září Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "září Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují"

Transkript

1 září Ve středu 14. září se od 17 hodin v Městském kulturním středisku Mohelnice koná veřejné zasedání zastupitelstva města. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují Také zářijové číslo chce přiblíţit občanům práci jednotlivých odborů Městského úřadu v Mohelnici. Dnes se představí odbor školství a kultury a odbor ţivotního prostředí. Odbor školství a kultury je situován do staré budovy radnice ve druhém patře a vede jej Ing. Martina Wolfová, odbor ţivotního prostředí sídlí v nové budově radnice ve druhém patře a vedoucím je Ing. Vladimír Trnka. Vysvětlete co nejstručněji, co patří do vaší kompetence, v jakých případech se na vás mohou občané obracet: Martina Wolfová: Činnost odboru školství a kultury je velmi rozmanitá a skládá se z několika oblastí. Martina Wolfová Provádíme výkon státní správy na úseku školství a samosprávy na úseku školství, státní správy na úseku památkové péče, samosprávy na úseku kultury, státní správy na úseku kultury a ostatních činností. Státní správa ve školství je vykonávána za školy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností a zahrnuje mj. zpracování statistických výkazů, zpracování návrhů rozpisu rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání a jeho úpravy v průběhu roku, zpracování ročních rozborů hospodaření škol, metodickou pomoc školám a jejich zřizovatelům při zařazování a změnách ve školském rejstříku, zajišťování organizačně správních agend škol zřízených městem, řešení přestupků na úseku školství (záškoláctví). Oblast samosprávy ve školství zahrnuje mj. přípravu koncepčních materiálů v oblasti školství, agendu neinvestičních nákladů za ţáky dojíţdějící do základních škol z okolních obcí, spolupráci s řediteli mateřských a základních škol při vyhlašování zápisů, v rámci doplňkové činnosti zpracování mezd a personalistiku některých škol ve správním obvodu. Na úseku státní památkové péče spadá do kompetence odboru školství a kultury zejména vydávání závazných stanovisek k obnově památek a stavbám, stavebním změnám, udrţovacím pracím na objektech, které nejsou kulturními památkami, ale jsou situovány v památkových zónách nebo ochranných pásmech, vyjadřování se k řízení orgánů státní správy v případech, kdy mohou být dotčeny zájmy státní památkové péče, vyjadřování se k návrhům nebo podávání návrhů k prohlášení nebo zrušení prohlášení věci kulturní památkou, vedení evidence kulturních památek ve správním obvodu, vyřizování agendy pro přidělování finančních příspěvků na obnovu kulturních památek z dotačních titulů Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje, města Mohelnice, poskytování poradenství ţadatelům ze správního obvodu při získávání dotací na opravy památek z veřejných zdrojů, spolupráce při zpracování a aktualizaci koncepce státní památkové péče, výkon dozoru nad dodrţováním zákona o státní památkové péči, řešení porušení zákona a ukládání pokut, zajišťování zachování a obnovy památek ve vlastnictví města. Do samosprávy na úseku kultury patří mj. vyřizování agendy dotací na kulturní a sportovní činnosti z rozpočtu města, dotací fyzickým a právnickým osobám jinde nezařazených, organizační zajišťování kulturních a sportovních akcí pořádaných městem, organizace a zabezpečení návštěv domácích i zahraničních hostů města, spolupráce a realizace společného projektu s partnerským městem Radlin, zajištění agendy OSA, vedení evidence válečných hrobů, koordinace činnosti a spolupráce s Mikroregionem Mohelnicko, propagační činnost města, příprava koncepčních materiálů v oblasti kultury, agenda výjimek z Obecně závazných vyhlášek č. 1/2009 a č. 2/2009 (rušení nočního klidu a zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích), agenda prominutí nájemného v Městském kulturním středisku Mohelnice. I v kultuře vykonáváme státní správu jedná se o agendu přestupků na úseku autorského práva. Co se týče dalších činností, do kompetence odboru patří také agenda příspěvkových organizací zřízených městem (školských i neškolských), včetně personálních záleţitostí ředitelů a vedoucích a součinnost s útvarem interního auditu při veřejnosprávních kontrolách příspěvkových organizací města, podílíme se na zpracování návrhu rozpočtu města v kapitolách spadajících pod odbor a následně kontrolujeme jejich plnění. Vladimír Trnka: Odbor ţivotního prostředí vykonává přenesenou působnost (státní správu) na několika úsecích. Jedná se o úsek vod- Z obsahu čísla: Dotazník spokojenosti Kontejnery na tříděný odpad Digitalizace Tv vysílání Živé vysílání Televize Mohelnice Dny města Radlinu a EHD ního hospodářství, úsek vodovodů a kanalizací, úsek odpadového hospodářství, úsek ochrany ovzduší, úsek ochrany přírody a krajiny, úsek ochrany zemědělského půdního fondu, úsek ochrany zvířat proti týrání, úsek veterinární péče, úsek lesů, úsek myslivosti, úsek rybářství. Úsek vodního hospodářství vydává povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, nejčastěji se jedná o povolení odběru, akumulace, chov ryb nebo vodní drůbeţe za účelem podnikání, vypouštění odpadních vod, atd. Je speciálním stavebním úřadem pro vodní díla (např. studny, čistírny odpadních vod, vodovody, kanalizace, jezy, vodní nádrţe, rybníky), vydává povolení k jejich provedení, k jejich Vladimír Trnka změnám, změnám jejich uţívání, k jejich zrušení a odstranění. Vydává vyjádření k umístění, změně nebo odstranění stavby, nebo k provádění jiné činnosti, pokud takový záměr můţe ovlivnit vodní poměry, jakost nebo mnoţství povrchových a podzemních vod. Schvaluje plány opatření pro případ havárie a v případě havárie se účastní šetření havárie a řídí práce při zneškodňování havárie. Úsek odpadového hospodářství přijímá a zpracovává evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR, eviduje a zpracovává roční hlášení o produkci odpadů a nakládání s odpady od jednotlivých původců odpadů a oprávněných osob. Uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady a souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromaţďování odpadů. Vydává vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení z hlediska nakládání s odpady. Úsek ochrany ovzduší kontroluje provozovatele malých zdrojů znečišťování ovzduší a rozhoduje o vyměření poplatků za znečišťování ovzduší u malých a středních stacionárních zdrojů. Ověřuje údaje souhrnné provozní evidence u středních zdrojů znečišťování a kontroluje dodrţování povinností při spalová- Dokončení na straně 2. 1

2 Odbory MěÚ Dokončení článku z první strany ní v otevřených ohništích a zahradních krbech. Úsek ochrany přírody a krajiny vydává povolení ke kácení dřevin a ukládá náhradní výsadbu, vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma. Dále vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků, souhlas k umisťování a povolování staveb, které mohou sníţit nebo změnit krajinný ráz. Provádí místní šetření, sepisuje protokol a zajišťuje důkazy při poskytování náhrad škod, způsobených vybranými zvláště chráněnými ţivočichy. Úsek ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) uděluje souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, souhlas k odnětí půdy ze ZPF a rozhoduje o odvodech za odnětí. Uděluje souhlas k pouţití sedimentů z rybníků, vodních nádrţí a vodních toků na pozemcích náleţejících do ZPF. Úsek ochrany zvířat proti týrání ve spolupráci s pracovníky krajské veterinární správy provádí kontroly u chovatelů zvířat a na jejich návrh rozhoduje o umístění zvířete do náhradní péče. Úsek lesů rozhoduje o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa, vydává souhlas s umístěním stavby do 50 m od okraje lesa, povoluje dělení lesních pozemků, zajišťuje zpracování lesní hospodářské osnovy a uděluje nebo odnímá licenci pro výkon funkce odborného lesního hospodáře. Úsek myslivosti registruje honební společenstva, uznává honitby, obory, baţantnice a přičleňuje honební pozemky do honiteb nebo k honitbám. Jmenuje a odvolává myslivecké hospodáře a mysliveckou stráţ, stanovuje minimální a normované stavy zvěře, povoluje vypouštění zvěře do honitby a zpracovává statistická hlášení. Vydává lovecké lístky, plomby a evidenční lístky o původu zvěře. Úsek rybářství ustanovuje a odvolává rybářskou stráţ a vydává rybářské lístky. Na všech výše uvedených úsecích kontrolují pracovníci odboru ţivotního prostředí dodrţování zákonů a v případě zjištění jejich porušení, ukládají pokuty a opatření k nápravě. Jak vypadá váš typický pracovní den? Martina Wolfová: Vzhledem k velmi rozmanité činnosti našeho odboru se dá říct, ţe kaţdý pracovní den je jiný. Do mé pracovní náplně patří zejména ekonomické agendy, tzn. rozpočty přímých neinvestičních nákladů škol a následné rozbory hospodaření, finanční záleţitosti příspěvkových organizací města, účast na kontrolách jejich hospodaření, sledování čerpání rozpočtových kapitol odboru, připravuji materiály pro jednání rady a zastupitelstva města. Na druhou stranu mi kolegyně předkládají ke kontrole a podpisu veškerá rozhodnutí a závazná stanoviska vydávaná ve správním řízení. V letošním roce mě také zaměstnává naplňování partnerského projektu s polským Radlinem. Je to poměrně náročná ale i tvůrčí činnost vymýšlení aktivit a programu dílčích akcí daných projektem, výběr INFORMACE Z RADNICE dodavatelů, uzavírání smluv, sledování rozpočtu, hlídání, aby byly dodrţeny podmínky pro pozdější vyúčtování dotace na projekt. Součástí kaţdého mého pracovního dne je také běţná koordinace chodu odboru, potvrzování interních formulářů apod. Vladimír Trnka: V rámci pracovního dne jsou činnosti, které se pravidelně opakují kaţdý den, jako je například příjem a rozdělení došlé pošty, vyřizování ţádostí, podepisování rozhodnutí vyhotovených na odboru a dále následují některé z těchto činností: konzultace řešených problémů s jednotlivými pracovníky odboru, občany, projektanty a zástupci samosprávy a firem, sledování legislativních změn a výkladů ustanovení zákonů, jednotlivých sloţkových ministerstev, kontrolní činnost ve správním území, účast na místních šetřeních a kontrolních prohlídkách staveb, odběry vzorků za účelem provádění kontrolních rozborů kvality vypouštěných odpadních vod, provádění povodňových prohlídek, účast při řešení havárií ve vztahu k ohroţení jakosti podzemních nebo povrchových vod. Petra Rosípalová, foto: Alena Fialová, Petra Rosípalová Jak je to s označováním ulic a budov Město na svůj náklad provádí označování ulic a jiných veřejných prostranství. Tabulky s názvem ulice se umisťují na začátku a na konci ulice a před a za křiţovatkou s jinou ulicí. Označení budovy čísly popisnými, evidenčními či orientačními si provádí vlastníci budov na vlastní náklady. V poslední době se poměrně často setkáváme s tím, ţe vlastníci či uţivatelé nemovitostí demontují tabulku s označením ulice ze své nemovitosti z důvodu opravy fasády, avšak tabulku jiţ poté na původní místo neinstalují, ani MěÚ o instalaci nepoţádají. Pokud by tabulka s označením ulice byla ve špatném stavu, je moţno se obrátit na MěÚ evidenci obyvatel paní Tomčalovou (tel ) a ta zajistí na náklady města vyhotovení a instalaci tabulky nové. Jiţ jsme se setkali i s tím, ţe vlastník nemovitosti odmítá instalaci tabulky na své nemovitosti, a proto povaţujeme za nezbytné upozornit na to, ţe vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti; v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy, označení nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto, jinak se jedná o přestupek, za coţ lze uloţit pokutu aţ do výše 10 tisíc Kč. Rozhodně není naší prioritou ukládat pokuty, ale máme zájem, aby ulice, veřejná prostranství i domy byly řádně označeny, a to z důvodu lepší orientace nejen nás občanů města, ale zejména návštěvníků města, zdravotnické záchranné sluţby apod. Při této příleţitosti si dovolujeme poţádat občany o spolupráci pokud zjistíte, ţe některá ulice není řádně označena (tabulka s označením chybí nebo je ve špatném stavu), oznamte, prosím, tuto skutečnost paní Tomčalové. V rámci schváleného rozpočtu se budeme snaţit zajistit nápravu. Ludmila Neuvirtová, MěÚ Mohelnice, vedoucí odboru správního Kontejnery a lešení na pozemních komunikacích musí mít povolení Vzhledem k neustále se vyskytujícím problémům s umisťováním kontejnerů, lešení, skládek materiálů apod., na pozemních komunikacích v našem městě, bychom Vás rádi touto cestou seznámili se základními pravidly pro vyřízení povolení na jejich umístění, a to jak na vozovce komunikace, tak i na chodníku, který je rovněţ pozemní komunikací. Následující řádky jsou určeny hlavně pro vlastníky nemovitostí, které těsně přiléhají buď přímo k vozovce nebo chodníku určeném pro uţívání veřejností. Umístění kontejneru nebo lešení, skládky dřeva, stavebních hmot a podobně, podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podléhá, podle ustanovení 25 odst. 6 písm. c) bod 2 (umisťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů neslouţících k údrţbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny, např. zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.), povolení zvláštního uţívání komunikace. Pokud tedy vlastník nemovitosti chystá opravu fasády nebo střechy a podobně na domě přímo přilehlém k pozemní komunikaci a bude třeba na komunikaci umístit zařízení staveniště (lešení a kontejner), je povinností zhotovitele, se kterým vlastník domu uzavře smlouvu, poţádat u příslušného silničního správního úřadu o povolení zvláštního uţívání komunikace. Povinnost poţádat o povolení zvláštního uţívání komunikace má i majitel domu, pokud provádí např. vyklízení suti sám a je nutno umístění kontejneru. Příslušným silničním správním úřadem v rámci územní působnosti obce s rozšířenou působností je MěÚ Mohelnice, odbor dopravy. Zde je pro ţadatele připraven formulář ţádosti o povolení zvláštního uţívání komunikace jak v podobě tištěné, tak v elektronické (na webových stránkách města Mohelnice: K ţádosti je třeba přiloţit jednoduchý náčrt umístění lešení nebo kontejneru, dále je potřeba poţádat o souhlas s umístěním vlastníka pozemní komunikace, coţ je u místních komunikací Město Mohelnice, u silnic II. nebo III. třídy Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údrţby Šumperk, u silnic I. třídy Ředitelství silnic a dálnic Olomouckého kraje. Dokončení článku na straně 5. 2

3 INFORMACE Z RADNICE Váţení občané, rád bych Vás poţádal o vyplnění Dotazníku spokojenosti občana města Mohelnice. Výstupy z tohoto dotazníku budou pečlivě vyhodnoceny a budeme s nimi v budoucnu pracovat při rozhodování o dalším rozvoji města. Rádi bychom také znali Váš názor na úroveň školství, kultury, moţnosti sportovních aktivit a dalších sluţeb v našem městě. Dotazník je určen pro občany Mohelnice a její místní části: Újezd, Studená Loučka - Bušín, Buková, Řepová Podolí, Libivá, Květín, Křemačov. Vyuţijte tak moţnost vyjádřit svůj názor na kvalitu ţivota v Mohelnici prostřednictvím tohoto dotazníku nebo jeho elektronické podoby, který naleznete na Pokud pouţijete dotazník z Mohelnického zpravodaje, vytrhněte jej a odevzdejte do 16. září na podatelně Městského úřadu v Mohelnici. Děkuji. Aleš Miketa, starosta DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI OBČANA MĚSTA MOHELNICE Obecné informace: (zakřížkujte, doplňte) Pohlaví muž žena Místní část Věk Zaměstnání student zaměstnaný nezaměstnaný důchodce 1. Jak jste spokojen(a) s vaší obcí, jako místem, kde žijete a pracujete? Vyberte pouze jednu možnost: velmi spokojen mírně spokojen mírně nespokojen velmi nespokojen 2. Vyjádřete úroveň vaši spokojenosti na bodové stupnici Prosím přiřaďte ke každé otázce bodové skóre podobně jako v předchozí otázce: 0 velice nízká spokojenost až 10 velmi vysoká spokojenost 2.1. Jak jste spokojen s mezilidskými vztahy ve vaší obci? 2.2. Jak jste spokojen s možnostmi provozovat své záliby a koníčky? 2.3. Jak jste spokojen se základními veřejnými službami? Z toho jak jste spokojen se: zdravotními službami? sociálními službami? mateřskými a základními školami? středními školami? hromadnou dopravou? fungováním Městského úřadu Mohelnice? fungováním veřejných služeb Mohelnice (svoz odpadu, úklid města,...)? fungováním policie ČR? 2.4. Jak jste spokojen s kvalitou okolního životního prostředí? 2.5. Jak jste spokojen s možnostmi zaměstnání ve vašem městě? 2.6. Jak jste spokojen s možnostmi účastnit se místního plánování, rozhodování či kulatých stolů? Skóre 0 až Nyní prosím seřaďte dané oblasti/položky v závislosti na vašem osobním hodnocení důležitosti Prosím přiřaďte ke každé otázce bodové skóre podobně jako v předchozí otázce Pořadí 1= nejvíce důležitý až 6 = nejméně důležitý 4. Nyní vyplňte první a poslední sloupec otázek: V prvním sloupci přiřaďte ke každé otázce bodové skóre podobně jako v předchozí otázce. V posledním sloupci napíšete číslice 1 pro nejdůležitější a 2 druhou nejdůležitější alternativu = bezpečné až 0 = nebezpečné mezilidské vztahy možnost uplatnit vaše zájmy a záliby základní veřejné služby kvalita okolního životního prostředí možnost zaměstnání možnost účasti na místním plánováni (např. územní plán) Jak je bezpečné podle vás: Zvolte 1 a 2 Být přes den doma s nezamknutými dveřmi? Nechat přes noc otevřené okno? Chodit v noci po hlavních ulicích? Chodit v noci po veřejných prostranstvích? 3

4 INFORMACE Z RADNICE = kvalitní až 0 = nekvalitní Zhodnoťte prosím kvalitu následujících služeb: Zvolte 1 a 2 Sportovní zařízení Divadla a kina Muzea a výstavní síně Kulturní domy Knihovny = dobré až 0 = špatné = kvalitní až 0 = nekvalitní Jak dostupné jsou následující základní služby: Zvolte 1 a 2 Praktičtí lékaři Nemocnice Sociální služby Policie Školy Veřejná doprava Zhodnoťte kvalitu následujících položek: Zvolte 1 a 2 Veřejné parky a zahrady, zeleň obecně Zastavěné prostory (zastavěné plochy, výstavba ve městě) Odvoz odpadů a čištění ulic Kvalita ovzduší Hlučnost v noci Hlučnost ve dne = dobré až 0 = špatné Jaký je váš názor na následující možnosti: Zvolte 1 a 2 Možnost odborné rekvalifikace Podpora novým podnikatelským záměrům Úroveň nezaměstnanosti ve vaší obci Hospodaření s majetkem obce Účelné a vyvážené užití příjmů obce Spokojenost s investičními akcemi města = vysoké až 0 = nízké Zhodnoťte prosím následující možnosti Vašeho zapojení do rozhodování ve vaší obci: Podílet se na místním plánovacím procesu (příprava územního plánu apod.) Stát se členem zájmových organizací, spolků Podávat přímé žádosti/dotazy na místní úřad Účast v komunálních volbách/referendech Zvolte 1 a 2 4

5 INFORMACE Z RADNICE KADEŘNICKÉ STUDIO S. K. NEUMANNA 1, MOHELNICE Romana Šmitáková tel.: R AKCE NA ZÁŘÍ PRO ŽENY: ZDARMA MYTÍ NEBO MASÁŽ? VYBERTE SI! Kontejnery a lešení na pozemních komunikacích... Dokončení článku z 2. strany Můţe-li zvláštní uţívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, je nutný předchozí souhlas příslušného orgánu Policie České republiky, v našem případě se sídlem v Šumperku. Povolení zvláštního uţívání komunikace je, dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zpoplatněno následujícími částkami: Pokud doba zvláštního uţívání nepřesáhne dobu 10 dnů, činí správní poplatek 100 Kč, od 10 dnů do 6 měsíců 500 Kč a od 6 měsíců výše Kč. Pokud vlastník nemovitosti nebo zhotovitel prací o povolení zvláštního uţívání komunikace nepoţádá a umístí na komunikaci předměty neslouţící k její opravě či údrţbě, jak je jiţ výše uvedeno, jedná se převáţně o kontejnery, lešení, skládky stavebního materiálu a podobně, dopouští se podle ustanovení 42a zákona o pozemních komunikacích, přestupku (v případě fyzické osoby) nebo podle ustanovení 42b téhoţ právního předpisu, správního deliktu (v případě podnikající fyzické osoby anebo právnické osoby), za coţ mu v obou případech při projednání ve správním řízení hrozí sankce aţ do výše Kč. Je důleţité si uvědomit, ţe povolení správního orgánu k výše uvedenému není jen kusem papíru, ale za důsledného plnění podmínek v něm uvedených slouţí k ochraně pracovníků, provádějících práce i k ochraně široké motoristické i nemotoristické veřejnosti, pohybující se v bezprostřední blízkosti pracovního místa. Neboť jen dobře dopravními značkami označené pracoviště včas upozorní řidiče i chodce na případnou překáţku na pozemní komunikaci a nebezpečí hrozící např. spadem materiálu a podobně při provádění stavebních prací. Lenka Kalousová, MěÚ Mohelnice, Připomínáme: Zprostředkovatelé spotřebitelských úvěrů pozor! Od nově! Pokud jste zprostředkovatelem či poskytovatelem spotřebitelských úvěrů, týkají se Vás změny, které obsahuje nový zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Tento zákon s sebou přinesl i novelu ţivnostenského zákona. Doposud mohli podnikatelé poskytovat či zprostředkovávat úvěry v reţimu ţivnosti volné. V tomto reţimu mohou pokračovat po dobu 1 roku (do ) od účinnosti nového zákona o spotřebitelském úvěru. Avšak od lze nadále poskytovat či zprostředkovávat spotřebitelské úvěry pouze na základě ţivnostenského oprávnění ţivnosti vázané s předmětem podnikání Poskytování nebo zprostředkovávání spotřebitelského úvěru. Pokud v průběhu letošního roku podnikatel oznámí, ţe hodlá v provozování původní činnosti pokračovat, a doloţí ţivnostenskému úřadu doklady prokazující splnění odborné způsobilosti pro ţivnost vázanou Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, ţivnostenský úřad bez problémů provede zápis do ţivnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis; tento úkon nepodléhá správnímu poplatku. Pro získání takového oprávnění stanovuje ţivnostenský zákon poţadavky na odbornou způsobilost: Střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo Osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným MŠMT, nebo ministerstvem, do jehoţ působnosti patří odvětví, v němţ je ţivnost provozována, nebo 3 roky praxe v oboru. Obsahová náplň zmíněné vázané ţivnosti je: Činnosti spojené s poskytováním nebo přislíbením spotřebitelského úvěru, jíţ se rozumí odloţené platby, půjčky, úvěr nebo jiné obdobné finanční sluţby spotřebiteli věřitelem nebo zprostředkovatelem podle zákona o spotřebitelském úvaru. Poskytovatelům úvěrů zcela nově nastává povinnost posoudit úvěruschopnost ţadatele o úvěr. Povinnost je v novém zákoně cílena zejména na nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů. Zprostředkovatelé úvěrů budou v rámci ţivnostenského zákona dozorování Českou obchodní inspekcí. Z pohledu samotných spotřebitelů by měl nový zákon přinést jejich větší ochranu, ať uţ se jedná o zamezení uzavírání rizikových úvěrů a tím dalšímu zadluţování klientů, nebo o získání silnějšího postavení v případě ţádosti o odstoupení od smlouvy. Nová úprava umoţňuje spotřebiteli bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy o spotřebitelském úvěru do 14 dnů po jejím uzavření. 5 Placená inzerce Nová povinnost zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů Dne nabyl účinnosti zákon č. 180/2011 Sb., který Vám ukládá novou informační povinnost vůči finančnímu arbitrovi ČR! Dle výše uvedeného zákona máte povinnost finančnímu arbitrovi poskytnout své zákonem dané identifikační údaje, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona (tj. do ). Noví podnikatelé musí tuto povinnost splnit nejpozději ke dni, od něhoţ jsou oprávněny vykonávat svou činnost. Povinnost lze splnit a podrobnější informace nalézt na webových stránkách: Pokud svou povinnost nesplníte, vystavujete se moţnosti postihu aţ do výše ,-- Kč. Miroslava Březinová, MěÚ Mohelnice, vedoucí odd. Obecní živnostenský úřad K 31. červenci 2011 bylo na mohelnické pobočce Úřadu práce evidováno celkem 898 uchazečů o zaměstnání s mírou nezaměstnanosti 9,28 %. Z toho občanů s trvalým bydlištěm v Mohelnici bylo 478 (míra nezaměstnanosti 9,16 %).

6 Dny města Radlin a Dny evropského dědictví Moţná jste uţ zaregistrovali po městě vylepené plakáty, které vás zvou na akci Dny města Radlin v Mohelnici a Dny evropského dědictví, která se bude konat ve dnech na náměstí Svobody. Plakát je pojat velmi netradičně a moderně. Symbolizuje příchod hostů (kapel), hudebních nástrojů (kultury) a objímajících se párů (partnerství) ve světle reflektoru (kulturní akce). Je vyveden v barvách státních vlajek ČR a Polska (červená, bílá, modrá) a je doplněn neutrální černou. V Mohelnici vystoupí Aneta Langerová. Foto: Standa Merhout. A co vám vlastně program nabízí? Vedle zajímavých vystoupení našich i polských skupin a souborů se můţete těšit na známé umělce z Mohelnice a blízkého okolí Madalen, Herrgott, Zdeněk Hamřík, módní přehlídku Mohelnického spolku ručních řemesel a módního návrháře Luďka Hanáka ale i na interprety republikového formátu, jako je kapela Fleret, Věra Špinarová a zejména Aneta Langerová. Atmosféru dokreslí výstava historických vozidel a souběţně s ní cimbálová muzika, ale také i ukázka umění šermířů z Mohelnické sebranky. Nenechte si ujít ani zajímavé přednášky. První z nich se uskuteční v sobotu od 15 hod. v muzeu a jejím tématem budou nejvýznamnější rodáci města Mohelnice. Druhá začíná v neděli rovněţ v 15 hod. ve farním kostele sv. Tomáše Becketa a bude se věnovat historii tohoto nádherného chrámu. A kdyby vám v průběhu celé akce vyhládlo, můţete ochutnat polská regionální jídla a nápoje nebo navštívit stánky s občerstvením. Věříme, ţe mezi nás zavítají i prodavači výrobků tradičních lidových řemesel, abyste si mohli odnést i něco hezkého domů na památku. Celá akce je financována z prostředků města Mohelnice, ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis, Olomouckého kraje a sponzorů, kterým tímto za jejich podporu děkujeme. Martina Wolfová, MěÚ Mohelnice, odbor školství a kultury Jak pokračuje digitalizace televizního vysílání Digitální televizní vysílání je modernější způsob přenosu televizního signálu, který umoţní lépe nakládat s frekvencemi, na nichţ televizní stanice vysílají. Digitalizace přináší otevření současného televizního trhu, rozšíření nabídky televizních programů a umoţňuje vyuţívat doprovodné sluţby, jako je například elektronický programový průvodce (EPG). Protoţe však není vysílacích kanálů nazbyt, musí se postupně uvolnit vysílací frekvence současných analogových televizí, tedy ČT 1, ČT 2, Novy, Primy, popřípadě regionálních vysílatelů, na kterých je pak zahájeno digitální televizní vysílání. Přechod ze současného zemského analogového vysílání na zemské digitální vysílání proto probíhá po jednotlivých územních oblastech a řídí se závazným harmonogramem stanoveným nařízením vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu). Přechod na digitální televizní vysílání probíhá současně v celé Evropě. V České republice bude poslední analogový vysílač vypnut v polovině roku ANALOG V ÚZEMNÍ OBLASTI JESENÍK končí 31. ŘÍJNA 2011! Zemské analogové TV vysílání z vysílačů velkého výkonu Jeseník ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ Praděd a Olomouc - Radíkov bude 31. října 2011 ukončeno. Na většině územní oblasti Jeseník tak nebude od října moţné přes anténu přijímat analogově ţádný televizní program. Na blíţící se termín vypnutí analogových vysílačů budou diváci, kteří signál příslušných vysílačů přijímají, upozorněni zobrazením piktogramu se čtyřmi čtverečky, informační lištou a spoty. Pro další příjem televizního signálu je třeba se rozhodnout, zda zůstat i nadále u zemského (přes anténu) televizního vysílání, nebo vyuţít satelitní, kabelovou nebo internetovou (IPTV) televizi. Při volbě zemského televizního vysílání je třeba zakoupit buď set-top -box (převaděč signálu) a zapojit jej mezi anténu a televizor, nebo nový televizor s vestavěným digitálním tunerem. Těch, kdo nyní přijímají televizi přes kabel, satelit nebo internet, se ukončení zemského analogového vysílání nijak netýká a televize jim i bez úprav bude fungovat standardně i po 31. říjnu. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ JIŢ BĚŢÍ I U NÁS Digitální televizní vysílání je zahájeno vţdy s alespoň šestiměsíčním předstihem před ukončením zemského analogového televizního vysílání. Nic tedy občanům nebrání vyřešit přechod a případné komplikace s ním spojené jiţ nyní a vyhnout se tak časovému tlaku. Ti, kteří dnes přijímají analogový televizní signál šířený terestricky (z pozemních vysílačů) a na příjem digitálního vysílání se včas nepřipraví, přijdou po o moţnost sledovat televizi. Konkrétní rozdělení kanálů pro jednotlivé multiplexy je následující: Pozn.: Multiplex 2 a 3 bude zapnut MULTIPLEX Multiplex 1 - ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 Sport Multiplex 2 - Nova, Nova Cinema, Barrandov, Prima, Prima Cool Multiplex 3 - Prima Love, R1, Radio Proglas V multiplexu 1 a 3 lze také přijímat některé rozhlasové programy. V případě, ţe potřebujete více informací, navštivte poradnu na webu nebo zavolejte na infolinku CO MŮŢE PŘECHOD NA DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ ZKOMPLIKOVAT? Největším problémem mohou být tzv. společné televizní antény (STA), které je třeba včas na příjem digitálního vysílání upravit. Někdy je nutná i výměna rozvodů v celém objektu. Všechny tyto úpravy musí řešit správce objektu a nejčastěji provádět specializovaná firma. Kateřina Škarková Z našeho středu navždy odešli: LOKALITA VYSÍLAČ KANÁL MULTIPLEX 1 Jeseník Praděd 36 MULTIPLEX 2 Jeseník Praděd 53 MULTIPLEX 3 Jeseník Praděd 51 Jan LINDUŠKA z Mohelnice (69 let), Jan VYKYDAL z Mohelnice (69 let), Jan SKYVA z Mohelnice (75 let), Ladislav ŠAFÁŘ z Mohelnice (69 let), Helena BENDOVÁ z Mohelnice (79 let), Miroslava DANIELOVÁ z Mohelnice (78 let), Zdenka JENIŠOVÁ z Mohelnice (89 let), Marie KLÍMKOVÁ z Mohelnice (89 let), Tomáš KUDRNA z Mohelnice (47 let), Bohuslav KRÁL z Mohelnice (76 let), Ludmila MAKASOVÁ z Mohelnice (85 let), Adolf HAVLÍČEK z Mohelnice (69 let). 6

7 Třídění odpadu v Mohelnici Přibylo 50 ks nových kontejnerů! ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ Třídění odpadů je nejen ekologické, ale za současných podmínek i ekonomicky výhodné. Čím více odpadů vytřídíme a vhodíme do barevných kontejnerů, tím více naše město získá finančních odměn od společnosti Eko-kom, a.s. Tato firma platí kaţdé obci za mnoţství vytříděných komodit. Zároveň zaplatíme méně za netříděný odpad, který vhazujeme do černých nádob. Náklady na likvidaci netříděného odpadu jsou nejvyšší!!! A proto město Mohelnice ve spolupráci se svozovou firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. a společností Eko-kom a.s. na konci měsíce července navýšilo počet kontejnerů na tříděný odpad o 56 ks. V Mohelnici tak nyní máte k dispozici 61 kusů ţlutých kontejnerů na plastový odpad, 78 kusů modrých kontejnerů na papír a 48 kusů kontejnerů na sklo, čímţ by se měla zvýšit i finanční odměna: za hustotu sběrné sítě za sběr 4 komodit za akreditované svozové firmy a dále Bonus efektivity Papír Bonus efektivity Plast Bonus efektivity Sklo Zjednodušeně lze říci, ţe ušetří nejen město, ale i občané platící místní poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů. Pro srovnání uvedený poplatek činil v předchozím roce 492 Kč/ osobu, v letošním činí 432 Kč/osobu. Rozmístění kontejnerů proběhlo pouze na území města Mohelnice. Místní části města (Libivá, Květín, Studená Loučka, Buková, Bušín, Řepová, Podolí, Křemačov, Újezd) disponují celkem 32 kusy kontejnerů (plast 17 ks, papír 17 ks, sklo 8 ks) a prozatím zůstávají beze změny. Pokud se zvýšení kontejnerů ve městě osvědčí, dojde k navýšení počtu kontejnerů i v uvedených místních částech města Mohelnice. Kromě papíru, skla a plastu včetně nápojových kartonů, lze třídit i elektrozařízení. Opět platí: Čím více elektrozařízení vytřídíme, tím více naše město získá finančních bonusů, které lze vyuţít ke zkrášlení našeho města. Elektrozařízení lze odloţit ve sběrném dvoře na ulici Nádraţní nebo jej lze odloţit i do instalovaných červených kontejnerů, které jsou umístěny na ulici Stanislavova (u KB) a na ulici Vodní v Mohelnici. Odpady, které jsou svezeny z barevných kontejnerů, je nutné dále dotřídit. Na tzv. dotřiďovací lince se odpady třídí na jednotlivé druhy dle jejich dalšího zpracování (recyklace) a zároveň se odstraňují neţádoucí příměsi, nečistoty a odpady. Při recyklaci jsou zpracovány odpady na nové materiály. Kaţdý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další ţivot odpadu - pokud ho správně roztřídíme, umoţníme tak jeho recyklaci a znovupouţití; pokud ho vyhodíme do popelnice na komunální odpad, odpad se uloţí na skládce nebo se jinak bez dalšího vyuţití zlikviduje. V souvislosti s navýšením počtu kontejnerů na tříděný odpad došlo v Mohelnici k některým změnám v zaţitém způsobu odkládání odpadu. Smyslem reorganizace některých kontejnerových stanovišť je usnadnění a přiblíţení moţnosti třídit odpad. Nutno připomenout, ţe místo k odkládání odpadu dle zákona o odpadech určuje město Mohelnice a občan jej musí respektovat. Nelze tedy s kontejnery svévolně manipulovat či je přemisťovat. Kromě navýšení počtu kontejnerů bude město Mohelnice s ohledem na finanční moţnosti stávající kontejnerová stanoviště postupně opravovat/upravovat a nová budovat tak, aby došlo ke zkvalitnění komfortu při odkládání odpadu. Jako kaţdá nová situace i tato je spojena s určitou nedokonalostí, ale věříme, ţe vzájemným respektem a pochopením dosáhneme spokojenosti. MÝTY V OBLASTI ODPADŮ 1. Stejně se to sype na jednu hromadu. Nikoli, po roztřídění už se jednotlivé materiály nikdy nemíchají dohromady. 2. Kontejnery na tříděný odpad jsou málokde. Průměrná vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad se každoročně zkracuje. Průměrná aktuální vzdálenost v České republice je 113 metrů. 3. Je to jenom módní výstřelek, který pomine. Třídit odpady není nic módního jedná se spíše o společenskou odpovědnost a třídit by tak měl opravdu každý. Odpady se vlastně třídí už odnepaměti. 4. Jsem na třídění uţ starý, to je pro mladý. Chyba, je to pro všechny a třídit může každý. Pravdou je, že pozitivní dopad třídění nejvíce pocítí mladší generace. 5. Třídí málokdo. Omyl, 2/3 Čechů odpady aktivně třídí! Většina spoluobčanů tak považuje třídění odpadu za běžnou součást každodenního života. 6. Kdo třídí odpad, musí chodit častěji ke kontejnerům. Tím, že se rozhodnu začít třídit, se má produkce odpadu nezvýší a nemusíte tedy chodit s odpadem častěji právě naopak. 7. Třídění zabere doma spoustu místa. Záleží na každém z nás a jeho zvyklostech, jak si doma třídění odpadů zařídí. Nemusíme na to pořizovat speciální koše nebo nádoby. VÝZNAM ZNAČKY ZELENÝ BOD Značka Zelený bod je ochrannou známkou. Označení obalu uvedenou značkou znamená, ţe za něj byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a vyuţití obalového odpadu v souladu s platnou legislativou EU. NEVÍTE JAK TŘÍDIT? ETIKETY NA OBALECH OD VÝROBKŮ NAPOVÍ Kaţdý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtíţné poznat, z čeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak máme s takovým obalem po pouţití naloţit: PAPÍR modré kontejnery PLAST, NÁPO- JOVÝ KARTON ţluté kontejnery SKLO Více na: Petr Kapl, MěÚ Mohelnice, oddělení hospodářské správy Ceník inzerce v Mohelnickém zpravodaji platný od Malá inzerce (6 x 8 cm) 650 Kč Střední inzerce (6 x 18 cm) Kč Velká inzerce (13 x 18 cm) Kč AKCE: ZDARMA - při objednávce šesti po sobě jdoucích inzerátů Ke zveřejnění je nutná písemná objednávka s fakturačními údaji! Na webových stránkách města se zveřejňují mj. také informace o nalezených psech a dalších zatoulaných zvířatech. 7

8 ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ 8

9 Úřad bude tisknout a kopírovat levněji ZAJÍMAVOSTI Situace s příjmovou stránkou rozpočtu není nijak lichotivá. Celkový výběr daní v roce 2011 pokulhává za odhady, a je proto nutno zintenzivnit naši snahu v hledání úspor běţných výdajů. Chod úřadu nesmí být výjimkou v šetření. Naší snahou je mít štíhlý, velmi výkonný, moderní úřad s co nejniţšími výdaji, poskytující občanům kvalitní sluţby. Ve snaze ušetřit finanční prostředky dochází průběţně k posuzování servisních smluv na sluţby, které jsou úřadu poskytovány. Ne všude je moţné ihned nevýhodný smluvní vztah ukončit, avšak jsou oblasti, kde to jde relativně velmi snadno. Jednou z těchto sluţeb, které úřad vyuţívá, je kopírování a tisk na pronajatých multifunkčních zařízeních. Smlouva na poskytování těchto sluţeb byla v minulosti uzavřena, konkrétně v roce 2003, s mnoha dodatky, které rozšiřovaly objem poskytovaných sluţeb. Tak, jak se úřad zvětšoval, rostla i potřeba kopírování a tisku dokumentů. V květnu 2010 byl podepsán dodatek ke smlouvě, který navýšil objem těchto sluţeb a prodlouţil smluvní vztah o 48 měsíců. Konkrétně se jednalo, za uplynulé čtyři kvartály o částku Kč, kterou úřad za tyto sluţby zaplatil. S touto situací jsem se nechtěl smířit, protoţe jsem měl podezření, ţe finanční prostředky, které na tisk a kopírování vynakládáme, neodpovídají situaci na trhu. Proto jsem inicioval zadání výběrového řízení v souladu s interní směrnicí úřadu postup při zadávání výběrových řízení u zakázek malého rozsahu. Výsledky výběrového řízení potvrdily moji obavu. Na druhou stranu je to potěšující zpráva pro všechny a já děkuji za organizaci výběrového řízení vedoucí kanceláře tajemníka a oddělení IT. Při stejném průměrném počtu kopií by mělo vyjít kopírování a tisk na dalších 12 měsíců jen na Kč, coţ představuje úsporu bezmála 30 %! Tato cena obsahuje pronájem zařízení a také papír, tonery a další spotřební materiál. V této souvislosti jsem provedl namátkový průzkum a porovnával jsem počet výtisků jiných úřadů a úřadu našeho. Dospěl jsem k závěru, ţe počet výtisků je řádově srovnatelný s počtem výtisků dokumentů na jiných úřadech obdobné velikosti. Přebytky plynoucí z úspor běţných výdajů pouţijeme na opravy chodníků a vybudování nových parkovacích míst. Antonín Navrátil, místostarosta Poznejte své město Kostel sv. Stanislava V 16. století Mohelnice velmi vzkvétala, rostl počet obyvatel a dosavadní pohřebiště u farního kostela bylo nedostatečné. Nastala nutnost zaloţit nový hřbitov a dle církevních zvyklostí byl spojen se stavbou kostela. Bývalý hřbitovní kostel byl postaven před rokem 1580 praţským arcibiskupem Antonínem Brusem, velmistrem kříţovnického řádu, vídeňským biskupem a mohelnickým rodákem a po Brusově smrti byl vysvěcen olomouckým biskupem Stanislavem Pavlovským Jde o jednolodní podélný kostel s polygonálním závěrem, s vestavěnou kvadratickou věţí a obdélnou sakristií. Fasáda s opěrnými pilíři je členěna lesénovými rámy, při vstupu je kamenný portál. Presbytář i loď jsou zaklenuty valenou klenbou s výsečemi. Na vybavení interiéru přispěl další mohelnický rodák, praţský arcibiskup Martin Medek, který navíc věnoval kostelu 3 zvony, které jsou účetně doloţeny v r Poslední zvony byly zrekvírovány za války roku 1917 a opět roku Při vypálení města Švédy byl kostel roku 1642 zapálen a vypleněn, v polovině 17. století za biskupa Lichtensteina byl opraven a byla k němu přistavěna věţ. Biskupský znak Karla II. z Lichtensteina byl do zcizení roku 1992 nad hlavním vchodem. Uvnitř kostela jsou cenné renesanční náhrobky, po vnějším obvodu fasády jsou rozmístěny barokní a pozdější náhrobní kameny a v závěru kostela velký kamenný kříţ. Aţ do roku 1940 byl hřbitov s kostelem obehnán cihlovou zdí se vstupní bránou s nápisem v němčině: Hranice mezi časem a věčností a dvě tabulky s poučením v latině: Neodmítej milosti mrtvému. Svůj chléb a víno rozdávej nad hrobem spravedlivého. Protoţe je vznešená myšlenka modlit se za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy. Sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm. Pamatuj: jaký soud byl vynesen nade mnou, takový bude i nad tebou, nade mnou včera, nad tebou dnes. Hřbitovní brána byla v roce 2008 restaurována, ale dosud čeká na opravu část omítky nad sanační omítkou a přilehlý domek, kde dříve bydlel hrobník. Dnes hřbitov slouţí jako nepříliš lákavý městský park, který čeká na celkovou revitalizaci se zakomponováním hřbitovní brány, s náznakem ohradní zídky, obnovou cestiček, náhrobků i zeleně. Jitka Srovnalová, MěÚ Mohelnice, odbor školství a kultury Foto: Petra Rosípalová Ještě jednou a naposledy aneb rekapitulace školy Mlýnská Výměna oken a zateplení půdy na škole Mlýnská stálo celkem Kč. Z této částky je podíl města Kč a dotace Kč. Zakázku provedla firma Svět oken s.r.o. Vsetín za Kč. Rozdíl mezi částkou celkovou Kč a provedenou Kč je suma vydaná za energetický audit, projektovou dokumentaci a úkony související s podáním ţádosti o dotaci. Ano, částka kolem Kč je vysoká, zvláště kdyţ uváţíme, ţe k výměně oken a zateplení není potřebné stavební povolení a projektová dokumentace. Bohuţel bez projektové dokumentace, energetického auditu a ţádosti plné byrokratických dat, které nejsme schopni sami si sepsat a musíme si najmout specializovanou firmu, je získání dotace nemoţné. Měli bychom dosáhnout úspory 582 GJ/rok a sníţení emisí 33 t/rok. Při ceně tepla cca 700 Kč za 1 GJ je teoretická návratnost naší investice necelých 57 měsíců (necelých 5 let), coţ je obrovský úspěch současného vedení města. Při srovnání návratnosti naší investice 105 měsíců (necelých 9 let) se základní školou na ulici Vodní, provedenou za bývalého vedení města. Je s podivem, ţe se stejnými zaměstnanci městského úřadu a pouze s jiným politickým vedením města se dá dosáhnout tak rozdílných výsledků. Rád bych tímto poděkoval zaměstnancům městského úřadu, kteří se podíleli na výsledku zakázky na škole Mlýnská. Pavel Kuba, místostarosta města Mohelnice, foto: Tomáš Dokoupil Ryzáček, o.s, Vyšehorky Den otevřených dveří 10. září 2011 od 14 hodin Můţete se těšit na ukázku hiporehabilitací, na představení komunikace s koněm, předvedení koně v tahu a další bohatý program. Akce je součástí projektu Můj přítel kůň. Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. 9

10 Vyhlašuje se Mohelnický talent 2011 Město Mohelnice se rozhodlo inovovat v minulosti vyhlašované ankety Výrazný talent v oblasti kultury, Vyhodnocení nejlepších sportovců a Setkání trenérů. Sloučilo je do jedné aktivity zaměřené na děti a mládeţ a rozšiřuje i tematický záběr. Vyhlašuje ocenění Mohelnický talent 2011 pro ţáky 1. a 2. stupně základních škol, a to v kategoriích umění, sport, společenské a přírodní vědy. Nominaci můţe zaslat ředitel školy a školského zařízení, zástupce právnické osoby nebo zletilá fyzická osoba mající přímý vztah k uchazeči na ocenění. Návrh musí být doručen na městský úřad do Z nominací budou následně vybráni ti, kteří budou oceněni. Podrobnosti o pravidlech pro ocenění najdete na Slavnostní vyhlášení se uskuteční v rámci oslav svátku 28. října, které proběhnou v sobotu v Městském kulturním středisku. Ocenění ţáci obdrţí pamětní list a poukázku na odběr knihy. Tak neváhejte a nominujte ty, kteří si ocenění zaslouţí! Martina Wolfová, MěÚ Mohelnice, odbor školství a kultury Mohelnická televize vysílá přes internet ţivě Ve středu 14. září 2011 budete moci sledovat v přímém přenosu 9. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice. Ţivé vysílání bude dostupné na internetových stránkách po kliknutí na kanál OBEC a dále pak na tlačítko ŢIVĚ v pravém menu. redakce Vyberte vítěze! ZAJÍMAVOSTI V rámci akce Bezpečně na prázdniny byla pro předškoláky připravena výtvarná soutěţ. Pomozte nám s hodnocením nejlepších obrázků! Odevzdané obrázky jsme rozdělili podle věku do dvou kategorií: I. děti narozené do r včetně a II. děti narozené v r V kaţdé kategorii budou vyhodnoceny a oceněny tři obrázky, které se budou nejvíce líbit. Ocenění bude předáno dne při příleţitosti Dnů města Radlin v Mohelnici a Dnů evropského dědictví na mohelnickém náměstí Svobody. Odevzdané obrázky je moţno vidět a hlasovat o nich ve vestibulu nové budovy Městského úřadu v Mohelnici, či na internetových stránkách městského úřadu od do MěÚ Mohelnice, odbor dopravy Nová parkovací místa Před časem jsem byl na konferenci zabývající se evropskými dotacemi. Dostal se mi do ruky bulletin, v kterém mě zaujal článek o budování parkovacích míst ve městě Přerov. Článek vychvaloval vedení města, které bylo schopno proinvestovat 35 mil. Kč a zřídit ve městě 350 nových parkovacích míst. Tzn., za 1 parkovací místo Kč. A jak jsme na tom my v Mohelnici? Nám vychází jedno parkovací místo na Kč. V tomto roce vznikne 65 nových parkovacích míst na ulici Vodní, Hálkova a Adolfa Kašpara. Podotýkám, ţe nová parkovací místa budou zbudována podle řádných projektů a budou provedeny předepsané zátěţové zkoušky na zhutněnost podloţí. Na ulici Hálkova bude zhotovitelem firma pana Miroslava Němce, na ulici Vodní firma VH Prospekt s.r.o. Olomouc. Stavební dozor bude mít na starosti ing. Petr Michek. Na ulici Vodní bude ještě tento rok vybudováno 35 parkovacích míst. Jediným problémem na této ulici je uzavírka ulice po dobu zhotovení kanalizace a zaasfaltování rýhy po kanalizaci v příštím roce. Pevně věřím, ţe občané bydlící v domech Vodní 17, 19, 21, 23 a sousední ulice Pionýrů budou trpěliví do konce listopadu, kdy by mělo být hotovo. Nesporným plusem je to, ţe obě akce (kanalizace a nová parkovací místa) proběhnou dohromady do konce tohoto roku a měly by být přínosem pro občany města bydlící v této lokalitě. Pavel Kuba, místostarosta města Mohelnice 10 Placená inzerce

11 Placená inzerce Konec německé Mohelnice Koncem třicátých let minulého století (před 2. světovou válkou) ţilo v Mohelnici Němců a pouze 650 Čechů. Výhradně německé ZAJÍMAVOSTI obyvatelstvo ţilo také v okolních vesnicích Újezd, Podolí, Křemačov, Vyšehorky, Libivá, Vlachov, Květín, Řepová, Krchleby, Javoří, Maletín, Svojanov, Studená Loučka, Buková, Bušín, Líšnice, Svojanov, Zavadilka a Vacetín. Na Postupimské konferenci vítězných mocností (Velká Británie, USA, Francie a SSSR) bylo rozhodnuto, ţe německé obyvatelstvo z Pruska, Polska, Ukrajiny a Československa bude odstěhováno do Německa. První transport jednoho tisíce a dvou set mohelnických občanů německé národnosti byl z mohelnického nádraţí vypraven v tak zvaných dobytčích vagonech 3. dubna 1946 a směřoval do města Lauterbach v Hessensku. Po příjezdu do cíle byli všichni cestující usídleni se svými třiceti aţ padesáti kilogramy osobního majetku v obcích Büdingen a Altenstadt. Další vlaky pak byly z Mohelnice vypravovány za stejných okolností ve dnech (1 197 osob do Augsburgu v Bavorsku - dále jen B), (1 196 osob do Aalen, Badensko Würtenbersko), (1203 osob do Dachau - B), (1 229 osob do Regensburgu - B), (1 200 osob do Regensburgu - B), (1 204 osoby do Bambergu - B), (1 199 osob do Sandbachu - B), (1 203 osob do Bamberg - B), (1 205 osob do Gießen v Hessensku), (1 206 osob do Fuldy v Hessensku), (1 218 osob do Augsburgu - B), (297 osob do Rosenheimu - B), (1 212 osob do Schlüchtern v Hessensku), (1 235 osob do Gelnhausen v Hessensku). Poslední vlak odjel 2. října 1946 do stanice Hockenheim v Badensku Würtenbersku a posledních obyvatel Mohelnice a okolních vesnic bylo ubytováno v obcích Bietigheim, Leonberg, Herbrechtingen a Nürtingen. V Mohelnici skončila v tyto dny dvojjazyčnost. Lístkové oddělení MNV registrovalo sotva 100 Němců s nárokem na výdej potravinových lístků. Od 15. října 1946 byla veškerá úřední jednání vedena pouze v češtině, matrika byla vedena česky a v kostele byly pouze české bohosluţby. Několik set let německá Müglitz se stala českou Mohelnicí. Od událostí nedobrovolného vystěhování německých obyvatel z Československa do vojenských okupačních zón vítězných mocností v Německu letos uplyne 65 let. Ctirad Štipl, kronikář města Mohelnice Vyhrajte vstupenky do kina Po prázdninové odmlce máte opět moţnost soutěţit o vstupenky do mohelnického kina. V září se hraje o dvě vstupenky na film Jana Eyrová a pět vstupenek na rodinný film Šmoulové. Pokud si chcete zasoutěţit, odpovězte na otázky a spolu se jménem, kontaktním telefonem a soutěţním kuponem odevzdejte do uzávěrky v MKS. Výherce bude vyrozuměn telefonicky. Jana Eyrová (pátek v 17 a h) je americká adaptace světoznámého románu. Uzávěrka soutěţe je 13. září Kterou knihou se film inspiroval? Šmoulové (pátek v 15 a 17 h). Malé hrdiny také není potřeba více představovat, všichni je známe z televizního seriálu. Uzávěrka soutěţe je 26. září Jak se jmenuje kocour čaroděje Gargamela? a) Arabel b) Ajamel c) Azrael Petra Rosípalová DO KINA 9/2011 Dětská soutěţ DO KINA 9/ Placená inzerce

12 POZVÁNKA 12

13 Jak jsem poznala Rarášky a měla tak o starost míň ZAJÍMAVOSTI, POZVÁNKY Někdy koncem března tohoto roku přišla na návštěvu mateřského centra Ovečka v Mohelnici, kam jsem se svou dcerou Nelou chodila trávit čas s ostatními maminkami a dětmi kaţdý čtvrtek, paní Radka Jensen z lesní školky Rarášci v Podolí u Bouzova. Představila nám principy, na kterých jsou lesní školky zaloţeny a předvedla ukázku z pásma říkadel a písniček, do kterých se naše děti hned samy zapojily. První dojem byl velmi pozitivní, a tak jsem se rozhodla s manţelem a dcerou navštívit školku osobně a zúčastnit se běţného dne s dětmi. Jak probíhá? Po příchodu do školky se děti s učitelkami pozdraví a podají si ruce. Jakmile dorazí do školky všechny děti, uţ je volá píšťalka, aby si s ní šly zazpívat písničky, rozhýbat těla a procvičit hlavy při různých tradičních říkadlech. Děti si pak vezmou batůţky se svačinkou a pitím a vyrazí do nedalekého lesa, kde na ně z mlází vykoukne kamarád maňásek, aby si s nimi trošku zašprýmoval při angličtině. Celé dopoledne pak děti tráví hrou a poznáváním lesa, přírody vůbec a jejich zákonitostí. V poledne na ně čeká ve školce oběd převáţně z biopotravin, který dokáţe uspokojit jejich mlsné jazýčky. Po obědě následuje čtení pohádky a odpočinek. Do spaní tu nikoho nenutí, ale nejmladší děti po dni na čerstvém vzduchu většinou stejně usnou. Odpoledne je pak věnováno různým činnostem rukodělným, výtvarným, nebo hře s ostatními dětmi v útulné zahradě. Děti se pohybují v bezprostředním kontaktu se zvířátky. Kdo by nestál o to svézt se občas na poníkovi, nebo krmit ovečky? Kdyţ jsme ráno dorazili na místo, trochu mne překvapilo, ţe děti mají zázemí v hliněném domečku, kde byl pouze velký stůl, ţidličky, kamna a spí se ve spacácích na karimatce. Na závěr dne jsem však zjistila, ţe děti jsou celý den venku tak spokojené, ţe nepotřebují plné police hraček, ţe je pro ně mnohem zajímavější obrovské pískoviště ve tvaru lodi i s kapitánským můstkem, nebo lanové centrum a houpačky mezi vzrostlými stromy, kde si vydrţí hrát opravdu celý den. Čtení pohádek a následné spaní ve spacáku je pak pro děti velkým dobrodruţstvím a ne nepohodlím, jak by se to z našeho dospěláckého pohledu mohlo zdát. Byli jsme popravdě nadšeni, a tak jsme dceru přihlásili od příštího měsíce. Školka funguje zatím dva dny v týdnu pondělí a úterý (od září plánují uţ i třetí den). Protoţe jsem byla čerstvě po porodu druhého dítěte, bylo to pro mne jako sen, moţnost odpočinout si na dva dny od naší malé dračice a zároveň vědět, ţe je o ni skvěle postaráno a ona se bude pokaţdé vracet usměvavá a spokojená. Co nám lesní školka přinesla? Nela se zklidnila, ač velmi dominantní osobnost, tak skvěle zapadla do kolektivu, získala fyzickou obratnost, koordinaci, odvahu zkoušet nové věci a stále nás doma překvapuje dalšími a dalšími písničkami a říkadly. A ţe budu za výchovu své dcery platit víc neţ v klasické školce? Za to spokojené a zdravé dítě mi to opravdu stojí. Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Jensen a paní Vaňkové za jejich empatický a příkladný přístup k dětem. Obdivuji, s jakou lehkostí zvládají ty naše ne vţdy poslušné rarášky a doufám, ţe za pár let bude moct navštěvovat školku i můj mladší syn. Rodičům mohu jen doporučit, aby se tak, jako jsme to udělali my, zajeli podívat do Podolí, protoţe kapacita školky není zatím naplněna, jistě budou spokojeni. Kontakt na Rarášky: tel: , Veronika Kolářová, Mohelnice ZÁJMOVÉ KROUŢKY DDM MAGNET MOHELNICE Zápis do zájmových krouţků pro školní rok 2011/2012 bude probíhat v týdnu od do v budově DDM Magnet Mohelnice, Spartakiádní 8. Nabídka zájmových krouţků bude zveřejněna na letácích, plakátovacích plochách a internetových stránkách DDM Magnet: Kam na výlet - turistický kalendář Cyklovýlet Valašské Meziříčí - 2. září, vlakem do Valašského Meziříčí, odjezd z vlakového nádraţí Mohelnice v 7.24 hod R 629 Portáš. Trasa: Val. Meziříčí, Roţnov pod Radhoštěm - cyklo Čarták, Soláň - cyklo 6020/2 - Velké Karlovice - cyklo Karolinka, Nový Hrozenkov, Halenkov, Vsetín. Délka tratě je cca 75 km, profil kopcovitý. Sraz na nádraţí Mohelnice v 7.05 hod. Mohelnická padesátka - v sobotu 10. září pořádá T.J. Sokol Mohelnice. Výlet do Rakouska září, jednodenní zájezd do Palhaufského kaňonu. Cyklovýlet září. Trasa: Mohelnice - cyklo 51- Litovel, Střeň - cyklo Štěpánov, Mor. Huzová, Šternberk - cyklo Babice, Řídeč - cyklo Paseka, Uničov - cyklo Troubelice, Nová Hradečná - cyklo Lipinka, Klopina, Úsov, Mohelnice. Délka tratě je cca 80 km, profil zvlněný. Sraz u Sokolovny v 9.30 h. SKTM, o.s. Kurz angličtiny v MKS První setkání mírně pokročilých zájemců o kurz angličtiny se koná 5. října 2011 v hod. v učebně MKS Mohelnice. Intenzivní kurz angličtiny pro úplné začátečníky o dvou lekcích týdně (pondělí a středa) bude zahájen 5. října 2011 v hod v učebně MKS Mohelnice. Lektor: Ctirad Štipl Placená inzerce 13

14 Placená inzerce Plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku v mohelnickém bazénu V krytém bazénu probíhají jiţ pátým rokem kurzy plavání pro kojence a batolata. Kurzy jsou pro děti od 6 měsíců do 6 let. Ze všech předností, které kojenecké plavání má, je nejhodnotnější psychický a citový dopad tohoto zájmu na všechny členy rodiny. Děti se ve vodě baví a zároveň cvičí koordinaci pohybů a rovnováhu. Přirozenou a hravou formou postupně získávají základní plavecké dovednosti, které musí zvládnout kaţdý, kdo se chce naučit plavat. Naučí se splývat v poloze na zádech i na bříšku, vydechovat do vody, skákat, potápět a orientovat pod vodou. Kurzy zajišťuje Kajmánek plávání (nejen) pro nejmenší. V září začnou nové kurzy a rádi mezi sebe uvítáme nové plaváčky. Pavlína Šmerdová Kajmánek Pozvánka na fotbal Nový ročník mistrovských fotbalových soutěţí je jiţ v plném proudu a fotbaloví fanoušci i v měsíci září budou mít moţnost sledovat na městském stadionu v Mohelnici zajímavá utkání muţstev místního fotbalového klubu od A muţstva dospělých v divizní soutěţi po muţstvo mladší přípravky v okresním přeboru. Výbor fotbalového klubu tedy srdečně zve všechny příznivce tohoto sportu na níţe uvedené zápasy do prostor městského stadionu na ulici 1. máje. Prestiţní utkání čeká A muţstvo dospělých v zápase s Mikulovicemi. Poslední vzájemný souboj na jaře tohoto roku, který skončil vítězstvím našeho muţstva, znamenal pro nás definitivní záchranu v divizní soutěţi pro právě zahájený soutěţní ročník. Náš soupeř nám má tedy co oplácet a diváci se mohou těšit na zajímavý souboj. B muţstvo dospělých pak přivítá na svém hřišti v zápasech 1.A třídy soupeře z nedalekého okolí a bude se snaţit získat důleţité body do tabulky, které by mu zajistily klid do dalších zápasů. Přijďte podpořit naše fotbalisty! SPORT Program muţstev FK Mohelnice v měsíci září na domácím hřišti: A muţstvo dospělých Sobota 3. září v 16:30 hodin FK Mohelnice FC TVD Slavičín Sobota 17. září v 16:00 hodin FK Mohelnice FK Mikulovice B muţstvo dospělých Sobota 10. září v 16:00 hodin FK Mohelnice B Medlov Sobota 24. září v 15:30 hodin FK Mohelnice B Štěpánov Starší a mladší dorost Sobota 10. září v 10:00/12:15 hod. FK Mohelnice FKM Opatovice Sobota 24. září v 10:00/12:15 hod. FK Mohelnice Sokol Čechovice Starší a mladší ţáci Neděle 4. září v 9:00/10:45 h FK Mohelnice Sokol Lázně V.Losiny Neděle 18. září v 9:00/10:45 h FK Mohelnice Sokol Konice Program utkání fotbalových přípravek FK Mohelnice a další fotbalové informace najdete na vývěskách fotbalového klubu před vstupem na fotbalový stadion a na náměstí Tyrše a Fügnera. Igor Machálek Sbor Dobrovolných Hasičů Křemačov pořádá Pohárovou soutěţ (vypsané kategorie Muţi, Ţeny, Veteráni ) Pohárová soutěţ se uskuteční v sobotu od 13:00 na hřišti v Křemačově. Na programu je soutěţ v poţárním sportu Poţární útok. Po celou dobu soutěţí bude zajištěna reprodukovaná hudba Osadní výbor v Křemačově ve spolupráci s SDH Křemačov pořádá po skončení pohárové soutěţe (Pod)večerní zábavu se skupinou Ex-Impuls Začátek od 17:00 hodin na hřišti v Křemačově. Všechny příznivce poţárního sportu jakoţ i příznivce hudební skupiny zvou pořadatelé. Po celý den zajištěn prodej občerstvení pivo 11 Litovel, kofola, nealko, dobroty z udírny, vepřová kolena a sladkosti. Akce se koná za kaţdého počasí. Vstup je zdarma. Turisté zvou k prameni Moravy V sobotu 3. září se pořádá 22. ročník pochodu k prameni Moravy. Účast je individuální, doporučená trasa je tato: od vlaku ze Starého Města nebo pro motoristy ze Stříbrnic. Sluţba pořadatelů je od 9 do 14 hodin. Účastníci obdrţí diplom a malou pozornost od sponzorů. Sportovní klub turistika Mohelnice DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V MOHELNICI OTEVÍRACÍ DOBA V ZÁŘÍ PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE: HODIN DŮM DĚTÍ A MLÁDEŢE MAGNET MOHELNICE zve děti, mládeţ, rodiče a veřejnost v pátek od 15 do 18 hodin do areálu DDM Magnet na Spartakiádní 8 na Zábavné odpoledne s DDM MAGNET. V průběhu zábavného odpoledne si mohou návštěvníci vyzkoušet práci s počítačem, hod šipkou na elektronický terč, zhlédnout jízdu vlaků na modelovém kolejišti, zahrát si šachy a navštívit výstavku prací keramických a modelářských krouţků. V případě příznivého počasí budou pro děti přichystány na zahradě DDM Magnet netradiční hry a soutěţe. Vstup zdarma, drobná sladkost pro dětské návštěvníky zajištěna! 14

15 Pozvánka do Mohelnických lomů MČR sajdkár a čtyřkolek Dne 17. září 2011 se pořádají v areálu Mohelnických lomů závody sajdkár a čtyřkolek, které jsou zařazeny do seriálu mistrovství ČR. V závodě sajdkár se na start postaví posádka jezdící za pořádající domácí klub AMK Mohelnice v AČR ve sloţení Robert Diblík a Petr Šnévajs. Po loňské smolné sezóně, ve které se oba závodníci nevyhnuli řadě zranění, bojují v letošním seriálu MČR o konečné třetí místo. Od této příčky je dělí pouhý 1 bod. Přijďte v hojném počtu povzbudit domácí závodníky a drţet jim palce, aby se jejich útok na bronz právě v Mohelnických lomech povedl. Představí se také posádka bratří Rozehnalů, kteří zvítězili v minulém závodě mistrovství světa v Estonsku. To vše slibuje zajímavý a dramatický závod. Start tréninku je v 8.00 hod., samotný závod začíná ve hod. Děti do 12 let mají vstup zdarma. Aleš Plhák Jeden proti třiceti KARATE NÁBOR PRO DĚTI OD 6 LET I DOSPĚLÉ MOHELNICE, TĚLOCVIČNA SOKOLOVNA UKÁZKA TRÉNINKU: PONDĚLÍ V JINAK NÁBOR VŽDY V PONDĚLÍ OD 18 DO A VE ČTVRTEK OD DO Kolemjdoucí návštěvníci, amatérští, ale i závodní šachisté, měli ve slunečném odpoledni v úterý 2. srpna moţnost zahrát si na olomouckém Horním náměstí šachovou partii se Sergejem Movsesjanem. Původem gruzínský šachista, ţijící v Pardubicích a reprezentující Arménii, plynule ovládající kromě českého jazyka dalších sedm řečí, simultánně na třiceti stolech během čtyř hodin rozehrál 37 partií, ze kterých tři prohrál a čtyři remizoval. Dnes jiţ arménský reprezentant byl před nedávnem členem arménského týmu, který se v Číně stal mistrem světa druţstev v šachu. Nedovedu si představit, ţe by jiný světový hráč jeho kvality hrál na veřejném prostranství simultánku s nadšenými šachovými fandy. Nám se ho daří získat díky vzájemným nadstandardním vztahům, uvedl ředitel festivalu Jaroslav Fuksík. Jedním z jeho soupeřů byli i bratři Kolářovi z Mohelnice. Pochvalu za předvedený výkon zaslouţí Radek Kolář (10 let), který na šachovnici odolával velmistrovi celých 36 tahů. I přes poráţku byla partie s velmistrem takových kvalit jistě velkým záţitkem. Mediální hvězdou pro fotoreportéry a novináře se v předvečer svých šestých SPORT narozenin stal nejmladší účastník letošní simultánky (v historii olomouckých simultánek vůbec), Honzík Kolář, kterého bylo nutné u šachovnice vypodloţit, aby tak získal patřičný přehled nad figurkami. Hrajeme s bratrem uţ dlouho. A teď chodím do krouţku. Je to bezva a mám to hned před domem, prozradil maličký šachista překvapeným novinářům. Jeho maminka Lucie Kolářová pak prozradila víc: Poprvé začali hrát se starším bratrem kdyţ mu byly ani ne tři roky. V krouţku je nejmladší a před ním tam nikdy ţádný předškolák nechodil. A ţe by mohl jednou z malého Honzíka vyrůst druhý Movsesjan? Tak o tom zatím nepřemýšlíme. Dokud ho to baví, ať hraje. Aţ bude větší, tak se uvidí, dodala. Malý Honzík nakonec svého soupeře neporazil, drţel se však statečně jednadvacet tahů. Simultánka začala v šestnáct hodin, poslední partie dohrával velmistr kolem dvacáté hodiny. Tato akce je určena hlavně pro mladé hráče. Většina z nich chodí pravidelně a mohou si tak vyzkoušet, jak se za rok zlepšili. Uţ několikrát se navíc stalo, ţe jsem hráče, se kterými jsme se utkali zde na náměstí, potkal po čase na řádném turnaji, uvedl pro tisková média Sergej Movsesjan. Podle něj je smyslem akce také propagace šachu. Já osobně si z toho moc šachových zkušeností neodnesu, spíš to chápu jako exhibici. A navíc si zlepším fyzičku, usmíval se velmistr, který během simultánky nachodí aţ čtyři kilometry. Ze začátku jsem nosil společenskou obuv, teď uţ dlouho vím, ţe si musím vzít tenisky a kšiltovku, jinak bych to nevydrţel, dodal. Šachovým odpolednem oficiálně začal uţ čtrnáctý ročník mezinárodního festivalu Olomoucké šachové léto, ve kterém si během týdne změřilo své schopnosti v devíti různých turnajích více neţ 300 hráčů z 20 zemí světa. A jak si Honzík vedl v samotné partii? Důleţité je říci, ţe partii odehrál zcela samostatně a bez nápovědy. Aţ do čtrnáctého tahu byla partie zcela vyrovnaná a hře černého se nedalo nic vytknout. Ovšem to jiţ uběhla více neţ hodina hry a bylo patrné, ţe soustředění polevuje. Celá partie trvala půldruhé hodiny. Pro Honzíka to byl záţitek, který můţe prohloubit další zájem o šachovou hru nejen u něj, ale i mezi ţáky na ZŠ Vodní, kam po prázdninách nastoupí do 1. třídy a kde bude na 1. stupni působit šachový krouţek. Movsesjan, Sergej (2722) - Kolář, Jan (4.VT) 6 let [C54] Italská hra. Simultánka v Olomouci, [Volek, Karel] 1.e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sc4 Sc5 4.d3 d Jf6 6.c b4 Sb6 8.a4 a5 9.b5 Je7 10.Sg5 Sg4 [10...Jg6] 11.h3 Sh5 12.Sxf6 gxf6 13.g4 Sg6 14.Jbd2 Jc8? První pochybení. Postavení jezdce je dobré, nyní bylo nutné pokračovat v dobývání středu šachovnice a eliminovat působení bělopolného střelce tahem 14...d5! 15.Sb3 Dd7 16.Jh4 Vad8 17.Va2 c6 15.Kg2 h5? Oslabuje postavení krále 16.Jh4 hxg4?? Tato chyba, kdy černý přehlíţí vazbu pěšce na f7 znamená nejen ztrátu figury, ale předznamenává matový závěr partie. Nezbytné bylo 16...Je7 17.Jxg6 gxh3+ 18.Kh2 Ve8 19.Dh5 Kg7 20.Vg1 fxg6 Zeptal jsem se Honzíka zdali vidí následující mat. Odpověď zněla, ţe ano, ale bude bojovat aţ do konce 21.Dxg6+ Kf8 22.Df7# 1 0 Text i foto: Karel Volek Šachový velmistr Sergej Movsesjan při partii s Honzíkem Kolářem. 15

16 Městské kulturní středisko Mohelnice KINO ZÁŘÍ 2011 HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI část 2 Středa v 16 a 19 hod. Rodinný USA. 130 minut. Premiéra ŠUP. Přístupno od 10 let. Mluveno česky. Vstupné: 70 Kč Přichází poslední dobrodruţství ságy o Harry Potterovi. HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI část 2 Čtvrtek v 16 a 19 hod. Rodinný USA. Repríza! 130 minut, ŠUP. Přístupno od 10 let. Mluveno česky. Vstupné: 70 Kč JANA EYROVÁ Pátek v 17 a hod. Romantické drama Velká Británie/ USA. 120 minut. Premiéra ŠUP. Do 12 let nevhodné. Titulky. Vstupné: 70 Kč. SOUTĚŽ O 2 VSTUPENKY TRANSFORMERS 3 Středa v 16 a 19 hod. Akční sci-fi USA. 154 minut. Premiéra ŠUP. Přístupno. Mluveno česky. Vstupné: 70 Kč ŠMOULOVÉ Pátek v 15 a 17 hod. Animovaná komedie USA. 102 minut. Premiéra Přístupno. Mluveno česky. Vstupné: 65 Kč, sleva na Rodinné pasy. SOUTĚŽ O 5 VSTUPENEK ŠUP = širokoúhlá projekce. Věkovou hranici přístupnosti filmů určuje distributor * Změna programu vyhrazena. Rezervace * Nevyzvednuté vstupenky v den představení propadají! Připravujeme: Muţi v naději (ČR, ). KULTURNÍ KALENDÁŘ ZÁŘÍ 2011 JAK ZMĚNIT SVŮJ ŢIVOT ZA SEDM DNŮ I v 18 h, Duhová čajovna. První z přednášek Jiřího Berana. Téma: Jak mít, co chceme. REIKI I. STUPEŇ v h, Duhová čajovna. Seminář Jiřího Berana. HARMONIZACE ČAKER v 9-17 h, Duhová čajovna. Seminář Marcely Novákové. KONCERT KPH LEOŠ ČEPICKÝ A IVO KAHÁNEK v 16 h, sál ZUŠ, vstupné: 50 Kč, ţáci zapojeni do soutěţe KPH zdarma KUNDALÍNI JÓGA A MOHENDŢODÁRO v 18 h, Duhová čajovna. Přednáška a ukázka cvičení Dany Linhartové. VEČERNÍ SEMINÁŘ ENERGETICKÉ PSYCHOLOGIE EFT v 17 h, Duhová čajovna. Seminář pod vedením Evy Portlové. KLUB PATCHWORKU v 9 h, klubovna 1. patro MKS JÓGA v 9-12 h, Duhová čajovna. Pod vedením Jana Sedláčka. VERNISÁŢ VÝSTAVY OBRAZY PANA JOSEFA BERÁNKA v 17 h, výstavní síň 1. patro MKS. Výstava potrvá do , po pá hod., so ne po dohodě. PETR SPÁLENÝ & APOLLO BAND TO NEJLEPŠÍ v 19 h, Agentura Gong Olomouc, velký sál MKS, vstupné: 300, 270 a 240 Kč JAK ZMĚNIT SVŮJ ŢIVOT ZA SEDM DNŮ II. KAM ZA KULTUROU v 18 h, Duhová čajovna. Téma: Jak mít, co nechceme. TAROT POMOCNÍK A PRŮVODCE V ŢIVOTĚ v 17 h, Duhová čajovna. Přednáší Boţena Gerychová BIOENERGETICKÉ CVIČENÍ v 9-12 h, Duhová čajovna. Vede Jana Juřicová. DNY MĚSTA RADLIN V MOHELNICI A DNY EVROPSKÉ- HO DĚDICTVÍ začátek: so 13 h, ne 9 h, nám. Svobody Mohelnice. Bliţší informace o programu na plakátech. VÝSTAVA SVĚT POHÁDEK VÁCLAVA ČTVRTKA klubovna 1. patro MKS. Soutěţ byla vyhlášena pro děti MŠ a ZŠ 10. března 2011 v rámci akce Podej ruku knize. RODINNÉ SYSTEMICKÉ KONSTELACE v 9-18 h, Duhová čajovna. Seminář s Jiřím Beranem. TYPOLOGIE PARTNERSKÉHO ŢIVOTA ANEB RŮZNÉ PO- DOBY SOUŢITÍ MUŢE A ŢENY v 18 h, Duhová čajovna. Přednáška astrologa Ant. Baudyše. ZUMBAPÁRTY S DANOU A LUCKOU h, velký sál MKS. Hostem je instruktorka Lucie Slavíčková. Dvě hodiny latinskoamerické hudby. Závěrečná tombola. Vstupné: předprodej Largo 150 Kč, na místě 170 Kč. UNIVERZÁLNÍ LÉČEBNÁ METODA EFT v h, Duhová čajovna.terapeutka Eva Portlová. JAKÝ VÝZNAM MÁ PRO NÁS ROK 2011 A CO JE TO OSOB- NÍ ROČNÍ VIBRACE v 18 h, Duhová čajovna. Numeroloţka Dáša Halotová. ZPÍVÁNÍ MANTER, BHADŢANŮ A PÍSNÍ Z RŮZNÝCH DU- CHOVNÍCH KULTUR v h, Duhová čajovna. Zpívání manter, bhadţanů a písní z různých duchovních kultur za doprovodu Mantrovníků z východních Čech. NEMOC JAKO ŘEČ DUŠE v h, Duhová čajovna. Terapeutka Kristina Baudyšová KONCERT KPH MICHAELA A IVAN ŠTRAUSOVI, MIRO- SLAV SEKERA v 19 h, sál ZUŠ, vstupné: 50 Kč, ţáci zapojeni do soutěţe KPH zdarma JAK ZMĚNIT SVŮJ ŢIVOT ZA SEDM DNŮ III v 18 h, Duhová čajovna. Téma: Jak si správně stanovit svůj cíl. Připravujeme: TÝDEN KNIHOVEN ( ), TOP STYL 2011 módní přehlídka Luďka Hanáka a jeho hostů ( ), KONCERT KPH IVAN ŢENATÝ A STANISLAV BOGUNIA ( ), BANÁNOVÁ VELRYBA ANEB SHOW HALINY PAW- LOWSKÉ ( ), DRAKIÁDA školní hřiště ZŠ Vodní 27, Mohelnice ( ), POPELKA Divadlo Pohádka Praha ( ), FARMÁŘSKÉ TRHY ( ), MOHEL- NICKÝ TALENT 2011 A OSLAVY 28. ŘÍJNA ( ), KONCERT KPH MARIE FUXOVÁ A ŠTĚPÁN KOS ( ), TRAVESTI SHOW ( ), SVĚTLANA NÁLEP- KOVÁ MILOVAT K SMRTI ( ). Upozorňujeme návštěvníky kulturních akcí v MKS a kině, ţe rezervace vstupenek, které nebudou vyzvednuty do jednoho dne před jejím uskutečněním, propadají A BUDOU AUTOMATICKY UVOLNĚ- NY DO PRODEJE. Změna programu vyhrazena! Dopolední představení pro MŠ a ZŠ mohou zhlédnout i děti nenavštěvující předškolní zařízení (vstupné bude hrazeno na místě). Mohelnický zpravodaj. Měsíčník. Vydává Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice, IČO , DIČ CZ Evidenční číslo MK ČR E Redakce: Městské kulturní středisko, Lazebnická 2, Mohelnice, tel.: Šéfredaktor: Bc. Petra Rosípalová Redakční rada: předseda redakční rady: Ing. Antonín Navrátil členové redakční rady: Igor Machálek, Pavel Nenkovský, Ing. Martina Wolfová. Vychází prvního dne daného měsíce a nese i jeho pořadové číslo. Uzávěrka: 20. dne ve 12 hodin předchozího měsíce. Výtisk zdarma. Tisk: Tiskárna Křupka Mohelnice. Nevyţádané rukopisy a obrazové materiály se nevracejí. Redakce se nemusí ztotoţňovat s názory prezentovaných ve článcích dopisovatelů. Nepodepsané příspěvky nezveřejňujeme. V redakci jsou k nahlédnutí Zásady pro vydávání Mohelnického zpravodaje. Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů. Za případné chyby se omlouváme. 16

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

DIGITALIZACE V ÚZEMNÍ OBLASTI BRNO-MĚSTO

DIGITALIZACE V ÚZEMNÍ OBLASTI BRNO-MĚSTO DIGITALIZACE 2010 DIGITALIZACE V ÚZEMNÍ OBLASTI BRNO-MĚSTO PROČ DIGITALIZACE Digitální televizní vysílání je modernější způsob přenosu televizního signálu, který umožní lépe nakládat s frekvencemi, na

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce a jejich místních částí Zastupitelstvo obce Havlíčkova Borová vydává dne 13.12.2001 v souladu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM.

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. OBEC SVINOŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVINOŠICE č. 03 /2007 KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. Zastupitelstvo obce Svinošice, se na svém zasedání dne 26.listopadu 2007 usnesením

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech.

o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech. Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 Obce Horní Krupá o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech. Zastupitelstvo obce Horní Krupá vydává dne 7. 12. 2001 v souladu

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

Článek č. 1. Předmět úpravy

Článek č. 1. Předmět úpravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

388/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

388/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady 388/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 10.září 1991 o Státním fondu životního prostředí České republiky Změna: 334/1992 Sb. Změna: 254/2001 Sb. Změna: 482/2004 Sb. Změna: 346/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014)

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Ministerstva vnitra Ing. Bc. Miroslav Veselý Nejčastější nedostatky v obecně závazných vyhláškách Počet posouzených

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Čj.: MěÚ/910/2011 Město Radnice, PSČ 338 28 Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Město Radnice usnesením Zastupitelstva města Radnic ze dne 13.07.2011, číslo

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obce - možností postihu

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obce - možností postihu Nezákonné nakládání s odpady na katastru obce - možností postihu Ing. Jitka Špalková Česká inspekce ţivotního prostředí Praha a Středočeský kraj Copyright 2011 Česká inspekce životního prostředí Česká

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Obecně závazná vyhláška č.2/2001

Obecně závazná vyhláška č.2/2001 Obecně závazná vyhláška č.2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrá. Zastupitelstvo obce

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

KRPH-110625-/ČJ-2015-0500NE-VZ V Hradci Králové dne 16. prosince 2015 Počet listů: Přílohy: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

KRPH-110625-/ČJ-2015-0500NE-VZ V Hradci Králové dne 16. prosince 2015 Počet listů: Přílohy: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Ředitel Krajského ředitelstv í policie Králov éhradeckého kraje KRPH-110625-/ČJ-2015-0500NE-VZ V Hradci Králové dne 16. prosince 2015 Počet listů:

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (stav platný do 31.12. 2009) Změna: 62/2000 Sb. Změna: 307/2000 Sb. Změna: 128/2003 Sb. Změna: 128/2003 Sb. (část) Změna: 85/2004 Sb. (část) Změna: 128/2003

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Obecně závazná vyhláška města Hustopeče KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁšKA MĚSTA HUSTOPEČE č.6/1999 ZE DNE 29.4.1999 O ZŘÍZENÍ ÚČELOVÉHO PENĚŽNÍHO

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková 1 DOPRAVA V KLIDU V listopadu 2014 byla zpracována komplexní studie dopravy v klidu v Českém Brodě. Studie

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 DNE: 17.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 10/2015/KS/4 NÁZEV: ANOTACE: Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Obec Bednárec spisový a skartační plán

Obec Bednárec spisový a skartační plán Obec Bednárec spisový a skartační plán Spisový znak heslo Skartační znak/lhůta A. OBECNÍ ÚŘAD 1. Všeobecné dokumenty, nelze-li je zařadit jinam A.11 dokumenty starosty a místostarosty V/10 A.12 spolupráce

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina ze dne 20. 9. 2005 č. 16/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Zastupitelstvo kraje

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Moţnosti financování přírodních zahrad

Moţnosti financování přírodních zahrad Moţnosti financování přírodních zahrad Zuzana Krpálková Operační program Ţivotní prostředí OP Ţivotní prostředí Prioritní osa 6 Zlepšení stavu přírody a krajiny Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2007 Obecně závazná vyhláška č.1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Hnojice, včetně systému

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015,

OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015, OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

DIGITALIZACE územní oblast Plzeň

DIGITALIZACE územní oblast Plzeň DIGITALIZACE územní oblast Plzeň PROČ DIGITALIZACE? Přechod na digitální televizní vysílání probíhá společně v celé Evropě a bude ukončen přibližně v roce 2012. Digitální způsob zpracování signálu je efektivnější

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím 1 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím 1. Důvod a způsob založení povinného subjektu (podmínky provozování činnosti): Městský obvod Pardubice

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM

POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM (průzkum projekt technická zpráva povolovací řízení výběrové řízení realizace zakázky), náležitosti a struktura projektu a technické zprávy Legislativní základ Zákon

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel Město Osečná tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zateplení obvodového pláště Mateřské školy Osečná Zadávací řízení je organizováno formou výzvy

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více