Z Á P I S. Přítomni vlastníci potvrdili svoji účast podpisem na prezenční listině, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S. Přítomni vlastníci potvrdili svoji účast podpisem na prezenční listině, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu."

Transkript

1 Z Á P I S z jednání shromáždění Společenství domu č.p. 3024, Ostrava, Moravská Ostrava (dále jen společenství ), se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Na Jízdárně 3024/14, PSČ , IČ , konaného dne K bodu č. 1 programu - Zahájení Shromáždění vlastníků bylo svoláno pozvánkou doručenou osobně proti podpisu a vyvěšenou na nástěnce v přízemí domu Na Jízdárně 14. Pozvánka včetně její změny tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Přítomni vlastníci potvrdili svoji účast podpisem na prezenční listině, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Byly předloženy plné moci k zastupování níže uvedených vlastníků: Ing. Tomáš Havlík, kterého zastupuje Ing. Tomáš Molenda Taťána Havlíková, kterou zastupuje Ing. Tomáš Molenda Mgr. Jana Kadlčíková, kterou zastupuje Ing. Tomáš Molenda Ing. David Bárta, kterého zastupuje Ing. Tomáš Molenda Ludvík Linart, kterého zastupuje Ing. Radana Klimentová Dana Linartová, kterou zastupuje Ing. Radana Klimentová Lukáš Kasidlo, kterého zastupuje Ing. Tomáš Molenda Jana Kasidlová, kterou zastupuje Ing. Tomáš Molenda Miroslava Sikorová, kterou zastupuje Jaroslav Sikora Mgr. Iveta Hopjanová, kterou zastupuje Ing. Vlastimil Hopjan Ing. Kučera Milan, kterého zastupuje Zdeňka Kramná Plné moci tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Paní Klečková vznáší námitku k zastupování na základě plných mocí ve vztahu na rozsudek nejvyššího soudu ČR. Výbor odkazuje na možnost přezkoumání soudem. Shromáždění se zúčastnilo (včetně zastoupených) 16 vlastníků jednotek, což reprezentuje 96,93 % všech vlastníků jednotek. 1/5

2 Shromáždění společenství vlastníků jednotek je usnášení schopné. Tabulka přítomných a zastoupených tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Shromáždění vlastníků vedl pověřený člen výboru společenství vlastníků Ing. Vlastimil Hopjan. K bodu č. 2 programu - volba zapisovatele, ověřovatele: Jako zapisovatel průběhu shromáždění byla 93,85 % hlasů shromážděním schválena Ing. Radana Klimentová. (proti Z. Kramná) Sčítáním hlasů při hlasování shromáždění vlastníků byli - nebyli 93,85 % hlasů shromážděním schváleni Ing. Tomáš Molenda a Ing. Radana Klimentová. (proti Z. Kramná) Předsedkyně kontrolní komise paní Vacková požaduje, aby do programu shromáždění byla dodatečně zařazena zpráva kontrolní komise za rok Pan Sikora nesouhlasí, aby do programu byla zařazena zpráva kontrolní komise, a to z to proto, že s ní již byli všichni vlastníci seznámeni před shromážděním vlastníků. Pan Kučera sdělil, že podle něj nebyly všechny materiály 15 dní před termínem konání shromáždění na webových stránkách společenství, že si je nemohl prostudovat ani u členů výboru, což byla jedna z možností uvedená v pozvánce. Výbor jej upozornil, že všechny materiály byly celou dobu k nahlédnutí u členů výboru a důležité podklady pro jednání společenství i na webových stránkách společenství. Program včetně doplnění navrženého paní Vackovou byl schválen shromážděním 93,01 % hlasů. (proti J. Sikora) Paní Vengřinková požaduje, aby zápis obsahoval úplně vše, co bude řečeno na shromáždění. Výbor upozornil, že budou zaznamenány pouze připomínky vztahující se ke schválenému programu jednání společenství. Rovněž byla upozorněna, že nebude pořizován doslovný zápis, neboť to není možné. K bodu č. 3 programu - Zánik členství paní Saszové ve výboru společenství Vzhledem k zániku členství paní Saszové ve výboru společenství je navrženo snížení počtu členů výboru na 3 členy. Shromáždění schválilo snížení počtu členů výboru na 3 členy - a to 100 % hlasů. K uvedenému bodu namítala paní Klečková, že podle nového občanského zákoníku (dále jen "NOZ") porušujeme práva paní Saszové tím, že jí zrušíme členství ve výboru, protože podle NOZ může být členem výboru společenství vlastníků i nečlen společenství, takže podle jejího názoru paní Saszové členství ve výboru nezaniklo. Výbor k tomu sdělil, že paní Saszová přestala být vlastníkem bytu z důvodu jeho prodeje v roce 2013 v době, kdy byl ještě účinný zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Vlastnické právo k jednotce č. 9 a spoluvlastnické právo ke společným částem domu tak paní Saszové zaniklo ještě v roce 2013 ze zákona. NOZ je účinný až od , takže v roce 2013 nebylo 2/5

3 možné aplikovat ustanovení týkající se možnosti, aby členem voleného orgánu - výboru byl i nečlen společenství vlastníků. K bodu č. 4 programu: Schválení účetní závěrky za rok 2012 a schválení hospodářského výsledku roku 2012 shromáždění vlastníků jednotek schvaluje zprávu o hospodaření společenství včetně převedení hospodářského výsledku do dlouhodobé zálohy a roční závěrku za rok a to 61,58 % hlasů přítomných vlastníků. Proti - P. Vengřinková, V. Klečka, Ing. R. Klečková, Z. Kramná, Ing. M. Kučera, V. Bednářová Hlasování se zdržela paní Vacková Paní Vacková sdělila, že podle jejího názoru je porušení v účetní závěrce za rok 2012, protože podle kontroly, kterou provedla kontrolní komise u správce nemovitosti Axatem Company s.r.o. dne , nedošlo ke zdanění úroku ze spořícího účtu zřízeného k běžnému účtu v ČSOB, požaduje tedy dodatečně úrok zdanit. Dále požaduje, aby mohla revizní komise kontrolovat a nahlížet do účtů jednotlivých vlastníků vedených k dlouhodobé záloze, pro což hlasovalo 100 % hlasů přítomných vlastníků. Další připomínka paní Vackové se týká nepřehlednosti vyúčtování služeb na jednotlivé vlastníky. K tomu se vyjádřili přítomní zástupci správce nemovitosti Axatem Company s.r.o. paní Ing. Žáková a paní Radková a své vyjádření předali rovněž písemně (viz. příloha zápisu): Úroky ze spořícího účtu se převádí do dlouhodobé zálohy, u FÚ Ostrava byl vznesen dotaz, zda je nutné podat opravné, popř. dodatečné daňové přiznání, co se týká úvěru ze spořícího účtu (protože v zákoně o daních je uváděno zdanění termínovaných vkladů, kterými spořící účty nejsou), k čemuž jim bylo sděleno, že daňové přiznání není třeba podávat. Paní Ing. Žáková uvedla, že není třeba podávat dodatečné daňové přiznání, a pokud by v tomto směru vůči SVJ došlo k sankčnímu řízení ze strany FÚ, pak jsou proti tomuto případu pojištěni a ponesou plnou zodpovědnost za případný postih. K námitkám paní Vackové sdělila paní Ing. Radková, že s paní Vackovou probíraly dlouhodobou zálohu, vysvětlily jí všechny položky z čerpání dlouhodobé zálohy, taktéž jednotlivé položky v rozúčtování služeb na jednotlivé vlastníky a paní Vacková ukončila jednání s tím, že je vše v pořádku, proto je správce nemovitosti nyní překvapen, že se toto řeší téměř po roce co kontrolní komise provedla u správce kontrolu výše uvedených dokladů. K bodu č. 5 programu: Informace o průběžném hospodaření v roce 2013 Ing. Molenda podal shromáždění vlastníků jednotek zprávu o průběžném hospodaření v roce 2013, stavu jednotlivých účtů - družstevního, spořícího i úvěrového, kdy byla na konci fixační lhůty úvěrového účtu umořena část dluhu u ČSOB ve výši 500 tisíc Kč. (Zhruba 1,4 mil. Kč z 3/5

4 částky 2,4 mil. Kč vynaložených na zateplení domu získal výbor ze Zelené úsporám zpět na spořící účet). Pí Vengřinková, pí Kramná, Ing. Klečková, p. Klečka, Ing. Kučera a pí Bednářová upozornili, že se buď neměly vracet žádné peníze nebo celá částka získaná ze Zelené úspory. Ing. Klečková se domnívá, že to, že výbor umořil splátkou 500 tisíc Kč část úvěru na zateplení domu je na trestní oznámení. Výbor vysvětlil, že částka 500 tis korun byla vrácena bance z toho důvodu, aby byly sníženy náklady na poskytnutý úvěr a zároveň vzhledem k špatnému stavu výtahu byla ponechána na účtu společenství částka potřebná pro rekonstrukci výtahu, protože při umoření částky ve výši 1,4 mil. Kč by při potřebě rekonstrukce výtahu bylo nutné otevřít nový úvěr, což by bylo finančně nevýhodné při současné výhodné úvěrové sazbě 2,47 %. Tento postup byl předem kladně projednán s předsedkyní kontrolní komise paní Vackovou. Výbor sdělil, že v této věci, o které bylo jednáno také na minulém shromáždění, jednal správně a v dobré víře, v souladu se stanovami společenství a názorem většiny vlastníků, kteří požadují provedení celkové rekonstrukce výtahu. Dále paní Klečková vznesla dotaz, proč posouzení výše nákladů na teplo a návrh úpravy otopné křivky nedělala firma I-teen. K tomu sdělil Ing. Vaněk, že firma I-teen byla poptána k podání cenové nabídky za uvedené posouzení, bohužel, na uvedenou nabídku zástupce této firmy pan Adamík nereagoval, proto bylo posouzení zadáno odborně způsobilému projektantovi Ing. Havlíčkovi, který provedl posouzení a návrh přenastavení teplotní křivky, byla snížena teplota TUV v době od 22-4 hodin, provedena změna teplotní křivky a podán návrh na snížení tepelného výkonu. Vše bylo dodavatelem tepla akceptováno. K bodu č. 6 programu: Rekonstrukce výtahu Společenství vlastníků bylo seznámeno s výsledkem zprávy Technické inspekce České republiky (TIČR), která byla provedena na základě usnesení shromáždění v roce 2013 a která v závěru upozorňuje na nutnost provedení opravy výtahu. V souvislosti s tím byla požádána firma LIFTCOMP a.s., která provádí v domě Na Jízdárně 3024 v Ostravě odborný servis výtahu, aby předložila cenovou nabídku na celkovou rekonstrukci výtahu a cenovou nabídku na odstranění závad zjištěných TIČR. Již v roce 2008, když byl dům ve vlastnictví SBD Hlubina, byla provedena inspekční prohlídka výtahu, ze které vyplynula nutnost provedení rekonstrukce výtahu. V následující diskuzi se probíralo se, že firma VVS - české výtahy s.r.o., se kterou mělo společenství v roce 2012 podepsanou smlouvu na revize, opravy a provoz výtahu, je v konkursu a jak tedy mohli provádět prohlídky výtahu. Ing. Molenda sdělil, že i v konkursu (od ) byli povinni vykonávat činnost podle smlouvy, provedli prohlídky, ale nefakturovali je. Nicméně paní Klečková po prostudování jejich faktur pochybuje, že prohlídky byly provedeny a chce vědět jak prokážeme, že prohlídky nebyly dělány špatně. Výbor paní Klečkové sdělil, že pokud se prokáže, že prohlídky výtahu nebyly prováděny dobře, je teoreticky možné uplatnit na společnosti smluvní sankce. Výbor k tomu sdělil, že vzhledem k tomu, že v současné době provádí prohlídky a revize výtahu společnost LIFTCOMP, která odpovídá za to, že protokoly z prohlídek a revizí 4/5

5 odpovídají skutečnému stavu, je pro stávající provoz výtahu to, jak společnost VVS - české výtahy s.r.o. prováděla revizi výtahu, nepodstatné. Dále bylo dohodnuto (bez hlasování), že u pravidelných prohlídek výtahu 4 x ročně bude přítomna pí Vengřinková ( ) - výtaháři ji budou před každou prohlídkou kontaktovat. Pan Klečka bude proškolen na obsluhu výtahu - kontrolu výtahu bude provádět 1 x 14 dní. V bodě č. 6 programu shromáždění nebylo přijato žádné usnesení. Dále bylo vzneseno: Podle manželů Klečkových je mechanický výtah lepší a méně poruchový, paní Vengřinková navrhuje provést jen odstranění některých závad u výtahu a potřebné práce neprovádět z prostředků úvěru, ale postupně si na ně našetřit. Část přítomných vlastníků navrhuje na příštím shromáždění vlastníků hlasovat o celkové rekonstrukci výtahu (nový výtah) nebo provedení opravy výtahu (ponechání stávajícího výtahu). K těmto dvěma bodům již budou požadovat jen knihy výtahových prohlídek - servisní knihy. Zpráva o hospodaření za rok 2013 bude projednána nejpozději do června roku Bod č. 7 týkající se rozúčtování služeb a bod č. 8 se z důvodu časové tísně přesouvá na příští shromáždění, což bylo schváleno 100% hlasů přítomných vlastníků. Paní Vacková ohlásila písemně odstoupení z funkce předsedy revizní komise a ukončení činnosti v revizní komisi. Zapsala: Ing. Radana Klimentová V Ostravě dne předseda výboru místopředseda výboru společenství vlastníků 5/5

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I. ÚvodníZákladní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou,

Více

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství )

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734. V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01

STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734. V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01 STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734 V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č l á n e k 1 Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Příloha č. 1 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Název a sídlo společenství (1) Název: Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Více

ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne 25.6.2014

ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne 25.6.2014 Bytové družstvo Zelenohorská, Zelenohorská 510/9, 181 00 Praha 8-Bohnice IČ: 256 456 76 ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne 25.6.2014 Program : 1. Zahájení, volba řídícího schůze, schválení hostů.

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s Strana první NZ 610/2014 N 652/2014 OPIS Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne dvanáctého září roku dvatisícečtrnáct (12.9.2014) jménem JUDr. Hany Kožiakové, notáře v Opavě,

Více

STANOVY. společenství vlastníků jednotek. Článek I. Název a sídlo společenství. Název: Společenství vlastníků pro dům Zderad, Brno

STANOVY. společenství vlastníků jednotek. Článek I. Název a sídlo společenství. Název: Společenství vlastníků pro dům Zderad, Brno STANOVY společenství vlastníků jednotek Článek I Název a sídlo společenství Název: Společenství vlastníků pro dům Zderad, Brno Sídlo: Křenová 478/72, Brno, PSČ 602 00 Článek II Základní ustanovení 1. Společenství

Více

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6. Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.2014 Schůzi zahájil předseda výboru p.deršák. Konstatoval,

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů; III. skupina SVJ Líšeň, která se konala v

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČU Společenství vlastníků jednotek pro dům : č.p. 595, 596, 597 a 598 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví:

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (I. Skupina SVJ stará zástavba Židenice, Černovice, Horní Heršpice, Chrlice) a delegátů na shromáždění

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA TROJA konané dne 26.10.2010

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA TROJA konané dne 26.10.2010 ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA TROJA konané dne 26.10.2010 Místo konání: aukční síň společnosti BUSSMARK s.r.o., Štúrova 1701/55, Praha 4 - Krč Datum konání: 26.10.2010 Členská schůze byla zahájena v

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16, 695 03 Hodonín, dále

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 platné od 1. října 2007 (se změnami od 31. května 2010 a 20. března 2012, s úpravou podle zák. č. 89/2012 Sb.) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

Stanovy "Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527"

Stanovy Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527 Stanovy "Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527" Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527 a sídlem Praha 4 Záběhlice, Hrusická 2527 (dále jen "společenství") je

Více

Stanovy Dřevařská 4, Brno společenství vlastníků jednotek I. Název a sídlo společenství, předmět činnosti 1. Názvem společenství je: Dřevařská 4,

Stanovy Dřevařská 4, Brno společenství vlastníků jednotek I. Název a sídlo společenství, předmět činnosti 1. Názvem společenství je: Dřevařská 4, Stanovy Dřevařská 4, Brno společenství vlastníků jednotek I. Název a sídlo společenství, předmět činnosti 1. Názvem společenství je: Dřevařská 4, Brno - společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství).

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, I. skupina SVJ- stará zástavba-židenice,

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z porady předsedů samospráv a delegátů na shromáždění delegátů, ze sídliště Líšeň, Chrlice, Kamenný vrch, Komárov, St. Osada a

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 Kaskády Barrandov III,

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 Kaskády Barrandov III, STANOVY Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 Kaskády Barrandov III, Část I. Základní ustanovení Článek 1 Společenství vlastníků jednotek

Více

ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. Termín konání: 7. června 2014 Místo konání: Praha, sídlo Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR - budova Družstevní asociace,

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více