Klíčová oblast 4: ŘÍZENÍ A ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA, VZHLED OBCE, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klíčová oblast 4: ŘÍZENÍ A ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA, VZHLED OBCE, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY"

Transkript

1 Klíčová oblast 4: ŘÍZENÍ A ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA, VZHLED OBCE, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny, VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vize rozvoje oblasti Řízení a rozvoj obce, výstavba, vzhled obce, veřejná prostranství, bezpečnost, sociální a zdravotnické služby v Mostku v roce 2030 Mostek je atraktivní, upravená a čistá obec, pyšnící se zdravým ţivotním prostředím, krásnou přírodou v okolí a obyvateli hrdými na místo, kde ţijí. Úbytek obyvatelstva je zastaven, počet obyvatel mírně narůstá. Obec podporuje zájem mladých rodin o ţivot v obci. Mostek je samostatná obec s fungujícím a stabilním úřadem, který poskytuje kvalitní sluţby obyvatelům i návštěvníkům. Vedení obce, podnikatelé, neziskové organizace i občané vyuţívají strategického plánu ke koncepčnímu rozvoji obce a vzájemně spolupracují. Vedení obce inspiruje a motivuje ostatní k rozvojovým aktivitám. Funguje dobrá spolupráce mezi vedením obce a zástupci Mostek Energo, obec vyuţívá potenciálu tohoto energetického zdroje i jeho dalších moţností. Je dokončena úprava areálu ME. Je zajištěna dostatečná a včasná informovanost obyvatel i návštěvníků obce (Zpravodaj, rozhlas, webová stránka ad.) a umoţněno spolupodílet se na rozhodování o rozvoji obce.veřejný rozhlas je funkční ve všech částech obce a je napojený na Integrovaný záchranný systém (IZS). části. Obec hospodaří plně efektivně, není ztrátová. Obec pečuje rovnoměrně o všechny své Je dokončena plánovaná výstavba Slunečná stráň a ostatní vhodné pozemky jsou zastavěny rodinnými domy a oblast Pod paneláky obecními nájemními byty. Ţijí zde převáţně mladé rodiny. Je zde také prostor pro hraní dětí. Obec má plně funkční a vybavené technické sluţby (TS), které zajišťují kvalitní údrţbu obce a zaměstnávají převáţně místní obyvatele. Obec vyhrává soutěţe o čistou a krásnou obec. Veřejná prostranství jsou upravená, udrţována v dobrém stavu a čistotě, jsou úhledná, funkční, s bohatou upravenou zelení- parčíky, stromy, okrasnými dřevinami, květinami a slouţí pro relaxaci, zábavu i společenská setkávání. Zelené plochy v obci jsou pravidelně sekány.prostory podél cest jsou vhodně udrţovány (jsou vysekány nálety, posekána tráva apod.).

2 Stávající historické objekty jsou opraveny, udrţovány a vyuţívány. Všechny objekty v obci, i soukromé, jsou udrţovány v dobrém, esteticky vkusném stavu. V Mostku je bezpečno, je vyuţíván kamerový systém, funguje zde pravidelná a dostatečná dohlídka Policie ČR. Obec podporuje organizace, které zajišťují prevenci sociálně patologických jevů. V obci je dobrá občanská vybavenost, funguje zde MŠ, ZŠ, Czechpoint, stavební úřad, matrika, pošta a další, jsou zde hřiště pro děti i dospělé, dům s pečovatelskou sluţbou, je zajištěna péče o seniory. Při DPS fungují i sociálně aktivizační sluţby. Je zde také volně přístupný klub pro náctileté a starší mládeţ s moţností volnočasových aktivit. Pro seniory a sociálně znevýhodněné skupiny a jednotlivce jsou dostupné potřebné sociální sluţby. Je zde chráněné bydlení, bezbariérové byty. Plně funkční Zdravotní středisko zajišťuje veškerou základní zdravotnickou péči vč. rehabilitace. Obec spolupracuje v rámci různých sdruţení (MAS Královédvorsko, SO Podzvičinsko aj.) a s dalšími obcemi v ČR a zahraničí. Obec je dobře propagována. SWOT analýza oblasti Pozn.: v závorce jsou priority členů PS Silné stránky Slabé stránky Fungující samospráva (vývoj, vzestup) (6) Úbytek obyvatel v obci (4) Dobrá spolupráce mezi OÚ a NNO, Nezájem obyvatel o veřejné dění v obci, podpora činnosti NNO a provozu MŠ o volnočasové aktivity (dospělí i děti) a ZŠ ze strany Obce (4) (2) Existence vhodných pozemků a objektů Málo startovacích bytů pro mladé (2) pro výstavbu a vyuţití (4) Nezadluţenost obce, majetek obce (1) Nízké příjmy obce (1) Upravené centrum obce, opravené chodníky z obou stran, odpočívadlo u vánočního stromu, pítko, parčík s lavičkami (1) Lidé, kteří se aktivně podílejí na dění v obci (1) Chybějící prostory pro péči o seniory, dům pro seniory (1) Nedostatečnost některých lékařských sluţeb (zubař, dětský lékař, praktický lékař) (1) Územní plán Nedostatečnost sociálních sluţeb (ext.) a poradenství (sociálně právní) (1) Prezentace obce na internetu, web Chybějící chráněné bydlení (1) Zpravodaj, rozhlas Slabý patriotismus (1) Existuje zdravotní středisko Nedostatečná péče některých vlastníků o vzhled jejich objektů (1) Strategické plánování Chybí rehabilitace, fyzioterapie

3 Chybí lékárna Špatné mezilidské vztahy Ne vţdy dobrá komunikace mezi subjekty v obci Stav a údrţba veřejných prostranství (úklid, psí exkrementy, péče o zeleň, vandalismus, málo odpadkových košů ad.) Lidé, kteří dělají nepořádek na veřejných prostranstvích Bezpečnost v obci výskyt problémových osob, rušení nočního klidu, nevhodné chování mladistvých, obavy z lidí ţijících v sousedství, nedostatečná činnost Policie ČR, obavy o majetek Nedostatek financí pro realizaci projektů Málo bytů (nájemních) Příležitosti Externí zdroje financování projektů, dotace (6) Ohrožení Nevyuţívání dotací / externích zdrojů financování projektů (změna struktury dotačních titulů (5) Migrace mladých lidí na venkov (4) Stárnutí populace (4) Členství v MAS Královédvorskoa Podzvičinsko, projekty partnerství s obcemi podobného typu v ČR i zahraničí, spolupráce (4) Svobodné rozhodování OÚ při rozdělování finančních prostředků NNO zpětné práce pro obec (1) Známé osobnosti, navštěvující pravidelně obec moţnost vyuţít pro propagaci obce Stále se zvyšující zatíţení obcí státem (4) Migrace mladých lidí za prací (nezastavení odchodu mladých) (2) Zhoršující se vztah mládeţe k hodnotám (1) Změny rozpočtového určení daní, legislativy (neustálé, nesystémové) (1) Zvyšování počtu nepřizpůsobivých obyvatel Současná legislativa podporující kriminalitu

4 Nespolupráce s okolními obcemi Zvyšující se neúcta k hodnotám Strategické cíle Strategický cíl S-4.I Zajistit samostatnou fungující a efektivní samosprávu obce a obecní úřad S-4.II Spolupracovat na rozvoji obce s podnikatelskými subjekty, především s MostekEnergo, dále s NNO, občany a dalšími. Podporovat pospolitost obyvatel a uživatelů obce. Spolupracovat mimo obec s dalšími obcemi a subjekty v ČR i zahraničí. Zajistit dostatečnou informovanost o dění v obci. Zajistit dobrou propagaci obce. Indikátor o I-S-4.I.1 Míra zadluţenosti obce (nesmí klesnout pod moţnost dotací) o I-S-4.I.2 Objem získaných dotačních prostředků o I-S-4.I.3 Počet veřejných sluţeb (min. neklesá) o I-S-4.I.4 Míra fluktuace zaměstnanců OÚ ( ) o I-S-4.I.5 Míra naplnění cílů Strategického plánu (cíl: 100%) o I-S-4.I.6 obyvatel ( ) o I-S-4.II.1 Počet aktivně spolupracujících subjektů o I-S-4.II.2Počet společných realizovaných akcí, projektů o I-S-4.II.3Počet společných realizovaných akcí, projektů s Mostek Energo o I-S-4.II.4 obyvatel a návštěvníků obce ( ) o I-S-4.II.5 Počet fungujících NNO (min. Prostředek ověření o PO-S-4.I.1 o PO-S-4.I.2 o PO-S-4.I.3 o PO-S-4.I.4 o PO-S-4.I.5 Vyhodnocení SP o PO-S-4.I.6 o PO-S-4.II.1 o PO-S-4.II.2 o PO-S-4.II.3 o PO-S-4.II.4 o PO-S-4.II.5

5 S-4.III Zajistit kvalitní a dostupné služby a občanskou vybavenost v obci S-4.IV Zajistit funkční, upravená a čistá veřejná prostranství s dostatkem udržované zeleně S-4.V Vylepšit vzhled obce a její zástavby a zajistit novou výstavbu S-4.VI Udržet bezpečnost a veřejný pořádek v obci S-4.VII Zastavit úbytek obyvatel obce, zajistit zvýšení počtu obyvatel. Posílit patriotismus obyvatel. Posilovat dobré mezilidské vztahy v obci. neklesá) o I-S-4.III.1 Počet zdravotnických sluţeb (min. neklesá) o I-S-4.III.2 Počet sociálních sluţeb( ) o I-S-4.III.3 obyvatel ( ) o I-S-4.IV.1 obyvatel a návštěvníků obce ( ) o I-S-4.V.1 Početobyvatel obce ( ) o I-S-4.V.2 obyvatel ( ) o I-S-4.VI.1 Nápad trestné činnosti a počet přestupků a jiných správních deliktů ( ) o I-S-4.VI.2 obyvatel s bezpečností v obci ( ) o I-S-4.VII.1 Počet obyvatel o I-S-4.VII.2 obyvatel o PO-S-4.III.1 o PO-S-4.III.2 o PO-S-4.III.3 o PO-S-4.IV.1 PO-S-4.IV.2 o PO-S-4.V.1 o PO-S-4.V.2 o PO-S-4.VI.1 Statistika PČR o PO-S-4.VI.2 o PO-S-4.VII.1 Statistika o PO-S-4.VII.2 Podoblasti: 4.1 Řízení a rozvoj obce vč. fungování obecního úřadu 4.2 Výstavba a vzhled obce 4.3 Veřejná prostranství, čistota, zeleň 4.4 Bezpečnost v obci 4.5 Sociální a zdravotnické sluţby

6 Specifické cíle 4.1 Řízení a rozvoj obce vč. fungování obecního úřadu Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření Při rozvoji obce respektovat podmínky, funkční vyuţití ploch dané územním plánem (ÚP) o I Počet závaţných neshod s ÚP / rok (cíl: 0) o PO Vyuţívat Strategický plán, naplňovat stanovené cíle, monitorovat ukazatele, vyhodnocovat je a plán aktualizovat Zachovat a rozvíjet veřejné sluţby (Czechpoint, matrika, stavební úřad ad.) Vytvořit plán údrţby a vyuţitíobecního majetku a realizovat jej o I Počet specifických cílů / počet plněných specifických cílů SP / rok o I Počet sledovaných ukazatelů/rok o I SP aktualizován (A/N) o I Počet veřejných sluţeb ( výše z roku 2014) o I obyvatel se sluţbami ( ) o I Plán údrţby obecního majetku vytvořen do XII o I Počet závaţných neshod s plánem / rok (cíl: 0) Nesniţovat hodnotu majetku obce o I Výše hodnoty majetku obce ( výše z roku 2014) Udrţovat investiční rozvoj obce odpovídající příjmům obce na provoz a údrţbu realizovaných investic o I Dluhová sluţba (max. 1mil./rok) o I Výše finančních prostředků v obecním o PO Vyhodnocení SP o PO o PO Zpráva o PO o PO o PO Plán údrţby o PO Roční vyhodnocení plánu o PO o PO o PO

7 4.1.7 Nezadluţovat obec nad míru moţností získání dotací Zajišťovat finanční prostředky na rozvoj obce také z externích zdrojů Zachovat samostatnost obce a stávající model řízení obce, tj. 11 zastupitelů Spolupracovat s okolními obcemi a se sdruţeními (MAS Královedvorsko, SO Podzvičinsko ad.) na: Sem stáhnout oblasti spolupráce z dalších KO Spolupracovat v rámci příhraniční spolupráce, spolupracovat s obcemi v zahraničí Spolupracovat v rámci obci vedení obce, podnikatelé, neziskové organizace, občané ad Podporovat činnost neziskových organizací zaměřených na poskytování veřejných sluţeb (sociální sluţby, hasiči aj.) rozpočtu/výše finančních prostředků potřebných na udrţování obecního majetku (cíl. hodnota: 1) o I Koeficient dluhové sluţby o I Výše získaných finančních prostředků z externích zdrojů/rok ( ) o I Mostek je samostatnou obcí A/N o I Počet zastupitelů / rok ( 11) o I Výše dotací získaných prostřednictvím sdruţení / rok o I Počet projektů realizovaných ve spolupráci / rok o I Počet společných projektů se zahraničními obcemi o I jednotlivých cílových skupin se spoluprací o I Počet neziskových organizací zaměřených na poskytování veřejných sluţeb / o PO o PO o PO Seznam obcí ČR o PO Seznam zastupitelů o PO o PO o PO o PO o PO

8 Podporovat (materiálně i dalšími cestami) činnost organizací či jednotlivců zajišťujících akce a aktivity volného času Zvýšit prezentaci obce, např. na sociálních sítích Včasně informovat obyvatele a návštěvníky obce o dění v obci a okolí. Vyuţívat k informování občanů a návštěvníků obce moderní prostředky, elektronická média, místní a regionální tisk a rozhlas ad. Pravidelně vydávat Zpravodaj obce. Zajistit funkčnost veřejného rozhlasu ve všech částech obce, jeho napojení na Integrovaný záchranný systém (IZS) Zajišťovat zpětnou vazbu od obyvatel, návštěvníků a uţivatelů obce, umoţňovat občanům aktivně se podílet na ţivotě a rozvoji obce a motivovat je k aktivnímu přístupu rok o I členů organizací o I Počet organizací, jednotlivců VČ /rok o I Počet sítí, kde je obec prezentována o I Návštěvnost / hodnocení prezentace obce o I obyvatel obce o I návštěvníků obce o I Počet čísel Zpravodaje / rok (min. 6) o I Průzkum proveden 1x / 2 roky o I obyvatel, návštěvníků a uţivatelů obce o PO o PO o PO o PO Evide nce o PO o PO Anket a o PO o PO Zpráva o PO Výstavba a vzhled obce Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření o I Počet o PO nových rodinných domů / rok Zajistit podmínky pro výstavbu nových rodinných domů Zpracovat a aplikovat motivační program pro bydlení v obci; motivovat mladé rodiny pro bydlení v obci o I Počet obyvatel / rok o I Počet mladých rodin v obci (do 35 let) / rok o PO Statistika o PO Statistika

9 4.2.3 Zajistit výstavbu obecních nájemních bytů; zajistit startovací bydlení pro mladé; zajistit chráněné bydlení, bezbariérové byty Zachovat a rozvíjet Fond rozvoje bydlení (FRB) a dostatečně jej propagovat o I Počet obecních nájemních bytů / rok o I Počet startovacích bytů pro mladé / rok o I Počet mladých bydlících ve startovacích bytech / rok o I Počet chráněných bydlení / rok o I Výše finančních prostředků FRB o I Výše vyuţitých finančních prostředků FRB Zvyšovat bezbariérovost veřejných budov o I Počet bariérových veřejných budov / rok (cíl: 0) Zpracovat a aplikovat motivační program pro majitele objektů k údrţbě a zajištění estetického vzhledu objektů vč. dokončení adaptace areálu ME o I obyvatel se vzhledem obce Minimalizovat černé stavby o I Počet černých staveb / rok (cíl: 0) Opravit, udrţovat a vyuţívat stávající historické objekty, obecní i soukromé o I Počet neudrţovaných nebo nevyuţívaných historických objektů / rok (cíl: 0) Zajistit vsákavost území. o I Průtok vody v ČOV při deštích / rok o PO o PO o PO o PO o PO o PO o PO o PO o PO o PO o PO Měření 4.3 Veřejná prostranství, čistota, zeleň Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření Účastnit se v relevantních soutěţích, např. Čistá obec, Vesnice roku o I Počet absolvovaných o PO

10 4.3.2 Vytvořit plán údrţby veřejných prostranství a zeleně a realizovat jej Zajistit kvalitní materiálně technickou základnu (MTZ) a personální zajištění údrţby veřejných prostranství a zeleně Podporovat a motivovat organizace a jednotlivce k péči o vzhled a čistotu obce, provádět osvětu Zachovat a zvýšit podíl ploch pro setkávání a relaxaci obyvatel a návštěvníků obce Rozvíjet a zvyšovat podíl ploch zeleně v rámci realizace ÚP dát k sobě všechny body týkající se ÚP Vytvořit pasport veřejné zeleně a plán údrţby, obnovy a rozšíření veřejné zeleně a pravidelně jej aktualizovat Vyuţívat veřejně prospěšné práce a veřejnou sluţbu pro zlepšení vzhledu a čistoty obce soutěţí / rok o I Počet úspěšných ohodnocení / rok o I Plán údrţby veřejných prostranství a zeleně vytvořen do XII o I Počet závaţných neshod oproti plánu / rok o I TS zajištěny do o I obyvatel a návštěvníků obce ( ) o I Rozsah ploch / rok o I obyvatel a návštěvníků obce ( ) o I Rozsah ploch / rok o I Pasport a plán údrţby veřejné zeleně vytvořen do XII o I Plán údrţby zeleně aktualizován 1x / 2 roky o I Počet odpracovaných hodin / rok o I Počet osob zapojených do VPP a VS / rok o PO o PO Plán údrţby o PO Plán údrţby o PO o PO o PO o PO o PO o PO Pasport a plán údrţby veřejné zeleně o PO Aktuali zovaný plán údrţby o PO o PO

11 4.4 Bezpečnost v obci Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření o I o PO obyvatel s bezpečností v obci ( ) Vytipovat kritická místa z hlediska bezpečnosti a zajistit opatření ke zvýšení bezpečnosti v těchto místech (kamerový systém, osvětlení, zvýšení dohledu ad.) Úzce spolupracovat s Policií ČR. Důsledně sankcionovat porušení veřejného pořádku Vyuţívat legislativních nástrojů pro zajištění pořádku v obci Zajistit preventivní programy a akce, osvětu dětí, mládeţe a seniorů pro zvýšení bezpečnosti V rámci moţností obce chránit občany proti nekalým obchodníkům a podobným činnostem o I obyvatel s veřejným pořádkem ( ) o I obyvatel s veřejným pořádkem ( ) o I Počet programů a akcí / rok o I Počet účastníků programů a akcí / rok o I Počet případů nekalého obchodování v obci / rok (cíl: 0) o PO Zpráva o PO o PO o PO o PO Sociální a zdravotnické služby Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření o I Počet o PO poţadovaných sociálních sluţeb / počet realizovaných sociálních sluţeb / rok Zajistit terénní, ambulantní, pobytové, pečovatelské a sociálně právní poradenské sluţby, a to speciálními organizacemi na základě potřeb občanů, dle moţností ve spolupráci s okolními obcemi Zpracovat analýzu potřebnosti a efektivnosti Domova seniorů / Domu s pečovatelskou sluţbou v Mostku a dle výsledku buď dům realizovat, nebo zabezpečit sluţby jiným způsobem Zachovat a rozvíjet dostupnou, kvalitní zdravotnickou péči obci a související o I Analýza provedena do XII o Dále dle výsledku o I Rozsah zdravotnické péče o PO Analýza o PO

12 sluţby (RHB, lékárna apod.) Zpracovat analýzu vyuţitelnosti chráněného bydlení a sociálně aktivizační sluţby a dle výsledku případně vybudovat bydlení a vytvořit sluţbu o I obyvatel ( ) o I RHB v obci A/N o I Lékárna v obci A/N o I Analýza provedena do o Dále dle výsledku o PO o PO RHB o PO lékárna o PO Analýza Vysvětlivky k indikátorům poţadované hodnoty: cílem je růst hodnoty.. cílem je udrţet hodnotu pod cílem je pokles hodnoty stanovenou mezí.. cílem je udrţet hodnotu nad. cílem je udrţet stávající stanovenou mezí hodnotu A/N splněno/nesplněn

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Doprava a infrastruktura v Mostku v roce 2030

Doprava a infrastruktura v Mostku v roce 2030 Klíčová oblast 5: DOPRAVA, INFRASTRUKTURA Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny, VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vize rozvoje oblasti Doprava a infrastruktura v Mostku v roce 2030 Mostek je dobře dopravně dostupný,

Více

Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŢIVOT, VZDĚLÁVÁNÍ

Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŢIVOT, VZDĚLÁVÁNÍ Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŢIVOT, VZDĚLÁVÁNÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny, VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vize rozvoje oblasti: Kultura, sport, volný čas, společenský

Více

Klíčová oblast 4: ŘÍZENÍ A ROZVOJ MĚSTA, SPOLUPRÁCE, INFORMOVANOST, BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY

Klíčová oblast 4: ŘÍZENÍ A ROZVOJ MĚSTA, SPOLUPRÁCE, INFORMOVANOST, BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY Klíčová oblast 4: ŘÍZENÍ A ROZVOJ MĚSTA, SPOLUPRÁCE, INFORMOVANOST, BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K

Více

Klíčová oblast 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘÍRODA A KRAJINA. Životní prostředí, příroda a krajina v Mostku v roce 2030

Klíčová oblast 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘÍRODA A KRAJINA. Životní prostředí, příroda a krajina v Mostku v roce 2030 Klíčová oblast 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘÍRODA A KRAJINA Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny, VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vize rozvoje oblasti: Životní prostředí, příroda a krajina v Mostku v roce 2030 Mostek

Více

Doprava a infrastruktura v České Skalici v roce 2030

Doprava a infrastruktura v České Skalici v roce 2030 Klíčová oblast 6: DOPRAVA, INFRASTRULTURA Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ: uvedené termíny jsou zatím pouze

Více

Klíčová oblast 1: Podnikání, obchod, služby, zaměstnanost, cestovní ruch

Klíčová oblast 1: Podnikání, obchod, služby, zaměstnanost, cestovní ruch Klíčová oblast 1: Podnikání, obchod, služby, zaměstnanost, cestovní ruch Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny, VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vize rozvoje oblasti: Podnikání, obchod, služby, zaměstnanost,

Více

Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT, ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ

Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT, ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT, ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014

Více

Cestovní ruch a památky v České Skalici v roce 2030

Cestovní ruch a památky v České Skalici v roce 2030 Klíčová oblast 5: CESTOVNÍ RUCH A PAMÁTKY Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ: uvedené termíny jsou zatím pouze

Více

Klíčová oblast 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘÍRODA, KRAJINA, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, ČISTOTA, ZELEŇ, BYDLENÍ, VÝSTAVBA, VZHLED MĚSTA, URBANISMUS

Klíčová oblast 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘÍRODA, KRAJINA, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, ČISTOTA, ZELEŇ, BYDLENÍ, VÝSTAVBA, VZHLED MĚSTA, URBANISMUS Klíčová oblast 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘÍRODA, KRAJINA, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, ČISTOTA, ZELEŇ, BYDLENÍ, VÝSTAVBA, VZHLED MĚSTA, URBANISMUS Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů)

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) I. Priority (obecné, průřezové) 1.-2. Prunéřov (co s ním?) 3. Posílení

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Plán zdraví a kvality života 2012-2013

Plán zdraví a kvality života 2012-2013 lán zdraví a kvality života 2012-2013 rojekt Zdravé město a místní Agenda 21 Statutární město Karlovy Vary je od roku 2007 členem asociace Národní síť zdravých měst ČR (NSZM). Vstup do projektu Město Karlovy

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 Reg. číslo IPRM: 1/SZ/40 Nositel IPRM: Statutární město Chomutov Dohoda č.: 4463 (v CES) se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Plánované změny v IPRM výstiţný popis dle

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince CÍLOVÉ SKUPINY Národnostní menšiny = společenství osob, které mají státní občanství ČR a projevují

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli):

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli): Formulář závěrů ze SWOT analýzy Název pracovní skupiny: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením Moderátor: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zapisovatel: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zpracovatelé

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví SWOT analýza MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice Zpracováno v rámci roku 2014 SWOT analýza

Více

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Pozn. zvýrazněná hesla získala preferenční hlasy (počet) jako důležitá S Silné stránky Příroda, ŽP, environmentální výchova (EVVO) životní prostředí,

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Zemědělství a ochrana přírody a krajiny Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Vývoj krajiny ve vztahu k zemědělství Do konce 19. století rozvoj osídlení včetně horských a podhorských

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Projekt "JABLONNÉ PRO RODINY"

Projekt JABLONNÉ PRO RODINY Projekt "JABLONNÉ PRO RODINY" Financováno v rámci dotačního titulu MPSV ze soutěţe "OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ ROKU 2010" Kapitoly projektu A - Zařízení a sluţby pro rodiny B - Přímá podpora rodin C - Bezpečné

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Krajské koncepce EVVO

Krajské koncepce EVVO Krajské koncepce EVVO Období: zpravidla 3 roky CZ.1.07/1.3.12/04.0015 Návaznost na dokumenty Program rozvoje kraje schválený krajským zastupitelstvem Koncepce nakládání s odpady SP EVVO (akční plány: iniciace

Více

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

STRATEGICKÉ DOKUMENTY STRATEGICKÉ DOKUMENTY Koncepce Hygienické služby a prevence Zákon č. 258/2000 Sb. jeho novela Zdraví 21 Zdraví 2020 MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Komunitní školy - centra místního vzdělávání

Komunitní školy - centra místního vzdělávání Komunitní školy - centra místního vzdělávání Stařeč 24.3.2011 Představení ředitel ZŠ a MŠ Bory Předseda občanského sdruţení Komunitní škola Bory Předseda občanského sdruţení Národní síť venkovských komunitních

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Podnikatelský plán Poradenské služby

Podnikatelský plán Poradenské služby Podnikatelský plán Poradenské služby Podnikatelský plán obsahuje shrnutí podnikatelského záměru - jeho investiční i neinvestiční části. Osnova podnikatelského plánu: Obsah 1. Informace o sociálním podniku

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více