Územní plán Brušperk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územní plán Brušperk"

Transkript

1 Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, Mokré Lazce tekl osvědčení č. j /ENV/11

2 2 OBSAH C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ REALIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ C.1 Horninové prostředí a geologie 7 C.2 Vodní režim 7 C.3 Hygiena životního prostředí 9 C.4 Ochrana přírody a krajiny 10 C.5 Zemědělský půdní fond a pozemky plnící funkci lesa (ZPF a PUPFL) 12 C.6 Veřejná dopravní a technická infrastruktura 14 C.7 Sociodemografické podmínky 15 C.8 Bydlení 16 C.9 Rekreace 18 C.10 Hospodářské podmínky 19 C.11 Průřezové jevy 20 D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ (SWOT) 22 D.1 Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území 22 D.2 Vliv na posílení slabých stránek řešeného území 24 D.3 Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území 26 D.4 Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území 28 E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU REALIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 29 F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ SHRNUTÍ 31 F.1 Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostřední, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území 31 F.2 Shrnutí přínosu realizace územního plánu 32

3 3 ÚVOD Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. byly pro předmětné území zpracovány Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek (dále jen ÚAP). Tyto ÚAP byly dále v roce 2010 aktualizovány. Součástí ÚAP byl Rozbor udržitelného rozvoje území (dále jen RURÚ), který dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. obsahoval zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území v několika tematických skupinách. Vybrané sledované jevy uvedené v RURÚ jsou v této části C Vyhodnocení vlivů Územního plánu Brušperka (dále jen ÚP) na trvale udržitelný rozvoj sledovány a hodnoceny v samostatných kapitolách. Každá kapitola je rozdělena na tři části. První z nich obsahuje seznam vybraných jevů dle ÚAP. Jevy, které jsou ovlivněny ÚP, jsou vyznačeny tučným proloženým písmem. Druhá část kapitoly popisuje současný stav jevů v řešeném území, třetí část popisuje samotné vlivy ÚP na tyto jevy. Na následujícím obrázku je uveden zákres problémových jevů v řešeném území. Problémový výkres RURÚ ÚAP 2010 rozvoj Vyhodnocení vlivu ÚP Brušperka na trvale udržitelný

4 4 Legenda problémového výkresu Převzato z ÚAP ORP Frýdek-Místek - RURÚ 2010 Na základě výše uvedeného problémového výkresu byly identifikovány hlavní problémy, spočívající v odlišném průběhu ÚSES (návrh dle ZÚR MSK a ÚPN VÚC Beskydy), střetu zástavy s poddolovaným a záplavovým územím, střetu návrhu silnice I. a II. třídy s půdami I. a II. třídy ochrany a v existenci staré ekologické zátěže. rozvoj Vyhodnocení vlivu ÚP Brušperka na trvale udržitelný

5 5 Výkres limitů s legendou, převzato z RURÚ ÚAP 2010

6 6

7 7 C.1 Horninové prostředí a geologie C.1.1 Vybrané jevy dobývací prostor chráněné ložiskové území chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry ložisko nerostných surovin poddolované území sesuvné území a území jiných geologických rizik staré důlní dílo odval, výsypka, odkaliště, halda C.1.2 Stav území V řešeném území se vyskytují jevy vyznačené v oddílu C.1.1 tučným písmem. Území je charakterizováno jako značně ovlivněné důlní činností. Sesuvné území zasahující do zastavěného území obce je slabou stránkou jejího rozvoje. C.1.3 Vlivy územního plánu na stav a vývoj území Zdroj: Data ÚAP Ekotoxa, 2010 ÚP nemá vliv na výše uvedené jevy, avšak podle možností je respektuje. Jsou zachovány plochy převzaté z předchozího ÚP, u nichž není možno v současné době zajistit jejich majetkoprávní vypořádání. Pro záměry umisťované ve střetových plochách musí být v rámci územního rozhodování stanoveny podmínky pro jejich realizaci. C.2 Vodní režim C.2.1 Vybrané jevy vodní zdroj podzemní, povrchové vody; včetně ochranných pásem chráněná oblast přirozené akumulace vod

8 zranitelná oblast vodní útvar povrchových, podzemních vod vodní nádrž povodí vodního toku, rozvodnice záplavové území aktivní zóna záplavového území území určené k rozlivům povodní území zvláštní povodně pod vodním dílem objekt/zařízení protipovodňové ochrany přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody; včetně ochranných pásem lázeňské místo; vnitřní, vnější území lázeňského místa C.2.2 Stav území 8 Páteří hydrologického systému je vodní tok Ondřejnice se svými přítoky. Ondřejnice má vymezeno záplavové území, které je v částečném střetu se zastavitelným územím obce včetně některých návrhových ploch. Ve všech případech se ale jedná o plochy převzaté z předchozího schváleného územního plánu, které nelze z hlediska majetkoprávních vztahů vrátit zpět do zastavitelných ploch. Do řešeného území zasahují vodní nádrže Brušperk I-III. Území spadá do zranitelných oblastí dle nařízení vlády č. 262/2012. Obec plocha sklonité orné půdy (ha) plocha orné půdy (ha) Brušperk 15,93 327,31 4,87 Celkem 397, ,87 4,42 Výměry sklonitých pozemků město a území ORP, zdroj: data Ekotoxa 2010 Obec Vodní tok (Q 100 ) zaplavená plocha při Q 100 (ha) Brušperk Ondřejnice 78,98 Plocha záplavového území, zdroj: HEIS VÚV 2010 procento sklonité orné půdy z orné celkové (%) Obec Ekologický stav Chemický stav nejistý rizikový nejistý rizikový Brušperk Rizikovost povrchových tekoucích vod, zdroj: HEIS VÚV 2004 Obec % plochy útvarů podzemních vod s hodnocením rizikový kvantitativní stav chemický stav Brušperk 0 0 Rizikovost podzemních vod, zdroj: HEIS VÚV 2004 C.2.3 Vlivy územního plánu na stav a vývoj území ÚP respektuje (s výše uvedenou výjimkou ploch převzatých z předchozího ÚP) vybrané hodnocené jevy a nenavrhuje nové plochy, které by s nimi byly ve střetu. Návrh ÚP deklaruje podporu protipovodňovým opatřením v území obce spočívajícím zejména v rozšíření ploch

9 9 zeleně a ÚSES, které slouží mimo jiné pro zvýšení retenční schopnosti půdy a jako protierozní opatření. C.3 Hygiena životního prostředí C.3.1 Vybrané jevy staré zátěže území a kontaminované plochy oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší odval, výsypka, odkaliště, halda objekty nebo zařízení zařazené do skupiny a nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami skládka včetně ochranného pásma spalovna včetně ochranného pásma zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma silnice I. třídy včetně ochranného pásma silnice II. třídy včetně ochranného pásma letiště včetně ochranných pásem C.3.2 Stav území V území je evidována stará ekologická zátěž bývalá skládka komunálního odpadu. Zdroj: ÚAP podklady, Ekotoxa, 2010 Celé správní území spadá do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, kde jsou překračovány imisní limity pro PM10 na 100% území. Dále je zde na 100 % území překračována hodnota cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren. V území stavebního úřadu města Brušperk jako u součásti aglomerace Moravskoslezský kraj jsou rovněž překračovány cílové imisní limity pro ochranu zdraví lidí pro O 3 (přízemní ozón). Významné zdroje průmyslového charakteru se v řešeném území nevyskytují, znečištění ovzduší je dáno především dálkovým přenosem z okolních průmyslových oblastí (z Ostravska i z Polska). Zastavěné území je zatíženo dopravou z významných silničních tahů následovně: Páteřní komunikací města je komunikace II/486. Ta ve sčítacích bodech podle výsledků sčítání intenzity průjezdů z roku 2010 vykazuje hodnoty: : 3798 vozidel, z toho 405 těžkých nákladních (u zaústění do I/58) : 4739 vozidel, z toho 432 těžkých nákladních (u Fryčovic) Na komunikaci III/4787 ve sčítacím bodě bylo vykázáno 1521 vozidel, z toho 232 těžkých nákladních, u komunikace III/4806 ve sčítacím bod bylo vykázáno 932 vozidel, z toho 76 těžkých nákladních. Správní území obce je dotčeno ochranným pásmem letiště Mošnov, což vyžaduje výškovou regulaci staveb.

10 10 C.3.3 Vlivy územního plánu na stav a vývoj území ÚP nevytváří předpoklady pro významné ovlivnění kvality ovzduší v území. Mírně negativně bude působit očekávaný nárůst dopravy pro obsluhu předmětného území, ovšem s přihlédnutím ke stávajícímu stavu okolí veřejných komunikací se bude jednat o akceptovatelný subjektivně nesledovatelný vliv. V území je navržena územní rezerva pro přeložku silnice II/486. Regulativy územního plánu dávají dostatečný předpoklad pro splnění požadavku ochranného pásma letiště Mošnov. C.4 Ochrana přírody a krajiny C.4.1 Vybrané jevy oblast krajinného rázu a její charakteristika místo krajinného rázu a jeho charakteristika místo významné události významný vyhlídkový bod územní systém ekologické stability registrovaný významný krajinný prvek, pokud není vyjádřen jinou položkou významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou přechodně chráněná plocha národní park včetně zón a ochranného pásma chráněná krajinná oblast včetně zón národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma přírodní rezervace včetně ochranného pásma národní přírodní památka včetně ochranného pásma přírodní park přírodní památka včetně ochranného pásma památný strom včetně ochranného pásma biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO evropsky významná lokalita ptačí oblast lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem hranice biochor C.4.2 Stav území V území se nachází řada významných krajinných prvků ze zákona (dále jen VKP) - lesy, vodní toky, vodní nádrže, údolní nivy, liniová společenstva. V lesních porostech a v okolí vodotečí protékajících územím nelze vyloučit výskyt zvláště chráněných druhů, zejména obojživelníků a ptáků, ovšem lze vyloučit (i při jejich potenciálním výskytu) jejich významné dotčení. Malá severovýchodní část k. ú. Brušperk patří do biochory 3Ro bioregionu 2.3 Ostravský (podprovincie polonská), většina k. ú. Brušperk do biochor 3BC, 3PK, 4Do, 4Nh bioregionu 3.5 Podbeskydský (podprovincie západokarpatská). Do území v jeho severní části zasahuje vyšší ÚSES, lokální úroveň je v území stabilizována a dále rozvíjena.

11 11 Zdroj: Podklady ÚAP, Ekotoxa 2010 Koeficient ekologické stability Obec KES hodnocení indikátoru Brušperk 0, KES 0,4-0,89 území málo stabilní Zdroj: Data ÚAP, Ekotoxa, 2010 V území není vymezena oblast krajinného rázu. Území spadá do krajinné oblasti Příborská pahorkatina. Jedná se o oblast s významnými německými kulturními vlivy, okraj staré sídelní oblasti, sídelní struktura stabilizovaná v středověku, dominuje zemědělství (v minulosti chov dobytka, dnes spíše obilnářství), místy významný průmysl a další vybavenost, v okolí menších obcí zachovány fragmenty historické plužiny. Oblast má otevřenou pohledově exponovanou krajinnou scénu, výrazný projev makrostruktur polí, s výrazným projevem krajinných horizontů

12 12 (zejména Beskyd). Ohrožením je extenzivní rozvoj sídel a suburbanizace, intenzivní zástavba zemědělských ploch, změna pohledových horizontů, změna vnějšího vzhledu historických sídel. Maloplošná ani velkoplošná zvláště chráněná území se v řešeném území nevyskytují. Zdroj: Podklady ÚAP, Ekotoxa 2010 C.4.3 Vlivy územního plánu na stav a vývoj území ÚP přináší stabilizaci a rozšíření ÚSES a zlepšuje jejich potenciální funkčnost a průchodnost územím. Negativní zásahy do VKP nejsou navrhovány. Ochranné pásmo lesa bude respektováno. ÚP klade důraz na ochranu krajinného rázu) sídla. C.5 Zemědělský půdní fond a pozemky plnící funkci lesa (ZPF a PUPFL) C.5.1 Vybrané jevy lesy ochranné lesy zvláštního určení lesy hospodářské vzdálenost 50 m od okraje lesa bonitovaná půdně ekologická jednotka investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti C.5.2 Stav území V území jsou evidovány lesy ochranné (lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí) a lesy hospodářské. Zemědělská půda ve správním území města tvoří 75% výměry, lesnatost je kolem 12%. Změna výměry ZPF mezi rokem 2003 a 2010 činí -0,28%, což lze hodnotit jako pozitivní - malý pokles. Obec Celková výměra (ha) Plocha lesa (ha) Lesnatost (%) Brušperk ,4 12,2 Zdroj: Data ÚAP, Ekotoxa, ČSÚ

13 13 Kategorie lesa, Zdroj: Data ÚAP, Ekotoxa, ČSÚ Správní území Brušperk podle bonitace zemědělského půdního fondu patří do klimatického regionu 6: MT3 - mírně teplý (až teplý), vlhký. Půdy spadají do typu fluvizemě, kambizemě a hnědozemí, v území se nachází půdy všech tříd ochrany, včetně půd s nejvyšším stupněm ochrany. Část půd je meliorována. Název obce Celková výměra (ha) Orná půda (ha) Zahrady (ha) Ovocné sady (ha) TTP (ha) Zemědělská půda (ha) Brušperk Celkem ORP Zdroj: Data ÚAP, Ekotoxa, ČSÚ Podíl ZP k celk. výměře (%) Půdy I. a II. třídy ochrany: Úbytek ploch orné půdy Zdroj: Data ÚAP, Ekotoxa, ČSÚ C.5.3 Vlivy územního plánu na stav a vývoj území Celkový předpokládaný zábor půdy pro zastavitelné plochy dosahuje 70,86 ha, z toho 67,6 ha jsou pozemky se zemědělskou půdou, orná půda činí 32,64 ha. Výměra pozemků s melioracemi představuje cca 15 ha. Významný je zábor půd ve II. třídě ochrany. Ve většině případů se jedná o plochy převzaté z původního ÚP, nových nebo rozšiřovaných ploch je jen několik.

14 14 Zábor lesních pozemků je zanedbatelný (0,1 ha). Část zastavitelných ploch zasahuje do ochranného pásma lesa. C.6 Veřejná dopravní a technická infrastruktura C.6.1 Vybrané jevy Dopravní infrastruktura dálnice včetně ochranného pásma rychlostní komunikace včetně ochranného pásma silnice I. třídy včetně ochranného pásma silnice II. třídy včetně ochranného pásma silnice III. třídy včetně ochranného pásma místní a účelové komunikace železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma železniční dráha regionální včetně ochranného pásma koridor vysokorychlostní železniční trati vlečka včetně ochranného pásma lanová dráha včetně ochranného pásma speciální dráha včetně ochranného pásma tramvajová dráha včetně ochranného pásma trolejbusová dráha včetně ochranného pásma letiště včetně ochranných pásem letecká stavba včetně ochranných pásem vodní cesta hraniční přechod cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická trasa Technická infrastruktura technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma vodovodní síť včetně ochranného pásma technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma výrobna elektřiny včetně ochranného pásma elektrická stanice včetně ochranného pásma nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma ropovod včetně ochranného pásma produktovod včetně ochranného pásma technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma teplovod včetně ochranného pásma elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma komunikační vedení včetně ochranného pásma jaderné zařízení objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma objekt civilní ochrany

15 15 objekt požární ochrany objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky ochranné pásmo hřbitova, krematoria jiná ochranná pásma ostatní veřejná infrastruktura C.6.2 Stav území Územím prochází komunikace II/486 a přípojné komunikace III. třídy, doplněné o komunikace místního významu. V území není dostupná veřejná železnice, je zde pouze železniční vlečka soukromého dopravce. Do území zasahuje ochranné pásmo letiště Mošnov. Součástí turistického vyžití je řada cyklostezek a turistických tras. V území se nacházejí sítě běžné technické infrastruktury včetně ochranných pásem (vodovod, kanalizace, ČOV, plynovod, el. vedení včetně VVN 220 kv, telekomunikační kabely, to vše má k dispozici více než 80% obyvatel). Ve městě probíhala v minulých desetiletích intenzivní bytová výstavba. V řešeném území je rovněž hřbitov s ochranným pásmem. Vybavení území města infrastrukturou, zdroj: Data ÚAP, Ekotoxa, ČSÚ Název obce Kanalizace ČOV Vodovod Plynofikace Brušperk A A A A C.6.3 Vlivy územního plánu na stav a vývoj území Síť místních a obslužných komunikací bude při realizaci ÚP doplněna tak, aby byla zajištěna obslužnost všech návrhových ploch. Dále dojde k napojení všech technických sítí (plynovod, teplovod, vodovod, kanalizace, radiokomunikační napojení, telekomunikační napojení). Tyto vlivy jsou považovány za neutrální. C.7 Sociodemografické podmínky C.7.1 Vybrané jevy plochy občanského vybavení počet dokončených bytů k každého roku další dostupné informace, např. průměrná cena stavebního pozemku v členění podle katastrálních území, průměrná cena m 2 zemědělské půdy v členění podle katastrálních území C.7.2 Stav území V řešeném území je dostatečný potenciál lidských zdrojů (cca 3800 obyvatel, 10,26 km2, 367 obyvatel/km2). Plochy občanského vybavení ve městě jsou úměrné svým rozsahem počtu obyvatel. Vývoj počtu obyvatel ilustruje následující tabulka: Rok ( k 1.1. daného roku) změna mezi Název obce lety (%) Brušperk ,47 SO ORP ,36 Zdroj: Podklady ÚAP, Ekotoxa, 2010

16 Věková struktura obyvatelstva Název obce Rok 14 a méně a více Index stáří Brušperk 14,3% 69,3% 16,4% 1,03 SO ORP 14,4% 71,5% 14,1% 0,98 Zdroj: Podklady ÚAP, Ekotoxa, Vzdělanost obyvatelstva podle dat 2001 Obyvatelé bez Obyvatelé se SŠ Název obce vzdělání a se ZŠ Obyvatelé se SŠ s maturitou (%) Brušperk 21,08 36,45 27,87 14,60 SO ORP 22,84 39,31 25,82 12,04 Zdroj: Podklady ÚAP, Ekotoxa, 2010 Obyvatelé s VOŠ a VŠ V území je setrvalý počet obyvatel, kteří ovšem vyjíždějí za prací do větších měst a průmyslovějších lokalit, kde zpravidla využívají rovněž občanskou vybavenost. Ve městě je mateřská škola a základní škola od 1. do 9. ročníku, domov důchodců a dům s pečovatelskou službou. Podnikatelská aktivita obyvatel města je nízká. C.7.3 Vlivy územního plánu na stav a vývoj území ÚP prioritně řeší právě vývoj sociodemografických podmínek prostřednictvím zvýšení dostupnosti ploch pro individuální zástavbu v atraktivní lokalitě, po níž je v území poptávka. C.8 Bydlení C.8.1 Vybrané jevy plochy občanského vybavení počet dokončených bytů k každého roku jiné záměry další dostupné informace, např. průměrná cena stavebního pozemku v členění podle katastrálních území, průměrná cena m 2 zemědělské půdy v členění podle katastrálních území C.8.2 Stav území V území je trvale cca 10% neobydlených domů a bytů, což je ovšem dáno především strukturou osídlení s velkým počtem individuálních domů v osobním vlastnictví. Obydlenost domů Domy Trvale obydlené domy Neobydlené domy Počet nadzem. podlaží Název obce celkem celkem RD BD celkem podíl (%) Brušperk , SO ORP , Zdroj: Podklady ÚAP, Ekotoxa, 2010

17 Stáří domů ve městě Období výstavby domů Obec do r Průměrné stáří domů v letech Brušperk ,2 SO ORP ,5 Zdroj: Podklady ÚAP, Ekotoxa, 2010 na základě dat ČSÚ 2001 Neobydlené byty Trvale obydlené Neobydlené Obec Celkem celkem v RD v BD celkem podíl (%) k rekreaci Brušperk ,3 33 SO ORP , Zdroj: Podklady ÚAP, Ekotoxa, 2010 na základě dat ČSÚ 2001 Vybavenost bytů Přípoj na veřejnou Plyn zaveden do bytu Vodovod v bytě Obec kanalizaci abs. % abs. % abs. % Brušperk , , ,1 SO ORP , , ,0 Zdroj: Podklady ÚAP, Ekotoxa, 2010 na základě dat ČSÚ 2001 V území probíhá poměrně intenzivní výstavba, je zde téměř 38 dokončených bytů na 1000 obyvatel (průměr ORP činí 20 bytů na 1000 obyvatel, průměr ČR činí 28 bytů na 1000 obyvatel, průměr kraje 15,5 bytu na 1000 obyvatel). To vyvolává tlak na uvolnění ploch bydlení a ploch smíšených obytných. Dokončené byty v letech , zdroj: Podklady ÚAP, Ekotoxa, 2010 C.8.3 Vlivy územního plánu na stav a vývoj území ÚP navrhuje dostatečné výměry ploch smíšených obytných a ploch bydlení (které jsou ovšem převážně přejaty z předchozího územního plánu, nových ploch je navrhováno minimum), což bude pobídkou pro přistěhování do území města a dává předpoklad omlazení věkové struktury. C.9 Rekreace C.9.1 Vybrané jevy plochy občanského vybavení významný vyhlídkový bod

18 18 přírodní park lesy zvláštního určení další dostupné informace, např. průměrná cena stavebního pozemku v členění podle katastrálních území, průměrná cena m 2 zemědělské půdy v členění podle katastrálních území C.9.2 Stav území Území nenáleží k rekreačně krajinným celkům ORP Frýdek-Místek. Území umožňuje individuální rekreaci jak v blízkých lesích, tak díky turistickým a cyklistickým stezkám a vodním nádržím. Lesy v území jsou jak hospodářské, tak plní rekreační funkci jako lesy zvláštního určení. Rekreační potenciál zvyšuje historické jádro města s městskou památkovou zónou a dostupnost cyklotras. zdroj: Podklady ÚAP, Ekotoxa, 2010 V rámci ORP je rekreační potenciál města hodnocen jako vysoký. Pozn.: Oproti ÚAP nejsou propojeny cyklostezkou Fryčovice, Kateřinice a Trnávka. Zdroj: Ekotoxa, ÚAP, 2010 V řešeném území se nachází jedno hromadné ubytovací zařízení a několik objektů individuální rekreace. Z hlediska turistického ruchu má území nízký potenciál a území města je v ÚAP hodnoceno stupněm -1.

19 19 C.9.3 Vlivy územního plánu na stav a vývoj území ÚP přináší nové plochy, které rozšíří možnosti individuální rekreace zejména u vodních ploch. Rozšíření ÚSES a sídelní zeleně znamenají zvýšení atraktivity území. C.10 Hospodářské podmínky C.10.1 Vybrané jevy plochy výroby plochy občanského vybavení plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území další dostupné informace, například průměrná cena m 2 stavebního pozemku v členění podle katastrálních území, průměrná cena m 2 zemědělské půdy v členění podle katastrálních území C.10.2 Stav území V území se nenacházejí plochy brownfields, které by bylo možno znovu využít jako plochy pro výrobu. Daňová výtěžnost území města (dále jen DV) činila v roce ,53 tis. Kč. Průměr ORP zvedají zejména průmyslové podniky ve Frýdku-Místku a v oblasti Nošovic. Obec DV (tis. Kč) DV/obyv. (tis. Kč) % průměru SO ORP Brušperk 26198,53 6,92 68,06 SO ORP ,78 10,17 100,00 Zdroj: Ekotoxa, podklady ÚAP, 2010 ČSÚ 2009 Nezaměstnanost v ORP Frýdek-Místek překračuje 11%, v řešeném území je nižší. Obec Rok Průměr Brušperk 10,8 7,6 5,3 4,7 9,2 7,5 SO ORP 12,9 11,0 9,1 6,2 8,5 9,5 Moravskoslezský 9,0 8,1 6,6 5,4 8,0 7,4 kraj Zdroj: Ekotoxa, podklady ÚAP, 2010 ČSÚ Míra podnikatelské aktivity dosahuje zhruba průměru ORP. Obec Rok Průměr Brušperk 148,17 150,76 173,58 157,50 SO ORP 160,13 162,27 166,29 162,90 Zdroj: Ekotoxa, podklady ÚAP, 2010 ČSÚ Počet obyvatel vyjíždějících za prací je jeden z největších v ORP (údaje v následující tabulce jsou za rok 2001). Název obce Počet obyvatel Vyjíždí za zaměstnáním Dojíždí do obce za zaměstnáním Saldo za zaměstnáním Brušperk Zdroj: Ekotoxa, podklady ÚAP, 2010 ČSÚ 2001

20 20 C.10.3 Vlivy územního plánu na stav a vývoj území V území se předpokládá rozvoj podnikatelské činnosti bez negativních dopadů na okolí v plochách smíšených obytných a plochách smíšených výrobních, s rozsáhlými záměry se zde nepočítá. Výhodou je dostupnost pracovních míst v blízkých městech, kam také většina obyvatelstva vyjíždí. C.11 Průřezové jevy C.11.1 Vybrané jevy Do přehledu začlenění v předchozích deseti kapitolách nebyly zařazeny sledované jevy, které mají průřezovou povahu, jako jsou: zastavěné území vojenský újezd vymezené zóny havarijního plánování zastavitelná plocha a dále řada jevů vyjadřujících hodnoty, které mohou mít význam pro kvalitu bydlení, rekreaci i hospodářství památková rezervace včetně ochranného pásma památková zóna včetně ochranného pásma krajinná památková zóna nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma památka UNESCO včetně ochranného pásma urbanistické hodnoty region lidové architektury historicky významná stavba, soubor architektonicky významná stavba, soubor významná stavební dominanta území s archeologickými nálezy C.11.2 Stav území Území je po historické stránce velmi cenné. Nachází se zde řada nemovitých kulturních památek a městská památková rezervace. Nacházejí se zde rovněž dvě území s archeologickými nálezy. C.11.3 Vlivy územního plánu na stav a vývoj území ÚP navrhuje rozšíření zastavitelných ploch (bydlení, smíšené obytné, smíšené výrobní, občanská vybavenost, podnikání) mimo oblasti výskytu výše uvedených jevů. K jejich negativnímu dotčení nedojde při splnění regulativů územního plánu uvedených ve výrokové části textu ÚP ani pohledově. Celkově je město Brušperk hodnoceno v RURÚ ORP následovně: Obec Počet dosažených bodů Přepočtená bodová hodnota Zařazení Celkem ENV EKO SOC ENV EKO SOC obce Brušperk ,7 6,3-27,1 2c Přepočtový koef. 10,0 5,6 6,3 SO ORP Frýdek-Místek ,3 250,0 Pozn.: ENV environmentální pilíř, EKO ekonomický pilíř, SOC sociodemografický pilíř

21 21 Obec byla hodnocena negativně z hlediska environmentálního pilíře, ekonomický a sociodemografický pilíř byly hodnoceny kladně. Tento jev je v ORP ve většině obce obdobný, celkově je environmentální pilíř hodnocen nejhůře. Zdroj: RURÚ ORP 2010, Ekotoxa Hlavními problémy v řešeném území je střet záplavového území se zastavitelnými plochami a střet CHLÚ černého uhlí, případně poddolovaných a sesuvných území se zastavěným územím města.

22 22 D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ (SWOT) Součástí VVURÚ je analýza předpokládaných jevů na výsledky SWOT analýzy RURÚ, tj. jak jsou silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby území ovlivněné ÚP. V levé části tabulek jsou uvedeny jevy ze SWOT analýzy týkající se území města. V pravém sloupci tabulek je vyhodnocen vliv ÚP na tyto jevy s přihlédnutím k Politice územního rozvoje České republiky (dále jen PÚR) a ZÚR Moravskoslezského kraje. D.1 Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území D.1.1 Horninové prostředí a geologie vliv ÚP na eliminaci nebo snížení hrozeb vliv těžby na povrch, poddolovaná a sesuvná území, CHLÚ střety zájmů těžby surovin s limity využití území a dalšími hodnotami území Bez vlivu. ÚP nevymezuje žádné plochy pro těžbu a využívání ložisek. Střety nejsou v dané chvíli řešitelné. omezení investičního rozvoje na poddolovaném území bez podstatných vlivů D.1.2 Vodní režim vliv ÚP na eliminaci nebo snížení hrozeb záplavové území Ondřejnice, včetně Q100 vysoká eroze zemědělských půd v záplavových oblastech potenciální záplavy při vodních stavech vyšších než Q100 ÚP navrhuje v záplavovém území pouze zastavitelné plochy převzaté z původního ÚP. Tyto plochy nelze v současné době navrátit zpět do nezastavitelných ploch. Jsou navrhována protierozní opatření zvýšení podílu zeleně v území nové plochy zeleně a ÚSES. Neutrální až mírně pozitivní vliv v porovnání s původním ÚP. Ošetřeno navrženými podmínkami realizace nutnost zasakování nebo retence dešťových vod. V případě realizace snižujících opatření bez vlivu. nebezpečí vylidňování území ohrožených povodněmi nedostatečná povodňová ochrana některých částí města Bez vlivu. Bez vlivu. D.1.3 Hygiena životního prostředí vliv ÚP na eliminaci nebo snížení hrozeb neřešení starých ekologických zátěží na území města další zdražování plynu a elektřiny návrat k vytápění nekvalitním uhlím, dřevem, atd. místní znečištění ovzduší vznik nových zdrojů znečištění ovzduší výskyt civilizačních chorob v souvislosti se zhoršováním životního prostředí, zejména z důvodu zhoršené kvality ovzduší Bez vlivu, není ÚP řešeno. Neutrální nebo mírně negativní vliv. V lokalitě je navržen rozvod plynu, avšak konečný způsob vytápění nemůže ÚP ovlivnit. Vznik nových zdrojů znečišťování ve větším měřítku se neočekává, resp. vzniknout nové individuální zdroje vytápění díky nové zástavbě. Bez vlivu, tuto otázku nelze řešit v ÚP

23 23 D.1.4 Ochrana přírody a krajiny vliv ÚP na eliminaci nebo snížení hrozeb likvidace kvalitních ploch zeleně rozvojem zastavitelných ploch likvidace, degradace ploch lesa rozvojem zastavitelných ploch problematická realizace navržených (nefunkčních) prvků ÚSES D.1.5 ZPF a PUPFL vliv ÚP na eliminaci nebo snížení hrozeb likvidace kvalitních ploch půd nejvyšší kvality I. a II. třídy ochrany rozvojem zastavitelných ploch likvidace, degradace ploch lesa rozvojem zastavitelných ploch odlesňování či špatný stav lesů má negativní dopad na širší okolí, snížení retenční schopnosti lesa, změna mikroklimatu Bez podstatného vlivu, resp. mírně pozitivní vliv v lokalitě bude zastavována orná půda, nenastanou zásahy do ploch kvalitní zeleně, předpokládá se i realizace nových ploch zeleně. Negativní zásahy do lesních porostů jsou minimální, část ploch se ale nachází v OP lesa. Pozitivní vliv ÚSES ÚP posiluje o nové plochy. Nejvýznamnější negativní vliv. Rozvojové plochy řešené ÚP jsou navrhovány i v lokalitách s I. a II. třídou ochrany, celkově je odnětí ZPF včetně ploch s provedenými investicemi významné, i s přihlédnutím ke skutečnosti, že většina návrhových ploch je převzata z původního ÚP. Jedna z návrhových ploch pro komunikace je vedena přes malou část lesního porostu. Opatřením pro částečnou kompenzaci je realizace ploch zeleně v řešeném území. Negativní zásahy do lesních porostů jsou minimální. Bez vlivu kromě výše uvedených. D.1.6 Veřejná dopravní a technická infrastruktura vliv ÚP na eliminaci nebo snížení hrozeb nebezpečí nárůstu individuální i nákladní dopravy vlivem nové zástavby mírně negativní vliv, bez podstatných očekávaných dopadů D.1.7 Sociodemografické podmínky vliv ÚP na eliminaci nebo snížení hrozeb prodlužování délky doby nezaměstnanosti a zvyšování počtu dlouhodobě nezaměstnaných zvyšující se počet nezaměstnaných v rizikových skupinách růst marginálních skupin obyvatelstva (dlouhodobě nezaměstnaní, bezdomovci, nezaměstnaní absolventi apod.) ohrožených sociální exkluzí a jejich nedostatečná integrace do společnosti, neřešení či lhostejný přístup k bariérám v podnikání ekonomická recese zvyšující nezaměstnanost pokračující odliv kvalifikované pracovní síly ( odliv mozků ), zejména absolventů VŠ a odborníků stárnutí populace Bez vlivu nebo mírně pozitivní vliv díky nabídce nových ploch smíšených obytných, ploch bydlení a ploch pro výrobu.

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014 AKTUALIZACE 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny AKTUALIZACE 2014 TRHOVÉ SVINY Vyhodnocení obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Více

(2 % rozlohy ORP) Limit: vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně 44 ochranných pásem

(2 % rozlohy ORP) Limit: vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně 44 ochranných pásem 0. Základní infromace Název obce Kód obce 552615 Počet a názvy katastrálních území 1 Rozloha obce 298,78 ha Počet obyvatel k 31. 12. 2013 285 (2 % rozlohy ORP) 1. Horninové prostředí a geologie 57 dobývací

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) Základní údaje o obci Název obce Velké Němčice Typ městys Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) 103,0 ha Počet obyvatel (dle SLBD

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek)

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek) SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, - těžba černého uhlí (CHLÚ) - malá mocnost pokryvu

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008)

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) OBEC: MYSLETICE Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 559 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 Obsah Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 2. Vyhodnocení vlivů územního plánu na území NATURA 2000 1 3. Vyhodnocení vlivů

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTELEC NAD ORLICÍ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTELEC NAD ORLICÍ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTELEC NAD ORLICÍ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Akce: Evidenční číslo: 29 007 337 KOSTELEC NAD ORLICÍ NÁVRH ÚPRAVY ÚP Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) - Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Metodický návod č. 3 Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady (vyjma údajů o technické a dopravní infrastruktuře, které jsou obsaženy v metodických návodech č. 1 a 2): Zpodrobněná příloha

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru Moravské Budějovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Severa Září 2013 Definice veřejné infrastruktury 2 odst. 1 písm. k stavebního zákona Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, zřizované nebo užívané

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 08/2013 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing. arch. Bedřich

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie.

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie. Libníč Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sportovní

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Městský úřad Vimperk. odbor výstavby a územního plánování V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. VÚP 327-0/673/09 Ta. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk. odbor výstavby a územního plánování V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. VÚP 327-0/673/09 Ta. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Číslo jednací: VÚP 327-0/673/09 Ta Vyřizuje: Ing. Filip Takáč Telefon: 388 459 059 Ve Vimperku:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 2. 2014 Č. j.: 48327/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1) Úvod Obec Jirny má platný územní plán s vydanou vyhláškou o závazných částech územního plánu obce Jirny z roku 2000

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

Vyhodnocení vlivů změny č. 4 územního plánu obce Doubravčice na udržitelný rozvoj

Vyhodnocení vlivů změny č. 4 územního plánu obce Doubravčice na udržitelný rozvoj Obsah: A. Vyhodnocení vlivů změny č. 4 územního plánu obce Doubravčice na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona 2 B. Vyhodnocení vlivů změny č. 4 územního plánu obce Doubravčice na území Natura

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000 I.2.c)

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti č. 500/2006

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ obsah: str. A. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA) samostatná příloha 2 B. Vyhodnocení vlivů územního plánu

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více