SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J"

Transkript

1 SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne

2 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1. Firma: Správní bytové družstvo Rozvoj 2. Sídlo: Jihlavská 1276/17, Praha 4, Správní bytové družstvo Rozvoj (dále jen družstvo) je zapsáno u Městského soudu v Praze, spis. značka DrXCVIII, vložka 237 a má přiděleno identifikační číslo : Právní poměry družstv a upravuje zákon a tyto stanovy. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem uspokojování potřeb svých členů, jakož i dalších osob v oblasti bydlení. Může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob a provozovat za podmínek stanovených zákonem o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo je obchodní korporací, za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 3. Členové družstva neručí za závazky družstva. Část II. Činnost družstva Článek 3 1. Činnost družstva je založena na vlastnictví, správě a provozu bytových domů, bytů a nebytových prostor, budov s nebytovými prostory a na ostatním majetku družstva. 2. Předmětem činnosti je zejména: 2.1 Činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v: a) správě nemovitostí, zajišťování údržby, oprav, modernizace a rekonstrukce bytových a nebytových objektů; b) zajišťování plnění poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostorů; c) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů a nebytových prostor; d) organizování přípravy a zajišťování výstavby bytů a nebytových prostorů. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 2

3 2.2 Činnost za účelem podnikání spočívající především v nájmu bytů, nebytových prostor a staveb osobám, které nejsou členy družstva, realitní činnosti a správě a provozu nemovitostí ve vlastnictví i jiných osob než členů družstva. a) správa nemovitostí; b) údržba nemovitostí; c) inženýrská činnost v investiční výstavbě; d) realitní činnost; e) zprostředkování obchodu a služeb; f) kopírovací práce; g) činnost technických poradců; h) činnost organizačních a ekonomických poradců; ch) činnost účetních poradců, vedení účetnictví; i) administrativní služby; j) služby organizačně hospodářské povahy při správě nemovitostí. Část III. Členství v družstvu Článek 4 Vznik členství 1. Členem družstva může být jen zletilá fyzická osoba, která má na území České republiky trvalý pobyt s výjimkou členství vzniklého děděním. 2. Členem družstva může být jen fyzická osoba, členství právnických osob je vyloučeno. Článek 5 1. Členství vzniká dnem rozhodnutí představenstva o přijetí fyzické osoby za člena na základě její písemné členské přihlášky a dokladu o zaplacení základního členského vkladu. 2. Představenstvo je povinno rozhodnout o přihlášce nejpozději na první schůzi v měsíci následujícím po dni, kdy byla družstvu přihláška doručena. Proti zamítavému rozhodnutí může uchazeč podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolání ke shromáždění delegátů družstva, které je projedná při nejbližším zasedání. Pozn.: Družstevním bytem nebo družstevním nebytovým prostorem (garáž, box, stání) se rozumí byt nebo nebytový prostor, který je v budově ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytového družstva, a bytové družstvo jej poskytlo do nájmu členovi bytového družstva, který se sám nebo jeho právního předchůdce na jeho pořízení podílel členským vkladem. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 3

4 3. Odvolání proti zamítavému rozhodnutí představenstva má odkladný účinek. 4. Družstvo vrátí základní vklad, příp. další členský vklad osobě, kterou nepři jalo za člena, do 30 dnů ode dne, kdy zamítavé rozhodnutí nabylo právní moci. 5. Člen, kterému se převádí družstevní byt, družstevní nebytový prostor (garáž, box, stání) bezplatně do vlastnictví dle příslušného zákona, je povinen, chce-li si zachovat členství v družstvu, složit do dne převodu jednotky základní členský vklad. Článek 6 Společné členství manželů 1. Členství jednoho z manželů v družstvu nezakládá členství druhého z manželů. 2. Společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jako společní členové mají jeden hlas. 3. Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů. 4. Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojen nájem družstevního bytu, jde o společný nájem manželů. 5. Je-li jeden z manželů výlučným členem družstva, mají oba manželé společné nájemní právo odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. V případě zániku členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela. 6. Společné členství manželů zaniká: a) vypořádáním společného jmění manželů; b) marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku; c) rozhodnutím soudu; d) písemnou dohodou rozvedených manželů; e) smrtí jednoho z manželů; f) vyloučením jednoho z manželů z družstva z důvodů spočívajících výhradně na straně tohoto manžela. 7. Vznikem společného členství manželů nezaniká to samostatné členství kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na jejich členství společné. 8. Existence společného členství manželů nevylučuje vznik samostatného členství kteréhokoliv z nich v tomtéž nebo jiném bytovém družstvu. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 4

5 Článek 7 Družstevní podíl 1. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. 2. Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno. 3. Zastavení družstevního podílu je vyloučeno. Článek 8 Splynutí družstevních podílů, přeměna členství, rozdělení družstevního podílu 1. Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní podíly splývají v jediný družstevní podíl v den, kdy je člen nabude. Jsou-li však s každým z družstevních podílů spojena práva třetích osob, družstevní podíly splývají až dnem, kdy tato práva třetích osob zaniknou, ledaže dohoda člena družstva s takovou třetí osobou určí jinak a tato dohoda je družstvu předložena. 2. K přeměně členství dochází v případech, kdy se společné členství manž elů mění na samostatné členství jednoho z manželů nebo se samostatné členství jednoho z manželů mění na společné členství manželů, a to buď dohodou manželů nebo bývalých manželů nebo rozhodnutím soudu. 3. Rozdělení družstevního podílu je možné, je-li člen nájemcem nejméně dvou družstevních bytů nebo dvou družstevních nebytových prostorů, nebo jednoho družstevního bytu a jednoho družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání). Člen, jenž je původním vlastníkem rozdělovaného družstevního podílu, ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny. Právní účinky rozdělení družstevního podílu nastanou nejdříve splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu nabyvatelem družstevního podílu vzniklého rozdělením. Při rozdělení družstevního podíl u a převodu nebo přechodu družstevních podílů vzniklých rozdělením se určí, se kterým z nových družstevních podílů bude spojen nájem kterého družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání). Článek 9 Družstevní podíl a převod družstevního podílu 1. Každý člen může mít pouze jeden družstevní podíl. 2. Právní účinky převodu družstevního podílu či jeho části po jeho rozdělení nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva u rčí účinky později. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takovéto smlouvy. Při převodu musí být splněny podmínky členství dle zákona a těchto stanov. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 5

6 3. Převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen náje m družstevního bytu, družstevní nebytový prostor (garáž, box, stání) nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání)dochází k převodu nájmu družstevního bytu, družstevní nebytový prostor (garáž, box, stání) anebo převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání) včetně všech práv a povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytové ho družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu, družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání) převodcem, anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání)za podmínek určených stanovami. 4. Podpisy smluvních stran na smlouvě nebo oznámení uvedeném v odst. 2 tohoto článku musí být opatřeny podpisy účastníků úředně ověřenými na jejich náklady. Článek 10 Přechod družstevního podílu 1. Na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu, včetně práv a povinností s tím spojených. 2. Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela, k tomu se přihlédne při vypořádání dědictví. Článek 11 Členská práva 1. Člen družstva má právo zejména: a) podílet se přímo nebo prostřednictvím volených orgánů na řízení, rozhodování v družstvu; b) volit a být volen do orgánu družstva, je-li svéprávný; c) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky na orgány družstva a být o jejich vyřízení informován; d) podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům; e) uzavřít s družstvem smlouvu o smlouvě o nájmu družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání) na dobu neurčitou do třiceti dnů po vzniku tohoto práva, splatí -li další členský vklad na výzvu družstva a ve lhůtě jím stanovené; f) uzavřít smlouvu o nájmu družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání), a to na základě uzavřené smlouvy s příslušným orgánem družstva, nebo jako nabyvatel na základě smlouvy o převodu družstevního podílu, zanikne -li se zánikem členství převodce v bytovém družstvu i jeho nájem bytu, a splní-li další podmínky určené stanovami; g) obdržet roční vyúčtování zaplacených záloh na nájemné a záloh na úhrady za plnění spojená s užíváním družstevního bytu, družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání) a na vypořádání přeplatků z tohoto vyúčtování podle jiných právních předpisů, těchto stanov a zásad schválených shromážděním delegátů. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 6

7 Článek 12 Členské povinnosti 1. Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů družstva; b) hradit příspěvky na činnost družstva a poplatky za úkony podle schválených Zásad hospodaření družstva nebo rozhodnutí představenstva; c) platit nájemné a úhrad y za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru), zálohy na ně ve výši a lhůtě stanovené představenstvem podle těchto stanov a zásad hospodaření družstva; d) převzít byt (nebytový prostor), na základě smlouvy o nájmu, ve lhůtě stanovené družstvem; e) uhradit družstvu škodu vzniklou opožděným převzetím bytu (nebytového prostoru) nebo odmítnutím převzetí bytu způsobilého k nastěhování a obývání; nebytového prostoru způsobilého k užívání; f) chránit družstevní majetek, dodržovat předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat družstevní byt, družstevní nebytový prostor (garáž, box, stání) jakož i společné prostory a zařízení domu a řádně používat služeb, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno; g) na své náklady zajišťovat údržbu a opravy včetně výměny zařizovacích předmětů v bytě; h) chovat se vůči družstvu čestně a zachovávat jeho vnitřní předpisy ; i) užívat pronajatý byt, nebytový prostor řádně a v souladu se stanovami družstva a nájemní smlouvou; j) udržovat po dobu nájmu v domě náležitý pořádek obvyklý podle místních poměrů; k) umožnit pověřeným zástupcům družstva, aby po předchozím oznámení zjistili technický stav bytu a jeho užívání, stav měřičů instalovaných v bytě. Předchozí oznámení se nevyžaduje, je -li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení; l) podílet se na plnění úkolů stanoven ých příslušným orgánem družstva; m) oznamovat a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala, jakož i oznamovat družstvu veškeré změny podstatné pro vedení bytové evidence, včetně včasného oznamování změn týkajících se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence, rozúčtování cen za plnění spojená s užíváním bytu a doručováním písemností; n) podílet se na základě rozhodnutí shromáždění delegátů na úhradě ztráty družstva maximálně ve výši trojnásobku základního členského vkladu, když uhrazovací povinnost nesmí být uložena ve větším rozsahu, než kolik činí skutečná výše ztráty družstva. Uhrazovací povinnost lze uložit, pokud ztráta družstva byla zjištěna řádnou ne bo mimořádnou účetní závěrkou, která byla projednána shromážděním delegátů a k úhradě ztráty byl již přednostně použit nerozdělený zisk z minulých let a nedělitelný a jiné fondy, které lze k úhradě ztráty použít, a rozhodnutí shromáždění delegátů o uhrazovací povinnosti bylo přijato do jednoho roku ode dne skončení účetního období, v němž ztráta hrazená uhrazovací povinností vznikla. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 7

8 Článek 13 Využití bytu k podnikatelské činnosti člena - nájemce 1. Využití bytu k podnikatelské činnosti člena - nájemce je možné pouze se souhlasem představenstva družstva za podmínek jím stanovených a to pouze pro účely umístění sídla člena - nájemce jakožto podnikatele (kontaktní adresy), popř. výjimečně i pro účel y podnikatelské činnosti vykonávané členem - nájemcem předmětného bytu, za podmínky, že při výkonu této činnosti neztrácí byt svůj charakter (nemění se v nebytový prostor) a nedochází k omezování či narušování výkonu práv spojených s užíváním bytů ostatních obyvatel v domě. Představenstvo rozhoduje o udělení souhlasu na základě žádosti člena - nájemce. Článek 14 Seznam členů 1. Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu členů se zapisuje: a) jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování; b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu, výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu. 2. Člen je povinen oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, kdy tato skutečnost nastala. Družstvo je povinno provést zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána. 3. Do seznamu členů má právo nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů každý člen družstva. Pokud člen požaduje vydání tohoto potvrzení častěji nežli 1x za rok, je povinen uhradit družstvu odůvodněné náklady s tím spojené. 4. Představenstvo je povinno umožnit nahlédnout do příslušné části seznamu každému, jestliže osvědčí právní zájem na tomto nahl édnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká, podpis člena musí být úředně ověřen. 5. Údaje, které jsou zapsány v seznamu členů, je družstvo oprávněno používat pouze pro své potřeby ve vztahu k členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají. 6. Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo vyznačí tuto skutečnost v seznamu členů bez zbytečného odkladu. Do této části seznamu představenstvo umožní nahlédnout pouze bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci. Jiné osobě poskytne družstvo údaje zapsané v seznamu pouze za podmínek stanovených zákonem a předpisy upravujícími podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo jinými právními předpisy. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 8

9 Článek 15 Členské vklady 1. Členský vklad v družstvu je tvořen základním členským vkladem a dalšími členskými vklady dle článku 16 a článku 17 těchto stanov. 2. Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný a činí 500,-Kč. Po dobu trvání členství v družstvu nesmí výše členského vkladu člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. 3. V případě zvýšení základního členského vkladu nebo snížení základního členského vkladu se postupuje podle zákona. 4. O převzetí povinnosti k dalším členským vkladům pro případ nové výstavby uzavře představenstvo se členem písemnou smlouvu, která obsahuje údaje o výši vkladů a podmínky pro vypořádání dalšího členského vkladu nebo jeho části za trvání členství. Smlouvu o dalším členském vkladu, ani její změnu nebo zrušení již neschvaluje shromáždění delegátů ani jiný org án družstva. Článek 16 Pořizovací další členský vklad 1. Pořizovací další členský vklad představuje majetkovou účast člena n a pořízení příslušného domu, družstevního bytu, a to formou výstavby nebo koupě, účast na technickém zhodnocení domu, družstevního bytu nebo na pořízení pozemku. 2. Pro členy družstva uvedené v seznamu členů Pořadníku - dle článku 18 těchto stanov činí výše pořizovacího dalšího členského vkladu 2 500,-Kč, tento vklad se při úplatném převodu započte na úhradu ceny bytu stanovené znaleckým posudkem. Článek 17 Dodatečný další členský vklad 1. Uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu dle článku 19 je podmíněno splacením dodatečného dalšího členského vkladu, jehož výši stanoví představenstvo podle pravidel schválených shromážděním delegátů. 2. Použitím na pořízení družstevního bytového domu z nové výstavby a k němu příslušejícího pozemku nebo na financování tec hnického zhodnocení domu se dodatečný další členský vklad stává pořizovacím dalším členským vkladem podle článku 16. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 9

10 Část IV. Družstevní byt, družstevní nebytový prostor (garáž, box, stání) Článek 18 Pořadník 1. Uvolněné byty budou členům uvedeným v Seznamu členů Pořadníku-, sestaveném dle délky členství, kteří žádali o uvolněný byt, převáděny úplatně do vlastnictví na základě úhrady ceny stanovené znaleckým posudkem vyhotoveném dle cenových předpisů platných v daném roce. 2. Pro tyto účely se členu započítává délka členství v tomto seznamu od jeho vzniku. Seznam je aktualizován každé 2 roky. Článek 19 Délka členství pro účely sestavování pořadníku v případě nové výstavby 1. V případě nové bytové výstavby bude pořadník sestaven na dobu 2 let představenstvem, a to s přihlédnutím k délce členství spolu se schopností člena podílet se svými členskými vklady na výstavbě či jiném způsobu pořízení bytu. 2. Podrobnosti pro sestavení pořadníku stanoví shromáždění delegátů v Zásadách hospodaření. 3. Pořadník schvaluje představenstvo družstva. 4. Schválený pořadník musí být po dobu jeho platnosti zveřejněn v družstvu způsobem obvyklým. Článek Uvolněné družstevní nebytové prostory tedy garáže převádí úplatně do vlastnictví členům rozhodnutím představenstva tak, že po uvolnění nebytového prostoru - garáže bude na informační desce v sídle družstva uveřejněno Oznámení, obsahující bližší specifikaci předmětného prostoru, cenu zjištěnou dle znaleckého posudku. Toto Oznámení bude vyvěšeno po dobu 30 kalendářních dnů. Předmětný prostor připadá tomu členu družstva, který nejpozději do 15 kalendářních dnů po uplynutí lhůty pro uveřejnění oznámení, - přičemž tato 15 denní lhůta počíná běžet prvním dnem po ukon čení zveřejnění-, formou písemné nabídky navrhne nejvyšší peněžní částku převyšující částku uvedenou ve větě prvé tohoto článku. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 10

11 Článek 21 Vznik práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání) 1. Právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu vzniká členovi d ružstva za podmínek určených těmito stanovami. 2. Při splnění podmínek určených ve stanovách uzavírá smlouvu či budoucí smlouvu o nájmu družstevního bytu, družstevního nebytového prostoru (garáž e, boxu, stání) představenstvo družstva. 3. Nesplatí-li člen ve stanovené lhůtě další členský vklad podle předcházejícího odstavce, nebo odmítne-li písemně uzavření smlouvy právo na uzavření smlouvy zaniká. Článek 22 Podnájem družstevního bytu (části bytu), družstevního nebytového prostoru (garáž e, boxu, stání) 1. Člen-nájemce družstevního bytu může byt nebo jeho část přenechat jinému do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez časového určení, jen s předchozím písemným souhlasem představenstva družstva. Porušení této povinnosti se považuje za hrubé porušení povinností člena nájemce. 2. Umožní-li jinému takto člen-nájemce užívat družstevní byt, družstevní nebytový prostor (garáž, box, stání), odpovídá družstvu za jednání této osoby stejně, jako kdyby jej užíval sám. 3. Člen-nájemce družstevního bytu je při přenechání bytu (části bytu) do podnájmu povinen seznámit osobu, které přenechává byt (část bytu) do podnájmu s právy a povinnostmi vyplývajícími ze stanov družstva a nahlásit skutečnosti rozhodné pro výpočet úhrad za plnění poskytované s užíváním bytu. Přenechání bytu (části bytu) do podnájmu nezbavuje člena povinností obsažených v těchto stanovách. Článek 23 Přenechání družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) do nájmu na dobu určitou 1. Představenstvo může v případech zvláštního zřetele vhodných smlouvou o nájmu přenechat na dobu určitou uvolněný družstevní byt (družstevní nebytový prostor) nalézající se ve vlastnictví družstva, jestliže družstvu nevznikla povinnost převést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví dle zvláštních předpisů fyzické osobě, a to i když tato není členem družstva. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 11

12 Článek 24 Nájem družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání) Vznik nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru (garáž e, boxu, stání) 1. Nájem družstevního bytu, družstevního nebytového prostoru (garáž e, boxu, stání) vzniká smlouvou, kterou družstvo (pronajímatel) přenechává svému členu (nájemci) do užívání družstevní byt, družstevní nebytový prostor (garáž, box, stání) na dobu neurčitou. 2. Nájemní smlouva musí obsahovat označení družstevního bytu, družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání), jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním družstevního bytu, družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání) nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu. 3. Členu-nájemci vzniká právo na uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou: a) na základě rozhodnutí představenstva; b) převodem družstevního podílu; c) na základě zdědění družstevního podílu. 4. Při převodu družstevního podílu přecházejí dluhy z původního člena na nového člena. Výslovné převzetí dluhů je podmínkou uzavření nájemní smlouvy. 5. Při převodu družstevního podílu vztahujícího se k družstevnímu bytu nebo garáži, boxu nebo stání, nový člen nabyvatel - byt (garáž, stání, box) přejímá tyto od převádějícího dosavadního člena - nájemce a nevzniká mu nárok na technické předání bytu (garáže, stání, boxu) družstvem. Článek 25 Práva a povinnosti z nájmu družstevního bytu, garáže, garážového stání, garážového boxu 1. Se členem-nájemcem družstevního bytu a s manželi společnými nájemci mohou na základě jejich práva v bytě bydlet jejich příbuzní v řadě přímé, sourozenci, zeť a snacha, jakož i osoby, které žijí s nájemci ve společné domácnosti. Počet těchto osob a jeho změny je povinen člen-nájemce neprodleně oznámit družstvu. Pokud nájemce nesplní tuto povinnost, považuje se to za hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu. 2. Kromě práva užívat byt má člen-nájemce družstevního bytu a na základě jeho práva i osoby, které s ním bydlí, právo užívat společné prostory určeným způsobem a zařízení domu, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. 3. Nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním obyvatelům domu výkon jejich práv. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 12

13 4. Pokud ví nájemce předem o své nepřítomnosti, která má být delší než dva měsíce, i o tom, že družstevní byt bude po tuto dobu obtížně dostupný, oznámí to včas družstvu. Současně označí osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu nebo nebytového prostoru v případě, kdy toho bude nezbytně zapotřebí. Pokud nesplní nájemce tuto povinnost, považuje se to za hrubé porušení povinností nájemce. 5. Družstvo má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných podmínkách. 6. Družstvo je povinno zajistit členu -nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu. 7. Člen-nájemce je povinen na své náklady zajišťovat řádnou údržbu a opravy v bytě včetně oprav a potřebné výměny předmětů vnitřního zařízení bytů s výjimkou: - oprav podlahových konstrukcí mimo podlahových krytin - rozvodů a kotlů ústředního topení včetně radiátorů - elektrorozvodů po vstup do pojistkové bytové rozvodnice - rozvodů plynu - zábradlí, balkonů a lodžií příslušejícího k užívanému bytu 8. Neplní-li družstvo svoji povinnost odstranit závady, které brání řádnému užívání bytu nebo jimiž je výkon práva člena -nájemce družstevního bytu ohrožen, má člen právo po předchozím upozornění družstva závady v nezbytné míře odstranit a požadovat od něho náhradu účelně vynaložených nákla dů. Právo na náhradu musí uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do 6 měsíců od odstranění závad. 9. Nepostará-li se člen-nájemce družstevního bytu o včasné provedení údržby a oprav, ke kterému je povinen, má družstvo právo učinit tak po předchozím upozornění člena na jeho náklad samo a požadovat od něj náhradu. 10. Člen-nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které má nést družstvo a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinností vznikla. 11. Člen-nájemce družstevního bytu je povinen odstranit závadu a poškození, které způsobil v bytě či domě sám, nebo ti, kteří s ním bydlí. Nestane -li se tak, má družstvo právo, po předchozím upozornění člena, závady a poškození odstranit a požadovat na něm náhradu. 12. Člen-nájemce družstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě ani instalovat na objektech družstva nebo domech, ve kterých se družstevní byt nachází, rozhlasové a televizní antény a satelitní paraboly bez souhlasu představenstva, a to ani na svůj náklad. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 13

14 13. Družstvo je oprávněno provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě po dohodě se členem-nájemcem družstevního bytu. Provádí-li družstvo takové úpravy na příkaz stavebního úřadu, je člen povinen je umožnit. 14. Člen-nájemce družstevního bytu je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit družstvu nebo jím pověřené osobě provést instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Obdobně je povinen umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu. 15. Člen má právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí -li jeho chov družstvu nebo ostatním nájemcům obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Pokud vyvolá chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady družstvu. 16. Člen odevzdá byt družstvu v den, kdy nájem končí. Byt je odevzdán, obdrží-li družstvo klíče a nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Nájemce je povinen odevzdat byt ve stavu, v němž jej převzal, odstranit v bytě změny, které provedl bez souhlasu družstva, pokud nesdělí družstvo nájemci, že odstranění změn nežádá. Změny provedené se souhlasem družstva odstraní nájemce, pokud si strany ujednaly, že při skončení nájmu nájemce uvede byt do původního stavu. Zařízení a předměty upevněné na zdech, podlaze a stropu bytu nebo nebytového prostoru, které nelz e odstranit bez nepřiměřeného snížení hodnoty nebo poškození bytu, nebytového prostoru nebo domu, přecházejí upevněním do vlastnictví družstva Článek 26 Nájem družstevních nebytových prostor 1. Ustanovení těchto stanov, která se týkají nájmu družstevního byt u, se přiměřeně použijí také na nájem družstevních nebytových prostor (garáží, boxů, stání) platí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o nájmu a jeho zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího k podnikání. 2. Nájem a úhrada za plnění spojených s užíváním družstevního bytu se řídí ustanovením článku 69 těchto stanov a Zásad hospodaření. Článek 27 Zánik práva nájmu bytu 1. Nájem družstevního bytu zaniká: a) zánikem členství; b) písemnou dohodou; c) písemnou výpovědí člena-nájemce družstevního bytu, ve které m usí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit. Lhůta nesmí být kratší než 3 měsíce ode dne doručení písemného oznámení družstvu a musí končit ke konci kalendářního měsíce. Není -li lhůta uvedena, skončí nájem bytu ke konci třetího kalendářního měsíce, kt erý následuje po měsíci, v němž výpověď došlo družstvu; d) uplynutím doby v případě nájmu sjednaného na dobu určitou; e) převodem vlastnictví k bytu (nebytového prostoru). Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 14

15 Článek Člen - nájemce, jemuž zanikl nájem družstevního bytu a nestal se jeho vlastníkem, je povinen byt vyklidit, bez nároku na jakoukoliv bytovou náhradu. 2. Nedojde-li k vyklizení bytu, je jeho další užívání přípustné pouze na základě písemné nájemní smlouvy s družstvem. 3. Nájem bytu se neobnovuje ani nevzniká automaticky, a to ani v příp adech, kdy osoba užívá byt v dobré víře, že je nájem po právu, nebo pokud osoba po zániku nájmu užívá byt i nadále a družstvo ji nevyzve k odevzdání bytu. Část V. Zánik členství a majetkové vypořádání Článek 29 Zánik členství 1. Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou mezi družstvem a členem ; b) vystoupením člena; c) vyloučením člena; d) smrtí člena, pokud jeho členství nepřejde na dědice; e) zánikem družstva bez právního nástupce; f) prohlášením konkursu na majetek člena; g) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena; h) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením družstevního podílu; i) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, není-li družstevní podíl převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení družstevního po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle jiného právního předpisu, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu; j) jiným způsobem stanoveným zákonem. 2. Členství se obnovuje, jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena z jiných důvodů než po splnění rozvrhovaného usnesení nebo pro nedostatek majetk u. Jestliže již družstvo vyplatilo vypořádací podíl, musí jej člen do 2 měsíců od zrušení konkursu družstvu uhradit. To platí obdobně i v případě, že byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením družstevního podílu člena v družstvu nebo pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního právního předpisu. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 15

16 Článek 30 Dohoda 1. Písemnou dohodou mezi členem družstva a představenstvem skončí členství sjednaným dnem. Jedno vyhotovení dohody vydá družstvo členu. Článek 31 Vystoupení 1. Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím výpovědní doby dvou měsíců; běh této lhůty začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení družstvu. 2. Člen, který nesouhlasí s přeměnou družstva, může z družstva vystoupit. 3. Člen, který vystupuje z družstva proto, že nesouhlasí se změnou stanov, je povinen v písemném oznámení o vystoupení uvést tento důvod svého vystoupení, doručit oznámení o vystoupení družstvu ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět o této změně, nejdéle však do 3 měsíců poté, kdy shromáždění delegátů o změně stanov rozhodlo, jinak se k právu člena vystoupit z družstva z důvodu nesouhlasu se změnou stanov nepřihlíží. Změna stanov není pro vystupujícího člena účin ná a vztah mezi bytovým družstvem a členem se řídí dosavadními stanovami. Členství vystupujícího člena zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení družstvu doručeno. 4. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem družstva. Článek 32 Vyloučení člena z družstva 1. Člen může být z družstva vyloučen rozhodnutím představenstva družstva, zejména pokud závažným způsobem nebo opakovaně porušuje svoje členské povinnosti nebo přestal splňovat podmínky pro vznik členství, nebo zavrženíhodným způsobem zasáhl do práv nebo oprávněných zájmů družstva nebo jeho členů, nebo po dobu alespoň jednoho roku neoznámil změnu své adresy evidované v seznamu členů a jeho pobyt se stal pro družstvo neznámým, nebo zneužil seznam členů nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo jeho členovi, nebo pokud nesplnil vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu, ke které se zavázal nebo nehradí-li členské příspěvky ve stanovené výši po období jednoho kalendářního roku. 2. Člena, s jehož družstevním podílem je spojen nájem družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání), lze z družstva vyloučit i tehdy, pokud zejména: a) poruší jako nájemce hrubě svou povinnost vypl ývající z nájmu; b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt nebo nebytový prostor, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 16

17 3. Členství zaniká dnem doručení písemného oznámení představenstva členovi. Rozhodnutí o vyloučení společných členů (manželů) se samostatně doručuje každému z manželů. 4. Před rozhodnutím o vyloučení je družstvo povinno udělit členovi písemnou výstrahu. Vyloučit člena družstva bez udělení této předchozí písemné výstrahy lze v případě, že porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit. Vyloučit člena družstva bez předcházející písemné výstrahy lze vždy v případě, pokud byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu a nebo proti členovi družstva. 5. Rozhodnutí o vyloučení se vyhotoví písemně. Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky ke shromáždění delegá tů ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení, k námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží. Rozhodnutí musí obsahovat poučení o právu vylučovaného člena podat odůvodněné námitky ke shromáždění delegátů. V případě vylučování společných členů (manželů), má každý z manželů právo vznést námitky proti rozhodnutí o vyloučení bez ohledu na vůli druhého manžela. 6. Proti rozhodnutí shromáždění delegátů o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí návrh k soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči tomuto členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství. 7. Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí shromáždění delegátů o potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí do vlastních rukou na jeho adresu uvedenou v seznamu členů. 8. Členství vylučované osoby zanikne marným uplynutím lhůty pro podání námitek, nebo dnem, kdy vylučovanému členovi bylo doručeno rozhodnutí shromáždění delegátů o zamítnutí jeho námitek. 9. Družstvo je oprávněno rozhodnutí o vyloučení zrušit. O zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje představenstvo. Se zrušením vyloučení musí vyloučený člen vyslovit písemný souhlas. Pokud neudělí tento souhlas do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo této osobě rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihl íží. Toto neplatí, pokud vyloučená osoba o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádala. Představenstvo je oprávněno zrušit rozhodnutí o vyloučení v případech, v nichž probíhá řízení o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z družstva. Pokud bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, nebo bylo-li rozhodnuto shromážděním delegátů nebo soudem o tom, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, členství člena v družstvu nezaniklo. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 17

18 Článek 33 Zánik družstva bez právního nástup ce 1. Zánikem družstva bez právního nástupce zaniká členství dnem výmazu družstva z veřejného rejstříku. Článek 34 Zánik společného členství manželů 1. Společné členství manželů zaniká: a) vypořádáním společného jmění manželů; b) marným uplynutím lhůty pro vypořádání společného jmění; c) rozhodnutím soudu; d) písemnou dohodu rozvedených manželů; e) úmrtím jednoho z manželů; f) vyloučením jednoho z manželů z družstva z důvodů spočívajících výhradně na straně tohoto manžela. 2. Vznikem společného členství manželů nezaniká to samostatné členství kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na jejich společné členství. Článek 35 Vypořádací podíl 1. Zánikem členství vzniká bývalému členovi nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl je roven rozsahu splněné vkladové povinnosti ke dni zániku členství tedy: a) u nebydlícího člena se vypořádací podíl rovná základnímu členskému vkladu a pořizovacímu dalšímu členskému vkladu dle článku 16 odst.2); b) u nájemce se vypořádací podíl rovná složenému základnímu členskému vkladu a pořizovacímu dalšímu členskému vkladu dle článku 16 odst.1); c) u vlastníka (člena), jemuž družstvo převedlo byt nebo nebytový prostor do vlastnictví podle zvláštního zákona, je vypořádací podíl roven: ca) základnímu členskému vkladu, podle článku 15, odst.2); cb) nule, pokud vznikl nulový rozsah splněné vkladové povinnosti tohoto člena v družstvu, protože základní členský vklad i pořizovací další členský vklad podle článku 15 a článku 16 odst. 1 bezúplatným převodem družstevního b ytu, družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání ) podle jiného právního předpisu zanikly, protože byly zdrojem financování tohoto družstevního bytu, družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání), a člen neměl v družstvu dodatečný další členský vklad podle článku 17; d) jestliže pořizovací další členský vklad dle článku 16 odst.2) je roven základnímu členskému vkladu a byl započítán na úhradu kupní ceny při úplatném převodu. družstevního bytu, družstevního nebytového prostoru garáže a příslušejícího pozemku. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 18

19 2. Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří měsíců od projednání řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, není -li dále stanoveno jinak. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho část i dříve. 3. Pokud byl člen z bytového družstva vyloučen, počítá se lhůta tří měsíců až ode dne marného uplynutí lhůty pro podání odůvodněných námitek nebo návrhu na prohlášení neplatnosti vyloučení nebo ode dne, v němž nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení skončeno. 4. Vypořádací podíl je splatný uplynutím 3 měsíců ode dne vyklizení družstevního bytu, družstevního nebytového prostoru (garáže, boxu, stání ), jehož byl bývalý člen nájemcem, nebo uplynutím 3 měsíců od projednání řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, a to tím dnem, který nastane později. Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu. 5. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu. 6. Zánikem členství v důsledku převodu družstevního podílu spojených s členstvím nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu vypořádají mezi sebou. 7. Při převodu bytu (nebytového prostoru) do vlastnictví nájemce zaniká dosavadnímu členu při zániku jeho členství nárok na vrácení družstevního podílu. Část VI. Orgány družstva Článek Orgány družstva jsou: a) shromáždění delegátů; b) představenstvo; c) kontrolní komise; d) členská schůze samosprávy garážových objektů; e) výbor samosprávy garážových objektů. 2. Orgány družstva mohou k lepšímu zajištění sv é činnosti vytvářet své pomocné orgány, které mají však pouze poradní charakter. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 19

20 Článek Funkční období volených orgánů družstva, z volených orgánů a jejich náhradníků včetně delegátů činí 4 roky. 2. Volené orgány vykonávají své* funkce i po uplynutí doby, na kterou byly zvoleny, a to do zvolení nových orgánů. 3. Do orgánů družstva mohou být voleni členové družstva fyzické osoby starší 18 let, kteří splňují podmínky dle jiných právních předpisů. Článek Členem představenstva nebo členem kontrolní komise může být pouze člen družstva - fyzická osoba starší 18ti let, která je svéprávná, a je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání nebo ve smyslu jiných předpisů a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. 2. Nebude-li určeno jinak ve smlouvě o výkonu funkce, vnitřním předpise družstva nebo nerozhodne-li jinak shromáždění delegátů, mají členové orgánů družstva nárok na odměnu ve výši, v jaké byla tato odměna poskytnuta členům orgánů v minulém účetním období, s navýšením o případnou inflaci vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Článek Orgány družstva mohou jednat jen o záležitostech, které podle zákona a stanov družstva spadají do jejich působnosti. 2. Kolektivní orgány družstva rozhodují na základě řádného svolání všech členů orgánu podle těchto stanov. 3. Kolektivní orgány družstva jsou způsobilé se usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Usnesení je přijato, hlasovala -li pro ně nadpoloviční většina přítomných, pokud zákon či stanovy neurčují jinak. Článek Funkční období členů orgánů družstva činí čtyři roky. Pokud však byl člen orgánu zvolen do orgánu družstva k pozdějšímu dni, než je den počátku funkčního období nejdříve zvoleného člena téhož orgánu družstva, končí jeho volební období současně se skončením volebního období tohoto nejdříve zvoleného člena orgánu družstva. Funkční období končí všem členům téhož orgánu družstva stejně. 2. Členové orgánu družstva mohou být voleni opětovně. Stanovy Správního bytového družstva ROZVOJ 20

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení,

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení, JUDr. Hana Slabá, IČ 15313425 Provoz Správa nemovitostí Bínova 532/8, 182 00 Praha 8 Tel. 86589994, 86589996, 0603211171, 0724200899 Fax: 86589998 E-mail: REA.S@iol.cz Všem družstvům v naší správě V Praze

Více

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín TEL: 571 499 511, FAX: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva

Více

STANOVY Družstva garážníků - Osada

STANOVY Družstva garážníků - Osada STANOVY Družstva garážníků - Osada Část I. Základní ustanovení Článek 1 1) Firma : Družstvo garážníků - Osada 2) Sídlo : Ostrava, Hrabůvka, Františka Hajdy 1233/16, PSČ 700 30 3) Družstvo je zapsáno ve

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

STANOVY. Část II. Činnosti družstva

STANOVY. Část II. Činnosti družstva STANOVY. Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Krov 2) Sídlo: 120 00 Praha 2, Polská 2269 / 60-62 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném Městským

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno Článek 1 1. Firma: Bytové družstvo Burešova 19, Brno 2. Sídlo: Brno, Burešova 620/19, PSČ 602 00 3. Družstvo bylo zřízeno na dobu neurčitou.

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku. Družstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek. Stanovy. Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku

Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku. Družstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek. Stanovy. Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku Družstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek Stanovy Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku červen 2014 1 O B S A H Část I. Základní ustanovení 4 Čl. 1 Obchodní

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Návrh stanov příloha pozvánky na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Majakovského 5678 Datum konání členské schůze: 12. 6. 2014 od 18:00 hod. (prezence od 17:45 hod.) Místo konání členské schůze:

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: ZNOJEMČAN,stavební bytové družstvo 2) Sídlo: Znojmo, Lidická 872/4,66902 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH 2 Čl. I. Základní ustanovení, předmět činnosti 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2.

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

STANOVY. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1

STANOVY. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 STANOVY bytového družstva PODĚBRADOVA 61A Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1) Firma: Bytové družstvo PODĚBRADOVA 61A 2) Sídlo: Ostrava Moravská Ostrava, Poděbradova 3055/61a, PSČ 702 00 3) Identifikační

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

STANOVY. Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213

STANOVY. Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo, Lidická 240, Česká Třebová. 2) Sídlo:

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova

Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova 1 Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Název firmy: Bytové družstvo Morávkova 2) Sídlo firmy: Jana Morávka 422, 254 01 Jílové u Prahy 3) Bytové družstvo (dále jen

Více

S T A N O V Y BD Pod Olšemi, bytové družstvo se sídlem: Uherské Hradiště, Štěpnická 1116, PSČ 686 06

S T A N O V Y BD Pod Olšemi, bytové družstvo se sídlem: Uherské Hradiště, Štěpnická 1116, PSČ 686 06 S T A N O V Y BD Pod Olšemi, bytové družstvo se sídlem: Uherské Hradiště, Štěpnická 1116, PSČ 686 06 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: BD Pod Olšemi, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1116,

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Družstvo přijímá firmu IBC servis, družstvo (dále jen družstvo ). 2) Sídlem družstva je Brno. Článek 2 Pojmové znaky družstva 1) Družstvo

Více

STANOVY Bytového družstva

STANOVY Bytového družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO REPUBLIKA se sídlem Neratovice, nám. Republiky čp. 993, okres Mělník, PSČ 277 11 STANOVY Bytového družstva 1/26 Část I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY Bytového družstva Kolektiv

STANOVY Bytového družstva Kolektiv STANOVY Bytového družstva Kolektiv 1) Firma: Bytové družstvo Kolektiv Část. I Základní ustanovení Článek 1 2) Sídlo: Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 39, PSČ 466 01 3) Správní forma: družstvo 4) Bytové družstvo

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Z á k l a d n í u s t a n o v e n í čl. 1 firma: Stavební bytové družstvo RADOST sídlo: Komenského 1992/22, Boskovice, PSČ 680 01 Bytové družstvo (dále jen družstvo) je

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Belgická 2-4 2. Sídlo: Prostějov, Belgická 4163/2, PSČ 796 04 3. Bytové družstvo Belgická

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE. úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb.

S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE. úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb. S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb. se sídlem v Netřebicích IČ: 00109975, DIČ: CZ00109975 Čl. I. Firma družstva a sídlo 1. Firma: Zemědělské

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Návrh stanov příloha pozvánky na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Lidická 543, Třinec Datum konání členské schůze: 25. 9. 2014 od 18:30 hod. Místo konání členské schůze: Hotelový dům STEEL, Letní

Více

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Firma: Bytové družstvo Krčínova 12 2) Sídlo: Krčínova 1093/12, 370 11 České Budějovice 3) Bytové družstvo (dále

Více

S T A N O V Y. Preambule

S T A N O V Y. Preambule S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A A D A M U S O V A 11 Preambule Bytové družstvo Adamusova 11 (dále jen jako družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno a vzniklo

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva v Hranicích

STANOVY Stavebního bytového družstva v Hranicích STANOVY Stavebního bytového družstva v Hranicích Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo v Hranicích 2) Sídlo: 28. října 565, 753 01 Hranice I - Město 3) Stavební bytové družstvo

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. I 1) Firma: Čtvrté chrudimské družstvo 2) Sídlo: Na Větrníku 1295, Chrudim. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů. 2. Družstvo není družstvem bytovým.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1 Firma družstva zní: Bytové družstvo 19-21-23, IČ: 25186418 (dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2 Sídlo družstva je na adrese:

Více

STANOVY. Stavebního bytového družstva Mělník. Základní ustanovení. Činnost družstva. Stavební bytové družstvo Mělník, Nová 223. Část I.

STANOVY. Stavebního bytového družstva Mělník. Základní ustanovení. Činnost družstva. Stavební bytové družstvo Mělník, Nová 223. Část I. STANOVY Stavebního bytového družstva Mělník Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma:Stavební bytové družstvo Mělník 2) Sídlo :Nová 223, 276 01 Mělník 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE Schváleno na shromáždění delegátů dne 30. října 2014 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 5 Čl. 1 Firma a sídlo družstva.. 5 Čl. 2 Poslání družstva. 5 ČÁST

Více

Stanovy Bytového družstva vlastníků domu v Praze 4, Vokáčova 1182/4

Stanovy Bytového družstva vlastníků domu v Praze 4, Vokáčova 1182/4 Stanovy Bytového družstva vlastníků domu v Praze 4, Vokáčova 1182/4 Základní ustanovení Firma a sídlo družstva Firma: Bytové družstvo vlastníků domu v Praze 4, Vokáčova 1182/4 Sídlo: Praha 4, Vokáčova

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo STANOVY Nad Kampou bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo 1) Firma: Nad Kampou - bytové družstvo 2) Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 110 00, Praha 1 3) Právní poměry družstva

Více

S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice. Část I. Základní ustanovení.

S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice. Část I. Základní ustanovení. S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo České Budějovice 2) Sídlo : České Budějovice Krčínova 1107/30 3) Bytové

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění)

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: ASV výrobní družstvo Sídlo družstva je Solnice, Školní 71, PSČ 517 01 2. Předmětem podnikání

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Družstvo zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 1120 STANOVY DRUŽSTVA 2014 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

Více

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín,

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, se sídlem Popelín 189, 378 55 Popelín, okres Jindřichův Hradec zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII,

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLIVICKÁ ( nové )

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLIVICKÁ ( nové ) STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLIVICKÁ ( nové ) Část I Základní ustanovení Č L Á N E K 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma přijala název Bytové družstvo HLIVICKÁ (dále jen družstvo) a má sídlo Hlivická 424/8,

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení

S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská Část I. základní ustanovení Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva ------------------------------------------------------------------- Obchodní firma družstva zní:

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

STANOVY. Bytového družstva STŘÍŠKA, družstvo

STANOVY. Bytového družstva STŘÍŠKA, družstvo STANOVY Bytového družstva STŘÍŠKA, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Právní postavení 1) Bytové družstvo STŘÍŠKA, družstvo (dále jen družstvo), které přijalo tyto stanovy, je podle zákona č.

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku.

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. 2. Předmětem podnikání družstva je: holičství, kadeřnictví, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách

Více

Bytové družstvo STANOVY účinné od 1. července 2014

Bytové družstvo STANOVY účinné od 1. července 2014 Bytové družstvo STANOVY účinné od 1. července 2014 Část první Základní ustanovení Článek 1 1) Firma: Bytové družstvo Na Robinsonce. 2) Sídlo: Na Robinsonce 1643/5, Ostrava-Poruba, 708 00. 3) Bytové družstvo

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA ČIMELICE zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 16 dle zákona o obchodních korporacích Článek I. Základní ustanovení

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO CHEB Americká 132/22, 350 02 Cheb STANOVY. Strana 1

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO CHEB Americká 132/22, 350 02 Cheb STANOVY. Strana 1 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO CHEB Americká 132/22, 350 02 Cheb STANOVY Strana 1 O B S A H Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1. 4 Čl.2... 4 Část II. ČINNOST DRUŽSTVA Čl.3. 4 Část III. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Čl.4

Více

STANOVY. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Základní ustanovení STANOVY Vltava Lužec, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Vltava Lužec, bytové družstvo 2) Sídlo: Lužec nad Vltavou, Jiráskova 267, PSČ 277 06 3) Bytové družstvo (dále též jen družstvo

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO CHEB Americká 132/22, 350 02 Cheb STANOVY. Strana 1

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO CHEB Americká 132/22, 350 02 Cheb STANOVY. Strana 1 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO CHEB Americká 132/22, 350 02 Cheb STANOVY Strana 1 O B S A H Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1. 4 Čl.2... 4 Část II. ČINNOST DRUŽSTVA Čl.3. 4 Část III. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Čl.4

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo. ---------------------------------------

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Zemědělské družstvo "ROZVOJ" se sídlem v Trstěnicích

STANOVY DRUŽSTVA. Zemědělské družstvo ROZVOJ se sídlem v Trstěnicích STANOVY DRUŽSTVA Zemědělské družstvo "ROZVOJ" se sídlem v Trstěnicích Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma družstva: Zemědělské družstvo ROZVOJ se sídlem v Trstěnicích 2. Sídlo družstva: Trstěnice 13, 353 01

Více

Stanovy. Bytového družstva Kovářská

Stanovy. Bytového družstva Kovářská Stanovy Bytového družstva Kovářská Část I. základní ustanovení čl.1 1. Firma : Bytové družstvo Kovářská 2. Sídlo: Kovářská 748/21, Praha 9 - Libeň, PSČ 190 00 3. Bytové družstvo Kovářská ( dále jen Družstvo)

Více

Bytové družstvo STANOVY účinné od 1. července 2014

Bytové družstvo STANOVY účinné od 1. července 2014 Bytové družstvo STANOVY účinné od 1. července 2014 Část první Základní ustanovení Článek 1 1) Firma: Bytové družstvo Obránců míru 988. 2) Sídlo: Obránců míru 988, Kopřivnice, 742 21. 3) Bytové družstvo

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 392.

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 392. STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 392. IČ: 004 08 441 STANOVY bytového družstva schválené shromážděním delegátů dne

Více