Poskytování informací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poskytování informací"

Transkript

1 Příloha č. 26 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 1 Vnitřní směrnice č. 26 Odborného učiliště, Křenovice 8 Poskytování informací Č.j.: OUKR/1139/2014 Spis. sk.: 1.4. A10 V Křenovicích dne 26. srpna 2014 Působnost Zaměstnanci školy Zpracoval: Mgr. Josef Plesník Platnost od 1. září 2014 Při provádění novelizací jsou doplněny nové články, popř. měněny články a nahrazeny platným zněním. Směrnice ředitele OU Křenovice je zpracována podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a podle směrnice Olomouckého kraje č. 1/2006 Postup Olomouckého kraje při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Obsah předpisu: Čl. 1 Poskytování informací Čl. 2 Náležitosti v případě písemného podání Čl. 3 Zveřejňování informací Čl. 4 Omezení práva na poskytnutí informace Čl. 5 Vyřizování žádostí o poskytnutí informací Čl. 6 Písemná žádost řediteli školy Čl. 7 Odmítnutí informace Čl. 8 Odvolání proti rozhodnutí Čl. 9 Pravomoc a působnost ředitele školy Čl. 10 Přehled nejdůležitějších předpisů Čl. 11 Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Čl. 1 Poskytování informací 1) Ředitel školy je v souladu s 2 odst. 2 zákona č. 109/1999 Sb. subjektem povinným za podmínek stanovených tímto zákonem poskytovat veřejnosti informace vztahující se k jeho působnosti. 2) Informace se poskytují: a) zveřejněním na informační tabuli ředitele školy u ředitelny na budově L b) způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách školy c) na základě žádosti. 3) Informací, kterou je ředitel školy povinen poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky v jeho působnosti, nikoliv však komentář, názor na určitou skutečnost, výklad právního předpisu apod. 4) Žadatelem může být každá fyzická či právnická osoba. Žádost o informaci nemusí zdůvodňovat. 5) Žádost může být podána ústně, popř. telefonicky, nebo písemně, popř. faxem či elektronickou poštou. 6) Žádosti sdělené ústně budou vyřizovány neformálně, tedy i ústně bez zbytečného nárůstu administrativy. Pokud se žadatel nespokojí s ústním vyřízením, je třeba, aby podal písemnou žádost. 7) V případě, že žádost se týká informace již zveřejněné, lze informaci poskytnout odkazem, kde lze tyto již zveřejněné informace získat. Odkázat takto žadatele o informaci je třeba písemně nejpozději do sedmi dnů od podání žádosti. 8) Zveřejněnou informací je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána nebo získána. 9) Doprovodnou informací je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například údaj o jejím původu, existenci, počtu, důvodu odepření, apod.).

2 Příloha č. 26 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 2 Čl. 2 Náležitosti v případě písemného podání 1) V žádosti musí být (formulář viz příloha č. 1): a) komu je určena b) že se žadatel domáhá poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 2) Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. 3) Elektronicky učiněná žádost musí být podána prostřednictvím adresy 4) Pokud žádost neobsahuje náležitosti dle odst. 1 a adresu pro doručování, případně není elektronická žádost podána podle odst. 3, není žádostí ve smyslu zákona. 5) Pokud je žádost nesrozumitelná, či chybí náležitosti uvedené v odstavci 1 a 2, bude žadatel vyzván ve lhůtě nejpozději sedmi dnů od podání k upřesnění žádosti. Neupřesní-li žadatel svoji žádost do 30 dnů, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti. Na toto rozhodování se nevztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Čl. 3 Zveřejňování informací 1) Ředitel školy je povinen v sídle školy zveřejnit na všeobecně přístupném místě, kterou je na OU Křenovice informační tabule ředitele školy a soubor dokumentů Vnitřní směrnice ředitele školy k organizaci, zajišťování úkolů, provádění kontroly činnosti a hospodaření školy, umístěný na všech úsecích ve škole, následující informace: a) údaje o svém jmenování, popř. potvrzení ve funkci (příloha č. 1 ke Statutu OU Křenovice) b) vymezení své pravomoci a působnosti (čl. 4 písm. A Organizačního řádu školy a čl. 9 této směrnice) c) jména, příjmení a funkce zaměstnanců školy určených k poskytování informací včetně spojení na ně a jména, příjmení a funkce zaměstnanců školy pověřených přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení v souladu se směrnicí ředitele č. 27 (viz čl. 5 odst. 1 této směrnice) d) údaje o tom, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání, ke kterému orgánu, v jaké lhůtě a kde lze odvolání podat a další postup stanovený příslušnými právními předpisy (čl. 9 této směrnice) e) postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů (samostatná směrnice ředitele příloha č. 27 k Provoznímu řádu školy) f) postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zákonem č.106/1999 Sb. (čl. 5 a násl. této směrnice) g) přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí (Statut a čl. 10 této směrnice) h) sazebník úhrad za poskytování informací (čl. 11 této směrnice) i) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací (součást výroční zprávy o činnosti školy, k dispozici v ředitelně školy) 2) Ředitel školy je v souladu s 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinen zpracovat výroční zprávu o činnosti školy za školní rok a zveřejnit na přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Výroční zpráva o činnosti školy je k dispozici v regále u ředitelny a na webových stránkách školy. 3) Ředitel školy je povinen umožnit každému pořízení kopií informací uvedených v odstavci 1.

3 Příloha č. 26 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3 Čl. 4 Omezení práva na poskytnutí informace Ředitel školy ani další zaměstnanci školy nesmí poskytnout informaci, která a) vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě, rodinných příslušnících a majetkových poměrech, pokud tak nestanoví zvláštní zákon je označena za obchodní tajemství ve smyslu 17 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník (za porušení obchodního tajemství se nepovažuje poskytnutí informací týkajících se rozsahu a příjemce prostředků ze státního rozpočtu), b) byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí (jedná se o informace, které ředitel školy získal od osob v souvislosti s plněním svých úkolů, které ovšem překračují zákonný rozsah sdělení nutný pro plnění těchto úkolů a přitom nejsou chráněny podle odstavců 1 a 2), c) se týká probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů nebo jejíž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví (zejména ochrana podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon). Čl. 5 Vyřizování žádostí o poskytnutí informací 1) V souladu s čl. 3 písm. c) této směrnice stanovuje ředitel OU Křenovice tyto zaměstnance školy oprávněné k přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informace (dále jen zástupce povinné osoby ): Jméno příjmení funkce tel. fax Josef Plesník ředitel školy Ivana Svačinová účetní ) Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace ve smyslu čl. 1 odst. 7, může zástupce povinné osoby místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta. 3) Není-li žádost vyřízena ústně v souladu s čl. 1 odst. 6 této směrnice, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových médiích. Čl. 6 Písemná žádost řediteli školy 1) Žádost o poskytnutí informací doručenou poštou přijímá pracovník školy pověřený evidencí pošty, tj. účetní, v době její nepřítomnosti administrativní pracovnice. Po zaevidování ji neprodleně předá řediteli školy. 2) Evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace vede ředitel školy ve zvláštním sešitě. 3) Evidence žádostí obsahuje: a) datum doručení žádosti b) číslo jednací žadatele c) č.j. žádosti (ve tvaru: poř.č.žádosti/rok/ž) d) jméno, příjmení žadatele (název a sídlo), spojení na žadatele e) věc f) způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena g) datum vyřízení žádosti h) kdo žádost vyřídil 4) Údaje v evidenci žádostí jsou chráněny podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

4 Příloha č. 26 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 4 5) Pokud je požadovaná informace mimo působnost ředitele, žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do tří dnů žadateli. 6) Ředitel školy poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti podle čl. 2 odst. 5. O formě, ve které bude informace poskytnuta, rozhoduje ředitel školy. 7) Lhůtu uvedenou v odstavci 6 může ředitel školy prodloužit nejvýše o deset dní. 8) Ředitel školy je povinen prokazatelně (písemně) informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty podle odst. 6. Čl. 7 Odmítnutí informace 1) Pokud ředitel školy odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli informace, vydá o tom ve lhůtě 15 dnů, případně v řádně prodloužené lhůtě rozhodnutí. Rozhodnutí se nevydává v případě odložení věci. 2) Rozhodnutí je správním rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. a musí obsahovat následující náležitosti (viz příloha č.2): a) název a sídlo povinného subjektu, b) číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, c) označení žadatele o informaci (jméno a příjmení fyzické osoby, název a sídlo právnické osoby), d) výrok, který obsahuje samotné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace požadované žadatelem, e) odůvodnění, které obsahuje důvod odmítnutí poskytnutí informace, včetně každého omezení práva na informace (viz čl. 4), s uvedením ustanovení příslušných právních předpisů, f) poučení o odvolání, které obsahuje poučení o místu, formě a době podání odvolání, g) vlastnoruční podpis statutárního představitele povinné osoby s uvedením jména, příjmení a funkce, h) jméno, příjmení a funkce pověřeného pracovníka. 3) Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele. 4) Jestliže ředitel školy ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytne žadateli informace nebo nevydá rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo poskytnutí informace odmítnuto. 5) Pokud žadatel žádá o poskytnutí více informací, z nichž některé jsou vyloučeny, ředitel školy přípustné informace poskytne a souběžně rozhodne o odepření vyloučených informací. 6) Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem podle 247 a násl. zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Možnost soudního přezkoumání není podáním odvolání dotčena. Čl. 8 Odvolání proti rozhodnutí 1) Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje prostřednictvím ředitele školy a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. 2) O odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydaném ředitelem školy rozhodne krajský úřad do 15 dnů od předložení odvolání ředitelem školy. Pokud krajský úřad v uvedené lhůtě nerozhodne, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým zamítl odvolání a potvrdil napadené rozhodnutí. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání. 3) Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, tím není dotčena možnost soudního přezkoumání rozhodnutí o odvolání. 4) Další rozhodnutí ředitele školy, proti kterým je přípustné odvolání viz čl. 9.

5 Příloha č. 26 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 5 Čl. 9 Pravomoc a působnost ředitele školy Dle ustanovení 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen ŠZ ) ředitel školy rozhoduje s možným odvoláním proti jeho rozhodnutí o: a) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle 59 a následujících ŠZ, - lhůta: 3 dny b) nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole, - lhůta: 3 dny c) zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle 66 a 97, d) opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle 52 odst. 6, 66 odst. 7 a 97 odst. 8, e) podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle 31 odst. 2 a 4, f) zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100, g) povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle 41 Čl. 10 Přehled nejdůležitějších předpisů 1) Při výkonu své působnosti v oblasti výchovně vzdělávací práce se ředitel školy řídí těmito nejdůležitějšími právními předpisy: A. Výchova a vzdělávání 1) Zákony a nařízení vlády (v platném znění): a) č. 561/2004 Sb., školský zákon, b) č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, c) č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, d) č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků e) č. 500/2004 Sb., správní řád f) č. 94/1963 Sb., o rodině, g) č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

6 Příloha č. 26 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 6 h) č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, i) č. 563/1991 Sb., o účetnictví, j) č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, k) č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, l) č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, m) č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, n) č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). 2) Vyhlášky: a) č. 308/2007 Sb., aktualizace KKOV b) č. 263/2007 Sb., pracovní řád c) vyhláška MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách d) vyhláška MŠMT ČR č. 13/2005, o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, e) vyhláška MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy f) vyhláška MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku g) vyhláška MŠMT ČR č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem h) vyhláška MŠMT ČR č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů i) vyhláška MŠMT ČR č. 65/2005 Sb., o krajských normativech j) vyhláška MŠMT ČR č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních k) vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, l) vyhláška MF ČR č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, m) vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování n) vyhláška MŠMT ČR č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních o) vyhláška MŠMT ČR č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, p) vyhláška MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, q) vyhláška MŠMT ČR č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, r) vyhláška MZd č. 148/2004 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti s) vyhláška MZd ČR č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, t) vyhláška MZd ČR č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení u) vyhláška MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích v) další zákonné normy a obecně či resortně platné předpisy, vše v platném znění. B. Pracovně právní vztahy a) č. 262/2006 Sb., zákoník práce, b) č. 590/2006 Sb., provádí zákoník práce c) č. 355/2007 Sb., o FKSP d) č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, e) č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti, v platném znění,

7 Příloha č. 26 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7 f) č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, g) č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, h) č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě i) další obecně platné zákonné normy a předpisy, j) vnitroorganizační předpisy a směrnice. C. Hospodaření a) zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, b) vyhl. MF ČR č. 114/2002 Sb., o FKSP, v platném znění, c) zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, d) zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, e) zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, f) vyhláška MF ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., g) zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, h) č. 298/2007 Sb., FKVS i) č. 40/2007 Sb., informační systém veřejné správy j) další zákonné normy a obecně či resortně platné předpisy. D. Vnitřní předpisy a) Statut OU Křenovice b) Organizační řád c) Provozní řád a jeho přílohy (54 příloh). 2) Všechny právní předpisy zveřejněné ve Sbírce zákonů a Věstníky MŠMT ČR jsou k dispozici všem zaměstnancům školy denně po celou pracovní dobu v ředitelně školy. Vnitřní směrnice jsou k dispozici na každém úseku, aktualizace je rozesílána na úseky elektronickou poštou. Čl. 11 Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 1) Ředitel školy je oprávněn požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Dále je povinen žadateli na jeho žádost potvrdit předpokládanou výši úhrady nákladů. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrady nákladů jsou příjmem školy. 2) Sazebník skutečných nákladů: 1 kopie A4 černobílá jednostranná 2,- Kč oboustranná 3,- Kč 1 kopie A4 barevná jednostranná 10,- Kč oboustranná 20,- Kč odeslání informace obyčejné doporučené do 50 g standard 10,- Kč 26,- Kč 100 g 14,- Kč 34,- Kč 500 g 18,- Kč 37,- Kč 1 kg 24,- Kč 43,- Kč s dodejkou + 8,- Kč do vlastních rukou adresáta + 10,- Kč 3) Ředitel školy musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., která obsahuje následující údaje: a) počet podaných písemných žádostí o informace b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí

8 Příloha č. 26 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 8 c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace (bez uvádění osobních údajů) d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů, e) případně další informace vztahující se k uplatňování zákona č.106/1999 Sb. 4) Vzhledem k tomu, že má škola uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu dle 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, začleňuje údaje podle 18, odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, do této výroční zprávy jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". 5) Pokud není v této směrnici stanoveno jinak, vztahuje se na počítání lhůt, na rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace a na odvolací řízení proti tomuto rozhodnutí zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, s výjimkou ustanovení o obnově řízení a o přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení. 6) Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j. OUKR/1330/2011 ze dne Uložení směrnice v archivu školy se řídí Skartačním řádem školy. Přílohy: č. 1. Vzor žádosti o poskytnutí informace č. 2 Vzor rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace č. 3 Informace dálkový přístup Upravená směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září Mgr. Josef Plesník ředitel školy

Pravidla pro poskytování informaci

Pravidla pro poskytování informaci Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Pravidla pro poskytování informaci Č.j.: 04/2012/VPP Účinnost od: 18. 12. 2014 Spisový znak: A. 1. Skartační

Více

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU 1 SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM č. j.: Účinnost: od 1. 4. 2015 1. Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most,

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, I. Ředitel školy Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Základní informace o škole

Více

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Pod Šachtami 335, 261 02 Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací

Více

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník

Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb Spisový znak: 2-1 ZOP 8/2014 Účinnost od: 1. 1. 2014 Skartační znak: A 5 Počet

Více

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Škola : ZŠ Bílá Lhota, okres Olomouc, přísp.org. Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: Účinnost od: 1.9.2010 Spisový znak: Počet příloh: Změny: V souladu

Více

SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB. VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZACE SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 2-06 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Tato směrnice upravuje organizační a procedurální otázky pro

Více

Základní škola Šenov Radniční náměstí 1040, Šenov

Základní škola Šenov Radniční náměstí 1040, Šenov Č.j. 2005-08-13 Účinnost: 1.9.2004 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Skartační znak: A5 Počet stran: Podpis ředitele školy: Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací Změny: Číslo

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Škola Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: Účinnost od: 1.11.2008 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Datum:

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Pokyn ředitele školy ke svobodnému přístupu k informacím a vyřizování stížností Č. j.: 00281/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01 List číslo: 1 / 7 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 42-02-01 Výtisk číslo:1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01 Tato směrnice je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací

Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací Vypracoval: Mgr. Otmar Němec, ředitel školy

Více

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Informační leták o poskytování informací Adresa : Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Masarykovo nám.108, 533 41 Lázně Bohdaneč Telefon : 466 921

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

1. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Vážení rodiče, občané, rádi bychom vás co nejlépe informovali o činnosti školy, o dobrých výsledcích, které dosahujeme, a nabídce pro vaše děti. Všechny potřebné informace vám poskytujeme při třídních

Více

Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace

Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Informační leták Mateřské školy Letovice, Čapkova 802/10 Č.j.: MŠČ/143/2013 Název školy : Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Kontaktní adresa: Čapkova 802/10,

Více

Vnitřní směrnice Gymnázia Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2

Vnitřní směrnice Gymnázia Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Vnitřní směrnice Gymnázia Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Pokyn ředitele školy k podávání informací a řešení stížností Č.j.: GJB/086/2015 V Ivančicích dne 20. února 2015 Působnost Zpracoval Zaměstnanci

Více

Vydal: ak. mal. P. Luffer, ředitel školy Platnost od 2. ledna 2012

Vydal: ak. mal. P. Luffer, ředitel školy Platnost od 2. ledna 2012 Vnitřní směrnice Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno Pokyn ředitele školy k podání informací a řešení stížností Číslo jednací: VS 2/2012 V Brně dne 1. ledna 2012 Působnost

Více

Pokyn ředitelky školy k podávání informací a řešení stížností

Pokyn ředitelky školy k podávání informací a řešení stížností Vnitřní směrnice Střední zdravotnické školy, Brno, Jaselská 7/9 Pokyn ředitelky školy k podávání informací a řešení stížností Platnost od 1. 9. 2014 Název organizace: Střední zdravotnická škola, Brno,

Více

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím

Více

Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866 ul. Bratranců Veverkových 866, 530 02 Pardubice, IČ: 60 159 154 LVI.

Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866 ul. Bratranců Veverkových 866, 530 02 Pardubice, IČ: 60 159 154 LVI. LVI. SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM, OCHRANA INFORMACÍ, VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 056/2015 Vypracoval: Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy Schválil: Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Směrnice o poskytování informací Kontaktní adresa: Základní škola, Brno, Bosonožská 9, 625 00 Brno Telefon: 547218242 Fax: 547215511 E-mail: info@zsbos9.cz

Více

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106 ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1 Účel zákona Zákon upravuje podmínky

Více

Zákon č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím. Jazyková škola

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím. Jazyková škola Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Čelakovského 200, Písek 397 01 Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Jazyková škola Vypracoval Mgr. Pavel Sekyrka

Více

Směrnice o svobodném přístupu k informacím příspěvkové organizace Základní škola, Liberec, Lesní 575/12

Směrnice o svobodném přístupu k informacím příspěvkové organizace Základní škola, Liberec, Lesní 575/12 Směrnice o svobodném přístupu k informacím příspěvkové organizace Základní škola, Liberec, Lesní 575/12 Č.j.: 10-02-15 Účinnost od data: 01. 02. 2015 Spisový znak: Skartační znak: S 5 Přílohy: Příloha

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, příspěvková organizace Jana Palacha 956/8, 669 33 Znojmo Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

Více