Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna"

Transkript

1 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 předkládá : Mgr. Hana V i t o u š o v á ředitelka DDŠ

2 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech republiky a se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném jiném vzdělávaní (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, předkládá naše organizace s názvem Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Rumburská 54, Liběchov Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2009/2010. Dnem zřídilo MŠMT Dětský výchovný ústav v Liběchově jako rozpočtovou organizaci s právní subjektivitou. Zřizovací listina byla vyhotovena , dodatkem k ní se s účinností od mění právní forma organizace na příspěvkovou. V souladu se zákonem č. 109/2002 byl dodatkem č. 4 ke zřizovací listině s účinností od název ústavu změněn na Dětský domov se školou. S účinností od je zapsáno naše zařízení ve školském rejstříku pod názvem Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54. Je zařízením pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních. Charakteristika a struktura zařízení Zřizovatel: Název organizace : Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Praha 1, Karmelitská 7 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Liběchov, Rumburská 54 Adresa DDŠ : Rumburská 54, Liběchov Identifikátor zařízení: Identifikační číslo : Právní forma : příspěvková organizace

3 Vedení ústavu: Statutární orgán DDŠ : Mgr. Hana Vitoušová, ředitelka DDŠ,ZŠ a ŠJ Zástupce ředitele : Bc. Jiří Hurych Vedoucí vychovatel : Bc. Jiří Hurych Vedoucí učitelka : Bc. Ivana Egrtová Hospodářka : Marie Razáková Kontakty Spojení na DDŠ : poštou DDŠ, ZŠ a ŠJ, Rumburská 54, , Liběchov Telefonicky na čísla : spojovatelka : sociální pracovník : internát : fax ředitelka : zástupce ředitele : sociální pracovník : I/ Organizace školy 1. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 1.1.Obory vzdělávání : Základní škola 1.2.Vzdělávací programy: Školní vzdělávací program: Výchovou k vědomostem Ţáci ZV a ZV-LMP jsou ve všech ročnících integrováni.

4 2. Přehled pracovníků školy 2.1. Údaje o pedagogických pracovnících /počet tříd, třídnictví, vedení/ a/ I. pololetí ( ) : 4 třídy tř. I.A (6.,7.) tř. uč. Mgr. Talpová Barbara tř. I.C (4.,5.,6.,7.,8.,9.) tř. uč. Mgr. Sochůrková Šárka tř. II.A (8.,9.) tř. uč. Hejčl Jiří tř. II.B (8.,9.) tř. uč. Josef Němec Učitelka + preventiva SPJ: Mgr. Dvorná Andrea / od / Učitelka pověřená řízením školy: Bc. Egrtová Ivana b/ II. pololetí ( ): 4 třídy tř. I.A (6.,7.) tř. uč. Mgr. Talpová Barbara tř. I.C (4.,5.,6.,7.,8.,9.) tř. uč. Mgr. Sochůrková Šárka tř. II.A (8.,9.) tř. uč. Hejčl Jiří tř. II.B (8.,9.) tř. uč. Němec Josef Učitelka + preventiva SPJ: Mgr. Dvorná Andrea Učitelka pověřená řízením školy: Bc. Egrtová Ivana 2.2. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků I. pololetí Vzdělání: 2 středoškolské + DPS 2 vysokoškolské pedagogické magisterské + SPPG 1 vysokoškolské magisterské pedagogické 1 vysokoškolské pedagogické bakalářské SPPG II. pololetí Vzdělání: 2 středoškolské + DPS 2 vysokoškolské pedagog. magisterské SPPG 1 vysokoškolské magisterské pedagogické 1 vysokoškolské bakalářské SPPG 2.3. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Věkové rozpětí pedagogů se pohybuje od 26 let 55 let. Z důvodu daných specifik a náročnosti práce pedagoga v zařízení našeho charakteru, pokud

5 vycházíme z praxe, se osvědčuje zaměstnávání spíše věkově a osobnostně vyzrálejších osob /kromě poţadovaného vzdělání/ s učitelskou praxí a znalostí problematiky oboru etopedie. Většinu pedagogického sboru tvoří pracovníci ve věku nad 45 let. V oblasti výchovy dětí se kladně promítl kvalitní stabilní kolektiv vychovatelů, u kterého se díky stálému vzdělávání v oblasti komunikace, pedagogiky a ostatních vědních disciplín projevují pozitivní změny v oblasti přístupu a vzdělávání Odchody a příchody pedagogických pracovníků ve šk. roce 2009/2010 Odchozí 0 Příchozí 1 učitelka 3. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 3.1. Přehled o celkovém hodnocení žáků Ve šk. roce 2009/2010 bylo: I. pololetí II. pololetí Celkem ţáků ţáků Prospělo ţáků Prospělo s vyznamenáním 0 1 ţák Neprospělo 4 9 ţáků Nehodnoceno 9 0 ţáků 3.2. Přehled o hodnocení chování žáků celkem Stupeň z chování pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. celkem 9 žáků 15 žáků 2 žáků 8 žáků 17 žáků 17 žáků 3.3. Přehled celkového počtu zameškaných hodin I.pololetí II.pololetí Celkový počet zameškaných hodin Z toho počet neomluvených hodin omluvených hodin

6 3.4. Přehled počtu vycházejících žáků ve šk. roce 2009/2010 Celkem Z toho 17 ţáků 15 přijato k dalšímu profesnímu vzdělávání do VÚM 1 zrušeno předběţné opatření 1 zrušena ústavní výchova 3.5. Ve všech třídách došlo od začátku školního roku k plánované integraci 4. Údaje o dalším vzdělávání učitelů Samostudium odborné literatury ze školní i mimoškolní pedagogické literatury. Další vzdělávání bylo ovlivněno napjatým rozpočtem, kdy se muselo kaţdé vydání hodně zváţit. Ochrana čl. za mimoř. událostí HZS Mělník 1 pracovník Kurs pro metodiky Prevence neţádoucích jevů 1 pracovník Přijetí na 2leté Mgr. studium učitelství SPPG 1 pracovník Seminář k tvorbě ŠVP 2 pracovníci Seminář-moderní výukové metody matematiky 1 pracovník Seminář k interaktivní výuce zeměpisu 1 pracovník 5. Hodnocení školního roku 2009/ Výchovné problémy Dlouhodobé záškoláctví problém kaţdoročně se opakující, není výjimkou i několik zanedbaných roků během školní docházky. Neomluvené hodiny z celkově zameškaných hodin jsou tím pádem stále ve vysokém počtu. Při hlubším pohledu zjišťujeme útěky, aţ na vyjímky, u stále stejných dětí. Naproti tomu ve srovnáním s minulými roky výrazně ubylo kázeňských přestupků obecně, v porovnání počtu stupňů z chování I. pololetí a II. pololetí, docházíme k jasným výsledkům zlepšení. Ničení majetku na úseku školy došlo za uplynulý školní rok k jedné menší škodě (oprava dveří). Ze zkušeností víme, ţe k ničení majetku dochází u našich ţáků v převáţné většině případů v afektu, návalu zlosti, vzteku a agrese. Mnohdy můţeme vytvářením příznivého klima našimi pracovníky, individuálním přístupem těmto projevům chování zabránit či je do určité míry korigovat. Agresivita rostoucí míra agresivity se obecně projevuje kaţdým rokem. Ve škole jsme zaznamenali několik projevů šikany ze strany starších (vycházejících dětí), okamţitým řešením se nám podařilo takové projevy chování včas zastavit. K jednomu případu fyzického napadení mezi ţáky a výhruţkám dospělému byla

7 přivolána Policie ČR. Pro nízkou věkovou hranici byl případ odloţen. Celkově však došlo k výraznému úbytku kázeňských přestupků spojených s agresivitou, jakými jsou například fyzické i verbální násilí, útoky, hrubosti a drzost. Závaţnější přestupek jsme zaznamenali jeden - výsledkem okamţitého řešení byla doporučena a absolvována léčba dítěte v DPL, pod nepřetrţitým lékařským dohledem. Útěkovost v letošním roce jsme zůstali u zavedených alternativních forem výuky /výuka v přírodě, vyšší vyuţívání IT, výuka hrou/. Dobře zavedené a u ţáků oblíbené, jsou soutěţivé formy výuky a opakování, jako moţnosti ke zdravé rivalitě a sebeprosazení Pochvaly a odměny Dvě udělené pochvaly za I. pololetí v chování. Na závěr školního roku byla udělena jedna pochvala s odměnou za prospěch a jedna pochvala s odměnou za dlouhodobé výsledky v chování, a to u ţáka s uloţenou ochranou výchovou. Coţ povaţujeme za úspěch Školní aktivity V I. pololetí jsme uskutečnili 3 turisticko-branné akce /koňská farma, turisticko-naučné stezky s bojovými hrami, zimní turistika/. S velkým ohlasem proběhla beseda PČR Mělník na téma právní vědomí. Mezi atraktivní školní akce patřila: návštěva ZOO Dvůr Králové, Muzeum Karlova mostu, výlet lodí, pečení tradičního cukroví ke svátečním příleţitostem, prohlídka sklárny Ajeto-Lindava, Máchovo jezero, Kokořínsko-turistika, cyklo výlety, výstup na horolezeckou stěnu, Planetárium, předváděcí akce HZS Mělník k Mezinárodnímu dni dětí. Děti se na akce velmi těší a je nutno podotknout, ţe ve většině případech i s bezproblémovým chováním. Coţ je pro nás jednou moţností motivace ke změně. 5.4 Školní zájmová činnost Děti si mohly vybrat tanečně-sportovní krouţek, fotografický a nápravu SPU pod vedením učitelů. Obecně u našich dětí podporujeme veškeré sportovní aktivity, jako jeden z nástrojů ke sníţení neţádoucích jevů v chování. II. Organizace domova Ve školním roce 2009/2010 byla celková kapacita ubytovaných dětí zaplněna z více jak 95%. Rozdělení dětí v jednotlivých rodinných skupinách zůstalo neměnné, tedy pět rodinných skupin, z nichţ čtyři jsou chlapecké a jedna dívčí. Kaţdá rodinná skupina je umístěna v samostatném oddělení, přičemţ ve dvou patrech jsou vţdy dvě skupiny chlapců a v podkroví je samostatná rodinná skupina dívek.

8 Na zajištění chodu rodinných skupin se mimo vedoucího vychovatele podílelo od září 2009 ještě devět kmenových vychovatelů, jejichţ sloţení se po celou dobu školního roku nezměnilo. Díky stabilitě týmu vychovatelů a jejich prohlubující se profesionalitě se podařilo v převáţné většině splnit vytýčené cíle. Ve školním roce 2009/2010 byla věnována zvýšená pozornost oblasti prevence sociálně patologických jevů, zejména agresivitě dětí, kdy byla pozornost zaměřena na širokou škálu různých tréninkových a terapeutických aktivit, jako je sociální výcvik, individuální poradenství, nebo intervence v krizových situacích. Účinnou metodou se jevil trénink zvládání vlastní agresivity, realizován formou kognitivně behaviorální terapie v individuální, případně skupinové formě. Noční provoz zabezpečovalo 6 asistentů pedagoga. Chod domova a práci vychovatelů řídil a koordinoval po celý školní rok vedoucí vychovatel a zástupce ředitele pan Bc. Jiří Hurych. Vhodně zvolená mimoškolní činnost v rámci rodinných skupin a široká nabídka zájmových krouţků, ale také arteterapie a muzikoterapie podpořila motivační vlastnosti dětí k dosaţení výsledků ve výchově. Největšímu zájmu dětí se těšil krouţek míčových her, ale také krouţek cyklistický, výtvarný či plavecký. Ve spolupráci s učiteli se děti těšily na krouţek fotografický a sportovně taneční. Kýţené výsledky přinesla i činnost v oblasti nápravy specifických poruch učení. Ve školním roce 2009/2010 nadále pokračovala úzká spolupráce s oddílem FC Slávia-Velký Borek. Tři děti byly zařazeny v týmu, jeţ byl účastníkem krajského přeboru ţáků. Čtyři děti - dorostenci hráli okresní přebor v rámci spolupráce se Sportovním klubem Liběchov. Naši chlapci se jiţ tradičně účastnili futsalového turnaje Ještěr Cup Mělník, či turnaje v malé kopané o Stříbrný míč města Jihlavy, zapojili se do projektu s názvem Pouliční liga v okrese Mělník podporovaný ČMFS. Pro dívky mimo jiné pokračoval krouţek Péče o tělo pod vedením asistentky vychovatele paní Martiny Najmanové. Jiţ třetím rokem se děti zúčastnily akce vyhlášené na podporu pěstování a konzumace zemědělských plodin s názvem Sázíme PAPA v obci Kadlín, kde proběhlo sázení a sklizeň této hospodářsky významné plodiny. Vzhledem k tomu, ţe u několika dětí se reedukační proces jevil jako velmi úspěšný, bylo moţné tyto děti pověřit pomocí občanům obce Liběchov, kteří tuto pomoc potřebovali vzhledem ke svému tělesnému postiţení či vysokému věku. Stejně jako v letech minulých i tento školní rok byl provázen řadou tíţivých situací. Ve školním roce 2009/2010 jsme se potýkali i s několika váţnými problémy dětí s jejich útěky ze zařízení a páchání trestné činnosti. Přestoţe se podařilo útěkovost dětí v průběhu minulého roku značně sníţit, trápilo nás několik jedinců, kteří svým chováním a jednáním značnou měrou negativně ovlivňovali reedukaci a resocializaci ostatních dětí. Opakované útěky, nejen do zahraničí (Rakousko, Slovensko, Německo) se bohuţel projevily i v ekonomické oblasti.

9 U těchto několika dětí se i přes vyuţití veškerých dostupných prostředků nepodařilo jejich jednání eliminovat. I kdyţ došlo k utlumení, přesto na základě maření výkonu úředního rozhodnutí a páchání trestné činnosti v době útěku došlo k soudním řízením, vzetím do vazby, k nařízení ochranné výchovy a udělením jiných trestů v podobě podmínečného odsouzení. V průběhu roku jsme opět byli nuceni umístit několik dětí do psychiatrických léčeben, neboť nad etopedickými problémy převládly problémy psychiatrické, které se ambulantní léčbou ve spolupráci s odborníky nedaly řešit jiným způsobem. Přes ţádost opatrovníka, v našem zařízení zůstalo dítě, u kterého jak ambulantní lékař, tak i tým odborníků psychiatrické léčebny shledali nutnost zařazení dítěte do jiného typu zařízení. K přemístění do jiného typu zařízení však nebyl dán souhlas a situace se nadala řešit jiným způsobem. Následně vynaloţená individuální péče o takové dítě byla po všech stránkách velmi zatěţující. Dospělí i děti byli v době jeho přítomnosti neustále vystavováni verbálním i fyzickým útokům a sebevraţedným výhruţkám. Letošní prázdninový provoz přinesl dětem bezmála měsíc pobytu mimo zařízení. Děti byly ve třech rekreačních zařízeních, v nichţ poznávali nová místa, nové kamarády, ale i nové záţitky a jiné sportovní a relaxační vyţití. III. Prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně pat. jevů je v našem zařízení povaţována za klíčovou a to především ve smyslu pozitivního směrování dětí do budoucna. Na její realizaci se podílí nejen školní metodik prevence, ale všichni pedagogičtí pracovníci DDŠ. Ve školním roce 2009/2010 byla s dětmi probírána široká škála témat v rámci prevence soc. pat. jevů. Jednotlivá témata si učitelé a vychovatelé rozpracovávají především v rámci svých předmětů a výchovné činnosti s ohledem na věk, momentální problémy jednotlivce a v souladu se stanoveným individuálním programem metodické trojky. Kaţdé téma prolíná jak školní výukou, tak rodinnou výchovou na domově. Na začátku školního roku vznikla nástěnka v rámci prevence soc.-pat.jevů, na jejíţ vzniku se účastnily samy děti. Informace z této oblasti děti doplnily o svoje vlastní plakáty zaměřené proti lehkým a tvrdým drogám, a rizikům nechráněného pohlavního styku. V rámci této akce si děti nenásilnou formou prostudovaly přiloţené letáky a literaturu k tomu určenou a vzájemně jednotlivá témata prodiskutovaly. Neopomenutelnou akcí našeho zařízení byla návštěva Policie ČR Mělník z oddělení prevence. Základem jejich práce je především cíleně oslovovat děti a mládeţ prostřednictvím metodicky zpracovaných preventivních programů se zaměřením na bezpečné chování, sociálně patologické jevy a základy právního vědomí. Dva proškolení policisté z preventivně informační skupiny interaktivní formou dětem předali a ujasnili důleţité informace. Zpětná vazba této akce byla velice pozitivní.

10 V tomto školním roce jsme také zahájili spolupráci s Ordinací AT při nemocnici s poliklinikou Mělník. Tato kooperace přináší dětem moţnost setkat se s lidmi, kteří mají osobní zkušenost s návykovými látkami. Mimo jiné byly děti seznámeny hravou a interaktivní formou prostřednictvím školního metodika prevence s problémovými tématy jako jsou např. návykové látky, šikana či posilování pozitivních ţivotních hodnot a postojů. Ţákům jsou k dispozici informační místa v prostorách chodeb. Zde jsou aktuální podstatné informace o preventivních akcích (jiţ konaných i připravujících se), kontakty na odborná pracoviště, výsledky práce dětí v tomto směru, upozornění na důleţité změny v právní legislativě apod. V případě informovanosti a zároveň řešení svých problémů se ţáci mohou obracet přímo na metodika prevence, psychoterapeuta nebo sociálního pracovníka. IV. Zapojení zařízení do rozvojových a mezinárodních programů Zatím naše zařízení není zapojeno do ţádného programu. V. Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2009/2010 řádně studovalo 6 vychovatelů na UK Praha nebo UJAK Praha. Čtyři asistenti pedagoga úspěšně ukončili akreditovaný kurz pro jejich zařazení. Pan Hurych úspěšně dokončil bakalářský studijní program a byl přijat k magisterskému studiu. Paní Bc. Egrtová byla téţ přijata k magisterskému studiu. Učitelé se zúčastnili 8 školení a seminářů. Paní učitelka Mgr. Dvorná se pravidelně vzdělává ve výcviku prevence SPJ. VI. Zpráva o hospodaření za rok 2009 Celkové výnosy organizace Kč ,19 z toho : ošetřovné Kč ,00 stravné Kč ,00 nájemné Kč ,00 ostatní Kč ,00 úroky z b.ú. Kč 907,19

11 zúčt. fondů FRIM Kč ,00 jiné ostatní výnosy: pronájem Kros Kč 9 000,00 pojistná událost Kč ,00 sběr Kč 816,00 charitativní příspěvek Kč 1 000,00 platby za útěky Kč 8 786,00 platby soudů Kč 1 508,00 neinvestiční dotace : příspěvek na provoz Kč ,00 z toho Rozvoj. program Kč ,00 Neinvestiční náklady celkem Kč ,49 z toho: mzdové náklady Kč ,00 platy Kč ,00 rozvoj. program Uz Kč ,00 rozvoj. program Uz Kč ,00 dohody o prov. práce Kč ,00 odpisy Kč ,00 odvody z mezd Kč ,00 odvody do FKSP Kč ,00 učebnice, uč. pomůcky Kč ,80 náklady na energii Kč ,00 náklady na opravy a údrţbu Kč ,70 ostatní provozní náklady Kč ,00 VII. Provedené kontroly Dne VZP ČR pobočka Mělník kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění bez závad. Dne kontrola státního zástupce paní Mgr. Kopřivové bez námitek. Dne periodická kontrola Požární ochrany kontrola objektu bez závad Dne Metodická činnost DDÚ Dobřichovice Mgr. Jedličková bez závad, doporučeno přijetí psychologa Dne OSSZ pobočka Mělník kontrola pojistného a plnění úkolů nedoplatek dávek nem. pojištění ve výši 680,- Kč u zaměstnance vyplaceno ve mzdě za měsíc říjen 2009.

12 Dne KHS pracoviště Mělník hygiena potravin, legislativa, hygienické poţadavky, ochrana veřejného zdraví, stravování bez závad Dne kontrola státního zástupce paní Mgr. Kopřivové bez námitek. Dne PO a BOZP pravidelná kontrola, proškolení všech zaměstnanců, poţárních hlídek a preventivy PO, kontrola objektu drobné závady odstraněny během měsíce Dne kontrola státního zástupce paní Mgr. Kopřivové bez námitek. Dne ČŠI veřejnosprávní kontrola vyuţívání finančních prostředků - nedostatek v knize úrazů a výkazu přijeto opatření u odpovědného pracovníka Dne PO a BOZP provedená kontrola objektu drobné závady odstraněno v průběhu června Dně kontrola státního zástupce paní Mgr. Kopřivové bez námitek. Dne ČŠI provedeno hodnocení Školního vzdělávacího programu 4 body jsou zakomponovány do rozšířeného ŠVP v úvodu nového školního roku. VIII. Závěr Školní rok 2009/2010 jsme zahájili s ustáleným pedagogickým sborem. Všichni jiţ měli zkušenosti a věnovali se studiu speciální pedagogiky. V měsíci říjnu náš učitelský sbor posílila paní učitelka, která převzala funkci Preventisty a je zapojena do vzdělávání v této oblasti. Celý školní rok pedagogický sbor zůstal stejný jako na začátku školního roku, coţ mělo velmi dobrý dopad na práci s dětmi. Úkol, který jsme si dali, abychom stabilizovali pedagogický sbor se nám podařil a výsledky se v průběhu roku dostavily. Velkým pozitivem bylo začlenění dětí s ZV-LMP do běţných tříd. Ve větší míře byla vyuţívána pracovna s interaktivní tabulí, kde si sami učitelé si připravují jednoduché programy. Znovu se začala vyuţívat hudebna a pracovna šití pro dívky. Ke konci školního roku byly do našeho zařízení přijaty také děti na I. stupeň ZŠ, tudíţ učitelé začali připravovat ŠVP, zatím pro jednotlivé ročníky a během prázdnin a

13 měsíce září začlení celý program do celoškolního vzdělávání. Děti, které zůstávaly v zařízení dosahovaly velmi dobrých výsledků jak ve škole, tak na domově. Tento školní rok se vyznačoval vysokou útěkovostí dětí, ale většinou stále stejných. Většina dětí, pobývajících na dlouhodobých útěcích, byla ukrývána rodinou a vyhovuje jim snazší ţivot mimo zařízení DDŠ. Největší problém s útěkovostí se projevoval především u dětí, které k nám byly přeřazeny z jiného ústavního zařízení. Tyto děti byly obecně velmi nepřizpůsobivé a jejich útěky byly zaznamenány jiţ v původních zařízeních. Převáţná část dlouhodobých útěkářů se vracela do zařízení zatíţena experimentováním s návykovými látkami. Tím bylo ztíţeno jejich začlenění. V celkovém hodnocení však došlo k výraznému posunu. Za I. pololetí z celkového počtu testovaných bylo 34% dětí pozitivních. V II. pololetí byl zaznamenán posun k lepšímu v úbytku pozitivně testovaných dětí, kterých bylo jiţ jen 10%. Soustavným a cílevědomým působením pedagogických i ostatních pracovníků DDŠ se podařilo u některých jednotlivců sníţit jejich projevy agresivity a vulgarity, zejména při jejich zařazení do sportovních, výtvarných, hudebních nebo fotografických krouţků. Podařilo se u nich vzbudit zájem o pro ně dosud neznámé obory činnosti. Lze konstatovat, ţe stanovená koncepce práce v zařízení a přijatá opatření k jejímu zabezpečení mají pozitivní dopady. Přijatá opatření tak potvrzují správnost nasměrování, a to i přesto, ţe kladné výsledky našeho působení se projeví aţ v dlouhodobém horizontu.

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva školní rok 2008/2009 předkládá : Mgr. Hana V i t o u š o v á ředitelka DDŠ 1 Dětský domov se školou, základní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2013/2014 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení. Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Hvězdička Telefon/Fax: 487 762 626, 487 762 451, e mail: vf.24@tiscali.cz ZPRÁVA

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program)

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) 1. Základní informace - program SMP0010 1.1. Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne. 10. 009 1.. Název jednoletého

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Základní škola pro ţáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ZŠ pro ţáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1, 541 03 e-mail:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-584/08-11 Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod Adresa: Školní 440, 582 66 Krucemburk Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více