Klíčová oblast 4: ŘÍZENÍ A ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA, VZHLED OBCE, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klíčová oblast 4: ŘÍZENÍ A ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA, VZHLED OBCE, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY"

Transkript

1 Klíčová oblast 4: ŘÍZENÍ A ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA, VZHLED OBCE, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny, VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vize rozvoje oblasti Řízení a rozvoj obce, výstavba, vzhled obce, veřejná prostranství, bezpečnost, sociální a zdravotnické služby v Mostku v roce 2030 Mostek je atraktivní, upravená a čistá obec, pyšnící se zdravým ţivotním prostředím, krásnou přírodou v okolí a obyvateli hrdými na místo, kde ţijí. Úbytek obyvatelstva je zastaven, počet obyvatel mírně narůstá. Obec podporuje zájem mladých rodin o ţivot v obci. Mostek je samostatná obec s fungujícím a stabilním úřadem, který poskytuje kvalitní sluţby obyvatelům i návštěvníkům. Vedení obce, podnikatelé, neziskové organizace i občané vyuţívají strategického plánu ke koncepčnímu rozvoji obce a vzájemně spolupracují. Vedení obce inspiruje a motivuje ostatní k rozvojovým aktivitám. Funguje dobrá spolupráce mezi vedením obce a zástupci Mostek Energo, obec vyuţívá potenciálu tohoto energetického zdroje i jeho dalších moţností. Je dokončena úprava areálu ME. Je zajištěna dostatečná a včasná informovanost obyvatel i návštěvníků obce (Zpravodaj, rozhlas, webová stránka ad.) a umoţněno spolupodílet se na rozhodování o rozvoji obce.veřejný rozhlas je funkční ve všech částech obce a je napojený na Integrovaný záchranný systém (IZS). části. Obec hospodaří plně efektivně, není ztrátová. Obec pečuje rovnoměrně o všechny své Je dokončena plánovaná výstavba Slunečná stráň a ostatní vhodné pozemky jsou zastavěny rodinnými domy a oblast Pod paneláky obecními nájemními byty. Ţijí zde převáţně mladé rodiny. Je zde také prostor pro hraní dětí. Obec má plně funkční a vybavené technické sluţby (TS), které zajišťují kvalitní údrţbu obce a zaměstnávají převáţně místní obyvatele. Obec vyhrává soutěţe o čistou a krásnou obec. Veřejná prostranství jsou upravená, udrţována v dobrém stavu a čistotě, jsou úhledná, funkční, s bohatou upravenou zelení- parčíky, stromy, okrasnými dřevinami, květinami a slouţí pro relaxaci, zábavu i společenská setkávání. Zelené plochy v obci jsou pravidelně sekány.prostory podél cest jsou vhodně udrţovány (jsou vysekány nálety, posekána tráva apod.).

2 Stávající historické objekty jsou opraveny, udrţovány a vyuţívány. Všechny objekty v obci, i soukromé, jsou udrţovány v dobrém, esteticky vkusném stavu. V Mostku je bezpečno, je vyuţíván kamerový systém, funguje zde pravidelná a dostatečná dohlídka Policie ČR. Obec podporuje organizace, které zajišťují prevenci sociálně patologických jevů. V obci je dobrá občanská vybavenost, funguje zde MŠ, ZŠ, Czechpoint, stavební úřad, matrika, pošta a další, jsou zde hřiště pro děti i dospělé, dům s pečovatelskou sluţbou, je zajištěna péče o seniory. Při DPS fungují i sociálně aktivizační sluţby. Je zde také volně přístupný klub pro náctileté a starší mládeţ s moţností volnočasových aktivit. Pro seniory a sociálně znevýhodněné skupiny a jednotlivce jsou dostupné potřebné sociální sluţby. Je zde chráněné bydlení, bezbariérové byty. Plně funkční Zdravotní středisko zajišťuje veškerou základní zdravotnickou péči vč. rehabilitace. Obec spolupracuje v rámci různých sdruţení (MAS Královédvorsko, SO Podzvičinsko aj.) a s dalšími obcemi v ČR a zahraničí. Obec je dobře propagována. SWOT analýza oblasti Pozn.: v závorce jsou priority členů PS Silné stránky Slabé stránky Fungující samospráva (vývoj, vzestup) (6) Úbytek obyvatel v obci (4) Dobrá spolupráce mezi OÚ a NNO, Nezájem obyvatel o veřejné dění v obci, podpora činnosti NNO a provozu MŠ o volnočasové aktivity (dospělí i děti) a ZŠ ze strany Obce (4) (2) Existence vhodných pozemků a objektů Málo startovacích bytů pro mladé (2) pro výstavbu a vyuţití (4) Nezadluţenost obce, majetek obce (1) Nízké příjmy obce (1) Upravené centrum obce, opravené chodníky z obou stran, odpočívadlo u vánočního stromu, pítko, parčík s lavičkami (1) Lidé, kteří se aktivně podílejí na dění v obci (1) Chybějící prostory pro péči o seniory, dům pro seniory (1) Nedostatečnost některých lékařských sluţeb (zubař, dětský lékař, praktický lékař) (1) Územní plán Nedostatečnost sociálních sluţeb (ext.) a poradenství (sociálně právní) (1) Prezentace obce na internetu, web Chybějící chráněné bydlení (1) Zpravodaj, rozhlas Slabý patriotismus (1) Existuje zdravotní středisko Nedostatečná péče některých vlastníků o vzhled jejich objektů (1) Strategické plánování Chybí rehabilitace, fyzioterapie

3 Chybí lékárna Špatné mezilidské vztahy Ne vţdy dobrá komunikace mezi subjekty v obci Stav a údrţba veřejných prostranství (úklid, psí exkrementy, péče o zeleň, vandalismus, málo odpadkových košů ad.) Lidé, kteří dělají nepořádek na veřejných prostranstvích Bezpečnost v obci výskyt problémových osob, rušení nočního klidu, nevhodné chování mladistvých, obavy z lidí ţijících v sousedství, nedostatečná činnost Policie ČR, obavy o majetek Nedostatek financí pro realizaci projektů Málo bytů (nájemních) Příležitosti Externí zdroje financování projektů, dotace (6) Ohrožení Nevyuţívání dotací / externích zdrojů financování projektů (změna struktury dotačních titulů (5) Migrace mladých lidí na venkov (4) Stárnutí populace (4) Členství v MAS Královédvorskoa Podzvičinsko, projekty partnerství s obcemi podobného typu v ČR i zahraničí, spolupráce (4) Svobodné rozhodování OÚ při rozdělování finančních prostředků NNO zpětné práce pro obec (1) Známé osobnosti, navštěvující pravidelně obec moţnost vyuţít pro propagaci obce Stále se zvyšující zatíţení obcí státem (4) Migrace mladých lidí za prací (nezastavení odchodu mladých) (2) Zhoršující se vztah mládeţe k hodnotám (1) Změny rozpočtového určení daní, legislativy (neustálé, nesystémové) (1) Zvyšování počtu nepřizpůsobivých obyvatel Současná legislativa podporující kriminalitu

4 Nespolupráce s okolními obcemi Zvyšující se neúcta k hodnotám Strategické cíle Strategický cíl S-4.I Zajistit samostatnou fungující a efektivní samosprávu obce a obecní úřad S-4.II Spolupracovat na rozvoji obce s podnikatelskými subjekty, především s MostekEnergo, dále s NNO, občany a dalšími. Podporovat pospolitost obyvatel a uživatelů obce. Spolupracovat mimo obec s dalšími obcemi a subjekty v ČR i zahraničí. Zajistit dostatečnou informovanost o dění v obci. Zajistit dobrou propagaci obce. Indikátor o I-S-4.I.1 Míra zadluţenosti obce (nesmí klesnout pod moţnost dotací) o I-S-4.I.2 Objem získaných dotačních prostředků o I-S-4.I.3 Počet veřejných sluţeb (min. neklesá) o I-S-4.I.4 Míra fluktuace zaměstnanců OÚ ( ) o I-S-4.I.5 Míra naplnění cílů Strategického plánu (cíl: 100%) o I-S-4.I.6 obyvatel ( ) o I-S-4.II.1 Počet aktivně spolupracujících subjektů o I-S-4.II.2Počet společných realizovaných akcí, projektů o I-S-4.II.3Počet společných realizovaných akcí, projektů s Mostek Energo o I-S-4.II.4 obyvatel a návštěvníků obce ( ) o I-S-4.II.5 Počet fungujících NNO (min. Prostředek ověření o PO-S-4.I.1 o PO-S-4.I.2 o PO-S-4.I.3 o PO-S-4.I.4 o PO-S-4.I.5 Vyhodnocení SP o PO-S-4.I.6 o PO-S-4.II.1 o PO-S-4.II.2 o PO-S-4.II.3 o PO-S-4.II.4 o PO-S-4.II.5

5 S-4.III Zajistit kvalitní a dostupné služby a občanskou vybavenost v obci S-4.IV Zajistit funkční, upravená a čistá veřejná prostranství s dostatkem udržované zeleně S-4.V Vylepšit vzhled obce a její zástavby a zajistit novou výstavbu S-4.VI Udržet bezpečnost a veřejný pořádek v obci S-4.VII Zastavit úbytek obyvatel obce, zajistit zvýšení počtu obyvatel. Posílit patriotismus obyvatel. Posilovat dobré mezilidské vztahy v obci. neklesá) o I-S-4.III.1 Počet zdravotnických sluţeb (min. neklesá) o I-S-4.III.2 Počet sociálních sluţeb( ) o I-S-4.III.3 obyvatel ( ) o I-S-4.IV.1 obyvatel a návštěvníků obce ( ) o I-S-4.V.1 Početobyvatel obce ( ) o I-S-4.V.2 obyvatel ( ) o I-S-4.VI.1 Nápad trestné činnosti a počet přestupků a jiných správních deliktů ( ) o I-S-4.VI.2 obyvatel s bezpečností v obci ( ) o I-S-4.VII.1 Počet obyvatel o I-S-4.VII.2 obyvatel o PO-S-4.III.1 o PO-S-4.III.2 o PO-S-4.III.3 o PO-S-4.IV.1 PO-S-4.IV.2 o PO-S-4.V.1 o PO-S-4.V.2 o PO-S-4.VI.1 Statistika PČR o PO-S-4.VI.2 o PO-S-4.VII.1 Statistika o PO-S-4.VII.2 Podoblasti: 4.1 Řízení a rozvoj obce vč. fungování obecního úřadu 4.2 Výstavba a vzhled obce 4.3 Veřejná prostranství, čistota, zeleň 4.4 Bezpečnost v obci 4.5 Sociální a zdravotnické sluţby

6 Specifické cíle 4.1 Řízení a rozvoj obce vč. fungování obecního úřadu Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření Při rozvoji obce respektovat podmínky, funkční vyuţití ploch dané územním plánem (ÚP) o I Počet závaţných neshod s ÚP / rok (cíl: 0) o PO Vyuţívat Strategický plán, naplňovat stanovené cíle, monitorovat ukazatele, vyhodnocovat je a plán aktualizovat Zachovat a rozvíjet veřejné sluţby (Czechpoint, matrika, stavební úřad ad.) Vytvořit plán údrţby a vyuţitíobecního majetku a realizovat jej o I Počet specifických cílů / počet plněných specifických cílů SP / rok o I Počet sledovaných ukazatelů/rok o I SP aktualizován (A/N) o I Počet veřejných sluţeb ( výše z roku 2014) o I obyvatel se sluţbami ( ) o I Plán údrţby obecního majetku vytvořen do XII o I Počet závaţných neshod s plánem / rok (cíl: 0) Nesniţovat hodnotu majetku obce o I Výše hodnoty majetku obce ( výše z roku 2014) Udrţovat investiční rozvoj obce odpovídající příjmům obce na provoz a údrţbu realizovaných investic o I Dluhová sluţba (max. 1mil./rok) o I Výše finančních prostředků v obecním o PO Vyhodnocení SP o PO o PO Zpráva o PO o PO o PO Plán údrţby o PO Roční vyhodnocení plánu o PO o PO o PO

7 4.1.7 Nezadluţovat obec nad míru moţností získání dotací Zajišťovat finanční prostředky na rozvoj obce také z externích zdrojů Zachovat samostatnost obce a stávající model řízení obce, tj. 11 zastupitelů Spolupracovat s okolními obcemi a se sdruţeními (MAS Královedvorsko, SO Podzvičinsko ad.) na: Sem stáhnout oblasti spolupráce z dalších KO Spolupracovat v rámci příhraniční spolupráce, spolupracovat s obcemi v zahraničí Spolupracovat v rámci obci vedení obce, podnikatelé, neziskové organizace, občané ad Podporovat činnost neziskových organizací zaměřených na poskytování veřejných sluţeb (sociální sluţby, hasiči aj.) rozpočtu/výše finančních prostředků potřebných na udrţování obecního majetku (cíl. hodnota: 1) o I Koeficient dluhové sluţby o I Výše získaných finančních prostředků z externích zdrojů/rok ( ) o I Mostek je samostatnou obcí A/N o I Počet zastupitelů / rok ( 11) o I Výše dotací získaných prostřednictvím sdruţení / rok o I Počet projektů realizovaných ve spolupráci / rok o I Počet společných projektů se zahraničními obcemi o I jednotlivých cílových skupin se spoluprací o I Počet neziskových organizací zaměřených na poskytování veřejných sluţeb / o PO o PO o PO Seznam obcí ČR o PO Seznam zastupitelů o PO o PO o PO o PO o PO

8 Podporovat (materiálně i dalšími cestami) činnost organizací či jednotlivců zajišťujících akce a aktivity volného času Zvýšit prezentaci obce, např. na sociálních sítích Včasně informovat obyvatele a návštěvníky obce o dění v obci a okolí. Vyuţívat k informování občanů a návštěvníků obce moderní prostředky, elektronická média, místní a regionální tisk a rozhlas ad. Pravidelně vydávat Zpravodaj obce. Zajistit funkčnost veřejného rozhlasu ve všech částech obce, jeho napojení na Integrovaný záchranný systém (IZS) Zajišťovat zpětnou vazbu od obyvatel, návštěvníků a uţivatelů obce, umoţňovat občanům aktivně se podílet na ţivotě a rozvoji obce a motivovat je k aktivnímu přístupu rok o I členů organizací o I Počet organizací, jednotlivců VČ /rok o I Počet sítí, kde je obec prezentována o I Návštěvnost / hodnocení prezentace obce o I obyvatel obce o I návštěvníků obce o I Počet čísel Zpravodaje / rok (min. 6) o I Průzkum proveden 1x / 2 roky o I obyvatel, návštěvníků a uţivatelů obce o PO o PO o PO o PO Evide nce o PO o PO Anket a o PO o PO Zpráva o PO Výstavba a vzhled obce Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření o I Počet o PO nových rodinných domů / rok Zajistit podmínky pro výstavbu nových rodinných domů Zpracovat a aplikovat motivační program pro bydlení v obci; motivovat mladé rodiny pro bydlení v obci o I Počet obyvatel / rok o I Počet mladých rodin v obci (do 35 let) / rok o PO Statistika o PO Statistika

9 4.2.3 Zajistit výstavbu obecních nájemních bytů; zajistit startovací bydlení pro mladé; zajistit chráněné bydlení, bezbariérové byty Zachovat a rozvíjet Fond rozvoje bydlení (FRB) a dostatečně jej propagovat o I Počet obecních nájemních bytů / rok o I Počet startovacích bytů pro mladé / rok o I Počet mladých bydlících ve startovacích bytech / rok o I Počet chráněných bydlení / rok o I Výše finančních prostředků FRB o I Výše vyuţitých finančních prostředků FRB Zvyšovat bezbariérovost veřejných budov o I Počet bariérových veřejných budov / rok (cíl: 0) Zpracovat a aplikovat motivační program pro majitele objektů k údrţbě a zajištění estetického vzhledu objektů vč. dokončení adaptace areálu ME o I obyvatel se vzhledem obce Minimalizovat černé stavby o I Počet černých staveb / rok (cíl: 0) Opravit, udrţovat a vyuţívat stávající historické objekty, obecní i soukromé o I Počet neudrţovaných nebo nevyuţívaných historických objektů / rok (cíl: 0) Zajistit vsákavost území. o I Průtok vody v ČOV při deštích / rok o PO o PO o PO o PO o PO o PO o PO o PO o PO o PO o PO Měření 4.3 Veřejná prostranství, čistota, zeleň Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření Účastnit se v relevantních soutěţích, např. Čistá obec, Vesnice roku o I Počet absolvovaných o PO

10 4.3.2 Vytvořit plán údrţby veřejných prostranství a zeleně a realizovat jej Zajistit kvalitní materiálně technickou základnu (MTZ) a personální zajištění údrţby veřejných prostranství a zeleně Podporovat a motivovat organizace a jednotlivce k péči o vzhled a čistotu obce, provádět osvětu Zachovat a zvýšit podíl ploch pro setkávání a relaxaci obyvatel a návštěvníků obce Rozvíjet a zvyšovat podíl ploch zeleně v rámci realizace ÚP dát k sobě všechny body týkající se ÚP Vytvořit pasport veřejné zeleně a plán údrţby, obnovy a rozšíření veřejné zeleně a pravidelně jej aktualizovat Vyuţívat veřejně prospěšné práce a veřejnou sluţbu pro zlepšení vzhledu a čistoty obce soutěţí / rok o I Počet úspěšných ohodnocení / rok o I Plán údrţby veřejných prostranství a zeleně vytvořen do XII o I Počet závaţných neshod oproti plánu / rok o I TS zajištěny do o I obyvatel a návštěvníků obce ( ) o I Rozsah ploch / rok o I obyvatel a návštěvníků obce ( ) o I Rozsah ploch / rok o I Pasport a plán údrţby veřejné zeleně vytvořen do XII o I Plán údrţby zeleně aktualizován 1x / 2 roky o I Počet odpracovaných hodin / rok o I Počet osob zapojených do VPP a VS / rok o PO o PO Plán údrţby o PO Plán údrţby o PO o PO o PO o PO o PO o PO Pasport a plán údrţby veřejné zeleně o PO Aktuali zovaný plán údrţby o PO o PO

11 4.4 Bezpečnost v obci Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření o I o PO obyvatel s bezpečností v obci ( ) Vytipovat kritická místa z hlediska bezpečnosti a zajistit opatření ke zvýšení bezpečnosti v těchto místech (kamerový systém, osvětlení, zvýšení dohledu ad.) Úzce spolupracovat s Policií ČR. Důsledně sankcionovat porušení veřejného pořádku Vyuţívat legislativních nástrojů pro zajištění pořádku v obci Zajistit preventivní programy a akce, osvětu dětí, mládeţe a seniorů pro zvýšení bezpečnosti V rámci moţností obce chránit občany proti nekalým obchodníkům a podobným činnostem o I obyvatel s veřejným pořádkem ( ) o I obyvatel s veřejným pořádkem ( ) o I Počet programů a akcí / rok o I Počet účastníků programů a akcí / rok o I Počet případů nekalého obchodování v obci / rok (cíl: 0) o PO Zpráva o PO o PO o PO o PO Sociální a zdravotnické služby Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření o I Počet o PO poţadovaných sociálních sluţeb / počet realizovaných sociálních sluţeb / rok Zajistit terénní, ambulantní, pobytové, pečovatelské a sociálně právní poradenské sluţby, a to speciálními organizacemi na základě potřeb občanů, dle moţností ve spolupráci s okolními obcemi Zpracovat analýzu potřebnosti a efektivnosti Domova seniorů / Domu s pečovatelskou sluţbou v Mostku a dle výsledku buď dům realizovat, nebo zabezpečit sluţby jiným způsobem Zachovat a rozvíjet dostupnou, kvalitní zdravotnickou péči obci a související o I Analýza provedena do XII o Dále dle výsledku o I Rozsah zdravotnické péče o PO Analýza o PO

12 sluţby (RHB, lékárna apod.) Zpracovat analýzu vyuţitelnosti chráněného bydlení a sociálně aktivizační sluţby a dle výsledku případně vybudovat bydlení a vytvořit sluţbu o I obyvatel ( ) o I RHB v obci A/N o I Lékárna v obci A/N o I Analýza provedena do o Dále dle výsledku o PO o PO RHB o PO lékárna o PO Analýza Vysvětlivky k indikátorům poţadované hodnoty: cílem je růst hodnoty.. cílem je udrţet hodnotu pod cílem je pokles hodnoty stanovenou mezí.. cílem je udrţet hodnotu nad. cílem je udrţet stávající stanovenou mezí hodnotu A/N splněno/nesplněn

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Doprava a infrastruktura v Mostku v roce 2030

Doprava a infrastruktura v Mostku v roce 2030 Klíčová oblast 5: DOPRAVA, INFRASTRUKTURA Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny, VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vize rozvoje oblasti Doprava a infrastruktura v Mostku v roce 2030 Mostek je dobře dopravně dostupný,

Více

Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŢIVOT, VZDĚLÁVÁNÍ

Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŢIVOT, VZDĚLÁVÁNÍ Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŢIVOT, VZDĚLÁVÁNÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny, VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vize rozvoje oblasti: Kultura, sport, volný čas, společenský

Více

Klíčová oblast 4: ŘÍZENÍ A ROZVOJ MĚSTA, SPOLUPRÁCE, INFORMOVANOST, BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY

Klíčová oblast 4: ŘÍZENÍ A ROZVOJ MĚSTA, SPOLUPRÁCE, INFORMOVANOST, BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY Klíčová oblast 4: ŘÍZENÍ A ROZVOJ MĚSTA, SPOLUPRÁCE, INFORMOVANOST, BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K

Více

Klíčová oblast 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘÍRODA A KRAJINA. Životní prostředí, příroda a krajina v Mostku v roce 2030

Klíčová oblast 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘÍRODA A KRAJINA. Životní prostředí, příroda a krajina v Mostku v roce 2030 Klíčová oblast 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘÍRODA A KRAJINA Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny, VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vize rozvoje oblasti: Životní prostředí, příroda a krajina v Mostku v roce 2030 Mostek

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Doprava a infrastruktura v České Skalici v roce 2030

Doprava a infrastruktura v České Skalici v roce 2030 Klíčová oblast 6: DOPRAVA, INFRASTRULTURA Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ: uvedené termíny jsou zatím pouze

Více

Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT, ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ

Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT, ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT, ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014

Více

Klíčová oblast 1: Podnikání, obchod, služby, zaměstnanost, cestovní ruch

Klíčová oblast 1: Podnikání, obchod, služby, zaměstnanost, cestovní ruch Klíčová oblast 1: Podnikání, obchod, služby, zaměstnanost, cestovní ruch Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny, VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vize rozvoje oblasti: Podnikání, obchod, služby, zaměstnanost,

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA JAK SE VÁM DNES ŽIJE V ČERVENCE? JAKÁ BY MĚLA BÝT PODLE VAŠICH PŘEDSTAV? VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE Komise rozvoje obce 2016 Největší přednosti

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Cestovní ruch a památky v České Skalici v roce 2030

Cestovní ruch a památky v České Skalici v roce 2030 Klíčová oblast 5: CESTOVNÍ RUCH A PAMÁTKY Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ: uvedené termíny jsou zatím pouze

Více

Klíčová oblast 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘÍRODA, KRAJINA, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, ČISTOTA, ZELEŇ, BYDLENÍ, VÝSTAVBA, VZHLED MĚSTA, URBANISMUS

Klíčová oblast 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘÍRODA, KRAJINA, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, ČISTOTA, ZELEŇ, BYDLENÍ, VÝSTAVBA, VZHLED MĚSTA, URBANISMUS Klíčová oblast 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘÍRODA, KRAJINA, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, ČISTOTA, ZELEŇ, BYDLENÍ, VÝSTAVBA, VZHLED MĚSTA, URBANISMUS Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Koncepce města přátelského seniorům

Koncepce města přátelského seniorům Koncepce města přátelského seniorům 2010-2014 Květen 2010 Ing. Daniela Lusková 1 OBSAH Kapitola strana 1. Obsah 2 2. Úvod 2 3. Souhrnná zjištění z průzkumů v seniorské populaci a prostředí města 3 4. Definice

Více

Strategický plán rozvoje Obce Mostek do roku 2030

Strategický plán rozvoje Obce Mostek do roku 2030 Strategický plán rozvoje Obce Mostek do roku 2030 Motto: Mostek obec na celý život! Červen 2014 Strategický plán rozvoje Obce Mostek do roku 2030 byl schválen Zastupitelstvem obce dne 25. 6. 2014 usnesením

Více

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD 2014-2020 NÁVRH Veřejné projednání 7.7.2014 Definice SWOT analýza je metoda celkového určení pozitivních a negativních stránek regionu MAS. 1. 1.silné stránky

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

pracovní skupina Rozvoj měst

pracovní skupina Rozvoj měst pracovní skupina Rozvoj měst výstupy z 2.WS realizovaného 11. 7. 2013 Pracovní verze vize opatření B6: Zajištění dostupnosti a kvality bydlení, pracovního a veřejného prostředí Zájmové strany: projektanti

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Zpracování komunitního plánu-střednědobého plánu rozvoje Mikroregionu v oblasti sociálních služeb na období TRIÁDA

Zpracování komunitního plánu-střednědobého plánu rozvoje Mikroregionu v oblasti sociálních služeb na období TRIÁDA Příloha č.1 Zpracování komunitního plánu-střednědobého plánu rozvoje Mikroregionu v oblasti sociálních služeb na období 2017-2021 TRIÁDA Řídící skupina 1. Koordinátor KPSS ( Mazurová, Najmon) 2. Pracovník

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

5.1 Dokončit základní skelet cyklostezek 4, ,5 5.2 Zlepšovat kvalitu a vybavení cyklostezek 4, , ,5

5.1 Dokončit základní skelet cyklostezek 4, ,5 5.2 Zlepšovat kvalitu a vybavení cyklostezek 4, , ,5 Strategický plán města České Budějovice Strategický plán města České Budějovice byl schválen 4. 9. 2008 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 11 žen tj. 24%. Podrobné generové vyhodnocení

Více

Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Růžová VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSTUPŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Růžová VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSTUPŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Růžová VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSTUPŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 1 Veřejná projednávání Strategického plánu obce Růžová Výstupy: 1) První veřejné projednávání

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření v regionu

Vyhodnocení dotazníkového šetření v regionu Vyhodnocení dotazníkového šetření v regionu Dotazníkové šetření mezi starosty a zastupiteli probíhalo etapově prostřednictvím e-mailu a osobním jednáním na v období červen 2013 až květen 2014. Toto šetření

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

Moţnosti financování přírodních zahrad

Moţnosti financování přírodních zahrad Moţnosti financování přírodních zahrad Zuzana Krpálková Operační program Ţivotní prostředí OP Ţivotní prostředí Prioritní osa 6 Zlepšení stavu přírody a krajiny Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

SWOT analýza. Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Moravskobudějovicko a Jemnicko. Zpracováno ve spolupráci s Agorou CE Praha dne 29.1.

SWOT analýza. Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Moravskobudějovicko a Jemnicko. Zpracováno ve spolupráci s Agorou CE Praha dne 29.1. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNII (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Moravskobudějovicko a Jemnicko

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Město Litoměřice. Bc. Miroslava Najmanová

Město Litoměřice. Bc. Miroslava Najmanová Město Litoměřice Bc. Miroslava Najmanová Co je prevence kriminality - veškerá opatření, která směřují ke snižování rizik výskytu trestných činů, jakož i jejich škodlivých důsledků pro jednotlivce a společnost,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 Reg. číslo IPRM: 1/SZ/40 Nositel IPRM: Statutární město Chomutov Dohoda č.: 4463 (v CES) se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Plánované změny v IPRM výstiţný popis dle

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města SWOT analýza Název projektu: Registrační číslo projektu: Město Hodonín plánuje s veřejností CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002829 Obsah Obsah... 2 1 SWOT analýza... 3 2 1 SWOT

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016 PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016 Plán zlepšování je nástroj, kterým Město Znojmo formuluje svoje cíle v oblasti rozvoje města, jichž chce v rámci projektu Znojmo zdravé město v roce 2016

Více

Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010

Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010 Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010 Název tématu Postavení obcí v systému veřejné správy v České republice a jejich vztah k orgánům státní správy Analýza

Více

PŘÍLOHA č.1 Monitorovací indikátory. aktualizace - září 2010

PŘÍLOHA č.1 Monitorovací indikátory. aktualizace - září 2010 Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2013 PŘÍLOHA č.1 Monitorovací indikátory aktualizace - září 2010 PRIORITA A. Regionální rozvoj a venkov I. - Obnova a rozvoj venkovského prostoru 1. Pořízení

Více

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O projektu Realizace projektu: prosinec 2013 červen 2015 Zapojeno celkem 185 z celkem 205

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince CÍLOVÉ SKUPINY Národnostní menšiny = společenství osob, které mají státní občanství ČR a projevují

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Obec Hostovlice. Strategický plán rozvoje

Obec Hostovlice. Strategický plán rozvoje Obec Hostovlice Strategický plán rozvoje 1 Obsah Úvodní slovo 3 Strategický plán rozvoje obce Hostovlice v kontextu rozvoje Středočeského kraje 4 Metodika zpracování 5 Situační analýza současného stavu

Více

Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST A.1 Zlepší se komunikace mezi veřejností a radnicí A.1.1 Informovat občany o činnosti veřejné správy A.1.2 Zajistit zpětnou vazbu A.1.3 Umožnit

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Zadavatel: 14.9.2012 1 Cíle projektu Identifikace skutečných potřeb cílové skupiny seniorů v Libereckém kraji

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

PŘÍLOHA STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP VZDĚLÁVÁNÍ PRAHA 16 DO ROKU 2023 SWOT 3 ANALÝZA. Název projektu: MAP Praha 16

PŘÍLOHA STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP VZDĚLÁVÁNÍ PRAHA 16 DO ROKU 2023 SWOT 3 ANALÝZA. Název projektu: MAP Praha 16 PŘÍLOHA STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP VZDĚLÁVÁNÍ PRAHA 16 DO ROKU 2023 SWOT 3 ANALÝZA Název projektu: MAP Praha 16 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000381 PŘEHLED PRIORIT 1. Infrastruktura

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 Újezd nad Lesy 19.listopadu 2012 Strategický tým ÚMČ Praha 21 STRATEGICKÝ PLÁN MČ Schválen 18. června 2012 zastupitelstvem MČ Praha 21 Zpracován komunitní metodou Na dobu 10 let

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bohumínsko (SCLLD) 2014-2020 18.4.2016 Projekt Komunitní rozvoj venkova na území MAS Bohumínsko, z.s. je financován

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

ORP Havlíčkův Brod. SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita

ORP Havlíčkův Brod. SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita ORP Havlíčkův Brod SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Dobrá spolupráce s rodiči Dobrá spolupráce s SPC Havl. Broda Jihlava Využití osvědčených metod Montessori program

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí

Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. Mgr. Petra Koprajdová E-mail: info@rozvoj-obce.cz Tel.: +420 595 136 023 Výstup z projektu Zájmová diferenciace a soudržnost

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

SWOT ANALÝZA. SWOT analýza v oblasti vzdělávání na území ORP Kaplice

SWOT ANALÝZA. SWOT analýza v oblasti vzdělávání na území ORP Kaplice SWOT ANALÝZA SWOT analýza v oblasti vzdělávání na území ORP Kaplice Silné stránky Pestrá nabídka volnočasových aktivit Právní subjektivita některých škol a školských zařízení nezávislost, kreativita Úspěchy

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace Střednědobý výhled na období 2015 2020 Schválený na veřejném jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne 29. 4. 2015 Ing. Petr

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH Strategická část

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH Strategická část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH 2014+ Strategická část Ing.Alexandra Fürbachová, členka správní rady MAS KH o.p.s. Strategická část Mise = proč strategii vytváříme: Strategie MAS

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Venkov 2011 Workshop C: Zemědělství a životní prostředí

Venkov 2011 Workshop C: Zemědělství a životní prostředí Národní konference Venkov 2011 Workshop C: Zemědělství a životní prostředí Národní konference VENKOV 2011 Panelisté: Ing. Josef Stehlík, poradce ministra zeměděl., předseda ASZ ČR Bc. Roman Scharf, zástupce

Více

Strategický plán rozvoje obce Cvrčovice na období let

Strategický plán rozvoje obce Cvrčovice na období let Strategický plán rozvoje obce Cvrčovice na období let 2015 2020 Strategický plán rozvoje obce je jeden ze základních dokumentů obce, vyjadřující předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu.

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ Příloha: 7.7 SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ prosinec 2006 Příloha dokumentu: Strategie udržitelného rozvoje města Hodonín do roku 2015 a Systém strategického plánování 1 Navržený seznam projektů vychází

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

Dotazníkové šetření. Všem občanům, kteří se zapojí do tohoto průzkumu, předem děkujeme.

Dotazníkové šetření. Všem občanům, kteří se zapojí do tohoto průzkumu, předem děkujeme. Dotazníkové šetření Váţení občané Lelova, Černčic a Ţalan, dovolujeme si Vás oslovit a poţádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí Vaše názory na kvalitu ţivota v našich obcích. Výsledky tohoto šetření

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

Strategický plán města Frýdlant

Strategický plán města Frýdlant C. GLOBÁLNÍ SWOT ANALÝZA Globální SWOT analýza je zásadním analytickým výstupem, který v dalším procesu tvorby strategického plánu slouží jako výchozí podklad pro formulaci návrhových cílů a aktivit. Jednotlivé

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více