2014 se očekává vstup v platnost (publikace v Úředním věstníku) Vývoj: od samoregulace k legislativě 2001: Infolist (ESIS) jako hlavní výsledek Evropské dohody o dobrovolném kodexu chování pro poskytování předsmluvních informací pro úvěry na bydlení doporučení EK 2001/193/ES, standard ČBA č. 18/2005 podzim 2010: expertní konzultace pracovního dokumentu Komise o odpovědném hypotečním úvěrování 31. března 2011: publikován návrh směrnice, následně: zahájeny diskuse v Radě EU (střet národních zájmů napříč EU) zahájeny diskuse v Evropském parlamentu 30. května 2012: představen kompromisní návrh Rady (tzv. General Approach) 7. června 2012: představen návrh Evropského parlamentu

3 SMĚRNICE o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení Návrh vychází ze směrnice 2008/48/ES (Consumer Credit Directive) a je upravený pro potřeby hypotečního úvěru. Prezentováno je finální znění přijaté Evropským parlamentem a odsouhlasené Radou ECOFIN dne 28. ledna 2014 Co přináší: informační povinnosti reklama, obecné informace, předsmluvní info úpravu RPSN odpovědné posuzování úvěruschopnosti předčasné splacení varování o úskalích hypotečního úvěru zákaz tyingu právo spotřebitele konvertovat cizoměnové úvěry do jiné měny povinnost států omezit sankce z prodlení regulace zprostředkování a poradenství požadavky na odbornost jednotný pas zprostředkovatelů

4 Rozsah působnosti úvěry spotřebitelům, na něž se nevztahuje CCD úvěry zajištěné rezidenční nemovitostí účelové úvěry na pořízení rezidenční nemovitosti nezajištěné účelové úvěry o hodnotě vyšší EUR na renovaci nemovitosti budou spadat do působnosti CCD (zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů)

5 Rozsah působnosti Nevztahuje se na: reverzní hypotéky bezúročné úvěry zaměstnanecké úvěry (za výhodnějších než tržních podmínek) sociální úvěry (poskytované omezenému okruhu osob na základě jiného právního předpisu za výhodnějších než tržních podmínek) úvěry poskytnuté ve smíru uzavřeném před soudem nebo jiným příslušným orgánem.

6 Rozsah působnosti možnost (částečně) vyloučit působnost směrnice vůči neúčelovým zajištěným úvěrům (tzv. americkým hypotékám) účelovým úvěrům, které neslouží zajištění bydlení dlužníka či členů jeho rodiny (koupě nemovitosti za účelem jejího pronájmu) překlenovacím úvěrům úvěrům poskytovaným úvěrními družstvy svým členům za podmínek lepších než tržních

7 Pravidla jednání se zákazníkem čestně, přiměřeně a profesionálně v souladu s nejlepším zájmem zákazníka snaží se zabránit možným střetům zájmů poskytovatele/zprostředkovatele úvěrů a spotřebitele skrze požadavek na systém odměňování mezi věřitelem a zprostředkovatelem a jejich personálem.

8 Informační povinnosti informace spotřebiteli mají být jasné, srozumitelné, adekvátní a srovnatelné informace musí být spotřebiteli náležitě vysvětleny a poskytnuty bezplatně

9 Reklama a marketing transparentní, poctivé a nikoli zavádějící zakázáno vyvolávat mylná očekávání ohledně dostupnosti úvěru či jeho ceny pokud obsahují údaj o nákladech, musí obsahovat i další informace (RPSN!) včetně reprezentativního příkladu

10 Obecné informace o úvěru Musí být permanentně přístupné spotřebitelům na papíře či v elektronické podobě (letáky, webové stránky) identifikace poskytovatele úvěru účelová vázanost úvěru nabízené varianty úvěru (délka trvání, čerpání v národní či cizí měně, fixní či variabilní úroková míra, možnosti splácení počet a výše splátek, periodicita), reprezentativní příklad (celková výše úvěru, celkové náklady, RPSN) podmínky předčasného splacení doplňkové služby a jiné platby varování atp.

11 INFOLIST tzv. ESIS ( European standardised Information Sheet ) umožňuje spotřebiteli srovnávat nabídky napříč členskými státy EU dříve dobrovolný, nově povinný obsahuje jen předepsané informace jiné informace na separátním listu papíru

12 INFOLIST změněn na základě průzkumu trhu provedeného EK snaha o lidovější jazyk, aby spotřebitel pochopil obsah jiná použitá terminologie než v textu směrnice 14denní cooling off period na porovnání informací. Po tuto dobu musí být buďto nabídka závazná a věřitel ji nemůže změnit, nebo musí mít spotřebitel právo bezplatně odstoupit od již uzavřené smlouvy.

13 RPSN základní ukazatel pro srovnání nákladovosti různých úvěrů udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel navíc zaplatit za období jednoho roku v souvislosti s čerpáním úvěru vedle splátky jistiny (úrok, všechny další poplatky) započítává se vše, co spotřebitel musí zaplatit, aby úvěr získal, nebo aby jej získal za nabízených podmínek dodatečné předpoklady pro výpočet RPSN zohledňují specifika hypoték (delší doba splatnosti, řádově jiná výše úvěru)

14 Infopovinnosti spotřebitele spotřebitel musí věřiteli / zprostředkovateli kompletní a pravdivé informace o své finanční a životní situaci, které jsou nezbytné k řádnému posouzení úvěruschopnosti spotřebiteli musí být předem známo, v jakém rozsahu a v jakém čase má informace poskytnout, případně zda je nutné předložit konkrétní dokumentaci (např. ověřené výpisy z různých rejstříků) spotřebitel musí být předem varován pro případ poskytnutí neúplných nebo nepravdivých údajů nemožnost posoudit úvěruschopnost a poskytnout úvěr

15 Posouzení úvěruschopnosti vždy před uzavřením smlouvy, ale i před navýšením úvěrového rámce nejen na základě informací získaných od spotřebitele, ale i dalších relevantních interních a externích zdrojů, zejména z databází dlužníků v úvahu vzít veškeré faktory, které by mohly mít vliv na schopnost spotřebitele splácet úvěr po dobu trvání úvěru zprostředkovatelé jsou povinni předat věřiteli veškeré informace získané od spotřebitele potřebné pro posouzení úvěruschopnosti

16 Odpovědné úvěrování věřitel poskytne spotřebiteli úvěr pouze v případě, kdy posouzení úvěruschopnosti indikuje schopnost spotřebitele v budoucnu dostát svým závazkům z úvěrové smlouvy věřitel nesmí poskytnout úvěr v případě negativního vyhodnocení negativní posouzení úvěruschopnosti bezodkladně vyrozumět spotřebitele o výsledku informovat spotřebitele o databázi dlužníků, byl-li důvodem negativního posouzení zápis v takové databázi, o přístupu spotřebitele do této databáze a možnostech nápravy případného vadného zápisu

17 Zákaz vázaného prodeje Zákaz podmiňovat prodej jednoho produktu koupí jiného produktu Výjimky (diskrece): Platební/spořicí účet k obsluze úvěrového účtu Investiční/penzijní produkt k zajištění úvěru, ke shromažďování prostředků k jeho splacení Prokazatelná výhodnost pro spotřebitele oproti samostatnému prodeji Pojištění s povinností akceptovat produkt od jiného pojistitele s obdobnými parametry

18 Konverze cizoměnového úvěru Právo spotřebitele za předem daných podmínek změnit měnu, v níž je úvěr vyjádřen na: měnu, v níž má příjem nebo drží aktiva, z nichž má být úvěr splácen měnu členského státu, v němž měl v době uzavření smlouvy bydliště, nebo kde má bydliště v době konverze úvěru povinnost věřitele upozornit dlužníka na odchylku směnného kurzu o více jak 20 %.

19 Předčasné splacení spotřebitel má právo úvěr předčasně splatit spotřebitel má právo vědět, za jakých podmínek povinnost věřitele poskytnout relevantní informace neprodleně po obdržení žádosti o předčasné splacení podmínky předčasného splacení (výše kompenzace aj., podmínky umožnění např. v době fixace) regulují ČS samy

20 Prodlení spotřebitele Věřitel má být před realizací zástavy vůči dlužníku shovívavý vs. Poplatky z prodlení nesmí převyšovat náklady Sankce z prodlení musí být zastropovány Možnost dohody, že převod zajištění nebo výnosu z prodeje zajištění věřiteli postačuje ke splacení úvěru

21 Minimální požadavky na odbornost a znalosti personálu Pro účely nabízení, poskytování a zprostředkování úvěrů a doplňkových služeb včetně pojištění a investičních služeb je požadovaná přiměřená znalost: produktů legislativy procesu nabývání nemovitosti oceňování majetku fungování katastru nemovitostí profesních kodexů finančnictví a ekonomie posuzování úvěruschopnosti

22 Návrh směrnice: Zprostředkování Stanoví zprostředkovatelům infopovinnosti vůči spotřebitelům zejména vlastní identifikaci včetně odhalení své vázanosti či samostatnosti a způsobu odměňování Stanoví povinnost sjednat odměnu za zprostředkování, pokud ji má platit spotřebitel, na samostatné listině před poskytnutím služby zprostředkování Kategorizuje zprostředkovatele do 3 základních kategorií Upravuje jejich povolení k činnosti, registraci a jednotný pas (ne u všech kategorií)

23 Kategorizace zprostředkovatelů neznamená, že ČS musí systém zprostředkování upravit dle schématu daného směrnicí (všechny kategorie uznaní směrnicí registrovat na domácí půdě) znamená, že pokud se subjekt vejde do definic daných směrnicí a je v domovském státě registrován, může (za splnění určitých formalit) nabízet své služby v zahraničí odlišuje povolení k činnosti a registraci dle kategorií (např. VZ se mohou registrovat prostřednictvím věřitele) a jednotný pas

24 Kategorizace zprostředkovatelů Credit intermediary samostatný zprostředkovatel: jedná na vlastní odpovědnost Tied credit intermediary - vázaný zprostředkovatel / zástupce: jedná na plnou a bezpodmínečnou odpovědnost jednoho věřitele jedné skupiny věřitelů omezeného počtu věřitelů nebo jejich skupin Appointed representative - vázaný zástupce: jedná na plnou a bezpodmínečnou odpovědnost pouze jednoho jediného zprostředkovatele V případě, že se jedná o appointed representative of a single tied credit intermediary (vázaný zástupce vázaného zástupce /vázaný zástupce na druhou), nese plnou a bezpodmínečnou odpovědnost za činnost appointed representative věřitel

25 Povolení k činnosti a registrace zprostředkovatelů povolení k činnosti vydává orgán dohledu single-tied credit intermediary a appointed representative mohou obdržet povolení k činnosti a být registrováni skrze věřitele / zprostředkovatele, pro něhož vykonávají činnost. dohledový orgán vede rejstřík zprostředkovatelů úvěrů zavádí se povinné pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu za tied credit intermediary a za appointed representative mohou poskytnout pojištění odpovědnosti věřitel / zprostředkovatel, pro něhož vykonávají činnost. požadavky na osoby ve vedení zprostředkovatele v závislosti na vykonávanou činnost dobrá pověst, bez záznamu o trestném činu proti majetku nebo v souvislosti s aktivitami na finančním trhu, požadavky na odbornost

26 Poradenství jedná se o samostatnou službu oddělenou od poskytnutí nebo zprostředkování úvěru (vs. Závěry PS k distribuci) rada = poskytnutí osobních doporučení spotřebiteli v souvislosti s jednou nebo více transakcemi vztahujícími se k úvěrovým smlouvám diskrece pro ČS stanovit poradenství jako povinnost pro věřitele a vázané zástupce informační povinnost věřitele nebo zprostředkovatele: zda je poradenství poskytováno, na jaké bázi produktů a zda to je za poplatek povinnost získat nutné informace od spotřebitele a brát v úvahu dostatečně velký počet smluv na trhu / ve svém portfoliu zásadní rozdíl mezi vázanými zástupci (single-tied, multi-tied) a nezávislými poradci

27 Prostor pro inovace? Kolik prostoru pro inovace přinesla implementace směrnice o spotřebitelském úvěru (zákon č. 145/2010 Sb. ve znění zákona č. 43/2013 Sb.)? Kterým směrem inovace směřovaly?

28 Děkuji za pozornost

Nový režim pro hypoteční trhy

Nový režim pro hypoteční trhy Bulletin BBH Právní aktuality Nový režim pro hypoteční trhy březen 2014 Obsah Shrnutí... 2 1. Působnost... 3 2. Pravidla pro poskytování úvěrů na bydlení... 3 3. Zprostředkování a poradenství... 4 4. Požadavky

Více

Transpozice směrnice 2014/17/EU o úvěrech na bydlení (MCD)

Transpozice směrnice 2014/17/EU o úvěrech na bydlení (MCD) Transpozice směrnice 2014/17/EU o úvěrech na bydlení (MCD) K O N Z U L T A Č N Í M A T E R I Á L Červenec 2014 Ministerstvo financí Odbor Finanční trhy II Oddělení Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Více

Transpozice směrnice 2014/17/EU o úvěrech na bydlení (MCD)

Transpozice směrnice 2014/17/EU o úvěrech na bydlení (MCD) Transpozice směrnice 2014/17/EU o úvěrech na bydlení (MCD) VYHODNOCENÍ VEŘ EJNÉ KONZULTACE Konzultační materiál Ministerstva financí k transpozici směrnice 2014/17/EU o úvěrech na bydlení (MCD) byl publikován

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU * k návrhu Komise SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/ /EU

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU * k návrhu Komise SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/ /EU P7_TA-PROV(2013)0341 Smlouvy o úvěru na bydlení ***I Pozměňovací návrh přijatý Evropským parlamentem dne 10. září 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o úvěru na bydlení (COM(2011)0142

Více

Důvodová zpráva. k návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele OBECNÁ ČÁST

Důvodová zpráva. k návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele OBECNÁ ČÁST Důvodová zpráva k návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Viz přílohu k důvodové zprávě k návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele.

Více

SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES. ze dne 23. dubna 2008

SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES. ze dne 23. dubna 2008 L 133/66 CS Úřední věstník Evropské unie 22.5.2008 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS

Více

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) IVa2. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) NÁVRH ZÁKONA O ÚVĚRU PRO SPOTŘEBITELE (VERZE DO MEZIRESORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ, 17. ČERVEN 2015) Obsah SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA... 7 A.

Více

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Vážený kliente, od 1. ledna 2011 vstoupil v účinnost nový zákon, který upravuje podmínky a způsob poskytování spotřebitelských úvěrů (zákon č. 145/2010

Více

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Vážený kliente, od 1. ledna 2011 vstoupil v účinnost nový zákon, který upravuje podmínky a způsob poskytování spotřebitelských úvěrů (zákon č. 145/2010

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Předmět úpravy

ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Předmět úpravy Z Á K O N č. 145/2010 Sb. ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 1 Předmět úpravy Tento

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období 1055 Vládní návrh na vydání zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 34 ZÁKON ze dne o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

DOPORUČENÍ PRACOVNÍ SKUPINY K REGULACI DISTRIBUCE NA FINANČNÍM TRHU PO 2. ETAPĚ PRÁCE

DOPORUČENÍ PRACOVNÍ SKUPINY K REGULACI DISTRIBUCE NA FINANČNÍM TRHU PO 2. ETAPĚ PRÁCE DOPORUČENÍ PRACOVNÍ SKUPINY K REGULACI DISTRIBUCE NA FINANČNÍM TRHU PO 2. ETAPĚ PRÁCE 1 ÚVOD Na základě závěrů porady vedení Ministerstva financí (dále jen MF ) ze dne 30. 10. 2008 byla ustavena Pracovní

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2013

FINANČNÍM TRHEM v roce 2013 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2013 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2013 ISBN 978-80-87225-54-7 OBSAH ÚVOD 5 A. DOHLED NAD FINANČNÍM TRHEM V ROCE 2013 7 1. LEGISLATIVNÍ

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD)

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Na otázky odpověděl: [...] Otázka č. 1): Považujete za vhodné, aby byly informační povinnosti věřitele vůči dlužníkovi

Více

Zákon č. 145/2010 Sb.

Zákon č. 145/2010 Sb. Zákon č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, s účinností od 1. ledna 2011, který nahrazuje zákon č. 321/2001 Sb. - o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru

Více

145/2010 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

145/2010 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 145/2010 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Změna: 43/2013 Sb. Změna: 43/2013 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Příloha č. 5 Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Cílový stav Kvalifikační standard Kategorie Téma Podtéma Výsledek (Profil absolventa) OVĚŘENÍ 1. A. Peníze A. 1 Formy peněz Hotovostní

Více

NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V)

NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V) MINISTERSTVO FINANCÍ Konzultační materiál NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V) 1 KONZULTAČNÍ MATERIÁL Národní diskrece

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Pozměněný návrh SMERNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Pozměněný návrh SMERNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.10.2004 KOM(2004)747 v konečném znění 2004/0222 (COD) Pozměněný návrh SMERNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o harmonizaci právních a správních předpisů členských

Více

Revize směrnice o zprostředkování pojištění

Revize směrnice o zprostředkování pojištění Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Revize směrnice o zprostředkování pojištění Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: magisterské studium Autor: Ondřej KAREL rok odevzdání 2014 VII.

Více

Č. Subjekt Připomínky Vypořádání

Č. Subjekt Připomínky Vypořádání VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: VIIa2. Návrh zákona o úvěru pro spotřebitele Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí

Více

KONZULTAČNÍ MATERIÁL SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES O SMLOUVÁCH O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE RADY 87/102/EHS

KONZULTAČNÍ MATERIÁL SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES O SMLOUVÁCH O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE RADY 87/102/EHS Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ministerstvo financí ČR KONZULTAČNÍ MATERIÁL SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES O SMLOUVÁCH O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE RADY 87/102/EHS

Více

Vyhodnocení parametrů spotřebitelských úvěrů finančních institucí

Vyhodnocení parametrů spotřebitelských úvěrů finančních institucí Bankovní institut vysoká škola Praha Financí a ekonomie Vyhodnocení parametrů spotřebitelských úvěrů finančních institucí Bakalářská práce Autor: Jitka Veverková Bankovní management Vedoucí práce: Ing.

Více

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jako nová živnost Povinnosti věřitelů a zprostředkovatelů vůči spotřebitelům

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Česká pojišťovna a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč a dobou trvání programu 10 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále jen "") pro dluhopisy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb jsou podmínkami společnosti MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNĚNÍ Standardy ČBA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit č. 18 / 2005 Zásady poskytování předsmluvních informací souvisejících s

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více