Dětský domov, Nepomuk Nepomuk Nepomuk VNITŘNÍ ŘÁD. Den účinnosti od Mgr. Věra Nováková ředitelka DD Nepomuk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk VNITŘNÍ ŘÁD. Den účinnosti od 1.12. 2008. Mgr. Věra Nováková ředitelka DD Nepomuk"

Transkript

1 Dětský domov, Nepomuk Nepomuk Nepomuk VNITŘNÍ ŘÁD Den účinnosti od Mgr. Věra Nováková ředitelka DD Nepomuk 1

2 1. Charakteristika a struktura zařízení a) Název : Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, Nepomuk 1 Právní forma: příspěvková organizace IZO: IČO: Tel: , , http : //www.dd.nepomuk.cz Ředitel: Mgr. Věra Nováková Název zřizovatele: Plzeňský kraj Adresa zřizovatele: Škroupova 18, PLZEŇ Rozhodnutí ze dne: 10. dubna 2006 Účinnost ode dne: 10. dubna 2006 b) Školské zařízení sdružuje Dětský domov- IZO Počet dětí Průměrný počet dětí Rodinné skupiny: Školní jídelna IZO Neuvádí se Místa poskytovaného vzdělání nebo školských služeb Adresa Hlavní budova, Nepomuk 278 ředitelství Nepomuk Rodinná skupina Husova Blovice Rodinná skupina Oselce Nepomuk Počet rodinných Počet dětí skupin

3 c) Charakteristika jednotlivých součástí zařízení a jejich úkolů Dětský domov je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy. Pečuje o děti obojího pohlaví ve věku zpravidla od 3 do 18 let, případně zletilé nezaopatřené osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově. Dětský domov může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a dětským domovem. Zajišťuje základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách. Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova. Dětský domov poskytuje dětem plné přímé zaopatření, tzn. ubytování, stravování, ošacení, učební pomůcky a potřeby pro využití volného času, náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, poskytuje dětem kapesné, osobní dary a věcnou i finanční pomoc při odchodu zletilých ze zařízení a úhradu nákladů na dopravu do sídla školy.dětský domov zajišťuje celodenní stravování dětí na jednotlivých rodinných skupinách. Odpovědnost za provoz a plynulý chod stravování dětí v souladu s předpisy a normami nese provozářka dětského domova. Stravování mimo domov v mateřských, základních a středních školách finančně zajišťuje účetní domova po dohodě s vychovateli a provozářkou u každého dítěte individuálně. Veškerá ostatní jídla připravují všechny rodinné skupiny samostatně, stejně jako ve volných dnech. Dětský domov vytváří podmínky podporující sebedůvěru dítěte rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti. S dítětem je zacházeno v zájmu plného a harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku. Podle zákona č. 109/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, 34 vede DD tuto povinnou dokumentaci: 1. vnitřní řád 2. roční plán výchovné práce 3. týdenní programy výchovně vzdělávací činnosti 4. jednací protokol 5. osobní dokumentaci dětí včetně záznamu o stavu dětí vedených odbornými pracovníky a programu rozvoje osobnosti a písemných žádostí osob odpovědných za výchovu o povolení pobytu podle 23 odst. 1 písm. a) 6. dokumentaci o umístění a průběhu pobytu dítěte zadrženého na útěku 7. knihu denní evidence zařízení 8. knihu úředních návštěv 9. knihu ostatních návštěv, včetně evidence návštěv osob odpovědných za výchovu 3

4 d) Personální zabezpečení V čele pedagogického sboru stojí ředitelka DD, která spolupracuje s vedoucím vychovatelem.ten řídí a kontroluje výchovné týmy jednotlivých rodinných skupin. U každé rodinné skupiny realizuje výkon ústavní výchovy výchovný tým složený ze dvou vychovatelů a dvou asistentů vychovatelů. K pěti výchovným týmům patří ještě pracovníci, kteří zastupují v průběhu roku pracovníky výchovných týmů čerpajících dovolenou nebo z jiných důvodů nepřítomných. Pedagogičtí pracovníci musí splňovat předpoklady pro výkon činnosti dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 18. zákona č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ( psychická způsobilost) Správu zařízení zajišťuje účetní, mzdová účetní, sociální pracovnice, stravování, pokladní, 1 domovník a 1 údržbář vedoucí Dozor nad dětmi v době nemoci nebo jiné situaci, kdy dítě musí být v domově, zajišťuje asistentka vychovatele, popř. vychovatelka. V noční směně asistenti vychovatelů dohlížejí na nerušený spánek dětí, podávají léky nemocným, dohlížejí na osobní hygienu dětí, tvoří u nich sebeobslužné návyky, perou, opravují a žehlí prádlo, podle potřeby připravují a vydávají některá jídla. Zajišťují též úklid. Při ranní směně provádějí obdobné práce. Zajišťují doprovod dětí k lékaři a další činnosti plynoucí z potřeb provozu nebo nařízení ředitele. Na odloučených pracovištích v Blovicích a Oselcích zajišťuje povinnosti ranní služby při onemocnění dítěte nebo jiné situaci, kdy dítě musí být domově, jeden z vychovatelů rodinné skupiny po předcházející vzájemné dohodě. Jeden asistent vychovatele vede evidenci ošacení a obuvi u jedné rodinné skupiny. e) Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu : Osoby odpovědné za výchovu (rodiče, popř. jiné osoby, kterým bylo dítě svěřeno do péče) jsou informovány o umístění dítěte do DD Nepomuk okamžitě po příchodu dítěte, současně jsou informovány o způsobu komunikace s dítětem, dětským domovem, možnostech návštěv, písemného kontaktu, telefonickém spojení do DD. Opatření zásadní důležitosti, zejména související s přípravou dítěte na budoucí povolání, s lékařskými zákroky a předpokládanou hospitalizací, předem projednává ředitelka se zákonnými zástupci dítěte, nehrozí-li nebezpečí z prodlení. Nejsou-li dosažitelní, navrhne soudu ustanovení opatrovníka. Jedná-li se o akutní lékařský zákrok nebo hospitalizaci, ředitelka bezodkladně písemně informuje osoby odpovědné za výchovu. 4

5 2. Postup při přijímání, přemísťování a propouštění dětí a) Vymezení náplně činnosti zaměstnanců dětského domova Do dětského domova se umisťují děti, u nichž soud nařídil ústavní výchovu nebo předběžné umístění. Děti se umisťují rozhodnutím(správní řízení) Dětského diagnostického ústavu, Plzeň, nebo se souhlasem DDÚ Plzeň rozhodnutím Diagnostického ústavu pro mládež, Praha. Dítě přijímá sociální pracovnice, která převezme veškerou dokumentaci dítěte tj: osobní list, diagnostická zpráva, rodný list, OP, školní dokumentace, zdravotní dokumentace, očkovací průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, sociální dokumentace, soudní rozhodnutí. Je-li dítě přijato na základě nařízení o předběžném opatření, sociální pracovnice neprodleně po přijetí dítěte požádá soud o informaci, zda je zahájeno řízení o nařízení ústavní výchovy, pokud toto není uvedeno v dokumentaci dítěte. V den nástupu dítěte písemně informuje osoby odpovědné za výchovu o umístění dítěte do DD. Při přijetí dítěte do dětského domova je vždy dítě ředitelkou nebo jí pověřenou osobou seznámeno se svými právy a povinnostmi, s vnitřním řádem DD, ustanoveními BOZP, PO. Je zařazeno do rodinné skupiny a je mu přiděleno lůžko, osobní skříňka a osobní potřeby. Dítěti je věnována maximální péče po dobu jeho adaptace na život v DD, včetně přidělení kamaráda, který se o dítě po toto náročné období bude starat a pomáhat mu. Všichni pedagogičtí pracovníci se seznámí s osobním spisem dítěte a se všemi zprávami o dítěti, včetně zdravotní. V co nejkratší době vypracují program rozvoje osobnosti dítěte na základě komplexní diagnostické zprávy. Všichni pracovníci jednají při přijímání dítěte profesionálně a vytvářejí vstřícnou atmosféru při adaptaci dítěte na nové prostředí. Do dětského domova se nepřijímají děti s nemocemi v akutním stádiu, děti pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, vyžadující podle stanoviska lékaře odbornou zdravotní péči, bacilonosiči a děti, kterým bylo uloženo karanténní opatření. Přemístění dítěte do jiného výchovného zařízení lze realizovat jen ze závažných důvodů ( rodinných, zdravotních, výchovných ) rozhodnutím Diagnostického ústavu v Plzni(správní řízení) na základě písemné žádosti DD nebo zákonných zástupců nebo příslušného OSPOD. Veškerou přijímací a propouštěcí agendu vykonává sociální pracovnice. Ředitelka propustí dítě z dětského domova : jestliže soud nad ním zrušil ústavní výchovu dosáhne-li zletilosti, pokud v DD nesetrvá dobrovolně do ukončení přípravy na povolání dosáhne-li věku 19 let, byla-li prodloužena ústavní výchova, pokud nesetrvá v DD dobrovolně do ukončení přípravy na povolání 5

6 do péče osvojitelů nebo pěstounů na základě právní moci rozhodnutí soudu po uplynutí lhůty od vykonavatelnosti předběžného opatření u dítěte, nebylo-li před uplynutím této doby zahájeno řízení ve věci samé Nejméně 6 měsíců před dosažením zletilosti zašle sociální pracovnice příslušnému OSPOD oznámení o propuštění dítěte. Dětský domov v rámci svých možností pomáhá dítěti nalézt vhodné bydlení a pracovní uplatnění. Nezletilé dítě se předává pouze osobám uvedeným v rozhodnutí soudu. b) Spolupráce s příslušnými orgány a dalšími subjekty Dětský domov spolupracuje s pověřeným státním zástupcem státního zastupitelství, s příslušným OSPOD, s DDÚ, s DÚM, se školami, se soudy, s Policií ČR. Sociální pracovníci OSPOD příslušného podle trvalého bydliště dítěte, státní zástupce při výkonu dozoru a Policie ČR mohou provádět v DD potřebná úřední šetření. Vždy se musí prokázat služebním průkazem. S účelem a závěry šetření seznámí ředitelku DD. Bez souhlasu ředitelky nelze provádět prohlídky DD ani šetření neúřední povahy. Právo vpouštět výše uvedené úřední návštěvy má ředitelka, vedoucí vychovatel, sociální pracovnice a v případě nutnosti služebně nejstarší službu konající vychovatel /ka/. Do osobních spisů dětí smí nahlížet ředitelka, vedoucí vychovatel, vychovatelé, sociální pracovnice DD, sociální pracovnice OSPOD dle trvalého bydliště dítěte, státní zástupce, kontrolní orgány. Do spisů smí také nahlížet asistenti pedagoga za účelem využití informací o dětech ve výchovné práci. Ředitelka smí podat důvěrné informace o dětech učitelům dětí, pokud toto bude sloužit ku prospěchu dětí při jejich vzdělávání a výchově. Všichni zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o zjištěných skutečnostech a nesmí podávat informace žádným dalším osobám. Vztahuje se na ně také mlčenlivost o osobních údajích ostatních zaměstnanců.. c) Zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení Dětský domov poskytne dítěti po ukončení ústavní výchovy zletilostí nebo po ukončení přípravy na budoucí povolání, pokud dítě setrvá po dosažení zletilosti v DD dobrovolně, věcnou pomoc nebo finanční příspěvek v hodnotě nejvýše Kč. Před dnem zletilosti DD umožní dítěti jednání se sociálním kurátorem Další dva roky dětský domov zajišťuje mládeži pomoc při řešení tíživých životních situací. Dětský domov má pro své zletilé děti startovací byty v rodinném domě v Oselcích a družstevní byt 1+1 v Plzni Lochotíně. Zde mohou děti být na základě smlouvy až dva roky za úhradu a podmínek uvedených ve smlouvě. Byt může také sloužit nezaopatřeným osobám, studentům VOŠ nebo VŠ studujícím v Plzni, jako místo přechodného ubytování v souvislosti s jejich studiem. 6

7 MÚ v Nepomuku nám byl poskytnut cvičný byt v Nepomuku v rámci projektu Šance pro budoucnost. Zde si může dospělá mládež, která se chystá na odchod z DD vyzkoušet samostatný život, stále však s plným přímým zaopatřením. 3. Organizace výchovně vzdělávacích činností v zařízení a) Organizace výchovných činností Všichni zaměstnanci domova jsou vzory pro děti vychovávané v zařízení. Řádné výchově svěřených dětí podřizují veškeré svoje jednání. Usilují o jednotné výchovné působení. Činnosti rodinné skupiny musí simulovat činnosti obvyklé ve funkční rodině. Jednotlivé rodinné skupiny vede tým pedagogických pracovníků, kterým se poskytuje plná důvěra a volnost při organizování výchovně vzdělávací činnosti. Společně s dětmi uklízejí, perou, žehlí, vaří atd. Výchovnou činnost plánují s týdenním předstihem, každý pátek předkládají týdenní programy vedoucímu vychovateli a konzultují je s ním.vedou děti rovněž k úctě ke všem zaměstnancům. Celkový úklid společných prostor domova v Nepomuku zajišťují po týdnu jednotlivé skupiny. Úklid rodinných bytů si zajišťují rodinné skupiny samostatně. Každá rodinná skupina v Nepomuku má ve své péči přidělené prostory v budově domova. Pečují též o určený úsek zahrad, skleník a část zahrádky okrasné i užitkové, část nádvoří a další určené prostory. 1. RS pečuje o horní zahradu mimo skleníky dalších skupin a zahradní domky. 2. RS uklízí obě nádvoří včetně kontejnerů na popelnice a v době vegetace pečuje též o květinovou výzdobu budovy a pergoly. 3. RS uklízí příjezdovou cestu a uličku. Péče o uvedené prostory se mění v intervalech určených po dohodě metodických sdružení. Sklizeň ovoce a kosení trávy provádí poučený pracovník, nejčastěji domovník či údržbář. Pracovní nářadí a jízdní kola má každá skupina v klecích v oplocení hřiště. Část zahradního nářadí má uloženu domovník ve stodole. Plastové sportovní potřeby a hračky jsou uloženy v kleci pod schodištěm. Drobné opravy, např. zahradního nářadí, jízdních kol, zajišťují rodinné skupiny v rámci výchovné činnosti samostatně nebo ve spolupráci s domovníkem či údržbářem. Potřebu opravy, která se nesmí provádět laicky, zapíše vychovatelka do knihy závad. Pokud tuto závadu neodstraní domovník v rámci své odbornosti, odborné odstranění zapsané závady zajišťuje účetní domova dodavatelsky po dohodě s ředitelkou a domovníkem. Děti jsou povinny zachovávat pořádek, plnit úkoly vyplývající z režimu dne, zúčastňovat se výchovné práce a činností své výchovné skupiny podle týdenního programu. Chovají se slušně v dětském domově i na veřejnosti, jsou vždy čistě oblečeny a upraveny. Pečují o své zdraví, dodržují pravidla osobní i kolektivní hygieny. Oblékání a obutí dětí zajišťují asistentky pedagoga. Vychovatelky nakupují vše potřebné za účasti dětí, pokud je to možné, respektují jejich přání. Šatstvo a obuv 7

8 jsou vedeny v knize ošacení a na kartách. Hmotně zodpovídají asistentky pedagoga. Opotřebované věci se navrhují k odpisu. Odpisy provádí inventarizační komise. Pracovní nářadí a úklidové prostředky jsou uloženy na vyhrazených místech mimo volný dosah dětí. b) Organizace vzdělávání dětí Děti navštěvují školy, které odpovídají jejich věku, schopnostem, popř. zájmům. Vychovatelé jsou ve stálém kontaktu se školami, které děti v rámci předškolního, základního a středního vzdělávání navštěvují. Ve školách se na prospěch a chování dětí informují vychovatelé v rámci třídních schůzek, v případech potíží dětí častěji. O těchto návštěvách a získaných informacích vedou záznamy v osobní dokumentaci dítěte. U dětí v pracovním poměru jsou vychovatelé podle potřeby v kontaktu se zaměstnavatelem dítěte. Omluvenky do školy píší vychovatelky, asistentky pedagoga odhlašují obědy ve školních jídelnách a telefonicky omlouvají děti ve škole při dlouhodobější nepřítomnosti. Příprava do školy probíhá po skončení vyučování u dětí individuálně v souladu s režimem dne. V Blovicích děti mohou navštěvovat MŠ, ZŠ, ZŠ internátní, OU, gymnázium ZUŠ. V Nepomuku mohou děti navštěvovat MŠ, ZŠ a ZUŠ. V rámci integrace dětí se specifickými potřebami mohou navštěvovat ZŠ Vrčeň ( I. stupeň ) a ZŠ Žinkovy ( II. stupeň) V Oselcích je pouze SOU. Do MŠ a ZŠ dojíždějí děti autobusem nebo služebním automobilem do Chanovic. Na střední školy a učiliště děti dojíždějí do Plzně, Horažďovic, Blovic, Sušice, Blatné aj. Pokud je dojíždění obtížné, jsou děti ubytovány v domovech mládeže a c) Organizace zájmových činností V Nepomuku se děti zapojují do kroužků pořádaných ZŠ a aktivit Pionýra, Sokola a dalších zájmových organizací pracujících s dětmi a mládeží. V Blovicích využívají děti nabídky volnočasových aktivit především Domu dětí a mládeže, ZŠ, Sokola a dalších zájmových organizací pracujících s dětmi a mládeží. V Oselcích se děti zapojují do činností obce, mohou navštěvovat kroužky pořádané ZŠ Chanovice a TJ Chanovice. V rámci dětského domova se děti mohou zapojit do několika zájmových kroužků, jejichž činnost se řídí podle složení dětí, jejich věku, zájmů, talentu. Sportovní kroužek : všeobecná pohybová průprava, lyžování, míčové hry, 8

9 plavání, turistika, cykloturistika, apod. Arteterapie : ruční práce, výzdoba interiéru DD, dárky pro sponzory Dramatický kroužek : dramatická výchova, besídky, veřejná vystoupení, soutěže Základní kurz práce s počítačem : komunikace mezi jednotlivými RS, internet d) Systém prevence sociálně patologických jevů e) Systém prevence sociálně patologických jevů je každoročně zajištěn Minimálním preventivním programem, který je přílohou plánu práce na příslušný školní rok. Tento dokument zpracovává preventista zařízení. V celém areálu a na pozemku DD a RB je přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubé porušení vnitřního řádu a budou z něj vyvozeny patřičné sankce. Dále je dětem k dispozici schránka důvěry, kam mohou anonymně vznášet svoje připomínky či podněty. Schránka je pravidelně vybírána 1x týdně, podněty jsou evidovány a řešeny s příslušnými pracovníky, na metodických sdruženích, pedagogických radách. 4. Organizace péče o děti v zařízení a) Zařazení dětí do rodinných skupin Základní organizační jednotkou v DD je rodinná skupina ve které je nejméně 6 a nejvíce 8 dětí, zpravidla různého věku a pohlaví. Sourozenci se zařazují do jedné rodinné skupiny, výjimečně do různých rodinných skupin, zejména z výchovných, vzdělávacích nebo zdravotních důvodů. Děti bydlí v bytech s uspořádáním obvyklým v rodinném domě. b) Kritéria a podmínky umísťování dětí do bytové jednotky Zletilé nezaopatřené osoby mohou být ubytovány v bytové jednotce /startovací byt/ na základě písemné dohody o ubytování. I na tyto osoby se vztahuje v přiměřené míře vnitřní řád DD. Nadále je jim poskytováno plné přímé zaopatření. c) Ubytování dětí Děti jsou ubytovány ve všech pěti rodinných skupinách za relativně stejných podmínek. Na každé RS jsou ubytovány ve 2-3 lůžkových pokojích. Zletilí studenti jsou většinou v jednolůžkovém pokoji. Trvalé bydliště dětem zůstává stejné jako před umístěním do zařízení. d) Materiální zabezpečení Ošacení dětí se řídí jejich oprávněnými potřebami. Dbá se na rozumné vynakládání finančních prostředků při zajišťování oblečení a obuvi. 9

10 Módní doplňky, náušnice, řetízky apod. mohou děti dostat v rámci stanoveného finančního limitu jako dar k osobním výročím, jmeninám, vánocům nebo za odměnu. Běžné opravy, např. výměna baterie v hodinkách, si děti z výchovných důvodů hradí z kapesného. Děti mohou používat i vlastní ošacení. Nově přijaté dítě se nejprve vybaví starším oblečením vedeným v operativní evidenci. Pak se dovybaví novým ošacením a obuví z centrálního skladu nebo skladu RS Blovice nebo RS Oselce. Zbytek se koupí v obchodech. Při vybavování dětí ošacením, obuví a dalšími potřebnými věcmi /např.školní potřeby/ organizuje tuto činnost vychovatelka, která se setká s dítětem jako první, podle výše uvedeného postupu. Evidence poskytnutých věcí je nezbytná. Všichni spolupracující poskytují asistentce vychovatele pověřené evidencí ošacení dětí potřebné informace a ta je zaznamenává na kartě ošacení dítěte. Výměna opotřebených nebo velikostí nevhodných součástí ošacení se řídí stejnými pravidly jako při přijímání nového dítěte. Vychovatelky ale napřed zjistí na šatním lístku, zda je tato výměna nebo pořízení nové věci nutná. Výměnu a dokupování organizují vychovatelky. U nově koupených věcí musí být na účtence nebo dodacím listu zápis komu je věc určená a podpis kupujícího. Postupuje se v souladu s předpisem o vnitřní kontrolním systému. Praní prádla si zajišťují rodinné skupiny samostatně. Ložní prádlo se pere ihned po jeho výměně. Výměna ložního prádla se provádí podle potřeby ihned. Při běžném užívání zpravidla jedenkrát za dva týdny. Veškeré ošacení, prádlo a obuv se označují. Označování provádí asistentka vychovatele pověřená evidencí ošacení dětí rodinné skupiny samostatně nebo za pomoci dětí. Jako značka se používá číslo šatní karty dítěte nebo např. u lůžkovin značka DDN. Zařízení poskytuje dětem v přiměřeném množství a kvalitě s ohledem za bezpečnost a zdraví dětí veškeré vybavení potřebné ke vzdělávání, především školní potřeby a věci pro aktivní trávení volného času. Rodinné skupiny jsou vybaveny různými potřebami pro pracovní, kulturně estetické a sportovní a turistické činnosti, které se stále doplňují. Např. zahradnické nářadí, papíry, čtvrtky, barvy, křídy, bavlnky, jízdní kola, sítě na volejbal, stany, spací pytle, atd Drobné nákupy nezbytných potřeb provádějí skupiny z provozní zálohy. Vyúčtování předkládají vychovatelky před koncem měsíce v doporučené úpravě na předepsaném tiskopisu pokladní domova. Věc v ceně nad 500 Kč nebo větší množství věcí levnějších mohou vychovatelky koupit až po souhlasu účetního domova. Obvyklé čerpání provozní zálohy domlouvají vychovatelky při tvorbě týdenních plánů na poradě metodického sdružení vždy po konzultaci s vedoucím vychovatelem domova. Provozní záloha musí sloužit oběma vychovatelkám i v akutních případech. Při zastupování vychovatelky, která čerpá dovolenou, dostává zastupující vychovatelka od střídané vychovatelky protokolárně úměrnou finanční částku ze zálohy tak, aby mohla plně zastupovat. Vyúčtování se provádí po skončení dovolené opět protokolárním zápisem 10

11 e) Finanční prostředky dětí Vlastní finanční prostředky dětí jsou tvořeny kapesným v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a vlastními příjmy. Děti si mohou spořit na vkladní knížky, které jim založí sociální pracovnice. Děti s vlastními příjmy mohou své příjmy ukládat na vkladní knížky, na stavební spoření nebo jiné produkty peněžních ústavů. Děti mají právo uschovávat kapesné u své vychovatelky, podle potřeby si je proti podpisu vyzvedávají a samy s nimi hospodaří. f) Systém stravování Zaměstnanci v jednotlivých rodinných skupinách zajišťují stravování za pomoci dětí obdobně jako v rodině. Stravování se poskytuje v RS 5x denně. Snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře. Nad 15 let věku dítěte i druhá večeře. Děti mohou provádět nákup potravin. Za úsek stravování zodpovídá vedoucí stravování / provozářka /. Dohlíží na správné sestavování jídelníčku, dodržování zákonných norem a hygienických předpisů. V době školního vyučování všechny děti obědvají ve škole, ostatní veškerou stravu si připravují se svými vychovatelkami a asistentkami pedagogů. Pokud dítě, které se stravuje v MŠ, ZŠ nebo SŠ zůstává v domově, odhlásí a opět přihlásí obědy ve škole asistentka pedagoga. Podle možností se také připravuje pohoštění k narozeninám a jmeninám dětí. V RS je dodržován i pitný režim. g) Postup v případě dočasného omezení nebo přerušení poskytování péče v zařízení Provoz může být dočasně omezen nebo přerušen jen ze závažných důvodů na základě souhlasu MŠMT a za předpokladu, že péče o děti je řádně zajištěna. Tuto povinnost má zřizovatel dětského domova, tj. Plzeňský kraj. h) Postup v případě útěku dítěte ze zařízení Útěky dětí ze zařízení se hlásí ihned po zjištění ředitelce domova nebo vedoucímu vychovateli a Policii ČR. Pro policii platí jednotné telefonní číslo 158. Do knihy hlášení se provádí podrobný zápis. Sociální pracovnice v součinnosti s ředitelkou a vychovatelkami ohlašuje útěk dítěte OSPOD pověřeného úřadu a soudu, který nařídil ústavní výchovu. Současně informuje osoby odpovědné za výchovu. 5. Práva a povinnosti dětí Jsou dány 20, zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Každé dítě při příchodu do DD je se svými právy a povinnostmi seznámeno úměrně svému věku. 11

12 a) Systém hodnocení a opatření ve výchově Výsledky výchovné práce zaznamenávají vychovatelé v určené pedagogické dokumentaci. Je to "Program rozvoje osobnosti. Průběh denní výchovné činnosti je zaznamenáván v knize hlášení ( kniha denní evidence zařízení ) Základem záznamu o dítěti je vedle základních údajů výchozí anamnéza. Všechny vychovatelky pracující u téže rodinné skupiny shrnou své poznatky o dítěti doplněné o poznatky asistentek pedagoga a sociální pracovnice a porovnají se zprávami psychologa a etopeda DDÚ, případně se zprávami pracovníků psychologické poradny nebo jiné psychologické ordinace. Přihlédnou ke sdělením učitelů, vysvědčením a dalším ověřitelným informacím. Tato logicky uspořádaná fakta tvoří základní anamnestické údaje. Komplexní diagnostická zpráva DDÚ obsahuje program rozvoje osobnosti, z kterého se vychází při zpracování programu v prvním časovém úseku pobytu dítěte v zařízení. Na základě výše uvedených zjištění vypracují vychovatelky společně soubor ncílů a metod, jak dítěti pomoci, jak je vychovávat, tj. program rozvoje osobnosti. Výsledky budou pak hodnotit na pracovních schůzkách, metodických sdruženích, resp. pedagogických radách a volit pokračování výchovného působení. Na každých 6 měsíců pobytu dítěte se komplexně hodnotí a upravuje program rozvoje osobnosti. Děti, které byly vřazeny rozhodnutím DDÚ do domova přímo z terénu, mají základní údaje pro zpracování anamnézy v soudním usnesení o předběžném opatření nebo o nařízení ÚV. Při problémech se zpracováním PRO může domov požádat odborné pracovníky DDÚ o součinnost. Zaznamenávat jsou zapotřebí postřehy z návštěv nebo po návštěvách dětí, telefonáty, dopisy, vůbec kontakt s rodinou či jinými osobami. Grafické uspořádání musí být přehledné a srozumitelné i pro osoby oprávněné kontrolovat práci vychovatelů nebo oprávněné pracovat s dětmi našeho zařízení. PRO /i záznam/ musí být především pracovní. Uskutečňovat program rozvoje dítěte, vést záznamy o jeho plnění, je povinností ředitelky, přeneseně vychovatelek. V denním programu výchovné práce musí být vždy počítáno s hodnocením dílčích úkolů i celého dne. Převládat musí kladné hodnocení. Doporučená forma hodnocení dětí ČŠI a etopedem DDÚ a vyžadovaná ředitelkou domova, jsou společná hodnocení dětí dětmi v rodinné skupině pod vedením tety vychovatelky Tato metoda vedoucí k odstranění kumulace dětských problémů se realizuje nepravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát za měsíc. Při mimořádné události svolává ředitelka shromáždění všech dětí. Povinností dětí je dodržování pravidel slušného chování a lidského soužití. Dodržování vnitřního řádu, dodržování hygienických návyků zejména v souvislosti s ochranou zdraví a pod. Děti mají povinnost upozorňovat vychovatele nebo ředitelku domova na výskyt a užívání návykových látek v domově, škole i mimo tato zařízení. V domově je zakázáno kouřit a užívat návykové látky. Povinností je i oznámení prvního a i dalších pokusů o šikanu v domově, škole nebo i mimo tato zařízení. 12

13 republiky. Práva dětí jsou zakotvena v základních legislativních dokumentech České Práva a povinnosti dětí v dětském domově jsou vyjmenovány v zákonu č. 109/2002 Sb. 20, který je přiložen k vnitřnímu řádu. Děti jsou s nimi seznamovány úměrně věku, případně se mohou seznamovat přímo s textem, projeví-li o to zájem. Ředitelka nebo pověřená vychovatelka provádí prvotní seznámení dítěte s jeho právy a povinnostmi při přijetí do zařízení. Provede o tom záznam v knize hlášení a následně i v záznamu o dítěti. Za prokázané porušení povinností uvedených v zákoně 109/2002 Sb. ve znění pozd. předpisů, 20 odst. 2 může být dítěti uloženo opatření ve výchově dle 21 odst. 1 uvedeného zákona. Opatření ve výchově uvedená v 21 musí být vždy po projednání v pedagogické radě nebo metodickém sdružení a po schválení ředitelkou nebo vedoucím vychovatelem zaznamenána v osobním spisu dítěte vedeném sociální pracovnicí. Tělesné tresty jsou zakázány. b) Kapesné, osobní dary a věcná pomoc Dětem a nezaopatřeným osobám, kterým se poskytuje plné přímé zaopatření, náleží kapesné, jehož výše činí za kalendářní měsíc nejvíce : a) 45 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku, b) 120 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku, c) 210 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku, d) 300 Kč, jde.li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku Pokud dojde ke snížení kapesného v důsledku výchovného opatření, musí být dítěti vyplaceny nejméně dvě třetiny částky podle písmen a) až d) V době, kdy je pobyt v zařízení přerušen, poskytují dítěti plné přímé zaopatření osoby, u nichž dítě pobývá (což v případě kapesného znamená ode dne, kdy dítě opustilo zařízení do dne návratu, včetně těchto dnů ). V době, kdy je pobyt dítěte v zařízení přerušen na základě povolení ředitele zařízení, poskytují plné přímé zaopatření tedy i kapesné - osoby, u nichž dítě pobývá. Poskytování plného přímého zaopatření zařízením po tuto dobu je tedy pozastaveno. Za období kratší než 1 měsíc se kapesné stanoví podle počtu dnů, v nichž je dítě v péči zařízení. Denní výše kapesného činí jednu třicetinu měsíční výše kapesného. Vypočtená celková částka se zaokrouhlí na desetikoruny směrem nahoru. Kapesné dítěti nenáleží za dny, po které je dítě na útěku ze zařízení nebo je ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. Příspěvek od sponzorů na drobná vydání, např. při školních výletech, na letních táborech apod., se dětem poskytuje z peněz darovaných pro tento účel. 13

14 Kapesné, které je dětem vydáváno každý měsíc, slouží výhradně potřebám dítěte podle jeho uvážení. Vychovatelé pouze usměrňují a výchovně využívají použití peněz z kapesného dětmi. Děti dostávají vedle kapesného i osobní dary, jež mohou být věcné i peněžní. Nejčastěji k osobním výročím, k vánocům nebo za odměnu jako ohodnocení výjimečného činu podle 32 zákona 109/2002 Sb.ve znění pozd. předpisů v limitu určeném 27 tohoto zákona. a) Kč, jde-li o dítě do 6 let věku b) Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku c) Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku. d) Kč, jde-li o dítě starší 15 let nebo nezaopatřenou osobu do 26 let věku Při poskytování darů lze přihlédnout k výchovným hlediskům a délce pobytu dítěte v zařízení. Dítěti, které po dosažení zletilosti odchází ze zařízení, se podle skutečné potřeby v době propouštění a podle hledisek určených tímto předpisem poskytne věcná pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek v hodnotě nejvýše ,-Kč podle 33 zákona 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo kombinace obou možností. Pedagogická rada nebo metodické sdružení při návrhu konečné částky přihlíží k důvodům nařízení ústavní výchovy, výsledkům výchovy a převýchovy, délce pobytu v DD. Dále pak k zázemí, jaké má dítě při opouštění zařízení, jeho profesní kvalifikaci, rozumovým schopnostem atd. Výše příspěvku se posuzuje vždy individuelně s přihlédnutím ke všem hlediskům. Pokud je zletilé dítě v den, kdy mu má být ukončen pobyt v zařízení i nadále na útěku, neposkytuje se mu žádná věcná pomoc ani jednorázový finanční příspěvek i když už byly podle uvedených pravidel určeny. Pokud zletilé dítě, setrvávající v zařízení na základě smlouvy do ukončení přípravy na povolání, nečekaně bez závažných důvodů požádá o ukončení pobytu v zařízení nebo jej ukončí jednostranně porušením dohody o setrvání a výše jednorázového finančního příspěvku nebo věcné pomoci nebyla dosud v PR nebo MS projednána, vzdává se tím nároku na jeho poskytnutí. Termíny PR jsou uvedeny v plánu práce na příslušný školní rok. Porady MS si určují jednotlivé RS samostatně a termíny jejich konání se mohou děti dozvědět na požádání. Evidenci příjmů dětí, vklady na vkladní knížky, úhrady ošetřovného z vlastních příjmů dětí, případně další operace, provádí sociální pracovnice domova měsíčně. Děti mají právo se informovat u sociální pracovnice o svých příjmech a hospodaření s nimi. Děti, které mají vlastní příjmy ze závislé nebo jí obdobné činnosti mají povinnost na požádání ředitelky o jejich výši informovat sociální pracovnici. Ta zjišťuje částku potřebnou na ošetřovné, kterou dítě částečně hradí náklady spojené s jeho pobytem v zařízení a předkládá ji ředitelce ke schválení. 14

15 b) Organizace dne Pracovní dny : 4:30-6:30 Budíček (dojíždějící individuálně), ranní hygiena 6:30-7:30 Ranní úklid, snídaně, odchod do školy 7:30 12:00 Péče o nemocné děti, návštěvy pediatra 12:00 14:00 Příchod ze školy, převlékání, nákupy, zájmová činnost 14:00 15:30 Odpolední vyučování dle rozvrhů, volnočasové aktivity rekreační činnosti, sport, hry Příprava svačiny a večeře 15:30 16:00 Svačina, příchod dětí z MŠ 16:00 18:00 Příprava do školy, volnočasové aktivity podle týdenního plánu, zájmové kroužky, osobní volno dětí 18:00 19:30 Večeře, úklid, večerní hygiena, hodnocení dne 19:30 22:00 Pomoc při úklidu RS a společných prostor, Volná činnost dle zájmu dětí, 2. večeře Večerka podle věku dětí Volné dny: 8:00 10:00 Budíček, ranní hygiena, snídaně 10:00 11:30 Úklid, nákupy potravin, příprava oběda, volnočasové aktivity 11:30 12:30 Oběd, mytí nádobí, úklid 12:30 13:30 Relaxace, individ. rozhovory s dětmi, zájmová činnost 13:30 15:30 Volnočasové aktivity, zájmová činnost, osobní volno dětí 15:30 16:00 Svačina 16:00 18:00 Volnočasové aktivity, osobní volno dětí, příprava večeře 18:00 18:30 Večeře 18:30 19:30 Úklid, osobní hygiena, hodnocení dne 19:30 22:00 Večerka podle věku dětí U školáků je možné individuálně odložit večerku podle výsledků denního hodnocení. Informace předává vychovatel asistentu pedagoga konajícímu noční službu. Režim dne studentů, učňů a pracujících se řídí podle potřeb individuálně. V pátek a v sobotu mohou studenti nebo učni podle výsledků hodnocení samostatně navštívit koncert, diskotéku a pod. za předpokladu vlastního finančního zajištění. Podmínkou je absolvování kurzů tance a společenské výchovy. Odjezdy studentů a učňů na internáty podle dopravních možností v neděli nebo v pondělí. 15

16 d) Pobyt dětí mimo zařízení ( vycházky, pobyt u rodičů či jiných osob, přechodné ubytování mimo zařízení Dětem se poskytuje dostatek volnosti k uspokojování osobních zájmů po domluvě s pedagogickým pracovníkem Děti mladší 7 let mohou trávit volný čas mimo prostory DD jen za dohledu pedagogického pracovníka, děti starší 7 let s vědomím pedagogického pracovníka i bez jeho dohledu. Vždy se provádí zápis o odchodu a příchodu dítěte do knihy hlášení. Asistenti pedagoga nemají kompetenci uvolňovat děti na samostatné vycházky bez souhlasu vychovatele, respektují rozhodnutí vychovatelů. U dětí starších 15 let mohou vychovatelé, po dohodě s vedoucím vychovatelem, povolit vycházku dítěte mimo obec, kde sídlí rodinné skupiny, pokud dítě uvede kam potřebuje cestovat, koho navštíví, kdy chce odjet a kdy se vrátí. Musí mít peníze na cestu. Výchovný pracovník musí zvážit schopnosti a aktuální zdravotní stav dítěte. Před odchodem poučí vychovatel /ka/ děti, jak se mají chovat na veřejnosti, poukáže na dodržování bezpečnosti silničního provozu. Zápis o seznámení se s pravidly při cestování s podpisem dítěte se uvede na tiskopisu DOVOLENKA a ještě zapíše do knihy hlášení. V kompetenci vychovatelek je uvolnění dětí k vycházce s osobami odpovědnými za výchovu, příbuznými nebo známými v obci / městě/ sídla DD. Je nutné vyplnit tiskopis na základě předložení OP, a uvést hodinu odchodu a příchodu z vycházky. Při návratu zapsat do knihy hlášení hodinu návratu a sociální pracovnici předat kopii tiskopisu. Přechodné ubytování dítěte mimo zařízení (např. v DM) povoluje pouze ředitelka. Pobyt u rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu povoluje ředitelka v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., ve znění zákona č. 272/2001 Sb., 30 Předpokladem k pobytu u rodičů či jiných osob je písemný souhlas příslušného OSPOD. Písemnou žádost o pobyt dítěte v rodině podávají rodiče či jiné osoby. Žádost eviduje sociální pracovnice, a žádá příslušný OSPOD o písemné vyjádření k pobytu. Dítě je předáno rodičům či jiným osobám po předložení občanského průkazu, je vypsán formulář DOKLAD O PŘEVZETÍ DÍTĚTE, kde je vyznačena délka pobytu a podpis přejímajícího., který zároveň za dítě přejímá plnou zodpovědnost. Pokud rodič pro dítě pošle svého zástupce, musí se jednat o člena rodiny staršího 18 let, který předloží vlastní OP a plnou moc od rodiče ( s úředně ověřeným podpisem ). Pokud dojde během návštěvy dítěte k jeho onemocnění nebo hospitalizaci, jsou rodiče povinni tuto skutečnost neprodleně nahlásit do DD a po návratu dítěte doložit lékařským potvrzením. Pokud se dítě nevrátí ve stanoveném termínu, je toto hodnoceno jako útěk a hlášeno na policii.. e) Kontakty s rodiči a dalšími osobami Domov umožňuje osobní kontakt svěřených dětí s osobami odpovědnými za výchovu, tj. např. rodiči nebo blízkými příbuznými kdykoliv a bez omezení. Pouze při nevhodném chování návštěv, při opakovaném předání nevhodného nebo 16

17 nebezpečného daru a při závažných změnách v chování dítěte nebo dokonce při jeho onemocnění v důsledku návštěvy, může ředitelka využít možnosti omezení návštěv. Toto omezení časově určí a s patřičným zdůvodněním dotyčným osobám písemně oznámí. Návštěvy se mohou realizovat kdykoliv, kdy jsou děti v domově přítomné, ale v čase, který určí vychovatelka navštíveného dítěte. Neohlášená návštěva nesmí výrazně ovlivnit např. přípravu dítěte do školy nebo léčebný režim, případně program celé skupiny. V rámci návštěvy je možné děti uvolnit na společnou vycházku s osobami odpovědnými za výchovu, příbuznými nebo známými do města (obce) a jeho blízkého okolí. Dítě se svěří těmto osobám po vyplnění a předání "Dokladu o převzetí dítěte". Kopie se zakládá do osobní dokumentace dítěte, kterou vede sociální pracovnice. Mimo osoby odpovědné za výchovu (např. rodiče ) a známé příbuzné mohou děti navštěvovat i přátelé nebo dospělí známí. Vycházku mimo areál domova se známými dospělými lze povolit jen tehdy, jsou-li dospělí pracovníkům domova dostatečně známi nebo úředně prověřeni. Ze strany osob odpovědných za výchovu, příp. jiných osob, je vhodné oznámit svoji návštěvu ředitelce domova předem. Zamezí se tím např. zbytečné cestě do zařízení. Návštěvy dětí v bydlišti osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob, povoluje ředitelka domova individuelně za předpokladu splnění zákonem a tímto řádem určených podmínek. Osoby odpovědné za výchovu nebo jiné osoby, pokud chtějí, aby je dítě navštívilo u nich doma, musí písemně požádat dětský domov o povolení pobytu v dostatečném předstihu(zpravidla 14 dní předem). To znamená, že v žádosti uvedou datum, kdy by je mělo dítě navštívit. Dětský domov požádá o písemný souhlas pověřený úřad. Souhlas OSPOD musí být i na jeden den, nejvýše je však na 14 dnů. Konečné rozhodnutí náleží ředitelce domova. Dítě mladší 15 let musí v zařízení převzít i zpět předat osobně osoba odpovědná za výchovu nebo jiná určená osoba. S obsahem tohoto článku seznámí osoby odpovědné za výchovu sociální pracovnice nebo vychovatelka při jejich prvním osobním kontaktu se zařízením a písemně je sdělí sociální pracovnice při zahájení správního řízení. V kompetenci vychovatelek je uvolnění dětí k vycházce s osobami odpovědnými za výchovu ( např. rodiči ), příbuznými nebo známými po městě (obci) při jejich návštěvě po vyplnění tiskopisu Doklad o převzetí dítěte a uvést hodinu odchodu ze zařízení. Při návratu zapsat do knihy hlášení hodinu návratu a upozornit na zápis i kopii dokladu sociální pracovnici. Děti starší 7 let mohou se souhlasem vychovatele jít na samostatnou vycházku do města nebo jeho blízkého okolí. Vždy se provádí zápis o odchodu a příchodu dítěte do knihy hlášení. Asistenti vychovatelů respektují rozhodnutí vychovatelů. Asistenti vychovatelů nemají kompetenci uvolňovat děti na samostatné vycházky, např. na diskotéku bez souhlasu vychovatelů. 17

18 U dětí starších 15 let mohou vychovatelé ve své kompetenci povolit vycházku dítěte mimo sídlo rodinné skupiny, pokud dítě uvede kam potřebuje cestovat, koho navštíví, kdy chce odejet a kdy se vrátí. Musí mít peníze na cestu. Zápis o poučení při cestování s podpisem dítěte se uvede na tiskopisu dovolenka a ještě zapíše do knihy hlášení. Ředitel zařízení může dovolit dítěti po ukončení povinné školní docházky přechodné ubytování mimo zařízení v souvislosti s jeho studiem nebo pracovním poměrem. Písemný kontakt dětí s rodiči a prarodiči nebo osobami, od nichž do domova přišly, je neomezený. Poštovné hradí zařízení. Ostatní dopisování je omezené pouze tím, že si děti hradí poštovné z kapesného. Děti předškolního věku jsou s obsahem dopisů seznamovány vychovatelkou nebo staršími sourozenci. O písemném, telefonickém i osobním styku osob odpovědných za výchovu s dětmi se vedou záznamy v osobní dokumentaci dítěte. Vychovatelé zaznamenávají v záznamu a v knize hlášení tyto skutečnosti a upozorňují na ně sociální pracovnici domova, která vede úřední osobní spis dítěte. Domov spolupracuje s osobami odpovědnými za výchovu ( rodiči ) v tom směru, že je na jejich požádání informuje o dětech. Dále, pokud osoby odpovědné za výchovu projeví zájem, pomáhá jim s odstraněním příčin, pro které byla nad dítětem nařízena ústavní výchova. Cílevědomě na ně působí, vede je k jednání, jež je ku prospěchu jejich dítěte. Domov požádá osoby odpovědné za výchovu o vyjádření k návrhu opatření zásadní důležitosti, nehrozí-li nebezpečí z prodlení a respektuje jejich právo na informace o provedeném opatření. Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu vůči zařízení jsou vyjmenovány v 26 zákona 109/2002 Sb. ve znění pozd.předpisů. S jejich zněním jsou seznámeny výše uvedeným způsobem. f) Spoluspráva dětí Ředitelka domova zpracovává roční plán práce. Vychovatelé společně po koordinační poradě na metodickém sdružení nebo pracovní schůzce rozpracovávají úkoly ročního plánu práce do týdenních plánů práce. Vychovatelé vycházejí z uvedených plánů, dalších úkolů, připomínek a vlastních poznatků i připomínek dětí při osobní přípravě na výchovnou činnost. Při přípravě dbají na plnění povinností plynoucích z pracovního řádu a pracovního zařazení. Zpravidla jedenkrát týdně se schází dětská spoluspráva DD společně s ředitelkou a vedoucím vychovatelem. Plánuje se zde činnost na další týden, řeší se přání a stížnosti dětí, hodnotí se chování a prospěch. Společně se hledají výchovná opatření. Závěry se projednávají na skupinách s vychovateli za účasti vedoucího vychovatele popř. ředitelky. Návrhy a podněty musí respektovat vnitřní řád DD. 18

19 g) Podmínky zacházení dětí s majetkem právnické osoby, která vykovává činnost zařízení Dítě s nařízenou ústavní výchovou má povinnost v prostorách zařízení a ve svých věcech udržovat pořádek, šetrně zacházet se svěřenými věcmi,nepoškozovat cizí majetek. Pokud dojde k poškození nebo ztrátě věci, která je majetkem zařízení, posuzuje pracovník, který tuto skutečnost zjistil, rozsah škody a míru zavinění Do knihy hlášení provede zápis. Je-li škoda větší nebo úmyslná, projedná ji v co nejkratším termínu metodické sdružení rodinné skupiny a určí opatření ve výchově. Kopii zápisu předá sociální pracovnici. h) Smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v zařízení Pokud zletilá nezaopatřená osoba na základě informace ředitelky podá žádost o uzavření smlouvy o prodlouženém pobytu do ukončení přípravy na povolání, může jí zařízení dále poskytovat plné přímé zaopatření za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením. Nejdéle však do věku 26 let. i) postup při podávání a vyřizování žádostí, stížností a návrhů řediteli, pedagogickým pracovníkům zařízení a dalším osobám a orgánům Děti mají právo obracet se žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitelku a pedagogické pracovníky zařízení a požadovat, aby podání adresovaná příslušným státním orgánům, orgánům územní samosprávy a právnickým a fyzickým osobám, jsou li pověřeny výkonem sociálně právní ochrany, byla ze zařízení odeslána v následující pracovní den po jejich odevzdání pracovníkům zařízení, a to bez kontroly jejich obsahu. Tyto žádosti, stížnosti, návrhy a podání je zařízení povinno evidovat. Děti mají právo požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem orgánu sociálně právní ochrany dětí, zaměstnancem České školní inspekce, ministerstva nebo orgánu kraje, a to bez přítomnosti dalších osob. V DD je zřízena schránka důvěry, kam mohou děti vhazovat svoje žádosti, stížnosti nebo podněty. Obsah stížností je považován za soukromý, a proto je postup vyřizování stížností takový, aby zaručoval anonymitu dítěte. Každá žádost či stížnost je vnímána jako mechanismus vedoucí k odstranění nedostatků, popř. odhalení šikany či jiných sociálně patologických jevů. 6. Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu jsou uvedena v 26 zákona č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů O svých právech a povinnostech jsou poučeny výše uvedeným způsobem. Zákonní zástupci mají právo a) na informace o dítěti, a to na základě své žádosti 19

20 b) vyjadřovat se k návrhu opatření zásadní důležitosti ve vztahu k dítěti, nehrozíli nebezpečí z prodlení a na informace o provedeném opatření c) na udržování kontaktu s dítětem, nebrání-li tomu závažné okolnosti ohrožující dítě d) na poradenskou pomoc zařízení ve věcech výchovné péče o dítě e) písemně požádat ředitelku zařízení o povolení pobytu dítěte u osob podle 23 odst. 1, písm. a) a b) zákona Zákonní zástupci mají povinnost a) při předání dítěte do DD předat dokumentaci uvedenou v 5 zákona 109/2002 Sb.ve znění pozd.předpisů b) zajistit doprovod dítěte mladšího 15 let při převzetí z DD event. písemně požádat o jiný postup c) seznámit se s vnitřním řádem zařízení a dodržovat jeho ustanovení d) oznámit bezodkladně DD podstatné okolnosti pobytu dítěte u nich, týkající se zejména jeho zdraví a výchovy e) hradit náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky poskytnuté dítěti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byly poskytovány na jejich žádost 7. Úhrada nákladů na péči o děti v zařízení a) Vydání rozhodnutí: Rodiče jsou povinni hradit příspěvek na úhradu péče poskytované dětem v zařízení podle 27, 28, 29 odst. 3 a 30 zákona 109/2002 Sb., v platném znění Úhradu nákladů na péči o mládež v DD stanoví 27 uvedeného zákona Do 3 pracovních dnů od příchodu dítěte do DD je zahájeno řízení v souladu se správním řádem č. 500/2004 Sb.ve znění pozd. předpisů a v souladu s 24, odst. 3 zákona 109/2002 Sb.ve znění pozd.předpisů. Podklady pro zahájení správního řízení připraví sociální pracovnice. Po předložení potřebných podkladů rodiči dítěte je vydáno ředitelkou Rozhodnutí o výši příspěvku na úhradu péče poskytované dítěti v zařízení. Doporučeně do vlastních rukou je zasláno na adresu rodičů. b) Způsob odvolání: Proti tomuto rozhodnutí mohou rodiče do 15 dnů od doručení podat odvolání prostřednictvím ředitelky DD ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, Plzeň, Škroupova 18 a zároveň doloží výši svých příjmů. 8. Postup zařízení při zajišťování bezpečnosti a ochraně zdraví a) Zdravotní péče a zdravotní prevence Děti jsou v odborné lékařské péči dětských a zubních lékařů, případně specialistů, u kterých jsou zaregistrováni, převážně v Nepomuku a Blovicích, v případně odborných pracovišť i na jiných místech. 20

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 Řád školní družiny Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 1. Organizace školní družiny a) Školní družina ( dále jen ŠD) je zřízena jako součást základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 podle zákona

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38,

Základní škola Bruntál, Okružní 38, Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Sídlo organizace: Okružní 38, 792 01 Bruntál tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z e-mail: reditel@zsbrok.cz, oficiální web:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb.

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Školní jídelna VP 4/2015 Václavkova 1083 č. 2 Mladá Boleslav příspěvková organizace Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Vnitřní předpis nabývá platnosti ode dne 1.2.2015

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb. Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb. ze dne 10. listopadu 2005, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Provozní řád školní družiny

Provozní řád školní družiny Základní škola, Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 *************************************************************** Provozní řád školní družiny Školní družina je součástí Základní školy, Praha 6, Pod Marjánkou

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Dětský domov, Nepomuk U Daliborky 278 335 01 Nepomuk VNITŘNÍ ŘÁD

Dětský domov, Nepomuk U Daliborky 278 335 01 Nepomuk VNITŘNÍ ŘÁD Dětský domov, Nepomuk U Daliborky 278 335 01 Nepomuk VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový znak Skartační znak 1/2014 106-No A5 Vypracoval: Mgr. Věra Nováková, ředitelka DD Schválil: Pedagogická rada Pedagogická rada

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný Vnitřní řád Střediska výchovné péče Slaný Slaný 2015 OBSAH 1. Charakteristika střediska, jeho struktura a provoz... 3 Organizační struktura... 3 Vymezení odpovědnosti zaměstnanců, organizační zajištění,

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice se sídlem Široká 42, 664 91 Ivančice ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA Č.j.: Vypracovaly: s 275/2014 - Kře PaedDr. Miroslava Křupalová,

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV 1. Základní ustanovení Organizační řád Dětského domova a Školní jídelny Havířov vychází z platných právních předpisů zejména ze zákona č.561/2004sb.,

Více

Informace o škole IČO: 666 10 699

Informace o škole IČO: 666 10 699 Informace o škole Název školy: Hotelová škola Třebíč Sídlo: Sirotčí 4, 674 01 Třebíč IČO: 666 10 699 Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovací listina: Hotelové škola Třebíč byla zřízena na základě

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009)

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání jsou střediska volného času, školní kluby a školní družiny.

Více

2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 458/2005

2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 458/2005 2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 458/2005 Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací

Více

DĚTSKÝ DOMOV, STAŇKOV Mathauserova 117, 345 61 Staňkov

DĚTSKÝ DOMOV, STAŇKOV Mathauserova 117, 345 61 Staňkov - 1 - Dětský domov,staňkov VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.:678/2013 Účinnost od: 1.1.2014 Spisový znak: A/5 Počet příloh: 0 Změny: V N I T Ř N Í Ř Á D DĚTSKÝ DOMOV, STAŇKOV Mathauserova 117, 345 61 Staňkov Tel. a fax:

Více

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení V N I TŘNÍ Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského 245, 550 01 Broumov (dále jen DDM nebo Ulita) vydává ředitel na základě 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA KARLOVY VARY A OSTROV

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA KARLOVY VARY A OSTROV DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV IČO: 635 536 60 se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA KARLOVY VARY A OSTROV PLATNÝ OD 1. LEDNA 2014 Zpracoval: Kontrolu dodržování

Více

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda Kontrolu dodržování předpisu provádí: Ředitel dětského domova, vedoucí zaměstnanci

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-03008/08-06 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ Obsah: 1. ZŘÍZENÍ JESLÍ...3 2. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ...3 3. PROVOZ JESLÍ...4 3.1. Přivádění dětí...4 3.2. Nepřítomnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

Řád školní družiny. Základní škola a mateřská škola Javornice. Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014. Změny: 517 11 Javornice 2.

Řád školní družiny. Základní škola a mateřská škola Javornice. Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014. Změny: 517 11 Javornice 2. Základní škola a mateřská škola Javornice 517 11 Javornice 2 Řád školní družiny Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014 Spisový znak: ZŠ/DOK Skartační znak: A10 Změny: Obsah: 1/ Úvodní ustanovení. 2/ Poslání

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí 79/3,

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy I. Základní ustanovení 1. Rada rodičů při Mateřské škole, Praha 5 Barrandov, Kurandové

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40. Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD

DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40. Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40 Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD Účinnost od: 16.10. 2015 Mgr. Radovan Pokorný, ředitel DD Obsah : 1. Charakteristika a struktura zařízení: Název právnické osoby, která vykonává

Více

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, 602 00 Brno příspěvková organizace Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní družina je součástí právního subjektu Základní školy a mateřské školy

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, OKRES VSETÍN čp. 154, 756 21 KATEŘINICE Vnitřní řád školní družiny č. j. 62/2014 Pedagogická rada projednala: 28. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti od: 1. 9.

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada mateřské školy Č.j.: 176/2014 Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: Vydáním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Ing. Jana Marková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Č.j.: Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: ----------

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Štěchovice, příspěvková organizace se sídlem Školní 122, 252 07 Štěchovice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠŠ2015/1/162 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 14.9.2015

Více

Vnitřní řád DL Křetín

Vnitřní řád DL Křetín 1 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Vnitřní řád DL Křetín 1.1 Provozovatel (dále jen ZDVOP, Zařízení), Jihomoravské dětské léčebny, p.o., pracoviště Dětská léčebna Křetín, Křetín 12, 679 62 pracoviště Dětská léčebna pohybových

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 2392/25, 750 02 Přerov VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY platný pro součást zařízení Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 Obsah: 1) Úvodní

Více

Vnitřní řád. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Na Horách

Vnitřní řád. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Na Horách Vnitřní řád Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Na Horách Obsah 1. Charakteristika a struktura zařízení... 3 1.1 Název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo a kontakty... 3 1.2

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012 Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace 744 01 Frenštát p.r.,tyršova 1053 tel. 556 835 737, 731 574 059 e-mail:skola@zsfren.cz www.zsfren.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Havířov Město Na Nábřeží 49, příspěvková organizace se sídlem na ul. Na Nábřeží 49/1374, 736 01 Havířov - Město ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POPLATKY VE ŠKOLNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace Adresa: Mariánská 1100, 407 47 Varnsdorf 5

Více

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 č.j. 81/05/2015 Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vypracovala: Mgr. Bušková Věra Schválila: Mgr. Bušková Věra Vydáno dne:

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín Tel. 577 599 918 email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Platnost od 1. 9. 2012 Vladimír Vágner, ředitel školy Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více