VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU"

Transkript

1 Příloha č.6 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Část C,D,E,F) Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Obec Kurdějov, Kurdějov 1, , Hustopeče Projektant: Ing. arch. Pavel Klein, Kroftova 35, , Brno; ČKA Datum: květen 2015

2 OBSAH C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH... 3 D. PŘÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI OVLIVNĚNÉ NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH, NAPŘÍKLAD SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V DOPLŇUJÍCÍCH PRŮZKUMECH A ROZBORECH E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBSAŽENÝCH V PÚR NEBO ZÚR F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ F.I F.II VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ZLEPŠOVÁNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ A JEJICH SOULAD SHRNUTÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO PŘEDCHÁZENÍ ZJIŠTĚNÝM RIZIKŮM OVLIVŇUJÍCÍM POTŘEBY ŽIVOTA SOUČASNÉ GENERACE OBYVATEL ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A PŘEDPOKLÁDANÝM OHROŽENÍM PODMÍNEK ŽIVOTA GENERACÍ BUDOUCÍCH

3 C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH Návrh územního plánu Kurdějov vychází z Územně analytických podkladů (dále jen ÚAP) správního území ORP Hustopeče, které byly pořízeny v roce 2008 a aktualizovány v r a v r V roce 2014 byla provedena úplná aktualizace UAP Hustopeče a z ní vyplynuly následující problémy k řešení v územním plánu obce: Na základě analýzy vrstev ÚAP jsou v ÚAP uvedeny pro jednotlivá témata a jednotlivé obce správního obvodu výroky SWOT analýzy - rozbor nejvýznamnějších silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb, vyhodnocení vyváženosti územních podmínek, určení problémů k řešení a střety záměrů v území s dalšími záměry a limity. Při vyhodnocení vlivů ÚP je postupováno dle jednotlivých témat a výroků SWOT analýzy, přičemž jsou řešeny pouze vybrané jevy, které jsou (mohou být) významněji ovlivněny návrhem územního plánu, případně samy návrh podstatně ovlivňují. Vyhodnocení je možno rozdělit dle jednotlivých dílčích témat do tří pilířů udržitelného rozvoje environmentálního, ekonomického a sociodemografického viz tabulka. PILÍŘ Příznivé životní prostředí (environmentální pilíř) Hospodářský vývoj (ekonomický pilíř) Soudržnost společenství obyvatel území (sociodemografický pilíř) TÉMA Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Ochrana přírody a krajiny ZPF a PUPFL Dopravní a technická infrastruktura Hospodářské podmínky Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace U jednotlivých témat jsou uváděna vybraná fakta, která se týkají přímo obce Kurdějov a která jsou uvedena v ÚAP ORP Hustopeče. Horninové prostředí a geologie - V územním plánu jsou respektována sesuvná území, která se nachází na severozápadně a jihozápadně od zastavěného území. Vodní režim a protierozní opatření - Jižně od zemědělského areálu a v obci se nachází vodní zdroje (včetně ochranných pásem) a jsou v územním plánu respektovány. - Nad obcí v údolí Kurdějovského potoka je připravován projekt soustavy hrází. Záměr je v souladu s funkčním využitím stávající plochy NS plochy smíšené nezastavěného území, kde jsou přípustná protierozní a protipovodňová opatření. - Do územního plánu byl zakreslen realizovaný suchý poldr v lokalitě Lipiny a poldr v západní části k.ú. na hranici s k.ú. Hustopeče u Brna. - Při realizaci přečerpávací elektrárny (Z18,19 VV) by mohlo dojít k narušení hydrologického a hydrogeologického chodu v krajině a mohlo by dojít k nedostatečnosti vodních zdrojů v území. Vzhledem k navrhovaným kapacitám přečerpávací elektrárny je třeba, aby pro toto území byl vypracován podrobný hydrologický a hydrogeologický posudek. Jako zdroj vody mají být využity dva vrty. Požadavek je zapracován do územního plánu. Hygiena životního prostředí - V územním plánu je zakreslena skládka Nikolčice Kurdějov (technická a biologická rekultivace proběhla v letech ) a skládka Kurdějov (skládka byla dle sdělení představitelů obce již rekultivována). Na obou skládkách proběhla rekultivace. Ochrana přírody a krajiny - V územním plánu jsou zakresleny a respektovány významné krajinné prvky (stráň nad Kurdějovským rybníkem, louka Sádky, Černá Hora, Lipiny), navržený významný krajinný prvek (Kopaniny u Kurdějova), Přírodní rezervace 3

4 (Kamenný vrch), ochranné pásmo Národní přírodní památky (Kukle), Přírodní památka (Kamenný vrch a Lipiny), Evropsky významná lokalita Natura 2000 (Přední kout, Kamenný vrch u Kurdějova, Klínky) a migračně významné území. - V územním plánu jsou zobrazeny pohledově exponované svahy nad zástavbou, terasy, lesní porost těsně u zástavby, údolí podél Kurdějovského potoka, lokalita kolem Kurdějovského rybníka - V územním plánu je zakreslen a respektován územní systém ekologické stability (NRBC Přední kout a místní USES). - U záměrů, u kterých může dojít k ovlivnění krajinného rázu (Z07 VS, Z08 VS, Z10 VS, Z20 OS je předepsáno zpracování územní studie, ve které bude prověřen a minimalizován vliv na krajinný ráz. V územním plánu je předepsaná výšková regulace k omezení vlivu záměrů na krajinný ráz. - Koeficient ekologické stability v obci Kurdějov je 0,39. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa - Návrhem územního plánu dojde k záborům zemědělské půdy, v územním plánu jsou navrženy nově oproti platné ÚPD plochy o celkové výměře cca 9,1 ha. Z platného územního plánu byly vypuštěny tři plochy o celkové výměře 3,53ha. - V zastavěném území a v okolí obce se nachází půdy převážně II. třídy ochrany. Rozvojové plochy nelze řešit na půdě horší kvality z důvodů dopravních, hygienických, územně technických či architektonických, nebo z důvodů ochrany přírody. Nové plochy byly na kvalitní půdě navrženy jen výjimečně a z důvodu návaznosti na již zastavěné území. - Návrh územního plánu nevyvolává nároky na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. - V řešeném území jsou schváleny komplexní pozemkové úpravy a realizují se prvky společného zařízení. Dopravní a technická infrastruktura Doprava - Hlavním dopravním tahem zůstává silnice II/420, která zajišťuje spojení obce s okolními obcemi a nadřazeným komunikačním systémem. - Navržené místní a účelové komunikace zlepší obsluhu stávající zástavby, umožní obsluhu navržených zastavitelných ploch a zlepší prostupnost nezastavěného území. - V územním plánu jsou navrženy dvě nové cyklotrasy a úprava cyklotrasy vedoucí přes zemědělský areál. Vodní hospodářství a odkanalizování - Navržené plochy budou napojeny na vodovodní síť. - V územním plánu je navržena plocha pro rozšíření vodojemu Z17 TI. - V návrhové ploše Z01 SV bude nutno umístit automatickou tlakovou stanici ATS. - V územním plánu je navržena koncepce odkanalizování obce lokálním systém kanalizačních přípojek a distribuovaná síť lokálních čistíren odpadních vod. - Odloučené místní části zemědělský areál a plochy smíšené výrobní Z07, Z08 VS budou odkanalizovány individuálně pomocí osazení malých domovních ČOV nebo vodotěsných žump. Energetika - Územní plán navrhuje kabelizaci distribuční sítě NN, především v rozvojových lokalitách. - Stávající systém dvou distribučních trafostanic zásobujících zastavěné území se nemění. - Územní plán řeší rozvoj plynovodní sítě v navržených zastavitelných plochách. - Územní plán řeší rozvoj sdělovací sítí v návaznosti na stabilizované a rozvojové plochy obce. - S vazbou na stávající fotovoltaické elektrárny na západním okraji k.ú. byly v územním plánu vymezeny plochy výroby energie na fotovoltaickém principu (Z13,14,15,16 VE). - Jižně od obce byla vymezena plocha pro výrobu energie vodní elektrárna plocha Z18 a Z19 VV. - V územním plánu je navrženo el. vedení vzdušné a trafostanice u plánované plochy Z18 VV (přečerpávací vodní elektrárna). Dále je v územním plánu navrženo napojení přečerpávací vodní elektrárny el. vedením VN vzdušným do dvou trafostanic s měničem u el. vedení VVN, které se nachází na západní hranici katastrálního území. Sociodemografické podmínky Na základě demografického rozboru a z něj vyplývajícího předpokládaného růstu počtu obyvatel jsou navrženy plochy pro bydlení, které pomohou uspokojit poptávku po bydlení. Přiměřený rozvoj obytného území obce můžeme hodnotit jako pozitivní z důvodu jeho přispění k udržení a stěhování mladých občanů do obce. Na základě analýz a výpočtů lze 4

5 očekávat, že počet trvale bydlících obyvatel obce vzroste v roce 2030 na cca 465 obyvatel. Podrobněji Viz. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Bydlení - V územním plánu byla vymezena jedna větší plocha pro bydlení Z01 SV o velikosti cca 6ha. V územním plánu je předepsáno zpracování podrobné územní studie, které zohlední návrh komunikací, veřejného prostranství, rozmístění domů a parcelaci. Dle již zpracované urbanistické studie bylo v návrhové ploše umístěno 25 RD, čemuž odpovídá plocha cca 3,8ha zbývající plocha 2,2ha připadá na obslužné komunikace a návrh veřejného prostranství o min. velikosti 3000m2. Součástí řešení územní studie bude také dopravní napojení zastavitelné plochy Z10 SV. - Dále jsou v územním plánu navrženy tři menší plochy pro bydlení pro celkem 6RD. Tyto menší plochy navazují na zastavěné území a reagují na konkrétní poptávku v obci. - Dostatek navržených ploch umožní rozvoj obce, stávající a navržená dopravní a technická infrastruktura zajistí přiměřený standart obytného prostředí. - Územní rozvoj obce je navržen tak, že respektuje a podporuje dochovanou urbanistickou strukturu a typický způsob zastavění. - Je navrženo takové rozdělení obce do ploch s rozdílným způsobem využití, které zabezpečí, že nebude docházet k jejich vzájemnému nepříznivému ovlivňování. Podmínky využití jednotlivých ploch umožní zachování stávajících funkcí a větší volnost v umisťování funkcí nových. Občanské vybavení, rekreace - Obytná zóna s prolínáním občanské vybavenosti dominuje centru obce, které se rozkládá pod kostelem kolem silnice II/420. Tato část obce je navržena jako stabilizované území plochy občanského vybavení a plochy smíšené obytné - venkovské. - Plocha pro sportovní aktivity, turistický a cyklistický přístřešek byla navržena v místě s atraktivním výhledem na město Hustopeče a Pálavu jedná se o návrhovou plochu občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení - OS Z21 - V územním plánu byla vymezena plocha pro občanskou vybavenost veřejnou infrastrukturu (Z20 OV) pro umístění rozhledny. - V územním plánu byla navržena plocha rekreace vinné sklepy a rekreace Z05 RS pod hřbitovem v návaznosti na stávající vinný sklep. Hospodářské podmínky - V územním plánu byla vymezena plocha výroby a skladování zemědělská výroba Z11 VZ za novým poldrem v lokalitě Hradisko. Plocha je určena pro lesní výrobu. V územním plánu byla vymezena plocha výroby a skladování zemědělská výroba Z12 VZ v lokalitě Sádky záměr je již zrealizován, na ploše je provozován chov ovcí, plocha je vybavena přístřeškem pro zvěř. Do územního plánu byly zakresleny návrhové plochy VZ Z22 a Z23 plochy výroby a skladování zemědělská výroba záměry jsou již realizovány. Pozemky jsou zapsány v KN jako trvale travní porosty. - V návrhu územního plánu jsme byly vymezeny čtyři plochy smíšené výrobní pro umístění vinařských domů, vinařství (Z06,07,08,10 VS) a jednu plochu pro umístění ekofarmy (Z09 VS). - V územním plánu byla vymezena plocha přestavby v místě zchátralého zemědělského areálu (brownfield), který se nachází jižně od obce. Na zchátralý areál byly navrženy dvě plochy smíšené výrobní P01 VS a P02 VS. - Navržené plochy smíšené výrobní pro malá vinařství, ekofarmy přispějí k rozvoji cestovního ruchu a vinařské turistice. 5

6 PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ - C1. SWOT analýza silné stránky Silné stránky Chráněné přírodní lokality Vysoký podíl půdy v 1. třídě ochrany Vysoký podíl půdy v 2. třídě ochrany Vyšší kvalita hygieny prostředí vzhledem k napojení kanalizace na ČOV (část zástavby) Lesní porost Využívání svažitých pozemků pro pastvu zvěře Migračně významné území Zastavitelné plochy rekreace nebo plochy pro sport nebo obdobného charakteru Vyhodnocení Ačkoliv mezi silné stránky patří především části environmentálního pilíře je v rámci UAP environmentální pilíř hodnocen znaménkem mínus. V řešeném území se nacházejí významné krajinné prvky (stráň nad Kurdějovským rybníkem, louka Sádky, Černá Hora, Lipiny), navržený významný krajinný prvek (Kopaniny u Kurdějova), Přírodní rezervace (Kamenný vrch), ochranné pásmo Národní přírodní památky (Kukle), Přírodní památka (Kamenný vrch a Lipiny), Evropsky významná lokalita Natura 2000 (Přední kout, Kamenný vrch u Kurdějova, Klínky), migračně významné území a lesní porosty v lokalitě Přední kout. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí je podrobně zpracováno v části A. Návrh územního Kurdějov naplňuje jako celek požadavky ochrany životního prostředí a jeho realizace u řady záměrů povede ke zlepšení současného stavu životního prostředí. U některých dílčích záměrů byly identifikovány potenciálně negativní vlivy na životní prostředí, které jsou však méně významné nebo jsou řešitelné v nadcházejících fázích realizace záměrů (EIA hodnocení, územní řízení apod.). Přijatelnost hodnocených návrhových ploch územního plánu bylo možné označit jako méně uspokojivou, s celkovým hodnocením (dle tabulky 9)...-3 bod až pozitivní s celkovým hodnocením...+1 bod. I přesto lze konstatovat, že hodnocené plochy budou mít při respektování podmínek, minimální vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Nejhorší hodnocení (-3 bod) bylo nalezeno u změn Z18 a Z19 (přečerpávací vodní elektrárna) a části změn Z01, Z03 a Z04 (plochy smíšené obytné - venkovské). Nejlepší hodnocení (+1 bod) bylo nalezeno u části změny Z21 (Plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení). Dále je možno konstatovat kladný vliv realizovaných ploch určených pro retenci vody v krajině (W30 W 33) a ploch přestavby stávajícího nevyužívaného areálu zemědělského družstva. C2. Slabé stránky Slabé stránky Horší věková struktura obyvatelstva Eroze půdy Zastavěné území v blízkosti pozemků určených k plnění funkce lesa Absence ordinace lékaře Občanské vybavení Zastavěné území zasahují do prvku NATURA 2000 Areál bývalého zemědělského družstva Komunikace II. třídy v zastavěném území Absence základní školy Absence mateřské školy 6

7 Vyhodnocení V územním plánu jsou řešeny především následující slabé stránky: - Horší věková struktura obyvatelstva může být částečně řešena návrhem nových ploch pro bydlení nově navržených ploch je zde dostatek, většina z nich je převzata z již schválených ÚPD. Některé plochy pro bydlení (v lokalitě Lipiny) byly z územního plánu vypuštěny. - Celé k.ú. Kurdějov lze považovat za území, které je náchylné k větrné a vodní erozi. V územním plánu je v kapitole 6. Stanovení podmínek pro využití ploch pro jednotlivé nezastavěné a nezastavitelné plochy (především pro plochy zemědělské, plochy smíšené nezastavěného území, plochy přírodní, plochy lesní a plochy vodní a vodohospodářské) umožněno umisťovat na těchto plochách protierozní opatření. - Nad obcí v údolí Kurdějovského potoka je připravován projekt soustavy hrází. Záměr je v souladu s funkčním využitím stávající plochy NS plochy smíšené nezastavěného území, kde jsou přípustná protierozní a protipovodňová opatření. - Pro omezení větrné eroze byly v územním plánu vymezeny interakční prvky. Nedílnou součástí těchto opatření je také vymezený územní systém ekologické stability. - V územním plánu nebyly vymezeny plochy v blízkosti pozemků určených k plnění funkce lesa a do prvku Natura 2000, vyjma již odsouhlaseného záměru (Z12 VZ). - V územním plánu bylo navrženo přestavbové území zchátralého zemědělského areálu (plocha P01 a P02 SV) - Absence základní občanské vybavenosti (základní škola, mateřská škola, ordinace lékaře) je vysvětlitelná a akceptovatelná tím, že obyvatelé za prací, lékařem a vzděláním spádují do města Hustopeče, které je vzdáleno 3,5km, 5minut jízdy. - Silnice II/420 byla v roce 2013 rekonstruována, obchvat obce vzhledem ke složité konfiguraci terénu není možné řešit, intenzita v roce 2010 byla 2354 vozidel, úsek za obcí směrem na Nikolčice jen 687vozidel. Cílovou dopravu tvoří 2/3 všech projíždějících vozidel. Některé slabé stránky uvedené v RURÚ ORP Hustopeče nejsou přímo řešitelné ÚP. C3. Příležitosti Příležitosti Realizace prvků komplexních pozemkových úprav Plocha k obnově nebo opětovnému využití Decentralizované čištění odpadních vod Snížení eroze v lokalitě Lipiny formou poldru Územní plán se zabývá následujícími vybranými příležitostmi a vytváří podmínky pro jejich využití: - Do územního plánu byly zapracovány schválené komplexní pozemkové úpravy. Prvky plánu společných zařízení jsou postupně realizovány (lokální biocentrum, poldr, protierozní opatření, zatravňovací průleh, účelové komunikace interakční prvky a další.) - V územním plánu bylo navrženo přestavbové území zchátralého zemědělského areálu (plocha P01 a P02 SV). V areálu bude realizována rodinná farma s chovem koní, případně agroturistika. - V územním plánu byla navržena decentralizovaná likvidace odpadních vod. - Poldr v lokalitě Lipiny byl v letošním roce realizován Vyhodnocení V územním plánu jsou zapracovány a navrženy všechny příležitosti obsažené v rámci UAP Hustopeče. 7

8 C4. Hrozby Hrozby Turistický ruch Zastavitelné plochy v blízkosti pozemků určených k plnění funkce lesa Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma přírodní rezervace Zastavitelná plocha zasahuje do migračně významného území Zastavitelná plocha zasahuje do půdy II. třídy ochrany BPEJ Kapacita vodojemu Budování a rozvoj staveb mimo kompaktně zastavěnou část obce (vinařské dvory, farmy apod.) (vznik negativních pohledových dominant, narušení přírodních společenství, technická infrastruktura apod.) Ohrožení struktury obce v důsledku nadměrného vymezení zastavitelných ploch Turistický ruch záměr na multifunkční areál Kurdějov, jehož stavební program obsahoval: - golfové hřiště 36 jamek, cvičná golfová akademie, golfové tréninkové plochy - ubytovací zařízení - hotel Garni first class s restaurací 90 míst /200 lůžek/ - kongresové centrum /200 míst/ - restaurace /150 míst/ - - víceúčelová klubovna /60 míst/ s klubovou místností, terasou, vodojemem, technickým suterénem - - víceúčelový přírodní amfiteátr s tenisovými kurty a mobilními tribunami /1 000 míst/, U rampa - parkoviště osobních aut /220 míst/, autobusů /10 míst/, obytných aut a přívěsů / 50míst/ - garáže a zázemí vozového a strojního parku, mycí rampa - doprovodné aktivity /lanové centrum, dětský koutek, farma ZOO koutek hosp. zvířat, - sportovní broková střelnice /TRAP/, hřiště na petangue, ad. - A další Návrh golfového areálu byl z návrhu územního plánu na základě projednání v rozpracovanosti s představiteli obce a zpracovateli SEA a NATURA posouzení (viz dopis obce n.z.2015/360.1/v/5 ze dne ) vypuštěn v celém rozsahu. - V územním plánu nebyly vymezeny plochy v blízkosti pozemků určených k plnění funkce lesa a v ochranném pásmu přírodní rezervace. - V zastavěném území a v okolí obce se nachází půdy převážně II. třídy ochrany. Rozvojové plochy nelze řešit na půdě horší kvality z důvodů dopravních, hygienických, územně technických či architektonických, nebo z důvodů ochrany přírody. Nové plochy byly na kvalitní půdě navrženy jen výjimečně a z důvodu návaznosti na již zastavěné území. - Návrh územního plánu nevyvolává nároky na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. - V územním plánu je navržena plocha pro rozšíření vodojemu Z17 TI. - Nové územní záměry, zahrnující trvalé stavby, mohou negativně ovlivnit krajinný ráz, případně může utrpět estetická hodnota krajiny zejména realizací staveb vinařství na pohledově exponovaném severovýchodním svahu za stavební a historickou dominantou obce opevněným kostelem s charakteristickou věží. Tento objekt je předmětem památkové ochrany a z hlediska ochrany krajinného rázu jsou rovněž chráněny okolní pohledové horizonty, resp. vzdálené pohledy a také charakter zástavby obce. Na území katastru obce Kurdějov se nenachází žádné velkoplošné zvláště chráněné území (ZCHÚ). - U záměrů u kterých může dojít k ovlivnění krajinného rázu (Z07 VS, Z08 VS, Z10 VS, Z20 OS je předepsáno zpracování územní studie, ve které bude prověřen a minimalizován vliv na krajinný ráz. V územním plánu je předepsaná výšková regulace k omezení vlivu záměrů na krajinný ráz. - Záměr na výstavbu rodinného domu, který byl umístěný nad kostelem sv. Jana Křtitele byl z návrhu územního plánu vypuštěn (viz dopis obce n.z.2015/360.1/v/5 ze dne ). - Na základě demografického rozboru a z něj vyplývajícího předpokládaného růstu počtu obyvatel jsou v územním plánu navrženy plochy pro bydlení V územním plánu byla stanovena dlouhodobá koncepce rozvoje bydlení v obci. Některé plochy pro bydlení byly z územního plánu vypuštěny. V územním plánu byla vymezena jedna větší plocha pro bydlení Z01 SV o velikosti cca 6ha. Dále jsou v územním plánu navrženy tři menší plochy pro bydlení pro celkem 6RD. - Další hrozby uvedené v RURÚ ORP Hustopeče nejsou přímo řešitelné v územním plánu. 8

9 Vyhodnocení Kurdějov je obcí nacházející se v atraktivním přírodním prostředí, což s sebou přináší vinařsky turisticko rekreační potenciál. Řešením územního plánu je zachován stávající typ zástavby, je respektována a podporována jak kompaktní tak rozvolněná forma zástavby v krajinném prostředí a na okrajích sídla a jsou respektovány a rozvíjeny cenné přírodní a typické krajinné prvky. V průběhu zpracování tohoto hodnocení a prací na územním plánu byly konzultovány navrhované plochy ze zpracovatelem hodnocení SEA, NATURA a s představiteli obce a na základě doporučení byly tyto plochy v případě zásadního střetu s předměty ochrany životního prostředí minimalizovány. Např. došlo k vypuštění záměru golfového hřiště, došlo ke zmenšení plochy Z23 zasahující do lokality Natura 2000 a vytvoření stabilizovaného ochranného pásma v jižní části této lokality. Rovněž byly z důvodu zaplavování pozemků v lokalitě Lipiny vypuštěny plochy pro bydlení. Rovněž byl vypuštěn záměr na výstavbu 1RD v těsné blízkosti kostela sv. Jana Křtitele. V územním plánu byly konkretizovány záměry na výstavbu vinařství pro podporu cestovního ruchu a vinařského zemědělství s možností propagace vinařství. Někteří vinaři produkují víno v bio kvalitě a provozují biozemědělství. U záměrů u kterých může dojít k ovlivnění krajinného rázu (Z07 VS, Z08 VS, Z10 VS, Z20 OS) je předepsáno zpracování územní studie, ve které bude prověřen a minimalizován vliv na krajinný ráz. V územním plánu je předepsaná výšková regulace k omezení a minimalizaci vlivu záměrů na krajinný ráz. Do územního plánu byly taktéž zapracovány podmiňující připomínky, které vyplynuly ze SEA a NATURA posouzení. Nová výstavba nemůže být odmítána, může do krajinného rázu dané lokality zasáhnout, a to nejrůznějším způsobem. Může krajinný ráz lokality jak zhodnotit, např. tím, že se urbanisticky vhodně začlení do krajiny a stane se třeba harmonickou součástí, dominantou či významným krajinným prvkem, tak sice znehodnotit, ale v míře, která v porovnání s jinými důležitými zájmy je únosná a povaze věci odpovídající. SHRNUTÍ Z uvedených vyhodnocení je patrné, že silné stránky a příležitosti jsou v rámci rozvojových záměrů využity ve prospěch harmonického, dlouhodobě udržitelného a kvalitativního rozvoje sídla. Územní plán napomáhá eliminaci nebo minimalizaci ohrožení, stanoví podmínky pro posílení a následné odstranění části slabých stránek a vytváří předpoklady pro rozvoj silných stránek a využití příležitostí území. U záměrů u kterých může dojít k ovlivnění krajinného rázi předepisuje územní plán zpracování územní studie a stanovuje výškovou regulaci. C5. Vyváženost pilířů udržitelného rozvoje Z rozboru udržitelného rozvoje SO ORP Hustopeče vyplývá, že v případě obce Kurdějov jsou v rámci hodnocení tří pilířů udržitelného rozvoje kladně hodnoceny podmínky pro hospodářský vývoj, záporně pak příznivé životní prostředí a podmínky pro soudržnost obyvatel území (viz Rozbor udržitelného rozvoje SO ORP Hustopeče 2014). V rámci celkového hodnocení je obec Kurdějov zařazena do kategorie 3b. Návrh územního plánu akceptuje silné stránky v území. Mezi, které patří především chráněné přírodní lokality, kvalitní zemědělská půda I. a II. třídy, migračně významné území, využívání svažitých pozemků pro pastvu zvěře, lesní pozemky. Vliv navrhovaných ploch na jednotlivé složky životního prostředí je podrobně popsán v části A. Vyhodnocení ( Vyhodnocení vlivů na životní prostředí ). Do územního plánu je zapracován k posílení příznivého životního prostředí návrh významného krajinného prvku Kopaniny u Kurdějova, návrh územního systému ekologické stability, návrh pozemků pro pastvu zvěře, návrh ploch pro retenci vody v krajině a další opatření převzaté z plánu společných zařízení (interakční prvky, zatravnění, průlehy a další.). Dle UAP Hustopeče je koeficient ekologické stability 0,39, dle ČSÚ K se hodnota KES zvýšila na 0,41. V územním plánu je navržena decentrální likvidace odpadních vod. U záměrů u kterých může dojít k ovlivnění krajinného rázu (Z07 VS, Z08 VS, Z10 VS, Z20 OS je předepsáno zpracování územní studie, ve které bude prověřen a minimalizován vliv na krajinný ráz. V územním plánu je předepsaná výšková regulace k omezení vlivu záměrů na krajinný ráz. Při realizaci přečerpávací elektrárny (Z18,19 VV) by mohlo dojít k narušení hydrologického a hydrogeologického chodu v krajině a k nedostatečnosti vodních zdrojů v území. Vzhledem k navrhovaným kapacitám přečerpávací elektrárny je třeba, aby pro toto území byl vypracován podrobný hydrologický a hydrogeologický posudek. 9

10 Jako zdroj vody mají být využity dva vrty. Požadavek je zapracován do územního plánu. Kladně je hodnocen hospodářský vývoj obce. V obci působí velké množství podnikajících subjektů v různých oborech podnikání. V územním plánu je i nadále tento pilíř posilován v územním plánu je navržena plocha přestavby zchátralého zemědělského areálu (brownfiels), dále je navrženo rozšíření vodojemu a jsou vymezeny plochy pro vinařské dvory a ekofarmy (plochy smíšené výrobní). Záporně je hodnocena soudržnost společenství obyvatel území. V územním plánu byla stanovena dlouhodobá koncepce pro rozvoj bydlení. Na základě demografického rozboru a z něj vyplývajícího předpokládaného růstu počtu obyvatel jsou navrženy plochy pro bydlení, které pomohou uspokojit poptávku po bydlení. Přiměřený rozvoj obytného území obce můžeme hodnotit jako pozitivní z důvodu jeho přispění k udržení a stěhování mladých občanů do obce. Plochy pro bydlení vymezené v platné ÚPD v severní části řešeného území byly z důvodu zaplavování pozemků a žádosti vlastníka pozemku z návrhu územního plánu vypuštěny. Taktéž byla vypuštěna plocha pro bydlení nad kostelem. Hlavní plocha určená pro rozvoj bydlení v obci Kurdějov byla vymezena v lokalitě Záhumenice (Z01 SV). Ostatní tři vymezené plochy doplňují stávající urbanistickou strukturu (BI Z02), nebo zohledňují požadavky konkrétních stavitelů Z03, 04 SV. K posílení soudružnosti obyvatel je v návrhu Územního plánu vymezena plocha občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (Z21 OS) v západní části katastrálního území a plocha občanského vybavení veřejná infrastruktura (Z20 OV rozhledna). Absence základní občanské vybavenosti (základní škola, mateřská škola, ordinace lékaře) je vysvětlitelná tím, že obyvatelé za prací, lékařem a vzděláním spádují do města Hustopeče, které je vzdáleno 3,5km, 5minut jízdy z obce. V plochách smíšených obytných venkovských, které dominují téměř celé obci jsou přípustné stavby pro aktivní nebo pasivní sportovní činnosti, stavby občanského vybavení místního i vyššího významu zařízení pro maloobchod, stravování, ubytování, administrativu, služby, zařízení zdravotnická sociální péče a další. Návrh územního plánu vytváří předpoklady pro zlepšení stavu životního prostředí, posiluje hospodářský rozvoj a vytváří podmínky pro udržení a zlepšení soudržnosti obyvatel obce. 10

11 D. PŘÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI OVLIVNĚNÉ NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH, NAPŘÍKLAD SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V DOPLŇUJÍCÍCH PRŮZKUMECH A ROZBORECH Návrh územního plánu nebude mít významnější vliv na jiné skutečnosti, než které jsou popsány v předchozích částech vyhodnocení. Je samozřejmé, že vymezení nových dílčích ploch bude ovlivňovat např. ceny jednotlivých nemovitostí (především pozemků) a další jevy v území, což však není nutné podrobněji vyhodnocovat. 11

12 E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBSAŽENÝCH V PÚR NEBO ZÚR Priority územního plánování jsou stanoveny v Politice územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1. V současné době neexistuje platná územně plánovací dokumentace vydaná krajem. Vybrané priority, které mají vztah k obci Kurdějov a blízkému okolí (podrobněji je naplnění priorit popsáno v kapitole II.1.A. Odůvodnění): Řešení priorit stanovených v PÚR: Dle PUR ČR je zařazeno správní území obce Kurdějov do rozvojové osy OS10 (Katowice)hranice Polsko/ČR/-Ostrava - Lipník nad Bečvou Olomouc Brno Břeclav - hranice ČR/Slovensko (Bratislava) Územní plán Kurdějov naplňuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území takto: (14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. Řešením územního plánu je zachován stávající typ zástavby, je respektována a podporována jak kompaktní, tak rozvolněná forma zástavby v krajinném prostředí a na okrajích sídla a jsou respektovány a rozvíjeny cenné přírodní a typické krajinné prvky. Územní plán vyznačil v koordinačním výkrese chráněné hodnoty, jako jsou chráněné přírodní lokality, nemovité kulturní památky, archeologické naleziště a stanovil základní podmínky prostorového uspořádání na ochranu krajinného rázu. Do územního plánu je zapracován k posílení příznivého životního prostředí návrh významného krajinného prvku Kopaniny u Kurdějova, návrh územního systému ekologické stability, návrh pozemků pro pastvu zvěře, návrh ploch pro retenci vody v krajině a další opatření převzaté z plánu společných zařízení (interakční prvky, zatravnění, průlehy a další.). (14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. V zastavěném území a v okolí obce se nachází půdy převážně II. třídy ochrany. Rozvojové plochy nelze řešit na půdě horší kvality z důvodů dopravních, hygienických, územně technických či architektonických, nebo z důvodů ochrany přírody. Nové plochy byly na kvalitní půdě navrženy jen výjimečně a z důvodu návaznosti na již zastavěné území. (15) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. Obec Kurdějov se bude i nadále rozvíjet jako vinařská obec s preferovanou funkcí bydlení v rodinných domech plochy smíšené obytné - venkovské. Územní plán vymezil nové zastavitelné plochy v návaznosti na stabilizované obytné území, nebyly vymezeny žádné plochy pro bydlení, které by svým charakterem podporovaly vznik sociální segregace. 12

13 (18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. Obec Kurdějov svým přírodním, rekreačním, kulturním a občanským charakterem vytváří předpoklady pro partnerství s městem Hustopeče. Město Hustopeče poskytuje obci kvalitní občanskou vybavenost, obec Kurdějov poskytuje rekreační vyžití pro obyvatele města gastronomie, vinařství ekofarmu a další. Tato koexistence je v územním plánu i nadále podporována (především výstavbou vinařských domů, ekofarem, cyklostezek a dalších). (19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. V územním plánu byla vymezena plocha přestavby v místě zchátralého zemědělského areálu (brownfield), který se nachází jižně od obce. Na zchátralý areál byly navrženy dvě plochy smíšené výrobní P01 a P02 VS. Nový majitel chce areál přestavět na zemědělskou farmu ubytování s chovem a ustájením zvířat, drobná výroba a podnikání, vinný sklep a další. Kurdějov je obec venkovského charakteru s velkým podílem zeleně v zahradách obytného území. Stávající plochy veřejné zeleně se nacházejí u fotbalového hřiště, za obecním úřadem, u sportovního hřiště v centru obce a další menší plochy po obci. Sídelní veřejná zeleň je přípustná v rámci všech ploch s rozdílným způsobem využití v zastavěném a zastavitelném území. V jihozápadní části obce je navržena jedna větší plocha smíšená obytná - venkovská, která má umožnit rozvoj bydlení v obci Kurdějov. Jedná se o plochu SV Z01. Na řešenou plochu je předepsáno zpracování územní studie, v rámci které bude podrobněji řešena dopravní a technická infrastruktura s ohledem na územní ekonomii. (20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. (20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. V průběhu zpracování tohoto hodnocení a prací na územním plánu byly konzultovány navrhované plochy ze zpracovatelem hodnocení SEA, NATURA a s představiteli obce a na základě doporučení byly tyto plochy v případě zásadního střetu s předměty ochrany životního prostředí minimalizovány. Např. došlo k vypuštění záměru golfového hřiště, došlo ke zmenšení plochy Z23 zasahující do lokality Natura 2000 a vytvoření stabilizovaného ochranného pásma v jižní části této lokality. Rovněž byly z důvodu zaplavování pozemků v lokalitě Lipiny vypuštěny plochy pro bydlení. Rovněž byl vypuštěn záměr na výstavbu 1RD v těsné blízkosti kostela sv. Jana Křtitele. V územním plánu byly konkretizovány záměry na výstavbu vinařství pro podporu cestovního ruchu a vinařského zemědělství s možností propagace vinařství. U záměrů u kterých může dojít k ovlivnění krajinného rázu (Z07 VS, Z08 VS, Z10 VS, Z20 OS je předepsáno zpracování územní studie, ve které bude prověřen a minimalizován vliv na krajinný ráz. V územním plánu je předepsaná výšková regulace k omezení vlivu záměrů na krajinný ráz. Do územního plánu byly taktéž zapracovány podmiňující připomínky, které vyplynuly ze SEA a NATURA posouzení. Nová výstavba nemůže být odmítána, může do krajinného rázu dané lokality zasáhnout, a to nejrůznějším způsobem. Může krajinný ráz lokality jak zhodnotit, např. tím, že se urbanisticky vhodně začlení do krajiny a stane se třeba harmonickou součástí, dominantou či významným krajinným prvkem, tak sice znehodnotit, ale v míře, která v porovnání s jinými důležitými zájmy je únosná a povaze věci odpovídající. 13

14 (22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). V územním plánu jsou respektovány stávající cyklotrasy a turistické trasy. Nově jsou navrženy dvě cyklotrasy a úprava cyklotrasy. V územním plánu je navržena plocha pro již částečně funkční ekofarmu Holý vrch. Pro podporu cestovního ruchu a sekundárně i zaměstnanosti v obci jsou vymezeny plochy pro umístění vinařství (plochy smíšené výrobní), které nabídnou služby v oblasti gastronomie, vinařské turistiky, propagace biozemědělství a další. (23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků). Navržené místní a účelové komunikace zlepší obsluhu stávající zástavby, umožní obsluhu navržených zastavitelných ploch a zlepší prostupnost nezastavěného území. V územním plánu je navržena plocha pro rozšíření vodojemu. V územním plánu je navržena decentrální likvidace odpadních vod. (25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. Celé k.ú. Kurdějov lze považovat za území, které je náchylné k větrné a vodní erozi. V územním plánu je v kapitole 6. Stanovení podmínek pro využití ploch pro jednotlivé nezastavěné a nezastavitelné plochy (především pro plochy zemědělské, plochy smíšené nezastavěného území, plochy přírodní, plochy lesní a plochy vodní a vodohospodářské) umožněno umisťovat na těchto plochách protierozní opatření. Nad obcí v údolí Kurdějovského potoka je připravován projekt soustavy hrází. Záměr je v souladu s funkčním využitím stávající plochy NS plochy smíšené nezastavěného území, kde jsou přípustná protierozní a protipovodňová opatření. Pro omezení větrné eroze byly v územním plánu vymezeny interakční prvky. V řešeném území byl realizován poldr v lokalitě Lipiny. Nedílnou součástí těchto opatření je také nově vymezený Územní systém ekologické stability. (27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje. Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. 14

15 V územním plánu byla vymezena dopravní a technické infrastruktura, která umožní vedení nových komunikací spolu s návrhem inženýrských sítí. (28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. Pro zajištění kvality života obyvatel územní plán zohlednil nároky dalšího vývoje území, v dlouhodobých souvislostech navrhl doplnění veřejné infrastruktury nejen pro současnou potřebu, tedy návrhem chybějících inženýrských sítí a komunikací, ale i do budoucna návrhem infrastruktury, která bude obsluhovat navržené plochy. (30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. Územní plán navrhl doplnění systému zásobování vodou a decentrální likvidaci odpadních vod, který má dostatečné kapacitní rezervy, aby splňoval požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. V územním plánu byla vymezena plocha pro rozšíření vodojemu. (31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. Území je dostatečně zásobováno energiemi, výroba energie z obnovitelných zdrojů je zajišťována dvěma stávajícími areály. S vazbou na stávající fotovoltaické elektrárny na západním okraji k.ú. byly v územním plánu vymezeny plochy výroby energie na fotovoltaickém principu (Z13,14,15,16 VE). Jižně od obce byla vymezena plocha pro výrobu energie vodní elektrárna plocha Z18 a Z19 VV. 15

16 F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ Udržitelný rozvoj je stavebním zákonem definován jako rozvoj spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. F.I VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ZLEPŠOVÁNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ A JEJICH SOULAD Návrh územního plánu vychází ze současného stavu a z rozboru udržitelného rozvoje území: - environmentální pilíř je hodnoceny negativně - hospodářské podmínky jsou hodnoceny kladně - soudržnost obyvatel území je hodnocena negativně Do územního plánu je zapracován k posílení příznivého životního prostředí návrh významného krajinného prvku Kopaniny u Kurdějova, návrh územního systému ekologické stability, návrh pozemků pro pastvu zvěře, návrh ploch pro retenci vody v krajině a další opatření převzaté z plánu společných zařízení (interakční prvky, zatravnění, průlehy a další.). Dle UAP Hustopeče je koeficient ekologické stability 0,39, dle ČSÚ K se hodnota KES zvýšila na 0,41. V územním plánu je navržena decentrální likvidace odpadních vod. U záměrů u kterých může dojít k ovlivnění krajinného rázu (Z07 VS, Z08 VS, Z10 VS, Z20 OS) je předepsáno zpracování územní studie, ve které bude prověřen a minimalizován vliv na krajinný ráz. V územním plánu je předepsaná výšková regulace k omezení vlivu záměrů na krajinný ráz. Při realizaci přečerpávací elektrárny (Z18,19 VV) by mohlo dojít k narušení hydrologického a hydrogeologického chodu v krajině a k nedostatečnosti vodních zdrojů v území. Vzhledem k navrhovaným kapacitám přečerpávací elektrárny je třeba, aby pro toto území byl vypracován podrobný hydrologický a hydrogeologický posudek. Jako zdroj vody mají být využity dva vrty. Požadavek je zapracován do územního plánu. Kladně je hodnocen hospodářský vývoj obce. V obci působí velké množství podnikajících subjektů v různých oborech podnikání. V územním plánu je i nadále tento pilíř posilován v územním plánu je navržena plocha přestavby zchátralého zemědělského areálu (brownfiels), dále je navrženo rozšíření vodojemu a jsou vymezeny plochy pro vinařské dvory a ekofarmy (plochy smíšené výrobní). Záporně je hodnocena soudržnost společenství obyvatel území. V územním plánu byla stanovena dlouhodobá koncepce pro rozvoj bydlení. Na základě demografického rozboru a z něj vyplývajícího předpokládaného růstu počtu obyvatel jsou navrženy plochy pro bydlení, které pomohou uspokojit poptávku po bydlení. Přiměřený rozvoj obytného území obce můžeme hodnotit jako pozitivní z důvodu jeho přispění k udržení a stěhování mladých občanů do obce. Plochy pro bydlení vymezené v platné ÚPD v severní části řešeného území byly z důvodu zaplavování pozemků a žádosti vlastníka pozemku z návrhu územního plánu vypuštěny. Taktéž byla vypuštěna plocha pro bydlení nad kostelem. Hlavní plocha určená pro rozvoj bydlení v obci Kurdějov byla vymezena v lokalitě Záhumenice (Z01 SV). Ostatní tři vymezené plochy doplňují stávající urbanistickou strukturu (BI Z02), nebo zohledňují požadavky konkrétních stavitelů Z03, 04 SV. K posílení soudružnosti obyvatel je v návrhu Územního plánu vymezena plocha občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (Z21 OS) v západní části katastrálního území a plocha občanského vybavení veřejná infrastruktura (Z20 OV rozhledna). Absence základní občanské vybavenosti (základní škola, mateřská škola, ordinace lékaře) je vysvětlitelná tím, že obyvatelé za prací, lékařem a vzděláním spádují do města Hustopeče, které je vzdáleno 3,5km, 5minut jízdy z obce. V plochách smíšených obytných venkovských, které dominují téměř celé obci jsou přípustné stavby pro aktivní nebo pasivní sportovní činnosti, stavby občanského vybavení místního i vyššího významu zařízení pro maloobchod, stravování, ubytování, administrativu, služby, zařízení zdravotnická sociální péče a další. Návrh územního plánu vytváří předpoklady pro zlepšení stavu životního prostředí, posiluje hospodářský rozvoj a vytváří podmínky pro udržení a zlepšení soudržnosti obyvatel obce. 16

17 F.II SHRNUTÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO PŘEDCHÁZENÍ ZJIŠTĚNÝM RIZIKŮM OVLIVŇUJÍCÍM POTŘEBY ŽIVOTA SOUČASNÉ GENERACE OBYVATEL ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A PŘEDPOKLÁDANÝM OHROŽENÍM PODMÍNEK ŽIVOTA GENERACÍ BUDOUCÍCH Územní plán podporuje hospodářský a ekonomický rozvoj území. Územní plán nebude mít významný vliv na ochranu přírody a krajiny. Územní plán v předložené podobě rozvíjí řešené území trvale udržitelným způsobem. 17

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 postupem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcího předpisu MĚSTYS Zpracovatel

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

Územní plán ŘÍKOV --------------------------------------------------------------------- NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán ŘÍKOV --------------------------------------------------------------------- NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán ŘÍKOV --------------------------------------------------------------------- NÁVRH ZADÁNÍ Návrh zadání je zpracován v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Městský úřad Hořice odbor stavební, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Pořizovatel: Městský úřad Hořice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona.

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona. Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Těšetice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ Zpracoval: Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Bc. Zdeněk Rozehnal a Jaromír Mejsnar Zpracováno:

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) - Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000

Více

Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany

Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Doubek Určený zastupitel: JUDr. Zdeněk Pospíšil Datum

Více

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území ÚP KOSTĚNICE Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Zpracoval : Mgr. David Šebesta Pardubice, březen 2013 Vyhodnocení vlivů Územního plánu Kostěnice na udržitelný rozvoj území zpracované podle 19

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 Obsah Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 2. Vyhodnocení vlivů územního plánu na území NATURA 2000 1 3. Vyhodnocení vlivů

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 08/2013 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing. arch. Bedřich

Více

PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ

PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ Vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚPO na vyváženost vztahu podmínek pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území FUNKČNÍ URBANIZOVANÁ

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR Autor: MMR Opatření 1.2.1 1 - Uspořádání krajiny a sídel V jednotlivých sídlech, zejména pak ve městech, stanovit v územně plánovací dokumentaci dlouhodobě

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah A. Postup pořízení a zpracování územního plánu... 4 A.1 Postup pořízení územního plánu... 4 A.2 Postup zpracování územního plánu...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) Základní údaje o obci Název obce Velké Němčice Typ městys Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) 103,0 ha Počet obyvatel (dle SLBD

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění Zpracovatel: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt Pořizovatel: Obec Kacanovy Datum zpracování: březen 2007 PARÉ 5 Koncept ÚP Kacanovy, textová

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1

Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č.1 NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Zhotovitel: Ing.arch. Dagmar Polcarová, Pomezní 1465/14, 373 16 Dobrá Voda u Č. Budějovic

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 2. 2014 Č. j.: 48327/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více