Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1"

Transkript

1 Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č.1 NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Zhotovitel: Ing.arch. Dagmar Polcarová, Pomezní 1465/14, Dobrá Voda u Č. Budějovic Naturové hodnocení: Mgr. Vladimír Melichar Vyhodnocení vlivů na ŽP: Ing. Hana Pešková Datum: leden 2015 Číslo zakázky: P

2 Obsah vyhodnocení předpokládaných vlivů zásad územního rozvoje a územního plánu na udržitelný rozvoj území (v souladu s Vyhl. 500/2006Sb. příloha č.5) Hodnotí se vlivy, které lze rozumně předpokládat, a to v rozsahu,podrobnosti a míře konkrétnosti, jakou má pořizovaná územně plánovací dokumentace. Vlivy se stanoví odborným odhadem. a) Vyhodnocení vlivů Změny č.1 územního plánu na životní prostředí zpracované podle přílohy stavebního zákona. b) Vyhodnocení vlivů Změny č.1 územního plánu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. c) Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech. d) Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech. e) Vyhodnocení přínosu Změny č.1 územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje nebo v zásadách územního rozvoje. h) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí. Území obce Zbytiny je tvořené katastrálními územími Koryto, Spálenec, Skříněřov, Sviňovice a Zbytiny. Předmětem Změny č.1 územního plánu Zbytiny (dále Změna č.1) jsou dílčí, plošným rozsahem drobné úpravy ve vymezení zastavitelných i nezastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití ve všech katastrálních územích obce. je zpracováno jako samostatná dokumentace na základě stanoviska Krajského úřadu-jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví čj. JUJCK 22552/2014/OZZL/2 ze dne , v rozsahu dle přílohy č.5 vyhlášky č.500/20016 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,ve znění pozdějších předpisů. Závěry z vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území jsou promítnuty do dokumentace změny územního plánu. Součástí vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území je na základě stanoviska Krajského úřadu-jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví čj. JUJCK 22552/2014/OZZL/2 ze dne vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na životní prostředí. Zpracovatelem vyhodnocení je Ing. Hana Pešková (leden 2015) viz kap. ad a). Součástí vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí je rovněž vyhodnocení vlivů na území soustavy Natura Zpracovatelem vyhodnocení je Mgr. Vladimír Melichar (leden 2015) viz kap. ad b). 2

3 a) Vyhodnocení vlivů Změny č.1 územního plánu na životní prostředí zpracované podle přílohy stavebního zákona. Viz samostatná složka doložená v příloze b) Vyhodnocení vlivů Změny č.1 územního plánu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Viz samostatná složka doložená v příloze c) Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech. Při řešení změny územního plánu byly zohledněny a respektovány následující limity využití území evidované v Územně analytických podkladech ORP Prachatice (aktualizace 2012): ochranné pásmo dráhy (u záměru č.3, 4, 5, 6, 7) jedná se o záměry v k.ú Skříněřov; záměry č.5,6,7 byly z hlediska vlivu na životní prostředí a Naturu vyhodnoceny jako nepřípustné. Dotčené ochranným pásmem dráhy jsou vymezované plochy SOV.Z1.2.SK - plochy smíšené obytné venkovské a rekreační (SOV) - na západních částech pozemků p.č. 421, 339/3, 135, 337/2 (původní záměr č.3) SOV.Z1.1.SK - plochy smíšené obytné venkovské a rekreační (SOV) - na západních částech pozemků p.č. 429, 126/3, 337/3, 129 (původní záměr č.4). Na každé nově vymezované ploše SOV může být umístěn maximálně jeden objekt trvalého bydlení. Konkrétní stavební záměr bude z hlediska dotčení ochranného pásma dráhy projednán s Českými drahami. ochranné pásmo silnice II/141 a III/1651 (u záměru č.9 a 13) V rámci k.ú. Zbytiny, místní části Blažejovice, se z plochy přírodní (PP) vymezuje na částech pozemků p.č. 1221, 1178/1, 1178/2 RR.Z11.B. zastavitelná plocha rodinné rekreace RR (původní záměr č.9.). Na nově vymezované ploše RR může být umístěn maximálně jeden objekt rodinné rekreace. Dopravní obsluha je zajištěna ze stávající komunikace na p.č. 1178/2 silnice II/141. Ochranné pásmo silnice II/141 bude respektováno. V rámci k.ú. Koryto se pozemek p.č. 577/2 vyjímá z vymezeného lokálního biocentra LBC Za Furišovkou, zmenšení o tento pozemek neovlivní funkčnost LBC. Funkční využití pozemku se nemění, zůstává zachována nezastavitelná plocha zeleně krajinné ZK. Změnou ÚP nedochází k novému záboru, dle KN se jedná o ostatní plochu (původní záměr č.13). Záměr nemá vliv na ochranné pásmo jižně vedené silnice III/1651. koridor pro homogenizaci silnice II/141 (u záměru č.9) V rámci k.ú. Zbytiny, místní části Blažejovice, se z plochy přírodní (PP) vymezuje na částech pozemků p.č. 1221, 1178/1, 1178/2 RR.Z11.B. zastavitelná plocha rodinné rekreace RR (původní záměr č.9.). Na nově vymezované ploše RR může být umístěn maximálně jeden objekt rodinné rekreace. Dopravní obsluha je zajištěna ze stávající komunikace na p.č. 1178/2 silnice II/141. Vlastní objekt bude situován na původním stavebním pozemku, který je dostatečně vzdálen od silnice II/141 a nebude mít vliv na její případnou homogenizaci uvedené silnice. ochranné pásmo vzletového a přibližovacího prostoru LK R1 Boletice - prostor pro létání v malých a přízemních výškách (u záměru č.10) V rámci k.ú. Spálenec se část plochy přírodní (PP) na pozemku p.č. 15/1 vymezuje jako zastavitelná zemědělská plocha výroby a skladování VSZ.Z1.1.SP., za účelem umístění zemědělského objektu (původní záměr č.10). Velikost vymezené plochy VSZ je omezena na max m2, v rámci kterých musí být konkretizováno umístění navrženého objektu. Zastavěná plocha nepřesáhne navržených 150 m2, přípustné je max. 1NP, záměrem nebude dotčeno ochranné pásmo vzletového a přibližovacího prostoru LK R1 Boletice. 3

4 ochranné pásmo venkovního vedení VN (u záměru č.9 a 10) Záměr č. 9 bude respektovat ochranné pásmo VN, záměru č.10 se ochranné pásmo VN nedotýká. území s archeologickými nálezy (u všech záměrů) V řešeném území jsou vymezeny archeologické zóny. Před zahájením výkopových a terénních prací, stavební nebo jiné obdobné činnosti je nezbytné postupovat v souladu s ustanoveními 21-24, zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Stavebník již od doby přípravy stavby oznámí tento záměr Archeologickému ústavu a umožní jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum. ochranná zóna nadregionálního biokoridoru NRBK1 (u záměru č.6) Záměr č. 6 byl vyhodnocen jako nepřípustný. regionální biocentrum RBC 624 Spálenec (u záměru č.10) Na základě provedeného hodnocení vlivů na životní prostředí se doporučuje k vyloučení, předcházení a snížení negativních vlivů záměru na životní prostředí následující opatření: - řešit odpadní vody vybavením objektů nepropustnou jímkou s likvidací odpadních vod na ČOV - neumisťovat na těchto plochách vodní nádrže či bazény - přípustné je pouze ekologické zemědělské hospodaření - pro umístění a provedení staveb je nutné dodržet principy z Architektonické rukověti z Územní studie Šumava, (FA ČVÚT, 2010), které respektují principy původní výstavby na Šumavě lokální biokoridor LBK Zbytinský potok CHOŠ053-PT008 (u záměru č.8) Záměr č. 8 byl vyhodnocen jako nepřípustný. Chráněná krajinná oblast Šumava (u záměru č.9 a 10) Oba navrhované záměry svou velikostí a způsobem využití nemůžou mít vliv na režim v rámci Chráněné krajinné oblasti Šumava. Pro umístění a provedení staveb je nutné dodržet principy z Architektonické rukověti z Územní studie Šumava, (FA ČVÚT, 2010), které respektují principy původní výstavby na Šumavě ochranné pásmo NPP Prameniště Blanice (u záměru č.10) V rámci k.ú. Spálenec se část plochy přírodní (PP) na pozemku p.č. 15/1 vymezuje jako zastavitelná zemědělská plocha výroby a skladování VSZ.Z1.1.SP., za účelem umístění zemědělského objektu (původní záměr č.10). Velikost vymezené plochy VSZ je omezena na max m2, v rámci kterých musí být konkretizováno umístění navrženého objektu. Zastavěná plocha nepřesáhne navržených 150 m2, přípustné je max. 1NP. Území je především významné pro perlorodku říční (Margaritifera margaritifera), která zde tvoří nejvýznamnější populaci ve střední Evropě. Ochrana biotopu tohoto živočicha je v území prioritní. Tento živočich je předmětem ochrany EVL Šumava a také NPP Blanice a NPP Prameniště Blanice. Na základě provedeného hodnocení vlivů na životní prostředí se doporučuje k vyloučení, předcházení a snížení negativních vlivů záměru na životní prostředí následující opatření: - řešit odpadní vody vybavením objektů nepropustnou jímkou s likvidací odpadních vod na ČOV - neumisťovat na těchto plochách vodní nádrže či bazény - přípustné je pouze ekologické zemědělské hospodaření - pro umístění a provedení staveb je nutné dodržet principy z Architektonické rukověti z Územní studie Šumava, (FA ČVÚT, 2010), které respektují principy původní výstavby na Šumavě ochranné pásmo NPP Blanice (u záměru č.15) V rámci k.ú. Koryto je nezastavitelná plocha na pozemcích č.p. 478, 1023 a 484/3 vymezena dle skutečnosti jako nezastavitelná plocha zeleně krajinné (ZK) stav. Změnou ÚP nedochází k novému záboru, dle KN se jedná o ostatní plochu. V rámci plochy krajinné zeleně bude respektován režim ochranného pásma NPP Blanice, samotné funkční využití nemá na OP NPP Blanice vliv. 4

5 památný strom buk Spálenec (u záměru č.10) V blízkosti plochy VSZ.Z1.1.SP roste památný strom - buk lesní s ochranným pásmem cca 10 m (evidenční kód ). Jedná se o tzv. hraniční strom, má symetrickou korunu a předpokládané stáří 200 let. Tento strom se nachází mimo vymezenou plochu a umístěním hospodářského objektu nebude ovlivněn. NATURA 2000 EVL Šumava (u všech záměrů) Vyhodnocení vlivu záměrů na Natura 2000, EVL Šumava je předmětem Naturového hodnocení Mgr. V. Melichara. V závěru posouzení se uvádí, že koncepce Změny č.1 ÚP nebude mít v předložené podobě významný negativní vliv na předměty ochrany evropsky významné lokality CZ Šumava. Koncepce bude mít mírný negativní vliv: na předmět ochrany evropsky významné lokality CZ Šumava:7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště, perlorodku říční (Margaritifera margaritifera). Mírný negativní vliv byl vyhodnocen u záměrů VSZ.Z1.1.SP, RR.Z1.1.B, SOV.Z1.1.SK, SOV.Z1.2.SK a SOV.Z1.3.SK. NATURA 2000 ptačí oblast Boletice (u záměru č.10) Vyhodnocení vlivu záměrů na ptačí oblast Boletce je předmětem Naturového hodnocení Mgr. V. Melichara. V závěru posouzení se uvádí, že koncepce Změny č.1 ÚP nebude mít v předložené podobě významný negativní vliv na předměty ochrany ptačí oblasti CZ Boletice. Koncepce bude mít u záměru VSZ.Z1.1.SP mírný negativní vliv: na celistvost ptačí oblasti CZ Boletice a na její předmět ochrany:chřástala polního (Crex crex). Mírný negativní vliv na ptačí oblast Boleitce byl rovněž vyhodnocen u záměrů RR.Z1.1.B, SOV.Z1.1.SK, SOV.Z1.2.SK a SOV.Z1.3.SK. lokality výskytu zvláště chráněného druhu živočicha (perlorodky říční) Vyhodnocení vlivu záměrů je předmětem Naturového hodnocení Mgr. V. Melichara, který v závěru uvádí, že Hodnocená koncepce Změny č.1 ÚP bude mít mírný negativní vliv lokality výskytu zvláště chráněného druhu živočicha (perlorodky říční). ochranné pásmo lesa (u záměru č. 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14 a 15) Záměry č 5,6,7 byly vyhodnoceny jako nepřípustné. Dojde-li k dotčení pozemků lesa do vzdálenosti 50m od jejich okraje, je nutný souhlas orgánu státní správy lesů. Stavby musí být nejméně 30m od okraje lesa a ostatní drobné stavby mohou být umístěny bezprostředně za oplocením, které musí být umístěno min. 7,0m od lesa, aby byl zajištěn průjezd lesnické a hasičské techniky. zemědělská půda Veškeré záměry vymezující nové zastavitelné plochy byly v rámci Změny č. 1 vyhodnoceny z hlediska vynětí ze ZPF. V rámci k.ú. Zbytiny, místní části Blažejovice, se mění část plochy přírodní (PP) na plochu rodinné rekreace RR.Z1.1.B (p.č. 1178/2) a plochu zeleně soukromé ZS.Z1.1.B (p.č. 1178/1). Pozemek je dobře přístupný z přilehlé komunikace, na sousedním pozemku se již nachází rodinný rekreační objekt V rámci k.ú. Zbytiny se mění část zastavitelné plochy výroby a skladování - zemědělské (VSZ) na plochy zeleně krajinné ZK.Z1.1.Z a ZK.Z1.2.Z (p.č. 949/29, 949/3, 949/34 a 949/36). Jedná se o původní zemědělský areál, původní pozemky nebyly chybně vyňaty ze zemědělského půdního fondu, k novému záboru ZPF fakticky nedochází. V rámci k.ú. Spálenec se mění část plochy přírodní (PP) na plochu výroby a skladování - zemědělskou VSZ.Z1.1.SP (p.č. 15/1). V rámci k.ú. Koryto se mění plochy zemědělského půdního fondu (ZPF) a zeleně krajinné (ZK) na plochu smíšenou obytnou venkovskou SOV.Z1.1.K (p.č.526/2, 526/3, 528/1, 528/2 a 528/3) a zeleň 5

6 soukromou ZS.Z1.1.K (p.č. 528/1, 526/2, 1065 a 483/9). Jedná se historicky zastavěné plochy v severní části návsi; doplnění objektu je v souladu se snahou o obnovu původní historické struktury sídla. Předpokládané zábory ZPF dle způsobu využití Obec Zbytiny SO RR SVK VSL VSZ SOV BRF MK ZS ZK Celkem Celkem 0,06 0,1 0,13 0,22 0,81 1,32 Předpokládané zábory ZPF dle třídy ochrany Obec Zbytiny Celkem ha I. II. III. IV. V. Celkem 0,18 0,81 0,23 0,1 1,32 telekomunikační vedení (u záměru č.9 a 14) Záměry nejsou v kolizi s telekomunikačním vedením. ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení RR trasy (u záměru č.15) Záměr vymezení nezastavitelné plochy krajinné zeleně není v kolizi s ochranným pásmem nadzemního telekomunikačního vedení. Chráněná oblast přirozené akumulace vod Šumava (u záměru č.9 a 10) U nově vymezené zastavitelné plochy RR.Z1.1.ZB (záměr č.9) a VSZ.Z1.1.SP (záměr č.10) je nutno likvidovat odpadní vody v nepropustné jímce. záplavové území Zlatého potoka Q100 (u záměru č. 1, 2 a 4) Zastavitelné plochy SOVZ1.1.SK, SOVZ1.2.SK, SOVZ1.3.SK v rámci k.ú Skříněřov jsou situovány v horních, vyvýšených částech pozemků, v souladu s původní urbanistickou strukturou zástavby. Vymezované plochy se nedotýkají záplavového území Zlatého potoka. ochranné pásmo hřbitova (u záměru č.16) V rámci k.ú. Zbytiny se stávající zemědělská plocha výroby a skladování (VSZ) původní zemědělský areál na p.č. 949/33, 949/34, 949/35 a 949/29 mění na nezastavitelnou plochu zeleně krajinné (ZK) ZK.Z1.1.Z., ZK.Z1.2.Z. (původní záměr č.16). Navrhovaná nezastavitelná plocha krajinné zeleně v prostoru původního areálu není v kolizi s ochranným pásmem hřbitova. ochranné pásmo chovu živočišné výroby stanoveno územním plánem (u záměru č.16) V rámci k.ú. Zbytiny se stávající zemědělská plocha výroby a skladování (VSZ) původní zemědělský areál na p.č. 949/33, 949/34, 949/35 a 949/29 mění na nezastavitelnou plochu zeleně krajinné (ZK) ZK.Z1.1.Z., ZK.Z1.2.Z. (původní záměr č.16). Navrhovaná nezastavitelná plocha krajinné zeleně v prostoru původního areálu není v kolizi s ochranným pásmem chovu živočišné výroby d) Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech, například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech. Záměry navržené v rámci Změny č.1 ÚP nemají vliv na jiné skutečnosti nepodchycené v územně analytických podkladech. 6

7 e) Vyhodnocení přínosu Změny č.1 územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje nebo v zásadách územního rozvoje. Při řešení Změny č.1 územního plánu bylo vycházeno ze závěrů rozboru udržitelného rozvoje území zpracovaného v rámci Územně analytických podkladů ORP Prachatice (aktualizace 2012). Změna územního plánu přispívá zejména k odstranění nepříznivých územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel území zjištěných z vyhodnocení udržitelného rozvoje pomocí SWOT analýzy. Z rozboru udržitelného rozvoje v řešeném území vyplývá, že podmínky pro životní prostředí jsou na velmi dobré úrovni, hospodářský rozvoj je na průměrné úrovni a největší slabinou jsou podmínky pro sociální soudržnost obyvatel v území. V rámci jednotlivých sídel jsou navrhovány individuální plochy pro výstavbu objektů trvalého bydlení či rodinné rekreace. Plochy jsou vymezována zejména na pozemcích původní zástavby (Blažejovice, Skříněřov, Koryto) a jedná se tedy o doplnění a znovuobnovení urbanistické struktury původní zástavby. Uvedené záměry jsou v souladu s požadavky na vyváženost vztahu územních podmínek pro životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území. Dochází k lokálnímu navýšení potenciálu pro rozvoj individuální rekreace, i vytvoření předpokladů pro růst počtu obyvatel v trvale obydlených domech. Hlavním cílem řešení ÚP i Změny č.1 ÚP je vytvořit podmínky pro vyvážený rozvoj v území v jeho třech hlavních pilířích: 1) Podmínky pro ochranu přírodních hodnot: V řešeném území je velká lesnatost území, která dosahuje 53,6%, ZPF zabírá 30,9% (z toho TTP 90,5%), zastavěné a ostatní plochy zabírají 14,4% a vodní plochy zabírají 1,1% řešeného území. Tomu odpovídá i poměrně vysoký koeficient ekologické stability krajiny s hodnotou 4,76 (průměr je v rozmezí 1,0 2,6), s charakteristikou přírodní a přírodě blízké krajiny, s výraznou převahou ekologicky stabilních struktur s nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem. Při řešení návrhu územního plánu jsou respektovány zejména tyto přírodní hodnoty: velkoplošná chráněná území přírody: Biosférická rezervace UNESCO Biosférická rezervace Šumava, chráněná krajinná oblast Šumava (dále jen CHKOŠ), lokality NATURA 2000 (ptačí oblast Boletice, evropsky významná lokalita CZ Šumava, chráněná oblast přirozené akumulace vod - CHOPAV Šumava. Dále jsou respektována maloplošná chráněná území: národní přírodní památka (dále jen NPP) včetně ochranného pásma - NPP Blanice, NPP Prameniště Blanice, přírodní památka (PP) vč. ochranného pásma PP Pod Sviňovicemi. Při řešení návrhu ÚP jsou respektovány i další lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem perlorodka říční. Rovněž jsou respektovány památné stromy včetně ochranného pásma: v sídlech Skříněřov, Spálenec. Při řešení návrhu ÚP Zbytiny jsou vymezeny a upřesněny základní skladebné prvky ÚSES, zejména nadregionální a regionální biokoridory, včetně lokálních biocenter, biokoridorů a interakčních prvků. Dále jsou respektovány lesní plochy, plochy zeleně krajinné, včetně alejí, stromořadí, remízků, či skupin vzrostlé zeleně a vodní plochy. 2) Podmínky pro hospodářský rozvoj: Hlavním pólem a střediskem ekonomického rozvoje v řešeném území je sídlo Zbytiny, ve kterém je potřeba vytvářet podmínky pro územní rozvoj a zkvalitnění dopravní, technické a občanské infrastruktury. Sídlo Zbytiny má velký potenciál rozvoje díky tomu, že je napojeno na silniční i železniční dopravu. V řešeném území jsou návrhem ÚP Zbytiny vytvořeny předpoklady pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího průmyslu, k přírodě šetrnému zemědělskému a lesnímu hospodaření a rozvoji tradičních řemesel. Toho je dosaženo zejména vymezením vhodných rozvojových území a pravidel pro umísťování těchto aktivit v obcích i v krajině v koordinaci s ochranou přírody a krajiny.vzhledem k tomu, že je žádoucí v řešeném území zachovat zemědělskou prvovýrobu a zajistit údržbu kulturní krajiny územní plán vymezuje vedle ploch pro výrobu a skladování (VS) i plochy pro bydlení v rodinných farmách. Konkrétně se jedná o rodinné farmy u sídla koryto a rodinnou farmu ve Skříněřově. V sídle Blažejovice je ve vazbě na hlavní silniční tah II/141 (Prachatice Volary silnice I/4 Strážný) vymezena plocha smíšená výrobní a komerční. 7

8 3) Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel území: Vytvořením podmínek pro příliv trvale bydlících obyvatel a pro rozvoj občanské vybavenosti a pracovních příležitostí v řešeném území se předpokládá posílení soudržnosti obyvatel v území a zejména snížení vyjížďky za prací a negativním saldu migrace trvale bydlících obyvatel. V jednotlivých sídlech návrhem rozvojových ploch pro smíšených obytných a bydlení v rodinných farmách tak, aby byly vytvořeny předpoklady k zamezení úbytku trvale bydlících obyvatel i v menších sídlech. K posílení soudržnosti obyvatel v území přispěje i využití sportovně rekreačních ploch v sídle Zbytiny, v rámci kterých se předpokládá využití pro sportovní a společenské akce a aktivity. h) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí. Předmětem řešení Změny č.1 jsou rozsahem nevelké lokality v rámci všech katastrálních území sídla. Lokality byly řešeny na základě požadavků vlastníků jednotlivých pozemků. Vzhledem k poloze některých záměrů v rámci chráněných a zvláště chráněných území, byly jednotlivé záměry samostatně posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí a na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Po provedené posouzení byly vyloučeny záměry č. 5, 6, 7, 8 a nejsou předmětem Změny č.1úp. Lokality navržené Změnou č.1 ÚP byly vyhodnoceny jako plochy s málo významným až pozitivním vlivem na životní prostředí, EVL Šumava i ptačí oblasti. Z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj v území lze záměry hodnotit jako pozitivní, vytvářející předpoklady k rozvoji trvalého bydlení a rodinné rekreace. Záměry vytvářejí podmínky pro příliv trvale bydlících obyvatel a pro posílení soudržnosti obyvatel v území obce Zbytiny. Ing.arch.Dagmar Polcarová a kol. 8

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který Změnu č.1 ÚP Vídeň vydal: Zastupitelstvo obce Vídeň Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Stupeň dokumentace: Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Pořizovatel: Obec Kozomín, Středočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Změna č. 3 územního plánu

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou ZADÁNÍ ZMĚN 03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVATĚRUBY verse 10/2014 k projednání Starosta obce a pověřený zastupitel starosta obce : František Derfl Návrh

Více

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Č.j.:MJ/34735/2007/103/OSMI/Vý V Žulové 19.9.2011 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Zastupitelstvo města Žulová, příslušné podle 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/3937-2014/ 5915-2013/Ru Spis. a skart. znak: 326.1 Počet příloh:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více