Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna"

Transkript

1 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 předkládá : Mgr. Hana V i t o u š o v á ředitelka DDŠ

2 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech republiky a se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném jiném vzdělávaní (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, předkládá naše organizace s názvem Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Rumburská 54, Liběchov Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2009/2010. Dnem zřídilo MŠMT Dětský výchovný ústav v Liběchově jako rozpočtovou organizaci s právní subjektivitou. Zřizovací listina byla vyhotovena , dodatkem k ní se s účinností od mění právní forma organizace na příspěvkovou. V souladu se zákonem č. 109/2002 byl dodatkem č. 4 ke zřizovací listině s účinností od název ústavu změněn na Dětský domov se školou. S účinností od je zapsáno naše zařízení ve školském rejstříku pod názvem Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54. Je zařízením pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních. Charakteristika a struktura zařízení Zřizovatel: Název organizace : Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Praha 1, Karmelitská 7 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Liběchov, Rumburská 54 Adresa DDŠ : Rumburská 54, Liběchov Identifikátor zařízení: Identifikační číslo : Právní forma : příspěvková organizace

3 Vedení ústavu: Statutární orgán DDŠ : Mgr. Hana Vitoušová, ředitelka DDŠ,ZŠ a ŠJ Zástupce ředitele : Bc. Jiří Hurych Vedoucí vychovatel : Bc. Jiří Hurych Vedoucí učitelka : Bc. Ivana Egrtová Hospodářka : Marie Razáková Kontakty Spojení na DDŠ : poštou DDŠ, ZŠ a ŠJ, Rumburská 54, , Liběchov Telefonicky na čísla : spojovatelka : sociální pracovník : internát : fax ředitelka : zástupce ředitele : sociální pracovník : I/ Organizace školy 1. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 1.1.Obory vzdělávání : Základní škola 1.2.Vzdělávací programy: Školní vzdělávací program: Výchovou k vědomostem Ţáci ZV a ZV-LMP jsou ve všech ročnících integrováni.

4 2. Přehled pracovníků školy 2.1. Údaje o pedagogických pracovnících /počet tříd, třídnictví, vedení/ a/ I. pololetí ( ) : 4 třídy tř. I.A (6.,7.) tř. uč. Mgr. Talpová Barbara tř. I.C (4.,5.,6.,7.,8.,9.) tř. uč. Mgr. Sochůrková Šárka tř. II.A (8.,9.) tř. uč. Hejčl Jiří tř. II.B (8.,9.) tř. uč. Josef Němec Učitelka + preventiva SPJ: Mgr. Dvorná Andrea / od / Učitelka pověřená řízením školy: Bc. Egrtová Ivana b/ II. pololetí ( ): 4 třídy tř. I.A (6.,7.) tř. uč. Mgr. Talpová Barbara tř. I.C (4.,5.,6.,7.,8.,9.) tř. uč. Mgr. Sochůrková Šárka tř. II.A (8.,9.) tř. uč. Hejčl Jiří tř. II.B (8.,9.) tř. uč. Němec Josef Učitelka + preventiva SPJ: Mgr. Dvorná Andrea Učitelka pověřená řízením školy: Bc. Egrtová Ivana 2.2. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků I. pololetí Vzdělání: 2 středoškolské + DPS 2 vysokoškolské pedagogické magisterské + SPPG 1 vysokoškolské magisterské pedagogické 1 vysokoškolské pedagogické bakalářské SPPG II. pololetí Vzdělání: 2 středoškolské + DPS 2 vysokoškolské pedagog. magisterské SPPG 1 vysokoškolské magisterské pedagogické 1 vysokoškolské bakalářské SPPG 2.3. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Věkové rozpětí pedagogů se pohybuje od 26 let 55 let. Z důvodu daných specifik a náročnosti práce pedagoga v zařízení našeho charakteru, pokud

5 vycházíme z praxe, se osvědčuje zaměstnávání spíše věkově a osobnostně vyzrálejších osob /kromě poţadovaného vzdělání/ s učitelskou praxí a znalostí problematiky oboru etopedie. Většinu pedagogického sboru tvoří pracovníci ve věku nad 45 let. V oblasti výchovy dětí se kladně promítl kvalitní stabilní kolektiv vychovatelů, u kterého se díky stálému vzdělávání v oblasti komunikace, pedagogiky a ostatních vědních disciplín projevují pozitivní změny v oblasti přístupu a vzdělávání Odchody a příchody pedagogických pracovníků ve šk. roce 2009/2010 Odchozí 0 Příchozí 1 učitelka 3. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 3.1. Přehled o celkovém hodnocení žáků Ve šk. roce 2009/2010 bylo: I. pololetí II. pololetí Celkem ţáků ţáků Prospělo ţáků Prospělo s vyznamenáním 0 1 ţák Neprospělo 4 9 ţáků Nehodnoceno 9 0 ţáků 3.2. Přehled o hodnocení chování žáků celkem Stupeň z chování pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. celkem 9 žáků 15 žáků 2 žáků 8 žáků 17 žáků 17 žáků 3.3. Přehled celkového počtu zameškaných hodin I.pololetí II.pololetí Celkový počet zameškaných hodin Z toho počet neomluvených hodin omluvených hodin

6 3.4. Přehled počtu vycházejících žáků ve šk. roce 2009/2010 Celkem Z toho 17 ţáků 15 přijato k dalšímu profesnímu vzdělávání do VÚM 1 zrušeno předběţné opatření 1 zrušena ústavní výchova 3.5. Ve všech třídách došlo od začátku školního roku k plánované integraci 4. Údaje o dalším vzdělávání učitelů Samostudium odborné literatury ze školní i mimoškolní pedagogické literatury. Další vzdělávání bylo ovlivněno napjatým rozpočtem, kdy se muselo kaţdé vydání hodně zváţit. Ochrana čl. za mimoř. událostí HZS Mělník 1 pracovník Kurs pro metodiky Prevence neţádoucích jevů 1 pracovník Přijetí na 2leté Mgr. studium učitelství SPPG 1 pracovník Seminář k tvorbě ŠVP 2 pracovníci Seminář-moderní výukové metody matematiky 1 pracovník Seminář k interaktivní výuce zeměpisu 1 pracovník 5. Hodnocení školního roku 2009/ Výchovné problémy Dlouhodobé záškoláctví problém kaţdoročně se opakující, není výjimkou i několik zanedbaných roků během školní docházky. Neomluvené hodiny z celkově zameškaných hodin jsou tím pádem stále ve vysokém počtu. Při hlubším pohledu zjišťujeme útěky, aţ na vyjímky, u stále stejných dětí. Naproti tomu ve srovnáním s minulými roky výrazně ubylo kázeňských přestupků obecně, v porovnání počtu stupňů z chování I. pololetí a II. pololetí, docházíme k jasným výsledkům zlepšení. Ničení majetku na úseku školy došlo za uplynulý školní rok k jedné menší škodě (oprava dveří). Ze zkušeností víme, ţe k ničení majetku dochází u našich ţáků v převáţné většině případů v afektu, návalu zlosti, vzteku a agrese. Mnohdy můţeme vytvářením příznivého klima našimi pracovníky, individuálním přístupem těmto projevům chování zabránit či je do určité míry korigovat. Agresivita rostoucí míra agresivity se obecně projevuje kaţdým rokem. Ve škole jsme zaznamenali několik projevů šikany ze strany starších (vycházejících dětí), okamţitým řešením se nám podařilo takové projevy chování včas zastavit. K jednomu případu fyzického napadení mezi ţáky a výhruţkám dospělému byla

7 přivolána Policie ČR. Pro nízkou věkovou hranici byl případ odloţen. Celkově však došlo k výraznému úbytku kázeňských přestupků spojených s agresivitou, jakými jsou například fyzické i verbální násilí, útoky, hrubosti a drzost. Závaţnější přestupek jsme zaznamenali jeden - výsledkem okamţitého řešení byla doporučena a absolvována léčba dítěte v DPL, pod nepřetrţitým lékařským dohledem. Útěkovost v letošním roce jsme zůstali u zavedených alternativních forem výuky /výuka v přírodě, vyšší vyuţívání IT, výuka hrou/. Dobře zavedené a u ţáků oblíbené, jsou soutěţivé formy výuky a opakování, jako moţnosti ke zdravé rivalitě a sebeprosazení Pochvaly a odměny Dvě udělené pochvaly za I. pololetí v chování. Na závěr školního roku byla udělena jedna pochvala s odměnou za prospěch a jedna pochvala s odměnou za dlouhodobé výsledky v chování, a to u ţáka s uloţenou ochranou výchovou. Coţ povaţujeme za úspěch Školní aktivity V I. pololetí jsme uskutečnili 3 turisticko-branné akce /koňská farma, turisticko-naučné stezky s bojovými hrami, zimní turistika/. S velkým ohlasem proběhla beseda PČR Mělník na téma právní vědomí. Mezi atraktivní školní akce patřila: návštěva ZOO Dvůr Králové, Muzeum Karlova mostu, výlet lodí, pečení tradičního cukroví ke svátečním příleţitostem, prohlídka sklárny Ajeto-Lindava, Máchovo jezero, Kokořínsko-turistika, cyklo výlety, výstup na horolezeckou stěnu, Planetárium, předváděcí akce HZS Mělník k Mezinárodnímu dni dětí. Děti se na akce velmi těší a je nutno podotknout, ţe ve většině případech i s bezproblémovým chováním. Coţ je pro nás jednou moţností motivace ke změně. 5.4 Školní zájmová činnost Děti si mohly vybrat tanečně-sportovní krouţek, fotografický a nápravu SPU pod vedením učitelů. Obecně u našich dětí podporujeme veškeré sportovní aktivity, jako jeden z nástrojů ke sníţení neţádoucích jevů v chování. II. Organizace domova Ve školním roce 2009/2010 byla celková kapacita ubytovaných dětí zaplněna z více jak 95%. Rozdělení dětí v jednotlivých rodinných skupinách zůstalo neměnné, tedy pět rodinných skupin, z nichţ čtyři jsou chlapecké a jedna dívčí. Kaţdá rodinná skupina je umístěna v samostatném oddělení, přičemţ ve dvou patrech jsou vţdy dvě skupiny chlapců a v podkroví je samostatná rodinná skupina dívek.

8 Na zajištění chodu rodinných skupin se mimo vedoucího vychovatele podílelo od září 2009 ještě devět kmenových vychovatelů, jejichţ sloţení se po celou dobu školního roku nezměnilo. Díky stabilitě týmu vychovatelů a jejich prohlubující se profesionalitě se podařilo v převáţné většině splnit vytýčené cíle. Ve školním roce 2009/2010 byla věnována zvýšená pozornost oblasti prevence sociálně patologických jevů, zejména agresivitě dětí, kdy byla pozornost zaměřena na širokou škálu různých tréninkových a terapeutických aktivit, jako je sociální výcvik, individuální poradenství, nebo intervence v krizových situacích. Účinnou metodou se jevil trénink zvládání vlastní agresivity, realizován formou kognitivně behaviorální terapie v individuální, případně skupinové formě. Noční provoz zabezpečovalo 6 asistentů pedagoga. Chod domova a práci vychovatelů řídil a koordinoval po celý školní rok vedoucí vychovatel a zástupce ředitele pan Bc. Jiří Hurych. Vhodně zvolená mimoškolní činnost v rámci rodinných skupin a široká nabídka zájmových krouţků, ale také arteterapie a muzikoterapie podpořila motivační vlastnosti dětí k dosaţení výsledků ve výchově. Největšímu zájmu dětí se těšil krouţek míčových her, ale také krouţek cyklistický, výtvarný či plavecký. Ve spolupráci s učiteli se děti těšily na krouţek fotografický a sportovně taneční. Kýţené výsledky přinesla i činnost v oblasti nápravy specifických poruch učení. Ve školním roce 2009/2010 nadále pokračovala úzká spolupráce s oddílem FC Slávia-Velký Borek. Tři děti byly zařazeny v týmu, jeţ byl účastníkem krajského přeboru ţáků. Čtyři děti - dorostenci hráli okresní přebor v rámci spolupráce se Sportovním klubem Liběchov. Naši chlapci se jiţ tradičně účastnili futsalového turnaje Ještěr Cup Mělník, či turnaje v malé kopané o Stříbrný míč města Jihlavy, zapojili se do projektu s názvem Pouliční liga v okrese Mělník podporovaný ČMFS. Pro dívky mimo jiné pokračoval krouţek Péče o tělo pod vedením asistentky vychovatele paní Martiny Najmanové. Jiţ třetím rokem se děti zúčastnily akce vyhlášené na podporu pěstování a konzumace zemědělských plodin s názvem Sázíme PAPA v obci Kadlín, kde proběhlo sázení a sklizeň této hospodářsky významné plodiny. Vzhledem k tomu, ţe u několika dětí se reedukační proces jevil jako velmi úspěšný, bylo moţné tyto děti pověřit pomocí občanům obce Liběchov, kteří tuto pomoc potřebovali vzhledem ke svému tělesnému postiţení či vysokému věku. Stejně jako v letech minulých i tento školní rok byl provázen řadou tíţivých situací. Ve školním roce 2009/2010 jsme se potýkali i s několika váţnými problémy dětí s jejich útěky ze zařízení a páchání trestné činnosti. Přestoţe se podařilo útěkovost dětí v průběhu minulého roku značně sníţit, trápilo nás několik jedinců, kteří svým chováním a jednáním značnou měrou negativně ovlivňovali reedukaci a resocializaci ostatních dětí. Opakované útěky, nejen do zahraničí (Rakousko, Slovensko, Německo) se bohuţel projevily i v ekonomické oblasti.

9 U těchto několika dětí se i přes vyuţití veškerých dostupných prostředků nepodařilo jejich jednání eliminovat. I kdyţ došlo k utlumení, přesto na základě maření výkonu úředního rozhodnutí a páchání trestné činnosti v době útěku došlo k soudním řízením, vzetím do vazby, k nařízení ochranné výchovy a udělením jiných trestů v podobě podmínečného odsouzení. V průběhu roku jsme opět byli nuceni umístit několik dětí do psychiatrických léčeben, neboť nad etopedickými problémy převládly problémy psychiatrické, které se ambulantní léčbou ve spolupráci s odborníky nedaly řešit jiným způsobem. Přes ţádost opatrovníka, v našem zařízení zůstalo dítě, u kterého jak ambulantní lékař, tak i tým odborníků psychiatrické léčebny shledali nutnost zařazení dítěte do jiného typu zařízení. K přemístění do jiného typu zařízení však nebyl dán souhlas a situace se nadala řešit jiným způsobem. Následně vynaloţená individuální péče o takové dítě byla po všech stránkách velmi zatěţující. Dospělí i děti byli v době jeho přítomnosti neustále vystavováni verbálním i fyzickým útokům a sebevraţedným výhruţkám. Letošní prázdninový provoz přinesl dětem bezmála měsíc pobytu mimo zařízení. Děti byly ve třech rekreačních zařízeních, v nichţ poznávali nová místa, nové kamarády, ale i nové záţitky a jiné sportovní a relaxační vyţití. III. Prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně pat. jevů je v našem zařízení povaţována za klíčovou a to především ve smyslu pozitivního směrování dětí do budoucna. Na její realizaci se podílí nejen školní metodik prevence, ale všichni pedagogičtí pracovníci DDŠ. Ve školním roce 2009/2010 byla s dětmi probírána široká škála témat v rámci prevence soc. pat. jevů. Jednotlivá témata si učitelé a vychovatelé rozpracovávají především v rámci svých předmětů a výchovné činnosti s ohledem na věk, momentální problémy jednotlivce a v souladu se stanoveným individuálním programem metodické trojky. Kaţdé téma prolíná jak školní výukou, tak rodinnou výchovou na domově. Na začátku školního roku vznikla nástěnka v rámci prevence soc.-pat.jevů, na jejíţ vzniku se účastnily samy děti. Informace z této oblasti děti doplnily o svoje vlastní plakáty zaměřené proti lehkým a tvrdým drogám, a rizikům nechráněného pohlavního styku. V rámci této akce si děti nenásilnou formou prostudovaly přiloţené letáky a literaturu k tomu určenou a vzájemně jednotlivá témata prodiskutovaly. Neopomenutelnou akcí našeho zařízení byla návštěva Policie ČR Mělník z oddělení prevence. Základem jejich práce je především cíleně oslovovat děti a mládeţ prostřednictvím metodicky zpracovaných preventivních programů se zaměřením na bezpečné chování, sociálně patologické jevy a základy právního vědomí. Dva proškolení policisté z preventivně informační skupiny interaktivní formou dětem předali a ujasnili důleţité informace. Zpětná vazba této akce byla velice pozitivní.

10 V tomto školním roce jsme také zahájili spolupráci s Ordinací AT při nemocnici s poliklinikou Mělník. Tato kooperace přináší dětem moţnost setkat se s lidmi, kteří mají osobní zkušenost s návykovými látkami. Mimo jiné byly děti seznámeny hravou a interaktivní formou prostřednictvím školního metodika prevence s problémovými tématy jako jsou např. návykové látky, šikana či posilování pozitivních ţivotních hodnot a postojů. Ţákům jsou k dispozici informační místa v prostorách chodeb. Zde jsou aktuální podstatné informace o preventivních akcích (jiţ konaných i připravujících se), kontakty na odborná pracoviště, výsledky práce dětí v tomto směru, upozornění na důleţité změny v právní legislativě apod. V případě informovanosti a zároveň řešení svých problémů se ţáci mohou obracet přímo na metodika prevence, psychoterapeuta nebo sociálního pracovníka. IV. Zapojení zařízení do rozvojových a mezinárodních programů Zatím naše zařízení není zapojeno do ţádného programu. V. Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2009/2010 řádně studovalo 6 vychovatelů na UK Praha nebo UJAK Praha. Čtyři asistenti pedagoga úspěšně ukončili akreditovaný kurz pro jejich zařazení. Pan Hurych úspěšně dokončil bakalářský studijní program a byl přijat k magisterskému studiu. Paní Bc. Egrtová byla téţ přijata k magisterskému studiu. Učitelé se zúčastnili 8 školení a seminářů. Paní učitelka Mgr. Dvorná se pravidelně vzdělává ve výcviku prevence SPJ. VI. Zpráva o hospodaření za rok 2009 Celkové výnosy organizace Kč ,19 z toho : ošetřovné Kč ,00 stravné Kč ,00 nájemné Kč ,00 ostatní Kč ,00 úroky z b.ú. Kč 907,19

11 zúčt. fondů FRIM Kč ,00 jiné ostatní výnosy: pronájem Kros Kč 9 000,00 pojistná událost Kč ,00 sběr Kč 816,00 charitativní příspěvek Kč 1 000,00 platby za útěky Kč 8 786,00 platby soudů Kč 1 508,00 neinvestiční dotace : příspěvek na provoz Kč ,00 z toho Rozvoj. program Kč ,00 Neinvestiční náklady celkem Kč ,49 z toho: mzdové náklady Kč ,00 platy Kč ,00 rozvoj. program Uz Kč ,00 rozvoj. program Uz Kč ,00 dohody o prov. práce Kč ,00 odpisy Kč ,00 odvody z mezd Kč ,00 odvody do FKSP Kč ,00 učebnice, uč. pomůcky Kč ,80 náklady na energii Kč ,00 náklady na opravy a údrţbu Kč ,70 ostatní provozní náklady Kč ,00 VII. Provedené kontroly Dne VZP ČR pobočka Mělník kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění bez závad. Dne kontrola státního zástupce paní Mgr. Kopřivové bez námitek. Dne periodická kontrola Požární ochrany kontrola objektu bez závad Dne Metodická činnost DDÚ Dobřichovice Mgr. Jedličková bez závad, doporučeno přijetí psychologa Dne OSSZ pobočka Mělník kontrola pojistného a plnění úkolů nedoplatek dávek nem. pojištění ve výši 680,- Kč u zaměstnance vyplaceno ve mzdě za měsíc říjen 2009.

12 Dne KHS pracoviště Mělník hygiena potravin, legislativa, hygienické poţadavky, ochrana veřejného zdraví, stravování bez závad Dne kontrola státního zástupce paní Mgr. Kopřivové bez námitek. Dne PO a BOZP pravidelná kontrola, proškolení všech zaměstnanců, poţárních hlídek a preventivy PO, kontrola objektu drobné závady odstraněny během měsíce Dne kontrola státního zástupce paní Mgr. Kopřivové bez námitek. Dne ČŠI veřejnosprávní kontrola vyuţívání finančních prostředků - nedostatek v knize úrazů a výkazu přijeto opatření u odpovědného pracovníka Dne PO a BOZP provedená kontrola objektu drobné závady odstraněno v průběhu června Dně kontrola státního zástupce paní Mgr. Kopřivové bez námitek. Dne ČŠI provedeno hodnocení Školního vzdělávacího programu 4 body jsou zakomponovány do rozšířeného ŠVP v úvodu nového školního roku. VIII. Závěr Školní rok 2009/2010 jsme zahájili s ustáleným pedagogickým sborem. Všichni jiţ měli zkušenosti a věnovali se studiu speciální pedagogiky. V měsíci říjnu náš učitelský sbor posílila paní učitelka, která převzala funkci Preventisty a je zapojena do vzdělávání v této oblasti. Celý školní rok pedagogický sbor zůstal stejný jako na začátku školního roku, coţ mělo velmi dobrý dopad na práci s dětmi. Úkol, který jsme si dali, abychom stabilizovali pedagogický sbor se nám podařil a výsledky se v průběhu roku dostavily. Velkým pozitivem bylo začlenění dětí s ZV-LMP do běţných tříd. Ve větší míře byla vyuţívána pracovna s interaktivní tabulí, kde si sami učitelé si připravují jednoduché programy. Znovu se začala vyuţívat hudebna a pracovna šití pro dívky. Ke konci školního roku byly do našeho zařízení přijaty také děti na I. stupeň ZŠ, tudíţ učitelé začali připravovat ŠVP, zatím pro jednotlivé ročníky a během prázdnin a

13 měsíce září začlení celý program do celoškolního vzdělávání. Děti, které zůstávaly v zařízení dosahovaly velmi dobrých výsledků jak ve škole, tak na domově. Tento školní rok se vyznačoval vysokou útěkovostí dětí, ale většinou stále stejných. Většina dětí, pobývajících na dlouhodobých útěcích, byla ukrývána rodinou a vyhovuje jim snazší ţivot mimo zařízení DDŠ. Největší problém s útěkovostí se projevoval především u dětí, které k nám byly přeřazeny z jiného ústavního zařízení. Tyto děti byly obecně velmi nepřizpůsobivé a jejich útěky byly zaznamenány jiţ v původních zařízeních. Převáţná část dlouhodobých útěkářů se vracela do zařízení zatíţena experimentováním s návykovými látkami. Tím bylo ztíţeno jejich začlenění. V celkovém hodnocení však došlo k výraznému posunu. Za I. pololetí z celkového počtu testovaných bylo 34% dětí pozitivních. V II. pololetí byl zaznamenán posun k lepšímu v úbytku pozitivně testovaných dětí, kterých bylo jiţ jen 10%. Soustavným a cílevědomým působením pedagogických i ostatních pracovníků DDŠ se podařilo u některých jednotlivců sníţit jejich projevy agresivity a vulgarity, zejména při jejich zařazení do sportovních, výtvarných, hudebních nebo fotografických krouţků. Podařilo se u nich vzbudit zájem o pro ně dosud neznámé obory činnosti. Lze konstatovat, ţe stanovená koncepce práce v zařízení a přijatá opatření k jejímu zabezpečení mají pozitivní dopady. Přijatá opatření tak potvrzují správnost nasměrování, a to i přesto, ţe kladné výsledky našeho působení se projeví aţ v dlouhodobém horizontu.

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva školní rok 2008/2009 předkládá : Mgr. Hana V i t o u š o v á ředitelka DDŠ 1 Dětský domov se školou, základní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-03008/08-06 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení. Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128 Identifikátor: 600 099 113 Termín konání inspekce: 23. a 24. duben 2007 Čj. Signatura

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Identifikátor školy: 650

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Charakteristika školy typ školy : zřizovatel : Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 Asociace samaritánů České republiky právní forma - obecně prospěšná společnost IČO 25767020 poskytované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIE-1337/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 838 283 Identifikátor 600 024 491 Právní forma Zastoupená

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 odloučené pracoviště Středisko výchovné péče HELP Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax: 572 564

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více