Klíčová oblast 4: ŘÍZENÍ A ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA, VZHLED OBCE, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klíčová oblast 4: ŘÍZENÍ A ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA, VZHLED OBCE, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY"

Transkript

1 Klíčová oblast 4: ŘÍZENÍ A ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA, VZHLED OBCE, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny, VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vize rozvoje oblasti Řízení a rozvoj obce, výstavba, vzhled obce, veřejná prostranství, bezpečnost, sociální a zdravotnické služby v Mostku v roce 2030 Mostek je atraktivní, upravená a čistá obec, pyšnící se zdravým ţivotním prostředím, krásnou přírodou v okolí a obyvateli hrdými na místo, kde ţijí. Úbytek obyvatelstva je zastaven, počet obyvatel mírně narůstá. Obec podporuje zájem mladých rodin o ţivot v obci. Mostek je samostatná obec s fungujícím a stabilním úřadem, který poskytuje kvalitní sluţby obyvatelům i návštěvníkům. Vedení obce, podnikatelé, neziskové organizace i občané vyuţívají strategického plánu ke koncepčnímu rozvoji obce a vzájemně spolupracují. Vedení obce inspiruje a motivuje ostatní k rozvojovým aktivitám. Funguje dobrá spolupráce mezi vedením obce a zástupci Mostek Energo, obec vyuţívá potenciálu tohoto energetického zdroje i jeho dalších moţností. Je dokončena úprava areálu ME. Je zajištěna dostatečná a včasná informovanost obyvatel i návštěvníků obce (Zpravodaj, rozhlas, webová stránka ad.) a umoţněno spolupodílet se na rozhodování o rozvoji obce.veřejný rozhlas je funkční ve všech částech obce a je napojený na Integrovaný záchranný systém (IZS). části. Obec hospodaří plně efektivně, není ztrátová. Obec pečuje rovnoměrně o všechny své Je dokončena plánovaná výstavba Slunečná stráň a ostatní vhodné pozemky jsou zastavěny rodinnými domy a oblast Pod paneláky obecními nájemními byty. Ţijí zde převáţně mladé rodiny. Je zde také prostor pro hraní dětí. Obec má plně funkční a vybavené technické sluţby (TS), které zajišťují kvalitní údrţbu obce a zaměstnávají převáţně místní obyvatele. Obec vyhrává soutěţe o čistou a krásnou obec. Veřejná prostranství jsou upravená, udrţována v dobrém stavu a čistotě, jsou úhledná, funkční, s bohatou upravenou zelení- parčíky, stromy, okrasnými dřevinami, květinami a slouţí pro relaxaci, zábavu i společenská setkávání. Zelené plochy v obci jsou pravidelně sekány.prostory podél cest jsou vhodně udrţovány (jsou vysekány nálety, posekána tráva apod.).

2 Stávající historické objekty jsou opraveny, udrţovány a vyuţívány. Všechny objekty v obci, i soukromé, jsou udrţovány v dobrém, esteticky vkusném stavu. V Mostku je bezpečno, je vyuţíván kamerový systém, funguje zde pravidelná a dostatečná dohlídka Policie ČR. Obec podporuje organizace, které zajišťují prevenci sociálně patologických jevů. V obci je dobrá občanská vybavenost, funguje zde MŠ, ZŠ, Czechpoint, stavební úřad, matrika, pošta a další, jsou zde hřiště pro děti i dospělé, dům s pečovatelskou sluţbou, je zajištěna péče o seniory. Při DPS fungují i sociálně aktivizační sluţby. Je zde také volně přístupný klub pro náctileté a starší mládeţ s moţností volnočasových aktivit. Pro seniory a sociálně znevýhodněné skupiny a jednotlivce jsou dostupné potřebné sociální sluţby. Je zde chráněné bydlení, bezbariérové byty. Plně funkční Zdravotní středisko zajišťuje veškerou základní zdravotnickou péči vč. rehabilitace. Obec spolupracuje v rámci různých sdruţení (MAS Královédvorsko, SO Podzvičinsko aj.) a s dalšími obcemi v ČR a zahraničí. Obec je dobře propagována. SWOT analýza oblasti Pozn.: v závorce jsou priority členů PS Silné stránky Slabé stránky Fungující samospráva (vývoj, vzestup) (6) Úbytek obyvatel v obci (4) Dobrá spolupráce mezi OÚ a NNO, Nezájem obyvatel o veřejné dění v obci, podpora činnosti NNO a provozu MŠ o volnočasové aktivity (dospělí i děti) a ZŠ ze strany Obce (4) (2) Existence vhodných pozemků a objektů Málo startovacích bytů pro mladé (2) pro výstavbu a vyuţití (4) Nezadluţenost obce, majetek obce (1) Nízké příjmy obce (1) Upravené centrum obce, opravené chodníky z obou stran, odpočívadlo u vánočního stromu, pítko, parčík s lavičkami (1) Lidé, kteří se aktivně podílejí na dění v obci (1) Chybějící prostory pro péči o seniory, dům pro seniory (1) Nedostatečnost některých lékařských sluţeb (zubař, dětský lékař, praktický lékař) (1) Územní plán Nedostatečnost sociálních sluţeb (ext.) a poradenství (sociálně právní) (1) Prezentace obce na internetu, web Chybějící chráněné bydlení (1) Zpravodaj, rozhlas Slabý patriotismus (1) Existuje zdravotní středisko Nedostatečná péče některých vlastníků o vzhled jejich objektů (1) Strategické plánování Chybí rehabilitace, fyzioterapie

3 Chybí lékárna Špatné mezilidské vztahy Ne vţdy dobrá komunikace mezi subjekty v obci Stav a údrţba veřejných prostranství (úklid, psí exkrementy, péče o zeleň, vandalismus, málo odpadkových košů ad.) Lidé, kteří dělají nepořádek na veřejných prostranstvích Bezpečnost v obci výskyt problémových osob, rušení nočního klidu, nevhodné chování mladistvých, obavy z lidí ţijících v sousedství, nedostatečná činnost Policie ČR, obavy o majetek Nedostatek financí pro realizaci projektů Málo bytů (nájemních) Příležitosti Externí zdroje financování projektů, dotace (6) Ohrožení Nevyuţívání dotací / externích zdrojů financování projektů (změna struktury dotačních titulů (5) Migrace mladých lidí na venkov (4) Stárnutí populace (4) Členství v MAS Královédvorskoa Podzvičinsko, projekty partnerství s obcemi podobného typu v ČR i zahraničí, spolupráce (4) Svobodné rozhodování OÚ při rozdělování finančních prostředků NNO zpětné práce pro obec (1) Známé osobnosti, navštěvující pravidelně obec moţnost vyuţít pro propagaci obce Stále se zvyšující zatíţení obcí státem (4) Migrace mladých lidí za prací (nezastavení odchodu mladých) (2) Zhoršující se vztah mládeţe k hodnotám (1) Změny rozpočtového určení daní, legislativy (neustálé, nesystémové) (1) Zvyšování počtu nepřizpůsobivých obyvatel Současná legislativa podporující kriminalitu

4 Nespolupráce s okolními obcemi Zvyšující se neúcta k hodnotám Strategické cíle Strategický cíl S-4.I Zajistit samostatnou fungující a efektivní samosprávu obce a obecní úřad S-4.II Spolupracovat na rozvoji obce s podnikatelskými subjekty, především s MostekEnergo, dále s NNO, občany a dalšími. Podporovat pospolitost obyvatel a uživatelů obce. Spolupracovat mimo obec s dalšími obcemi a subjekty v ČR i zahraničí. Zajistit dostatečnou informovanost o dění v obci. Zajistit dobrou propagaci obce. Indikátor o I-S-4.I.1 Míra zadluţenosti obce (nesmí klesnout pod moţnost dotací) o I-S-4.I.2 Objem získaných dotačních prostředků o I-S-4.I.3 Počet veřejných sluţeb (min. neklesá) o I-S-4.I.4 Míra fluktuace zaměstnanců OÚ ( ) o I-S-4.I.5 Míra naplnění cílů Strategického plánu (cíl: 100%) o I-S-4.I.6 obyvatel ( ) o I-S-4.II.1 Počet aktivně spolupracujících subjektů o I-S-4.II.2Počet společných realizovaných akcí, projektů o I-S-4.II.3Počet společných realizovaných akcí, projektů s Mostek Energo o I-S-4.II.4 obyvatel a návštěvníků obce ( ) o I-S-4.II.5 Počet fungujících NNO (min. Prostředek ověření o PO-S-4.I.1 o PO-S-4.I.2 o PO-S-4.I.3 o PO-S-4.I.4 o PO-S-4.I.5 Vyhodnocení SP o PO-S-4.I.6 o PO-S-4.II.1 o PO-S-4.II.2 o PO-S-4.II.3 o PO-S-4.II.4 o PO-S-4.II.5

5 S-4.III Zajistit kvalitní a dostupné služby a občanskou vybavenost v obci S-4.IV Zajistit funkční, upravená a čistá veřejná prostranství s dostatkem udržované zeleně S-4.V Vylepšit vzhled obce a její zástavby a zajistit novou výstavbu S-4.VI Udržet bezpečnost a veřejný pořádek v obci S-4.VII Zastavit úbytek obyvatel obce, zajistit zvýšení počtu obyvatel. Posílit patriotismus obyvatel. Posilovat dobré mezilidské vztahy v obci. neklesá) o I-S-4.III.1 Počet zdravotnických sluţeb (min. neklesá) o I-S-4.III.2 Počet sociálních sluţeb( ) o I-S-4.III.3 obyvatel ( ) o I-S-4.IV.1 obyvatel a návštěvníků obce ( ) o I-S-4.V.1 Početobyvatel obce ( ) o I-S-4.V.2 obyvatel ( ) o I-S-4.VI.1 Nápad trestné činnosti a počet přestupků a jiných správních deliktů ( ) o I-S-4.VI.2 obyvatel s bezpečností v obci ( ) o I-S-4.VII.1 Počet obyvatel o I-S-4.VII.2 obyvatel o PO-S-4.III.1 o PO-S-4.III.2 o PO-S-4.III.3 o PO-S-4.IV.1 PO-S-4.IV.2 o PO-S-4.V.1 o PO-S-4.V.2 o PO-S-4.VI.1 Statistika PČR o PO-S-4.VI.2 o PO-S-4.VII.1 Statistika o PO-S-4.VII.2 Podoblasti: 4.1 Řízení a rozvoj obce vč. fungování obecního úřadu 4.2 Výstavba a vzhled obce 4.3 Veřejná prostranství, čistota, zeleň 4.4 Bezpečnost v obci 4.5 Sociální a zdravotnické sluţby

6 Specifické cíle 4.1 Řízení a rozvoj obce vč. fungování obecního úřadu Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření Při rozvoji obce respektovat podmínky, funkční vyuţití ploch dané územním plánem (ÚP) o I Počet závaţných neshod s ÚP / rok (cíl: 0) o PO Vyuţívat Strategický plán, naplňovat stanovené cíle, monitorovat ukazatele, vyhodnocovat je a plán aktualizovat Zachovat a rozvíjet veřejné sluţby (Czechpoint, matrika, stavební úřad ad.) Vytvořit plán údrţby a vyuţitíobecního majetku a realizovat jej o I Počet specifických cílů / počet plněných specifických cílů SP / rok o I Počet sledovaných ukazatelů/rok o I SP aktualizován (A/N) o I Počet veřejných sluţeb ( výše z roku 2014) o I obyvatel se sluţbami ( ) o I Plán údrţby obecního majetku vytvořen do XII o I Počet závaţných neshod s plánem / rok (cíl: 0) Nesniţovat hodnotu majetku obce o I Výše hodnoty majetku obce ( výše z roku 2014) Udrţovat investiční rozvoj obce odpovídající příjmům obce na provoz a údrţbu realizovaných investic o I Dluhová sluţba (max. 1mil./rok) o I Výše finančních prostředků v obecním o PO Vyhodnocení SP o PO o PO Zpráva o PO o PO o PO Plán údrţby o PO Roční vyhodnocení plánu o PO o PO o PO

7 4.1.7 Nezadluţovat obec nad míru moţností získání dotací Zajišťovat finanční prostředky na rozvoj obce také z externích zdrojů Zachovat samostatnost obce a stávající model řízení obce, tj. 11 zastupitelů Spolupracovat s okolními obcemi a se sdruţeními (MAS Královedvorsko, SO Podzvičinsko ad.) na: Sem stáhnout oblasti spolupráce z dalších KO Spolupracovat v rámci příhraniční spolupráce, spolupracovat s obcemi v zahraničí Spolupracovat v rámci obci vedení obce, podnikatelé, neziskové organizace, občané ad Podporovat činnost neziskových organizací zaměřených na poskytování veřejných sluţeb (sociální sluţby, hasiči aj.) rozpočtu/výše finančních prostředků potřebných na udrţování obecního majetku (cíl. hodnota: 1) o I Koeficient dluhové sluţby o I Výše získaných finančních prostředků z externích zdrojů/rok ( ) o I Mostek je samostatnou obcí A/N o I Počet zastupitelů / rok ( 11) o I Výše dotací získaných prostřednictvím sdruţení / rok o I Počet projektů realizovaných ve spolupráci / rok o I Počet společných projektů se zahraničními obcemi o I jednotlivých cílových skupin se spoluprací o I Počet neziskových organizací zaměřených na poskytování veřejných sluţeb / o PO o PO o PO Seznam obcí ČR o PO Seznam zastupitelů o PO o PO o PO o PO o PO

8 Podporovat (materiálně i dalšími cestami) činnost organizací či jednotlivců zajišťujících akce a aktivity volného času Zvýšit prezentaci obce, např. na sociálních sítích Včasně informovat obyvatele a návštěvníky obce o dění v obci a okolí. Vyuţívat k informování občanů a návštěvníků obce moderní prostředky, elektronická média, místní a regionální tisk a rozhlas ad. Pravidelně vydávat Zpravodaj obce. Zajistit funkčnost veřejného rozhlasu ve všech částech obce, jeho napojení na Integrovaný záchranný systém (IZS) Zajišťovat zpětnou vazbu od obyvatel, návštěvníků a uţivatelů obce, umoţňovat občanům aktivně se podílet na ţivotě a rozvoji obce a motivovat je k aktivnímu přístupu rok o I členů organizací o I Počet organizací, jednotlivců VČ /rok o I Počet sítí, kde je obec prezentována o I Návštěvnost / hodnocení prezentace obce o I obyvatel obce o I návštěvníků obce o I Počet čísel Zpravodaje / rok (min. 6) o I Průzkum proveden 1x / 2 roky o I obyvatel, návštěvníků a uţivatelů obce o PO o PO o PO o PO Evide nce o PO o PO Anket a o PO o PO Zpráva o PO Výstavba a vzhled obce Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření o I Počet o PO nových rodinných domů / rok Zajistit podmínky pro výstavbu nových rodinných domů Zpracovat a aplikovat motivační program pro bydlení v obci; motivovat mladé rodiny pro bydlení v obci o I Počet obyvatel / rok o I Počet mladých rodin v obci (do 35 let) / rok o PO Statistika o PO Statistika

9 4.2.3 Zajistit výstavbu obecních nájemních bytů; zajistit startovací bydlení pro mladé; zajistit chráněné bydlení, bezbariérové byty Zachovat a rozvíjet Fond rozvoje bydlení (FRB) a dostatečně jej propagovat o I Počet obecních nájemních bytů / rok o I Počet startovacích bytů pro mladé / rok o I Počet mladých bydlících ve startovacích bytech / rok o I Počet chráněných bydlení / rok o I Výše finančních prostředků FRB o I Výše vyuţitých finančních prostředků FRB Zvyšovat bezbariérovost veřejných budov o I Počet bariérových veřejných budov / rok (cíl: 0) Zpracovat a aplikovat motivační program pro majitele objektů k údrţbě a zajištění estetického vzhledu objektů vč. dokončení adaptace areálu ME o I obyvatel se vzhledem obce Minimalizovat černé stavby o I Počet černých staveb / rok (cíl: 0) Opravit, udrţovat a vyuţívat stávající historické objekty, obecní i soukromé o I Počet neudrţovaných nebo nevyuţívaných historických objektů / rok (cíl: 0) Zajistit vsákavost území. o I Průtok vody v ČOV při deštích / rok o PO o PO o PO o PO o PO o PO o PO o PO o PO o PO o PO Měření 4.3 Veřejná prostranství, čistota, zeleň Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření Účastnit se v relevantních soutěţích, např. Čistá obec, Vesnice roku o I Počet absolvovaných o PO

10 4.3.2 Vytvořit plán údrţby veřejných prostranství a zeleně a realizovat jej Zajistit kvalitní materiálně technickou základnu (MTZ) a personální zajištění údrţby veřejných prostranství a zeleně Podporovat a motivovat organizace a jednotlivce k péči o vzhled a čistotu obce, provádět osvětu Zachovat a zvýšit podíl ploch pro setkávání a relaxaci obyvatel a návštěvníků obce Rozvíjet a zvyšovat podíl ploch zeleně v rámci realizace ÚP dát k sobě všechny body týkající se ÚP Vytvořit pasport veřejné zeleně a plán údrţby, obnovy a rozšíření veřejné zeleně a pravidelně jej aktualizovat Vyuţívat veřejně prospěšné práce a veřejnou sluţbu pro zlepšení vzhledu a čistoty obce soutěţí / rok o I Počet úspěšných ohodnocení / rok o I Plán údrţby veřejných prostranství a zeleně vytvořen do XII o I Počet závaţných neshod oproti plánu / rok o I TS zajištěny do o I obyvatel a návštěvníků obce ( ) o I Rozsah ploch / rok o I obyvatel a návštěvníků obce ( ) o I Rozsah ploch / rok o I Pasport a plán údrţby veřejné zeleně vytvořen do XII o I Plán údrţby zeleně aktualizován 1x / 2 roky o I Počet odpracovaných hodin / rok o I Počet osob zapojených do VPP a VS / rok o PO o PO Plán údrţby o PO Plán údrţby o PO o PO o PO o PO o PO o PO Pasport a plán údrţby veřejné zeleně o PO Aktuali zovaný plán údrţby o PO o PO

11 4.4 Bezpečnost v obci Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření o I o PO obyvatel s bezpečností v obci ( ) Vytipovat kritická místa z hlediska bezpečnosti a zajistit opatření ke zvýšení bezpečnosti v těchto místech (kamerový systém, osvětlení, zvýšení dohledu ad.) Úzce spolupracovat s Policií ČR. Důsledně sankcionovat porušení veřejného pořádku Vyuţívat legislativních nástrojů pro zajištění pořádku v obci Zajistit preventivní programy a akce, osvětu dětí, mládeţe a seniorů pro zvýšení bezpečnosti V rámci moţností obce chránit občany proti nekalým obchodníkům a podobným činnostem o I obyvatel s veřejným pořádkem ( ) o I obyvatel s veřejným pořádkem ( ) o I Počet programů a akcí / rok o I Počet účastníků programů a akcí / rok o I Počet případů nekalého obchodování v obci / rok (cíl: 0) o PO Zpráva o PO o PO o PO o PO Sociální a zdravotnické služby Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření o I Počet o PO poţadovaných sociálních sluţeb / počet realizovaných sociálních sluţeb / rok Zajistit terénní, ambulantní, pobytové, pečovatelské a sociálně právní poradenské sluţby, a to speciálními organizacemi na základě potřeb občanů, dle moţností ve spolupráci s okolními obcemi Zpracovat analýzu potřebnosti a efektivnosti Domova seniorů / Domu s pečovatelskou sluţbou v Mostku a dle výsledku buď dům realizovat, nebo zabezpečit sluţby jiným způsobem Zachovat a rozvíjet dostupnou, kvalitní zdravotnickou péči obci a související o I Analýza provedena do XII o Dále dle výsledku o I Rozsah zdravotnické péče o PO Analýza o PO

12 sluţby (RHB, lékárna apod.) Zpracovat analýzu vyuţitelnosti chráněného bydlení a sociálně aktivizační sluţby a dle výsledku případně vybudovat bydlení a vytvořit sluţbu o I obyvatel ( ) o I RHB v obci A/N o I Lékárna v obci A/N o I Analýza provedena do o Dále dle výsledku o PO o PO RHB o PO lékárna o PO Analýza Vysvětlivky k indikátorům poţadované hodnoty: cílem je růst hodnoty.. cílem je udrţet hodnotu pod cílem je pokles hodnoty stanovenou mezí.. cílem je udrţet hodnotu nad. cílem je udrţet stávající stanovenou mezí hodnotu A/N splněno/nesplněn

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Dotazníkové šetření mezi obyvateli města Vamberk Dotazníkové šetření se uskutečnilo v měsíci březnu 2014 a prováděla ho skupina vyškolených

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část 2011 Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Mgr. David Rucki a

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŢ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách

Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách Navržené Evropské směrnice Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách Směrem k sociální spravedlnosti, mezioborové spolupráci a účasti Finální verze, 2011 Tyto směrnice

Více