VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING SERVICES NÁVRH VYTÁPĚNÍ DĚTSKÉHO DOMOVA DESIGN OF CHILDREN S HOME HEATING DIPLOMOVÁ PRÁCE DIPLOMA THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Bc. JIŘÍ MACEK Ing. LENKA MAUREROVÁ BRNO 2015

2 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Studijní program Typ studijního programu Studijní obor Pracoviště N3607 Stavební inženýrství Navazující magisterský studijní program s prezenční formou studia 3608T001 Pozemní stavby Ústav technických zařízení budov ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Diplomant Bc. Jiří Macek Název Vedoucí diplomové práce Datum zadání diplomové práce Datum odevzdání diplomové práce V Brně dne Návrh vytápění dětského domova Ing. Lenka Maurerová doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA Vedoucí ústavu Děkan Fakulty stavební VUT

3 Podklady a literatura 1. Stavební dokumentace zadané budovy 2. Aktuální legislativa ČR 3. České i zahraniční technické normy 4. Odborná literatura 5. Zdroje na internetu Zásady pro vypracování A. Analýza tématu, cíle a metody řešení - Analýza zadaného tématu, normové a legislativní podklady - Cíl práce, zvolené metody řešení - Aktuální technická řešení v praxi - Teoretické řešení (s využitím fyzikální podstaty dějů) - Experimentální řešení (popis metody a přístrojové techniky) - Řešení využívající výpočetní techniku a modelování B. Aplikace tématu na zadané budově - koncepční řešení - Návrh technického řešení ve 2 až 3 variantách v zadané specializaci (včetně doložených výpočtů) v rozpracovanosti rozšířeného projektu pro stavební povolení: půdorysy v měřítku 1:100, stručná technická zpráva - Ideové řešení navazujících profesí TZB (ZTI, UT, VZT) v zadané budově - Hodnocení navržených variant řešení z hlediska vnitřního prostředí, uživatelského komfortu, prostorových nároků, ekonomiky provozu, dopadu na životní prostředí apod.; C. Technické řešení vybrané varianty - Technické realizační řešení zadané specializace s grafickými i textovými výstupy Předepsané přílohy Licenční smlouva o zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací... Ing. Lenka Maurerová Vedoucí diplomové práce

4 Abstrakt Projekt diplomové práce se zabývá návrhem systému vytápění dětského domova. Objekt má suterén a tři nadzemní podlaží. Objekt je vytápěn deskovými a trubkovými tělesy. Zdroj tepla (plynový kondenzační kotel) je uméstěn v technické místnosti. Klíčová slova desková tělesa, trubková tělesa, podlahové vytápění, kondenzační kotel, zabezpečovací zařízení, příprava teplé vody, tepelná ztráta Abstract This final thesis deals coucerned with design of heating in the children s home. The object has basement and three floors. The objectis heated by means of panel and tubular heaters. The heat source (ga condensing boiler) is located in a technical room. Keywords panel heaters, tubular heaters, underfloor heating, gas condensing boiler, alarm system, hot service watter system, heat loss

5 Bibliografická citace VŠKP Bc. Jiří Macek Návrh vytápění dětského domova. Brno, stran., 8 výkresů a 39 listů příloh. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Ing. Lenka Maurerová.

6 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité informační zdroje. V Brně dne podpis autora Bc. Jiří Macek

7 Poděkování Tímto bych rád poděkoval všem, kteří mi při vypracování diplomové práce pomáhali. Zejména chci poděkovat vedoucí práce Ing. Lence Maurerové za její ochotu, pomoc při vypracování a užitečné rady. Velký dík patří i mé rodině za podporu během dlouhého studia.

8 !!" " #" $#! # $% # & ## ## ' ## (% ## $ ### # ## ( ## ### ) ### (!& ### * #### ### + #"%&# '#" ()*+, (#'!( # # $!# $!$# # $ # $,"# $## # (($#! &)-#" #" (."-/

9 / )"0 ) $# 0 --##1 & ((#+ 1 -"2 ( 2 3#"" ", #"0 '-$& '-$& #0 & -$& -$ % -$ -$ # # -$ # -$+.+ -$+ -$ ' /!" ' # )'!, ' ' # )"!!!! ( /! ( /! ) # /% & +

10 ! )!1 / # #" (-!1 ) / )/$( + 0 -/ &0 /) & (0 /) & (%$/0 /) &1! ) & (%! 1) 1 // (%23)) / $(4/$()) 2 ( /0,#" /1 '5) ' (/ ) ' $/1) '$) '# 1)+ ' / (! &' ' "! &' ')& '&$& '/$(& '+& ''!& '$"$&# '4 &# ' 1&# ' &# '# "&# ' %//& '#/ (!! & ' %& (0! '

11 &# )0/ &#""-02 1, ((' / ('

12 BA9: Q6N; 7J?96R: 8DO?N8I;?A9: 7=SI>IALG4 7J?K8?SMED IL;M689:;DCF9?CL6 JDRD9: AG;67H9:2P>B=ET;D78I3A7BIU?68D7=7?NMED;D=BD;?CL<JDRD9:9HL;DBVCFAV7=Q;TI9I / BMF6 Q6N; I9I8GPMED PI>I9< AD >A=M 9IABSD9VCF AIB?I9;6CF AQD;9H P;B6;68DPLB6CD9HJDR:96AIP9=N;9IP>BIA=;DCF9?CL<IAP>MCF=;DCF9?CL<?9N;I8ICD AGKBI9<AIB?I9;G

13 #

14 :;<=:>5=? 7B6CD ED AF=>9V 96ABF AG;67H9: >H;NL<F= =KEDL; I 78=CF=M N;JDCF=M 7B6CD I9I8GPMED AG;67H9: I AGKBI9V P7TN=K ED 9IABSD9I 7=SI>IALT GF8 ( Q +#,''& K4 L;DB=M ND N;I9=A: 7=>B=K9=N;? WQ?99=N;? MS?;: D9DBO?D7J?B=PA=>M;D7D89<D9DBO?D (#-D7D89<N=MN;IAGAKM>=A6CF-V7=QD;;D7D89<F=AVL=9M ()-=>8IF=A<AG;67H9: (')'#'XD7D89<N=MN;IAGAKM>=A6CF-J:7BIAI;D78<A=>G (')'#'XD7D89<N=MN;IAGAKM>=A6CF- IKDP7DQ=AIC:PIJ:PD9: (&#' '-244#43XD7D896=CFBI9IKM>=A &#'##'- ED>9=>MRD9<AV7=Q;=A<F=>9=CD9:IL8IN?Y?LICD=KG;9VCFKM>=A

15 7B6CD ED 96ABF I 7=N=MPD9: >A=M AIB?I9; JDRD9: AG;67H9: >H;NL<F= A<6B4:>B=<9JMBNB4F JDRD9: ED BMQ9:F= AV7=Q;M YGP?L689:CF D7D89< P;B6;G =KEDL;M4 L;DB< EN=M 7=;JDKI 7B= 96ABF P>B=ED;D78I I =;=79VCF 78=CF4 EN=M 7=Q:;69G UCD8 = AVL=9M ED 7J?7=Q:;69? B=PA=>T4 I AV7=QD; PIKDP7DQ=AIC:CF I >I8R:CF PIJ:PD9: ED;<S " #" $# =;8DEN=MPIJ:PD9:4ADL;DBVCFNDN7I8MED7I8?A=I=FJ:A6;D78=9=N9686;LIIL;= AGB=KD9<;D78= L7=LBG;: 7=;JDK 9I AG;67H9: =;=79< N=MN;IAG4 =FJDA I 7J:7BIAM;D78<MS?;L=A<A=>G =;8D8PDB=P>H8?;7=>8D9HL=8?LIF8D>?NDL[ I3 8DL;B=L=;8D X X K3 I8?A=A<L=;8D X X =;8D9ILI7I8967I8?AI2;=79<=8DED3 X X =;8D9I7I8?AIA:CDNLM7D9N;A:

16 8D;D78=9=N9<86;LG>=>6AI9<>==;=79<N=MN;IAG I3 K3 =;8D7IB9: C3 I3 =;8D9:PL=;8IL< X D78=A=>9:L=;8DN9DEAGRR:7BIC=A9:;D78=;=M=;=79<A=>G>= \ X K3 =;8D F=BL=A=>9: N7BIC=A9:;D78=;=M 9I> \ I I C3 =;8D 7IB9: N;JD>=;8IL< 9DS&' LI4 IARIL I3 =;8DAGB=KD9<P8?;?9G K3 =;8DAGB=KD9<P=CD8=AVCF78DCFT C3 I3 =>;8IL=A<L=;8D K3 JD;8IL=A<L=;8D I3 6AHN9<29IP>?3 K3 ;IC?=96B9:29I7=>8IPDQ?N=L8M3 8DP7TN=KM=>A=>MN7I8?9[ I3 K3 I2AD9L=A9:YIN6>M39DK=9I>N;JDCFMA7B=AD>D9:;MBK= )

17 8DL;B=L=;8D 9DEN=M A N8=AI 7BICMEDD8DL;B=L=;D8 >= BI>?6;=BT A VF=>=M D8DL;B=L=;8D =7B=;? L=;8? ED4SDP>D =>7I>IE:AGN=L<7=Q6;DQ9:?9ADN;?CD4L;DB<EN=MM78G9=A<F= P>B=ED;D78I 7=;JDKI4 EIL= ED 78G9=A6 7J:7=ELI 9DK= IA:C MS?AI;D8 P:NL6A6 => >=>IAI;D8D D8DL;B?CL< D9DBO?D AVF=>9=M 9:PL=M NIPKM IS ' F=> >D99H4 L;DB=M N7=;JDK=A6A6? 7B= =N;I;9: D8DL;B=N7=;JDK?QD 7B=A=P9: 96L8I>GMD8DL;B?CL<F=;=7D9:^_ EIL= EN=M 9I7J:L8I> L=;8D 9I;MF6 7I8?AI 68D AGMS:;? P>B=ET ;D78I49I7J:L8I>M;D7D89VCFQDB7I>D8Q?N=86B9:CF7I9D8T >DD8DL;B=L=;D87J?CF6P:9I KB6PDL#D8DL;B=L=;D8 ^_ &

18 56DA<A:I<=6B I8?A=A< L=;8D NA=M L=9N;BMLC: =>7=A:>IE: 7I8?AM I CFIBIL;DBM I8?A=A< L=;8D EN=M L=9N;BM=A69G ;IL4 IKG N78`=AI8G N;I9=AD9=M WQ?99=N; AVB=KG;D7D89< D9DBO?D AP6A?N8=N;? 9I AVL=9M L=;8D I 9I >BMFM 7=MS?;<F= 7I8?AI D9DBO?: >=>I9=M A7I8?AM I;D7D89=M D9DBO?: AGB=KD9=M EN=MP;B6;GL=;8D9IF=M7J?L=9N;BMLC?L=;8TEDMBQ?;6AVRDP;B6;9DAGF9M;D896 N=MA?N8=N;? ND9DBO?: >=>6AI9=M A7I8?AM ED 7=;JDKI B=P8?R=AI; AVFJDA9=N; I N7I89<;D78=7I8?AI VFJDA9=N; 2L1,LO4 1,LO3 ED ;D78= MA=89H9< 7I8?AI 2 LO34 PI L=9N;I9;9:F= ;8ILM I ;D78=;G ;4 ARDCF9G 78G99< 7B=>ML;G N7I8=A69: =CF8IPD9< 9I AVCF=P:;D78=;M; EN=M A IKM8LI#VFJDA9=N;AGKBI9VCF7I8?A^_ B=7I9 JDA=7I8?A=A< JDAH9<KB?LD;G 7BICF=A<X=N; ;J:>H9<X=N; 7BICF=A<X=L=8=A ;J:>H9<X=L=8=A (7BICF=A<XN;BIAI (D9DBOD;?CL<XN;BIAI (7BICF=A<X8I>9= (D9DBOD;?CL<X8I>9= =LN=;=7=AV?O9?; /B?LD;G I7:B )4'1,LO 4#'1,LO '4)1,LO 4)1,LO )41,LO 4&1,LO &41,LO '4+1,LO 4&1,LO 4&1,LO +41,LO 4 &1,LO 4)1,LO &4+1,LO 4&+1,LO #4' 1,LO 4 '1,LO +41,LO 41,LO

19 # P;IS96N7I8=AIC:;D78=;I;ED7B=' = A6PI9<;D78=A7I8?AMAQD;9HL=9>D9PIQ9:F=;D78IA=>9:76BG1DAGRR:9DSAVFJDA9=N; HJ:ND8IK=BI;=B9H ^#_ @DP? =>CF6PDE:C:CF N7I8?9 I ;D7D89VCF N7I8=AIC:F= AP>MCFM I;= P;B6;I ED AH;R?9=M L=;8T N >=N;I;DQ9<;D78=;H N7I8?9 >;IF N7I8?9 8PD PIE?N;?;? L;DBV ;B6;I PL=;8D >= =L=8:- >:LG 8PD;M;= P;B6;M ;B6;G I - P;B6;G4 L;DB< AP9?LIE: M ;MF<F= 7I8?AI3 I = P;B6;G AP9?L8< F=J8IA< N8=SLG 7I8?AI 29I7J AP9?L =U?>M ;B6;G EN=M;= P;B6;G P7TN=KD9< A=>G ;B6;I - EN=M ;= P;B6;G P7TN=KD9< A=>G P;8IL=A<F= L=;8D4 7J:7I>9H P;D7D89< N:;H PI =>N;BI9H9: L=B=P?9HL;DBVCFL=;8TND7=MS:A6>=>9DN K=FMSD8 N=MA?N: 9?SR: S?A=;9=N; L=;8T L=;8T PKHS9< =CD8? ABI;9< A=>G L8DN9=M; 7=> ) \4 IKG 9D>=CF6PD8= L9:PL=;D78=;9: L=B=P? = ND PIE?N;: A=LBMFM L=;8D :PL=;D78=;9: L=B=PD ED P7TN=KD9I L=9>D9PME:C: A=>9: 76B=M4 L;DB=M N7I8?9G AS>G =KNIFME:4 M L=;8T 9I LI7I896 7I8?AI I MF8: 9IA:C =KNIFME: N7I8?9G? N:BM :BI NF=J: 9I =U?> N?J?Q?;V4 L;DBV NA=>=M N8=MQ: 9I LGND8?9M N:B=A=M GND8?9I AGRR: K=> AIBM I EDX8? N=MQ6N;: 78G9T 2N7I8?934 P7TN=KMED +

20 PAVRD9:;D78=;G B=N9<F= K=>M ND PAGRMED? 78=CFG4 _ "<=6B45G6J44KG56DA5 7J?7BIA?; 2=FJ6;;D78=M A=>M3 =MQIN9< 78G9=A< L=;8D EN=M AGKIAD9G;IL4 IKG RL=>8?AVCF 86;DL >==AP>MR:KG8G C= 9DE9?SR: HL;DB<;G7G EN=M >=L=9CDAGKIAD9G;PA 8G9=A< L=;8D EN=M AGB6KH9G A 7B=AD>D9:7B= 78G9 Q? 7B=7I9 DOM8IC? I 7B=A=PL=;8DPIE?RaMEDD8DL;B=9?CL6J:>:C:ED>9=;LI J? WAIF6CF = AG;67H9: B=>?99<F= 9DK= L=M7? N7B6A9<F= ;D7D89<F= P>B=ED ED 9M;9< N8D>=AI; 9HL=8?L YIL;=BT 1N=M KDP7=CFGKGAVL=94 N7=;JDKI I;G7 7I8?AI4 WQ?99=N;4 RL=>8?A?9 >=N;6AIE:C:CF ND >= =AP>MR: I ','\3 ','\3 8D7=Q;MAVL=9=AVCFN;M7`TF=J6LT[ 1D>9=N;M7`=A< A=MN;M7`=A<2>AIAVL=9=A<N;M79H49DEQIN;HE? 'I''dAVL=9M3 'd7da9vavl=9=avn;m7d`47il>=''dn7=e?;h3 8D;G7MF=J6LM =J6LG[ 9IF=J6LM 7JD;8IL '

21 8D7J:A=>MAP>MCFM 7=;JDK?Q ;G7M / =>DK:BIE: AP>MCF 7B= N7I8=A69: P7B=N;=BM4 EN=M?9N;I8=A69G I N7I8?9G EN=M =>A6>H9G I >= AD9L=A9:F= 7B=N;=BM 7=;JDK?Q ;G7M =>DK:BIE: AP>MCF 7B= N7I8=A69: PAD9L=A9:F= 7B=N;=BM I KI6594FQKE=DG6J4<A7L;I<=6P EDLQ9: F=J6L X F=J6LG4 AD L;DBVCF ND 7JD> AP>MCF N KHF=A<QDB7I>8=X7=MS:A6ND7B=C?BLM8IC?=;=79<A=>GAN=MN;IAH(DB7I>8=ED 9M;9= BDOM8=AI; >TA=>T DOM8ICD >8D N;M79H =;6QDL 2;J:N;M7`=A<39DK=78G9M86>8D>?YDBD9Q9:F=;8ILM!:>:C: PIJ:PD9: X >J:AD ND L=;8D PI7I8=AI8G bahq9<f=c 9DN ND L=;8D PI7I8ME: D8DL;B?CL< E?NLBG P>TA=>M WN7=BG 78G9M 7B=A=PM =9?PIQ9:D8DL;B=>IXN8=MS:7B=L=9;B=8M4P>IF=J6LN7B6A9HF=J: DOM8IQ9: PIJ:PD9: X PIE?RaMED 78G9M8=M BDOM8IC? L=;8D AP6A?N8=N;? 9I 7=;JDKH AVL=9M 8G9=A6 X >8D 7B=AD>D9: I ;G7M =KNIFMED >AI 78G9=A< AD9;?8G 9IN;IAD9< 78G9M JDBMR=AIQ;IFM X 7=MS:A6 ND M N7=;JDK?QT;G7M/ 89: YM9LC? A7J:7I>H4 L>G ED =>A=> N7I8?9 7=AH;B9=N;9:CF AD8LV4 7J:7I>H AD8L<F=;IFM 7J?N6A6 AP>MCF 7JDBMR=AIQ;IFM 7J:7I>H P;B6;G;IFM 789: YM9LC? =>L=MJD9: J? =>L=MJD9: ND N7=;JDK?Q AG79D J: PI9DND9: ;D78I =>A<N;

22 6J4<A:I<=6B4KE=O44: >?IO9=N;?CDEDW>BSKIINDBA?N78G9=AVCFL=;8TN;68DN9I>9HER:J:7I>96AGRR:7=J?P=AIC: CD9I 96N;H99<F= 78G9=A<F= L=;8D ED I8D 7=F=>89=M 7DC?Y?LI96N;H99<F=78G9=A<F=L=;8D 6N;H99< 78G9=A< L=;8D 96N;H99<F= 7B=K:F6 78=RD I >:LG L=9N;BMLC? F=J6LM I L=;8D EDE 8PD 7JDN9H BDOM8=AI; A=>G A L=;8? ED 4 8 7=;JDKI 78G9M M 96N;H99<F= 78G9=A<F= L=;8D 9DS M L=;8D N;IC?=96B9:F= D9R: N7=;JDKI ED >69I L=9N;BMLC: 96N;H99<F= 78G9=A<F= L=;8D EIL= CD8LM 5N7=BI ED A9HER:BDOM8ICD^)_

23 G7G96N;H99VCFL=;8T[ 6N;H99V78G9=AVL=;D87=MPD7B=;=7D9: 6N;H99V 78G9=AV L=;D8- PIE?RaMED AG;67H9: I 7BT;=L=AV =FJDA A=>G 6N;H99V 78G9=AV L=;D8 N ;IC?=96B9: NA< L=9N;BMLC? PD L;DB<F= EN=M AGB=KD9G 28?;?9I3 EN=M E?S A N=MQIN9< >=KH 9I WN;M7M =7B=;? L=;8T4 7I;J: 78=CFI AH;R: A=>G AD @=S9=N; 7=MS?;: N;IC?=96B9:CF L=;8T4 7B=;=SD ;G;= WN7=B9<9DS9I7J96N;H99< ;IC?=96B9: L=;D8 ND >=7=BMQMED7=MS:; EIL= P>B=E;D78I PI >=N8MFME:C: N;IBV L>D Ia MS P;DCF9?CLVCF Q? E?9VCF >TA=>T B=KMN;9=N;I>8=MF6S?A=;9=N; KB6PDL##8G9=AVN;IC?=96B9:L=;D8^_ #

24 6J4<A:I<49B485Q4FI<=6B AH;R: 9DS ''d 2AVB=KC? M>6AIE: IS 'd3 L8IN?CLVCF L=;8T;D9;= EDA 9IN;I;4 9DK=a 7=BMR?; 9:PL=;D78=;9: L=B=PD =9>D9PIQ9: 78=CFM =>=89<F= 7B=;? L=B=P? DEQIN;HE? ND ED>96 = 9DBDP=A=M =CD8 9DK= F8?9:L=XF=JQ:L=A=M N8?;?9M 9=SN;A: PL=9>D9P=AI9< A=>G P6A?N: >BMF7I8?AI ;D78=;IN7I8=AIC:F=AP>MCFM ;D78=;I=;=79<N=MN;IAG =>9: 76BI PL=9>D9PMED 7J? 9?SR:;D78=;H 9DS B=N9V K=> N7I8?9 27B=;= N9?SR:;D78=;=M=;=79<A=>G3=N9VK=>N7I8?9ND7=FGKMED>= &\ =N9V K=>ED;D78=;I4 7J? L;DB< 2BD8I;?A9: A8FL=N; AP>MCFM>=N6F9D ''d3 =LM> ;D78=;I L8DN9D 7=> ;D9;= K=>4 9IN;6A6L=9>D9PICD D78=;I B=N9<F= K=>M ED BTP96 7B= BTP9< IKN=8M;9: A8FL=N;? AP>MCFM AH;R:CF AVL=9T ED 9M;9= L=9>D9P6; 9DM;BI8?P=AI; 9DK= F=JQ:LM I A67D9CD AVL=9G L=;8D 2>= Le3 9D9: 9DM;BI8?PICD L=9>D9P6;M 9M;96I'LeAP9?L9DCCI8,FL=9>D9P6;M

25 "<=6B45I5G564KG56DA5 =;8D 9I LI7I896 7I8?AI ND M78I;`ME: QIN;= L>D ND 9DAG78I;: KM>=AI;?9SD9VBNL<N:;HIP6B=AD`EDP>D 9DAVF=>9< ;=7?; ;=7?>8G 9I 7DA96 EN=M 9I7J:L8I>=KG>8:9I=LBIE?C?A?8?PICD4L>D KG QIN;6 >=7BIAI MF8: Q? >JDAI KG8I I9DK= =KG>8:CF4 L>D ND F8D>: 9I =7D9: =8DE? 9I=7IL AGSI>MED 96L8I>9=M ;=79< N=MN;IAG4 L>D N;IQ: 7I8?A= >=78`=AI; =KAGL8D ED>9=M B=Q9H 1D ;IL AF=>9< 9I7J:L8I>7B==KG>8:AP>68D96=>PIN:a=AI9VCF=KC:4EDE?CFS=KGAI;D8<ND9DCF;HE:AP>6; 7=;JDKI >=7BIA=AI; 9IY;M? 7B= 7=F=9 E?9VCF N;B=ET X 9I7J:L8I> 7=86B9: N;I9?CD4 AGN=L=F=BNL<CFI;G48=>HI7=> VF=>GL=;8T9ILI7I8967I8?AI[ D8I;?A9H8DA9V7B=A=P DAVF=>GL=;8T9ILI7I8967I8?AI GRR:7=J?P=AIC:96L8I>GXL=;D84QDB7I>8=4P6N=K9:L4>=7BIA9:7=;BMK:4BDOM86;=B M;9=N;7BIA?>D89<F=P6N=K=A69:I>=78`=A69:P6N=K9:LM^_ KB6PDL# =;D89I9IY;M4A68C=A<;H8DN=L=;8DN ;BMKLG4#=A86>IC:7I9D8^#_

26 "<=6B45GBA4KG56DA5 B=R; 96NG796RICF;I >MN?ALINBDOM8IC: PI;67HC:L8I7LI =>;IF=A6L=MJ=A6L8I7LI ;D7D896?P=8ICD 7J:A=>NDLM9>6B9:F=AP>MCFM 7BALG7B==KN8MFML=;8D CF8I>:C: 7B=;? 7JDFJ6;: A>TN8D>LM AV7I>LM D8DL;B?CL< D9DBO?D F8I>:C: YM9OMED;IL4 SD A L=;8? 9DK=;HN9H PI ED?9N;I8=A69I N7?B68=A6 ;BMK?CD4 L;DB6 7B=CF6P: F=BL=M A=>=M 9I AVN;M7M P L=;8D I;=;BMK?CD ND 9I ED>9< N;BI9H 7J?7=E: L A=>=A=>M I 9I >BMF< N;BI9H ND AGAD>D >= =>7I>M DP? FI>?C? P PIAJD9V4I8DL>GSQ?>8=PE?N;:4SDEDAL=;8?A=>I=;D78=;H+ = 9DK=A:C4=;DAJDNDI7MN;: >= N;M>D9=M A=>M P A=>=A=>M I;= A=>I 7B=CF6P: =CF8IPMED _ F8I>:C: 7B=;? 7JD;=7D9: KV; AGMS:A69I L 9DS ED =CFBI9I 7B=;?7JD;=7D9: ^)_ )

27 I8?A=7B=L=;8D9I;MF67I8?AIND>H8:9I[ 7I8?A=P9D=K9=A?;D89VCFP>B=ETXF9H><IQDB9<MF8:48?O9?;4KB?LD;G4L=LN27I8?AI NAGRR:AVFJDA9=N;:3 7I8?A= P=K9=A?;D89VCFP>B=ET X>JDA= I>JDA9: >JDAH9< KB?LD;G4>JDAH9< 27I8?AIN9?SR:AVFJDA9=N;:3 9I[ =FGK8?A<2MAD8LVCFL=;8T3 7DC?689:7J:7I>N7I8=A69:;MFVCF7I8?AEDEDE?CFP78G`=A69:7I8?AI ;HCF;= L=;8:CF N7I8=AI; >JDA=4 L=LN I MF8: =;8T EN=M 9DEQIN;HE? AGB6KH9GP8?;?9G=MS:AIE:7B?9C?7;PA7B=F=J:A69:1DE?CFWQ?99=N;N7I8=A69:ED=9HC= d;hcf;=l=;8ten=magrr:7=si>ialg 9I 7B=N;=B4 LAT8? NL8I>=A69: 7I8?AI 1DE?CF AVF=>=M ED N9I>96 =KN8MFI I AGN=L6 S?A=;9=N;49DAVF=>=M9M;9=N;BMQ9:F=7J?L86>69: &

28 "65EDLI:I<=6B45GBA4KG56DA5E5?=<>5=DLI7>9<G6R<AK4F> L=;8D 7BICME: KDP =KN8MFG? 9HL=8?L >9: ;HCF;= N7I8=AI; MF8:4 >JDA9: 7D8D;G 7JD>D7NI9< Q? KB?LD;G KV; AD>8D L=;8D 9DK= ADN;IAH9V G;= L=;8D EN=M AGKIAD9G 9I F=J6L =J6L ED PI7:969 I AG7:969 >8D;D78=;G;=79< A=>G VF=>=M ED 7B=A=P4 ED>9=>MCF6 I QIN=AH 9D96B=Q96 =KN8MFI I W>BSKI <6<8G6J4<A5LFI<=6B 7I8=A69: >JDAI 7B=K:F6 I B=>?99< 5Q?99=N;;HCF;= L=;8T ED&d IS #d VF=>=M ED ED>9=>MCF6 =KN8MFIIN9I>9<Q?R;H9:

29 G6J4<A5LFI<=6B F=JD9: N AP>MCFM N7I89V 78G94 LD 5Q?99=N; P78G9=AIC:CF L=;8T 9I IS + d4;d7d89v AVL=9 BDOM8=AI; AP>MCFM A P6A?N8=N;? 9I AD9L=A9:;D78=;H I 7=SI>=AI9< A9?;J9: ;D78=;H ;=79=M 78=CFM 8PD =B?D9;IQ9H N;I9=A?; 7J? ;D7D89VCF P;B6;6CF=KEDL;M I ;A=B 7B= 7J?7=ED9: ED >8D 78I;9<( BDI8?P=A69 9DEQIN;HE? A f ' =>DB9: P78G9=AIC: L=;8D 9I 9IK:PDE: YM9LC? PI7I8=A69: 7I8?AI D8DL;B?CLG I =;8D 9I N7I8=A69: 7=8D9 I KB?LD; >=78`LG4 EIL= 9I7J ND =FJ:AIQ?A=>G^+_ KB6PDL#+ 78G9=AIC:L=;D89I>JDA=IKB?LD;G^'_ +

30 #"%&# '#" ()*+ =MQ?9?;D8 7B=N;M7M;D78I I;D7D89V =>7=B L=9N;BMLCD EN=M P6L8I>9: AD8?Q?9G CFIBIL;DB?PME:C:;D7D89H?P=8IQ9: A8IN;9=N;? N;IADK9:CF L=9N;BMLC: V7=QD; N=MQ?9?;D8T '-X N;IADK9:CFL=9N;BMLC:ED7=N;M796N8D>=A9V[ - GF8D>69:F=>9=;GN=MQ?9?;D8D;D7D89<A=>?A=N;?gG;=F=>9=;GKVAIE:QDB769G =LM> ND KDB=M A7=;IP F=>9=;G => AVB=KCT4 ED >=KB< N? =AHJ?;4 P>I KG8G 7B=AD>D9GPL=MRLGN=MQ?9?;D8D;D7D89<A=>?A=N;?2;D7D89<F==>7=BM3AN=M8I>M AV7=Q;M MAD>D9=M A( & 2( &)#)3 Q8 N;IC?=96B9:F= ;D78=;9:F= 96ABF=A<2AV7=Q;=A<3 - V7=QD;F=>9=;G;D7D89<F==>7=BM7B=LIS>=MABN;AM7=>8D 96N8D>ME:C:F=AP=BCD[ L>D> E h;8=mrali>i9<abn;ag g E hn=mq?9?;d8;d7d89<a=>?a=n;>i9<abn;ag - 'X#['' NDMBQ:F=>9=;G;D7D89<F==>7=BM9IN;BI9H?9;DB?<BM N? I9IN;BI9HDU;DB?<BM ND - V7=QD;F=>9=;G=>7=BM7J?7JDN;M7M;D78I>8D96N8D>ME:C:F=AP=BCD[ - IP6AHBNDMBQ:F=>9=;IN=MQ?9?;D8D7B=N;M7M;D78I7=>8DAP=BCD[ #'

31 D8L=A6;D7D896P;B6;IAG;67H9<F=7B=N;=BMi 4? i 4? 4? ^e_ 4? NDN;I9=A:P96N8D>ME:C:F=AP;IFM[ ^e_4 L>D 2eX3 2eX3 4?O 2eX3 2eX3 j?9; 4? 2\3 j D AD9L=A9:AV7=Q;=A6;D78=;I 2\3 HB96 ;D7D896 P;B6;I 4?D ED ;D7D896 P;B6;I L=9N;BMLC:4 L;DB6 =>>H8MED?9;DB?<B=>DU;DB?<BMDE7BADNDAG7=Q;=MED>9=;8?A<78=CFGL=9N;BMLC:47=;< N?MBQ:N=MQ?9?;D8D7B=N;M7M;D78IIL=BDLQ9:Q?9?;D8 =N;M7MEDND7=>8DAP;IFM[ X X _ ^e X _ L>D L 78=CFI=CF8IP=AI9<L=9N;BMLCD 3 LC X X 3 D L 2X3 L N=MQ?9?;D87B=N;M7M;D78IL=9N;BMLCD X X 3 k M L=BDLQ9:N=MQ?9?;D8 X X 3 HB96;D7D896P;B6;I7JDN9DAG;67H9V7B=N;=B 4?MD ED4EIL96PDA9I7=A:>64 L=9N;BMLCD =>?9;DB?<BM AV7=Q;=A=M AD9L=A9:;D78=;M =;= ND P=F8D>9: M #

32 ^e X _ L>D L 78=CFI=CF8IP=AI9<L=9N;BMLCD 3 LC # X X 3 K M N=MQ?9?;D8BD>MLCD;D78=;G 2X3 j?9;4? AV7=Q;=A6;D78=;I?9;DB?<BM 2\3 j M 2\3 j D AV7=Q;=A6;D78=;IDU;DB?<BM 2\3 L>D Y O! " # $ ^e X _ AD9L=A9:;D78=;G 2X3 Y O ;D78=;=MAD9L=A9:F=AP>MCFMIAD9L=A9:AV7=Q;=A=M;D78=;=M 2X3 L 78=CFI=CF8IP=AI9<L=9N;BMLCD 3 DlM?D4L DLA?AI8D9;9:N=MQ?9?;D87B=N;M7M;D78IQ6N;?KM>=AG X X 3 Z =7BIA9VN=MQ?9?;D84MAISME:C:A8?AN7=>9:A=>GJ?7JD>7=L86>I9< 2X3 j?9;4? AV7=Q;=A6;D78=;I?9;DB?<BM 2\3 2\3 j D AV7=Q;=A6;D78=;IDU;DB?<BM 2\3 D7D896P;B6;IP,>=7B=N;=BN=>8?R9=M;D78=;=M 4?E ND7=Q:;67B=L=9N;BMLCD4

33 ^e X _ L>D Y?E 2X3 L 78=CFI=CF8IP=AI9<L=9N;BMLCD 3 L N=MQ?9?;D87B=N;M7M;D78IL=9N;BMLCD X X @:; PIE?R;H9=M AP>MCFM PI F=>?9M B=PF=>MED FGO?D9?CL< AP>MCFM D7D89=M P;B6;M ^_ %^e X _ & & # F X _! '( ) ^X_ L>D 4? 2e X 3 j?9;4? AV7=Q;=A6;D78=;I?9;DB?<BM 2\3 j D AV7=Q;=A6;D78=;IDU;DB?<BM 2\3? # 3 m FMN;=;IAP>MCFM7J?;D78=;Hj?9;4? X# 2L1LO X X # F X 3 2F X # F X 3 9 X 34EIL=AVN8D>DLP;8IL=A<F=B=P>:8M 'I >=KM>=AG 2X3 D? N;:9:C:N=MQ?9?;D8 2X3 n? L=BDLQ9:N=MQ?9?;D89IAVRLM4L;DBVPIFB9MEDPAVRD9:BGCF8=N;?AH;BMAD AGRR:CF7=8=F6CFKM>=AG=>WB=A9H;DB<9M 2X3 ^_ ##

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

! "# $%&!!"#$!"#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5

! # $%&!!#$!#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5 ! "# $%&!!"#$!"#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5 %&!'!$ ' ( ( ) *) $( ) "*+,-#-,./( 012-34#( 0 '5#( -# 1/6,0/157( 0%-#4 8*9-# 1--#-17 :( ;2?9,0 4--0( )5@ 4* AB( C A)D 0

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Výroční zpráva. organizace. www.nsmascr.cz

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Výroční zpráva. organizace. www.nsmascr.cz Výroční zpráva organizace Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. www.nsmascr.cz 2014 výroční zpráva www.nsmascr.cz výroční zpráva 2014!" #$%$& '()*+, - -. $ %$ - /.- - " "+, " " - -.-

Více

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Bakalářské, diplomové a rigorózní práce odevzdávané k obhajobě na Přírodovědecké

Více

+/?& '1# ' '$ - ' # '1# ' '$ -%&

+/?& '1# ' '$ - ' # '1# ' '$ -%& !"#$% &'(# )*)*++$ ,'!.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/ +0&','' '&# '&1# +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2

Více

! "#" $ % % &$ ' ( # )

! # $ % % &$ ' ( # ) "#"$%% &$'(# ) "# $ %& ' "*+ ", -.-/% ", ) 0"/-/% 1 1"234/ 5" 5 "#) 0 6",7## 5 8"3/ /. 0 "%#) #9 10 ",. :% ; /% # /;.)9).% # #) =? /#) ;/ " @A : "#" ) A% 3?>#B#: @C3 55516

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

Vzor textu na deskách diplomové práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Jméno Příjmení

Vzor textu na deskách diplomové práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Jméno Příjmení Vzor textu na deskách diplomové práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Rok Jméno Příjmení Vzor titulní strany diplomové práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg)

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg) za prosinec 2008 BE 27,46 33,03 DE 28,82 35,16 DE 25,85 31,39 DK 32,36 37,13 FI 46,49 45,40 FR 32,52 35,47 FR 35,13 36,95 FR 32,62 35,27 FR 29,51 35,00 GB 31,85 32,73 GB 28,60 31,03 IE 30,28 33,54 IE 28,85

Více

JAZYK PRÁCE: ČESKÝ. Vedoucí práce: Oponent práce: Klíčová slova (česká): Anotace. Anotace (anglická):

JAZYK PRÁCE: ČESKÝ. Vedoucí práce: Oponent práce: Klíčová slova (česká): Anotace. Anotace (anglická): ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Pavel Tománek AR 2012/2013, LS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: POLYFUNKČNÍ DŮM U BOTIČE V PRAZE 10 (ČJ) (AJ) MULTI-FUNCTIONAL BUILDING

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

>I=D K>LFHLO 5AJA342K>K! 2L@A=35IK>=F@H>E 2=?AAI?DFIFL4=H! 5EAJAO.86):+ *,! =H=J=LAIE?E! FHLEO! ==? 572-40-6-4,;IJAJ=AOIJE?IL " 4=@E==JHIIKLEIIJE 8JIJLLJAACH=BEE # =IAJAIJL=3426+84;=AIK.6&% # 1IJ==?AEAJIIJ=E?A)245FHFKEJ@AK

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Vzor textu na deskách bakalářské práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jméno Příjmení

Vzor textu na deskách bakalářské práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jméno Příjmení Vzor textu na deskách bakalářské práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno Příjmení Vzor titulní strany bakalářské práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY STANOVENÍ KASEINOVÝCH

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

ř č č ž ý úč ž ě ý ě ř ě ý ů č ý ř Íž ž ě ř š ř ě ů ů č ý č ř ů š š ý ů ď č ř ů š ů č ž ýú ů š ž ě ý ě š žň š ž ýš ř ú ď ž č ó ě č ž č ř ž č č ý ž č ř ž ž č ě ť ú ě ý ě ý ý ý ý ý ď ě ý ý ř ý ý žř ě ý ý

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

(34 bodů) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (18 bodů, lze uvést ve dvou řádcích) ROK (18 bodů) Jméno autora

(34 bodů) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (18 bodů, lze uvést ve dvou řádcích) ROK (18 bodů) Jméno autora Pevná vazba Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (18 bodů, lze uvést ve dvou řádcích) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE (34 bodů) ROK (18 bodů) Jméno autora (Prázdný list) Vysoká škola manažerské informatiky

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 # Obj.číslo Název zboží Cena MJ Sortiment LTD 1 D408215

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup !"#$%&$'%"'!()!!"#$#%& &'()&&&*'* &) *+ " (,&!* &-'-' '& (! & ' & *./+01 )*" *& %!!&%** &23-4&$-!*&566&*. ) & ) )-' )) & " & " )* &*'723389 4 &*(*-8*!&9& " -! %* ' *6* &-&* & )*& '&(4&" &!&%(& * '*: "

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

listopad 2005 2. èíslo, 1. roèník è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s u d u d u d u d F a F a F a F a u l u l u l u l r o r o r o

listopad 2005 2. èíslo, 1. roèník è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s u d u d u d u d F a F a F a F a u l u l u l u l r o r o r o -f 2., 1. 2005 2 S ú M áø áø, á á zb ý ý ý š EK. Z j á, b, ž z b é, jž ø z ú áz zé bé š š f. Ob ø žj ø ýø zý z fó, j jj áø bá z, -. Oø- š z zážý é fá é, á jáø š zý á, já z ózjš b. Né j zýš f š žý á j é

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Výrobek je určen pro ovládání a přestavování vzduchotechnických a klimatizačních klapek

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Výrobek je určen pro ovládání a přestavování vzduchotechnických a klimatizačních klapek Servopohony s napájením 230 V LM, NM, SM, MA, AM, GM, LF, AF, AFR, BLF, BF, BE Výrobek je určen pro ovládání a přestavování vzduchotechnických a klimatizačních klapek Servopohony s napájením 24 V LM, NM,

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Igor Blanárik, Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Konference AACL, Praha, 22. března 2013 Detekce HPV a

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Ď Ů Ň ž Ů ž ň ž ž ž Č Č Ď Č ž Ě ž ž ž ž ň ž ž ž ž ž ž ž Ě ň ž ž ž ž Ďž ň ž Č Č ň Č Ď Ě Ň Č Ň ž ž ž Ů ň Ň ž ň ň ž ň ň ň ž ň ž Č ž ž Ř ž ž ž ž ň ž ž ž ž Ř ž ň ž ž ž ž ž ž ž Ě Ě Ě Č ž Ď Ř ž ň ň Ř ž ž ž ž

Více

Struktura, obsah, adjustace a odevzdávání diplomové práce předložené k obhajobě na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Struktura, obsah, adjustace a odevzdávání diplomové práce předložené k obhajobě na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Struktura, obsah, adjustace a odevzdávání diplomové práce předložené k obhajobě na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Určeno pro Magisterský studijní program Stavební inženýrství,

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Vyuţití marketingové komunikace v hudebním projektu financovaném pomocí Crowdfundingu

Více

Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Objednací kód (uváděný v katalogu Uchažeče)

Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Objednací kód (uváděný v katalogu Uchažeče) Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Příloha č. 1 Tabulka B - spotřební materiál pro tiskárny a kopírovací zařízení Jednotkové ceny - kalkulační vzorec

Více

á ž Í Í ř Á ď ý Í Í Ť Í Á Á á ž é ý ář ž šš ě č ů é á ř é é š á š ř á ž é á ě á á á ů é ě á é á ř á š ř ž Ž ř á á á ž Ž ž á Ž ř é š č č ý š é č é š š č é č š á ě á čňá ě á á ě á ě á ě ž é á é ř š ě ě á

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích čl. 1 Úvod Obhajoba bakalářské práce (dále jen BP ) pro studenty bakalářského studia v oborech Design, Fotografie a intermediální

Více

!"# $ % &'(' '( $ ) &*'! $ &*''+',! $ $!'(- $. ' '/( 0!. 1, 0'#. 2!'0!. % 3!0 ( %% 5+(! ) 5!' 0!8+'9:'#'# '8 '', ) 5!8+' ' ;' 4< ). 40!

!# $ % &'(' '( $ ) &*'! $ &*''+',! $ $!'(- $. ' '/( 0!. 1, 0'#. 2!'0!. % 3!0 ( %% 5+(! ) 5!' 0!8+'9:'#'# '8 '', ) 5!8+' ' ;' 4< ). 40! 1 !"# $ % &'(' '( $ ) &*'! $ &*''+',! $ $!'(- $. ' '/( 0!. 1, 0'#. 2!'0!.!" # % 3!0 ( 1 % 4!(! 2 %% 5+(! 6 %) 7+( ' 6 $%!& ) 5!' 0!8+'9:'#'# '8 '', ) 5!8+' ' ;' 4< ) )% 5!8+'' '!' ) )) 4*(!':+!' ) ''*''!((

Více

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém Popis systému Popis systému Struktura a koncept Systém je založen na tenkých I/O modulech. Je to velmi kompaktní decentralizovaný modulární systém,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Protokol o určení vnějších vlivů

Protokol o určení vnějších vlivů Rekonstrukce a dostavba polikliniky Hvězdova, Praha 4 Elektroinstalace Projekt pro stavební povolení Protokol o určení vnějších vlivů Určení provedla komise ve složení: předseda Hlavní inženýr projektu

Více

Aproximace funkcí. x je systém m 1 jednoduchých, LN a dostatečně hladkých funkcí. x c m. g 1. g m. a 1. x a 2. x 2 a k. x k b 1. x b 2.

Aproximace funkcí. x je systém m 1 jednoduchých, LN a dostatečně hladkých funkcí. x c m. g 1. g m. a 1. x a 2. x 2 a k. x k b 1. x b 2. Aproximace funkcí Aproximace je výpočet funkčních hodnot funkce z nějaké třídy funkcí, která je v určitém smyslu nejbližší funkci nebo datům, která chceme aproximovat. Třída funkcí, ze které volíme aproximace

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy L b P B b j ž Kř Kř - O S x DEN ý žů b b 2. bř, b ý. Přb ý, b ů, ř, ý ř, g úů, b x w,, ý, j Sb b ý ů, ý j. A Z Sb j š j b, b j, ů g, ý ů x. Z ž žj x řš j. A wb Z fb j j 2. 3. 2013 P B L b. O ř ý : K Z?

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Organizace úvodního týdne pro 1. ročník bakalářského prezenčního studia den čas kde účastníci obory téma kdo

Organizace úvodního týdne pro 1. ročník bakalářského prezenčního studia den čas kde účastníci obory téma kdo Organizace úvodního týdne pro 1. ročník bakalářského prezenčního studia den čas kde účastníci obory téma kdo PO 8:00-8:30 Velký sál OPF 1.r. Bc prezenční Všechny studijní obory 1.r. Bc P PO 8:40-9:40 PO

Více

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum 6. 5. 2010 od 11:00 do 13:00 hodin, Hotel Beránek Petr Wija Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, MPSV Expected increase in senior

Více

š š ý Ú ň Í óš Í ď ýú É Ú Í Í š ý ú ý Ý ž ý š š š ž ž ý ý ú ý ž óď ý ú ý š š ý ý ý ú ý ú Ý Í š ý ý ý ý š š š ž ž ý Í ý ď ý ž ý ď ú ý š š ý ď ý ý ú ý ť Ň ý š ú ý ý š š Ů ú ó ď š Č ň ý ž ž ť Ů ý ť ý ď ý

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

2. Stolový program FORM

2. Stolový program FORM 2. Stolový program FORM Stoly FORM jsou dodávány ve 4 variantách podnoží pro každý tvar stolové desky XX v ceníku nahrazuje kód varianty - FF, DF, PF, TF FF Free Form * ergonomický tvar LTD * podnož v

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016 Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

ůá ř é é í í é ř úř í š ď í š ň š š š ř ř é ř é ř é š ď í ř ů ň ů š í é ř é é ú é ř ř ď ů ů é ř í ů ř í ů ř é ř ř š í í í ř Á ř ř é ď é ú é ý é ý ř í ř í ú í í é ř ď ř í ú í ý ů ý ů í ř é ý ř ď í í š ó

Více

Označovací karty. SES-Markers označovací karty. Produkt skupiny SES-STERLING

Označovací karty. SES-Markers označovací karty. Produkt skupiny SES-STERLING SES-Markers označovací karty SES- MARKERS Produkt skupiny SES-STERLING B1 Označovací karty TEV označovací karty se skládají ze samolepící bavlněné tkaniny opatřené vrstvou plastu, natažené na speciálním

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

TÜV SÜD Czech Stav předpisů EHK a jejich přechodných ustanovení

TÜV SÜD Czech Stav předpisů EHK a jejich přechodných ustanovení Platí lze mítnout 1 Asymetrické světlomety 001200i0 001200_c 02 08.09.01 21.03.02 homolog. jen ple předpisu 112 2 Žárovky asymetrických světlometů 002300i0 03 09.03.86 zrušuje se zrušuje se zrušuje se

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Test Název: test 30 minut Otázek: 30 Možnost opakovat test: Ne. Login: sotova 02.06.2005 12:44 160.216.101.176

Test Název: test 30 minut Otázek: 30 Možnost opakovat test: Ne. Login: sotova 02.06.2005 12:44 160.216.101.176 ] c Test ázev: test 30 minut Otázek: 30 "! #$ % &' ožnost opakovat test: e 30 Informace o studentovi Jméno: RDr. Jarmila ŠOTOVÁ Ph.D. )( *,+-!" - 021 #3! 02.06.2005 12:36 160.216.101.16 Login: sotova '.

Více

Í Ř á ž á ž á ž š á ě Ž Í š á č č ť š š ě ě áč ě Ť áš Ž č Í Č ě Ž Ž č á š ě á á ě á áš č š ě á č ě Ť š á ě á Ě š ě Ť ě š ě š Ť áž ě č á ě ě áč Č ě č á Š á Ž á Ť ě á ť ě ž ě Č š á á ě č ěť č á č ě š š Ž

Více

Společnost Promo Glass s.r.o. Obsah

Společnost Promo Glass s.r.o. Obsah Společnost Promo Glass s.r.o. Promo Glass s.r.o. se od roku 2008 zabývá dovozem a prodejem produktů z optického skla nejvyšší kvality. Nabízíme široký sortiment skleněných trofejí, plaket, reklamních a

Více

<=>FIE= 9:HI?V @<9@SW

<=>FIE= 9:HI?V @<9@SW 9(2& 9:;=?@9AB@ @>CDE

Více

KDE programming tutorial using KDevelop. 1. Nový projekt

KDE programming tutorial using KDevelop. 1. Nový projekt KDE programming tutorial using KDevelop Tutoriál od Richarda Crooka se snažil přeložit a trochu okomentoval Juraj Václavík Poznámka překladatele (dále jen PP): Tento překlad vznikl za účelem vlastního

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

ž ž ž ž ž Č ž Ž Ž Ů Ů ž Č Ú Č ž Č Č Č Č Č Ů ž Ž ž Ž ž Ž Ů Ž ž ž Ů ž ž Ž ž ž Ů Č ž Ž ž ž Ú ž Ú Ú Ó ž Ů Ú ď Č Ú Ú Ú Č Ú Č Č Č Č Č Č ž Č Ú Č Ó Ú Č Ú Č Č Č Ú Ó Č Ú Č Č Č Č Č Ó Ó Ó Č Č Ž Ú ž ž Ú ž ž Ó Ó Ž Ů

Více

1) íselný výraz. 8. roník Algebraické výrazy. Algebraické výrazy výrazy s promnnou

1) íselný výraz. 8. roník Algebraické výrazy. Algebraické výrazy výrazy s promnnou Algebraické výrazy výrazy s promnnou S výrazy jsme se setkali v matematice a fyzice již mnohokrát. Pomocí výraz zapisujeme napíklad matematické vzorce. Vyskytují se v nich jednak ísla, kterým íkáme konstanty

Více

Vyhodnocení průzkumu intenzit na. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Vyhodnocení průzkumu intenzit na. Ing. Michal Dorda, Ph.D. na pozemních komunikacích dle TP 189 Ing. Michal Dorda, Ph.D. 1 Místo: Lažany Datum: Číslo komunikace: I/43 Den týdne: Stanoviště Konec obce Doba průzkumu: 1 Kategorie a třída komunikace 2 Nedělní faktor

Více

OTVÍRANÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY V KOMBINOVANÉM STUDIU NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH + MAGISTRERSKÉ PRO 1. STUPEŇ A ZVÝRAZNĚNÉ OBORY

OTVÍRANÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY V KOMBINOVANÉM STUDIU NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH + MAGISTRERSKÉ PRO 1. STUPEŇ A ZVÝRAZNĚNÉ OBORY OTVÍRANÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY V KOMBINOVANÉM STUDIU NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH + MAGISTRERSKÉ PRO 1. STUPEŇ A ZVÝRAZNĚNÉ OBORY a/spec. pedag. a/spec. pedag. a/spec. pedag. PedF UK PF JČU FPE ZČU PF

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více