VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING SERVICES NÁVRH VYTÁPĚNÍ DĚTSKÉHO DOMOVA DESIGN OF CHILDREN S HOME HEATING DIPLOMOVÁ PRÁCE DIPLOMA THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Bc. JIŘÍ MACEK Ing. LENKA MAUREROVÁ BRNO 2015

2 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Studijní program Typ studijního programu Studijní obor Pracoviště N3607 Stavební inženýrství Navazující magisterský studijní program s prezenční formou studia 3608T001 Pozemní stavby Ústav technických zařízení budov ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Diplomant Bc. Jiří Macek Název Vedoucí diplomové práce Datum zadání diplomové práce Datum odevzdání diplomové práce V Brně dne Návrh vytápění dětského domova Ing. Lenka Maurerová doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA Vedoucí ústavu Děkan Fakulty stavební VUT

3 Podklady a literatura 1. Stavební dokumentace zadané budovy 2. Aktuální legislativa ČR 3. České i zahraniční technické normy 4. Odborná literatura 5. Zdroje na internetu Zásady pro vypracování A. Analýza tématu, cíle a metody řešení - Analýza zadaného tématu, normové a legislativní podklady - Cíl práce, zvolené metody řešení - Aktuální technická řešení v praxi - Teoretické řešení (s využitím fyzikální podstaty dějů) - Experimentální řešení (popis metody a přístrojové techniky) - Řešení využívající výpočetní techniku a modelování B. Aplikace tématu na zadané budově - koncepční řešení - Návrh technického řešení ve 2 až 3 variantách v zadané specializaci (včetně doložených výpočtů) v rozpracovanosti rozšířeného projektu pro stavební povolení: půdorysy v měřítku 1:100, stručná technická zpráva - Ideové řešení navazujících profesí TZB (ZTI, UT, VZT) v zadané budově - Hodnocení navržených variant řešení z hlediska vnitřního prostředí, uživatelského komfortu, prostorových nároků, ekonomiky provozu, dopadu na životní prostředí apod.; C. Technické řešení vybrané varianty - Technické realizační řešení zadané specializace s grafickými i textovými výstupy Předepsané přílohy Licenční smlouva o zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací... Ing. Lenka Maurerová Vedoucí diplomové práce

4 Abstrakt Projekt diplomové práce se zabývá návrhem systému vytápění dětského domova. Objekt má suterén a tři nadzemní podlaží. Objekt je vytápěn deskovými a trubkovými tělesy. Zdroj tepla (plynový kondenzační kotel) je uméstěn v technické místnosti. Klíčová slova desková tělesa, trubková tělesa, podlahové vytápění, kondenzační kotel, zabezpečovací zařízení, příprava teplé vody, tepelná ztráta Abstract This final thesis deals coucerned with design of heating in the children s home. The object has basement and three floors. The objectis heated by means of panel and tubular heaters. The heat source (ga condensing boiler) is located in a technical room. Keywords panel heaters, tubular heaters, underfloor heating, gas condensing boiler, alarm system, hot service watter system, heat loss

5 Bibliografická citace VŠKP Bc. Jiří Macek Návrh vytápění dětského domova. Brno, stran., 8 výkresů a 39 listů příloh. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Ing. Lenka Maurerová.

6 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité informační zdroje. V Brně dne podpis autora Bc. Jiří Macek

7 Poděkování Tímto bych rád poděkoval všem, kteří mi při vypracování diplomové práce pomáhali. Zejména chci poděkovat vedoucí práce Ing. Lence Maurerové za její ochotu, pomoc při vypracování a užitečné rady. Velký dík patří i mé rodině za podporu během dlouhého studia.

8 !!" " #" $#! # $% # & ## ## ' ## (% ## $ ### # ## ( ## ### ) ### (!& ### * #### ### + #"%&# '#" ()*+, (#'!( # # $!# $!$# # $ # $,"# $## # (($#! &)-#" #" (."-/

9 / )"0 ) $# 0 --##1 & ((#+ 1 -"2 ( 2 3#"" ", #"0 '-$& '-$& #0 & -$& -$ % -$ -$ # # -$ # -$+.+ -$+ -$ ' /!" ' # )'!, ' ' # )"!!!! ( /! ( /! ) # /% & +

10 ! )!1 / # #" (-!1 ) / )/$( + 0 -/ &0 /) & (0 /) & (%$/0 /) &1! ) & (%! 1) 1 // (%23)) / $(4/$()) 2 ( /0,#" /1 '5) ' (/ ) ' $/1) '$) '# 1)+ ' / (! &' ' "! &' ')& '&$& '/$(& '+& ''!& '$"$&# '4 &# ' 1&# ' &# '# "&# ' %//& '#/ (!! & ' %& (0! '

11 &# )0/ &#""-02 1, ((' / ('

12 BA9: Q6N; 7J?96R: 8DO?N8I;?A9: 7=SI>IALG4 7J?K8?SMED IL;M689:;DCF9?CL6 JDRD9: AG;67H9:2P>B=ET;D78I3A7BIU?68D7=7?NMED;D=BD;?CL<JDRD9:9HL;DBVCFAV7=Q;TI9I / BMF6 Q6N; I9I8GPMED PI>I9< AD >A=M 9IABSD9VCF AIB?I9;6CF AQD;9H P;B6;68DPLB6CD9HJDR:96AIP9=N;9IP>BIA=;DCF9?CL<IAP>MCF=;DCF9?CL<?9N;I8ICD AGKBI9<AIB?I9;G

13 #

14 :;<=:>5=? 7B6CD ED AF=>9V 96ABF AG;67H9: >H;NL<F= =KEDL; I 78=CF=M N;JDCF=M 7B6CD I9I8GPMED AG;67H9: I AGKBI9V P7TN=K ED 9IABSD9I 7=SI>IALT GF8 ( Q +#,''& K4 L;DB=M ND N;I9=A: 7=>B=K9=N;? WQ?99=N;? MS?;: D9DBO?D7J?B=PA=>M;D7D89<D9DBO?D (#-D7D89<N=MN;IAGAKM>=A6CF-V7=QD;;D7D89<F=AVL=9M ()-=>8IF=A<AG;67H9: (')'#'XD7D89<N=MN;IAGAKM>=A6CF-J:7BIAI;D78<A=>G (')'#'XD7D89<N=MN;IAGAKM>=A6CF- IKDP7DQ=AIC:PIJ:PD9: (&#' '-244#43XD7D896=CFBI9IKM>=A &#'##'- ED>9=>MRD9<AV7=Q;=A<F=>9=CD9:IL8IN?Y?LICD=KG;9VCFKM>=A

15 7B6CD ED 96ABF I 7=N=MPD9: >A=M AIB?I9; JDRD9: AG;67H9: >H;NL<F= A<6B4:>B=<9JMBNB4F JDRD9: ED BMQ9:F= AV7=Q;M YGP?L689:CF D7D89< P;B6;G =KEDL;M4 L;DB< EN=M 7=;JDKI 7B= 96ABF P>B=ED;D78I I =;=79VCF 78=CF4 EN=M 7=Q:;69G UCD8 = AVL=9M ED 7J?7=Q:;69? B=PA=>T4 I AV7=QD; PIKDP7DQ=AIC:CF I >I8R:CF PIJ:PD9: ED;<S " #" $# =;8DEN=MPIJ:PD9:4ADL;DBVCFNDN7I8MED7I8?A=I=FJ:A6;D78=9=N9686;LIIL;= AGB=KD9<;D78= L7=LBG;: 7=;JDK 9I AG;67H9: =;=79< N=MN;IAG4 =FJDA I 7J:7BIAM;D78<MS?;L=A<A=>G =;8D8PDB=P>H8?;7=>8D9HL=8?LIF8D>?NDL[ I3 8DL;B=L=;8D X X K3 I8?A=A<L=;8D X X =;8D9ILI7I8967I8?AI2;=79<=8DED3 X X =;8D9I7I8?AIA:CDNLM7D9N;A:

16 8D;D78=9=N9<86;LG>=>6AI9<>==;=79<N=MN;IAG I3 K3 =;8D7IB9: C3 I3 =;8D9:PL=;8IL< X D78=A=>9:L=;8DN9DEAGRR:7BIC=A9:;D78=;=M=;=79<A=>G>= \ X K3 =;8D F=BL=A=>9: N7BIC=A9:;D78=;=M 9I> \ I I C3 =;8D 7IB9: N;JD>=;8IL< 9DS&' LI4 IARIL I3 =;8DAGB=KD9<P8?;?9G K3 =;8DAGB=KD9<P=CD8=AVCF78DCFT C3 I3 =>;8IL=A<L=;8D K3 JD;8IL=A<L=;8D I3 6AHN9<29IP>?3 K3 ;IC?=96B9:29I7=>8IPDQ?N=L8M3 8DP7TN=KM=>A=>MN7I8?9[ I3 K3 I2AD9L=A9:YIN6>M39DK=9I>N;JDCFMA7B=AD>D9:;MBK= )

17 8DL;B=L=;8D 9DEN=M A N8=AI 7BICMEDD8DL;B=L=;D8 >= BI>?6;=BT A VF=>=M D8DL;B=L=;8D =7B=;? L=;8? ED4SDP>D =>7I>IE:AGN=L<7=Q6;DQ9:?9ADN;?CD4L;DB<EN=MM78G9=A<F= P>B=ED;D78I 7=;JDKI4 EIL= ED 78G9=A6 7J:7=ELI 9DK= IA:C MS?AI;D8 P:NL6A6 => >=>IAI;D8D D8DL;B?CL< D9DBO?D AVF=>9=M 9:PL=M NIPKM IS ' F=> >D99H4 L;DB=M N7=;JDK=A6A6? 7B= =N;I;9: D8DL;B=N7=;JDK?QD 7B=A=P9: 96L8I>GMD8DL;B?CL<F=;=7D9:^_ EIL= EN=M 9I7J:L8I> L=;8D 9I;MF6 7I8?AI 68D AGMS:;? P>B=ET ;D78I49I7J:L8I>M;D7D89VCFQDB7I>D8Q?N=86B9:CF7I9D8T >DD8DL;B=L=;D87J?CF6P:9I KB6PDL#D8DL;B=L=;D8 ^_ &

18 56DA<A:I<=6B I8?A=A< L=;8D NA=M L=9N;BMLC: =>7=A:>IE: 7I8?AM I CFIBIL;DBM I8?A=A< L=;8D EN=M L=9N;BM=A69G ;IL4 IKG N78`=AI8G N;I9=AD9=M WQ?99=N; AVB=KG;D7D89< D9DBO?D AP6A?N8=N;? 9I AVL=9M L=;8D I 9I >BMFM 7=MS?;<F= 7I8?AI D9DBO?: >=>I9=M A7I8?AM I;D7D89=M D9DBO?: AGB=KD9=M EN=MP;B6;GL=;8D9IF=M7J?L=9N;BMLC?L=;8TEDMBQ?;6AVRDP;B6;9DAGF9M;D896 N=MA?N8=N;? ND9DBO?: >=>6AI9=M A7I8?AM ED 7=;JDKI B=P8?R=AI; AVFJDA9=N; I N7I89<;D78=7I8?AI VFJDA9=N; 2L1,LO4 1,LO3 ED ;D78= MA=89H9< 7I8?AI 2 LO34 PI L=9N;I9;9:F= ;8ILM I ;D78=;G ;4 ARDCF9G 78G99< 7B=>ML;G N7I8=A69: =CF8IPD9< 9I AVCF=P:;D78=;M; EN=M A IKM8LI#VFJDA9=N;AGKBI9VCF7I8?A^_ B=7I9 JDA=7I8?A=A< JDAH9<KB?LD;G 7BICF=A<X=N; ;J:>H9<X=N; 7BICF=A<X=L=8=A ;J:>H9<X=L=8=A (7BICF=A<XN;BIAI (D9DBOD;?CL<XN;BIAI (7BICF=A<X8I>9= (D9DBOD;?CL<X8I>9= =LN=;=7=AV?O9?; /B?LD;G I7:B )4'1,LO 4#'1,LO '4)1,LO 4)1,LO )41,LO 4&1,LO &41,LO '4+1,LO 4&1,LO 4&1,LO +41,LO 4 &1,LO 4)1,LO &4+1,LO 4&+1,LO #4' 1,LO 4 '1,LO +41,LO 41,LO

19 # P;IS96N7I8=AIC:;D78=;I;ED7B=' = A6PI9<;D78=A7I8?AMAQD;9HL=9>D9PIQ9:F=;D78IA=>9:76BG1DAGRR:9DSAVFJDA9=N; HJ:ND8IK=BI;=B9H ^#_ @DP? =>CF6PDE:C:CF N7I8?9 I ;D7D89VCF N7I8=AIC:F= AP>MCFM I;= P;B6;I ED AH;R?9=M L=;8T N >=N;I;DQ9<;D78=;H N7I8?9 >;IF N7I8?9 8PD PIE?N;?;? L;DBV ;B6;I PL=;8D >= =L=8:- >:LG 8PD;M;= P;B6;M ;B6;G I - P;B6;G4 L;DB< AP9?LIE: M ;MF<F= 7I8?AI3 I = P;B6;G AP9?L8< F=J8IA< N8=SLG 7I8?AI 29I7J AP9?L =U?>M ;B6;G EN=M;= P;B6;G P7TN=KD9< A=>G ;B6;I - EN=M ;= P;B6;G P7TN=KD9< A=>G P;8IL=A<F= L=;8D4 7J:7I>9H P;D7D89< N:;H PI =>N;BI9H9: L=B=P?9HL;DBVCFL=;8TND7=MS:A6>=>9DN K=FMSD8 N=MA?N: 9?SR: S?A=;9=N; L=;8T L=;8T PKHS9< =CD8? ABI;9< A=>G L8DN9=M; 7=> ) \4 IKG 9D>=CF6PD8= L9:PL=;D78=;9: L=B=P? = ND PIE?N;: A=LBMFM L=;8D :PL=;D78=;9: L=B=PD ED P7TN=KD9I L=9>D9PME:C: A=>9: 76B=M4 L;DB=M N7I8?9G AS>G =KNIFME:4 M L=;8T 9I LI7I896 7I8?AI I MF8: 9IA:C =KNIFME: N7I8?9G? N:BM :BI NF=J: 9I =U?> N?J?Q?;V4 L;DBV NA=>=M N8=MQ: 9I LGND8?9M N:B=A=M GND8?9I AGRR: K=> AIBM I EDX8? N=MQ6N;: 78G9T 2N7I8?934 P7TN=KMED +

20 PAVRD9:;D78=;G B=N9<F= K=>M ND PAGRMED? 78=CFG4 _ "<=6B45G6J44KG56DA5 7J?7BIA?; 2=FJ6;;D78=M A=>M3 =MQIN9< 78G9=A< L=;8D EN=M AGKIAD9G;IL4 IKG RL=>8?AVCF 86;DL >==AP>MR:KG8G C= 9DE9?SR: HL;DB<;G7G EN=M >=L=9CDAGKIAD9G;PA 8G9=A< L=;8D EN=M AGB6KH9G A 7B=AD>D9:7B= 78G9 Q? 7B=7I9 DOM8IC? I 7B=A=PL=;8DPIE?RaMEDD8DL;B=9?CL6J:>:C:ED>9=;LI J? WAIF6CF = AG;67H9: B=>?99<F= 9DK= L=M7? N7B6A9<F= ;D7D89<F= P>B=ED ED 9M;9< N8D>=AI; 9HL=8?L YIL;=BT 1N=M KDP7=CFGKGAVL=94 N7=;JDKI I;G7 7I8?AI4 WQ?99=N;4 RL=>8?A?9 >=N;6AIE:C:CF ND >= =AP>MR: I ','\3 ','\3 8D7=Q;MAVL=9=AVCFN;M7`TF=J6LT[ 1D>9=N;M7`=A< A=MN;M7`=A<2>AIAVL=9=A<N;M79H49DEQIN;HE? 'I''dAVL=9M3 'd7da9vavl=9=avn;m7d`47il>=''dn7=e?;h3 8D;G7MF=J6LM =J6LG[ 9IF=J6LM 7JD;8IL '

21 8D7J:A=>MAP>MCFM 7=;JDK?Q ;G7M / =>DK:BIE: AP>MCF 7B= N7I8=A69: P7B=N;=BM4 EN=M?9N;I8=A69G I N7I8?9G EN=M =>A6>H9G I >= AD9L=A9:F= 7B=N;=BM 7=;JDK?Q ;G7M =>DK:BIE: AP>MCF 7B= N7I8=A69: PAD9L=A9:F= 7B=N;=BM I KI6594FQKE=DG6J4<A7L;I<=6P EDLQ9: F=J6L X F=J6LG4 AD L;DBVCF ND 7JD> AP>MCF N KHF=A<QDB7I>8=X7=MS:A6ND7B=C?BLM8IC?=;=79<A=>GAN=MN;IAH(DB7I>8=ED 9M;9= BDOM8=AI; >TA=>T DOM8ICD >8D N;M79H =;6QDL 2;J:N;M7`=A<39DK=78G9M86>8D>?YDBD9Q9:F=;8ILM!:>:C: PIJ:PD9: X >J:AD ND L=;8D PI7I8=AI8G bahq9<f=c 9DN ND L=;8D PI7I8ME: D8DL;B?CL< E?NLBG P>TA=>M WN7=BG 78G9M 7B=A=PM =9?PIQ9:D8DL;B=>IXN8=MS:7B=L=9;B=8M4P>IF=J6LN7B6A9HF=J: DOM8IQ9: PIJ:PD9: X PIE?RaMED 78G9M8=M BDOM8IC? L=;8D AP6A?N8=N;? 9I 7=;JDKH AVL=9M 8G9=A6 X >8D 7B=AD>D9: I ;G7M =KNIFMED >AI 78G9=A< AD9;?8G 9IN;IAD9< 78G9M JDBMR=AIQ;IFM X 7=MS:A6 ND M N7=;JDK?QT;G7M/ 89: YM9LC? A7J:7I>H4 L>G ED =>A=> N7I8?9 7=AH;B9=N;9:CF AD8LV4 7J:7I>H AD8L<F=;IFM 7J?N6A6 AP>MCF 7JDBMR=AIQ;IFM 7J:7I>H P;B6;G;IFM 789: YM9LC? =>L=MJD9: J? =>L=MJD9: ND N7=;JDK?Q AG79D J: PI9DND9: ;D78I =>A<N;

22 6J4<A:I<=6B4KE=O44: >?IO9=N;?CDEDW>BSKIINDBA?N78G9=AVCFL=;8TN;68DN9I>9HER:J:7I>96AGRR:7=J?P=AIC: CD9I 96N;H99<F= 78G9=A<F= L=;8D ED I8D 7=F=>89=M 7DC?Y?LI96N;H99<F=78G9=A<F=L=;8D 6N;H99< 78G9=A< L=;8D 96N;H99<F= 7B=K:F6 78=RD I >:LG L=9N;BMLC? F=J6LM I L=;8D EDE 8PD 7JDN9H BDOM8=AI; A=>G A L=;8? ED 4 8 7=;JDKI 78G9M M 96N;H99<F= 78G9=A<F= L=;8D 9DS M L=;8D N;IC?=96B9:F= D9R: N7=;JDKI ED >69I L=9N;BMLC: 96N;H99<F= 78G9=A<F= L=;8D EIL= CD8LM 5N7=BI ED A9HER:BDOM8ICD^)_

23 G7G96N;H99VCFL=;8T[ 6N;H99V78G9=AVL=;D87=MPD7B=;=7D9: 6N;H99V 78G9=AV L=;D8- PIE?RaMED AG;67H9: I 7BT;=L=AV =FJDA A=>G 6N;H99V 78G9=AV L=;D8 N ;IC?=96B9: NA< L=9N;BMLC? PD L;DB<F= EN=M AGB=KD9G 28?;?9I3 EN=M E?S A N=MQIN9< >=KH 9I WN;M7M =7B=;? L=;8T4 7I;J: 78=CFI AH;R: A=>G AD @=S9=N; 7=MS?;: N;IC?=96B9:CF L=;8T4 7B=;=SD ;G;= WN7=B9<9DS9I7J96N;H99< ;IC?=96B9: L=;D8 ND >=7=BMQMED7=MS:; EIL= P>B=E;D78I PI >=N8MFME:C: N;IBV L>D Ia MS P;DCF9?CLVCF Q? E?9VCF >TA=>T B=KMN;9=N;I>8=MF6S?A=;9=N; KB6PDL##8G9=AVN;IC?=96B9:L=;D8^_ #

24 6J4<A:I<49B485Q4FI<=6B AH;R: 9DS ''d 2AVB=KC? M>6AIE: IS 'd3 L8IN?CLVCF L=;8T;D9;= EDA 9IN;I;4 9DK=a 7=BMR?; 9:PL=;D78=;9: L=B=PD =9>D9PIQ9: 78=CFM =>=89<F= 7B=;? L=B=P? DEQIN;HE? ND ED>96 = 9DBDP=A=M =CD8 9DK= F8?9:L=XF=JQ:L=A=M N8?;?9M 9=SN;A: PL=9>D9P=AI9< A=>G P6A?N: >BMF7I8?AI ;D78=;IN7I8=AIC:F=AP>MCFM ;D78=;I=;=79<N=MN;IAG =>9: 76BI PL=9>D9PMED 7J? 9?SR:;D78=;H 9DS B=N9V K=> N7I8?9 27B=;= N9?SR:;D78=;=M=;=79<A=>G3=N9VK=>N7I8?9ND7=FGKMED>= &\ =N9V K=>ED;D78=;I4 7J? L;DB< 2BD8I;?A9: A8FL=N; AP>MCFM>=N6F9D ''d3 =LM> ;D78=;I L8DN9D 7=> ;D9;= K=>4 9IN;6A6L=9>D9PICD D78=;I B=N9<F= K=>M ED BTP96 7B= BTP9< IKN=8M;9: A8FL=N;? AP>MCFM AH;R:CF AVL=9T ED 9M;9= L=9>D9P6; 9DM;BI8?P=AI; 9DK= F=JQ:LM I A67D9CD AVL=9G L=;8D 2>= Le3 9D9: 9DM;BI8?PICD L=9>D9P6;M 9M;96I'LeAP9?L9DCCI8,FL=9>D9P6;M

25 "<=6B45I5G564KG56DA5 =;8D 9I LI7I896 7I8?AI ND M78I;`ME: QIN;= L>D ND 9DAG78I;: KM>=AI;?9SD9VBNL<N:;HIP6B=AD`EDP>D 9DAVF=>9< ;=7?; ;=7?>8G 9I 7DA96 EN=M 9I7J:L8I>=KG>8:9I=LBIE?C?A?8?PICD4L>D KG QIN;6 >=7BIAI MF8: Q? >JDAI KG8I I9DK= =KG>8:CF4 L>D ND F8D>: 9I =7D9: =8DE? 9I=7IL AGSI>MED 96L8I>9=M ;=79< N=MN;IAG4 L>D N;IQ: 7I8?A= >=78`=AI; =KAGL8D ED>9=M B=Q9H 1D ;IL AF=>9< 9I7J:L8I>7B==KG>8:AP>68D96=>PIN:a=AI9VCF=KC:4EDE?CFS=KGAI;D8<ND9DCF;HE:AP>6; 7=;JDKI >=7BIA=AI; 9IY;M? 7B= 7=F=9 E?9VCF N;B=ET X 9I7J:L8I> 7=86B9: N;I9?CD4 AGN=L=F=BNL<CFI;G48=>HI7=> VF=>GL=;8T9ILI7I8967I8?AI[ D8I;?A9H8DA9V7B=A=P DAVF=>GL=;8T9ILI7I8967I8?AI GRR:7=J?P=AIC:96L8I>GXL=;D84QDB7I>8=4P6N=K9:L4>=7BIA9:7=;BMK:4BDOM86;=B M;9=N;7BIA?>D89<F=P6N=K=A69:I>=78`=A69:P6N=K9:LM^_ KB6PDL# =;D89I9IY;M4A68C=A<;H8DN=L=;8DN ;BMKLG4#=A86>IC:7I9D8^#_

26 "<=6B45GBA4KG56DA5 B=R; 96NG796RICF;I >MN?ALINBDOM8IC: PI;67HC:L8I7LI =>;IF=A6L=MJ=A6L8I7LI ;D7D896?P=8ICD 7J:A=>NDLM9>6B9:F=AP>MCFM 7BALG7B==KN8MFML=;8D CF8I>:C: 7B=;? 7JDFJ6;: A>TN8D>LM AV7I>LM D8DL;B?CL< D9DBO?D F8I>:C: YM9OMED;IL4 SD A L=;8? 9DK=;HN9H PI ED?9N;I8=A69I N7?B68=A6 ;BMK?CD4 L;DB6 7B=CF6P: F=BL=M A=>=M 9I AVN;M7M P L=;8D I;=;BMK?CD ND 9I ED>9< N;BI9H 7J?7=E: L A=>=A=>M I 9I >BMF< N;BI9H ND AGAD>D >= =>7I>M DP? FI>?C? P PIAJD9V4I8DL>GSQ?>8=PE?N;:4SDEDAL=;8?A=>I=;D78=;H+ = 9DK=A:C4=;DAJDNDI7MN;: >= N;M>D9=M A=>M P A=>=A=>M I;= A=>I 7B=CF6P: =CF8IPMED _ F8I>:C: 7B=;? 7JD;=7D9: KV; AGMS:A69I L 9DS ED =CFBI9I 7B=;?7JD;=7D9: ^)_ )

27 I8?A=7B=L=;8D9I;MF67I8?AIND>H8:9I[ 7I8?A=P9D=K9=A?;D89VCFP>B=ETXF9H><IQDB9<MF8:48?O9?;4KB?LD;G4L=LN27I8?AI NAGRR:AVFJDA9=N;:3 7I8?A= P=K9=A?;D89VCFP>B=ET X>JDA= I>JDA9: >JDAH9< KB?LD;G4>JDAH9< 27I8?AIN9?SR:AVFJDA9=N;:3 9I[ =FGK8?A<2MAD8LVCFL=;8T3 7DC?689:7J:7I>N7I8=A69:;MFVCF7I8?AEDEDE?CFP78G`=A69:7I8?AI ;HCF;= L=;8:CF N7I8=AI; >JDA=4 L=LN I MF8: =;8T EN=M 9DEQIN;HE? AGB6KH9GP8?;?9G=MS:AIE:7B?9C?7;PA7B=F=J:A69:1DE?CFWQ?99=N;N7I8=A69:ED=9HC= d;hcf;=l=;8ten=magrr:7=si>ialg 9I 7B=N;=B4 LAT8? NL8I>=A69: 7I8?AI 1DE?CF AVF=>=M ED N9I>96 =KN8MFI I AGN=L6 S?A=;9=N;49DAVF=>=M9M;9=N;BMQ9:F=7J?L86>69: &

28 "65EDLI:I<=6B45GBA4KG56DA5E5?=<>5=DLI7>9<G6R<AK4F> L=;8D 7BICME: KDP =KN8MFG? 9HL=8?L >9: ;HCF;= N7I8=AI; MF8:4 >JDA9: 7D8D;G 7JD>D7NI9< Q? KB?LD;G KV; AD>8D L=;8D 9DK= ADN;IAH9V G;= L=;8D EN=M AGKIAD9G 9I F=J6L =J6L ED PI7:969 I AG7:969 >8D;D78=;G;=79< A=>G VF=>=M ED 7B=A=P4 ED>9=>MCF6 I QIN=AH 9D96B=Q96 =KN8MFI I W>BSKI <6<8G6J4<A5LFI<=6B 7I8=A69: >JDAI 7B=K:F6 I B=>?99< 5Q?99=N;;HCF;= L=;8T ED&d IS #d VF=>=M ED ED>9=>MCF6 =KN8MFIIN9I>9<Q?R;H9:

29 G6J4<A5LFI<=6B F=JD9: N AP>MCFM N7I89V 78G94 LD 5Q?99=N; P78G9=AIC:CF L=;8T 9I IS + d4;d7d89v AVL=9 BDOM8=AI; AP>MCFM A P6A?N8=N;? 9I AD9L=A9:;D78=;H I 7=SI>=AI9< A9?;J9: ;D78=;H ;=79=M 78=CFM 8PD =B?D9;IQ9H N;I9=A?; 7J? ;D7D89VCF P;B6;6CF=KEDL;M I ;A=B 7B= 7J?7=ED9: ED >8D 78I;9<( BDI8?P=A69 9DEQIN;HE? A f ' =>DB9: P78G9=AIC: L=;8D 9I 9IK:PDE: YM9LC? PI7I8=A69: 7I8?AI D8DL;B?CLG I =;8D 9I N7I8=A69: 7=8D9 I KB?LD; >=78`LG4 EIL= 9I7J ND =FJ:AIQ?A=>G^+_ KB6PDL#+ 78G9=AIC:L=;D89I>JDA=IKB?LD;G^'_ +

30 #"%&# '#" ()*+ =MQ?9?;D8 7B=N;M7M;D78I I;D7D89V =>7=B L=9N;BMLCD EN=M P6L8I>9: AD8?Q?9G CFIBIL;DB?PME:C:;D7D89H?P=8IQ9: A8IN;9=N;? N;IADK9:CF L=9N;BMLC: V7=QD; N=MQ?9?;D8T '-X N;IADK9:CFL=9N;BMLC:ED7=N;M796N8D>=A9V[ - GF8D>69:F=>9=;GN=MQ?9?;D8D;D7D89<A=>?A=N;?gG;=F=>9=;GKVAIE:QDB769G =LM> ND KDB=M A7=;IP F=>9=;G => AVB=KCT4 ED >=KB< N? =AHJ?;4 P>I KG8G 7B=AD>D9GPL=MRLGN=MQ?9?;D8D;D7D89<A=>?A=N;?2;D7D89<F==>7=BM3AN=M8I>M AV7=Q;M MAD>D9=M A( & 2( &)#)3 Q8 N;IC?=96B9:F= ;D78=;9:F= 96ABF=A<2AV7=Q;=A<3 - V7=QD;F=>9=;G;D7D89<F==>7=BM7B=LIS>=MABN;AM7=>8D 96N8D>ME:C:F=AP=BCD[ L>D> E h;8=mrali>i9<abn;ag g E hn=mq?9?;d8;d7d89<a=>?a=n;>i9<abn;ag - 'X#['' NDMBQ:F=>9=;G;D7D89<F==>7=BM9IN;BI9H?9;DB?<BM N? I9IN;BI9HDU;DB?<BM ND - V7=QD;F=>9=;G=>7=BM7J?7JDN;M7M;D78I>8D96N8D>ME:C:F=AP=BCD[ - IP6AHBNDMBQ:F=>9=;IN=MQ?9?;D8D7B=N;M7M;D78I7=>8DAP=BCD[ #'

31 D8L=A6;D7D896P;B6;IAG;67H9<F=7B=N;=BMi 4? i 4? 4? ^e_ 4? NDN;I9=A:P96N8D>ME:C:F=AP;IFM[ ^e_4 L>D 2eX3 2eX3 4?O 2eX3 2eX3 j?9; 4? 2\3 j D AD9L=A9:AV7=Q;=A6;D78=;I 2\3 HB96 ;D7D896 P;B6;I 4?D ED ;D7D896 P;B6;I L=9N;BMLC:4 L;DB6 =>>H8MED?9;DB?<B=>DU;DB?<BMDE7BADNDAG7=Q;=MED>9=;8?A<78=CFGL=9N;BMLC:47=;< N?MBQ:N=MQ?9?;D8D7B=N;M7M;D78IIL=BDLQ9:Q?9?;D8 =N;M7MEDND7=>8DAP;IFM[ X X _ ^e X _ L>D L 78=CFI=CF8IP=AI9<L=9N;BMLCD 3 LC X X 3 D L 2X3 L N=MQ?9?;D87B=N;M7M;D78IL=9N;BMLCD X X 3 k M L=BDLQ9:N=MQ?9?;D8 X X 3 HB96;D7D896P;B6;I7JDN9DAG;67H9V7B=N;=B 4?MD ED4EIL96PDA9I7=A:>64 L=9N;BMLCD =>?9;DB?<BM AV7=Q;=A=M AD9L=A9:;D78=;M =;= ND P=F8D>9: M #

32 ^e X _ L>D L 78=CFI=CF8IP=AI9<L=9N;BMLCD 3 LC # X X 3 K M N=MQ?9?;D8BD>MLCD;D78=;G 2X3 j?9;4? AV7=Q;=A6;D78=;I?9;DB?<BM 2\3 j M 2\3 j D AV7=Q;=A6;D78=;IDU;DB?<BM 2\3 L>D Y O! " # $ ^e X _ AD9L=A9:;D78=;G 2X3 Y O ;D78=;=MAD9L=A9:F=AP>MCFMIAD9L=A9:AV7=Q;=A=M;D78=;=M 2X3 L 78=CFI=CF8IP=AI9<L=9N;BMLCD 3 DlM?D4L DLA?AI8D9;9:N=MQ?9?;D87B=N;M7M;D78IQ6N;?KM>=AG X X 3 Z =7BIA9VN=MQ?9?;D84MAISME:C:A8?AN7=>9:A=>GJ?7JD>7=L86>I9< 2X3 j?9;4? AV7=Q;=A6;D78=;I?9;DB?<BM 2\3 2\3 j D AV7=Q;=A6;D78=;IDU;DB?<BM 2\3 D7D896P;B6;IP,>=7B=N;=BN=>8?R9=M;D78=;=M 4?E ND7=Q:;67B=L=9N;BMLCD4

33 ^e X _ L>D Y?E 2X3 L 78=CFI=CF8IP=AI9<L=9N;BMLCD 3 L N=MQ?9?;D87B=N;M7M;D78IL=9N;BMLCD X X @:; PIE?R;H9=M AP>MCFM PI F=>?9M B=PF=>MED FGO?D9?CL< AP>MCFM D7D89=M P;B6;M ^_ %^e X _ & & # F X _! '( ) ^X_ L>D 4? 2e X 3 j?9;4? AV7=Q;=A6;D78=;I?9;DB?<BM 2\3 j D AV7=Q;=A6;D78=;IDU;DB?<BM 2\3? # 3 m FMN;=;IAP>MCFM7J?;D78=;Hj?9;4? X# 2L1LO X X # F X 3 2F X # F X 3 9 X 34EIL=AVN8D>DLP;8IL=A<F=B=P>:8M 'I >=KM>=AG 2X3 D? N;:9:C:N=MQ?9?;D8 2X3 n? L=BDLQ9:N=MQ?9?;D89IAVRLM4L;DBVPIFB9MEDPAVRD9:BGCF8=N;?AH;BMAD AGRR:CF7=8=F6CFKM>=AG=>WB=A9H;DB<9M 2X3 ^_ ##

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Propojený obrázek nelze zobrazit. Příslušný soubor byl pravděpodobně přesunut, přejmenován nebo odstraněn. Ověřte, zda propojení odkazuje na správný soubor a umístění. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV GEOTECHNIKY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF GEOTECHNICS NÁVRH ZALOŽENÍ POLYFUNKČNÍHO DOMU V BRNĚ FUNDATION DESIGN

Více

HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH

HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu

Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu Bakalářská práce Autor práce:

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ

Více

MANUÁL PRO OBD STUDIJNÍ POMŮCKA PRO KURZ

MANUÁL PRO OBD STUDIJNÍ POMŮCKA PRO KURZ MANUÁL PRO OBD STUDIJNÍ POMŮCKA PRO KURZ ZADÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ VAV DO OBD Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Název projektu: Od rozvoje znalostí

Více

POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE V PRAZE MULTIFUNCTIONAL HOUSE IN GAP SITE IN PRAHA

POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE V PRAZE MULTIFUNCTIONAL HOUSE IN GAP SITE IN PRAHA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE V PRAZE

Více

STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT MONTOVANÉ HALY CONSTRUCTION TECHNOLOGY PROJECT - ASSEMBLED HALL

STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT MONTOVANÉ HALY CONSTRUCTION TECHNOLOGY PROJECT - ASSEMBLED HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT CENY BYTU Z

Více

HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ Č ČINNOSTI RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE. Podpora přednášky kurzu Hodnocení výsledků VaV

HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ Č ČINNOSTI RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE. Podpora přednášky kurzu Hodnocení výsledků VaV HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ Č ČINNOSTI PODLE METODIKY RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc. Podpora přednášky kurzu Hodnocení výsledků VaV Hodnocení vědy Antonín Slabý 2 Rada

Více

Vzor textu na deskách bakalářské práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jméno Příjmení

Vzor textu na deskách bakalářské práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jméno Příjmení Vzor textu na deskách bakalářské práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno Příjmení Vzor titulní strany bakalářské práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT POROVNÁNÍ CEN

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza modelu hodnocení výsledků výzkumu a vývoje Vedoucí bakalářské práce: doc.

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGENEERING

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

OV ENÍ TEPELN -IZOLA NÍ VLASTNOSTI TERMOREFLEXNÍCH FÓLIOVÝCH IZOLACÍ VERIFICATION OF THERMAL-INSULATION PROPERTIES OF THE REFLECTIVE FOIL MATERIALS

OV ENÍ TEPELN -IZOLA NÍ VLASTNOSTI TERMOREFLEXNÍCH FÓLIOVÝCH IZOLACÍ VERIFICATION OF THERMAL-INSULATION PROPERTIES OF THE REFLECTIVE FOIL MATERIALS VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH HMOT A DÍLC FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF BUILDING MATERIALS AND COMPONENTS

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DVOJD M SEMI-DETACHED HOUSE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DVOJD M SEMI-DETACHED HOUSE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DVOJD M SEMI-DETACHED HOUSE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BYDLENÍ S PRVKY ROMSKÉ KULTURY ROMANY HOUSING FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ARCHITEKTURY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BYDLENÍ S PRVKY ROMSKÉ KULTURY ROMANY HOUSING FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ARCHITEKTURY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ARCHITEKTURY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF ARCHITECTURE BYDLENÍ S PRVKY ROMSKÉ KULTURY ROMANY HOUSING BAKALÁŘSKÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT POROVNÁNÍ SLUŽEB

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT ALTERNATIVNÍ

Více

!"# $ % &'(' '( $ ) &*'! $ &*''+',! $ $!'(- $. ' '/( 0!. 1, 0'#. 2!'0!. % 3!0 ( %% 5+(! ) 5!' 0!8+'9:'#'# '8 '', ) 5!8+' ' ;' 4< ). 40!

!# $ % &'(' '( $ ) &*'! $ &*''+',! $ $!'(- $. ' '/( 0!. 1, 0'#. 2!'0!. % 3!0 ( %% 5+(! ) 5!' 0!8+'9:'#'# '8 '', ) 5!8+' ' ;' 4< ). 40! 1 !"# $ % &'(' '( $ ) &*'! $ &*''+',! $ $!'(- $. ' '/( 0!. 1, 0'#. 2!'0!.!" # % 3!0 ( 1 % 4!(! 2 %% 5+(! 6 %) 7+( ' 6 $%!& ) 5!' 0!8+'9:'#'# '8 '', ) 5!8+' ' ;' 4< ) )% 5!8+'' '!' ) )) 4*(!':+!' ) ''*''!((

Více

>?!@ #A2 :#!!@ #A2 F! 1#!232>2G $%)$$$ 8%&%/$/%$$ >?#!!@A2

>?!@ #A2 :#!!@ #A2 F! 1#!232>2G $%)$$$ 8%&%/$/%$$ >?#!!@A2 " "#$%& #'" (# "#$%&%)$$$ *+ $,--)./) 0 13" 456 1(7 89 %&%/-%)/.:%&%/-%)&,;9? @ #A :#@ #A B C D# EEE #A F 1#3>G $%)$$$ 8%&%/$/%$$ >?#@A 6#""$.,,& 13" F $ "HI - '#& ) '#56$$

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKÁ VÝHODNOST

Více

PROBLEMATIKA NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ VE STAVEBNÍM PODNIKU INDIRECT COSTS ISSUES IN CONSTRUCTION COMPANY

PROBLEMATIKA NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ VE STAVEBNÍM PODNIKU INDIRECT COSTS ISSUES IN CONSTRUCTION COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT PROBLEMATIKA

Více