Obsah: > Aktuality > Aktuality > Aktuality. Vydání Bøezen 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: > Aktuality > Aktuality > Aktuality. Vydání Bøezen 2007 www.roedl.cz"

Transkript

1 Vydání Bøezen Obsah: Právo aktuálnì Leasingová smlouva jako jedna z forem poskytnutí spotøebitelského úvìru Danì aktuálnì Daòové aspekty zamìstnávání cizincù v Èeské republice Ekonomika aktuálnì Snižujeme základní kapitál veøejným návrhem smlouvy o odkupu akcií Oceòování aktuálnì Porovnání cen stavebních pozemkù dle cenové mapy s cenami tržními v Praze 5 Aktuality Aktuality Aktuality Vážení klienti, Chtìli bychom Vás informovat o možnostech èerpání dotací z aktuálních programù veøejné podpory: úvìru. Maximální výše podpory èiní % z uznatelných nákladù podle velikosti podnikatele. Podnikatelé z jihoèeského a plzeòského kraje mohou získat zvýhodnìnou záruku ve výši % z uznatelných nákladù. Program START - podnikatelé vstupující do podnikání poprvé nebo po delším časovém odstupu Drobní podnikatelé z celé ÈR (kromì Prahy) mohou od požádat o bezúroèný úvìr nebo o zvýhodnìnou záruku s finanèním pøíspìvkem. Bezúroèný úvìr se poskytuje do výše 0,75 mil Kè na dobu 7 let, zaruèovaný úvìr musí být do èástky 1,5 mil. Kè a záruka se poskytuje až do výše 80 % jistiny. Souèasnì je poskytnut i finanèní pøíspìvek až 3 % p.a. z výše záruky k úhradì zbývající èásti ceny záruky. Finanèní pøíspìvek k zaruèovanému úvìru je poskytován do výše 15% vyèerpaného zaruèeného úvìru. Maximální výše podpory mùže èinit 90% z uznatelných nákladù. Program ZÁRUKA - usnadnění realizace podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů Malý, drobní a støední podnikatelé z celé ÈR (kromì Prahy) mohou od žádat o zvýhodnìnou záruku až do výše 80 % jistiny nebo o zvýhodnìnou záruku s finanèním pøíspìvkem také do výše 80 % jistiny u úvìrù do výše 5 mil. Kè s minimální dobou splatnosti 3 roky. Výše finanèního pøíspìvku mùže èinit až 10 % vyèerpaného zaruèeného Program PROGRES - podpora malým a středním podnikatelům v oblasti energetických služeb, které přispívají ke snížení spotřeby energie a ke zvýšení efektivnosti výroby Malý, drobní a støední podnikatelé z celé ÈR (kromì Prahy) mohou od žádat o podøízený úvìr nebo o podøízený úvìr s finanèním pøíspìvkem. Výše podøízeného úvìru je limitována èástkou 25 mil. Kè, doba poskytnutí úvìru je omezena na 11 let a odklad splátek jistiny úvìru na 6 let. Finanèní pøíspìvek èiní maximálnì 10 % z vyèerpaného podøízeného úvìru. Program MARKETING - zvyšování marketingových aktivit malých a středních podniků na zahraničních trzích Malý, drobní a støední podnikatelé z celé ÈR (kromì Prahy) mohou od žádat o dotace na realizaci individuálních projektù od výše 0,1 mil. do 2 mil. Kè a o dotace na úèast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahranièí. Maximální rozsah dotace èiní 50 % z uznatelných nákladù.

2 2 3 Mandantenbrief Vydání Bøezen 2007 Podpora rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů v regionech se soustředěnou podporou státu Podnikatelé z vybraných okresù ÈR (pøedevším Moravskoslezský kraj a severozápadní Èechy) mohou do zažádat o systémovou investièní dotaci, která je úèelovì vázána na realizaci schváleného podnikatelského zámìru. Výše dotace je závislá pøedevším na místì a termínu realizace a poètu vytvoøených pracovních míst, maximální výše dotace je 300 tis. Kè na jedno vytvoøené a obsazené pracovní místo (na návrh hodnotitelské komise mùže být zvýšeno až na 400 tis. Kè), pøièemž celková výše dotace nesmí pøesáhnout 20 mil. Kè v rámci jednoho podnikatelského zámìru. Zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků ve vybraných regionech kraje Vysočina Drobní a malý podnikatelé z vybraných regionù kraje Vysoèina mohou žádat o podporu malého rozsahu urèenou na investièní náklady pro uskuteènìní svého projektu, díky kterému dojde ke zvýšení zamìstnanosti v jeho organizaci nebo alespoò udržení stávající zamìstnanosti. Žádosti o podporu musí být podány do Maximální výše pøíspìvku je 40 % z celkových uznatelných investièních nákladù projektu, nejvíce však 150 tis. Kè a zároveò nesmí celková výše obdržených podpor malého rozsahu za uplynulé 3 roky pøesáhnout limit 200 tis. EUR. Právo aktuálnì Mgr. Ing. Marek Švehlík Tel.: Aktuality Aktuality Aktuality Leasingová smlouva jako jedna z forem poskytnutí spotøebitelského úvìru NAPSALA PETRA BUDÍKOVÁ Spotřebitelské úvěry poskytují finanční instituce v různých podobách klientům na řešení jejich nenadálé finanční potřeby. Slouží především k nákupu spotřebního zboží, k financování různých služeb a mohou také sloužit k financování nákupu či rekonstrukci nemovitostí. Poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů se řídí zákonem č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru. Dodržování tohoto zákona dozoruje Česká obchodní inspekce. Zmíněný zákon upravuje specifické podmínky smluv, jimiž je spotřebitelský úvěr sjednáván. Jeho smyslem je zabezpečit fyzické osobě jako spotřebiteli, rozhodne-li se vzít si úvěr, koupit si zboží ve splátkách či využít leasingovou smlouvu, informaci o tom, kolik celkem zaplatí za poskytnuté zboží či služby, včetně úroků a poplatků. Zásadní podmínkou stanovenou zákonem v případě, kdy je nabízen spotřebitelský úvěr nebo jeho zprostředkování, je uvádění ukazatele roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr, tzv. RPSN. Tento údaj nesmí zejména chybět v případě, kdy reklama nebo nabídka zboží či služby obsahuje úrokovou sazbu, případně jakékoli údaje týkající se nákladů na úvěr. Nelze-li RPSN stanovit, musí věřitel (poskytovatel úvěru) ve smlouvě, v níž sjednává spotřebitelský úvěr, uvést maximální výši úvěru, výši plateb s úvěrem souvisejících a podmínky, za nichž lze tyto platby měnit. Jde například o situace, kdy nejsou předem známy výše a termíny budoucích půjček a splátek. Ve vztahu k poskytování leasingových služeb, zejména finančního leasingu, existovaly pochybnosti o tom, zda-li leasing do působnosti zákona č. 321/2001 Sb. spadá. Důvodem těchto názorů byla skutečnost, že leasing v žádné ze svých forem neodpovídá definici spotřebitelského úvěru podle uvedeného zákona. Pojmovým znakem spotřebitelského úvěru je pouze poskytnutí peněžních prostředků nebo odložená platba, například ve formě úvěru, půjčky nebo koupě najaté věci. Ani jedna z těchto alternativ však údajně u leasingu nenastávala. Zastánci tohoto výkladu trvali na svém stanovisku, že leasingová smlouva jako smlouva inominátní, která není nájemní smlouvou ve smyslu právní úpravy občanského zákoníku, nemůže být podřizována zákonu č. 321/2001 Sb., a to i s ohledem na to, že zákon č. 321/2001 Sb. se dle jeho ust. 1 odst. 2 písm. b) nevztahuje na nájemní smlouvy, které po uplynutí určité doby nezaručují převod vlastnického práva nebo práva obsahově obdobného vlastnickému právu. Z tohoto ustanovení dle jejich názoru naopak vyplývá, že úmyslem zákonodárce nebylo finanční leasing citovanému zákonu podřadit. V praxi tak vznikl v souvislosti s přijetím zákona č. 321/2001 Sb. spor o to, zda-li lze pod smlouvy o spotřebitelském úvěru zahrnout též smlouvy leasingové. Výše uvedené názory byly pražským Městským soudem rozsudkem ve věci sp. zn. 10 Ca 5/2004 ze dne (Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 2006/4, str. 328) obecně odmítnuty. Soud se neztotožnil s tvrzeními, že:

3 a) v případě spotřebitelského úvěru dochází k převodu vlastnictví na základě smlouvy, přičemž platba kupní ceny je smluvními stranami odložena na pozdější dobu, a b) že podpisem leasingové smlouvy nedochází k převodu vlastnického práva na leasingového nájemce, a tato smlouva ani převod vlastnického práva nezaručuje, když účelem leasingové smlouvy není koupě najaté věci, nýbrž pouhé poskytnutí možnosti užívání předmětu leasingu po určitou dobu. Městský soud v Praze se s těmito tvrzeními vypořádal následovně. Účelem leasingové smlouvy je dle soudu právě koupě najaté věci, neboť leasingová smlouva zakládá povinnost jedné ze smluvních stran (leasingového pronajímatele) uzavřít po skončení doby leasingu kupní smlouvu na předmět leasingu, čímž dochází k převodu vlastnického práva na spotřebitele. Na závěr lze uvést, že není důvodu, proč by se i leasingové společnosti stejně jako je tomu i jinde v Evropě neměly s ohledem na zájem spotřebitelů a jejich ochranu řídit právní úpravou týkající se spotřebitelského úvěru. V důsledku toho i leasingové společnosti musí sdělovat spotřebiteli konečnou cenu, kterou za leasing zaplatí. JUDr. Petra Budíková Tel.: Danì aktuálnì Daòové aspekty zamìstnávání cizincù v Èeské republice Růst zahraničních investic je spojen i s nárůstem počtu zahraničních pracovníků v České republice. Přitom se jedná jak o dělnické profese tak i o manažery velkých podniků. V této souvislosti stojí zahraniční pracovníci nejen před otázkou kde budu platit sociální a zdravotní pojištění, ale také kde budou zdaňovat své celosvětové příjmy, tedy jinými slovy v které zemi budou rezidentem a mít daňový domicil. Někteří pracovníci se mylně domnívají, že daňový domicil je možno si vybrat (zvolit) a to zejména v případě, že některé země mají nižší úroveň zdanění. Pravidla pro stanovení daňového domicilu jsou ale velmi striktní. Pokud je s danou zemí uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění, vychází se při stanovení daňového domicilu z této smlouvy. Pouze v případě, že smlouva uzavřena není, je nutno vycházet z ustanovení par. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pokud se podíváme na smlouvu o zamezení dvojího zdanění s Německem, konkrétně na článek 4, jsou kriteria pro stanovení daňového domicilu následující: Nejdříve se vychází z bydliště (stálého bytu) pracovníka. Teprve v případě, že pracovník má stálý byt v obou státech, posuzuje se tzv. středisko životních zájmů, tj. ke kterému státu má pracovník užší osobní a hospodářské vztahy. Zde je rozhodující, v které zemi má pracovník rodinné příslušníky, zřízen bankovní účet, jaké má občanství apod. Jestliže ani poté nemůže být stanoven daňový domicil, je rozhodující kde se pracovník obvykle zdržuje, tj. kde pobývá alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích. V praxi často dochází k situacím, kdy si pracovníci jednotlivá kriteria, popř. jejich pořadí, zaměňují a ačkoliv je daňový domicil jednoznačně určen podle bydliště nebo střediska životních zájmů, snaží se daňový domicil určit podle délky pobytu. Jako důkazní prostředek má sloužit přehled dnů pobytu v jednotlivých zemích. Tento postup je nesprávný a správce daně ho nemůže uznat. Dalším úskalím je skutečnost, že pokud pracovník změní bydliště v průběhu roku, bude za kalendářní rok podávat daňová přiznání dvě. První daňové přiznání za období od 1. ledna do data změny bydliště podá ve staré zemi a druhé daňové přiznání bude podávat od data změny bydliště do 31. prosince v nové zemi. Tento administrativně náročný postup je nejen uveden v pokynu D 300, ale je mezinárodně všeobecně uznáván a aplikován. Další problémy vznikají při sestavování samotného daňové přiznání, zejména uplatňování odečitatelných položek jako například životního a penzijního pojištění nebo odečet úroků z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotéčního úvěru. V některých případech je odpočet umožněn i pokud je poskytovatelem zahraniční subjekt. Ale je nutno dbát na skutečnost, že tyto produkty mohou být v zahraniční sestaveny odlišným způsobem než předpokládá česká legislativa a pro daňové účely musí být patřičně upraveny. Důležitým ustanovením smluv o zamezení dvojího zdanění je článek Výměna informací. Finanční úřady smluv-

4 4 5 Mandantenbrief Vydání Bøezen 2007 ních států si mohou vyměňovat informace i o daňovém domicilu pracovníků a příklady z praxe ukazují, že této možnosti využívají. Takže v žádném případě se nevyplácí nebýt registrován jako daňový poplatník v žádné zemi a nepodávat daňové přiznání. Na závěr je ještě nutno připomenout, že Česká republika svými daňovými sazbami a stanovením daňového základu není zejména pro pracovníky s vyššími příjmy příliš atraktivní. Nejvyšší daňová sazba 32 % se použije již při měsíčním daňovém základu Kč (cca EUR), takže pro tuto kategorii pracovníků tato sazba představuje téměř rovnou daň a podporuje snahu vyhnout se podávání daňového přiznání v České republice. Ing. Roman Koneèný Tel.: Ekonomika aktuálnì Snižujeme základní kapitál veøejným návrhem smlouvy o odkupu akcií NAPSALA ZUZANA BÁRTOVÁ V Notářský zápis s rozhodnutím valné hromady akciové společnosti o snižování základního kapitálu může lehce zvýšit tep nejednomu účetnímu. Jde totiž o případ, jehož účetní souvislosti nelze najít v jedné právní normě, ovlivňuje strukturu a výši vlastního kapitálu a nejedná se o rutinní účetní případ. Spolupráce s právníky, auditory, ale i daňovými poradci bude pravděpodobně nevyhnutelná. Navíc řešení trvá až několik měsíců a může přecházet z jednoho účetního období do druhého. Práce účetního v této záležitosti nezačíná až zápisem snížení základního kapitálu (ZK) do obchodního rejstříku (O.R.), ale již před zveřejněním rozhodnutí o snížení ZK v obchodním věstníku. K zápisu do O.R. dochází až na závěr, po splnění různých podmínek v několika časových lhůtách stanovených OZ. Z účetního pohledu jsou důležité následující události: 1. První zveřejnění rozhodnutí valné hromady o snížení ZK v obchodním věstníku. 2. Uplynutí lhůty pro uzavření smlouvy na odkup akcií s akcionáři a ze smlouvy plynoucí hodnota, ve které budou akcie odkoupeny. 3. Zápis snížení základního kapitálu v O.R. 4. Zničení odkoupených akcií. K datu před prvním zveřejněním rozhodnutí valné hromady o snížení ZK v obchodním věstníku musí být vypracován přehled známých věřitelů a jim neuhrazených pohledávek, což přísluší účetnímu oddělení. Společnost písemně informuje tyto věřitele o snižování ZK. Spolu s žádostí o zápis snížení ZK u rejstříkového soudu musí prokázat mj. obeslání věřitelů a případné zajištění jejich pohledávek. Rejstříkový soud může požadovat potvrzení zmíněných neuhrazených pohledávek auditorem. Obchodní zákoník, resp. veřejný návrh smlouvy o odkupu akcií vymezuje lhůty a podmínky, za kterých dojde k uzavření smlouvy o odkupu akcií. Po uzavření smlouvy je známa hodnota (jmenovitá hodnota) akcií, ve které bude snížen ZK. Dochází tak k vzniku závazku společnosti odkoupit akcie v kupní ceně a tento závazek by měl být zachycen v účetnictví společnosti. Po splnění všech podmínek určených OZ zapíše rejstříkový soud snížení ZK. Tímto okamžikem dochází ke snížení ZK a začíná běžet lhůta splatnosti kupní ceny akcií. Kupní cena akcií je splatná nejpozději do 3 měsíců od zápisu výše ZK do O.R. ZK je snížen, ale akcie stále existují, proto se ZK do doby zničení akcií v souladu s českým účetním standardem č. 012 vykazuje v rozvaze na položce Změny základního kapitálu. Po zápisu snížení ZK do O.R. je společnost povinna vrácené akcie zničit. Pro přehlednost uvádím jednotlivé účetní případy související se snižováním ZK veřejným návrhem smlouvy o odkupu akcií. V tomto článku uvádím svůj názor na účetní řešení snížení základního kapitálu a to konkrétně veřejným návrhem smlouvy o odkupu akcií. Právní kroky řeší obchodní zákoník (OZ) v 213c a dále pak v 211, 215 a 183a.

5 Èíslo Úèetní pøípad TCZK a. 4b. 4c. Závazek plynoucí ze smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu (1000 ks akcií za kupní cenu 1 Kč/akcii) Zápis snížení ZK do OR 1000 ks akcií ve jmenovité hodnotě akcií 1,5 Kč/akcii. Úhrada vlastních akcií akcie v kupní ceně Následné zničení akcií - akcie v kupní ceně Následné zničení akcií - rozdíl mezi kupní cenou a jmenovitou hodnotou Následné zničení akcií - odúčtování jmenovité hodnoty akcií MD 252- Vlastní akcie 411-Základní kapitál Úèet Dal 379-Jiné závazky 419- Změny základního kapitálu 221- Bankovní účet Ostatní kapitálové fondy Výše zmíněný příklad účtování počítá se situací, kdy společnost vykupuje akcie za cenu nižší než je cena jmenovitá. V tomto případě rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a kupní cenou akcií zvyšuje vlastní kapitál a vykazuje se v souladu s ČÚS č. 012 v položce Ostatní kapitálové fondy. Samozřejmě může nastat i situace opačná, kdy kupní cena převyšuje jmenovitou hodnotu. Tehdy rozdíl naopak snižuje vlastní kapitál. S odkupem akcií mohou souviset daňové záležitosti, jako např. zajištění daně atp. Daňové souvislosti si zde nedovolím řešit, záleží velmi na konkrétních případech odkupu akcií. Doporučuji v této věci využít odborné rady daňového poradce. Ing. Zuzana Bártová Tel.: Oceòování aktuálnì Porovnání cen stavebních pozemkù dle cenové mapy s cenami tržními v Praze 5 NAPSAL JIØÍ PREININGER Záměrem při volbě tohoto tématu byla snaha zpracovatele o seznámení se s často citovanou problematikou cenových map a ověření údajů uváděných v cenových mapách. Pro porovnání byl vymezen segment nezastavěných stavebních pozemků v obvodu Prahy 5, kde v současné době probíhají prodeje nezastavěných stavebních pozemků ve větší míře. Jedná se o lokalitu na okraji hlavního města Prahy, kam se v souladu s trendem současného bydlení přesouvá zájem o rezidenční bydlení. V těchto lokalitách jsou ve většině případů tyto pozemky buď ve stávající zástavbě rodinných domů či rekreačních objektů, nebo vznikají dělením a zasíťováním pozemků určených územním plánem k tomuto typu zástavby. Záměrně je uvažováno o nezastavěných stavebních pozemcích, neboť jejich cena má velkou vypovídající schopnost a není zatížena případným určováním ceny pozemku jako procentuálního podílu z celkové ceny nemovitosti (pozemek + stavba) dle běžně užívaných metod. Z hlediska účelu použití jsou uvažovány pozemky pro rezidenční bydlení s nízkopodlažní zástavbou. Tvorba cenové mapy Cenové mapy jsou grafickým elaborátem, z něhož je možno zjistit cenu pozemků (převážně se týká pozemků stavebních). V cenové mapě je obvykle obec rozdělena podle převažujícího charakteru zástavby (obytná, komerční, občanská vybavenost, parky, železnice, rekreace ap.). Pro tento charakter jsou pak v mapě (obvykle dotiskem do katastrálních map 1:5000, v zahraničí často dotiskem do plánu města v menším měřítku) vyneseny v každém území základní ceny za 1 m 2 stavebního pozemku. Stavební pozemky jsou v cenové mapě oceněny skutečně sjednanými cenami obsaženými v kupních smlouvách. Pokud nejsou při zpracování cenové mapy sjednané ceny stavebních pozemků k dispozici, nebo je není možné použít, jsou ceny zjištěny na základě porovnání se sjednanými cenami obdobných pozemků v hl.m. Praze. Při porovnání se vychází ze shodného účelu užití, z obdobné polohy v obci a ze shodné stavební vybavenosti pozemku. Zdrojem pro ocenění stavebních pozemků v cenové mapě jsou údaje ze smluv, které má dispozici Katastrální úřad. Jako další zdroj realizovaných cen jsou uskutečněné prodeje

6 6 Mandantenbrief Vydání Bøezen 2007 pozemků z vlastnictví hlavního města Prahy. Aktualizace cenových map probíhá v současnosti 1 x ročně. některé skutečnosti, které se nabízejí při posuzování docílených rozdílů: Cenové mapy slouží jako závazný podklad pro stanovení administrativních cen stavebních pozemků. Zároveň mají sloužit jako nezávazná cenová informace o stavebních pozemcích, k čemuž existují rozdílné názory a přístupy v odborné části veřejnosti a tímto se zabývám ve svém článku. Tržní hodnota současně platná cenová mapa stavebních pozemků pro rok 2007 s účinností od je zpracována na základě prodejů z předešlého roku (rok 2006), její aktualizace je prováděna 1 x ročně. Skutečně sjednané ceny podléhají neustálému vývoji na trhu s nemovitostmi v průběhu celého roku, čímž dochází k určitému časovému nesouladu s porovnávanými cenami. Tržní hodnota nemovitosti je obecně suma, za kterou by se nemovitost mohla směnit v den ocenění mezi ochotným prodejcem a ochotným kupcem v nestranné transakci po řádném marketingu, kdy obě strany jednají informovaně, rozvážně a bez nátlaku. Porovnání cen uvedených v aktuální cenové mapě x skutečně realizované ceny Zdrojem sjednaných cen prodejů byly informace o konkrétních prodejích od spolupracujících realitních kanceláří, z vlastní databáze, od přímých účastníků prodeje a průběžným sledováním inzerce. Samotné porovnání spočívalo v konfrontaci výše jednotkové ceny za m 2 téhož pozemku v cenové mapě a výše skutečně sjednané ceny. Výsledky porovnání jsou níže uvedeny v tabulce. oznaèení pozemku cena uvedená v Cenové mapì sjednaná cena Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m 2 cenová mapa uvádí jednotkové ceny pro určitou skupinu vymezených pozemků, které se shodují co do účelu užití, obdobné polohy v obci a stavební vybaveností pozemků. Při konkrétních prodejích je však možné, že přicházejí v úvahu ještě další specifické vlivy ovlivňující cenu a vyplývající z místních poměrů, které mohou být velmi individuální. Závěr Po srovnání obou typů cen stavebních pozemků, tj. uváděných v platné cenové mapě stavebních pozemků na území hlavního města Prahy a cen tržních, které byly skutečně dosaženy v konkrétních prodejích, byly potvrzeny rozdílné výše. V současné době, kdy trh s nemovitostmi v Praze a okolí má poměrně dynamický rozvoj, dochází velmi často k zastarávání informací pro potřeby trhu. Až v budoucnu možné zpomalení tempa vývoje trhu a postupné zpřesňování při zpracování informací může cenové mapy více přiblížit k tržním cenám stavebních pozemků. Pro odhad tržních hodnot pozemků zůstává v současné době cenová mapa jen jako velmi orientační informace o možném rozpětí tržní hodnoty Kč/m 2 oceňovaného stavebního pozemku. Cenová mapa stále zůstává základním prostředkem při určování zjištěných cen dle cenových předpisů Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m 2 Z uvedeného přehledu vyplývá, že skutečně sjednané ceny stavebních pozemků ve sledovaném segmentu jsou vyšší než ceny uvedené v cenové mapě. Pro rozbor této situace lze uvést Ing. Jiøí Preininger Tel.: Impressum Mandantenbrief Bøezen 2007 Vydává Rödl & Partner Praha 1, Platnéøská 2 Telefon: , Fax: Za obsah zodpovídají: JUDr. Pavel Koukal, Ing. Jan Berr, Ing. Jiøí Havránek Koordinace: Ing. Zuzana Hošková Více informací naleznete na

Právo aktuálně. Evropská novela obchodního zákoníku. Obsah: Vydání Bøezen 2008 www.roedl.cz

Právo aktuálně. Evropská novela obchodního zákoníku. Obsah: Vydání Bøezen 2008 www.roedl.cz Vydání Bøezen 2008 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Monosti čerpání dotací z Fondu Vysočina Právo aktuálně Evropská novela obchodního zákoníku Daně aktuálně Daòová reforma u daně z pøíjmù právnických osob

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

Podepsat můžeš, přečíst musíš!

Podepsat můžeš, přečíst musíš! průvodce Průvodce spotřebitele Podepsat můžeš, přečíst musíš! 1 1 PRŮVODCE SPOTŘEBITELE Podepsat můžeš, přečíst musíš! (O spotřebitelských půjčkách a úvěrech) Leden 2005 Ing. Libor Dupal, JUDr. Ing. Otakar

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a účetnictví Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. David Fusek Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012

Více

Leasing účetní a daňové dopady

Leasing účetní a daňové dopady Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Leasing účetní a daňové dopady Diplomová práce Autor: Bc. Renata Křičková Finance, finanční obchody Vedoucí práce: Ing.

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Vyhodnocení analýzy a komparace finančního leasingu a úvěru

Vyhodnocení analýzy a komparace finančního leasingu a úvěru SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vyhodnocení analýzy a komparace finančního leasingu

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 700 000 000 Kč ISIN CZ0002001159

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 700 000 000 Kč ISIN CZ0002001159 Volksbank CZ, a.s. 700 000 000 Kč 5,40% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2012 ISIN CZ0002001159 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 6 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 8 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Vážení klienti, > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y >

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Vážení klienti, > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Vydání Červen 2009 www.roedl.cz Obsah: Aktuality > Aktuálně z veřejné podpory > Jak je vnímán nový živnostenský zákon? Právo aktuálně > Novelizace katastrálního zákona Daně aktuálně > Daňová uznatelnost

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni Vydání Březen 2009 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni Právo aktuálně Sbírka listin katastru nemovitostí aneb co nelze vyčíst z listu vlastnictví Daně aktuálně Konec

Více

Hypoteční úvěry v nabídce českých bank

Hypoteční úvěry v nabídce českých bank Bankovní institut vysoká škola Praha Finanční obchody Hypoteční úvěry v nabídce českých bank Diplomová práce Autor: Radka Čechvalová Finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha Leden 2009 Prohlášení:

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 22.1.2003

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 22.1.2003 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 22.1.2003 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání zápisu z jednání

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Management ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Bakalářská práce. Vedoucí bakalářské práce:

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Management ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Bakalářská práce. Vedoucí bakalářské práce: MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ladislav Šiška Autor: Olga Edlerová Brno, květen 2006 Jméno

Více

Obsah: Vážení a milí přátelé, věřím, že jste prožili vánoční svátky v klidu a pohodě se svými blízkými a důstojně oslavili vstup do nového roku 2008.

Obsah: Vážení a milí přátelé, věřím, že jste prožili vánoční svátky v klidu a pohodě se svými blízkými a důstojně oslavili vstup do nového roku 2008. Vydání Leden 2008 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Dopad zákona o stabilizaci veøejných rozpočtù na veøejnoprávní pojitění Právo aktuálně Konto pracovní doby - nový pojem v zákoníku práce Daně aktuálně Dùleité

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 praktický návod k sestavení

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 praktický návod k sestavení Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 praktický návod k sestavení 1. Úvod Cílem tohoto příspěvku je vytvoření praktické pomůcky pro sestavení daňového přiznání ve standardních podmínkách

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Koncepce bydlení ČR do roku 2020 KPMG Česká republika, s.r.o. 28. června 2011 Obsah 1. Úvod...4 2. Analytická část...6 2.1. Metodická východiska...6

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

Analýza leasingu v rámci České republiky a zemí Evropské unie. Monika Mrnuštíková

Analýza leasingu v rámci České republiky a zemí Evropské unie. Monika Mrnuštíková Analýza leasingu v rámci České republiky a zemí Evropské unie Monika Mrnuštíková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Abstrakt česky Obsahem mé bakalářské práce je, jak již z názvu vyplývá, analýza leasingu

Více

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI METODICKÁ PŘÍRUČKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PRO PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007 2013

Více

LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI

LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY KATEDRA OBCHODNÍHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI M AREK MAKKI 2006 Prohlašuji t í mto, ž e j s e m b a kalářskou p r á c i na t é ma:

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více