Dětský domov, Nepomuk Nepomuk Nepomuk VNITŘNÍ ŘÁD. Den účinnosti od Mgr. Věra Nováková ředitelka DD Nepomuk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk VNITŘNÍ ŘÁD. Den účinnosti od 1.12. 2008. Mgr. Věra Nováková ředitelka DD Nepomuk"

Transkript

1 Dětský domov, Nepomuk Nepomuk Nepomuk VNITŘNÍ ŘÁD Den účinnosti od Mgr. Věra Nováková ředitelka DD Nepomuk 1

2 1. Charakteristika a struktura zařízení a) Název : Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, Nepomuk 1 Právní forma: příspěvková organizace IZO: IČO: Tel: , , http : //www.dd.nepomuk.cz Ředitel: Mgr. Věra Nováková Název zřizovatele: Plzeňský kraj Adresa zřizovatele: Škroupova 18, PLZEŇ Rozhodnutí ze dne: 10. dubna 2006 Účinnost ode dne: 10. dubna 2006 b) Školské zařízení sdružuje Dětský domov- IZO Počet dětí Průměrný počet dětí Rodinné skupiny: Školní jídelna IZO Neuvádí se Místa poskytovaného vzdělání nebo školských služeb Adresa Hlavní budova, Nepomuk 278 ředitelství Nepomuk Rodinná skupina Husova Blovice Rodinná skupina Oselce Nepomuk Počet rodinných Počet dětí skupin

3 c) Charakteristika jednotlivých součástí zařízení a jejich úkolů Dětský domov je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy. Pečuje o děti obojího pohlaví ve věku zpravidla od 3 do 18 let, případně zletilé nezaopatřené osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově. Dětský domov může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a dětským domovem. Zajišťuje základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách. Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova. Dětský domov poskytuje dětem plné přímé zaopatření, tzn. ubytování, stravování, ošacení, učební pomůcky a potřeby pro využití volného času, náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, poskytuje dětem kapesné, osobní dary a věcnou i finanční pomoc při odchodu zletilých ze zařízení a úhradu nákladů na dopravu do sídla školy.dětský domov zajišťuje celodenní stravování dětí na jednotlivých rodinných skupinách. Odpovědnost za provoz a plynulý chod stravování dětí v souladu s předpisy a normami nese provozářka dětského domova. Stravování mimo domov v mateřských, základních a středních školách finančně zajišťuje účetní domova po dohodě s vychovateli a provozářkou u každého dítěte individuálně. Veškerá ostatní jídla připravují všechny rodinné skupiny samostatně, stejně jako ve volných dnech. Dětský domov vytváří podmínky podporující sebedůvěru dítěte rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti. S dítětem je zacházeno v zájmu plného a harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku. Podle zákona č. 109/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, 34 vede DD tuto povinnou dokumentaci: 1. vnitřní řád 2. roční plán výchovné práce 3. týdenní programy výchovně vzdělávací činnosti 4. jednací protokol 5. osobní dokumentaci dětí včetně záznamu o stavu dětí vedených odbornými pracovníky a programu rozvoje osobnosti a písemných žádostí osob odpovědných za výchovu o povolení pobytu podle 23 odst. 1 písm. a) 6. dokumentaci o umístění a průběhu pobytu dítěte zadrženého na útěku 7. knihu denní evidence zařízení 8. knihu úředních návštěv 9. knihu ostatních návštěv, včetně evidence návštěv osob odpovědných za výchovu 3

4 d) Personální zabezpečení V čele pedagogického sboru stojí ředitelka DD, která spolupracuje s vedoucím vychovatelem.ten řídí a kontroluje výchovné týmy jednotlivých rodinných skupin. U každé rodinné skupiny realizuje výkon ústavní výchovy výchovný tým složený ze dvou vychovatelů a dvou asistentů vychovatelů. K pěti výchovným týmům patří ještě pracovníci, kteří zastupují v průběhu roku pracovníky výchovných týmů čerpajících dovolenou nebo z jiných důvodů nepřítomných. Pedagogičtí pracovníci musí splňovat předpoklady pro výkon činnosti dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 18. zákona č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ( psychická způsobilost) Správu zařízení zajišťuje účetní, mzdová účetní, sociální pracovnice, stravování, pokladní, 1 domovník a 1 údržbář vedoucí Dozor nad dětmi v době nemoci nebo jiné situaci, kdy dítě musí být v domově, zajišťuje asistentka vychovatele, popř. vychovatelka. V noční směně asistenti vychovatelů dohlížejí na nerušený spánek dětí, podávají léky nemocným, dohlížejí na osobní hygienu dětí, tvoří u nich sebeobslužné návyky, perou, opravují a žehlí prádlo, podle potřeby připravují a vydávají některá jídla. Zajišťují též úklid. Při ranní směně provádějí obdobné práce. Zajišťují doprovod dětí k lékaři a další činnosti plynoucí z potřeb provozu nebo nařízení ředitele. Na odloučených pracovištích v Blovicích a Oselcích zajišťuje povinnosti ranní služby při onemocnění dítěte nebo jiné situaci, kdy dítě musí být domově, jeden z vychovatelů rodinné skupiny po předcházející vzájemné dohodě. Jeden asistent vychovatele vede evidenci ošacení a obuvi u jedné rodinné skupiny. e) Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu : Osoby odpovědné za výchovu (rodiče, popř. jiné osoby, kterým bylo dítě svěřeno do péče) jsou informovány o umístění dítěte do DD Nepomuk okamžitě po příchodu dítěte, současně jsou informovány o způsobu komunikace s dítětem, dětským domovem, možnostech návštěv, písemného kontaktu, telefonickém spojení do DD. Opatření zásadní důležitosti, zejména související s přípravou dítěte na budoucí povolání, s lékařskými zákroky a předpokládanou hospitalizací, předem projednává ředitelka se zákonnými zástupci dítěte, nehrozí-li nebezpečí z prodlení. Nejsou-li dosažitelní, navrhne soudu ustanovení opatrovníka. Jedná-li se o akutní lékařský zákrok nebo hospitalizaci, ředitelka bezodkladně písemně informuje osoby odpovědné za výchovu. 4

5 2. Postup při přijímání, přemísťování a propouštění dětí a) Vymezení náplně činnosti zaměstnanců dětského domova Do dětského domova se umisťují děti, u nichž soud nařídil ústavní výchovu nebo předběžné umístění. Děti se umisťují rozhodnutím(správní řízení) Dětského diagnostického ústavu, Plzeň, nebo se souhlasem DDÚ Plzeň rozhodnutím Diagnostického ústavu pro mládež, Praha. Dítě přijímá sociální pracovnice, která převezme veškerou dokumentaci dítěte tj: osobní list, diagnostická zpráva, rodný list, OP, školní dokumentace, zdravotní dokumentace, očkovací průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, sociální dokumentace, soudní rozhodnutí. Je-li dítě přijato na základě nařízení o předběžném opatření, sociální pracovnice neprodleně po přijetí dítěte požádá soud o informaci, zda je zahájeno řízení o nařízení ústavní výchovy, pokud toto není uvedeno v dokumentaci dítěte. V den nástupu dítěte písemně informuje osoby odpovědné za výchovu o umístění dítěte do DD. Při přijetí dítěte do dětského domova je vždy dítě ředitelkou nebo jí pověřenou osobou seznámeno se svými právy a povinnostmi, s vnitřním řádem DD, ustanoveními BOZP, PO. Je zařazeno do rodinné skupiny a je mu přiděleno lůžko, osobní skříňka a osobní potřeby. Dítěti je věnována maximální péče po dobu jeho adaptace na život v DD, včetně přidělení kamaráda, který se o dítě po toto náročné období bude starat a pomáhat mu. Všichni pedagogičtí pracovníci se seznámí s osobním spisem dítěte a se všemi zprávami o dítěti, včetně zdravotní. V co nejkratší době vypracují program rozvoje osobnosti dítěte na základě komplexní diagnostické zprávy. Všichni pracovníci jednají při přijímání dítěte profesionálně a vytvářejí vstřícnou atmosféru při adaptaci dítěte na nové prostředí. Do dětského domova se nepřijímají děti s nemocemi v akutním stádiu, děti pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, vyžadující podle stanoviska lékaře odbornou zdravotní péči, bacilonosiči a děti, kterým bylo uloženo karanténní opatření. Přemístění dítěte do jiného výchovného zařízení lze realizovat jen ze závažných důvodů ( rodinných, zdravotních, výchovných ) rozhodnutím Diagnostického ústavu v Plzni(správní řízení) na základě písemné žádosti DD nebo zákonných zástupců nebo příslušného OSPOD. Veškerou přijímací a propouštěcí agendu vykonává sociální pracovnice. Ředitelka propustí dítě z dětského domova : jestliže soud nad ním zrušil ústavní výchovu dosáhne-li zletilosti, pokud v DD nesetrvá dobrovolně do ukončení přípravy na povolání dosáhne-li věku 19 let, byla-li prodloužena ústavní výchova, pokud nesetrvá v DD dobrovolně do ukončení přípravy na povolání 5

6 do péče osvojitelů nebo pěstounů na základě právní moci rozhodnutí soudu po uplynutí lhůty od vykonavatelnosti předběžného opatření u dítěte, nebylo-li před uplynutím této doby zahájeno řízení ve věci samé Nejméně 6 měsíců před dosažením zletilosti zašle sociální pracovnice příslušnému OSPOD oznámení o propuštění dítěte. Dětský domov v rámci svých možností pomáhá dítěti nalézt vhodné bydlení a pracovní uplatnění. Nezletilé dítě se předává pouze osobám uvedeným v rozhodnutí soudu. b) Spolupráce s příslušnými orgány a dalšími subjekty Dětský domov spolupracuje s pověřeným státním zástupcem státního zastupitelství, s příslušným OSPOD, s DDÚ, s DÚM, se školami, se soudy, s Policií ČR. Sociální pracovníci OSPOD příslušného podle trvalého bydliště dítěte, státní zástupce při výkonu dozoru a Policie ČR mohou provádět v DD potřebná úřední šetření. Vždy se musí prokázat služebním průkazem. S účelem a závěry šetření seznámí ředitelku DD. Bez souhlasu ředitelky nelze provádět prohlídky DD ani šetření neúřední povahy. Právo vpouštět výše uvedené úřední návštěvy má ředitelka, vedoucí vychovatel, sociální pracovnice a v případě nutnosti služebně nejstarší službu konající vychovatel /ka/. Do osobních spisů dětí smí nahlížet ředitelka, vedoucí vychovatel, vychovatelé, sociální pracovnice DD, sociální pracovnice OSPOD dle trvalého bydliště dítěte, státní zástupce, kontrolní orgány. Do spisů smí také nahlížet asistenti pedagoga za účelem využití informací o dětech ve výchovné práci. Ředitelka smí podat důvěrné informace o dětech učitelům dětí, pokud toto bude sloužit ku prospěchu dětí při jejich vzdělávání a výchově. Všichni zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o zjištěných skutečnostech a nesmí podávat informace žádným dalším osobám. Vztahuje se na ně také mlčenlivost o osobních údajích ostatních zaměstnanců.. c) Zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení Dětský domov poskytne dítěti po ukončení ústavní výchovy zletilostí nebo po ukončení přípravy na budoucí povolání, pokud dítě setrvá po dosažení zletilosti v DD dobrovolně, věcnou pomoc nebo finanční příspěvek v hodnotě nejvýše Kč. Před dnem zletilosti DD umožní dítěti jednání se sociálním kurátorem Další dva roky dětský domov zajišťuje mládeži pomoc při řešení tíživých životních situací. Dětský domov má pro své zletilé děti startovací byty v rodinném domě v Oselcích a družstevní byt 1+1 v Plzni Lochotíně. Zde mohou děti být na základě smlouvy až dva roky za úhradu a podmínek uvedených ve smlouvě. Byt může také sloužit nezaopatřeným osobám, studentům VOŠ nebo VŠ studujícím v Plzni, jako místo přechodného ubytování v souvislosti s jejich studiem. 6

7 MÚ v Nepomuku nám byl poskytnut cvičný byt v Nepomuku v rámci projektu Šance pro budoucnost. Zde si může dospělá mládež, která se chystá na odchod z DD vyzkoušet samostatný život, stále však s plným přímým zaopatřením. 3. Organizace výchovně vzdělávacích činností v zařízení a) Organizace výchovných činností Všichni zaměstnanci domova jsou vzory pro děti vychovávané v zařízení. Řádné výchově svěřených dětí podřizují veškeré svoje jednání. Usilují o jednotné výchovné působení. Činnosti rodinné skupiny musí simulovat činnosti obvyklé ve funkční rodině. Jednotlivé rodinné skupiny vede tým pedagogických pracovníků, kterým se poskytuje plná důvěra a volnost při organizování výchovně vzdělávací činnosti. Společně s dětmi uklízejí, perou, žehlí, vaří atd. Výchovnou činnost plánují s týdenním předstihem, každý pátek předkládají týdenní programy vedoucímu vychovateli a konzultují je s ním.vedou děti rovněž k úctě ke všem zaměstnancům. Celkový úklid společných prostor domova v Nepomuku zajišťují po týdnu jednotlivé skupiny. Úklid rodinných bytů si zajišťují rodinné skupiny samostatně. Každá rodinná skupina v Nepomuku má ve své péči přidělené prostory v budově domova. Pečují též o určený úsek zahrad, skleník a část zahrádky okrasné i užitkové, část nádvoří a další určené prostory. 1. RS pečuje o horní zahradu mimo skleníky dalších skupin a zahradní domky. 2. RS uklízí obě nádvoří včetně kontejnerů na popelnice a v době vegetace pečuje též o květinovou výzdobu budovy a pergoly. 3. RS uklízí příjezdovou cestu a uličku. Péče o uvedené prostory se mění v intervalech určených po dohodě metodických sdružení. Sklizeň ovoce a kosení trávy provádí poučený pracovník, nejčastěji domovník či údržbář. Pracovní nářadí a jízdní kola má každá skupina v klecích v oplocení hřiště. Část zahradního nářadí má uloženu domovník ve stodole. Plastové sportovní potřeby a hračky jsou uloženy v kleci pod schodištěm. Drobné opravy, např. zahradního nářadí, jízdních kol, zajišťují rodinné skupiny v rámci výchovné činnosti samostatně nebo ve spolupráci s domovníkem či údržbářem. Potřebu opravy, která se nesmí provádět laicky, zapíše vychovatelka do knihy závad. Pokud tuto závadu neodstraní domovník v rámci své odbornosti, odborné odstranění zapsané závady zajišťuje účetní domova dodavatelsky po dohodě s ředitelkou a domovníkem. Děti jsou povinny zachovávat pořádek, plnit úkoly vyplývající z režimu dne, zúčastňovat se výchovné práce a činností své výchovné skupiny podle týdenního programu. Chovají se slušně v dětském domově i na veřejnosti, jsou vždy čistě oblečeny a upraveny. Pečují o své zdraví, dodržují pravidla osobní i kolektivní hygieny. Oblékání a obutí dětí zajišťují asistentky pedagoga. Vychovatelky nakupují vše potřebné za účasti dětí, pokud je to možné, respektují jejich přání. Šatstvo a obuv 7

8 jsou vedeny v knize ošacení a na kartách. Hmotně zodpovídají asistentky pedagoga. Opotřebované věci se navrhují k odpisu. Odpisy provádí inventarizační komise. Pracovní nářadí a úklidové prostředky jsou uloženy na vyhrazených místech mimo volný dosah dětí. b) Organizace vzdělávání dětí Děti navštěvují školy, které odpovídají jejich věku, schopnostem, popř. zájmům. Vychovatelé jsou ve stálém kontaktu se školami, které děti v rámci předškolního, základního a středního vzdělávání navštěvují. Ve školách se na prospěch a chování dětí informují vychovatelé v rámci třídních schůzek, v případech potíží dětí častěji. O těchto návštěvách a získaných informacích vedou záznamy v osobní dokumentaci dítěte. U dětí v pracovním poměru jsou vychovatelé podle potřeby v kontaktu se zaměstnavatelem dítěte. Omluvenky do školy píší vychovatelky, asistentky pedagoga odhlašují obědy ve školních jídelnách a telefonicky omlouvají děti ve škole při dlouhodobější nepřítomnosti. Příprava do školy probíhá po skončení vyučování u dětí individuálně v souladu s režimem dne. V Blovicích děti mohou navštěvovat MŠ, ZŠ, ZŠ internátní, OU, gymnázium ZUŠ. V Nepomuku mohou děti navštěvovat MŠ, ZŠ a ZUŠ. V rámci integrace dětí se specifickými potřebami mohou navštěvovat ZŠ Vrčeň ( I. stupeň ) a ZŠ Žinkovy ( II. stupeň) V Oselcích je pouze SOU. Do MŠ a ZŠ dojíždějí děti autobusem nebo služebním automobilem do Chanovic. Na střední školy a učiliště děti dojíždějí do Plzně, Horažďovic, Blovic, Sušice, Blatné aj. Pokud je dojíždění obtížné, jsou děti ubytovány v domovech mládeže a c) Organizace zájmových činností V Nepomuku se děti zapojují do kroužků pořádaných ZŠ a aktivit Pionýra, Sokola a dalších zájmových organizací pracujících s dětmi a mládeží. V Blovicích využívají děti nabídky volnočasových aktivit především Domu dětí a mládeže, ZŠ, Sokola a dalších zájmových organizací pracujících s dětmi a mládeží. V Oselcích se děti zapojují do činností obce, mohou navštěvovat kroužky pořádané ZŠ Chanovice a TJ Chanovice. V rámci dětského domova se děti mohou zapojit do několika zájmových kroužků, jejichž činnost se řídí podle složení dětí, jejich věku, zájmů, talentu. Sportovní kroužek : všeobecná pohybová průprava, lyžování, míčové hry, 8

9 plavání, turistika, cykloturistika, apod. Arteterapie : ruční práce, výzdoba interiéru DD, dárky pro sponzory Dramatický kroužek : dramatická výchova, besídky, veřejná vystoupení, soutěže Základní kurz práce s počítačem : komunikace mezi jednotlivými RS, internet d) Systém prevence sociálně patologických jevů e) Systém prevence sociálně patologických jevů je každoročně zajištěn Minimálním preventivním programem, který je přílohou plánu práce na příslušný školní rok. Tento dokument zpracovává preventista zařízení. V celém areálu a na pozemku DD a RB je přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubé porušení vnitřního řádu a budou z něj vyvozeny patřičné sankce. Dále je dětem k dispozici schránka důvěry, kam mohou anonymně vznášet svoje připomínky či podněty. Schránka je pravidelně vybírána 1x týdně, podněty jsou evidovány a řešeny s příslušnými pracovníky, na metodických sdruženích, pedagogických radách. 4. Organizace péče o děti v zařízení a) Zařazení dětí do rodinných skupin Základní organizační jednotkou v DD je rodinná skupina ve které je nejméně 6 a nejvíce 8 dětí, zpravidla různého věku a pohlaví. Sourozenci se zařazují do jedné rodinné skupiny, výjimečně do různých rodinných skupin, zejména z výchovných, vzdělávacích nebo zdravotních důvodů. Děti bydlí v bytech s uspořádáním obvyklým v rodinném domě. b) Kritéria a podmínky umísťování dětí do bytové jednotky Zletilé nezaopatřené osoby mohou být ubytovány v bytové jednotce /startovací byt/ na základě písemné dohody o ubytování. I na tyto osoby se vztahuje v přiměřené míře vnitřní řád DD. Nadále je jim poskytováno plné přímé zaopatření. c) Ubytování dětí Děti jsou ubytovány ve všech pěti rodinných skupinách za relativně stejných podmínek. Na každé RS jsou ubytovány ve 2-3 lůžkových pokojích. Zletilí studenti jsou většinou v jednolůžkovém pokoji. Trvalé bydliště dětem zůstává stejné jako před umístěním do zařízení. d) Materiální zabezpečení Ošacení dětí se řídí jejich oprávněnými potřebami. Dbá se na rozumné vynakládání finančních prostředků při zajišťování oblečení a obuvi. 9

10 Módní doplňky, náušnice, řetízky apod. mohou děti dostat v rámci stanoveného finančního limitu jako dar k osobním výročím, jmeninám, vánocům nebo za odměnu. Běžné opravy, např. výměna baterie v hodinkách, si děti z výchovných důvodů hradí z kapesného. Děti mohou používat i vlastní ošacení. Nově přijaté dítě se nejprve vybaví starším oblečením vedeným v operativní evidenci. Pak se dovybaví novým ošacením a obuví z centrálního skladu nebo skladu RS Blovice nebo RS Oselce. Zbytek se koupí v obchodech. Při vybavování dětí ošacením, obuví a dalšími potřebnými věcmi /např.školní potřeby/ organizuje tuto činnost vychovatelka, která se setká s dítětem jako první, podle výše uvedeného postupu. Evidence poskytnutých věcí je nezbytná. Všichni spolupracující poskytují asistentce vychovatele pověřené evidencí ošacení dětí potřebné informace a ta je zaznamenává na kartě ošacení dítěte. Výměna opotřebených nebo velikostí nevhodných součástí ošacení se řídí stejnými pravidly jako při přijímání nového dítěte. Vychovatelky ale napřed zjistí na šatním lístku, zda je tato výměna nebo pořízení nové věci nutná. Výměnu a dokupování organizují vychovatelky. U nově koupených věcí musí být na účtence nebo dodacím listu zápis komu je věc určená a podpis kupujícího. Postupuje se v souladu s předpisem o vnitřní kontrolním systému. Praní prádla si zajišťují rodinné skupiny samostatně. Ložní prádlo se pere ihned po jeho výměně. Výměna ložního prádla se provádí podle potřeby ihned. Při běžném užívání zpravidla jedenkrát za dva týdny. Veškeré ošacení, prádlo a obuv se označují. Označování provádí asistentka vychovatele pověřená evidencí ošacení dětí rodinné skupiny samostatně nebo za pomoci dětí. Jako značka se používá číslo šatní karty dítěte nebo např. u lůžkovin značka DDN. Zařízení poskytuje dětem v přiměřeném množství a kvalitě s ohledem za bezpečnost a zdraví dětí veškeré vybavení potřebné ke vzdělávání, především školní potřeby a věci pro aktivní trávení volného času. Rodinné skupiny jsou vybaveny různými potřebami pro pracovní, kulturně estetické a sportovní a turistické činnosti, které se stále doplňují. Např. zahradnické nářadí, papíry, čtvrtky, barvy, křídy, bavlnky, jízdní kola, sítě na volejbal, stany, spací pytle, atd Drobné nákupy nezbytných potřeb provádějí skupiny z provozní zálohy. Vyúčtování předkládají vychovatelky před koncem měsíce v doporučené úpravě na předepsaném tiskopisu pokladní domova. Věc v ceně nad 500 Kč nebo větší množství věcí levnějších mohou vychovatelky koupit až po souhlasu účetního domova. Obvyklé čerpání provozní zálohy domlouvají vychovatelky při tvorbě týdenních plánů na poradě metodického sdružení vždy po konzultaci s vedoucím vychovatelem domova. Provozní záloha musí sloužit oběma vychovatelkám i v akutních případech. Při zastupování vychovatelky, která čerpá dovolenou, dostává zastupující vychovatelka od střídané vychovatelky protokolárně úměrnou finanční částku ze zálohy tak, aby mohla plně zastupovat. Vyúčtování se provádí po skončení dovolené opět protokolárním zápisem 10

11 e) Finanční prostředky dětí Vlastní finanční prostředky dětí jsou tvořeny kapesným v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a vlastními příjmy. Děti si mohou spořit na vkladní knížky, které jim založí sociální pracovnice. Děti s vlastními příjmy mohou své příjmy ukládat na vkladní knížky, na stavební spoření nebo jiné produkty peněžních ústavů. Děti mají právo uschovávat kapesné u své vychovatelky, podle potřeby si je proti podpisu vyzvedávají a samy s nimi hospodaří. f) Systém stravování Zaměstnanci v jednotlivých rodinných skupinách zajišťují stravování za pomoci dětí obdobně jako v rodině. Stravování se poskytuje v RS 5x denně. Snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře. Nad 15 let věku dítěte i druhá večeře. Děti mohou provádět nákup potravin. Za úsek stravování zodpovídá vedoucí stravování / provozářka /. Dohlíží na správné sestavování jídelníčku, dodržování zákonných norem a hygienických předpisů. V době školního vyučování všechny děti obědvají ve škole, ostatní veškerou stravu si připravují se svými vychovatelkami a asistentkami pedagogů. Pokud dítě, které se stravuje v MŠ, ZŠ nebo SŠ zůstává v domově, odhlásí a opět přihlásí obědy ve škole asistentka pedagoga. Podle možností se také připravuje pohoštění k narozeninám a jmeninám dětí. V RS je dodržován i pitný režim. g) Postup v případě dočasného omezení nebo přerušení poskytování péče v zařízení Provoz může být dočasně omezen nebo přerušen jen ze závažných důvodů na základě souhlasu MŠMT a za předpokladu, že péče o děti je řádně zajištěna. Tuto povinnost má zřizovatel dětského domova, tj. Plzeňský kraj. h) Postup v případě útěku dítěte ze zařízení Útěky dětí ze zařízení se hlásí ihned po zjištění ředitelce domova nebo vedoucímu vychovateli a Policii ČR. Pro policii platí jednotné telefonní číslo 158. Do knihy hlášení se provádí podrobný zápis. Sociální pracovnice v součinnosti s ředitelkou a vychovatelkami ohlašuje útěk dítěte OSPOD pověřeného úřadu a soudu, který nařídil ústavní výchovu. Současně informuje osoby odpovědné za výchovu. 5. Práva a povinnosti dětí Jsou dány 20, zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Každé dítě při příchodu do DD je se svými právy a povinnostmi seznámeno úměrně svému věku. 11

12 a) Systém hodnocení a opatření ve výchově Výsledky výchovné práce zaznamenávají vychovatelé v určené pedagogické dokumentaci. Je to "Program rozvoje osobnosti. Průběh denní výchovné činnosti je zaznamenáván v knize hlášení ( kniha denní evidence zařízení ) Základem záznamu o dítěti je vedle základních údajů výchozí anamnéza. Všechny vychovatelky pracující u téže rodinné skupiny shrnou své poznatky o dítěti doplněné o poznatky asistentek pedagoga a sociální pracovnice a porovnají se zprávami psychologa a etopeda DDÚ, případně se zprávami pracovníků psychologické poradny nebo jiné psychologické ordinace. Přihlédnou ke sdělením učitelů, vysvědčením a dalším ověřitelným informacím. Tato logicky uspořádaná fakta tvoří základní anamnestické údaje. Komplexní diagnostická zpráva DDÚ obsahuje program rozvoje osobnosti, z kterého se vychází při zpracování programu v prvním časovém úseku pobytu dítěte v zařízení. Na základě výše uvedených zjištění vypracují vychovatelky společně soubor ncílů a metod, jak dítěti pomoci, jak je vychovávat, tj. program rozvoje osobnosti. Výsledky budou pak hodnotit na pracovních schůzkách, metodických sdruženích, resp. pedagogických radách a volit pokračování výchovného působení. Na každých 6 měsíců pobytu dítěte se komplexně hodnotí a upravuje program rozvoje osobnosti. Děti, které byly vřazeny rozhodnutím DDÚ do domova přímo z terénu, mají základní údaje pro zpracování anamnézy v soudním usnesení o předběžném opatření nebo o nařízení ÚV. Při problémech se zpracováním PRO může domov požádat odborné pracovníky DDÚ o součinnost. Zaznamenávat jsou zapotřebí postřehy z návštěv nebo po návštěvách dětí, telefonáty, dopisy, vůbec kontakt s rodinou či jinými osobami. Grafické uspořádání musí být přehledné a srozumitelné i pro osoby oprávněné kontrolovat práci vychovatelů nebo oprávněné pracovat s dětmi našeho zařízení. PRO /i záznam/ musí být především pracovní. Uskutečňovat program rozvoje dítěte, vést záznamy o jeho plnění, je povinností ředitelky, přeneseně vychovatelek. V denním programu výchovné práce musí být vždy počítáno s hodnocením dílčích úkolů i celého dne. Převládat musí kladné hodnocení. Doporučená forma hodnocení dětí ČŠI a etopedem DDÚ a vyžadovaná ředitelkou domova, jsou společná hodnocení dětí dětmi v rodinné skupině pod vedením tety vychovatelky Tato metoda vedoucí k odstranění kumulace dětských problémů se realizuje nepravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát za měsíc. Při mimořádné události svolává ředitelka shromáždění všech dětí. Povinností dětí je dodržování pravidel slušného chování a lidského soužití. Dodržování vnitřního řádu, dodržování hygienických návyků zejména v souvislosti s ochranou zdraví a pod. Děti mají povinnost upozorňovat vychovatele nebo ředitelku domova na výskyt a užívání návykových látek v domově, škole i mimo tato zařízení. V domově je zakázáno kouřit a užívat návykové látky. Povinností je i oznámení prvního a i dalších pokusů o šikanu v domově, škole nebo i mimo tato zařízení. 12

13 republiky. Práva dětí jsou zakotvena v základních legislativních dokumentech České Práva a povinnosti dětí v dětském domově jsou vyjmenovány v zákonu č. 109/2002 Sb. 20, který je přiložen k vnitřnímu řádu. Děti jsou s nimi seznamovány úměrně věku, případně se mohou seznamovat přímo s textem, projeví-li o to zájem. Ředitelka nebo pověřená vychovatelka provádí prvotní seznámení dítěte s jeho právy a povinnostmi při přijetí do zařízení. Provede o tom záznam v knize hlášení a následně i v záznamu o dítěti. Za prokázané porušení povinností uvedených v zákoně 109/2002 Sb. ve znění pozd. předpisů, 20 odst. 2 může být dítěti uloženo opatření ve výchově dle 21 odst. 1 uvedeného zákona. Opatření ve výchově uvedená v 21 musí být vždy po projednání v pedagogické radě nebo metodickém sdružení a po schválení ředitelkou nebo vedoucím vychovatelem zaznamenána v osobním spisu dítěte vedeném sociální pracovnicí. Tělesné tresty jsou zakázány. b) Kapesné, osobní dary a věcná pomoc Dětem a nezaopatřeným osobám, kterým se poskytuje plné přímé zaopatření, náleží kapesné, jehož výše činí za kalendářní měsíc nejvíce : a) 45 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku, b) 120 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku, c) 210 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku, d) 300 Kč, jde.li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku Pokud dojde ke snížení kapesného v důsledku výchovného opatření, musí být dítěti vyplaceny nejméně dvě třetiny částky podle písmen a) až d) V době, kdy je pobyt v zařízení přerušen, poskytují dítěti plné přímé zaopatření osoby, u nichž dítě pobývá (což v případě kapesného znamená ode dne, kdy dítě opustilo zařízení do dne návratu, včetně těchto dnů ). V době, kdy je pobyt dítěte v zařízení přerušen na základě povolení ředitele zařízení, poskytují plné přímé zaopatření tedy i kapesné - osoby, u nichž dítě pobývá. Poskytování plného přímého zaopatření zařízením po tuto dobu je tedy pozastaveno. Za období kratší než 1 měsíc se kapesné stanoví podle počtu dnů, v nichž je dítě v péči zařízení. Denní výše kapesného činí jednu třicetinu měsíční výše kapesného. Vypočtená celková částka se zaokrouhlí na desetikoruny směrem nahoru. Kapesné dítěti nenáleží za dny, po které je dítě na útěku ze zařízení nebo je ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. Příspěvek od sponzorů na drobná vydání, např. při školních výletech, na letních táborech apod., se dětem poskytuje z peněz darovaných pro tento účel. 13

14 Kapesné, které je dětem vydáváno každý měsíc, slouží výhradně potřebám dítěte podle jeho uvážení. Vychovatelé pouze usměrňují a výchovně využívají použití peněz z kapesného dětmi. Děti dostávají vedle kapesného i osobní dary, jež mohou být věcné i peněžní. Nejčastěji k osobním výročím, k vánocům nebo za odměnu jako ohodnocení výjimečného činu podle 32 zákona 109/2002 Sb.ve znění pozd. předpisů v limitu určeném 27 tohoto zákona. a) Kč, jde-li o dítě do 6 let věku b) Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku c) Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku. d) Kč, jde-li o dítě starší 15 let nebo nezaopatřenou osobu do 26 let věku Při poskytování darů lze přihlédnout k výchovným hlediskům a délce pobytu dítěte v zařízení. Dítěti, které po dosažení zletilosti odchází ze zařízení, se podle skutečné potřeby v době propouštění a podle hledisek určených tímto předpisem poskytne věcná pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek v hodnotě nejvýše ,-Kč podle 33 zákona 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo kombinace obou možností. Pedagogická rada nebo metodické sdružení při návrhu konečné částky přihlíží k důvodům nařízení ústavní výchovy, výsledkům výchovy a převýchovy, délce pobytu v DD. Dále pak k zázemí, jaké má dítě při opouštění zařízení, jeho profesní kvalifikaci, rozumovým schopnostem atd. Výše příspěvku se posuzuje vždy individuelně s přihlédnutím ke všem hlediskům. Pokud je zletilé dítě v den, kdy mu má být ukončen pobyt v zařízení i nadále na útěku, neposkytuje se mu žádná věcná pomoc ani jednorázový finanční příspěvek i když už byly podle uvedených pravidel určeny. Pokud zletilé dítě, setrvávající v zařízení na základě smlouvy do ukončení přípravy na povolání, nečekaně bez závažných důvodů požádá o ukončení pobytu v zařízení nebo jej ukončí jednostranně porušením dohody o setrvání a výše jednorázového finančního příspěvku nebo věcné pomoci nebyla dosud v PR nebo MS projednána, vzdává se tím nároku na jeho poskytnutí. Termíny PR jsou uvedeny v plánu práce na příslušný školní rok. Porady MS si určují jednotlivé RS samostatně a termíny jejich konání se mohou děti dozvědět na požádání. Evidenci příjmů dětí, vklady na vkladní knížky, úhrady ošetřovného z vlastních příjmů dětí, případně další operace, provádí sociální pracovnice domova měsíčně. Děti mají právo se informovat u sociální pracovnice o svých příjmech a hospodaření s nimi. Děti, které mají vlastní příjmy ze závislé nebo jí obdobné činnosti mají povinnost na požádání ředitelky o jejich výši informovat sociální pracovnici. Ta zjišťuje částku potřebnou na ošetřovné, kterou dítě částečně hradí náklady spojené s jeho pobytem v zařízení a předkládá ji ředitelce ke schválení. 14

15 b) Organizace dne Pracovní dny : 4:30-6:30 Budíček (dojíždějící individuálně), ranní hygiena 6:30-7:30 Ranní úklid, snídaně, odchod do školy 7:30 12:00 Péče o nemocné děti, návštěvy pediatra 12:00 14:00 Příchod ze školy, převlékání, nákupy, zájmová činnost 14:00 15:30 Odpolední vyučování dle rozvrhů, volnočasové aktivity rekreační činnosti, sport, hry Příprava svačiny a večeře 15:30 16:00 Svačina, příchod dětí z MŠ 16:00 18:00 Příprava do školy, volnočasové aktivity podle týdenního plánu, zájmové kroužky, osobní volno dětí 18:00 19:30 Večeře, úklid, večerní hygiena, hodnocení dne 19:30 22:00 Pomoc při úklidu RS a společných prostor, Volná činnost dle zájmu dětí, 2. večeře Večerka podle věku dětí Volné dny: 8:00 10:00 Budíček, ranní hygiena, snídaně 10:00 11:30 Úklid, nákupy potravin, příprava oběda, volnočasové aktivity 11:30 12:30 Oběd, mytí nádobí, úklid 12:30 13:30 Relaxace, individ. rozhovory s dětmi, zájmová činnost 13:30 15:30 Volnočasové aktivity, zájmová činnost, osobní volno dětí 15:30 16:00 Svačina 16:00 18:00 Volnočasové aktivity, osobní volno dětí, příprava večeře 18:00 18:30 Večeře 18:30 19:30 Úklid, osobní hygiena, hodnocení dne 19:30 22:00 Večerka podle věku dětí U školáků je možné individuálně odložit večerku podle výsledků denního hodnocení. Informace předává vychovatel asistentu pedagoga konajícímu noční službu. Režim dne studentů, učňů a pracujících se řídí podle potřeb individuálně. V pátek a v sobotu mohou studenti nebo učni podle výsledků hodnocení samostatně navštívit koncert, diskotéku a pod. za předpokladu vlastního finančního zajištění. Podmínkou je absolvování kurzů tance a společenské výchovy. Odjezdy studentů a učňů na internáty podle dopravních možností v neděli nebo v pondělí. 15

16 d) Pobyt dětí mimo zařízení ( vycházky, pobyt u rodičů či jiných osob, přechodné ubytování mimo zařízení Dětem se poskytuje dostatek volnosti k uspokojování osobních zájmů po domluvě s pedagogickým pracovníkem Děti mladší 7 let mohou trávit volný čas mimo prostory DD jen za dohledu pedagogického pracovníka, děti starší 7 let s vědomím pedagogického pracovníka i bez jeho dohledu. Vždy se provádí zápis o odchodu a příchodu dítěte do knihy hlášení. Asistenti pedagoga nemají kompetenci uvolňovat děti na samostatné vycházky bez souhlasu vychovatele, respektují rozhodnutí vychovatelů. U dětí starších 15 let mohou vychovatelé, po dohodě s vedoucím vychovatelem, povolit vycházku dítěte mimo obec, kde sídlí rodinné skupiny, pokud dítě uvede kam potřebuje cestovat, koho navštíví, kdy chce odjet a kdy se vrátí. Musí mít peníze na cestu. Výchovný pracovník musí zvážit schopnosti a aktuální zdravotní stav dítěte. Před odchodem poučí vychovatel /ka/ děti, jak se mají chovat na veřejnosti, poukáže na dodržování bezpečnosti silničního provozu. Zápis o seznámení se s pravidly při cestování s podpisem dítěte se uvede na tiskopisu DOVOLENKA a ještě zapíše do knihy hlášení. V kompetenci vychovatelek je uvolnění dětí k vycházce s osobami odpovědnými za výchovu, příbuznými nebo známými v obci / městě/ sídla DD. Je nutné vyplnit tiskopis na základě předložení OP, a uvést hodinu odchodu a příchodu z vycházky. Při návratu zapsat do knihy hlášení hodinu návratu a sociální pracovnici předat kopii tiskopisu. Přechodné ubytování dítěte mimo zařízení (např. v DM) povoluje pouze ředitelka. Pobyt u rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu povoluje ředitelka v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., ve znění zákona č. 272/2001 Sb., 30 Předpokladem k pobytu u rodičů či jiných osob je písemný souhlas příslušného OSPOD. Písemnou žádost o pobyt dítěte v rodině podávají rodiče či jiné osoby. Žádost eviduje sociální pracovnice, a žádá příslušný OSPOD o písemné vyjádření k pobytu. Dítě je předáno rodičům či jiným osobám po předložení občanského průkazu, je vypsán formulář DOKLAD O PŘEVZETÍ DÍTĚTE, kde je vyznačena délka pobytu a podpis přejímajícího., který zároveň za dítě přejímá plnou zodpovědnost. Pokud rodič pro dítě pošle svého zástupce, musí se jednat o člena rodiny staršího 18 let, který předloží vlastní OP a plnou moc od rodiče ( s úředně ověřeným podpisem ). Pokud dojde během návštěvy dítěte k jeho onemocnění nebo hospitalizaci, jsou rodiče povinni tuto skutečnost neprodleně nahlásit do DD a po návratu dítěte doložit lékařským potvrzením. Pokud se dítě nevrátí ve stanoveném termínu, je toto hodnoceno jako útěk a hlášeno na policii.. e) Kontakty s rodiči a dalšími osobami Domov umožňuje osobní kontakt svěřených dětí s osobami odpovědnými za výchovu, tj. např. rodiči nebo blízkými příbuznými kdykoliv a bez omezení. Pouze při nevhodném chování návštěv, při opakovaném předání nevhodného nebo 16

17 nebezpečného daru a při závažných změnách v chování dítěte nebo dokonce při jeho onemocnění v důsledku návštěvy, může ředitelka využít možnosti omezení návštěv. Toto omezení časově určí a s patřičným zdůvodněním dotyčným osobám písemně oznámí. Návštěvy se mohou realizovat kdykoliv, kdy jsou děti v domově přítomné, ale v čase, který určí vychovatelka navštíveného dítěte. Neohlášená návštěva nesmí výrazně ovlivnit např. přípravu dítěte do školy nebo léčebný režim, případně program celé skupiny. V rámci návštěvy je možné děti uvolnit na společnou vycházku s osobami odpovědnými za výchovu, příbuznými nebo známými do města (obce) a jeho blízkého okolí. Dítě se svěří těmto osobám po vyplnění a předání "Dokladu o převzetí dítěte". Kopie se zakládá do osobní dokumentace dítěte, kterou vede sociální pracovnice. Mimo osoby odpovědné za výchovu (např. rodiče ) a známé příbuzné mohou děti navštěvovat i přátelé nebo dospělí známí. Vycházku mimo areál domova se známými dospělými lze povolit jen tehdy, jsou-li dospělí pracovníkům domova dostatečně známi nebo úředně prověřeni. Ze strany osob odpovědných za výchovu, příp. jiných osob, je vhodné oznámit svoji návštěvu ředitelce domova předem. Zamezí se tím např. zbytečné cestě do zařízení. Návštěvy dětí v bydlišti osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob, povoluje ředitelka domova individuelně za předpokladu splnění zákonem a tímto řádem určených podmínek. Osoby odpovědné za výchovu nebo jiné osoby, pokud chtějí, aby je dítě navštívilo u nich doma, musí písemně požádat dětský domov o povolení pobytu v dostatečném předstihu(zpravidla 14 dní předem). To znamená, že v žádosti uvedou datum, kdy by je mělo dítě navštívit. Dětský domov požádá o písemný souhlas pověřený úřad. Souhlas OSPOD musí být i na jeden den, nejvýše je však na 14 dnů. Konečné rozhodnutí náleží ředitelce domova. Dítě mladší 15 let musí v zařízení převzít i zpět předat osobně osoba odpovědná za výchovu nebo jiná určená osoba. S obsahem tohoto článku seznámí osoby odpovědné za výchovu sociální pracovnice nebo vychovatelka při jejich prvním osobním kontaktu se zařízením a písemně je sdělí sociální pracovnice při zahájení správního řízení. V kompetenci vychovatelek je uvolnění dětí k vycházce s osobami odpovědnými za výchovu ( např. rodiči ), příbuznými nebo známými po městě (obci) při jejich návštěvě po vyplnění tiskopisu Doklad o převzetí dítěte a uvést hodinu odchodu ze zařízení. Při návratu zapsat do knihy hlášení hodinu návratu a upozornit na zápis i kopii dokladu sociální pracovnici. Děti starší 7 let mohou se souhlasem vychovatele jít na samostatnou vycházku do města nebo jeho blízkého okolí. Vždy se provádí zápis o odchodu a příchodu dítěte do knihy hlášení. Asistenti vychovatelů respektují rozhodnutí vychovatelů. Asistenti vychovatelů nemají kompetenci uvolňovat děti na samostatné vycházky, např. na diskotéku bez souhlasu vychovatelů. 17

18 U dětí starších 15 let mohou vychovatelé ve své kompetenci povolit vycházku dítěte mimo sídlo rodinné skupiny, pokud dítě uvede kam potřebuje cestovat, koho navštíví, kdy chce odejet a kdy se vrátí. Musí mít peníze na cestu. Zápis o poučení při cestování s podpisem dítěte se uvede na tiskopisu dovolenka a ještě zapíše do knihy hlášení. Ředitel zařízení může dovolit dítěti po ukončení povinné školní docházky přechodné ubytování mimo zařízení v souvislosti s jeho studiem nebo pracovním poměrem. Písemný kontakt dětí s rodiči a prarodiči nebo osobami, od nichž do domova přišly, je neomezený. Poštovné hradí zařízení. Ostatní dopisování je omezené pouze tím, že si děti hradí poštovné z kapesného. Děti předškolního věku jsou s obsahem dopisů seznamovány vychovatelkou nebo staršími sourozenci. O písemném, telefonickém i osobním styku osob odpovědných za výchovu s dětmi se vedou záznamy v osobní dokumentaci dítěte. Vychovatelé zaznamenávají v záznamu a v knize hlášení tyto skutečnosti a upozorňují na ně sociální pracovnici domova, která vede úřední osobní spis dítěte. Domov spolupracuje s osobami odpovědnými za výchovu ( rodiči ) v tom směru, že je na jejich požádání informuje o dětech. Dále, pokud osoby odpovědné za výchovu projeví zájem, pomáhá jim s odstraněním příčin, pro které byla nad dítětem nařízena ústavní výchova. Cílevědomě na ně působí, vede je k jednání, jež je ku prospěchu jejich dítěte. Domov požádá osoby odpovědné za výchovu o vyjádření k návrhu opatření zásadní důležitosti, nehrozí-li nebezpečí z prodlení a respektuje jejich právo na informace o provedeném opatření. Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu vůči zařízení jsou vyjmenovány v 26 zákona 109/2002 Sb. ve znění pozd.předpisů. S jejich zněním jsou seznámeny výše uvedeným způsobem. f) Spoluspráva dětí Ředitelka domova zpracovává roční plán práce. Vychovatelé společně po koordinační poradě na metodickém sdružení nebo pracovní schůzce rozpracovávají úkoly ročního plánu práce do týdenních plánů práce. Vychovatelé vycházejí z uvedených plánů, dalších úkolů, připomínek a vlastních poznatků i připomínek dětí při osobní přípravě na výchovnou činnost. Při přípravě dbají na plnění povinností plynoucích z pracovního řádu a pracovního zařazení. Zpravidla jedenkrát týdně se schází dětská spoluspráva DD společně s ředitelkou a vedoucím vychovatelem. Plánuje se zde činnost na další týden, řeší se přání a stížnosti dětí, hodnotí se chování a prospěch. Společně se hledají výchovná opatření. Závěry se projednávají na skupinách s vychovateli za účasti vedoucího vychovatele popř. ředitelky. Návrhy a podněty musí respektovat vnitřní řád DD. 18

19 g) Podmínky zacházení dětí s majetkem právnické osoby, která vykovává činnost zařízení Dítě s nařízenou ústavní výchovou má povinnost v prostorách zařízení a ve svých věcech udržovat pořádek, šetrně zacházet se svěřenými věcmi,nepoškozovat cizí majetek. Pokud dojde k poškození nebo ztrátě věci, která je majetkem zařízení, posuzuje pracovník, který tuto skutečnost zjistil, rozsah škody a míru zavinění Do knihy hlášení provede zápis. Je-li škoda větší nebo úmyslná, projedná ji v co nejkratším termínu metodické sdružení rodinné skupiny a určí opatření ve výchově. Kopii zápisu předá sociální pracovnici. h) Smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v zařízení Pokud zletilá nezaopatřená osoba na základě informace ředitelky podá žádost o uzavření smlouvy o prodlouženém pobytu do ukončení přípravy na povolání, může jí zařízení dále poskytovat plné přímé zaopatření za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením. Nejdéle však do věku 26 let. i) postup při podávání a vyřizování žádostí, stížností a návrhů řediteli, pedagogickým pracovníkům zařízení a dalším osobám a orgánům Děti mají právo obracet se žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitelku a pedagogické pracovníky zařízení a požadovat, aby podání adresovaná příslušným státním orgánům, orgánům územní samosprávy a právnickým a fyzickým osobám, jsou li pověřeny výkonem sociálně právní ochrany, byla ze zařízení odeslána v následující pracovní den po jejich odevzdání pracovníkům zařízení, a to bez kontroly jejich obsahu. Tyto žádosti, stížnosti, návrhy a podání je zařízení povinno evidovat. Děti mají právo požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem orgánu sociálně právní ochrany dětí, zaměstnancem České školní inspekce, ministerstva nebo orgánu kraje, a to bez přítomnosti dalších osob. V DD je zřízena schránka důvěry, kam mohou děti vhazovat svoje žádosti, stížnosti nebo podněty. Obsah stížností je považován za soukromý, a proto je postup vyřizování stížností takový, aby zaručoval anonymitu dítěte. Každá žádost či stížnost je vnímána jako mechanismus vedoucí k odstranění nedostatků, popř. odhalení šikany či jiných sociálně patologických jevů. 6. Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu jsou uvedena v 26 zákona č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů O svých právech a povinnostech jsou poučeny výše uvedeným způsobem. Zákonní zástupci mají právo a) na informace o dítěti, a to na základě své žádosti 19

20 b) vyjadřovat se k návrhu opatření zásadní důležitosti ve vztahu k dítěti, nehrozíli nebezpečí z prodlení a na informace o provedeném opatření c) na udržování kontaktu s dítětem, nebrání-li tomu závažné okolnosti ohrožující dítě d) na poradenskou pomoc zařízení ve věcech výchovné péče o dítě e) písemně požádat ředitelku zařízení o povolení pobytu dítěte u osob podle 23 odst. 1, písm. a) a b) zákona Zákonní zástupci mají povinnost a) při předání dítěte do DD předat dokumentaci uvedenou v 5 zákona 109/2002 Sb.ve znění pozd.předpisů b) zajistit doprovod dítěte mladšího 15 let při převzetí z DD event. písemně požádat o jiný postup c) seznámit se s vnitřním řádem zařízení a dodržovat jeho ustanovení d) oznámit bezodkladně DD podstatné okolnosti pobytu dítěte u nich, týkající se zejména jeho zdraví a výchovy e) hradit náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky poskytnuté dítěti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byly poskytovány na jejich žádost 7. Úhrada nákladů na péči o děti v zařízení a) Vydání rozhodnutí: Rodiče jsou povinni hradit příspěvek na úhradu péče poskytované dětem v zařízení podle 27, 28, 29 odst. 3 a 30 zákona 109/2002 Sb., v platném znění Úhradu nákladů na péči o mládež v DD stanoví 27 uvedeného zákona Do 3 pracovních dnů od příchodu dítěte do DD je zahájeno řízení v souladu se správním řádem č. 500/2004 Sb.ve znění pozd. předpisů a v souladu s 24, odst. 3 zákona 109/2002 Sb.ve znění pozd.předpisů. Podklady pro zahájení správního řízení připraví sociální pracovnice. Po předložení potřebných podkladů rodiči dítěte je vydáno ředitelkou Rozhodnutí o výši příspěvku na úhradu péče poskytované dítěti v zařízení. Doporučeně do vlastních rukou je zasláno na adresu rodičů. b) Způsob odvolání: Proti tomuto rozhodnutí mohou rodiče do 15 dnů od doručení podat odvolání prostřednictvím ředitelky DD ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, Plzeň, Škroupova 18 a zároveň doloží výši svých příjmů. 8. Postup zařízení při zajišťování bezpečnosti a ochraně zdraví a) Zdravotní péče a zdravotní prevence Děti jsou v odborné lékařské péči dětských a zubních lékařů, případně specialistů, u kterých jsou zaregistrováni, převážně v Nepomuku a Blovicích, v případně odborných pracovišť i na jiných místech. 20

Husova 623, 534 11 Holice

Husova 623, 534 11 Holice DĚTSKÝ DOMOV HOLICE Husova 623, 534 11 Holice VNITŘNÍ ŘÁD Platnost od 1. 3. 2013 1 Vnitřní řád je vydaný na základě Zákona č. 109/2002 Sb. Čl. 1. Charakteristika zařízení Dětský domov Holice, Husova 623,

Více

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, příspěvková organizace Kraje Vysočina Směrnice č. 02 VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Sp.zn. Skartační znak DDHr/005/2015 DDHr/029/2015/28

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Vnitřní řád v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a vyhl. č. 438/2006 Sb., vč. přílohy a dle zák.č.333/2012

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Těrlicko

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Těrlicko Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Těrlicko V N I T Ř N Í Ř Á D Obsah: Úvod 3 1 Charakteristika a struktura zařízení 3 1.1 Název, sídlo, telefonní číslo,číslo faxu, elektronická adresa

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace. ředitel: Mgr.

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace. ředitel: Mgr. platný od 31.12.2013 ředitel: Mgr.Tomáš Široký Obsah: 1. Charakteristika a struktura zařízení... 4 1.1. Název zařízení, adresa, kontakt... 4 1.2. Součásti zařízení a jejich organizační členění... 4 1.3.

Více

Dětský domov Základní škola a Školní jídelna Žíchovec

Dětský domov Základní škola a Školní jídelna Žíchovec Dětský domov Základní škola a Školní jídelna Žíchovec V N I T Ř N Í Ř Á D upraven k 1. 10. 2014 Zpracovali : Mgr. Josef Peiker ředitel Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny Žíchovec Tereza Mojdlová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 2/2014/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2014 Mgr. Jan Pavlas ředitel O B S A H 1. Charakteristika

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz V N I T Ř N Í Ř Á D Vypracoval: PaedDr. Karel

Více

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda Kontrolu dodržování předpisu provádí: Ředitel dětského domova, vedoucí zaměstnanci

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 1358/2009/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2010 Mgr. Jan Pavlas DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ ředitel

Více

Vnitřní řád v souladu se Zákonem 109/2002 Sb. a Vyhl. 438/2006 Sb. vč. přílohy

Vnitřní řád v souladu se Zákonem 109/2002 Sb. a Vyhl. 438/2006 Sb. vč. přílohy Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a Č.j. DDOL 910/2013 Vnitřní řád v souladu se Zákonem 109/2002 Sb. a Vyhl. 438/2006 Sb. vč. přílohy účinnost od 1.1.2014 V Olomouci 27.12.2013

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň Chodské náměstí 131 VNITŘNÍ ŘÁD

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň Chodské náměstí 131 VNITŘNÍ ŘÁD Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň Chodské náměstí 131 VNITŘNÍ ŘÁD Mgr. Jan Vojta Ředitel VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Hostouň Plzeňský kraj V Hostouni

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, 411 15 Třebívlice

VNITŘNÍ ŘÁD Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, 411 15 Třebívlice VNITŘNÍ ŘÁD Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, 411 15 Třebívlice VNITŘNÍ ŘÁD 1 Charakteristika a struktura zařízení 1.1 Dětský

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695 VNITŘNÍ ŘÁD DD

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695 VNITŘNÍ ŘÁD DD Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695 VNITŘNÍ ŘÁD DD 1 OBSAH strana 1. Charakteristika a struktura zařízení 3 2. Postup při přijímání, přemísťování a propouštění

Více

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543420751, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz VNITŘNÍ ŘÁD O b s a h: 1. Charakteristika

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Na Dlouhé mezi 19, Praha 4 - Hodkovičky V N I T Ř N Í Ř Á D Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. Obsah 1. Charakteristika a struktura

Více

1.1. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice

1.1. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice Vnitřní řád 1. Charakteristika a struktura zařízení 1.1. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice Telefon: +420 416594219, +420 41659492

Více

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Parlament

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01. VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01. VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01 VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov Leden 2014 1 1. Charakteristika a struktura zařízení Název, kontakty: Součásti zařízení:

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 V N I T Ř N Í Ř Á D

Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 V N I T Ř N Í Ř Á D Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 V N I T Ř N Í Ř Á D Obsah: Čl. 1. Charakteristika a struktura školského zařízení Čl. 2. Postup při příjímání, přemísťování a propouštění dětí a další

Více

Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD. Platný od 1.2. 2009. Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý

Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD. Platný od 1.2. 2009. Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD Platný od 1.2. 2009 Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý 1 Obsah: 1. Charakteristika a struktura Dětského domova - název DD, adresa a telefonní

Více

Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39

Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39 Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39 Článek I. CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA DOMOVA 1. Název, adresa, spojení: D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, S A Z E N Á 39 273 24 Velvary,

Více

Zákon č. 109/2002 Sb.

Zákon č. 109/2002 Sb. Zákon č. 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ve

Více

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Změna: 476/2004

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE BRNO

V N I T Ř N Í Ř Á D STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE BRNO STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 V N I T Ř N Í Ř Á D STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE BRNO web : www.svpbrno.cz email: svpbrno@svpbrno.cz telefony : ambulantní oddělení 543 216 685, 722 952 499

Více

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracovaný podle zákona č. 561/2005 Sb. v platném znění) Školní rok 2011/2012 2015/2016 Platnost od 1. 2.

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Platný od 1. 1. 2014 Mgr. Dušan Šimonka ředitel DDŠ 2 Obsah: 1. Charakteristika a struktura dětského

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více