ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ROK 2011/2012"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, České Budějovice, Jméno a příjmení ředitele Mgr. Karel Štix Telefon na ředitele na ředitele Jméno a příjmení školního metodika prevence Mgr. Eva Pokorná, Bc. Vladimír Špaček (pověřen spoluprací) Telefon , Jméno a příjmení výchovného MUDr. Jaroslava Kubátová poradce Telefon Počet tříd Počet žáků/studentů Střední škola Vyšší odborná škola 5 96 Celkem Použité zkratky: MPP Minimální preventivní program SPJ Sociálně patologické jevy NNO Nestátní neziskové organizace ŠMP Školní metodik prevence 1

2 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE 1. Sociální a jiné okolí školy Škola se nachází v centru krajského města, kde je soustředěn společenský život, ale zároveň dobrá dostupnost všech subjektů spolupracujících na prevenci sociálně patologických jevů ( dále jen SPJ). Jde o 2 součásti: střední a vyšší odbornou školu zdravotnickou nabízející 5 oborů vzdělání na střední škole a 2 obory vzdělání na vyšší odborné škole. Škola sdružuje žáky a studenty z celého kraje s nadregionální působností (především ze sousedních okresů okolních krajů) a určité procento žáků a studentů využívá ubytování v několika domovech mládeže ve městě (cca 80 žáků v DM U Hvízdala ČB, DM v Holečkově ulici) nebo privátního ubytování. Vyskytující se SPJ velmi souvisí se složením žáků na střední škole, kdy 87% tvoří dívky, naopak chlapci jsou v menšině. Zároveň také s tím, že na střední školu přichází žáci s nižší úrovní studijních předpokladů, jasně vyhraněnými životními postoji a cíli a menší orientací v této problematice u jejich rodičů. Dle anonymních dotazníků našich žáků a studentů a na základě vlastní každodenní zkušenosti patří k největším problémům v oblasti SPJ kouření, dále žáci již od prvních ročníků užívají alkohol, v menší míře zkouší i jiné návykové látky včetně drog (podrobnosti viz. kapitola 4. Informace od žáků). Zvýšenou pozornost věnujeme také problematice mentální anorexie, jejíž výskyt je typičtější u dívek a dále problematika řešení osobních a rodinných problémů (nejčastěji v důsledku rozvodovosti v rodinách žáků). Škola při aktuálním výskytu SPJ ve škole spolupracuje trvale a bezproblémově s policií ČR, Městskou policií České Budějovice, metodikem primární prevence PPP Bc. Pavlou Nýdlovou, krajským metodikem prevence Mgr. Pavlem Váchou, krajskou hygienickou stanicí a magistrátem města sociálním odborem, pedagogicko psychologickými poradnami a sociálními odbory městských úřadů. Ve svých postupech se vždy řídí současně platnou legislativou. 2. Informace od pedagogů Z pravidelných provozních a pedagogických porad vyplývá, jaké závažnější problémy ve svých třídách třídní učitelé aktuálně řeší. Třídní učitelé aktuálně upozorní nebo podrobně seznámí členy pedagogického sboru s problémy, které jsou dlouhodobé a vyžadují spolupráci všech. Využívají svých kompetencí, vyplývajících z jejich pracovní a funkční náplně, s využitím možností sankcí dle školního řádu. Spolupracují s vedením, výchovným poradcem a školními metodiky prevence. Mezi nejčastější problémy, které třídní učitelé řeší, patří opakované absence žáků, neomluvené absence a spolupráce se zákonnými zástupci. V letošním školním roce byl během školního vyučování a školních akcí řešen v oblasti SPJ problém se žvýkacím tabákem s nikotinem, který byl opakovaně nalezen v odpadkovém koši ve třídě. Vyskytují se také snahy žáků dostat se o přestávkách mimo budovu školy z důvodu kouření.. 2

3 4. Informace od rodičů Z diskusí v rámci třídních schůzek s rodiči vyplývá, že nejvíce starostí jim dělá problematika kouření jejich dětí, nebo se obávají, že pod vlivem ostatních spolužáků mohou s kouřením začít. Zároveň mají obavy z možnosti vzniku závislostí jejich dětí na dalších návykových látkách a drogách, a to především v případě žáků ubytovaných na DM, nad kterými nemají zákonní zástupci každodenní kontrolu. Shodují se, že škola dostatečně informuje žáky o nebezpečnosti SPJ a že vhodně zabudovala tuto problematiku do školního řádu a v případě potřeby vzniklé problémy adekvátně řeší. Ze zkušeností ze základní školy zmiňují rodiče i problémy s negativními reakcemi na sociálně slabší žáky (oblečení, bydlení, rozdílná finanční situace žáků, materiální úroveň - mobily, PC...), které by mohly vést k vyčlenění žáků z kolektivu včetně nebezpečí šikany těchto žáků. 5. Informace od žáků Informace od žáků o SPJ získává škola z více zdrojů. Z nejaktuálnějšího průzkumu, provedeného začátkem školního roku formou anonymního dotazníku v 1. a 4. ročnících střední školy, vyplývá následující: Nejrozšířenějším SPJ na střední škole je kouření. 53% žáků prvních ročníků kouří cigarety a to nejčastěji denně. Ve čtvrtých ročnících kouří 56% žáků. Na druhém místě se umístila konzumace alkoholických nápojů. Alkohol nepije jen 3-5 % žáků, ostatní mají zkušenosti, přičemž 15% žáků 1.ročníků ho pije pravidelně každý týden, což statisticky převyšuje i procento ve čtvrtých ročnících (13%). Tyto nejčastější návyky si přináší žáci již ze základních škol. Zkušenost s další drogou uvádí již významně více žáků čtvrtých ročníků (17%) oproti 7% u prvních ročníků. Z toho nejčastěji uvádí marihuanu a LSD. K otázce týkající se šikany neuvedli všichni žáci, v jaké škole se s ní setkaly, ale šlo o 5% žáků čtvrtých ročníků a 7% prvních ročníků. Tedy spíše nepříznivý trend. Prakticky 100% žáků užívá denně počítač s internetem, na kterých tráví většina žáků více než hodinu denně, nejčastěji chatováním a zábavou. Téměř 100% dotazovaných doznalo svůj profil na síti Facebook a dalších sociálních sítích. Pro možnost anonymního sdělení je ve škole funkční schránka důvěry, kterou žáci však k řešení problémů nevyužívají. Z diskusí se žáky vyplývají tytéž informace, jako z dotazníku. I oni jako nejrozšířenější SPJ vnímají kouření a respektují zákaz kouření dle školního řádu. Vnímají i existující rasismus. Sociální klima školy s jejím způsobem řízení, vzdělávacím programem, klimatem v pedagogickém sboru hodnotí spíše pozitivně. Klimata jednotlivých tříd se liší jak oborem, tak skladbou žáků. Většina tříd je z 90% tvořena dívkami, kterým schází větší podíl dominantnějšího mužského elementu při rozhodování, organizaci třídních záležitostí, při skupinové spolupráci a řešení problémů. Negativně žáci vnímají vzájemné pomlouvání a vytváření skupinek v jedné třídě. Z obecného hlediska je však možné říci, že v oblasti sociálně-společenského klimatu ve škole nacházíme třídy spíše vyrovnané s minimální konfliktností a nesourodostí. 3

4 6. Hodnocení MPP předchozího školního roku Aktivity MPP byly v minulém školním roce cíleně směřovány k efektivní primární prevenci uskutečňované na naší škole, protože tato je součástí každodenního života školy. Ve škole optimálním způsobem funguje preventivní spolupráce mezi výchovnou poradkyní, školními metodiky prevence SPJ, vedením školy a třídními učiteli. V minulém školním roce tento tým řešil třináct konkrétních případů SPJ. Mezi nejčastější patřily osobní a psychické problémy plynoucí z nevyhovující situace v rodině - především v období rozvodu rodičů. Objevila se také vysoká absence spojená se záškoláctvím, 2 problémy s drogami, méně již kázeňské problémy či krádeže. Klima ve škole, důvěra a pocit bezpečí, byly základními kameny prevence. Budování klimatu, upevňování dobrých vztahů mezi žáky, spolupráce s rodinou a prevence nežádoucích aspektů přinášených dobou byly nedílnou součástí působení celého pedagogického sboru. SPECIFICKÁ PREVENCE SPJ Žáci se v rámci prevence zúčastnili mnoha přednášek, besed a programů. Po celý školní rok se setkávali s odborníky, kteří s nimi diskutovali na témata, na která jsme se v loňském roce v MPP zaměřili: Ročník Název akce Typ prevence Realizátor Přednáška na téma : Protidrogová MUDr. J. Kubátová ZLY 3. ročník Drogy ZLY 3. ročník DVS 1. ročník 1. ročníky SZŠ Nelékařští zdravotničtí pracovníci 4. ročníky SZŠ 4. ročníky SZŠ 2. a 3. ročníky SZŠ Hluchoslepí mezi námi - přednáška, praktické cvičení Besedy o dospívání S tebou o tobě Odborná konference Problematika závislostí Prevence nežádoucích forem chování vůči osobám se zdravotním postižením Prevence SPJ a rizik dospívání Prevence závislostí HIV a AIDS - přednáška Prevence rizikového sexuálního chování Nezaměstnanost přednáška Prevence nezaměstnanosti a jejího dopadu na společnost 4 Sdružení LORM Mgr. M. Kudláčková SZŠ a VOŽ ČB a Psychiatrická léčebna Červený dvůr Dům světla Jihočeská rozvojová a.s. Domácí násilí Prevence domácího násilí Žáci zdravotnického Lycea SZŠ ČB Návštěva soudního jednání 4. ročníky SZŠ u Okresního nebo Krajského soudu ČB Příběhy bezpráví 1. a 2. ročníky dokument a diskuse SZŠ s osobou, která zažila Prevence kriminality Prevence kriminality SZŠ a VOŠZ spolu s Okresním či Krajským soudem Mgr. G. Bezecná

5 omezování základních práv a svobod Problematika handicapovaných a domácí ZDA 3.ročníky péče z pohledu handicapovaného klienta ZDA 3.ročníky Zrakový handicap zážitkový seminář Prevence nežádoucích forem chování vůči osobám se zdravotním postižením Prevence nežádoucích forem chování vůči osobám se zdravotním postižením Mgr. Jonová Středisko rané péče ČB Při výběru nabízeného programu ze strany neziskových organizací jsme dbali vždy na aktuálnost a efektivnost vzhledem k našim stanoveným cílům. S největšími ohlasy se setkaly diskuse s lidmi, kteří mají se SPJ osobní zkušenost a preventivní akce na tomto základu postavili. Zároveň velmi kladně žáci hodnotili i exkurze přímo do zařízení, která se SPJ zabývají. NESPECIFICKÁ PREVENCE SPJ Během celého školního roku se žáci SZŠ a studenti VOŠZ zapojovali do těchto projektů: - Prohlubování znalostí o lidském těle a v poskytování laické první pomoci u žáků 5.tříd základních škol (projekt OPVK) - Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (OPVK) - Podpora výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu u žáků základních praktických a speciálních škol - Spolupráce s Centrem sociálních služeb Staroměstská České Budějovice: žáci a studenti naší školy zde pravidelně pořádají besedy a další akce, týkající se zdravotní výchovy seniorů, procvičují s obyvateli domova cizí jazyky, pořádají kulturní vystoupení směrovaná k oslavě církevních svátků (Vánoce, Velikonoce ) V rámci odborných praxí získali žáci a studenti osobní zkušenost s osobami se zdravotním postižením, seniory, osobami v krizových životních situacích i občany jiných národností. Škola v minulém školním roce spolupracovala v této oblasti s těmito subjekty: - Nemocnice České Budějovice a.s. - Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie - ÚSP Máj - domov důchodců - Základní škola speciální a praktická škola jednoletá Č. Budějovice - Dětský stacionář Světluška - Soukromé lékařské ordinace - Centrum sociálních služeb Staroměstská, p.o. České Budějovice - Hospic Prachatice - Medipont s.r.o. České Budějovice - Centrum léčebné rehabilitace Marie Kotrbová s.r.o. - KONDICE PRO 5

6 Podařilo se úspěšně zrealizovat tyto výchovně vzdělávací, charitativní, kulturní, sportovní a další akce Exkurze SZŠ a VOŠZ (školní rok 2010/11) Třída Místo Termín ZDA Dětský domov Kamenice na Lipou červen 1.A ZDA Dětský domov Kamenice na Lipou duben 1.B AZT 1. Neuskutečnila se květen ZLY 1. Nemocnice České Budějovice červen LAA 1. Ekologická exkurze Národní park duben Šumava ZDA Rehabilitační oddělení, záchranná služba červen 2.A ZDA Léčebna Červený Dvůr květen 2.B ZLY 2. Anatomický ústav Praha červen AZT 2. Pragodent-výstava Praha říjen MSR Rehabilitační centrum Hluboká duben 2. VS 3.A Léčebna Červený Dvůr květen VS 3.B Dětský domov Kamenice na Lipou duben ZLY 3. ZOO Jihlava duben LAA 3. Student Lab září VS 4.A ÚSP Strakonice únor VS 4.B ÚSP Mačkov ZLY 4 Akademie věd ČR Praha Evropský březen týden mozku AZT 4. Pragodent-výstava Praha říjen MSR 4. Rehabilitační centrum Hluboká duben 2.DVS Psychiatrická léčebna Červený Dvůr Duben 3.DZT Výstaviště Praha Říjen Charitativní akce - pokračování v projektu Adopce na dálku pedagogové, žáci a studenti již 5. rokem přispívají na studia 2 chlapců z Indie - příspěvek na konto adventních koncertů (televizní pořad s charitativním výtěžkem) - sbírka použitého ošacení a dalších věcí pro Občanské sdružení Diakonie Broumov - aktivní účast žáků a studentů na veřejných sbírkách: o Občanské sdružení Život dětem - Srdíčkový den o Světluška o Rolnička o Červená stužka o Sluníčkový den o Nadace kostní dřeně o Český den proti rakovině - Květinkový den, o Dejte šanci dětem ulice 6

7 o Sdružení hluchoslepých - Červenobílé dny, o Adra Pomáhat může každý V rámci environmentální výchovy se žáci a studenti pravidelně zapojovali do těchto konkrétních činností a zajišťování akcí: - úprava životního prostředí školy - semináře o kouření, o problematice očkování apod. - exkurze do anatomického ústavu, léčebných ústavů, jaderné elektrárny Temelín (fyzika) - studijně poznávací vycházky (biologie) Vrbenské rybníky - ve škole probíhá třídění odpadů nákup košů do tříd a chodeb (plasty, papír) - byl navázán kontakt se školícím střediskem Pedagogické fakulty JU CEGV CASSIOPEA - projekt na podporu zpětného odběru elektrospotřebičů Sportovní aktivity - lyžařské výcvikové kurzy ve středisku Hochficht pro 1. ročníky (leden, únor 2011) - lyžařský výběrový kurz pro žáky vyšších ročníků v Itálii, v lyžařském středisku Folgarida-Marileva. (březen 2011) - letní výcvikové kurzy pro 2. ročníky: o Nová Pec - ZDA 2.B (květen 2011) o Bibione ( Itálie) ZDA 2.A a AZT 2 ( květen č erven) o Řeka Vltava vodácký výcvik ZLY 3 (červen) o Holandsko plachtění - výběr žáků ( květen) - stěna lezení na horolezecké stěně, bouldrování, vázání uzlů, hry zaměřené na spolupráci (zážitková pedagogika) třídy ZDA 1A, ZDA 1B, ZLY 1, LAA 1 - účast vybraných žáků na mimoškolních sportovních soutěžích ( přespolní běh, futsal, odbíjená, plavání, stolní tenis) - pravidelné každoroční sportovní aktivity v rámci školy: o memoriál Ing. Hamáčka turnaj tříd v odbíjené o sportovní den ředitele školy Soutěže pořádané školou v minulém školním roce - biologická olympiáda (PK přírodní vědy) - chemická olympiáda ( PK přírodní vědy) - dějepisná soutěž (PK společenské vědy) - matematická soutěž Klokan - soutěž v Nej konverzace a poslech (PK cizí jazyky) - konverzační soutěž v Anj (PK cizí jazyky) - konverzační soutěž ve Frj (PK cizí jazyky) - olympiáda v ČJ (PK český jazyk a literatura) - recitační soutěž (PK český jazyk a literatura) - literární soutěž (PK český jazyk a literatura) - miss sestřička (PK ošetřovatelství,pk psychologie) - školní kolo První pomoci (PK ošetřovatelství) - školní,krajské kolo Den psychologie na téma Tolerance v životě (PK psychologie) Další aktivity - týden vzdělávání v Jihočeském kraji 2010 prezentace škol - sportovní hry v Centru sociálních služeb Empatie zajištění her - mikulášská nadílka MŠ Čéčova ČB, Azylový dům pro matku a dítě, jesle Pittera a 7

8 Máj, Nemocnice ČB, Domov pro seniory Máj, Centrum sociálních služeb Staroměstská - soutěž první pomoci pro žáky ZŠ Vltava, Boršov nad Vltavou, O. Nedbala - Český červený kříž soutěž mladých zdravotníků - okresní kolo - zajištění zdravotnického dozoru na Bambiriádě - zajištění zdravotnické pomoci pro Dům dětí a mládeže ( 29 x) - zajištění školení první pomoci pro zaměstnance SŠOS České Budějovice - přednášky Městské charity České Budějovice o terénních programech určeno pro vybrané první a druhé ročníky - vydávání školního časopisu - vytvoření schránky důvěry - vystoupení školního sboru v domovech důchodců - školní a studentský MAJÁLES (květen 2011) - Vánoční akademie ( ) - dárcovství krve pro studenty starší 18ti let - studijně poznávací pobyt ve Skotsku (v rámci anglického jazyka) - přednáška na téma: Kam kráčí fyzika? (fyzika mikrosvěta a makrosvěta) profesor RNDr. Tomáš Polívka, PhD - návštěva Hvězdárny a planetária ČB - exkurze LAA 3. KHS Atomová absorpční spektrometrie - biologická exkurze Frahelž u Veselských rabníků - exkurze JETE - prodejní výstavka rotačních nástrojů (obor zubní technik) - odborné školení Mýty a fakta při volbě celokeramických systémů CAD/CAM technologie a přirozená estetika přírodního materiálu - odborný praktický kurz celokeramika Noritake - filmové představení Protektor (v rámci společenských věd) - Mácha pro školy výchovně vzdělávací pořad (v rámci Čj) - Vývoj divadla středověk, renesance, baroko (výchovně vzdělávací pořad) - exkurze v Jihočeské vědecké knihovně - Vývoj divadla Francie 19. století (výchovně vzdělávací pořad) - Kdo byl Bohumil Hrabal (pořad P. Dralce pro žáky 4.roč.) B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE Cílovou skupinou pro prevenci jsou pro nás žáci a studenti na střední škole (15 19 let) i vyšší odborné škole ( 19 a více let), s intenzivnějším zaměřením na jedince s vyšším rizikem k SPJ. Dlouhodobé cíle: vybudovat optimální klima školy a sociální vztahy, při kterých dochází ke zvyšování sociální kompetence dětí, k rozvoji dovedností, které vedou k odmítání všech forem sebedestrukce, projevů agresivity a porušování zákona vychovávat žáky/studenty ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji harmonické osobnosti (s pocitem spokojenosti a chuti do života, tělesného i duševního blaha) průběžně sledovat konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska rizik výskytu 8

9 sociálně patologických jevů a uplatňovat různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků a studentů zabránit vzniku a šíření sociálně patologických jevů, zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči těmto negativním vlivům maximálně aktivně zapojit všechny aktéry školy (žáky, studenty, rodiče, učitele i ostatní zaměstnance školy) do života školy a řešení problémových jevů problematika prevence veškerého rizikového chování je začleněná do ŠVP a je přirozenou a neoddělitelnou součástí výuky jednotlivých předmětů a veškerého dění života školy provádět pravidelná školení pedagogů zaměřená na komunikaci a vedení třídního kolektivu zajišťovat pravidelná školení pedagogů v oblasti prevence SPJ Z aktuálního mapování situace SPJ na škole vyplynuly tyto krátkodobé cíle: zaměřit se ve větší míře na prevenci kouření tabáku a marihuany posílit prevenci v oblasti užívání alkoholu a dalších drog zkvalitnit obsah hodin se začleněním programů s problematikou prevence především výše zmíněných, ale i rasismu, poruch příjmu potravy či psychických problémů zvýšit informovanost pedagogů v problematice šikany a kyberšikany z důvodu vysoké návštěvnosti sociálních sítí ze strany žáků a studentů zajistit pro pedagogický sbor školení v oblasti prevence posílit spolupráci rodičů se školou rozvíjet v oblasti prevence efektivní spolupráci mezi vedením školy a studentskou radou, ale i s třídními samosprávami propagovat možnost anonymních sdělení o problémech žáků prostřednictvím schránky důvěry zapojovat co nejvíce žáků do projektů školy a dalších mimoškolních aktivit C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY 1. V oblasti přímé práce pedagogů - Trvat a vyžadovat důsledné dodržování školního řádu (je zákonem ve škole) - Mít pozitivní přístup k žákům a být jim osobním příkladem - Podílet se na realizaci minimálního preventivního programu školy a maximálně k tomu využívat možností svého předmětu v rámci ŠVP - Být informován o nabízených možnostech vzdělávání v problematice primární prevence 9

10 - aktivně sledovat projevy sociálně patologických jevů mezi žáky, osobně zasahovat pouze v případech ohrožujících zdraví žáků a neprodleně oznamovat výskyt sociálně patologických jevů členům školního preventivního týmu!!! 2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ ve školním roce : - v letošním roce bude pedagogům školy nabídnuto školení dle aktuální nabídky odborných středisek. - na přednášku o problematice specifických poruch učení u žáků proběhnuvší v minulém školním roce, bude zorganizována přednáška navazující - zajistit přednášku o nebezpečí internetu a sociálních a komunikačních sítí (má v nabídce občanské sdružení Pyramidas) Název a odborné zaměření vzdělávání Spec.poruchy učení Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník Počet školených pedagogů 2 Leden 2012 PPP ČB Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence SPJ Ve školním roce 2011/12 bude využito nabídky odborných školení pro další vzdělávání ŠMP dle aktuální nabídky. Název a odborné zaměření vzdělávání Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník 3. Způsob spolupráce s ostatními pedagogy Pedagogičtí pracovníci jsou vždy na úvodní poradě před zahájením školního roku seznámeni s plánem činnosti metodiků školní prevence a s výchovné poradkyně. Ve své třídě řeší třídní učitelé samostatně takové problémy, které dokážou zvládnout. V případě výskytu SPJ okamžitě kontaktují členy preventivního týmu. V případě závažnějšího problému jsou do řešení problému zapojeni všichni pedagogové, kteří s danou třídou spolupracují. Počty pedagogických pracovníků Celkem: Podílející se aktivně na prevenci Nepodílející se aktivně na prevenci Vedení školy: Z toho učitelé Vychovatelé 0 Mistři odborné výchovy 0 Jiné (vepište) 0 10

11 II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 1. Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP, možnostmi spolupráce a MPP - rodiče jsou informováni na třídních schůzkách o preventivních aktivitách prostřednictvím třídních učitelů a prostřednictvím zástupců rodičů ve školských radách - škola nabízí rodičům poradenské služby výchovné poradkyně a školních metodiků prevence SPJ. Kontakty na ně, včetně konzultačních hodin, jsou zavěšeny na webových stránkách školy Setkání rodičů žáků 1. ročníku s pracovníky školy prevence záškoláctví 2. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči poslední týden v červnu loňského školního roku Mgr. K. Štix, Ing. J. Malinovská,, PaedDr. Lonsmín František, Mgr. Miroslava Kudláčková MUDr. J. Kubátová, Bc. Hana Sedláková, Mgr.Eva Pokorná, Mgr. Čoudková Lenka, Mgr. Iva Čejková, Mgr. Gabriela Bezecná Název aktivity Datum konání Garant Dny otevřených dveří , Mgr. Štix Setkání rodičů žáků 1. ročníku s pracovníky školy poslední týden Mgr. K. Štix ve školním roce 2011/2012 Kulturní akce divadelní představení, majáles, vánoční besídka, lezení na horolezecké stěně,. dle nabídky a možností Mgr. Eva Pokorná, Bc. Vladimír Špaček, a ostatní pedagogové školy 4. Aktivity pro rodiče Vzhledem k velkému počtu žáků a studentů, kteří bydlí mimo ČB, nejsou aktivity pro zákonné zástupce a rodiče ve školním roce plánovány. III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY 1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP Zástupci tříd jsou seznamováni s preventivním programem a konzultačními hodinami školních metodiků prevence SPJ a výchovné poradkyně na pravidelných setkáních studentské 11

12 rady. Program rady je žáky/studenty zapisován a zápisky z ní jsou zveřejněny na školní informační nástěnce pro žáky a studenty a zároveň vyvěšeny v každé třídě školy. Zástupci tříd ve studentské radě jsou povinni předat informace ze setkání rady svým třídám také ústní formou. Studentská rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, kteří reprezentují radu mezi žáky a studenty školy. 2 žákyně byly zvoleny také do Studentského parlamentu statutárního města Č. Budějovice, který se bude scházet od ledna Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov 1. ročníky Vyučovaný předmět Občanská nauka Občanská nauka Tělesná výchova Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Sociálně patologické jevy seznámení ze základními SPJ referáty studentů Zásady komunikace a etikety Překonání sám sebe, spolupráce s ostatními, přijetí nezdaru (hry a sportovní aktivity) Učitel Mgr. Ottová, Mgr. Wohlgemuthová Mgr. Ottová, Mgr. Wohlgemuthová Mgr. P. Chalupa, Mgr. Š Marešová, Mgr. G. Tomášová, Mgr. J. Narovcová Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Kurz zážitkové pedagogiky pro třídu MSR1 stěna lezení na horolezecké stěně, bouldrování, vázání uzlů, hry zaměřené na spolupráci (zážitková pedagogika) Realizátor Mgr.Iva Čejková Vladimír Špaček, třídní učitelé konkrétních tříd 2. ročníky Vyučovaný předmět Tělesná výchova Občanská nauka Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Sportovní kurzy překonání sám sebe, spolupráce s ostatními, přijetí nezdaru (hry a sportovní aktivity) Rasismus, extrémistické skupiny a fundamentalismus, lidská práva a jejich porušování (referáty, hry, dokumenty od spol. Člověk v tísni) Učitel Mgr. P. Chalupa, Mgr. Š Marešová, Mgr. G. Tomášová, Mgr. J. Narovcová Mgr. Ottová, Výchova ke Mgr. E. Pokorná zdraví Mgr. J. Životní styl, užívání návykových látek, rizikové chování, Kostohryzová lidská sexualita, sekty, poruchy výživy Mgr. H. Rybáková J. Komárková Biologie Ekofilm ekologické chování Mgr. M. Hornová Dějepis Chemie Exkurze do koncentračního tábora prevence antisemitismu, rasismu a neonacismu Deriváty uhlovodíků halogenderiváty, hydroxyderiváty uhlovodíků, alkoholy, aromatické uhlovodíky - toulen Mgr. G. Bezecná PhDr. D. Vácha Mgr. J. Plecháčková 12

13 Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Příběhy bezpráví projekt pro 2. ročníky porušování lidských práv za 2. světové války a v období komunismu (projekce dokumentu, setkání s pamětníkem) Realizátor Člověk v tísni, Mgr. G. Bezecná 3. ročníky Vyučovaný předmět Psychologie Občanská nauka Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Sociálně patologické jevy seznámení se se SPJ, jejich prevence a léčba (referáty) Soudní jednání prevence kriminality (návštěva soudního jednání u Okresního nebo Krajského soudu v ČB) Učitel Mgr. Z. Stašková, Mgr. V. Plecerová, Mgr. I. Bláhová, PhDr. Y. Pužejová, Bc. H. Šorfová Mgr. A. Ottová, Mgr. G. Tomášová Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Nezaměstnanost prevence nezaměstnanosti a jejího dopadu na spol. HIV a AIDS Drogové závislosti přednáška + exkurze Červený Dvůr - ZLY3 Odborné exkurze a přednášky v rámci praktického týdne ZLY3 Beseda s pracovníkem Bílého kruhu bezpečí Realizátor Jihočeská rozvojová o.s.p. Dům světla MUDr. Kubátová Mgr. G. Tomášová 4. ročníky Vyučovaný předmět Společensko vědní seminář Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) - problematika viru HIV a AIDS se zaměřením na situaci v Africe - HIV a AIDS prevence rizikového sexuálního chování - beseda s pracovníky Zdravotně sociální fakulty JČU - extrémistické skupiny referáty, dokumenty - neonacismus, antisemitismus, rasismus, holocaust pochopení nebezpečí neonacismu a jeho podob v dnešní době - domácí násilí jak se chovat při osobním setkání s domácím násilím - sociálně patologické jevy druhy, jejich prevence a náprava (referáty) Učitel Mgr. G. Tomášová Specifická prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě Momentálně se v žádné třídě nevyskytuje žádný výrazný problém. 13

14 2. 3. Jednorázové aktivity pro žáky Název aktivity, akce Datum Realizátor Příběhy bezpráví dle možností Mgr. G. Bezecná, Člověk v tísni Nezaměstnanost dle možností a Jihočeská Domácí násilí (projekt studentů) HIV a AIDS Další akce se škola pokouší zajistit dle nabídky Volnočasové aktivity pro žáky domluvy během školního roku dle možností a domluvy rozvojová s.r.o. studenti zdravotnického lycea Dům světla Název aktivity, akce, kroužku Datum nebo Vedoucí programu frekvence konání Výtvarný ateliér 1 x týdně 2 hod. Mgr. Š. Marešová Pěvecký sbor 1 x týdně 2 hod. Mgr. Iva Štixová Anglická konverzace + příprava na mezinárodní zkoušky každou středu a každý čtvrtek Mgr. D. Vácha, Mgr. M. Kovář, Mgr J. Dorovínová Německá konverzace každou středu Mgr. J. Třeštíková Sportovní hry každou středu Mgr. M. Vazač Potřeby člověka - seminář každou středu Mgr. D. Sosnová IV. OSTATNÍ AKCE V OBLASTI PREVENCE SPJ Vydávání školního časopisu Aktivní zapojení studentů do charitativních akcí Zdravotnický dozor na Bambiriádě Pomoc s akcemi pro mentálně a tělesně postižené Pomoc s Pohádkovým lesem Vytvoření schránky důvěry Dějepisná soutěž Recitační soutěž Literární soutěž Soutěž v anglickém jazyce Soutěž v první pomoci Memoriál ing. Hamáčka (turnaj ve volejbale) Vystoupení školního sboru v domovech důchodců Školní a studentský majáles Miss sestřička Vánoční akademie Dárcovství krve pro studenty starší 18ti let Práce se seniory 14

15 Filmová představení Florbalová utkání mezi žáky 2. ročníků Odborná soutěž pro žáky Asistent zubního technika Reprezentování školy na turnajích v plavání, volejbalu, florbalu, fotbalu, futsalu s dívčím i chlapeckým družstvem. V. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY Organizace Kdo spolupráci Kontakt (telefon) s organizacemi pro školu zajišťuje Nemocnice ČB Bc. Sklenářová Irena Okresní soud ČB Mgr. G. Tomášová Centra pro tělesně a Bc. Sklenářová Irena mentálně postižené Psychiatrická léčebna Bc. Sklenářová Irena Červený dvůr Domovy důchodců Bc. Sklenářová Irena VI. EVIDENCE A EFEKTIVITA Veškeré SPJ, vyskytující se na škole, budou evidovány u výchovného poradce školy a školních metodiků prevence. Vzdělávací akce pořádané pro pedagogický sbor pořádá výchovný poradce se ŠMP se souhlasem vedení školy. Preventivní akce pro žáky se konají po dohodě s vedením školy. Všechny aktivity jsou evidovány a hodnoceny ve výroční zprávě školy, kterou vypracuje každý rok vedení školy. VII. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE Seznámení ředitele s MPP Datum Podpis ředitele/ředitelky školy Seznámení pedagogického sboru školy s MPP 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Obchodní akademie, Husova 1, 370 21 České Budějovice Jméno a příjmení ředitele RNDr. Zdeňka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214 373 35 Jméno a příjmení

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214 373 35 Jméno a příjmení

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jarmila Benýšková Telefon na ředitele 387

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel služeb, Strakonice, Zvolenská 934. Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel služeb, Strakonice, Zvolenská 934. Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel služeb, Strakonice, Zvolenská 934 Ing.

Více

2011/2012. tobiasm@spsoafm.cz A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY

2011/2012. tobiasm@spsoafm.cz A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) : Střední průmyslová škola,

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola L. Kuby, L. Kuby 48 České Budějovice 370 07 Jméno a příjmení

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49-za část OA Jméno a příjmení

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49 za část Hotelové školy Jméno

Více

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Minimální preventivní program na školní rok 2014 2015 1. Seznámení ředitele školy s minimálním preventivním programem - proběhne v září 2014. 2. Seznámení

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015.

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro ZŠ Bechyně, Školní 293 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a MŠ Vyšší Brod Náměstí 58, 382 73 Vyšší Brod Jméno a příjmení ředitelky Mgr. M. Nováková

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Preventivní program školy Školní rok: 2015/2016

Preventivní program školy Školní rok: 2015/2016 Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Preventivní program školy Školní rok: 2015/2016 I. Plánování preventivního programu školy Základní škola Vnorovy, Hlavní 17, příspěvková organizace

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Vejvanovice 56, 53862 Hrochův Týnec Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2014 Mgr. Vladimír Dvořák Minimálního preventivní program 2014/2015 Úvod

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 1. ČÁST: ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČINNÝCH PREVENTIVNÍCH

Více

MINIMÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK./. PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele

MINIMÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK./. PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Jméno a příjmení školního metodika prevence (ŠMP) Telefon

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 344 01 Domažlice Vypracovala: Mgr. Šárka Fišrová Obsah: 1. Definice primární prevence 2. Charakteristika

Více