ŠKOLNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení Školní řád Gymnázia Praha 4, Postupická 3150 (dále jen školní řád) je závaznou normou pro žáky, pedagogické a nepedagogické pracovníky školy. Jeho přijetím nejsou omezena práva a povinnosti dotčených osob, která vyplývají z legislativních předpisů vyšší právní síly. Škola se zavazuje dodržovat ustanovení zákona č. 1/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod, Charty lidských práv a Úmluvu o právech dítěte a ustanovení ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění pozdějších právních předpisů. Školní řád je také v souladu se souvisejícími právními předpisy, jako jsou vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění, vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, Praha , č. j / , metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j / , metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních Účelem tohoto školního řádu je vytvořit vhodné předpoklady pro výchovu a vzdělávání žáků, kteří se dobrovolným rozhodnutím zavazují řádně navštěvovat školu, osvojovat si znalosti stanovené učebními dokumenty a plnit veškeré povinnosti, které pro ně ze studia vyplývají, s cílem dosáhnout všestranného harmonického intelektuálního a mravního rozvoje jejich osobnosti v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, a tak podporovat jejich přípravu na tvořivou práci a odbornou činnost. Tento školní řád platí pro veškeré akce školy v průběhu vyučování i mimo ně jako např. kurzy, exkurze, výlety, výjezdy do zahraničí aj. Vyučovacím jazykem je čeština v souladu s 13 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění pozdějších právních předpisů. Článek I. Obecné zásady platné pro žáky, učitele a ostatní zaměstnance školy 1. Každý má právo cítit se ve škole bezpečně a současně je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti nejen ve vztahu k sobě, ale i k ostatním. 2. Každý má právo na to, aby všichni respektovali jeho práva a při jednání s ním dodržovali zásady slušného chování. Současně je povinen se sám těmito zásadami řídit ve vztahu k ostatním. 3. Každý je povinen šetřit elektrickou energií a vodou a k zařízení školy přistupovat šetrně. Je zakázáno zařízení školy ničit a poškozovat nebo je používat k jiným účelům, než ke kterým je určeno.

2 Článek II. Práva žáků 1. Na vzdělávání a školské služby v intencích platné legislativy. 2. Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání dle zvoleného oboru vzdělávání. 3. Na poradenskou činnost školy v oblasti výchovného a kariérového poradenství a v oblasti prevence sociálně patologických jevů v rámci konzultačních hodin školního psychologa, výchovného poradce a školního metodika prevence. 4. Využívat areál školy ve volném čase po předchozí domluvě s vedením školy. 5. Požádat ředitele školy o individuální vzdělávací plán (IVP) 6. Na zvláštní péči v odůvodněných případech (odborníkem uznané poruchy učení, zdravotní postižení atd.) 7. Volit a být voleni do třídní samosprávy. 8. Volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí. 9. Volit a být voleni do studentské rady, pracovat v ní a jejím prostřednictvím se obracet na ředitele školy, učitele a ostatní zaměstnance školy. 10. Využívat před vyučováním a po něm, popř. ve volných hodinách PC vybavení ve vestibulu školy. 11. Požádat o přerušení, ukončení či o opakování studia. 12. Požádat vyučujícího o poskytnutí časové lhůty k doplnění zameškaného učiva po delší odůvodněné absenci. 13. Požádat vyučujícího o konzultaci v souvislosti s probíraným učivem, nikoliv však o doučování. 14. Požádat ředitele ze zdravotních důvodů o uvolnění (částečné uvolnění) z hodin tělesné výchovy. 15. Požádat ředitele o uvolnění z vyučování v trvání delším než 3 dny. 16. Půjčovat si knihy ve školní knihovně v provozní době a za podmínek, které stanoví provozní řád. Článek III. Povinnosti žáků Žáci jsou povinni počínat si v souladu s právními předpisy České republiky a dobrými mravy, dodržovat školní řád, pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti a traumatologický plán školy ve škole i na akcích školy a dále jsou povinni: 1. Řádně, pravidelně, včas a podle stanoveného rozvrhu hodin docházet do školy, svědomitě se připravovat na výuku, pozorně sledovat její průběh a aktivně se do výuky zapojovat, při výkladu nerušit.

3 2. Plnit pokyny pedagogických a ostatních pracovníků školy. 3. Být ukáznění a slušně se chovat ke všem spolužákům a dospělým osobám. 4. Neohrožovat zdraví a bezpečnost svou ani svých spolužáků. 5. S veškerým majetkem a zařízením školy zacházet šetrně. Žák (respektive jeho zákonný zástupce) je podle ustanovení občanského zákoníku povinen nahradit škodu, kterou způsobil úmyslně či z nedbalosti. To platí i pro škodu způsobenou zanedbáním pokynů pedagogických i ostatních pracovníků školy. Je zakázáno majetek školy a majetek ostatních účastníků vzdělávání zcizovat. 6. Označit svůj příchod a odchod na docházkovém terminálu prostřednictvím identifikátoru - jeho případnou nefunkčnost či ztrátu neprodleně hlásit v kanceláři školy. 7. Při vstupu do budovy se v prostoru šatních skříněk přezout do domácí obuvi. Do šatny tělocvičny smějí žáci vstupovat jen v domácí obuvi, do tělocvičen a posilovny ve cvičebním úboru a čisté sálové obuvi. 8. Uzamykat přidělenou šatní skříňku. Ztrátu věcí hlásit ihned v kanceláři školy. Škola neodpovídá za ztrátu věcí zanechaných v neuzamčených šatních skříňkách a ostatních volně přístupných prostorách areálu školy. 9. Parkovat uzamčené jízdní kolo pouze ve vyhrazeném prostoru. 10. Po zvonění sedět na svých místech v učebně, při vstupu vyučujícího nebo jiné dospělé osoby pozdravit povstáním. Mít předepsané učebnice a pomůcky a pracovat podle pokynů vyučujícího. 11. Mít v průběhu vyučovací hodiny vypnuté a v osobním zavazadle odložené mobilní telefony. Manipulovat s nimi, stejně tak i s jakýmkoliv dalším záznamovým zařízením není dovoleno. 12. Nepoužívat vlastní elektrospotřebiče, včetně nabíječek mobilních telefonů a notebooků. K používání notebooků je nutný předchozí souhlas vyučujícího. 13. Po příchodu do učebny zkontrolovat své pracovní místo a jeho okolí, případná poškození hlásit bez odkladu vyučujícímu, průběžně udržovat pořádek a čistotu, po ukončení výuky své místo uklidit, židli zvednout na lavici. 14. Dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, hygieny práce a protipožární ochrany. 15. Neopouštět budovu školy během vyučování s výjimkou přesunu do sousedního pavilonu školy. Za příznivého počasí může být žákům umožněno trávit velkou přestávku v areálu školy. 16. Průběžně sledovat na obrazovce v přízemí školy a na webových stránkách změny v rozvrhu hodin. 17. Na kurzech, exkurzích, výletech a jiných akcích organizovaných školou se řídit pokyny pedagogických pracovníků či nepedagogických pracovníků pověřených dozorem. 18. Přicházet do školy čistě a přiměřeně oblečen a upraven, na součástech oblečení nesmí být vulgární a rasově nesnášenlivé nápisy.

4 19. Ve školní jídelně se chovat slušně, ukázněně a dodržovat hygienická a společenská pravidla stolování. 20. Zdržet se plagiátorství kopírování cizích textů v rozsahu větším, než je krátká doslovná citace, viz bude považováno za porušení autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. a zneužívání internetu zejména při psaní slohových a jiných písemných prací. Nerespektování je důvodem hodnocení této práce známkou nedostatečně. 21. V areálu školy a při všech akcích školou pořádaných se zdržet propagace politických stran a hnutí, zejména pak hnutí propagujících rasovou a etnickou nesnášenlivost. 22. Netolerovat projevy šikanování, vandalismu, rasismu, diskriminace, nepřátelství či násilí. 23. Dodržovat zákaz kouření v prostorách školy a na jejích pozemcích, stejně tak v blízkosti pozemků areálu školy a při veškerých činnostech organizovaných školou. 24. Dodržovat zákaz nošení konopné drogy, opiátů, stimulačních látek, halucinogenů či psychotropních látek do prostor a na pozemky školy, stejně tak do prostor přilehlých u všech vstupů do areálu školy a při činnostech organizovaných školou. To platí i pro distribuci těchto látek. 25. Dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných zdraví škodlivých látek v prostorách školy a při činnostech organizovaných školou. 26. Dodržovat zákaz vnášení alkoholických nápojů a jiných zdraví škodlivých látek do školy a jejich přechovávání v prostorách školy a při činnostech organizovaných školou. 27. Respektovat zákaz nošení věcí nebezpečných pro zdraví a život, jako jsou zbraně, výbušné látky, nebezpečné chemikálie aj. do prostorů školy a na činnosti organizované školou. Ustanovení platí také pro všechny pedagogické a nepedagogické pracovníky školy. 28. Respektovat zákaz hraní jakýchkoliv hazardních her a organizování peněžních sázek v prostorách školy a při činnostech organizovaných školou. 29. Do sousedního pavilonu školy se přemisťovat na výuku samostatně bez doprovodu vyučujících nejkratší možnou trasou. 30. Informovat školu, v případě nezletilého žáka prostřednictvím jeho zákonného zástupce, o změně osobních údajů ve školní matrice, o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích či jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Článek IV. Dokládání důvodů absence a její omlouvání 1. Při nemožnosti zúčastnit se vyučování z předem známých důvodů musí žák požádat (v případě nezletilého žáka zákonný zástupce) písemně třídního učitele o uvolnění z vyučování s uvedením důvodu. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje vyučující dané hodiny, absenci do tří vyučovacích dnů povoluje třídní učitel, vícedenní pak ředitel školy.

5 O uvolnění na více dní je nutné písemnou formou požádat ředitele školy nejpozději tři pracovní dny před počátkem absence. Žádost o uvolnění předloží třídní učitel se svým vyjádřením i s vyjádřením vyučujících předmětů, jejichž výuku žák zamešká (přihlédne přitom k počtu zameškaných hodin a celkovému prospěchu žáka) řediteli školy. 2. Nepřítomnost žáka ve škole musí být zdůvodněna písemně nejpozději do 3 kalendářních dnů od jejího začátku. Pokud zákonný zástupce sdělí třídnímu učiteli ovou adresu, z níž bude žáka omlouvat, lze toto učinit i elektronicky. 3. Nepřítomnost žáka ve škole, jejímž důvodem by byla pracovní činnost, na niž je uzavírána smlouva, je považována za neomluvenou. 4. Absenci do pěti vyučovacích dnů omlouvá zákonný zástupce nebo jím zmocněná osoba (zletilí žáci se mohou omlouvat sami). Při delší absenci může škola požadovat k omluvnému listu lékařské potvrzení. 5. Všechny absence musí být zapsány v omluvném listu a u nezletilých žáků podepsány zákonným zástupcem. 6. Žák je povinen po skončení absence při návratu do školy odevzdat bezodkladně třídnímu učiteli doklad s omluvou své nepřítomnosti. 7. V odůvodněných případech může škola změnit podmínky pro omlouvání absencí. Návrh třídního učitele posuzuje a rozhoduje o něm ředitel školy. 8. Jestliže se žák nezúčastní vyučování po dobu pěti vyučovacích dnů a jeho neúčast na vyučování není omluvena, vyzve ředitel po upozornění třídním učitelem nebo jeho zástupcem písemně zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka, aby neprodleně doložil důvod žákovy, zletilý své důvody nepřítomnosti. V případě žáků plnících povinnou školní docházku škola splní svou oznamovací povinnost vůči orgánům sociální a právní ochrany dítěte. Jestliže do deseti dnů od doručení výzvy žák, který ukončil povinnou školní docházku, do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by studia zanechal prvním dnem neomluvené absence, tímto dnem přestává být žákem školy ( 68, zákon č. 561/2004 Sb.). Článek V. Práva a povinnosti zákonných zástupců Práva: 1. Být informováni prostřednictvím elektronického informačního systému a osobně na třídních schůzkách o průběhu výchovně vzdělávacího procesu žáka, případně na požádání po domluvě se školou v průběhu školního roku. 2. Na poradenskou činnost školy v oblasti výchovného a kariérového poradenství a v oblasti prevence sociálně patologických jevů v rámci konzultačních hodin výchovné poradkyně, školního metodika prevence a školní psycholožky. 3. V odůvodněných případech písemně požádat ředitele školy o individuální vzdělávací plán (viz čl. II. odst. 5.).

6 4. Být voleni do školské rady. 5. Obracet se s dotazy a připomínkami na třídního učitele, popř. jeho zástupce, případně na ředitele školy či jeho zástupce. 6. Požádat ředitele o uvolnění nezletilého žáka (případně částečné uvolnění) ze zdravotních důvodů z hodin tělesné výchovy. 7. Požádat ředitele o uvolnění z vyučování v trvání delším než 3 dny. Povinnosti: 8. Zajistit, aby nezletilý žák docházel řádně do školy. 9. Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se výchovně vzdělávacího procesu nezletilého žáka. 10. Omlouvat absenci nezletilého žáka dle pravidel stanovených tímto řádem. 11. Informovat školu o zdravotním stavu nezletilého žáka, o jeho případné změně a o zdravotním či sociálním znevýhodnění žáka, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 12. Do 3 dnů hlásit třídnímu učiteli změnu osobních údajů vlastních i nezletilého žáka (např. adresa, telefonní číslo, změna zdravotní pojišťovny atd.). Článek VI. Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, pedagogickými pracovníky a nepedagogickými pracovníky školy Žáci a pracovníci školy se navzájem respektují, řídí se zákony České republiky a pravidly tohoto školního řádu a dodržují zásady slušného chování a dobrého občanského soužití. Článek VII. Pravidla při práci ve školní počítačové síti 1. Žáci se přihlašují k počítačové stanici pouze pomocí svých přihlašovacích údajů. 2. Žáci jsou povinni respektovat soukromí, osobní údaje a data dalších uživatelů počítačové sítě. Zakázáno je zejména jakkoli získávat a zneužívat informace dalších uživatelů (data, hesla atd.), neoprávněně přistupovat na server školy a používat program Bakaláři, používat počítačové vybavení školy a připojení k internetu k nelegálním činnostem (např. stahování autorským právem chráněných souborů). 3. Žákům není povoleno připojovat jakékoliv zařízení do školní datové sítě. Výjimkou jsou pouze případy povolené vedením školy. Tento bod se nevztahuje na školní bezdrátovou síť. 4. Do školní bezdrátové sítě je žákům povoleno připojovat se ze studijních důvodů. 5. Žáci jsou odpovědni za veškeré operace ve školní síti provedené pod jejich účtem. 6. Je zakázáno přistupovat pomocí internetu na webové stránky s pornografickým obsahem nebo obsahem propagujícím násilí vůči jednotlivci, skupině, rase, národu, hraní počítačových her a on-line hazardním hrám a loteriím.

7 7. Je zakázáno jakkoliv manipulovat s PC v učebnách na stole vyučujícího bez jeho přítomnosti. V jeho přítomnosti pouze na základě jeho pokynu. Článek VIII. Povinnosti služby žáků ve třídě Třídní službu konají vždy po dobu jednoho týdne žáci určení třídním učitelem, který jejich jména zapisuje do třídní knihy. Třídní služba má tyto povinnosti: 1. Zajišťuje všechny potřeby k vyučování (křídu, houbu, hadr, čistou tabuli). 2. Před zahájením každé vyučovací hodiny hlásí vyučujícímu jména nepřítomných žáků a případné závady zjištěné ve třídě. 3. Nedostaví-li se vyučující do 5 minut po zazvonění do třídy, oznámí jeho nepřítomnost zástupci ředitele nebo v kanceláři školy. Třída počká v klidu na další pokyny. 4. Dbá, aby se šetřilo elektrickým proudem v průběhu vyučování včetně zhasnutí světel po opouštění učebny. Další úkoly může podle potřeby určit třídní učitel případně vyučující v konkrétní hodině. Článek IX. Provoz a vnitřní režim školy 1. Škola se pro žáky otevírá v 7.35 h a uzavírá se v h. 2. Není-li stanoveno jinak rozvrhem vyučování, začátek výuky je stanoven na 8.00 h. Žáci jsou povinni být ve škole nejpozději 5 minut před začátkem vyučování. 3. Vyučovací doba je určena časovým rozvrhem a výuka jednotlivých předmětů ve třídách se řídí rozvrhem hodin (aktuální změny jsou umístěny na elektronické nástěnce v přízemí školy a na webových stránkách školy). 4. Žáci (dvojice) mají v prostoru šaten, kde se přezouvají do domácí obuvi a odkládají svrchní oblečení, přidělenu skříňku, kterou jsou povinni vlastním zámkem zajistit. 5. Potvrzení o studiu a další doklady se vydávají v úředních hodinách pro žáky v kanceláři asistentky ředitele školy (každý den o velké přestávce a od 13:30 14:00). 6. Žák přichází do školy včas dle daného rozvrhu třídy a studijní skupiny; učitelé a ostatní zaměstnanci školy podle pravidel stanovených pracovním řádem. 7. Žáci třídí odpad. 8. Žáci se podílejí na výzdobě školy a informování spolužáků formou výstav žákovských prací, nástěnek, školního informačního kanálu, článků. 9. Nedoporučuje se nosit do školy větší obnos peněz a cenné věci, které nesouvisí s výukou.

8 10. Mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové přestávky, hlavní přestávka po druhé vyučovací hodině má dvacet minut. 11. Vyučující, který vyučuje ve třídě poslední vyučující hodinu, zajistí uložení židlí na lavice, zavření oken, vypnutí osvětlení a zobrazovací techniky a uzamkne třídu. Článek X. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 1. Žáci jsou prokazatelně seznámeni se školním řádem (o tom jsou informováni zákonní zástupci žáků) třídním učitelem, s řády učeben a odborných pracoven příslušným vyučujícím, s traumatologickým plánem a pravidly BOZ a PO třídním učitelem, s minimálním preventivním programem (platí i pro zákonné zástupce) třídním učitelem, s pravidly chování a bezpečnosti na akcích mimo školu před jejich započetím vedoucím akce, pravidly BOZ před odchodem na hlavní prázdniny třídním učitelem. 2. Každý úraz či zdravotní indispozici je žák povinen ihned nahlásit vyučujícímu a ten neprodleně uvědomí ředitelství školy, které informuje zákonné zástupce. 3. Ochrana žáků před patologickými jevy je specifikována v čl. III odst tohoto školního řádu. 4. Škola zodpovídá za žáky v době vyučování dle rozvrhu a podle rozpisu změn v rozvrhu. O volných hodinách, např. v polední pauze, při kterých žáci nejsou v objektu školy, za žáky nenese odpovědnost. 5. Při akcích konaných mimo školu mohou tyto začít srazem mimo školu na jiném předem určeném místě. Tehdy škola zajistí dozor 15 minut před časem zahájení akce, během jejího průběhu do okamžiku jejího skončení. Zákonní zástupci jsou na začátku školního roku informováni, že sdělení o akcích školy mají formu sdělení v týdenním plánu a na webových stránkách školy. U žáků plnících povinnou školní docházku pak alespoň 2 dny před akcí zápisem do omluvného listu. 6. Bezpečnost a ochranu zdraví po dobu dopravy na soutěž a ze soutěže zajišťuje škola. V průběhu soutěže BOZ zajišťuje organizátor soutěže ( 7 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání). 7. Volné hodiny mohou žáci trávit ve vestibulu hlavní budovy školy, v jídelně či venkovním areálu školy před hlavní budovou při zachování klidu ve všech prostorách a dodržování zásad BOZ. V uvedených prostorech škola zajišťuje dozor nad žáky.

9 8. Žáci a jejich zákonní zástupci mají možnost obrátit se na třídního učitele, výchovného poradce, metodika prevence, školní psycholožku nebo vedení školy, případně na kteréhokoliv jiného pedagogického či nepedagogického pracovníka školy v případě, kdy se žák cítí ohrožen šikanou, psychotropními návykovými látkami nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Článek XI. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Výchovná opatření ( 31 zák. č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb.) 1. Pochvaly nebo jiná ocenění: a) Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické osoby či fyzické osoby žákovi uložit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobě úspěšnou práci. b) Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy uložit pochvalu nebo jiné ocenění za významný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 2. Kázeňská opatření ( 31 zák. č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů): Při zaviněném porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení uložit: a) napomenutí třídního učitele (obvykle za drobnější přestupky zaviněné porušením povinností daných školním řádem), b) důtku třídního učitele (třídní učitel neprodleně oznámí uložení důtky řediteli školy), c) důtku ředitele školy, kázeňská opatření pod písmeny a) až c) nemají právní důsledky pro žáka, d) podmínečné vyloučení žáka ze školy, e) vyloučení žáka ze školy. U kázeňských opatření pod písmeny d) a e) udělených v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem ředitel školy může rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmínečném vyloučení stanoví zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustíli se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze podmínečně vyloučit či vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku. Zvláště hrubé slovní a fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy či spolužákům se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.

10 O podmínečném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního předpisu (zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon ve znění pozdějších předpisů). Ředitel školy o svém rozhodnutí informuje pedagogickou radu. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. Třídní učitel neprodleně oznámí uložení výchovného opatření spolu s důvody jeho uložení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka (písemně s potvrzením převzetí žákem či zákonným zástupcem nezletilého žáka). V případě, že výchovné opatření udělí ředitel školy, informuje prokazatelným způsobem žáka či zákonného zástupce nezletilého žáka sám. Uložení výchovného opatření musí být zaznamenáno do dokumentace školy. Článek XII. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Právní vymezení zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon ve znění aktuálních předpisů - pravidla hodnocení jako součást školního řádu ( 30) - hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ( 16) - školská rada jako orgán, který schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání v základních a středních školách ( 168) - hodnocení výsledků vzdělávání žáků se středním vzděláním ( 69) - cíle středního vzdělávání ( 57) prováděcí předpisy - vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (ve znění vyhlášky 256/2012 Sb.) v platném znění vyhláška MŠMT č. 13/20005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění Zásady hodnocení Vycházejí z požadavků školního vzdělávacího programu a jsou závazné pro všechny pedagogické pracovníky. Při hodnocení jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního

11 vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení. Hodnocení chování žáků Hodnocení a klasifikaci chování navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují. Po projednání v pedagogické radě o něm rozhoduje ředitel. Třídní učitel vychází ze školního řádu a bere v úvahu motivační faktor hodnocení a klasifikace chování. Přihlíží k účinnosti předtím udělených výchovných opatření. Žáci jsou hodnoceni a klasifikováni za své chování v době vyučování. Klasifikace chování 1 - velmi dobré žák se ve škole a na všech akcích školou pořádaných chová ve shodě s pravidly stanovenými tímto školním řádem, ve shodě s dobrými mravy a platnou legislativou. 2 - uspokojivé žák se dopustí vážného či opakovaného porušení školního řádu, předtím uložená výchovná opatření byla neúčinná. 3 - neuspokojivé žák hrubým způsobem a opakovaně poruší školní řád a jemu nadřazené legislativní předpisy, předtím uložená výchovná opatření (důtkou ředitele školy počínajíc) nebyla účinná. 1. Základní pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vychází z požadavků rámcových a školních vzdělávacích programů ( 4 Vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb.) učitel přistupuje k hodnocení vzdělávacích činností žáka s vědomím motivační funkce hodnocení a jeho formativnímu významu, učitel přistupuje k hodnocení objektivně, s přiměřenou náročností a pedagogickým taktem vůči žákovi, v případě negativního hodnocení žáka mu poskytne možnost pro dosažení lepšího výsledku, součástí procesu učení je práce s chybou; žák má právo dělat chyby, pokud si tuto uvědomí, existuje šance naučit se látku lépe, kvalita a kvantita hodnocení dává předpoklad objektivního posouzení vzdělávání žáka, učitel oznámí své požadavky žákům na začátku školního roku; u ústní zkoušky oznámí hodnocení ihned, u písemné nejpozději do 14 dnů, výsledky hodnocení jsou zaznamenávány pomocí aplikace Bakalář, nejpozději do 7 dní po sdělení hodnocení žákům,

12 učitel rozvrhne písemné práce a zkoušky rovnoměrně v klasifikačním období, aby se nehromadily v určitých obdobích a žák nebyl nadměrně přetěžován, o termínu písemné zkoušky, která má trvat déle než 25 minut, informuje vyučující žáky alespoň týden předem. V jednom dni mohou žáci psát jen jednu zkoušku uvedeného typu. Písemné práce delší než 25 minut se konají z českého jazyka, matematiky a cizích jazyků, učitel oznamuje žákovi výsledek každého hodnocení a upozorňuje na klady i nedostatky hodnocených činností, učitel je povinen vést evidenci hodnocení žáků a informovat zákonné zástupce a zletilé žáky, žák je hodnocen v řádném termínu, pokud má vyučující dostatečné podklady pro klasifikaci a v případě, že absence nepřekročí 30 % celkového počtu hodin v daném předmětu. žák koná zkoušku v náhradním termínu pro doplnění klasifikace v případě překročení absence 30 % celkového počtu hodin v daném předmětu. a) Žáci jsou hodnoceni známkami 1 až 5. 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 - nedostatečný 2. Ukazatele jednotlivých stupňů hodnocení Výborný 1: Získané znalosti, fakta, pojmy, definice a zákonitosti žák zvládá přesně, chápe jejich souvztažnost. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti při řešení úkolů. Bez problémů vykonává vzdělávací činnosti. Dokáže si zorganizovat vlastní práci, je samostatný, pilný, prokazuje snahu a vzdělávací aktivitu. V jeho projevu je zřetelná originalita a tvořivost. Přesně a výstižně se dokáže ústně i písemně vyjadřovat. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho vzdělávání jsou kvalitní, mohou mít pouze menší nedostatky. Ty dovede využívat ke svému zlepšení. Je schopen sebekontroly. Dokáže pracovat s informacemi a spolupracovat s ostatními. Dokáže samotně studovat vhodné texty a učit se. Chvalitebný 2: Získané znalosti, fakta, pojmy, definice a zákonitosti žák zvládá v podstatě přesně, chápe jejich vzájemné vztahy. Samostatně a tvořivě, popř. s menší pomocí učitele, uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti při řešení úkolů. K výkonu vzdělávacích činností někdy žádá drobnou pomoc učitele. Dokáže si zorganizovat vlastní práci, je zpravidla samostatný, pilný, většinou prokazuje snahu a vzdělávací aktivitu. V jeho projevu je často zřetelná originalita a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je estetický, bez větších

13 nepřesností. Kvalita vzdělávání je bez podstatných nedostatků. Při práci s informacemi má drobné problémy, zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje pouze drobnou podporu nebo pomoc. Dokáže se učit s malou dopomocí. Dobrý 3: V získaných znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má žák mezery. Vyžaduje pomoc při řešení úkolů, kde uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti. Při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. K výkonu vzdělávacích činností žádá pomoc učitele. Má problémy si zorganizovat vlastní práci, je méně samostatný, pilný, někdy prokazuje píli, snahu a vzdělávací aktivitu. Jeho projev je často ovlivněn okolím nebo podnětem učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, neoriginální, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. V kvalitě vzdělávání se projevují častější nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Při práci s informacemi má častější problémy, nejen při jejich získávání a třídění, ale zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje podporu nebo pomoc. Dostatečný 4: V úplnosti a přesnosti osvojení požadovaných znalostí má žák závažné mezery. Ve vzdělávacích činnostech je málo pohotový a má větší nedostatky. Osvojené znalosti a dovednosti uplatňuje se závažnými chybami. Jedině s pomocí učitele je schopen zorganizovat vlastní práci. Je nesamostatný, málokdy prokazuje píli, snahu a vzdělávací aktivitu. Napodobuje ostatní, často i chybně, není tvořivý. Jeho ústní a písemný projev není výstižný, má vážné nedostatky ve správnosti a přesnosti. Grafický projev je málo estetický. V kvalitě výsledků vzdělávání se projevují nedostatky. Některé závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Při práci s informacemi má zásadní problémy, často informace nedovede zpracovat. Při spolupráci s ostatními vyžaduje výraznou podporu či pomoc ostatních, nebo je při ní pasivní. Nedostatečný 5: a) Ve znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má žák zásadní mezery. Má velmi podstatné nedostatky v dovednosti vykonávat požadované vzdělávací činnosti. Zpravidla neprokazuje píli, jeho snaha je minimální nebo krátkodobá. Znalosti a dovednosti nedokáže uplatňovat, případně se při jejich aplikaci vyskytují velmi závažné chyby. Není samostatný v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede pracovat s informacemi, a to ani při jejich vyhledávání. Nedokáže spolupracovat s ostatními i přes pomoc a podporu. Nedovede se samostatně učit. b) Žák bezdůvodně odmítne zkoušení.

14 3. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci a) Různými formami zkoušek - ústními, písemnými, testovými aj. b) Vyučující sledují a zaznamenávají výkony žáka, jeho připravenost na výuku a systematičnost práce. c) Ústní zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy (výjimkou může být pouze zdravotní omezení žáka). d) Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka. Hodnotí se učební výsledky za celé klasifikační období a zaznamenávají se v úplné podobě do aplikace Bakalář. Výsledná známka musí odpovídat známkám a hodnocení, které žák získal (vážený průměr z aplikace Bakalář váha známky 1-10). e) Zkoušku v náhradním termínu pro doplnění klasifikace za 1. pololetí musí žák absolvovat na návrh vyučujícího daného předmětu a z rozhodnutí ředitele školy: v případě nedostatku podkladů pro klasifikaci, překračuje-li absence 30 % z celkového počtu hodin v daném předmětu. Ředitel školy stanoví pro jeho hodnocení termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno u žáků plnících povinnou školní docházku nejpozději do konce března, u žáků střední školy do konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. V případech hodných zvláštního zřetele může ředitel školy rozhodnout o prominutí vykonání zkoušky v náhradní termínu. f) Zkoušku v náhradním termínu pro doplnění klasifikace za 2. pololetí musí žák absolvovat na návrh vyučujícího daného předmětu a z rozhodnutí ředitele školy: v případě nedostatku podkladů pro hodnocení, překračuje-li absence 30 % z celkového počtu hodin v daném předmětu. Ředitel školy stanoví pro jeho hodnocení termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. V případech hodných zvláštního zřetele může ředitel školy rozhodnout o prominutí vykonání zkoušky v náhradním termínu. Cílem zkoušky v náhradním termínu je ověřit, zda žák zvládl učivo za dané pololetí. Může mít ústní i písemnou formu, o níž rozhodne ředitel školy. V případech hodných zvláštního zřetele může ředitel školy rozhodnout o prominutí vykonání zkoušky v náhradním termínu. Zkouška v náhradním termínu může být nařízena na návrh vyučujícího v příslušném předmětu i při absenci nižší než 30 %. Při stanovení klasifikace v daném předmětu se pak přihlíží i k případným dalším známkám, které žák během pololetí v tomto předmětu získal.

15 g) Komisionální přezkoušení se pojí s konáním opravné zkoušky, rozdílové zkoušky, přezkoušení na základě podané žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka krajskému úřadu o komisionální přezkoušení žáka, jehož vyučujícím je ředitel školy dle 69 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. h) Žák, který na konci 2. pololetí neprospěl nejvýše z 2 povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku (do ) v termínu stanoveném ředitelem školy. i) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně, nebo se k ní nedostaví, neprospěl. V odůvodněných případech může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby náhradního termínu opravné zkoušky navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Známka z opravné zkoušky je konečná a píše se na vysvědčení. Opravná zkouška může mít část písemnou, ústní či obě části současně. Obsahem opravné zkoušky je: látka probíraná v 2. pololetí, pokud student v 1. pololetí prospěl nebo dodatečně prokázal znalosti, látka celého ročníku, pokud student neprospěl v 1. pololetí a neprokázal doplnění znalostí za toto období. j) Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není zákonem stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. k) V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených podle 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. l) O podobě rozdílové zkoušky po přerušení studia nebo při přestupu žáka z jiné školy a dále při přijímání do vyššího ročníku vzdělávání na střední škole dle 63 školského zákona rozhoduje ředitel školy. m)

16 n) Žáci, kteří mají ředitelem školy povolen individuální vzdělávací plán, jsou průběžně hodnoceni v termínech uvedených v rozhodnutí ( 4 písm. d) vyhlášky č. 13/2005 Sb.). o) Informace o prospěchu, chování a docházce do školy jsou rodičům poskytovány průběžně pomocí internetového informačního systému. Bližší informace jsou sdělovány na třídních schůzkách nebo při předem dohodnuté individuální konzultaci. Údaje o klasifikaci nejsou zákonným zástupcům sdělovány veřejně. p) Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se stanovuje individuální postup u každého jednotlivého žáka. Školní řád byl projednán pedagogickou radou a schválen školskou radou dne s účinností k MUDr. Petra Vlková Předsedkyně školské rady V Praze Mgr. Josef Tomek Ředitel školy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Klasifikační řád Klasifikační řád stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Předmětné právní předpisy ke Klasifikačnímu řádu: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Tato pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou nedílnou součástí školního řádu Gymnázia Na

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN Obsah: Úvodní ustanovení... 3 Hodnocení a klasifikace prospěchu žáků... 4 Klasifikace ve vyučovacích předmětech... 5 Neuzavření

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ ŘÁD Je vydán jako soubor pravidel, která upravují vzájemné vztahy mezi žáky, pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy. Účelem je vytvořit příznivé podmínky pro plné využívání vyučovací

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Školní řád Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 30, odst. 2, 51 a 52 (Školský zákon), vyhláškou 48/2005 Sb. 14, 15,

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen Pravidla) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Tato pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydávána na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha E: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Platnost: od 1. 9. 2008 Obsah: 1. Hodnocení

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků Čl. 1 Charakteristika Pravidel Tato Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zpracováno podle vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY:

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY: Š K O L N Í Ř Á D Mateřské školy a Základní školy při Nemocnici, Žatec, o.p.s., Husova 2796, součást Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb.

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Školní řád Základní školy Na Radosti PŘÍLOHA Č. 1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Základní škola Na Radosti, Komenského 972/10, 591 01 Žďár nad Sázavou www.skolalanaradosti.cz Zásady hodnocení průběhu

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Školní řád. Úvodní ustanovení

Školní řád. Úvodní ustanovení Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300 Školní řád Vedení školy vydává v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Š K O L N Í Ř Á D Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny

Š K O L N Í Ř Á D Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny Š K O L N Í Ř Á D Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb.(školský zákon), 30 a v souladu s Vyhláškou MŠMT č.48/2005 o základním vzdělávání a

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

K l a s i f i k a č n í

K l a s i f i k a č n í Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 č.j. 330/2015 příloha Školního řádu K l a s i f i k a č n í ř á d Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 Hodnotíme klasifikací. Každý vyučující na začátku školního

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

1. Získávání podkladů hodnocení výsledků vzdělávání

1. Získávání podkladů hodnocení výsledků vzdělávání Č.j.: Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Mann, o.p.s. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na Gymnáziu Thomase Manna - klasifikační řád Vypracovala: Mgr. Zuzana Svobodová

Více

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: Škola: Střední škola knižní kultury, o.p.s. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 1 Školního řádu Střední školy knižní kultury, o.p.s. Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, Č. Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, Č. Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, Č. Budějovice Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Právní vymezení 2. Pravidla pro hodnocení 2.1. Podklady pro hodnocení

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Hodnocení žáků Klasifikační řád Hodnocení žáků Gymnázia, Praha 9, Českolipská je zakotveno v Klasifikačním řádu, který stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky Pravidla pro hodnocení žáků VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 1 1. Práva žáků a zákonných zástupců a) Žáci mají právo i) na vzdělávání a školské

Více

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SMÍCHOVSKÉ SPŠ (SAMOSTATNÁ SOUČÁST ŠKOLNÍHO ŘÁDU SSPŠ, PRAHA 5, PRESLOVA 25) Tento Klasifikační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015 Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015 Zpracoval: Ing. Jiří Uhlík Schválil: Ing. Jiří Uhlík, ředitel školy Spisový znak: 03.1 Skartační znak: A 10 Počet stran: 18 Přílohy: 0 Změny: viz

Více

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Příloha školního řádu č. 1 ČÍSLO JEDNACÍ: PŮSOBNOST: ZPRACOVALA: všichni žáci

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Úvod Tento klasifikační řád (dále jen KŘ) vychází z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze zákona č. 561/2004 Sb.

Více

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků klasifikační řád

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků klasifikační řád Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků klasifikační řád Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Kritéria stupňů klasifikace žáka III. Celkové

Více

Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín. Školní řád

Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín. Školní řád Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín Školní řád V souladu s 30 Školského zákona vydává ředitelka Masarykovy základní školy, okres Kolín (dále jen škola) tento Školní řád: ČÁST PRVNÍ Obecná

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

ŘÁD Č. VZD Ing. Alena Kocourková, Ing. Jarmila Ptaszniková, Mgr. Milada Dufková. Článek 1 Úvodní ustanovení

ŘÁD Č. VZD Ing. Alena Kocourková, Ing. Jarmila Ptaszniková, Mgr. Milada Dufková. Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha Školního řádu č. 1 Obchodní akademie Dušní 110 00 Praha 1, Dušní 7 IČ: 70837872 ŘÁD Č. VZD 16-02 Název: Klasifikační řád Platnost: od 1. září 2016 Nahrazuje: Klasifikační řád čj. Ř237/2011 z 31.

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

a) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

a) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Základní škola Nad Přehradou PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ součást školního řádu Č.j.: 199/2016 Vypracoval: Mgr. Anna Běhunková Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2016 Účinnost ode dne: 1. 9.

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou závazná pro všechny pedagogické pracovníky. Všichni pedagogičtí pracovníci byli s pravidly prokazatelně seznámeni.

Více

Čl. 1 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ ŽÁKŮ NA VYSVĚDČENÍ

Čl. 1 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ ŽÁKŮ NA VYSVĚDČENÍ GYMNÁZIUM PRAHA 4 Na Vítězné pláni 1160 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 422/15 Vypracoval: Mgr. P. Imramovská Schválil: PhDr. J. Mervínský Podpis ředitele: Účinnost ode dne: 1. 9. 2015 Školská rada schválila

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen Pravidla) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova,s.r.o. Druh dokumentu: směrnice Vydání: 3

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova,s.r.o. Druh dokumentu: směrnice Vydání: 3 Lomnice u Tišnova,s.r.o. List číslo: 1 / 18 Druh dokumentu: směrnice Identifikační označení: QS 75-01 Výtisk číslo: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD QS 75-01 Tato směrnice je majetkem Středního odborného učiliště a Střední

Více

Klasifikační řád - PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ -

Klasifikační řád - PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ - Klasifikační řád - PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ - Novela od 1.9.2007 (novelou byl doplněn text Hodnocení přístupu

Více

Školní řád zkrácené dálkové formy studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (dále PMP)

Školní řád zkrácené dálkové formy studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (dále PMP) Školní řád zkrácené dálkové formy studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (dále PMP) Tento školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 374/2006 Sb., kterou se mění

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Platná právní úprava: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Školní řád a Klasifikační řád

Školní řád a Klasifikační řád STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA s.r.o. Školní 268, Velvary 273 24 Školní řád a Klasifikační řád Platný od 1. 9. 2010 nahrazuje dokument ze dne 1. 9. 2009 obsahuje úpravy schválené pedagogickou radou dne 26. 1. 2011,

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění

Více

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD Vítězná 616, 282 27 Český Brod,Czech republic,tel/fax +420321 622347 e-mail: gc_ brod@ iol.cz, URL.. http://www.gcbrod.cz V Českém Brodě dne: 29.8.2008 Pravidla pro hodnocení výsledků

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád Vnitřní klasifikační řád Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu žáka. 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1/ 2012

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1/ 2012 Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: 1/ 2012 Mgr. Hana Slapničková, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školní řád 1 Obsah: Školní řád Všeobecná ustanovení 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, vztahy žáků a

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku.

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku. Š K O L N Í Ř Á D pro žáky dálkového vzdělávání oboru Obchodní akademie platný od 1. 9. 2010 pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 1. Podrobnosti k výkonu práv

Více

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků Hodnocení žáků se řídí 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014)

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014) Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 130 00 Praha 3-Žižkov www.gymnazium-prazacka.cz gymnazium@gym-prazacka.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (novelizace platná od 17. 2. 2014) I. Získávání podkladů pro hodnocení

Více

Kapitola II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Kapitola II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 1 ke Školnímu řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Kapitola I. Obecná ustanovení 1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení prospěchu žáků: Na vysvědčení jsou žáci ve všech ročnících hodnoceni známkou. Pouze ve výjimečných případech je na žádost zákonných

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval/a: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Datum vystavení: 18. 8. 2015 Schválil: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Mgr. Svrčinová,

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1) Žáci a studenti mají právo a) na vzdělání a školské služby podle

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín, Sokola Tůmy 12

OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín, Sokola Tůmy 12 tel.: 558 712 649 fax: 558 711 894 e-mail: oa.obc@obaka-cestesin.cz www.obaka-cestesin.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD // Školní rok 2014/2015 je zpracován v souladu s platnou školskou legislativou: - zákon č. 561/2004

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více