Příchod Ducha svatého neboli Přímluvce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příchod Ducha svatého neboli Přímluvce"

Transkript

1 Milí čtenáři, pokoj vám! Náš zpravodaj vychází v době svatodušní, ale vracíme se v něm opět k událostem předcházejícím. Svátky velikonoční jsme tentokrát prožili jednak tradičně ve sboru, jednak nově na kladenské pěší zóně: v sobotu jsme se účastnili veřejného čtení Bible a v neděli pak po bohoslužbě v kostele jsme měli na pódiu hodinové vystoupení s kázáním, se svědectvími a zpěvy. Po oba dny jsme se střídali ve stánku, kde jsme prodávali výrobky chráněné dílny naší církve Nazaret a knihy z Blahoslavu. O většině našich akcí se dočtete v jednotlivých příspěvcích. Zároveň se přimlouváme za to, abyste se neostýchali podělit se o své zážitky s ostatními. Je před námi doba dovolených, kdy o různá dobrodružství jistě nebude nouze. Prosme Ducha svatého, aby nás vedl a chránil v našich aktivitách, abychom šli stále po cestě věčnosti, aby se děla Boží vůle jako v nebi, tak i na zemi. A také abychom se o svých zkušenostech sdíleli a tak se navzájem posilovali na cestě víry. Příchod Ducha svatého neboli Přímluvce Přísloví 2, 6-8, 1Kor. 2, 12-13, Jan 14, Milé sestry, milí bratři, za dva týdny nastává týden, který je velmi významný pro křesťany na celém světě. Týden, kdy budeme slavit Svatodušní svátky. Naše dnešní čtení z Písma se soustředí na příchod Přímluvce a apoštol Pavel nám připomíná, že my přijímáme nikoli ducha z tohoto světa, ale Ducha, který je od Boha, abychom poznali, co nám Bůh daroval. Jako tyto dary jsou zmíněny v našem prvním čtení moudrost, znalosti a porozumění. Křesťanská církev byla založena během Svatodušních svátků, když Duch svatý přišel a naplnil místnost, kde učedníci v Jeruzalémě přebývali. Od toho okamžiku učedníci, naplněni Duchem, začali kázat evangelium s odvahou a bez ohledu na nebezpečí perzekuce, které museli čelit. Ale předtím, při svém posledním rozhovoru s učedníky, mluvil Ježíš o Přímluvci neboli Duchu pravdy, kterého jim pošle. Tato rozmluva se stává pro dnešní kázání velmi důležitou. Úplně na začátku bych položil otázku, proč potřebujeme Přímluvce? Jako vždycky odpověď najdeme v Písmu. Přímluvce je Duch svatý a Písmo nám říká, že bez Přímluvce, ačkoliv věříme v Boha a modlíme se, jsme jako osiřelí. Ježíš mluví k učedníkům, ale také k nám. Učedníkům říká (jinými slovy): Nenechám vás samotné, milujete-li mne, a pokud budete zachovávat má přikázání, já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce. Připomínáme si, že Církev mohla začít fungovat až po přijetí Ducha svatého, pak byli učedníci teprve proměněni a vybaveni mocí, aby skrze svátosti Ježíš skutečně zde dál působil. Čím je duše v těle, tím je Duch svatý v církvi. Duch svatý nás spojuje všechny s Bohem. Bez něj bychom byli v církvi jen lidskou společností. Spojuje nás všechny, i mezi sebou i s Kristem, protože přebývá celý s námi i celý s Kristem. Celý v těle i celý v hlavě Církve. Duch svatý z nás také dělá chrám živého Boha. Chrám je místo přebývání Boha na zemi. Když tedy z nás dělá chrám, má být skrze nás Bůh přítomen na zemi. Jako do chrámu se chodí lidé setkat s Bohem, tak i skrze nás se mají s Bohem setkávat. Ale to v nás musí Bůh opravdu být. To ho nesmíme ztratit. Musíme si Jeho přítomnost stále uvědomovat, dělat všechno pro toto spojení. Sami tu přítomnost musíme prožívat, pak to bude moci pro někoho být setkání s Bohem skrze nás. Duch svatý v nás působí různě: skrze Boží slovo, které nás vzdělává skrze křest, který z nás vytváří Boží děti skrze ostatní svátosti, které dávají růst a uzdravují nás skrze ctnosti, které uschopňují člověka k správnému jednání skrze různá charizmata, kterými jsou věřící užiteční pro práci, úkoly a rozvoj církve. Pán Ježíš ve svých slovech dává důraz na lásku. Láska je pravé měřítko charizmat. Pán Ježíš nám říká, že pokud ho milujeme, budeme i zachovávat jeho přikázání. Co je z lásky, co je pro dobro 1

2 druhých, co je nezištné, je potřebné pro naše společenství láska přece nezávidí, nevychloubá se, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se... tak to čteme v listě 1 Kor. Jakmile je něco jen pro sebe, pro vlastní slávu, pro zisk, není to pravé charizma od Ducha svatého. Sestry a bratři, jsme požehnaní tím, že Pán Ježíš Kristus i nám nabízí tuto příležitost přijmout od něho dar Přímluvce. Kéž jeho slib naplní každého z nás, a to každý den v našem životě. Amen. Phanuel Osweto, kázání Velikonoce na pěší zóně Magistrát města Kladna vyzval k našemu milému překvapení církve, aby se o velikonočních svátcích presentovaly na pěší zóně. Rádi jsme výzvu přijali, rozdělili si služby a na Bílou sobotu a Boží Hod velikonoční pobývali ve stánku s keramikou a knihami. V neděli pak ve velkém stanu posloužil bratr farář Jurek krátkým kázáním a my zpěvem husitských i židovských písní. Mezi zpěvem zazněla tři svědectví. První bratra předsedy RS Miloše Fellera, druhá svědčila o svém uvěření Alžběta Nová za mládež, a za seniory promluvila o svém těžkém životě a podpoře našeho Pána sestra Růžena Adamová. Vše bylo požehnané, kázání, zpěv, svědectví i prodej. Pán nám nadělil i pěkné počasí, třebaže náš stánek byl v sobotu na větru, takže jsem musela keramiku použít jako těžítko, aby nám letáčky a knihy neuletěly. Díky všem zúčastněným se akce vydařila. Zvláštní dík patří Haně Fellerové, která sloužila nejvíce hodin, a to v neděli. Především pak děkujeme Bohu za příležitost, kterou měly všechny církve, oslovit občany Kladna. Věřím, že nám žehnal. Vilma Pokorná Klavírní recitál Markéty Vlkové Sedím v kostele ve čtvrté řadě a nic mi nebrání v tom, abych viděl Markétku Vlkovou, která doprovází naši husitskou liturgii a hraje písně, které si pastor zvolil pro dnešní bohoslužbu. Když nepřijde, je její nepřítomnost docela znát na našem sborovém zpěvu, kdy náš vokální projev táhne pastor Stanislav Jurek svým barytonem. Ale nedošlo mi, že nám hraje koncertní mistryně, čerstvá absolventka teplické konzervatoře. A to mi došlo pořádně až na jejím koncertu v Zámecké galerii. Vybrala si Chopina a Janáčka. Jako spíš výjimečný návštěvník koncertů jsem se zpočátku nezmohl takřka ani na potlesk, jak jsem byl užaslý nad jejím dokonalým projevem. Komentář k její hudbě a ke skladatelům měla paní profesorka Vlková, její babička, která ji vedla na škole a měla jistě i zásluhu na jejím umění. A byl to komentář zasvěcený a věru potřebný. A tak jsem se na stará kolena dozvěděl, jak mladý odešel Chopin z tohoto světa, a co všechno ve svém krátkém životě dokázal. A mohl jsem si poslechnout aspoň malou část z jeho bohaté tvorby. Ve druhé části recitálu zazněla díla Leoše Janáčka. Vůbec si nemohu dovolit sám se k tomu vyjadřovat, ale zato jsem si vyslechl přiznání jedné posluchačky: Janáčkovi jsem do dneška příliš nerozuměla, ale po tomto koncertu se mi skrze uši otevřely i oči. Ještě bych chtěl vyjádřit obdiv nad půvabem a grácií, s jakou se Markétka pohybovala, a nad milým a skromným vystupováním. A to už nemluvím ani o róbě. Úspěch byl ohromný, posluchači stále neměli dost, a tak Markétka přidávala. A mohli jsme slyšet i charakteristické tóny Beethovenovy Osudové, jejíž počáteční tóny nám starým a hlavně našim rodičům dávaly za války naději z Hlasu Ameriky. Byl to div, že posluchači Markétku vůbec pustili domů. Já jsem si při těch přídavcích s údivem uvědomil, jaký Markétka skrývá i komediální talent. Děkuji Ti, Markétko, za všechno, co jsem mohl toho večera díky Tobě prožít. Jistě nepřestanu chodit v neděli na bohoslužby, ale od toho pondělního večera 16. května se budu ze své čtvrté řady s úctou dívat na úplně jinou Markétku než na tu, kterou jsem znal. Zdeněk Kolářský Noc otevřených kostelů Rozvzpomínal jsem se v noci na zpěvy své, v srdci svém přemyšloval jsem. Ž 77, 7 Jako okružní jízdu či pouť kladenskými kostely, i tak mnozí z návštěvníků pojali nabídku, se kterou se křesťanské církve obrátily k laické veřejnosti. Pro některé to byla romantická podvečerní či večerní procházka, jiní k tomu přistoupili jako k možnosti zajímavého setkání. Vezmeme-li v úvahu slova žalmisty, jež si organizátoři zvolili jako motto, jsme jimi odkazováni na dřívější, snad i podvědomé a dávno zasuté zkušenosti a mnohdy i touhy, které by účastníky Noci kostelů měly oslovit a přivést na cestu zpět. 2

3 Přiznávám jistou dávku skepse, která mě spolu s modlitbou na rtech provázela, když jsem přicházel v pátek navečer k našemu kostelu. Ještě nebylo ani sedm hodin a uvnitř již seděli tři návštěvníci. Po našem úvodním pěveckém vstupu se lavice zdály již pěkně zaplněné a nebyli to členové našeho sboru. Dalo by se říci, že čtyřhodinový program bude náročný a dlouhý, ale nakonec jsme se všichni shodli, že čas uběhl velmi rychle, protože program byl pestrý a všichni jsme měli co dělat. Je třeba vyzdvihnout koncepčně promyšlenou a velmi zasvěcenou přednášku sestry Evy Bodlákové o historii soužití židů a křesťanů, o holocaustu a o osudech Tór pocházejících z Kladenska, přednášku naplněnou nejen zajímavými věcnými i odbornými informacemi, ale též i osobním svědectvím. Návštěvníci kostela se střídali v jakýchsi vlnách, někteří pobyli déle, jiní jen prošli, všem však bylo u dveří nabídnuto vlídné slovo a odpověď na případný dotaz. A toto vše kromě jiného obstarávaly naše pastorační asistenty, sestry Jarmila, Vilma a Stáňa. Mezi prvními hosty jsme mohli přivítat i pana primátora Dana Jiránka, který se v krátkém slově pozdravil s přítomnými a poslechl si nejen zpěv našeho mini sboru, který umně řídila sestra Pavla, ale též povídání o historii kostela a jeho židovských kořenech i o životě našeho sboru. Všechny nás přítomné však překvapil a potěšil bratr farář Phanuel, když společně se svou ženou Judithou zazpívali za doprovodu afrického bubínku ve svahilštině křesťanskou píseň, za kterou byli odměněni bouřlivým potleskem. Všichni jsme se cítili plni radosti a potěšení, a když pak v půl jedenácté odešli poslední návštěvníci, vyvrcholil náš pěvecký program několika spirituály. V závěrečné modlitbě jsme už jen mohli děkovat a prosit za ty, kteří přišli, i za ty, kteří příležitost nevyužili. Zaznívala nám při tom slova, jimiž žalmista v žalmu 77 ve verši 8 pokračuje, tentokrát cituji oproti úvodnímu kralickému textu z ekumenického překladu: Zatvrdil se Panovník na věky věků? Nikdy už svou přízeň neprojeví? Přišlo nám, že Hospodinova dlaň byla pro nás i tentokrát otevřena. Miloš Feller Jak jsem prožil Noc kostelů Když se ráno probudím, vím, že to není procitnutí, jaké mám rád. Mám za sebou noc plnou stařecké nespavosti. A tak mám obavu o dnešní prožitek Noci kostelů. Snad neusnu. A když usnu, snad nebudu chrápat. A když budu chrápat, snad to bude potichu a nebudu rušit ostatní. Ale opak byl skutečností: bratr Miloš Feller byl tak výmluvný a ve svém úvodu tak plynule hovořil, že jsem si se závistí pomyslel: Nojo, to se pozná ukecanej učitel. (To je žert!) Pro posluchače tutéž rétoriku předvedla sestra Eva Bodláková, která byla perfektně připravená. Seznámila přítomné s historií synagogy a Tóry, která byla nalezena v jejích zdech. A protože situace kolem kladenských Tór oslovila americké a anglické židovské kongregace, došlo ke vzájemným kontaktům a návštěvám. Tento zájem dosud trvá a trvá také i korespondence z obou stran. Sestra Eva se ani v prvém ani v druhém vystoupení nezmínila, že tyto vztahy vznikly z jejího popudu a dá se říci, že jsou jejím dítětem. Návštěvníci si mohli zakoupit i drobné upomínkové předměty, které byly prodávány za dobrou cenu a vyrobily je postižené děti v chráněné dílně naší církve Nazaret. V průběhu večera vystupoval pěvecký soubor naší obce, který tentokrát za nepřítomnou sbormistryni Zuzku Jurkovou (účinkovala při Noci kostelů ve Slaném) vedla sestra Pavla Vlková. Svým vystupováním a přirozeností si získala srdce všech (moje má už dávno). S překvapivě krásným provedením keňské duchovní písně přispěl i pastor bratr Phanuel se svou půvabnou paní. To za doprovodu bubnu. V tomto svěžím rytmu pro mne skončila Noc kostelů. Byl to zážitek a po spánku nebylo ani stopy. A navíc mi ani neujel poslední autobus. Zdeněk Kolářský Ta akce měla smysl V pátek 27. května jsme večer v sedm hodin otevřeli náš sbor v rámci Noci kostelů. Přestože žádný kostel nemáme, jenom modlitebnu, a ve Slaném jsme byli jediní. Sešli jsme se pěkně, tedy my ze sboru. Kromě nás, kdo chodíme víceméně pravidelně, tam zpočátku mezi naše pěkné společenství přišla první návštěvnice. Sedla si stranou, spíše dozadu, vyslechla si zajímavé povídání bratra faráře o husitství ve Slaném a pak, zhruba po hodince se měla k odchodu. Bratr farář, jak je jeho dobrým zvykem, jí ještě stihl zastavit a prohodit s ní pár slov. Svěřila se, že to má teď těžké, sestru v nemocnici, rodiče na tom se 3

4 zdravím prý také nejsou nejlépe. Navrhli jsme, že bychom se mohli společně pomodlit. Bylo vidět, že už ty modlitby samotné, osobní i pak společná nakonec, byly dobrou útěchou. Cítil jsem to tak, a nebyl jsem sám. Standa tehdy řekl: Už jen tady kvůli tomu měla ta akce smysl. Pak ještě dorazilo dalších pár lidí si poslechnout náš sbor, ovšem to proroctví bratra faráře se ještě mělo potvrdit. Minulou středu takhle sedíme s Pavlem a Jirkou v Ungeltu. Před sebou na stole pěkně orosené půllitry s plzeňským a ze zahrádky sledujeme, jak se na slánské náměstí snáší soumrak a první kapky letního deštíku. Najednou ke mně přijde, ano ta návštěvnice z Noci kostelů, ani bych ji s novým přelivem nepoznal: Pane Pánek, já bych vám chtěla moc poděkovat! Sestru druhý den pustili z nemocnice a s našima je to také lepší. Ještě jednou děkuju, moc to pomohlo! Mě nemáte zač děkovat, to Bůh byl při díle a zase dosvědčil svoji lásku a dobrotu. Nejen té návštěvnici, ale i nám. Podívali jsme se s klukama na sebe a v našich pohledech se to potvrzení zračilo. Ani jsme si nemuseli nic říkat. Přijďte znovu, rádi vás zase uvidíme, vždyť se na faře scházíme pořád a pravidelně, rozloučil jsem se. Pavel Pánek Sjezd řeky Sázavy Začátkem dubna mohli všichni členové kladenského a slánského sboru, kteří jsou ve spojení em, obdržet výzvu sestry Kamilky Krucké, maminky tří dětí ve věku 3-7 let, ze které vyjímám začátek a konec (bez technických podrobností): Zdravím všechny příznivce či sympatizanty, zkušené vodáky a další a zvu na pár dní na vodu. Jelikož jsem už drahná léta nebyla na vodě a letos plánuji vzít své malé stádečko, tak bych byla ráda, kdyby někdo měl chuť se k nám přidat (a příp. pomohl lovit dětičky :-) Ideální v termínu květen (víkend, so+ne, jenom dva dny), to už bývá pěkně a mohla by se využít i sleva na půjčení kanoí Já tentokrát asi vezmu děti autem, neb budu zřejmě potřebovat podpůrné vozidlo, protože všechny děti, všechny jejich věci, stan apod. narvat do jedné kanoe, to bychom asi skoro nabírali vodu... Podařilo se dát dohromady pět lodí i podpůrná auta. Já sama vodák nejsem, takže jsem se nepřihlásila, ale výpravu jsem doprovázela modlitbami. V pátek večer v Kladně zuřila divoká bouře, nebylo mi lehko při pomyšlení na děti ve stanu. Ale když jsem se pak sestry Evy Bodlákové mailem ptala, jak to přežili, víte, co mi odpověděla? Cituji: No, ona bouřka přece jen trochu byla, v pátek večer po postavení stanů, když už děti spaly, a byla daleko, tak je to ani nevzbudilo. Takže ráno jen mokrá tráva, na kterou jsme byly připraveny... Velmi vydařená akce, až na ty utopené Vladimírovy brýle. Vladimír Kondor se pustil na vodu poprvé v životě. A že to pro něj nebylo jednoduché, je vidět i z jeho romantického příspěvku. Jarmila Chytilová Zkušenost jako inspirace Všechno je ponořeno do mlčenlivého ticha. Tu najednou: Ready, jsem ready! Já se pozvolna probouzím a snažím se setřást ze sebe zbytky snů. Ty jsi možná ready, ale já zatím ještě nejsem a než jím budu, musím se upravit a nasnídat. Ten pták mne ale nevnímá a jako natahovací hračka pokračuje ve svém ranním projevu. Však téhož rána na břehu na mne čeká loďka a pár pádel, které jsem si včera půjčil pro plavbu po řece jménem Sázava, a myšlenky na ptačího Carusa pomalu vytlačují starosti spojené s nastávající plavbou. V životě jsem nesjížděl žádnou řekou a ovšemže mám vůči ní určitý respekt. Aby ne, vždyť sázavský potok je prý moc dravý. To ale nemění moje rozhodnutí podstoupit ten dobrodružný výlet. Jednak proto, že se během plavby projíždí kolem prosluněných luk a plání, historických hradů a malebných vesniček, ale především proto, že nepopluji sám, nýbrž s lidmi, kteří mně vždy budou ku pomoci. Uběhla pouhá čtvrthodinka a naše skupina se stačila nalodit a vyrazila vstříc říčním peřejím a hučícím sázavským jezům. První jez jsem zvládl naprosto v pořádku. Zato druhý, ač se zdál být mírný, převrátil moji loďku jako pouhou třísku a já se okamžitě octl ve vodě. Vláďo, to se může stát každému, ukonejšovali mě mojí společníci poté, co mi pomohli vytáhnout loďku a všechna lodní zařízení na sázavský břeh. Já jsem však na ně nechápavě zíral a než si uvědomil, že jim za to musím poděkovat, uplynul nějaký čas. Ještě že moji zachránci jsou vnímaví a inteligentní lidé a neměli mně to za zlé, poněvadž se dokázali vcítit do mé promoklé 4

5 kůže. I když co do celého sjíždění, které dohromady trvalo dva dny, jsem se převrátil ještě několikrát. Ostatně, co na tom sejde, když mi pokaždé někdo přispěchal na pomoc. Však jednomu svému zachránci, Láďovi Lukavskému, vděčím obzvlášť, protože nebýt jeho, byl bych přišel o všechny své doklady a snad i o klidný život, jaký si nyní žiji. A také o to, oč přijít nechci, tedy o možnost zůstat ve vašem společenství. Když se totiž má loď ještě jednou převrátila, spolu s ostatními věcmi do dravého sázavského proudu také spadl plastový barel, do něhož jsem dal svou občanku a peníze. A než jsem se stačil vzchopit k nějaké reakci, barel už byl skoro pryč. Naštěstí nedaleko místa mého ztroskotání se objevil Láďa, který bez váhání skočil do vody a vytáhl ten barel. P.S.: I poznal jsem řeku jménem Sázava, jejíž proud je tak dravý, že zanechává své stopy jak na těle, tak i na duši. V jejích černých tůních se mohou ztratit i ti nejodvážnější vodáci. A já bych se vůbec nedivil, kdyby se ukázalo, že tuto řeku obývají rusalky. Vladimír Kondor Výlet dětí do Lužné a na Louštín V sobotu 28. května jsme se sešli na vlakovém nádraží. Program výletu připravily sestry Eva a Kamila, cílem byl kopec Louštín a museum vláčků a lokomotiv v Lužné u Rakovníka. na otevřených vagoncích tažených lokomotivou, což byl pro ně velký zážitek. Před cestou domů už byly děti unavené, ale vzpružila je zmrzlina, kterou všechny dostaly. My jsme se sestrou Stáňou měly žízeň, chtěly jsme si dát pivo, ale to právě došlo. Malý Adámek nás při tom překvapil prohlášením, že paní učitelky přece pivo nepijí! Tak jsem mu vysvětlila, že na žízeň se trochu napít mohou. Povídali jsme si, než přijel vlak a vzal nás příjemně unavené zpátky do Kladna. Bůh nás opatroval, nikomu se nic nestalo, a tak se zas těšíme na další výlet. Vilma Pokorná Další zprávy ze života sboru Neděle 8. května byla svátkem maminek. Děti pod Ve vlaku se dětem líbilo, hráli jsme hru na slovíčka a dávali si hádanky. Vystoupili jsme z vlaku a vydali se dál pěšky na Louštín. Cesta lesem byla krásná, sluníčko svítilo, chvílemi jsme si zpívali. U rybníčku děti pozorovaly rybičky a na malém molu se fotografovaly. Některým dětem se pak zdála cesta dlouhá, a tak jsem se nechala přemluvit a nesla je chvíli na zádech. Na vyhlídce u vrcholu Louštína jsme se z vlastních zásob najedli a pak jsme s dětmi hráli hry, které je bavily téměř hodinu! Cesta dolů do Lužné rychle utekla, čekala nás prohlídka vláčků. V museu se dětem líbilo, prolézaly lokomotivy, u kterých jsem i já obdivovala mohutnost a toho materiálu, co na ně padlo! Navíc se pak děti svezly vedením Pavly Vlkové připravily maminkám hudební vystoupení. V sobotu 14. května jsme se sešli v Rose ke sborovému soustředění. V pondělí 30. května na pravidelné setkání nad Biblí v Domově pro seniory přišla účastníky navštívit manželka bratra faráře sestra Judith Osweto 5

6 a společně s ním za doprovodu bubínků zpívali africké písně k oslavě Pána Ježíše. V mimiškolce se scházejí samí chlapci. Že by to byl výsledek modliteb za muže ve sboru? První výročí projektu "Afrika Africe" v Keni Projekt Afrika Africe, který je měsíčně podporován naší náboženskou obcí, slaví první výročí svého působení v Keni. Již během tohoto prvního roku projekt zaznamenal velké úspěchy. Program sponzorování středoškolského vzdělávání využilo již 20 studentů a program počítačového vzdělávacího projektu 42 studentů. "Afrika Africe" stále spolupracuje s projektem "Scream Africa", který poskytuje potraviny a vzdělání sirotkům v ústavu "Scream Africa Children s Home" (Dětský domov Scream Africa ) v Nairobi. Dne 30. dubna 2011 se konalo slavnostní zakončení studia absolventů počítačového vzdělávacího projektu. Čtyřicet dva úspěšných studentů obdrželo oficiální certifikát dokazující jejich znalosti počítačových programů a aplikací. Těmto mladým lidem se tak otevřela nová životní kapitola a někteří již díky nově nabytým znalostem získali dokonce pracovní místa v různých pracovních oblastech. K realizování takovéhoto projektu a nalezení lidi, kteří mají zájem podpořit znevýhodněné v jakékoliv společnosti, je potřeba opravdu velkého úsilí. Řídící tým projektu "Afrika Africe" je velmi vděčný za Vaši podporu a přeje Vám hojnost Božího požehnání. Phanuel Osweto web: Sborová dovolená 2011 Letos jsme se domluvili na tématu: Díkůčinění za bohoslužbu (eucharistii), církev, manželství, rodinu, přátelství. Na květnovém sborovém soustředění se přípravy témat ujali, popř. byli doporučeni: Neděle: Bohoslužba eucharistie: Stanislav Jurek, Miloš Feller Pondělí: Církev druhý domov: Phanuel Osweto, Jarmila Chytilová Úterý: Manželství, celibát: Zuzana Jurková, Václava Nová, Ivana Doubravová Středa: Rodina výchova dětí: Pavla Vlková, Hana Fellerová Čtvrtek: Přátelství Olga Uhlířová, Ladislav Lukavský Připomínáme, že místem našeho pobytu je horský penzion Balnea (www.balnea.cz), obec Chrastice poblíž Starého Města pod Sněžníkem, a to od do Ceny za polopenzi: 290,- Kč/den dospělý, 240,- Kč/den děti 3-10 let, děti do 3 let jsou zdarma. Památka Mistra Jana Husa Ke společné ekumenické bohoslužbě se sejdeme v našem sboru ve středu 29. června v 16 hodin. Kázáním poslouží sestra farářka Daniela Brodská z Českobratrské církve evangelické. Pravidelná setkání o prázdninách Neděle: 8.15 modlitební skupina 9 hod. bohoslužba Středa: 17 hod. sdílení a modlitby Otevřený kostel a křesťanská poradna je každou středu od 15 do 17 hodin. Toto Nahoru, další zprávy, fotografie a aktuality naleznete na našem webu Datum vydání: Red. rada: J. Chytilová, S. Jurek, P. Vlková, H. Fellerová Neoznačené příspěvky připravila redakční rada 6

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY VEČEŘE PÁNĚ

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY VEČEŘE PÁNĚ S. MÍCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ročník 15/číslo 753 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY VEČEŘE PÁNĚ Dopoledne. 9,3o hodin Bohoslužbu vede Milan Müller varhanní hudba společná píseň č. 49 Ty lásko vzácná text Lukáš 22,25-27

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Kázání: 5.7. Daniel Kašlík 2.8. Daniel Kašlík 12.7. Ludvík Švihálek 9.8. Ludvík Švihálek 19.7. Daniel Kašlík 16.8. Radim Toman 26.7. Jiří Gomola 23.8. Daniel Kašlík 30.8.

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz Foto: Filip Rathouský Na adaptační kurz, který probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou. V dopoledním programu

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 10/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

s o u t ě že v e z n a l o s t i B i b l e

s o u t ě že v e z n a l o s t i B i b l e V ý s l e d k y s o u t ě že v e z n a l o s t i B i b l e S t e z k a p í s m á k ů r o č n í k 2015 Soutěž připravil a organizoval Odbor duchovní výchovy Junáka ve spolupráci s Klubem Pathfinder a Církví

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

1. čtení: Ž 100. Píseň: 373 Ó, sešli Ducha svého. Základ kázání: Mk 12, 28-34. Kázání: Milé sestry, milí bratři,

1. čtení: Ž 100. Píseň: 373 Ó, sešli Ducha svého. Základ kázání: Mk 12, 28-34. Kázání: Milé sestry, milí bratři, 1. čtení: Ž 100 1 Píseň: 373 Ó, sešli Ducha svého Základ kázání: Mk 12, 28-34 Kázání: Milé sestry, milí bratři, zrovna zákoník nebyl daleko od království Božího. Zrovna člověk, pro kterého jsou zákony

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV. Akademika Heyrovského 4539 430 03 CHOMUTOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV. Akademika Heyrovského 4539 430 03 CHOMUTOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV Akademika Heyrovského 4539 430 03 CHOMUTOV Miniprojekt k tématu Sluneční soustava Účastníci projektu : Mgr. K. Průšová Motlík Martin 8.ročník Fulierová Kateřina 9.ročník Šarešová

Více

PECIVÁLEK č.4, únor 2011

PECIVÁLEK č.4, únor 2011 PECIVÁLEK č.4, únor 2011 Milí rodiče, ve vaší poště se opět objevil Peciválek. Věříme, že v něm naleznete veškeré potřebné informace. Co se děje v Semínkách... Máme velkou radost, že se Vám naše první

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Zvláštní děťátko Chany 9 2. Chanin dar Bohu 13 3. Uši k slyšení 17 4. Samuelova služba 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz r Nejprve něco z historie. Osvětim (Německy Auschwitz), která byla největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

PiŠtinoviny. PiŠtinoviny

PiŠtinoviny. PiŠtinoviny 1 1 Vážení rodiče flétnistů (a snad i již čtenářsky zdatní flétnisté samotní), velikonoční svátky snad definitivně uzavřely zimní období a s nastupujícími jarními dny přicházíme s dalším číslem našeho

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

Tematický okruh: Wenig, F. Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka

Tematický okruh: Wenig, F. Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_01 Úvodní část seznámení s cílem hodiny (seznámení s knihou Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka Wenig. F. Hlavní část čtení textu s porozuměním, následné

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více