VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING SERVICES NÁVRH VYTÁPĚNÍ DĚTSKÉHO DOMOVA DESIGN OF CHILDREN S HOME HEATING DIPLOMOVÁ PRÁCE DIPLOMA THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Bc. JIŘÍ MACEK Ing. LENKA MAUREROVÁ BRNO 2015

2 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Studijní program Typ studijního programu Studijní obor Pracoviště N3607 Stavební inženýrství Navazující magisterský studijní program s prezenční formou studia 3608T001 Pozemní stavby Ústav technických zařízení budov ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Diplomant Bc. Jiří Macek Název Vedoucí diplomové práce Datum zadání diplomové práce Datum odevzdání diplomové práce V Brně dne Návrh vytápění dětského domova Ing. Lenka Maurerová doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA Vedoucí ústavu Děkan Fakulty stavební VUT

3 Podklady a literatura 1. Stavební dokumentace zadané budovy 2. Aktuální legislativa ČR 3. České i zahraniční technické normy 4. Odborná literatura 5. Zdroje na internetu Zásady pro vypracování A. Analýza tématu, cíle a metody řešení - Analýza zadaného tématu, normové a legislativní podklady - Cíl práce, zvolené metody řešení - Aktuální technická řešení v praxi - Teoretické řešení (s využitím fyzikální podstaty dějů) - Experimentální řešení (popis metody a přístrojové techniky) - Řešení využívající výpočetní techniku a modelování B. Aplikace tématu na zadané budově - koncepční řešení - Návrh technického řešení ve 2 až 3 variantách v zadané specializaci (včetně doložených výpočtů) v rozpracovanosti rozšířeného projektu pro stavební povolení: půdorysy v měřítku 1:100, stručná technická zpráva - Ideové řešení navazujících profesí TZB (ZTI, UT, VZT) v zadané budově - Hodnocení navržených variant řešení z hlediska vnitřního prostředí, uživatelského komfortu, prostorových nároků, ekonomiky provozu, dopadu na životní prostředí apod.; C. Technické řešení vybrané varianty - Technické realizační řešení zadané specializace s grafickými i textovými výstupy Předepsané přílohy Licenční smlouva o zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací... Ing. Lenka Maurerová Vedoucí diplomové práce

4 Abstrakt Projekt diplomové práce se zabývá návrhem systému vytápění dětského domova. Objekt má suterén a tři nadzemní podlaží. Objekt je vytápěn deskovými a trubkovými tělesy. Zdroj tepla (plynový kondenzační kotel) je uméstěn v technické místnosti. Klíčová slova desková tělesa, trubková tělesa, podlahové vytápění, kondenzační kotel, zabezpečovací zařízení, příprava teplé vody, tepelná ztráta Abstract This final thesis deals coucerned with design of heating in the children s home. The object has basement and three floors. The objectis heated by means of panel and tubular heaters. The heat source (ga condensing boiler) is located in a technical room. Keywords panel heaters, tubular heaters, underfloor heating, gas condensing boiler, alarm system, hot service watter system, heat loss

5 Bibliografická citace VŠKP Bc. Jiří Macek Návrh vytápění dětského domova. Brno, stran., 8 výkresů a 39 listů příloh. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Ing. Lenka Maurerová.

6 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité informační zdroje. V Brně dne podpis autora Bc. Jiří Macek

7 Poděkování Tímto bych rád poděkoval všem, kteří mi při vypracování diplomové práce pomáhali. Zejména chci poděkovat vedoucí práce Ing. Lence Maurerové za její ochotu, pomoc při vypracování a užitečné rady. Velký dík patří i mé rodině za podporu během dlouhého studia.

8 !!" " #" $#! # $% # & ## ## ' ## (% ## $ ### # ## ( ## ### ) ### (!& ### * #### ### + #"%&# '#" ()*+, (#'!( # # $!# $!$# # $ # $,"# $## # (($#! &)-#" #" (."-/

9 / )"0 ) $# 0 --##1 & ((#+ 1 -"2 ( 2 3#"" ", #"0 '-$& '-$& #0 & -$& -$ % -$ -$ # # -$ # -$+.+ -$+ -$ ' /!" ' # )'!, ' ' # )"!!!! ( /! ( /! ) # /% & +

10 ! )!1 / # #" (-!1 ) / )/$( + 0 -/ &0 /) & (0 /) & (%$/0 /) &1! ) & (%! 1) 1 // (%23)) / $(4/$()) 2 ( /0,#" /1 '5) ' (/ ) ' $/1) '$) '# 1)+ ' / (! &' ' "! &' ')& '&$& '/$(& '+& ''!& '$"$&# '4 &# ' 1&# ' &# '# "&# ' %//& '#/ (!! & ' %& (0! '

11 &# )0/ &#""-02 1, ((' / ('

12 BA9: Q6N; 7J?96R: 8DO?N8I;?A9: 7=SI>IALG4 7J?K8?SMED IL;M689:;DCF9?CL6 JDRD9: AG;67H9:2P>B=ET;D78I3A7BIU?68D7=7?NMED;D=BD;?CL<JDRD9:9HL;DBVCFAV7=Q;TI9I / BMF6 Q6N; I9I8GPMED PI>I9< AD >A=M 9IABSD9VCF AIB?I9;6CF AQD;9H P;B6;68DPLB6CD9HJDR:96AIP9=N;9IP>BIA=;DCF9?CL<IAP>MCF=;DCF9?CL<?9N;I8ICD AGKBI9<AIB?I9;G

13 #

14 :;<=:>5=? 7B6CD ED AF=>9V 96ABF AG;67H9: >H;NL<F= =KEDL; I 78=CF=M N;JDCF=M 7B6CD I9I8GPMED AG;67H9: I AGKBI9V P7TN=K ED 9IABSD9I 7=SI>IALT GF8 ( Q +#,''& K4 L;DB=M ND N;I9=A: 7=>B=K9=N;? WQ?99=N;? MS?;: D9DBO?D7J?B=PA=>M;D7D89<D9DBO?D (#-D7D89<N=MN;IAGAKM>=A6CF-V7=QD;;D7D89<F=AVL=9M ()-=>8IF=A<AG;67H9: (')'#'XD7D89<N=MN;IAGAKM>=A6CF-J:7BIAI;D78<A=>G (')'#'XD7D89<N=MN;IAGAKM>=A6CF- IKDP7DQ=AIC:PIJ:PD9: (&#' '-244#43XD7D896=CFBI9IKM>=A &#'##'- ED>9=>MRD9<AV7=Q;=A<F=>9=CD9:IL8IN?Y?LICD=KG;9VCFKM>=A

15 7B6CD ED 96ABF I 7=N=MPD9: >A=M AIB?I9; JDRD9: AG;67H9: >H;NL<F= A<6B4:>B=<9JMBNB4F JDRD9: ED BMQ9:F= AV7=Q;M YGP?L689:CF D7D89< P;B6;G =KEDL;M4 L;DB< EN=M 7=;JDKI 7B= 96ABF P>B=ED;D78I I =;=79VCF 78=CF4 EN=M 7=Q:;69G UCD8 = AVL=9M ED 7J?7=Q:;69? B=PA=>T4 I AV7=QD; PIKDP7DQ=AIC:CF I >I8R:CF PIJ:PD9: ED;<S " #" $# =;8DEN=MPIJ:PD9:4ADL;DBVCFNDN7I8MED7I8?A=I=FJ:A6;D78=9=N9686;LIIL;= AGB=KD9<;D78= L7=LBG;: 7=;JDK 9I AG;67H9: =;=79< N=MN;IAG4 =FJDA I 7J:7BIAM;D78<MS?;L=A<A=>G =;8D8PDB=P>H8?;7=>8D9HL=8?LIF8D>?NDL[ I3 8DL;B=L=;8D X X K3 I8?A=A<L=;8D X X =;8D9ILI7I8967I8?AI2;=79<=8DED3 X X =;8D9I7I8?AIA:CDNLM7D9N;A:

16 8D;D78=9=N9<86;LG>=>6AI9<>==;=79<N=MN;IAG I3 K3 =;8D7IB9: C3 I3 =;8D9:PL=;8IL< X D78=A=>9:L=;8DN9DEAGRR:7BIC=A9:;D78=;=M=;=79<A=>G>= \ X K3 =;8D F=BL=A=>9: N7BIC=A9:;D78=;=M 9I> \ I I C3 =;8D 7IB9: N;JD>=;8IL< 9DS&' LI4 IARIL I3 =;8DAGB=KD9<P8?;?9G K3 =;8DAGB=KD9<P=CD8=AVCF78DCFT C3 I3 =>;8IL=A<L=;8D K3 JD;8IL=A<L=;8D I3 6AHN9<29IP>?3 K3 ;IC?=96B9:29I7=>8IPDQ?N=L8M3 8DP7TN=KM=>A=>MN7I8?9[ I3 K3 I2AD9L=A9:YIN6>M39DK=9I>N;JDCFMA7B=AD>D9:;MBK= )

17 8DL;B=L=;8D 9DEN=M A N8=AI 7BICMEDD8DL;B=L=;D8 >= BI>?6;=BT A VF=>=M D8DL;B=L=;8D =7B=;? L=;8? ED4SDP>D =>7I>IE:AGN=L<7=Q6;DQ9:?9ADN;?CD4L;DB<EN=MM78G9=A<F= P>B=ED;D78I 7=;JDKI4 EIL= ED 78G9=A6 7J:7=ELI 9DK= IA:C MS?AI;D8 P:NL6A6 => >=>IAI;D8D D8DL;B?CL< D9DBO?D AVF=>9=M 9:PL=M NIPKM IS ' F=> >D99H4 L;DB=M N7=;JDK=A6A6? 7B= =N;I;9: D8DL;B=N7=;JDK?QD 7B=A=P9: 96L8I>GMD8DL;B?CL<F=;=7D9:^_ EIL= EN=M 9I7J:L8I> L=;8D 9I;MF6 7I8?AI 68D AGMS:;? P>B=ET ;D78I49I7J:L8I>M;D7D89VCFQDB7I>D8Q?N=86B9:CF7I9D8T >DD8DL;B=L=;D87J?CF6P:9I KB6PDL#D8DL;B=L=;D8 ^_ &

18 56DA<A:I<=6B I8?A=A< L=;8D NA=M L=9N;BMLC: =>7=A:>IE: 7I8?AM I CFIBIL;DBM I8?A=A< L=;8D EN=M L=9N;BM=A69G ;IL4 IKG N78`=AI8G N;I9=AD9=M WQ?99=N; AVB=KG;D7D89< D9DBO?D AP6A?N8=N;? 9I AVL=9M L=;8D I 9I >BMFM 7=MS?;<F= 7I8?AI D9DBO?: >=>I9=M A7I8?AM I;D7D89=M D9DBO?: AGB=KD9=M EN=MP;B6;GL=;8D9IF=M7J?L=9N;BMLC?L=;8TEDMBQ?;6AVRDP;B6;9DAGF9M;D896 N=MA?N8=N;? ND9DBO?: >=>6AI9=M A7I8?AM ED 7=;JDKI B=P8?R=AI; AVFJDA9=N; I N7I89<;D78=7I8?AI VFJDA9=N; 2L1,LO4 1,LO3 ED ;D78= MA=89H9< 7I8?AI 2 LO34 PI L=9N;I9;9:F= ;8ILM I ;D78=;G ;4 ARDCF9G 78G99< 7B=>ML;G N7I8=A69: =CF8IPD9< 9I AVCF=P:;D78=;M; EN=M A IKM8LI#VFJDA9=N;AGKBI9VCF7I8?A^_ B=7I9 JDA=7I8?A=A< JDAH9<KB?LD;G 7BICF=A<X=N; ;J:>H9<X=N; 7BICF=A<X=L=8=A ;J:>H9<X=L=8=A (7BICF=A<XN;BIAI (D9DBOD;?CL<XN;BIAI (7BICF=A<X8I>9= (D9DBOD;?CL<X8I>9= =LN=;=7=AV?O9?; /B?LD;G I7:B )4'1,LO 4#'1,LO '4)1,LO 4)1,LO )41,LO 4&1,LO &41,LO '4+1,LO 4&1,LO 4&1,LO +41,LO 4 &1,LO 4)1,LO &4+1,LO 4&+1,LO #4' 1,LO 4 '1,LO +41,LO 41,LO

19 # P;IS96N7I8=AIC:;D78=;I;ED7B=' = A6PI9<;D78=A7I8?AMAQD;9HL=9>D9PIQ9:F=;D78IA=>9:76BG1DAGRR:9DSAVFJDA9=N; HJ:ND8IK=BI;=B9H ^#_ @DP? =>CF6PDE:C:CF N7I8?9 I ;D7D89VCF N7I8=AIC:F= AP>MCFM I;= P;B6;I ED AH;R?9=M L=;8T N >=N;I;DQ9<;D78=;H N7I8?9 >;IF N7I8?9 8PD PIE?N;?;? L;DBV ;B6;I PL=;8D >= =L=8:- >:LG 8PD;M;= P;B6;M ;B6;G I - P;B6;G4 L;DB< AP9?LIE: M ;MF<F= 7I8?AI3 I = P;B6;G AP9?L8< F=J8IA< N8=SLG 7I8?AI 29I7J AP9?L =U?>M ;B6;G EN=M;= P;B6;G P7TN=KD9< A=>G ;B6;I - EN=M ;= P;B6;G P7TN=KD9< A=>G P;8IL=A<F= L=;8D4 7J:7I>9H P;D7D89< N:;H PI =>N;BI9H9: L=B=P?9HL;DBVCFL=;8TND7=MS:A6>=>9DN K=FMSD8 N=MA?N: 9?SR: S?A=;9=N; L=;8T L=;8T PKHS9< =CD8? ABI;9< A=>G L8DN9=M; 7=> ) \4 IKG 9D>=CF6PD8= L9:PL=;D78=;9: L=B=P? = ND PIE?N;: A=LBMFM L=;8D :PL=;D78=;9: L=B=PD ED P7TN=KD9I L=9>D9PME:C: A=>9: 76B=M4 L;DB=M N7I8?9G AS>G =KNIFME:4 M L=;8T 9I LI7I896 7I8?AI I MF8: 9IA:C =KNIFME: N7I8?9G? N:BM :BI NF=J: 9I =U?> N?J?Q?;V4 L;DBV NA=>=M N8=MQ: 9I LGND8?9M N:B=A=M GND8?9I AGRR: K=> AIBM I EDX8? N=MQ6N;: 78G9T 2N7I8?934 P7TN=KMED +

20 PAVRD9:;D78=;G B=N9<F= K=>M ND PAGRMED? 78=CFG4 _ "<=6B45G6J44KG56DA5 7J?7BIA?; 2=FJ6;;D78=M A=>M3 =MQIN9< 78G9=A< L=;8D EN=M AGKIAD9G;IL4 IKG RL=>8?AVCF 86;DL >==AP>MR:KG8G C= 9DE9?SR: HL;DB<;G7G EN=M >=L=9CDAGKIAD9G;PA 8G9=A< L=;8D EN=M AGB6KH9G A 7B=AD>D9:7B= 78G9 Q? 7B=7I9 DOM8IC? I 7B=A=PL=;8DPIE?RaMEDD8DL;B=9?CL6J:>:C:ED>9=;LI J? WAIF6CF = AG;67H9: B=>?99<F= 9DK= L=M7? N7B6A9<F= ;D7D89<F= P>B=ED ED 9M;9< N8D>=AI; 9HL=8?L YIL;=BT 1N=M KDP7=CFGKGAVL=94 N7=;JDKI I;G7 7I8?AI4 WQ?99=N;4 RL=>8?A?9 >=N;6AIE:C:CF ND >= =AP>MR: I ','\3 ','\3 8D7=Q;MAVL=9=AVCFN;M7`TF=J6LT[ 1D>9=N;M7`=A< A=MN;M7`=A<2>AIAVL=9=A<N;M79H49DEQIN;HE? 'I''dAVL=9M3 'd7da9vavl=9=avn;m7d`47il>=''dn7=e?;h3 8D;G7MF=J6LM =J6LG[ 9IF=J6LM 7JD;8IL '

21 8D7J:A=>MAP>MCFM 7=;JDK?Q ;G7M / =>DK:BIE: AP>MCF 7B= N7I8=A69: P7B=N;=BM4 EN=M?9N;I8=A69G I N7I8?9G EN=M =>A6>H9G I >= AD9L=A9:F= 7B=N;=BM 7=;JDK?Q ;G7M =>DK:BIE: AP>MCF 7B= N7I8=A69: PAD9L=A9:F= 7B=N;=BM I KI6594FQKE=DG6J4<A7L;I<=6P EDLQ9: F=J6L X F=J6LG4 AD L;DBVCF ND 7JD> AP>MCF N KHF=A<QDB7I>8=X7=MS:A6ND7B=C?BLM8IC?=;=79<A=>GAN=MN;IAH(DB7I>8=ED 9M;9= BDOM8=AI; >TA=>T DOM8ICD >8D N;M79H =;6QDL 2;J:N;M7`=A<39DK=78G9M86>8D>?YDBD9Q9:F=;8ILM!:>:C: PIJ:PD9: X >J:AD ND L=;8D PI7I8=AI8G bahq9<f=c 9DN ND L=;8D PI7I8ME: D8DL;B?CL< E?NLBG P>TA=>M WN7=BG 78G9M 7B=A=PM =9?PIQ9:D8DL;B=>IXN8=MS:7B=L=9;B=8M4P>IF=J6LN7B6A9HF=J: DOM8IQ9: PIJ:PD9: X PIE?RaMED 78G9M8=M BDOM8IC? L=;8D AP6A?N8=N;? 9I 7=;JDKH AVL=9M 8G9=A6 X >8D 7B=AD>D9: I ;G7M =KNIFMED >AI 78G9=A< AD9;?8G 9IN;IAD9< 78G9M JDBMR=AIQ;IFM X 7=MS:A6 ND M N7=;JDK?QT;G7M/ 89: YM9LC? A7J:7I>H4 L>G ED =>A=> N7I8?9 7=AH;B9=N;9:CF AD8LV4 7J:7I>H AD8L<F=;IFM 7J?N6A6 AP>MCF 7JDBMR=AIQ;IFM 7J:7I>H P;B6;G;IFM 789: YM9LC? =>L=MJD9: J? =>L=MJD9: ND N7=;JDK?Q AG79D J: PI9DND9: ;D78I =>A<N;

22 6J4<A:I<=6B4KE=O44: >?IO9=N;?CDEDW>BSKIINDBA?N78G9=AVCFL=;8TN;68DN9I>9HER:J:7I>96AGRR:7=J?P=AIC: CD9I 96N;H99<F= 78G9=A<F= L=;8D ED I8D 7=F=>89=M 7DC?Y?LI96N;H99<F=78G9=A<F=L=;8D 6N;H99< 78G9=A< L=;8D 96N;H99<F= 7B=K:F6 78=RD I >:LG L=9N;BMLC? F=J6LM I L=;8D EDE 8PD 7JDN9H BDOM8=AI; A=>G A L=;8? ED 4 8 7=;JDKI 78G9M M 96N;H99<F= 78G9=A<F= L=;8D 9DS M L=;8D N;IC?=96B9:F= D9R: N7=;JDKI ED >69I L=9N;BMLC: 96N;H99<F= 78G9=A<F= L=;8D EIL= CD8LM 5N7=BI ED A9HER:BDOM8ICD^)_

23 G7G96N;H99VCFL=;8T[ 6N;H99V78G9=AVL=;D87=MPD7B=;=7D9: 6N;H99V 78G9=AV L=;D8- PIE?RaMED AG;67H9: I 7BT;=L=AV =FJDA A=>G 6N;H99V 78G9=AV L=;D8 N ;IC?=96B9: NA< L=9N;BMLC? PD L;DB<F= EN=M AGB=KD9G 28?;?9I3 EN=M E?S A N=MQIN9< >=KH 9I WN;M7M =7B=;? L=;8T4 7I;J: 78=CFI AH;R: A=>G AD @=S9=N; 7=MS?;: N;IC?=96B9:CF L=;8T4 7B=;=SD ;G;= WN7=B9<9DS9I7J96N;H99< ;IC?=96B9: L=;D8 ND >=7=BMQMED7=MS:; EIL= P>B=E;D78I PI >=N8MFME:C: N;IBV L>D Ia MS P;DCF9?CLVCF Q? E?9VCF >TA=>T B=KMN;9=N;I>8=MF6S?A=;9=N; KB6PDL##8G9=AVN;IC?=96B9:L=;D8^_ #

24 6J4<A:I<49B485Q4FI<=6B AH;R: 9DS ''d 2AVB=KC? M>6AIE: IS 'd3 L8IN?CLVCF L=;8T;D9;= EDA 9IN;I;4 9DK=a 7=BMR?; 9:PL=;D78=;9: L=B=PD =9>D9PIQ9: 78=CFM =>=89<F= 7B=;? L=B=P? DEQIN;HE? ND ED>96 = 9DBDP=A=M =CD8 9DK= F8?9:L=XF=JQ:L=A=M N8?;?9M 9=SN;A: PL=9>D9P=AI9< A=>G P6A?N: >BMF7I8?AI ;D78=;IN7I8=AIC:F=AP>MCFM ;D78=;I=;=79<N=MN;IAG =>9: 76BI PL=9>D9PMED 7J? 9?SR:;D78=;H 9DS B=N9V K=> N7I8?9 27B=;= N9?SR:;D78=;=M=;=79<A=>G3=N9VK=>N7I8?9ND7=FGKMED>= &\ =N9V K=>ED;D78=;I4 7J? L;DB< 2BD8I;?A9: A8FL=N; AP>MCFM>=N6F9D ''d3 =LM> ;D78=;I L8DN9D 7=> ;D9;= K=>4 9IN;6A6L=9>D9PICD D78=;I B=N9<F= K=>M ED BTP96 7B= BTP9< IKN=8M;9: A8FL=N;? AP>MCFM AH;R:CF AVL=9T ED 9M;9= L=9>D9P6; 9DM;BI8?P=AI; 9DK= F=JQ:LM I A67D9CD AVL=9G L=;8D 2>= Le3 9D9: 9DM;BI8?PICD L=9>D9P6;M 9M;96I'LeAP9?L9DCCI8,FL=9>D9P6;M

25 "<=6B45I5G564KG56DA5 =;8D 9I LI7I896 7I8?AI ND M78I;`ME: QIN;= L>D ND 9DAG78I;: KM>=AI;?9SD9VBNL<N:;HIP6B=AD`EDP>D 9DAVF=>9< ;=7?; ;=7?>8G 9I 7DA96 EN=M 9I7J:L8I>=KG>8:9I=LBIE?C?A?8?PICD4L>D KG QIN;6 >=7BIAI MF8: Q? >JDAI KG8I I9DK= =KG>8:CF4 L>D ND F8D>: 9I =7D9: =8DE? 9I=7IL AGSI>MED 96L8I>9=M ;=79< N=MN;IAG4 L>D N;IQ: 7I8?A= >=78`=AI; =KAGL8D ED>9=M B=Q9H 1D ;IL AF=>9< 9I7J:L8I>7B==KG>8:AP>68D96=>PIN:a=AI9VCF=KC:4EDE?CFS=KGAI;D8<ND9DCF;HE:AP>6; 7=;JDKI >=7BIA=AI; 9IY;M? 7B= 7=F=9 E?9VCF N;B=ET X 9I7J:L8I> 7=86B9: N;I9?CD4 AGN=L=F=BNL<CFI;G48=>HI7=> VF=>GL=;8T9ILI7I8967I8?AI[ D8I;?A9H8DA9V7B=A=P DAVF=>GL=;8T9ILI7I8967I8?AI GRR:7=J?P=AIC:96L8I>GXL=;D84QDB7I>8=4P6N=K9:L4>=7BIA9:7=;BMK:4BDOM86;=B M;9=N;7BIA?>D89<F=P6N=K=A69:I>=78`=A69:P6N=K9:LM^_ KB6PDL# =;D89I9IY;M4A68C=A<;H8DN=L=;8DN ;BMKLG4#=A86>IC:7I9D8^#_

26 "<=6B45GBA4KG56DA5 B=R; 96NG796RICF;I >MN?ALINBDOM8IC: PI;67HC:L8I7LI =>;IF=A6L=MJ=A6L8I7LI ;D7D896?P=8ICD 7J:A=>NDLM9>6B9:F=AP>MCFM 7BALG7B==KN8MFML=;8D CF8I>:C: 7B=;? 7JDFJ6;: A>TN8D>LM AV7I>LM D8DL;B?CL< D9DBO?D F8I>:C: YM9OMED;IL4 SD A L=;8? 9DK=;HN9H PI ED?9N;I8=A69I N7?B68=A6 ;BMK?CD4 L;DB6 7B=CF6P: F=BL=M A=>=M 9I AVN;M7M P L=;8D I;=;BMK?CD ND 9I ED>9< N;BI9H 7J?7=E: L A=>=A=>M I 9I >BMF< N;BI9H ND AGAD>D >= =>7I>M DP? FI>?C? P PIAJD9V4I8DL>GSQ?>8=PE?N;:4SDEDAL=;8?A=>I=;D78=;H+ = 9DK=A:C4=;DAJDNDI7MN;: >= N;M>D9=M A=>M P A=>=A=>M I;= A=>I 7B=CF6P: =CF8IPMED _ F8I>:C: 7B=;? 7JD;=7D9: KV; AGMS:A69I L 9DS ED =CFBI9I 7B=;?7JD;=7D9: ^)_ )

27 I8?A=7B=L=;8D9I;MF67I8?AIND>H8:9I[ 7I8?A=P9D=K9=A?;D89VCFP>B=ETXF9H><IQDB9<MF8:48?O9?;4KB?LD;G4L=LN27I8?AI NAGRR:AVFJDA9=N;:3 7I8?A= P=K9=A?;D89VCFP>B=ET X>JDA= I>JDA9: >JDAH9< KB?LD;G4>JDAH9< 27I8?AIN9?SR:AVFJDA9=N;:3 9I[ =FGK8?A<2MAD8LVCFL=;8T3 7DC?689:7J:7I>N7I8=A69:;MFVCF7I8?AEDEDE?CFP78G`=A69:7I8?AI ;HCF;= L=;8:CF N7I8=AI; >JDA=4 L=LN I MF8: =;8T EN=M 9DEQIN;HE? AGB6KH9GP8?;?9G=MS:AIE:7B?9C?7;PA7B=F=J:A69:1DE?CFWQ?99=N;N7I8=A69:ED=9HC= d;hcf;=l=;8ten=magrr:7=si>ialg 9I 7B=N;=B4 LAT8? NL8I>=A69: 7I8?AI 1DE?CF AVF=>=M ED N9I>96 =KN8MFI I AGN=L6 S?A=;9=N;49DAVF=>=M9M;9=N;BMQ9:F=7J?L86>69: &

28 "65EDLI:I<=6B45GBA4KG56DA5E5?=<>5=DLI7>9<G6R<AK4F> L=;8D 7BICME: KDP =KN8MFG? 9HL=8?L >9: ;HCF;= N7I8=AI; MF8:4 >JDA9: 7D8D;G 7JD>D7NI9< Q? KB?LD;G KV; AD>8D L=;8D 9DK= ADN;IAH9V G;= L=;8D EN=M AGKIAD9G 9I F=J6L =J6L ED PI7:969 I AG7:969 >8D;D78=;G;=79< A=>G VF=>=M ED 7B=A=P4 ED>9=>MCF6 I QIN=AH 9D96B=Q96 =KN8MFI I W>BSKI <6<8G6J4<A5LFI<=6B 7I8=A69: >JDAI 7B=K:F6 I B=>?99< 5Q?99=N;;HCF;= L=;8T ED&d IS #d VF=>=M ED ED>9=>MCF6 =KN8MFIIN9I>9<Q?R;H9:

29 G6J4<A5LFI<=6B F=JD9: N AP>MCFM N7I89V 78G94 LD 5Q?99=N; P78G9=AIC:CF L=;8T 9I IS + d4;d7d89v AVL=9 BDOM8=AI; AP>MCFM A P6A?N8=N;? 9I AD9L=A9:;D78=;H I 7=SI>=AI9< A9?;J9: ;D78=;H ;=79=M 78=CFM 8PD =B?D9;IQ9H N;I9=A?; 7J? ;D7D89VCF P;B6;6CF=KEDL;M I ;A=B 7B= 7J?7=ED9: ED >8D 78I;9<( BDI8?P=A69 9DEQIN;HE? A f ' =>DB9: P78G9=AIC: L=;8D 9I 9IK:PDE: YM9LC? PI7I8=A69: 7I8?AI D8DL;B?CLG I =;8D 9I N7I8=A69: 7=8D9 I KB?LD; >=78`LG4 EIL= 9I7J ND =FJ:AIQ?A=>G^+_ KB6PDL#+ 78G9=AIC:L=;D89I>JDA=IKB?LD;G^'_ +

30 #"%&# '#" ()*+ =MQ?9?;D8 7B=N;M7M;D78I I;D7D89V =>7=B L=9N;BMLCD EN=M P6L8I>9: AD8?Q?9G CFIBIL;DB?PME:C:;D7D89H?P=8IQ9: A8IN;9=N;? N;IADK9:CF L=9N;BMLC: V7=QD; N=MQ?9?;D8T '-X N;IADK9:CFL=9N;BMLC:ED7=N;M796N8D>=A9V[ - GF8D>69:F=>9=;GN=MQ?9?;D8D;D7D89<A=>?A=N;?gG;=F=>9=;GKVAIE:QDB769G =LM> ND KDB=M A7=;IP F=>9=;G => AVB=KCT4 ED >=KB< N? =AHJ?;4 P>I KG8G 7B=AD>D9GPL=MRLGN=MQ?9?;D8D;D7D89<A=>?A=N;?2;D7D89<F==>7=BM3AN=M8I>M AV7=Q;M MAD>D9=M A( & 2( &)#)3 Q8 N;IC?=96B9:F= ;D78=;9:F= 96ABF=A<2AV7=Q;=A<3 - V7=QD;F=>9=;G;D7D89<F==>7=BM7B=LIS>=MABN;AM7=>8D 96N8D>ME:C:F=AP=BCD[ L>D> E h;8=mrali>i9<abn;ag g E hn=mq?9?;d8;d7d89<a=>?a=n;>i9<abn;ag - 'X#['' NDMBQ:F=>9=;G;D7D89<F==>7=BM9IN;BI9H?9;DB?<BM N? I9IN;BI9HDU;DB?<BM ND - V7=QD;F=>9=;G=>7=BM7J?7JDN;M7M;D78I>8D96N8D>ME:C:F=AP=BCD[ - IP6AHBNDMBQ:F=>9=;IN=MQ?9?;D8D7B=N;M7M;D78I7=>8DAP=BCD[ #'

31 D8L=A6;D7D896P;B6;IAG;67H9<F=7B=N;=BMi 4? i 4? 4? ^e_ 4? NDN;I9=A:P96N8D>ME:C:F=AP;IFM[ ^e_4 L>D 2eX3 2eX3 4?O 2eX3 2eX3 j?9; 4? 2\3 j D AD9L=A9:AV7=Q;=A6;D78=;I 2\3 HB96 ;D7D896 P;B6;I 4?D ED ;D7D896 P;B6;I L=9N;BMLC:4 L;DB6 =>>H8MED?9;DB?<B=>DU;DB?<BMDE7BADNDAG7=Q;=MED>9=;8?A<78=CFGL=9N;BMLC:47=;< N?MBQ:N=MQ?9?;D8D7B=N;M7M;D78IIL=BDLQ9:Q?9?;D8 =N;M7MEDND7=>8DAP;IFM[ X X _ ^e X _ L>D L 78=CFI=CF8IP=AI9<L=9N;BMLCD 3 LC X X 3 D L 2X3 L N=MQ?9?;D87B=N;M7M;D78IL=9N;BMLCD X X 3 k M L=BDLQ9:N=MQ?9?;D8 X X 3 HB96;D7D896P;B6;I7JDN9DAG;67H9V7B=N;=B 4?MD ED4EIL96PDA9I7=A:>64 L=9N;BMLCD =>?9;DB?<BM AV7=Q;=A=M AD9L=A9:;D78=;M =;= ND P=F8D>9: M #

32 ^e X _ L>D L 78=CFI=CF8IP=AI9<L=9N;BMLCD 3 LC # X X 3 K M N=MQ?9?;D8BD>MLCD;D78=;G 2X3 j?9;4? AV7=Q;=A6;D78=;I?9;DB?<BM 2\3 j M 2\3 j D AV7=Q;=A6;D78=;IDU;DB?<BM 2\3 L>D Y O! " # $ ^e X _ AD9L=A9:;D78=;G 2X3 Y O ;D78=;=MAD9L=A9:F=AP>MCFMIAD9L=A9:AV7=Q;=A=M;D78=;=M 2X3 L 78=CFI=CF8IP=AI9<L=9N;BMLCD 3 DlM?D4L DLA?AI8D9;9:N=MQ?9?;D87B=N;M7M;D78IQ6N;?KM>=AG X X 3 Z =7BIA9VN=MQ?9?;D84MAISME:C:A8?AN7=>9:A=>GJ?7JD>7=L86>I9< 2X3 j?9;4? AV7=Q;=A6;D78=;I?9;DB?<BM 2\3 2\3 j D AV7=Q;=A6;D78=;IDU;DB?<BM 2\3 D7D896P;B6;IP,>=7B=N;=BN=>8?R9=M;D78=;=M 4?E ND7=Q:;67B=L=9N;BMLCD4

33 ^e X _ L>D Y?E 2X3 L 78=CFI=CF8IP=AI9<L=9N;BMLCD 3 L N=MQ?9?;D87B=N;M7M;D78IL=9N;BMLCD X X @:; PIE?R;H9=M AP>MCFM PI F=>?9M B=PF=>MED FGO?D9?CL< AP>MCFM D7D89=M P;B6;M ^_ %^e X _ & & # F X _! '( ) ^X_ L>D 4? 2e X 3 j?9;4? AV7=Q;=A6;D78=;I?9;DB?<BM 2\3 j D AV7=Q;=A6;D78=;IDU;DB?<BM 2\3? # 3 m FMN;=;IAP>MCFM7J?;D78=;Hj?9;4? X# 2L1LO X X # F X 3 2F X # F X 3 9 X 34EIL=AVN8D>DLP;8IL=A<F=B=P>:8M 'I >=KM>=AG 2X3 D? N;:9:C:N=MQ?9?;D8 2X3 n? L=BDLQ9:N=MQ?9?;D89IAVRLM4L;DBVPIFB9MEDPAVRD9:BGCF8=N;?AH;BMAD AGRR:CF7=8=F6CFKM>=AG=>WB=A9H;DB<9M 2X3 ^_ ##

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO OBJEKTU THE ROOFING OF THE SPORT HALL ÚVODNÍ LISTY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO OBJEKTU THE ROOFING OF THE SPORT HALL ÚVODNÍ LISTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO

Více

!"# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 + % )" 2 3 3 4) 3 5

!# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *&  & & )0+% 0 1 + % ) 2 3 3 4) 3 5 2 3 !"# $ %&%'()* * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 * ) 0%&*&* &) + % )" 2 3 3 4) 3 5 4"6&) 4%"&&)& 4"70 +" 4 5 !" #!$ %&'()(*(+),)- 6 89:!7: 8;?@AB:,!7>=B2CDE,;FG... 16!;

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900 Manipulace Série 000 SpA 4050 LURANO (BG) - Italia Via Cascina Barbellina, 0 Tel. 035/49777 Fax 035/49740 035/4974 http://www.pneumaxspa.com CAP. SOC...700.000 I.V. R.E.A. BERGAMO N. 0798 R.E.A. MILANO

Více

Family house with wine shop, basement, saddle roof with skylight, terrace, commercial rooms, flat.

Family house with wine shop, basement, saddle roof with skylight, terrace, commercial rooms, flat. ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE Bakalářská práce řeší návrh Rodinného domu s prodejnou vín v Kravařích ve Slezsku. Budova má přibližně obdélníkový tvar. Objekt má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní. Dům má

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VYHLÍDKOVÁ VĚŽ V

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ OCELOVÁ HALA PRO PRŮMYSLOVOU VÝROBU STEEL HALL STRUCTURE FOR INDUSTRIAL PRODUCTION

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ OCELOVÁ HALA PRO PRŮMYSLOVOU VÝROBU STEEL HALL STRUCTURE FOR INDUSTRIAL PRODUCTION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ HALA PRO

Více

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK)

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. CERGE UK a Národohospodářský ústav AV ČR GAČR seminář

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS M/46000, M/4600, M/4600 LINTRA PLUS Bezpístnicové válce Dvojčinné, magnetický a nemagnetický píst - Ø 6 až 80 mm Nové odlehčené provedení výlisku s univerzálními montážními drážkami Osvědčený a patentovaný

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Sledujte nás na -42% Outdoorová obuv Wentwood GTX. místo 3499,- Nabídka platí od 13.4. do 24.4.2016 nebo do vyprodání zásob.

Sledujte nás na -42% Outdoorová obuv Wentwood GTX. místo 3499,- Nabídka platí od 13.4. do 24.4.2016 nebo do vyprodání zásob. Sdu n n Nbdk p d d nb d pdn b O E T Z A R VY! Y O ŘÍR k Oud bu Wnwd GTX nk Npk pdn bn GTx kn EVA pn pd nbkn ék ORTHOLITE Sé Sn bpn pn ud nhu b pd Cngp / % NE J CEN A nk ud bu Vn Sk kbn nk x kn pd Th p

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Křenovice horní nádraží - Brno - Blansko - - Skalice nad Svitavou - Březová nad Svitavou (I. část)

Křenovice horní nádraží - Brno - Blansko - - Skalice nad Svitavou - Březová nad Svitavou (I. část) S2+R2 Integrovaný dopravní systém ihomoravského kraje Informace a podněty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz Platí od 14.12.2014 do 12.12.2015 40 Brno 75 Brno zastávka 167 Vyškov 234 Boskovice město 258 Obora

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Ověřená technologie montáže motokáry INDOOR 08

Ověřená technologie montáže motokáry INDOOR 08 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Ústav progresivních technologií pro automobilový průmysl Ověřená technologie montáže motokáry INDOOR 08 Petr

Více

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data.

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Tlačné pružiny Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Každá pružina má své vlastní katalogové číslo. Při objednávce udávejte prosím

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

1 499,- 649,- 2 999,- 749,- 999,- 499,- -34% -35% -30% -37% -50% -52% místo 2 299,- místo 999,- místo 4 299,- místo 1 199,- místo 2 099,- místo 999,-

1 499,- 649,- 2 999,- 749,- 999,- 499,- -34% -35% -30% -37% -50% -52% místo 2 299,- místo 999,- místo 4 299,- místo 1 199,- místo 2 099,- místo 999,- V L A IM Í A I A Č C H A V LK A Ř Á B K Nb d d d9 bd d b FAN INÁM IV U! q 99 99 NJCNA 9 MB 99 99 NJCNA 99 99 99 NJCNA NJCNA MB é é č ZAKU JMH I I I č b j d Č b h M b F ýd d č é b é č éh d óě h g d CLL

Více

Zadání. stereometrie. 1) Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou KS GHM; K AB; BK =3 AK ; M EH; HM =3 EM.

Zadání. stereometrie. 1) Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou KS GHM; K AB; BK =3 AK ; M EH; HM =3 EM. STEREOMETRIE Zadání 1) Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou KS GHM; K AB; BK = AK ; M EH; HM = EM ) Sestrojte řez pravidelného čtyřbokého jehlanu ABCDV rovinou KLM; K AB; BK = AK ; L CD; DL = CL ; M

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

ŠKOLNÍ DEN PRÁZDNINY DOVOLENÁ

ŠKOLNÍ DEN PRÁZDNINY DOVOLENÁ 0 1 Náměstí Míru af 25H 40H 55H af 25H 55H af 25H 55H af af 3 Na výstavišti ag 10H 25H 40H 55H ag 25H 55H ag 25H 55H ag ag 5 Václava Klementa ah 10H 25H 40H 55H ah 25H 55H ah 25H 55H ah ah 7 Městský stadion

Více

ZAŽIJ 799,- -50% místo 1599,- -39% místo 3299,-

ZAŽIJ 799,- -50% místo 1599,- -39% místo 3299,- Nbdk d d nb d dn b T C O ZAŽJ! T S O VOLN k ěk ud bu XT Wng K d Cng HT d EVA k hhnu dné ťnhněn dě % 99 99 nk NE J CEN A 9% 99 999NE J CEN A žk bu GT Snčn běž n dn k kbn ťn n k gu d d EVA 9 % n bu n u n

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D L Á V Á N Í #%&# ,7885-.1512. 53 /3-5/ ;<1=, )">>9C<;D. E>?!A+""+"!A$(FB" "! A$(>%+$!@+>"?

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D L Á V Á N Í #%&# ,7885-.1512. 53 /3-5/ ;<1=, )>>9C<;D. E>?!A++!A$(FB ! A$(>%+$!@+>? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D L Á V Á N Í!"#"#$!%&' ()#*+ $!&%"!& #%&#,-./0 123/2 1-.45-.6.2,7885-.1512. 53 /3-5/ 9&:# ;?"(@* "%&>"( >?$$!A$"!'+ B!>>#-1 -++"!C )">>9C?!A+""+"!A$(FB"

Více

B A B A B A B A A B A B B

B A B A B A B A A B A B B AB ABA BA BABA B AB A B B A A B A B AB A A B B B B ABA B A B A A A A A B A A B A A B A A B A BA B A BA B D A BC A B C A B A B C C ABA B D D ABC D A A B A B C D C B B A A B A B A B A A AB B A AB A B A A

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Ť ď Í Í ó ř á ů ř á ť ř á á á ů ě ř ý Á ř ř ř ě é ř é ě á ý á á á ý á ř ě á ě š ě ý š ě ř ř ě ý ť á ú ú ž ů ýů ě ó é š ě é é šř ř ě ě ý é š šř á á ě á š ě ž á á šř š ě é é ř áž é é ě ě á á á é ř ý š é

Více

Průvodce výběrem Stykače TeSys 5 Od 6 A do 16 A

Průvodce výběrem Stykače TeSys 5 Od 6 A do 16 A Průvodce výběrem Od 6 A do 16 A Použití Jednoduché automatizační systémy Jmenovitý pracovní proud Ie max AC3 (Ue y 440 V) 6 A 6 A Ie AC1 (θ y 40 C) 12 A Jmenovité pracovní napětí 690 V Počet pólů 2 nebo

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

KYVNÉ POHONY. Náhradní díly. Objednací kódy, technická data. Základní rozmìry. Pracovní podmínky. Kyvný pohon s ozubeným høídelem Série 6410

KYVNÉ POHONY. Náhradní díly. Objednací kódy, technická data. Základní rozmìry. Pracovní podmínky. Kyvný pohon s ozubeným høídelem Série 6410 Manipulace Série 00 KYVNÉ POHONY Otoèný stùl s dvoupístovým pohonem Série 00 Strana Náhradní díly Objednací kódy, technická data Základní rozmìry Pracovní podmínky...3. Kyvný pohon s ozubeným høídelem

Více

Vibrační. 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51. 116 VEGASWING série 60. 124 Přehled VEGAVIB. 126 VEGAVIB série 60. 134 Přehled VEGAWAVE

Vibrační. 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51. 116 VEGASWING série 60. 124 Přehled VEGAVIB. 126 VEGAVIB série 60. 134 Přehled VEGAWAVE Vibrační 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51 116 VEGASWING série 60 124 Přehled VEGAVIB 126 VEGAVIB série 60 134 Přehled VEGAWAVE 136 VEGAWAVE série 60 111 Přehled VEGASWING Oblast použití Limitní spínače

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ

Více

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 Účet 028 001 8028 10130 828000 Digitální fotoaparát 0000 001 00010001 1 10685.00 10685.00 8028 100240 828000 Skříň 0000 001 00010008 1 3700.00 3700.00 8028 10225

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

A Průvodní dokument VŠKP

A Průvodní dokument VŠKP VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A Průvodní dokument

Více

SIGNUM 3SB3 Tlačítka a signálky

SIGNUM 3SB3 Tlačítka a signálky SGNUM Tlačítka a signálky Ovladač s nosičem Kulaté plastové 0..-.. Kulaté kovové 5..-.. Čtvercové plastové 1..-.. pro otvor 26 26mm Upozornění! Prosvětlená tlačítka se dodávají včetně montážního můstku

Více

Vzor textu na deskách diplomové práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Jméno Příjmení

Vzor textu na deskách diplomové práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Jméno Příjmení Vzor textu na deskách diplomové práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Rok Jméno Příjmení Vzor titulní strany diplomové práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Více

S2 R2. Přepravu zajišťuje: České dráhy, a. s. Číslo spoje: Číslo linky: Zastávka

S2 R2. Přepravu zajišťuje: České dráhy, a. s. Číslo spoje: Číslo linky: Zastávka Integrovaný dopravní systém ihomoravského kraje Informace a podněty: 4317 4317, www.idsjmk.cz 610 ostěrádky-rešov 40 Brno 7 Brno 210 Ochoz u Brna 17 Vyškov zastávka 12 Kuřim 167 Vyškov 221 Okružní 221

Více

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Bakalářské, diplomové a rigorózní práce odevzdávané k obhajobě na Přírodovědecké

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Periodická soustava prvků Chemické prvky V současné době známe 104 chemických prvků. Většina z nich se vyskytuje v přírodě. Jen malá část byla

Více

Milí závodníci, Občas sledujte náš i váš web WWW.XTERRA.CZ, který už brzy změní svou tvář a všechny aktuální informace najdete právě tam.

Milí závodníci, Občas sledujte náš i váš web WWW.XTERRA.CZ, který už brzy změní svou tvář a všechny aktuální informace najdete právě tam. Milí závodníci, Chceme, aby jste na své výkony ze závodů XTERRA nikdy nezapomněli, proto vydáváme tuto ročenku, která vám kdykoliv připomene výsledky ze sezóny 2009. Celkem sedm závodů Českého poháru Xterra

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

VLIV TVARU VÝSTUPNÍ HRANY LOPATKOVÉ MŘÍŽE NA PARAMETRY HYDRAULICKÉHO STROJE

VLIV TVARU VÝSTUPNÍ HRANY LOPATKOVÉ MŘÍŽE NA PARAMETRY HYDRAULICKÉHO STROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE VLIV TVARU VÝSTUPNÍ HRANY LOPATKOVÉ MŘÍŽE

Více

Obecního úřadu v Palkovicích

Obecního úřadu v Palkovicích O úř P 07/2014 ů ř J ř V Př ň ř ř ř Z E3 U ř ř R M ř S U V AM ř č K C č č P E Z P N P Z SDH 014 Z ř úč R 2 č Z E f L č J R N ř B ú Bč V ř č 2014 D K č H 1 1 č M 16 M AMS ů ů S V č č č ř Hč C ů V -K č N

Více

VIPA systém 300S vysokorychlostní řídicí systém

VIPA systém 300S vysokorychlostní řídicí systém Systém 200V Systém 100V S VIPA SPEED7 Technologií je systém 300S nejrychlejší řídicí systém na světě programovatelný se Siemens STEP7. Paměť pro program a data je integrovaná v základu SPEED7 CPU. Díky

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Lineární pohon příslušenství (upevnění a snímače polohy) konstrukční řada OSP-E

Lineární pohon příslušenství (upevnění a snímače polohy) konstrukční řada OSP-E Lineární pohon příslušenství (upevnění a snímače polohy) konstrukční řada OSP- Obsah Název Pohyblivý unašeč Upevnění vík Upevnění vík (pro lineární pohon s vedením) Středová podpěra Středová podpěra (pro

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES POLYFUNKČNÍ DŮM MULTIFUNCTIONAL BUILDING

Více

! "# $%&!!"#$!"#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5

! # $%&!!#$!#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5 ! "# $%&!!"#$!"#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5 %&!'!$ ' ( ( ) *) $( ) "*+,-#-,./( 012-34#( 0 '5#( -# 1/6,0/157( 0%-#4 8*9-# 1--#-17 :( ;2?9,0 4--0( )5@ 4* AB( C A)D 0

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES JEZDECKÁ HALA V ESKÉM

Více

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Akce: Novostavba rodinného domu, včetně inženýrských sítí, vsakovacího objektu dešťových vod, žumpy, zpevněných ploch a oplocení na pozemku parc. č. 1385/104 a 1385/85

Více

OBSAH POTRUBÍ PRO GRAVITACI A VÝTLAKY TROUBA INTEGRAL 84 TROUBA INTEGRAL TT 85 TROUBA INTEGRAL PH1 86 TROUBA INTEGRAL TEPELNĚ IZOLOVANÁ 87 SPOJE

OBSAH POTRUBÍ PRO GRAVITACI A VÝTLAKY TROUBA INTEGRAL 84 TROUBA INTEGRAL TT 85 TROUBA INTEGRAL PH1 86 TROUBA INTEGRAL TEPELNĚ IZOLOVANÁ 87 SPOJE OBSAH POTRUBÍ PRO GRAVITACI A VÝTLAKY TROUBA INTEGRAL 84 TROUBA INTEGRAL TT 85 TROUBA INTEGRAL PH1 86 TROUBA INTEGRAL TEPELNĚ IZOLOVANÁ 87 SPOJE SPOJ STANDARD 88 SPOJ I.M. (INTERMATERIAL) 89 ZÁMKOVÉ SPOJE

Více

[bar] -0,3 (-4,4 PSI) [bar] 0,5 (7,3 PSI)

[bar] -0,3 (-4,4 PSI) [bar] 0,5 (7,3 PSI) Zubové čerpadlo High Performance Line GP do 31 cm 3 (1,9 in 3 ) p max 3 bar ( PSI) otáčky od do ot/min Technické parametry Provozní tlak bar, špičkový tlak 3 bar Čerpadlo z vysokopevnostní hliníkové slitiny

Více

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY VZÁCNÉPLYNY ACH 02 Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY 1 VZÁCNÉ PLYNY 2 Vzácné plyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII s 2 p

Více

FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV VODNÍCH STAVEB STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V LOKALITE DOLNÍ LOUČKY

FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV VODNÍCH STAVEB STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V LOKALITE DOLNÍ LOUČKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERZITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV VODNÍCH STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF WATER STRUCTURES STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V LOKALITE

Více

Vzor textu na deskách bakalářské práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jméno Příjmení

Vzor textu na deskách bakalářské práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jméno Příjmení Vzor textu na deskách bakalářské práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno Příjmení Vzor titulní strany bakalářské práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Více

"#$$% &%'%'( !"#!$%& '(&))(&)(&*$+&,)!

#$$% &%'%'( !#!$%& '(&))(&)(&*$+&,)! ! "#$$% &%'%'(!"#!$%& '(&))(&)(&*$+&,)! Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE 1. Základní údaje 1.1. Rozsah projektu Předmětem této projektové dokumentace je dokumentace pro výběr zhotovitele akce Stavební úpravy MŠ Pražská 1908/2a, Svitavy SO 02

Více

Horní Slavkov Dodávka a montáž výtahu objektu č. 22 D1.4a. Silnoproudá elektrotechnika

Horní Slavkov Dodávka a montáž výtahu objektu č. 22 D1.4a. Silnoproudá elektrotechnika 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE VÝTAHU NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Objekt přístavby výtahu v areálu věznice v Horním Slavkově, objekt č. 22 bude na rozvod elektrické energie připojen takto: Ve 4.NP objektu

Více

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Siemens s.r.o. Markova 953, Frenštát

Více

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat?

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek Elektronizace zdravotnictví je velké téma Proč vůbec elektronizovat zdravotnictví? Jediný rozumný důvod

Více

VEHICLE CERTIFICATION LABEL

VEHICLE CERTIFICATION LABEL VEHICLE CERTIFICATION LABEL PREDMLUVA WINDSTAR TENTO KATALOG OBSAHUJE INFORMACE O VOZIDLE WINDSTAR, VYRÁBENÉM OD 1094 Štítek osvedcení vozidla Štítek osvedcení vozidla je pripevnen k zajištovacímu okraji

Více

4. Model M1 syntetická geometrie

4. Model M1 syntetická geometrie 4. Model M1 sytetiká geometrie V této kapitole se udeme zaývat vektory, jejih vlastostmi a využitím v geometrii. Neudeme přitom rozlišovat, jestli se jedá je o roviu (dvě dimeze) eo prostor (tři dimeze).

Více

NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE VÍCEPODLAŽNÍHO OBJEKTU

NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE VÍCEPODLAŽNÍHO OBJEKTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Válec pístní tyče Normované válce ISO 15552, série TRB. Katalogová brožurka

Válec pístní tyče Normované válce ISO 15552, série TRB. Katalogová brožurka ISO 15552, série TRB Katalogová brožurka 2 ISO 15552, série TRB Válec zakotvení Přípoje: G 1/8 - G 1/2 Dvojčinný S magnetickým pístem Tlumení: pneumaticky, nastavitelný Pístní tyč: Vnější závit Volitelně

Více

STEREOMETRIE ZÁKLADNÍ POJMY, METRICKÉ VLASTNOSTI, ODCHYLKY, VZDÁLENOSTI. STEREOMETRIE geometrie v prostoru

STEREOMETRIE ZÁKLADNÍ POJMY, METRICKÉ VLASTNOSTI, ODCHYLKY, VZDÁLENOSTI. STEREOMETRIE geometrie v prostoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MATEMATIKA DRUHÝ Mgr. Tomáš MAŇÁK 4. května 2014 Název zpracovaného celku: STEREOMETRIE ZÁKLADNÍ POJMY, METRICKÉ VLASTNOSTI, ODCHYLKY, VZDÁLENOSTI STEREOMETRIE geometrie

Více

Palk ice. let. Obecního úřadu v Palkovicích 05/2015. va vybojoval v. bhájil tak putovní. Martina Mertová. ajská soutěž ve

Palk ice. let. Obecního úřadu v Palkovicích 05/2015. va vybojoval v. bhájil tak putovní. Martina Mertová. ajská soutěž ve K š VP FM V 19 P š F Mš K 21 M M O ú P 05/2015 15 Nš 4 ů J P Š Z Mň 16 P 625 1390 2015 š ó š ú š V R š ú 27 f V š g fg T MŠ ZŠ ů š š N Š š ů P š 15 V š J fgf R G š J š f ů š ů N š ů A T ů ú V K T š D M

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

P R Ů V O D N Í Z P R Á V A

P R Ů V O D N Í Z P R Á V A Název a místo opravy: Stupeň dokumentace: N á v r h o p r a v y - r e a l i z a c e Předpokládaný rok výstavby: 2 0 16 Akce obsahuje: 1) Veřejné osvětlení P R Ů V O D N Í Z P R Á V A k opravě Investor

Více

Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko 1MJ6. 18,5-200 kw. Katalog K 12-0101 CZ

Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko 1MJ6. 18,5-200 kw. Katalog K 12-0101 CZ Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0101 CZ Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko Motory s kotvou nakrátko Obsah Všeobecné údaje Struktura objednacího

Více

Radioizotopové. 166 Přehled PROTRAC 170 FIBERTRAC 172 SOLITRAC 174 POINTRAC 176 MINITRAC 178 WEIGHTRAC 180 VEGASOURCE. 184 Radioaktivní zdroj

Radioizotopové. 166 Přehled PROTRAC 170 FIBERTRAC 172 SOLITRAC 174 POINTRAC 176 MINITRAC 178 WEIGHTRAC 180 VEGASOURCE. 184 Radioaktivní zdroj Radioizotopové 166 Přehled PROTRAC 170 FIBERTRAC 172 SOLITRAC 174 POINTRAC 176 MINITRAC 178 WEIGHTRAC 180 VEGASOURCE 184 Radioaktivní zdroj 185 Montážní držák, Vodní/Vzduchové chlazení 165 Přehled PROTRAC

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

! "#" $ % % &$ ' ( # )

! # $ % % &$ ' ( # ) "#"$%% &$'(# ) "# $ %& ' "*+ ", -.-/% ", ) 0"/-/% 1 1"234/ 5" 5 "#) 0 6",7## 5 8"3/ /. 0 "%#) #9 10 ",. :% ; /% # /;.)9).% # #) =? /#) ;/ " @A : "#" ) A% 3?>#B#: @C3 55516

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BYTOVÝ DŮM BLOCK OF FLATS FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BYTOVÝ DŮM BLOCK OF FLATS FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES BYTOVÝ DŮM BLOCK OF FLATS DIPLOMOVÁ

Více

JAZYK PRÁCE: ČESKÝ. Vedoucí práce: Oponent práce: Klíčová slova (česká): Anotace. Anotace (anglická):

JAZYK PRÁCE: ČESKÝ. Vedoucí práce: Oponent práce: Klíčová slova (česká): Anotace. Anotace (anglická): ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Pavel Tománek AR 2012/2013, LS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: POLYFUNKČNÍ DŮM U BOTIČE V PRAZE 10 (ČJ) (AJ) MULTI-FUNCTIONAL BUILDING

Více

============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ==========================

============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ========================== ============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ========================== AKCE INVESTOR MÍSTO OKRES : STAVEBNÍ ÚPRAVY RD POLNÁ č.p.268 k.ú. POLNÁ U ČESKÉHO KRUMLOVA : VLS-ČR sp, divize HORNÍ PLANÁ

Více

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy,

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy, Státní bakalářská zkouška. 9. 05 Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika (test s řešením) Jméno: Pokyny k řešení testu: Ke každé úloze je správně pouze jedna odpověď. Čas k řešení je 0 minut (6

Více

M I N I S T E R S T V A V N I T R A

M I N I S T E R S T V A V N I T R A VMV čá. 24/2008 (část II) V Ě S T N Í K M I N I S T E R S T V A V N I T R A Ročník 2008 V Praze dne 3. března 2008 Částka 24 O B S A H Část II Oznámení Ministerstva vnitra podle zákona č. 365/2000 Sb.

Více

KLASIFIKACE RASTROVÝCH DAT METODAMI STROJOVÉHO UČENÍ

KLASIFIKACE RASTROVÝCH DAT METODAMI STROJOVÉHO UČENÍ MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY KLASIFIKACE RASTROVÝCH DAT METODAMI STROJOVÉHO UČENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Andrea KÝNOVÁ Brno, 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY STANOVENÍ KASEINOVÝCH

Více

BEZPÍSTNICOVÉ VÁLCE Série 1600

BEZPÍSTNICOVÉ VÁLCE Série 1600 BEZPÍSTNICOVÉ VÁLCE Série 600 Všeobecně Bezpístnicové válce Příslušenství Lankové válce.0 7.0.-. 7. 7..6-.9 7.6 7.9.0 7.0 Bezpístnicové válce Série 600 Všeobecně Důvodem výroby bezpístnicových válců je

Více

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Výpis materiálu. Výkresy: č. měřítko název E-01 1:50 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Výpis materiálu. Výkresy: č. měřítko název E-01 1:50 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů SEZNAM DOKUMENTACE Textová část Technická zpráva Výpis materiálu Výkresy č. měřítko název E-01 150 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů TECHNICKÁ ZPRÁVA Všeobecné údaje Výchozí podklady stavební

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES BYTOVÝ DM V KYJOV APARTMENT BUILDING

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE +41,700 +10,300 +8,800 +8,100 +7,930 +6,890 +6,200 +3,600 +2,200 +1,010 ±0,000 ±0,000 O2 O5 O5 O5 +4,540 O2 O2 O2 O3 O3 D9 O3

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE +41,700 +10,300 +8,800 +8,100 +7,930 +6,890 +6,200 +3,600 +2,200 +1,010 ±0,000 ±0,000 O2 O5 O5 O5 +4,540 O2 O2 O2 O3 O3 D9 O3 +4, BAKALÁŘSKÁ PRÁCE +0,300 +8, +8,00 +6,200 +7,930 +6,890 O2 O2 O2 O2 O O O +4,40 O3 O3 D9 O3 O3 +3,600 +2,200 +,00 O2 O O O +,2 ±0,000 ±0,000 !! " < '%! %! @ $ @ '%!! @! @! & @! & # $ # " %! #! & #!

Více

+/?& '1# ' '$ - ' # '1# ' '$ -%&

+/?& '1# ' '$ - ' # '1# ' '$ -%& !"#$% &'(# )*)*++$ ,'!.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/ +0&','' '&# '&1# +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

BYTOVÝ DŮM S OBČANSKOU VYBAVENOSTÍ MULTIFUNCTIONAL BUILDING

BYTOVÝ DŮM S OBČANSKOU VYBAVENOSTÍ MULTIFUNCTIONAL BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES BYTOVÝ DŮM S OBČANSKOU VYBAVENOSTÍ

Více

Přepínací ventily SSR 6-3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB 6-5 CS 6-9 SPZBE 6-11 SPV / SPZ 6-13 C4V. 6-15 Zpětné ventily, nepřímo ovládané CPS

Přepínací ventily SSR 6-3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB 6-5 CS 6-9 SPZBE 6-11 SPV / SPZ 6-13 C4V. 6-15 Zpětné ventily, nepřímo ovládané CPS Obsah Kapitola : Zpětné ventily Řada Popis Velikost Montáž Strana Parker Standard DIN / ISO 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 0 10 1 25 32 Přepínací ventily SSR -3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB -5 CS -9 SPZBE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č.

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č. 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Z důvodu navýšení chladícího výkonu a výměně chladící technologie v objektu MÚ v Sokolově dojde z hlediska napájení elektrickou energií k

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE 1. Základní údaje 1.1. Rozsah projektu Předmětem této projektové dokumentace je dokumentace pro výběr zhotovitele akce Snížení energetické náročnosti budov mateřské školy

Více

NOVÁ SLEVOVÁ KNÍŽKA: Ušetřete až 19 350 Kč! Platnost 13.9.-13.10.2015! -45%

NOVÁ SLEVOVÁ KNÍŽKA: Ušetřete až 19 350 Kč! Platnost 13.9.-13.10.2015! -45% Sd n n Nbdk p d d nb d pdn b Od b MTR V hk phdn kě k én dn - hn Mh ng h pdšk: -D Tx Mfb VENh Fp pdš: gpx Gk EVA Dk Pnk PO U K ÁZ K -% NE J C E NA NOVÁ SLEVOVÁ KNÍŽKA: A TENTO PODZIM VÁS ROZHÝBE INTERSPORT!

Více

Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technickoekonomických studijních programů Registrační číslo projektu:

Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technickoekonomických studijních programů Registrační číslo projektu: Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technickoekonomických studijních programů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

1. Všeobecná část. 2. Technická část

1. Všeobecná část. 2. Technická část DŮM JEDNÍM TAHEM RODINNÝ DŮM RD-18 POSEIDÓN 2 1. Všeobecná část 1.1. Předmět projektu Projektem je řešena elektroinstalace panelového rodinného domu. Tento projekt je zpracován pro účely vydání stavebního

Více

Pneumatické válce HAFNER

Pneumatické válce HAFNER Pneumatické válce HAFNER výrobce: Hafner - Pneumatik Krämer KG Stammheimer Strasse 10 D - 70806 Kornwestheim tel.:+49 7154 82 72 60 fax:+49 7154 82 72 68 e-mail: info@hafner-pneumatik.de www.hafner-pneumatik.com

Více

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci rekonstrukce kotelny kino Český Dub v rozsahu realizační dokumentace. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů

Více