Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41, Šakvice. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41, Šakvice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 zpracovaná dle 10 zákona č. 561/2004 Sb.,Školský zákon a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Zpracovala Mgr. Alena Rohrerová ředitelka školy

2 A) ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/ Základní charakteristika školy 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Adresa školy Hlavní 41, Šakvice IČ Telefon/fax Mobil Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Ano Název zřizovatele Obec Šakvice Součásti školy základní škola, školní družina, školní klub, mateřská škola a školní jídelna IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. Alena Rohrerová ředitelka školy statutární orgán Mgr. Miroslav Brúček zástupce ředitelky při dlouhodobé nepřítomnosti ŘŠ BA. Jana Svobodová účetní 1.2 Součásti školy Součásti školy Základní škola Školní družina Školní klub Mateřská škola Školní jídelna Kapacita 250 žáků 50 žáků 250 žáků 40 dětí 100 jídel Škola je neúplná, malotřídní.

3 Mgr. Alena Rohrerová byla do funkce ředitelky školy jmenována jmenovacím dekretem č. j. 378/ Školská rada Školská rada pracuje podle 167, zákona 561/2004 Sb. Členové: Zástupci obce - Ing. Zdeněk Osička - Drahomíra Dirgasová Zástupci školy - BA. Jana Svobodová - Oldřiška Kubová Zástupci rodičů - Markéta Bílková - Iveta Trávníková Ve školním roce 2012/2013 zasedala školská rada 2x. 1.4 Informace o součástech organizace Základní škola Základní škola byla ve školním roce 2012/2013 trojtřídní s pěti ročníky s 49 žáky. Matematika, prvouka a český jazyk v 1., 2., a 3. ročníku byly vyučovány samostatně. Zástupcem ředitelky školy je MgA. Miroslav Brúček, tuto funkci vykonává v době dlouhodobé nepřítomnosti ředitele. Sídlo základní školy je Hlavní 41, Šakvice, Mateřská škola Mateřská škola byla ve školním roce 2012/2013 dvojtřídní se třemi ročníky s 40 dětmi. Vedoucí učitelkou byla Lenka Winterová. Do funkce byla jmenována Sídlo mateřské školy je Hlavni 41, Šakvice, Školní družina Ve školním roce 2012/2013 pracovala dvě oddělení. Docházelo 47 žáků. Vedoucí vychovatelkou byla Markéta Bílková Sídlo školní družiny je Hlavní 41, Šakvice.

4 Školní jídelna Ve školním roce 2012/20123 měla školní jídelna zapsaných 129 strávníků, z toho 80 dětí z MŠ a ZŠ, a 49 ostatních. Vedoucí školní jídelny byla BA. Jana Svobodová. Sídlo školní jídelny je Hlavní 41, Šakvice. 2. Právní předpisy a povinná dokumentace školy 2.1 Nejdůležitější právní předpisy o které se opírá chod organizace: (všechny předpisy v platném znění včetně novelizací a doplňků) Zákony: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Zákon č. 65/1965, zákoník práce - se změnami a doplňky (posl.doplněk zákon č. 46/2004 Sb.) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Zákon č. 536/2001 Sb., o účetnictví Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Zákon č. 250 Sb., o rozpočtových pravidlech Zákon č. 499/2004 Sb., po archivnictví a spisové službě Nařízení vlády: Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací povinnosti pedagogických pracovníků Vyhlášky: Vyhláška č. 108/2001 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz škol a předškolních zařízení Vyhláška č. 505/2002 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Vyhláška č. 15/2005 Sb., o náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání

5 Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních Vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Metodické pokyny Metodický pokyn MŠMT č.j / k prevenci sociálně patologický jevů Metodický pokyn MŠMT č.j / k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví Metodický pokyn MŠMT č.j / k prevenci a řešení šikany mezi žáky škol a školských zařízení Metodický pokyn MŠMT č.j / stanovující ICT standard ve Škole A některé další předpisy a normy Seznam pedagogických dokumentů vedených školou 1. Rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol 2. Třídní kniha 3. Záznamy o práci v nepovinném předmětu 4. Třídní výkaz 5. Školní řád 6. Rozvrh hodin třídní 7. Rozvrh hodin podle tříd 8. Záznamy z pedagogických rad 9. Kniha úrazů 10. Protokoly a záznamy o provedených kontrolách 11. Evidence žáků školy 12. Hospodářská dokumentace a účetní evidence 13. Personální dokumentace

6 3. Časový průběh a organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začalo ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v sobotu 1. září Vyučování v prvním pololetí bylo ukončeno ve čtvrtek 31. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června Podzimní prázdniny připadly na středu 25. října a pátek 26. října Vánoční prázdniny byly od pátku 21. prosince 2012 do středy 2. ledna Vyučování začalo ve čtvrtek 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadly na pátek 1. února Jarní prázdniny v délce jednoho týdne : Velikonoční prázdniny připadly na čtvrtek 28. března a pátek 29. března Hlavní prázdniny trvaly od neděle 1. července 2013 do soboty 31. srpna Ředitelská volna - omezení provozu školy z organizačních důvodů V tomto roce nebylo uděleno. Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2013/2014 : 30. ledna 2013 Zápis do mateřské školy pro školní rok 2013/2014 : Přijímací zkoušky na střední školy (i pro nižší stupeň víceletých gymnázií) pro školní rok 2013/

7 4. Personální údaje 4.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k Věk Muži Ženy Celkem % Do 35 let , let ,6 nad 50 let ,3 Pracující důchodci nepobírající důchod Pracující důchodci pobírající důchod Mateřská dovolená ,1 Celkem Členění zaměstnanců podle maximálního dosaženého vzdělání a pohlaví k Dosažený stupeň vzdělání dle školského muži ženy celkem % zákona 561/2004Sb. Základní vzdělání Střední vzdělání s výučním listem ,0 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ,5 Vyšší odborné vzdělání Vysokoškolské vzdělání ,5 Celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace k Odborná kvalifikace Učitel prvního stupně základní školy Splňuje kvalifikaci Nesplňuje kvalifikaci Celkem % Vychovatel školní družiny Zařazení pracovníků do platových tříd k (všech zaměstnanců) Platová třída Počet zařazených pracovníků

8 Celkový údaj o počtech zaměstnanců k Středisko Počet zaměstnanců Základní škola - ředitel školy 1 - statutární zástupce 1( v době dlouhodobé nepřítomnosti ředitele) - výchovný poradce Dělá ŘŠ - učitelé 5 - učitelé na mateřské dovolené 1 CELKEM 8 Středisko Počet zaměstnanců Školní družina - vychovatelka 5 (včetně kroužků) CELKEM 5 Středisko Počet zaměstnanců Správní zaměstnanci - účetní 1 - školník/topič - uklizečka 2 CELKEM 3 CELKEM ZŠ Externí pracovníci školy jméno pracovní zařazení Mgr. Eliška Brúčková DPP 1 hodina výuky/týdně

9 5. Vzdělávací program školy 5.1 Vzdělávací program Vzdělávací program Počet zařazených tříd ŠVP pro ZŠ - Škola pro radost 5 ŠVP pro ŠD Veselé rybičky 2 ŠVP pro MŠ Kouzelný čas ve školce Školní družina ŠD Počet oddělení ŠD Počet dětí v ŠD Počet vychovatelů v ŠD celkem 2 47 Fyz. / přepočet 6/1,2 Komentář: 2. oddělení ŠD tvoří kroužky, které vedou vychovatelé na zkrácený úvazek.

10 6. Počty žáků 6.1 Základní škola Stav k 30. září 2012 Třída Počet žáků Z toho chlapců Z toho dívek Výjimka z počtu žáků Celkem ano Komentář: Počet žáků se natolik snížil, že k byla pozastavena výuka na 2. stupni. V tomto školním roce se vyučovalo v 5 ročnících spojených do 3 tříd. 6.2 Školní družina oddělení Počet žáků kroužky Celkem Mateřská škola třída Počet žáků Celkem 40 MŠ byla dvoutřídní se třemi ročníky. Věkové složení dětí ve šk. roce 2012/13 bylo 2 7 let. 6.4 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy pro šk. r. 2013/2014 Počet prvních tříd Počet přijatých dětí do první třídy Počet odkladů

11 Komentář: V letošním školním roce jsou dány 2 odklady povinné školní docházky 6.5 Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy Typ školy Počet hlásících se žáků Počet žáků Maturitní obory Víceleté gymnázium (po 5. třídě) 0 0 Celkem 0 0 Celkový počet odcházejících žáků z 5. třídy na 0 0 víceletá gymnázia CELKEM ŽÁKŮ 0 0 přijatých 6.6 Romský asistent Romský asistent: NE Jiný asistent: NE

12 7. Výsledky výchovy a vzdělávání 7.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků za 1. pololetí Třída Žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Opakují I. stupeň Celkem % , Celkové hodnocení a klasifikace žáků za 2. pololetí Třída Žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Opakují I. stupeň Celkem % ,36 17, Snížený stupeň z chování za 1. pololetí Stupeň chování Počet Snížený stupeň z chování za 2. pololetí Stupeň chování Počet

13 Komentář: Chování žáků je celkově uvolněné. Pro žáky byly pořádány besedy s výchovným poradcem a preventistou patologických jevů. Byla provedena beseda s Policií ČR. V letošním roce proběhlo ověřování výsledků žáků na úrovni 5. ročníků. Naše škola podle hodnocení dosáhla dobrých výsledků. Úspěšnost se pohybovala ve vyšším procentuálním hodnocení. 7.5 Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2011/2012: průměr na jednoho žáka: 0, Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14): 0 žáků

14 8. Průběh a výsledky vzdělávání 8.1 Hospitační činnost základní škola Hospitační činnost byla prováděna v jednotlivých ročnících jako hodinová či částečná. V letošním roce byla hospitace provedena ve všech předmětech, byla sledovaná úroveň závěrečných prací, sledovány zápisy do sešitů. Hospitace mezi pedagogy se nekonala. Důvodem je souběžná výuka ŘŠ s pedagogy a nedostatek financí na proplácení zástupů. Výuka probíhala v souladu s cíli vzdělávacího programu v ročník ŠVP Škola pro radost. Část výuky se realizovala v odborných učebnách. Výuka byla ve většině sledovaných hodin vedena sice správným způsobem, leč pouze pomocí tradičních forem výuky. Není dostatečně využívána forma výuky projektovou technikou nebo výukou neinteraktivní tabuli. Chybí využití názorných pomůcek Výuka je doplňována skupinovou i individuální výukou. Částečně jsou respektovány individuální schopnosti žáka, v tomto školním roce jsme neměli integrované žáky. Během roku na škole opět pracoval Dyslektický kroužek, i když pedagog není aprobován. Pro příští rok je nutné zařadit do výuky projektovou výuku. 2. ročník pokračoval v práci mezinárodního projektu e Twinning. Projekt si vybrali opět se školou na Slovensku, ale nedokončil se.

15 9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků - vychází ze zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Ve studiu vedoucímu k prohlubování odborné kvalifikace většina pedagogů absolvovala semináře, přednášky apod Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů MgA. Miroslav Brúček pokračuje ve studiu Učitelství na 1. st. ZŠ Univerzity Palackého v Olomouci. Studium je na 5 let, 5. semestr začne v říjnu Studium prohlubování odborné kvalifikace ZŠ Učitelé se účastnili: - Metodický seminář e Twinning pro začátečníky - Využití interaktivní tabule ve vyučování - Hospodaření s majetkem v PO, Odpisování dlouhodobého majetku, inventarizace - Individuální vzdělávací plán pro integrované žáky a studenty s PAS - Sdílení dobrých praxí škol JmK - Dobré nápady pro výuku informatiky na 1. st.zš - Změny v účetnictví a hospodaření příspěvkových organizací

16 10. Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Dysortografie Celkem Komentář: V tomto školním roce nebyli žáci s individuální integrací.

17 11. Akce školy Výuka plavání ročník Plavecká škola Hustopeče Škola v přírodě ročník Hipocentrum Koryčany ročník Lyžařský výcvik - Němčičky Exkurze Besedy ročník místní knihovna Šakvice ročník městská knihovna Hustopeče ročník Výcvik dravců - hřiště ročník Preparátorská dílna Franc Šakvice - žirafa ročník Odkrytí pamětní desky na nádraží Šakvice ročník Planetárium Brno ročník Technické muzeum Brno ročník Hasiči - Břeclav ročník Policie ČR - Hustopeče ročník MUDr. Žúrek stomatolog ročník Dálniční Policie Podivín Dopravní výchova ročník Autoškola - 2x ročně ročník Projekt Hurá na cesty Výukový program ročník Zdravé zuby 1. ročník Veselé zoubky Mezinárodní projekt 2. ročník s Twinning Kultura ročník Velryba Lízinka aneb.. - kinosál Hustopeče ročník Zdravíčko P. Novák kinosál Hustopeče ročník Divadelní loutkové představení - pí. Horáková ročník Kouzelník ročník Kvak a Žbluňk - Reduta Brno ročník Pekelná pohádka, aneb kam čert nemůže kinosál Hustopeče

18 ročník Vánoční výchovný koncert ročník Velikonoční výchovný koncert ročník Výchovný koncert - O hudebních nástrojích ročník Výchovný žesťový koncert ročník Krtek a trpaslík - divadlo Soutěže ročník Dýňování ročník Drakiáda ročník Dopravní výchova ročník Jarní veršování ročník Literární soutěž o hustopečskou mandličku ročník Soutěž Ryby, rybky, rybičky MŠ Hustopeče Matematická soutěž ročník Matematický klokan 5. ročník Pythagoriáda Environmentální výchova ročník Výukový program v terénu- CEV Pálava Mikulov ročník Recyklační hlídka ročník Loutková pohádka Sběr druhotných surovin - 2x ročně PPP 1. ročník Test rizika poruch učení u žáků 1. ročníku 2. ročník Mapování vztahům třídě Sportovní soutěž ročník Závody v překážkové dráze Výstavy ročník Výstava železničních modelů a kolejišť ročník Uč se synu moudrým býti aneb pradědeček po škole Projekt 2. ročník Projektový den Halloween ročník Projektový den Čertovský rej ročník Projektový den - Vítáme jaro zdravě

19 Jako v předcházejícím roce jsme se zapojili do Fondu Sidus (sbírka pro děti s onkologickým onemocněním), Nadace Chrpa pro děti na léčbu hipoterapií, Kouzelné píšťalky a sbírky Život dětem. Celá škola se prezentuje na veřejných vystoupeních před Vánocemi, MDŽ, na Den matek, na Velikonoce a na závěr školního roku též na Akademii. Tyto prezentace bývají ze strany školy doplněny výstavkou prací našich žáků. Výstavku keramiky děláme i v prostorách místní knihovny. Po celý školní rok žáci sbírají pomerančovou kůru, dvakrát do roka pořádají sběr starého papíru a pokračují v třídění odpadů. Letos jsme nově začali sbírat hliníkové odpady obal z jogurtů, plechovky, alobal Masopustní dobu ukončujeme Maškarním bálem a na jaře pálíme čarodějnice. Žáci připravují kulturní program pro členy Jednoty. Komentář: Žáci se zapojují do akcí pořádaných školou ne vždy se zapálením, myslím si, že slabá stránka je ve sportovních disciplínách, i když v tomto roce bylo několik hodin tomu věnováno. V dalším školním roce by bylo třeba tuto aktivitu ještě více prohlubovat. Kladem pro mládež v tomto roce bylo zahájení činnosti místního fotbalového klubu.

20 12. Spolupráce školy s rodiči I v letošním roce můžeme spolupráci školy s rodiči hodnotit jako podprůměrnou. Zájem rodičů je totiž pouze o hodnocení jejich dětí, a to mnohdy ani ten. Mimoškolní akce navštěvují většinou stejní rodiče. Uskutečněné akce: Dýňování Vánoční dílny Velikonoční tvoření Den matek 12.1 Školská rada Členové školské rady se setkávají 2x ročně, ředitelka školy se porad neúčastní. Projednávají a schvalují výroční zprávu.

21 13. Spolupráce s obcí Šakvice Vánoční rozsvěcování stromu Den dětí Pasování prvňáčků na čtenáře

22 14. Hodnocení Minimálního preventivního programu Na škole nedošlo k žádnému případu výskytu drog a šikany. Policie ČR nemusela v tomto roce řešit žádný případ z oblasti sociálně-patologických jevů. Pro další školní rok bychom se však rádi soustředili na zlepšení vztahů mezi žáky, případně též mezi žáky a učiteli. Naším cílem nadále zůstává pomáhat dětem, umožnit jim seberealizaci, správné zapojení do kolektivu. Máme bohatou mimoškolní činnost ve ŠD a jejich kroužcích, které žáci navštěvují.

23 15. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a jinými kontrolními orgány V tomto školním roce nebyla na škole provedena inspekce ČŠI. Pravidelně bývá 2x ročně provedena veřejnoprávní kontrola auditory, kde nebyly shledány nedostatky.

24 16. Materiálně-technické podmínky vzdělávání Škola je umístěna v jediné budově. Po rekonstrukci jsou v 1. podlaží dvě třídy MŠ, školní kuchyň a školní jídelna. V suterénu je zřízena keramická dílna. Ke škole patří i školní dvůr, kde je nově zbudované dětské hřiště s novými herními prvky. Využívány jsou jak dětmi MŠ, tak o velké přestávce žáky ZŠ a odpoledne ŠD. Byly pořízeny nové herní prvky na školní dvůr. Vybavení prvního stupně školním nábytkem je vyhovující. Byly dokoupeny výškově stavitelné školní lavice a židle. V současnosti jsou všechny třídy vybaveny nábytkem v dobrém stavu. Budova nesplňuje podmínky bezbariérového přístupu a její prostory neumožňují pohyb osob s omezenou hybností. Pouze sociální zařízení tuto podmínku splňuje. Žáci ZŠ získávají od školy do pronájmu učebnice. Prvňáčci potom obdrží balíček školních pomůcek v hodnotě 200 Kč. Kabinety na škole jsou v uspokojivém stavu. Nadále se dokupují nové didaktické pomůcky a knížky, postupně je obnovována počítačová učebna. Každý žák s počítačem pracuje u svého stolu. Všechny počítače jsou propojeny a mají přístup na internet. Byly pořízeny dvě interaktivní tabule.

25 17. Závěry pro práci v příštím roce - Hlavní úkolem bude prohlubovat a upravovat ŠVP - Autoevaulace ŠvP - Zapojit se do projektů EU - Zlepšit propagaci školy a informovanost veřejnosti o škole v tisku - Vydávat nový školní časopis - Zlepšit práci s dětmi s SPU - Věnovat zvýšenou pozornost dětem s individuálním vzděláním - Vést školu bez stresů - Zapojit se do etwinningu V Šakvicích 19. září 2012 Zpracovala: Mgr. Alena Rohrerová ředitelka školy Výroční zpráva bude předána školské radě, po schválení bude předána zřizovateli.

26 B)ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 1. Úvod Základní škola a Mateřská škola Šakvice je od v právní subjektivitě. Veškeré účetnictví je vedeno podle předpisů pro účtování v rozpočtových a příspěvkových organizacích. Přidělené prostředky se dělí na prostředky ze státního rozpočtu přidělené krajem, prostředky přidělené zřizovatelem a prostředky jiných zdrojů. V následující zprávě je rozlišeno hospodaření s prostředky od krajského úřadu (A) od prostředků obecního úřadu (B). Škola hospodaří s finančními prostředky přidělenými pro ZŠ, ŠD, MŠ a ŠJ. I. Prostředky přidělené na rok 2011 A. Prostředky přidělené krajským úřadem referátem školství V tabulkách jsou prostředky ze státního rozpočtu uváděny v tis. Kč. 1. Základní škola Platové prostředky 1 169,00 OPPP 00,00 Povinné pojištění 397,00 FKSP 12,00 ONIV 15,00 NIV celkem 1593,00

27 2. Školní družina Platové prostředky 179,00 OPPP 00,0 Povinné pojištění 59,00 FKSP 2,00 ONIV 10,00 NIV celkem 250,00 3. Mateřská škola Platové prostředky 726,00 OPPP 00,0 Povinné pojištění 247,00 FKSP 7,00 ONIV 16,00 NIV celkem 996,00 4. Školní jídelna Platové prostředky 198,00 OPPP 0,00 Povinné pojištění 67,00 FKSP 2,00 ONIV 5,00 NIV celkem 272,00

28 5. Účelově přidělené prostředky Školní vybavení pro žáky 1. ročníku 8,00 Posílení platové úrovně Pg pracovníků 45,90 Asistent pedagoga 19,00 Celkem 72,90 6. Shrnutí Platové prostředky 2 272,00 OPPP 00,00 Povinné pojištění 770,00 FKSP 23,00 ONIV 46,00 Účelová dotace 72,90 Celkem 3 183,90 B. Prostředky přidělené zřizovatelem (Obec Šakvice) Rozpočet na rok 2011 v tis. Kč ZŠ, MŠ, ŠJ Provoz 1.100,00 Doplatek vždy vč. odvodů 292,00 Autobus na ŠvP 10,00 Celkem rozpočet 1.402, 00

29 C. Prostředky z jiných zdrojů Název položky Příspěvek od rodičů (stravné) Příspěvek zaměstnanců (stravné) Příspěvek na pomůcky, kroužky Hospodářská činnost ŠJ Provoz MŠ Provoz ŠD Sponzorské dary, prodej, elektroodpad Finanční prostředky z jiných zdrojů nelze přesně rozpočtovat, protože jejich přesná výše není předem známá. II. Prostředky čerpané v roce 2011 A. Čerpání prostředků přidělených krajským úřadem JMK Platové prostředky 2.272,00 OPPP 0,00 Odvody ONIV FKSP 839,00 Účelová dotace 72,90 CELKEM 3.183,90

30 Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajským úřadem Účelový znak Ukazatel Neinvestiční dotace celkem V tom: zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu práce Přímé náklady na vzdělávání V tom: platy Poskytnuto k Čerpáno k Vráceno v průběhu roku Vratka při finančním vypořádání ,00 0, OPPP 0,00 0, Ostatní (pojistné, FKSP, ONIV) Vybavení pro žáky ročníku Hustota a specifika Posílení platpvé úrovně pedagogických pracovníků

31 III. Hospodaření s FKSP Skutečný příjem FKSP: 1. Zůstatek z roku ,99 2. Příděl v roce ,89 3. Celkem ,88 Skutečné výdaje FKSP Vitamínové preparáty 2 267,00 Kulturní a tělovýchovné akce 2 590,00 Den učitelů, konec roku 3 618,00 Rekreace ,00 Pracovní obuv 4 400,00 Masáže 7 150,00 CELKEM ,00 Rozdíl pro převod do roku ,88

32 IV. Čerpání prostředků přidělených obcí Šakvice Základní škola Učební pomůcky Nákup DHIM Nákup materiálu, čistící a kancelářské potřeby Předplatné Knižní odměny pro děti, hry ŠD Spotřeba el. energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Cestovné (školení, nákup) Cestovné ŠVP (účelová dotace) Služby pošty Služby Telecom (ISDN linka, hovorné, mobil) Odvoz odpadu Školení Nákup programů + aktualizace Zpracování mezd Revize Poradenství + softwarové služby + připojení na int. Plavání Ostatní služby a opravy Mzdy Odvody (SP + ZP + FKSP) Pojištění odp. za škodu Pojištění majetku ČP Zákonné poj. Kooperativa Poplatky (banka, Svaz účetních, ostatní) Pracovní oděvy CELKEM ZŠ Čerpání ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč 9 310,00 Kč 9 760,00 Kč ,30 Kč 9 318,50 Kč ,65 Kč 8 032,00 Kč ,00 Kč 2 146,00 Kč ,37 Kč 8 208,00 Kč 4 450,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5 608,00 Kč 8 006,40 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3 716,00 Kč 6 409,75 Kč ,00 Kč 6 739,00 Kč 390,00 Kč ,47 Kč

33 Mateřská škola Hračky, učební pomůcky Záclony, prádlo, textil Předplatné Nákup DHIM Nákup materiálu, čistící a kancelářské potřeby Spotřeba el. energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Cestovné Školení Služby pošt Služby telecom Odvoz odpadu Mzdy Odvody (SP+ZP+FKSP) Pracovní oděvy Ostatní služby a opravy CELKEM MŠ Čerpání ,00 Kč 472,00 Kč 533,00 Kč 2 852,00 Kč ,90 Kč ,50 Kč 9 318,50 Kč ,65 Kč 423,00 Kč 3 050,00 Kč 185,00 Kč 966,30 Kč 8 208,00 Kč ,00 Kč 3 113,00 Kč 696,00 Kč 394,00 Kč ,85 Kč Školní jídelna Nákup DHIM Nákup materiálu, čistící a kancelářské potřeby Spotřeba el. energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Cestovné Softwarové služby Náklady na obědy Služby telecom Pracovní oděvy Mzdy ,00 Kč ,10 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,30 Kč 5 093,00 Kč 8 247,00 Kč ,84 Kč 261,95 Kč 10,00 Kč ,00 Kč

34 Odvody (SP+ZP+FKSP) Ostatní služby a opravy Odpisy CELKEM ŠJ ,00 Kč ,00 Kč ,08 Kč ,27 Kč V Šakvicích Mgr. Alena Rohrerová ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice. Výroční zpráva. za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice. Výroční zpráva. za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 zpracovaná dle 10 zákona č. 561/2004 Sb.,Školský zákon a 7 vyhlášky č. 15/2005

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov Loučovice 231

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov Loučovice 231 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov 382 76 Loučovice 231 Identifikátor školy: 600 059 138 Termín kontroly na místě: 18.-21. říjen 2004 Čj.:

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V Mostě dne: 22.2.2013 Mgr. Roman Ziegler ředitel školy Zpracovala: Kasperová Drahoslava,

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Základní škola Vitějovice, okres Prachatice 384 27 Vitějovice 12 ========================================================================== e-mail: skola@zsvitejovice.cz reditel@zsvitejovice.cz tel. 388328721

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více