Klíčová oblast 4: ŘÍZENÍ A ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA, VZHLED OBCE, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klíčová oblast 4: ŘÍZENÍ A ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA, VZHLED OBCE, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY"

Transkript

1 Klíčová oblast 4: ŘÍZENÍ A ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA, VZHLED OBCE, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny, VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vize rozvoje oblasti Řízení a rozvoj obce, výstavba, vzhled obce, veřejná prostranství, bezpečnost, sociální a zdravotnické služby v Mostku v roce 2030 Mostek je atraktivní, upravená a čistá obec, pyšnící se zdravým ţivotním prostředím, krásnou přírodou v okolí a obyvateli hrdými na místo, kde ţijí. Úbytek obyvatelstva je zastaven, počet obyvatel mírně narůstá. Obec podporuje zájem mladých rodin o ţivot v obci. Mostek je samostatná obec s fungujícím a stabilním úřadem, který poskytuje kvalitní sluţby obyvatelům i návštěvníkům. Vedení obce, podnikatelé, neziskové organizace i občané vyuţívají strategického plánu ke koncepčnímu rozvoji obce a vzájemně spolupracují. Vedení obce inspiruje a motivuje ostatní k rozvojovým aktivitám. Funguje dobrá spolupráce mezi vedením obce a zástupci Mostek Energo, obec vyuţívá potenciálu tohoto energetického zdroje i jeho dalších moţností. Je dokončena úprava areálu ME. Je zajištěna dostatečná a včasná informovanost obyvatel i návštěvníků obce (Zpravodaj, rozhlas, webová stránka ad.) a umoţněno spolupodílet se na rozhodování o rozvoji obce.veřejný rozhlas je funkční ve všech částech obce a je napojený na Integrovaný záchranný systém (IZS). části. Obec hospodaří plně efektivně, není ztrátová. Obec pečuje rovnoměrně o všechny své Je dokončena plánovaná výstavba Slunečná stráň a ostatní vhodné pozemky jsou zastavěny rodinnými domy a oblast Pod paneláky obecními nájemními byty. Ţijí zde převáţně mladé rodiny. Je zde také prostor pro hraní dětí. Obec má plně funkční a vybavené technické sluţby (TS), které zajišťují kvalitní údrţbu obce a zaměstnávají převáţně místní obyvatele. Obec vyhrává soutěţe o čistou a krásnou obec. Veřejná prostranství jsou upravená, udrţována v dobrém stavu a čistotě, jsou úhledná, funkční, s bohatou upravenou zelení- parčíky, stromy, okrasnými dřevinami, květinami a slouţí pro relaxaci, zábavu i společenská setkávání. Zelené plochy v obci jsou pravidelně sekány.prostory podél cest jsou vhodně udrţovány (jsou vysekány nálety, posekána tráva apod.).

2 Stávající historické objekty jsou opraveny, udrţovány a vyuţívány. Všechny objekty v obci, i soukromé, jsou udrţovány v dobrém, esteticky vkusném stavu. V Mostku je bezpečno, je vyuţíván kamerový systém, funguje zde pravidelná a dostatečná dohlídka Policie ČR. Obec podporuje organizace, které zajišťují prevenci sociálně patologických jevů. V obci je dobrá občanská vybavenost, funguje zde MŠ, ZŠ, Czechpoint, stavební úřad, matrika, pošta a další, jsou zde hřiště pro děti i dospělé, dům s pečovatelskou sluţbou, je zajištěna péče o seniory. Při DPS fungují i sociálně aktivizační sluţby. Je zde také volně přístupný klub pro náctileté a starší mládeţ s moţností volnočasových aktivit. Pro seniory a sociálně znevýhodněné skupiny a jednotlivce jsou dostupné potřebné sociální sluţby. Je zde chráněné bydlení, bezbariérové byty. Plně funkční Zdravotní středisko zajišťuje veškerou základní zdravotnickou péči vč. rehabilitace. Obec spolupracuje v rámci různých sdruţení (MAS Královédvorsko, SO Podzvičinsko aj.) a s dalšími obcemi v ČR a zahraničí. Obec je dobře propagována. SWOT analýza oblasti Pozn.: v závorce jsou priority členů PS Silné stránky Slabé stránky Fungující samospráva (vývoj, vzestup) (6) Úbytek obyvatel v obci (4) Dobrá spolupráce mezi OÚ a NNO, Nezájem obyvatel o veřejné dění v obci, podpora činnosti NNO a provozu MŠ o volnočasové aktivity (dospělí i děti) a ZŠ ze strany Obce (4) (2) Existence vhodných pozemků a objektů Málo startovacích bytů pro mladé (2) pro výstavbu a vyuţití (4) Nezadluţenost obce, majetek obce (1) Nízké příjmy obce (1) Upravené centrum obce, opravené chodníky z obou stran, odpočívadlo u vánočního stromu, pítko, parčík s lavičkami (1) Lidé, kteří se aktivně podílejí na dění v obci (1) Chybějící prostory pro péči o seniory, dům pro seniory (1) Nedostatečnost některých lékařských sluţeb (zubař, dětský lékař, praktický lékař) (1) Územní plán Nedostatečnost sociálních sluţeb (ext.) a poradenství (sociálně právní) (1) Prezentace obce na internetu, web Chybějící chráněné bydlení (1) Zpravodaj, rozhlas Slabý patriotismus (1) Existuje zdravotní středisko Nedostatečná péče některých vlastníků o vzhled jejich objektů (1) Strategické plánování Chybí rehabilitace, fyzioterapie

3 Chybí lékárna Špatné mezilidské vztahy Ne vţdy dobrá komunikace mezi subjekty v obci Stav a údrţba veřejných prostranství (úklid, psí exkrementy, péče o zeleň, vandalismus, málo odpadkových košů ad.) Lidé, kteří dělají nepořádek na veřejných prostranstvích Bezpečnost v obci výskyt problémových osob, rušení nočního klidu, nevhodné chování mladistvých, obavy z lidí ţijících v sousedství, nedostatečná činnost Policie ČR, obavy o majetek Nedostatek financí pro realizaci projektů Málo bytů (nájemních) Příležitosti Externí zdroje financování projektů, dotace (6) Ohrožení Nevyuţívání dotací / externích zdrojů financování projektů (změna struktury dotačních titulů (5) Migrace mladých lidí na venkov (4) Stárnutí populace (4) Členství v MAS Královédvorskoa Podzvičinsko, projekty partnerství s obcemi podobného typu v ČR i zahraničí, spolupráce (4) Svobodné rozhodování OÚ při rozdělování finančních prostředků NNO zpětné práce pro obec (1) Známé osobnosti, navštěvující pravidelně obec moţnost vyuţít pro propagaci obce Stále se zvyšující zatíţení obcí státem (4) Migrace mladých lidí za prací (nezastavení odchodu mladých) (2) Zhoršující se vztah mládeţe k hodnotám (1) Změny rozpočtového určení daní, legislativy (neustálé, nesystémové) (1) Zvyšování počtu nepřizpůsobivých obyvatel Současná legislativa podporující kriminalitu

4 Nespolupráce s okolními obcemi Zvyšující se neúcta k hodnotám Strategické cíle Strategický cíl S-4.I Zajistit samostatnou fungující a efektivní samosprávu obce a obecní úřad S-4.II Spolupracovat na rozvoji obce s podnikatelskými subjekty, především s MostekEnergo, dále s NNO, občany a dalšími. Podporovat pospolitost obyvatel a uživatelů obce. Spolupracovat mimo obec s dalšími obcemi a subjekty v ČR i zahraničí. Zajistit dostatečnou informovanost o dění v obci. Zajistit dobrou propagaci obce. Indikátor o I-S-4.I.1 Míra zadluţenosti obce (nesmí klesnout pod moţnost dotací) o I-S-4.I.2 Objem získaných dotačních prostředků o I-S-4.I.3 Počet veřejných sluţeb (min. neklesá) o I-S-4.I.4 Míra fluktuace zaměstnanců OÚ ( ) o I-S-4.I.5 Míra naplnění cílů Strategického plánu (cíl: 100%) o I-S-4.I.6 obyvatel ( ) o I-S-4.II.1 Počet aktivně spolupracujících subjektů o I-S-4.II.2Počet společných realizovaných akcí, projektů o I-S-4.II.3Počet společných realizovaných akcí, projektů s Mostek Energo o I-S-4.II.4 obyvatel a návštěvníků obce ( ) o I-S-4.II.5 Počet fungujících NNO (min. Prostředek ověření o PO-S-4.I.1 o PO-S-4.I.2 o PO-S-4.I.3 o PO-S-4.I.4 o PO-S-4.I.5 Vyhodnocení SP o PO-S-4.I.6 o PO-S-4.II.1 o PO-S-4.II.2 o PO-S-4.II.3 o PO-S-4.II.4 o PO-S-4.II.5

5 S-4.III Zajistit kvalitní a dostupné služby a občanskou vybavenost v obci S-4.IV Zajistit funkční, upravená a čistá veřejná prostranství s dostatkem udržované zeleně S-4.V Vylepšit vzhled obce a její zástavby a zajistit novou výstavbu S-4.VI Udržet bezpečnost a veřejný pořádek v obci S-4.VII Zastavit úbytek obyvatel obce, zajistit zvýšení počtu obyvatel. Posílit patriotismus obyvatel. Posilovat dobré mezilidské vztahy v obci. neklesá) o I-S-4.III.1 Počet zdravotnických sluţeb (min. neklesá) o I-S-4.III.2 Počet sociálních sluţeb( ) o I-S-4.III.3 obyvatel ( ) o I-S-4.IV.1 obyvatel a návštěvníků obce ( ) o I-S-4.V.1 Početobyvatel obce ( ) o I-S-4.V.2 obyvatel ( ) o I-S-4.VI.1 Nápad trestné činnosti a počet přestupků a jiných správních deliktů ( ) o I-S-4.VI.2 obyvatel s bezpečností v obci ( ) o I-S-4.VII.1 Počet obyvatel o I-S-4.VII.2 obyvatel o PO-S-4.III.1 o PO-S-4.III.2 o PO-S-4.III.3 o PO-S-4.IV.1 PO-S-4.IV.2 o PO-S-4.V.1 o PO-S-4.V.2 o PO-S-4.VI.1 Statistika PČR o PO-S-4.VI.2 o PO-S-4.VII.1 Statistika o PO-S-4.VII.2 Podoblasti: 4.1 Řízení a rozvoj obce vč. fungování obecního úřadu 4.2 Výstavba a vzhled obce 4.3 Veřejná prostranství, čistota, zeleň 4.4 Bezpečnost v obci 4.5 Sociální a zdravotnické sluţby

6 Specifické cíle 4.1 Řízení a rozvoj obce vč. fungování obecního úřadu Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření Při rozvoji obce respektovat podmínky, funkční vyuţití ploch dané územním plánem (ÚP) o I Počet závaţných neshod s ÚP / rok (cíl: 0) o PO Vyuţívat Strategický plán, naplňovat stanovené cíle, monitorovat ukazatele, vyhodnocovat je a plán aktualizovat Zachovat a rozvíjet veřejné sluţby (Czechpoint, matrika, stavební úřad ad.) Vytvořit plán údrţby a vyuţitíobecního majetku a realizovat jej o I Počet specifických cílů / počet plněných specifických cílů SP / rok o I Počet sledovaných ukazatelů/rok o I SP aktualizován (A/N) o I Počet veřejných sluţeb ( výše z roku 2014) o I obyvatel se sluţbami ( ) o I Plán údrţby obecního majetku vytvořen do XII o I Počet závaţných neshod s plánem / rok (cíl: 0) Nesniţovat hodnotu majetku obce o I Výše hodnoty majetku obce ( výše z roku 2014) Udrţovat investiční rozvoj obce odpovídající příjmům obce na provoz a údrţbu realizovaných investic o I Dluhová sluţba (max. 1mil./rok) o I Výše finančních prostředků v obecním o PO Vyhodnocení SP o PO o PO Zpráva o PO o PO o PO Plán údrţby o PO Roční vyhodnocení plánu o PO o PO o PO

7 4.1.7 Nezadluţovat obec nad míru moţností získání dotací Zajišťovat finanční prostředky na rozvoj obce také z externích zdrojů Zachovat samostatnost obce a stávající model řízení obce, tj. 11 zastupitelů Spolupracovat s okolními obcemi a se sdruţeními (MAS Královedvorsko, SO Podzvičinsko ad.) na: Sem stáhnout oblasti spolupráce z dalších KO Spolupracovat v rámci příhraniční spolupráce, spolupracovat s obcemi v zahraničí Spolupracovat v rámci obci vedení obce, podnikatelé, neziskové organizace, občané ad Podporovat činnost neziskových organizací zaměřených na poskytování veřejných sluţeb (sociální sluţby, hasiči aj.) rozpočtu/výše finančních prostředků potřebných na udrţování obecního majetku (cíl. hodnota: 1) o I Koeficient dluhové sluţby o I Výše získaných finančních prostředků z externích zdrojů/rok ( ) o I Mostek je samostatnou obcí A/N o I Počet zastupitelů / rok ( 11) o I Výše dotací získaných prostřednictvím sdruţení / rok o I Počet projektů realizovaných ve spolupráci / rok o I Počet společných projektů se zahraničními obcemi o I jednotlivých cílových skupin se spoluprací o I Počet neziskových organizací zaměřených na poskytování veřejných sluţeb / o PO o PO o PO Seznam obcí ČR o PO Seznam zastupitelů o PO o PO o PO o PO o PO

8 Podporovat (materiálně i dalšími cestami) činnost organizací či jednotlivců zajišťujících akce a aktivity volného času Zvýšit prezentaci obce, např. na sociálních sítích Včasně informovat obyvatele a návštěvníky obce o dění v obci a okolí. Vyuţívat k informování občanů a návštěvníků obce moderní prostředky, elektronická média, místní a regionální tisk a rozhlas ad. Pravidelně vydávat Zpravodaj obce. Zajistit funkčnost veřejného rozhlasu ve všech částech obce, jeho napojení na Integrovaný záchranný systém (IZS) Zajišťovat zpětnou vazbu od obyvatel, návštěvníků a uţivatelů obce, umoţňovat občanům aktivně se podílet na ţivotě a rozvoji obce a motivovat je k aktivnímu přístupu rok o I členů organizací o I Počet organizací, jednotlivců VČ /rok o I Počet sítí, kde je obec prezentována o I Návštěvnost / hodnocení prezentace obce o I obyvatel obce o I návštěvníků obce o I Počet čísel Zpravodaje / rok (min. 6) o I Průzkum proveden 1x / 2 roky o I obyvatel, návštěvníků a uţivatelů obce o PO o PO o PO o PO Evide nce o PO o PO Anket a o PO o PO Zpráva o PO Výstavba a vzhled obce Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření o I Počet o PO nových rodinných domů / rok Zajistit podmínky pro výstavbu nových rodinných domů Zpracovat a aplikovat motivační program pro bydlení v obci; motivovat mladé rodiny pro bydlení v obci o I Počet obyvatel / rok o I Počet mladých rodin v obci (do 35 let) / rok o PO Statistika o PO Statistika

9 4.2.3 Zajistit výstavbu obecních nájemních bytů; zajistit startovací bydlení pro mladé; zajistit chráněné bydlení, bezbariérové byty Zachovat a rozvíjet Fond rozvoje bydlení (FRB) a dostatečně jej propagovat o I Počet obecních nájemních bytů / rok o I Počet startovacích bytů pro mladé / rok o I Počet mladých bydlících ve startovacích bytech / rok o I Počet chráněných bydlení / rok o I Výše finančních prostředků FRB o I Výše vyuţitých finančních prostředků FRB Zvyšovat bezbariérovost veřejných budov o I Počet bariérových veřejných budov / rok (cíl: 0) Zpracovat a aplikovat motivační program pro majitele objektů k údrţbě a zajištění estetického vzhledu objektů vč. dokončení adaptace areálu ME o I obyvatel se vzhledem obce Minimalizovat černé stavby o I Počet černých staveb / rok (cíl: 0) Opravit, udrţovat a vyuţívat stávající historické objekty, obecní i soukromé o I Počet neudrţovaných nebo nevyuţívaných historických objektů / rok (cíl: 0) Zajistit vsákavost území. o I Průtok vody v ČOV při deštích / rok o PO o PO o PO o PO o PO o PO o PO o PO o PO o PO o PO Měření 4.3 Veřejná prostranství, čistota, zeleň Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření Účastnit se v relevantních soutěţích, např. Čistá obec, Vesnice roku o I Počet absolvovaných o PO

10 4.3.2 Vytvořit plán údrţby veřejných prostranství a zeleně a realizovat jej Zajistit kvalitní materiálně technickou základnu (MTZ) a personální zajištění údrţby veřejných prostranství a zeleně Podporovat a motivovat organizace a jednotlivce k péči o vzhled a čistotu obce, provádět osvětu Zachovat a zvýšit podíl ploch pro setkávání a relaxaci obyvatel a návštěvníků obce Rozvíjet a zvyšovat podíl ploch zeleně v rámci realizace ÚP dát k sobě všechny body týkající se ÚP Vytvořit pasport veřejné zeleně a plán údrţby, obnovy a rozšíření veřejné zeleně a pravidelně jej aktualizovat Vyuţívat veřejně prospěšné práce a veřejnou sluţbu pro zlepšení vzhledu a čistoty obce soutěţí / rok o I Počet úspěšných ohodnocení / rok o I Plán údrţby veřejných prostranství a zeleně vytvořen do XII o I Počet závaţných neshod oproti plánu / rok o I TS zajištěny do o I obyvatel a návštěvníků obce ( ) o I Rozsah ploch / rok o I obyvatel a návštěvníků obce ( ) o I Rozsah ploch / rok o I Pasport a plán údrţby veřejné zeleně vytvořen do XII o I Plán údrţby zeleně aktualizován 1x / 2 roky o I Počet odpracovaných hodin / rok o I Počet osob zapojených do VPP a VS / rok o PO o PO Plán údrţby o PO Plán údrţby o PO o PO o PO o PO o PO o PO Pasport a plán údrţby veřejné zeleně o PO Aktuali zovaný plán údrţby o PO o PO

11 4.4 Bezpečnost v obci Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření o I o PO obyvatel s bezpečností v obci ( ) Vytipovat kritická místa z hlediska bezpečnosti a zajistit opatření ke zvýšení bezpečnosti v těchto místech (kamerový systém, osvětlení, zvýšení dohledu ad.) Úzce spolupracovat s Policií ČR. Důsledně sankcionovat porušení veřejného pořádku Vyuţívat legislativních nástrojů pro zajištění pořádku v obci Zajistit preventivní programy a akce, osvětu dětí, mládeţe a seniorů pro zvýšení bezpečnosti V rámci moţností obce chránit občany proti nekalým obchodníkům a podobným činnostem o I obyvatel s veřejným pořádkem ( ) o I obyvatel s veřejným pořádkem ( ) o I Počet programů a akcí / rok o I Počet účastníků programů a akcí / rok o I Počet případů nekalého obchodování v obci / rok (cíl: 0) o PO Zpráva o PO o PO o PO o PO Sociální a zdravotnické služby Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření o I Počet o PO poţadovaných sociálních sluţeb / počet realizovaných sociálních sluţeb / rok Zajistit terénní, ambulantní, pobytové, pečovatelské a sociálně právní poradenské sluţby, a to speciálními organizacemi na základě potřeb občanů, dle moţností ve spolupráci s okolními obcemi Zpracovat analýzu potřebnosti a efektivnosti Domova seniorů / Domu s pečovatelskou sluţbou v Mostku a dle výsledku buď dům realizovat, nebo zabezpečit sluţby jiným způsobem Zachovat a rozvíjet dostupnou, kvalitní zdravotnickou péči obci a související o I Analýza provedena do XII o Dále dle výsledku o I Rozsah zdravotnické péče o PO Analýza o PO

12 sluţby (RHB, lékárna apod.) Zpracovat analýzu vyuţitelnosti chráněného bydlení a sociálně aktivizační sluţby a dle výsledku případně vybudovat bydlení a vytvořit sluţbu o I obyvatel ( ) o I RHB v obci A/N o I Lékárna v obci A/N o I Analýza provedena do o Dále dle výsledku o PO o PO RHB o PO lékárna o PO Analýza Vysvětlivky k indikátorům poţadované hodnoty: cílem je růst hodnoty.. cílem je udrţet hodnotu pod cílem je pokles hodnoty stanovenou mezí.. cílem je udrţet hodnotu nad. cílem je udrţet stávající stanovenou mezí hodnotu A/N splněno/nesplněn

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Doprava a infrastruktura v Mostku v roce 2030

Doprava a infrastruktura v Mostku v roce 2030 Klíčová oblast 5: DOPRAVA, INFRASTRUKTURA Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny, VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vize rozvoje oblasti Doprava a infrastruktura v Mostku v roce 2030 Mostek je dobře dopravně dostupný,

Více

Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŢIVOT, VZDĚLÁVÁNÍ

Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŢIVOT, VZDĚLÁVÁNÍ Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŢIVOT, VZDĚLÁVÁNÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny, VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vize rozvoje oblasti: Kultura, sport, volný čas, společenský

Více

Klíčová oblast 4: ŘÍZENÍ A ROZVOJ MĚSTA, SPOLUPRÁCE, INFORMOVANOST, BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY

Klíčová oblast 4: ŘÍZENÍ A ROZVOJ MĚSTA, SPOLUPRÁCE, INFORMOVANOST, BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY Klíčová oblast 4: ŘÍZENÍ A ROZVOJ MĚSTA, SPOLUPRÁCE, INFORMOVANOST, BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K

Více

Klíčová oblast 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘÍRODA A KRAJINA. Životní prostředí, příroda a krajina v Mostku v roce 2030

Klíčová oblast 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘÍRODA A KRAJINA. Životní prostředí, příroda a krajina v Mostku v roce 2030 Klíčová oblast 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘÍRODA A KRAJINA Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny, VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vize rozvoje oblasti: Životní prostředí, příroda a krajina v Mostku v roce 2030 Mostek

Více

Klíčová oblast 1: Podnikání, obchod, služby, zaměstnanost, cestovní ruch

Klíčová oblast 1: Podnikání, obchod, služby, zaměstnanost, cestovní ruch Klíčová oblast 1: Podnikání, obchod, služby, zaměstnanost, cestovní ruch Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny, VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vize rozvoje oblasti: Podnikání, obchod, služby, zaměstnanost,

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT, ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ

Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT, ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT, ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014

Více

Doprava a infrastruktura v České Skalici v roce 2030

Doprava a infrastruktura v České Skalici v roce 2030 Klíčová oblast 6: DOPRAVA, INFRASTRULTURA Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ: uvedené termíny jsou zatím pouze

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Cestovní ruch a památky v České Skalici v roce 2030

Cestovní ruch a památky v České Skalici v roce 2030 Klíčová oblast 5: CESTOVNÍ RUCH A PAMÁTKY Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ: uvedené termíny jsou zatím pouze

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Strategický plán rozvoje Obce Mostek do roku 2030

Strategický plán rozvoje Obce Mostek do roku 2030 Strategický plán rozvoje Obce Mostek do roku 2030 Motto: Mostek obec na celý život! Červen 2014 Strategický plán rozvoje Obce Mostek do roku 2030 byl schválen Zastupitelstvem obce dne 25. 6. 2014 usnesením

Více

Klíčová oblast 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘÍRODA, KRAJINA, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, ČISTOTA, ZELEŇ, BYDLENÍ, VÝSTAVBA, VZHLED MĚSTA, URBANISMUS

Klíčová oblast 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘÍRODA, KRAJINA, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, ČISTOTA, ZELEŇ, BYDLENÍ, VÝSTAVBA, VZHLED MĚSTA, URBANISMUS Klíčová oblast 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘÍRODA, KRAJINA, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, ČISTOTA, ZELEŇ, BYDLENÍ, VÝSTAVBA, VZHLED MĚSTA, URBANISMUS Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

SWOT analýza. Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Moravskobudějovicko a Jemnicko. Zpracováno ve spolupráci s Agorou CE Praha dne 29.1.

SWOT analýza. Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Moravskobudějovicko a Jemnicko. Zpracováno ve spolupráci s Agorou CE Praha dne 29.1. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNII (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Moravskobudějovicko a Jemnicko

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí

Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. Mgr. Petra Koprajdová E-mail: info@rozvoj-obce.cz Tel.: +420 595 136 023 Výstup z projektu Zájmová diferenciace a soudržnost

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Snahou obce Petrovice bude, aby jednak udržela a zvyšovala počet obyvatel, vytvářela podmínky pro rodiny s dětmi a také vytvořila podmínky pro klidné a důstojné

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince CÍLOVÉ SKUPINY Národnostní menšiny = společenství osob, které mají státní občanství ČR a projevují

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Moţnosti financování přírodních zahrad

Moţnosti financování přírodních zahrad Moţnosti financování přírodních zahrad Zuzana Krpálková Operační program Ţivotní prostředí OP Ţivotní prostředí Prioritní osa 6 Zlepšení stavu přírody a krajiny Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 Reg. číslo IPRM: 1/SZ/40 Nositel IPRM: Statutární město Chomutov Dohoda č.: 4463 (v CES) se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Plánované změny v IPRM výstiţný popis dle

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Setkání se starosty. v rámci projektu Centra společných služeb (CSS) Mohelnice,

Setkání se starosty. v rámci projektu Centra společných služeb (CSS) Mohelnice, Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 Setkání se starosty v rámci projektu Centra společných služeb (CSS) Mohelnice, 6. 9. 2016

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 Újezd nad Lesy 19.listopadu 2012 Strategický tým ÚMČ Praha 21 STRATEGICKÝ PLÁN MČ Schválen 18. června 2012 zastupitelstvem MČ Praha 21 Zpracován komunitní metodou Na dobu 10 let

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

WORKSHOP - POSTAVENÍ NEVIDOMÝCH A PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ PRO TUTO SKUPINU OBYVATELSTVA

WORKSHOP - POSTAVENÍ NEVIDOMÝCH A PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ PRO TUTO SKUPINU OBYVATELSTVA WORKSHOP - POSTAVENÍ NEVIDOMÝCH A PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ PRO TUTO SKUPINU OBYVATELSTVA Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Venkov 2011 Workshop C: Zemědělství a životní prostředí

Venkov 2011 Workshop C: Zemědělství a životní prostředí Národní konference Venkov 2011 Workshop C: Zemědělství a životní prostředí Národní konference VENKOV 2011 Panelisté: Ing. Josef Stehlík, poradce ministra zeměděl., předseda ASZ ČR Bc. Roman Scharf, zástupce

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů 22. 9. 2015, České Libchavy Ing. Tomáš Vacenovský Obsah prezentace: Základní fakta o projektu Výstupy projektu Témata

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Udržitelný rozvoj na Praze 14

Udržitelný rozvoj na Praze 14 Udržitelný rozvoj na Praze 14 Městská část Praha 14 jedna z 57 městských částí hlavního města Prahy původní historické obce Kyje, Hloubětín, Hostavice a sídliště Černý Most přibližně 45565 obyvatel 2 Městská

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Zemědělství a ochrana přírody a krajiny Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Vývoj krajiny ve vztahu k zemědělství Do konce 19. století rozvoj osídlení včetně horských a podhorských

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin projektu v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Přítomni: Program: Ing. J. Frič, H. Křivohlavá, Bc. A. Kleinerová, K. Karásek, H. Bílá, M. Kříž, M.

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů)

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) I. Priority (obecné, průřezové) 1.-2. Prunéřov (co s ním?) 3. Posílení

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Venkov 2011 Workshop B: Venkov, tradice, rodina

Venkov 2011 Workshop B: Venkov, tradice, rodina Národní konference Venkov 2011 Workshop B: Venkov, tradice, rodina Workshop B Venkov, tradice, rodina Václav Pošmurný Bohuslava Zemanová Pondělí 14. 11. 2011 Počet účastníků workshopu > 40 Počet panelistů

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015 V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014 Program prevence kriminality pro rok 2015 Koncepce prevence kriminality KK na léta 2013-2016 Dokument prevence kriminality na

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 17 neziskových organizací působících v MČ Praha 21. Z toho 11 organizací svolilo

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více