Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010"

Transkript

1 Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010 ZPRÁVA z kulatých stolů diskusních fór k otázkám předlužení pořádaných EAPN ČR, o. s. v EY 2010 Podle zkušeností nestátních neziskových organizací (NNO), působících v sociální oblasti, přibývá v České republice lidí, ocitajících se ve finanční tísni vlivem předlužení. Jejich údaje potvrzují i oficiální statistiky. Zadlužení domácností ve IV. čtvrtletí roku 2010 stouplo na 1,028 biliónů Kč, čímž průměrná výše problémového dluhu u fyzických osob vzrostla na 30 tisíc Kč. Zhruba polovina domácností splácí úvěr, půjčku nebo leasing a více než třetina domácností má finanční problémy. Dlužníky jsou např. podle Exekutorské komory nejčastěji lidé ve věku od 20 do 35 let a důchodci, často lidé se základním vzděláním a nižším sociálním postavením. Za zhruba třetinou nařízených exekucí stojí drobné dluhy v řádu několika stokorun, jako jsou třeba pokuty Dopravnímu podniku nebo městským policistům, poplatky obcím za svoz odpadků či penále zdravotním pojišťovnám. Aby poskytla občanům ČR ochranu proti neetickým způsobům jednání při poskytování úvěrů a spotřebitelských půjček, Evropská unie připravila úpravu legislativy na ochranu spotřebitelů v oblasti finančních produktů. Termín implementace byl stanoven na červen Česká republika na základě tohoto podnětu ustavila meziresortní komisi, sestavenou ze zástupců resortu MPO a MF, bankovních institucí a NNO zabývajícími se tématikou předlužení. V polovině roku 2010 byla přijata novela zákona o spotřebitelském úvěru. MPSV vyhlásilo předlužení jako jednu z vážných příčin chudoby prioritou ČR v Evropském roce boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení Evropská síť proti chudobě Česká republika (EAPN ČR) reagovala na tuto situaci projektem, v rámci kterého uspořádala v době od října 2008 do prosince 2010 sérii deseti kulatých stolů. Jednalo se o diskusní fóra k otázkám předlužení, jichž se zúčastnili vedle zástupců NNO také zástupci MPSV, Úřadu veřejného ochránce práv a veřejné správy. Kulaté stoly se konaly v Praze, Ostravě a Plzni. S vědomím úspory sociálních výdajů, které se mnohdy týkají právě předlužených občanů v exekucích, zdůrazňujeme obecnou nutnost výzkumu, 1

2 zainteresovanosti obcí a podpory ve smyslu společenské odpovědnosti firem - poskytovatelů úvěrů. Závěrem předkládáme výsledky z diskusních kulatých stolů, uspořádaných jako balíček opatření proti zadlužování občanů v ČR. Opatření proti zadlužování v ČR: Číslo Opatření Obsah, příklady Instituce Cíl 1 Podpora neziskového finančně dluhového 2 Zlepšení informací o finančních produktech a jejich nebezpečí pro klienty (s využitím příkladů z praxe) trvalá a systémová podpora dluhového (včetně money managementu) kombinace terénní sociální práce s nízkoprahovou sociálně-právní dluhovou poradnou celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v poradenských službách bez znalostí problematiky běžný člověk není schopen přijímat racionální rozhodnutí u finančních produktů nutnost vyvinout tlak na poskytovatele, aby měli povinnost srozumitelně formulovat podmínky smlouvy až 51% lidí nerozumí řeči bank (Factum Invenio) 3 Usměrnění reklamy do reklamy na úvěry povinné umisťování odkazů na programy finanční gramotnosti a neziskového dluhového povinné a viditelné uvádění kontaktů na tyto programy na reklamních nosičích poskytovatelů upozornění, že každý dluh musí být splacen 4 Omezení smluvní volnosti (povinné zjišťování bonity klienta, zákaz rozhodčích doložek u FO) důsledné posuzování schopnosti potencionálního dlužníka splatit půjčku a povinnost zjišťovat bonitu klienta omezení výše nákladů na půjčku např. na násobek nákladů průměrných na trhu (při splácení i 2 MPSV, kraje (Asociace krajů ČR), obce, NNO Veřejná správa, NNO, občanské poradny, poskytovatelé půjček média, místní autority, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání MF, MPSV MPO, Snadná dostupnost poraden pro lidi ve finanční tísni Informace pro klienty v informačních uzlech; srozumitelné informace od poskytovatelů půjček při uzavírání smluv Informovat i o riziku a možnosti jeho snížení (podobně jako u tabáku a alkoholu) odpovědné úvěrování a efektivní soudní ochrana

3 5 Finanční vzdělávání, finanční gramotnost 6 Etické závazky poskytovatelů finančních půjček (podpora odpovědného půjčování) nesplácení) zvýšit informovanost o důsledcích ručitelského závazku prokazatelným způsobem zakázat rozhodčí doložky a bianco směnky u půjček, kdy jedna ze stran je FO a druhá PO od roku 2007 existuje metodika pro základní a střední školství je nutné vypracovat a financovat vzdělávání učitelů, aby byli schopni tuto problematiku zahrnout do svých školních vzdělávacích plánů finanční gramotnost učit ve třech oblastech: a) peněžní b) cenové c) rozpočtové realizovat celoživotní vzdělávání v dané problematice metodické vedení vzdělavatelů; nová kurikula na vysokých školách, obchodních akademiích a dalších typech škol povinnost přiložit etický kodex společnosti ke smlouvě část peněz na reklamu věnovat do fondu na podporu certifikovaného neziskového dluhového a programů finančního vzdělávání MŠMT, MPSV, obce a kraje Poskytovatelé úvěrů a půjček Dosáhnout finanční gramotnosti obyvatel Docílit solidního jednání při poskytování finančních půjček 7 Rejstříky dlužníků Přístup dozorového orgánu do existujících registrů pro kontrolu plnění nové povinnosti - posouzení úvěruschopnosti žadatele o úvěr před uzavřením smlouvy 8 Flexibilita zákona č. 182/2006 Sb.(insolvenční zákon) zjednodušit insolvenční řízení neřeší problém rodin a jednotlivců s nízkými příjmy (hranice 30 % a 5 let; lidé po výkonu trestu pro hospodářskou kriminalitu; OSVČ bez ČNB Soulad s povinností dle Zákona o spotřebitelském úvěru MF, MPO; Novela zákona č. 182/2006 Sb. a současně snaha o sjednocování soudní praxe 3

4 9 Umožnění tzv. sociálních úvěrů 10 Část zisku z her, loterií a kasin směřovat na podporu dluhového 11 Povinné předexekuční upomínky 12 Zamezení zbytečným násobným exekucím u jednoho věřitele 13 Srovnání/narovnání výše penále poplatků z prodlení z nájemného se zákonným úrokem z prodlení u peněžitých plnění zaměstnanců mají uzavřený přístup k sociálnímu začlenění) úvěr spojený s výchovou (finanční a sociální), povinným finančním vedením a vzděláváním kdo by takový úvěr získal, musel by přijmout také podmínky zapojení se do programu, který ho bude motivovat, vzdělávat a pomáhat při splácení úvěrů (popř. i poskytovat základní potraviny a ošacení či poukázky) příklad: Rakousko Zweite Sparkasse a Caritas (společný program) příklad: Německo Bank für Sozialwirtschaft možná garance ze státních fondů dnes nezaměstnaný v exekucích nemusí mít existenční motivaci vyvázat se ze sociálních dávek nalezením legálního zaměstnání stávající úprava není přínosem pro lidi v obtížných životních situacích úspory pro dlužníky i věřitele Povinnost slučování v případě vymáhání několika povahou totožných pohledávek téhož věřitele nájem, výživné, pokuty, poplatky aj. Dnes u nájemného 2,5 denně ve srovnání se zákonným úrokem z prodlení u peněžitých plnění cca 8 % ročně 14 Akceschopnost soudu urychlit administrativní úkon soudu vyznačení právní moci na usnesení o nařízení exekuce a exekučním příkazu 15 Zamezení vymáhání pohledávek malého rozsahu včetně Domáhat se zaplacení nepatrné pohledávky (v určené výši jednání s poskytovateli půjček a úvěrů a NNO, MF, MPSV MF, MMR OSŘ, Zavést tzv. sociální úvěry jako součást boje proti dlouhodobým dluhům Zabezpečení finančního zdroje pro dluhové Včasné varování sníží riziko exekuce Snížení objemu dluhové služby ve prospěch dlužníka Stanovit jednotný úrok z prodlení u různých typů plateb Zábrana nekontrolovatelného nárůstu vymáhané částky o příslušenství Zamezení exekucím na min. 11 tis. Kč pro dlužné např. 2 4

5 příslušenství 16 Snižování dluhů a míry zadluženosti definovat jako veřejný zájem prováděcím předpisem) by nemělo být možné prostřednictvím výkonu rozhodnutí vytvoření mezioborové platformy k předluženosti s výroční zprávou monitoring ochrany spotřebitele ve věci finančních půjček a spotřebitelských úvěrů vláda ČR, NNO Kč Ochrana spotřebitele ve věci finančních půjček a spotřebitelských úvěrů Předlužení je jednou z častých a obtížně řešitelných příčin chudoby a zvlášť se projevuje ve vyloučených komunitách. V Evropském roce 2010 jsme využili příležitosti probuzeného zájmu veřejnosti, médií, veřejné správy i ústředních orgánů státní správy o tento fenomén. Znovu jsme si uvědomili, že k úniku ze života v chudobě je nutná především aktivita samotného občana, avšak za pomoci a podpory zvenku. A že při tom můžeme využít zkušeností lidí, kteří v chudobě žijí. Následující řešení naznačuje možné souvislosti mezi jednotlivými postupnými kroky: - porozumění vlastním právům a povinnostem - mediace při jednání s úřady - vytvoření podmínek pro zaměstnání u lidí dlouhodobě nezaměstnaných - pomoc s dluhy - pomoc s bydlením - sanace rodin selhávajících v důsledku chudoby - pomoc s hospodařením s penězi - podpora a pomoc s výchovou dětí - podpora při vzdělávání mladší a střední generace - podpora v zájmových činnostech, kultuře a sportu - podpora propuštěných z výkonu trestu vypořádat se s jejich závazky a začlenit se tím do společnosti Milena Černá, předsedkyně EAPN ČR a národní ambasadorka EY 2010, Praha, prosinec

Zadluženost a předlužení úvod

Zadluženost a předlužení úvod Zadluženost a předlužení úvod Finanční gramotnost obyvatel České republiky je na velmi nízké úrovni a přispívá k nezdravé situaci na trhu především s finančními produkty, touha lidí po větší srozumitelnosti

Více

STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 1 STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ve znění koncepčního materiálu vytvořeného MF Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání... 4 3 Co se rozumí finanční gramotností definice a současný stav... 5 3.1

Více

Navrhované priority Evropského roku boje proti chudobě a soc. vyloučení 2010 v České republice:

Navrhované priority Evropského roku boje proti chudobě a soc. vyloučení 2010 v České republice: Chudoba zůstává naléhavým problémem Evropy, kde žije 78 miliónů lidí pod hranici životního minima, 16 milionů nezaměstnaných a kolem 3 miliónů bezdomovců. Navrhované priority Evropského roku boje proti

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Navigátor bezpečného úvěru

Navigátor bezpečného úvěru Navigátor bezpečného úvěru Finální verze 30. listopadu 2012 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 4 1. ÚVOD... 5 2. ANALÝZA TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR... 6 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více

Sociální a psychologické aspekty insolvence. Bc. Lenka Vávrová, DiS.

Sociální a psychologické aspekty insolvence. Bc. Lenka Vávrová, DiS. Sociální a psychologické aspekty insolvence Bc. Lenka Vávrová, DiS. Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce pojednává o sociálních a psychologických aspektech insolvence. V teoretické části jsem

Více

Zadlužování domácností a jeho legislativní, ekonomické a sociální důsledky na Šumpersku. Bc. Božena Mildová

Zadlužování domácností a jeho legislativní, ekonomické a sociální důsledky na Šumpersku. Bc. Božena Mildová Zadlužování domácností a jeho legislativní, ekonomické a sociální důsledky na Šumpersku Bc. Božena Mildová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce mapuje současná legislativní a sociální opatření

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

Zadluženost domácností a její právní, sociální a ekonomické důsledky. Bc. Hana Sklářová, DiS.

Zadluženost domácností a její právní, sociální a ekonomické důsledky. Bc. Hana Sklářová, DiS. Zadluženost domácností a její právní, sociální a ekonomické důsledky Bc. Hana Sklářová, DiS. Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se zabývám otázkou zadluženosti českých domácností.

Více

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) IVa2. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) NÁVRH ZÁKONA O ÚVĚRU PRO SPOTŘEBITELE (VERZE DO MEZIRESORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ, 17. ČERVEN 2015) Obsah SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA... 7 A.

Více

Navigátor bezpečného úvěru 2014

Navigátor bezpečného úvěru 2014 Navigátor bezpečného úvěru 2014 Finální verze 25.listopadu 2014 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 5 1. ÚVOD... 6 2. TRH SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR A EU... 7 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více

Navigátor bezpečného úvěru 2013

Navigátor bezpečného úvěru 2013 Navigátor bezpečného úvěru 2013 Finální verze 2. prosince 2013 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 4 1. ÚVOD... 5 2. TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ ASPEKTY TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR... 6 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ

Více

IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015

IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015 IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015 V Praze Srpen 2011 Předkladatel: Mgr. Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Odpovědný zpracovatel: Martin Šimáček, ředitel

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Navigátor bezpečného úvěru

Navigátor bezpečného úvěru Navigátor bezpečného úvěru Finální verze 30. listopadu 2011 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 4 1. ÚVOD... 5 2. ANALÝZA TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR... 6 2.1. ANALÝZA TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH

Více

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 přijatý usnesením vlády ČR ze dne 17. 8. 2005 č. 1004 Úvod Zdravotní postižení

Více

Čas zkusit to jinak koncepční zpráva IQ Roma servis, o.s.

Čas zkusit to jinak koncepční zpráva IQ Roma servis, o.s. Čas zkusit to jinak koncepční zpráva IQ Roma servis, o.s. TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. IQ ROMA SERVIS, O.S. Čas zkusit to jinak koncepční

Více

Formy pomoci předluženým občanům

Formy pomoci předluženým občanům Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních pracovníků a pracovníků nevládních neziskových organizací a charit Listopad 2007 Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních

Více

6. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_duben 2014

6. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_duben 2014 5. newsletter: Březen 2014 6. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_duben 2014 V 6. newsletteru Profesní komory sociálních pracovníků Vám přinášíme zprávu z individuálního setkání se zástupci

Více

Vážení čtenáři, Jaromír Drábek

Vážení čtenáři, Jaromír Drábek 2 Vážení čtenáři, Česká republika se spolu s dalšími státy Evropské unie zavázala v roce 2010 intenzivně zaměřit svou pozornost k problémům spojeným s chudobou a sociálním vyloučením. Shodou okolností

Více

Z vůle práva, o.s. (březen 2009)

Z vůle práva, o.s. (březen 2009) Evaluace protidluhových programů Agentury pro sociální začleňování s přihlédnutím k programům realizovaným dalšími subjekty a návrh odpovídajících možných legislativních i nelegislativních řešení Z vůle

Více

DLUHY A PŘEDLUŽENÍ. 1. Kontext problému. Veronika Lovritš, IQ Roma servis, o.s.

DLUHY A PŘEDLUŽENÍ. 1. Kontext problému. Veronika Lovritš, IQ Roma servis, o.s. DLUHY A PŘEDLUŽENÍ Veronika Lovritš, IQ Roma servis, o.s. 1. Kontext problému České domácnosti se stále vyšším tempem zadlužují a okolnosti, za jakých se tak děje, dávají tušit, že nejde o trend, který

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

NÁVRH KONCEPCE PŘÍSTUPU STÁTU K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DEPRIVOVANÝCH ČÁSTÍ MĚST OBÝVANÝCH PŘEVÁŽNĚ OBČANY ROMSKÉHO ETNIKA

NÁVRH KONCEPCE PŘÍSTUPU STÁTU K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DEPRIVOVANÝCH ČÁSTÍ MĚST OBÝVANÝCH PŘEVÁŽNĚ OBČANY ROMSKÉHO ETNIKA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁVRH KONCEPCE PŘÍSTUPU STÁTU K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DEPRIVOVANÝCH ČÁSTÍ MĚST OBÝVANÝCH PŘEVÁŽNĚ OBČANY ROMSKÉHO ETNIKA Pracovní verze Praha září 2008 1 Obsah Úvod I. Upadající

Více

Přístupy KSČM k exekucím a lichvě

Přístupy KSČM k exekucím a lichvě Přístupy KSČM k exekucím a lichvě materiál projednaný a schválený na 13. zasedání ÚV KSČM dne 29. 1. 2011 Zpracovalo: Oddělení pro odborné zázemí a vztahy k občanskému sektoru ÚV KSČM ve spolupráci s Komisí

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

c) materiál využít k propagačnímu výstupu KSČM proti lichvě Zodpovídá: V. Filip Termín: průběžně

c) materiál využít k propagačnímu výstupu KSČM proti lichvě Zodpovídá: V. Filip Termín: průběžně MATERIÁL PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ČLENŮ ÚV KSČM 13. zasedání ÚV KSČM dne 29. 1. 2011 K bodu: Přístupy KSČM k exekucím a lichvě Předkládá: S. Grospič Podklad: oddělení pro odborné zázemí a vztahy k občanskému

Více

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 přijatý usnesením vlády ČR ze dne 17. 8. 2005 č. 1004 Praha 2005 ISBN 80-86734-66-8

Více

PŮJČKA JAKO PRÁVNÍ VZTAH

PŮJČKA JAKO PRÁVNÍ VZTAH MASARYKOVA UNIVERZITA Právnická fakulta Studijní obor: Právo Katedra občanského práva Diplomová práce PŮJČKA JAKO PRÁVNÍ VZTAH Hana Popelářová Akademický rok odevzdání práce: 2012/2013 "Prohlašuji, že

Více