SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:"

Transkript

1 SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury 1:5 000 I.2.d - Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství 1:5 000 I.2.e - Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů 1:5 000 I.2.f - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000 II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část II.2.a - Koordinační výkres 1:5 000 II.2.b - Výkres širších vztahů 1: II.2.c - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000 III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Textová část příloha A. Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Raškovice na životní prostředí příloha B. Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Raškovice na lokality soustavy Natura 2000 (přílohy A. a B. tvoří samostatné svazky)

2 III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJE: str. Úvod...1 A. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí...3 B. Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura C. Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech...5 D. Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území...8 D.I. Vliv na posílení slabých stránek a na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území...8 D.II. Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území...9 D.III. Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území...10 E. Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování...11 F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území shrnutí...15 F.I. Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území...15 F.II. Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného území a předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích...17 Příloha A. Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Raškovice na životní prostředí (příloha A. tvoří samostatný svazek) Příloha B. Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Raškovice na lokality soustavy Natura 2000 (příloha B. tvoří samostatný svazek)

3 ÚVOD Udržitelný rozvoj území ( 18 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., dále SZ) je rozvoj, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Spočívá ve vyváženém vztahu tří pilířů - podmínek udržitelného rozvoje: - enviromentální pilíř - příznivé životní prostředí - ekonomický pilíř - hospodářský rozvoj - sociální pilíř - soudržnost společenství obyvatel Základní vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek bylo provedeno v ÚAP SO ORP Frýdek-Místek (2010). K vyhodnocení byla použita metoda stanovení indikátorů, které indikují stav/vývoj daných skutečností v jednotlivých oblastech (v rámci zákonem stanovených témat). Tyto indikátory sice nemohou a ani se nesnaží popsat reálný stav/vývoj území v celém jeho rozsahu, ale jde spíše o vybrání těch hlavních oblastí, které charakterizují stav/vývoj v jednotlivých pilířích udržitelného rozvoje území (dle doporučené metodiky MMR z 05/2010 klíčové faktory). Podrobný popis metody je uveden ve "Vyhodnocení rozboru". V závěru kapitoly je uvedena souhrnná tabulka, ve které jsou všechny obce bodově ohodnoceny v rámci tří pilířů udržitelného rozvoje a přepočtem je stanoveno jejich celkové hodnocení. Tabulka č. 14: Zařazení do skupiny na základě pozitivního nebo negativního hodnocení pilířů Zařazení obce do skupiny Environmentální pilíř Ekonomický pilíř Sociodemografický pilíř a b c a b c Tabulka č. 15: Přehled získaných bodů v jednotlivých obcích a SO ORP Frýdek-Místek Obec Počet dosažených bodů Přepočtená bodová hodnota Celkem Zařazení obce ENV EKO SOC ENV EKO SOC Nižní Lhoty ,0 5,6-12,5-66,9 3 b Žermanice ,0-22,2 6,3-66,0 3 c Fryčovice ,0 11,1-12,5-61,4 3 b Krmelín ,0 5,6 6,3-58,2 2 c Staříč ,0 22,2 0,0-47,8 3 b Třanovice ,0 5,6 0,0-44,4 2 c Řepiště ,0 11,1-12,5-41,4 3 b Vojkovice ,0-11,1 0,0-41,1 3 c Horní Tošanovice ,0 5,6 6,3-38,2 2 c Horní Domaslavice ,0-16,7 0,0-36,7 3 c Bruzovice ,0 5,6-18,8-33,2 3 b Hukvaldy ,0 16,7-6,3-29,6 3 b Brušperk ,0 16,7 6,3-27,1 2 c Pazderna ,0-16,7-18,8-25,4 3 a Frýdek-Místek ,0 33,3 12,5-24,2 2 c Baška ,0 22,2 6,3-21,5 2 c Žabeň ,0 33,3 6,3-20,4 2 c Nošovice ,0 27,8 12,5-19,7 2 c 1

4 Sedliště ,0 16,7 12,5-10,8 2 c Soběšovice ,0 16,7-6,3-9,6 3 b Palkovice ,0 16,7 18,8-4,6 2 c Kozlovice ,0 5,6-6,3-0,7 2 a Dobrá ,0 33,3 12,5 5,8 2 c Paskov ,0 33,3 25,0 8,3 2 c Dolní Domaslavice ,0 11,1 18,8 9,9 2 c Raškovice ,0 22,2 12,5 14,7 2 c Kaňovice ,0 0,0 25,0 15,0 2 c Dolní Tošanovice ,0 11,1 18,8 19,9 2 c Dobratice ,0 5,6 12,5 28,1 1 Staré Město ,0 33,3 25,0 28,3 2 c Sviadnov ,0 50,0 25,0 35,0 2 c Lučina ,0 22,2 6,3 38,5 1 Lhotka ,0 0,0 0,0 40,0 1 Pražmo ,0 11,1 0,0 51,1 1 Vyšní Lhoty ,0 22,2 37,5 59,7 1 Krásná ,0 27,8 18,8 106,5 1 Morávka ,0 38,9 12,5 111,4 1 Přepočtový koeficient 10,0 5,6 6,3 SO ORP Frýdek-Místek -940,0 533,3 250,0 Pozn.: ENV = environmentální pilíř, EKO = ekonomický pilíř, SOC = sociodemografický pilíř Každá obec mohla získat bodové ohodnocení v rozmezí od -300 až po +300 bodů. V nejhorším případě je v SO ORP Frýdek-Místek dosaženo záporného hodnocení -66,9 bodů, v nejlepším případě 111,4 bodů. 15 obcí získalo v celkovém hodnocení kladné body, ostatní obce jsou hodnoceny záporně. Nejvyššího hodnocení za všechny tři pilíře dosáhly obce Morávka (111,4 bodů) a Krásná (106,5). Nejnižší celkový počet bodů získaly Nižní Lhoty (-66,9 bodů). Dalšími obcemi s výrazněji záporným hodnocením jsou Žermanice, Fryčovice, Krmelín, Staříč, Třanovice, Řepiště a Vojkovice (všechny hůře než -40 bodů). 7 obcí je ve všech třech pilířích hodnoceno pozitivně (zařazení obce do skupiny 1), 19 obcí má kladné hodnocení ve dvou pilířích (skupina 2), dalších 11 obcí dosáhlo kladného výsledku pouze v jednom pilíři (skupina 3) a žádná obec je ve všech pilířích hodnocena negativně. Z tabulkového přehledu s bodovým ziskem obcí je rovněž patrné, že přestože jsou některé obce zařazeny do lepší skupiny (na základě metodiky MMR), dle celkového počtu bodů jsou umístěny na horším místě. Za celý SO ORP Frýdek-Místek se jako nejslabší, při daném způsobu hodnocení, jeví pilíř environmentální (-940 bodů). Uprostřed hodnocení se nachází sociodemografický pilíř (250 bodů). Jako nejlepší se jeví ekonomický pilíř (533,3 bodů). Zvoleným způsobem hodnocení udržitelnosti je možné celkově konstatovat, že pilíře nejsou zcela v rovnováze (v počtech získaných bodů za každý pilíř je vzhledem k maximálnímu/minimální možnému počtu dosažených bodů výrazný rozdíl). Je patrné, že environmentální pilíř je oproti zbývajícím dvěma na tom hůře, a měla by mu být věnována větší pozornost. Nicméně je třeba znovu připomenout, že uvedeného hodnocení dosáhly pilíře při dané volbě indikátorů, která nepostihuje všechny oblasti jednotlivých pilířů a při dané škále hodnocení indikátorů. Jako problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci Raškovic byly v rámci územně analytických podkladů označeny následující: 2

5 - plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území - v ÚAP jsou takto označeny tři plochy - 2 x bývalá sběrna surovin u silnice III/4773 a areál Slezanu Frýdek-Místek. V územním plánu je navrženo ponechat nevyužívaný areál Slezanu k výrobním účelům. Na ploše jedné sběrny surovin obec provozuje stále sběrné místo - sběrný dvůr, plocha je zařazena do ploch technické infrastruktury. Druhá sběrna surovin je nyní součástí fungující plochy smíšené výrobní. - staré zátěže a kontaminované plochy - v ÚAP jsou takto označeny dvě plochy - Saft Ferak a.s. a bývalá skládka komunálního odpadu v lokalitě Za Bašticí. Společnost Saft Ferak řeší staré zátěže ve svém areálu dlouhodobě. O skládce v lokalitě Za Bašticí nemá obec podrobnější informace, skládka byla rekultivována a nezpůsobuje žádné hygienické problémy. - střet vymezeného záplavového území Q100 se zastavitelnými plochami v obci - žádné zastavitelné plochy nezasahují do záplavového území; - střet CHLÚ s plochami zastavěného území v obci - celé území obce leží uvnitř CHLÚ černého uhlí Čs. části hornoslezské pánve. Jižní výběžek obce zasahuje také do chráněného ložiskového území zemního plynu Morávka II. a západní výběžek obce zasahuje do chráněného ložiskového území zemního plynu Janovice u Frýdku-Místku, kde je provozován těžební vrt plynu. S dalšími plochami těžby se v obci nepočítá. Navržené zastavitelné plochy tedy nebudou mít vliv na využití ložisek uhlí ani plynu. - odlišný průběh prvků ÚSES z návrhu ZÚR a ÚPN VÚC Beskydy - nadregionální a regionální prvky územního systému ekologické stability jsou do územního plánu převzaty ze ZÚR MS kraje, lokální ÚSES je navržen v návaznosti na okolní obce. Vyhodnocení územních podmínek - SWOT analýza - v ÚAP SO ORP Frýdek-Místek je zpracovaná souhrnně pro celé území SO ORP. Definované silné, slabé stránky, atd. jsou popsány obecně, zjednodušeně, generalizovaně nebo se týkají jen některé části území ORP. V kapitole D. proto reagujeme pouze na ta hesla SWOT analýzy, která se týkají Raškovic. Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území v kapitole C. je rozděleno do deseti odstavců podle členění témat zkoumajících stav a vývoj území v ÚAP. A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Raškovice na životní prostředí je zpracováno v souladu s 10i zák. č. 100/2201 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění a v rozsahu přílohy zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Požadavek na jeho zpracování vznesl odbor životního prostředí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Elaborát Vyhodnocení je zpracován jako samostatný svazek příloha A k tomuto vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území. V závěru vyhodnocení se doporučuje Krajskému úřadu vydat souhlasné stanovisko k návrhu územního plánu Raškovice za dodržení následujících podmínek: A. Podmínky souhlasného stanoviska 3

6 Navrhovaná opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů: - Při projektování a realizaci záměrů vždy postupovat v souladu s platnou legislativou. Specifické vlivy bude možno reálně identifikovat až při posuzování jednotlivých záměrů v rámci navazujících schvalovacích procesů. - Konkrétní projektové záměry je nutno řešit v souladu se ZOPK 114/1992 Sb. 12 ochrana krajinného rázu, 67 povinnosti investorů, výsledné materiály předložit příslušným OOP jako podklad pro rozhodování. - Výběr projektů i jejich faktické provádění musí zajistit, aby byly podporovány projekty, které mohou nejvíce přispět ke zlepšení stavu životního prostředí a veřejného zdraví, případně aby projekty splňující environmentální kritéria byly při výběru významně preferovány. - Důsledně dbát, aby funkční plochy vymezené územním plánem byly využívány v souladu s limity pro hlavní a přípustné využití území. B. Obecná doporučení Doporučený postup pro předcházení vlivů územního plánu na životní prostředí: 1. Konkrétní návrhy projektů hodnotit pomocí navržených environmentálních ukazatelů. 2. Provést porovnání záměru s požadavky zákona č. 100/2001 Sb. a provést tento postup. 3. V nezbytných případech stanovit varianty řešení. 4.Spolupracovat s veřejností i v případě podlimitních záměrů nebo mimo rámec zákona č. 100/2001 Sb. B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000 Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Raškovice na lokality soustavy Natura 2000 je zpracováno v souladu s 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Požadavek na jeho zpracování vznesl odbor životního prostředí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Elaborát Vyhodnocení je zpracován jako samostatný svazek příloha B k tomuto vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. Ze závěru vyhodnocení vyplývá, že návrh územního plánu Raškovice nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany lokalit soustavy Natura Pro záměry výstavby elektrických vedení napětí 22 kv a 440 kv není možné určit významnost vlivu v důsledku nedostatku informací o jejich technickém provedení. Záměry musí být podrobně vyhodnoceny v procesu posuzování konkrétních projektů. 4

7 C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH Horninové prostředí a geologie Geologie a zejména geomorfologie může mít velký vliv na využití území obce a tím na řešení územního plánu, ale územní plán (v případě Raškovic) naopak nemůže zásadním způsobem ovlivnit tyto přírodní podmínky území. Navržený rozvoj obce nemá vliv na využitelnost chráněných ložiskových území, výhradního ložiska, dobývacího prostoru, prognózního zdroje ani průzkumných území zasahujících do území obce. Navržený rozvoj obce může mít vliv na využitelnost ložisek štěrkopísků Vyšní Lhoty a Záhoří, které je omezeno zájmy ochrany přírody, zahrnutím do regionálního biocentra ÚSES. Malá část plochy Z23 zasahuje do poddolovaného území. Plocha je vymezena v návaznosti na okolní stávající zástavbu v místech, kde podle informací obce zatím nebyly zaznamenány problémy s projevy poddolování. Vodní režim Nejsou navrženy žádné změny vodních toků ani vodních ploch. Stav povrchových i podzemních vod v obci je dobrý. Navrženým rozšířením kanalizace a preferencí zatravňování a ekologického zemědělství dojde k dalšímu zlepšení čistoty vod v obci. Do stanoveného záplavového území nezasahují žádné zastavitelné plochy. Jsou navržena protipovodňová opatření podél Morávky a Mohelnice - revitalizace toků. V celém území obce je umožněna výstavba dalších protipovodňových a protierozních opatření, která přispějí k ochraně zástavby v blízkosti vodních toků nebo k ochraně zástavby před vodní erozí. Přes některé nebo v blízkosti některých zastavitelných ploch prochází vodní toky. Při umisťování staveb nesmí být toky narušeny ani zatrubněny, je nutno ponechat podél toku nezastavěný pás o min. šířce 6 m od břehové hrany. Vodní zdroje ani CHOPAV nejsou řešením územního plánu dotčeny. Hygiena životního prostředí V územním plánu jsou navržena opatření ke zlepšení životního prostředí - vodních toků (popsáno v předcházejícím odstavci) a čistoty ovzduší: preference ekologických zdrojů vytápění, rozšíření plynovodů, preference extenzivního využívání zemědělské půdy a zatravňování, apod. Negativní vliv bude mít zvýšení podílu zastavěných ploch (urbanizovaného území) a zvýšení automobilové dopravy do zastavitelných ploch. Intenzita provozu na silnicích se návrhem územního plánu příliš nezmění, stejně jako jejich negativní působení na okolí - emise a hluk, atd. Předpokládané zvýšení intenzity provozu na silnicích je dáno obecným trendem růstu automobilismu v celé republice. Z hlediska obtěžování hlukem a zápachem se nezmění - nejsou navrženy nové zdroje hluku ani zápachu. U navržené plochy výroby je stanoveno, že nesmí být použity takové zařízení nebo technologie, které by snižovaly kvalitu prostředí blízké obytné zástavby. Čistota půd se návrhem územního plánu nezmění. 5

8 Ochrana přírody a krajiny Je navržena ochrana přírodních hodnot, velkoplošných i maloplošných zvláště chráněných území a respektování významných krajinných prvků včetně památných stromů. Navržené řešení respektuje cenné části přírody, ale víceméně každá výstavba zasahující do CHKO povede k určitému narušení přírodních hodnot území. V souladu se Zásadami územního rozvoje MS kraje a územními plány okolních obcí je navržen průběh ÚSES směřující k posílení ekologické stability krajiny. Hodnota koeficientu KES se patrně příliš nezmění. Plochy, které budou zastavěny, přispějí k jeho snížení, zahrady rodinných domů vzniklé na pozemcích orné půdy naopak k jeho zvýšení. Krajina se vlivem územního plánu nezmění. Je navržena ochrana typických horských pasek. Chráněno před znehodnocením je i významné místo dalekého rozhledu v lokalitě Trávníky. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa Dojde k záborům zemědělské půdy, včetně kvalitních zemědělských půd I. a II. třídy ochrany, třída ochrany II. se nezabírá. Ze zabíraných zemědělských pozemků je 12,16 ha odvodněno. Je navržen zábor 0,25 ha lesních pozemků. Dopravní a technická infrastruktura Doprava Nejsou navrženy změny v silniční síti kromě úpravy křižovatky silnic III/4774 a III/48414 a rekonstrukce mostu na silnici III/4774. Navržené místní komunikace zlepší obsluhu stávající zástavby, umožní obsluhu navržených zastavitelných ploch a zlepší prostupnost nezastavěného území. Jsou navrženy cyklotrasy a chodníky, které zlepší možnosti cyklistické dopravy v obci a zlepší bezpečnost pěší a cyklistické dopravy. Navržené parkoviště zlepší možnosti odstavování vozidel v novodobém centru obce. Vodní hospodářství Navržené rozšíření kanalizačního systému, zvýšení kapacity ČOV, zároveň s navrženým vylepšením vodovodního systému a zvětšením vodojemu zvýší kvalitu a atraktivitu obytného území v obci a pozitivně ovlivní čistotu povrchových i podzemních vod. Energetika Navržená rekonstrukce jednoduchého vedení VVN na dvojité poslouží ke zvýšení kapacity přenosové soustavy v Olomouckém a Moravskoslezském kraji a k posílení tranzitní funkce elektrizační soustavy ČR. Navržená vedení VN a trafostanice a navržené rozšíření plynovodů STL zajistí kvalitu a technické zabezpečení stávajícího i navrženého obytného území i dalších rozvojových ploch; zároveň vytvoří předpoklady pro pozitivní ovlivnění kvality ovzduší v obci (ekologické vytápění). Navržený plynovod VTL přispěje ke kvalitě zásobování plynem v kraji. Zařízení spojů se v územním plánu nemění. 6

9 Nakládání s odpady Územní plán zachovává stávající řešení nakládání s odpady, kdy je veškerý odpad odvážen a likvidován mimo území obce. Jsou vytvořeny podmínky pro zřizování skládek biologického odpadu v plochách technické infrastruktury. Sociodemografické podmínky Na základě demografického rozboru a z něj vyplývajícího předpokládaného růstu počtu obyvatel jsou navrženy plochy pro bydlení, které pomohou uspokojit poptávku po bydlení občanů obce i poptávku přenesenou z okolí. Přiměřený rozvoj obytného území obce můžeme hodnotit jako pozitivní může přispět k udržení mladších věkových skupin v obci. Nadměrný rozvoj může naopak obci uškodit. Bydlení Dostatek navržených ploch umožní rozvoj obce, stávající a navržená dopravní a technická infrastruktura zajistí přiměřený standart obytného území. Územní rozvoj obce je navržen tak, že respektuje a podporuje dochovanou urbanistickou strukturu a typický způsob zastavění. Je navrženo takové rozdělení území obce do ploch s rozdílným způsobem využití, které zabezpečí, že nebude docházet k jejich vzájemnému nepříznivému ovlivňování. Podmínky využití jednotlivých ploch umožní zachování stávajících funkcí a větší volnost v umisťování funkcí nových. Je navržena plocha pro rozvoj občanského vybavení a stanoveny takové podmínky využití ploch bydlení, které rozšíří možnosti umisťování občanského vybavení v obytném území obce. Rekreace Je navržena plocha občanského vybavení a je navržen rozvoj cyklistických tras. V obytném území obce je umožněna výstavba zařízení občanského vybavení sloužících cestovnímu ruchu - sportovišť, stravovacích a ubytovacích zařízení a dalších. Není umožněna výstavba nových objektů rodinné rekreace. Jsou navrženy podmínky pro zachování turistických zajímavostí - památek místního významu a ostatních historicky a architektonicky hodnotných staveb. Hospodářské podmínky Jsou zachovány stávající plochy výroby v obci, je navržena nová plocha smíšená výrobní a jsou stanoveny takové podmínky pro využití ploch smíšených obytných, které umožní rozvoj drobného podnikání a služeb uvnitř obytného území obce. V plochách neurbanizovaného území je umožněna v regionu typická zemědělská a lesní výroba a pastevectví. Navržené řešení vytváří územní předpoklad pro možné zvýšení počtu pracovních příležitostí přímo v obci tedy má pozitivní vliv na rozvoj ekonomického potenciálu území. Větší část obyvatel obce bude přesto nadále za prací vyjíždět mimo Raškovice. U ploch smíšených výrobních a zemědělské výroby je stanovena podmínka, že v nich mohou být použita jen taková zařízení nebo technologie, které nebudou snižovat kvalitu prostředí blízkého obytného území. 7

10 D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ D.I. VLIV NA POSÍLENÍ SLABÝCH STRÁNEK A NA ELIMINACI NEBO SNÍŽENÍ HROZEB ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ V rámci územního plánu jsou navržena následující opatření směřující k posílení slabých stránek řešeného území a k eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území: - nejsou navrženy plochy pro těžbu nerostných surovin - rozvoj obce je navržen mimo sesuvná území - jsou navržena opatření vedoucí ke zlepšení čistoty vodních toků a ovzduší rozšíření kanalizace, rozšíření plynovodů, preference extenzivního využívání zemědělské půdy a zatravňování, preference ekologických zdrojů vytápění, apod. - není navržen rozvoj výstavby v záplavových územích - je navržena revitalizace toků Morávky a Mohelnice - nejsou navrženy změny v území, které by mohly negativně ovlivnit vodní zdroje ani CHOPAV Beskydy - pro výstavbu podél silnic je navrženo respektovat hluková pásma, aby nedocházelo k jejímu negativními ovlivňování - v souladu s okolními obcemi a Zásadami územního rozvoje MS kraje je navrženo vymezení prvků územního systému ekologické stability v potřebných parametrech, čímž je vytvořen územní předpoklad pro posílení ekologické stability krajiny - je omezen zábor nejkvalitnějších zemědělských půd - je umožněna výstavba protierozních opatření, která povedou ke zlepšení retenčních schopností krajiny - není navrženo plošné odlesňování ani významné zábory lesní půdy - je navrženo rozšíření kanalizace, vodovodů a plynovodů - stanovené podmínky využití ploch umožňují rozvoj občanského vybavení včetně zařízení zdravotní a sociální péče, kultury - jsou navrženy plochy pro bydlení, které pomohou uspokojit poptávku po bydlení v obci - udržet mladé obyvatele a zamezí přenesení poptávky do okolí - je navržen přiměřený rozvoj bydlení ve vhodných lokalitách, takže nedojde ke znehodnocení současného charakteru obce - je navržena plocha pro rozvoj občanského vybavení a jsou stanoveny takové podmínky pro využití ploch smíšených obytných, které umožní rozvoj občanského vybavení včetně zařízení cestovního ruchu, sportu, rekreace a ubytování uvnitř obytného území obce - rozvoj výroby je navržen v takové lokalitě, kde nebude mít negativní dopad na rekreační atraktivitu obce - není navržen rozvoj rekreace v hodnotných částech přírody - jsou stanoveny takové podmínky pro využití ploch smíšených obytných, které umožní rozvoj podnikání, služeb a zařízení cestovního ruchu. Všechna nově vytvořená pracovní místa přispějí ke snížení nezaměstnanosti a sníží závislost na nabídce práce v okolí. - navržená plocha pro rozvoj výroby a stanovené podmínky pro využití ploch smíšených obytných umožní rozvoj a diverzifikaci podnikání a přispějí ke snížení nezaměstnanosti 8

11 - je umožněna typická zemědělská výroba podhorského charakteru a dřevařská výroba na území CHKO Beskydy D.II. VLIV NA VYUŽITÍ SILNÝCH STRÁNEK A PŘÍLEŽITOSTÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ V rámci územního plánu jsou navržena následující opatření směřující k využití silných stránek a příležitostí řešeného území: - není znemožněno využití ložisek a zdrojů nerostných surovin - jsou respektovány stávající vodní toky, vodní zdroje - je preferováno extenzivní využívání zemědělské půdy, zatravňování a je umožněna výstavba protierozních opatření, která povedou ke zlepšení retenčních schopností krajiny - je navržena realizace protipovodňových opatření podél Morávky a Mohelnice a umožněna výstavba dalších protipovodňových opatření - je navrženo rozšíření splaškové kanalizace jako předpoklad pro zlepšení čistoty povrchových a podzemních vod - je navrženo rozšíření plynofikace, které bude mít příznivý vliv na čistotu ovzduší - nejsou navrženy velké zdroje znečištění ovzduší - je navrženo respektování a ochrana zvláště chráněných území přírody, je navrženo pouze několik menších ploch zasahujících do okrajových částí CHKO Beskydy - je navrženo doplnění prvků územního systému ekologické stability, čímž je vytvořen územní předpoklad pro posílení ekologické stability krajiny - na zemědělských plochách je preferováno ekologické hospodaření, pastvinářství, extenzivní využívání zemědělské půdy, zatravňování, chov ryb a zvěře - navržená úprava křižovatky silnic a rekonstrukce mostu na silnici III/4774 zlepší technický stav a parametry silniční sítě - navržené parkoviště zvýší kapacitu odstavných stání v centru obce - navržený rozvoj kanalizace, vodovodů, plynovodů a energetických zařízení přispěje ke kvalitě a atraktivitě bydlení i k čistotě vod a ovzduší - je umožněna výstavba alternativních zdrojů el. energie v obci - navržené plochy bydlení podpoří růst počtu obyvatel obce, přispějí k udržení mladší vrstvy obyvatel v obci a umožní využít zájem o výstavbu ze širšího regionu - navržená plocha občanského vybavení a stanovené podmínky využití ploch smíšených obytných umožňují rozvoj volnočasových aktivit - územní rozvoj je navržen v přiměřeném rozsahu v místech, které jsou vhodné z terénních důvodů, dobře dopravně obsloužitelné a napojitelné na sítě technické infrastruktury - územně plánovací dokumentace vymezuje plochy pro výstavbu v dostatečném rozsahu - je umožněno využití neobydlených bytů k přeměně na rodinnou rekreaci - je umožněno rekreační využívání krajiny a je umožněn rozvoj občanského vybavení v obytném území obce, což přispěje k rozvoji cestovního ruchu - jsou rozšířeny nebo alespoň zachovány vhodné podmínky pro široké spektrum turistických aktivit (pěší, cyklo, hipo, agro, lyžařská, vodácká, atd.) - navržené cyklotrasy zlepší provoz cyklistů v obci - je navržena plocha výroby umožňující situování nových výrobních aktivit na území obce i využití zájmu podniků navazujících na Hyundai 9

12 - jsou zachovány podmínky pro zemědělskou rostlinnou výrobu, je umožněn rozvoj ekologického a alternativního zemědělství - stabilizace stávajících ploch výroby a stanovené podmínky pro využití ploch smíšených obytných umožní rozvoj podnikání i služeb v oblasti cestovního ruchu v zastavěném území a zvýšení počtu pracovních míst přímo v obci - je umožněno využití nevyužívaného areálu Slezanu Frýdek-Místek k výrobním účelům D.III. VLIV NA STAV A VÝVOJ HODNOT ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Navržené řešení územního plánu má následující vliv na hodnoty vyskytující se v řešeném území: - zastavitelné plochy jsou většinou vymezeny v takových místech a procento zastavěnosti stavebních pozemků je stanoveno tak, aby byl zachován současný urbanistický charakter obce - výstavba ve větších zastavitelných plochách je podmíněna zpracováním územních studií, které prokáží možnost realizace těchto záměrů bez narušení hodnot území - jsou navrženy podmínky pro zachování typických horských pasek - jsou respektovány vodní zdroje v obci i chráněné území přirozené akumulace vod Beskydy - jsou navrženy podmínky pro zachování a ochranu památek místního významu kapliček, křížů, stavebních dominant a ostatních historicky a architektonicky hodnotných staveb - lokalita s archeologickými nálezy 2. kategorie není řešením územního plánu dotčena - je navrženo respektování a ochrana zvláště chráněných území přírody, je navrženo pouze několik menších ploch zasahujících do okrajových částí CHKO Beskydy - přes několik zastavitelných ploch nebo v jejich blízkosti protékají drobné vodní toky. Navržená zástavba musí tyto toky respektovat. - jsou navrženy podmínky ochrany místa dalekého rozhledu v lokalitě Trávníky - jsou stanoveny podmínky pro hospodářské využívání krajiny lesů a zemědělské půdy s preferencí ekologických aktivit - navržený územní rozvoj respektuje stávající charakter krajiny lesní masivy, zemědělsky využívanou půdu i utváření zástavby, krajinný ráz není narušen - podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití i vymezení zastavitelných ploch je navrženo tak, aby mohly být zachovány významné krajinné prvky dle zákona č.114/1992 Sb. - lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy i ostatní rozptýlená krajinná zeleň v obci - remízky, meze, břehové porosty, náletové porosty - jsou vymezeny prvky územního systému ekologické stability, čímž je vytvořen územní předpoklad pro posílení ekologické stability krajiny a rozvoj přírodních hodnot v území obce - dojde k záborům zemědělské půdy a pozemků určených k plnění funkce lesa - jsou navržena opatření vedoucí ke zlepšení čistoty vodních toků a ovzduší rozšíření kanalizace, rozšíření plynovodů, preference extenzivního využívání zemědělské půdy, zatravňování, ekologických zdrojů vytápění, apod. - k menšímu obtěžování hlukem přispěje nutnost respektování hlukového pásma při umisťování nových objektů bydlení a občanského vybavení - není navrženo využití ložisek nerostných surovin v území obce - navržený rozvoj obce nemá vliv na využitelnost zdrojů nerostných surovin kromě ložisek štěrkopísků, které jsou omezeny zájmy ochrany přírody 10

13 - obtěžování zápachem se nezmění, nejsou navrženy zdroje zápachu E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Hlavním cílem územního plánování (dle 18 Stavebního zákona) je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Územní plán Raškovic řeší komplexně celé území obce, stanovuje její urbanistickou kompozici a podmínky pro využití zastavěného, zastavitelného i nezastavěného území, tak aby byly chráněny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty a přitom nebyl omezen společenský a hospodářský rozvoj obce. Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění úkolů územního plánování (dle 19 Stavebního zákona): - zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty průzkum stavu území, vyhledání hodnot území a jejich vyhodnocení bylo provedeno v Územně analytických podkladech správního obvodu ORP Frýdek-Místek a v rámci doplňujících průzkumů k územnímu plánu Raškovice. - stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území je stanovena koncepce rozvoje obce i koncepce ochrany a rozvoje hodnot území. - prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání - všechny změny v území jsou navrženy se souhlasem obce v takových místech, aby byla omezena rizika plynoucí ze střetů s limity využití území, aby nedocházelo k negativnímu ovlivňování veřejného zdraví a životního prostředí a aby byla jejich realizace výhodná nebo alespoň ekonomicky přijatelná. - stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb zastavitelné plochy jsou navrženy s ohledem na stávající urbanistickou strukturu obce, podmínky prostorového uspořádání dodržují stávající výškovou hladinu, u žádné stavby není její realizace podmíněna vypracováním projektové dokumentace autorizovaným architektem. - stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území - jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání, které jsou nutné k udržení charakteru zástavby obce, je navrženo respektování hodnot území. - stanovovat pořadí změn v území (etapizaci) etapizace není stanovena. Navržené změny v území jsou takového rozsahu a charakteru, že obec může na základě svých aktuálních potřeb nebo možností rozhodnout, v jakém pořadí budou realizovány. - vytvářet územní podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem je navržena a dále umožněna 11

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/3937-2014/ 5915-2013/Ru Spis. a skart. znak: 326.1 Počet příloh:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Stupeň dokumentace: Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Pořizovatel: Obec Kozomín, Středočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Změna č. 3 územního plánu

Více

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1 Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1.. A1 T e x t o v á č á s t ZÁZNAM O ÚČ INOSTI: Pořizovatel: Městský úřad Žďár nad Sázavou; odbor rozvoje a územního plánování Oprávněná

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který Změnu č.1 ÚP Vídeň vydal: Zastupitelstvo obce Vídeň Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Č.j.:MJ/34735/2007/103/OSMI/Vý V Žulové 19.9.2011 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Zastupitelstvo města Žulová, příslušné podle 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

návrh územního plánu Dražíč textová část

návrh územního plánu Dražíč textová část příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh územního plánu Dražíč textová část Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dražíč datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více