Obsah: > Aktuality > Aktuality > Aktuality. Vydání Bøezen 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: > Aktuality > Aktuality > Aktuality. Vydání Bøezen 2007 www.roedl.cz"

Transkript

1 Vydání Bøezen Obsah: Právo aktuálnì Leasingová smlouva jako jedna z forem poskytnutí spotøebitelského úvìru Danì aktuálnì Daòové aspekty zamìstnávání cizincù v Èeské republice Ekonomika aktuálnì Snižujeme základní kapitál veøejným návrhem smlouvy o odkupu akcií Oceòování aktuálnì Porovnání cen stavebních pozemkù dle cenové mapy s cenami tržními v Praze 5 Aktuality Aktuality Aktuality Vážení klienti, Chtìli bychom Vás informovat o možnostech èerpání dotací z aktuálních programù veøejné podpory: úvìru. Maximální výše podpory èiní % z uznatelných nákladù podle velikosti podnikatele. Podnikatelé z jihoèeského a plzeòského kraje mohou získat zvýhodnìnou záruku ve výši % z uznatelných nákladù. Program START - podnikatelé vstupující do podnikání poprvé nebo po delším časovém odstupu Drobní podnikatelé z celé ÈR (kromì Prahy) mohou od požádat o bezúroèný úvìr nebo o zvýhodnìnou záruku s finanèním pøíspìvkem. Bezúroèný úvìr se poskytuje do výše 0,75 mil Kè na dobu 7 let, zaruèovaný úvìr musí být do èástky 1,5 mil. Kè a záruka se poskytuje až do výše 80 % jistiny. Souèasnì je poskytnut i finanèní pøíspìvek až 3 % p.a. z výše záruky k úhradì zbývající èásti ceny záruky. Finanèní pøíspìvek k zaruèovanému úvìru je poskytován do výše 15% vyèerpaného zaruèeného úvìru. Maximální výše podpory mùže èinit 90% z uznatelných nákladù. Program ZÁRUKA - usnadnění realizace podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů Malý, drobní a støední podnikatelé z celé ÈR (kromì Prahy) mohou od žádat o zvýhodnìnou záruku až do výše 80 % jistiny nebo o zvýhodnìnou záruku s finanèním pøíspìvkem také do výše 80 % jistiny u úvìrù do výše 5 mil. Kè s minimální dobou splatnosti 3 roky. Výše finanèního pøíspìvku mùže èinit až 10 % vyèerpaného zaruèeného Program PROGRES - podpora malým a středním podnikatelům v oblasti energetických služeb, které přispívají ke snížení spotřeby energie a ke zvýšení efektivnosti výroby Malý, drobní a støední podnikatelé z celé ÈR (kromì Prahy) mohou od žádat o podøízený úvìr nebo o podøízený úvìr s finanèním pøíspìvkem. Výše podøízeného úvìru je limitována èástkou 25 mil. Kè, doba poskytnutí úvìru je omezena na 11 let a odklad splátek jistiny úvìru na 6 let. Finanèní pøíspìvek èiní maximálnì 10 % z vyèerpaného podøízeného úvìru. Program MARKETING - zvyšování marketingových aktivit malých a středních podniků na zahraničních trzích Malý, drobní a støední podnikatelé z celé ÈR (kromì Prahy) mohou od žádat o dotace na realizaci individuálních projektù od výše 0,1 mil. do 2 mil. Kè a o dotace na úèast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahranièí. Maximální rozsah dotace èiní 50 % z uznatelných nákladù.

2 2 3 Mandantenbrief Vydání Bøezen 2007 Podpora rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů v regionech se soustředěnou podporou státu Podnikatelé z vybraných okresù ÈR (pøedevším Moravskoslezský kraj a severozápadní Èechy) mohou do zažádat o systémovou investièní dotaci, která je úèelovì vázána na realizaci schváleného podnikatelského zámìru. Výše dotace je závislá pøedevším na místì a termínu realizace a poètu vytvoøených pracovních míst, maximální výše dotace je 300 tis. Kè na jedno vytvoøené a obsazené pracovní místo (na návrh hodnotitelské komise mùže být zvýšeno až na 400 tis. Kè), pøièemž celková výše dotace nesmí pøesáhnout 20 mil. Kè v rámci jednoho podnikatelského zámìru. Zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků ve vybraných regionech kraje Vysočina Drobní a malý podnikatelé z vybraných regionù kraje Vysoèina mohou žádat o podporu malého rozsahu urèenou na investièní náklady pro uskuteènìní svého projektu, díky kterému dojde ke zvýšení zamìstnanosti v jeho organizaci nebo alespoò udržení stávající zamìstnanosti. Žádosti o podporu musí být podány do Maximální výše pøíspìvku je 40 % z celkových uznatelných investièních nákladù projektu, nejvíce však 150 tis. Kè a zároveò nesmí celková výše obdržených podpor malého rozsahu za uplynulé 3 roky pøesáhnout limit 200 tis. EUR. Právo aktuálnì Mgr. Ing. Marek Švehlík Tel.: Aktuality Aktuality Aktuality Leasingová smlouva jako jedna z forem poskytnutí spotøebitelského úvìru NAPSALA PETRA BUDÍKOVÁ Spotřebitelské úvěry poskytují finanční instituce v různých podobách klientům na řešení jejich nenadálé finanční potřeby. Slouží především k nákupu spotřebního zboží, k financování různých služeb a mohou také sloužit k financování nákupu či rekonstrukci nemovitostí. Poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů se řídí zákonem č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru. Dodržování tohoto zákona dozoruje Česká obchodní inspekce. Zmíněný zákon upravuje specifické podmínky smluv, jimiž je spotřebitelský úvěr sjednáván. Jeho smyslem je zabezpečit fyzické osobě jako spotřebiteli, rozhodne-li se vzít si úvěr, koupit si zboží ve splátkách či využít leasingovou smlouvu, informaci o tom, kolik celkem zaplatí za poskytnuté zboží či služby, včetně úroků a poplatků. Zásadní podmínkou stanovenou zákonem v případě, kdy je nabízen spotřebitelský úvěr nebo jeho zprostředkování, je uvádění ukazatele roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr, tzv. RPSN. Tento údaj nesmí zejména chybět v případě, kdy reklama nebo nabídka zboží či služby obsahuje úrokovou sazbu, případně jakékoli údaje týkající se nákladů na úvěr. Nelze-li RPSN stanovit, musí věřitel (poskytovatel úvěru) ve smlouvě, v níž sjednává spotřebitelský úvěr, uvést maximální výši úvěru, výši plateb s úvěrem souvisejících a podmínky, za nichž lze tyto platby měnit. Jde například o situace, kdy nejsou předem známy výše a termíny budoucích půjček a splátek. Ve vztahu k poskytování leasingových služeb, zejména finančního leasingu, existovaly pochybnosti o tom, zda-li leasing do působnosti zákona č. 321/2001 Sb. spadá. Důvodem těchto názorů byla skutečnost, že leasing v žádné ze svých forem neodpovídá definici spotřebitelského úvěru podle uvedeného zákona. Pojmovým znakem spotřebitelského úvěru je pouze poskytnutí peněžních prostředků nebo odložená platba, například ve formě úvěru, půjčky nebo koupě najaté věci. Ani jedna z těchto alternativ však údajně u leasingu nenastávala. Zastánci tohoto výkladu trvali na svém stanovisku, že leasingová smlouva jako smlouva inominátní, která není nájemní smlouvou ve smyslu právní úpravy občanského zákoníku, nemůže být podřizována zákonu č. 321/2001 Sb., a to i s ohledem na to, že zákon č. 321/2001 Sb. se dle jeho ust. 1 odst. 2 písm. b) nevztahuje na nájemní smlouvy, které po uplynutí určité doby nezaručují převod vlastnického práva nebo práva obsahově obdobného vlastnickému právu. Z tohoto ustanovení dle jejich názoru naopak vyplývá, že úmyslem zákonodárce nebylo finanční leasing citovanému zákonu podřadit. V praxi tak vznikl v souvislosti s přijetím zákona č. 321/2001 Sb. spor o to, zda-li lze pod smlouvy o spotřebitelském úvěru zahrnout též smlouvy leasingové. Výše uvedené názory byly pražským Městským soudem rozsudkem ve věci sp. zn. 10 Ca 5/2004 ze dne (Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 2006/4, str. 328) obecně odmítnuty. Soud se neztotožnil s tvrzeními, že:

3 a) v případě spotřebitelského úvěru dochází k převodu vlastnictví na základě smlouvy, přičemž platba kupní ceny je smluvními stranami odložena na pozdější dobu, a b) že podpisem leasingové smlouvy nedochází k převodu vlastnického práva na leasingového nájemce, a tato smlouva ani převod vlastnického práva nezaručuje, když účelem leasingové smlouvy není koupě najaté věci, nýbrž pouhé poskytnutí možnosti užívání předmětu leasingu po určitou dobu. Městský soud v Praze se s těmito tvrzeními vypořádal následovně. Účelem leasingové smlouvy je dle soudu právě koupě najaté věci, neboť leasingová smlouva zakládá povinnost jedné ze smluvních stran (leasingového pronajímatele) uzavřít po skončení doby leasingu kupní smlouvu na předmět leasingu, čímž dochází k převodu vlastnického práva na spotřebitele. Na závěr lze uvést, že není důvodu, proč by se i leasingové společnosti stejně jako je tomu i jinde v Evropě neměly s ohledem na zájem spotřebitelů a jejich ochranu řídit právní úpravou týkající se spotřebitelského úvěru. V důsledku toho i leasingové společnosti musí sdělovat spotřebiteli konečnou cenu, kterou za leasing zaplatí. JUDr. Petra Budíková Tel.: Danì aktuálnì Daòové aspekty zamìstnávání cizincù v Èeské republice Růst zahraničních investic je spojen i s nárůstem počtu zahraničních pracovníků v České republice. Přitom se jedná jak o dělnické profese tak i o manažery velkých podniků. V této souvislosti stojí zahraniční pracovníci nejen před otázkou kde budu platit sociální a zdravotní pojištění, ale také kde budou zdaňovat své celosvětové příjmy, tedy jinými slovy v které zemi budou rezidentem a mít daňový domicil. Někteří pracovníci se mylně domnívají, že daňový domicil je možno si vybrat (zvolit) a to zejména v případě, že některé země mají nižší úroveň zdanění. Pravidla pro stanovení daňového domicilu jsou ale velmi striktní. Pokud je s danou zemí uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění, vychází se při stanovení daňového domicilu z této smlouvy. Pouze v případě, že smlouva uzavřena není, je nutno vycházet z ustanovení par. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pokud se podíváme na smlouvu o zamezení dvojího zdanění s Německem, konkrétně na článek 4, jsou kriteria pro stanovení daňového domicilu následující: Nejdříve se vychází z bydliště (stálého bytu) pracovníka. Teprve v případě, že pracovník má stálý byt v obou státech, posuzuje se tzv. středisko životních zájmů, tj. ke kterému státu má pracovník užší osobní a hospodářské vztahy. Zde je rozhodující, v které zemi má pracovník rodinné příslušníky, zřízen bankovní účet, jaké má občanství apod. Jestliže ani poté nemůže být stanoven daňový domicil, je rozhodující kde se pracovník obvykle zdržuje, tj. kde pobývá alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích. V praxi často dochází k situacím, kdy si pracovníci jednotlivá kriteria, popř. jejich pořadí, zaměňují a ačkoliv je daňový domicil jednoznačně určen podle bydliště nebo střediska životních zájmů, snaží se daňový domicil určit podle délky pobytu. Jako důkazní prostředek má sloužit přehled dnů pobytu v jednotlivých zemích. Tento postup je nesprávný a správce daně ho nemůže uznat. Dalším úskalím je skutečnost, že pokud pracovník změní bydliště v průběhu roku, bude za kalendářní rok podávat daňová přiznání dvě. První daňové přiznání za období od 1. ledna do data změny bydliště podá ve staré zemi a druhé daňové přiznání bude podávat od data změny bydliště do 31. prosince v nové zemi. Tento administrativně náročný postup je nejen uveden v pokynu D 300, ale je mezinárodně všeobecně uznáván a aplikován. Další problémy vznikají při sestavování samotného daňové přiznání, zejména uplatňování odečitatelných položek jako například životního a penzijního pojištění nebo odečet úroků z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotéčního úvěru. V některých případech je odpočet umožněn i pokud je poskytovatelem zahraniční subjekt. Ale je nutno dbát na skutečnost, že tyto produkty mohou být v zahraniční sestaveny odlišným způsobem než předpokládá česká legislativa a pro daňové účely musí být patřičně upraveny. Důležitým ustanovením smluv o zamezení dvojího zdanění je článek Výměna informací. Finanční úřady smluv-

4 4 5 Mandantenbrief Vydání Bøezen 2007 ních států si mohou vyměňovat informace i o daňovém domicilu pracovníků a příklady z praxe ukazují, že této možnosti využívají. Takže v žádném případě se nevyplácí nebýt registrován jako daňový poplatník v žádné zemi a nepodávat daňové přiznání. Na závěr je ještě nutno připomenout, že Česká republika svými daňovými sazbami a stanovením daňového základu není zejména pro pracovníky s vyššími příjmy příliš atraktivní. Nejvyšší daňová sazba 32 % se použije již při měsíčním daňovém základu Kč (cca EUR), takže pro tuto kategorii pracovníků tato sazba představuje téměř rovnou daň a podporuje snahu vyhnout se podávání daňového přiznání v České republice. Ing. Roman Koneèný Tel.: Ekonomika aktuálnì Snižujeme základní kapitál veøejným návrhem smlouvy o odkupu akcií NAPSALA ZUZANA BÁRTOVÁ V Notářský zápis s rozhodnutím valné hromady akciové společnosti o snižování základního kapitálu může lehce zvýšit tep nejednomu účetnímu. Jde totiž o případ, jehož účetní souvislosti nelze najít v jedné právní normě, ovlivňuje strukturu a výši vlastního kapitálu a nejedná se o rutinní účetní případ. Spolupráce s právníky, auditory, ale i daňovými poradci bude pravděpodobně nevyhnutelná. Navíc řešení trvá až několik měsíců a může přecházet z jednoho účetního období do druhého. Práce účetního v této záležitosti nezačíná až zápisem snížení základního kapitálu (ZK) do obchodního rejstříku (O.R.), ale již před zveřejněním rozhodnutí o snížení ZK v obchodním věstníku. K zápisu do O.R. dochází až na závěr, po splnění různých podmínek v několika časových lhůtách stanovených OZ. Z účetního pohledu jsou důležité následující události: 1. První zveřejnění rozhodnutí valné hromady o snížení ZK v obchodním věstníku. 2. Uplynutí lhůty pro uzavření smlouvy na odkup akcií s akcionáři a ze smlouvy plynoucí hodnota, ve které budou akcie odkoupeny. 3. Zápis snížení základního kapitálu v O.R. 4. Zničení odkoupených akcií. K datu před prvním zveřejněním rozhodnutí valné hromady o snížení ZK v obchodním věstníku musí být vypracován přehled známých věřitelů a jim neuhrazených pohledávek, což přísluší účetnímu oddělení. Společnost písemně informuje tyto věřitele o snižování ZK. Spolu s žádostí o zápis snížení ZK u rejstříkového soudu musí prokázat mj. obeslání věřitelů a případné zajištění jejich pohledávek. Rejstříkový soud může požadovat potvrzení zmíněných neuhrazených pohledávek auditorem. Obchodní zákoník, resp. veřejný návrh smlouvy o odkupu akcií vymezuje lhůty a podmínky, za kterých dojde k uzavření smlouvy o odkupu akcií. Po uzavření smlouvy je známa hodnota (jmenovitá hodnota) akcií, ve které bude snížen ZK. Dochází tak k vzniku závazku společnosti odkoupit akcie v kupní ceně a tento závazek by měl být zachycen v účetnictví společnosti. Po splnění všech podmínek určených OZ zapíše rejstříkový soud snížení ZK. Tímto okamžikem dochází ke snížení ZK a začíná běžet lhůta splatnosti kupní ceny akcií. Kupní cena akcií je splatná nejpozději do 3 měsíců od zápisu výše ZK do O.R. ZK je snížen, ale akcie stále existují, proto se ZK do doby zničení akcií v souladu s českým účetním standardem č. 012 vykazuje v rozvaze na položce Změny základního kapitálu. Po zápisu snížení ZK do O.R. je společnost povinna vrácené akcie zničit. Pro přehlednost uvádím jednotlivé účetní případy související se snižováním ZK veřejným návrhem smlouvy o odkupu akcií. V tomto článku uvádím svůj názor na účetní řešení snížení základního kapitálu a to konkrétně veřejným návrhem smlouvy o odkupu akcií. Právní kroky řeší obchodní zákoník (OZ) v 213c a dále pak v 211, 215 a 183a.

5 Èíslo Úèetní pøípad TCZK a. 4b. 4c. Závazek plynoucí ze smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu (1000 ks akcií za kupní cenu 1 Kč/akcii) Zápis snížení ZK do OR 1000 ks akcií ve jmenovité hodnotě akcií 1,5 Kč/akcii. Úhrada vlastních akcií akcie v kupní ceně Následné zničení akcií - akcie v kupní ceně Následné zničení akcií - rozdíl mezi kupní cenou a jmenovitou hodnotou Následné zničení akcií - odúčtování jmenovité hodnoty akcií MD 252- Vlastní akcie 411-Základní kapitál Úèet Dal 379-Jiné závazky 419- Změny základního kapitálu 221- Bankovní účet Ostatní kapitálové fondy Výše zmíněný příklad účtování počítá se situací, kdy společnost vykupuje akcie za cenu nižší než je cena jmenovitá. V tomto případě rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a kupní cenou akcií zvyšuje vlastní kapitál a vykazuje se v souladu s ČÚS č. 012 v položce Ostatní kapitálové fondy. Samozřejmě může nastat i situace opačná, kdy kupní cena převyšuje jmenovitou hodnotu. Tehdy rozdíl naopak snižuje vlastní kapitál. S odkupem akcií mohou souviset daňové záležitosti, jako např. zajištění daně atp. Daňové souvislosti si zde nedovolím řešit, záleží velmi na konkrétních případech odkupu akcií. Doporučuji v této věci využít odborné rady daňového poradce. Ing. Zuzana Bártová Tel.: Oceòování aktuálnì Porovnání cen stavebních pozemkù dle cenové mapy s cenami tržními v Praze 5 NAPSAL JIØÍ PREININGER Záměrem při volbě tohoto tématu byla snaha zpracovatele o seznámení se s často citovanou problematikou cenových map a ověření údajů uváděných v cenových mapách. Pro porovnání byl vymezen segment nezastavěných stavebních pozemků v obvodu Prahy 5, kde v současné době probíhají prodeje nezastavěných stavebních pozemků ve větší míře. Jedná se o lokalitu na okraji hlavního města Prahy, kam se v souladu s trendem současného bydlení přesouvá zájem o rezidenční bydlení. V těchto lokalitách jsou ve většině případů tyto pozemky buď ve stávající zástavbě rodinných domů či rekreačních objektů, nebo vznikají dělením a zasíťováním pozemků určených územním plánem k tomuto typu zástavby. Záměrně je uvažováno o nezastavěných stavebních pozemcích, neboť jejich cena má velkou vypovídající schopnost a není zatížena případným určováním ceny pozemku jako procentuálního podílu z celkové ceny nemovitosti (pozemek + stavba) dle běžně užívaných metod. Z hlediska účelu použití jsou uvažovány pozemky pro rezidenční bydlení s nízkopodlažní zástavbou. Tvorba cenové mapy Cenové mapy jsou grafickým elaborátem, z něhož je možno zjistit cenu pozemků (převážně se týká pozemků stavebních). V cenové mapě je obvykle obec rozdělena podle převažujícího charakteru zástavby (obytná, komerční, občanská vybavenost, parky, železnice, rekreace ap.). Pro tento charakter jsou pak v mapě (obvykle dotiskem do katastrálních map 1:5000, v zahraničí často dotiskem do plánu města v menším měřítku) vyneseny v každém území základní ceny za 1 m 2 stavebního pozemku. Stavební pozemky jsou v cenové mapě oceněny skutečně sjednanými cenami obsaženými v kupních smlouvách. Pokud nejsou při zpracování cenové mapy sjednané ceny stavebních pozemků k dispozici, nebo je není možné použít, jsou ceny zjištěny na základě porovnání se sjednanými cenami obdobných pozemků v hl.m. Praze. Při porovnání se vychází ze shodného účelu užití, z obdobné polohy v obci a ze shodné stavební vybavenosti pozemku. Zdrojem pro ocenění stavebních pozemků v cenové mapě jsou údaje ze smluv, které má dispozici Katastrální úřad. Jako další zdroj realizovaných cen jsou uskutečněné prodeje

6 6 Mandantenbrief Vydání Bøezen 2007 pozemků z vlastnictví hlavního města Prahy. Aktualizace cenových map probíhá v současnosti 1 x ročně. některé skutečnosti, které se nabízejí při posuzování docílených rozdílů: Cenové mapy slouží jako závazný podklad pro stanovení administrativních cen stavebních pozemků. Zároveň mají sloužit jako nezávazná cenová informace o stavebních pozemcích, k čemuž existují rozdílné názory a přístupy v odborné části veřejnosti a tímto se zabývám ve svém článku. Tržní hodnota současně platná cenová mapa stavebních pozemků pro rok 2007 s účinností od je zpracována na základě prodejů z předešlého roku (rok 2006), její aktualizace je prováděna 1 x ročně. Skutečně sjednané ceny podléhají neustálému vývoji na trhu s nemovitostmi v průběhu celého roku, čímž dochází k určitému časovému nesouladu s porovnávanými cenami. Tržní hodnota nemovitosti je obecně suma, za kterou by se nemovitost mohla směnit v den ocenění mezi ochotným prodejcem a ochotným kupcem v nestranné transakci po řádném marketingu, kdy obě strany jednají informovaně, rozvážně a bez nátlaku. Porovnání cen uvedených v aktuální cenové mapě x skutečně realizované ceny Zdrojem sjednaných cen prodejů byly informace o konkrétních prodejích od spolupracujících realitních kanceláří, z vlastní databáze, od přímých účastníků prodeje a průběžným sledováním inzerce. Samotné porovnání spočívalo v konfrontaci výše jednotkové ceny za m 2 téhož pozemku v cenové mapě a výše skutečně sjednané ceny. Výsledky porovnání jsou níže uvedeny v tabulce. oznaèení pozemku cena uvedená v Cenové mapì sjednaná cena Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m 2 cenová mapa uvádí jednotkové ceny pro určitou skupinu vymezených pozemků, které se shodují co do účelu užití, obdobné polohy v obci a stavební vybaveností pozemků. Při konkrétních prodejích je však možné, že přicházejí v úvahu ještě další specifické vlivy ovlivňující cenu a vyplývající z místních poměrů, které mohou být velmi individuální. Závěr Po srovnání obou typů cen stavebních pozemků, tj. uváděných v platné cenové mapě stavebních pozemků na území hlavního města Prahy a cen tržních, které byly skutečně dosaženy v konkrétních prodejích, byly potvrzeny rozdílné výše. V současné době, kdy trh s nemovitostmi v Praze a okolí má poměrně dynamický rozvoj, dochází velmi často k zastarávání informací pro potřeby trhu. Až v budoucnu možné zpomalení tempa vývoje trhu a postupné zpřesňování při zpracování informací může cenové mapy více přiblížit k tržním cenám stavebních pozemků. Pro odhad tržních hodnot pozemků zůstává v současné době cenová mapa jen jako velmi orientační informace o možném rozpětí tržní hodnoty Kč/m 2 oceňovaného stavebního pozemku. Cenová mapa stále zůstává základním prostředkem při určování zjištěných cen dle cenových předpisů Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m 2 Z uvedeného přehledu vyplývá, že skutečně sjednané ceny stavebních pozemků ve sledovaném segmentu jsou vyšší než ceny uvedené v cenové mapě. Pro rozbor této situace lze uvést Ing. Jiøí Preininger Tel.: Impressum Mandantenbrief Bøezen 2007 Vydává Rödl & Partner Praha 1, Platnéøská 2 Telefon: , Fax: Za obsah zodpovídají: JUDr. Pavel Koukal, Ing. Jan Berr, Ing. Jiøí Havránek Koordinace: Ing. Zuzana Hošková Více informací naleznete na

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Rozdělování zisku obchodní společnosti

Rozdělování zisku obchodní společnosti Rozdělování zisku obchodní společnosti 1. Pravidla pro rozdělování zisku... 1 2. Srážková daň z podílů na zisku... 3 3. Zálohy na podíl na zisku... 4 1. Pravidla pro rozdělování zisku Podmínky, za kterých

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Dohledový benchmark č. /07 Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 57/06 Sb., o spotřebitelském úvěru. Relevantní právní úprava Předpis Zákon č. 57/06 Sb., o spotřebitelském

Více

(Zá)půjčka, nebo úvěr?

(Zá)půjčka, nebo úvěr? (Zá)půjčka, nebo úvěr? Přestože v hovorové češtině běžně zaměňujeme slova půjčka a úvěr, nejedná se o pojmy totožné. Smlouvou o půjčce, resp. zápůjčce (jak ji nazývá nový občanský zákoník-zákon č. 89/2012

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE I. Preambule Prodej bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví města Lovosice

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 28.1.2013 11:22:34 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách a zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

INOVACE (ve znění platném od )

INOVACE (ve znění platném od ) Změna: 31.7.2006 INOVACE (ve znění platném od.. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1, Oblast intervence 1.3 Inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název účetní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (text)

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích 3. Zaměstnanci korporace, osobní náklady 4. Půjčky, úvěry

Více

923/ Směna majetku

923/ Směna majetku 923/16.06.99 - Směna majetku Předkládá: Ing. Dana Trezziová, daňová poradkyně č.osvědčení 7 Jiří Jirman, daňový poradce č.osvědčení 2965 Mgr. Jaroslav Škvrna, daňový poradce č.osvědčení 2843 Popis problematiky:

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2011 IČO: 00636223 Název: Obec Dolní Újezd Sídlo: Dolní Újezd čp. 155, 751 23 Dolní Újezd Finanční okruhy Účetnictví 3.48.2 (Obec Dolní Újezd), verze: 2011.02 1 z 15 A.1. Informace podle

Více

6. 1 ÚČTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE

6. 1 ÚČTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE 6 KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Obsah: 6. 1 Účtování individuálního podnikatele 6. 2 Základní kapitál v obchodní společnosti 6. 3 Výsledek hospodaření a jeho rozdělení 6. 4 Zálohy na podíly na zisku

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 Bod pořadu jednání: Kapitalizace části dluhu a snížení splátky dluhu společnosti Sportovní areál Ještěd a.

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavená k 312010 IČO 70998370 Název účetní jednotky Název nadřízeného orgánu Mateřská škola Kramolna Kramolna čp. 170, 547 01 Kramolna Finanční okruhy Účetnictví 44.1 (Škola), verze: 2010.13 1 z 17 A.

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA č. /2016 Sb. ze dne o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru

N Á V R H VYHLÁŠKA č. /2016 Sb. ze dne o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru N Á V R H VYHLÁŠKA č. /2016 Sb. ze dne.. 2016 o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, k provedení

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00287172 Město Holešov Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Červen 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 BRNO V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Duben 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 Brno V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky

12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky 12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky ad a) Základní kapitál se může zvyšovat několika způsoby: 1. upsáním (emisí) nových akcií, pokud

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ Provozovatelem slevového portálu www.bejkr.cz je společnost Jk Joblife s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Úvod Cílem této práce je statické zpracování a vyhodnocení vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí ČR ve sledovaném časovém úseku let 2007 až 2009,

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více