Územní plán Brušperk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územní plán Brušperk"

Transkript

1 Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, Mokré Lazce tekl osvědčení č. j /ENV/11

2 2 OBSAH C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ REALIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ C.1 Horninové prostředí a geologie 7 C.2 Vodní režim 7 C.3 Hygiena životního prostředí 9 C.4 Ochrana přírody a krajiny 10 C.5 Zemědělský půdní fond a pozemky plnící funkci lesa (ZPF a PUPFL) 12 C.6 Veřejná dopravní a technická infrastruktura 14 C.7 Sociodemografické podmínky 15 C.8 Bydlení 16 C.9 Rekreace 18 C.10 Hospodářské podmínky 19 C.11 Průřezové jevy 20 D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ (SWOT) 22 D.1 Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území 22 D.2 Vliv na posílení slabých stránek řešeného území 24 D.3 Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území 26 D.4 Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území 28 E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU REALIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 29 F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ SHRNUTÍ 31 F.1 Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostřední, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území 31 F.2 Shrnutí přínosu realizace územního plánu 32

3 3 ÚVOD Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. byly pro předmětné území zpracovány Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek (dále jen ÚAP). Tyto ÚAP byly dále v roce 2010 aktualizovány. Součástí ÚAP byl Rozbor udržitelného rozvoje území (dále jen RURÚ), který dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. obsahoval zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území v několika tematických skupinách. Vybrané sledované jevy uvedené v RURÚ jsou v této části C Vyhodnocení vlivů Územního plánu Brušperka (dále jen ÚP) na trvale udržitelný rozvoj sledovány a hodnoceny v samostatných kapitolách. Každá kapitola je rozdělena na tři části. První z nich obsahuje seznam vybraných jevů dle ÚAP. Jevy, které jsou ovlivněny ÚP, jsou vyznačeny tučným proloženým písmem. Druhá část kapitoly popisuje současný stav jevů v řešeném území, třetí část popisuje samotné vlivy ÚP na tyto jevy. Na následujícím obrázku je uveden zákres problémových jevů v řešeném území. Problémový výkres RURÚ ÚAP 2010 rozvoj Vyhodnocení vlivu ÚP Brušperka na trvale udržitelný

4 4 Legenda problémového výkresu Převzato z ÚAP ORP Frýdek-Místek - RURÚ 2010 Na základě výše uvedeného problémového výkresu byly identifikovány hlavní problémy, spočívající v odlišném průběhu ÚSES (návrh dle ZÚR MSK a ÚPN VÚC Beskydy), střetu zástavy s poddolovaným a záplavovým územím, střetu návrhu silnice I. a II. třídy s půdami I. a II. třídy ochrany a v existenci staré ekologické zátěže. rozvoj Vyhodnocení vlivu ÚP Brušperka na trvale udržitelný

5 5 Výkres limitů s legendou, převzato z RURÚ ÚAP 2010

6 6

7 7 C.1 Horninové prostředí a geologie C.1.1 Vybrané jevy dobývací prostor chráněné ložiskové území chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry ložisko nerostných surovin poddolované území sesuvné území a území jiných geologických rizik staré důlní dílo odval, výsypka, odkaliště, halda C.1.2 Stav území V řešeném území se vyskytují jevy vyznačené v oddílu C.1.1 tučným písmem. Území je charakterizováno jako značně ovlivněné důlní činností. Sesuvné území zasahující do zastavěného území obce je slabou stránkou jejího rozvoje. C.1.3 Vlivy územního plánu na stav a vývoj území Zdroj: Data ÚAP Ekotoxa, 2010 ÚP nemá vliv na výše uvedené jevy, avšak podle možností je respektuje. Jsou zachovány plochy převzaté z předchozího ÚP, u nichž není možno v současné době zajistit jejich majetkoprávní vypořádání. Pro záměry umisťované ve střetových plochách musí být v rámci územního rozhodování stanoveny podmínky pro jejich realizaci. C.2 Vodní režim C.2.1 Vybrané jevy vodní zdroj podzemní, povrchové vody; včetně ochranných pásem chráněná oblast přirozené akumulace vod

8 zranitelná oblast vodní útvar povrchových, podzemních vod vodní nádrž povodí vodního toku, rozvodnice záplavové území aktivní zóna záplavového území území určené k rozlivům povodní území zvláštní povodně pod vodním dílem objekt/zařízení protipovodňové ochrany přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody; včetně ochranných pásem lázeňské místo; vnitřní, vnější území lázeňského místa C.2.2 Stav území 8 Páteří hydrologického systému je vodní tok Ondřejnice se svými přítoky. Ondřejnice má vymezeno záplavové území, které je v částečném střetu se zastavitelným územím obce včetně některých návrhových ploch. Ve všech případech se ale jedná o plochy převzaté z předchozího schváleného územního plánu, které nelze z hlediska majetkoprávních vztahů vrátit zpět do zastavitelných ploch. Do řešeného území zasahují vodní nádrže Brušperk I-III. Území spadá do zranitelných oblastí dle nařízení vlády č. 262/2012. Obec plocha sklonité orné půdy (ha) plocha orné půdy (ha) Brušperk 15,93 327,31 4,87 Celkem 397, ,87 4,42 Výměry sklonitých pozemků město a území ORP, zdroj: data Ekotoxa 2010 Obec Vodní tok (Q 100 ) zaplavená plocha při Q 100 (ha) Brušperk Ondřejnice 78,98 Plocha záplavového území, zdroj: HEIS VÚV 2010 procento sklonité orné půdy z orné celkové (%) Obec Ekologický stav Chemický stav nejistý rizikový nejistý rizikový Brušperk Rizikovost povrchových tekoucích vod, zdroj: HEIS VÚV 2004 Obec % plochy útvarů podzemních vod s hodnocením rizikový kvantitativní stav chemický stav Brušperk 0 0 Rizikovost podzemních vod, zdroj: HEIS VÚV 2004 C.2.3 Vlivy územního plánu na stav a vývoj území ÚP respektuje (s výše uvedenou výjimkou ploch převzatých z předchozího ÚP) vybrané hodnocené jevy a nenavrhuje nové plochy, které by s nimi byly ve střetu. Návrh ÚP deklaruje podporu protipovodňovým opatřením v území obce spočívajícím zejména v rozšíření ploch

9 9 zeleně a ÚSES, které slouží mimo jiné pro zvýšení retenční schopnosti půdy a jako protierozní opatření. C.3 Hygiena životního prostředí C.3.1 Vybrané jevy staré zátěže území a kontaminované plochy oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší odval, výsypka, odkaliště, halda objekty nebo zařízení zařazené do skupiny a nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami skládka včetně ochranného pásma spalovna včetně ochranného pásma zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma silnice I. třídy včetně ochranného pásma silnice II. třídy včetně ochranného pásma letiště včetně ochranných pásem C.3.2 Stav území V území je evidována stará ekologická zátěž bývalá skládka komunálního odpadu. Zdroj: ÚAP podklady, Ekotoxa, 2010 Celé správní území spadá do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, kde jsou překračovány imisní limity pro PM10 na 100% území. Dále je zde na 100 % území překračována hodnota cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren. V území stavebního úřadu města Brušperk jako u součásti aglomerace Moravskoslezský kraj jsou rovněž překračovány cílové imisní limity pro ochranu zdraví lidí pro O 3 (přízemní ozón). Významné zdroje průmyslového charakteru se v řešeném území nevyskytují, znečištění ovzduší je dáno především dálkovým přenosem z okolních průmyslových oblastí (z Ostravska i z Polska). Zastavěné území je zatíženo dopravou z významných silničních tahů následovně: Páteřní komunikací města je komunikace II/486. Ta ve sčítacích bodech podle výsledků sčítání intenzity průjezdů z roku 2010 vykazuje hodnoty: : 3798 vozidel, z toho 405 těžkých nákladních (u zaústění do I/58) : 4739 vozidel, z toho 432 těžkých nákladních (u Fryčovic) Na komunikaci III/4787 ve sčítacím bodě bylo vykázáno 1521 vozidel, z toho 232 těžkých nákladních, u komunikace III/4806 ve sčítacím bod bylo vykázáno 932 vozidel, z toho 76 těžkých nákladních. Správní území obce je dotčeno ochranným pásmem letiště Mošnov, což vyžaduje výškovou regulaci staveb.

10 10 C.3.3 Vlivy územního plánu na stav a vývoj území ÚP nevytváří předpoklady pro významné ovlivnění kvality ovzduší v území. Mírně negativně bude působit očekávaný nárůst dopravy pro obsluhu předmětného území, ovšem s přihlédnutím ke stávajícímu stavu okolí veřejných komunikací se bude jednat o akceptovatelný subjektivně nesledovatelný vliv. V území je navržena územní rezerva pro přeložku silnice II/486. Regulativy územního plánu dávají dostatečný předpoklad pro splnění požadavku ochranného pásma letiště Mošnov. C.4 Ochrana přírody a krajiny C.4.1 Vybrané jevy oblast krajinného rázu a její charakteristika místo krajinného rázu a jeho charakteristika místo významné události významný vyhlídkový bod územní systém ekologické stability registrovaný významný krajinný prvek, pokud není vyjádřen jinou položkou významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou přechodně chráněná plocha národní park včetně zón a ochranného pásma chráněná krajinná oblast včetně zón národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma přírodní rezervace včetně ochranného pásma národní přírodní památka včetně ochranného pásma přírodní park přírodní památka včetně ochranného pásma památný strom včetně ochranného pásma biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO evropsky významná lokalita ptačí oblast lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem hranice biochor C.4.2 Stav území V území se nachází řada významných krajinných prvků ze zákona (dále jen VKP) - lesy, vodní toky, vodní nádrže, údolní nivy, liniová společenstva. V lesních porostech a v okolí vodotečí protékajících územím nelze vyloučit výskyt zvláště chráněných druhů, zejména obojživelníků a ptáků, ovšem lze vyloučit (i při jejich potenciálním výskytu) jejich významné dotčení. Malá severovýchodní část k. ú. Brušperk patří do biochory 3Ro bioregionu 2.3 Ostravský (podprovincie polonská), většina k. ú. Brušperk do biochor 3BC, 3PK, 4Do, 4Nh bioregionu 3.5 Podbeskydský (podprovincie západokarpatská). Do území v jeho severní části zasahuje vyšší ÚSES, lokální úroveň je v území stabilizována a dále rozvíjena.

11 11 Zdroj: Podklady ÚAP, Ekotoxa 2010 Koeficient ekologické stability Obec KES hodnocení indikátoru Brušperk 0, KES 0,4-0,89 území málo stabilní Zdroj: Data ÚAP, Ekotoxa, 2010 V území není vymezena oblast krajinného rázu. Území spadá do krajinné oblasti Příborská pahorkatina. Jedná se o oblast s významnými německými kulturními vlivy, okraj staré sídelní oblasti, sídelní struktura stabilizovaná v středověku, dominuje zemědělství (v minulosti chov dobytka, dnes spíše obilnářství), místy významný průmysl a další vybavenost, v okolí menších obcí zachovány fragmenty historické plužiny. Oblast má otevřenou pohledově exponovanou krajinnou scénu, výrazný projev makrostruktur polí, s výrazným projevem krajinných horizontů

12 12 (zejména Beskyd). Ohrožením je extenzivní rozvoj sídel a suburbanizace, intenzivní zástavba zemědělských ploch, změna pohledových horizontů, změna vnějšího vzhledu historických sídel. Maloplošná ani velkoplošná zvláště chráněná území se v řešeném území nevyskytují. Zdroj: Podklady ÚAP, Ekotoxa 2010 C.4.3 Vlivy územního plánu na stav a vývoj území ÚP přináší stabilizaci a rozšíření ÚSES a zlepšuje jejich potenciální funkčnost a průchodnost územím. Negativní zásahy do VKP nejsou navrhovány. Ochranné pásmo lesa bude respektováno. ÚP klade důraz na ochranu krajinného rázu) sídla. C.5 Zemědělský půdní fond a pozemky plnící funkci lesa (ZPF a PUPFL) C.5.1 Vybrané jevy lesy ochranné lesy zvláštního určení lesy hospodářské vzdálenost 50 m od okraje lesa bonitovaná půdně ekologická jednotka investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti C.5.2 Stav území V území jsou evidovány lesy ochranné (lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí) a lesy hospodářské. Zemědělská půda ve správním území města tvoří 75% výměry, lesnatost je kolem 12%. Změna výměry ZPF mezi rokem 2003 a 2010 činí -0,28%, což lze hodnotit jako pozitivní - malý pokles. Obec Celková výměra (ha) Plocha lesa (ha) Lesnatost (%) Brušperk ,4 12,2 Zdroj: Data ÚAP, Ekotoxa, ČSÚ

13 13 Kategorie lesa, Zdroj: Data ÚAP, Ekotoxa, ČSÚ Správní území Brušperk podle bonitace zemědělského půdního fondu patří do klimatického regionu 6: MT3 - mírně teplý (až teplý), vlhký. Půdy spadají do typu fluvizemě, kambizemě a hnědozemí, v území se nachází půdy všech tříd ochrany, včetně půd s nejvyšším stupněm ochrany. Část půd je meliorována. Název obce Celková výměra (ha) Orná půda (ha) Zahrady (ha) Ovocné sady (ha) TTP (ha) Zemědělská půda (ha) Brušperk Celkem ORP Zdroj: Data ÚAP, Ekotoxa, ČSÚ Podíl ZP k celk. výměře (%) Půdy I. a II. třídy ochrany: Úbytek ploch orné půdy Zdroj: Data ÚAP, Ekotoxa, ČSÚ C.5.3 Vlivy územního plánu na stav a vývoj území Celkový předpokládaný zábor půdy pro zastavitelné plochy dosahuje 70,86 ha, z toho 67,6 ha jsou pozemky se zemědělskou půdou, orná půda činí 32,64 ha. Výměra pozemků s melioracemi představuje cca 15 ha. Významný je zábor půd ve II. třídě ochrany. Ve většině případů se jedná o plochy převzaté z původního ÚP, nových nebo rozšiřovaných ploch je jen několik.

14 14 Zábor lesních pozemků je zanedbatelný (0,1 ha). Část zastavitelných ploch zasahuje do ochranného pásma lesa. C.6 Veřejná dopravní a technická infrastruktura C.6.1 Vybrané jevy Dopravní infrastruktura dálnice včetně ochranného pásma rychlostní komunikace včetně ochranného pásma silnice I. třídy včetně ochranného pásma silnice II. třídy včetně ochranného pásma silnice III. třídy včetně ochranného pásma místní a účelové komunikace železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma železniční dráha regionální včetně ochranného pásma koridor vysokorychlostní železniční trati vlečka včetně ochranného pásma lanová dráha včetně ochranného pásma speciální dráha včetně ochranného pásma tramvajová dráha včetně ochranného pásma trolejbusová dráha včetně ochranného pásma letiště včetně ochranných pásem letecká stavba včetně ochranných pásem vodní cesta hraniční přechod cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická trasa Technická infrastruktura technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma vodovodní síť včetně ochranného pásma technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma výrobna elektřiny včetně ochranného pásma elektrická stanice včetně ochranného pásma nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma ropovod včetně ochranného pásma produktovod včetně ochranného pásma technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma teplovod včetně ochranného pásma elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma komunikační vedení včetně ochranného pásma jaderné zařízení objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma objekt civilní ochrany

15 15 objekt požární ochrany objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky ochranné pásmo hřbitova, krematoria jiná ochranná pásma ostatní veřejná infrastruktura C.6.2 Stav území Územím prochází komunikace II/486 a přípojné komunikace III. třídy, doplněné o komunikace místního významu. V území není dostupná veřejná železnice, je zde pouze železniční vlečka soukromého dopravce. Do území zasahuje ochranné pásmo letiště Mošnov. Součástí turistického vyžití je řada cyklostezek a turistických tras. V území se nacházejí sítě běžné technické infrastruktury včetně ochranných pásem (vodovod, kanalizace, ČOV, plynovod, el. vedení včetně VVN 220 kv, telekomunikační kabely, to vše má k dispozici více než 80% obyvatel). Ve městě probíhala v minulých desetiletích intenzivní bytová výstavba. V řešeném území je rovněž hřbitov s ochranným pásmem. Vybavení území města infrastrukturou, zdroj: Data ÚAP, Ekotoxa, ČSÚ Název obce Kanalizace ČOV Vodovod Plynofikace Brušperk A A A A C.6.3 Vlivy územního plánu na stav a vývoj území Síť místních a obslužných komunikací bude při realizaci ÚP doplněna tak, aby byla zajištěna obslužnost všech návrhových ploch. Dále dojde k napojení všech technických sítí (plynovod, teplovod, vodovod, kanalizace, radiokomunikační napojení, telekomunikační napojení). Tyto vlivy jsou považovány za neutrální. C.7 Sociodemografické podmínky C.7.1 Vybrané jevy plochy občanského vybavení počet dokončených bytů k každého roku další dostupné informace, např. průměrná cena stavebního pozemku v členění podle katastrálních území, průměrná cena m 2 zemědělské půdy v členění podle katastrálních území C.7.2 Stav území V řešeném území je dostatečný potenciál lidských zdrojů (cca 3800 obyvatel, 10,26 km2, 367 obyvatel/km2). Plochy občanského vybavení ve městě jsou úměrné svým rozsahem počtu obyvatel. Vývoj počtu obyvatel ilustruje následující tabulka: Rok ( k 1.1. daného roku) změna mezi Název obce lety (%) Brušperk ,47 SO ORP ,36 Zdroj: Podklady ÚAP, Ekotoxa, 2010

16 Věková struktura obyvatelstva Název obce Rok 14 a méně a více Index stáří Brušperk 14,3% 69,3% 16,4% 1,03 SO ORP 14,4% 71,5% 14,1% 0,98 Zdroj: Podklady ÚAP, Ekotoxa, Vzdělanost obyvatelstva podle dat 2001 Obyvatelé bez Obyvatelé se SŠ Název obce vzdělání a se ZŠ Obyvatelé se SŠ s maturitou (%) Brušperk 21,08 36,45 27,87 14,60 SO ORP 22,84 39,31 25,82 12,04 Zdroj: Podklady ÚAP, Ekotoxa, 2010 Obyvatelé s VOŠ a VŠ V území je setrvalý počet obyvatel, kteří ovšem vyjíždějí za prací do větších měst a průmyslovějších lokalit, kde zpravidla využívají rovněž občanskou vybavenost. Ve městě je mateřská škola a základní škola od 1. do 9. ročníku, domov důchodců a dům s pečovatelskou službou. Podnikatelská aktivita obyvatel města je nízká. C.7.3 Vlivy územního plánu na stav a vývoj území ÚP prioritně řeší právě vývoj sociodemografických podmínek prostřednictvím zvýšení dostupnosti ploch pro individuální zástavbu v atraktivní lokalitě, po níž je v území poptávka. C.8 Bydlení C.8.1 Vybrané jevy plochy občanského vybavení počet dokončených bytů k každého roku jiné záměry další dostupné informace, např. průměrná cena stavebního pozemku v členění podle katastrálních území, průměrná cena m 2 zemědělské půdy v členění podle katastrálních území C.8.2 Stav území V území je trvale cca 10% neobydlených domů a bytů, což je ovšem dáno především strukturou osídlení s velkým počtem individuálních domů v osobním vlastnictví. Obydlenost domů Domy Trvale obydlené domy Neobydlené domy Počet nadzem. podlaží Název obce celkem celkem RD BD celkem podíl (%) Brušperk , SO ORP , Zdroj: Podklady ÚAP, Ekotoxa, 2010

17 Stáří domů ve městě Období výstavby domů Obec do r Průměrné stáří domů v letech Brušperk ,2 SO ORP ,5 Zdroj: Podklady ÚAP, Ekotoxa, 2010 na základě dat ČSÚ 2001 Neobydlené byty Trvale obydlené Neobydlené Obec Celkem celkem v RD v BD celkem podíl (%) k rekreaci Brušperk ,3 33 SO ORP , Zdroj: Podklady ÚAP, Ekotoxa, 2010 na základě dat ČSÚ 2001 Vybavenost bytů Přípoj na veřejnou Plyn zaveden do bytu Vodovod v bytě Obec kanalizaci abs. % abs. % abs. % Brušperk , , ,1 SO ORP , , ,0 Zdroj: Podklady ÚAP, Ekotoxa, 2010 na základě dat ČSÚ 2001 V území probíhá poměrně intenzivní výstavba, je zde téměř 38 dokončených bytů na 1000 obyvatel (průměr ORP činí 20 bytů na 1000 obyvatel, průměr ČR činí 28 bytů na 1000 obyvatel, průměr kraje 15,5 bytu na 1000 obyvatel). To vyvolává tlak na uvolnění ploch bydlení a ploch smíšených obytných. Dokončené byty v letech , zdroj: Podklady ÚAP, Ekotoxa, 2010 C.8.3 Vlivy územního plánu na stav a vývoj území ÚP navrhuje dostatečné výměry ploch smíšených obytných a ploch bydlení (které jsou ovšem převážně přejaty z předchozího územního plánu, nových ploch je navrhováno minimum), což bude pobídkou pro přistěhování do území města a dává předpoklad omlazení věkové struktury. C.9 Rekreace C.9.1 Vybrané jevy plochy občanského vybavení významný vyhlídkový bod

18 18 přírodní park lesy zvláštního určení další dostupné informace, např. průměrná cena stavebního pozemku v členění podle katastrálních území, průměrná cena m 2 zemědělské půdy v členění podle katastrálních území C.9.2 Stav území Území nenáleží k rekreačně krajinným celkům ORP Frýdek-Místek. Území umožňuje individuální rekreaci jak v blízkých lesích, tak díky turistickým a cyklistickým stezkám a vodním nádržím. Lesy v území jsou jak hospodářské, tak plní rekreační funkci jako lesy zvláštního určení. Rekreační potenciál zvyšuje historické jádro města s městskou památkovou zónou a dostupnost cyklotras. zdroj: Podklady ÚAP, Ekotoxa, 2010 V rámci ORP je rekreační potenciál města hodnocen jako vysoký. Pozn.: Oproti ÚAP nejsou propojeny cyklostezkou Fryčovice, Kateřinice a Trnávka. Zdroj: Ekotoxa, ÚAP, 2010 V řešeném území se nachází jedno hromadné ubytovací zařízení a několik objektů individuální rekreace. Z hlediska turistického ruchu má území nízký potenciál a území města je v ÚAP hodnoceno stupněm -1.

19 19 C.9.3 Vlivy územního plánu na stav a vývoj území ÚP přináší nové plochy, které rozšíří možnosti individuální rekreace zejména u vodních ploch. Rozšíření ÚSES a sídelní zeleně znamenají zvýšení atraktivity území. C.10 Hospodářské podmínky C.10.1 Vybrané jevy plochy výroby plochy občanského vybavení plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území další dostupné informace, například průměrná cena m 2 stavebního pozemku v členění podle katastrálních území, průměrná cena m 2 zemědělské půdy v členění podle katastrálních území C.10.2 Stav území V území se nenacházejí plochy brownfields, které by bylo možno znovu využít jako plochy pro výrobu. Daňová výtěžnost území města (dále jen DV) činila v roce ,53 tis. Kč. Průměr ORP zvedají zejména průmyslové podniky ve Frýdku-Místku a v oblasti Nošovic. Obec DV (tis. Kč) DV/obyv. (tis. Kč) % průměru SO ORP Brušperk 26198,53 6,92 68,06 SO ORP ,78 10,17 100,00 Zdroj: Ekotoxa, podklady ÚAP, 2010 ČSÚ 2009 Nezaměstnanost v ORP Frýdek-Místek překračuje 11%, v řešeném území je nižší. Obec Rok Průměr Brušperk 10,8 7,6 5,3 4,7 9,2 7,5 SO ORP 12,9 11,0 9,1 6,2 8,5 9,5 Moravskoslezský 9,0 8,1 6,6 5,4 8,0 7,4 kraj Zdroj: Ekotoxa, podklady ÚAP, 2010 ČSÚ Míra podnikatelské aktivity dosahuje zhruba průměru ORP. Obec Rok Průměr Brušperk 148,17 150,76 173,58 157,50 SO ORP 160,13 162,27 166,29 162,90 Zdroj: Ekotoxa, podklady ÚAP, 2010 ČSÚ Počet obyvatel vyjíždějících za prací je jeden z největších v ORP (údaje v následující tabulce jsou za rok 2001). Název obce Počet obyvatel Vyjíždí za zaměstnáním Dojíždí do obce za zaměstnáním Saldo za zaměstnáním Brušperk Zdroj: Ekotoxa, podklady ÚAP, 2010 ČSÚ 2001

20 20 C.10.3 Vlivy územního plánu na stav a vývoj území V území se předpokládá rozvoj podnikatelské činnosti bez negativních dopadů na okolí v plochách smíšených obytných a plochách smíšených výrobních, s rozsáhlými záměry se zde nepočítá. Výhodou je dostupnost pracovních míst v blízkých městech, kam také většina obyvatelstva vyjíždí. C.11 Průřezové jevy C.11.1 Vybrané jevy Do přehledu začlenění v předchozích deseti kapitolách nebyly zařazeny sledované jevy, které mají průřezovou povahu, jako jsou: zastavěné území vojenský újezd vymezené zóny havarijního plánování zastavitelná plocha a dále řada jevů vyjadřujících hodnoty, které mohou mít význam pro kvalitu bydlení, rekreaci i hospodářství památková rezervace včetně ochranného pásma památková zóna včetně ochranného pásma krajinná památková zóna nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma památka UNESCO včetně ochranného pásma urbanistické hodnoty region lidové architektury historicky významná stavba, soubor architektonicky významná stavba, soubor významná stavební dominanta území s archeologickými nálezy C.11.2 Stav území Území je po historické stránce velmi cenné. Nachází se zde řada nemovitých kulturních památek a městská památková rezervace. Nacházejí se zde rovněž dvě území s archeologickými nálezy. C.11.3 Vlivy územního plánu na stav a vývoj území ÚP navrhuje rozšíření zastavitelných ploch (bydlení, smíšené obytné, smíšené výrobní, občanská vybavenost, podnikání) mimo oblasti výskytu výše uvedených jevů. K jejich negativnímu dotčení nedojde při splnění regulativů územního plánu uvedených ve výrokové části textu ÚP ani pohledově. Celkově je město Brušperk hodnoceno v RURÚ ORP následovně: Obec Počet dosažených bodů Přepočtená bodová hodnota Zařazení Celkem ENV EKO SOC ENV EKO SOC obce Brušperk ,7 6,3-27,1 2c Přepočtový koef. 10,0 5,6 6,3 SO ORP Frýdek-Místek ,3 250,0 Pozn.: ENV environmentální pilíř, EKO ekonomický pilíř, SOC sociodemografický pilíř

21 21 Obec byla hodnocena negativně z hlediska environmentálního pilíře, ekonomický a sociodemografický pilíř byly hodnoceny kladně. Tento jev je v ORP ve většině obce obdobný, celkově je environmentální pilíř hodnocen nejhůře. Zdroj: RURÚ ORP 2010, Ekotoxa Hlavními problémy v řešeném území je střet záplavového území se zastavitelnými plochami a střet CHLÚ černého uhlí, případně poddolovaných a sesuvných území se zastavěným územím města.

22 22 D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ (SWOT) Součástí VVURÚ je analýza předpokládaných jevů na výsledky SWOT analýzy RURÚ, tj. jak jsou silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby území ovlivněné ÚP. V levé části tabulek jsou uvedeny jevy ze SWOT analýzy týkající se území města. V pravém sloupci tabulek je vyhodnocen vliv ÚP na tyto jevy s přihlédnutím k Politice územního rozvoje České republiky (dále jen PÚR) a ZÚR Moravskoslezského kraje. D.1 Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území D.1.1 Horninové prostředí a geologie vliv ÚP na eliminaci nebo snížení hrozeb vliv těžby na povrch, poddolovaná a sesuvná území, CHLÚ střety zájmů těžby surovin s limity využití území a dalšími hodnotami území Bez vlivu. ÚP nevymezuje žádné plochy pro těžbu a využívání ložisek. Střety nejsou v dané chvíli řešitelné. omezení investičního rozvoje na poddolovaném území bez podstatných vlivů D.1.2 Vodní režim vliv ÚP na eliminaci nebo snížení hrozeb záplavové území Ondřejnice, včetně Q100 vysoká eroze zemědělských půd v záplavových oblastech potenciální záplavy při vodních stavech vyšších než Q100 ÚP navrhuje v záplavovém území pouze zastavitelné plochy převzaté z původního ÚP. Tyto plochy nelze v současné době navrátit zpět do nezastavitelných ploch. Jsou navrhována protierozní opatření zvýšení podílu zeleně v území nové plochy zeleně a ÚSES. Neutrální až mírně pozitivní vliv v porovnání s původním ÚP. Ošetřeno navrženými podmínkami realizace nutnost zasakování nebo retence dešťových vod. V případě realizace snižujících opatření bez vlivu. nebezpečí vylidňování území ohrožených povodněmi nedostatečná povodňová ochrana některých částí města Bez vlivu. Bez vlivu. D.1.3 Hygiena životního prostředí vliv ÚP na eliminaci nebo snížení hrozeb neřešení starých ekologických zátěží na území města další zdražování plynu a elektřiny návrat k vytápění nekvalitním uhlím, dřevem, atd. místní znečištění ovzduší vznik nových zdrojů znečištění ovzduší výskyt civilizačních chorob v souvislosti se zhoršováním životního prostředí, zejména z důvodu zhoršené kvality ovzduší Bez vlivu, není ÚP řešeno. Neutrální nebo mírně negativní vliv. V lokalitě je navržen rozvod plynu, avšak konečný způsob vytápění nemůže ÚP ovlivnit. Vznik nových zdrojů znečišťování ve větším měřítku se neočekává, resp. vzniknout nové individuální zdroje vytápění díky nové zástavbě. Bez vlivu, tuto otázku nelze řešit v ÚP

23 23 D.1.4 Ochrana přírody a krajiny vliv ÚP na eliminaci nebo snížení hrozeb likvidace kvalitních ploch zeleně rozvojem zastavitelných ploch likvidace, degradace ploch lesa rozvojem zastavitelných ploch problematická realizace navržených (nefunkčních) prvků ÚSES D.1.5 ZPF a PUPFL vliv ÚP na eliminaci nebo snížení hrozeb likvidace kvalitních ploch půd nejvyšší kvality I. a II. třídy ochrany rozvojem zastavitelných ploch likvidace, degradace ploch lesa rozvojem zastavitelných ploch odlesňování či špatný stav lesů má negativní dopad na širší okolí, snížení retenční schopnosti lesa, změna mikroklimatu Bez podstatného vlivu, resp. mírně pozitivní vliv v lokalitě bude zastavována orná půda, nenastanou zásahy do ploch kvalitní zeleně, předpokládá se i realizace nových ploch zeleně. Negativní zásahy do lesních porostů jsou minimální, část ploch se ale nachází v OP lesa. Pozitivní vliv ÚSES ÚP posiluje o nové plochy. Nejvýznamnější negativní vliv. Rozvojové plochy řešené ÚP jsou navrhovány i v lokalitách s I. a II. třídou ochrany, celkově je odnětí ZPF včetně ploch s provedenými investicemi významné, i s přihlédnutím ke skutečnosti, že většina návrhových ploch je převzata z původního ÚP. Jedna z návrhových ploch pro komunikace je vedena přes malou část lesního porostu. Opatřením pro částečnou kompenzaci je realizace ploch zeleně v řešeném území. Negativní zásahy do lesních porostů jsou minimální. Bez vlivu kromě výše uvedených. D.1.6 Veřejná dopravní a technická infrastruktura vliv ÚP na eliminaci nebo snížení hrozeb nebezpečí nárůstu individuální i nákladní dopravy vlivem nové zástavby mírně negativní vliv, bez podstatných očekávaných dopadů D.1.7 Sociodemografické podmínky vliv ÚP na eliminaci nebo snížení hrozeb prodlužování délky doby nezaměstnanosti a zvyšování počtu dlouhodobě nezaměstnaných zvyšující se počet nezaměstnaných v rizikových skupinách růst marginálních skupin obyvatelstva (dlouhodobě nezaměstnaní, bezdomovci, nezaměstnaní absolventi apod.) ohrožených sociální exkluzí a jejich nedostatečná integrace do společnosti, neřešení či lhostejný přístup k bariérám v podnikání ekonomická recese zvyšující nezaměstnanost pokračující odliv kvalifikované pracovní síly ( odliv mozků ), zejména absolventů VŠ a odborníků stárnutí populace Bez vlivu nebo mírně pozitivní vliv díky nabídce nových ploch smíšených obytných, ploch bydlení a ploch pro výrobu.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

PROBLEMATIKA ÚAP OBCÍ

PROBLEMATIKA ÚAP OBCÍ PROBLEMATIKA ÚAP OBCÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 29. 10. 2013-13. 11. 2013 SPOLEČNÁ ČÁST... 3 1. Jsem členem AUÚP?... 3 2. Praxi v oblasti územního plánování mám... 3 3. Zabývám se (zabýval jsem se)

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji

Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji I. Úvodní statistické informace o sledovaném území - Počet obcí - Rozloha obcí / ORP - Počty obyvatel - Stav ÚPD včetně změn ve sledovaném území II. Podklady pro rozbor

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Morkůvky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Líšnice 20 % 29,9 % 21,1 % 49,1 % Ekologická stabilita 1,35 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura Silniční doprava

Líšnice 20 % 29,9 % 21,1 % 49,1 % Ekologická stabilita 1,35 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura Silniční doprava Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Boleradice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁN OBCE ČACHOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 Pořizovatel dle 6 odst. 2 Obecní úřad Čachovice s plněním ustanovení 24 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění Ing. Renata Perglerová s

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 91, 117) NE

Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 91, 117) NE Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů Základní údaje o obci Název obce Velké Hostěrádky Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 10576569 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) 38,1 Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o PROCES 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec AKTUALIZACE 2012 Část D Vyhodnocení změn RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin Klobouky u Brna Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor Velké Němčice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Újezd. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Újezd. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2010) 62,9 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1314

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2010) 62,9 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1314 Základní údaje o obci Název obce Křepice Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 6719318 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2010) 62,9 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1314 Horninové

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Návrh řešení Územního plánu Hlubočec je posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Počátky Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 3084 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 2657 Hustota obyvatel: 86 obyv/km

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KADAŇ METODIKA

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KADAŇ METODIKA Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KADAŇ METODIKA POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 667

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 667 Základní údaje o obci Název obce Horní Bojanovice Typ Obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 8368136 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO)

Více

ČESKÁ TŘEBOVÁ 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2014

ČESKÁ TŘEBOVÁ 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2014 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Česká Třebová AKTUALIZACE 2014 ČESKÁ TŘEBOVÁ Vyhodnocení

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

) & * ) Kralupy nad Vltavou

) & * ) Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou!""# $ %&% '""!""# $ ( % ) & * ) Kralupy nad Vltavou Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb a určení problémů

Více

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

Aktualizace 2016 IV. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÁ TŘEBOVÁ VYHODNOCENÍ OBCÍ

Aktualizace 2016 IV. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÁ TŘEBOVÁ VYHODNOCENÍ OBCÍ Aktualizace 2016 IV. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÁ TŘEBOVÁ VYHODNOCENÍ OBCÍ PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Člen skupiny PAAC CONSORTIUM

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Bezděkov nad Metují Městský úřad Náchod Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Obrataň zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) Základní údaje o obci Název obce Nikolčice Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 16071446 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 69,0 ha Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

VYHODNOCENÍ ÚP VRATĚNÍN NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ ÚP VRATĚNÍN NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ ÚP VRATĚNÍN NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Část A - Vyhodnocení vlivu územního plánu Vratěnín na životní prostředí... 2 Část B - Vyhodnocení vlivu územního plánu Vratěnín na území natura 2000...

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2014) Počet obyvatel (dle SLBD 2011) 933

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2014) Počet obyvatel (dle SLBD 2011) 933 Základní údaje o obci Název obce Brumovice Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 10505016m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2014) 83,9 ha Počet obyvatel (dle SLBD 2011) 933

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Zpráva o

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Bechlín

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Bechlín Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Bechlín zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k N Á V R H Pořizovatel: Schvalující orgán: Městský úřad Milevsko Zastupitelstvo obce Osek Zadání územního plánu Osek bylo schváleno zastupitelstvem obce Osek dne.usnesením

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) 38,2 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 497

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) 38,2 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 497 Základní údaje o obci Název obce Velké Hostěrádky Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 10576566 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) 38,2 ha Počet obyvatel (dle AISEO)

Více

Litvínovice. Vybavenost obce Knihovna Základní škola Mateřská škola Obchod Hřiště Tělocvična

Litvínovice. Vybavenost obce Knihovna Základní škola Mateřská škola Obchod Hřiště Tělocvična Litvínovice Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více