ŠKOLNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení Školní řád Gymnázia Praha 4, Postupická 3150 (dále jen školní řád) je závaznou normou pro žáky, pedagogické a nepedagogické pracovníky školy. Jeho přijetím nejsou omezena práva a povinnosti dotčených osob, která vyplývají z legislativních předpisů vyšší právní síly. Škola se zavazuje dodržovat ustanovení zákona č. 1/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod, Charty lidských práv a Úmluvu o právech dítěte a ustanovení ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění pozdějších právních předpisů. Školní řád je také v souladu se souvisejícími právními předpisy, jako jsou vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění, vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, Praha , č. j / , metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j / , metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních Účelem tohoto školního řádu je vytvořit vhodné předpoklady pro výchovu a vzdělávání žáků, kteří se dobrovolným rozhodnutím zavazují řádně navštěvovat školu, osvojovat si znalosti stanovené učebními dokumenty a plnit veškeré povinnosti, které pro ně ze studia vyplývají, s cílem dosáhnout všestranného harmonického intelektuálního a mravního rozvoje jejich osobnosti v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, a tak podporovat jejich přípravu na tvořivou práci a odbornou činnost. Tento školní řád platí pro veškeré akce školy v průběhu vyučování i mimo ně jako např. kurzy, exkurze, výlety, výjezdy do zahraničí aj. Vyučovacím jazykem je čeština v souladu s 13 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění pozdějších právních předpisů. Článek I. Obecné zásady platné pro žáky, učitele a ostatní zaměstnance školy 1. Každý má právo cítit se ve škole bezpečně a současně je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti nejen ve vztahu k sobě, ale i k ostatním. 2. Každý má právo na to, aby všichni respektovali jeho práva a při jednání s ním dodržovali zásady slušného chování. Současně je povinen se sám těmito zásadami řídit ve vztahu k ostatním. 3. Každý je povinen šetřit elektrickou energií a vodou a k zařízení školy přistupovat šetrně. Je zakázáno zařízení školy ničit a poškozovat nebo je používat k jiným účelům, než ke kterým je určeno.

2 Článek II. Práva žáků 1. Na vzdělávání a školské služby v intencích platné legislativy. 2. Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání dle zvoleného oboru vzdělávání. 3. Na poradenskou činnost školy v oblasti výchovného a kariérového poradenství a v oblasti prevence sociálně patologických jevů v rámci konzultačních hodin školního psychologa, výchovného poradce a školního metodika prevence. 4. Využívat areál školy ve volném čase po předchozí domluvě s vedením školy. 5. Požádat ředitele školy o individuální vzdělávací plán (IVP) 6. Na zvláštní péči v odůvodněných případech (odborníkem uznané poruchy učení, zdravotní postižení atd.) 7. Volit a být voleni do třídní samosprávy. 8. Volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí. 9. Volit a být voleni do studentské rady, pracovat v ní a jejím prostřednictvím se obracet na ředitele školy, učitele a ostatní zaměstnance školy. 10. Využívat před vyučováním a po něm, popř. ve volných hodinách PC vybavení ve vestibulu školy. 11. Požádat o přerušení, ukončení či o opakování studia. 12. Požádat vyučujícího o poskytnutí časové lhůty k doplnění zameškaného učiva po delší odůvodněné absenci. 13. Požádat vyučujícího o konzultaci v souvislosti s probíraným učivem, nikoliv však o doučování. 14. Požádat ředitele ze zdravotních důvodů o uvolnění (částečné uvolnění) z hodin tělesné výchovy. 15. Požádat ředitele o uvolnění z vyučování v trvání delším než 3 dny. 16. Půjčovat si knihy ve školní knihovně v provozní době a za podmínek, které stanoví provozní řád. Článek III. Povinnosti žáků Žáci jsou povinni počínat si v souladu s právními předpisy České republiky a dobrými mravy, dodržovat školní řád, pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti a traumatologický plán školy ve škole i na akcích školy a dále jsou povinni: 1. Řádně, pravidelně, včas a podle stanoveného rozvrhu hodin docházet do školy, svědomitě se připravovat na výuku, pozorně sledovat její průběh a aktivně se do výuky zapojovat, při výkladu nerušit.

3 2. Plnit pokyny pedagogických a ostatních pracovníků školy. 3. Být ukáznění a slušně se chovat ke všem spolužákům a dospělým osobám. 4. Neohrožovat zdraví a bezpečnost svou ani svých spolužáků. 5. S veškerým majetkem a zařízením školy zacházet šetrně. Žák (respektive jeho zákonný zástupce) je podle ustanovení občanského zákoníku povinen nahradit škodu, kterou způsobil úmyslně či z nedbalosti. To platí i pro škodu způsobenou zanedbáním pokynů pedagogických i ostatních pracovníků školy. Je zakázáno majetek školy a majetek ostatních účastníků vzdělávání zcizovat. 6. Označit svůj příchod a odchod na docházkovém terminálu prostřednictvím identifikátoru - jeho případnou nefunkčnost či ztrátu neprodleně hlásit v kanceláři školy. 7. Při vstupu do budovy se v prostoru šatních skříněk přezout do domácí obuvi. Do šatny tělocvičny smějí žáci vstupovat jen v domácí obuvi, do tělocvičen a posilovny ve cvičebním úboru a čisté sálové obuvi. 8. Uzamykat přidělenou šatní skříňku. Ztrátu věcí hlásit ihned v kanceláři školy. Škola neodpovídá za ztrátu věcí zanechaných v neuzamčených šatních skříňkách a ostatních volně přístupných prostorách areálu školy. 9. Parkovat uzamčené jízdní kolo pouze ve vyhrazeném prostoru. 10. Po zvonění sedět na svých místech v učebně, při vstupu vyučujícího nebo jiné dospělé osoby pozdravit povstáním. Mít předepsané učebnice a pomůcky a pracovat podle pokynů vyučujícího. 11. Mít v průběhu vyučovací hodiny vypnuté a v osobním zavazadle odložené mobilní telefony. Manipulovat s nimi, stejně tak i s jakýmkoliv dalším záznamovým zařízením není dovoleno. 12. Nepoužívat vlastní elektrospotřebiče, včetně nabíječek mobilních telefonů a notebooků. K používání notebooků je nutný předchozí souhlas vyučujícího. 13. Po příchodu do učebny zkontrolovat své pracovní místo a jeho okolí, případná poškození hlásit bez odkladu vyučujícímu, průběžně udržovat pořádek a čistotu, po ukončení výuky své místo uklidit, židli zvednout na lavici. 14. Dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, hygieny práce a protipožární ochrany. 15. Neopouštět budovu školy během vyučování s výjimkou přesunu do sousedního pavilonu školy. Za příznivého počasí může být žákům umožněno trávit velkou přestávku v areálu školy. 16. Průběžně sledovat na obrazovce v přízemí školy a na webových stránkách změny v rozvrhu hodin. 17. Na kurzech, exkurzích, výletech a jiných akcích organizovaných školou se řídit pokyny pedagogických pracovníků či nepedagogických pracovníků pověřených dozorem. 18. Přicházet do školy čistě a přiměřeně oblečen a upraven, na součástech oblečení nesmí být vulgární a rasově nesnášenlivé nápisy.

4 19. Ve školní jídelně se chovat slušně, ukázněně a dodržovat hygienická a společenská pravidla stolování. 20. Zdržet se plagiátorství kopírování cizích textů v rozsahu větším, než je krátká doslovná citace, viz bude považováno za porušení autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. a zneužívání internetu zejména při psaní slohových a jiných písemných prací. Nerespektování je důvodem hodnocení této práce známkou nedostatečně. 21. V areálu školy a při všech akcích školou pořádaných se zdržet propagace politických stran a hnutí, zejména pak hnutí propagujících rasovou a etnickou nesnášenlivost. 22. Netolerovat projevy šikanování, vandalismu, rasismu, diskriminace, nepřátelství či násilí. 23. Dodržovat zákaz kouření v prostorách školy a na jejích pozemcích, stejně tak v blízkosti pozemků areálu školy a při veškerých činnostech organizovaných školou. 24. Dodržovat zákaz nošení konopné drogy, opiátů, stimulačních látek, halucinogenů či psychotropních látek do prostor a na pozemky školy, stejně tak do prostor přilehlých u všech vstupů do areálu školy a při činnostech organizovaných školou. To platí i pro distribuci těchto látek. 25. Dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných zdraví škodlivých látek v prostorách školy a při činnostech organizovaných školou. 26. Dodržovat zákaz vnášení alkoholických nápojů a jiných zdraví škodlivých látek do školy a jejich přechovávání v prostorách školy a při činnostech organizovaných školou. 27. Respektovat zákaz nošení věcí nebezpečných pro zdraví a život, jako jsou zbraně, výbušné látky, nebezpečné chemikálie aj. do prostorů školy a na činnosti organizované školou. Ustanovení platí také pro všechny pedagogické a nepedagogické pracovníky školy. 28. Respektovat zákaz hraní jakýchkoliv hazardních her a organizování peněžních sázek v prostorách školy a při činnostech organizovaných školou. 29. Do sousedního pavilonu školy se přemisťovat na výuku samostatně bez doprovodu vyučujících nejkratší možnou trasou. 30. Informovat školu, v případě nezletilého žáka prostřednictvím jeho zákonného zástupce, o změně osobních údajů ve školní matrice, o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích či jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Článek IV. Dokládání důvodů absence a její omlouvání 1. Při nemožnosti zúčastnit se vyučování z předem známých důvodů musí žák požádat (v případě nezletilého žáka zákonný zástupce) písemně třídního učitele o uvolnění z vyučování s uvedením důvodu. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje vyučující dané hodiny, absenci do tří vyučovacích dnů povoluje třídní učitel, vícedenní pak ředitel školy.

5 O uvolnění na více dní je nutné písemnou formou požádat ředitele školy nejpozději tři pracovní dny před počátkem absence. Žádost o uvolnění předloží třídní učitel se svým vyjádřením i s vyjádřením vyučujících předmětů, jejichž výuku žák zamešká (přihlédne přitom k počtu zameškaných hodin a celkovému prospěchu žáka) řediteli školy. 2. Nepřítomnost žáka ve škole musí být zdůvodněna písemně nejpozději do 3 kalendářních dnů od jejího začátku. Pokud zákonný zástupce sdělí třídnímu učiteli ovou adresu, z níž bude žáka omlouvat, lze toto učinit i elektronicky. 3. Nepřítomnost žáka ve škole, jejímž důvodem by byla pracovní činnost, na niž je uzavírána smlouva, je považována za neomluvenou. 4. Absenci do pěti vyučovacích dnů omlouvá zákonný zástupce nebo jím zmocněná osoba (zletilí žáci se mohou omlouvat sami). Při delší absenci může škola požadovat k omluvnému listu lékařské potvrzení. 5. Všechny absence musí být zapsány v omluvném listu a u nezletilých žáků podepsány zákonným zástupcem. 6. Žák je povinen po skončení absence při návratu do školy odevzdat bezodkladně třídnímu učiteli doklad s omluvou své nepřítomnosti. 7. V odůvodněných případech může škola změnit podmínky pro omlouvání absencí. Návrh třídního učitele posuzuje a rozhoduje o něm ředitel školy. 8. Jestliže se žák nezúčastní vyučování po dobu pěti vyučovacích dnů a jeho neúčast na vyučování není omluvena, vyzve ředitel po upozornění třídním učitelem nebo jeho zástupcem písemně zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka, aby neprodleně doložil důvod žákovy, zletilý své důvody nepřítomnosti. V případě žáků plnících povinnou školní docházku škola splní svou oznamovací povinnost vůči orgánům sociální a právní ochrany dítěte. Jestliže do deseti dnů od doručení výzvy žák, který ukončil povinnou školní docházku, do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by studia zanechal prvním dnem neomluvené absence, tímto dnem přestává být žákem školy ( 68, zákon č. 561/2004 Sb.). Článek V. Práva a povinnosti zákonných zástupců Práva: 1. Být informováni prostřednictvím elektronického informačního systému a osobně na třídních schůzkách o průběhu výchovně vzdělávacího procesu žáka, případně na požádání po domluvě se školou v průběhu školního roku. 2. Na poradenskou činnost školy v oblasti výchovného a kariérového poradenství a v oblasti prevence sociálně patologických jevů v rámci konzultačních hodin výchovné poradkyně, školního metodika prevence a školní psycholožky. 3. V odůvodněných případech písemně požádat ředitele školy o individuální vzdělávací plán (viz čl. II. odst. 5.).

6 4. Být voleni do školské rady. 5. Obracet se s dotazy a připomínkami na třídního učitele, popř. jeho zástupce, případně na ředitele školy či jeho zástupce. 6. Požádat ředitele o uvolnění nezletilého žáka (případně částečné uvolnění) ze zdravotních důvodů z hodin tělesné výchovy. 7. Požádat ředitele o uvolnění z vyučování v trvání delším než 3 dny. Povinnosti: 8. Zajistit, aby nezletilý žák docházel řádně do školy. 9. Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se výchovně vzdělávacího procesu nezletilého žáka. 10. Omlouvat absenci nezletilého žáka dle pravidel stanovených tímto řádem. 11. Informovat školu o zdravotním stavu nezletilého žáka, o jeho případné změně a o zdravotním či sociálním znevýhodnění žáka, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 12. Do 3 dnů hlásit třídnímu učiteli změnu osobních údajů vlastních i nezletilého žáka (např. adresa, telefonní číslo, změna zdravotní pojišťovny atd.). Článek VI. Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, pedagogickými pracovníky a nepedagogickými pracovníky školy Žáci a pracovníci školy se navzájem respektují, řídí se zákony České republiky a pravidly tohoto školního řádu a dodržují zásady slušného chování a dobrého občanského soužití. Článek VII. Pravidla při práci ve školní počítačové síti 1. Žáci se přihlašují k počítačové stanici pouze pomocí svých přihlašovacích údajů. 2. Žáci jsou povinni respektovat soukromí, osobní údaje a data dalších uživatelů počítačové sítě. Zakázáno je zejména jakkoli získávat a zneužívat informace dalších uživatelů (data, hesla atd.), neoprávněně přistupovat na server školy a používat program Bakaláři, používat počítačové vybavení školy a připojení k internetu k nelegálním činnostem (např. stahování autorským právem chráněných souborů). 3. Žákům není povoleno připojovat jakékoliv zařízení do školní datové sítě. Výjimkou jsou pouze případy povolené vedením školy. Tento bod se nevztahuje na školní bezdrátovou síť. 4. Do školní bezdrátové sítě je žákům povoleno připojovat se ze studijních důvodů. 5. Žáci jsou odpovědni za veškeré operace ve školní síti provedené pod jejich účtem. 6. Je zakázáno přistupovat pomocí internetu na webové stránky s pornografickým obsahem nebo obsahem propagujícím násilí vůči jednotlivci, skupině, rase, národu, hraní počítačových her a on-line hazardním hrám a loteriím.

7 7. Je zakázáno jakkoliv manipulovat s PC v učebnách na stole vyučujícího bez jeho přítomnosti. V jeho přítomnosti pouze na základě jeho pokynu. Článek VIII. Povinnosti služby žáků ve třídě Třídní službu konají vždy po dobu jednoho týdne žáci určení třídním učitelem, který jejich jména zapisuje do třídní knihy. Třídní služba má tyto povinnosti: 1. Zajišťuje všechny potřeby k vyučování (křídu, houbu, hadr, čistou tabuli). 2. Před zahájením každé vyučovací hodiny hlásí vyučujícímu jména nepřítomných žáků a případné závady zjištěné ve třídě. 3. Nedostaví-li se vyučující do 5 minut po zazvonění do třídy, oznámí jeho nepřítomnost zástupci ředitele nebo v kanceláři školy. Třída počká v klidu na další pokyny. 4. Dbá, aby se šetřilo elektrickým proudem v průběhu vyučování včetně zhasnutí světel po opouštění učebny. Další úkoly může podle potřeby určit třídní učitel případně vyučující v konkrétní hodině. Článek IX. Provoz a vnitřní režim školy 1. Škola se pro žáky otevírá v 7.35 h a uzavírá se v h. 2. Není-li stanoveno jinak rozvrhem vyučování, začátek výuky je stanoven na 8.00 h. Žáci jsou povinni být ve škole nejpozději 5 minut před začátkem vyučování. 3. Vyučovací doba je určena časovým rozvrhem a výuka jednotlivých předmětů ve třídách se řídí rozvrhem hodin (aktuální změny jsou umístěny na elektronické nástěnce v přízemí školy a na webových stránkách školy). 4. Žáci (dvojice) mají v prostoru šaten, kde se přezouvají do domácí obuvi a odkládají svrchní oblečení, přidělenu skříňku, kterou jsou povinni vlastním zámkem zajistit. 5. Potvrzení o studiu a další doklady se vydávají v úředních hodinách pro žáky v kanceláři asistentky ředitele školy (každý den o velké přestávce a od 13:30 14:00). 6. Žák přichází do školy včas dle daného rozvrhu třídy a studijní skupiny; učitelé a ostatní zaměstnanci školy podle pravidel stanovených pracovním řádem. 7. Žáci třídí odpad. 8. Žáci se podílejí na výzdobě školy a informování spolužáků formou výstav žákovských prací, nástěnek, školního informačního kanálu, článků. 9. Nedoporučuje se nosit do školy větší obnos peněz a cenné věci, které nesouvisí s výukou.

8 10. Mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové přestávky, hlavní přestávka po druhé vyučovací hodině má dvacet minut. 11. Vyučující, který vyučuje ve třídě poslední vyučující hodinu, zajistí uložení židlí na lavice, zavření oken, vypnutí osvětlení a zobrazovací techniky a uzamkne třídu. Článek X. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 1. Žáci jsou prokazatelně seznámeni se školním řádem (o tom jsou informováni zákonní zástupci žáků) třídním učitelem, s řády učeben a odborných pracoven příslušným vyučujícím, s traumatologickým plánem a pravidly BOZ a PO třídním učitelem, s minimálním preventivním programem (platí i pro zákonné zástupce) třídním učitelem, s pravidly chování a bezpečnosti na akcích mimo školu před jejich započetím vedoucím akce, pravidly BOZ před odchodem na hlavní prázdniny třídním učitelem. 2. Každý úraz či zdravotní indispozici je žák povinen ihned nahlásit vyučujícímu a ten neprodleně uvědomí ředitelství školy, které informuje zákonné zástupce. 3. Ochrana žáků před patologickými jevy je specifikována v čl. III odst tohoto školního řádu. 4. Škola zodpovídá za žáky v době vyučování dle rozvrhu a podle rozpisu změn v rozvrhu. O volných hodinách, např. v polední pauze, při kterých žáci nejsou v objektu školy, za žáky nenese odpovědnost. 5. Při akcích konaných mimo školu mohou tyto začít srazem mimo školu na jiném předem určeném místě. Tehdy škola zajistí dozor 15 minut před časem zahájení akce, během jejího průběhu do okamžiku jejího skončení. Zákonní zástupci jsou na začátku školního roku informováni, že sdělení o akcích školy mají formu sdělení v týdenním plánu a na webových stránkách školy. U žáků plnících povinnou školní docházku pak alespoň 2 dny před akcí zápisem do omluvného listu. 6. Bezpečnost a ochranu zdraví po dobu dopravy na soutěž a ze soutěže zajišťuje škola. V průběhu soutěže BOZ zajišťuje organizátor soutěže ( 7 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání). 7. Volné hodiny mohou žáci trávit ve vestibulu hlavní budovy školy, v jídelně či venkovním areálu školy před hlavní budovou při zachování klidu ve všech prostorách a dodržování zásad BOZ. V uvedených prostorech škola zajišťuje dozor nad žáky.

9 8. Žáci a jejich zákonní zástupci mají možnost obrátit se na třídního učitele, výchovného poradce, metodika prevence, školní psycholožku nebo vedení školy, případně na kteréhokoliv jiného pedagogického či nepedagogického pracovníka školy v případě, kdy se žák cítí ohrožen šikanou, psychotropními návykovými látkami nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Článek XI. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Výchovná opatření ( 31 zák. č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb.) 1. Pochvaly nebo jiná ocenění: a) Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické osoby či fyzické osoby žákovi uložit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobě úspěšnou práci. b) Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy uložit pochvalu nebo jiné ocenění za významný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 2. Kázeňská opatření ( 31 zák. č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů): Při zaviněném porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení uložit: a) napomenutí třídního učitele (obvykle za drobnější přestupky zaviněné porušením povinností daných školním řádem), b) důtku třídního učitele (třídní učitel neprodleně oznámí uložení důtky řediteli školy), c) důtku ředitele školy, kázeňská opatření pod písmeny a) až c) nemají právní důsledky pro žáka, d) podmínečné vyloučení žáka ze školy, e) vyloučení žáka ze školy. U kázeňských opatření pod písmeny d) a e) udělených v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem ředitel školy může rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmínečném vyloučení stanoví zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustíli se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze podmínečně vyloučit či vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku. Zvláště hrubé slovní a fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy či spolužákům se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.

10 O podmínečném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního předpisu (zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon ve znění pozdějších předpisů). Ředitel školy o svém rozhodnutí informuje pedagogickou radu. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. Třídní učitel neprodleně oznámí uložení výchovného opatření spolu s důvody jeho uložení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka (písemně s potvrzením převzetí žákem či zákonným zástupcem nezletilého žáka). V případě, že výchovné opatření udělí ředitel školy, informuje prokazatelným způsobem žáka či zákonného zástupce nezletilého žáka sám. Uložení výchovného opatření musí být zaznamenáno do dokumentace školy. Článek XII. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Právní vymezení zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon ve znění aktuálních předpisů - pravidla hodnocení jako součást školního řádu ( 30) - hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ( 16) - školská rada jako orgán, který schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání v základních a středních školách ( 168) - hodnocení výsledků vzdělávání žáků se středním vzděláním ( 69) - cíle středního vzdělávání ( 57) prováděcí předpisy - vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (ve znění vyhlášky 256/2012 Sb.) v platném znění vyhláška MŠMT č. 13/20005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění Zásady hodnocení Vycházejí z požadavků školního vzdělávacího programu a jsou závazné pro všechny pedagogické pracovníky. Při hodnocení jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního

11 vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení. Hodnocení chování žáků Hodnocení a klasifikaci chování navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují. Po projednání v pedagogické radě o něm rozhoduje ředitel. Třídní učitel vychází ze školního řádu a bere v úvahu motivační faktor hodnocení a klasifikace chování. Přihlíží k účinnosti předtím udělených výchovných opatření. Žáci jsou hodnoceni a klasifikováni za své chování v době vyučování. Klasifikace chování 1 - velmi dobré žák se ve škole a na všech akcích školou pořádaných chová ve shodě s pravidly stanovenými tímto školním řádem, ve shodě s dobrými mravy a platnou legislativou. 2 - uspokojivé žák se dopustí vážného či opakovaného porušení školního řádu, předtím uložená výchovná opatření byla neúčinná. 3 - neuspokojivé žák hrubým způsobem a opakovaně poruší školní řád a jemu nadřazené legislativní předpisy, předtím uložená výchovná opatření (důtkou ředitele školy počínajíc) nebyla účinná. 1. Základní pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vychází z požadavků rámcových a školních vzdělávacích programů ( 4 Vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb.) učitel přistupuje k hodnocení vzdělávacích činností žáka s vědomím motivační funkce hodnocení a jeho formativnímu významu, učitel přistupuje k hodnocení objektivně, s přiměřenou náročností a pedagogickým taktem vůči žákovi, v případě negativního hodnocení žáka mu poskytne možnost pro dosažení lepšího výsledku, součástí procesu učení je práce s chybou; žák má právo dělat chyby, pokud si tuto uvědomí, existuje šance naučit se látku lépe, kvalita a kvantita hodnocení dává předpoklad objektivního posouzení vzdělávání žáka, učitel oznámí své požadavky žákům na začátku školního roku; u ústní zkoušky oznámí hodnocení ihned, u písemné nejpozději do 14 dnů, výsledky hodnocení jsou zaznamenávány pomocí aplikace Bakalář, nejpozději do 7 dní po sdělení hodnocení žákům,

12 učitel rozvrhne písemné práce a zkoušky rovnoměrně v klasifikačním období, aby se nehromadily v určitých obdobích a žák nebyl nadměrně přetěžován, o termínu písemné zkoušky, která má trvat déle než 25 minut, informuje vyučující žáky alespoň týden předem. V jednom dni mohou žáci psát jen jednu zkoušku uvedeného typu. Písemné práce delší než 25 minut se konají z českého jazyka, matematiky a cizích jazyků, učitel oznamuje žákovi výsledek každého hodnocení a upozorňuje na klady i nedostatky hodnocených činností, učitel je povinen vést evidenci hodnocení žáků a informovat zákonné zástupce a zletilé žáky, žák je hodnocen v řádném termínu, pokud má vyučující dostatečné podklady pro klasifikaci a v případě, že absence nepřekročí 30 % celkového počtu hodin v daném předmětu. žák koná zkoušku v náhradním termínu pro doplnění klasifikace v případě překročení absence 30 % celkového počtu hodin v daném předmětu. a) Žáci jsou hodnoceni známkami 1 až 5. 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 - nedostatečný 2. Ukazatele jednotlivých stupňů hodnocení Výborný 1: Získané znalosti, fakta, pojmy, definice a zákonitosti žák zvládá přesně, chápe jejich souvztažnost. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti při řešení úkolů. Bez problémů vykonává vzdělávací činnosti. Dokáže si zorganizovat vlastní práci, je samostatný, pilný, prokazuje snahu a vzdělávací aktivitu. V jeho projevu je zřetelná originalita a tvořivost. Přesně a výstižně se dokáže ústně i písemně vyjadřovat. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho vzdělávání jsou kvalitní, mohou mít pouze menší nedostatky. Ty dovede využívat ke svému zlepšení. Je schopen sebekontroly. Dokáže pracovat s informacemi a spolupracovat s ostatními. Dokáže samotně studovat vhodné texty a učit se. Chvalitebný 2: Získané znalosti, fakta, pojmy, definice a zákonitosti žák zvládá v podstatě přesně, chápe jejich vzájemné vztahy. Samostatně a tvořivě, popř. s menší pomocí učitele, uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti při řešení úkolů. K výkonu vzdělávacích činností někdy žádá drobnou pomoc učitele. Dokáže si zorganizovat vlastní práci, je zpravidla samostatný, pilný, většinou prokazuje snahu a vzdělávací aktivitu. V jeho projevu je často zřetelná originalita a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je estetický, bez větších

13 nepřesností. Kvalita vzdělávání je bez podstatných nedostatků. Při práci s informacemi má drobné problémy, zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje pouze drobnou podporu nebo pomoc. Dokáže se učit s malou dopomocí. Dobrý 3: V získaných znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má žák mezery. Vyžaduje pomoc při řešení úkolů, kde uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti. Při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. K výkonu vzdělávacích činností žádá pomoc učitele. Má problémy si zorganizovat vlastní práci, je méně samostatný, pilný, někdy prokazuje píli, snahu a vzdělávací aktivitu. Jeho projev je často ovlivněn okolím nebo podnětem učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, neoriginální, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. V kvalitě vzdělávání se projevují častější nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Při práci s informacemi má častější problémy, nejen při jejich získávání a třídění, ale zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje podporu nebo pomoc. Dostatečný 4: V úplnosti a přesnosti osvojení požadovaných znalostí má žák závažné mezery. Ve vzdělávacích činnostech je málo pohotový a má větší nedostatky. Osvojené znalosti a dovednosti uplatňuje se závažnými chybami. Jedině s pomocí učitele je schopen zorganizovat vlastní práci. Je nesamostatný, málokdy prokazuje píli, snahu a vzdělávací aktivitu. Napodobuje ostatní, často i chybně, není tvořivý. Jeho ústní a písemný projev není výstižný, má vážné nedostatky ve správnosti a přesnosti. Grafický projev je málo estetický. V kvalitě výsledků vzdělávání se projevují nedostatky. Některé závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Při práci s informacemi má zásadní problémy, často informace nedovede zpracovat. Při spolupráci s ostatními vyžaduje výraznou podporu či pomoc ostatních, nebo je při ní pasivní. Nedostatečný 5: a) Ve znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má žák zásadní mezery. Má velmi podstatné nedostatky v dovednosti vykonávat požadované vzdělávací činnosti. Zpravidla neprokazuje píli, jeho snaha je minimální nebo krátkodobá. Znalosti a dovednosti nedokáže uplatňovat, případně se při jejich aplikaci vyskytují velmi závažné chyby. Není samostatný v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede pracovat s informacemi, a to ani při jejich vyhledávání. Nedokáže spolupracovat s ostatními i přes pomoc a podporu. Nedovede se samostatně učit. b) Žák bezdůvodně odmítne zkoušení.