PRÁVNÍ ASPEKTY VZDĚLÁVÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVNÍ ASPEKTY VZDĚLÁVÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY"

Transkript

1 UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ v kombinované formě studia PRÁVNÍ ASPEKTY VZDĚLÁVÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Mgr. Marcela Prokůpková Ústí nad Labem 2014

2 Obsah: 1. Úvod...str.1 2. Přehled právních předpisů vztahujících se ke vzdělávání žáků a studentů na základních a středních školách str Vybrané legislativně právní předpisy.str Slovníček vybraných pojmů str Seznam použité literatury a zdrojů..str Seznam doporučené literatury a zdrojů..str Přílohy str Úvod Tématem textu jsou právní aspekty vzdělávání žáků a studentů na základních a středních školách a související právní předpisy. Jednotlivé kapitoly obsahují přehled právních předpisů, výběr nejdůležitějších právních předpisů, kterými se řídí výchovně vzdělávací proces ve školách a školských zařízeních a v přílohách jsou uvedeny vybrané vyhlášky týkající se pedagogických pracovníků a vzdělávání žáků a studentů na základních a středních školách.

3 2 1.Přehled právních předpisů vztahujících se ke vzdělávání žáků na ZŠ a SŠ k Zákony Zákon č.472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění zákona č.103/2013, kterým se mění zákon č.561/2004 Sb., v platném znění účinnost od Zákon č.333/2012 Sb., kterým se mění zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících účinnost od Zákon č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, v platném znění účinnost od Zákon č.167/2012 Sb.kterým se mění zákon č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění účinnost od Zákon č.333/2012 Sb., kterým se mění zákon č.109/2002 Sb., ve znění zákona č.505/2012 Sb.,o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče ve školských zařízeních, v platném znění účinnost od Zákon č.103/2013, kterým se mění zákon č.359/1999 Sb.,o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění účinnost od Zákon č.365/2011 Sb.,kterým se mění zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění účinnost od Zákon č.301/2011 Sb.,kterým se mění zákon č.218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy, v platném znění účinnost od Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

4 Zákon č.121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění 3 Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění zákona č.246/2011 Sb., v platném znění Zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění Zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění účinnost od Zákon č.230/2009 Sb., kterým se mění zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění účinnost od Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění účinnost od Zákon č.499/2004 Sb.,o archivnictví a spisové službě, v platném znění účinnost od Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění účinnost od Zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění účinnost od Zákon č.552/1991 Sb., ve znění zákona č.281/2009 Sb.,o státní kontrole, v platném znění účinnost od Vyhlášky školy a školská zařízení Vyhláška č.256/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění účinnost od

5 4 Vyhláška č.147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění účinnost od Vyhláška č.273/2011 Sb.,kterou se mění vyhláška č.177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách s maturitní zkouškou, v platném znění účinnost od Vyhláška č.126/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č.47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem účinnost od Vyhláška č.400/2009 Sb.,kterou se mění vyhláška č.13/2005 Sb.,o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění účinnost od Vyhláška č.431/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č.223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, v platném znění účinnost od Vyhláška č.312/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č.42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, v platném znění účinnost od Vyhláška č.109/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění účinnost od Vyhláška č.71/2005 Sb.,o základním uměleckém vzdělávání, v platném znění účinnost od Vyhláška č.463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění účinnost do Vyhláška č.116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění účinnost od

6 5 Vyhláška č.436/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č.108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění účinnost od Vyhláška č.244/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č.438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, v platném znění Vyhláška č.111/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění účinnost od Vyhláška č.195/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č.15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění účinnost od Vyhláška č.364/2005 Sb.,ve znění vyhlášky č.389/2006 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení (o vedení školní dokumentace a školní matriky) v platném znění účinnost od Vyhláška č.12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, v platném znění Vyhláška č.470/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění účinnost od Vyhláška č.64/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 57/2010 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění účinnost od Vyhláška č.86/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č.671/2004 Sb.,ve znění vyhlášky č.422/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na střední škole, v platném znění účinnost od Vyhláška č.458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče, v platném znění 6

7 Vyhláška č.17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti, v platném znění účinnost od Vyhláška č.47/2008 Sb.,kterou se mění vyhláška č.492/2005 Sb, o krajských normativech, v platném znění účinnost od Vyhlášky-pedagogičtí pracovníci Vyhláška č.263/2007 Sb., pracovní řád, v platném znění Vyhláška č.317/2005, ve znění vyhlášky č.412/2006 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění účinnost od Vyhláška č.54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění účinnost od Vyhlášky-různé Vyhláška č.343/2009 Sb.,kterou se mění vyhláška č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění účinnost od Vyhláška č.320/2010, kterou se mění vyhláška MZd č.106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášky č.146/2004, v platném znění účinnost od Vyhláška MF č.365/2010 Sb., o FKSP, kterou se mění vyhláška č.114/2002 Sb.,v platném znění 3. Nařízení vlády školy a školská zařízení Nařízení vlády č.211/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění účinnost od

8 Nařízení vlády č.460/2013 Sb., o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžního příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy účinnost od Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích a čisticích a dezinfekčních prostředků, v platném znění účinnost od Nařízení vlády pracovníci ve školství Nařízení vlády č.448/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění účinnost od Nařízení vlády č.222/2010 Sb.,o katalogu prací ve veřejných službách a správě ze , v platném znění účinnost od Nařízení vlády pedagogičtí pracovníci Nařízení vlády č.75/2005 Sb., o stanovení přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění účinnost od Další normy Strategické a koncepční dokumenty Strategie vzdělávací politiky 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období Akční plán podpory odborného vzdělávání Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky ( ) Strategie celoživotního učení z doplněná o konkrétní prováděcí opatření, kterými budou její cíle v období uplatňovány 8

9 Vzdělávací a učební dokumenty Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j / (RVP PV) účinnost od Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j / účinnost od Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání se změnami provedenými k (RVP pro ZV) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a Standardy pro základní vzdělávání změna od Doplnění o Standardy pro základní vzdělávání (RVP pro ZV) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.msmt-2647/ (rvp pro ZV) účinnost od Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV- LMP) účinnost od Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání č.j / (RVP GV) účinnost od Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání (RVP SOV,viz účinnost od Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání č.j.12955/ účinnost od Rámcový vzdělávací program pro jazykové vzdělávání 5. Prevence rizikového chování Legislativa Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 9

10 Zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění Zákon č.379/2005 Sb.,ve znění zákona č. 375/2011, k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, návykovými látkami, v platném znění účinnost od Vyhláška č.116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění účinnost od Dokumenty Národní strategie protidrogové politiky na období Národní strategie prevence kriminality na období Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a období mládeže na Metodický pokyn č.j.msmt-22294/ k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j / Vybrané legislativně právní předpisy 1. Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Školský zákon je základním nosným pilířem souboru školských zákonů, od roku 2004 dostal tento zákon řadu změn vyvolaných aktuální potřebou školské praxe i změnami jiných zákonů. Zákon upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanoví podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství. Upravuje vzdělávání a výchovu v těch školách a školských zařízeních, které jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízeních. 10

11 Školy a školská zařízení při předškolním, základním a středním vzdělávání spojují dvě základní složky-vzdělávání a výchovu.při vyšší odborném vzdělávání a jiném vzdělávání školy a školská zařízení působí na výchovu jen zprostředkovaně, prostřednictvím vzdělávacích programů. Zákon užívá pojem vzdělávání, kterým se rozumí proces vzdělávání a pojem vzdělání ve smyslu úspěšného ukončení procesu vzdělávání. Podle č.33 Listiny základních práv a svobod č.2/1993 Sb. Každý má právo na vzdělání. Realizace práva je zpravidla vázána na určité podmínky, které osoba musí splnit. Tedy i v tomto případě je realizace práva vázána na splnění předpokladů, a to především studijních a zdravotních. Obsah školského zákona je členěn do 20 částí: Část první Obecná ustanovení Předmět úpravy Vzdělávací programy Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení a jejich právní postavení Dlouhodobé záměry a výroční zprávy Hodnocení školy, školských zařízení a vzdělávací soustavy Vyučovací jazyk a vzdělávání příslušníků národnostních menšin Vyučování náboženství Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávací potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných Vzdělávání cizinců Práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků Organizace vzdělávání ve školách Dokumentace škol a školských zařízení Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních Školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád Výchovná opatření Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz Reklamy Část druhá Předškolní vzdělávání Část třetí Povinnost školní docházky a základní vzdělávání Hlava I Povinnost školní docházky Jiný způsob plnění povinné školní docházky Splnění povinné školní docházky 11

12 Hlava II Základní vzdělávání Průběh základního vzdělávání Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Ukončení základního vzdělávání Část čtvrtá - Střední vzdělávání Hlava I Cíle a stupně středního vzdělávání, přijímání ke vzdělávání, jeho organizace a průběh Přijímání ke vzdělávání ve střední škole Organizace středního vzdělávání Průběh středního vzdělávání Hlava II Ukončování středního vzdělávání Způsoby ukončování středního vzdělávání Závěrečná zkouška Maturitní zkouška Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní zkoušky Hlava III Nástavbové studium a zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou Část pátá Vzdělávání v konzervatoři Část šestá Vyšší odborné vzdělávání Hlava I Cíle a stupeň vyššího odborného vzdělání, přijímání ke vzdělávání, jeho organizace, průběh a ukončování Přijímání ke vzdělávání ve vyšší odborné škole Organizace a průběh vyššího odborného vzdělávání Ukončování vyššího odborného vzdělávání Hlava II Akreditace vzdělávacího programu Část sedmá Uznávání zahraničního vzdělání Část osmá Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání Část devátá Další vzdělávání ve školách Část desátá Školská zařízení a školské služby Část jedenáctá Hmotné zabezpečení, odměny za produktivní činnost a úplata za vzdělávání a školské služby Část dvanáctá Školská právnická osoba Část třináctá Školský rejstřík Část čtrnáctá Financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu Část patnáctá Ředitel školy a školského zařízení a školská rada Ředitel školy a školského zařízení Školská rada 12

13 Část šestnáctá Ministerstva a Česká školní inspekce Ministerstvo Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zahraničních věcí Česká školní inspekce Část sedmnáctá Působnost Územních samosprávných celků ve školství Obec Kraj Část osmnáctá Přestupky Část devatenáctá Společná, přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení Společná ustanovení Přechodná ustanovení Změna právní formy na školskou právnickou osobu Zrušovací ustanovení Část dvacátá Účinnost Prováděcí předpisy ke školskému zákonu 2. Zákon č.561/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění Změny a doplňky předpisu: Zákon č. 179/2006 Sb. s. účinností od /2006 Sb., s účinností od 1. ledna /2008 Sb. s účinností od /2008 Sb. s účinností od /2009 Sb. s účinností od /2009 Sb. s účinností od /2009 Sb. s účinností od /2010 Sb. s účinností od /2011 Sb., s účinností od /2012 Sb, s účinností od Tento zákon upravuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, jejich pracovní dobu, další vzdělávání a kariérní systém. Tento zákon se vztahuje na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení a na pedagogické pracovníky v zařízeních sociálních služeb. 13

14 Pedagogický pracovník (1) Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávání, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu; je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovně právním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociálních služeb. (2) Přímou pedagogickou činnost vykonává a)učitel b)pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků c)vychovatel d)speciální pedagog e)psycholog f)pedagog volného času g)asistent pedagoga h)trenér i)vedoucí pedagogický pracovník Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka (1) Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo splňuje tyto předpoklady: a)je plně způsobilý k právním úkonům, b)má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, c)je bezúhonný d)je zdravotně způsobilý a e)prokázal znalost českého jazyka, není-li stanoveno jinak 30 Za pedagogické pracovníky podle tohoto zákona se považují též pedagogičtí pracovníci, kteří ke dni účinnosti tohoto zákona splňují předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka podle dosavadních právních předpisů. 31 Další kvalifikační předpoklady získané v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona podle dosavadních právních předpisů zůstávají nedotčeny. 14

15 32 (1) Fyzická osoba, která nesplňuje předpoklad podle 3 odst.1 písm.b), může vykonávat přímou pedagogickou činnost po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a)pokud ke dni účinnosti tohoto zákona dosáhla 50 let věku a dlouhodobým výkonem přímé pedagogické činnosti na příslušném druhu nebo typu školy nejméně po dobu 15 let prokázala schopnost výkonu požadované činnosti, b)nejdéle po dobu deseti let, pokud v této době nezahájí studium, kterým potřebný předpoklad získá, a toto studium úspěšně ukončí, c)jestliže v době vzniku základního pracovněprávního vztahu neuskutečňovaly vysoké školy pro výuku odborných předmětů ve střední a vyšší odborné škole akreditovaný magisterský studijní program příslušného studijního oboru; v tomto případě se získáním nejvyššího dosažitelného vzdělání v příslušném oboru považuje předpoklad odborné kvalifikace pro pracovněprávní účely za splněný. Pracovní doba pedagogických pracovníků Pracovní dobu pedagogických pracovníků řeší: 79 zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (1) Délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin týdně 22a zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů (1) Pedagogičtí pracovníci vykonávají v pracovní době a)přímou pedagogickou činnost, b)práce související s přímou pedagogickou činností (2)Pedagogický pracovník je povinen být na pracovišti zaměstnavatele v době stanovené rozvrhem jeho přímé pedagogické činnosti, v době stanovené rozvrhem jeho dohledu nad dětmi a žáky, v době zastupování jiného pedagogického pracovníka a v případech, které stanoví v souladu se zákoníkem práce zaměstnavatel. (3)Jde-li o výkon jiné práce než podle odst.2, vykonává pedagogický pracovník sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, a na místě, které si sám určí. Náklady, které pedagogickému pracovníkovi vzniknou výlučně v souvislosti s výkonem práce na jiném místě než na pracovišti zaměstnavatele podle věty první, se nepovažují za náklady vzniklé v souvislosti s výkonem závislé práce, a není-li dohodnuto jinak, hradí je pedagogický pracovník. 15

16 3 vyhlášky č.263/2007 Sb., pracovní řád pro zaměstnance škol (1) V pracovní době pedagogičtí pracovníci vykonávají a) přímou pedagogickou činnost, b) další práce související s přímou pedagogickou činností dohodnuté s pedagogickým pracovníkem, například příprava na přímou pedagogickou činnost, příprava učebních pomůcek, hodnocení písemných, grafických a jiných prací žáků a dále práce, které vyplývají z organizace vzdělávání a výchovy ve školách a školských zařízeních, jako je dohled nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a při akcích organizovaných školou, spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky, s výchovným poradcem, se školním metodikem prevence, s metodikem informačních a komunikačních technologií, spolupráce se zákonnými zástupci žáků, odborná péče o kabinety, knihovny a další zařízení sloužící potřebám vzdělávání, výkon prací spojených s funkcí třídního učitele a výchovného poradce, účast na poradách svolaných vedoucím zaměstnancem školy nebo školského zařízení, studium a účast na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. (2) Nejde-li o výkon přímé pedagogické činnosti, může pedagogický pracovník vykonávat práci i na jiném s ním dohodnutém místě( 2 odst.4 zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce). (3) Při rozvržení pracovní doby do směn rozvrhne ředitel školy nebo školského zařízení současně též přímou pedagogickou činnost. (4) Je-li s pedagogickým pracovníkem dohodnuta ( 84 zákoníku práce) jiná doba k jeho seznámení s rozvržením pracovní doby do směn, oznámí mu ředitel školy nebo školského zařízení toto rozvržení pracovní doby nejpozději 3 dny předem; v případě změny v rozvržení přímé pedagogické činnosti mu to oznámí zpravidla 3 dny předem. (5) V evidenci odpracované pracovní doby ( 96 zákoníku práce) se uvádí též počet hodin přímé pedagogické činnosti vykonaných nad týdenní rozsah hodin stanovený ředitelem školy nebo školského zařízení. 16

17 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 24 zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění (1) Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnosti dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, udržují a doplňují kvalifikaci. (2) Pedagogičtí pracovníci se mohou účastnit dalšího vzdělávání, kterým si zvyšují kvalifikaci. Zvýšením kvalifikace se podle zvláštního právního předpisu ( 231 odst.1 zákoníku práce) rozumí též její získání nebo rozšíření. (3) Ředitel školy organizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků podle plánu dalšího vzdělávání, který stanoví po předchozím projednání s příslušným odborovým orgánem. Při stanovení plánu dalšího vzdělávání je nutno přihlížet ke studijním zájmům pedagogického pracovníka, potřebám a rozpočtu školy. (4) Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje a) na vysokých školách, v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a v jiných zařízeních na základě akreditace udělené ministerstvem, b) samostudiem, c) dalším vzděláváním zdravotnických pracovníků podle zvláštního právního předpisu (Zákon č.95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti) v případě učitelů zdravotnických studijních oborů. (5) Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle odst.4 písm. a) je osvědčení vydané vzdělávací institucí, která další vzdělávání uskutečňovala. (6) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení. (7) K dalšímu vzdělávání uvedenému v odstavci 4 písm.b) Pedagogickým pracovníkům přísluší volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody nebo účast pedagogického pracovníka na dalším vzdělávání podle odst.1 nebo 2; dobu čerpání volna určuje ředitel školy. Za dobu čerpání tohoto volna přísluší náhrada platu, která se rovná výši ušlého platu. Trvá-li pracovní poměr jen část školního roku, přísluší za každý měsíc trvání pracovního poměru jedna dvanáctina volna podle věty první. Při sjednání kratší než stanovené týdenní pracovní doby se úměrně tomu sníží rozsah volna podle věty první. 17

18 Nevyčerpané volno či jeho poměrná část bez dalších nároků zaniká. Volno podle vět první se pro pracovněprávní účely považuje za překážku v práci na straně zaměstnance. (8) Další vzdělávání pedagogických pracovníků se nepovažuje za rekvalifikaci podle zvláštního právního předpisu (zákon č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění). Vyhláška č.371/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění 412/2006 s účinností od ,v platném znění Vyhláška stanovuje: 1 Druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Druhy dalšího vzdělávání jsou: a) studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, b) studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů, c) studium k prohlubování odborné kvalifikace. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 2 Studium v oblasti pedagogických věd (1) Studiem získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických, speciálně pedagogických nebo psychologických věd, které jsou součástí jeho odborné kvalifikace. (2) Studium se uskutečňuje v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin. (3) Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení. 3 Studium pedagogiky (1) Studiem pedagogiky1) získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických věd, které jsou součástí jeho odborné kvalifikace. (2) Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení. 4 Studium pro asistenty pedagoga (1) Studiem pro asistenty pedagoga2) získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických věd, které jsou součástí jeho odborné kvalifikace. (2) Studium se uskutečňuje v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v délce trvání nejméně 120 vyučovacích hodin. 18

19 (3) Studium se ukončuje závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení. 5 Studium pro ředitele škol a školských zařízení (1) Studiem pro ředitele škol a školských zařízení3) získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení a v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně ochrany zdraví, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení. (2) Studium v délce trvání nejméně 100 vyučovacích hodin se ukončuje závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení. (3) Za studium pro ředitele škol a školských zařízení se považuje též studium pro vedoucí pedagogické pracovníky podle 7. 6 Studium k rozšíření odborné kvalifikace (1) Studiem k rozšíření odborné kvalifikace získává jeho absolvent a) způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu školy nebo na jiném stupni školy, nebo b) způsobilost vyučovat další předměty, c) způsobilost vykonávat přímou speciálně pedagogickou činnost u zdravotně postižených dětí, žáků a studentů s jiným druhem postižení. (2) Studium podle odstavce 1 písm. a) se uskutečňuje v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 200 vyučovacích hodin. (3) Studium podle odstavce 1 písm. b) se uskutečňuje v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin. (4) Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 7 Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (1) Studiem pro vedoucí pedagogické pracovníky získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, zejména znalosti teorie a praxe školského managementu, práva, ekonomiky, pedagogiky, psychologie, bezpečnosti a ochrany zdraví, komunikace a informačních technologií. (2) Studium se uskutečňuje v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 350 vyučovacích hodin. 19

20 (3) Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení. 8 Studium pro výchovné poradce (1) Studiem pro výchovné poradce získává jeho absolvent specializaci v základním oboru4) zaměřenou na oblast pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie. Tato specializace je předpokladem pro výkon specializované metodologické činnosti výchovného poradce. (2) Studium se uskutečňuje v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin. (3) Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení. 9 Studium k výkonu specializovaných činností (1) Studiem získává jeho absolvent další kvalifikační předpoklady pro výkon specializovaných činností, kterými jsou: a) koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií, b) tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a vzdělávacích programů vyšších odborných škol, c) prevence sociálně patologických jevů, d) specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy, e) specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených. (2) Studium v délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení. Studium k prohlubování odborné kvalifikace 10 Průběžné vzdělávání (1) Průběžné vzdělávání je zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy. (2) Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních, technických a uměleckých oborů a jejich oborových didaktik, prevence sociálně patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví. Průběžné vzdělávání může zahrnovat i jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků. (3) Formy průběžného vzdělávání jsou zejména účast na kurzu a semináři. Délka trvání vzdělávacího programu průběžného vzdělávání činí nejméně 4 vyučovací hodiny. 20

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. (část), 562/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 342/2005 Sb. Změna: 245/2006 Sb.

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 250/2000 Sb. - poslední stav textu Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna:

Více

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ...

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ... Úvod do Kulturní politiky státu, regionu a oblasti 7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.1. FORMY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 2 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE...

Více

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Částka: 190/2004 Sb. Datum účinnosti: 1. ledna 2005 Změny a doplňky předpisu: 383/2005., 179/2006 Sb. s. účinností od 5.5.2006

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

Zákon č. 563/2004 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb. Zákon č. 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn provedených zákonem č. 383/2005 Sb. a zákonem č. 179/2006 Sb. Parlament

Více

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/1/2013 Platí od 24. 1. 2013 Účinná od 1. 4. 2013 Platí do Závazná

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Změna: 383/2005 Sb. Změna: 179/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 189/2008 Sb. Změna: 384/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna:

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006

Více

2004/561 Sb. - školský zákon s účinností od 1. září 2015. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

2004/561 Sb. - školský zákon s účinností od 1. září 2015. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 2004/561 Sb. - školský zákon s účinností od 1. září 2015 2004/561 Sb. Ve znění 82/2015 (účinnost od 1. září 2015) Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY

PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY UČEBNÍ TEXT Č. 8 PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Helena Čornejová AUTOŘI

Více

ZÁKON ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

ZÁKON ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Hlava

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Citace: 563/2004 Sb. Částka: 190/2004 Sb. Na straně (od-do): 10333-10345

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL II Pracovní právo PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 53 stran Materiál je publikován pod licencí Creative Commons

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Reforma veřejné správy a její dopad na regionální školství

Reforma veřejné správy a její dopad na regionální školství Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra sociologie a andragogiky Miroslav Chumchal Školský management Reforma veřejné správy a její dopad na regionální školství Public administration

Více

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele PaedDr. Zdeňka Hanková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Příspěvkové organizace

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Příspěvkové organizace Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra veřejné správy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Příspěvkové organizace Plzeň-2012 Předkládá: Jindřich Myška Vedoucí bakalářské práce: JUDr. Tomáš Louda, CSc. 2

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění (zdroj MŠMT http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové ze dne 26. června 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vládní návrh ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy a) způsob zřízení,

Více