Geografie rostlinné produkce. Ing. Petr Konvalina, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geografie rostlinné produkce. Ing. Petr Konvalina, Ph.D."

Transkript

1 Geografie rostlinné produkce Ing. Petr Konvalina, Ph.D.

2 Úkoly zemědělství Produkční zajišťuje výživu obyvatelstva a výrobu dalších nepotravinářských surovin a produktů textilní, tukové, farmaceutické, technické nebo energetické plodiny. Krajinotvorné a ekologické utváří a udržuje ráz krajiny, ovlivňuje vodní hospodářství, biosféru, atmosféru... Sociální zajišťuje pracovní příležitosti pro venkovské obyvatelstvo a tím do značné míry i úroveň osídlení a následně také úroveň infrastruktury.

3 Úkoly zemědělství Zemědělskou výrobu především ovlivňují rozmanité přírodní faktory: úrodnost půd, podnebí, počasí, vodstvo, geologické podloží apod. Současné tendence v zemědělství spočívají v omezení snahy o maximální výnosy díky používání pesticidů a minerálních hnojiv. Zemědělství směřuje k tzv. trvale udržitelnému zemědělství ekologické obdělávání krajiny.

4 Postavení zemědělství v národním hospodářství dáno stupněm zajištění výživy obyvatelstva, účastí na zahraničním obchodu, vztahy k ostatním odvětvím, podílem na národním důchodu základní orientace v pěstování rostlin nebo chovu hospodářských zvířat rozdělení na rostlinou a živočišnou výrobu rozdělení podle funkčního hlediska primární: rostlinná výroba, jejíž produkty slouží k potravinářskému, průmyslovému a krmivářskému zpracování sekundární: produkty živočišné výroby včetně organických hnojiv ve vyspělých státech nízký podíl na národním důchodu (okolo3-5%), v rozvojových nad 50% absolutní objem roste ale podíl klesá (pomalejší růst než v průmyslu a službách) ve vyspělých státech rychlejší růst než růst obyvatel, v rozvojových naopak v rozvinutých zemích nabídkové odvětví, v rozvojových poptávkové podíl zaměstnanců v zemědělství - v moderní podobě výroby klesají nároky na množství pracovních sil

5 Vliv přírodních faktorů na zemědělství mnohostranný a územně diferenciovaný vliv komplexu přírodních podmínek rozdíly vyplývající z polohy na Zemi jsou modifikovány lokálními činiteli potenciál k zemědělské výrobě se regionálně liší hlavními činiteli georeliéf, půda a klima rostlina tvoří s půdou a klimatem vzájemně se ovlivňující celek

6 Sociálně-ekonomické faktory v zemědělství Rozhodují o faktickém rozmístění zemědělství (při respektování přírodních faktorů) Zpětně ovlivňuje rozmístění služeb a výrobních odvětví Dosažená vývojová úroveň společnosti Vlastnictví a způsoby využívání půdy Koncentrace spotřeby (poptávky) Změny ve struktuře spotřeby potravin (nárůst spotřeby drahých potravin (živočišného původu) Změny na úrovni odběratelských vztahů

7 Sociálně-ekonomické faktory v zemědělství Doprava a poloha produkce Pracovní síly Opatření státních orgánů Velikost, typ a efektivita závodu Mechanizace Chemizace Biologizace Produktivita a intenzita výroby

8 Zemědělství v rozvinutých tržních státech intenzivní a produktivní, vysoká mechanizace i chemizace základní jednotkou rodinná farma (mimo ČR apod.) velcí vlastníci pachtují (pronajímají) půdu zemědělcům vyostřený rozpor mezi malo a velkovýrobou

9 Zemědělství v rozvojových státech Občinové zemědělství: nejstarší forma veškerá půda je veškerým majetkem občiny zemědělec má právo na obdělávání půdy a úrodu, ale nemůže s ní disponovat po odchodu nebo smrti zemědělce se půda přerozdělí v občině převládá naturální (samozásobitelské) hospodářství doprovázeno zemědělským přelidněním a hladem pronikání trhu (i prostřednictvím daní) likviduje občinu Feudální zemědělství: půda patří státu či církvi a ten ji rozděluje Drobné tržní hospodářství plantážní hospodářství (technologická kategorie) hospodářství farmářského typu

10 Demografický vývoj populace Primární úkol zajištění výživy lidstva

11 Demografický vývoj populace

12 Demografický vývoj populace

13 Demografický vývoj populace

14 Demografický vývoj populace

15 Rostlinná vs. živočišná produkce Půda potřebná k získání jedné tuny hovězího masa stačí k produkci tun vysoce výživné lidské stravy Z každých sta kilogramů suché stravy, kterou sežere dobytek, se nám pouze čtyři až šestnáct kilogramů vrátí v podobě masa (skot) 1 ha půdy může uživit 7 vegetariánů Masojed pro svou obživu potřebuje více (např. 2 ha půdy - zahrada, louka, pole). Na vyrobení jistého množství živočišné bílkoviny je zapotřebí 5krát více půdy než na výrobu stejného množství rostlinné bílkoviny v podobě masa

16 Geografie rostlinné výroby Aneb všude nelze pěstovat vše

17 Rostlinná produkce zahájila éru tzv. produktivní hospodářské činnosti představuje cca 2/3 hodnoty produkce světového zemědělství v rozvinutých zemích zhruba polovina produkce, v rozvojových přes 80% dělení na produkci potravin (dominující složka), krmiv, technických plodin a pochutin dominance pěstování obilovin (pšenice, rýže, žito, ječmen, oves, proso, čirok, kukuřice) 50-60% produkce v obchodu významný podíl pšenice (80% v roce 1988)

18 Produkce plodin

19 Rostlinná produkce A VYŽIVOVACÍ PLODINY (POTRAVINY) 1) obiloviny 2) hlíznaté plodiny 3) luštěniny 4) ovoce a zelenina B TECHNICKÉ PLODINY 1) plodiny pro výrobu cukru 2) olejniny 3) textilní plodiny 4) ostatní typy plodin

20 Rostlinná produkce C POCHUTINY 1) plodiny pro přípravu nápojů 2) koření 3) plodiny lékařského významu D Pícniny 1) pícniny na orné půdě 2) TTP

21 Obiloviny % produkce RV Vývoj produkce obilovin má za posledních 60 let vzestupnou tendenci Světové obilnice oblast jihu a východu Evropy (pontická) - sev. Kazachstán - hl. pšenice, kukuřice, žito, ječmen a oves oblast severoamerická - od kanadsko-americ hranic po jižní okraje centrální části USA - hl. pšenice, kukuřice a oves oblast jihoamerická (Laplatská) - hl. pšenice a kukuřice oblast Asijská (západní Indie a jižní Čína) - v případě nedostatku obilovin na S polokouli se stanou exportní komoditou - hl. rýže, částečně pšenice a proso oblast Australská (JV Austrálie) - hl. pšenice

22 Obiloviny - Pšenice Nejnáročnější obilovina mírných šířek Těžiště její kultivace je v stepních-černozemních oblastech severní polokoule s ročním úhrnem srážek kolem 500 mm Světová produkce 600 mil. tun s maximem v roce 2004 (627,1 mil tun) Největší produkční oblasti: Dální východ Severočínská nížina Jižní Asie SZ Indie, přilehlé oblasti Pákistánu Evropa s 40%, kde jsou dvě významné oblasti pěstování: a) Východoevropská pšeniční oblast - pšeničný pás - povodí Dunaje přes Ukrajinu, Severni Kavkaz, Povolží až po jižní Ural b) Západoevropská oblast - pšeničný pás - sev. Francie, Itálie a hnědozemní oblasti Německa. Severní Amerika vypěstuje 25%, pěstování se soustředí a) na prérie do povodí Mississippi (Kansas, Oklahoma, Severní a Jižní Dakota), b) provincie Kanady (Manitoba, Saskatchewan) Kanada a USA jsou největšími exportéry (60% ze světového exportu)

23 Obiloviny - Pšenice Pro produkci pšenice je typická: Vysoká mechanizace Vysoká produktivita práce Vysoká rentabilita Kolísavá intenzita Celosvětový průměr ha výnosů 2,7 t/ha Země více než 7 t/ha (Nizozemí, Belgie, Německo)

24 Obiloviny - Pšenice

25 Obiloviny - Rýže světová produkce mil. tun monzunová Asie je dominantním producentem rýže, ale i spotřebitelem krom zrna se využívá i sláma (rohože, cigaretový papír, víno), rýžový olej produkční oblasti: čínsko-japonská, indická, JV Asie a americká (Brazilská) vyžaduje stálé, vysoké teploty umožňuje až 2 sklizně ročně

26 Obiloviny - Rýže

27 Kukuřice objemem sklizně 2. nejvýznamnější obilovina vyžaduje půdu s hlubším humusem, dostatečné teplo náročná obilnina na kultivaci během vegetačního období (silážní kukuřice má nároky nižší) nejvýznamnější oblastí středozápad USA (Corn belt) - další oblasti: Asie, Latinská Amerika, JV Evropa

28 Kukuřice

29 Ječmen široký areál pěstování, snáší i nízké teploty, nízké srážky, krátká vegetační doba dozraje i ve vysokých zeměpisných šířkách (až 70 z.š.) a nadmořských výškách (4000 mnm) rozhodující plodinou nezavlažovaných polí suchých subtropů část produkce jsou sladovnické odrůdy (vyžadují kvalitní půdy, vláhu a teplo) nejvýznamnější oblasti: Evropa (45%), Rusko, Asie (Turecko, Čína), Sev. Amerika

30 Žito a oves Žito nejodolnější obilnina (z pohledu zimy) zmenšující se osevní plochy (vytlačování pšenicí) hlavní produkční oblastí Evropa (85%) Oves nejméně náročná obilnina (vyjma srážek) po ječmeni druhá nejvýznamnější krmná obilnina produkce klesá v souvislosti s poklesem stavu koní Rusko, USA, Evropa

31 Proso a pohanka Proso vyžaduje vysoké teploty, sucho a lehčí půdy produkce roste sušší oblasti USA, Indie, Činy, Mexika a Argentiny + Súdán, Nigérie Pohanka od 15. stol obilnina chudých významnější produkce už jen v Rusku, Čína

32 Hlíznaté plodiny (ČR = okopaniny) využití podzemních částí rostlin významné pro pomoc v boji s hladem a zajištění krmivářských potřeb v nižších z.š. nahrazují obilniny zpravidla se nedají používat v syrovém stavu Brambory v 19. stol se staly základní potravou chudých vrstev nyní se až ¾ produkce spotřebuje jako krmivo (nahrazovány silážemi), část použita jako technická plodina (lihovarnictví, výroba škrobu) hlavní produkční oblastí Evropa, nárůst v Asii

33 Brambory

34 Hlíznaté plodiny Maniok (kasawa) praním, sušením a strouháním vzniká manioková mouka a čistý škrob tapioka Jižní Amerika, Afrika, Asie Sladké brambory (Batáty) kořeny potravina, listy krmivo hlízy menší než maniokové, konzumovány vařené nebo pečené Produkce Asie, Afrika Jamy velké hlízy popínavé rostliny snášející i období sucha (okraj subrovníkového pásma) vyžadují velkou péči při kultivaci, náročné i na půdu Nigérie, Pobřeží slonoviny, Ghana Taro pěstován hlavně v Africe (Nigerie, Ghana), méně v JV Asii (J Čína) a Oceánii kultivace vyžaduje mnoho vláhy (vodní rostlina)

35 Produkce cukru hlavní surovina cukrová třtina a cukrová řepa (okrajově čirok, datle, kokos, javor, thnot) pro pěstování nutnost vytvořit cukerný komplex (pěstitelé, chov dobytka likvidujícího odpady (listy), cukrovary a navazující prům.) cukr z třtiny je levnější, třtina má nižší požadavky na kultivaci (ale vyšší na srážky) Cukrová třtina vytrvalá bylina (nejvíce cukru 4-5 rok) Cukrovka předpoklady pro kombinaci s intenzivní živočišnou výrobou (vedlejší produkt krmivo) Evropa (Ukrajina, Francie, Německo), USA

36 Ovoce a zelenina Vliv globalizace Tlak na stálý dostatek Produkce v ČR omezena Vysoký podíl dovozů, prakticky z celého světa

37 Produkce luštěnin významná skupina potravinových a krmných plodin, nejefektivnější produkce bílkovin Sója semena bohatá bílkovinami a oleji, výroba mouky, rostlinného mléka, tuků původ v SV Číně, pěstována od subtropů po mírný pás na celém světě (až 60% produkce S Amerika) odolná vůči suchu, ale potřebuje vysoké teploty, patří k rostlinám krátkého dne Fazole: vyžadují teplejší klima (Indie, Brazílie, Čína) Hrách: většina produkce z Asie a postsovětského prostoru Čočka

38 Produkce olejnin významná položka mezinárodního obchodu Druhy olejnatých semen: měkká (bavlník, podzemnice, sója, slunečnice, oliva, řepka, sezam) tvrdá (kopra, palmová jádra) technická (len, ricin, tungové ořechy) olejnatá semena obvykle obsahují i vysoké procento bílkovin odpad (nezpracované části) využitelný jako krmivo největší producenti Indie, Čína a USA

39 Olejniny Podzemnice olejná (burské oříšky - arašídy) - tropické oblasti, luštěnina (lusky dozrávají pod zemí) - Indie a Jižní Čína, Afrika Bavlníkové semeno - zdroj oleje v bavlníkářských oblastech Ostatní olejniny - regionální specializace palma kokosová: využití jádra kopry, Indonésie, Indie a Oceánie palma olejná: Asie, záp Afrika, plantáže, olej z dužiny plodů a semen olivovník : středomoří slunečnice řepka: chladnější oblasti mírného pásmu (nejrozšířenější olejnina u nás), produkce len: olejný převládá nad přadným, nenáročný na vláhu a pracovní síly sezam, skočec (původ v Africe) V ČR ještě hořčice a mák

40 Produkce pochutin potraviny s malou výživnou hodnotou konzumované pro své chuťové vlastnosti látky k přípravě nápojů (kakaovník, kávovník, čajovník) a ochucování jídel (koření) Čaj, kávovník, kakaovník,.. Koření: - pepř, vanilka, hřebíček, zázvor, skořice, muškát, kurkuma, bobkový list, kmín, paprika..

41 Kultury k průmyslovému zpracování využití jako technických, nepotravinářských surovin značné požadavky na zpracování před finálním použitím sehrály významnou roli nejen v zemědělství, ale i průmyslu a dopravě (hlavní produkční oblasti často mimo oblasti spotřeby) konkurence uměle vytvářených surovin Textilní suroviny Technické suroviny

42 Textilní suroviny Bavlník nejdůležitější textilní surovina v rozvojových zemích bez mechanizace klade velké nároky na pracovní síly (obdělávání i sklizeň) Juta výroba technických tkanin (pytlovina) vyžaduje teplé a vlhké podnebí, kvalitní půdu pěstuje se výhradně v Asii Kenaf výroba technických tkanin, místní význam v přední a zadní Indii Len tradiční textilní surovina mírného pásma, původ ve středomoří, využití i pěstování klesá vyžaduje dostatek srážek, vlhkost ovzduší a malé výkyvy teplot ve vegetačním období mimo Evropu pěstován jen včíně a východním středomoří podobné využití mají technické odrůdy konopí Ramije (čínská tráva): lýkové vlákno, pouze včíně Agáve: sisalové vlákno, J Amerika, Afrika Abaka (manilské konopí): využití listových vláken banánovníku Kapok: vlákna pro čalounictví (Indonésie) Koir: vlákna kokosového ořechu

43 Chemické suroviny přírodní kaučuk: nejvýznamnější rostlinná chemická surovina, zisk z latexu (mléčná šťáva kaučukovníku a jiných pryžovitých rostlin) ze záseků ve stromu původ v Amazonii, rozšíření na Cejlon a do Oceánie, plantážnický způsob pěstování lze jej pěstovat jen ve vlhkých tropech, vytlačován syntetickým kaučukem většina produkce v JV Asii, typická vývozní surovina přírodní pryskyřice: ztráta významu výraznější než u kaučuku arabská guma: přírodní lepidlo z akacií terpentýn: lepidlo z jehličnatých stromů (smrk) silice: éterické oleje využívané v lékařství a kosmetice (růžový olej) rostlinná barviva: úplná ztráta významu (včetně indiga) rostlinné třísloviny: zisk z kůry různých stromů tabák: druhy virginský a selský (odolnější), teplomilná rostlina se značnými nároky na práci doutníková produkce: Kuba, Indie cigaretová: Bulharsko a Turecko významná položka mezinárodního obchodu

44

Rostlinná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.12 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

Rostlinná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.12 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE EKONOMICKÁ GEOGRAFIE plán přednášek (18 hodin) 8. 9. 2010 Systém geografie (fyzická/socioekonomická, vztahy) Geografie obyvatelstva 15. 9. 2010 Geografie sídel 22. 9. 2010 Geografie zemědělství 29. 9.

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

Zeměpis 9.r. Opakovací otázky II. Str. 29-61

Zeměpis 9.r. Opakovací otázky II. Str. 29-61 2 Zeměpis 9.r Otázky a odpovědi II. 2009 str.29 61 (Obsahuje nejzákladnější otázky a odpovědi daného učiva, což znamená že neobsahuje všechny požadované vědomosti, ale jen určitý výběr) Učebnice Současný

Více

Situační a výhledová zpráva LUSKOVINY. Prosinec 2012. Vydává Ministerstvo zemědělství

Situační a výhledová zpráva LUSKOVINY. Prosinec 2012. Vydává Ministerstvo zemědělství Situační a výhledová zpráva LUSKOVINY Prosinec 2012 Vydává Ministerstvo zemědělství 1 Odbor rostlinných komodit MZe Odpovědný redaktor: Jana Potměšilová MZe Ředitel odboru rostlinných komodit: Ing. Jiří

Více

Cesta rýže. Gymnázium Jana Nerudy. Závěrečná práce studentského projektu. Autoři:

Cesta rýže. Gymnázium Jana Nerudy. Závěrečná práce studentského projektu. Autoři: Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Cesta rýže Autoři: Praha 2014 Anna Šmejkalová, 5.A Dominika Hlavatá, 5.A Eliška Hutková, 5.A Jolana Čermáková, 5.A Marie Michálková, 5.A 1 OBSAH

Více

Bohouš a Dáša: Lednička plná potravin

Bohouš a Dáša: Lednička plná potravin Bohouš a Dáša: Lednička plná potravin Bohouš a Dáša: Lednička plná potravin BOHOUŠ A DÁŠA: lednička plná potravin Člověk v tísni, o. p. s. Všechna práva vyhrazena. ISBN 978-80-87456-49-1 Obsah O autorkách...

Více

Olga Kopáčová TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ CEREÁLIÍ S PŘIHLÉDNUTÍM ZEJMÉNA K CELOZRNNÝM VÝROBKŮM

Olga Kopáčová TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ CEREÁLIÍ S PŘIHLÉDNUTÍM ZEJMÉNA K CELOZRNNÝM VÝROBKŮM Olga Kopáčová TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ CEREÁLIÍ S PŘIHLÉDNUTÍM ZEJMÉNA K CELOZRNNÝM VÝROBKŮM 2007 O. Kopáčová, 2007 ISBN 978-80-7271-184-0 Obsah 1.Úvod...5 2. Cereální výrobky ve výživě v ČR...6 3. Obecná

Více

Skryté následky. Jak plýtvání surovinami v Evropě přispívá ke sporům o půdu ve světě

Skryté následky. Jak plýtvání surovinami v Evropě přispívá ke sporům o půdu ve světě Skryté následky Jak plýtvání surovinami v Evropě přispívá ke sporům o půdu ve světě Tato publikace vznikla s finanční podporou: Evropská Unie Altstoff Recycling Austria SUPPORTED BY Spolkové ministerstvo

Více

Dopady veganství na životní prostředí. Veronika Travencová

Dopady veganství na životní prostředí. Veronika Travencová Dopady veganství na životní prostředí Veronika Travencová Bakalářská práce 2015 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Bakalářská práce

Více

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 3. Zemědělství a jeho výrobní zaměření... 5 3. 1. Rostlinná výroba 6 3. 1. 1. Obiloviny 6 3. 1. 2. Olejniny 8 3. 1. 3. Okopaniny 10 3. 1.

Více

Vize českého zemědělství po roce 2010

Vize českého zemědělství po roce 2010 Vize českého zemědělství po roce 2010 27.5.2010 Úvodní slovo Váţené čtenářky, váţení čtenáři, kolegyně, kolegové, je mi potěšením, ţe Vám mohu předloţit materiál nazvaný Vize českého zemědělství po roce

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY. 10. přednáška Hospodářství Latinské Ameriky

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY. 10. přednáška Hospodářství Latinské Ameriky REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY 10. přednáška Hospodářství Latinské Ameriky 10.1. Zemědělství Latinské Ameriky Hlavní znaky jako celek Latinská Amerika produkuje dostatek potravin, celkově (na rozdíl

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha. Energetické rostliny. Technologie pro pěstování a využití

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha. Energetické rostliny. Technologie pro pěstování a využití Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha Energetické rostliny Technologie pro pěstování a využití Listopad 2005 Autoři: Ing. Jaroslav Kára, CSc. 1) Ing. Zdeněk Strašil, CSc. 2) Ing. Petr Hutla, CSc. 1)

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

Jak žít zdravě a zároveň ohleduplně k životnímu prostředí

Jak žít zdravě a zároveň ohleduplně k životnímu prostředí Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP Projekt Aktivně a udržitelně v Kraji pod Šumavou Registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/37.0157 Studijní materiály vzdělávací akce Jak žít zdravě a zároveň

Více

Konopi pro zivot 2:Sestava 1 14.1.2008 17:55 Stránka 1 KONOPÍ BIOMASA PRO ŽIVOT

Konopi pro zivot 2:Sestava 1 14.1.2008 17:55 Stránka 1 KONOPÍ BIOMASA PRO ŽIVOT Konopi pro zivot 2:Sestava 1 14.1.2008 17:55 Stránka 1 KONOPÍ BIOMASA PRO ŽIVOT Zelená pumpa Chraštické ekocentrum o.s. Konopa 2007 Konopi pro zivot 2:Sestava 1 14.1.2008 17:55 Stránka 2 t Proč tato brožura

Více

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc.

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Zemědělství v globalizovaném světě MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Brusel Slušovice 2010 Zemědělství je obor s velmi širokou oblastí působnosti, není to zdaleka

Více

ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI?

ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI? ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI? Pražský institut pro globální politiku Glopolis Září 2012 Obsah Úvod... 4 1. Základní otázky týkající se změny klimatu...

Více

Možnosti pěstování biomasy jako energetického zdroje v Ústeckém kraji. Jan Weger, Zdeněk Strašil, Roman Honzík, Jaroslav Bubeník

Možnosti pěstování biomasy jako energetického zdroje v Ústeckém kraji. Jan Weger, Zdeněk Strašil, Roman Honzík, Jaroslav Bubeník Možnosti pěstování biomasy jako energetického zdroje v Ústeckém kraji Jan Weger, Zdeněk Strašil, Roman Honzík, Jaroslav Bubeník Průhonice 2012 Vytvoření vzdělávacího programu bylo spolufinancováno z Evropského

Více

ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY

ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY Ústřední komise biologické olympiády BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2002/2003 37. ROČNÍK ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY přípravný text kategorie A, B Jiří HÁJEK Petr KOUTECKÝ Jiří LIBUS Jana LIŠKOVÁ Miroslav SRBA Vendula

Více

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: NOVÉ POZNATKY V OBLASTI

Více

Nepotravinářské využití zemědělské půdy

Nepotravinářské využití zemědělské půdy Nepotravinářské využití zemědělské půdy V současné době se začíná celosvětově usilovně hledat náhrada za fosilní energetické zdroje, jejichž zásoby se v posledních letech rychle snižují. Nezbývá nic jiného,

Více

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií David ČOLAS Dopady pěstování palmy olejné na životní prostředí a místní komunity Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Petr

Více

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary ZEMĚDĚLSTVÍ 2005 Připravili: MZe: Odbor enviromentální politiky a obnovitelných zdrojů energie Odbor financování SZP, veřejné podpory a statistiky Odbor komunikace Odbor legislativní a právní Odbor pro

Více

Genetické zdroje rostlin. a zdravá výživa

Genetické zdroje rostlin. a zdravá výživa Genetické zdroje rostlin a zdravá výživa Ing. Ladislav Dotlačil, CSc. Ing. Karel Jan Štolc, CSc. Editoři: Ing. Vlastimil Zedek Ing. Renáta Jandová Ing. Vojtěch Holubec, CSc. Vydalo Ministerstvo zemědělství

Více

VYUŽÍVÁNÍ VODY Jak plýtvání surovinami ohrožuje vodní zásoby Země

VYUŽÍVÁNÍ VODY Jak plýtvání surovinami ohrožuje vodní zásoby Země VYUŽÍVÁNÍ VODY Jak plýtvání surovinami ohrožuje vodní zásoby Země TATO PUBLIKACE VZNIKLA S FINANČNÍ PODPOROU: Evropská Unie Altstoff Recycling Austria SUPPORTED BY Spolkové ministerstvo zemědělství a lesnictví,

Více

Predikce agrárního sektoru do roku 2010

Predikce agrárního sektoru do roku 2010 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha RNDr. Ivan Foltýn, CSc. a kolektiv VÚZE Predikce agrárního sektoru do roku 2010 (Výzkumná studie) Praha 2006 Studie vznikla v rámci institucionální podpory výzkumného

Více