Územní plán Brušperk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územní plán Brušperk"

Transkript

1 Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, Mokré Lazce tekl osvědčení č. j /ENV/11

2 2 OBSAH C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ REALIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ C.1 Horninové prostředí a geologie 7 C.2 Vodní režim 7 C.3 Hygiena životního prostředí 9 C.4 Ochrana přírody a krajiny 10 C.5 Zemědělský půdní fond a pozemky plnící funkci lesa (ZPF a PUPFL) 12 C.6 Veřejná dopravní a technická infrastruktura 14 C.7 Sociodemografické podmínky 15 C.8 Bydlení 16 C.9 Rekreace 18 C.10 Hospodářské podmínky 19 C.11 Průřezové jevy 20 D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ (SWOT) 22 D.1 Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území 22 D.2 Vliv na posílení slabých stránek řešeného území 24 D.3 Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území 26 D.4 Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území 28 E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU REALIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 29 F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ SHRNUTÍ 31 F.1 Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostřední, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území 31 F.2 Shrnutí přínosu realizace územního plánu 32

3 3 ÚVOD Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. byly pro předmětné území zpracovány Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek (dále jen ÚAP). Tyto ÚAP byly dále v roce 2010 aktualizovány. Součástí ÚAP byl Rozbor udržitelného rozvoje území (dále jen RURÚ), který dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. obsahoval zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území v několika tematických skupinách. Vybrané sledované jevy uvedené v RURÚ jsou v této části C Vyhodnocení vlivů Územního plánu Brušperka (dále jen ÚP) na trvale udržitelný rozvoj sledovány a hodnoceny v samostatných kapitolách. Každá kapitola je rozdělena na tři části. První z nich obsahuje seznam vybraných jevů dle ÚAP. Jevy, které jsou ovlivněny ÚP, jsou vyznačeny tučným proloženým písmem. Druhá část kapitoly popisuje současný stav jevů v řešeném území, třetí část popisuje samotné vlivy ÚP na tyto jevy. Na následujícím obrázku je uveden zákres problémových jevů v řešeném území. Problémový výkres RURÚ ÚAP 2010 rozvoj Vyhodnocení vlivu ÚP Brušperka na trvale udržitelný

4 4 Legenda problémového výkresu Převzato z ÚAP ORP Frýdek-Místek - RURÚ 2010 Na základě výše uvedeného problémového výkresu byly identifikovány hlavní problémy, spočívající v odlišném průběhu ÚSES (návrh dle ZÚR MSK a ÚPN VÚC Beskydy), střetu zástavy s poddolovaným a záplavovým územím, střetu návrhu silnice I. a II. třídy s půdami I. a II. třídy ochrany a v existenci staré ekologické zátěže. rozvoj Vyhodnocení vlivu ÚP Brušperka na trvale udržitelný

5 5 Výkres limitů s legendou, převzato z RURÚ ÚAP 2010

6 6

7 7 C.1 Horninové prostředí a geologie C.1.1 Vybrané jevy dobývací prostor chráněné ložiskové území chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry ložisko nerostných surovin poddolované území sesuvné území a území jiných geologických rizik staré důlní dílo odval, výsypka, odkaliště, halda C.1.2 Stav území V řešeném území se vyskytují jevy vyznačené v oddílu C.1.1 tučným písmem. Území je charakterizováno jako značně ovlivněné důlní činností. Sesuvné území zasahující do zastavěného území obce je slabou stránkou jejího rozvoje. C.1.3 Vlivy územního plánu na stav a vývoj území Zdroj: Data ÚAP Ekotoxa, 2010 ÚP nemá vliv na výše uvedené jevy, avšak podle možností je respektuje. Jsou zachovány plochy převzaté z předchozího ÚP, u nichž není možno v současné době zajistit jejich majetkoprávní vypořádání. Pro záměry umisťované ve střetových plochách musí být v rámci územního rozhodování stanoveny podmínky pro jejich realizaci. C.2 Vodní režim C.2.1 Vybrané jevy vodní zdroj podzemní, povrchové vody; včetně ochranných pásem chráněná oblast přirozené akumulace vod

8 zranitelná oblast vodní útvar povrchových, podzemních vod vodní nádrž povodí vodního toku, rozvodnice záplavové území aktivní zóna záplavového území území určené k rozlivům povodní území zvláštní povodně pod vodním dílem objekt/zařízení protipovodňové ochrany přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody; včetně ochranných pásem lázeňské místo; vnitřní, vnější území lázeňského místa C.2.2 Stav území 8 Páteří hydrologického systému je vodní tok Ondřejnice se svými přítoky. Ondřejnice má vymezeno záplavové území, které je v částečném střetu se zastavitelným územím obce včetně některých návrhových ploch. Ve všech případech se ale jedná o plochy převzaté z předchozího schváleného územního plánu, které nelze z hlediska majetkoprávních vztahů vrátit zpět do zastavitelných ploch. Do řešeného území zasahují vodní nádrže Brušperk I-III. Území spadá do zranitelných oblastí dle nařízení vlády č. 262/2012. Obec plocha sklonité orné půdy (ha) plocha orné půdy (ha) Brušperk 15,93 327,31 4,87 Celkem 397, ,87 4,42 Výměry sklonitých pozemků město a území ORP, zdroj: data Ekotoxa 2010 Obec Vodní tok (Q 100 ) zaplavená plocha při Q 100 (ha) Brušperk Ondřejnice 78,98 Plocha záplavového území, zdroj: HEIS VÚV 2010 procento sklonité orné půdy z orné celkové (%) Obec Ekologický stav Chemický stav nejistý rizikový nejistý rizikový Brušperk Rizikovost povrchových tekoucích vod, zdroj: HEIS VÚV 2004 Obec % plochy útvarů podzemních vod s hodnocením rizikový kvantitativní stav chemický stav Brušperk 0 0 Rizikovost podzemních vod, zdroj: HEIS VÚV 2004 C.2.3 Vlivy územního plánu na stav a vývoj území ÚP respektuje (s výše uvedenou výjimkou ploch převzatých z předchozího ÚP) vybrané hodnocené jevy a nenavrhuje nové plochy, které by s nimi byly ve střetu. Návrh ÚP deklaruje podporu protipovodňovým opatřením v území obce spočívajícím zejména v rozšíření ploch

9 9 zeleně a ÚSES, které slouží mimo jiné pro zvýšení retenční schopnosti půdy a jako protierozní opatření. C.3 Hygiena životního prostředí C.3.1 Vybrané jevy staré zátěže území a kontaminované plochy oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší odval, výsypka, odkaliště, halda objekty nebo zařízení zařazené do skupiny a nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami skládka včetně ochranného pásma spalovna včetně ochranného pásma zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma silnice I. třídy včetně ochranného pásma silnice II. třídy včetně ochranného pásma letiště včetně ochranných pásem C.3.2 Stav území V území je evidována stará ekologická zátěž bývalá skládka komunálního odpadu. Zdroj: ÚAP podklady, Ekotoxa, 2010 Celé správní území spadá do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, kde jsou překračovány imisní limity pro PM10 na 100% území. Dále je zde na 100 % území překračována hodnota cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren. V území stavebního úřadu města Brušperk jako u součásti aglomerace Moravskoslezský kraj jsou rovněž překračovány cílové imisní limity pro ochranu zdraví lidí pro O 3 (přízemní ozón). Významné zdroje průmyslového charakteru se v řešeném území nevyskytují, znečištění ovzduší je dáno především dálkovým přenosem z okolních průmyslových oblastí (z Ostravska i z Polska). Zastavěné území je zatíženo dopravou z významných silničních tahů následovně: Páteřní komunikací města je komunikace II/486. Ta ve sčítacích bodech podle výsledků sčítání intenzity průjezdů z roku 2010 vykazuje hodnoty: : 3798 vozidel, z toho 405 těžkých nákladních (u zaústění do I/58) : 4739 vozidel, z toho 432 těžkých nákladních (u Fryčovic) Na komunikaci III/4787 ve sčítacím bodě bylo vykázáno 1521 vozidel, z toho 232 těžkých nákladních, u komunikace III/4806 ve sčítacím bod bylo vykázáno 932 vozidel, z toho 76 těžkých nákladních. Správní území obce je dotčeno ochranným pásmem letiště Mošnov, což vyžaduje výškovou regulaci staveb.

10 10 C.3.3 Vlivy územního plánu na stav a vývoj území ÚP nevytváří předpoklady pro významné ovlivnění kvality ovzduší v území. Mírně negativně bude působit očekávaný nárůst dopravy pro obsluhu předmětného území, ovšem s přihlédnutím ke stávajícímu stavu okolí veřejných komunikací se bude jednat o akceptovatelný subjektivně nesledovatelný vliv. V území je navržena územní rezerva pro přeložku silnice II/486. Regulativy územního plánu dávají dostatečný předpoklad pro splnění požadavku ochranného pásma letiště Mošnov. C.4 Ochrana přírody a krajiny C.4.1 Vybrané jevy oblast krajinného rázu a její charakteristika místo krajinného rázu a jeho charakteristika místo významné události významný vyhlídkový bod územní systém ekologické stability registrovaný významný krajinný prvek, pokud není vyjádřen jinou položkou významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou přechodně chráněná plocha národní park včetně zón a ochranného pásma chráněná krajinná oblast včetně zón národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma přírodní rezervace včetně ochranného pásma národní přírodní památka včetně ochranného pásma přírodní park přírodní památka včetně ochranného pásma památný strom včetně ochranného pásma biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO evropsky významná lokalita ptačí oblast lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem hranice biochor C.4.2 Stav území V území se nachází řada významných krajinných prvků ze zákona (dále jen VKP) - lesy, vodní toky, vodní nádrže, údolní nivy, liniová společenstva. V lesních porostech a v okolí vodotečí protékajících územím nelze vyloučit výskyt zvláště chráněných druhů, zejména obojživelníků a ptáků, ovšem lze vyloučit (i při jejich potenciálním výskytu) jejich významné dotčení. Malá severovýchodní část k. ú. Brušperk patří do biochory 3Ro bioregionu 2.3 Ostravský (podprovincie polonská), většina k. ú. Brušperk do biochor 3BC, 3PK, 4Do, 4Nh bioregionu 3.5 Podbeskydský (podprovincie západokarpatská). Do území v jeho severní části zasahuje vyšší ÚSES, lokální úroveň je v území stabilizována a dále rozvíjena.

11 11 Zdroj: Podklady ÚAP, Ekotoxa 2010 Koeficient ekologické stability Obec KES hodnocení indikátoru Brušperk 0, KES 0,4-0,89 území málo stabilní Zdroj: Data ÚAP, Ekotoxa, 2010 V území není vymezena oblast krajinného rázu. Území spadá do krajinné oblasti Příborská pahorkatina. Jedná se o oblast s významnými německými kulturními vlivy, okraj staré sídelní oblasti, sídelní struktura stabilizovaná v středověku, dominuje zemědělství (v minulosti chov dobytka, dnes spíše obilnářství), místy významný průmysl a další vybavenost, v okolí menších obcí zachovány fragmenty historické plužiny. Oblast má otevřenou pohledově exponovanou krajinnou scénu, výrazný projev makrostruktur polí, s výrazným projevem krajinných horizontů

12 12 (zejména Beskyd). Ohrožením je extenzivní rozvoj sídel a suburbanizace, intenzivní zástavba zemědělských ploch, změna pohledových horizontů, změna vnějšího vzhledu historických sídel. Maloplošná ani velkoplošná zvláště chráněná území se v řešeném území nevyskytují. Zdroj: Podklady ÚAP, Ekotoxa 2010 C.4.3 Vlivy územního plánu na stav a vývoj území ÚP přináší stabilizaci a rozšíření ÚSES a zlepšuje jejich potenciální funkčnost a průchodnost územím. Negativní zásahy do VKP nejsou navrhovány. Ochranné pásmo lesa bude respektováno. ÚP klade důraz na ochranu krajinného rázu) sídla. C.5 Zemědělský půdní fond a pozemky plnící funkci lesa (ZPF a PUPFL) C.5.1 Vybrané jevy lesy ochranné lesy zvláštního určení lesy hospodářské vzdálenost 50 m od okraje lesa bonitovaná půdně ekologická jednotka investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti C.5.2 Stav území V území jsou evidovány lesy ochranné (lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí) a lesy hospodářské. Zemědělská půda ve správním území města tvoří 75% výměry, lesnatost je kolem 12%. Změna výměry ZPF mezi rokem 2003 a 2010 činí -0,28%, což lze hodnotit jako pozitivní - malý pokles. Obec Celková výměra (ha) Plocha lesa (ha) Lesnatost (%) Brušperk ,4 12,2 Zdroj: Data ÚAP, Ekotoxa, ČSÚ

13 13 Kategorie lesa, Zdroj: Data ÚAP, Ekotoxa, ČSÚ Správní území Brušperk podle bonitace zemědělského půdního fondu patří do klimatického regionu 6: MT3 - mírně teplý (až teplý), vlhký. Půdy spadají do typu fluvizemě, kambizemě a hnědozemí, v území se nachází půdy všech tříd ochrany, včetně půd s nejvyšším stupněm ochrany. Část půd je meliorována. Název obce Celková výměra (ha) Orná půda (ha) Zahrady (ha) Ovocné sady (ha) TTP (ha) Zemědělská půda (ha) Brušperk Celkem ORP Zdroj: Data ÚAP, Ekotoxa, ČSÚ Podíl ZP k celk. výměře (%) Půdy I. a II. třídy ochrany: Úbytek ploch orné půdy Zdroj: Data ÚAP, Ekotoxa, ČSÚ C.5.3 Vlivy územního plánu na stav a vývoj území Celkový předpokládaný zábor půdy pro zastavitelné plochy dosahuje 70,86 ha, z toho 67,6 ha jsou pozemky se zemědělskou půdou, orná půda činí 32,64 ha. Výměra pozemků s melioracemi představuje cca 15 ha. Významný je zábor půd ve II. třídě ochrany. Ve většině případů se jedná o plochy převzaté z původního ÚP, nových nebo rozšiřovaných ploch je jen několik.

14 14 Zábor lesních pozemků je zanedbatelný (0,1 ha). Část zastavitelných ploch zasahuje do ochranného pásma lesa. C.6 Veřejná dopravní a technická infrastruktura C.6.1 Vybrané jevy Dopravní infrastruktura dálnice včetně ochranného pásma rychlostní komunikace včetně ochranného pásma silnice I. třídy včetně ochranného pásma silnice II. třídy včetně ochranného pásma silnice III. třídy včetně ochranného pásma místní a účelové komunikace železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma železniční dráha regionální včetně ochranného pásma koridor vysokorychlostní železniční trati vlečka včetně ochranného pásma lanová dráha včetně ochranného pásma speciální dráha včetně ochranného pásma tramvajová dráha včetně ochranného pásma trolejbusová dráha včetně ochranného pásma letiště včetně ochranných pásem letecká stavba včetně ochranných pásem vodní cesta hraniční přechod cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická trasa Technická infrastruktura technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma vodovodní síť včetně ochranného pásma technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma výrobna elektřiny včetně ochranného pásma elektrická stanice včetně ochranného pásma nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma ropovod včetně ochranného pásma produktovod včetně ochranného pásma technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma teplovod včetně ochranného pásma elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma komunikační vedení včetně ochranného pásma jaderné zařízení objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma objekt civilní ochrany

15 15 objekt požární ochrany objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky ochranné pásmo hřbitova, krematoria jiná ochranná pásma ostatní veřejná infrastruktura C.6.2 Stav území Územím prochází komunikace II/486 a přípojné komunikace III. třídy, doplněné o komunikace místního významu. V území není dostupná veřejná železnice, je zde pouze železniční vlečka soukromého dopravce. Do území zasahuje ochranné pásmo letiště Mošnov. Součástí turistického vyžití je řada cyklostezek a turistických tras. V území se nacházejí sítě běžné technické infrastruktury včetně ochranných pásem (vodovod, kanalizace, ČOV, plynovod, el. vedení včetně VVN 220 kv, telekomunikační kabely, to vše má k dispozici více než 80% obyvatel). Ve městě probíhala v minulých desetiletích intenzivní bytová výstavba. V řešeném území je rovněž hřbitov s ochranným pásmem. Vybavení území města infrastrukturou, zdroj: Data ÚAP, Ekotoxa, ČSÚ Název obce Kanalizace ČOV Vodovod Plynofikace Brušperk A A A A C.6.3 Vlivy územního plánu na stav a vývoj území Síť místních a obslužných komunikací bude při realizaci ÚP doplněna tak, aby byla zajištěna obslužnost všech návrhových ploch. Dále dojde k napojení všech technických sítí (plynovod, teplovod, vodovod, kanalizace, radiokomunikační napojení, telekomunikační napojení). Tyto vlivy jsou považovány za neutrální. C.7 Sociodemografické podmínky C.7.1 Vybrané jevy plochy občanského vybavení počet dokončených bytů k každého roku další dostupné informace, např. průměrná cena stavebního pozemku v členění podle katastrálních území, průměrná cena m 2 zemědělské půdy v členění podle katastrálních území C.7.2 Stav území V řešeném území je dostatečný potenciál lidských zdrojů (cca 3800 obyvatel, 10,26 km2, 367 obyvatel/km2). Plochy občanského vybavení ve městě jsou úměrné svým rozsahem počtu obyvatel. Vývoj počtu obyvatel ilustruje následující tabulka: Rok ( k 1.1. daného roku) změna mezi Název obce lety (%) Brušperk ,47 SO ORP ,36 Zdroj: Podklady ÚAP, Ekotoxa, 2010

16 Věková struktura obyvatelstva Název obce Rok 14 a méně a více Index stáří Brušperk 14,3% 69,3% 16,4% 1,03 SO ORP 14,4% 71,5% 14,1% 0,98 Zdroj: Podklady ÚAP, Ekotoxa, Vzdělanost obyvatelstva podle dat 2001 Obyvatelé bez Obyvatelé se SŠ Název obce vzdělání a se ZŠ Obyvatelé se SŠ s maturitou (%) Brušperk 21,08 36,45 27,87 14,60 SO ORP 22,84 39,31 25,82 12,04 Zdroj: Podklady ÚAP, Ekotoxa, 2010 Obyvatelé s VOŠ a VŠ V území je setrvalý počet obyvatel, kteří ovšem vyjíždějí za prací do větších měst a průmyslovějších lokalit, kde zpravidla využívají rovněž občanskou vybavenost. Ve městě je mateřská škola a základní škola od 1. do 9. ročníku, domov důchodců a dům s pečovatelskou službou. Podnikatelská aktivita obyvatel města je nízká. C.7.3 Vlivy územního plánu na stav a vývoj území ÚP prioritně řeší právě vývoj sociodemografických podmínek prostřednictvím zvýšení dostupnosti ploch pro individuální zástavbu v atraktivní lokalitě, po níž je v území poptávka. C.8 Bydlení C.8.1 Vybrané jevy plochy občanského vybavení počet dokončených bytů k každého roku jiné záměry další dostupné informace, např. průměrná cena stavebního pozemku v členění podle katastrálních území, průměrná cena m 2 zemědělské půdy v členění podle katastrálních území C.8.2 Stav území V území je trvale cca 10% neobydlených domů a bytů, což je ovšem dáno především strukturou osídlení s velkým počtem individuálních domů v osobním vlastnictví. Obydlenost domů Domy Trvale obydlené domy Neobydlené domy Počet nadzem. podlaží Název obce celkem celkem RD BD celkem podíl (%) Brušperk , SO ORP , Zdroj: Podklady ÚAP, Ekotoxa, 2010

17 Stáří domů ve městě Období výstavby domů Obec do r Průměrné stáří domů v letech Brušperk ,2 SO ORP ,5 Zdroj: Podklady ÚAP, Ekotoxa, 2010 na základě dat ČSÚ 2001 Neobydlené byty Trvale obydlené Neobydlené Obec Celkem celkem v RD v BD celkem podíl (%) k rekreaci Brušperk ,3 33 SO ORP , Zdroj: Podklady ÚAP, Ekotoxa, 2010 na základě dat ČSÚ 2001 Vybavenost bytů Přípoj na veřejnou Plyn zaveden do bytu Vodovod v bytě Obec kanalizaci abs. % abs. % abs. % Brušperk , , ,1 SO ORP , , ,0 Zdroj: Podklady ÚAP, Ekotoxa, 2010 na základě dat ČSÚ 2001 V území probíhá poměrně intenzivní výstavba, je zde téměř 38 dokončených bytů na 1000 obyvatel (průměr ORP činí 20 bytů na 1000 obyvatel, průměr ČR činí 28 bytů na 1000 obyvatel, průměr kraje 15,5 bytu na 1000 obyvatel). To vyvolává tlak na uvolnění ploch bydlení a ploch smíšených obytných. Dokončené byty v letech , zdroj: Podklady ÚAP, Ekotoxa, 2010 C.8.3 Vlivy územního plánu na stav a vývoj území ÚP navrhuje dostatečné výměry ploch smíšených obytných a ploch bydlení (které jsou ovšem převážně přejaty z předchozího územního plánu, nových ploch je navrhováno minimum), což bude pobídkou pro přistěhování do území města a dává předpoklad omlazení věkové struktury. C.9 Rekreace C.9.1 Vybrané jevy plochy občanského vybavení významný vyhlídkový bod

18 18 přírodní park lesy zvláštního určení další dostupné informace, např. průměrná cena stavebního pozemku v členění podle katastrálních území, průměrná cena m 2 zemědělské půdy v členění podle katastrálních území C.9.2 Stav území Území nenáleží k rekreačně krajinným celkům ORP Frýdek-Místek. Území umožňuje individuální rekreaci jak v blízkých lesích, tak díky turistickým a cyklistickým stezkám a vodním nádržím. Lesy v území jsou jak hospodářské, tak plní rekreační funkci jako lesy zvláštního určení. Rekreační potenciál zvyšuje historické jádro města s městskou památkovou zónou a dostupnost cyklotras. zdroj: Podklady ÚAP, Ekotoxa, 2010 V rámci ORP je rekreační potenciál města hodnocen jako vysoký. Pozn.: Oproti ÚAP nejsou propojeny cyklostezkou Fryčovice, Kateřinice a Trnávka. Zdroj: Ekotoxa, ÚAP, 2010 V řešeném území se nachází jedno hromadné ubytovací zařízení a několik objektů individuální rekreace. Z hlediska turistického ruchu má území nízký potenciál a území města je v ÚAP hodnoceno stupněm -1.

19 19 C.9.3 Vlivy územního plánu na stav a vývoj území ÚP přináší nové plochy, které rozšíří možnosti individuální rekreace zejména u vodních ploch. Rozšíření ÚSES a sídelní zeleně znamenají zvýšení atraktivity území. C.10 Hospodářské podmínky C.10.1 Vybrané jevy plochy výroby plochy občanského vybavení plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území další dostupné informace, například průměrná cena m 2 stavebního pozemku v členění podle katastrálních území, průměrná cena m 2 zemědělské půdy v členění podle katastrálních území C.10.2 Stav území V území se nenacházejí plochy brownfields, které by bylo možno znovu využít jako plochy pro výrobu. Daňová výtěžnost území města (dále jen DV) činila v roce ,53 tis. Kč. Průměr ORP zvedají zejména průmyslové podniky ve Frýdku-Místku a v oblasti Nošovic. Obec DV (tis. Kč) DV/obyv. (tis. Kč) % průměru SO ORP Brušperk 26198,53 6,92 68,06 SO ORP ,78 10,17 100,00 Zdroj: Ekotoxa, podklady ÚAP, 2010 ČSÚ 2009 Nezaměstnanost v ORP Frýdek-Místek překračuje 11%, v řešeném území je nižší. Obec Rok Průměr Brušperk 10,8 7,6 5,3 4,7 9,2 7,5 SO ORP 12,9 11,0 9,1 6,2 8,5 9,5 Moravskoslezský 9,0 8,1 6,6 5,4 8,0 7,4 kraj Zdroj: Ekotoxa, podklady ÚAP, 2010 ČSÚ Míra podnikatelské aktivity dosahuje zhruba průměru ORP. Obec Rok Průměr Brušperk 148,17 150,76 173,58 157,50 SO ORP 160,13 162,27 166,29 162,90 Zdroj: Ekotoxa, podklady ÚAP, 2010 ČSÚ Počet obyvatel vyjíždějících za prací je jeden z největších v ORP (údaje v následující tabulce jsou za rok 2001). Název obce Počet obyvatel Vyjíždí za zaměstnáním Dojíždí do obce za zaměstnáním Saldo za zaměstnáním Brušperk Zdroj: Ekotoxa, podklady ÚAP, 2010 ČSÚ 2001

20 20 C.10.3 Vlivy územního plánu na stav a vývoj území V území se předpokládá rozvoj podnikatelské činnosti bez negativních dopadů na okolí v plochách smíšených obytných a plochách smíšených výrobních, s rozsáhlými záměry se zde nepočítá. Výhodou je dostupnost pracovních míst v blízkých městech, kam také většina obyvatelstva vyjíždí. C.11 Průřezové jevy C.11.1 Vybrané jevy Do přehledu začlenění v předchozích deseti kapitolách nebyly zařazeny sledované jevy, které mají průřezovou povahu, jako jsou: zastavěné území vojenský újezd vymezené zóny havarijního plánování zastavitelná plocha a dále řada jevů vyjadřujících hodnoty, které mohou mít význam pro kvalitu bydlení, rekreaci i hospodářství památková rezervace včetně ochranného pásma památková zóna včetně ochranného pásma krajinná památková zóna nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma památka UNESCO včetně ochranného pásma urbanistické hodnoty region lidové architektury historicky významná stavba, soubor architektonicky významná stavba, soubor významná stavební dominanta území s archeologickými nálezy C.11.2 Stav území Území je po historické stránce velmi cenné. Nachází se zde řada nemovitých kulturních památek a městská památková rezervace. Nacházejí se zde rovněž dvě území s archeologickými nálezy. C.11.3 Vlivy územního plánu na stav a vývoj území ÚP navrhuje rozšíření zastavitelných ploch (bydlení, smíšené obytné, smíšené výrobní, občanská vybavenost, podnikání) mimo oblasti výskytu výše uvedených jevů. K jejich negativnímu dotčení nedojde při splnění regulativů územního plánu uvedených ve výrokové části textu ÚP ani pohledově. Celkově je město Brušperk hodnoceno v RURÚ ORP následovně: Obec Počet dosažených bodů Přepočtená bodová hodnota Zařazení Celkem ENV EKO SOC ENV EKO SOC obce Brušperk ,7 6,3-27,1 2c Přepočtový koef. 10,0 5,6 6,3 SO ORP Frýdek-Místek ,3 250,0 Pozn.: ENV environmentální pilíř, EKO ekonomický pilíř, SOC sociodemografický pilíř

21 21 Obec byla hodnocena negativně z hlediska environmentálního pilíře, ekonomický a sociodemografický pilíř byly hodnoceny kladně. Tento jev je v ORP ve většině obce obdobný, celkově je environmentální pilíř hodnocen nejhůře. Zdroj: RURÚ ORP 2010, Ekotoxa Hlavními problémy v řešeném území je střet záplavového území se zastavitelnými plochami a střet CHLÚ černého uhlí, případně poddolovaných a sesuvných území se zastavěným územím města.

22 22 D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ (SWOT) Součástí VVURÚ je analýza předpokládaných jevů na výsledky SWOT analýzy RURÚ, tj. jak jsou silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby území ovlivněné ÚP. V levé části tabulek jsou uvedeny jevy ze SWOT analýzy týkající se území města. V pravém sloupci tabulek je vyhodnocen vliv ÚP na tyto jevy s přihlédnutím k Politice územního rozvoje České republiky (dále jen PÚR) a ZÚR Moravskoslezského kraje. D.1 Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území D.1.1 Horninové prostředí a geologie vliv ÚP na eliminaci nebo snížení hrozeb vliv těžby na povrch, poddolovaná a sesuvná území, CHLÚ střety zájmů těžby surovin s limity využití území a dalšími hodnotami území Bez vlivu. ÚP nevymezuje žádné plochy pro těžbu a využívání ložisek. Střety nejsou v dané chvíli řešitelné. omezení investičního rozvoje na poddolovaném území bez podstatných vlivů D.1.2 Vodní režim vliv ÚP na eliminaci nebo snížení hrozeb záplavové území Ondřejnice, včetně Q100 vysoká eroze zemědělských půd v záplavových oblastech potenciální záplavy při vodních stavech vyšších než Q100 ÚP navrhuje v záplavovém území pouze zastavitelné plochy převzaté z původního ÚP. Tyto plochy nelze v současné době navrátit zpět do nezastavitelných ploch. Jsou navrhována protierozní opatření zvýšení podílu zeleně v území nové plochy zeleně a ÚSES. Neutrální až mírně pozitivní vliv v porovnání s původním ÚP. Ošetřeno navrženými podmínkami realizace nutnost zasakování nebo retence dešťových vod. V případě realizace snižujících opatření bez vlivu. nebezpečí vylidňování území ohrožených povodněmi nedostatečná povodňová ochrana některých částí města Bez vlivu. Bez vlivu. D.1.3 Hygiena životního prostředí vliv ÚP na eliminaci nebo snížení hrozeb neřešení starých ekologických zátěží na území města další zdražování plynu a elektřiny návrat k vytápění nekvalitním uhlím, dřevem, atd. místní znečištění ovzduší vznik nových zdrojů znečištění ovzduší výskyt civilizačních chorob v souvislosti se zhoršováním životního prostředí, zejména z důvodu zhoršené kvality ovzduší Bez vlivu, není ÚP řešeno. Neutrální nebo mírně negativní vliv. V lokalitě je navržen rozvod plynu, avšak konečný způsob vytápění nemůže ÚP ovlivnit. Vznik nových zdrojů znečišťování ve větším měřítku se neočekává, resp. vzniknout nové individuální zdroje vytápění díky nové zástavbě. Bez vlivu, tuto otázku nelze řešit v ÚP

23 23 D.1.4 Ochrana přírody a krajiny vliv ÚP na eliminaci nebo snížení hrozeb likvidace kvalitních ploch zeleně rozvojem zastavitelných ploch likvidace, degradace ploch lesa rozvojem zastavitelných ploch problematická realizace navržených (nefunkčních) prvků ÚSES D.1.5 ZPF a PUPFL vliv ÚP na eliminaci nebo snížení hrozeb likvidace kvalitních ploch půd nejvyšší kvality I. a II. třídy ochrany rozvojem zastavitelných ploch likvidace, degradace ploch lesa rozvojem zastavitelných ploch odlesňování či špatný stav lesů má negativní dopad na širší okolí, snížení retenční schopnosti lesa, změna mikroklimatu Bez podstatného vlivu, resp. mírně pozitivní vliv v lokalitě bude zastavována orná půda, nenastanou zásahy do ploch kvalitní zeleně, předpokládá se i realizace nových ploch zeleně. Negativní zásahy do lesních porostů jsou minimální, část ploch se ale nachází v OP lesa. Pozitivní vliv ÚSES ÚP posiluje o nové plochy. Nejvýznamnější negativní vliv. Rozvojové plochy řešené ÚP jsou navrhovány i v lokalitách s I. a II. třídou ochrany, celkově je odnětí ZPF včetně ploch s provedenými investicemi významné, i s přihlédnutím ke skutečnosti, že většina návrhových ploch je převzata z původního ÚP. Jedna z návrhových ploch pro komunikace je vedena přes malou část lesního porostu. Opatřením pro částečnou kompenzaci je realizace ploch zeleně v řešeném území. Negativní zásahy do lesních porostů jsou minimální. Bez vlivu kromě výše uvedených. D.1.6 Veřejná dopravní a technická infrastruktura vliv ÚP na eliminaci nebo snížení hrozeb nebezpečí nárůstu individuální i nákladní dopravy vlivem nové zástavby mírně negativní vliv, bez podstatných očekávaných dopadů D.1.7 Sociodemografické podmínky vliv ÚP na eliminaci nebo snížení hrozeb prodlužování délky doby nezaměstnanosti a zvyšování počtu dlouhodobě nezaměstnaných zvyšující se počet nezaměstnaných v rizikových skupinách růst marginálních skupin obyvatelstva (dlouhodobě nezaměstnaní, bezdomovci, nezaměstnaní absolventi apod.) ohrožených sociální exkluzí a jejich nedostatečná integrace do společnosti, neřešení či lhostejný přístup k bariérám v podnikání ekonomická recese zvyšující nezaměstnanost pokračující odliv kvalifikované pracovní síly ( odliv mozků ), zejména absolventů VŠ a odborníků stárnutí populace Bez vlivu nebo mírně pozitivní vliv díky nabídce nových ploch smíšených obytných, ploch bydlení a ploch pro výrobu.

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

M:BSTSKA CAST PRAHA 8

M:BSTSKA CAST PRAHA 8 r M:BSTSKA CAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejněni: ~tp. ý( r)2ort Poslední den zveřejnění: Počet listů: t/i ÚZEMNí ENERGETICKÁ KONCEPCE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE 2014 OZNÁMENí KONCEPCE

Více

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Stupeň dokumentace: Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Pořizovatel: Obec Kozomín, Středočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Změna č. 3 územního plánu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/3937-2014/ 5915-2013/Ru Spis. a skart. znak: 326.1 Počet příloh:

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který Změnu č.1 ÚP Vídeň vydal: Zastupitelstvo obce Vídeň Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1 Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1.. A1 T e x t o v á č á s t ZÁZNAM O ÚČ INOSTI: Pořizovatel: Městský úřad Žďár nad Sázavou; odbor rozvoje a územního plánování Oprávněná

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více