Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna"

Transkript

1 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 předkládá : Mgr. Hana V i t o u š o v á ředitelka DDŠ

2 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech republiky a se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném jiném vzdělávaní (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, předkládá naše organizace s názvem Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Rumburská 54, Liběchov Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2009/2010. Dnem zřídilo MŠMT Dětský výchovný ústav v Liběchově jako rozpočtovou organizaci s právní subjektivitou. Zřizovací listina byla vyhotovena , dodatkem k ní se s účinností od mění právní forma organizace na příspěvkovou. V souladu se zákonem č. 109/2002 byl dodatkem č. 4 ke zřizovací listině s účinností od název ústavu změněn na Dětský domov se školou. S účinností od je zapsáno naše zařízení ve školském rejstříku pod názvem Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54. Je zařízením pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních. Charakteristika a struktura zařízení Zřizovatel: Název organizace : Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Praha 1, Karmelitská 7 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Liběchov, Rumburská 54 Adresa DDŠ : Rumburská 54, Liběchov Identifikátor zařízení: Identifikační číslo : Právní forma : příspěvková organizace

3 Vedení ústavu: Statutární orgán DDŠ : Mgr. Hana Vitoušová, ředitelka DDŠ,ZŠ a ŠJ Zástupce ředitele : Bc. Jiří Hurych Vedoucí vychovatel : Bc. Jiří Hurych Vedoucí učitelka : Bc. Ivana Egrtová Hospodářka : Marie Razáková Kontakty Spojení na DDŠ : poštou DDŠ, ZŠ a ŠJ, Rumburská 54, , Liběchov Telefonicky na čísla : spojovatelka : sociální pracovník : internát : fax ředitelka : zástupce ředitele : sociální pracovník : I/ Organizace školy 1. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 1.1.Obory vzdělávání : Základní škola 1.2.Vzdělávací programy: Školní vzdělávací program: Výchovou k vědomostem Ţáci ZV a ZV-LMP jsou ve všech ročnících integrováni.

4 2. Přehled pracovníků školy 2.1. Údaje o pedagogických pracovnících /počet tříd, třídnictví, vedení/ a/ I. pololetí ( ) : 4 třídy tř. I.A (6.,7.) tř. uč. Mgr. Talpová Barbara tř. I.C (4.,5.,6.,7.,8.,9.) tř. uč. Mgr. Sochůrková Šárka tř. II.A (8.,9.) tř. uč. Hejčl Jiří tř. II.B (8.,9.) tř. uč. Josef Němec Učitelka + preventiva SPJ: Mgr. Dvorná Andrea / od / Učitelka pověřená řízením školy: Bc. Egrtová Ivana b/ II. pololetí ( ): 4 třídy tř. I.A (6.,7.) tř. uč. Mgr. Talpová Barbara tř. I.C (4.,5.,6.,7.,8.,9.) tř. uč. Mgr. Sochůrková Šárka tř. II.A (8.,9.) tř. uč. Hejčl Jiří tř. II.B (8.,9.) tř. uč. Němec Josef Učitelka + preventiva SPJ: Mgr. Dvorná Andrea Učitelka pověřená řízením školy: Bc. Egrtová Ivana 2.2. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků I. pololetí Vzdělání: 2 středoškolské + DPS 2 vysokoškolské pedagogické magisterské + SPPG 1 vysokoškolské magisterské pedagogické 1 vysokoškolské pedagogické bakalářské SPPG II. pololetí Vzdělání: 2 středoškolské + DPS 2 vysokoškolské pedagog. magisterské SPPG 1 vysokoškolské magisterské pedagogické 1 vysokoškolské bakalářské SPPG 2.3. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Věkové rozpětí pedagogů se pohybuje od 26 let 55 let. Z důvodu daných specifik a náročnosti práce pedagoga v zařízení našeho charakteru, pokud

5 vycházíme z praxe, se osvědčuje zaměstnávání spíše věkově a osobnostně vyzrálejších osob /kromě poţadovaného vzdělání/ s učitelskou praxí a znalostí problematiky oboru etopedie. Většinu pedagogického sboru tvoří pracovníci ve věku nad 45 let. V oblasti výchovy dětí se kladně promítl kvalitní stabilní kolektiv vychovatelů, u kterého se díky stálému vzdělávání v oblasti komunikace, pedagogiky a ostatních vědních disciplín projevují pozitivní změny v oblasti přístupu a vzdělávání Odchody a příchody pedagogických pracovníků ve šk. roce 2009/2010 Odchozí 0 Příchozí 1 učitelka 3. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 3.1. Přehled o celkovém hodnocení žáků Ve šk. roce 2009/2010 bylo: I. pololetí II. pololetí Celkem ţáků ţáků Prospělo ţáků Prospělo s vyznamenáním 0 1 ţák Neprospělo 4 9 ţáků Nehodnoceno 9 0 ţáků 3.2. Přehled o hodnocení chování žáků celkem Stupeň z chování pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. celkem 9 žáků 15 žáků 2 žáků 8 žáků 17 žáků 17 žáků 3.3. Přehled celkového počtu zameškaných hodin I.pololetí II.pololetí Celkový počet zameškaných hodin Z toho počet neomluvených hodin omluvených hodin

6 3.4. Přehled počtu vycházejících žáků ve šk. roce 2009/2010 Celkem Z toho 17 ţáků 15 přijato k dalšímu profesnímu vzdělávání do VÚM 1 zrušeno předběţné opatření 1 zrušena ústavní výchova 3.5. Ve všech třídách došlo od začátku školního roku k plánované integraci 4. Údaje o dalším vzdělávání učitelů Samostudium odborné literatury ze školní i mimoškolní pedagogické literatury. Další vzdělávání bylo ovlivněno napjatým rozpočtem, kdy se muselo kaţdé vydání hodně zváţit. Ochrana čl. za mimoř. událostí HZS Mělník 1 pracovník Kurs pro metodiky Prevence neţádoucích jevů 1 pracovník Přijetí na 2leté Mgr. studium učitelství SPPG 1 pracovník Seminář k tvorbě ŠVP 2 pracovníci Seminář-moderní výukové metody matematiky 1 pracovník Seminář k interaktivní výuce zeměpisu 1 pracovník 5. Hodnocení školního roku 2009/ Výchovné problémy Dlouhodobé záškoláctví problém kaţdoročně se opakující, není výjimkou i několik zanedbaných roků během školní docházky. Neomluvené hodiny z celkově zameškaných hodin jsou tím pádem stále ve vysokém počtu. Při hlubším pohledu zjišťujeme útěky, aţ na vyjímky, u stále stejných dětí. Naproti tomu ve srovnáním s minulými roky výrazně ubylo kázeňských přestupků obecně, v porovnání počtu stupňů z chování I. pololetí a II. pololetí, docházíme k jasným výsledkům zlepšení. Ničení majetku na úseku školy došlo za uplynulý školní rok k jedné menší škodě (oprava dveří). Ze zkušeností víme, ţe k ničení majetku dochází u našich ţáků v převáţné většině případů v afektu, návalu zlosti, vzteku a agrese. Mnohdy můţeme vytvářením příznivého klima našimi pracovníky, individuálním přístupem těmto projevům chování zabránit či je do určité míry korigovat. Agresivita rostoucí míra agresivity se obecně projevuje kaţdým rokem. Ve škole jsme zaznamenali několik projevů šikany ze strany starších (vycházejících dětí), okamţitým řešením se nám podařilo takové projevy chování včas zastavit. K jednomu případu fyzického napadení mezi ţáky a výhruţkám dospělému byla

7 přivolána Policie ČR. Pro nízkou věkovou hranici byl případ odloţen. Celkově však došlo k výraznému úbytku kázeňských přestupků spojených s agresivitou, jakými jsou například fyzické i verbální násilí, útoky, hrubosti a drzost. Závaţnější přestupek jsme zaznamenali jeden - výsledkem okamţitého řešení byla doporučena a absolvována léčba dítěte v DPL, pod nepřetrţitým lékařským dohledem. Útěkovost v letošním roce jsme zůstali u zavedených alternativních forem výuky /výuka v přírodě, vyšší vyuţívání IT, výuka hrou/. Dobře zavedené a u ţáků oblíbené, jsou soutěţivé formy výuky a opakování, jako moţnosti ke zdravé rivalitě a sebeprosazení Pochvaly a odměny Dvě udělené pochvaly za I. pololetí v chování. Na závěr školního roku byla udělena jedna pochvala s odměnou za prospěch a jedna pochvala s odměnou za dlouhodobé výsledky v chování, a to u ţáka s uloţenou ochranou výchovou. Coţ povaţujeme za úspěch Školní aktivity V I. pololetí jsme uskutečnili 3 turisticko-branné akce /koňská farma, turisticko-naučné stezky s bojovými hrami, zimní turistika/. S velkým ohlasem proběhla beseda PČR Mělník na téma právní vědomí. Mezi atraktivní školní akce patřila: návštěva ZOO Dvůr Králové, Muzeum Karlova mostu, výlet lodí, pečení tradičního cukroví ke svátečním příleţitostem, prohlídka sklárny Ajeto-Lindava, Máchovo jezero, Kokořínsko-turistika, cyklo výlety, výstup na horolezeckou stěnu, Planetárium, předváděcí akce HZS Mělník k Mezinárodnímu dni dětí. Děti se na akce velmi těší a je nutno podotknout, ţe ve většině případech i s bezproblémovým chováním. Coţ je pro nás jednou moţností motivace ke změně. 5.4 Školní zájmová činnost Děti si mohly vybrat tanečně-sportovní krouţek, fotografický a nápravu SPU pod vedením učitelů. Obecně u našich dětí podporujeme veškeré sportovní aktivity, jako jeden z nástrojů ke sníţení neţádoucích jevů v chování. II. Organizace domova Ve školním roce 2009/2010 byla celková kapacita ubytovaných dětí zaplněna z více jak 95%. Rozdělení dětí v jednotlivých rodinných skupinách zůstalo neměnné, tedy pět rodinných skupin, z nichţ čtyři jsou chlapecké a jedna dívčí. Kaţdá rodinná skupina je umístěna v samostatném oddělení, přičemţ ve dvou patrech jsou vţdy dvě skupiny chlapců a v podkroví je samostatná rodinná skupina dívek.

8 Na zajištění chodu rodinných skupin se mimo vedoucího vychovatele podílelo od září 2009 ještě devět kmenových vychovatelů, jejichţ sloţení se po celou dobu školního roku nezměnilo. Díky stabilitě týmu vychovatelů a jejich prohlubující se profesionalitě se podařilo v převáţné většině splnit vytýčené cíle. Ve školním roce 2009/2010 byla věnována zvýšená pozornost oblasti prevence sociálně patologických jevů, zejména agresivitě dětí, kdy byla pozornost zaměřena na širokou škálu různých tréninkových a terapeutických aktivit, jako je sociální výcvik, individuální poradenství, nebo intervence v krizových situacích. Účinnou metodou se jevil trénink zvládání vlastní agresivity, realizován formou kognitivně behaviorální terapie v individuální, případně skupinové formě. Noční provoz zabezpečovalo 6 asistentů pedagoga. Chod domova a práci vychovatelů řídil a koordinoval po celý školní rok vedoucí vychovatel a zástupce ředitele pan Bc. Jiří Hurych. Vhodně zvolená mimoškolní činnost v rámci rodinných skupin a široká nabídka zájmových krouţků, ale také arteterapie a muzikoterapie podpořila motivační vlastnosti dětí k dosaţení výsledků ve výchově. Největšímu zájmu dětí se těšil krouţek míčových her, ale také krouţek cyklistický, výtvarný či plavecký. Ve spolupráci s učiteli se děti těšily na krouţek fotografický a sportovně taneční. Kýţené výsledky přinesla i činnost v oblasti nápravy specifických poruch učení. Ve školním roce 2009/2010 nadále pokračovala úzká spolupráce s oddílem FC Slávia-Velký Borek. Tři děti byly zařazeny v týmu, jeţ byl účastníkem krajského přeboru ţáků. Čtyři děti - dorostenci hráli okresní přebor v rámci spolupráce se Sportovním klubem Liběchov. Naši chlapci se jiţ tradičně účastnili futsalového turnaje Ještěr Cup Mělník, či turnaje v malé kopané o Stříbrný míč města Jihlavy, zapojili se do projektu s názvem Pouliční liga v okrese Mělník podporovaný ČMFS. Pro dívky mimo jiné pokračoval krouţek Péče o tělo pod vedením asistentky vychovatele paní Martiny Najmanové. Jiţ třetím rokem se děti zúčastnily akce vyhlášené na podporu pěstování a konzumace zemědělských plodin s názvem Sázíme PAPA v obci Kadlín, kde proběhlo sázení a sklizeň této hospodářsky významné plodiny. Vzhledem k tomu, ţe u několika dětí se reedukační proces jevil jako velmi úspěšný, bylo moţné tyto děti pověřit pomocí občanům obce Liběchov, kteří tuto pomoc potřebovali vzhledem ke svému tělesnému postiţení či vysokému věku. Stejně jako v letech minulých i tento školní rok byl provázen řadou tíţivých situací. Ve školním roce 2009/2010 jsme se potýkali i s několika váţnými problémy dětí s jejich útěky ze zařízení a páchání trestné činnosti. Přestoţe se podařilo útěkovost dětí v průběhu minulého roku značně sníţit, trápilo nás několik jedinců, kteří svým chováním a jednáním značnou měrou negativně ovlivňovali reedukaci a resocializaci ostatních dětí. Opakované útěky, nejen do zahraničí (Rakousko, Slovensko, Německo) se bohuţel projevily i v ekonomické oblasti.

9 U těchto několika dětí se i přes vyuţití veškerých dostupných prostředků nepodařilo jejich jednání eliminovat. I kdyţ došlo k utlumení, přesto na základě maření výkonu úředního rozhodnutí a páchání trestné činnosti v době útěku došlo k soudním řízením, vzetím do vazby, k nařízení ochranné výchovy a udělením jiných trestů v podobě podmínečného odsouzení. V průběhu roku jsme opět byli nuceni umístit několik dětí do psychiatrických léčeben, neboť nad etopedickými problémy převládly problémy psychiatrické, které se ambulantní léčbou ve spolupráci s odborníky nedaly řešit jiným způsobem. Přes ţádost opatrovníka, v našem zařízení zůstalo dítě, u kterého jak ambulantní lékař, tak i tým odborníků psychiatrické léčebny shledali nutnost zařazení dítěte do jiného typu zařízení. K přemístění do jiného typu zařízení však nebyl dán souhlas a situace se nadala řešit jiným způsobem. Následně vynaloţená individuální péče o takové dítě byla po všech stránkách velmi zatěţující. Dospělí i děti byli v době jeho přítomnosti neustále vystavováni verbálním i fyzickým útokům a sebevraţedným výhruţkám. Letošní prázdninový provoz přinesl dětem bezmála měsíc pobytu mimo zařízení. Děti byly ve třech rekreačních zařízeních, v nichţ poznávali nová místa, nové kamarády, ale i nové záţitky a jiné sportovní a relaxační vyţití. III. Prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně pat. jevů je v našem zařízení povaţována za klíčovou a to především ve smyslu pozitivního směrování dětí do budoucna. Na její realizaci se podílí nejen školní metodik prevence, ale všichni pedagogičtí pracovníci DDŠ. Ve školním roce 2009/2010 byla s dětmi probírána široká škála témat v rámci prevence soc. pat. jevů. Jednotlivá témata si učitelé a vychovatelé rozpracovávají především v rámci svých předmětů a výchovné činnosti s ohledem na věk, momentální problémy jednotlivce a v souladu se stanoveným individuálním programem metodické trojky. Kaţdé téma prolíná jak školní výukou, tak rodinnou výchovou na domově. Na začátku školního roku vznikla nástěnka v rámci prevence soc.-pat.jevů, na jejíţ vzniku se účastnily samy děti. Informace z této oblasti děti doplnily o svoje vlastní plakáty zaměřené proti lehkým a tvrdým drogám, a rizikům nechráněného pohlavního styku. V rámci této akce si děti nenásilnou formou prostudovaly přiloţené letáky a literaturu k tomu určenou a vzájemně jednotlivá témata prodiskutovaly. Neopomenutelnou akcí našeho zařízení byla návštěva Policie ČR Mělník z oddělení prevence. Základem jejich práce je především cíleně oslovovat děti a mládeţ prostřednictvím metodicky zpracovaných preventivních programů se zaměřením na bezpečné chování, sociálně patologické jevy a základy právního vědomí. Dva proškolení policisté z preventivně informační skupiny interaktivní formou dětem předali a ujasnili důleţité informace. Zpětná vazba této akce byla velice pozitivní.

10 V tomto školním roce jsme také zahájili spolupráci s Ordinací AT při nemocnici s poliklinikou Mělník. Tato kooperace přináší dětem moţnost setkat se s lidmi, kteří mají osobní zkušenost s návykovými látkami. Mimo jiné byly děti seznámeny hravou a interaktivní formou prostřednictvím školního metodika prevence s problémovými tématy jako jsou např. návykové látky, šikana či posilování pozitivních ţivotních hodnot a postojů. Ţákům jsou k dispozici informační místa v prostorách chodeb. Zde jsou aktuální podstatné informace o preventivních akcích (jiţ konaných i připravujících se), kontakty na odborná pracoviště, výsledky práce dětí v tomto směru, upozornění na důleţité změny v právní legislativě apod. V případě informovanosti a zároveň řešení svých problémů se ţáci mohou obracet přímo na metodika prevence, psychoterapeuta nebo sociálního pracovníka. IV. Zapojení zařízení do rozvojových a mezinárodních programů Zatím naše zařízení není zapojeno do ţádného programu. V. Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2009/2010 řádně studovalo 6 vychovatelů na UK Praha nebo UJAK Praha. Čtyři asistenti pedagoga úspěšně ukončili akreditovaný kurz pro jejich zařazení. Pan Hurych úspěšně dokončil bakalářský studijní program a byl přijat k magisterskému studiu. Paní Bc. Egrtová byla téţ přijata k magisterskému studiu. Učitelé se zúčastnili 8 školení a seminářů. Paní učitelka Mgr. Dvorná se pravidelně vzdělává ve výcviku prevence SPJ. VI. Zpráva o hospodaření za rok 2009 Celkové výnosy organizace Kč ,19 z toho : ošetřovné Kč ,00 stravné Kč ,00 nájemné Kč ,00 ostatní Kč ,00 úroky z b.ú. Kč 907,19

11 zúčt. fondů FRIM Kč ,00 jiné ostatní výnosy: pronájem Kros Kč 9 000,00 pojistná událost Kč ,00 sběr Kč 816,00 charitativní příspěvek Kč 1 000,00 platby za útěky Kč 8 786,00 platby soudů Kč 1 508,00 neinvestiční dotace : příspěvek na provoz Kč ,00 z toho Rozvoj. program Kč ,00 Neinvestiční náklady celkem Kč ,49 z toho: mzdové náklady Kč ,00 platy Kč ,00 rozvoj. program Uz Kč ,00 rozvoj. program Uz Kč ,00 dohody o prov. práce Kč ,00 odpisy Kč ,00 odvody z mezd Kč ,00 odvody do FKSP Kč ,00 učebnice, uč. pomůcky Kč ,80 náklady na energii Kč ,00 náklady na opravy a údrţbu Kč ,70 ostatní provozní náklady Kč ,00 VII. Provedené kontroly Dne VZP ČR pobočka Mělník kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění bez závad. Dne kontrola státního zástupce paní Mgr. Kopřivové bez námitek. Dne periodická kontrola Požární ochrany kontrola objektu bez závad Dne Metodická činnost DDÚ Dobřichovice Mgr. Jedličková bez závad, doporučeno přijetí psychologa Dne OSSZ pobočka Mělník kontrola pojistného a plnění úkolů nedoplatek dávek nem. pojištění ve výši 680,- Kč u zaměstnance vyplaceno ve mzdě za měsíc říjen 2009.

12 Dne KHS pracoviště Mělník hygiena potravin, legislativa, hygienické poţadavky, ochrana veřejného zdraví, stravování bez závad Dne kontrola státního zástupce paní Mgr. Kopřivové bez námitek. Dne PO a BOZP pravidelná kontrola, proškolení všech zaměstnanců, poţárních hlídek a preventivy PO, kontrola objektu drobné závady odstraněny během měsíce Dne kontrola státního zástupce paní Mgr. Kopřivové bez námitek. Dne ČŠI veřejnosprávní kontrola vyuţívání finančních prostředků - nedostatek v knize úrazů a výkazu přijeto opatření u odpovědného pracovníka Dne PO a BOZP provedená kontrola objektu drobné závady odstraněno v průběhu června Dně kontrola státního zástupce paní Mgr. Kopřivové bez námitek. Dne ČŠI provedeno hodnocení Školního vzdělávacího programu 4 body jsou zakomponovány do rozšířeného ŠVP v úvodu nového školního roku. VIII. Závěr Školní rok 2009/2010 jsme zahájili s ustáleným pedagogickým sborem. Všichni jiţ měli zkušenosti a věnovali se studiu speciální pedagogiky. V měsíci říjnu náš učitelský sbor posílila paní učitelka, která převzala funkci Preventisty a je zapojena do vzdělávání v této oblasti. Celý školní rok pedagogický sbor zůstal stejný jako na začátku školního roku, coţ mělo velmi dobrý dopad na práci s dětmi. Úkol, který jsme si dali, abychom stabilizovali pedagogický sbor se nám podařil a výsledky se v průběhu roku dostavily. Velkým pozitivem bylo začlenění dětí s ZV-LMP do běţných tříd. Ve větší míře byla vyuţívána pracovna s interaktivní tabulí, kde si sami učitelé si připravují jednoduché programy. Znovu se začala vyuţívat hudebna a pracovna šití pro dívky. Ke konci školního roku byly do našeho zařízení přijaty také děti na I. stupeň ZŠ, tudíţ učitelé začali připravovat ŠVP, zatím pro jednotlivé ročníky a během prázdnin a

13 měsíce září začlení celý program do celoškolního vzdělávání. Děti, které zůstávaly v zařízení dosahovaly velmi dobrých výsledků jak ve škole, tak na domově. Tento školní rok se vyznačoval vysokou útěkovostí dětí, ale většinou stále stejných. Většina dětí, pobývajících na dlouhodobých útěcích, byla ukrývána rodinou a vyhovuje jim snazší ţivot mimo zařízení DDŠ. Největší problém s útěkovostí se projevoval především u dětí, které k nám byly přeřazeny z jiného ústavního zařízení. Tyto děti byly obecně velmi nepřizpůsobivé a jejich útěky byly zaznamenány jiţ v původních zařízeních. Převáţná část dlouhodobých útěkářů se vracela do zařízení zatíţena experimentováním s návykovými látkami. Tím bylo ztíţeno jejich začlenění. V celkovém hodnocení však došlo k výraznému posunu. Za I. pololetí z celkového počtu testovaných bylo 34% dětí pozitivních. V II. pololetí byl zaznamenán posun k lepšímu v úbytku pozitivně testovaných dětí, kterých bylo jiţ jen 10%. Soustavným a cílevědomým působením pedagogických i ostatních pracovníků DDŠ se podařilo u některých jednotlivců sníţit jejich projevy agresivity a vulgarity, zejména při jejich zařazení do sportovních, výtvarných, hudebních nebo fotografických krouţků. Podařilo se u nich vzbudit zájem o pro ně dosud neznámé obory činnosti. Lze konstatovat, ţe stanovená koncepce práce v zařízení a přijatá opatření k jejímu zabezpečení mají pozitivní dopady. Přijatá opatření tak potvrzují správnost nasměrování, a to i přesto, ţe kladné výsledky našeho působení se projeví aţ v dlouhodobém horizontu.

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva školní rok 2008/2009 předkládá : Mgr. Hana V i t o u š o v á ředitelka DDŠ 1 Dětský domov se školou, základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014 Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Říčařova 277, Hradec Králové 1 Obsah: 1 Celková charakteristika a hodnocení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Říčařova 277, Hradec Králové 1 Obsah: 1 Celková charakteristika a hodnocení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Výroční

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace 2009/2010 Hlučín 2010 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 4 3) CHARAKTERISTIKA

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-226/08-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-226/08-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-226/08-09 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 Adresa: Lhotecká 39, 500 09

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Základní škola Aloise Klára Úštěk

Základní škola Aloise Klára Úštěk 1 Základní škola Aloise Klára Úštěk obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC Výroční zpráva o činnosti zařízení ŠKOLNÍ ROK 8 9 OBSAH:. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ...4. CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011 Programem není trest ale pomoc! Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011 Dětský diagnostický ústav středisko výchovné péče základní škola a školní jídelna Hradec Králové 1 Obsah 1 Obsah... 2 2

Více

Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743

Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 Název materiálu: Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 za období školního roku 2010-2011 Zpracovala: PaedDr. Věra Kozohorská

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA, RYCHNOV NAD KNĚŢNOU, KOLOWRATSKÁ 485 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014 VYPRACOVALA : MGR. HANA FUKSOVÁ ŘEDITELKA ŠKOLY 1 Obsah výroční zprávy o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

K. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 19. N. Spolupráce s odborovou organizací 19. O. Spolupracující organizace 19. P.

K. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 19. N. Spolupráce s odborovou organizací 19. O. Spolupracující organizace 19. P. OBSAH Výroční zpráva o činnosti školy A. Základní údaje o školském zařízení 2 B. Obory vzdělání 4 C. Personální zabezpečení 4 D. Zařazování a propouštění dětí 6 E. Výsledky vzdělávání žáků 7 F. Prevence

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo..... 3 A.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Výroční zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 21.9.2011 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-630/11-H. PhDr. Janem Vodičkou, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-630/11-H. PhDr. Janem Vodičkou, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-630/11-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Dětský domov se školou a základní škola, Kostelec nad Orlicí,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více