Optimalizace nákladů na elektrickou energii Karlovarského kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Optimalizace nákladů na elektrickou energii Karlovarského kraje"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Optimalizace nákladů na elektrickou energii Karlovarského kraje Diplomová práce Autor: Miroslav Očenášek finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, Csc. Praha Duben 2011

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Karlových Varech Miroslav Očenášek

3 Poděkování: Velice děkuji doc. Ing. Františku Pavelkovi, Csc. za pomoc, cenné připomínky a konzultace, které mi poskytl během vypracování této diplomové práce. Dále bych rád poděkoval JUDr. Jiřímu Hrádkovi za právní a odborné konzultace v oblasti zadávání veřejných zakázek a Ing. Dagmar Divišové a Ing. Petru Klíčkovi za poskytování ekonomických dat a informací z nákladového účetnictví Karlovarského kraje.

4 ANOTACE Práce řeší otázku, zda je možné při současném stavu legislativy a při známé situaci na trhu s elektrickou energií v České republice optimalizovat náklady na elektrickou energii v rozpočtu Karlovarského kraje resp. vyššího samosprávného celku a jeho organizací, formou efektivnějšího nákupu silové elektrické energie. Práce obsahuje analýzu trhu s elektrickou energií v České republice a analýzu nákladů na elektrickou energii Karlovarského kraje a jeho organizací za období let Provedená analýza nákladů je pak základem pro rozklad možných variant optimalizace těchto nákladů z ekonomického a účetního hlediska. Výsledkem práce je konkrétní vyčíslení možné finanční úspory Karlovarského kraje a specifikace způsobů jak těchto úspor dosáhnout. V tomto smyslu se práce, na základě výsledků analýzy a efektivity možné optimalizace nákladů, detailněji zaměřuje na využití synergického efektu při procesu centrálního nákupu silové elektrické energie. Vzhledem k charakteru Karlovarského kraje jako veřejného subjektu přenesené státní správy a krajské samosprávy je centrální nákup elektrické energie v závěru práce zhodnocen z pohledu zákona o zadávání veřejných zakázek. Klíčová slova Analýza, elektrická energie, náklady, Karlovarský kraj, optimalizace, veřejná zakázka.

5 ANNOTATION The thesis is to find out, whether the optimization of the electricity costs in the Karlovy Vary Region budget or rather the budget of the higher-level territorial administrative unit and its organizations is feasible, providing the existing legislative conditions and a known situation in the electricity market in the Czech Republic. The thesis includes the analysis of the electricity market in the Czech Republic and the analysis of the electricity costs spent by the Karlovy Vary Region and its organizations through the years The cost analysis represents the ground for the potential cost optimization variants from both the economic and accounting view. The thesis results in the concrete quantification of the potential money savings in the Karlovy Vary Region budget and specification of the ways how to reach it. In this sense, based on the analysis results and on the effectiveness of the possible cost optimization, the thesis is focused on the application of the synergic effect in the process of centrally purchased electricity. In relation to the status of the Karlovy Vary Region as a public subject executing state administration and self-government, the central purchase of electricity is summed up at the end of the thesis with respect to the Public Contracts Act. Keywords Analysis, electrical power, costs, Karlovy Vary Region, optimalization, public order.

6 OBSAH ÚVOD 8 1. LEGISLATIVA NA ČESKÉM ENERGETICKÉM TRHU Přehled energetické legislativy v ČR Oblasti upravované energetickým zákonem Oblasti upravované pravidly trhu s elektřinou SPECIFIKA TRHU S ELEKTŘINOU Skladba ceny za elektřinu Fungování trhu s elektřinou Základní formy trhů Subjekty na trhu s elektřinou Možnosti nákupu elektřiny na liberalizovaném trhu PXE - Pražská energetická burza Komoditní burza Kladno MOŽNOSTI CHOVÁNÍ ODBĚRATELE Z VEŘEJNÉHO SEKTORU NA TRHU S ELEKTŘINOU Proces změny dodavatele elektřiny Přínosy a rizika změny dodavatele elektřiny Práva a povinnosti odběratele a dodavatele elektřiny OBCHODNÍCI S ENERGIÍ A KARLOVARSKÝ KRAJ Obchodníci s elektřinou Obchodníci s elektřinou v Karlovarském kraji Karlovarský kraj stručná charakteristika VÚC Karlovarský kraj náklady na elektřinu FINANČNÍ ANALÝZA NÁKLADŮ KARLOVARSKÉHO KRAJE NA ELEKTŘINU Základní analýza dat Výchozí hypotéza pro analýzu Náklady organizací Karlovarského kraje na elektřinu Rozbor nákladů na elektřinu u organizací Karlovarského kraje Použité vzorce pro výpočet Zjištěná struktura nákladů Shrnutí výsledků 52 6

7 6. VARIANTY ŘEŠENÍ OPTIMALIZACE Změna charakteru odběru Individuální výběrové řízení na dodávku silové elektřiny Centrální nákup silové elektické energie EKONOMICKÁ, ÚČETNÍ A DAŇOVÁ ANALÝZA ŘEŠENÍ Analýza ekonomického přínosu projektu centrálního nákupu elektřiny pro Karlovarský kraj Studie účetního řešení Studie daňových aspektů APLIKACE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH PŘI ŘEŠENÍ OPTIMALIZACE NÁKLADŮ NA ELEKTRICKOU ENERGII Úvod do problematiky veřejných zakázek a vymezení základních pojmů Nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky a zakázky malého rozsahu Formy zadávání veřejných zakázek v ČR Možné typy zadávacího řízení Zadávání veřejných zakázek pomocí elektronické aukce Možné varianty řešení zadávacího řízení centrálního nákupu pro Karlovarský kraj SWOT analýza variant řešení zadávacího řízení Organizace zadávacího řízení 75 ZÁVĚR 80 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 85 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 87 SEZNAM POUŽITÝCH SCHÉMAT 87 SEZNAM POUŽITÝCH GRAFŮ 88 SEZNAM POUŽITÝCH TABULEK 88 SEZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKŮ 89 SEZNAM PŘÍLOH 89 7

8 ÚVOD Předkládaná práce Optimalizace nákladů na elektrickou energii Karlovarského kraje je vypracována na základě otázky, zda je možné při současném stavu legislativy a při známé situaci na trhu s elektrickou energií optimalizovat náklady na elektrickou energii v rozpočtu vyššího samosprávného celku a jeho organizací formou efektivnějšího nákupu silové elektrické energie. Elektrická energie neboli elektřina je fyzikálně definována jako souhrn elektrostatických a elektrodynamických jevů a jako výrobní komodita a vzácný statek je obchodována na trzích. Cílem práce je provést analýzu trhu s elektřinou v České republice (dále jen ČR ), analýzu nákladů na elektřinu Karlovarského kraje a navrhnout a vyčíslit varianty optimalizace těchto nákladů. Výsledkem práce je tedy vyčíslení možné finanční úspory při nákupu silové elektrické energie a specifikace způsobů jak těchto úspor dosáhnout. V tomto smyslu se práce detailněji zaměřuje na využití synergického efektu při procesu centrálního nákupu silové elektrické energie. Práce dále podrobně popisuje tvorbu cen elektřiny, situaci na trhu s elektřinou v ČR a možné chování odběratele z veřejného sektoru na tomto trhu. Následně rovněž zkoumá uvedenou problematiku z ekonomického a účetního hlediska a vzhledem k pozici Karlovarského kraje jako subjektu veřejné správy zejména z pohledu zákona o veřejných zakázkách. Závěry a doporučení uvedené v této práci lze efektivně aplikovat ve veřejném sektoru resp. u územních celků, které jsou zřizovateli dalších organizací, jako základ metodiky pro efektivní nákup elektřiny a rozhodování vedoucí k dosažení úspor veřejných rozpočtů. Předpokladem provedení nákladové analýzy bylo zkoumání finančních a technických dat, jejichž předmětem je dodávka elektřiny pro organizace Karlovarského kraje. Výsledkem tohoto zkoumání je pak přehled základních údajů, které jsou klíčové pro zjištění optimalizace nákladů formou nákupu silové elektřiny. Část dat pro analýzu byla získána z centrálního účetnictví Karlovarského kraje, část z analýzy celkové energetické spotřeby Karlovarského kraje a část z přímého (osobního) šetření u organizací Karlovarského kraje. 8

9 1. LEGISLATIVA NA ČESKÉM ENERGETICKÉM TRHU 1.1. PŘEHLED ENERGETICKÉ LEGISLATIVY V ČR Přehled právních předpisů uvedený v této kapitole se týká pouze regulace vztahů na trhu s elektřinou. Související vazby, jako např. hospodaření s energií, teplárenství, plynem, vydávání licencí, podklady pro regulaci apod. zde nejsou obsaženy, neboť se základní myšlenkou optimalizace nákladů na elektřinu přímo nesouvisí. Základní pravidla pro regulaci vztahů jednotlivých subjektů na energetických trzích definuje energetický zákon 1. Na energetický zákon navazují prováděcí předpisy vydané ve formě vyhlášky Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (dále jen MPO ) a Energetickým regulačním úřadem 2 (dále jen ERÚ ) OBLASTI UPRAVOVANÉ ENERGETICKÝM ZÁKONEM Energetický zákon upravuje podmínky podnikání, výkon státní správy a regulaci v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené. Energetický zákon má 3 části: a) Obecná část (hlava I.) zejména definuje pojmy, způsob udělování licencí na definované činnosti a práva a práva povinnosti MPO, ERÚ a operátora trhu s elektřinou, a) zvláštní část (hlava II.) se týká elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství a definuje práva a povinnost jednotlivých účastníků trhu a vazeb mezi nimi, b) poslední část (hlavy III. až V.) stanoví správní delikty, určuje roli Státní energetické inspekce a deklaruje společná, přechodná a závěrečná ustanovení. 1 ČR Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 2 Energetický regulační úřad [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <www.eru.cz>. 9

10 1.3. OBLASTI UPRAVOVANÉ PRAVIDLY TRHU S ELEKTŘINOU Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou 3, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění specifikuje zejména následující oblasti: a) Registraci účastníků trhu s elektřinou a registraci údajů ze smluv, b) odchylky účastníků trhu, jejich přiřazování, vyhodnocování a zúčtování, c) typy smluvních vztahů na trhu s elektřinou, d) pravidla přístupu do soustavy, e) pravidla pro přeshraniční přenos elektřiny, f) principy fungování organizovaného trhu s elektřinou, g) pravidla pro nasazování a vyhodnocování podpůrných služeb, h) pravidla pro předávání naměřených údajů o výrobě a spotřebě elektřiny, i) způsob použití a nasazování typových diagramů dodávek, j) principy při změně dodavatele elektřiny, k) principy dodávky v režimu dodavatele poslední instance, l) pravidla pro vyúčtování dodávky elektřiny. 3 ČR Vyhláška ERÚ č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění 10

11 2. SPECIFIKA TRHU S ELEKTŘINOU Trh s elektřinou je specifický zejména v oblasti tvorby konečné ceny za energii a organizací trhu. V této kapitole je představeno fungování trhu, základní formy trhů, subjekty na trhu s elektřinou, organizace trhu s elektřinou a tvorba ceny elektřiny včetně stručného popisu podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby. Český trh s elektřinou je od roku 2006 plně liberalizován pro všechny zákazníky. Každý odběratel si může zvolit svého dodavatele. V našem regionu docházelo v průběhu let k hospodářskému růstu a tím i k růstu poptávky po elektrické energii. Zvýšená poptávka a dožívání stávajícího výrobního zařízení vyvolává potřebu výstavby nových výrobních kapacit. Tato situace v konečném důsledku zvyšuje tlak na růst cen elektřiny. Cena za elektřinu byla podle požadavků energetického zákona rozdělena na regulované platby za dopravu elektřiny elektrickou sítí a platby za vlastní odebranou elektřinu (tzv. silovou elektřinu). Výše regulovaných plateb je každoročně stanovována na návrh regulovaných subjektů rozhodnutím ERÚ, cena silové elektřiny je určována situací na trhu s elektřinou. Vazby mezi jednotlivými činnostmi a subjekty na trhu s ohledem na fyzické dodávky jsou ukázány na následujícím obrázku. Schéma č. 1 Poskytované služby v rámci dodávky elektřiny Zdroj: vlastní návrh služeb v rámci dodávky elektřiny 11

12 Na liberalizovaném trhu s elektřinou je výsledná cena dodávky elektřiny pro odběratele složena z regulovaných částí celkové ceny - zejména činností přirozeně monopolního charakteru, tj. všech činností spojených s dopravou elektřiny od výrobce či distributora prostřednictvím přenosové a distribuční soustavy ke konečnému zákazníkovi, a dále se zajištěním stability elektroenergetického systému a rozvodů z technického i obchodního hlediska. Druhou podstatnou částí výsledné ceny elektrické je neregulovaná cena silové elektřiny, kterou pro jednotlivé kategorie odběratelů stanovují samotní dodavatelé (výrobci a obchodníci) SKLADBA CENY ZA ELEKTŘINU Na českém liberalizovaném trhu s elektřinou je tato cena tvořena dvěma základními složkami: a) Cenou silové elektřiny - neregulovaná složka, b) cenou služeb regulovaná složka ceny. Regulovaná složka, která obsahuje další složky ceny: a) Cenu operátora trhu, b) příspěvek na obnovitelné zdroje energie, c) příspěvek na decentrální výrobu, d) cenu systémové služby, e) cenu za použití ČEPS 4, f) cenu distribuce. Součástí ceny u koncového zákazníka je pak i daň z elektřiny a DPH. 4 ČEPS [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.ceps.cz/>. 12

13 Graf č. 1 - Podíl jednotlivých složek ceny v ceně elektřiny 2011 Zdroj: Nazeleno.cz [online] [cit ]. Složení ceny elektřiny. Dostupné z WWW: <http://www.nazeleno.cz/files/resizedimages/fckgallery/graf-eru-jpg_-1x250.jpg>. Výše podílu regulované složky celkové ceny za elektřinu v roce 2011 činí 56,3 %. Podíl samostatné silové elektřiny v celkových nákladech v roce 2009 činil 43,7 % Cena za silovou elektřinu neregulovaná cena Cena silové elektřiny je základní složkou ceny. Jedná se o cenu výrobců, která má zajistit krytí nákladů výrobce a přiměřenou výnosnost investic. Tato cena by měla být minimalizována působením konkurence mezi dodavateli. Cenu produktů silové elektřiny tvoří dvě části: a) Pevná cena za měsíc její výše se liší dle produktové řady, b) cena za odebranou MWh, která se u některých produktů dělí na cenu v nízkém tarifu (NT) a vysokém tarifu (VT). Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za odebranou elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne veškerá elektřina, kterou v tuto dobu spotřebujete, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro odběratele, kteří využívají energeticky náročné spotřebiče, jako je akumulační nebo přímotopné vytápění a ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jedna cena za odebranou elektřinu. 13

14 Cena silové elektřiny je ovlivněna: a) Charakterem odběru - odběrovým diagramem skutečný diagram odběratele je obchodníkem oceněn individuálně dle jednotlivých produktů elektřiny obchodovaných na trhu, b) velikostí ročního odběru elektřiny velký odběratel je pro dodavatele zajímavější než menší odběratel, c) schopností regulace odběru elektřiny schopnost odběratele operativně řídit velikost svého odběru může být v ceně zohledněna, d) stabilitou odběru převzetí zodpovědnosti za odchylku obchodník promítne do ceny silové elektřiny ve výši tarifu, oceněním a stanovením tolerančního pásma apod Regulované složky ceny elektřiny Cena služeb zahrnuje cenu přenosu, cenu distribuce, systémových služeb, cenu síťových služeb, podporu obnovitelných zdrojů, podporu kombinované výroby elektřiny a tepla (dále jen KVET ), poplatek operátorovi trhu s elektřinou (dále jen OTE ). Tato cena je regulována ERÚ tak, aby odrážela oprávněné náklady a přinášela přiměřenou výnosnost investic poskytovatelům služeb. Obrázek č. 1 - Působnost distribučních společností Zdroj: TRUSTENERGY.cz: [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.trustenergy.cz/wp-content/uploads/2011/01/elektrina-uzemi-pusobnosti-spolecnosti.png>. 14

15 Tyto složky ceny elektřiny jsou každoročně stanovovány na návrh regulovaných subjektů ERÚ a zahrnují následující položky Cena za distribuci elektřiny Rozvod elektřiny k jednotlivým zákazníkům zahrnuje měsíční plat za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem. Jde o částku, která pokrývá fixní náklady provozovatele energetické distribuční soustavy. Platí se ve stálé měsíční výši bez ohledu na to, kolik elektřiny zákazník odebere. Tabulka č. 1 - Vývoj ceny za distribuci Cena za distribuci Kč za MWh Kč 1835 Kč 1981 Kč 2002 Kč 2127 Kč Zdroj: ceníky ČEZ 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 viz příloha č. 2 Graf č. 2 - Vývoj ceny za distribuci v Kč za MWh Vývoj ceny za distribuci Kč/MWh Cena Zdroj: ceníky ČEZ 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 viz příloha č Cena za dopravenou MWh elektřiny Jedná se o cenu za použití přenosové sítě. Ta se opět může dělit na cenu ve vysokém (VT) a nízkém tarifu (NT). Tabulka č. 2 - Vývoj ceny za použití přenosové sítě v Kč za MWh Vývoj ceny za použití přenosové sítě v Kč za MWh ,45 Kč 15,61 Kč 13,41 Kč 20,13 Kč 21,13 Kč 28,08 Kč 41,25 Kč 49,56 Kč 55,01 Kč Zdroj: ceníky ČEZ 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 viz příloha č. 2 15

16 Graf č. 3 - Vývoj ceny za použití přenosové sítě 60 Vývoj ceny za použití přenosové sítě v Kč za MWh cena 0 rok Zdroj: ceníky ČEZ 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 viz příloha č Cena systémových služeb Pokrývá náklady provozovatele energetické přenosové soustavy na nákup tzv. podpůrných služeb od jednotlivých výrobců elektřiny. Tyto služby si lze představit jako nutnou pohotovost elektráren, které pracují jako záložní zdroje pro případ výpadku ve výrobě nebo náhlého zvýšení spotřeby elektřiny. Pro rok 2009 byla určena cena 141,01 Kč za MWh pro rok 2010 cena 153,65 Kč za MWh. Tabulka č. 3 - Vývoj ceny systémových služeb v Kč za MWh Cena systémových služeb v Kč za MWh Kč 159 Kč 172 Kč 172,8 Kč 156,28 Kč 147,15 Kč 147,81 Kč 141,01 Kč 155,4 Kč Zdroj: ceníky ČEZ 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 viz příloha č. 2 Graf č. 4 - Vývoj cena systémových služeb v Kč za MWh Vývoj ceny systémových služeb Kč/MWh cena Zdroj: ceníky ČEZ 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 viz příloha č. 2 16

17 Cena za činnost zúčtování operátora trhu (OTE) Tato cena pokrývá náklady společnosti OTE, která zajišťuje mimo jiné zpracování bilance nabídek a poptávek na dodávku elektřiny, nebo zúčtování odchylek. Pro činnosti operátora trhu s elektřinou platí pro rok pevná cena 4,75 Kč za MWh. Tabulka č. 4 - Vývoj ceny OTE v Kč za MWh Vývoj ceny ze zúčtovaných odchylek OTE v Kč za MWh ,1 Kč 4,1 Kč 4,1 Kč 4,63 Kč 4,63 Kč 4,63 Kč 4,75 Kč 4,75 Kč 4,75 Kč Zdroj: ceníky ČEZ 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 viz příloha č. 2 Graf č. 5 - Vývoj ceny OTE v Kč za MWh vývoj ceny OTE cena Zdroj: ceníky ČEZ 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 viz příloha č Daň z elektřiny Od roku 2008 je součást ceny elektřiny nově stanovená spotřební daň 5 z elektřiny. Daň z elektřiny je jedna z nově zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči EU. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč za MWh. 5 ČR Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů v platném znění 17

18 Cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) a kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). V souvislosti se vstupem do EU se ČR zavázala podporovat výrobu elektřiny s ohledem na ekologický přínos. Výrobní náklady u těchto zdrojů jsou vyšší, proto jsou pokrývány z tohoto poplatku. Cena na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů je pro rok 2010 stanovena ve výši 166,34 Kč za MWh a v roce ,- Kč za MWh. Tabulka č. 5 - Vývoj ceny na podporu OZE a KVET Cena na podporu výkupu elektřiny OZE a KVET v Kč za MWh ,72 Kč 19,04 Kč 41,51 Kč 39,45 Kč 28,26 Kč 34,13 Kč 40,75 Kč 52,18 Kč 166,34 Kč 370 Kč Zdroj: ceníky ČEZ 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 viz příloha č. 2 Graf č. 6 - Vývoj ceny na podporu OZE a KVET Vývoje ceny OZE a KVET cena Zdroj: ceníky ČEZ 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 viz příloha č. 2 Aktuální ceny regulovaných služeb jsou uvedeny v Cenových rozhodnutích ERÚ 6. Na cenu elektřiny má vliv několik faktorů. Mezi nejvýznamnější patří nabídka a poptávka na trhu elektřinou, cena elektřiny v zahraničí, ceny komodit a cena emisních povolenek. Cena elektřiny v zahraničí má na cenu silové elektřiny v ČR vliv z důvodu propojení soustav mezi jednotlivými státy. Ceny emisních povolenek mají významný vliv na pohyby cen elektřiny na energetické burze. Energetické a průmyslové firmy dostávají v současnosti emisní povolenky zdarma. Od roku 2013 se začne v Evropské unii uplatňovat energetickoklimatický balíček. Emisní povolenky nebudou zdarma, ale budou se prodávat v aukcích. 6 Energetický regulační úřad [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://eru.cz/diasbrowse_articles.php?parentid=113>. 18

19 Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů 7 umožňuje dvě možnosti podpory OZE. První z nich je povinný výkup za ceny určené ERÚ, druhá možnost je prodej na volném trhu a získání tzv. zeleného bonusu neboli příspěvku k ceně elektřiny. Tyto možnosti nelze kombinovat Podpora OZE formou výkupní ceny V případě podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů ve formě výkupních cen má provozovatel regionální distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy povinnost od výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů vykoupit veškerý objem vyrobené elektřiny z daného zdroje. Výkupní ceny byly nastaveny tak, aby za dobu životnosti jednotlivých typů výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů byla výrobcům zaručena patnáctiletá návratnost vložených investic a přiměřený zisk Podpora OZE formou zelených bonusů Zelený bonus je příplatek k tržní ceně elektřiny, který může získat výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů elektřiny. Při podpoře formou zelených bonusů si musí výrobce najít sám svého odběratele elektřiny. V případě, že si výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů zvolí režim podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů ve formě zelených bonusů a prodá vlastní elektřinu za tržní cenu jakémukoliv konečnému zákazníkovi či obchodníkovi s elektřinou, má právo inkasovat od provozovatele regionální distribuční soustavy na základě předloženého výkazu o původu elektřiny zelené bonusy. Zelené bonusy jsou proti výkupním cenám zvýhodněny, neboť v jejich výši je zohledněna zvýšená míra rizika spojená s možností uplatnění vyrobené elektřiny na trhu. Zelené bonusy pro jednotlivé kategorie taktéž zohledňují výši tržní ceny elektřiny pro jednotlivé typy OZE. Výše zeleného bonusu v Kč za MWh je pro každý druh obnovitelného zdroje každoročně upravována a zveřejněna v cenovém rozhodnutí ERÚ. 7 ČR Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 19

20 2.2. FUNGOVÁNÍ TRHU S ELEKTŘINOU Současný trh s elektřinou přešel od kampaňovitého prodeje ke kontinuálnímu obchodování. Základními charakteristikami současného trhu je: a) Kontinuální obchodování, b) funkční spotový trh, c) trvalá likvidita, d) transparentní obchodní místa Pražská energetická burza, e) aukce přeshraničních kapacit a podpůrných služeb. Standardní produkty obchodované na Pražské energetické burze 8 : a) Roční produkty pásmo/špička (BL/PL = Base Load / Peak Load), b) čtvrtletní produkty pásmo/špička (BL/PL = Base Load / Peak Load), c) měsíční produkty pásmo/špička (BL/PL = Base Load / Peak Load). Přínos rozvinutého trhu s elektřinou pro koncového zákazníka: a) Nákup elektřiny v průběhu roku na požadovaná období, b) možnost zajištění ceny elektřiny v příznivém okamžiku (cena, plánování), c) možnost nákupu silové elektřiny na více let dopředu s pevně stanovenou cenou. Velkoobchodní trh s elektřinou charakteristika systému: a) Z pohledu finančního sektoru je elektřina zařazena do koše oblíbených energetických komodit, b) roste vliv spekulativních obchodů, c) existuje časový nesoulad mezi zájmem výroby prodat a zájmem spotřeby koupit, d) ceny energetických komodit (ropy, uhlí a zemní plyn) jsou v čase spojité, cenu elektřiny tvoří ceny spotové a forwardové, rozdíl v ceně spotové a forwardové je tvořen časovou hodnotou peněz. 8 Pražská energetická burza [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <www.pxe.cz>. 20

21 Ceny energetických komodit jsou v čase spojité a cena elektřiny kopíruje cenu energetických komodit na světových trzích. Graf č. 7 - závislost cen elektřiny na cenách ropy Zdroj: 9,10 9 : ROPA BREND [online] [cit ]. Dostupné z WWW: &w=380&curr=USD>. 10 ELEKTŘINA [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://graf.kurzy.cz/grafykomodit/komodity_derivaty_ceny.php?c=6&k=142&oddate= &dodate= &w=380&curr=EUR>. 21

22 2.3. ZÁKLADNÍ FORMY TRHŮ Základní formy trhů s elektřinou jsou: a) Volný trh OTC Market (Over-the-Counter) - v ČR funguje od prosince 2004, působí zde 5 brokerů. b) Burzovní trh Exchange Market Pražská Energetická Burza (PXE), v ČR spuštěno obchodování od c) Komoditní trh Českomoravská komoditní burza Kladno 11. d) Spotřebitelský trh trh konečných zákazníků SUBJEKTY NA TRHU S ELEKTŘINOU Účastníky trhu s elektřinou jsou: a) Výrobci elektřiny, b) provozovatel přenosové soustavy, c) provozovatelé distribučních soustav, d) operátor trhu, e) obchodníci s elektřinou, f) zákazníci. Pro účely organizace trhu s elektřinou se koneční zákazníci dělí do následujících kategorií: a) Odběratel kategorie A - odběratel, jehož odběrné místo je připojeno k přenosové soustavě nebo odběratel, jehož odběrné místo je připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi vyšším než 52 kv, b) odběratel kategorie B - odběratel, jehož odběrné místo je připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi od 1 kv do 52 kv včetně, c) odběratel kategorie C - odběratel, který není odběratelem kategorie A, B nebo D. 11 Českomoravská komoditní burza Kladno [online] [cit ]. cmkbk.cz. Dostupné z WWW: <www.cmkbk.cz>. 22

23 2.5. MOŽNOSTI NÁKUPU ELEKTŘINY NA LIBERALIZOVANÉM TRHU Pravidla trhu s elektřinou definují následující způsoby, jakými se uskutečňuje obchodování s elektřinou: a) Prostřednictvím účasti na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou, b) prostřednictvím dvoustranných obchodů mezi účastníky trhu s elektřinou, c) prostřednictvím účasti na vyrovnávacím trhu s regulační energií, d) prostřednictvím účasti na trhu s podpůrnými službami. Obchodování na burzovních platformách lze považovat za dvoustranný obchod, protože jde o obchod mezi dvěma účastníky trhu s elektřinou, z nichž jedním je burza. Do dvoustranných obchodů lze zahrnout i obchodování s elektřinou přes hranice. V dalším textu jsou více rozebrány první dvě možnosti. Druhé dvě jsou určeny spíše pro výrobce elektřiny. Schéma č. 2 - Způsob obchodování v EUR/1MWh Zdroj: Energetická burza Praha - PXE [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.pxe.cz/dokument.aspx?k=zpusob-obchodovani>. 23

24 Organizovaný krátkodobý trh Organizovaným krátkodobým trhem s elektřinou je trh s elektřinou organizovaný OTE. Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou se skládá z: a) Organizovaného blokového trhu s elektřinou, na který lze podávat nabídky a poptávky na jednotlivé obchodní bloky, b) organizovaného denního trhu s elektřinou, na který lze podávat nabídky a poptávky na následující obchodní den, c) organizovaného vnitrodenního trhu s elektřinou, na který lze podávat nabídky a poptávky na následující časový úsek uvnitř obchodního dne. Účastníci krátkodobého trhu mohou předkládat nabídky na prodej a poptávky na nákup elektřiny. Poptávka předložená účastníkem krátkodobého trhu znamená závazek, že poptávané množství elektřiny pro danou obchodní hodinu účastník krátkodobého trhu odebere z elektrizační soustavy v daném čase, pokud dojde k uspokojení této předkládané poptávky. Nabídka předložená účastníkem krátkodobého trhu znamená závazek, že nabízené množství elektřiny pro danou obchodní hodinu účastník krátkodobého trhu dodá do elektrizační soustavy v daném čase, pokud dojde k uspokojení této předkládané nabídky. Výsledkem obchodů je stanovení sjednaných dodávek, odběrů a cen. Obrázek č. 2 - Příklad výsledků krátkodobý - denní trh - OTE dne Zdroj: OTE, a.s OTE, a.s. - denní trh [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.otecr.cz/kratkodobe-trhy/elektrina/denni-trh/page_report_01>. 24

25 Dvoustranné obchody Dvoustrannými obchody jsou obchody s fyzickou dodávkou elektřiny registrované u OTE kromě obchodů uzavřených na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou nebo vyrovnávacím trhu s regulační energií. Jak již bylo zmíněno, dvoustranné obchody lze realizovat i jako přeshraniční. Mimo výše uvedeného organizovaného trhu pořádaného OTE se elektřina dá nakoupit či prodat na následujících platformách: a) Energetická burza Praha při Burze cenných papírů Praha. b) Slovenská burzovní platforma + přeshraniční profil SK-CZ. c) Lipská energetická burza + přeshraniční profil DE-CZ. d) Rakouská Burza s elektřinou + přeshraniční profil AT-CZ. Obchody na Energetické burze Praha se řídí dle burzovních pravidel, která definují pravidla obchodování 13 a burzovním řád 14, který definuje standardy pro komoditní kontrakty. Tabulka č. 6 - Množství elektřiny zobchodované prostřednictvím dvoustranných smluv Týden Množství (MWh) , , , , , , , , , , , ,633 Zdroj: OTE [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.otecr.cz/pubweb/statistika/rocni-zprava/attached/report/2011/rocni_zprava_o_trhu_2011_v0.zip>. 13 PXE - pravidla a předpisy [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.pxe.cz/dokument.aspx?k=legislativa-pxe>. 14 PXE - Burzovní řád [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.pxe.cz/pxe_downloads/rules_regulation/cz/pxe_rad_komunikacniho_napojeni.pdf>. 25

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny Zákon 458/2000 Sb.-

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Přehled produktů a cen

Přehled produktů a cen E.ON Energie, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice www.eon.cz Přehled produktů a cen elektřiny společnosti E.ON Energie, a.s. pro zákazníky kategorie D Domácnosti Produktová řada Elektřina

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Martin Kašák Energetický regulační úřad 30. 9. 2003 Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Vyhlášky ERÚ Koncepce regulace

Více

Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou

Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou Jak bude organizován slovenský trh Zuzana Šolcová ČEPS, a.s. Předmět trhu s elektřinou Dodávka elektřiny mezi účastníky trhu Regulovaný přístup k přenosové a distribučním

Více

CENÍK. elektrické energie EA - 01 / 2011 - EE. Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s.

CENÍK. elektrické energie EA - 01 / 2011 - EE. Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s. CENÍK elektrické energie EA - 01 / 2011 - EE Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s. Platnost od: 1.1.2011 Zpracovala: Miloslava Matějková vedoucí EPO Schválil: Ing. Oldřich Havelka generální ředitel a.s. Základní

Více

Obchod s elektřinou v ČR

Obchod s elektřinou v ČR Obchod s elektřinou v ČR OSNOVA 1 Účastníci trhu s elektřinou, výroba elektřiny, prodej EE 2 Odběrový diagram spotřebitele a jeho pokrytí 3 Obchodované produkty s elektřinou 4 Energetická burza PXE 5 Brokeři

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie C - podnikatelé

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie C - podnikatelé Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie C - podnikatelé Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

5a Zkušební provoz (1) Přenos elektřiny nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu je přenos elektřiny nebo distribuce

5a Zkušební provoz (1) Přenos elektřiny nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu je přenos elektřiny nebo distribuce Strana 7790 Sbírka zákonů č. 454 / 2008 454 VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s

Více

Výpočet elektřiny pro domácnosti od Skupiny ČEZ

Výpočet elektřiny pro domácnosti od Skupiny ČEZ Výpočet elektřiny pro domácnosti od Skupiny ČEZ Příklady výpočtu elektřiny u společnosti ČEZ. Ceny produktů Skupiny ČEZ pro domácnosti na rok 2010 včetně regulovaných cen za dopravu elektřiny. Z jakých

Více

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy a.s. Společnost Europe Easy Energy a.s. se zabývá prodejem elektřiny a plynu firemním i koncovým zákazníkům na území celé České

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen Citace: 150/2007 Sb. Částka: 54/2007

Více

ENERGETIKA V ČR Petr Sobotka 3.4.2012

ENERGETIKA V ČR Petr Sobotka 3.4.2012 ENERGETIKA V ČR Petr Sobotka 3.4.2012 Obsah 1. Energetika v ČR vymezení energetiky 2. Zákon č.458/2000sb. energetický zákon 3. Zákon č.180/2005 Sb. 4. Účastníci trhu s elektřinou 5. Fukuschima- dopady

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006,

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů Citace: 404/2005 Sb. Částka: 139/2005 Sb. Na straně

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část

ČÁST PRVNÍ Obecná část 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický

Více

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie D Domácnosti. distribuce elektřiny E.ON Distribuce, a.s.

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie D Domácnosti. distribuce elektřiny E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice E.ON Zákaznická linka ZDARMA T 800 77 33 22 Poruchová služba - elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba - plyn T 1239 info@eon.cz www.eon.cz

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO Strana 1 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO č. SoSSE/522978 uzavřená mezi: Obchodníkem s elektřinou (na straně jedné): Pražská energetika, a.s. sídlo: Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha

Více

Českomoravská elektrotechnická asociace www.electroindustry.cz

Českomoravská elektrotechnická asociace www.electroindustry.cz Jan Prokš Českomoravská elektrotechnická asociace Českomoravská elektrotechnická asociace www.electroindustry.cz Českomoravská elektrotechnická asociace je registrována na Českomoravské komoditní burze

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2013 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d, D27d...8-9 KOMFORT KOMBI 16 + D35d...10-11

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2011 ze dne listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005

541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005 Systém ASPI - stav k 5.1.2009 do částky 1/2009 Sb. a 34/2008 Sb.m.s. Obsah a text 541/2005 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2010 541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů 541/2005 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Tisková konference - hotel Yasmin Praha, 16. ledna 2008 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod, ČEZ, a. s. Bohumil Mazač, ředitel ČEZ Prodej, s.r.o.

Tisková konference - hotel Yasmin Praha, 16. ledna 2008 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod, ČEZ, a. s. Bohumil Mazač, ředitel ČEZ Prodej, s.r.o. AKVIZIČNÍ KAMPAŇ SKUPINY ČEZ Tisková konference - hotel Yasmin Praha, 16. ledna 2008 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod, ČEZ, a. s. Bohumil Mazač, ředitel ČEZ Prodej, s.r.o. AGENDA Trh s elektřinou v

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K PŘEDSTAVENÍ CENOVÉ NABÍDKY FIX 2010

TISKOVÁ KONFERENCE K PŘEDSTAVENÍ CENOVÉ NABÍDKY FIX 2010 TISKOVÁ KONFERENCE K PŘEDSTAVENÍ CENOVÉ NABÍDKY FIX 2010 Martin Roman, předseda představenstva a generální ředitel Alan Svoboda, ředitel divize obchod 11. 12. 2008 AGENDA Principy fungování trhu s elektřinou

Více

Změna: 552/2006 Sb. Změna: 365/2007 Sb. Změna: 454/2008 Sb. Změna: 468/2009 Sb. Změna: 400/2010 Sb.

Změna: 552/2006 Sb. Změna: 365/2007 Sb. Změna: 454/2008 Sb. Změna: 468/2009 Sb. Změna: 400/2010 Sb. VYHLÁŠKA č. 541/2005 Sb. ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2014

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2014 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, né od 1. ledna 2014 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2015

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2015 č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,, platné od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou platné pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 11.3.2012 do částky 27/2012 Sb. a 14/2012 Sb.m.s. - RA232 Obsah a text 401/2010 Sb. - poslední stav textu 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech

Více

Postavení ERÚ v navrhované novele EZ

Postavení ERÚ v navrhované novele EZ Seminář HV PSP ČR Postavení ERÚ v navrhované novele EZ Josef Fiřt Energetický regulační úřad Rozhodovací pravomoci ERÚ v oblasti rozhodování sporů soukromoprávního charakteru 17 odst. 5 vedle stávající

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti KOMFORT Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 KOMFORT OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Citace: 210/2011

Více

Energetická legislativa, trh s elektřinou, subjekty na trhu 2008 LS X15PES - 1 1

Energetická legislativa, trh s elektřinou, subjekty na trhu 2008 LS X15PES - 1 1 Energetická legislativa, trh s elektřinou, subjekty na trhu 2008 LS X15PES - 1 1 Energetický zákon zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny PRACOVNÍ VERZE Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny Jana Šťovíčková 1. listopadu 2007 Obsah prezentace 1. Uplatnění DPH Obchodování na Energetické burze Legislativa k uplatnění DPH Místo plnění Předmět

Více

Zákazník Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33, Křížkovského 300/33, 603 00 Brno 3, číslo účtu: 3004043001/5500, IČ: 28267249

Zákazník Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33, Křížkovského 300/33, 603 00 Brno 3, číslo účtu: 3004043001/5500, IČ: 28267249 E.ON Energie, a.s. - F. A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33 Sejkorova 2725/24 636 00 Brno 36 E.ON Energie, a.s. Kontaktní adresa Středisko služeb

Více

Pražská plynárenská, a. s.

Pražská plynárenská, a. s. č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro Seniory od 65 let a držitele průkazu ZTP/P, né od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2011 ze dne 21. listopadu 2011, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé. distribuce elektřiny. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s.

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé. distribuce elektřiny. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. Přehled sazeb a cen E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice Zákaznická linka T 840 111 333 Poruchová služba - elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba - plyn T 1239 distribuce

Více

Částka: 184/2005 Sb. Na straně (od-do): 10530-10563 Rozeslána dne: 30. prosince 2005 Druh předpisu: Vyhláška

Částka: 184/2005 Sb. Na straně (od-do): 10530-10563 Rozeslána dne: 30. prosince 2005 Druh předpisu: Vyhláška SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona Citace:

Více

NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY František Plecháč, zástupce ústředního ředitele Státní energetická inspekce Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Česká republika Tel. + fax: +420 2 96212052 E-mail:

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické

Více

Pavel Prior PROSPEKSA, a.s. Českomoravská elektrotechnická asociace

Pavel Prior PROSPEKSA, a.s. Českomoravská elektrotechnická asociace Pavel Prior PROSPEKSA, a.s. Českomoravská elektrotechnická asociace založena v roce 1995 univerzální komoditní burza organizuje obchody zejména s energetickými a průmyslovými komoditami sekce Energetická

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2013 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d...6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d, C27d...8-9 AKTIV KOMBI 16 + C35d...

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2007 ze dne 20. listopadu 2007, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby: Strakatého 2720/2, 636 00 Brno

Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby: Strakatého 2720/2, 636 00 Brno E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice Ing. Petr Doležal Sejkorova 2725/24 Brno 36 636 00 Brno Zákazník Ing. Petr Doležal, Sejkorova 2725/24, Brno 36, 636 00 Brno číslo účtu:

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2010 ze dne 30. listopadu 2010, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí

Více

Předmět úpravy. Předmět úpravy

Předmět úpravy. Předmět úpravy Platné znění části vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/008 ze dne 18. listopadu 008, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle c zákona č. 65/1991 Sb.,

Více

Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků. Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s.

Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků. Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s. Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s. VÍTKOVICE - oprávněný zákazník Oprávněný zákazník (OZ - velké Vítkovice) od 1.1.2002 Počet měřících míst - 300 94% na vn, 6%

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Centrální zadavatel: Česká republika Ministerstvo vnitra se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ 00007064 Název veřejné zakázky: Dodávky elektrické energie (dále jen EE

Více

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé. distribuce elektřiny. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s.

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé. distribuce elektřiny. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice E.ON Zákaznická linka ZDARMA T 800 77 33 22 Poruchová služba - elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba - plyn T 1239 info@eon.cz www.eon.cz

Více

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference Cz Biom Praha, 27.11. 2012 1 Motivace Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných zdrojů do transparentního

Více

V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Energetický regulační V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 13 V JIHLAVĚ 28. 11. 2013 ČÁSTKA 9/2013 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2013 ze dne 27. listopadu

Více

I. Určené podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům kategorie D ze sítí nízkého napětí

I. Určené podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům kategorie D ze sítí nízkého napětí Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny a podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí Energetický regulační

Více

SSČ AV ČR. K transparentnímu a výhodnému nákupu na Českomoravské komoditní burze Kladno. Vás dovede dohodce PROSPEKSA, a.s.

SSČ AV ČR. K transparentnímu a výhodnému nákupu na Českomoravské komoditní burze Kladno. Vás dovede dohodce PROSPEKSA, a.s. SSČ AV ČR K transparentnímu a výhodnému nákupu na Českomoravské komoditní burze Kladno Vás dovede dohodce PROSPEKSA, a.s. PROSPEKSA, a.s. člen a dohodce Českomoravské komoditní burzy Kladno založena v

Více

Energetické služby se zárukou

Energetické služby se zárukou Energetické služby se zárukou BANKA BUSINESS CENTRUM Poskytovatel komplexních energetických služeb a spolehlivý dodavatel elektřiny Skupina Enel 40 98 1,9 61 73 42 zemí GW milionu milionu tisíc % na ctyrech

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Cena elektrické energie ve vodárenství

Cena elektrické energie ve vodárenství Cena ve vodárenství Ing. Miroslav Tomek VODING HRANICE spol. s r.o. ÚVOD Elektrická energie je potřebná snad ve všech zařízeních se kterými přicházíme do styku. Cena ovlivňuje celou ekonomiku a tedy i

Více

Obchodný kódex PS principy, změny, vývoj. Hynek Beran, Taures, a.s. UF Košice, 27.3.2003

Obchodný kódex PS principy, změny, vývoj. Hynek Beran, Taures, a.s. UF Košice, 27.3.2003 Obchodný kódex PS principy, změny, vývoj Hynek Beran, Taures, a.s. UF Košice, 27.3.2003 Základní principy trhu Vedení je veřejná služba Energie je komodita Důsledky Vedení využíváno více subjekty Nutno

Více

Smlouva o připojení a poskytování distribuce elektřiny do odběrného zařízení k lokální distribuční soustavě ze sítí NN

Smlouva o připojení a poskytování distribuce elektřiny do odběrného zařízení k lokální distribuční soustavě ze sítí NN IČ: 276 43 191 www.forumliberec.cz/lds Smlouva o připojení a poskytování distribuce elektřiny do odběrného zařízení k lokální distribuční soustavě ze sítí NN Č. smlouvy: číslo uzavřená mezi: Provozovatel

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem Údaje dle 85 odst. 2 písm.

Více

INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU

INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU 26. listopadu 2009 INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU Energetický regulační úřad předpokládá, že celková cena dodávek plynu pro domácnosti v ČR se od 1. ledna 2010 nezvýší. Cena

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

V. Mezinárodní energetické regulační fórum

V. Mezinárodní energetické regulační fórum V. Mezinárodní energetické regulační fórum Posilování regulačního rámce versus liberalizace trhů s energií 26. března 2009 Praha Josef Fiřt předseda Energetického regulačního úřadu I. Vývoj liberalizace

Více

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny,

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny, Částka 180 Sbírka zákonů č. 478 / 2012 Strana 6369 478 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých

Více

Meziroční porovnání jednotkových cen silové elektřiny pro podnikatele ČEZ Prodej, s.r.o. Ceny jsou uvedeny bez DPH a daně z elektřiny

Meziroční porovnání jednotkových cen silové elektřiny pro podnikatele ČEZ Prodej, s.r.o. Ceny jsou uvedeny bez DPH a daně z elektřiny Meziroční porovnání jednotkových cen silové elektřiny pro podnikatele ČEZ Prodej, s.r.o. Ceny jsou uvedeny bez DPH a daně z elektřiny Produktová řada Comfort 2015 2014 rozdíl Standard 55,00 1 464,00-55,00

Více

Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015. Dina Lašová

Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015. Dina Lašová Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015 Dina Lašová Elektřina jako komodita n komodita => zjednodušeně řečeno surovina potraviny, kovy, bavlna, ropa, zemní plyn a také elektřina n elektřina je hromadná

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů Citace pův. předpisu: 218/2001 Sb. Částka: 84/2001 Sb. Datum přijetí: 14. června 2001

Více

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009 CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009 Průběžná zpráva Informace o průběžných výstupech řešení k 10.11.2008 podle smlouvy č. 81 009 EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 161 Rozeslána dne 13. prosince 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 161 Rozeslána dne 13. prosince 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 161 Rozeslána dne 13. prosince 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 438. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

Regulace cen E.ON Distribuce, a.s

Regulace cen E.ON Distribuce, a.s Regulace cen E.ON Distribuce, a.s Tento materiál obsahuje zjednodušený popis postupu stanovení regulovaných cen elektřiny a přehled o nejvýznamnějších regulačních parametrech a cenách společnosti E.ON

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel Vedoucí odboru Prodej KA Skalní mlýn 4.10.2013 2 Obsah Evropská energetická politika Spotřeba elektřiny v ČR Vývoj cen na trhu s elektřinou Regulované

Více