SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J"

Transkript

1 SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne

2 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1. Firma: Správní bytové družstvo Rozvoj 2. Sídlo: Jihlavská 1276/17, Praha 4, Správní bytové družstvo Rozvoj (dále jen družstvo) je zapsáno u Městského soudu v Praze, spis. značka DrXCVIII, vložka 237 a má přiděleno identifikační číslo : Právní poměry družstv a upravuje zákon a tyto stanovy. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem uspokojování potřeb svých členů, jakož i dalších osob v oblasti bydlení. Může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob a provozovat za podmínek stanovených zákonem o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo je obchodní korporací, za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 3. Členové družstva neručí za závazky družstva. Část II. Činnost družstva Článek 3 1. Činnost družstva je založena na vlastnictví, správě a provozu bytových domů, bytů a nebytových prostor, budov s nebytovými prostory a na ostatním majetku družstva. 2. Předmětem činnosti je zejména: 2.1 Činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v: a) správě nemovitostí, zajišťování údržby, oprav, modernizace a rekonstrukce bytových a nebytových objektů; b) zajišťování plnění poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostorů; c) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů a nebytových prostor; d) organizování přípravy a zajišťování výstavby bytů a nebytových prostorů. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 2

3 2.2 Činnost za účelem podnikání spočívající především v nájmu bytů, nebytových prostor a staveb osobám, které nejsou členy družstva, realitní činnosti a správě a provozu nemovitostí ve vlastnictví i jiných osob než členů družstva. a) správa nemovitostí; b) údržba nemovitostí; c) inženýrská činnost v investiční výstavbě; d) realitní činnost; e) zprostředkování obchodu a služeb; f) kopírovací práce; g) činnost technických poradců; h) činnost organizačních a ekonomických poradců; ch) činnost účetních poradců, vedení účetnictví; i) administrativní služby; j) služby organizačně hospodářské povahy při správě nemovitostí. Část III. Členství v družstvu Článek 4 Vznik členství 1. Členem družstva může být jen zletilá fyzická osoba, která má na území České republiky trvalý pobyt s výjimkou členství vzniklého děděním. 2. Členem družstva může být jen fyzická osoba, členství právnických osob je vyloučeno. Článek 5 1. Členství vzniká dnem rozhodnutí představenstva o přijetí fyzické osoby za člena na základě její písemné členské přihlášky a dokladu o zaplacení základního členského vkladu. 2. Představenstvo je povinno rozhodnout o přihlášce nejpozději na první schůzi v měsíci následujícím po dni, kdy byla družstvu přihláška doručena. Proti zamítavému rozhodnutí může uchazeč podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolání ke shromáždění delegátů družstva, které je projedná při nejbližším zasedání. Pozn.: Družstevním bytem nebo družstevním nebytovým prostorem (garáž, box, stání) se rozumí byt nebo nebytový prostor, který je v budově ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytového družstva, a bytové družstvo jej poskytlo do nájmu členovi bytového družstva, který se sám nebo jeho právního předchůdce na jeho pořízení podílel členským vkladem. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 3

4 3. Odvolání proti zamítavému rozhodnutí představenstva má odkladný účinek. 4. Družstvo vrátí základní vklad, příp. další členský vklad osobě, kterou nepři jalo za člena, do 30 dnů ode dne, kdy zamítavé rozhodnutí nabylo právní moci. 5. Člen, kterému se převádí družstevní byt, družstevní nebytový prostor (garáž, box, stání) bezplatně do vlastnictví dle příslušného zákona, je povinen, chce-li si zachovat členství v družstvu, složit do dne převodu jednotky základní členský vklad. Článek 6 Společné členství manželů 1. Členství jednoho z manželů v družstvu nezakládá členství druhého z manželů. 2. Společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jako společní členové mají jeden hlas. 3. Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů. 4. Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojen nájem družstevního bytu, jde o společný nájem manželů. 5. Je-li jeden z manželů výlučným členem družstva, mají oba manželé společné nájemní právo odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. V případě zániku členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela. 6. Společné členství manželů zaniká: a) vypořádáním společného jmění manželů; b) marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku; c) rozhodnutím soudu; d) písemnou dohodou rozvedených manželů; e) smrtí jednoho z manželů; f) vyloučením jednoho z manželů z družstva z důvodů spočívajících výhradně na straně tohoto manžela. 7. Vznikem společného členství manželů nezaniká to samostatné členství kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na jejich členství společné. 8. Existence společného členství manželů nevylučuje vznik samostatného členství kteréhokoliv z nich v tomtéž nebo jiném bytovém družstvu. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 4

5 Článek 7 Družstevní podíl 1. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. 2. Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno. 3. Zastavení družstevního podílu je vyloučeno. Článek 8 Splynutí družstevních podílů, přeměna členství, rozdělení družstevního podílu 1. Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní podíly splývají v jediný družstevní podíl v den, kdy je člen nabude. Jsou-li však s každým z družstevních podílů spojena práva třetích osob, družstevní podíly splývají až dnem, kdy tato práva třetích osob zaniknou, ledaže dohoda člena družstva s takovou třetí osobou určí jinak a tato dohoda je družstvu předložena. 2. K přeměně členství dochází v případech, kdy se společné členství manž elů mění na samostatné členství jednoho z manželů nebo se samostatné členství jednoho z manželů mění na společné členství manželů, a to buď dohodou manželů nebo bývalých manželů nebo rozhodnutím soudu. 3. Rozdělení družstevního podílu je možné, je-li člen nájemcem nejméně dvou družstevních bytů nebo dvou družstevních nebytových prostorů, nebo jednoho družstevního bytu a jednoho družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání). Člen, jenž je původním vlastníkem rozdělovaného družstevního podílu, ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny. Právní účinky rozdělení družstevního podílu nastanou nejdříve splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu nabyvatelem družstevního podílu vzniklého rozdělením. Při rozdělení družstevního podíl u a převodu nebo přechodu družstevních podílů vzniklých rozdělením se určí, se kterým z nových družstevních podílů bude spojen nájem kterého družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání). Článek 9 Družstevní podíl a převod družstevního podílu 1. Každý člen může mít pouze jeden družstevní podíl. 2. Právní účinky převodu družstevního podílu či jeho části po jeho rozdělení nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva u rčí účinky později. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takovéto smlouvy. Při převodu musí být splněny podmínky členství dle zákona a těchto stanov. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 5

6 3. Převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen náje m družstevního bytu, družstevní nebytový prostor (garáž, box, stání) nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání)dochází k převodu nájmu družstevního bytu, družstevní nebytový prostor (garáž, box, stání) anebo převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání) včetně všech práv a povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytové ho družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu, družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání) převodcem, anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání)za podmínek určených stanovami. 4. Podpisy smluvních stran na smlouvě nebo oznámení uvedeném v odst. 2 tohoto článku musí být opatřeny podpisy účastníků úředně ověřenými na jejich náklady. Článek 10 Přechod družstevního podílu 1. Na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu, včetně práv a povinností s tím spojených. 2. Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela, k tomu se přihlédne při vypořádání dědictví. Článek 11 Členská práva 1. Člen družstva má právo zejména: a) podílet se přímo nebo prostřednictvím volených orgánů na řízení, rozhodování v družstvu; b) volit a být volen do orgánu družstva, je-li svéprávný; c) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky na orgány družstva a být o jejich vyřízení informován; d) podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům; e) uzavřít s družstvem smlouvu o smlouvě o nájmu družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání) na dobu neurčitou do třiceti dnů po vzniku tohoto práva, splatí -li další členský vklad na výzvu družstva a ve lhůtě jím stanovené; f) uzavřít smlouvu o nájmu družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání), a to na základě uzavřené smlouvy s příslušným orgánem družstva, nebo jako nabyvatel na základě smlouvy o převodu družstevního podílu, zanikne -li se zánikem členství převodce v bytovém družstvu i jeho nájem bytu, a splní-li další podmínky určené stanovami; g) obdržet roční vyúčtování zaplacených záloh na nájemné a záloh na úhrady za plnění spojená s užíváním družstevního bytu, družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání) a na vypořádání přeplatků z tohoto vyúčtování podle jiných právních předpisů, těchto stanov a zásad schválených shromážděním delegátů. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 6

7 Článek 12 Členské povinnosti 1. Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů družstva; b) hradit příspěvky na činnost družstva a poplatky za úkony podle schválených Zásad hospodaření družstva nebo rozhodnutí představenstva; c) platit nájemné a úhrad y za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru), zálohy na ně ve výši a lhůtě stanovené představenstvem podle těchto stanov a zásad hospodaření družstva; d) převzít byt (nebytový prostor), na základě smlouvy o nájmu, ve lhůtě stanovené družstvem; e) uhradit družstvu škodu vzniklou opožděným převzetím bytu (nebytového prostoru) nebo odmítnutím převzetí bytu způsobilého k nastěhování a obývání; nebytového prostoru způsobilého k užívání; f) chránit družstevní majetek, dodržovat předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat družstevní byt, družstevní nebytový prostor (garáž, box, stání) jakož i společné prostory a zařízení domu a řádně používat služeb, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno; g) na své náklady zajišťovat údržbu a opravy včetně výměny zařizovacích předmětů v bytě; h) chovat se vůči družstvu čestně a zachovávat jeho vnitřní předpisy ; i) užívat pronajatý byt, nebytový prostor řádně a v souladu se stanovami družstva a nájemní smlouvou; j) udržovat po dobu nájmu v domě náležitý pořádek obvyklý podle místních poměrů; k) umožnit pověřeným zástupcům družstva, aby po předchozím oznámení zjistili technický stav bytu a jeho užívání, stav měřičů instalovaných v bytě. Předchozí oznámení se nevyžaduje, je -li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení; l) podílet se na plnění úkolů stanoven ých příslušným orgánem družstva; m) oznamovat a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala, jakož i oznamovat družstvu veškeré změny podstatné pro vedení bytové evidence, včetně včasného oznamování změn týkajících se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence, rozúčtování cen za plnění spojená s užíváním bytu a doručováním písemností; n) podílet se na základě rozhodnutí shromáždění delegátů na úhradě ztráty družstva maximálně ve výši trojnásobku základního členského vkladu, když uhrazovací povinnost nesmí být uložena ve větším rozsahu, než kolik činí skutečná výše ztráty družstva. Uhrazovací povinnost lze uložit, pokud ztráta družstva byla zjištěna řádnou ne bo mimořádnou účetní závěrkou, která byla projednána shromážděním delegátů a k úhradě ztráty byl již přednostně použit nerozdělený zisk z minulých let a nedělitelný a jiné fondy, které lze k úhradě ztráty použít, a rozhodnutí shromáždění delegátů o uhrazovací povinnosti bylo přijato do jednoho roku ode dne skončení účetního období, v němž ztráta hrazená uhrazovací povinností vznikla. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 7

8 Článek 13 Využití bytu k podnikatelské činnosti člena - nájemce 1. Využití bytu k podnikatelské činnosti člena - nájemce je možné pouze se souhlasem představenstva družstva za podmínek jím stanovených a to pouze pro účely umístění sídla člena - nájemce jakožto podnikatele (kontaktní adresy), popř. výjimečně i pro účel y podnikatelské činnosti vykonávané členem - nájemcem předmětného bytu, za podmínky, že při výkonu této činnosti neztrácí byt svůj charakter (nemění se v nebytový prostor) a nedochází k omezování či narušování výkonu práv spojených s užíváním bytů ostatních obyvatel v domě. Představenstvo rozhoduje o udělení souhlasu na základě žádosti člena - nájemce. Článek 14 Seznam členů 1. Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu členů se zapisuje: a) jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování; b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu, výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu. 2. Člen je povinen oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, kdy tato skutečnost nastala. Družstvo je povinno provést zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána. 3. Do seznamu členů má právo nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů každý člen družstva. Pokud člen požaduje vydání tohoto potvrzení častěji nežli 1x za rok, je povinen uhradit družstvu odůvodněné náklady s tím spojené. 4. Představenstvo je povinno umožnit nahlédnout do příslušné části seznamu každému, jestliže osvědčí právní zájem na tomto nahl édnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká, podpis člena musí být úředně ověřen. 5. Údaje, které jsou zapsány v seznamu členů, je družstvo oprávněno používat pouze pro své potřeby ve vztahu k členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají. 6. Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo vyznačí tuto skutečnost v seznamu členů bez zbytečného odkladu. Do této části seznamu představenstvo umožní nahlédnout pouze bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci. Jiné osobě poskytne družstvo údaje zapsané v seznamu pouze za podmínek stanovených zákonem a předpisy upravujícími podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo jinými právními předpisy. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 8

9 Článek 15 Členské vklady 1. Členský vklad v družstvu je tvořen základním členským vkladem a dalšími členskými vklady dle článku 16 a článku 17 těchto stanov. 2. Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný a činí 500,-Kč. Po dobu trvání členství v družstvu nesmí výše členského vkladu člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. 3. V případě zvýšení základního členského vkladu nebo snížení základního členského vkladu se postupuje podle zákona. 4. O převzetí povinnosti k dalším členským vkladům pro případ nové výstavby uzavře představenstvo se členem písemnou smlouvu, která obsahuje údaje o výši vkladů a podmínky pro vypořádání dalšího členského vkladu nebo jeho části za trvání členství. Smlouvu o dalším členském vkladu, ani její změnu nebo zrušení již neschvaluje shromáždění delegátů ani jiný org án družstva. Článek 16 Pořizovací další členský vklad 1. Pořizovací další členský vklad představuje majetkovou účast člena n a pořízení příslušného domu, družstevního bytu, a to formou výstavby nebo koupě, účast na technickém zhodnocení domu, družstevního bytu nebo na pořízení pozemku. 2. Pro členy družstva uvedené v seznamu členů Pořadníku - dle článku 18 těchto stanov činí výše pořizovacího dalšího členského vkladu 2 500,-Kč, tento vklad se při úplatném převodu započte na úhradu ceny bytu stanovené znaleckým posudkem. Článek 17 Dodatečný další členský vklad 1. Uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu dle článku 19 je podmíněno splacením dodatečného dalšího členského vkladu, jehož výši stanoví představenstvo podle pravidel schválených shromážděním delegátů. 2. Použitím na pořízení družstevního bytového domu z nové výstavby a k němu příslušejícího pozemku nebo na financování tec hnického zhodnocení domu se dodatečný další členský vklad stává pořizovacím dalším členským vkladem podle článku 16. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 9

10 Část IV. Družstevní byt, družstevní nebytový prostor (garáž, box, stání) Článek 18 Pořadník 1. Uvolněné byty budou členům uvedeným v Seznamu členů Pořadníku-, sestaveném dle délky členství, kteří žádali o uvolněný byt, převáděny úplatně do vlastnictví na základě úhrady ceny stanovené znaleckým posudkem vyhotoveném dle cenových předpisů platných v daném roce. 2. Pro tyto účely se členu započítává délka členství v tomto seznamu od jeho vzniku. Seznam je aktualizován každé 2 roky. Článek 19 Délka členství pro účely sestavování pořadníku v případě nové výstavby 1. V případě nové bytové výstavby bude pořadník sestaven na dobu 2 let představenstvem, a to s přihlédnutím k délce členství spolu se schopností člena podílet se svými členskými vklady na výstavbě či jiném způsobu pořízení bytu. 2. Podrobnosti pro sestavení pořadníku stanoví shromáždění delegátů v Zásadách hospodaření. 3. Pořadník schvaluje představenstvo družstva. 4. Schválený pořadník musí být po dobu jeho platnosti zveřejněn v družstvu způsobem obvyklým. Článek Uvolněné družstevní nebytové prostory tedy garáže převádí úplatně do vlastnictví členům rozhodnutím představenstva tak, že po uvolnění nebytového prostoru - garáže bude na informační desce v sídle družstva uveřejněno Oznámení, obsahující bližší specifikaci předmětného prostoru, cenu zjištěnou dle znaleckého posudku. Toto Oznámení bude vyvěšeno po dobu 30 kalendářních dnů. Předmětný prostor připadá tomu členu družstva, který nejpozději do 15 kalendářních dnů po uplynutí lhůty pro uveřejnění oznámení, - přičemž tato 15 denní lhůta počíná běžet prvním dnem po ukon čení zveřejnění-, formou písemné nabídky navrhne nejvyšší peněžní částku převyšující částku uvedenou ve větě prvé tohoto článku. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 10

11 Článek 21 Vznik práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání) 1. Právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu vzniká členovi d ružstva za podmínek určených těmito stanovami. 2. Při splnění podmínek určených ve stanovách uzavírá smlouvu či budoucí smlouvu o nájmu družstevního bytu, družstevního nebytového prostoru (garáž e, boxu, stání) představenstvo družstva. 3. Nesplatí-li člen ve stanovené lhůtě další členský vklad podle předcházejícího odstavce, nebo odmítne-li písemně uzavření smlouvy právo na uzavření smlouvy zaniká. Článek 22 Podnájem družstevního bytu (části bytu), družstevního nebytového prostoru (garáž e, boxu, stání) 1. Člen-nájemce družstevního bytu může byt nebo jeho část přenechat jinému do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez časového určení, jen s předchozím písemným souhlasem představenstva družstva. Porušení této povinnosti se považuje za hrubé porušení povinností člena nájemce. 2. Umožní-li jinému takto člen-nájemce užívat družstevní byt, družstevní nebytový prostor (garáž, box, stání), odpovídá družstvu za jednání této osoby stejně, jako kdyby jej užíval sám. 3. Člen-nájemce družstevního bytu je při přenechání bytu (části bytu) do podnájmu povinen seznámit osobu, které přenechává byt (část bytu) do podnájmu s právy a povinnostmi vyplývajícími ze stanov družstva a nahlásit skutečnosti rozhodné pro výpočet úhrad za plnění poskytované s užíváním bytu. Přenechání bytu (části bytu) do podnájmu nezbavuje člena povinností obsažených v těchto stanovách. Článek 23 Přenechání družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) do nájmu na dobu určitou 1. Představenstvo může v případech zvláštního zřetele vhodných smlouvou o nájmu přenechat na dobu určitou uvolněný družstevní byt (družstevní nebytový prostor) nalézající se ve vlastnictví družstva, jestliže družstvu nevznikla povinnost převést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví dle zvláštních předpisů fyzické osobě, a to i když tato není členem družstva. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 11

12 Článek 24 Nájem družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání) Vznik nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru (garáž e, boxu, stání) 1. Nájem družstevního bytu, družstevního nebytového prostoru (garáž e, boxu, stání) vzniká smlouvou, kterou družstvo (pronajímatel) přenechává svému členu (nájemci) do užívání družstevní byt, družstevní nebytový prostor (garáž, box, stání) na dobu neurčitou. 2. Nájemní smlouva musí obsahovat označení družstevního bytu, družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání), jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním družstevního bytu, družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání) nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu. 3. Členu-nájemci vzniká právo na uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou: a) na základě rozhodnutí představenstva; b) převodem družstevního podílu; c) na základě zdědění družstevního podílu. 4. Při převodu družstevního podílu přecházejí dluhy z původního člena na nového člena. Výslovné převzetí dluhů je podmínkou uzavření nájemní smlouvy. 5. Při převodu družstevního podílu vztahujícího se k družstevnímu bytu nebo garáži, boxu nebo stání, nový člen nabyvatel - byt (garáž, stání, box) přejímá tyto od převádějícího dosavadního člena - nájemce a nevzniká mu nárok na technické předání bytu (garáže, stání, boxu) družstvem. Článek 25 Práva a povinnosti z nájmu družstevního bytu, garáže, garážového stání, garážového boxu 1. Se členem-nájemcem družstevního bytu a s manželi společnými nájemci mohou na základě jejich práva v bytě bydlet jejich příbuzní v řadě přímé, sourozenci, zeť a snacha, jakož i osoby, které žijí s nájemci ve společné domácnosti. Počet těchto osob a jeho změny je povinen člen-nájemce neprodleně oznámit družstvu. Pokud nájemce nesplní tuto povinnost, považuje se to za hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu. 2. Kromě práva užívat byt má člen-nájemce družstevního bytu a na základě jeho práva i osoby, které s ním bydlí, právo užívat společné prostory určeným způsobem a zařízení domu, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. 3. Nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním obyvatelům domu výkon jejich práv. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 12

13 4. Pokud ví nájemce předem o své nepřítomnosti, která má být delší než dva měsíce, i o tom, že družstevní byt bude po tuto dobu obtížně dostupný, oznámí to včas družstvu. Současně označí osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu nebo nebytového prostoru v případě, kdy toho bude nezbytně zapotřebí. Pokud nesplní nájemce tuto povinnost, považuje se to za hrubé porušení povinností nájemce. 5. Družstvo má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných podmínkách. 6. Družstvo je povinno zajistit členu -nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu. 7. Člen-nájemce je povinen na své náklady zajišťovat řádnou údržbu a opravy v bytě včetně oprav a potřebné výměny předmětů vnitřního zařízení bytů s výjimkou: - oprav podlahových konstrukcí mimo podlahových krytin - rozvodů a kotlů ústředního topení včetně radiátorů - elektrorozvodů po vstup do pojistkové bytové rozvodnice - rozvodů plynu - zábradlí, balkonů a lodžií příslušejícího k užívanému bytu 8. Neplní-li družstvo svoji povinnost odstranit závady, které brání řádnému užívání bytu nebo jimiž je výkon práva člena -nájemce družstevního bytu ohrožen, má člen právo po předchozím upozornění družstva závady v nezbytné míře odstranit a požadovat od něho náhradu účelně vynaložených nákla dů. Právo na náhradu musí uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do 6 měsíců od odstranění závad. 9. Nepostará-li se člen-nájemce družstevního bytu o včasné provedení údržby a oprav, ke kterému je povinen, má družstvo právo učinit tak po předchozím upozornění člena na jeho náklad samo a požadovat od něj náhradu. 10. Člen-nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které má nést družstvo a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinností vznikla. 11. Člen-nájemce družstevního bytu je povinen odstranit závadu a poškození, které způsobil v bytě či domě sám, nebo ti, kteří s ním bydlí. Nestane -li se tak, má družstvo právo, po předchozím upozornění člena, závady a poškození odstranit a požadovat na něm náhradu. 12. Člen-nájemce družstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě ani instalovat na objektech družstva nebo domech, ve kterých se družstevní byt nachází, rozhlasové a televizní antény a satelitní paraboly bez souhlasu představenstva, a to ani na svůj náklad. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 13

14 13. Družstvo je oprávněno provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě po dohodě se členem-nájemcem družstevního bytu. Provádí-li družstvo takové úpravy na příkaz stavebního úřadu, je člen povinen je umožnit. 14. Člen-nájemce družstevního bytu je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit družstvu nebo jím pověřené osobě provést instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Obdobně je povinen umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu. 15. Člen má právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí -li jeho chov družstvu nebo ostatním nájemcům obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Pokud vyvolá chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady družstvu. 16. Člen odevzdá byt družstvu v den, kdy nájem končí. Byt je odevzdán, obdrží-li družstvo klíče a nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Nájemce je povinen odevzdat byt ve stavu, v němž jej převzal, odstranit v bytě změny, které provedl bez souhlasu družstva, pokud nesdělí družstvo nájemci, že odstranění změn nežádá. Změny provedené se souhlasem družstva odstraní nájemce, pokud si strany ujednaly, že při skončení nájmu nájemce uvede byt do původního stavu. Zařízení a předměty upevněné na zdech, podlaze a stropu bytu nebo nebytového prostoru, které nelz e odstranit bez nepřiměřeného snížení hodnoty nebo poškození bytu, nebytového prostoru nebo domu, přecházejí upevněním do vlastnictví družstva Článek 26 Nájem družstevních nebytových prostor 1. Ustanovení těchto stanov, která se týkají nájmu družstevního byt u, se přiměřeně použijí také na nájem družstevních nebytových prostor (garáží, boxů, stání) platí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o nájmu a jeho zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího k podnikání. 2. Nájem a úhrada za plnění spojených s užíváním družstevního bytu se řídí ustanovením článku 69 těchto stanov a Zásad hospodaření. Článek 27 Zánik práva nájmu bytu 1. Nájem družstevního bytu zaniká: a) zánikem členství; b) písemnou dohodou; c) písemnou výpovědí člena-nájemce družstevního bytu, ve které m usí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit. Lhůta nesmí být kratší než 3 měsíce ode dne doručení písemného oznámení družstvu a musí končit ke konci kalendářního měsíce. Není -li lhůta uvedena, skončí nájem bytu ke konci třetího kalendářního měsíce, kt erý následuje po měsíci, v němž výpověď došlo družstvu; d) uplynutím doby v případě nájmu sjednaného na dobu určitou; e) převodem vlastnictví k bytu (nebytového prostoru). Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 14

15 Článek Člen - nájemce, jemuž zanikl nájem družstevního bytu a nestal se jeho vlastníkem, je povinen byt vyklidit, bez nároku na jakoukoliv bytovou náhradu. 2. Nedojde-li k vyklizení bytu, je jeho další užívání přípustné pouze na základě písemné nájemní smlouvy s družstvem. 3. Nájem bytu se neobnovuje ani nevzniká automaticky, a to ani v příp adech, kdy osoba užívá byt v dobré víře, že je nájem po právu, nebo pokud osoba po zániku nájmu užívá byt i nadále a družstvo ji nevyzve k odevzdání bytu. Část V. Zánik členství a majetkové vypořádání Článek 29 Zánik členství 1. Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou mezi družstvem a členem ; b) vystoupením člena; c) vyloučením člena; d) smrtí člena, pokud jeho členství nepřejde na dědice; e) zánikem družstva bez právního nástupce; f) prohlášením konkursu na majetek člena; g) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena; h) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením družstevního podílu; i) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, není-li družstevní podíl převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení družstevního po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle jiného právního předpisu, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu; j) jiným způsobem stanoveným zákonem. 2. Členství se obnovuje, jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena z jiných důvodů než po splnění rozvrhovaného usnesení nebo pro nedostatek majetk u. Jestliže již družstvo vyplatilo vypořádací podíl, musí jej člen do 2 měsíců od zrušení konkursu družstvu uhradit. To platí obdobně i v případě, že byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením družstevního podílu člena v družstvu nebo pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního právního předpisu. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 15

16 Článek 30 Dohoda 1. Písemnou dohodou mezi členem družstva a představenstvem skončí členství sjednaným dnem. Jedno vyhotovení dohody vydá družstvo členu. Článek 31 Vystoupení 1. Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím výpovědní doby dvou měsíců; běh této lhůty začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení družstvu. 2. Člen, který nesouhlasí s přeměnou družstva, může z družstva vystoupit. 3. Člen, který vystupuje z družstva proto, že nesouhlasí se změnou stanov, je povinen v písemném oznámení o vystoupení uvést tento důvod svého vystoupení, doručit oznámení o vystoupení družstvu ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět o této změně, nejdéle však do 3 měsíců poté, kdy shromáždění delegátů o změně stanov rozhodlo, jinak se k právu člena vystoupit z družstva z důvodu nesouhlasu se změnou stanov nepřihlíží. Změna stanov není pro vystupujícího člena účin ná a vztah mezi bytovým družstvem a členem se řídí dosavadními stanovami. Členství vystupujícího člena zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení družstvu doručeno. 4. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem družstva. Článek 32 Vyloučení člena z družstva 1. Člen může být z družstva vyloučen rozhodnutím představenstva družstva, zejména pokud závažným způsobem nebo opakovaně porušuje svoje členské povinnosti nebo přestal splňovat podmínky pro vznik členství, nebo zavrženíhodným způsobem zasáhl do práv nebo oprávněných zájmů družstva nebo jeho členů, nebo po dobu alespoň jednoho roku neoznámil změnu své adresy evidované v seznamu členů a jeho pobyt se stal pro družstvo neznámým, nebo zneužil seznam členů nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo jeho členovi, nebo pokud nesplnil vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu, ke které se zavázal nebo nehradí-li členské příspěvky ve stanovené výši po období jednoho kalendářního roku. 2. Člena, s jehož družstevním podílem je spojen nájem družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání), lze z družstva vyloučit i tehdy, pokud zejména: a) poruší jako nájemce hrubě svou povinnost vypl ývající z nájmu; b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt nebo nebytový prostor, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 16

17 3. Členství zaniká dnem doručení písemného oznámení představenstva členovi. Rozhodnutí o vyloučení společných členů (manželů) se samostatně doručuje každému z manželů. 4. Před rozhodnutím o vyloučení je družstvo povinno udělit členovi písemnou výstrahu. Vyloučit člena družstva bez udělení této předchozí písemné výstrahy lze v případě, že porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit. Vyloučit člena družstva bez předcházející písemné výstrahy lze vždy v případě, pokud byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu a nebo proti členovi družstva. 5. Rozhodnutí o vyloučení se vyhotoví písemně. Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky ke shromáždění delegá tů ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení, k námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží. Rozhodnutí musí obsahovat poučení o právu vylučovaného člena podat odůvodněné námitky ke shromáždění delegátů. V případě vylučování společných členů (manželů), má každý z manželů právo vznést námitky proti rozhodnutí o vyloučení bez ohledu na vůli druhého manžela. 6. Proti rozhodnutí shromáždění delegátů o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí návrh k soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči tomuto členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství. 7. Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí shromáždění delegátů o potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí do vlastních rukou na jeho adresu uvedenou v seznamu členů. 8. Členství vylučované osoby zanikne marným uplynutím lhůty pro podání námitek, nebo dnem, kdy vylučovanému členovi bylo doručeno rozhodnutí shromáždění delegátů o zamítnutí jeho námitek. 9. Družstvo je oprávněno rozhodnutí o vyloučení zrušit. O zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje představenstvo. Se zrušením vyloučení musí vyloučený člen vyslovit písemný souhlas. Pokud neudělí tento souhlas do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo této osobě rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihl íží. Toto neplatí, pokud vyloučená osoba o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádala. Představenstvo je oprávněno zrušit rozhodnutí o vyloučení v případech, v nichž probíhá řízení o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z družstva. Pokud bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, nebo bylo-li rozhodnuto shromážděním delegátů nebo soudem o tom, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, členství člena v družstvu nezaniklo. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 17

18 Článek 33 Zánik družstva bez právního nástup ce 1. Zánikem družstva bez právního nástupce zaniká členství dnem výmazu družstva z veřejného rejstříku. Článek 34 Zánik společného členství manželů 1. Společné členství manželů zaniká: a) vypořádáním společného jmění manželů; b) marným uplynutím lhůty pro vypořádání společného jmění; c) rozhodnutím soudu; d) písemnou dohodu rozvedených manželů; e) úmrtím jednoho z manželů; f) vyloučením jednoho z manželů z družstva z důvodů spočívajících výhradně na straně tohoto manžela. 2. Vznikem společného členství manželů nezaniká to samostatné členství kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na jejich společné členství. Článek 35 Vypořádací podíl 1. Zánikem členství vzniká bývalému členovi nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl je roven rozsahu splněné vkladové povinnosti ke dni zániku členství tedy: a) u nebydlícího člena se vypořádací podíl rovná základnímu členskému vkladu a pořizovacímu dalšímu členskému vkladu dle článku 16 odst.2); b) u nájemce se vypořádací podíl rovná složenému základnímu členskému vkladu a pořizovacímu dalšímu členskému vkladu dle článku 16 odst.1); c) u vlastníka (člena), jemuž družstvo převedlo byt nebo nebytový prostor do vlastnictví podle zvláštního zákona, je vypořádací podíl roven: ca) základnímu členskému vkladu, podle článku 15, odst.2); cb) nule, pokud vznikl nulový rozsah splněné vkladové povinnosti tohoto člena v družstvu, protože základní členský vklad i pořizovací další členský vklad podle článku 15 a článku 16 odst. 1 bezúplatným převodem družstevního b ytu, družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání ) podle jiného právního předpisu zanikly, protože byly zdrojem financování tohoto družstevního bytu, družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání), a člen neměl v družstvu dodatečný další členský vklad podle článku 17; d) jestliže pořizovací další členský vklad dle článku 16 odst.2) je roven základnímu členskému vkladu a byl započítán na úhradu kupní ceny při úplatném převodu. družstevního bytu, družstevního nebytového prostoru garáže a příslušejícího pozemku. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 18

19 2. Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří měsíců od projednání řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, není -li dále stanoveno jinak. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho část i dříve. 3. Pokud byl člen z bytového družstva vyloučen, počítá se lhůta tří měsíců až ode dne marného uplynutí lhůty pro podání odůvodněných námitek nebo návrhu na prohlášení neplatnosti vyloučení nebo ode dne, v němž nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení skončeno. 4. Vypořádací podíl je splatný uplynutím 3 měsíců ode dne vyklizení družstevního bytu, družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání ), jehož byl bývalý člen nájemcem, nebo uplynutím 3 měsíců od projednání řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, a to tím dnem, který nastane později. Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu. 5. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu. 6. Zánikem členství v důsledku převodu družstevního podílu spojených s členstvím nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu vypořádají mezi sebou. 7. Při převodu bytu (nebytového prostoru) do vlastnictví nájemce zaniká dosavadnímu členu při zániku jeho členství nárok na vrácení družstevního podílu. Část VI. Orgány družstva Článek Orgány družstva jsou: a) shromáždění delegátů; b) představenstvo; c) kontrolní komise; d) členská schůze samosprávy garážových objektů; e) výbor samosprávy garážových objektů. 2. Orgány družstva mohou k lepšímu zajištění sv é činnosti vytvářet své pomocné orgány, které mají však pouze poradní charakter. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 19

20 Článek Funkční období volených orgánů družstva, z volených orgánů a jejich náhradníků včetně delegátů činí 4 roky. 2. Volené orgány vykonávají své* funkce i po uplynutí doby, na kterou byly zvoleny, a to do zvolení nových orgánů. 3. Do orgánů družstva mohou být voleni členové družstva fyzické osoby starší 18 let, kteří splňují podmínky dle jiných právních předpisů. Článek Členem představenstva nebo členem kontrolní komise může být pouze člen družstva - fyzická osoba starší 18ti let, která je svéprávná, a je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání nebo ve smyslu jiných předpisů a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. 2. Nebude-li určeno jinak ve smlouvě o výkonu funkce, vnitřním předpise družstva nebo nerozhodne-li jinak shromáždění delegátů, mají členové orgánů družstva nárok na odměnu ve výši, v jaké byla tato odměna poskytnuta členům orgánů v minulém účetním období, s navýšením o případnou inflaci vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Článek Orgány družstva mohou jednat jen o záležitostech, které podle zákona a stanov družstva spadají do jejich působnosti. 2. Kolektivní orgány družstva rozhodují na základě řádného svolání všech členů orgánu podle těchto stanov. 3. Kolektivní orgány družstva jsou způsobilé se usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Usnesení je přijato, hlasovala -li pro ně nadpoloviční většina přítomných, pokud zákon či stanovy neurčují jinak. Článek Funkční období členů orgánů družstva činí čtyři roky. Pokud však byl člen orgánu zvolen do orgánu družstva k pozdějšímu dni, než je den počátku funkčního období nejdříve zvoleného člena téhož orgánu družstva, končí jeho volební období současně se skončením volebního období tohoto nejdříve zvoleného člena orgánu družstva. Funkční období končí všem členům téhož orgánu družstva stejně. 2. Členové orgánu družstva mohou být voleni opětovně. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 20

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna obchodního zákoníku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I.

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Obsah: Veřejná dražba cenných papírů I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. 2 Vymezení pojmů II. Vymezení veřejné dražby cenných papírů II. 1 Definice

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004 správní řád Změna: 413/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006 Předmět podnikání 2 Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 WP-9-1-MAJ 10.2008 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 Průvodce pojištěním Vážený kliente, touto smlouvou jste zvolil pojištění na ochranu

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění ČLÁNEK 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Soukromé pojištění, které sjednává Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) se řídí právním

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Pro toto pojištění právní asistence, které sjednává pojistitel Inter Partner Assistance S.A., člen skupiny AXA, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více