VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU"

Transkript

1 Příloha č.6 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Část C,D,E,F) Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Obec Kurdějov, Kurdějov 1, , Hustopeče Projektant: Ing. arch. Pavel Klein, Kroftova 35, , Brno; ČKA Datum: květen 2015

2 OBSAH C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH... 3 D. PŘÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI OVLIVNĚNÉ NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH, NAPŘÍKLAD SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V DOPLŇUJÍCÍCH PRŮZKUMECH A ROZBORECH E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBSAŽENÝCH V PÚR NEBO ZÚR F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ F.I F.II VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ZLEPŠOVÁNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ A JEJICH SOULAD SHRNUTÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO PŘEDCHÁZENÍ ZJIŠTĚNÝM RIZIKŮM OVLIVŇUJÍCÍM POTŘEBY ŽIVOTA SOUČASNÉ GENERACE OBYVATEL ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A PŘEDPOKLÁDANÝM OHROŽENÍM PODMÍNEK ŽIVOTA GENERACÍ BUDOUCÍCH

3 C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH Návrh územního plánu Kurdějov vychází z Územně analytických podkladů (dále jen ÚAP) správního území ORP Hustopeče, které byly pořízeny v roce 2008 a aktualizovány v r a v r V roce 2014 byla provedena úplná aktualizace UAP Hustopeče a z ní vyplynuly následující problémy k řešení v územním plánu obce: Na základě analýzy vrstev ÚAP jsou v ÚAP uvedeny pro jednotlivá témata a jednotlivé obce správního obvodu výroky SWOT analýzy - rozbor nejvýznamnějších silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb, vyhodnocení vyváženosti územních podmínek, určení problémů k řešení a střety záměrů v území s dalšími záměry a limity. Při vyhodnocení vlivů ÚP je postupováno dle jednotlivých témat a výroků SWOT analýzy, přičemž jsou řešeny pouze vybrané jevy, které jsou (mohou být) významněji ovlivněny návrhem územního plánu, případně samy návrh podstatně ovlivňují. Vyhodnocení je možno rozdělit dle jednotlivých dílčích témat do tří pilířů udržitelného rozvoje environmentálního, ekonomického a sociodemografického viz tabulka. PILÍŘ Příznivé životní prostředí (environmentální pilíř) Hospodářský vývoj (ekonomický pilíř) Soudržnost společenství obyvatel území (sociodemografický pilíř) TÉMA Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Ochrana přírody a krajiny ZPF a PUPFL Dopravní a technická infrastruktura Hospodářské podmínky Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace U jednotlivých témat jsou uváděna vybraná fakta, která se týkají přímo obce Kurdějov a která jsou uvedena v ÚAP ORP Hustopeče. Horninové prostředí a geologie - V územním plánu jsou respektována sesuvná území, která se nachází na severozápadně a jihozápadně od zastavěného území. Vodní režim a protierozní opatření - Jižně od zemědělského areálu a v obci se nachází vodní zdroje (včetně ochranných pásem) a jsou v územním plánu respektovány. - Nad obcí v údolí Kurdějovského potoka je připravován projekt soustavy hrází. Záměr je v souladu s funkčním využitím stávající plochy NS plochy smíšené nezastavěného území, kde jsou přípustná protierozní a protipovodňová opatření. - Do územního plánu byl zakreslen realizovaný suchý poldr v lokalitě Lipiny a poldr v západní části k.ú. na hranici s k.ú. Hustopeče u Brna. - Při realizaci přečerpávací elektrárny (Z18,19 VV) by mohlo dojít k narušení hydrologického a hydrogeologického chodu v krajině a mohlo by dojít k nedostatečnosti vodních zdrojů v území. Vzhledem k navrhovaným kapacitám přečerpávací elektrárny je třeba, aby pro toto území byl vypracován podrobný hydrologický a hydrogeologický posudek. Jako zdroj vody mají být využity dva vrty. Požadavek je zapracován do územního plánu. Hygiena životního prostředí - V územním plánu je zakreslena skládka Nikolčice Kurdějov (technická a biologická rekultivace proběhla v letech ) a skládka Kurdějov (skládka byla dle sdělení představitelů obce již rekultivována). Na obou skládkách proběhla rekultivace. Ochrana přírody a krajiny - V územním plánu jsou zakresleny a respektovány významné krajinné prvky (stráň nad Kurdějovským rybníkem, louka Sádky, Černá Hora, Lipiny), navržený významný krajinný prvek (Kopaniny u Kurdějova), Přírodní rezervace 3

4 (Kamenný vrch), ochranné pásmo Národní přírodní památky (Kukle), Přírodní památka (Kamenný vrch a Lipiny), Evropsky významná lokalita Natura 2000 (Přední kout, Kamenný vrch u Kurdějova, Klínky) a migračně významné území. - V územním plánu jsou zobrazeny pohledově exponované svahy nad zástavbou, terasy, lesní porost těsně u zástavby, údolí podél Kurdějovského potoka, lokalita kolem Kurdějovského rybníka - V územním plánu je zakreslen a respektován územní systém ekologické stability (NRBC Přední kout a místní USES). - U záměrů, u kterých může dojít k ovlivnění krajinného rázu (Z07 VS, Z08 VS, Z10 VS, Z20 OS je předepsáno zpracování územní studie, ve které bude prověřen a minimalizován vliv na krajinný ráz. V územním plánu je předepsaná výšková regulace k omezení vlivu záměrů na krajinný ráz. - Koeficient ekologické stability v obci Kurdějov je 0,39. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa - Návrhem územního plánu dojde k záborům zemědělské půdy, v územním plánu jsou navrženy nově oproti platné ÚPD plochy o celkové výměře cca 9,1 ha. Z platného územního plánu byly vypuštěny tři plochy o celkové výměře 3,53ha. - V zastavěném území a v okolí obce se nachází půdy převážně II. třídy ochrany. Rozvojové plochy nelze řešit na půdě horší kvality z důvodů dopravních, hygienických, územně technických či architektonických, nebo z důvodů ochrany přírody. Nové plochy byly na kvalitní půdě navrženy jen výjimečně a z důvodu návaznosti na již zastavěné území. - Návrh územního plánu nevyvolává nároky na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. - V řešeném území jsou schváleny komplexní pozemkové úpravy a realizují se prvky společného zařízení. Dopravní a technická infrastruktura Doprava - Hlavním dopravním tahem zůstává silnice II/420, která zajišťuje spojení obce s okolními obcemi a nadřazeným komunikačním systémem. - Navržené místní a účelové komunikace zlepší obsluhu stávající zástavby, umožní obsluhu navržených zastavitelných ploch a zlepší prostupnost nezastavěného území. - V územním plánu jsou navrženy dvě nové cyklotrasy a úprava cyklotrasy vedoucí přes zemědělský areál. Vodní hospodářství a odkanalizování - Navržené plochy budou napojeny na vodovodní síť. - V územním plánu je navržena plocha pro rozšíření vodojemu Z17 TI. - V návrhové ploše Z01 SV bude nutno umístit automatickou tlakovou stanici ATS. - V územním plánu je navržena koncepce odkanalizování obce lokálním systém kanalizačních přípojek a distribuovaná síť lokálních čistíren odpadních vod. - Odloučené místní části zemědělský areál a plochy smíšené výrobní Z07, Z08 VS budou odkanalizovány individuálně pomocí osazení malých domovních ČOV nebo vodotěsných žump. Energetika - Územní plán navrhuje kabelizaci distribuční sítě NN, především v rozvojových lokalitách. - Stávající systém dvou distribučních trafostanic zásobujících zastavěné území se nemění. - Územní plán řeší rozvoj plynovodní sítě v navržených zastavitelných plochách. - Územní plán řeší rozvoj sdělovací sítí v návaznosti na stabilizované a rozvojové plochy obce. - S vazbou na stávající fotovoltaické elektrárny na západním okraji k.ú. byly v územním plánu vymezeny plochy výroby energie na fotovoltaickém principu (Z13,14,15,16 VE). - Jižně od obce byla vymezena plocha pro výrobu energie vodní elektrárna plocha Z18 a Z19 VV. - V územním plánu je navrženo el. vedení vzdušné a trafostanice u plánované plochy Z18 VV (přečerpávací vodní elektrárna). Dále je v územním plánu navrženo napojení přečerpávací vodní elektrárny el. vedením VN vzdušným do dvou trafostanic s měničem u el. vedení VVN, které se nachází na západní hranici katastrálního území. Sociodemografické podmínky Na základě demografického rozboru a z něj vyplývajícího předpokládaného růstu počtu obyvatel jsou navrženy plochy pro bydlení, které pomohou uspokojit poptávku po bydlení. Přiměřený rozvoj obytného území obce můžeme hodnotit jako pozitivní z důvodu jeho přispění k udržení a stěhování mladých občanů do obce. Na základě analýz a výpočtů lze 4

5 očekávat, že počet trvale bydlících obyvatel obce vzroste v roce 2030 na cca 465 obyvatel. Podrobněji Viz. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Bydlení - V územním plánu byla vymezena jedna větší plocha pro bydlení Z01 SV o velikosti cca 6ha. V územním plánu je předepsáno zpracování podrobné územní studie, které zohlední návrh komunikací, veřejného prostranství, rozmístění domů a parcelaci. Dle již zpracované urbanistické studie bylo v návrhové ploše umístěno 25 RD, čemuž odpovídá plocha cca 3,8ha zbývající plocha 2,2ha připadá na obslužné komunikace a návrh veřejného prostranství o min. velikosti 3000m2. Součástí řešení územní studie bude také dopravní napojení zastavitelné plochy Z10 SV. - Dále jsou v územním plánu navrženy tři menší plochy pro bydlení pro celkem 6RD. Tyto menší plochy navazují na zastavěné území a reagují na konkrétní poptávku v obci. - Dostatek navržených ploch umožní rozvoj obce, stávající a navržená dopravní a technická infrastruktura zajistí přiměřený standart obytného prostředí. - Územní rozvoj obce je navržen tak, že respektuje a podporuje dochovanou urbanistickou strukturu a typický způsob zastavění. - Je navrženo takové rozdělení obce do ploch s rozdílným způsobem využití, které zabezpečí, že nebude docházet k jejich vzájemnému nepříznivému ovlivňování. Podmínky využití jednotlivých ploch umožní zachování stávajících funkcí a větší volnost v umisťování funkcí nových. Občanské vybavení, rekreace - Obytná zóna s prolínáním občanské vybavenosti dominuje centru obce, které se rozkládá pod kostelem kolem silnice II/420. Tato část obce je navržena jako stabilizované území plochy občanského vybavení a plochy smíšené obytné - venkovské. - Plocha pro sportovní aktivity, turistický a cyklistický přístřešek byla navržena v místě s atraktivním výhledem na město Hustopeče a Pálavu jedná se o návrhovou plochu občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení - OS Z21 - V územním plánu byla vymezena plocha pro občanskou vybavenost veřejnou infrastrukturu (Z20 OV) pro umístění rozhledny. - V územním plánu byla navržena plocha rekreace vinné sklepy a rekreace Z05 RS pod hřbitovem v návaznosti na stávající vinný sklep. Hospodářské podmínky - V územním plánu byla vymezena plocha výroby a skladování zemědělská výroba Z11 VZ za novým poldrem v lokalitě Hradisko. Plocha je určena pro lesní výrobu. V územním plánu byla vymezena plocha výroby a skladování zemědělská výroba Z12 VZ v lokalitě Sádky záměr je již zrealizován, na ploše je provozován chov ovcí, plocha je vybavena přístřeškem pro zvěř. Do územního plánu byly zakresleny návrhové plochy VZ Z22 a Z23 plochy výroby a skladování zemědělská výroba záměry jsou již realizovány. Pozemky jsou zapsány v KN jako trvale travní porosty. - V návrhu územního plánu jsme byly vymezeny čtyři plochy smíšené výrobní pro umístění vinařských domů, vinařství (Z06,07,08,10 VS) a jednu plochu pro umístění ekofarmy (Z09 VS). - V územním plánu byla vymezena plocha přestavby v místě zchátralého zemědělského areálu (brownfield), který se nachází jižně od obce. Na zchátralý areál byly navrženy dvě plochy smíšené výrobní P01 VS a P02 VS. - Navržené plochy smíšené výrobní pro malá vinařství, ekofarmy přispějí k rozvoji cestovního ruchu a vinařské turistice. 5

6 PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ - C1. SWOT analýza silné stránky Silné stránky Chráněné přírodní lokality Vysoký podíl půdy v 1. třídě ochrany Vysoký podíl půdy v 2. třídě ochrany Vyšší kvalita hygieny prostředí vzhledem k napojení kanalizace na ČOV (část zástavby) Lesní porost Využívání svažitých pozemků pro pastvu zvěře Migračně významné území Zastavitelné plochy rekreace nebo plochy pro sport nebo obdobného charakteru Vyhodnocení Ačkoliv mezi silné stránky patří především části environmentálního pilíře je v rámci UAP environmentální pilíř hodnocen znaménkem mínus. V řešeném území se nacházejí významné krajinné prvky (stráň nad Kurdějovským rybníkem, louka Sádky, Černá Hora, Lipiny), navržený významný krajinný prvek (Kopaniny u Kurdějova), Přírodní rezervace (Kamenný vrch), ochranné pásmo Národní přírodní památky (Kukle), Přírodní památka (Kamenný vrch a Lipiny), Evropsky významná lokalita Natura 2000 (Přední kout, Kamenný vrch u Kurdějova, Klínky), migračně významné území a lesní porosty v lokalitě Přední kout. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí je podrobně zpracováno v části A. Návrh územního Kurdějov naplňuje jako celek požadavky ochrany životního prostředí a jeho realizace u řady záměrů povede ke zlepšení současného stavu životního prostředí. U některých dílčích záměrů byly identifikovány potenciálně negativní vlivy na životní prostředí, které jsou však méně významné nebo jsou řešitelné v nadcházejících fázích realizace záměrů (EIA hodnocení, územní řízení apod.). Přijatelnost hodnocených návrhových ploch územního plánu bylo možné označit jako méně uspokojivou, s celkovým hodnocením (dle tabulky 9)...-3 bod až pozitivní s celkovým hodnocením...+1 bod. I přesto lze konstatovat, že hodnocené plochy budou mít při respektování podmínek, minimální vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Nejhorší hodnocení (-3 bod) bylo nalezeno u změn Z18 a Z19 (přečerpávací vodní elektrárna) a části změn Z01, Z03 a Z04 (plochy smíšené obytné - venkovské). Nejlepší hodnocení (+1 bod) bylo nalezeno u části změny Z21 (Plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení). Dále je možno konstatovat kladný vliv realizovaných ploch určených pro retenci vody v krajině (W30 W 33) a ploch přestavby stávajícího nevyužívaného areálu zemědělského družstva. C2. Slabé stránky Slabé stránky Horší věková struktura obyvatelstva Eroze půdy Zastavěné území v blízkosti pozemků určených k plnění funkce lesa Absence ordinace lékaře Občanské vybavení Zastavěné území zasahují do prvku NATURA 2000 Areál bývalého zemědělského družstva Komunikace II. třídy v zastavěném území Absence základní školy Absence mateřské školy 6

7 Vyhodnocení V územním plánu jsou řešeny především následující slabé stránky: - Horší věková struktura obyvatelstva může být částečně řešena návrhem nových ploch pro bydlení nově navržených ploch je zde dostatek, většina z nich je převzata z již schválených ÚPD. Některé plochy pro bydlení (v lokalitě Lipiny) byly z územního plánu vypuštěny. - Celé k.ú. Kurdějov lze považovat za území, které je náchylné k větrné a vodní erozi. V územním plánu je v kapitole 6. Stanovení podmínek pro využití ploch pro jednotlivé nezastavěné a nezastavitelné plochy (především pro plochy zemědělské, plochy smíšené nezastavěného území, plochy přírodní, plochy lesní a plochy vodní a vodohospodářské) umožněno umisťovat na těchto plochách protierozní opatření. - Nad obcí v údolí Kurdějovského potoka je připravován projekt soustavy hrází. Záměr je v souladu s funkčním využitím stávající plochy NS plochy smíšené nezastavěného území, kde jsou přípustná protierozní a protipovodňová opatření. - Pro omezení větrné eroze byly v územním plánu vymezeny interakční prvky. Nedílnou součástí těchto opatření je také vymezený územní systém ekologické stability. - V územním plánu nebyly vymezeny plochy v blízkosti pozemků určených k plnění funkce lesa a do prvku Natura 2000, vyjma již odsouhlaseného záměru (Z12 VZ). - V územním plánu bylo navrženo přestavbové území zchátralého zemědělského areálu (plocha P01 a P02 SV) - Absence základní občanské vybavenosti (základní škola, mateřská škola, ordinace lékaře) je vysvětlitelná a akceptovatelná tím, že obyvatelé za prací, lékařem a vzděláním spádují do města Hustopeče, které je vzdáleno 3,5km, 5minut jízdy. - Silnice II/420 byla v roce 2013 rekonstruována, obchvat obce vzhledem ke složité konfiguraci terénu není možné řešit, intenzita v roce 2010 byla 2354 vozidel, úsek za obcí směrem na Nikolčice jen 687vozidel. Cílovou dopravu tvoří 2/3 všech projíždějících vozidel. Některé slabé stránky uvedené v RURÚ ORP Hustopeče nejsou přímo řešitelné ÚP. C3. Příležitosti Příležitosti Realizace prvků komplexních pozemkových úprav Plocha k obnově nebo opětovnému využití Decentralizované čištění odpadních vod Snížení eroze v lokalitě Lipiny formou poldru Územní plán se zabývá následujícími vybranými příležitostmi a vytváří podmínky pro jejich využití: - Do územního plánu byly zapracovány schválené komplexní pozemkové úpravy. Prvky plánu společných zařízení jsou postupně realizovány (lokální biocentrum, poldr, protierozní opatření, zatravňovací průleh, účelové komunikace interakční prvky a další.) - V územním plánu bylo navrženo přestavbové území zchátralého zemědělského areálu (plocha P01 a P02 SV). V areálu bude realizována rodinná farma s chovem koní, případně agroturistika. - V územním plánu byla navržena decentralizovaná likvidace odpadních vod. - Poldr v lokalitě Lipiny byl v letošním roce realizován Vyhodnocení V územním plánu jsou zapracovány a navrženy všechny příležitosti obsažené v rámci UAP Hustopeče. 7

8 C4. Hrozby Hrozby Turistický ruch Zastavitelné plochy v blízkosti pozemků určených k plnění funkce lesa Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma přírodní rezervace Zastavitelná plocha zasahuje do migračně významného území Zastavitelná plocha zasahuje do půdy II. třídy ochrany BPEJ Kapacita vodojemu Budování a rozvoj staveb mimo kompaktně zastavěnou část obce (vinařské dvory, farmy apod.) (vznik negativních pohledových dominant, narušení přírodních společenství, technická infrastruktura apod.) Ohrožení struktury obce v důsledku nadměrného vymezení zastavitelných ploch Turistický ruch záměr na multifunkční areál Kurdějov, jehož stavební program obsahoval: - golfové hřiště 36 jamek, cvičná golfová akademie, golfové tréninkové plochy - ubytovací zařízení - hotel Garni first class s restaurací 90 míst /200 lůžek/ - kongresové centrum /200 míst/ - restaurace /150 míst/ - - víceúčelová klubovna /60 míst/ s klubovou místností, terasou, vodojemem, technickým suterénem - - víceúčelový přírodní amfiteátr s tenisovými kurty a mobilními tribunami /1 000 míst/, U rampa - parkoviště osobních aut /220 míst/, autobusů /10 míst/, obytných aut a přívěsů / 50míst/ - garáže a zázemí vozového a strojního parku, mycí rampa - doprovodné aktivity /lanové centrum, dětský koutek, farma ZOO koutek hosp. zvířat, - sportovní broková střelnice /TRAP/, hřiště na petangue, ad. - A další Návrh golfového areálu byl z návrhu územního plánu na základě projednání v rozpracovanosti s představiteli obce a zpracovateli SEA a NATURA posouzení (viz dopis obce n.z.2015/360.1/v/5 ze dne ) vypuštěn v celém rozsahu. - V územním plánu nebyly vymezeny plochy v blízkosti pozemků určených k plnění funkce lesa a v ochranném pásmu přírodní rezervace. - V zastavěném území a v okolí obce se nachází půdy převážně II. třídy ochrany. Rozvojové plochy nelze řešit na půdě horší kvality z důvodů dopravních, hygienických, územně technických či architektonických, nebo z důvodů ochrany přírody. Nové plochy byly na kvalitní půdě navrženy jen výjimečně a z důvodu návaznosti na již zastavěné území. - Návrh územního plánu nevyvolává nároky na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. - V územním plánu je navržena plocha pro rozšíření vodojemu Z17 TI. - Nové územní záměry, zahrnující trvalé stavby, mohou negativně ovlivnit krajinný ráz, případně může utrpět estetická hodnota krajiny zejména realizací staveb vinařství na pohledově exponovaném severovýchodním svahu za stavební a historickou dominantou obce opevněným kostelem s charakteristickou věží. Tento objekt je předmětem památkové ochrany a z hlediska ochrany krajinného rázu jsou rovněž chráněny okolní pohledové horizonty, resp. vzdálené pohledy a také charakter zástavby obce. Na území katastru obce Kurdějov se nenachází žádné velkoplošné zvláště chráněné území (ZCHÚ). - U záměrů u kterých může dojít k ovlivnění krajinného rázu (Z07 VS, Z08 VS, Z10 VS, Z20 OS je předepsáno zpracování územní studie, ve které bude prověřen a minimalizován vliv na krajinný ráz. V územním plánu je předepsaná výšková regulace k omezení vlivu záměrů na krajinný ráz. - Záměr na výstavbu rodinného domu, který byl umístěný nad kostelem sv. Jana Křtitele byl z návrhu územního plánu vypuštěn (viz dopis obce n.z.2015/360.1/v/5 ze dne ). - Na základě demografického rozboru a z něj vyplývajícího předpokládaného růstu počtu obyvatel jsou v územním plánu navrženy plochy pro bydlení V územním plánu byla stanovena dlouhodobá koncepce rozvoje bydlení v obci. Některé plochy pro bydlení byly z územního plánu vypuštěny. V územním plánu byla vymezena jedna větší plocha pro bydlení Z01 SV o velikosti cca 6ha. Dále jsou v územním plánu navrženy tři menší plochy pro bydlení pro celkem 6RD. - Další hrozby uvedené v RURÚ ORP Hustopeče nejsou přímo řešitelné v územním plánu. 8

9 Vyhodnocení Kurdějov je obcí nacházející se v atraktivním přírodním prostředí, což s sebou přináší vinařsky turisticko rekreační potenciál. Řešením územního plánu je zachován stávající typ zástavby, je respektována a podporována jak kompaktní tak rozvolněná forma zástavby v krajinném prostředí a na okrajích sídla a jsou respektovány a rozvíjeny cenné přírodní a typické krajinné prvky. V průběhu zpracování tohoto hodnocení a prací na územním plánu byly konzultovány navrhované plochy ze zpracovatelem hodnocení SEA, NATURA a s představiteli obce a na základě doporučení byly tyto plochy v případě zásadního střetu s předměty ochrany životního prostředí minimalizovány. Např. došlo k vypuštění záměru golfového hřiště, došlo ke zmenšení plochy Z23 zasahující do lokality Natura 2000 a vytvoření stabilizovaného ochranného pásma v jižní části této lokality. Rovněž byly z důvodu zaplavování pozemků v lokalitě Lipiny vypuštěny plochy pro bydlení. Rovněž byl vypuštěn záměr na výstavbu 1RD v těsné blízkosti kostela sv. Jana Křtitele. V územním plánu byly konkretizovány záměry na výstavbu vinařství pro podporu cestovního ruchu a vinařského zemědělství s možností propagace vinařství. Někteří vinaři produkují víno v bio kvalitě a provozují biozemědělství. U záměrů u kterých může dojít k ovlivnění krajinného rázu (Z07 VS, Z08 VS, Z10 VS, Z20 OS) je předepsáno zpracování územní studie, ve které bude prověřen a minimalizován vliv na krajinný ráz. V územním plánu je předepsaná výšková regulace k omezení a minimalizaci vlivu záměrů na krajinný ráz. Do územního plánu byly taktéž zapracovány podmiňující připomínky, které vyplynuly ze SEA a NATURA posouzení. Nová výstavba nemůže být odmítána, může do krajinného rázu dané lokality zasáhnout, a to nejrůznějším způsobem. Může krajinný ráz lokality jak zhodnotit, např. tím, že se urbanisticky vhodně začlení do krajiny a stane se třeba harmonickou součástí, dominantou či významným krajinným prvkem, tak sice znehodnotit, ale v míře, která v porovnání s jinými důležitými zájmy je únosná a povaze věci odpovídající. SHRNUTÍ Z uvedených vyhodnocení je patrné, že silné stránky a příležitosti jsou v rámci rozvojových záměrů využity ve prospěch harmonického, dlouhodobě udržitelného a kvalitativního rozvoje sídla. Územní plán napomáhá eliminaci nebo minimalizaci ohrožení, stanoví podmínky pro posílení a následné odstranění části slabých stránek a vytváří předpoklady pro rozvoj silných stránek a využití příležitostí území. U záměrů u kterých může dojít k ovlivnění krajinného rázi předepisuje územní plán zpracování územní studie a stanovuje výškovou regulaci. C5. Vyváženost pilířů udržitelného rozvoje Z rozboru udržitelného rozvoje SO ORP Hustopeče vyplývá, že v případě obce Kurdějov jsou v rámci hodnocení tří pilířů udržitelného rozvoje kladně hodnoceny podmínky pro hospodářský vývoj, záporně pak příznivé životní prostředí a podmínky pro soudržnost obyvatel území (viz Rozbor udržitelného rozvoje SO ORP Hustopeče 2014). V rámci celkového hodnocení je obec Kurdějov zařazena do kategorie 3b. Návrh územního plánu akceptuje silné stránky v území. Mezi, které patří především chráněné přírodní lokality, kvalitní zemědělská půda I. a II. třídy, migračně významné území, využívání svažitých pozemků pro pastvu zvěře, lesní pozemky. Vliv navrhovaných ploch na jednotlivé složky životního prostředí je podrobně popsán v části A. Vyhodnocení ( Vyhodnocení vlivů na životní prostředí ). Do územního plánu je zapracován k posílení příznivého životního prostředí návrh významného krajinného prvku Kopaniny u Kurdějova, návrh územního systému ekologické stability, návrh pozemků pro pastvu zvěře, návrh ploch pro retenci vody v krajině a další opatření převzaté z plánu společných zařízení (interakční prvky, zatravnění, průlehy a další.). Dle UAP Hustopeče je koeficient ekologické stability 0,39, dle ČSÚ K se hodnota KES zvýšila na 0,41. V územním plánu je navržena decentrální likvidace odpadních vod. U záměrů u kterých může dojít k ovlivnění krajinného rázu (Z07 VS, Z08 VS, Z10 VS, Z20 OS je předepsáno zpracování územní studie, ve které bude prověřen a minimalizován vliv na krajinný ráz. V územním plánu je předepsaná výšková regulace k omezení vlivu záměrů na krajinný ráz. Při realizaci přečerpávací elektrárny (Z18,19 VV) by mohlo dojít k narušení hydrologického a hydrogeologického chodu v krajině a k nedostatečnosti vodních zdrojů v území. Vzhledem k navrhovaným kapacitám přečerpávací elektrárny je třeba, aby pro toto území byl vypracován podrobný hydrologický a hydrogeologický posudek. 9

10 Jako zdroj vody mají být využity dva vrty. Požadavek je zapracován do územního plánu. Kladně je hodnocen hospodářský vývoj obce. V obci působí velké množství podnikajících subjektů v různých oborech podnikání. V územním plánu je i nadále tento pilíř posilován v územním plánu je navržena plocha přestavby zchátralého zemědělského areálu (brownfiels), dále je navrženo rozšíření vodojemu a jsou vymezeny plochy pro vinařské dvory a ekofarmy (plochy smíšené výrobní). Záporně je hodnocena soudržnost společenství obyvatel území. V územním plánu byla stanovena dlouhodobá koncepce pro rozvoj bydlení. Na základě demografického rozboru a z něj vyplývajícího předpokládaného růstu počtu obyvatel jsou navrženy plochy pro bydlení, které pomohou uspokojit poptávku po bydlení. Přiměřený rozvoj obytného území obce můžeme hodnotit jako pozitivní z důvodu jeho přispění k udržení a stěhování mladých občanů do obce. Plochy pro bydlení vymezené v platné ÚPD v severní části řešeného území byly z důvodu zaplavování pozemků a žádosti vlastníka pozemku z návrhu územního plánu vypuštěny. Taktéž byla vypuštěna plocha pro bydlení nad kostelem. Hlavní plocha určená pro rozvoj bydlení v obci Kurdějov byla vymezena v lokalitě Záhumenice (Z01 SV). Ostatní tři vymezené plochy doplňují stávající urbanistickou strukturu (BI Z02), nebo zohledňují požadavky konkrétních stavitelů Z03, 04 SV. K posílení soudružnosti obyvatel je v návrhu Územního plánu vymezena plocha občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (Z21 OS) v západní části katastrálního území a plocha občanského vybavení veřejná infrastruktura (Z20 OV rozhledna). Absence základní občanské vybavenosti (základní škola, mateřská škola, ordinace lékaře) je vysvětlitelná tím, že obyvatelé za prací, lékařem a vzděláním spádují do města Hustopeče, které je vzdáleno 3,5km, 5minut jízdy z obce. V plochách smíšených obytných venkovských, které dominují téměř celé obci jsou přípustné stavby pro aktivní nebo pasivní sportovní činnosti, stavby občanského vybavení místního i vyššího významu zařízení pro maloobchod, stravování, ubytování, administrativu, služby, zařízení zdravotnická sociální péče a další. Návrh územního plánu vytváří předpoklady pro zlepšení stavu životního prostředí, posiluje hospodářský rozvoj a vytváří podmínky pro udržení a zlepšení soudržnosti obyvatel obce. 10

11 D. PŘÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI OVLIVNĚNÉ NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH, NAPŘÍKLAD SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V DOPLŇUJÍCÍCH PRŮZKUMECH A ROZBORECH Návrh územního plánu nebude mít významnější vliv na jiné skutečnosti, než které jsou popsány v předchozích částech vyhodnocení. Je samozřejmé, že vymezení nových dílčích ploch bude ovlivňovat např. ceny jednotlivých nemovitostí (především pozemků) a další jevy v území, což však není nutné podrobněji vyhodnocovat. 11

12 E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBSAŽENÝCH V PÚR NEBO ZÚR Priority územního plánování jsou stanoveny v Politice územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1. V současné době neexistuje platná územně plánovací dokumentace vydaná krajem. Vybrané priority, které mají vztah k obci Kurdějov a blízkému okolí (podrobněji je naplnění priorit popsáno v kapitole II.1.A. Odůvodnění): Řešení priorit stanovených v PÚR: Dle PUR ČR je zařazeno správní území obce Kurdějov do rozvojové osy OS10 (Katowice)hranice Polsko/ČR/-Ostrava - Lipník nad Bečvou Olomouc Brno Břeclav - hranice ČR/Slovensko (Bratislava) Územní plán Kurdějov naplňuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území takto: (14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. Řešením územního plánu je zachován stávající typ zástavby, je respektována a podporována jak kompaktní, tak rozvolněná forma zástavby v krajinném prostředí a na okrajích sídla a jsou respektovány a rozvíjeny cenné přírodní a typické krajinné prvky. Územní plán vyznačil v koordinačním výkrese chráněné hodnoty, jako jsou chráněné přírodní lokality, nemovité kulturní památky, archeologické naleziště a stanovil základní podmínky prostorového uspořádání na ochranu krajinného rázu. Do územního plánu je zapracován k posílení příznivého životního prostředí návrh významného krajinného prvku Kopaniny u Kurdějova, návrh územního systému ekologické stability, návrh pozemků pro pastvu zvěře, návrh ploch pro retenci vody v krajině a další opatření převzaté z plánu společných zařízení (interakční prvky, zatravnění, průlehy a další.). (14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. V zastavěném území a v okolí obce se nachází půdy převážně II. třídy ochrany. Rozvojové plochy nelze řešit na půdě horší kvality z důvodů dopravních, hygienických, územně technických či architektonických, nebo z důvodů ochrany přírody. Nové plochy byly na kvalitní půdě navrženy jen výjimečně a z důvodu návaznosti na již zastavěné území. (15) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. Obec Kurdějov se bude i nadále rozvíjet jako vinařská obec s preferovanou funkcí bydlení v rodinných domech plochy smíšené obytné - venkovské. Územní plán vymezil nové zastavitelné plochy v návaznosti na stabilizované obytné území, nebyly vymezeny žádné plochy pro bydlení, které by svým charakterem podporovaly vznik sociální segregace. 12

13 (18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. Obec Kurdějov svým přírodním, rekreačním, kulturním a občanským charakterem vytváří předpoklady pro partnerství s městem Hustopeče. Město Hustopeče poskytuje obci kvalitní občanskou vybavenost, obec Kurdějov poskytuje rekreační vyžití pro obyvatele města gastronomie, vinařství ekofarmu a další. Tato koexistence je v územním plánu i nadále podporována (především výstavbou vinařských domů, ekofarem, cyklostezek a dalších). (19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. V územním plánu byla vymezena plocha přestavby v místě zchátralého zemědělského areálu (brownfield), který se nachází jižně od obce. Na zchátralý areál byly navrženy dvě plochy smíšené výrobní P01 a P02 VS. Nový majitel chce areál přestavět na zemědělskou farmu ubytování s chovem a ustájením zvířat, drobná výroba a podnikání, vinný sklep a další. Kurdějov je obec venkovského charakteru s velkým podílem zeleně v zahradách obytného území. Stávající plochy veřejné zeleně se nacházejí u fotbalového hřiště, za obecním úřadem, u sportovního hřiště v centru obce a další menší plochy po obci. Sídelní veřejná zeleň je přípustná v rámci všech ploch s rozdílným způsobem využití v zastavěném a zastavitelném území. V jihozápadní části obce je navržena jedna větší plocha smíšená obytná - venkovská, která má umožnit rozvoj bydlení v obci Kurdějov. Jedná se o plochu SV Z01. Na řešenou plochu je předepsáno zpracování územní studie, v rámci které bude podrobněji řešena dopravní a technická infrastruktura s ohledem na územní ekonomii. (20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. (20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. V průběhu zpracování tohoto hodnocení a prací na územním plánu byly konzultovány navrhované plochy ze zpracovatelem hodnocení SEA, NATURA a s představiteli obce a na základě doporučení byly tyto plochy v případě zásadního střetu s předměty ochrany životního prostředí minimalizovány. Např. došlo k vypuštění záměru golfového hřiště, došlo ke zmenšení plochy Z23 zasahující do lokality Natura 2000 a vytvoření stabilizovaného ochranného pásma v jižní části této lokality. Rovněž byly z důvodu zaplavování pozemků v lokalitě Lipiny vypuštěny plochy pro bydlení. Rovněž byl vypuštěn záměr na výstavbu 1RD v těsné blízkosti kostela sv. Jana Křtitele. V územním plánu byly konkretizovány záměry na výstavbu vinařství pro podporu cestovního ruchu a vinařského zemědělství s možností propagace vinařství. U záměrů u kterých může dojít k ovlivnění krajinného rázu (Z07 VS, Z08 VS, Z10 VS, Z20 OS je předepsáno zpracování územní studie, ve které bude prověřen a minimalizován vliv na krajinný ráz. V územním plánu je předepsaná výšková regulace k omezení vlivu záměrů na krajinný ráz. Do územního plánu byly taktéž zapracovány podmiňující připomínky, které vyplynuly ze SEA a NATURA posouzení. Nová výstavba nemůže být odmítána, může do krajinného rázu dané lokality zasáhnout, a to nejrůznějším způsobem. Může krajinný ráz lokality jak zhodnotit, např. tím, že se urbanisticky vhodně začlení do krajiny a stane se třeba harmonickou součástí, dominantou či významným krajinným prvkem, tak sice znehodnotit, ale v míře, která v porovnání s jinými důležitými zájmy je únosná a povaze věci odpovídající. 13

14 (22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). V územním plánu jsou respektovány stávající cyklotrasy a turistické trasy. Nově jsou navrženy dvě cyklotrasy a úprava cyklotrasy. V územním plánu je navržena plocha pro již částečně funkční ekofarmu Holý vrch. Pro podporu cestovního ruchu a sekundárně i zaměstnanosti v obci jsou vymezeny plochy pro umístění vinařství (plochy smíšené výrobní), které nabídnou služby v oblasti gastronomie, vinařské turistiky, propagace biozemědělství a další. (23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků). Navržené místní a účelové komunikace zlepší obsluhu stávající zástavby, umožní obsluhu navržených zastavitelných ploch a zlepší prostupnost nezastavěného území. V územním plánu je navržena plocha pro rozšíření vodojemu. V územním plánu je navržena decentrální likvidace odpadních vod. (25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. Celé k.ú. Kurdějov lze považovat za území, které je náchylné k větrné a vodní erozi. V územním plánu je v kapitole 6. Stanovení podmínek pro využití ploch pro jednotlivé nezastavěné a nezastavitelné plochy (především pro plochy zemědělské, plochy smíšené nezastavěného území, plochy přírodní, plochy lesní a plochy vodní a vodohospodářské) umožněno umisťovat na těchto plochách protierozní opatření. Nad obcí v údolí Kurdějovského potoka je připravován projekt soustavy hrází. Záměr je v souladu s funkčním využitím stávající plochy NS plochy smíšené nezastavěného území, kde jsou přípustná protierozní a protipovodňová opatření. Pro omezení větrné eroze byly v územním plánu vymezeny interakční prvky. V řešeném území byl realizován poldr v lokalitě Lipiny. Nedílnou součástí těchto opatření je také nově vymezený Územní systém ekologické stability. (27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje. Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. 14

15 V územním plánu byla vymezena dopravní a technické infrastruktura, která umožní vedení nových komunikací spolu s návrhem inženýrských sítí. (28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. Pro zajištění kvality života obyvatel územní plán zohlednil nároky dalšího vývoje území, v dlouhodobých souvislostech navrhl doplnění veřejné infrastruktury nejen pro současnou potřebu, tedy návrhem chybějících inženýrských sítí a komunikací, ale i do budoucna návrhem infrastruktury, která bude obsluhovat navržené plochy. (30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. Územní plán navrhl doplnění systému zásobování vodou a decentrální likvidaci odpadních vod, který má dostatečné kapacitní rezervy, aby splňoval požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. V územním plánu byla vymezena plocha pro rozšíření vodojemu. (31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. Území je dostatečně zásobováno energiemi, výroba energie z obnovitelných zdrojů je zajišťována dvěma stávajícími areály. S vazbou na stávající fotovoltaické elektrárny na západním okraji k.ú. byly v územním plánu vymezeny plochy výroby energie na fotovoltaickém principu (Z13,14,15,16 VE). Jižně od obce byla vymezena plocha pro výrobu energie vodní elektrárna plocha Z18 a Z19 VV. 15

16 F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ Udržitelný rozvoj je stavebním zákonem definován jako rozvoj spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. F.I VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ZLEPŠOVÁNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ A JEJICH SOULAD Návrh územního plánu vychází ze současného stavu a z rozboru udržitelného rozvoje území: - environmentální pilíř je hodnoceny negativně - hospodářské podmínky jsou hodnoceny kladně - soudržnost obyvatel území je hodnocena negativně Do územního plánu je zapracován k posílení příznivého životního prostředí návrh významného krajinného prvku Kopaniny u Kurdějova, návrh územního systému ekologické stability, návrh pozemků pro pastvu zvěře, návrh ploch pro retenci vody v krajině a další opatření převzaté z plánu společných zařízení (interakční prvky, zatravnění, průlehy a další.). Dle UAP Hustopeče je koeficient ekologické stability 0,39, dle ČSÚ K se hodnota KES zvýšila na 0,41. V územním plánu je navržena decentrální likvidace odpadních vod. U záměrů u kterých může dojít k ovlivnění krajinného rázu (Z07 VS, Z08 VS, Z10 VS, Z20 OS) je předepsáno zpracování územní studie, ve které bude prověřen a minimalizován vliv na krajinný ráz. V územním plánu je předepsaná výšková regulace k omezení vlivu záměrů na krajinný ráz. Při realizaci přečerpávací elektrárny (Z18,19 VV) by mohlo dojít k narušení hydrologického a hydrogeologického chodu v krajině a k nedostatečnosti vodních zdrojů v území. Vzhledem k navrhovaným kapacitám přečerpávací elektrárny je třeba, aby pro toto území byl vypracován podrobný hydrologický a hydrogeologický posudek. Jako zdroj vody mají být využity dva vrty. Požadavek je zapracován do územního plánu. Kladně je hodnocen hospodářský vývoj obce. V obci působí velké množství podnikajících subjektů v různých oborech podnikání. V územním plánu je i nadále tento pilíř posilován v územním plánu je navržena plocha přestavby zchátralého zemědělského areálu (brownfiels), dále je navrženo rozšíření vodojemu a jsou vymezeny plochy pro vinařské dvory a ekofarmy (plochy smíšené výrobní). Záporně je hodnocena soudržnost společenství obyvatel území. V územním plánu byla stanovena dlouhodobá koncepce pro rozvoj bydlení. Na základě demografického rozboru a z něj vyplývajícího předpokládaného růstu počtu obyvatel jsou navrženy plochy pro bydlení, které pomohou uspokojit poptávku po bydlení. Přiměřený rozvoj obytného území obce můžeme hodnotit jako pozitivní z důvodu jeho přispění k udržení a stěhování mladých občanů do obce. Plochy pro bydlení vymezené v platné ÚPD v severní části řešeného území byly z důvodu zaplavování pozemků a žádosti vlastníka pozemku z návrhu územního plánu vypuštěny. Taktéž byla vypuštěna plocha pro bydlení nad kostelem. Hlavní plocha určená pro rozvoj bydlení v obci Kurdějov byla vymezena v lokalitě Záhumenice (Z01 SV). Ostatní tři vymezené plochy doplňují stávající urbanistickou strukturu (BI Z02), nebo zohledňují požadavky konkrétních stavitelů Z03, 04 SV. K posílení soudružnosti obyvatel je v návrhu Územního plánu vymezena plocha občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (Z21 OS) v západní části katastrálního území a plocha občanského vybavení veřejná infrastruktura (Z20 OV rozhledna). Absence základní občanské vybavenosti (základní škola, mateřská škola, ordinace lékaře) je vysvětlitelná tím, že obyvatelé za prací, lékařem a vzděláním spádují do města Hustopeče, které je vzdáleno 3,5km, 5minut jízdy z obce. V plochách smíšených obytných venkovských, které dominují téměř celé obci jsou přípustné stavby pro aktivní nebo pasivní sportovní činnosti, stavby občanského vybavení místního i vyššího významu zařízení pro maloobchod, stravování, ubytování, administrativu, služby, zařízení zdravotnická sociální péče a další. Návrh územního plánu vytváří předpoklady pro zlepšení stavu životního prostředí, posiluje hospodářský rozvoj a vytváří podmínky pro udržení a zlepšení soudržnosti obyvatel obce. 16

17 F.II SHRNUTÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO PŘEDCHÁZENÍ ZJIŠTĚNÝM RIZIKŮM OVLIVŇUJÍCÍM POTŘEBY ŽIVOTA SOUČASNÉ GENERACE OBYVATEL ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A PŘEDPOKLÁDANÝM OHROŽENÍM PODMÍNEK ŽIVOTA GENERACÍ BUDOUCÍCH Územní plán podporuje hospodářský a ekonomický rozvoj území. Územní plán nebude mít významný vliv na ochranu přírody a krajiny. Územní plán v předložené podobě rozvíjí řešené území trvale udržitelným způsobem. 17

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch

Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch za období 9/2010-8/2014 návrh určený k projednání s dotčenými orgány, Krajským úřadem Pardubického kraje, sousedními obcemi a veřejností dle ustanovení 55

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ÚZEMNÍ PLÁN TROUBKY- ZDISLAVICE - ZMĚNA Č. 1 - P3-1 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Dle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV - ODŮVODNĚNÍ DUBEN 2015 2 OBSAH: a) postup při pořízení územního plánu... 4 b) soulad návrhu územního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT:

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT: ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT: srpen 2011 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního plánu Nezabudice Řešené území: části k.ú.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2002 a Z1 a Z2)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2002 a Z1 a Z2) Základní údaje o obci Název obce Kurdějov Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 9264526 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2002 a Z1 a Z2) 32,7 ha Počet obyvatel (dle AISEO)

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Benešov

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Benešov Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Benešov Pořizovatel Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, úřad územního plánování Vyhotoveno Březen 2017 Pořizovatel spolupracuje s určeným zastupitelem.

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Zpráva o

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Velenice za období 12/2012 až 12/2016

Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Velenice za období 12/2012 až 12/2016 Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Velenice za období 12/2012 až 12/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Velenice (dále Zpráva ) je vyhotoven na základě ustanovení 55 odst. 1 zákona č.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NESUCHYN

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NESUCHYN ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NESUCHYNĚ ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nesuchyně PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

A2. Odůvodnění územního plánu

A2. Odůvodnění územního plánu ODŮVODNĚNÍ Odůvodnění ÚP Humpolec obsahuje: textovou část odůvodnění Územního plánu Humpolec, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. A2. grafickou část odůvodnění Územního

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV pořizovatel: O Ú O n d ř e j o v ÚNOR 2012 II.Obsah odůvodnění návrhu územního plánu: II.A) Textová část a) postup při pořízení územního plánu,... 3 b)

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ

Více

ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽĎÁRNÁ

ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽĎÁRNÁ ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽĎÁRNÁ OKRES BLANSKO Zpracované na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a vyhlášky č. 500/2006 Sb. o

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MÁSLOJEDY

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MÁSLOJEDY ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MÁSLOJEDY za období 2010 2014 dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín NÁVRH ZADÁNÍ Pořízení změny č. 2 Územního plánu obce (ÚPO) Úmonín bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Úmonín dne 6.9.2016 usnesením č. 89/2016. Obec Úmonín leží ve

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn období 11/2011 9/2015 Návrh k projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn schválena usnesením č. přijatým Zastupitelstvem obce Holštejn na.zasedání

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Změny č. 5 územního plánu. sídelného útvaru. Kondrac

NÁVRH ZADÁNÍ. Změny č. 5 územního plánu. sídelného útvaru. Kondrac NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 5 územního plánu sídelného útvaru Kondrac k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Červenec

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNICE. za období 11/ /2016

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNICE. za období 11/ /2016 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNICE za období 11/2012 11/2016 ve smyslu ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Tísek

Zpráva o uplatňování Územního plánu Tísek Zpráva o uplatňování Územního plánu Tísek návrh určený k projednávání Zpracováno ve smyslu ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE 2010 2014 srpen 2014 pořizovatel: Městský úřad Dobříš, odbor výstavby, úřad územního plánování Úvod O vydání územního plánu obce Borotice rozhodlo zastupitelstvo

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PASKOV

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PASKOV NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PASKOV sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova 1684, 50012 Hradec Králové Tel.: 604566916,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k N Á V R H Pořizovatel: Schvalující orgán: Městský úřad Milevsko Zastupitelstvo obce Osek Zadání územního plánu Osek bylo schváleno zastupitelstvem obce Osek dne.usnesením

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Jana Surovcová. Mgr. Jana Kadlečíková. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Monika Antošová. Ing. Radek Machala

Jana Surovcová. Mgr. Jana Kadlečíková. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Monika Antošová. Ing. Radek Machala ÚZEMNÍ PLÁN LHOTA - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST - PŘÍLOHA č.3 1 POŘIZOVATEL: Magistrát města Zlína, oddělení územního plánování Jana Surovcová OBEC LHOTA: Mgr. Jana Kadlečíková PROJEKTANT: S-projekt plus,

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 katastrální území : Pěčín u Rychnova nad Kněžnou A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV OBEC BEDŘICHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVATEL ZADÁNÍ: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ve spolupráci

Více

KOROZLUKY s OSADOU SEDLEC

KOROZLUKY s OSADOU SEDLEC KOROZLUKY s OSADOU SEDLEC II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č.2 1. TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL: OBEC KOROZLUKY POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU PROJEKTANT: ING. ARCH. JAN HASÍK MOST 01/2014 1 Širší vztahy

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Dolní Sokolovec v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Dolní Sokolovec v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Dolní Sokolovec v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE Územní plán Skotnice byl vydán Zastupitelstvem obce Skotnice na jeho 23. zasedání konaném dne 7.9.2010 a nabyl účinnosti dne 7.10.2010. Pořizovatelem Územního

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV A. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HŘEBEČ. pro projednání podle 47 stavebního zákona

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HŘEBEČ. pro projednání podle 47 stavebního zákona NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HŘEBEČ pro projednání podle 47 stavebního zákona POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD HŘEBEČ SRPEN 2012 O pořízení změny č. 3 ÚPO Hřebeč rozhodlo zastupitelstvo obce dne 28.6.2012

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, podle přílohy

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE. období

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE. období NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE období 2012-2016 návrh určený k projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a veřejností dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006

Více

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Bezděkov nad Metují Městský úřad Náchod Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Počítky v uplynulém období

Zpráva o uplatňování územního plánu Počítky v uplynulém období DOPIS ZN/ZE DNE Č.J.,SPISOVÁ ZN. VYŘIZUJE/TEL.LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 15556/2013/MUZR, RUP/49/13/DF Ing. Faronová/566 688 191 15.03..2013 Zpráva o uplatňování územního plánu Počítky v uplynulém období dle

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ TOŠANOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ TOŠANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ TOŠANOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE,

Více

ZMĚNA Č.8 A Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Ú J E Z D ODŮVODNĚNÍ CI. TEXTOVÁ ČÁST. Pořizovatel: MěÚ Uničov Projektant: ing.arch.petr Malý a kol.

ZMĚNA Č.8 A Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Ú J E Z D ODŮVODNĚNÍ CI. TEXTOVÁ ČÁST. Pořizovatel: MěÚ Uničov Projektant: ing.arch.petr Malý a kol. ZMĚNA Č.8 A Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Ú J E Z D ODŮVODNĚNÍ CI. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: MěÚ Uničov Projektant: ing.arch.petr Malý a kol. Křelov, listopad 2016 O B S A H O V Ý L I S T 1. Postup při pořízení

Více

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ Říjen 2014 str. 2 STEMIO a.s. Objednatel: Obec Osíčko Osíčko 56 768 61 Bystřice pod Hostýnem IČ: 00287563 Statut. zástupce:

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Blatce pro období 5/2012 až 5/2016

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Blatce pro období 5/2012 až 5/2016 Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Blatce pro období 5/2012 až 5/2016 Zpráva o uplatňování územního plánu Blatce (dále Zpráva) je vyhotovena na základě ustanovení 55 odst. 1, zákona č. 183/2006

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více